ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014"

Transcriptie

1 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR

2 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau 3.2 de 1-zorgroute op schoolniveau 3.3 de 1-zorgroute op bovenschoolsniveau 4. Kwaliteit 4.1 Kwaliteit in kaart Toetsen en observatielijsten Analyse van de toetsresultaten individueel niveau groepsniveau schoolniveau 4.2 Kwaliteitsstandaarden Didactische werkplannen Arrangementskaarten Afspraken om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden: Zorgprofiel 5. Zorgstructuur op OBS de Tuimelaar 5.1 zorgbreedte 5.2 zorgstructuur 6. Planning zorgactiviteiten/ toetskalender 7. Doelstellingen en prognoses 8. Evaluatie doelstellingen en prognoses Bijlagen: 1. Activiteiten zorgkalender. 2. Toolkit zorgkalender. 3. Didactisch werkplan groep 3 t/m 8 4. Arrangementkaarten groep 3 t/m 8 5. Didactisch werkplan groep Tussendoelen groep Meer doen met screeningsgegevens. 8. Ontwikkeling van vaardigheidscores en bepaling van het C niveau. 9. Er is iets niet pluis protocol. 10.Verzuimprotocol. 11.Ontwikkelingsvolgmodel

3 1. Inleiding Voor u ligt het zorgplan van OBS de Tuimelaar. Het zorgplan is een werkdocument dat duidelijkheid schept aan leerkrachten, ouders en bevoegd gezag over de manier waarop OBS de Tuimelaar vorm geeft aan de zorgverbreding. Het is een toegankelijk en leesbaar beleidsdocument. Leeswijzer Na het lezen van dit beleidsdocument zijn u de volgende punten duidelijk: Wat de missie en visie van OBS de Tuimelaar is De doelstellingen van het onderwijs op OBS de Tuimelaar Hoe de zorg op OBS de Tuimelaar op groepsniveau, schoolniveau en bovenschoolsniveau opgebouwd is Hoe er gewerkt wordt met didactische werkplannen en groepsplannen Hoe de kwaliteit van het onderwijs op OBS de Tuimelaar behouden blijft De zorgstructuur en zorgbreedte op OBS de Tuimelaar Hoe de activiteiten rond de leerlingenzorg gepland zijn. In dit document staat de zorg voor de leerlingen centraal. Het zorgplan is een werkdocument dat duidelijkheid geeft aan alle betrokkenen over de zorg op OBS de Tuimelaar. Voor het realiseren van onderwijs op maat op OBS de Tuimelaar, is een goede afstemming van het onderwijs op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen cruciaal. Het vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs ( de kwaliteitszorg) wordt voor een belangrijk deel bereikt door het werken vanuit leerarrangementen. Andere activiteiten om dit doel te bereiken zijn: het doelgericht plannen van het onderwijs aan leerlingen, het maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen en onderwijsaanbod, een betere afstemming met ouders en leerling over wat de school wil bereiken en een goede overgang naar het voortgezet onderwijs. Vanaf 1 april 2012 is er bij OBS de Tuimelaar een groep 0 opgestart. De beschreven activiteiten van de leerlingenzorg gelden voor alle leerlingen van de groepen 0 t/m 8.

4 2. Onze visie op zorg

5 Uitgaande van de missie en visie zoals die geformuleerd is in het schoolplan, is het uitgangspunt van de zorg dat elke leerling bijzonder en uniek is. Het onderwijs op de Tuimelaar moet worden afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen, passend bij de mogelijkheden van de leerling. Dit doen we door: Het stellen van hoge doelen: hierdoor wordt de leerling uitgedaagd zich te ontwikkelen in lijn met zijn persoonlijke mogelijkheden. De totale ontwikkeling van de leerling centraal te stellen en hierdoor leerlingen optimaal voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs en volwaardige deelname aan de samenleving. Doelstelling: Het leren van leerlingen wordt gestimuleerd binnen een krachtige leeromgeving, een omgeving die aansluit bij de mogelijkheden en behoeftes van onze leerlingen. Het didactisch klimaat is gericht op succeservaringen, dit wordt bereikt door o.a. het hebben van hoge verwachtingen en het stellen van ambitieuze doelen. Het onderwijsaanbod is breed en veelzijdig en o.a. gericht op het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van de leerlingen. Het onderwijsaanbod is gebaseerd op de kerndoelen Primair Onderwijs. De referentieniveaus taal en rekenen 1F zijn de minimum methodedoelen waarmee de leerlingen van de Tuimelaar de basisschool verlaten. Wat betreft rekenen zijn de 1S doelen de streefdoelen als einddoelen van ons onderwijs. Om deze doelen te halen werken wij met tussendoelen per leerjaar. Deze tussendoelen staan beschreven in de arrangementkaarten die bij de didactische werkplannen horen (zie bijlage 3 t/m 6). De leerlingen volgen in principe de 1.0 tussendoelen zoals deze beschreven staan in het talentarrangement en basisarrangement. Pas na herhaald uitvallen, en overleg tussen de leerkracht-ib en ouders worden leerlingen in een intensief arrangement geplaatst. Dan gelden de 0.75 tussendoelen. Bij verder uitval en zorg komen de leerlingen op een eigen leerlijn, dan wordt er gewerkt met tussendoelen op niveau 0.50 (uitstroom praktijkonderwijs) en 0.75 (uitstroom leerweg ondersteunend). Deze eigen leerlijn wordt vanaf groep 6 bij 2 of meer vakken beschreven in een ontwikkelingsperspectief. Bereiken van deze doelen: Door observatie en toetsing wordt duidelijk wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn. Al vanaf jonge leeftijd worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen vastgesteld. Door daar vervolgens met het stellen van de doelen op in te spelen, dagen wij de leerlingen uit zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

6 Preventief en proactief denken en handelen: N.a.v. observaties, methodetoetsen en cito-toetsen weet de leerkracht de onderwijsbehoefte per kind in te schalen binnen het didactisch werkplan. De dagelijkse evaluaties zorgen ervoor dat de leerkracht direct kan inspelen op uitval, of extra instructie behoefte voor een kind. Hierdoor loopt het kind geen grote hiaten op, die eventueel pas bij een volgende cito meting aan de orde zouden komen. Aspecten van leerling, leerkracht en ouders die belangrijk zijn voor optimaal onderwijs. Binnen het didactisch werkplan wordt rekening gehouden met de cognitieve mogelijkheden, maar ook met gedrags en werkhoudingsmogelijkheden om tot optimale ontwikkeling te komen. Leerkrachten vervullen hierbij een belangrijke rol. De leerkrachten zijn competent om de leerlingen een optimaal onderwijsaanbod met daarin oog voor onderwijsbehoefte aan te bieden. School en ouders onderhouden een goed contact waardoor ook thuis optimale ondersteuning voor de leerling is. Tevens is afstemming over het te bereiken einddoel van belang, en wordt er van ouders verwacht dat zij betrokken zijn bij de het leren van hun kind op school. Binnen de groep Het onderwijs staat beschreven per vakgebied in het didactisch werkplan. Op gebied van organisatie, sfeer wordt er een groepsplan opgesteld n.a.v. het groepsgesprek. De leerkracht houdt tijdens het lesgeven rekening met zowel de individuele doelen van de leerlingen als doelen die opgesteld zijn voor de groep. Hierbij valt te denken aan sfeerverbetering binnen de groep, zelfstandig werken optimaliseren enz. De leerkracht is de persoon die verantwoordelijk is voor de zorg die binnen de groep geboden moet worden. Bij het opstellen van verschillende plannen is de leerkracht een beslissende factor.

7 3. De 1-zorgroute.

8 Met de 1-zorgroute willen we bereiken dat het onderwijs op de Tuimelaar is afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. We gaan planmatig om met de verschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlingen. Tevens bewerkstelligt de 1-zorgroute een goede aansluiting tussen de schoolinterne zorg en de schoolexterne zorg. Deze vorm van zorg anticipeert hiermee op de onderwijs- en de zorgarrangementen binnen het kader van passend onderwijs. De 1-zorgroutre bestrijkt drie niveaus: het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschoolsniveau (bestaand uit samenwerkingsverband WSNS). 3.1 De 1- zorgroute op groepsniveau Zorgniveau 1: preventieve basiszorg binnen de groep. De basis van de zorg op OBS de Tuimelaar is geborgd in zorgniveau 1. Dit is de basiszorg voor alle leerlingen op school binnen de groep. Om de basiszorg vast te stellen worden de volgende stappen genomen: A. De onderwijsbehoefte van een leerling wordt vastgesteld. Deze onderwijsbehoefte wordt vastgesteld door: * het observeren van de leerlingen (o.a. vanuit KABELL, het ontwikkelingsvolgmodel door H. Janssens en het VVE programma Piramide) * het afnemen van mijlpaaltoetsen (o.a. vanuit KABELL) * het invullen van vragenlijsten (o.a. ZIEN en het groepsdocument vanuit KABELL) * de methodegebondentoetsen die horen bij de methoden van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen * het afnemen van de toetsen die horen bij het LOVS CITO volgsysteem. Naar aanleiding van deze observaties en gegevens volgt er een groepsbespreking van de leerkracht met de IB-er. Het doel van dit gesprek is: B. afstemming op onderwijsbehoefte van de leerlingen Onderwijsbehoeften geven aan wat een leerling nodig heeft om de onderwijsdoelen te bereiken. Hierbij hebben we het over kindfactoren, omgevingsfactoren en onderwijsfactoren, en vooral ook de interactie daartussen. Naar aanleiding van bovenstaande toetsen en observaties worden de onderwijsbehoeften en de leerdoelen voor de leerling vastgesteld. Naar aanleiding van het vaststellen van de onderwijsbehoefte door de leerkracht en de IB-er volgt: C1. het beschrijven van deze onderwijsbehoeften in didactische werkplannen. De leerkracht stelt didactische werkplannen op. In de groepen 2 en 3 zijn er didactische werkplannen voor taal/lezen en rekenen, in de groepen 4 t/m 8 voor de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. In de didactische werkplannen worden de leerlingen met een gelijke onderwijsbehoefte in eenzelfde arrangement geclusterd. Zij krijgen dezelfde tussendoelen waaraan gewerkt gaat worden.

9 C2. het opstellen van een groepsplan Een ander doel van de groepsbespreking is: het opstellen van een groepsplan, waarin wordt beschreven welke ontwikkelingen er moeten plaatsvinden ten aanzien van interactie, instructie en organisatie. Dit om een optimale sfeer in de groep te creëren waarin de leerlingen zich veilig voelen en zo goed mogelijk presteren. D1 uitvoeren van de didactische werkplannen en het groepsplan Tijdens het uitvoeren van de lessen is het van belang dat de leerkracht rekening houdt met de onderwijsbehoefte van het kind, zoals deze staat beschreven in het didactisch werkplan. De leerkracht moet tijdens het geven van de lessen zorgen voor aanbod op verschillende niveaus tevens weet de leerkracht op wel niveau het kind aangesproken moet worden. Tijdens het geven van de instructie en verwerking houdt de leerkracht ook rekening met dit aanspreekniveau. Middels het directe instructie model moet het verschil in aanbod in de klassen te zien zijn. Op gebied van organisatie, sfeer en zelfstandig werken houdt de leerkracht ten alle tijden de doelen voor ogen zoals beschreven in het groepsplan. Deze volgt na het groepsgesprek. D2 de leerkracht is de beslissende factor De lesgevende kwaliteiten van de leerkracht is bepalend voor het correct uitvoeren van het didactisch werkplan en het groepsplan. De leerkracht wordt hierin gecoacht door de innovatoren en de IB-ers. Deze kwaliteiten worden door de directieleden beoordeeld middels de kwaliteitskaart voor leerkrachten. Het goed inschatten van de leerlingen op niveau is belangrijk voor een effectief onderwijsaanbod. Het is belangrijk dat de leerkracht de ontwikkelingen van zijn of haar leerlingen zo blijft volgen dat de leerkracht direct zijn onderwijsaanbod op het niveau van de leerling kan afstemmen. D3 de zorg wordt zoveel mogelijk binnen de klas geboden Door het correct uitvoeren van het didactisch werkplan middels het directe instructiemodel is zorg binnen de groep mogelijk. Tevens houdt de leerkracht dagelijks een korte evaluatie bij waarin opvallendheden van leerlingen tijdens de lessen beschreven worden en daar direct actie aan te verbinden. 3.2 De 1-zorgroute op schoolniveau Het centrale uitgangspunt bij de 1 zorgroute is denken en handelen vanuit onderwijsbehoefte. Op schoolniveau bekent werken met de 1 zorgroute proactief handelen. Op schoolniveau betekent de 1 zorgroute dat de leerkrachten en intern begeleiders groepsgesprekken organiseren en dat er een duidelijke lijn is naar leerling-bespreking en multidisciplinair overleg. A vanuit kindperspectief Op het moment dat de zorg van een kind zo specifiek wordt dat de leerkracht ondersteuning nodig heeft wordt het kind besproken met de interne begeleiding. N.a.v. dit gesprek zal een stap gemaakt worden richting bovenschoolsniveau vanuit school georganiseerd. Hierbij hebben we het over: Schoolmaatschappelijk werk (SMW), Begeleider leerlingzorg vanuit WSNS (BLZ), Centrum van jeugd en gezin (CJG), Multi diciplinair overleg(mdo) en Weer Samen Naar School (WSNS).

10 B vanuit leerkrachtperspectief In het kader van proactief handelen is het van belang dat de leerkrachten duidelijk beeld hebben van wat een kind en of een klas nodig heeft. Om ervoor te zorgen dat leerkrachten proactief kunnen handelen zullen er aan een aantal voorwaarden voldaan moeten worden. Het gaat hierbij om observaties binnen de groep door intern begeleiders met als doel het waarborgen van leskwaliteit. Bij het maken en of evalueren van het didactisch werkplan zal de intern begeleider hierbij ondersteunen. Door 2 maal per jaar een groepsgesprek te houden met leerkracht en intern begeleider wordt de organisatie, sfeer en het zelfstandig werken besproken en eventueel aangepast. C vanuit schoolperspectief Door middel van de vaststaande afspraken in de arrangementenkaarten en het leerlingvolgsysteem van CITO wordt de doorgaande lijn binnen het onderwijs gewaarborgd. Middels het houden van opbrengstvergaderingen zijn we schoolbreed bezig om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Hierbij worden analyses gemaakt door gebruik te maken van dwarsdoorsnede en trendanalyse. 3.3 De 1-zorgroute op bovenschoolsniveau Op het moment dat de leerling specifieke hulp nodig heeft die binnen de school niet georganiseerd kan worden, wordt de zorg op bovenschools niveau georganiseerd. De regie van deze zorg wordt dan ook door deze instantie in handen genomen. We hebben het dan over Bureau Jeugdzorg, Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK), Lucertis kinder en jeugdpsychiatrie, Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak (DOSA), Weer Samen Naar School (WSNS).

11 4. Kwaliteitsstandaarden

12 4.1 Kwaliteit in kaart Toetsen en observatielijsten Om het ontwikkelingsniveau van de leerlingen systematisch en regelmatig in kaart te brengen wordt er gebruik gemaakt van de volgende instrumenten: - observaties van het ontwikkelingsvolgmodel vanuit Kabell - observaties vanuit VVE programma Piramide - observaties vanuit Zien - methodegebonden toetsen vanuit de methoden Veilig leren lezen, AllesTelt, Taal Actief, De Grote Reis, Nieuwsbegrip. - mijlpaaltoetsen rekenen en spelling vanuit Kabell - LOVS CITO leerlingvolgsysteem Analyse van de toetsresultaten Naar aanleiding van deze resultaten wordt er een analyse op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau gemaakt. Het doel van deze analyse is op: individueel niveau - het volgen van de ontwikkeling - zicht krijgen op de opbrengsten van hun onderwijs en op het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. - zicht krijgen op de effecten van hun onderwijsaanbod. - het verzamelen en ordenen van de gegevens om er groepsoverzichten van te maken. De leerkracht en de IB-er evalueren 4x per jaar de toetsresultaten op individueel niveau. groepsniveau: - op basis van de verzamelde gegevens worden vroegtijdig leerlingen gesignaleerd die de komende periode extra instructie, ondersteuning en/ of begeleiding nodig hebben om de gestelde doelen te bereiken. Ook worden excellente leerlingen gesignaleerd die extra uitdaging nodig hebben om de aanvullende doelen te bereiken. - er worden leerlingen gesignaleerd die qua gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en werkhouding extra aandacht nodig hebben. - er wordt proactief onderzocht welke doelen en cruciale leermomenten de komende periode aan bod komen, en op basis van de verzamelde gegevens wordt gesignaleerd welke leerlingen extra instructie, ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij het behalen van deze doelen. - naar aanleiding van de verzamelde gegevens worden didactische werkplannen opgesteld waarin de onderwijsbehoeften van de leerlingen worden vastgesteld, welke doelen er voor leerlingen nagestreefd worden en wat deze leerlingen extra nodig hebben om deze doelen te bereiken. Hierbij gaat het over het gedrag, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling. De leerkracht en de IB-er bespreken de resultaten 4x per jaar op groepsniveau. Twee keer per jaar een tussenevaluatie en 2x per jaar tijdens het opstellen van een nieuw didactisch werkplan.

13 schoolniveau: -na het afnemen van de CITO toetsen gebruikt de directie de verzamelde gegevens om systematisch de opbrengsten van de onderwijszorg in school te analyseren, op teamniveau te bespreken en met het team maatregelen te nemen om de kwaliteit en de opbrengsten te verbeteren. Dit gebeurt in een opbrengstvergadering. -in deze opbrengstvergadering wordt gebruik gemaakt van een dwarsdoorsnede van een toets en een trendanalyse voor een leerlingengroep. -de directie heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling-populatie. - het team heeft 2x per jaar tijdens een opbrengstvergadering naar aanleiding van de dan afgenomen CITO toetsen. De opzet is om de inhoud en kwaliteit van de opbrengstvergaderingen verder aan te scherpen en uit te breiden. 4.2 Kwaliteitsstandaarden Didactische werkplannen Na het afnemen van de toetsen worden de didactische werkplannen opgesteld. De leerlingen worden in een arrangement ingedeeld, en naar aanleiding van het arrangement worden de leerdoelen vastgesteld. De leerlingen kunnen worden ingedeeld in een talentarrangement, basisarrangement, intensief arrangement of zeer intensief arrangement. Op basis van het arrangement waarin de leerling geplaatst is, wordt het pedagogisch begeleiden van de leerling in de les bepaald. Leerlingen in het talentarrangement kunnen na een korte instructie of alleen een hint aan het werk. Leerlingen in het basisarrangement worden met open vragen begeleid. Leerlingen in het intensieve arrangement worden met gesloten vragen begeleid. Leerlingen in het zeer intensieve arrangement worden begeleid met voorzeggen/voordoennazeggen/nadoen. Arrangementskaarten Arrangementskaarten zijn kaarten met daarop de leerlijnen van het desbetreffende vakgebied. Op de kaarten worden per half jaar, en per arrangement de tussendoelen beschreven. De doelen zijn meetbaar realistisch en tijdgebonden en geven concreet richting aan het handelen van de leraar. Tevens staan op de kaarten de acties die een leraar moet nemen, zodat de leerling de doelen kan behalen. Met behulp van de kaarten onderzoekt de leraar ieder half jaar proactief, welke doelen en cruciale leermomenten de komende periode aan bod komen. Op basis van de verzamelde gegevens wordt gesignaleerd welke leerlingen extra instructie, ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij het behalen van deze doelen. De leerdoelen worden beschreven in de arrangementkaarten van de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen. Technisch lezen is in ontwikkeling. De arrangementkaarten van de kleuters zijn eveneens in ontwikkeling. (Zie bijlage)

14 Afspraken om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden: Doelen worden ambitieus gesteld. De ontwikkelingslijn van een kind wordt altijd zo hoog mogelijk ingezet, en geprobeerd aan deze ontwikkelingslijn vast te houden. Om dit zo goed mogelijk te bewaken werken wij met verschillende arrangementen. Binnen elk arrangement moeten kinderen voldoen aan bepaalde eisen die gesteld worden. De arrangementen die aangeboden worden zijn: talentarrangement, basisarrangement, intensief arrangement en zeer intensief arrangement. Talentarrangement: De kinderen die dit arrangement volgen maken ten alle tijden een verkort basisprogramma en gaan de diepte in met verder en plus taken. Dit houd in dat de kinderen altijd 100% score moeten halen bij het maken van de verdiepingstaken. Alleen dan blijven de kinderen op boven het landelijk gemiddelde niveau presteren. Basisarrangement: De kinderen die dit arrangement volgen krijgen het basisprogramma aangeboden zoals de methode voorschrijft. Bij toetsen moeten de kinderen 100 % score behalen om op C niveau te blijven presteren. Bij 80% is de kans reëel dat zij zakken naar een intensief arrangement. De kinderen moeten direct of na remediering 100% score hebben behaald. Intensief arrangement: De kinderen die dit arrangement volgen een minimum programma van de methode. De kinderen moeten 80% score behalen om niet af te zakken naar een eigen leerlijn. Het streven is ten alle tijden om een score van 100% te behalen, zodat terugkeer naar het basisarrangement mogelijk blijft. Zeer intensief arrangement: De kinderen die in dit arrangement zitten volgen een eigen leerlijn gebaseerd op de 0.75 en 0.50 doelen. De leerlingen vanaf groep 6 zullen bij het hebben van een eigen leerlijn op 2 vakgebieden een OPP krijgen. Het doel is regulier onderwijs met of zonder LWOO te realiseren. Voor het indelen van de leerlingen in de arrangementen wordt er antwoord gegeven op de volgende 3 vragen: - Wat is het gemiddelde niveau van de klas in verhouding met de verwachting op de school? - Ben je het als leerkracht eens met de uitslag van de CITO toets? - Wat was de uitslag op de vorige screening? Voor de interpretatie van de score op de screening zie bijlage meer doen met de screeningsgegevens. Zorgprofiel Alle BOOR scholen hebben de cursus Kind op de gang gedaan. We hebben daarbij aangegeven welke kinderen wij denken te kunnen opvangen. Vervolgens hebben we op een studiedag aangegeven welke specialiteiten bij onze school paste. Als de wet op passend onderwijs in werking treedt, zal duidelijk zijn welk zorgprofiel bij onze school past. Stichting BOOR heeft voor haar basisscholen een concept zorgprofiel vastgesteld. Dit profiel wordt na bespreking met alle directeuren openbaar onderwijs definitief gemaakt.

15 5. Zorgstructuur op OBS de Tuimelaar

16 Zorgbreedte Zorgniveau 1: Preventieve basiszorg binnen de groep. Inschatten van de zorgbehoefte van het kind door: Methodegebonden toetsen Observatielijsten CITO leerlingvolgsysteem Mijlpalen / tussendoelen Volgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling Screening Cesartherapie Groepsgesprek (groepsdocument) Aanpassingen van het didactisch werkplan en het bijbehorende arrangement Individueel handelingsplan omtrent gedrag en cognitie gericht op het inlopen van achterstanden. Didactische werkplannen met bijpassende arrangementen groepsplan Geen zorgen Wel zorgen Criteria voor het inschalen van de zorgbehoefte - Als de leerlingen na remediering de methodegebonden toetsen onvoldoende maken, wordt dit in de dagelijkse evaluatie aangetekend, dit kind komt naar de instructietafel als dit onderdeel tijdens de lessen behandeld wordt. - Als leerlingen vanuit de observatielijsten meer dan een half jaar ontw. Achterstand hebben gaan deze leerlingen door naar zorgniveau 2. - Als leerlingen de mijlpalentoetsen onvoldoende maken, gaan deze leerlingen door naar zorgniveau 2 -Leerlingen die 1x een lage D of E scoren, worden op hun oude niveau in het did. Werkplan gezet Leerlingen die 2x een lage D of E scoren, worden in het intensieve arrangement geplaatst Leerlingen 3x een lage D of E score hebben op de Cito toetsen, komen in zorgniveau 2 Leerlingen die op de Cito een A+ score hebben, komen in zorgniveau 2 -een opp wordt opgesteld als Leerlingen vanaf didactische leeftijd van 20; op 2 of meer vakken 3x een lage D of E score hebben op de Cito toetsen. Leerlingen vanaf didactische leeftijd 40; op 2 of meer vakken 0.25 achterstand hebben. (komen in aanmerking voor lwoo) - Voor leerlingen die vanuit Zien een signaalscore hebben, worden er aanpassingen in het didactisch werkplan gemaakt. - Als tijdens het groepsgesprek blijkt dat de leerkracht zorgen heeft over een leerling op meerdere gebieden, gaan deze leerlingen door naar zorgniveau 2

17 Zorgniveau 2: Extra zorg op groepsniveau Intensieve zorg binnen de groep voor Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte d.m.v.: Individueel handelingsplan omtrent gedrag of cognitie door leerkracht en ib. opstellen en werken met een ontwikkelingsperspectief(opp) Screening en / of behandeling Cesartherapeute Screening logopedist Stap 1 Er is iets niet pluis protocol Ouders en Intern begeleiders zijn ten alle tijden op de hoogte van bovengenoemde acties. Extra zorg onvoldoende overleg externe deskundigen noodzakelijk Geboden zorg volstaat Geboden zorg volstaat niet. Criteria voor het inschalen van de zorgbehoefte -op het moment dat er niet voldoende cognitieve groei aantoonbaar is bij de leerling. Het individuele plan geeft te weinig rendement. -op het moment dat het gedrag van de leerling dusdanige vorm gaat aannemen dat het de leerling en of de andere leerlingen binnen de groep gaat beïnvloeden. -indien er vanuit het protocol er is iets niet pluis gegronde redenen bestaan om aan te melden bij externe instanties. -logopedie nodig na screening. -Cesartherapie nodig na screening -veelvuldig en of zorgelijk verzuim.

18 Zorgniveau 3: overleg externe deskundigen Leerlingen worden besproken met: Begeleider leerlingzorg (BLZ) gedrag cognitie Schoolmaatschappelijk werkster (SMW) sociaal emotioneel Schoolverpleegkundige (SVK) medisch gerelateerde zaken Zorg advies team (ZAT) bij zorgen op meerdere gebieden Logopedist Cesartherapeute Leerplicht Koers VO (LWOO PRO) Wijkagent en andere zorginstanties Na overleg met de deskundige door naar zorgniveau 4 Na overleg met de deskundige terug naar zorgniveau 2 Zorgniveau 4: Onderzoek en / of begeleiding door externe instanties. Leerlingen worden onderzocht of begeleid door: Weer samen naar school (WSNS) Centrum voor jeugd en gezin (CJG) Bureau Jeugdzorg Algemeen meldpunt kindermishandeling (AMK) Lucertis Deelgemeentelijke organisatie sluitende aanpak (DOSA) Door naar zorgniveau 5 Terug naar zorgniveau 2 of 3 Handhaven zorgniveau 4 tot bovenstaande instanties verder stappen kenbaar maken

19 Zorgniveau 5: verwijzing naar externe instanties Leerlingen worden verwezen naar: Permanente commissie leerlingenzorg (PCL) Clusteronderwijs.

20 Zorgstructuur Zorgniveau 1:Preventieve zorg binnen de groep Op dit niveau is de leerkracht van de groep verantwoordelijk voor de te ondernemen stappen en dossiervorming. Methodegebonden observaties en toetsen: Signaleringen van de onderwijsbehoefte op gebied van: rekenen, taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling Ontwikkelingsvolgmodel van KABELL voor de groepen 0, 1 en 2: Signaleringen van de onderwijsbehoefte volgens de tussendoelen. CITO leerlingvolgsysteem: Volgen van de ontwikkeling op didactisch gebied op leerling-, groeps- en schoolniveau Mijlpalen voor rekenen, lezen en spelling, zoals beschreven in de zorgkalender van Harry Janssens. Dit nemen wij af d.m.v. mijlpalentoetsen. Tussendoelen / leerlijnen zoals beschreven in de arrangementkaarten voor de vakken begrijpend lezen, spelling en rekenen. Volgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling. Hiermee worden de leerlingen op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau gevolgd. Screening Cesartheraphie. Leerlingen worden gescreend op motorische ontwikkeling. Bij achterstanden is de mogelijkheid binnen school om de therapie te volgen. Groepsgesprek (groepsdocument) In dit gesprek komen de volgende items aan de orde: -algemeen padagogisch aanpak Leerkracht neemt n.a.v. de methode toetsen af. Na het afnemen wordt er geremedieerd / verrijkt. Bij blijvende hiaten/ onvoldoende score wordt contact opgenomen met de ib er. Jongste kleuters wordt 2 keer per jaar het ontwikkelingsvolgmodel van KABELL ingevoerd. Oudste kleuters de verwachtingskaart (nov) Vervolgstappen zoals beschreven in de zorgkalender. Leerkrachten nemen 2 jaarlijks zoals aangeven staat in de zorgkalender lovs cito toetsen af. De leerkrachten zetten de gegevens van de toetsen in Parnassys. Deze worden gescreend en verwerkt in de didactische werkplannen op individueel en groepsniveau. N.a.v. de opbrengsten wordt er op schoolniveau 2 jaarlijks een opbrengstvergadering gehouden. De mijlpaaltoetsen worden afgenomen in de groepen 3,4 en 5. Een mijlpaal moet zonder moeite behaald worden. Indien een mijlpaal niet wordt beheerst, wordt er in het didactisch werkplan een aanpassing gemaakt om alsnog de mijlpaal te behalen. (evaluatie nov) Op basis van de cito toetsen worden leerlingen in een arrangement in het didactisch werkplan geplaatst. De doelen en de leerlijnen van de arrangementen worden beschreven in de arrangementkaarten. Deze worden bij het didactisch werkplan gevoegd. 2x per jaar vult de leerkracht de signaleringslijst van Zien in. Bij vermoedens verwaarlozing / kindermishandeling stap 1 er is iets niet pluis protocol De gymleerkracht screent de nieuwe leerlingen binnen 3 maanden na aankomst op school. 2x per jaar hebben de leerkrachten en ib er een groepsgesprek waarin de groepen op 4 verschillende gebieden uitgebreid besproken worden. N.a.v. dit gesprek komen verschillende

21 -organisatie -kinderen met problemen in de klas -zorgleerlingen Na dit gesprek is duidelijk wat de actiepunten op de verschillende gebieden zijn per groep. / school. Opstellen van het didactische werkplannen. -rekenen -spelling -begrijpend lezen -technisch lezen acties tot stand. N.a.v. de cito lovs uitslagen worden er nieuwe didactische werkplannen gemaakt. (februari juli) 2 keer per jaar worden de didactische werkplannen aangepast( nov april) In totaal 4 evaluaties per jaar. Zorgniveau 2: Extra zorg op groepsniveau Op dit niveau is de leerkracht initiatiefnemer voor de te nemen stappen en dossiervorming. De stappen worden in overleg met de ib er uitgevoerd. De ouders en ib ers zijn ten alle tijden op de hoogte van de stappen die ondernomen worden. Individuele handelingsplannen omtrent gedrag Na het invullen van Zien (nov mrt) worden er gedragshandelingsplannen opgesteld. Opstellen en werken met een ontwikkelingsperspectief (OPP) Screening en / of behandeling door de Cesartherapeute. Screening logopedist Stap 2 en 3 er is iets niet pluis protocol Ongeoorloofd verzuim of veelvuldig geoorloofd verzuim Na.v de eindtoetsen cito lovs groep 5 worden in groep 6, 7 en 8 gewerkt met OPP. Ib er en leerkracht stellen samen het OPP op. Leerkracht werkt ermee in de groep. In het didactisch werkplan / individueel werkplan is terug te vinden wat de aanpak is voor deze leerlingen. Na de screening van de gymleerkracht beoordeelt de cesartherapeute of verder behandeling nodig is. Cesartherapeute is verantwoordelijk voor verder te nemen stappen richting ouders en zorgverzekeraar. Leerkracht observeert welke leerlingen er in aanmerking komen voor screening door de logopedist. De logopediste voert de screening uit bij maximaal 20% van de oudste kleuters. Bij vermoeden van kindermishandeling. Zie bijlage De leerkracht bespreekt de afwezigheid van de leerling met ouders en ib. zie verzuimprotocol. bijlage

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2014-2015

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2014-2015 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2014-2015 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2012-2013 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS de Trimaran Plaats : Kampen BRIN nummer : 02WY C1 Onderzoeksnummer : 193449 Datum onderzoek : 21 maart 2013 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs "De Beiaard"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Beiaard RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs "De Beiaard" Plaats : Utrecht BRIN nummer : 10PY C1 Onderzoeksnummer : 268816 Datum onderzoek : 12 december 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

: Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DS Onderzoeksnummer : Datum schoolbezoek : 19 april 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op...

: Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DS Onderzoeksnummer : Datum schoolbezoek : 19 april 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op... RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij De Tuimelaar Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DS Onderzoeksnummer : 125417 Datum schoolbezoek : 19 april 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Zorgplan schooljaar

Zorgplan schooljaar Zorgplan schooljaar 2015-2016 OKC De Westhoek, Dr.Jan Schoutenlaan 36, 3145 SZ Maassluis, 010-5914870, westhoek@wijzer.nu Zorgplan OKC De Westhoek schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Katern Zorg en begeleiding

Nadere informatie

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart)

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart) SPELLING 1. ALGEMEEN In schooljaar 2007-2008 is er voor het vakgebied spelling het werken met groepsplannen in de groepen ingevoerd. Hierin is vastgelegd hoe we extra ondersteuning bieden. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Maart 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Zorg op maat voor elke leerling!

Zorg op maat voor elke leerling! Zorg op maat voor elke leerling! Elk kind is gelijk elk kind heeft recht op een andere behandeling Zorgplan 2015-2019 Inleiding: In dit plan wordt de zorg die gegeven wordt op de Valentijnschool beschreven

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Bergen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Bergen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Bergen Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 21NA C1 Onderzoeksnummer : 259784 Datum onderzoek : 31 maart 2014 Datum vaststelling : 19 juni 2014 Pagina

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN School : obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN-nummer : 23DF Onderzoeksnummer : 112607 Datum schoolbezoek : 26 en 27 mei

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Werken met een ontwikkelingsperspectief

Werken met een ontwikkelingsperspectief Werken met een ontwikkelingsperspectief Conferentie SPPOH 12 november 2014 Arjan Clijsen OPP driedimensionaal Hoe nu verder? Wat willen we bereiken? leerkracht Ik kan leermoment het niet bij benen. Help

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE VERREKIJKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE VERREKIJKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE VERREKIJKER Plaats : Amstenrade BRIN-nummer : 06SL Onderzoeksnummer : 118781 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 12TT Onderzoeksnummer : 126280 Datum schoolbezoek : 21 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief 1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel van het ontwikkelingsperspectief 3. Criteria 4. Voorwaarden 5. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : Datum schoolbezoek : 24 mei 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 12 september

Onderzoeksnummer : Datum schoolbezoek : 24 mei 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 12 september RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs De Koolvlet Plaats : Broek op Langedijk BRIN-nummer : 27JV Onderzoeksnummer : 126205 Datum schoolbezoek : 24 mei 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. SBAO Het Spectrum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. SBAO Het Spectrum RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij SBAO Het Spectrum Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20WT Onderzoeksnummer : 124367 Datum schoolbezoek : 21 en 22 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

4. De zorg voor onze leerlingen

4. De zorg voor onze leerlingen 4.1 Algemeen 4. De zorg voor onze leerlingen Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed. Wij hechten

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstructuur de Wiekslag Schooljaar 2013-2014 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag naast basisschema WSNS IJssel/Berkel Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a.

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker Schoolondersteuningsprofiel 13KR00 De Wendakker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18VR Onderzoeksnummer : 124792 Datum schoolbezoek : 3 February Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. Albertine Agnesschool Plaats : Oranjewoud BRIN-nummer : 15WU Onderzoeksnummer : 122396 Datum schoolbezoek : 12 april 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool J.C. van Gent

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool J.C. van Gent RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool J.C. van Gent Plaats : Sommelsdijk BRIN nummer : 10CI C1 Onderzoeksnummer : 260178 Datum onderzoek : 20 mei 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Schuilplaats Plaats : Putten BRIN nummer : 23ZZ C1 Onderzoeksnummer : 150592 Datum onderzoek : 15 januari 2013 Datum vaststelling : 28 maart

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Zorgplan. Divi Divi School. Prinsenlaan 3, Curaçao

Zorgplan. Divi Divi School. Prinsenlaan 3, Curaçao Zorgplan Divi Divi School Prinsenlaan 3, Curaçao Inhoudsopgave Inleiding blz. 02 Leeswijzer Onze visie op zorg blz. 03 Zorgleerling blz. 03 Taakomschrijving blz. 04 Taakomschrijving directie m.b.t. zorgverbreding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie