ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014"

Transcriptie

1 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR

2 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau 3.2 de 1-zorgroute op schoolniveau 3.3 de 1-zorgroute op bovenschoolsniveau 4. Kwaliteit 4.1 Kwaliteit in kaart Toetsen en observatielijsten Analyse van de toetsresultaten individueel niveau groepsniveau schoolniveau 4.2 Kwaliteitsstandaarden Didactische werkplannen Arrangementskaarten Afspraken om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden: Zorgprofiel 5. Zorgstructuur op OBS de Tuimelaar 5.1 zorgbreedte 5.2 zorgstructuur 6. Planning zorgactiviteiten/ toetskalender 7. Doelstellingen en prognoses 8. Evaluatie doelstellingen en prognoses Bijlagen: 1. Activiteiten zorgkalender. 2. Toolkit zorgkalender. 3. Didactisch werkplan groep 3 t/m 8 4. Arrangementkaarten groep 3 t/m 8 5. Didactisch werkplan groep Tussendoelen groep Meer doen met screeningsgegevens. 8. Ontwikkeling van vaardigheidscores en bepaling van het C niveau. 9. Er is iets niet pluis protocol. 10.Verzuimprotocol. 11.Ontwikkelingsvolgmodel

3 1. Inleiding Voor u ligt het zorgplan van OBS de Tuimelaar. Het zorgplan is een werkdocument dat duidelijkheid schept aan leerkrachten, ouders en bevoegd gezag over de manier waarop OBS de Tuimelaar vorm geeft aan de zorgverbreding. Het is een toegankelijk en leesbaar beleidsdocument. Leeswijzer Na het lezen van dit beleidsdocument zijn u de volgende punten duidelijk: Wat de missie en visie van OBS de Tuimelaar is De doelstellingen van het onderwijs op OBS de Tuimelaar Hoe de zorg op OBS de Tuimelaar op groepsniveau, schoolniveau en bovenschoolsniveau opgebouwd is Hoe er gewerkt wordt met didactische werkplannen en groepsplannen Hoe de kwaliteit van het onderwijs op OBS de Tuimelaar behouden blijft De zorgstructuur en zorgbreedte op OBS de Tuimelaar Hoe de activiteiten rond de leerlingenzorg gepland zijn. In dit document staat de zorg voor de leerlingen centraal. Het zorgplan is een werkdocument dat duidelijkheid geeft aan alle betrokkenen over de zorg op OBS de Tuimelaar. Voor het realiseren van onderwijs op maat op OBS de Tuimelaar, is een goede afstemming van het onderwijs op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen cruciaal. Het vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs ( de kwaliteitszorg) wordt voor een belangrijk deel bereikt door het werken vanuit leerarrangementen. Andere activiteiten om dit doel te bereiken zijn: het doelgericht plannen van het onderwijs aan leerlingen, het maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen en onderwijsaanbod, een betere afstemming met ouders en leerling over wat de school wil bereiken en een goede overgang naar het voortgezet onderwijs. Vanaf 1 april 2012 is er bij OBS de Tuimelaar een groep 0 opgestart. De beschreven activiteiten van de leerlingenzorg gelden voor alle leerlingen van de groepen 0 t/m 8.

4 2. Onze visie op zorg

5 Uitgaande van de missie en visie zoals die geformuleerd is in het schoolplan, is het uitgangspunt van de zorg dat elke leerling bijzonder en uniek is. Het onderwijs op de Tuimelaar moet worden afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen, passend bij de mogelijkheden van de leerling. Dit doen we door: Het stellen van hoge doelen: hierdoor wordt de leerling uitgedaagd zich te ontwikkelen in lijn met zijn persoonlijke mogelijkheden. De totale ontwikkeling van de leerling centraal te stellen en hierdoor leerlingen optimaal voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs en volwaardige deelname aan de samenleving. Doelstelling: Het leren van leerlingen wordt gestimuleerd binnen een krachtige leeromgeving, een omgeving die aansluit bij de mogelijkheden en behoeftes van onze leerlingen. Het didactisch klimaat is gericht op succeservaringen, dit wordt bereikt door o.a. het hebben van hoge verwachtingen en het stellen van ambitieuze doelen. Het onderwijsaanbod is breed en veelzijdig en o.a. gericht op het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van de leerlingen. Het onderwijsaanbod is gebaseerd op de kerndoelen Primair Onderwijs. De referentieniveaus taal en rekenen 1F zijn de minimum methodedoelen waarmee de leerlingen van de Tuimelaar de basisschool verlaten. Wat betreft rekenen zijn de 1S doelen de streefdoelen als einddoelen van ons onderwijs. Om deze doelen te halen werken wij met tussendoelen per leerjaar. Deze tussendoelen staan beschreven in de arrangementkaarten die bij de didactische werkplannen horen (zie bijlage 3 t/m 6). De leerlingen volgen in principe de 1.0 tussendoelen zoals deze beschreven staan in het talentarrangement en basisarrangement. Pas na herhaald uitvallen, en overleg tussen de leerkracht-ib en ouders worden leerlingen in een intensief arrangement geplaatst. Dan gelden de 0.75 tussendoelen. Bij verder uitval en zorg komen de leerlingen op een eigen leerlijn, dan wordt er gewerkt met tussendoelen op niveau 0.50 (uitstroom praktijkonderwijs) en 0.75 (uitstroom leerweg ondersteunend). Deze eigen leerlijn wordt vanaf groep 6 bij 2 of meer vakken beschreven in een ontwikkelingsperspectief. Bereiken van deze doelen: Door observatie en toetsing wordt duidelijk wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn. Al vanaf jonge leeftijd worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen vastgesteld. Door daar vervolgens met het stellen van de doelen op in te spelen, dagen wij de leerlingen uit zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

6 Preventief en proactief denken en handelen: N.a.v. observaties, methodetoetsen en cito-toetsen weet de leerkracht de onderwijsbehoefte per kind in te schalen binnen het didactisch werkplan. De dagelijkse evaluaties zorgen ervoor dat de leerkracht direct kan inspelen op uitval, of extra instructie behoefte voor een kind. Hierdoor loopt het kind geen grote hiaten op, die eventueel pas bij een volgende cito meting aan de orde zouden komen. Aspecten van leerling, leerkracht en ouders die belangrijk zijn voor optimaal onderwijs. Binnen het didactisch werkplan wordt rekening gehouden met de cognitieve mogelijkheden, maar ook met gedrags en werkhoudingsmogelijkheden om tot optimale ontwikkeling te komen. Leerkrachten vervullen hierbij een belangrijke rol. De leerkrachten zijn competent om de leerlingen een optimaal onderwijsaanbod met daarin oog voor onderwijsbehoefte aan te bieden. School en ouders onderhouden een goed contact waardoor ook thuis optimale ondersteuning voor de leerling is. Tevens is afstemming over het te bereiken einddoel van belang, en wordt er van ouders verwacht dat zij betrokken zijn bij de het leren van hun kind op school. Binnen de groep Het onderwijs staat beschreven per vakgebied in het didactisch werkplan. Op gebied van organisatie, sfeer wordt er een groepsplan opgesteld n.a.v. het groepsgesprek. De leerkracht houdt tijdens het lesgeven rekening met zowel de individuele doelen van de leerlingen als doelen die opgesteld zijn voor de groep. Hierbij valt te denken aan sfeerverbetering binnen de groep, zelfstandig werken optimaliseren enz. De leerkracht is de persoon die verantwoordelijk is voor de zorg die binnen de groep geboden moet worden. Bij het opstellen van verschillende plannen is de leerkracht een beslissende factor.

7 3. De 1-zorgroute.

8 Met de 1-zorgroute willen we bereiken dat het onderwijs op de Tuimelaar is afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. We gaan planmatig om met de verschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlingen. Tevens bewerkstelligt de 1-zorgroute een goede aansluiting tussen de schoolinterne zorg en de schoolexterne zorg. Deze vorm van zorg anticipeert hiermee op de onderwijs- en de zorgarrangementen binnen het kader van passend onderwijs. De 1-zorgroutre bestrijkt drie niveaus: het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschoolsniveau (bestaand uit samenwerkingsverband WSNS). 3.1 De 1- zorgroute op groepsniveau Zorgniveau 1: preventieve basiszorg binnen de groep. De basis van de zorg op OBS de Tuimelaar is geborgd in zorgniveau 1. Dit is de basiszorg voor alle leerlingen op school binnen de groep. Om de basiszorg vast te stellen worden de volgende stappen genomen: A. De onderwijsbehoefte van een leerling wordt vastgesteld. Deze onderwijsbehoefte wordt vastgesteld door: * het observeren van de leerlingen (o.a. vanuit KABELL, het ontwikkelingsvolgmodel door H. Janssens en het VVE programma Piramide) * het afnemen van mijlpaaltoetsen (o.a. vanuit KABELL) * het invullen van vragenlijsten (o.a. ZIEN en het groepsdocument vanuit KABELL) * de methodegebondentoetsen die horen bij de methoden van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen * het afnemen van de toetsen die horen bij het LOVS CITO volgsysteem. Naar aanleiding van deze observaties en gegevens volgt er een groepsbespreking van de leerkracht met de IB-er. Het doel van dit gesprek is: B. afstemming op onderwijsbehoefte van de leerlingen Onderwijsbehoeften geven aan wat een leerling nodig heeft om de onderwijsdoelen te bereiken. Hierbij hebben we het over kindfactoren, omgevingsfactoren en onderwijsfactoren, en vooral ook de interactie daartussen. Naar aanleiding van bovenstaande toetsen en observaties worden de onderwijsbehoeften en de leerdoelen voor de leerling vastgesteld. Naar aanleiding van het vaststellen van de onderwijsbehoefte door de leerkracht en de IB-er volgt: C1. het beschrijven van deze onderwijsbehoeften in didactische werkplannen. De leerkracht stelt didactische werkplannen op. In de groepen 2 en 3 zijn er didactische werkplannen voor taal/lezen en rekenen, in de groepen 4 t/m 8 voor de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. In de didactische werkplannen worden de leerlingen met een gelijke onderwijsbehoefte in eenzelfde arrangement geclusterd. Zij krijgen dezelfde tussendoelen waaraan gewerkt gaat worden.

9 C2. het opstellen van een groepsplan Een ander doel van de groepsbespreking is: het opstellen van een groepsplan, waarin wordt beschreven welke ontwikkelingen er moeten plaatsvinden ten aanzien van interactie, instructie en organisatie. Dit om een optimale sfeer in de groep te creëren waarin de leerlingen zich veilig voelen en zo goed mogelijk presteren. D1 uitvoeren van de didactische werkplannen en het groepsplan Tijdens het uitvoeren van de lessen is het van belang dat de leerkracht rekening houdt met de onderwijsbehoefte van het kind, zoals deze staat beschreven in het didactisch werkplan. De leerkracht moet tijdens het geven van de lessen zorgen voor aanbod op verschillende niveaus tevens weet de leerkracht op wel niveau het kind aangesproken moet worden. Tijdens het geven van de instructie en verwerking houdt de leerkracht ook rekening met dit aanspreekniveau. Middels het directe instructie model moet het verschil in aanbod in de klassen te zien zijn. Op gebied van organisatie, sfeer en zelfstandig werken houdt de leerkracht ten alle tijden de doelen voor ogen zoals beschreven in het groepsplan. Deze volgt na het groepsgesprek. D2 de leerkracht is de beslissende factor De lesgevende kwaliteiten van de leerkracht is bepalend voor het correct uitvoeren van het didactisch werkplan en het groepsplan. De leerkracht wordt hierin gecoacht door de innovatoren en de IB-ers. Deze kwaliteiten worden door de directieleden beoordeeld middels de kwaliteitskaart voor leerkrachten. Het goed inschatten van de leerlingen op niveau is belangrijk voor een effectief onderwijsaanbod. Het is belangrijk dat de leerkracht de ontwikkelingen van zijn of haar leerlingen zo blijft volgen dat de leerkracht direct zijn onderwijsaanbod op het niveau van de leerling kan afstemmen. D3 de zorg wordt zoveel mogelijk binnen de klas geboden Door het correct uitvoeren van het didactisch werkplan middels het directe instructiemodel is zorg binnen de groep mogelijk. Tevens houdt de leerkracht dagelijks een korte evaluatie bij waarin opvallendheden van leerlingen tijdens de lessen beschreven worden en daar direct actie aan te verbinden. 3.2 De 1-zorgroute op schoolniveau Het centrale uitgangspunt bij de 1 zorgroute is denken en handelen vanuit onderwijsbehoefte. Op schoolniveau bekent werken met de 1 zorgroute proactief handelen. Op schoolniveau betekent de 1 zorgroute dat de leerkrachten en intern begeleiders groepsgesprekken organiseren en dat er een duidelijke lijn is naar leerling-bespreking en multidisciplinair overleg. A vanuit kindperspectief Op het moment dat de zorg van een kind zo specifiek wordt dat de leerkracht ondersteuning nodig heeft wordt het kind besproken met de interne begeleiding. N.a.v. dit gesprek zal een stap gemaakt worden richting bovenschoolsniveau vanuit school georganiseerd. Hierbij hebben we het over: Schoolmaatschappelijk werk (SMW), Begeleider leerlingzorg vanuit WSNS (BLZ), Centrum van jeugd en gezin (CJG), Multi diciplinair overleg(mdo) en Weer Samen Naar School (WSNS).

10 B vanuit leerkrachtperspectief In het kader van proactief handelen is het van belang dat de leerkrachten duidelijk beeld hebben van wat een kind en of een klas nodig heeft. Om ervoor te zorgen dat leerkrachten proactief kunnen handelen zullen er aan een aantal voorwaarden voldaan moeten worden. Het gaat hierbij om observaties binnen de groep door intern begeleiders met als doel het waarborgen van leskwaliteit. Bij het maken en of evalueren van het didactisch werkplan zal de intern begeleider hierbij ondersteunen. Door 2 maal per jaar een groepsgesprek te houden met leerkracht en intern begeleider wordt de organisatie, sfeer en het zelfstandig werken besproken en eventueel aangepast. C vanuit schoolperspectief Door middel van de vaststaande afspraken in de arrangementenkaarten en het leerlingvolgsysteem van CITO wordt de doorgaande lijn binnen het onderwijs gewaarborgd. Middels het houden van opbrengstvergaderingen zijn we schoolbreed bezig om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Hierbij worden analyses gemaakt door gebruik te maken van dwarsdoorsnede en trendanalyse. 3.3 De 1-zorgroute op bovenschoolsniveau Op het moment dat de leerling specifieke hulp nodig heeft die binnen de school niet georganiseerd kan worden, wordt de zorg op bovenschools niveau georganiseerd. De regie van deze zorg wordt dan ook door deze instantie in handen genomen. We hebben het dan over Bureau Jeugdzorg, Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK), Lucertis kinder en jeugdpsychiatrie, Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak (DOSA), Weer Samen Naar School (WSNS).

11 4. Kwaliteitsstandaarden

12 4.1 Kwaliteit in kaart Toetsen en observatielijsten Om het ontwikkelingsniveau van de leerlingen systematisch en regelmatig in kaart te brengen wordt er gebruik gemaakt van de volgende instrumenten: - observaties van het ontwikkelingsvolgmodel vanuit Kabell - observaties vanuit VVE programma Piramide - observaties vanuit Zien - methodegebonden toetsen vanuit de methoden Veilig leren lezen, AllesTelt, Taal Actief, De Grote Reis, Nieuwsbegrip. - mijlpaaltoetsen rekenen en spelling vanuit Kabell - LOVS CITO leerlingvolgsysteem Analyse van de toetsresultaten Naar aanleiding van deze resultaten wordt er een analyse op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau gemaakt. Het doel van deze analyse is op: individueel niveau - het volgen van de ontwikkeling - zicht krijgen op de opbrengsten van hun onderwijs en op het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. - zicht krijgen op de effecten van hun onderwijsaanbod. - het verzamelen en ordenen van de gegevens om er groepsoverzichten van te maken. De leerkracht en de IB-er evalueren 4x per jaar de toetsresultaten op individueel niveau. groepsniveau: - op basis van de verzamelde gegevens worden vroegtijdig leerlingen gesignaleerd die de komende periode extra instructie, ondersteuning en/ of begeleiding nodig hebben om de gestelde doelen te bereiken. Ook worden excellente leerlingen gesignaleerd die extra uitdaging nodig hebben om de aanvullende doelen te bereiken. - er worden leerlingen gesignaleerd die qua gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en werkhouding extra aandacht nodig hebben. - er wordt proactief onderzocht welke doelen en cruciale leermomenten de komende periode aan bod komen, en op basis van de verzamelde gegevens wordt gesignaleerd welke leerlingen extra instructie, ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij het behalen van deze doelen. - naar aanleiding van de verzamelde gegevens worden didactische werkplannen opgesteld waarin de onderwijsbehoeften van de leerlingen worden vastgesteld, welke doelen er voor leerlingen nagestreefd worden en wat deze leerlingen extra nodig hebben om deze doelen te bereiken. Hierbij gaat het over het gedrag, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling. De leerkracht en de IB-er bespreken de resultaten 4x per jaar op groepsniveau. Twee keer per jaar een tussenevaluatie en 2x per jaar tijdens het opstellen van een nieuw didactisch werkplan.

13 schoolniveau: -na het afnemen van de CITO toetsen gebruikt de directie de verzamelde gegevens om systematisch de opbrengsten van de onderwijszorg in school te analyseren, op teamniveau te bespreken en met het team maatregelen te nemen om de kwaliteit en de opbrengsten te verbeteren. Dit gebeurt in een opbrengstvergadering. -in deze opbrengstvergadering wordt gebruik gemaakt van een dwarsdoorsnede van een toets en een trendanalyse voor een leerlingengroep. -de directie heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling-populatie. - het team heeft 2x per jaar tijdens een opbrengstvergadering naar aanleiding van de dan afgenomen CITO toetsen. De opzet is om de inhoud en kwaliteit van de opbrengstvergaderingen verder aan te scherpen en uit te breiden. 4.2 Kwaliteitsstandaarden Didactische werkplannen Na het afnemen van de toetsen worden de didactische werkplannen opgesteld. De leerlingen worden in een arrangement ingedeeld, en naar aanleiding van het arrangement worden de leerdoelen vastgesteld. De leerlingen kunnen worden ingedeeld in een talentarrangement, basisarrangement, intensief arrangement of zeer intensief arrangement. Op basis van het arrangement waarin de leerling geplaatst is, wordt het pedagogisch begeleiden van de leerling in de les bepaald. Leerlingen in het talentarrangement kunnen na een korte instructie of alleen een hint aan het werk. Leerlingen in het basisarrangement worden met open vragen begeleid. Leerlingen in het intensieve arrangement worden met gesloten vragen begeleid. Leerlingen in het zeer intensieve arrangement worden begeleid met voorzeggen/voordoennazeggen/nadoen. Arrangementskaarten Arrangementskaarten zijn kaarten met daarop de leerlijnen van het desbetreffende vakgebied. Op de kaarten worden per half jaar, en per arrangement de tussendoelen beschreven. De doelen zijn meetbaar realistisch en tijdgebonden en geven concreet richting aan het handelen van de leraar. Tevens staan op de kaarten de acties die een leraar moet nemen, zodat de leerling de doelen kan behalen. Met behulp van de kaarten onderzoekt de leraar ieder half jaar proactief, welke doelen en cruciale leermomenten de komende periode aan bod komen. Op basis van de verzamelde gegevens wordt gesignaleerd welke leerlingen extra instructie, ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij het behalen van deze doelen. De leerdoelen worden beschreven in de arrangementkaarten van de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen. Technisch lezen is in ontwikkeling. De arrangementkaarten van de kleuters zijn eveneens in ontwikkeling. (Zie bijlage)

14 Afspraken om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden: Doelen worden ambitieus gesteld. De ontwikkelingslijn van een kind wordt altijd zo hoog mogelijk ingezet, en geprobeerd aan deze ontwikkelingslijn vast te houden. Om dit zo goed mogelijk te bewaken werken wij met verschillende arrangementen. Binnen elk arrangement moeten kinderen voldoen aan bepaalde eisen die gesteld worden. De arrangementen die aangeboden worden zijn: talentarrangement, basisarrangement, intensief arrangement en zeer intensief arrangement. Talentarrangement: De kinderen die dit arrangement volgen maken ten alle tijden een verkort basisprogramma en gaan de diepte in met verder en plus taken. Dit houd in dat de kinderen altijd 100% score moeten halen bij het maken van de verdiepingstaken. Alleen dan blijven de kinderen op boven het landelijk gemiddelde niveau presteren. Basisarrangement: De kinderen die dit arrangement volgen krijgen het basisprogramma aangeboden zoals de methode voorschrijft. Bij toetsen moeten de kinderen 100 % score behalen om op C niveau te blijven presteren. Bij 80% is de kans reëel dat zij zakken naar een intensief arrangement. De kinderen moeten direct of na remediering 100% score hebben behaald. Intensief arrangement: De kinderen die dit arrangement volgen een minimum programma van de methode. De kinderen moeten 80% score behalen om niet af te zakken naar een eigen leerlijn. Het streven is ten alle tijden om een score van 100% te behalen, zodat terugkeer naar het basisarrangement mogelijk blijft. Zeer intensief arrangement: De kinderen die in dit arrangement zitten volgen een eigen leerlijn gebaseerd op de 0.75 en 0.50 doelen. De leerlingen vanaf groep 6 zullen bij het hebben van een eigen leerlijn op 2 vakgebieden een OPP krijgen. Het doel is regulier onderwijs met of zonder LWOO te realiseren. Voor het indelen van de leerlingen in de arrangementen wordt er antwoord gegeven op de volgende 3 vragen: - Wat is het gemiddelde niveau van de klas in verhouding met de verwachting op de school? - Ben je het als leerkracht eens met de uitslag van de CITO toets? - Wat was de uitslag op de vorige screening? Voor de interpretatie van de score op de screening zie bijlage meer doen met de screeningsgegevens. Zorgprofiel Alle BOOR scholen hebben de cursus Kind op de gang gedaan. We hebben daarbij aangegeven welke kinderen wij denken te kunnen opvangen. Vervolgens hebben we op een studiedag aangegeven welke specialiteiten bij onze school paste. Als de wet op passend onderwijs in werking treedt, zal duidelijk zijn welk zorgprofiel bij onze school past. Stichting BOOR heeft voor haar basisscholen een concept zorgprofiel vastgesteld. Dit profiel wordt na bespreking met alle directeuren openbaar onderwijs definitief gemaakt.

15 5. Zorgstructuur op OBS de Tuimelaar

16 Zorgbreedte Zorgniveau 1: Preventieve basiszorg binnen de groep. Inschatten van de zorgbehoefte van het kind door: Methodegebonden toetsen Observatielijsten CITO leerlingvolgsysteem Mijlpalen / tussendoelen Volgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling Screening Cesartherapie Groepsgesprek (groepsdocument) Aanpassingen van het didactisch werkplan en het bijbehorende arrangement Individueel handelingsplan omtrent gedrag en cognitie gericht op het inlopen van achterstanden. Didactische werkplannen met bijpassende arrangementen groepsplan Geen zorgen Wel zorgen Criteria voor het inschalen van de zorgbehoefte - Als de leerlingen na remediering de methodegebonden toetsen onvoldoende maken, wordt dit in de dagelijkse evaluatie aangetekend, dit kind komt naar de instructietafel als dit onderdeel tijdens de lessen behandeld wordt. - Als leerlingen vanuit de observatielijsten meer dan een half jaar ontw. Achterstand hebben gaan deze leerlingen door naar zorgniveau 2. - Als leerlingen de mijlpalentoetsen onvoldoende maken, gaan deze leerlingen door naar zorgniveau 2 -Leerlingen die 1x een lage D of E scoren, worden op hun oude niveau in het did. Werkplan gezet Leerlingen die 2x een lage D of E scoren, worden in het intensieve arrangement geplaatst Leerlingen 3x een lage D of E score hebben op de Cito toetsen, komen in zorgniveau 2 Leerlingen die op de Cito een A+ score hebben, komen in zorgniveau 2 -een opp wordt opgesteld als Leerlingen vanaf didactische leeftijd van 20; op 2 of meer vakken 3x een lage D of E score hebben op de Cito toetsen. Leerlingen vanaf didactische leeftijd 40; op 2 of meer vakken 0.25 achterstand hebben. (komen in aanmerking voor lwoo) - Voor leerlingen die vanuit Zien een signaalscore hebben, worden er aanpassingen in het didactisch werkplan gemaakt. - Als tijdens het groepsgesprek blijkt dat de leerkracht zorgen heeft over een leerling op meerdere gebieden, gaan deze leerlingen door naar zorgniveau 2

17 Zorgniveau 2: Extra zorg op groepsniveau Intensieve zorg binnen de groep voor Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte d.m.v.: Individueel handelingsplan omtrent gedrag of cognitie door leerkracht en ib. opstellen en werken met een ontwikkelingsperspectief(opp) Screening en / of behandeling Cesartherapeute Screening logopedist Stap 1 Er is iets niet pluis protocol Ouders en Intern begeleiders zijn ten alle tijden op de hoogte van bovengenoemde acties. Extra zorg onvoldoende overleg externe deskundigen noodzakelijk Geboden zorg volstaat Geboden zorg volstaat niet. Criteria voor het inschalen van de zorgbehoefte -op het moment dat er niet voldoende cognitieve groei aantoonbaar is bij de leerling. Het individuele plan geeft te weinig rendement. -op het moment dat het gedrag van de leerling dusdanige vorm gaat aannemen dat het de leerling en of de andere leerlingen binnen de groep gaat beïnvloeden. -indien er vanuit het protocol er is iets niet pluis gegronde redenen bestaan om aan te melden bij externe instanties. -logopedie nodig na screening. -Cesartherapie nodig na screening -veelvuldig en of zorgelijk verzuim.

18 Zorgniveau 3: overleg externe deskundigen Leerlingen worden besproken met: Begeleider leerlingzorg (BLZ) gedrag cognitie Schoolmaatschappelijk werkster (SMW) sociaal emotioneel Schoolverpleegkundige (SVK) medisch gerelateerde zaken Zorg advies team (ZAT) bij zorgen op meerdere gebieden Logopedist Cesartherapeute Leerplicht Koers VO (LWOO PRO) Wijkagent en andere zorginstanties Na overleg met de deskundige door naar zorgniveau 4 Na overleg met de deskundige terug naar zorgniveau 2 Zorgniveau 4: Onderzoek en / of begeleiding door externe instanties. Leerlingen worden onderzocht of begeleid door: Weer samen naar school (WSNS) Centrum voor jeugd en gezin (CJG) Bureau Jeugdzorg Algemeen meldpunt kindermishandeling (AMK) Lucertis Deelgemeentelijke organisatie sluitende aanpak (DOSA) Door naar zorgniveau 5 Terug naar zorgniveau 2 of 3 Handhaven zorgniveau 4 tot bovenstaande instanties verder stappen kenbaar maken

19 Zorgniveau 5: verwijzing naar externe instanties Leerlingen worden verwezen naar: Permanente commissie leerlingenzorg (PCL) Clusteronderwijs.

20 Zorgstructuur Zorgniveau 1:Preventieve zorg binnen de groep Op dit niveau is de leerkracht van de groep verantwoordelijk voor de te ondernemen stappen en dossiervorming. Methodegebonden observaties en toetsen: Signaleringen van de onderwijsbehoefte op gebied van: rekenen, taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling Ontwikkelingsvolgmodel van KABELL voor de groepen 0, 1 en 2: Signaleringen van de onderwijsbehoefte volgens de tussendoelen. CITO leerlingvolgsysteem: Volgen van de ontwikkeling op didactisch gebied op leerling-, groeps- en schoolniveau Mijlpalen voor rekenen, lezen en spelling, zoals beschreven in de zorgkalender van Harry Janssens. Dit nemen wij af d.m.v. mijlpalentoetsen. Tussendoelen / leerlijnen zoals beschreven in de arrangementkaarten voor de vakken begrijpend lezen, spelling en rekenen. Volgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling. Hiermee worden de leerlingen op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau gevolgd. Screening Cesartheraphie. Leerlingen worden gescreend op motorische ontwikkeling. Bij achterstanden is de mogelijkheid binnen school om de therapie te volgen. Groepsgesprek (groepsdocument) In dit gesprek komen de volgende items aan de orde: -algemeen padagogisch aanpak Leerkracht neemt n.a.v. de methode toetsen af. Na het afnemen wordt er geremedieerd / verrijkt. Bij blijvende hiaten/ onvoldoende score wordt contact opgenomen met de ib er. Jongste kleuters wordt 2 keer per jaar het ontwikkelingsvolgmodel van KABELL ingevoerd. Oudste kleuters de verwachtingskaart (nov) Vervolgstappen zoals beschreven in de zorgkalender. Leerkrachten nemen 2 jaarlijks zoals aangeven staat in de zorgkalender lovs cito toetsen af. De leerkrachten zetten de gegevens van de toetsen in Parnassys. Deze worden gescreend en verwerkt in de didactische werkplannen op individueel en groepsniveau. N.a.v. de opbrengsten wordt er op schoolniveau 2 jaarlijks een opbrengstvergadering gehouden. De mijlpaaltoetsen worden afgenomen in de groepen 3,4 en 5. Een mijlpaal moet zonder moeite behaald worden. Indien een mijlpaal niet wordt beheerst, wordt er in het didactisch werkplan een aanpassing gemaakt om alsnog de mijlpaal te behalen. (evaluatie nov) Op basis van de cito toetsen worden leerlingen in een arrangement in het didactisch werkplan geplaatst. De doelen en de leerlijnen van de arrangementen worden beschreven in de arrangementkaarten. Deze worden bij het didactisch werkplan gevoegd. 2x per jaar vult de leerkracht de signaleringslijst van Zien in. Bij vermoedens verwaarlozing / kindermishandeling stap 1 er is iets niet pluis protocol De gymleerkracht screent de nieuwe leerlingen binnen 3 maanden na aankomst op school. 2x per jaar hebben de leerkrachten en ib er een groepsgesprek waarin de groepen op 4 verschillende gebieden uitgebreid besproken worden. N.a.v. dit gesprek komen verschillende

21 -organisatie -kinderen met problemen in de klas -zorgleerlingen Na dit gesprek is duidelijk wat de actiepunten op de verschillende gebieden zijn per groep. / school. Opstellen van het didactische werkplannen. -rekenen -spelling -begrijpend lezen -technisch lezen acties tot stand. N.a.v. de cito lovs uitslagen worden er nieuwe didactische werkplannen gemaakt. (februari juli) 2 keer per jaar worden de didactische werkplannen aangepast( nov april) In totaal 4 evaluaties per jaar. Zorgniveau 2: Extra zorg op groepsniveau Op dit niveau is de leerkracht initiatiefnemer voor de te nemen stappen en dossiervorming. De stappen worden in overleg met de ib er uitgevoerd. De ouders en ib ers zijn ten alle tijden op de hoogte van de stappen die ondernomen worden. Individuele handelingsplannen omtrent gedrag Na het invullen van Zien (nov mrt) worden er gedragshandelingsplannen opgesteld. Opstellen en werken met een ontwikkelingsperspectief (OPP) Screening en / of behandeling door de Cesartherapeute. Screening logopedist Stap 2 en 3 er is iets niet pluis protocol Ongeoorloofd verzuim of veelvuldig geoorloofd verzuim Na.v de eindtoetsen cito lovs groep 5 worden in groep 6, 7 en 8 gewerkt met OPP. Ib er en leerkracht stellen samen het OPP op. Leerkracht werkt ermee in de groep. In het didactisch werkplan / individueel werkplan is terug te vinden wat de aanpak is voor deze leerlingen. Na de screening van de gymleerkracht beoordeelt de cesartherapeute of verder behandeling nodig is. Cesartherapeute is verantwoordelijk voor verder te nemen stappen richting ouders en zorgverzekeraar. Leerkracht observeert welke leerlingen er in aanmerking komen voor screening door de logopedist. De logopediste voert de screening uit bij maximaal 20% van de oudste kleuters. Bij vermoeden van kindermishandeling. Zie bijlage De leerkracht bespreekt de afwezigheid van de leerling met ouders en ib. zie verzuimprotocol. bijlage

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F' December 2012 Verantwoording

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389 Inhoudsopgave

Nadere informatie