EINDRAPPORT. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDRAPPORT. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"

Transcriptie

1 IDRAPPOR uropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: uropa investeert in zijn platteland

2 3 IHOUDSOPGAV VOORWOORD COCLUSI DISCUSSI BLLGM ILIDIG Huisbezoeken PROJC: VISI Seniorenacties Kortrijk-Zuid (SAKZ) Doelstelling Hulpvragen ype huishouden Buurtwinkel en Buurtnetwerk/Participatie...23 VOORWOORD 2.3. Meerwaarde ijdsindeling Kanttekeningen...24 RSULA ROLLGM HORISCH ODRBOUW Context armoede Internationale en regionale verschillen Armoede op het platteland Armoede bij ouderen op het platteland Visite Proactief handelen Outreachend werken Cijfers Huisbezoeken Hulpvragen/aanvragen Algemeen overzicht Buurtwinkel en buurtnetwerk COCLUSI DISCUSSI ROLLGM Huisbezoeken Hulpvragen/aanvragen MHODOLOGI Doelgroepomschrijving Gekende 65-plusser iet gekende 65-plusser Steekproef Procedure Huisbezoeken Interview ype huishouden ALGM BSLUI Resultaten 3 deelgemeenten samen Vergelijking tussen Kooigem, Bellegem en Rollegem Opmerkingen Aanbevelingen Uitbreiding outreachend en proactief werken RSULA KOOIGM Cijfers Huisbezoeken Hulpvragen/aanvragen Algemeen overzicht Buurtnetwerk en buurtwinkel Vrijwilligerswerking Verderzetting Buurtwinkels aan huis en buurtnetwerk ALGM VRBRACI Kooigem: winkels aan huis Algemeen: promotiecampagne COCLUSI DISCUSSI KOOIGM Huisbezoeken Hulpvragen ype huishouden Buurtnetwerk & buurtwinkel Kanttekeningen...17 in Kooigem, Bellegem en Rollegem De Babbeletten De infokalender met de hulp- en dienstverlening BIJLAG...40 COAC RSULA BLLGM Cijfers Huisbezoeken Hulpvragen/Aanvragen Algemeen overzicht...20 BRO...62 AFKORIGLIJS Buurtwinkel en buurtnetwerk definitie Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS) Het project Visite staat synoniem voor proactief handelen als antwoord op de problematiek van onderbescherming. Onderbescherming is de situatie waarin personen zich bevinden die ongeacht de oorzaak de rechten en diensten, waarop zij aanspraak zouden kunnen maken, niet realiseren. 1 Onderbescherming heeft niet alleen een financiële kant. Onderbeschermd leven kan ook betekenen dat je je rechten op sociale hulp- en dienstverlening niet opneemt. Kortom, het wil zeggen dat er sprake is van het niet-realiseren van (bepaalde) sociale grondrechten, waar uiteenlopende redenen aan de grondslag liggen. Wie onderbeschermd is, loopt een verhoogd risico om in armoede verzeild te raken of zal er moeilijker in slagen de armoededans te ontspringen. Door afbrokkelende sociale netwerken en een vaak te beperkt mobiliteitsaanbod is wonen op het platteland één van de risicofactoren bij onderbescherming. De ontgroening en vergrijzing doen de vraag naar hulp toenemen, maar vaak ontbreekt een informeel aanbod en is het professioneel aanbod soms onbekend. De tendens van terugtrekkende diensten en voorzieningen naar de stadskern doet verplaatsingen al snel oplopen tot meer dan 10 km. Aanvullend bestaat het probleem van onaangepaste, oncomfortabele en onveilige huisvesting in relatie met de toenemende zorgbehoevendheid van de ouder wordende plattelandsbewoner. ot slot neemt het risico op vereenzaming en sociale kwetsbaarheid toe bij alleenstaande ouderen. Medio 2013 werd het project Visite goedgekeurd waarin het proactief benaderen van potentiële gerechtigden centraal stond. Via huisbezoeken werden deze gerechtigden geïnformeerd over maatregelen, dienstverlening, premies en tegemoetkomingen op het vlak van zorg, veiligheid en financiën. Maar bovenal werd geluisterd naar verzuchtingen en dagdagelijkse beslommeringen die de plattelandsbewoner ondervindt en kreeg de hulp en dienstverlening terug een vertrouwd gezicht. en opvallende rode draad was de ongerustheid over de onbekende toekomst en de onwetendheid waar men vlot terecht kan met hulp- en zorgvragen. Uiteindelijk resulteerde dit in meerdere verbeteracties. Zo organiseerde het project Visite De Babbeletten, werden diensten aan huis in kaart gebracht en werd een infokalender met de hulp- en dienstverlening ontwikkeld. Daarnaast werkte het project mee aan de vernieuwde informatiecampagne 1777, duizend vragen één nummer, waarbij de informatie- en doorverwijsfunctie uitgebreid werd met volgende dienstverlening van OCMW Kortrijk: hulp aan huis, sociaal huis, woonzorg en energie. Deze publicatie belicht de projectdoelstellingen, de methodische opbouw, de resultaten van de huisbezoeken en de gerealiseerde verbeteracties als antwoord op de vragen van de bezochte jarigen in Bellegem, Rollegem en Kooigem. Wij hopen dat deze publicatie voor u inspirerend kan zijn! 2 3

3 VISI W BRG UW RCH AA HUIS 1 ILIDIG Kortrijk bestaat uit een stadscentrum en 7 deelgemeenten nl. Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke en Rollegem. In de zuidelijke rand van Kortrijk liggen de 3 deelgemeenten Kooigem, Rollegem en Bellegem die door het Provinciaal Plattelandsprogramma aanzien worden als plattelandsgebied. Kleine plattelandskernen zijn op verschillende manieren doorheen de jaren veranderd m.n. de bevolkingssamenstelling, sociale levensontsluiting etc. Daarenboven komt het voorzieningenniveau sterk onder druk te staan. De maatschappelijke dienstverlening is van levensbelang voor de kwaliteit van leven en is het laatste vangnet waarin mensen ondersteund worden om hun armoederisico in te perken of de armoede te doorbreken. Door al deze veranderingen komt de leefbaarheid op het platteland in gedrang. en belangrijk en prioritair onderwerp in de uitbouw van het OCMW-beleidsplan is de maatschappelijke opdracht om een antwoord te bieden op de uitdagingen van vergrijzing. De missie van OCMW Kortrijk is zeer duidelijk omschreven: Onze hulp-, dienst-, en zorgverlening wil iedereen in de mogelijkheid stellen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. OCMW Kortrijk werkte samen met de Stad Kortrijk en diverse (ook niet sociale) lokale actoren aan de opmaak van een integraal actieplan armoedebestrijding. In dit plan ligt de focus op concrete acties die een positief resultaat of een direct verschil maken voor mensen in of met risico op armoede. OCMW Kortrijk wil zich hierbij proactief opstellen. Het volstaat niet enkel om problemen aan te pakken als deze zich stellen. en curatieve aanpak zal altijd een wezenlijk onderdeel blijven uitmaken van armoedebestrijding, maar het is noodzakelijk, mogelijks zelfs belangrijker, om proactief te werken. OCMW wil mensen met een verhoogd armoederisico de nodige tools, vaardigheden en attitudes aanleren om sterker in hun schoenen te staan, weerbaarder te worden tegen nieuwe tegenslagen en om zelf het heft in handen te kunnen nemen. Het is de ambitie om mensen zo onafhankelijk mogelijk te maken van de bestaande hulpverlening, met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren. et zij hebben steeds meer nood aan ondersteuning en begeleiding om hun rechten maximaal toegewezen te krijgen en om maximaal gebruik te kunnen maken van verschillende diensten die op maat van het individu een gepast antwoord op diverse noden kunnen helpen realiseren. Investeren in een proactieve aanpak kan vermijden dat mensen effectief in armoede terecht komen. Vanuit deze gedachte werd het project Visite opgestart. 2PROJC: VISI VISI W BRG UW RCH AA HUIS Als we de leefbaarheid op het platteland in stand willen houden en kwalitatief verbeteren, dan dient dringend werk te worden gemaakt van nieuwe vormen van dienstverlening. De hulp- en dienstverleners actief in de deelgemeenten spelen een belangrijke rol in het maatschappelijk en sociaal-cultureel gebeuren binnen de leefgemeenschap. Daarnaast wil de sector integraal en op maat werken. De core business van de lokale dienstencentra (LDC) is het welzijn van de doelgroep en daarmee gaat het uitputten van alle mogelijke rechten hand in hand. De LDC van Kortrijk willen hierbij een belangrijke rol spelen Seniorenacties Kortrijk-Zuid (SAKZ) Visite is een project van het OCMW Kortrijk, dat gecoördineerd wordt vanuit Seniorenacties Kortrijk-Zuid. SAKZ is een mobiel lokaal dienstencentrum dat haar werking ontplooit in de zuidelijke randgemeenten van Kortrijk nl. Bellegem, Aalbeke, Rollegem en Kooigem. Om haar dienstverlening en activiteiten te ontplooien, werkt SAKZ met verschillende antennepunten verspreid over de 4 deelgemeenten. SAKZ voldoet niet aan de regelgevingen over de infrastructuur en is daarom niet erkend als lokaal dienstencentrum door de Vlaamse overheid. Hoewel SAKZ niet erkend is, beschikt SAKZ net als alle reguliere Kortrijkse LDC over een uitgebreide dienstverlening en activiteitenaanbod Doelstelling SAKZ is er op gericht de buurtbewoners, en dan specifiek de ouderen en de meest kwetsbaren van die buurt, ondersteuning te bieden om hen zo lang mogelijk, op een kwaliteitsvolle manier, zelfstandig in hun eigen woning en woonomgeving te laten wonen. De werking voorziet daartoe laagdrempelige activiteiten (vb. maandelijkse contactnamiddagen), een aangepaste dienstverlening (vb. wekelijks OIP-permanentie) en individuele hulpverlening (vb. aanvragen thuiszorgtoelage). Ze willen bijdragen tot een solidaire leefgemeenschap waarbij onderlinge hulp en steun naast professionele hulp betracht wordt. Ondanks deze mooie doelstelling wordt er door de woonzorgverleners toch vastgesteld dat vele ouderen nog niet bereikt worden en velen onder hen nog niet voorbereid zijn op hun oude dag. r wordt opgemerkt dat er in de deelgemeenten een ouder publiek is dat te trots is om steun te vragen of bang zijn van het OCMW. Dit kan te wijten zijn aan de hoge sociale controle in deze dorpen. Het gaat over mensen die hun hele leven gewerkt hebben, mensen met een sterk schaamtegevoel, vraagverlegenheid of onwetendheid gevoed door sociaal isolement. Kwetsbare plattelandsbewoners krijgen niet altijd de maatschappelijke dienstverlening waarop ze recht hebben. Het gaat dus om een andere soort armoede. Vandaar dat er nog verdere stappen moeten ondernomen worden om de niet bereikten toch te bereiken. Het project voorziet in een methodiekontwikkeling in de vorm van huisbezoeken en samenwerking over de verschillende domeinen heen, zodat de onderbeschermde 65-plussers in de deelgemeenten Kooigem, Bellegem en Rollegem hun rechten op maatschappelijke dienstverlening maximaal kunnen uitputten. Doorheen het project naar totale rechtentoekenning en -uitputting kunnen er duidelijke noden en behoeften naar boven komen. Visite is een effectief middel om te komen tot een aangename, klantvriendelijke aanpak en een concreet, direct en kwalitatief aanbod van maatschappelijke hulp- en dienstverlening. egelijkertijd wil Visite een vooronderzoek doen naar de levensvatbaarheid van en mogelijke piste om tegemoet te komen aan de mobiliteitsproblematiek en vereenzaming bij ouderen. 4 5

4 VISI W BRG UW RCH AA HUIS VISI W BRG UW RCH AA HUIS 2.3. Meerwaarde De meerwaarde van het project zit in de proactieve werking. Visite gaat langs bij de onderbeschermde senioren en wacht niet tot er een hulpvraag komt. De huidige hulp- en dienstverlening is aanbodgestuurd en wordt pas actief wanneer er een signaal komt vanuit de senioren. Het preventieve luik wordt met dit project uitgebreid zodat mensen minder snel beroep moeten doen op de hulp- en dienstverlening. Als dit op termijn toch zou gebeuren, heeft Visite met deze aanpak de toegankelijkheid en bekendheid van de reguliere werking versterkt. Het project schept ruimte voor de hulpverlener om een intensief en duurzaam proces op te starten waarbij het vertrouwen van de cliënt wordt gewonnen en samen met de omgeving een integraal hulpverleningskader wordt opgesteld. Door proactief en in coproductie met de oudere en diens omgeving te investeren in huisbezoeken wil Visite bekomen dat de cliënt gebruik maakt van alle maatschappelijke dienstverlening waarop hij of zij recht heeft. Daarnaast beoogt Visite ook de houding en de instelling van de cliënt t.o.v. van de hulpverlening te wijzigen. Hierdoor kunnen ze in de toekomst zelf vlotter de stap zetten naar hulpverlening. Door het project kan op termijn nagegaan worden wat het effect is van vroegtijdige detectie van noden op het vlak van thuiszorg, veiligheid en financiële haalbaarheid. Daarnaast is het zeer goed om de reguliere werking te kunnen hervormen op basis van onderbouwde preventieve maatregelen om zo de mensen sterker te maken. Het project zorgt ook voor een bevordering in het gelijkwaardige en volwaardige burgerschap van de doelgroep ijdsindeling 09/ 13-10/ 13 opmaak actieplan, communicatieplan en methodiekontwikkeling 11/ 13-12/ 13 huisbezoeken Kooigem 01/ 14 verwerking huisbezoeken Kooigem - opstellen resultaten - overlegmoment intermediairen 02/ 14-08/ 14 huisbezoeken Bellegem 09/ 14 verwerking huisbezoeken Bellegem - opstellen resultaten 10/ 14-02/ 15 huisbezoeken Rollegem 03/ 15 verwerking huisbezoeken Rollegem 03/ 15-05/ 15 opstellen eindrapport promotiecampagne slotevent 3HORISCH ODRBOUW kenmerken en die relevant zijn ter motivatie en staving van het project Visite Context armoede Hieronder wordt stilgestaan bij enkele aspecten die het plattelandsgebied en de doelgroep Armoede wordt gezien als een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die sterk met elkaar samenhangen zoals inkomen, huisvesting, gezondheid, vrijetijdsbesteding, werk enz. Armoede en sociale gelijkheid zijn niet enkel ongelijk verdeeld over verschillende sociale groepen, maar zijn ook ruimtelijk ongelijk verdeeld. r zijn zowel internationale en regionale verschillen, als verschillen tussen stad en platteland (POD MI, 2014) Internationale en regionale verschillen Binnen de uropese Unie staat België op het vlak van armoede ergens in de middenmoot. De armoedegraad in Vlaanderen (9,8%) komt in de buurt van de laagste armoedegraad binnen de U. In Brussel (34%) en Wallonië (19,2%) is dit een stuk groter. Dit toont de extreme verschillen tussen de gewesten in België, die nog groter zijn dan de verschillen binnen de U. 63% van de Belgen die in armoede leven wonen in Brussel of Wallonië, 37% in Vlaanderen. Daarnaast leven volgens de Vlaamse overheid meer dan één op tien mensen met een armoederisico (POD MI, 2014) Armoede op het platteland Armoede komt nog steeds meer voor in stedelijke gebieden, maar niet enkel en alleen daar. Ook op het platteland tonen cijfers aan dat armoede een niet te onderschatten problematiek is (Mathijssen, 2010). Uit een studie van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (Mathijssen, 2010) blijkt dat de huishoudens die net niet tot de armsten behoren (=de groep tussen de 15 % en de 20 % armsten) sterk vertegenwoordigd zijn op het platteland. Oudere personen (64+), éénpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen zouden een grotere kans hebben om in de armoede terecht te komen. Maar liefst 31 % van de alleenstaanden zou arm zijn. Bij de 64-plussers leeft 15 % in armoede. Bovendien blijkt plattelandsarmoede minder aandacht te krijgen, is het minder zichtbaar en meer verspreid. Armoede en sociale uitsluiting wordt vooral als stedelijk fenomeen onderzocht. Daarom wil Visite in dit project aandacht schenken aan plattelandsarmoede. nerzijds omdat het minder zichtbaar voorkomt dan in de stad, anderzijds omdat armoede in het platteland een andere dynamiek kent. De bewoners en vooral de oudere bewoners hebben een fierheid en trots waardoor ze niet snel hulp willen vragen. Men wil niet tonen aan de andere dorpsbewoners dat men hulp nodig heeft. Het is een vorm van verdoken armoede (Mathijssen, 2010). Daarnaast is op het platteland de dienstverlening, door de centralisatie, sterk achteruitgegaan. en voorbeeld hiervan is de vervoersarmoede. Dit betekent dat ze door mobiliteitsproblemen in mindere mate aan het openbare leven kunnen deelnemen (Meert e.a. 2003; Meert & Bourgeois 2003; Mathijssen 2010). Ook andere vormen van dienstverlening zoals het postkantoor, de sociale dienst van het OCMW, mutualiteiten, banken en kleine handelaars trekken langzaam weg uit de deelgemeenten, waardoor men zich verder moet verplaatsen voor algemene boodschappen en dienstverlening. Dit treft vooral de inwoners met een beperkte mobiliteit en komen hierdoor in een kwetsbare positie terecht. aast de fysieke afstand is ook de psychische afstand tot dienstverlening groter. r wordt vastgesteld dat ze op 6 7

5 VISI W BRG UW RCH AA HUIS het platteland bijna geen gebruik maken van tegemoetkomingen of premies die men zelf moet aanvragen (Mathijssen, 2010). Volgens Matthijssen (2010) brokkelen de sociale netwerken op het platteland af. Ontmoeting en mensen leren kennen is in mindere mate aan de orde. Dit sociaal isolement, gebrek aan mobiliteit en het verdwijnen van de voorzieningen en de dienstverlening zorgen voor een stijgende kwetsbaarheid op het platteland. Vooral ouderen zijn hierdoor extra kwetsbaar Armoede bij ouderen op het platteland Volgens de Vlaamse overheid heeft 1 op de 5 ouderen een verhoogd armoederisico. Dit is een groot aantal. aast de financiële beperkingen, krijgt men ook moeilijker toegang tot de mogelijkheden die anderen wel krijgen. enzaamheid is één van de grootste problemen bij arme ouderen. Door uitsluitingsmechanismen blijft men hierin verzeild. Dit is vooral bij ouderen op het platteland kenmerkend (Mathijssen, 2010). De oudere bewoners zijn dus één van de meest kwetsbare groepen op het platteland. Het gebrek aan een netwerk, aangepaste voorzieningen en mobiliteit verhoogt de kwetsbaarheid. Ze hebben vaak geen kennis over het gebruik en de verschillende vormen van de dienstverlening. Het is niet altijd evident voor hen om op de hoogte te zijn van de recentste ontwikkelingen, bv. op vlak van wonen, energie, rechten enz. Ongeveer 65% van de rechthebbenden op steun in België vraagt die nooit aan. Zoals eerder vermeld is men vaak te trots om hulp te vragen ( we hebben altijd onze plan kunnen trekken ) en is men bang dat andere inwoners er zullen over praten. Door deze psychologische afstand hebben ze nog een grotere kans om in de achterstelling en het sociaal isolement verzeild te raken. Dit blijkt ook uit een studie van de KU Leuven. Hieruit bleek dat 1 op de plussers zich dikwijls alleen en eenzaam voelt en 3 op 10 voelt zich soms eenzaam. Om deze problemen aan te pakken en te omzeilen, moet er gebruik gemaakt worden van een aanpak op maat (KU Leuven, 2012) Visite Proactief handelen Aangezien veel ouderen geisoleerd leven en niet in staat zijn om zelf de stap te zetten naar hulpverlening, is het een logisch gevolg dat de hulpverlener de mensen proactief gaat opzoeken. en proactieve dienstverlening is die vorm van dienstverlening waarbij de hulpverlener op eigen initiatief een dienstverleningsproces richting de burger start op basis van reeds bekende informatie bij de diensverlening zelf. Het proactief handelen heeft de bedoeling potentieel gerechtigden actief op te sporen, te benaderen en te informeren. Het actief opsporen slaat dan op outreachend werken (eman, L. & Van Regenmortel,., 2013) Outreachend werken Reachout, een expertisecentrum voor outreachend werken geeft volgende definitie voor outreachend werken: Outreachend werken is de verzamelterm van welzijnsgerichte activiteiten waarbij de werker de eigen organisatie verlaat, zich begeeft in de leefwereld van de doelgroep en zich moet aanpassen aan diens regels. Met de leefwereld van de doelgroep bedoelen ze, waar de doelgroep zich bevindt, bv. op straat, pleintjes, bij mensen thuis enz. Veiligheid van de eigen organisatie duidt op het naar buiten stappen, het verlaten van de eigen organisatie. Door dicht bij de mensen te komen, komt men te weten wat er leeft. Ook zijn er veel verhalen en ontwikkelingen die niet bij de organisatie geraken. Door outreachend te werken komt men die te weten (eman, L. & Van Regenmortel,., 2013). Concreet heeft outreachend werken volgende doelstellingen: - Het aanbod van de organisatie binnenbrengen in de leefwereld van de doelgroep. - De cliënten die men nog niet bereikt heeft naar de eigen werking toeleiden. - Informatie verzamelen om de eigen werking beter aan te passen aan de leefwereld van de doelgroep. Bijgevolg brengt het proactief handelen, inclusief het outreachend werken, ons bij de methodologie die gebruikt wordt in het project Visite. 4 MHODOLOGI 4.1. Doelgroepomschrijving Het onderzoek werd verricht bij senioren tussen de 65 en 79 jaar in de plattelandsgemeenten Kooigem, Bellegem en Rollegem. Om zicht te hebben op deze doelgroep werd in 2013 een bevolkingslijst van Kooigem, Bellegem en Rollegem opgevraagd bij de dienst bevolking van Kortrijk. Doorheen het project werden met dezelfde lijst gewerkt en kregen we de overlijdens en adreswijzigingen door van Kortrijk. Binnen deze doelgroep wil Visite extra aandacht besteden aan de meest kwetsbaren en zij die zorg weigeren of mijden. M.a.w. Visite richt zich tot de onderbeschermden. Onder onderbescherming verstaan we de situatie waarin personen zich bevinden die ongeacht de oorzaak de rechten en diensten waarop zij aanspraak zouden kunnen maken, niet realiseren (eman, L. & Van Regenmortel,., 2013). Visite focust niet alleen op het financiële, maar ook het bredere aanbod van sociale hulp- en dienstverlening wordt in rekening gebracht. Het project legt vooral de nadruk op 3 grote thema s: financiën, zorg en veiligheid. De doelgroep werd in meerdere subgroepen ingedeeld. Als eerste werd de opsplitsing gemaakt tussen de niet gekende en de gekende 65-plusser. Dit onderzoek richt zich op de niet gekende 65-plusser. De 80-plussers waren voor dit onderzoek niet relevant. Ze worden op termijn allemaal bezocht door de vrijwilligerswerking van Buren voor Buren naar aanleiding van hun tachtigste verjaardag. VISI W BRG UW RCH AA HUIS Hieronder wordt de bepaling van de doelgroep, de steekproefbepaling en de aanpak beschreven Gekende 65-plusser en gekende 65-plusser wordt omschreven als iemand die binnen SAKZ of de sociale dienst van het OCMW Kortrijk (SD) gekend is. Met andere woorden, er is een uitgebreid beeld van de financiële situatie, de zorgverlening en de veiligheid binnen de thuissituatie van de cliënt. Voorbeeld: - Iemand die geniet van maaltijden aan huis, van poetshulp of van een personenalarmsysteem wordt gezien als gekend, omdat de zorgsituatie reeds door een woonzorgverlener uitgediept werd en omdat erop regelmatige basis contact is. - Als er ooit al een cliëntoverleg werd georganiseerd voor een 65-plusser, dan wordt die persoon aanzien als gekend iet gekende 65-plusser en niet gekende 65-plusser wordt omschreven als iemand die binnen SAKZ of SD niet gekend is. Daarbij horen ook de individuen die wel gekend zijn, maar waarbij nog niet werd nagegaan of al hun rechten uitgeput zijn of waarbij we geen uitgebreid zicht hebben op meerdere aspecten van hun thuissituatie (de zorg, de veiligheid, de financiën). In samenwerking met de woonzorgverleners werden deze geselecteerd. Voorbeeld: Iemand die geniet van een verwarmingstoelage is door onze dienst wel gekend, maar wordt aanzien als niet gekend omdat de situatie, naast de aanvraag van de verwarmingstoelage, niet verder werd uitgediept. 8 9

6 VISI W BRG UW RCH AA HUIS VISI W BRG UW RCH AA HUIS Gekend Dienst maaltijden Poetsdienst Personenalarmsysteem Cliëntoverleg Sociale dienst OCMW Kortrijk 80-plussers Huishouden van een gekende 65+ met een niet gekende 65+ Overzicht gekend niet gekend 4.2. Steekproef In totaal waren er jarigen in het onderzoeksgebied. a het aftrekken van de gekende huishoudens, bleven er nog 181 niet gekende alleenstaanden en 490 niet gekende samenwonenden over. Het was onmogelijk om deze allemaal te onderzoeken. Om die reden werd een steekproef genomen van de samenwonenden van Bellegem en Rollegem. Deze aantallen werden aangevuld met de onbekende samenwonende huishoudens. In Kooigem werden alle onbekende samenwonende huishoudens bezocht, omdat dit aantal laag was. In Bellegem waren er 288 en in Rollegem waren er 162 onbekende samenwonende huishoudens. Deze konden binnen het project niet allemaal bezocht worden. Vandaar dat er voor deze deelgemeenten een gestratificeerde steekproef werd genomen (zie bijlage 1 voor berekening). In totaal werden er 462 huisbezoeken afgelegd. Binnen de steekproef werden de oudste inwoners binnen de doelgroep bezocht. Het aantal voor de niet gekende alleenstaanden was vrij laag in vergelijking met de niet gekende samenwonenden. Uit vorig onderzoek (KU Leuven, 2012) bleek dat vooral de alleenstaanden de grootste kans hadden om in de armoede en het sociaal isolement terecht te komen (zie ). Vandaar werd geopteerd om alle niet gekende alleenstaanden te bezoeken. Voor Kooigem waren dit er 17, voor Bellegem 88 en voor Rollegem 76 (zie tabel hieronder). Alleenstaanden Huishoudens otaal Kooigem Bellegem Rollegem otaal abel 2: Overzicht aantal per deelgemeente na de steekproef iet gekend Verwarmingstoelage Afgesloten dossiers Huishouden van een 80+ met een niet gekende Procedure Visite wilde de doelgroep bereiken door proactief en outreachend te werk te gaan (zie en ). De individuen, waar het project zijn pijlen op richtte, werden op de hoogte gebracht met een persoonlijke brief. In die brief vermeldde Visite de inhoud van het project, de doelstelling van de huisbezoeken en verdere contactgegevens (zie bijlage 4). en foto van de projectmedeweker, die de huisbezoeken zou afleggen, stond ook op de brief. Zo herkenden de inwoners de hulpverlener. Dit werd positief onthaald. en week na het versturen van de brieven startten de huisbezoeken Huisbezoeken r werd zonder afspraak, tussen 9u-11u en 13u30 en 16u30, aangebeld. Indien bleek dat er op een ongepast moment werd aangebeld, kon er een afspraak worden gemaakt om op een later moment terug te komen. De projectmedewerker liet in ieder geval een kaartje achter met zijn contactgegevens (zie bijlage 5). iet geïnteresseerden werden bevraagd naar de reden hiervoor Interview ijdens het huisbezoek nam de projectmedewerker semigestructureerde interviews af. Hierbij werd gebruik gemaakt van een vragenprotocol (zie bijlage 3). en vragenprotocol bevat een lijst met uitgeschreven vragen die in spreektaal zijn opgesteld en dient als een soort van leidraad om tijdens het interview de cruciale onderwerpen aan bod te laten komen. Die cruciale onderwerpen zijn de financiën, zorg en veiligheid binnen de thuissituatie. och geeft het de respondent nog voldoende ruimte om zelf zijn verhaal te vertellen. Hierbij hangt veel af van de kwaliteiten van de interviewer. De voorbereide vragen zijn zo natuurlijk mogelijk opgesteld om het gesprek zo vlot mogelijk te laten verlopen. De interviewer was m.a.w. flexibel en speelde in op de aangehaalde zaken van de respondent. Alvorens het gesprek begon, vulde de respondent een drop off in. Deze drop off geeft een aantal achtergrondkenmerken zoals naam, telefoonnummer, burgerlijke staat, gezinssituatie enz. weer en dient als opstap naar het gesprek. Hierdoor kon de respondent zich als het ware in zijn rol als ondervraagde inleven. (Mortelmans, 2007) ijdens het gesprek maakte de projectmedewerker aantekeningen van de belangrijkste zaken die werden aangehaald door de respondent. Daarvoor maakte hij gebruik van een checklist. a het huisbezoek konden hier verdere aanvullingen op gemaakt worden. Kwam er uit het gesprek een specifieke hulpvraag naar boven, dan werd dit doorgegeven aan een specifieke hulpverlener en werd dit door hem/haar verder behandeld. Voorbeeld: Uit het gesprek komt naar boven dat de respondent al een tijdje minder mobiel is en hij/zij wenst hier hulp voor, dan wordt dit doorgegeven en verder behandeld door een ergotherapeut Voorbeeld: Heeft de respondent nood aan thuiszorg, dan neemt de woonzorgverlener verder contact op met de cliënt. ijdens het huisbezoek ondertekende de cliënt een document die toestemming geeft gegevens op te vragen in de Kruispuntbank Sociale Zekerheid indien nodig (zie bijlage 6). Alle gegevens werden in het registratieprogramma ew Horizon gestopt. Hierdoor kon achteraf perfect gemeten worden hoeveel huisbezoeken er in totaal werden uitgevoerd en hoeveel specifieke hulpvragen naar boven kwamen. De resultaten van de huisbezoeken worden in het volgende hoofdstuk beschreven. Om een duidelijk beeld weer te geven van de resultaten wordt alles in tabellen gegoten. Deze kunt u in volgende hoofdstukken met bijhorende uitleg terugvinden

7 VISI W BRG UW RCH AA HUIS 5 Subtotaal RSULA KOOIGM 5.1. Cijfers Huisbezoeken Alleenstaanden Samenwonend otaal huishoudens Vooropgesteld Bereikt iet geïnteresseerd 1 (5,9%) 6 (15,8%) 7 (12,7%) Uitgebreid huisbezoek 16 (94,1%) 32 (84,2%) 48 (87,3%) abel 1. Overzicht huisbezoeken Voor Kooigem werd vooropgesteld om 57 huishoudens te bereiken. wee huishoudens waren helemaal niet geïnterreseerd waardoor er 55 werden bereikt. Bij 48 vond er een uitgebreid gesprek plaats, wat 87,3% van het totaal aantal bereikte huishoudens is. Voor de alleenstaanden is dit 94,1% en voor de samenwonenden ligt dit minder, nl. 84,2%. Zeven huishoudens hadden geen interesse in het initiatief. Zij gaven aan nog geen zorg nodig te hebben of beweren de nodige hulpverlening al gevonden te hebben. Aantal HH met aanvragen 6 (37,5%) 8 (25%) 14 (29,1%) abel 2. Aantal huishoudens met aanvragen In totaal hadden 14 van de 55 huishoudens één of meerdere hulpvragen. Dit is 29,1% van het totaal aantal bereikte huishoudens. Deze hulpvragen worden hieronder omschreven Hulpvragen/aanvragen Deze worden onderverdeeld volgens de alleenstaande en de samenwonende huishoudens. ALLSAAD Hulpvraag Aantal verwarmingstoelage 3 renovatiepremie 3 ergo aan huis 2 sociaal telefoontarief 1 poetshulp 1 otaal 10 abel 3. Overzicht aantal hulpvragen abel 5. Overzicht aantal hulpvragen VISI W BRG UW RCH AA HUIS HH met een aanvraag abel 4. Aantal HH met aanvraag In totaal waren er 10 aanvragen/hulpvragen voor de alleenstaanden. Aanvragen voor een verwarmingstoelage komen het meest voor, gevolgd door de renovatiepremies en ergo aan huis. De overige aanvragen vindt u in de bovenstaande tabel. Deze 10 aanvragen zijn verspreid over 6 alleenstaande huishoudens. SAMWOD Hulpvraag Aantal verwarmingstoelage 2 klusjesdienst en tuinonderhoud: PWA, BD 2 parkeerkaart 2 hulp aan bejaarden 2 gezinshulp 1 poetshulp 1 info serviceflats 1 ergo aan huis 1 renovatiepremie 1 maaltijden aan huis 1 thuiszorgtoelage 1 gratis huisvuilzakken 1 inschrijven ouderenwoning 1 otaal 17 6 Subtotaal HH met een aanvraag

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland Rapport Gerard Hautekeur Stefaan Viaene Juni 2011 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 2 1030 Brussel Tel.

Nadere informatie

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013]

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013] VERSLAG Openbare zitting van 16 mei 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Voorzitter: Philippe De Coene, Raadsleden: Frederik Benoit, Els Deleu, Thomas Holvoet, Mohamed Ouald Chaib, Vincent Salembier, Stephanie

Nadere informatie

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ 1 2 de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ straathoekwerk vertelt 3 COLOFON Deze publicatie kwam tot stand ism vzw ASTROV vzw LISS vzw VOS vzw WESTROV vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan.

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. Deel I: INLEIDING 1 Voorwoord Het dossier Schuldbemiddeling ontoereikend!? 1 is het eindproduct van meer dan twee jaar werken rond het thema inkomen & schulden. We hebben getracht om de menselijke kant

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Leven (z)onder leefloon

Leven (z)onder leefloon KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN www.hiva.be UCL Université catholique de Louvain FOPES Faculté ouverte de politique économique et sociale Leven (z)onder leefloon Deel 2. Methodiekboek bij onderbescherming:

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

50 jaar ziekteverzekering: invaliden

50 jaar ziekteverzekering: invaliden 50 jaar ziekteverzekering: invaliden Sigrid Vancorenland, Onderzoek en Ontwikkeling Met dank aan Luc Cools en Etienne Laurent (Medische directie), Ruben Degraeve (Uitkeringen), Pieter Herwege (Ziekenzorg

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie