Werkingsverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkingsverslag 2014"

Transcriptie

1 Werkingsverslag 2014 Provinciaal project thuislozenzorg CAW Oost-Vlaanderen 1

2 Contact: CAW Oost-Vlaanderen Visserij Gent 2

3 1. Situering Het provinciaal project thuislozenzorg loopt over de periode en stelt onderstaande strategische doelstelling voorop: De Oost-Vlaamse Centra voor Algemeen Welzijnswerk ontwikkelen samen een afgestemde aanpak om dak- en thuisloosheid efficiënt aan te pakken en zoveel mogelijk te voorkomen. Deze strategische doelstelling wordt verder geconcretiseerd in 7 operationele doelstellingen: I. De Oost-Vlaamse thuislozenzorg in de CAW's wordt in kaart gebracht. II. Het aanbod van de Oost-Vlaamse OCMW's voor dak- en thuislozen wordt in kaart gebracht. III. De Oost-Vlaamse CAW's ontwikkelen initiatieven om herval in de thuisloosheid te voorkomen. IV. De Oost-Vlaamse CAW's ontwikkelen initiatieven in het kader van preventie uithuiszetting. V. De Oost-Vlaamse CAW s werken actief samen met partners uit andere sectoren om door gedeelde zorg" de hulpverlening aan dak- en thuislozen te optimaliseren. VI. VII. De Oost-Vlaamse CAW's werken samen om een regio-dekkend aanbod van nachtopvang, crisisopvang, noodopvang en algemene opvang te realiseren. De Oost-Vlaamse CAW's werken actief samen met de OCMW s, Samenlevingsopbouw en de Verenigingen waar Armen het woord nemen om de toegankelijkheid tot de huisvesting voor dak- en thuislozen te verbeteren. In 2010 werd er gefocust op de eerste en de tweede operationele doelstelling. Het aanbod voor dak- en thuislozen van de CAW s en de OCMW s in Oost-Vlaanderen werd in kaart gebracht. Vanuit deze inventaris werden enkele besluiten getrokken en aanbevelingen geformuleerd over het aanbod van de OCMW s en CAW s op provinciaal niveau 1. In 2011 werd op enkele van deze besluiten en aanbevelingen verder gewerkt en lag de focus op operationele doelstellingen 3 en 4. De deelwerkingen thuislozenzorg van de Oost-Vlaamse CAW s peilden naar het instellingsverleden van de cliënten die op dat moment in de opvang verbleven. Daarnaast gebeurde in de Oost-Vlaamse opvangcentra een bevraging bij de cliënt en zijn/haar individuele begeleiding om mogelijk indicatoren voor herval te inventariseren. In 2012 werd er vooral gewerkt op operationele doelstelling 1 en 2 en 3. We deden een bevraging bij OCMW s en CAW s om hun aanbod voor dak- en thuislozen te updaten. Daarnaast richtten we provinciale werkgroepen op die werkten aan de drie prioritaire acties die uit de trefdag 1 Zie jaarrapport provinciaal project thuislozenzorg

4 thuislozenzorg, die doorging op 26 juni 2012, naar voor kwamen: versterken van het sociaal netwerk van thuislozen, meer mobiel werken in de thuislozenzorg en samenwonen zonder inkomensverlies mogelijk maken. In 2013 werkten we op alle operationele doelstellingen om in 2014 ons te focussen op operationele doelstellingen 4, 5, Werkgroep Provinciaal Project Thuislozenzorg De werkgroep werd geïnstalleerd in de tweede helft van 2010 en is nog steeds samengesteld uit coördinatoren en teambegeleiders van de CAW Oost-Vlaanderen en Bert Mostien, beleidsmedewerker provincie Oost-Vlaanderen - Dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg. De werkgroep wordt ondersteund door een provinciale stafmedewerker. In 2014 kwam de werkgroep 3 keer samen, namelijk op 21/01, 12/03, 23/06. De bijeenkomsten vonden plaats in maatschappelijke hoofdzetel van CAW Oost-Vlaanderen, Visserij 153 in Gent. De leden van de werkgroep volgen het provinciaal project van dichtbij op en voeren het actieplan uit in overleg met de thuislozenwerkingen. 3. Verloop van het project in 2014: Operationele doelstellingen, acties en resultaten Hieronder gaan we dieper in op de acties en resultaten van de operationele doelstellingen van het meerjarenplan van het provinciaal project thuislozenzorg dat tot stand kwamen in Operationele doelstelling 1.3: CAW Oost-Vlaanderen ontwikkelt initiatieven om herval in de thuisloosheid te voorkomen. In de opvangcentra voor dak- en thuislozen stelt men vast dat een aantal cliënten herhaaldelijk in hetzelfde of in een ander opvangcentrum voor thuislozen verblijft. De acties om tot een gerichte hervalpreventie te komen, worden over verschillende jaren gespreid. In 2011 brachten de CAW s het probleem in kaart aan de hand van twee bevragingen. Er was een bevraging over het instellingsverleden van de cliënten die op dat moment in de Oost-Vlaamse opvangcentra verbleven en een bevraging bij de cliënt en zijn/haar begeleider om de indicatoren voor herval in de thuislozenzorg te meten(zie werkingsrapport 2011). In 2012 stelden we de resultaten van de twee bevragingen voor aan Oost-Vlaamse CAWmedewerkers op een provinciale trefdag thuislozenzorg. Uit deze trefdag kwamen 3 prioritaire acties naar voor om herval in de thuislozenzorg te vermijden. In 2013 werkten we aan verdieping van de resultaten van de bevragingen en stippelden we actielijnen uit om te werken aan hervalpreventie in de praktijk. Hiervoor deden we een oproep naar alle Oost-Vlaamse deelwerkingen om deel te nemen aan de provinciale werkgroepen. 4

5 In 2014 wilden we vanuit de resultaten van de bevragingen verder werken aan verdieping en actielijnen uitwerken om te werken aan hervalpreventie in de praktijk. Vanuit de bevraging in 2011 in kader van indicatoren herval kwam namelijk naar voor dat de perceptie van hulpverleners en cliënten op de noden en krachten van cliënten heel verschillend was. Door het in dialoog brengen van deze twee perspectieven, kan de begeleiding meer afgestemd worden op de vragen en krachten van cliënten en kan herval voorkomen worden. In 2014 organiseerde CAW Oost-Vlaanderen regionale acties om het verschil in perceptie tussen begeleiders en cliënten op krachten en noden van cliënten in dialoog te brengen a.d.h.v. actieve participatie van thuislozen. Dit onder andere door het gebruik van de toolkit for participation of homeless people ontwikkeld door Féantsa (http://www.feantsa.org/spip.php?article122&lang=en) en de vorming doelstellingen bepalen en evalueren in samenspraak met de cliënt opgenomen aan de hand van de radar in het e-dossier Acties Toolkit for participation of homeless people In april 2014 deden we een oproep naar alle thuislozenwerkingen van CAW Oost-Vlaanderen om actief aan de slag te gaan met de toolkit for participation of homeless people. 12 deelwerkingen die werken met thuislozen (zowel inloopcentra als opvangcentra) schreven zich in op het project. Op 7 november organiseerde de inhoudelijke stafmedewerker samen met een teambegeleider een startbijeenkomst voor de deelnemende deelwerkingen. Doelstellingen van deze startbijeenkomst waren Toelichting toolkit Ervaringsuitwisseling Enthousiasmeren van de medewerkers om aan de slag te gaan met de toolkit Teamgedragenheid creëren. De inhoudelijke stafmedewerker maakte een vrije vertaling van de toolkit (van het Engels naar het Nederlands) om de toegankelijkheid ervan voor medewerkers en thuislozen te vergroten. Op het programma van de startbijeenkomst stond: Toelichten van de opzet van het project en de fiches in de toolkit Overlopen en bespreken van de ingevulde participatiebarometers zoals opgenomen in de toolkit (meegegeven als huiswerk) Uitwerken van concrete participatieprojecten per deelwerking Er namen 15 medewerkers (zowel teambegeleiders, groepswerkers als individuele begeleiders) deel aan het startmoment. Op 2 februari 2015 organiseerden we voor de deelnemende deelwerkingen een terugkommoment. Doelstellingen van het terugkommoment waren: Opgedane kennis en ervaringen delen Enthousiasmeren om (verder) aan de slag te gaan met de toolkit 5

6 Op het programma van het terugkommoment stond: Bespreking stand van zaken van het participatieproject per deelwerking + wat is er nodig om verder aan de slag te gaan binnen de deelwerking. Er namen 12 medewerkers (zowel teambegeleiders, groepswerkers als individuele begeleiders) deel aan het terugkommoment Doelstellingen bepalen en evalueren in samenspraak met de cliënt In mei 2014 deden we een oproep naar alle thuislozenwerkingen van CAW Oost-Vlaanderen om actief aan de slag te gaan met de radar voor thuislozen. De radar voor thuislozen werd ontwikkeld door de kwaliteitscoördinatoren. Het is een instrument om in dialoog met de thuislozencliënt 11 levensdomeinen te schalen. Vanuit deze schaling door de cliënt en de begeleider kunnen begeleidingsdoelstellingen bepaald worden. Doel van de radar voor thuislozen: Inzicht bevorderen in veranderingen bij cliënten (ladder van verandering) Deze veranderingen in beeld brengen en opvolgen (meten) De stadia van verandering benoemen Samen met de cliënt doelstellingen en bijhorende acties formuleren en evalueren Dialoog opzetten tussen cliënt en begeleider Systematiek in de hulpverlening verhogen Visie van waaruit de Radar voor thuislozen vertrekt: Vertrekt vanuit de mogelijkheid tot veranderen Globale, integrale kijk. Geen focus op de ernst van het probleem. Veranderen verloopt in fasen. Gewenste verandering kan gebeuren op één of meerdere thema s terzelfdertijd. Empowerment: begeleider gelooft in veranderingsmogelijkheden van de cliënt en stimuleert dit. De 11 levensdomeinen zijn: Veranderingsbereidheid Inkomen Tijdsbesteding Sociale netwerken (en relaties) Gezin Wonen Middelengebruik Gezondheid Zelfzorg Welzijn Justitie 6

7 12 deelwerkingen die werken met thuislozen schreven zich in op het project. Op 26 juni 2014 organiseerde de inhoudelijke stafmedewerker samen met de kwaliteitscoördinatoren een eerste vormingsmoment voor de deelnemende deelwerkingen. Dit vormingsmoment werd herhaald op 13/10/2014. Op het programma van de vormingsmomenten stond: Toelichting over de visie, doelstellingen en gebruik van de Radar voor thuislozen en de koppeling naar het e-dossier In kleine groepjes aan de slag gaan met de Radar voor thuislozen. Aan het vormingsmoment van 26 juni namen 23 begeleiders deel. Aan het vormingsmoment dat doorging op 13/10/2014 namen 20 begeleiders deel. Op 21 oktober 2014 organiseerde de inhoudelijke stafmedewerker samen met een kwaliteitscoördinator een terugkommoment voor de deelnemende deelwerkingen. Doelstellingen van het terugkommoment waren: Delen van opgedane kennis en ervaring met de Radar Terugkoppeling van mogelijkheden en knelpunten in het gebruik van de Radar in de praktijk. Er waren 17 deelnemers bij het terugkommoment. 3.2 Operationele doelstelling 1.4: CAW Oost-Vlaanderen ontwikkelt initiatieven in het kader van preventie uithuiszetting. Huurachterstallen of onaangepaste wooncultuur leiden vaak tot uithuiszetting waardoor kwetsbare burgers dreigen in dak- en thuisloosheid terecht te komen. Het aantal uithuiszettingen op de particuliere en de sociale woonmarkt stijgt gestaag. In sommige regio s werden door het CAW of OCMW s op bescheiden schaal succesvolle initiatieven genomen m.b.t. voorkomen van uithuiszetting. CAW Oost-Vlaanderen wenst de expertise te delen door ervaringsuitwisseling en innoverende methodieken te ontwikkelen om uithuiszetting te voorkomen. In de nulmeting dak- en thuislozen 2014, uitgevoerd door Lucas in opdracht van minister Vandeurzen kwam naar voor dat 80% van de uithuiszettingen zich afspelen op de private huurmarkt. CAW Oost-Vlaanderen ging in 2014 op zoek naar projectmiddelen om een Oost-Vlaams aanbod te kunnen uitwerken Acties Preventieve woonbegeleiding sociale huurmarkt Sinds najaar 2012 krijgen de CAW s middelen van de Vlaamse overheid voor de uitbouw van een aanbod preventieve woonbegeleiding sociale huurmarkt. Ondertussen ondertekenden bijna alle sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren de samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen. Omwille van de grote problemen betreffende dreigende uithuiszetting op de private markt 7

8 bevraagde CAW Oost-Vlaanderen de overheid afdeling Welzijn en Samenleving actief met als resultaat dat er ook private huurdossiers en vragen van cliënten zelf mogen opgenomen worden binnen de middelen voorzien voor preventieve woonbegeleiding op de sociale huurmarkt In Beveren werkt het CAW samen met het project Bemoeizorg en is er een afstemming tussen het aanbod preventieve woonbegeleiding en het project bemoeizorg. In 2014 werden 288 begeleidingen opgestart Preventieve woonbegeleiding private huurmarkt Vanuit de wetenschap dat 80% van de uithuiszettingen zich situeren op de private huisvestingsmarkt (Nulmeting dak- en thuislozen 2014 LUCAS) diende CAW Oost-Vlaanderen In het voorjaar van 2014 een projectaanvraag in bij de provincie Oost-Vlaanderen, Wonen-Zorg- Welzijn voor het organiseren van een aanbod preventieve woonbegeleiding private huurmarkt. Deze projectaanvraag werd goedgekeurd voor de periode van 1/10/2014 tem 31/12/2015 Eind 2014 kreeg CAW Oost-Vlaanderen bijkomende extra middelen voor het aanbod preventieve woonbegeleiding private huurmarkt vanuit de Vlaamse overheid - armoede van 1/01/2015 tot 31/12/2015. De reeds opgebouwde expertise op de sociale huisvestingsmarkt kon vlot getransponeerd worden naar de private huisvestingsmarkt Tot eind 2014 liep het provinciaal project pro-actieve woonbegeleiding in Zuid-Oost-Vlaanderen (apart werkingsverslag). Deze methodiek wordt vanaf 1 januari 2015 opgenomen en verder verspreid naar gans de provincie in het provinciaal project preventieve woonbegeleiding private huurmarkt. 3.3 Operationele doelstelling 1.5: CAW Oost-Vlaanderen werkt actief samen met partners uit andere sectoren om door gedeelde zorg de hulpverlening aan dak- en thuislozen te optimaliseren Vanuit de hulpverlening stellen we vast dat veel cliënten in de thuislozenzorg een instellingsverleden hebben of voor wie hulpverlening vanuit een andere sector geïndiceerd werd. Daarom wil CAW Oost-Vlaanderen samenwerking uitbreiden met belendende sectoren ter voorkoming van thuisloosheid bij mensen na behandeling of verblijf in een instelling. Een aantal mensen met mentale beperkingen of psychiatrische aandoeningen komen in het vangnet van de thuislozencentra terecht. Voor hen is het meer dan wenselijk om de zorg te delen met de gespecialiseerde sectoren en aldus de (her)toeleiding indien wenselijk te faciliteren. In 2014 wilde CAW Oost-Vlaanderen inzetten op het installeren van intersectorale samenwerkingsverbanden rond probleemsituaties bij thuislozen die intersectorale zorg vragen. We focusten ons in 2014 in eerste instantie op de groep dak- en thuislozen met een psychische 8

9 problematiek vanuit de vaststelling dat deze groep steeds meer verblijft in de opvangcentra. Bedoeling is om ook na 2014 minimaal 2-jaarlijks een dialoogmoment te organiseren rond een specifieke problematiek die dak- en thuislozen ervaren Acties Inventariseren van structurele en adhoc samenwerkingsverbanden in functie van thuisloze cliënten De inventaris, opgenomen in het erkenningsdossier van CAW Oost-Vlaanderen, werd geüpdatet Dialoogmoment thuislozenzorg GGZ rond dak- en thuislozen met een psychische problematiek Omdat het PAKT regio Gent-Eeklo al ervaring had met het organiseren van clusterringen om sectoren te laten kennis maken met elkaars aanbod, was er in juni 2014 een gesprek tussen CAW Oost-Vlaanderen en PAKT regio Gent-Eeklo. Doel van het overleg was nagaan of er samenwerking mogelijk was tussen CAW Oost-Vlaanderen en PAKT regio Gent-Eeklo om gezamenlijk een provinciaal moment te organiseren tussen de thuislozenzorg (Welzijn) en de GGZ (zowel de ambulante als de residentiële werkingen). Om de dialoogdag voor te bereiden stelde CAW Oost-Vlaanderen en PAKT regio Gent-Eeklo een werkgroep samen met vertegenwoordiging vanuit provincie Oost-Vlaanderen, vanuit de thuislozenzorg en vanuit GGZ. Deelnemers van de voorbereidende werkgroep waren: Bert Mostien (Provincie Oost-Vlaanderen) Liesbeth Reynders (Netwerkpunt Gent-Eeklo PAKT) Marc Vermeire (PC Sint-Camillus) Toon Langeraert (POPOV) Kris Vandersype (CGG Eclips) Leen Baeke (CAW Oost-Vlaanderen) Alex Leemans(functieverantwoordelijke voor functie 5 woonproblematiek - binnen het PAKT en Beschut Wonen VZW De Nieuwe Horizon) Véronique Vancoppenolle (CAW Oost-Vlaanderen verslag) Wim Smet (OCMW Gent - dienst thuislozenzorg) Joost Bonte (straathoekwerk Oost-Vlaanderen) Steven Rommel (Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen) De werkgroep kwam samen op 1 juli 2014 en op 8 september 2014 om de dialoogdag concreet voor te bereiden. De doelstellingen van het dialoogmoment werden door de voorbereidende werkgroep als volgt geformuleerd: Kennismaking met elkaars aanbod door middel van uitwisseling; Komen tot een nieuw inspirerend voorstel in kader van gedeelde zorg voor dak- en thuislozen met een psychische problematiek; 9

10 Linken zoeken tussen elkaars aanbod voor dak- en thuislozen i.f.v. samenwerking en toeleiding; Intersectorale ontmoeting. Na een algemene inleiding waarbij er vanuit verschillende sectoren gefocust werd op goede praktijken, noden en knelpunten in het werken met dak- en thuislozen met een psychische problematiek, gingen we via 9 dialoogtafels concreet op zoek naar vernieuwende ideeën om de noden en knelpunten aan te pakken. Om de dialoogtafels voor te zitten werd de voorbereidende werkgroep uitgebreid met enkele voorzitters voor de dialoogtafels. Voorzitters van de 9 dialoogtafels waren: Alex Leemans (BW De Nieuwe horizon) Luc Joos (Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen) Joost Bonte (Straathoekwerk Oost-Vlaanderen) Karla Debonni (OCMW Gent) Noël Callebaut (CAW Oost-Vlaanderen) Vera Van Thielen (CAW Oost-Vlaanderen) Marc Vermeire (PC Sint-Camillus) Kris Van der Sype (CGG Eclips) Leen Verplaetse (MSOC) Het programma van het dialoogmoment zag er als volgt uit (uitnodiging zie in bijlage 1): Welkom (Bert Mostien provincie Oost-Vlaanderen) De Spreekbuis: pijnpunten, noden en goede praktijkvoorbeelden vanuit 4 hoeken: o Outreachend aanbod Geestelijke Gezondheidszorg (Dirk Meesen - psychiater + lid van Azis Gent) o OCMW s Lieve Bisschop en Anima Eliano (thuislozenzorg OCMW Gent) o Residentieel aanbod Geestelijke Gezondheidszorg (Kristine Van de Vijver - PC Dr Guislain) o CAW Oost-Vlaanderen (Leen Baeke - CAW Oost-Vlaanderen) 9 intersectorale dialoogtafels werpen een open, creatieve blik op de toekomst Blikopeners voor de toekomst: terugkoppeling van het meest inspirerende idee per dialoogtafel in plenum (voorzitters van de dialoogtafels) Afsluiting: wat nu verder? (Bert Mostien provincie Oost-Vlaanderen) Informeel dialoogmoment met broodjesmaaltijd Doelgroep van het dialoogmoment waren: Praktijk en beleidsmedewerkers in de Geestelijke Gezondheidszorg in Oost-Vlaanderen (zowel vanuit het ambulante, mobiele als (semi-)residentieel aanbod); Praktijk en beleidsmedewerkers van organisaties die een aanbod hebben voor dak en thuislozen in Oost-Vlaanderen (o.a. straathoekwerk, CAW Oost-Vlaanderen, Oost-Vlaamse OCMW s, Drughulpverlening, Samenlevingsopbouw Gent en Oost-Vlaanderen). Het dialoogmoment ging door op dinsdag 2 december van 8u30 tot 14u in het Dienstencentrum Gentbrugge, polyvalente zaal, Braemkasteelstraat in Gentbrugge. 10

11 Er waren 130 deelnemers, vanuit GGZ (zowel ambulant als residentieel aanbod), OCMW s, CAW, sociale huisvesting, straathoekwerk, samenlevingsopbouw, drughulpverlening, politie en universiteit. Het resultaat van het dialoogmoment was naast het scheppen van een forum tot kennisdeling en elkaar leren kennen, 10 uitdagingen die uitgewerkt werden in concrete projectfiches rond gedeelde zorg voor dak- en thuislozen met een psychische problematiek: 1. Zorgcontinuïteit (Trajectbegeleiding /case - manager SPOC (Single Point Of Contact) 2. Vertrouwen krijgen in elkaar (sectoren) 3. Casuscoördinator 4. Meer ambulante GGZ voor inreach in tijdelijke opvangsituaties 5. Structureel intersectoraal cliëntoverleg tussen verschillende diensten 6. Continuïteit in de zorg 7. Bruggen met de cliënt 8. Warme overdracht 9. De plek van het kind in een thuisloos gezin met (een) ouder(s) met psychische problemen. 10. (Jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en psychische problemen. Op 30 januari 2015 kwam de voorbereidende werkgroep samen met de voorzitters van de dialoogtafels om de 10 projectfiches te overlopen en te bekijken welke projectfiche we in eerste instantie verder willen/kunnen uitwerken in de praktijk. Verschillende projectfiches konden geclusterd worden onder dezelfde noemer waardoor de groep besliste om in 2015 concreet te gaan werken rond: installeren van regionale platforms aanbod voor mensen die een woonproblematiek ervaren. Op 26 februari 2015 kwam een kleine werkgroep, afgevaardigd vanuit de voorbereidende werkgroep en de voorzitters samen om het projectidee verder uit te werken in een concreet projectplan (zie in bijlage 2). Dit projectplan werd via mail afgetoetst bij de leden van de voorbereidende werkgroep en bij de voorzitters van de dialoogtafels Project vreemd gaan Het project Vreemdgaan wou hulpverleners in Oost-Vlaanderen aanmoedigen om in elkaars werkveld een kijkje te nemen. Hulpverleners vanuit onderstaande sectoren mochten deelnemen aan het project: Bijzondere Jeugdzorg (BJZ) Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) Kind & Gezin Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Jongerenwelzijn Pleegzorg Time-out projecten 11

12 Huizen van het Kind Gemeenschapsinstelling De Zande Het project beoogde een kennismaking met andere voorzieningen en/of sectoren d.m.v. een echte onderdompeling in elkaars werkveld. Op die manier wilden ze de samenwerking bevorderen en de expertise vergroten. Dit om uiteindelijk te komen tot een betere zorg. Verschillende deelwerkingen van CAW Oost-Vlaanderen namen deel aan het project vreemdgaan, waaronder: Crisisteam De Schelp Vrouwenopvangcentrum De Schreiboom Opvangcentrum De Klink Opvangcentrum Honingraat Inloopcentrum Pannestraat Nachtopvang gent JAC Gent-Eeklo JAC Dendermonde JAC Sint-Niklaas Begeleid Zelfstandig wonen (BZW) Waasland 3.4 Operationele doelstelling 1.6: CAW Oost-Vlaanderen werkt samen om een regio-dekkend aanbod van nachtopvang, crisisopvang, noodopvang en algemene opvang te realiseren De voornaamste oorzaak van buiten slapen is niet alleen een gebrek aan opvang, maar ook de onaangepastheid van instellingen aan de noden van daklozen. Om er voor te zorgen dat niemand tegen zijn wil op straat moet slapen moeten er voldoende gedifferentieerde vormen van opvang zijn. Deze moeten zich richten naar verschillende doelgroepen waaronder personen in een precaire verblijfssituatie Acties Interne SG Wonen-Welzijn en SG crisishulp Op 1 januari 2014 fusioneerden de 6 Oost-Vlaamse CAW s (Artevelde, Visserij, regio Aalst, Zuid- Oost-Vlaanderen, Regio Dendermonde, Waasland) tot CAW Oost-Vlaanderen vzw. De operationalisering van CAW Oost-Vlaanderen is opgedeeld in drie werkingsregio s, namelijk regio Gent-Eeklo, regio Waas en Dender en de regio Aalst Zuid-Oost-Vlaanderen. Deze geografische regio-indeling is binnen de provincie zeer herkenbaar en komt in tal van regionale samenwerkingen zowel binnen als buiten de welzijns- en gezondheidssector terug. Het is ook de indeling die gehanteerd wordt in het kader van integrale jeugdhulp. 12

13 Deze fusie zorgde ervoor dat operationele doelstelling 6, namelijk De Oost-Vlaamse CAW's werken samen om een regio-dekkend aanbod doelstelling van nachtopvang, crisisopvang, noodopvang en algemene opvang te realiseren vooral intern werd opgenomen door de stuurgroep Wonen-Welzijn en de stuurgroep crisishulp. Beide stuurgroepen maakten een inventaris van het huidige aanbod en formuleerden van daaruit een aantal aanbevelingen in kader van een aanbod op maat voor mensen met een woonproblematiek in Oost-Vlaanderen. Deze aanbevelingen zullen hun operationalisering krijgen in de komende jaren. Deze operationalisering zal intersectoraal gebeuren. Op lokaal vlak werden enkele initiatieven genomen, waaronder: - Organiseren van dagopvang op zondag in Inloopcentrum Pannestraat tijdens de winterperiode. - Uitbreiding van de capaciteit van de nachtopvang in de winterperiode CAW Oost- Vlaanderen maakte een inventaris van het aanbod winteropvang in Oost-Vlaanderen. - Project tijdelijk verblijf in leegstaande sociale woningen in Gent - Aanbod solidaire woonvormen in Sint-Niklaas. 3.5 Operationele doelstelling 1.7: CAW Oost-Vlaanderen werkt actief samen met de OCMW s, samenlevingsopbouw en de verenigingen waar armen het woord nemen om de toegankelijkheid tot de huisvesting voor dak- en thuislozen te verbeteren Acties Provinciaal armoede-overleg De inhoudelijke stafmedewerker is lid van het provinciaal armoede-overleg in het kader van netwerking, samenwerking en inhoudelijke afstemming onder andere om de problematiek van huisvesting ter sprake te brengen en gezamenlijk op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Dit provinciaal armoede-overleg wordt voorbereid en voorgezeten door het diensthoofd Maatschappelijke Participatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Leden van dit provinciaal armoede-overleg zijn Samenlevingsopbouw Gent en Oost-Vlaanderen, de Oost-Vlaamse verenigingen waar armen het woord nemen, Welzijnszorg, De Link, Uit de marge, Netwerk tegen armoede, VLOS, CAW Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid. Op de bijeenkomst van 17 november 2014 bracht de inhoudelijke stafmedewerker het signaal in van de nood aan preventieve woonbegeleiding private huurmarkt. Dit vanuit de nulmeting dak- en thuislozen 2014, uitgevoerd door Lucas in opdracht van minister Vandeurzen, waaruit bleek dat 80% van de uithuiszettingen voorkomt op de private huurmarkt. Op deze bijeenkomst lichtte de inhoudelijke stafmedewerker het provinciaal project, dat gesubsidieerd wordt door de provincie Oost-Vlaanderen, rond het aanbod preventieve woonbegeleiding private huurmarkt toe Provinciaal project Lokaal proactief handelen Het lokaal proactief kader in Oost-Vlaanderen is een project dat inzet op de strijd tegen onderbescherming. Onderbescherming is de situatie waarin rechthebbenden op maatschappelijke dienstverlening dit om één of andere reden niet krijgen. 13

14 CAW Oost-Vlaanderen was lid van de provinciale stuurgroep van het project lokaal proactief kader dat gecoördineerd werd door Samenlevingsopbouw Vlaanderen. Daarnaast was CAW Oost-Vlaanderen actief partner bij de lokale projecten proactief handelen en zetelde in de lokale stuurgroepen in Eeklo, Gent, Lokeren en Zelzate Lokale en regionale acties in het kader van vergroten toegankelijkheid van de huisvestingsmarkt Op de verschillende lokale en regionale overlegfora werden concrete acties uitgewerkt op basis van de signalen rond huisvesting die naar voor komen om van hieruit de toegankelijkheid tot huisvesting voor dak- en thuislozen te verhogen. Enkele voorbeelden van projecten die tot stand kwamen: - Vanuit RWO regio Gent werd een project intersectoraal woonzoekteam ingediend en goedgekeurd door de provincie Oost-Vlaanderen voor CAW Oost-Vlaanderen is partner in dit project. - CAW Oost-Vlaanderen diende een project vrijwillige woonbuddys in bij de provincie Oost- Vlaanderen; Dit project werd goedgekeurd en gaat in vanaf Project tijdelijk verblijf in leegstaande sociale woningen in Gent. Dit project wordt betoelaagd door Stad Gent en gecoördineerd door CAW Oost-Vlaanderen. Binnen dit project worden leegstaande sociale woningen woonklaar gemaakt en wordt er op zoek gegaan naar vrijwillige woonbuddy s ter ondersteuning van de gebruikers van de leegstaande sociale woningen. Verschillende partners (OCMW, Bijzondere Jeugdzorg, GGZ, CAW, VAPH, ) die zetelen in een partneroverleg kunnen cliënten toeleiden en begeleiden tijdens hun verblijf in de sociale woning. - Opstartende gesprekken tussen CAW Oost-Vlaanderen, regio Waas-Dender en OCMW s in Waasland over de mogelijke uitbouw van een crisisnetwerk Stakeholdersoverleg over alternatieve woonvormen georganiseerd door Samenlevingsopbouw Vlaanderen In april 2014 nam CAW Oost-Vlaanderen deel aan het stakeholdersoverleg over alternatieve woonvormen. Dit stakeholdersoverleg werd georganiseerd door Samenlevingsopbouw Vlaanderen. Op het stakeholdersoverleg werden 3 projecten toegelicht die alternatieve woonvormen inzetten voor bepaalde groepen van dak- en thuislozen: Leven op campings in Vlaams-Brabant Housing First project in Antwerpen Georganiseerd leven in een kraakpand in Brussel Deelname aan woonoverleg In de verschillende regio s neemt het CAW Oost-Vlaanderen deel aan het lokaal, stedelijk of regionaal woonoverleg. 14

15 Elk lokaal bestuur krijgt een aantal opdrachten inzake wonen opgelegd door andere overheden en door de wetgever, de zogenaamde kerntaken die elk lokaal bestuur voor zijn rekening moet nemen. Om deze taken naar behoren te vervullen doet het lokaal bestuur een beroep op de lokale woonactoren die actief zijn binnen hun gemeente of actief zijn in de regio waartoe de gemeente behoort. Daarnaast gaan achter concrete, specifieke vragen van burgers vaak algemenere woonproblemen schuil die doelmatiger kunnen aangepakt worden als de gemeente/stad/regio met de lokale woonactoren kiest voor een gezamenlijke aanpak. Eind 2014 stelde CAW Oost-Vlaanderen de vraag aan Bert Mostien van de provincie Oost- Vlaanderen, om deel te kunnen nemen aan de provinciale Woonraad. 15

16 4 Evaluatie provinciaal project thuislozenzorg CAW Oost- Vlaanderen Op 13 januari 2015 kwamen we op vraag van de gedeputeerde Eddy Couckuyt samen om het meerjarenplan van het provinciaal project thuislozenzorg te evalueren. Als voorbereiding op dit gesprek maakten we onderstaande evaluatie van de 5 jaar werking van het provinciaal project. 4.1 Toelichting gelopen proces Een stuurgroep oorspronkelijk samengesteld uit een afvaardiging van de 6 CAW s en een vertegenwoordiging van de provincie vertaalde de strategische doelstelling in 5 operationele doelstellingen (OPERATIONELE DOELSTELLING). Na de fusie tot CAW Oost-Vlaanderen op 1 januari 2014 was er nog steeds vanuit elke regio een afvaardiging in de stuurgroep. Elk jaar stelde de stuurgroep een jaaractieplan op waar verschillende operationele doelstellingen omgezet werden naar een aantal concrete acties en indicatoren. Afhankelijk van de maatschappelijke tendensen en uitdagingen bekeek de stuurgroep jaarlijks welke operationele doelstellingen er op dat moment het best (verder) uitgewerkt konden worden. Zo werd niet jaarlijks rond alle 5 operationele doelstellingen gewerkt, maar wel doorheen de 5 jaren van het project. Door het werken met jaarlijkse actieplannen vertrekkende vanuit de 5 vooropgestelde operationele doelstellingen, kon de stuurgroep deze plannen (tussentijds) evalueren en bijsturen waar nodig. Het project werd inhoudelijk ondersteund door een inhoudelijke stafmedewerker (Véronique Vancoppenolle), gecoördineerd door een coördinator (Simonne Auman (tot eind 2012) en Leen Baeke) en mee aangestuurd vanuit de provincie Oost-Vlaanderen (Bert Mostien). De taakinhoud van de inhoudelijke stafmedewerker was o.a.: - Inhoudelijk voorbereiden van de stuurgroep (in samenwerking met Leen Baeke en Bert Mostien). - Praktische organisatie en uitvoering van de geplande acties. - Schrijven van het jaarlijkse werkingsverslag. - Opmaak voorstellen van actieplannen en de evaluatie ervan. 4.2 Algemeen - Het provinciaal project thuislozenzorg bracht het provinciale verhaal al op gang nog voor er sprake was van een fusie. Op het moment van de fusie tot 1 CAW Oost-Vlaanderen was er al een goede samenwerking en afstemming tussen de deelwerkingen thuislozenzorg. - Het project stimuleerde de samenwerking tussen CAW Oost-Vlaanderen en o.a. o de OCMW s (actie in 2010 en in 2012 voor de inventarisatie van het aanbod) o Geestelijke Gezondheidszorg en de verslavingszorg (actie gedeelde zorg in 2014). o De sociale verhuurders (preventie uithuiszetting) 16

17 - Het gaf de mogelijkheid, tijd en middelen om concrete acties uit te werken. Dit zowel intern (bv provinciale werkdag thuislozenzorg in 2012) als extern (bv 3 provinciale werkgroepen in 2013). - De combinatie van regionale beleidsmedewerkers (teambegeleiders en coördinatoren) en de inhoudelijke provinciale ondersteuning van een stafmedewerker en een medewerker van de provincie in de projectstuurgroep, zorgden dat het project van nabij opgevolgd kon worden en bijgestuurd werd waar nodig. - Het provinciaal project thuislozenzorg zorgde ervoor dat enkele pijnpunten blootgelegd werden bv in kader van herval, waarvan we er een aantal al konden aanpakken (bv werken aan het versterken van sociale netwerken, participatie van de cliënt en gedeelde zorg voor thuislozen met een psychische problematiek) terwijl andere knelpunten in de toekomst verder uitgewerkt zullen moeten worden (bv overstap van jeugdzorg naar volwassenenzorg). - Het maken en evalueren van jaarlijkse concrete actieplannen door de Stuurgroep van het provinciaal project thuislozenzorg zorgden ervoor dat er concrete resultaten geboekt werden. - Om verder te werken op de resultaten en uitdagingen die naar voor kwamen de voorbije 5 jaar zal de stuurgroep Wonen-welzijn van CAW Oost-Vlaanderen verschillende werkgroepen oprichten worden om een gedifferentieerd aanbod uit te werken en te komen tot naadloze dienst- en hulpverlening voor mensen met een woonproblematiek. 4.3 Resultaten per operationele doelstelling OPERATIONELE DOELSTELLING 1.1- OPERATIONELE DOELSTELLING 1.2: In kaart brengen van het hulpverleningsaanbod voor dak- en thuislozen van CAW en OCMW - Door het in kaart brengen van het aanbod van de CAW s en OCMW s voor dak- en thuislozen aan de hand van modules, konden we voor de eerste keer op ene gelijkvormige manier het aanbod in kaart brengen. Hierdoor werd het aanbod vergelijkbaar en kregen we op een uniforme wijze zicht op het aanbod in Oost-Vlaanderen voor dak- en thuislozen. - In 2010 brachten we voor de eerste keer het aanbod in kaart (nulmeting). In 2012 deden we een update van het aanbod. In het werkingsrapport van 2012 werden de twee metingen vergeleken en trokken we enkele conclusies. We formuleerden vanuit deze besluiten ook enkele aanbevelingen. De inventaris van het aanbod, de conclusies en de uitdagingen stelde de stuurgroep voor op een studiedag (1/03/2013 in PAC) voor medewerkers van de CAW s en de OCMW s. Deze presentatie werd gevolgd door een panel van verschillende deskundigen vanuit Wonen en vanuit Welzijn. Bedoeling van deze studiedag was kennismaking met elkaars aanbod en uitwisselen van praktijken die de samenwerking kunnen versterken. - Door het kaart in brengen van het aanbod en de daaruit voortvloeiende uitdagingen en knelpunten hebben we op een aantal acties ingezet, zoals een extra inloopcentrum in Gent en de samenwerking met andere partners voor een ontmoetingscentrum in Lokeren, de bespreking en aanpassen van de exclusiecriteria in de opvangcentra (enkel het ontbreken van toekomstperspectieven waardoor er geen begeleidingstraject kan gelopen worden is een uitsluitingscriteria (bv het geval bij mensen zonder papieren) en het bijeenkomen van een werkgroep (regio Gent-Eeklo) rond het begeleiden van jongvolwassenen in de OC. 17

18 4.3.2 OPERATIONELE DOELSTELLING 1.3: CAW Oost-Vlaanderen ontwikkelt initiatieven om herval in de thuisloosheid te voorkomen De stuurgroep bracht eerst het instellingsverleden van thuislozen in de opvangcentra en de indicatoren herval in kaart aan de hand van een bevraging bij de cliënt en zijn/haar begeleider in alle Oost-Vlaamse opvangcentra. Deze gegevens werden verwerkt waardoor we enkele besluiten konden trekken waaronder - De verschillende kijk van de cliënt en de begeleider o.a. op competenties en aanwezigheid van problematieken - De kracht van het sociaal netwerk en het tekort ervan voor vele dak- en thuislozen - Instellingsverleden en herval scoorde hoog - Inkomen scoorde laag - Psychische gezondheid scoorde laag Op basis van de gegevens en de conclusies organiseerde de stuurgroep een Oost-Vlaamse trefdag voor CAW-begeleiders uit de thuislozenzorg en werkten we in diverse werkgroepen een prioriteitenlijst van mogelijke acties uit. Na de trefdag ging de stuurgroep aan de slag met de 3 eerst geformuleerde prioritaire acties. - Versterken sociaal netwerk, vanuit het resultaat dat zowel de cliënt als de hulpverlener aangaven dat het sociaal netwerk eerder beperkt was. - Mobiel werken, vanuit de vaststelling dat het perspectief van de begeleider en de cliënt soms ver uiteen lagen waarbij mobiel werken een methodiek kan zijn om dichter in de leefwereld van de cliënt te komen. - Samenwonen zonder inkomensverlies, vanuit de vaststelling dat de meeste cliënten een beperkt netwerk hadden en hun inkomen vaak onder de armoedegrens zat) Voor elke actie kwam een divers samengestelde werkgroep 3 keer samen. Resultaat werkgroep mobiel werken en versterken sociaal netwerk= visie-ontwikkeling en concrete projectfiches waar deelwerkingen mee aan de slag gingen, zoals o o o o o o Dossierbespreking met cliënt erbij Aanpassen Bezoekregeling Aanpassen huishoudelijke reglementen Loskoppelen verblijf en begeleiding Bieden van nazorg na een opvang Resultaat werkgroep Samenwonen zonder inkomensverlies= door de samenwerking met o.a. samenlevingsopbouw en OCMW s kwamen initiatieven op gang die inspeelden op deze actie, bijvoorbeeld project hospitawonen in Gent waar CAW Oost-Vlaanderen een actieve rol opneemt in de klankbordgroep, project leegstand in Gent dat uitgewerkt is en gecoördineerd wordt door CAW Oost-Vlaanderen, projecten solidair wonen in Sint-Niklaas waar CAW Oost-Vlaanderen 1 van de partners is, 18

19 Moeilijkheid bij deze actie is de bevoegdheidskwestie waardoor het als CAW moeilijk is om beweging te krijgen in het verkrijgen van het statuut van alleenstaande wanneer een cliënt met andere personen onder 1 dak woont, zodat samenwonen geen verlaging betekent van de uitkering. Wel blijft CAW Oost-Vlaanderen de problemen verder signaleren. Daarom maakte CAW Oost- Vlaanderen onder andere deel uit van de federale werkgroep inkomen en armoede (gecoördineerd vanuit het Steunpunt ter bestrijding van armoede) en blijven we dit knelpunt signaleren op lokale overlegmomenten met als resultaat dat er beweging kwam bij bepaalde partners, bv in Gent. Bijkomende acties in kader van het verschil in perspectief tussen cliënt en begeleider zijn het pilootproject radar ( ) en het pilootproject participatietoolkit (2014) die nog verder doorlopen in OPERATIONELE DOELSTELLING 1.4: CAW Oost-Vlaanderen ontwikkelt initiatieven in het kader van preventie uithuiszetting Vanuit de inventaris van het aanbod voor dak- en thuislozen van CAW s en OCMW s en een bevraging in de regio s vertrok de stuurgroep om een aanbod preventie uithuiszetting uit te werken en afstemming te zoeken met het aanbod van OCMW s. In het najaar 2012 kregen de CAW s middelen van de Vlaamse overheid voor de uitbouw van een aanbod preventieve woonbegeleiding sociale huurmarkt. Ondertussen ondertekenden bijna alle sociale verhuurders de samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen. In het voorjaar 2014 diende CAW Oost-Vlaanderen een projectaanvraag in bij de provincie Oost- Vlaanderen, Wonen-Zorg-Welzijn voor het organiseren van een aanbod preventieve woonbegeleiding private huurmarkt. Deze projectaanvraag werd goedgekeurd voor de periode van 1/10/2014 tem 31/12/2015 Eind 2014 kreeg CAW Oost-Vlaanderen nog extra middelen voor het aanbod preventieve woonbegeleiding private huurmarkt vanuit de Vlaamse overheid - armoede van 1/01/2015 tot 31/12/2015 Tot eind 2014 liep het provinciaal project pro-actieve woonbegeleiding in Zuid-Oost-Vlaanderen. In Beveren werkt het CAW samen met het project Bemoeizorg en is er een afstemming tussen het aanbod preventieve woonbegeleiding en het project bemoeizorg OPERATIONELE DOELSTELLING 1.5: CAW Oost-Vlaanderen werkt actief samen met partners uit andere sectoren om door gedeelde zorg de hulpverlening aan dak- en thuislozen te optimaliseren Deze doelstelling werd voornamelijk op lokaal/regionaal niveau opgenomen door onderlinge samen werkingsverbanden zoals de vertegenwoordiging in functie van art 107 en de mobiele teams, Integrale Jeugdhulp (IJH), Dienst Ondersteuningsplan (DOP), Lets Sint-Niklaas, project glijdende 19

20 huurovereenkomst, AZIS (Assertieve zorg in de samenleving), deelname aan de stuurgroep openbare geestelijke gezondheidszorg op Gents niveau, Op de provinciale werkgroepen (versterken sociaal netwerk, meer mobiel werken en samenwonen zonder inkomensverlies) in nodigden we externen uit, zoals Samenlevingsopbouw Gent en Oost-Vlaanderen, Stad Gent Dienst Wonen, Straathoekwerk Gent, Samenhuizen vzw, OCMW s om op elkaar af te stemmen en expertise te delen. De stuurgroep stelde een intersectoraal samengestelde werkgroep samen om een dialoogdag voor te bereiden over thuislozen met ene psychische problematiek. Het doel van deze dialoogdag, die doorging op 2/12/2014, was kennis opdoen van elkaars dagelijkse praktijk en vanuit mogelijkheden en knelpunten op de dagelijkse werkvloer uitdagingen voor de toekomst te formuleren. Het resultaat van de 9 dialoogtafels waren 10 projectfiches. In januari 2015 plande CAW Oost-Vlaanderen een moment met de voorzitters (afkomstig uit verschillende sectoren) om aan de hand van de projectfiches een concreet actieplan voor de komende jaren uit te werken. We kozen in 2014 voor de GGZ n.a.v. de recente ontwikkelingen binnen deze sector, zoals art 107 en de verhoogde psychische problematieken van de dak- en thuislozen die we begeleiden. De bedoeling is om minimaal 2-jaarlijks een dialoogdag te organiseren telkens met een ander thema/problematiek, bv overstap jeugdzorg naar thuislozenzorg, thuislozen met een beperking,... Op lokaal niveau zijn er heel wat intersectorale initiatieven. Dit overleg situeert zich vaak op niveau van cliënten. o o Zo wordt er bv meer cliëntoverleg georganiseerd met de verschillende betrokken partners De besprekingen die momenteel startende zijn om een gelijksoortig crisisnetwerk uit te bouwen in het Waasland zoals dit al jaren in de Vlaamse Ardennen ontwikkeld is. De bijkomende middelen vanaf september 2013 voor een aanbod zelfstandig begeleid wonen van jongvolwassenen met een handicap en een woonproblematiek zorgen ervoor dat het CAW nauwer gaat samenwerken met het VAPH i.f.v. dit aanbod OPERATIONELE DOELSTELLING 1.6 CAW Oost-Vlaanderen werkt samen om een regio-dekkend aanbod van nachtopvang, crisisopvang, noodopvang en algemene opvang te realiseren Het project gaf de mogelijkheid om bepaalde werkvormen, alvorens de fusie, op Oost-Vlaams niveau op elkaar af te stemmen zoals de crisiswerkingen, de nachtopvang en de opvangcentra. De stuurgroep van het project faciliteerde werksoortelijk en thematisch overleg over de 6 CAW s i.f.v. betere dienst- en hulpverlening voor dak- en thuislozen. De update van het aanbod voor dak- en thuislozen van het provinciaal project thuislozenzorg en de nulmeting dak- en thuislozen 2014 door LUCAS zal door CAW Oost-Vlaanderen meegenomen worden bij de uitwerking van een intersectoraal, regio-dekkend aanbod doelstelling voor dak- en thuislozen in Oost-Vlaanderen. 20

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april 2014 Véronique Vancoppenolle 1 PROGRAMMA 1. Wat doet het CAW voor wie? 2. Kijk op thuisloosheid vanuit het Algemeen Welzijnswerk 3.

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid Datum: 22/01/2015 Auteur: Danny Lescrauwaet Versie: 01 Herkomst: Nulmeting dak-en thuisloosheid Doel: ter informatie Bestemming: werkgroep thuisloosheid en wonen Synthese en strategische analyse nulmeting

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 4 Op 6 februari 1995 werd vzw Pluralistisch Centrum Welzijnswerk regio Gent geboren onder het goeddunkend oog van Kris Coenegrachts en Patrick Seys. In de wieg lagen

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH 17/11/2017 1. TOEGANG 1.1. voorjaar 2018 positioneren en profileren aanbod begeleiding: informatiemoment september 2017 - WG Planning en Advisering - NWO JH decreet IJH - partners met een aanbod naar jongeren

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Preventie van uithuiszetting : een evaluatie van de CAW praktijk. Danny Lescrauwaet

Preventie van uithuiszetting : een evaluatie van de CAW praktijk. Danny Lescrauwaet Preventie van uithuiszetting : een evaluatie van de CAW praktijk. Danny Lescrauwaet Inhoudsopgave Preventieve woonbegeleiding : wat en aanbod? Risico s op thuisloosheid Probleemstelling Visie Algemeen

Nadere informatie

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 NETWERKPUNT Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 Het PAKT: regio NETWERKPUNT Medewerkers: Sofie Wybo & Liesbeth Reynders Start: april 2012 1.5VTE Doelpubliek: hulp- en dienstverleners Regio:

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Algemeen Welzijnswerk Reglementair kader: decreten Decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet van 25 mei 2012 tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

CO 15/02 Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen

CO 15/02 Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen CO 15/02 Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen Werkgroep OCMW s van de centrumsteden 10 maart 2015 Algemene informatie Nulmeting dak- en thuisloosheid, prof. dr. Koen Hermans, steunpunt welzijn, volksgezondheid

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN. September 2017

DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN. September 2017 DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN September 2017 Regionale samenwerking : Kracht.wonen Kracht.wonen is een regionale en sectoroverstijgende samenwerking bij knelpuntsituaties van (dreigende)

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA Casus 5 Je werkt voor een opvang van jongeren die geplaatst

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging.

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging. PLAZZO VANDAAG Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) is een samenwerkingsverband dat werkt rond zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Plazzo versterkt zelfzorggroepen, valoriseert

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Landen of regio s die het beëindigen van thuisloosheid nastreven doen dit aan de hand van de volgende vijf doelstellingen:

Landen of regio s die het beëindigen van thuisloosheid nastreven doen dit aan de hand van de volgende vijf doelstellingen: REGIOSTRATEGIE THUISLOOSHEID NOORD-WEST-VLAANDEREN JULI 2013 INLEIDING Enkele maanden geleden startten een aantal partners, op uitnodiging van de Regionale Welzijnscommissie Oostende, met het uitwerken

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Brugteam Gent: Trajecten naar trajecten

Brugteam Gent: Trajecten naar trajecten Gent: Trajecten naar trajecten 1 Kader Deze tekst handelt over het, CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo. 2 Inhoud 1. Missie 4 2. Visie 4 3. Doelgroep 4 4. Werkingsprincipes 4 5. Praktische Informatie

Nadere informatie

CAW Zuid-West-Vlaanderen : Loopplanken

CAW Zuid-West-Vlaanderen : Loopplanken CAW Zuid-West-Vlaanderen : Loopplanken Overgang van Jeugdhulp naar (jong)volwassenenhulpverlening 1 2011 : gestart als actieonderzoek binnen regio gebonden projecten Integrale Jeugdhulp. Vaststellingen

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

HOUSING FIRST LIMBURG & HOUSING FIRST HASSELT

HOUSING FIRST LIMBURG & HOUSING FIRST HASSELT HOUSING FIRST LIMBURG & HOUSING FIRST HASSELT In december 2014 startten OCMW Sint-Truiden, OCMW Genk, CAW Limburg en OCMW Hasselt samen met een ruimer netwerk aan partners 1 een Housing first project met

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

UPDATE SOCIALE KAART VAN GENT 2009 EDITIE APRIL 2010

UPDATE SOCIALE KAART VAN GENT 2009 EDITIE APRIL 2010 UPDATE SOCIALE KAART VAN GENT 2009 EDITIE APRIL 2010 Welzijnsoverleg Regio Gent is momenteel aan het experimenteren met een digitale versie van de update van de Sociale Kaart van Gent. Dit is de eerste

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIR CRISISOVERLEG & CRISISTRAJECTBEGELEIDING LIESBET BENOIT W13

MULTIDISCIPLINAIR CRISISOVERLEG & CRISISTRAJECTBEGELEIDING LIESBET BENOIT W13 MULTIDISCIPLINAIR CRISISOVERLEG & CRISISTRAJECTBEGELEIDING LIESBET BENOIT W13 VOORSTELLING GOOD PRACTICE Situering Multi-disciplinair Crisisoverleg Crisis is vaak een symptoom van multiproblem Crisisinterventie:

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gewoon waar mogelijk Specifiek waar nodig 5 maart 2015 HARLINDE EXELMANS - 1 KADER Samenwerkingsprojecten

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas

Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: Bike Hendrickx/ Linda Van de AZ Nikolaas, PAAZ

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

CAW Oost-Vlaanderen. Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent

CAW Oost-Vlaanderen. Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent CAW Oost-Vlaanderen Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent 1 CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK: DECRETALE KERNOPDRACHTEN Onthaal Voor iedereen Eerste opvang en directe hulp Alle

Nadere informatie

Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017

Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 Voorbereiding workshop door Pieter Lanckman Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 Samenwerken is een must Voorkomen dat jongeren thuisloos worden kan niet zonder intersectorale samenwerking. Hoe doen

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Op weg naar een proactieve dienstverlening

Op weg naar een proactieve dienstverlening van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Op weg naar een proactieve dienstverlening Nicole Mattheus, Hilde Ulenaers, Evelien Jaenen & Rudi Bloemen van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Integraal samenwerken om de behandelingskloof te bestrijden

Integraal samenwerken om de behandelingskloof te bestrijden Integraal samenwerken om de behandelingskloof te bestrijden Preventie van uithuiszetting als succesvolle interventie Prof. dr. Koen Hermans Opbouw presentatie Vertrekpunt: treatment gap in de GGZ in Vlaanderen

Nadere informatie

Geïntegreerd breed onthaal Gent

Geïntegreerd breed onthaal Gent Geïntegreerd breed onthaal Gent Expertengroep 25 oktober 2016 Agenda 1. Verwelkoming en voorstellingsrondje 2. Voorstelling project geïntegreerd breed onthaal Gent 3. Bespreking van de mogelijkheden, fasering

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Brugge. Casus 1 Verschillende

Nadere informatie

Evaluatie Winterwerking

Evaluatie Winterwerking Evaluatie Winterwerking 2014-2015 Inhoud Presentatie 1. Evaluatie nachtopvang 2. Evaluatie dagopvang 3. Evaluatie geneeskundige, verpleegkundige en (para)medische zorgen 4. Evaluatie algemene organisatie

Nadere informatie

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT Het project Roma t Werkt werd uitgeschreven door Odice vzw en de OCMW s van Beveren, Sint- Niklaas en Temse. Het project werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fond

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 juni Het verslag van de vorige vergadering dd. 16 juni 2014 wordt goedgekeurd.

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 juni Het verslag van de vorige vergadering dd. 16 juni 2014 wordt goedgekeurd. verslag MC IJH datum 08 september 2014 lokaal Ellips 10.23 refertenummers MC20141013_01 aanwezig Stefaan Van Mulders, Jean-Pierre Vanhee, Katrien Verhegge, Patrick Bedert, James Van Casteren, Dirk Dewolf,

Nadere informatie

Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en

Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en thuislozen bij Welzijnszorg Kempen 15-01-2015 Dak- en thuisloosheid

Nadere informatie

Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal. Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015

Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal. Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015 Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015 2010 Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Strijd tegen kinderarmoede : start van

Nadere informatie

TOOLS I.F.V. EEN VLOT VERLOOP VAN DE CSR DIALOOGGROEP BIZ CENTRAAL- & ZUID-WEST-VLAANDEREN

TOOLS I.F.V. EEN VLOT VERLOOP VAN DE CSR DIALOOGGROEP BIZ CENTRAAL- & ZUID-WEST-VLAANDEREN TOOLS I.F.V. EEN VLOT VERLOOP VAN DE CSR DIALOOGGROEP BIZ CENTRAAL- & ZUID-WEST-VLAANDEREN Op de agenda Welk traject legden we reeds af met BIZ? Toelichting van de ontwikkelde tools Brainstorm in groepjes

Nadere informatie

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt)

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt) verslag Expertiseplatform Jeugdzorg datum 2 maart 2015 lokaal 10.53 refertenummers aanwezig Joost Bronselaer - David Debrouwere- Eddy Van den Hove Els Meert Chris Smolders Martine Van Geyt (STEunpunt aww)

Nadere informatie

VR MED.0146/5TER

VR MED.0146/5TER VR 2017 3103 MED.0146/5TER Voortgangsverslag Horizontaal en Verticaal Permanent Armoedeoverleg Periode september 2014 maart 2017 Mensen in armoede hebben vaak problemen op verschillende levensdomeinen.

Nadere informatie

Daklozenprofiel jan 2012 Gent - acute nachtopvang

Daklozenprofiel jan 2012 Gent - acute nachtopvang Nieuwe sectie 2 Pagina 1 Daklozenprofiel jan 2012 Gent - acute nachtopvang woensdag 1 februari 2012 14:42 493 responses INFORMATIE OVER DE DAKLOZE 1. Hoe oud ben je? Jonger dan 18 jaar 116 24% 18 jaar

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Ieper. Casus 1 Er is verwaarlozing

Nadere informatie

Wonen met ondersteuning : Kosten Loonkosten: 28.357,00 Werkingskost: 8.243,00

Wonen met ondersteuning : Kosten Loonkosten: 28.357,00 Werkingskost: 8.243,00 Bijlage 2: Overzicht definitief geselecteerde projecten wonen-welzijn Volgnr Initiatiefnemer Partners Titel + beoogde doelgroep. 2 CVBA Woonpunt Zennevallei Molenborre 26/1 - IBW De raster vzw - Woonbegeleidingscentrum

Nadere informatie

MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald'

MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald' MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald' Met het evenement Heet van de naald werd op donderdag 12 januari 2017 in het Pand, het 20-jarig bestaan van het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC)

Nadere informatie

Nieuw jasje voor algemeen welzijnswerk

Nieuw jasje voor algemeen welzijnswerk PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 9 mei 2012 Nieuw jasje voor algemeen welzijnswerk Wat doe je als je de pedalen kwijt bent sinds het

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag

Nadere informatie

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen Titeltekst inhoud Crisis? Regionaal crisisnetwerk Algemene werking Crisisinterventie Multidisciplinair crisisoverleg Trajectbegeleiding uitdagingen Crisis binnen

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Project Steun aan participatie schema voor visie-ontwikkeling met toelichting activiteitenverslag juni - december 2005.

Project Steun aan participatie schema voor visie-ontwikkeling met toelichting activiteitenverslag juni - december 2005. Project Steun aan participatie schema voor visie-ontwikkeling met toelichting activiteitenverslag juni - december 2005 Platform Zelfzorg Oost-Vlaandere Martelaarslaan 204b 9000 Gent 09 225 91 33 09 233

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Sint-Franciscus Roosdaal

Sint-Franciscus Roosdaal Sint-Franciscus Roosdaal Najaar 2010: oproep VAPH Bespreking op coördinatoren niveau en stafniveau: moeten we hier wel in stappen Hele proces van minder is meer nog bezig Op sommige plaatsen al wel verlichting

Nadere informatie

Recht op wonen én zorg voor iedereen?

Recht op wonen én zorg voor iedereen? Recht op wonen én zorg voor iedereen? Project Huis Inclusief Woonclub Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015, Leiedal Inhoudstafel 1. Een draagvlak voor het project Huis Inclusief 2. Wat is het project Huis

Nadere informatie

Uithuisplaatsing jonge kinderen in Vlaanderen

Uithuisplaatsing jonge kinderen in Vlaanderen Uithuisplaatsing jonge kinderen in Vlaanderen Een zoektocht naar uitgangspunten, krachtlijnen en verbetermogelijkheden Vlaamse uitgangspunten, krachtlijnen en verbetermogelijkheden Beleidsnota WVG 2014-2019

Nadere informatie

TERUGKOMDAG. 15 november 2016

TERUGKOMDAG. 15 november 2016 TERUGKOMDAG 15 november 2016 PROGRAMMA TERUGKOMDAG 9u00-10u30: Integrale Jeugdhulp. En wat met de school? 10u30 11u00 pauze (lokaal A03.03) 11u00-12u00: Trajectgroepen. Groepen trajectcoachen Isabelle

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_GR_01145 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor het project 'Tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen in Gent'

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen 1 2 WERKINGSGEBIED 32 gemeentes 7 kleinstedelijke zorgregio s 2 WERKINGSGEBIED Tielt Izegem Roeselare KLEINSTEDELIJKE ZORGREGIO S Ieper Poperinge Veurne Diksmuide

Nadere informatie

Conceptnota intergemeentelijke samenwerking

Conceptnota intergemeentelijke samenwerking Welzijnsoverleg Regio Gent vzw (W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 Conceptnota intergemeentelijke

Nadere informatie