Jaarrekening Bestuursverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2012-2013 Bestuursverslag"

Transcriptie

1 Inleiding Het boekjaar was voor de Vereniging op financieel gebied een positief jaar: het netto resultaat verbeterde met (een omslag van rode cijfers ( in ) naar zwarte cijfers ( in ). De netto marge (het resultaat zonder NRS, onderzoekskosten en beleggingen) verbeterde met , namelijk van in naar in Deze verbetering is gerealiseerd door een verhoging van de contributie- inkomsten, besparingen bij de netwerkactiviteiten, een verhoging van de omzet kennisproducten en een verbetering van de brutomarge. Ook zijn er besparingen gerealiseerd op de operationele kosten, alhoewel minder dan begroot. Ondanks de sterk verbeterde netto marge zijn de doelstellingen zoals neergelegd in de begroting niet overal gehaald. Met name de besparingen op personeelskosten zijn achtergebleven bij de begroting. Hierdoor is de netto marge lager dan begroot. Dit vindt zijn oorzaak in extra inspanningen, die verricht moeten worden om de Lean klantgerichte processen te realiseren. Ook extra inhuur voor ernstig zieke medewerkers, bevallingsverlof en een extra kwaliteitsinpuls hebben hier invloed op gehad. Uitgaande van het Masterplan zijn de volgende doelstellingen gerealiseerd: De Vereniging is gekanteld naar de klant: het toevoegen van klantwaarde en overtreffen van de klantverwachting zijn centraal komen te staan; Er is minder onderscheid tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en de samenwerking tussen Netwerk en Kennis is prioriteit geworden. 'Hokjesdenken' heeft plaatsgemaakt voor het verbinden van organisatie-onderdelen; Het personeelsbestand is verkleind en kwalitatief verbeterd. De flexibele schil is uitgebreid: waar mogelijk huurt NEVI expertise in. Focus op de klant Het overtreffen van klantverwachtingen is als doel voor NEVI neergezet. Dit vergt een interne organisatie van hoog gemotiveerde en kwalitatieve professionals, het upgraden van de IT-omgeving, het creëren van een klantgerichte werkomgeving en het ontwikkelen van een multichannel-strategie en socialmedia-beleid die aansluiten op alle aanwezige PR- en communicatiemiddelen. In is het takenpakket van de medewerker populatie aangepast aan de noodzaak om te groeien naar een op klant en markt gerichte aanpak. De intrinsieke motivatie en het klantgedrag van medewerkers zijn gemeten en de resultaten daarvan vormden de basis voor een vernieuwd in-, dooren uitstroombeleid. In de loop van het jaar bleek de IT-omgeving overigens een struikelblok te vormen voor het verder realiseren van "Lean"-klantgerichte processen. Dit heeft extra inspanningen gevergd in personele zin. In zullen de IT problemen op fundamentele wijze worden aangepakt. Opiniemanagement Aanbestedingswet NEVI heeft in impact bewerkstelligd door haar actieve inbreng in de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 april 2013 in werking trad. Daarnaast hebben NEVI en PIANOo in het najaar zes voorlichtings-bijeenkomsten georganiseerd rondom deze nieuwe Aanbestedingswet. In totaal namen ruim 500 publieke inkopers daaraan deel. Met Landsadvocaat Pels Rijcken heeft NEVI door het gehele land workshops georganiseerd en uitgevoerd. In zal aandacht worden geschonken aan de Europese richtlijnen die in de maak zijn voor een nieuwe Richtlijn Aanbestedingswet. 1

2 Duurzaam Inkopen Nadat VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO-Nederland, De Groene Zaak en NEVI (de zogenaamde Vijfhoek) het Advies Duurzaam Inkopen hebben uitgebracht aan Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu (I&M) liet de uitwerking door I&M dit jaar nog op zich wachten. Op 17 juli 2013 heeft de Vijfhoek Staatssecretaris Mansveld een brief gestuurd om haar visie op het terrein van Duurzaam Inkopen uiteen te zetten en tevens het aanbod gedaan om verder mee te denken over de uitwerking van het advies. NEVI heeft de opdracht gekregen om in het najaar van 2013 een aantal regionale bijeenkomsten te organiseren en een "Handreiking Functioneel Specificeren" te ontwikkelen. NEVI heeft bovendien het eervolle voorzitterschap geaccepteerd van de NEN-werkgroep ISO26000 om een internationale richtlijn te formuleren. Dit najaar zal hiermee een aanvang worden gemaakt. Ook is NEVI aanjager van en betrokken bij discussies over en ontwikkeling van het thema circulaire economie. Integriteit De Vereniging heeft in oktober 2012 tijdens een congres in Hogeschool Windesheim de NEVI- Gedragscode gelanceerd. Dit vond een neerslag in artikelen in het FD ( Contract is contract ) en De Telegraaf ( Inkopersclub haalt uit naar Albert Heijn ). Met diverse partijen is NEVI in gesprek over het onderschrijven van de NEVI-Gedragscode. De branchevereniging NOVAKA (kantoorartikelen) heeft al toegezegd om de gedragscode op te nemen in de inkoopvoorwaarden van haar leden. Met KPMG-Integrity is een samenwerking gestart om de code nog meer onder de aandacht te brengen van de inkoopgemeenschap. In zullen samen met KPMG betaalde workshops worden georganiseerd. NEVI-Zorg NEVI-Zorg laat zich bij het thema Naar een betaalbare zorg extra ondersteunen door het PR- Bureau Citigate. Dit heeft geleid tot contacten met diverse media. NEVI-Zorg had inbreng in een NCRV-programma over dit onderwerp. Deze omroep was ook aanwezig op het NEVI-Zorg-congres. De Purchasing Manager s Index (PMI) De PMI brengt NEVI maandelijks prominent in beeld in de landelijke media. Met de stijging van de Index neemt de publicitaire aandacht navenant toe. NEVI brengt de PMI al 12½ jaar uit. Aan dit feit zal in de media aandacht worden geschonken. Netwerkontwikkeling De Vereniging heeft een actief en dynamisch netwerk met leden. Target voor was leden. Ondanks een schoning van het ledenbestand en een contributieverhoging van 25,- voor een lidmaatschap met Deal! en van 35,- voor een lidmaatschap zonder Deal! is het ledental hoger uitgekomen op 6,311. Om het netwerk kostendekkend te maken is ook voor 2014 een contributieverhoging voorzien. Dit is door het AB en de ALV in 2012 goedgekeurd. Ondanks deze verhogingen wil NEVI haar ledenaantal in constant houden, dan wel wederom vergroten. Dit wordt gerealiseerd door aanbod van nieuwe diensten zoals de vacaturebank, een leverancierspagina en een gedragsassessment-tool. De omzet van netwerk voor het jaar is niet gehaald. Reden is het achterblijven van nieuwe sponsoring en andere betaalde connecties met grotere bedrijven. Sponsoren voor specifieke doelen zoals landelijke evenementen zijn wel gevonden. Voor de begroting zijn de doelstellingen overeenkomstig bijgesteld. In het netwerk zijn in vele succesvolle evenementen georganiseerd: van kringbijeenkomsten en regionale bijeenkomsten tot de eerste NEVI-PIANOo publieke inkoopdag tot landelijke congressen als de NEVI-Inkoopdag en ISMC. Het aantal bezoekers van deze evenementen bedroeg De Vereniging streeft ernaar haar leden meer te betrekken bij standpunt-vorming. NEVI heeft de leden afgelopen jaar door middel van een enquête gevraagd naar de bekendheid van de Gedragscode en hiervoor tezamen met de Commissie Ethiek een strategie ontwikkeld. 2

3 Ook in de regionale bijeenkomsten met PIANOo werd de leden gevraagd naar hun ervaringen met de aanbestedingswet. NEVI zal de leden in tenminste twee keer betrekken bij thema s die voor de organisatie van belang zijn. Verdere uitdagingen voor zijn het betrekken van de leden bij het nieuwe besturingsmodel, het overtuigen van voldoende leden om zich kandidaat te stellen voor de nieuwe Ledenraad, en evenzeer om bij de Ledenraadsverkiezingen hun stem uit te brengen. Thought Leadership De weg naar gestructureerd en permanent Thought Leadership is ingeslagen. Het geheel vernieuwde opleidingsportfolio is op basis van het beroepsprofielen-onderzoek in met succes geïmplementeerd. Afgelopen jaar functioneerde zowel het oude als het nieuwe vakopleidingsprogramma synchroon, steeg de omzet van Professional tot recordhoogte, werd de geheel nieuwe vakopleiding Manager ontwikkeld en uitgerold, en werd het Leiderschap programma aan de Universiteit Maastricht met een volle klas (23 kandidaten) succesvol gelanceerd. Open huizen in Zoetermeer, 'samen het land in' (Vakopleidingen & Examens), gezamenlijke Lean-sessies ten behoeve van procesoptimalisatie & kwaliteitsverbetering, en gezamenlijke pitches (Kennis & Innovatie en Purspective) hebben de klantverwachting geregeld overtroffen. Het Klant Contact Centrum bood maatwerk met zijn opleidingsadvies en belde meer dan leden en klanten voor persoonlijk op-maat-advies. Verder is klachtenmanagement actief in kansen omgezet. Dankzij sturend adviseren is een hogere bezettingsgraad gerealiseerd en is tevens de opleidingsstartgarantie waargemaakt. De samenwerking met docenten en hun betrokkenheid is gerevitaliseerd. De kwaliteit van docenten is verbeterd door klanttevredenheidswaarderingen als maatstaf te nemen. In augustus 2013 is met ca. 30 docenten minder en door uurtariefsverlaging een stevige bijdrage geleverd aan kwaliteitsverbetering en kostenreductie. De betrokkenheid en motivatie van de 70 resterende kerndocenten, overigens nu allemaal NEVI-lid, zijn geborgd in een samenwerkingsconvenant. Naast reguliere vakopleidingen zijn nationale en internationale trainingen, waaronder zogenaamde open inschrijftrainingen, verzorgd. De (financiële) ontwikkelingen worden tweewekelijks gevolgd en indien nodig bijgesteld. Nationale klanten hebben NEVI naar een hoger niveau getild en Purspective heeft haar internationale maatwerk versterkt en uitgebreid. Marketing & Communicatie / IT gaat een belangrijke rol spelen in het pro- actief re-branden van de organisatie, zodat NEVI nog beter in staat is om Thought Leadership uit te oefenen en te bewaken. Dit alles betekent overigens niet dat NEVI de markt haar wil kan opleggen. Zij is weliswaar een niche-speler in opleidingsland en lijkt crisisbestendig, maar ze heeft relatief veel concurrenten. 'In de huid van de klant kruipen, waakzaamheid en proactief handelen blijven geboden om voort te kunnen bouwen. Portefeuille Duurzaamheid Nevi heeft het standpunt ingenomen dat haar beleggingen zowel op basis van rendement alsmede op basis van duurzaamheid moeten worden beoordeeld. Vandaar dat vanaf het boekjaar een duurzaamheidparagraaf is opgenomen in het beleggingsstatuut. Per ultimo boekjaar was ruim 72% van de portefeuille aangemerkt als duurzame beleggingen. De resterende 28% heeft geen rating, dit betreft vooral beleggingsfondsen. 3

4 Marktontwikkeling Het afgesloten boekjaar werd aan het einde gedomineerd door stijgende kapitaalmarktrente, waardoor zowel de aandelen als de obligaties in waarde daalden. De in de afgelopen jaren continu dalende rente in de Verenigde Staten en in Europa was de belangrijkste kracht achter de positieve koersontwikkelingen van de aandelen- en obligatiemarkten. Echter, afgelopen juni meldde FED-voorzitter Ben Bernanke dat de monetaire verruiming mogelijk eerder afgebouwd zou kunnen worden bij tekenen van aanhoudend herstel van de Amerikaanse economie. Deze uitspraak veroorzaakte veel onrust op de financiële markten. De tienjaars-rente in de Verenigde Staten liep met 0,6% op tot 2,2%. De Europese obligatiemarkt volgde met soortgelijke rentestijgingen. De meeste aandelenmarkten vielen terug van eerder behaalde recordstanden. Omdat centrale banken weinig ervaring hebben met het terugdraaien van dergelijke onconventionele stimuleringsmaatregelen maakt de markten nerveus. Immers een te snelle stijging van de rente kan het herstel van met name de Amerikaanse economie schaden. Veel zal afhangen van de wijze van communiceren door de FED wanneer en uiteindelijk hoe zij het huidige stimuleringsprogramma (QE3) gaat beëindigen. In Europa lijkt de politieke en economische crisis een beetje naar de achtergrond te geraken. De renteverschillen tussen de noordelijke en zuidelijke landen, een belangrijke indicator voor spanningen in het eurogebied, verkleinden. Performance De portefeuille werd en blijft gekenmerkt door de keuze voor meer defensieve beleggingen. Mededoordelagerentewashetmetnameindeobligatiesfeerlastigomrendementtebehalen. Per ultimo boekjaar was een netto beleggingsresultaat gerealiseerd van , hetgeen correspondeert met een rendement van 5,28%. Door de onttrekkingen van gedaan tijdens het boekjaar daalde het totaal vermogen echter van naar Binnen de aandelenportefeuille is de onderweging van de financiële sector recentelijk verminderd door aankopen door onder meer Aegon en HSBC. Voorts zijn de posities in de sectoren Consumer Staples, Consumer Discretionary en IT verder uitgebreid. In de portefeuille is gekozen voor aandelen van grote internationale bedrijven met sterke marktposities, grote cashposities en weinig schulden, deze hebben in de achterliggende periode doorgaans goed gepresteerd. De positie in vastgoed is gehandhaafd op hetzelfde lage niveau. Het vermogen belegt in zakelijke waarden is gezien de grillige marktomstandigheden goed intact gebleven met een positief rendement van 11.64%, de AEX index heeft in diezelfde periode een resultaat van 13.4% laten zien. Mede door de lange onder weging van Financials in de portefeuille bleven wij afgelopen jaar iets achter op de AEX. Daarvan hebben we echter de voorgaande jaren ruimschoots geprofiteerd. In de obligatieportefeuille is op 15 juli de 4.25% Nederlandse staat afgelost. De gelden zijn inmiddels geherinvesteerd in een aantal bedrijfsobligaties met wisselende looptijden. Deze draai van staatsleningen naar bedrijfsleningen heeft plaatsgevonden na overleg hierover tussen de Effecten Beheer Commissie en de beheerder. Mede door de eerder genoemde stijgende rentestanden is het behaalde beleggingsresultaat mager met 1.69% Op de depositorekening werd over het boekjaar een effectief resultaat van 1,72% gerealiseerd. De Effecten Beheer Commissie(EBC) is getransformeerd in de NEVI Beleggings Commissie(NBC) Tenslotte De Vereniging hee ook na achtenvij ig jaar veel poten e en toekomst. Leden en (inter)na onale klanten hebben dat kunnen ervaren. NEVI investeerde vanaf de oprichting meer dan tien miljoen Euro in kennisinnovatie en gaf daarmee veel terug 4

5 aan de maatschappij en de inkoop-community. Uit de resultaten van door NRS verricht onderzoek komt praktische inkoopkennis beschikbaar voor toepassing in het opleidingsportfolio van NEVI-Purspective. Tijdens de IPSERA 2013 Conference werd de vereniging geroemd: 'NEVI is setting the gold standard'! Als eerste organisatie ter wereld verwierf NEVI in 2012 de Global Standard van de IFPSM. De cijfers van voor Vakopleidingen lijken voor te lopen in vergelijking met dezelfde periode van het jaar daarvoor. Voor de nationale en internationale Incompany-trajecten zijn de orderboeken aan het begin van echter minder gevuld. De Vereniging is een sterk IT-georienteerd bedrijf en voor meer dan 70% van de omzet daarvan afhankelijk. Optimaal functioneren op dit vlak is voor NEVI essentieel. Komend jaar worden de IT-processen geïnventariseerd en aangepast aan klantwensen en -vereisten. Dit voor NEVI aanzienlijke project zal een grote impact hebben op de personele belasting in het boekjaar De financiële consequenties ervan worden in het najaar van 2013 in kaart gebracht. Conclusie NEVI-Purspective is uit de rode cijfers. De ontwikkeling naar 'outside-in'-denken en -handelen heeft geresulteerd in de noodzakelijke veranderingen en resultaat. Met minder mensen is meer gepresteerd. Het voortdurend overtreffen van klantverwachtingen is en blijft de sleutel. 5

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Vertrouwen 2 Inhoud 4 Organisatie 5 Kerncijfers Jaarverslag 2003 Verslag van de directie 6 Allianz Nederland Groep 12 Schadeverzekeringen 15 Levensverzekeringen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Institutioneel vermogensbeheer Telefoon + 31 (0)20 348 8700

Nadere informatie

Holland Colours van nature duurzaam.

Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam.

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009-30 september 2010 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013-30 september 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN

JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN JAARVERSLAG 2004 PARTNER IN PENSIOENEN Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Apothekers heeft het genoegen u het jaarverslag over het boekjaar 2004 aan te bieden. Dit verslag is overeenkomstig het

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ondernemers voor een duurzame economie

Ondernemers voor een duurzame economie Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 JAARVERSLAG 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

jaarverslag April 2013

jaarverslag April 2013 jaarverslag April 2013 In 2012 bezochten 1.172.661 individuele bezoekers gemiddeld 5 keer een van de 14 casino s van Holland Casino. Zij besteedden gemiddeld 96 per bezoek. EBITDA 4% 2012: 47,9 MIO EURO

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie