Inhoudsopgave. Deel 1: theoretische aanpak. Deel 2: stappenplan. Voorwoord... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Deel 1: theoretische aanpak. Deel 2: stappenplan. Voorwoord... 5"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel 1: theoretische aanpak 1. Probleemstelling Theoretisch kader: recht op de verhoogde tegemoetkoming Wat? Voor wie? Aanvraagprocedure Toekenning recht Extra voordelen Derdebetalerssyteem Maximumfactuur Vlaamse zorgverzekering Korting openbaar vervoer Sociaal telefoontarief Steunpunt vakantieparticipatie Verwarmingstoelage Andere voordelen Gerealiseerd project proactief handelen Omnio te Halle Cijfergegevens Oorspronkelijk doel Verloop Ontstaan Stuurgroep Doelgroepen Operationele doelstellingen en acties Resultaten Conclusies Deel 2: stappenplan 1. Stappenplan: wat? Stap 1: Draagvlak creëren door bekendmaking bij lokaal bestuur Wat? Concrete uitwerking

3 Checklist Tips Stap 2: Draagvlak creëren door bekendmaking bij zorgverstrekkers en mutualiteiten Wat? Concrete uitwerking Checklist Tips voor het creëren van draagvlak bij artsen Stap 3: Keuze tussen interne (A) en/of externe (B) bekendmaking Wat? Concrete uitwerking Checklist Tips doelgroepgericht communiceren Stap 4A: Bekendmaking bij de eigen doelgroep Wat? Concrete uitwerking Checklist Stap 5A: Bekendmaking bij medewerkers eigen bestuur Wat? Concrete uitwerking Checklist Stap 6A: Individuele initiatieven rond proactief handelen Wat? Concrete uitwerking Checklist Tips voor het creëren van draagvlak bij het personeel Stap 4B: Bekendmaking bij partners Wat? Concrete uitwerking Checklist Stap 5B: Bekendmaking bij externe doelgroepen Wat? Concrete uitwerking Checklist Stap 6B: Individuele initiatieven rond proactief handelen

4 Wat? Concrete uitwerking Checklist Enkele aandachtspunten Algemeen besluit

5 Voorwoord Krijgen we Matteüs klein? Het is een bekend fenomeen: mensen die het meest nood hebben aan sociale voordelen, maken er het minst gebruik van. Het Matteüseffect is intussen een klassieker in de wetenschap, en helaas een realiteit in onze samenleving. Ook in de gezondheidszorg, ondanks alle inspanningen. Wraakroepend, want een goede gezondheid is misschien wel het ultieme mensenrecht. De provincie koos het verkleinen van de gezondheidskloof tussen arm en rijk als dé prioriteit binnen het gezondheidsbeleid. Om die reden gingen we 2 jaar geleden in zee met het OCMW van Halle, dat enthousiast een proefproject opzette. Het OCMW ging samen met het brede middenveld proactief op zoek naar mogelijke rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming, en hielp hen doorheen het administratieve labyrint. Een erg intensieve aanpak met mooie resultaten. Een voorbeeld dat navolging verdient van andere lokale besturen en welzijnsorganisaties. Daarom schreven we met het OCMW van Halle een vervolg aan dit verhaal. Dat resulteerde in een stappenplan dat anderen moet helpen om meer mensen te geven waar ze recht op hebben. In bevattelijke taal vol praktische werkinstrumenten. Met brieven, folders, brochures en attesten die je eenvoudig kan aanpassen voor jouw organisatie. Als een fraaie voorzet om in de netten te koppen. Het resultaat ligt voor jou. Over het Matteüseffect werd al veel geschreven. Dit stappenplan geeft je de kans om er iets aan te doen. Mag ik op jou rekenen? Marc Florquin Gedeputeerde voor gezondheid en gelijke kansen 5

6 6

7 1. Probleemstelling We beschikken in België over een goed uitgebouwd gezondheidssysteem met aandacht voor kwetsbare personen. Allerlei voordelen en mechanismen werden door verschillende overheden in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat iedereen maximaal gebruik kan maken van dit gezondheidssysteem. Denken we maar aan het Bijzonder Solidariteitsfonds : dit biedt de mogelijkheid om voor uitzonderlijk hoge medische kosten die buiten de reguliere ziekteverzekering vallen toch een terugbetaling te krijgen. Daarnaast hebben we ook de maximumfactuur: dit is een initiatief dat ervoor zorgt dat de kosten voor een geneeskundige verzorging voor welbepaalde gezinnen geplafonneerd is tot een bepaald maximumbedrag. Ondanks deze en andere extra maatregelen stellen we vast dat toch nog veel mensen een bezoek aan de dokter of tandarts uitstellen omwille van financiële drempels. Zo blijkt uit een studie van de Christelijke Mutualiteiten dat Vlamingen in 2011 minstens één keer een bezoek aan de arts of tandarts uitstellen omwille van financiële redenen 1. De gezondheidszorg is onderhevig aan het zogenaamde Matteüseffect: personen met een hoger inkomen lijken systematisch meer te genieten van bepaalde sociale rechten dan personen met een lager inkomen, terwijl deze laatste groep ze net het meest nodig heeft. Voor deze groep in de samenleving stellen we vast dat welbepaalde mechanismen hun toegang tot die diensten in de weg staatde sociale rechten komen niet altijd terecht bij diegenen die dit het meest nodig hebben. Integendeel, voor deze groepen in de samenleving stellen we vast dat welbepaalde mechanismen hun toegang tot die diensten in de weg staan. Dit maakt dat er nog steeds sprake is van een sociale gezondheidskloof en dat deze steeds meer toeneemt. De gezondheidskloof tussen arm en rijk, en vooral tussen hoog- en laaggeschoolden, komt op verschillende vlakken tot uiting: Een hooggeschoolde man van 25 jaar wordt gemiddeld 80 jaar, een laaggeschoolde man maar 72,5. Een vrouw van 25 jaar zonder opleiding heeft 18 jaar minder gezonde levensjaren voor de boeg. Overgewicht komt dubbel zoveel voor bij lager geschoolde vrouwen dan bij hoogopgeleide. Mensen met een lagere socio-economische positie hebben meer te kampen met chronische aandoeningen, handicaps, depressies, 1 Vancorenland S., Peters, B., Avalosse, H., Gillis, O. (2013). Hoe denkt de Belg over gezondheidszorg? Voorstelling van de resultaten van het onderzoek. 50 jaar ziekteverzekering. Christelijke mutualiteit. 7

8 Om een zinvol antwoord te geven op de vraag hoe sociale ongelijkheid in gezondheid kan worden weggewerkt, is het eerst belangrijk te weten hoe sociale ongelijkheid in gezondheid ontstaat. Sociale ongelijkheid in gezondheid kent verschillende oorzaken. Hieronder worden er enkelen beschreven. Deze kunnen allemaal ondergebracht worden in de zeven basisprincipes van toegankelijkheid: bereikbaarheid, bekendheid, begrijpbaarheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid. Het grootste knelpunt voor de toegankelijkheid van de gezondheidszorg is de financiële drempel. Alsmaar meer mensen zien zich vaak genoodzaakt om medische zorgen uit te stellen wegens een te hoge kostprijs. De aandoening wordt onvoldoende behandeld en er dreigt grotere en soms blijvende gezondheidsschade te ontstaan. Dit kan betekenen dat mensen onmiddellijk een beroep moeten doen op de tweedelijnsgezondheidszorg, terwijl het in een eerder stadium reeds in de eerste lijn kon verholpen worden. Het gevolg is dat zowel voor de persoon als de overheid de kosten verder oplopen. Er ontstaat een vicieuze cirkel. De multiproblematiek waar deze doelgroep vaak mee geconfronteerd wordt, speelt ook een belangrijke rol in het uitstellen van medische zorg. Gezinnen moeten prioriteiten stellen in hun problemen en gaan minder snel investeren in (preventieve) gezondheidszorg. Andere mogelijke drempels zijn de gevolgen van de complexiteit van onze regelgeving. Mede door de onoverzichtelijkheid zijn de doelgroepen onvoldoende tot niet op de hoogte van welke diensten er bestaan, waarvoor ze er terecht kunnen en waar ze recht op hebben. Er is sprake van een versnipperd zorglandschap. We stellen bijvoorbeeld vast dat sommige kansengroepen in aanmerking komen voor de verhoogde tegemoetkoming, maar hier vaak niet van op de hoogte blijken te zijn. Niet alleen stroomt de informatie onvoldoende door, ze is ook onduidelijk geformuleerd en vindt te weinig aansluiting bij de leefwereld van de doelgroep. Er zijn enkele sociaal-culturele en psychologische aspecten die maken dat men de stap naar hulpverlening moeilijker zet. Elke cultuur heeft eigen verklaringsmodellen voor ziekte en gezondheid. In niet-westerse culturen wordt er vaak geen onderscheid gemaakt tussen lichaam en geest en worden oorzaken en oplossingen van problemen buiten zichzelf gezocht, bijvoorbeeld bij bovennatuurlijke krachten. Dit kan tot gevolg hebben dat het geloof in de westerse hulpverlening miniem is. Er kan ook sprake zijn van wantrouwen in een bepaalde dienst, al dan niet te verklaren door een negatieve ervaring met hulpverlening in het verleden. Bovendien hebben kansarme groepen vaak te kampen met 8

9 minderwaardigheidsgevoelens, schaamtegevoel, gevoelens van onmacht, (faal)angst, Deze gevoelens kunnen een belangrijke drempel vormen om hulp te zoeken. Tot slot kunnen de fysieke bereikbaarheid van de dienstverlening en de praktische organisatie van het aanbod een belangrijke rol spelen. Om de ongelijkheid in gezondheid weg te werken is er nood aan een gecoördineerde beleidsstrategie op alle bestuursniveaus die inspeelt op de bovenvermelde mechanismen. Op lokaal niveau werd er vanuit OCMW Halle, in samenwerking met de provincie Vlaams- Brabant, in 2012 een project opgestart met betrekking tot dit thema. Er werd concreet vertrokken vanuit het recht op de verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut), gezocht naar de mechanismen die het benutten van dit recht in de weg staan en getracht hierop in te spelen. Het VT-statuut geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, tandarts en kinesist, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, Daarnaast brengt dit recht nog tal van andere voordelen met zich mee: korting openbaar vervoer, verwarmingstoelage, derdebetalerssyteem, Het VT-statuut vormt een maatregel met als doelstelling het financieel toegankelijker maken van de gezondheidzorg. Door het verlagen van de financiële drempel kunnen mensen makkelijker een beroep doen op eerstelijnsgezondheidszorg. Bijgevolg kunnen bepaalde gezondheidsproblemen veel sneller gedetecteerd worden en zal een doorverwijzing naar de gespecialiseerde hulp minder snel noodzakelijk zijn. Meer uitgebreide informatie over dit recht kan u terugvinden in een volgend hoofdstuk. We stellen vast dat sommige kansengroepen in aanmerking komen voor dit recht, maar hier vaak niet van op de hoogte blijken te zijn. Het recht wordt immers niet altijd automatisch toegekend. De rechthebbende moet zelf de nodige administratieve formaliteiten vervullen voor het uitputten van dit recht. Dit heeft tot gevolg dat heel wat rechthebbenden niet op de hoogte blijken te zijn van dit recht. Vanuit de mutualiteiten worden reeds stappen ondernomen om de doelgroepen te bereiken: ze sturen hun leden een brief met meer informatie over het recht. Ze stellen echter vast dat deze methodiek niet aansluit bij de doelgroep. Voor diegenen die wel op de hoogte blijken te zijn van dit statuut, vormt onder andere de complexiteit van de procedure een andere mogelijke drempel waar ze op botsen. Het formulier van verklaring op eer moet ondertekend worden door alle leden van het gezin en er moeten bewijsstukken van de inkomsten, al dan niet van een volledig voorgaande jaar, worden afgeleverd. 9

10 In afwachting van een automatische toekenning van dit recht vormt het proactief werken een waardevolle methodiek. Binnen het project te Halle werd deze methodiek gehanteerd voor de toeleiding van mensen naar hun recht op de verhoogde tegemoetkoming. Om een beeld te schetsen van wat deze methodiek concreet inhoudt wordt eerst een omschrijving gegeven van twee andere gerelateerde begrippen: responsief en actief handelen. Bij responsief handelen wordt er enkel een antwoord gegeven op een concrete hulpvraag van de burger. Bij actief handelen neemt opnieuw de burger het initiatief voor het stellen van een concrete hulpvraag. De dienstverlener biedt echter, indien van toepassing, meerdere mogelijke antwoorden op deze vraag. Daarnaast gaat hij ook na op welke andere rechten deze persoon mogelijks aanspraak kan maken, vertrekkende vanuit zijn concrete situatie. De hulpvrager wordt hier ook actief over geïnformeerd. Het belangrijkste verschil tussen deze twee manieren van handelen en proactief handelen is dat het bij proactief handelen de dienstverlener is die het initiatief neemt om een hulpverleningsproces op gang te brengen. De dienstverlener zet met andere woorden zelf stappen om de doelgroep op te sporen, hen te informeren over het publiek aanbod van rechten en diensten en waar nodig te begeleiden en ondersteunen bij de toeleiding naar dit aanbod. Via het project te Halle werden mogelijke rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming proactief opgespoord. Ze werden geïnformeerd over dit statuut en andere bijkomende rechten en indien van toepassing intensief begeleid en ondersteund bij de toeleiding naar deze rechten. Daarnaast was het de bedoeling om de methodiek proactief handelen bekend te maken bij dienstverleners en hen vervolgens te stimuleren om deze werkwijze in te zetten bij het toeleiden van mensen naar hun rechten. Hoe dit project concreet werd gerealiseerd, kan u in hoofdstuk drie terugvinden. 10

11 2. Theoretisch kader: recht op de verhoogde tegemoetkoming Wat? Sinds 1 januari 2014 vond er een vereenvoudiging plaats van het verhoogde tegemoetkomingsysteem. Oorspronkelijk bestonden er twee systemen naast elkaar: het klassieke recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV-statuut) en het Omniostatuut. Op 1 januari 2014 werden deze twee statuten samengevoegd en naar één statuut herleid: het VT-statuut (de verhoogde tegemoetkoming). De regels die bepalen of de cliënt recht heeft op een tegemoetkoming werden vereenvoudigd. Daarnaast zullen fiscale gegevens vanaf 2015 ter beschikking worden gesteld aan de ziekenfondsen. Dit is een belangrijk instrument voor hen om eveneens proactief de rechthebbenden op te sporen. In dit kader benadrukken we het belang van samenwerking en het bundelen van krachten teneinde alle doelgroepen te bereiken. Het VT-statuut geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, tandarts en kinesist, sommige geneesmiddelen, De rechthebbende betaalt ook minder voor verblijfskosten in het ziekenhuis en wanneer er sprake is van een opname in een gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer mogen er geen kamer- of honorariumsupplementen worden aangerekend. Hieronder geven we u een overzicht van de honoraria en (normale en verhoogde) terugbetalingstarieven van enkele vaak voorkomende prestaties. PRESTATIE U BETAALT NORMALE TERUGBETALING VERHOOGDE TERUGBETALING Raadpleging algemeen geneeskundige met verworven rechten zonder Globaal Medisch Dossier 15,10 euro 9,10 euro 13,60 euro Raadpleging algemeen geneeskundige met verworven rechten met Globaal Medisch Dossier 15,10 euro 11,10 euro 14,10 euro Raadpleging erkende huisarts zonder Globaal Medisch Dossier 20,92 euro 14,92 euro 19,42 euro 11

12 Raadpleging erkende huisarts met Globaal Medisch Dossier 20,92 euro 16,92 euro 19,92 euro Raadpleging tandarts vanaf 18 jaar 21,60 euro 16,38 euro 21,60 euro Consultatie kinesist in praktijkkamer 22,26 euro 16,37 euro 19,87 euro Indien u meer informatie wenst over de exacte terugbetalingsbedragen kan u contact opnemen met de mutualiteiten. De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering stelt online ook documenten ter beschikking waarin u de exacte tarieven van de geconventioneerde artsen, kinesisten en tandartsen kan terugvinden. Het RIZIV biedt aanvullend informatie over de geneesmiddelen en de tarieven. Voor wie? De verhoogde tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een laag inkomen en sinds 2014 kan dit op twee verschillende manieren gebeuren: 1. Op basis van een sociaal voordeel De cliënt hoeft zelf geen stappen te ondernemen. Het recht wordt automatisch toegekend indien hij één van de sociale voordelen of statuten uit de volgende lijst geniet: Een leefloon of gelijksoortige hulp van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden. Een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid als de cliënt erkend is als persoon met een handicap. Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66% ongeschiktheid of vier punten op de eerste pijler van de 12

13 medisch sociale schaal 2. Niet-begeleide minderjarige vreemdeling. Een kind dat als gerechtigde is ingeschreven in de hoedanigheid van wees. 2. Op basis van een inkomensonderzoek Indien de cliënt tot één van onderstaande categorieën behoort, kan de verhoogde tegemoetkoming aangevraagd worden op basis van een inkomensonderzoek: Categorie 1: De cliënt is weduwe/weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees, alleenstaande ouder, één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos (periodes van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kunnen hiervoor onderling gecombineerd worden) en beschikt over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,47 euro te verhogen met 3.140,77 euro per bijkomend gezinslid. Het gaat hierbij om het bruto belastbaar gezinsinkomen op het moment van de aanvraag. Er wordt, indien er sprake is van een stabiele (inkomens)situatie, gekeken naar het inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraag. Gebeurt de aanvraag in de maand waarin bovenstaande hoedanigheid is ontstaan, dan wordt het inkomen van die maand onderzocht. Categorie 2: De cliënt behoort tot geen van bovenstaande groepen, maar beschikt op het moment van de aanvraag over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,70 euro te verhogen met 3.099,72 euro per bijkomend gezinslid. Het gaat hierbij om het bruto belastbaar gezinsinkomen van voorgaande jaar. Aanvraagprocedure 1. Op basis van een sociaal voordeel Zoals reeds werd aangegeven dient de cliënt geen stappen te ondernemen indien zijn uitkering of statuut recht geeft op de verhoogde tegemoetkoming. Het recht wordt dan automatisch toegekend. Binnen ons project hebben we vastgesteld dat dit in enkele uitzonderlijke gevallen niet in orde bleek te zijn. Daarnaast merkten we op dat diegenen die het recht wel reeds hadden hier niet van op de hoogte bleken te zijn. Moedig iedereen die 2 13

14 met de doelgroep werkt dus zoveel mogelijk aan dit toch te controleren en daarbovenop de cliënten systematisch uitleg te geven over wat het recht juist inhoudt. 2. Op basis van een inkomensonderzoek Indien de cliënt niet in aanmerking komt voor de automatische toekenning, maar wel over een laag inkomen beschikt, kan hij zelf een aanvraag indienen bij zijn mutualiteit. De consulent zal dan in eerste instantie bepalen tot welke categorie de persoon behoort en bijgevolg welk grensbedrag er van toepassing is. De referteperiode, de periode waarvoor de cliënt zijn inkomsten moet kunnen voorleggen, wordt hierdoor ook bepaald. Men kijkt naar het bruto belastbaar inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraag of naar het bruto belastbaar inkomen van het voorgaande jaar. De cliënt heeft twee maanden de tijd, te tellen vanaf de aanvraagdatum, om enkele documenten binnen te brengen: verklaring op erewoord, laatste aanslagbiljetten en alle andere inkomensbewijzen van de gerechtigde die de aanvraag doet, zijn partner (gehuwd, wettelijk samenwonend of aangeduid als levenspartner ) en hun respectievelijke personen ten laste. We dienen hierbij te vermelden dat er bij categorie 2 rekening wordt gehouden met de gezinsleden volgens de situatie zoals ze bestaat op het moment van de aanvraag. Het gaat hier om de volgende bruto-inkomens: Pensioen Ziekte- en invaliditeitsuitkering Werkloosheidsuitkering Onderhoudsgeld Bedrijfs- en beroepsinkomens Vakantiegeld Roerende en onroerende inkomsten Vrijgestelde bedragen van het kadastraal inkomen: gerechtigden = euro en per persoon ten laste en voor de samenwonende echtgenoot of levenspartner en diens personen ten laste = 211 euro Buitenlandse inkomens Inkomsten verworven in het kader van pensioensparen of overeenkomstige verzekerings- of spaarvormen De bruto-inkomsten uit een zelfstandige activiteit worden bepaald door het vaststellen van een fictief bedrag: 100/80 van het netto-belastbaar beroepsinkomen uit die activiteit

15 De onderstaande inkomens worden niet in rekening genomen: Kinderbijslag Beroepsinkomsten van kinderen als er voor dat kind nog kinderbijslag wordt ontvangen Tegemoetkomingen voor personen met een handicap Als alle documenten binnengebracht zijn, onderzoekt de mutualiteit de aanvraag. De mutualiteit berekent het totale gezinsinkomen en vergelijkt dit met het grensbedrag. Is het inkomen hoger dan of gelijk aan het grensbedrag, dan heeft de cliënt geen recht op het VTstatuut. Is het bedrag lager, dan wordt het recht toegekend en ontvangt hij ook nieuwe gele klevers met een aangepaste code. De code onderaan het kleefbriefje eindigt dan op 1 (bijvoorbeeld 111/111, 121/121, 131/131, 141/141, ). Toekenning recht 1. Op basis van een sociaal voordeel Het recht wordt geopend van zodra aan de voorwaarden voldaan is (bv. de cliënt heeft drie maanden leefloon genoten en zal de dag erna het VT-statuut toegekend krijgen of in een ander geval vanaf de dag dat de betrokken uitkering wordt toegekend) en dit tot het einde van het jaar dat volgt op de opening van het recht. Elk jaar worden de voorwaarden automatisch geëvalueerd. Als niet meer aan de voorwaarden voldaan is, wordt het recht stopgezet. 2. Op basis van een inkomensonderzoek We maken hier een onderscheid tussen de twee mogelijke categorieën die reeds werden aangehaald. Het onderscheid heeft hier vooral te maken met de referteperiode. Het VTstatuut kan met terugwerkende kracht toegekend worden. Categorie 1: Binnen deze categorie gaat het om een inkomensonderzoek van een maand. De verhoogde tegemoetkoming wordt dan toegekend vanaf de 15

16 eerste dag van de maand waarin het onderzoek plaatsvond. Op deze regel geldt volgende uitzondering: indien de aanvraag werd ingediend binnen de drie maanden na de aanvang van de nieuwe situatie of hoedanigheid, dan wordt het recht toegekend vanaf de eerste dag van de maand waarin deze nieuwe situatie ontstaan is. Categorie 2: Binnen deze categorie gaat het om een inkomensonderzoek van het voorbije kalenderjaar. De mutualiteit kent de verhoogde tegemoetkoming hier toe vanaf de eerste dag van het trimester waarin de aanvraag plaatsvond. Voorbeeld: De cliënt dient zijn verklaring op erewoord + alle bewijsstukken in op 15/02/2014. Indien deze documenten correct zijn ingevuld en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, dan wordt het recht geopend op 01/01/2014. Het recht blijft doorlopen tot wanneer er een wijziging optreedt in de hoedanigheid, inkomens- of gezinssituatie. De cliënt hoeft hiervoor zelf geen stappen te ondernemen. De mutualiteit voert zelf controles uit om na te gaan of de situatie gewijzigd is en de cliënt al dan niet nog in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming. Extra voordelen Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming maakt aanspraak op een aantal andere voordelen. We sommen er enkelen op: 1. Derdebetalerssyteem Dit systeem maakt het mogelijk dat de cliënt bij de arts en enkele andere zorgverstrekkers enkel het remgeld 3 en de eventuele supplementen moet betalen. De rest van het honorarium wordt rechtstreeks afgerekend tussen de zorgverstrekker en het ziekenfonds. Deze regeling geldt enkel indien de zorgverstrekker geconventioneerd is. Dit betekent dat hij een onderlinge afspraak heeft met de ziekenfondsen omtrent de aan te rekenen tarieven. Hij rekent de officiële tarieven aan en mag dus op geen enkel moment ereloonsupplementen vragen. Sommige mutualiteiten stellen op hun website een zoekmachine ter beschikking die u in staat stelt om op een efficiënte manier een lokale zorgverlener te vinden en aansluitend meer informatie over de conventiestatus van de artsen te achterhalen. 3 Het remgeld is het deel van de kosten voor geneeskundige verzorging dat het ziekenfonds niet terugbetaalt en dat men dus zelf moet betalen. 16

17 Dit recht wordt niet automatisch toegekend. De cliënt moet zelf aan de zorgverstrekker meedelen dat hij VT-rechthebbende is en daardoor aanspraak maakt op het derdebetalerssysteem. Het recht op dit systeem staat vermeld op het kleefbriefje (de code onderaan het kleefbriefje eindigt dan op 1) of op een attest van de mutualiteit. 2. Maximumfactuur Deze maatregel zorgt ervoor dat de ziektekosten die gezinnen jaarlijks moeten betalen tot een bepaald plafondbedrag worden beperkt. Een gezin dat recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming krijgt, van zodra de kosten tijdens een kalenderjaar 450 euro bedragen, automatisch voor de daaropvolgende prestaties het remgeld volledig terugbetaald. Dit recht geldt niet voor gezinnen waarbij het recht op de verhoogde tegemoetkoming werd toegekend op basis van bijkomende kinderbijslag of een integratietegemoetkoming en de partner een inkomen heeft. Voor kinderen met bijkomende kinderbijslag is een grensbedrag van 450 euro van toepassing indien het recht op deze verhoogde kinderbijslag is toegekend voor het in werking treden van de MAF-wetgeving 4 (4/07/2002). De volgende kosten komen in aanmerking voor de maximumfactuur: - Remgeld voor verstrekkingen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en andere zorgverleners. - Remgeld voor geneesmiddelen uit de categorieën A, B en C (Cs en Cx niet) en voor geneesmiddelen die de apotheker zelf maakt (magistrale bereidingen). - Persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een algemeen ziekenhuis. Bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis gaat het enkel om de kosten tot de 365ste dag Vlaamse zorgverzekering Rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming betalen een lagere bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering. De jaarbijdrage bedraagt 10 euro in plaats van 25 euro en wordt automatisch aangepast. Er wordt hiervoor rekening gehouden met de situatie op 1 januari van het voorgaande jaar. Concreet voor 2014: het lager tarief is van toepassing voor personen die op 1 januari 2013 het voorkeurtarief genoten. 4 De maximumfactuur (MAF) 17

18 4. Korting openbaar vervoer NMBS Personen die recht hebben op het VT-statuut en alle personen ten laste kunnen kosteloos een kortingskaart van de NMBS ontvangen. Deze kaart geeft recht op 50% korting bij aankoop van biljetten in 2de klas op het Belgische spoorwegnet en bestaat uit een moederkaart en een valideringsbiljet. De moederkaart is vijf jaar geldig, het valideringsbiljet één jaar. Voor personen die 65 jaar of ouder zijn geldt voor het valideringsbiljet ook een geldigheidsperiode van vijf jaar. Op de moederkaart zijn de toekenningsvoorwaarden van de vermindering, pasfoto, geboortedatum, naam en voornaam van de aanvrager en de geldigheidsperiode terug te vinden. Op het valideringsbiljet staat de periode vermeldt tijdens dewelke het recht op de vermindering van toepassing is op basis van de periode die vermeld staat op het attest van de mutualiteit. Bij elke treinrit moeten beide documenten (moederkaart en valideringsbiljet) voorgelegd worden aan de conducteur. De aanvraagprocedure verloopt als volgt: - De cliënt gaat naar een loket in het dichtstbijzijnde station. Via de Kruispuntdatabank Sociale Zekerheid kan de loketbediende van iedere persoon de sociale gegevens opvragen. Ze hebben hiervoor enkel de identiteitskaart en het hierop vermelde rijksregisternummer nodig. Indien de verbinding lukt, kan er meteen een moederkaart aangemaakt worden. - Indien de verbinding mislukt, dienen er andere stappen gezet te worden: - De cliënt moet een attest verhoogde tegemoetkoming aanvragen bij zijn mutualiteit. Dit attest blijft drie maanden geldig vanaf de datum van uitreiking. Indien andere personen binnen het gezin ook een kortingskaart willen aanvragen, moet er per persoon een apart attest aangevraagd worden. Het attest bevat volgende gegevens: naam, voornaam, adres en geboortedatum van de rechthebbende, logo van de mutualiteit, vermelding dat desbetreffende persoon recht heeft op het VT-statuut. - De cliënt moet dan met dit attest en nog enkele andere documenten (pasfoto, identiteitskaart en het ingevuld aanvraagformulier: D469C902C61711CC627B4.ashx) naar het dichtstbijzijnde station gaan. De kortingskaart wordt door de loketbediende aangemaakt. Dit is volledig kosteloos. 18

19 De Lijn Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming kunnen een Omnipas (vanaf 25 jaar) of Buzzy Pazz (-25 jaar) ontvangen aan het sterk verminderd tarief van 38 euro per jaar (tarief geldig vanaf 1 februari 2014). De aanvraagprocedure verloopt als volgt: - De cliënt moet langsgaan bij een Lijnwinkel waar hij op vertoon van de nodige documenten een abonnement kan verkrijgen. De cliënt moet de volgende documenten meenemen: identiteitskaart en pasfoto. Om te bewijzen dat de aanvrager rechthebbende is op het VT-statuut moet één van de volgende documenten voorgelegd worden: origineel 'attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen', een originele WIGW-kaart of een originele kaart voor verhoogde tegemoetkoming van de NMBS. - De cliënt kan ook via de post een aanvraag doen. De volgende documenten moeten dan naar De Lijn Abonnementen (adres zie aanvraagformulieren) opgestuurd worden: bewijs VT-statuut, kopie identiteitskaart en aanvraagformulier Buzzy Pazz (-25 jaar) (http://www.delijn.be/images/ _formulier_buzzypazz_nl_zondr_tcm pdf) of aanvraagformulier Omnipas (vanaf 25 jaar) (http://www.delijn.be/images/ aanvraagform_omnipas_nl_2014_tcm pdf). MIVB Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming kunnen een goedkoper maand- (8,10 euro) of jaarabonnement (85 euro) van de MIVB genieten. Dit abonnement is geldig op het hele netwerk van de MIVB (behalve het gedeelte Bourget-Brussels Airport) en voor een onbeperkt aantal ritten. De aanvraagprocedure verloopt als volgt: - De cliënt kan hiervoor terecht in een BOOTIK 5 van de MIVB en dient volgende documenten voor te leggen: attest verhoogde tegemoetkoming en identiteitskaart. 5 https://www.stib-mivb.be/points-de-vente-verkooppunten.html?l=nl&news_rid=/stib-mivb/internet/actus/ /web_article_ xml 19

20 Bij het opstellen van dit draaiboek begeven we ons in een overgangsfase: de abonnementen op 'papier' beginnen stilaan te verdwijnen en zullen op termijn helemaal worden vervangen door elektronische abonnementen. Momenteel vindt de eerste bekendmaking en verspreiding van de MOBIB-kaart, een chipkaart voor abonnementhouders, plaats. Deze kaart kan zowel voor de NMBS als de MIVB gebruikt worden. Aansluiting met De Lijn is nog volop in de maak. Er kunnen binnenkort dus mogelijks een aantal wijzigingen optreden wat betreft de bovenvermelde aanvraagprocedures en de documenten die opgevraagd en overhandigd -moeten worden. 5. Sociaal telefoontarief Rechthebbenden op het sociaal telefoontarief kunnen van verschillende kortingen genieten. Het sociaal tarief wordt slechts aan één persoon per huishouden en voor één (telefoon)aansluiting toegekend. - 50% korting op de installatiekosten van één vaste lijn (telefonie of internet). Leefloongerechtigden kunnen niet van dit recht genieten. - Een maximumkorting van 8,40 euro op maandelijkse abonnementskosten (op één internetabonnement, vaste lijn, gsm-abonnement of gebundelde aanbieding). Leefloongerechtigden kunnen deze korting enkel aanvragen voor hun internetabonnement. - 3,10 euro korting op maandelijkse gesprekskosten. Pay&Go-klanten krijgen, in plaats van de korting, 3,10 euro extra beltegoed per maand. Niet alle personen die een VT-statuut genieten hebben recht op een sociaal telefoontarief. Enkel de volgende doelgroepen hebben hier recht op: - Leefloongerechtigden (kunnen slechts van enkele kortingen genieten) - Personen van 65 jaar of ouder - Personen van 18 jaar of ouder, met een beperking van meer dan 66% (volgens een administratieve of gerechtelijke beslissing) Voor de twee laatste categorieën moet ook nog aan onderstaande voorwaarde voldaan worden wat betreft het samenwonen:. - Personen die 65 jaar of ouder zijn moeten alleen wonen of samenwonen met een of meer personen van minstens 60 jaar. Zij kunnen ook samenwonen met hun kinderen en/of kleinkinderen als die laatste wees zijn door beide ouders te hebben verloren of door een gerechtelijke uitspraak aan de grootouders zijn toevertrouwd. 20

21 - Personen die 18 jaar of ouder zijn en een handicap hebben van meer dan 66% moeten alleen wonen of samenwonen, hetzij met ten hoogste twee personen, hetzij met bloed- of aanverwanten van de eerste of de tweede graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen, schoonouders of schoonkinderen). - Bij beide doelgroepen geldt het volgende: diegene die het sociaal telefoontarief aanvraagt mag ook in een hotel, een rusthuis of in een andere vorm van gemeenschappelijk leven wonen. Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden: het abonnement moet op zijn eigen naam komen te staan en mag exclusief door hem gebruikt worden. 6. Steunpunt vakantieparticipatie Steunpunt Vakantieparticipatie 6 is een dienst van Toerisme Vlaanderen die iedereen de mogelijkheid wil geven om op vakantie of op daguitstap te gaan in Vlaanderen en Brussel. Het aanbod bestaat uit daguitstappen, vakantieverblijven, groepsverblijven en georganiseerde vakanties die aan een verminderd tarief worden aangeboden. Ze richten zich op mensen die om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of daguitstap kunnen: mensen met een laag inkomen, met VT-statuut, in schuldbemiddeling, Ze hanteren hiervoor de onderstaande inkomensnorm en houden rekening met alle netto-inkomsten van het gezin. Het gezin verwijst hier naar één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet met familieband). Voor gezinnen met verhoogde medische kosten kan een uitzondering op deze inkomensnorm worden toegepast. Het volstaat dan om een attest verhoogde tegemoetkoming als bewijs in te dienen. Inkomensnorm: Basisbedrag alleenstaande (op basis van maandinkomen): euro Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar wordt er 502 euro bij dit bedrag bijgerekend Per extra kind jonger dan 14 jaar mag er 301 euro bij dit bedrag bijgeteld worden Cliënten van organisaties die aangesloten zijn bij Steunpunt Vakantieparticipatie kunnen via deze weg een vakantie of daguitstap boeken. Voor diegenen die niet bij een sociale organisatie aangesloten zijn, kan de reservatie gebeuren via een Rap op Stapkantoor of rechtstreeks bij Steunpunt Vakantieparticipatie. 6 https://www.vakantieparticipatie.be/home 21

22 7. Verwarmingstoelage Het Sociaal Stookoliefonds komt voor een deel tussen in de betaling van de energiefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het gaat hierbij om drie verschillende categorieën van mogelijke rechthebbenden, waaronder personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Onder de twee andere categorieën vallen personen met een laag inkomen en personen met schuldoverlast. Aansluitend gelden de volgende voorwaarden: - Enkel de volgende brandstoffen komen in aanmerking: huisbrandolie in bulk, huisbrandolie (of mazout) aan de pomp, lamppetroleum (c) aan de pomp en bulkpropaangas. - De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december. - Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum liter brandstof in rekening worden gebracht. - De aanvraag moet gebeuren binnen de 60 dagen na de levering. Voor grote hoeveelheden varieert het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter met een maximumbedrag per huishouden van 300 euro. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage. Deze bedraagt 210 euro. Indien er reeds een forfaitaire toelage voor brandstof aan de pomp werd toegekend kan er niet opnieuw een toelage voor een levering van brandstof in bulk aangevraagd worden. De aanvraag moet ingediend worden bij het OCMW die op hun beurt de volgende documenten zullen opvragen: - Een kopie van de leveringsfactuur of -bon. Bij een appartementsgebouw volstaat een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of bon betrekking heeft. - Identiteitskaart. - Attest verhoogde tegemoetkoming en op vraag van het OCMW extra bewijs van het gezinsinkomen. Ervaring leert ons dat niet alle rechthebbenden uit de categorie personen met een laag inkomen automatisch ook recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Dit heeft te maken met een verschil in de berekening van het kadastraal inkomen. Bij de toekenning van het recht op de verwarmingstoelage wordt enkel rekening gehouden met het nietgeïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de 22

23 gezinswoning. Bij de toekenning van het recht op de verhoogde tegemoetkoming wordt het kadastraal inkomen van de gezinswoning wel in rekening genomen. 8. Andere voordelen Afhankelijk van het ziekenfonds waarbij de cliënt aangesloten is en de gemeente waar hij woont, zijn er mogelijks nog bijkomende lokale voordelen. In het kader van eenduidigheid en eenvormigheid worden in Halle vanaf heden alle lokale sociale voordelen, binnen de mogelijkheden, gekoppeld aan dit recht. We sommen enkele voorbeelden op: - Kansenpas 7 Een kortingspas voor alle vormen van toegangsgeld voor vrijetijdsactiviteiten. Het kan gaan om een cursusgeld, een lidgeld voor een club of vereniging, het inschrijvingsgeld voor een uitstap,... - Tussenkomst milieubelasting Rechthebbenden op het Omnio-statuut hadden in 2013 recht op 50% korting op de jaarlijkse milieubelasting. Vermoedelijk zal dit recht in 2014, op basis van de hervorming van het recht op de verhoogde tegemoetkoming, een andere invulling krijgen. - Sociale kruidenier De sociale kruidenier staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel moeilijk heeft. Tegen gereduceerde prijzen (50%) kunnen bepaalde mensen voedings- en verzorgingsproducten aankopen. Het gaat hierbij om OCMW-cliënteel die recht hebben op het VT-statuut en/of in budgetbeheer zijn

24 3. Gerealiseerd project proactief handelen Omnio te Halle 8 Cijfergegevens Hieronder geven we een overzicht van enkele belangrijke lokale cijfergegevens die aan de basis lagen van dit project. Sinds 1980 daalt het inkomen van de laagste inkomensgroep opvallend sterk. De inkomensongelijkheid neemt toe in de tijd. Halle bevindt zich, in vergelijking met de andere gemeenten binnen Vlaams-Brabant, onderaan de ladder als we het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte (2011) bekijken. In 2011 bedroeg het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte euro. Uit onderstaande cijfers 9 blijkt dat heel wat gezinnen zich onder dit gemiddelde bevinden en we in Halle dus kunnen spreken van een duidelijke inkomenskloof. Aanslagjaar 2011 Netto belastbaar inkomen < > Aantal aangiften Wanneer we de cijfers van het aantal rechthebbenden op de voorkeursregeling in de ziekteverzekering hiernaast plaatsen, kunnen we vermoeden dat heel wat rechthebbenden dit recht niet benutten. Op 01/01/2011 waren er personen die een verhoogde tegemoetkoming ontvingen 10. Het gaat hierbij zowel om de titularissen als de personen ten laste. Dit terwijl het aantal aangiften met een netto belastbaar inkomen onder de euro veel hoger ligt. Het gaat om +/ aangiften (optelsom cijfers < en tussen ). We hanteren dit bedrag aangezien dit min of meer vergelijkbaar is met het grensbedrag van de verhoogde tegemoetkoming: +/ euro te verhogen met +/ We willen hier op wijzen dat er gedurende de looptijd van het project nog sprake was van de twee oorspronkelijke systemen: het klassieke recht op de verzekeringstegemoetkoming en het Omnio-statuut. Dit vormt de reden waarom deze twee statuten in dit hoofdstuk nog regelmatig aan bod komen. 9 Meerjarenplanning OCMW Halle : 10 Cijfers steunpunt sociale planning: 24

25 euro per bijkomend gezinslid. Sommige doelgroepen hebben omwille van hun laag inkomen meer kans om, al dan niet automatisch, aanspraak te maken op de verhoogde tegemoetkoming. We zoomen hier specifiek op in en schetsen de concrete situatie 11 te Halle. Het merendeel van deze doelgroepen werd betrokken binnen het project. Wat de werkloosheidsgraad betreft stellen we voor Halle vast dat 5,8 tot 7,2% van de beroepsbevolking een werkloosheidsuitkering genoot. Het aantal (equivalent) leefloners (< 65 jaar) bedroeg 1,23 tot 1,65% van de bevolking. 2,8 tot 3,3% van de 65-plussers genoot een inkomstengarantie voor ouderen. Een andere mogelijke armoede-indicator is het aantal personen (21-64 jaar) dat een integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangt. Halle bevond zich binnen de categorie: 13,7-18,6 begunstigden per 1000 inwoners. Het aantal personen van 65 jaar of meer dat een integratietegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming en/of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ontving lag tussen de 44,1-69,0 begunstigden per 1000 inwoners. 23,9% van het totaal aantal gezinnen met kinderen zijn eenoudergezinnen. Oorspronkelijk doel

26 Eén van de doelstellingen die OCMW Halle gedurende de periode voorop stelt, is de lokale bestrijding van armoede. Dit betekent dat we er vanuit OCMW Halle proberen voor te zorgen dat iedere Halse burger een menswaardig bestaan kan leiden. Om deze doelstelling te realiseren, heeft OCMW Halle zich voorgenomen in te werken op die levensfacetten waar een gebrek aan participatie een armoedesituatie kan teweegbrengen. Medische zorg is ons inziens een basisbehoefte. Gezondheidszorg zou voor iedere Hallenaar betaalbaar en toegankelijk moeten zijn. Zoals in de probleemstelling reeds aangehaald, is er echter sprake van een sociale gezondheidskloof die steeds meer toeneemt. We spreken hier dan zowel over de ongelijkheid in het benutten van de gezondheidszorg als over de ongelijkheid in de gezondheidstoestand zelf. Als OCMW hebben we ervoor gekozen om in te zetten op het proactief benaderen van mogelijke rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming. Deze personen werden geïnformeerd over dit statuut en andere bijkomende rechten. Indien van toepassing werden ze intensief begeleid en ondersteund bij de toeleiding naar deze rechten. Door de burger te helpen bij het uitputten van zijn recht op de verhoogde tegemoetkoming, hebben we getracht de gezondheidszorg voor een groot stuk betaalbaarder en toegankelijker te maken. Daarnaast werd via dit project de methodiek proactief handelen geïntroduceerd en waar mogelijk geïntegreerd in de algemene werking van verschillende organisaties. Deze doelstellingen kunnen ook gesitueerd worden in het armoedebeleid van de Vlaamse Overheid Pact 2020 en binnen het armoedebeleid van de provincie Vlaams-Brabant: - Vlaamse Overheid : Pact 2020 Doelstelling: In 2020 is een duidelijk resultaat merkbaar van een intensieve bestrijding van armoede en sociale uitsluiting op meerdere gebieden. Het betreft resultaten van 26

27 investeringen in sociale woningen, onderwijs en opleiding van kansengroepen en ziektepreventie bij kansengroepen. - Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) met zijn 13 prioriteiten waaronder : Doelstelling: Burgers moeten hun rechten automatisch toegekend krijgen in alle levensdomeinen (waar dat technisch mogelijk is). - Provinciale armoedebeleid : Doelstellingen: - Armoede is structureel. Maatschappelijke en economische structuren moeten zo beheerd worden dat niemand uitgesloten wordt. - Armoede is multidimensioneel. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen en moet op alle levensdomeinen aangepakt worden. Dit impliceert een inclusief beleid. Verloop 1. Ontstaan OCMW Halle tracht de Halse burger te ondersteunen bij een verhoogde toegankelijkheid tot de gezondheidszorg. Het beschikbaar stellen van projectsubsidies vanuit de provincie bood OCMW Halle de mogelijkheid om een nieuw project te ontwikkelen waarin deze doelstelling concreter werd uitgewerkt. In november 2012 werd halftijds een maatschappelijk werker aangesteld die, in samenwerking met de provincie en lokale partners, gedurende een jaar het project heeft vorm gegeven. 2. Stuurgroep Multidisciplinaire samenwerking en afstemming tussen verschillende partners vormde een belangrijke basis in het realiseren van dit project. Daarom opteerden we voor het oprichten van een stuurgroep. Deze stuurgroep had het voordeel dat we bij de belangrijkste partners een draagvlak creëerden om samen dit project te trekken. Dit had dan ook een positieve weerslag op de individuele begeleidingen aangezien alle medewerkers dankzij deze stuurgroep wisten wat het doel was. Op die manier waren er meer mensen op de hoogte van dit recht, wat de kans vergrootte dat mogelijke rechthebbenden gerichter werden geïnformeerd, begeleid en/of doorverwezen. 27

28 De volgende partners namen afwisselend deel aan deze stuurgroep: OCMW Halle, stad Halle, Riso Vlaams-Brabant vzw, Open Armen vzw, buurtwerk Halle, Provincie Vlaams- Brabant - stafmedewerkster armoede, Liberale mutualiteit, Christelijke mutualiteit, Socialistische mutualiteit, Euromut, buurthuis Ommekaar, Artsenkring Halle, voorzitter LSB Halle, Pin vzw, Woonpunt Zennevallei. Deze stuurgroep kwam vijf keer samen. De focus lag onder meer op het bundelen van uiteenlopende expertise: Inschatting problematiek en doelgroep, Hoe kunnen we deze doelgroep bereiken?, Wat zijn mogelijkheden en belemmeringen?, Hoe verkrijgen we resultaat op lange termijn?, Hoe gaan we de resultaten meten?, Kunnen we nog andere sociale rechten promoten en op welke manier?, 3. Doelgroepen We kozen er bewust voor om binnen dit project een zo ruim mogelijke doelgroep aan te spreken. Het recht op de verhoogde tegemoetkoming heeft een vrij groot bereik (werklozen, senioren, alleenstaande ouders, deeltijds werkenden met een beperkt inkomen, ). De focus lag binnen het project op de volgende doelgroepen: senioren, cliënteel OCMW Halle, werklozen en alleenstaande ouders. Vanuit de mutualiteiten werden reeds heel wat doelgroepen bereikt: invaliden, forfait B of C patiënten, rechthebbenden zorgverzekering, leden die een tussenkomst kort verblijf hebben ingediend, beginnende thuiszorg (T7 KATZ score), Gepensioneerden en werklozen worden na wijziging van hun situatie via brief op de hoogte gebracht van het RVV-statuut. 4. Operationele doelstellingen en acties Om tegemoet te komen aan de strategische doelstelling het verhogen van de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg via het recht op de verhoogde tegemoetkoming hadden wij vooraf acht operationele doelstellingen vooropgesteld. In wat volgt geven wij een overzicht van deze operationele doelstellingen en beschrijven we kort de acties die wij binnen het project gerealiseerd hebben. De concrete uitwerking van deze acties is terug te vinden in het stappenplan in hoofdstuk vijf. Informatiecampagnes organiseren naar hulpverleners - Toelichting van RVV en Omnio aan buurtwerk, Riso, woonpunt zennevallei, PIN vzw, SEL, sociale dienst van het Sint-Maria Ziekenhuis, LKO Halle, Groep Intro, CLB, VDAB, ABVV, ACV, HVW, CBE, PWA Halle, CGG De poort, Kind en Gezin en Open armen. 28

29 - Informatiecampagne via interne publicatie in de periscoop gericht aan alle OCMWmedewerkers. - Toelichting over Omnio en RVV tijdens de lokale werkgroepen kansengroepen en participatie en psychosociale hulpverlening te Halle. - Infomomenten en artikel gepubliceerd gericht aan alle huisartsen binnen de Artsenkring. Informatiecampagnes organiseren naar de doelgroep - Via pers (krant, radio en internet) bekendmaking wat betreft Omnio en RVV. - Via OCMWeetjes bekendmaking wat betreft Omnio en RVV. - Algemene toelichting gegeven op de algemene vergadering van de seniorenraad. - Verscheidene seniorenbonden (NON-stop, Okra Essenbeek, Okra Halle Sint Martinus en Okra Halle Sint-Rochus) toelichting gegeven over het RVV-statuut. - Artikel in huiskrantje van het WZC Zonnig huis. - Een infomoment voor de gebruikers van het dienstencentrum De Lemoon en De Pasja. - Artikel in Sjamoon gericht aan de gebruikers van de dienstencentra. - Het informeren van het personeel van Carrefour. - Infomoment tijdens bijeenkomst project Mama s helpen Mama s, binnenste buiten, Arabische vrouwen, Cambodjaanse cultuurkring en voor het cliënteel van PWA Halle. - Organiseren van een toeleidingsactie naar de Kansenpas. - Screenen van OCMW-medewerkers die deeltijds werken. - De lijst van personen met huurachterstallen bij Woonpunt Zennevallei. Huisbezoeken organiseren - Buurtonderzoek via 16 willekeurige huisbezoeken in wijk Windmoleken. - Op basis van de verscheidene screenings werd steeds een huisbezoek vastgelegd, al dan niet in samenwerking met de doorverwijzende partners. - Iedere doorverwezen persoon werd ondersteund en begeleid bij zijn aanvraag tot het bekomen van het recht (opvragen documenten, telefonische contacten, nazorg, ). Het OCMW-cliënteel screenen - Screening van de cliënten binnen het team budgethulpverlening, rechthebbenden op de stookoliepremie en van de cliënten van de thuiszorg binnen OCMW Halle. Dit gebeurde via een KSZ-onderzoek Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 29

30 - Leeflooncliënten gescreend op extra voordelen (hebben automatisch een recht op RVV). - Screening van de huurders binnen de SVK-werking Screening van OCMW-cliënteel die een werkloosheidsuitkering genieten. Knelpunten melden aan de lokale, Vlaamse en federale overheid - Rechtenverkenner gewezen op foute informatie op hun website. - Mutualiteiten gewezen op de verschillende manier van werken wat betreft de verklaring op erewoord. - Zie conclusies binnen het project. Screeningsdagen organiseren - Zitdagen Kansenpas bij Okra Halle Sint-Martinus. - Zitdagen op seniorenfeest Halle, met vooraf een bekendmaking gericht aan alle genodigden. - Meerdere zitdagen bij twee vakbonden. - Standplaats tijdens de jobbeurs in Halle. Cliënten werden hier geïnformeerd over het recht. - Zitdagen bij vrije basisschool Don Bosco te Halle na bekendmaking bij de ouders. - Zitdag bij de BKO de Varkenssnuit. Vorming organiseren voor de maatschappelijk werkers OCMW Halle - Er werd halftijds een maatschappelijk werker aangeworven die zich verder specialiseerde in de materie. - Vorming gericht aan alle medewerkers van OCMW Halle en andere welzijnspartners over het Omnio en RVV. Deze vorming werd gegeven door een medewerker van het onafhankelijk ziekenfonds. Voordeelkaart ontwikkelen - Opmaken van twee flyers wat betreft de inhoud en voordelen van RVV en Omnio. - PowerPoint ontwikkeld met alle informatie en voordelen die werd vertoond in verschillende organisaties. 13 sociaal verhuurkantoor 30

31 5. Resultaten Teneinde over de mogelijkheid te beschikken een gedegen evaluatie voor te leggen, werden alle contacten, doorverwijzingen, geregistreerd. In wat volgt geven wij een overzicht van de belangrijkste resultaten uit dit project. Het is alvast van belang mee te geven dat het hier om eigen doorverwijzingen naar het recht op de verhoogde tegemoetkoming gaat. Toeleiding Bij 260 personen werd een dossier geopend en werd op basis van een uitgebreid financieel en sociaal onderzoek onderzocht of ze in aanmerking kwamen voor het recht op de verhoogde tegemoetkoming. 87 personen bleken na onderzoek geen recht te hebben. 105 mensen werden rechtstreeks bereikt via dit project. Hiervan 47 als titularis en 58 als personen ten laste. Van vijf andere personen weten we dat ze toegeleid werden via andere kanalen: twee via mutualiteit, één via huisarts en twee via intake OCMW. Bij enkele cliënten is het dossier nog lopende. Doelgroepen In onderstaande grafiek geven wij een overzicht van de doelgroepen die wij binnen het project bereikt hebben. Wij hanteren hier enkel de cijfers van diegenen die we als titularis hebben kunnen doorverwijzen en de vijf personen die niet rechtstreeks via de medewerker werden toegeleid. 31

32 Aanvraag voordelen Naast het toeleiden naar het recht op de verhoogde tegemoetkoming werden de cliënten ook op de hoogte gebracht van de bijkomende voordelen. In onderstaande grafiek geven wij een overzicht van het aantal mensen die wij doorverwezen en begeleid hebben naar andere sociale voordelen. De laatste kolom zijn geen sociale voordelen, maar doorverwijzingen naar partners, administratieve ondersteuning, naar hulpverlening, Cijfers mutualiteiten Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de cijfers van de Christelijke en de Socialistische mutualiteit. Ze vormen de totaalsom van het aantal rechthebbenden, zowel titularissen als personen ten laste, op het RVV- en Omnio-statuut. We vergelijken hierbij twee periodes met elkaar (januari 2012 en januari 2014) en kunnen hier een stijging van het aantal rechthebbenden waarnemen. Deze grafieken geven met andere woorden een duidelijk impact van het project en onze methodiek weer. 32

33 Cijfers januari 2012 Cijfers januari Conclusies We geven u ten slotte nog een overzicht van de voornaamste vaststellingen betreffende het project. Deze kunnen mogelijks als bagage dienen bij de oprichting van dergelijk project. Bovenstaande cijfers tonen duidelijk aan dat het proactief handelen een meerwaarde geeft in het ondersteunen en effectief benutten van mensen hun rechten. Rechtstreeks via het project werden 105 mensen doorverwezen naar het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Hier bovenop komt de toeleiding tot de extra rechten. Deze nieuwe methodiek heeft dus zijn nut bewezen en zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat deze 105 mensen minder snel een beroep moeten doen op curatieve ondersteuning. Deze resultaten op curatief vlak zijn moeilijk meetbaar, maar een zeer logisch gevolg. Voor heel wat Halse inwoners is de eerstelijnsgezondheidszorg toegankelijker geworden op financieel vlak. Bijgevolg zullen gezondheidsproblemen op die manier veel sneller gedetecteerd worden en is een doorverwijzing naar de gespecialiseerde hulp meestal minder snel noodzakelijk. Om proactief te kunnen handelen zijn volgende basisvoorwaarden voor de hulpverlener noodzakelijk: - Meer tijd en ruimte - Een grondige kennis van zijn/haar materie - Een constructieve samenwerking met de cliënt, zijn sociaal en hulpverleningsnetwerk. - Houding van de maatschappelijk werker: aanklampende zorg 33

34 Het louter informeren van mensen bleek in sommige gevallen onvoldoende te zijn. Regelmatig telefonisch contact, ondersteuning bij het verkrijgen en invullen van de documenten, huisbezoeken, nazorg, waren nodig bij het realiseren van hun rechten. Daarnaast was het hebben van een vertrouwenspersoon in vele gevallen een meerwaarde (zowel professioneel als sociaal netwerk). Door het opstarten van een stuurgroep werd vanaf het begin geopteerd voor een multidisciplinaire aanpak. De leden van deze stuurgroep kregen mede inspraak in het projectverloop. Deze multidisciplinaire structuur zorgde voor een geïntegreerde benadering die specifiek gericht was op de noden en behoeften van de cliënt. Doorheen het project was er een zeer goede samenwerking tussen OCMW Halle en de vakbonden, mutualiteiten, het BIPT 14, dienst belastingen en andere welzijnsorganisaties. Deze samenwerking werkte bevorderend in het toeleiden van cliënten naar hun recht. Toekenning van het recht op de verhoogde tegemoetkoming wordt voorafgegaan door een zeer complexe procedure. De geest van de wetgeving is duidelijk, gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk maken voor de mensen met de laagste inkomens. Bij het ontwikkelen van deze wetgeving is het echter ook van belang rekening te houden met de doelgroep waarvoor ze bestemd is. De communicatie en informatieverstrekking dienen meer op maat van de doelgroep te gebeuren: gebruik van afbeeldingen, voorbeelddocumenten, regelmatige herhaling, flyers proactief verspreiden, Het belang van participatief werken mag hier zeker aansluitend bij vermeld worden. Al vrij snel stelden we vast dat er geen eenduidigheid is wat betreft de toepassing van het recht. Gelet op het gegeven dat deze regelgeving zeer complex is, draagt dit zeker niet bij tot de transparantie en kennis voor de gerechtigde. Voorbeelden om deze vaststelling te staven zijn volgende: - De verklaring op erewoord werd niet door iedere mutualiteit samen met de cliënt ingevuld. Wij opteren echter dit wel te doen gezien de complexiteit van het invullen van dit document. - In uitzonderlijke gevallen hebben wij vastgesteld dat mensen die recht hebben op basis van hoedanigheid, het recht niet hadden. Bijvoorbeeld: een persoon die reeds zes maanden leefloon had, was nog niet in regel met de verhoogde tegemoetkoming. - De aanvraagperiode varieerde van de ene mutualiteit ten opzichte van de anderen. 14 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 34

35 - Wij konden ook vaststellen dat er op de rechtenverkenner foutieve informatie werd gepubliceerd. Mensen die een stookoliepremie hadden genoten via het OCMW zouden automatisch recht hebben op het Omnio-statuut. Als enige voorwaarde werd gesteld dat zij zes maanden na de beslissing vanuit het OCMW een aanvraag moesten indienen. Na enkele weigeringen vanuit de mutualiteiten werd dit gemeld aan de rechtenverkenner en verwijderd van de website. Zoals gemeld dragen al deze voorbeelden niet bij tot het uitputten van dit recht in hoofde van de gerechtigde. Een transparantere regelgeving dringt zich ons inzien dan ook op. De discretionaire ruimte die gegeven werd aan de mutualiteiten ter interpretatie van deze regelgeving blijkt te groot en nadelig voor de gebruiker. Uit het projectverloop bleek eveneens dat senioren (65-plussers) over het algemeen de weg naar de mutualiteiten makkelijker blijken te vinden. Hierbij dienen we te vermelden dat in deze uitspraak enkel rekening wordt gehouden met de cijfers uit het project. Deze vaststelling komt vanuit het gegeven dat wij bij deze doelgroep zagen dat zij in vele gevallen reeds gerechtigd waren. Onze focus lag oorspronkelijk bij deze doelgroep, maar deze werd vrij snel uitgebreid op basis van het bovenvermelde. Wij zien twee mogelijke verklaringen: - Deze mensen krijgen vaak het recht op basis van hoedanigheid, wat een automatische toekenning met zich meebrengt. - Deze mensen komen vaker in aanraking met onze gezondheidzorgmechanismen en worden bijgevolg sneller opgenomen in het recht. Bij de doelgroep senioren werden wij veelal geconfronteerd met het sociaal netwerk van henzelf. In tegenstelling tot andere doelgroepen is daar een significant verschil. Voornamelijk bij deze mensen werden wij doorverwezen naar de kinderen, kennissen, andere familie, In de toekomst lijkt het dan ook aangewezen om ons in de communicatie eveneens te richten op dit sociaal netwerk. Het verkrijgen van de verhoogde tegemoetkoming heeft zijn impact op verschillende domeinen. Een betere kennis van en communicatie naar de doelgroep heeft echt wel een meerwaarde. De gerechtigde(n) zijn vaak niet op de hoogte van de extra rechten dat het statuut met zich meebrengt. De proactieve aanpak creëerde ruimte om samen op zoek te gaan. Zo zijn er preventieve maatregelen die een latere curatieve dienstverlening kan vermijden. Om dit te illustreren worden enkele citaten aangehaald van cliënten: - Dankzij mijn goedkoper busabonnement kan ik eindelijk terug mijn dochter gaan bezoeken. 35

36 - Ik kan met mijn recht op de verhoogde tegemoetkoming deelnemen aan een pieker- en depressiecursus. Dit is de eerste stap die ik kan zetten naar psychologische hulp. Binnen dit project werd het huisbezoek vaak ingezet als instrument in het hulpverleningsproces, vanuit de overtuiging dat dit een waardevol instrument vormt in het creëren van een vertrouwensrelatie met de cliënt. Daarnaast verkrijg je als hulpverlener heel wat meer nuttige informatie betreffende de cliënt en zijn dagelijks leven. Deze informatie is bovendien van zeer groot belang om een proactieve begeleiding te kunnen realiseren. Mensen zijn veel opener en ontvankelijker voor hulpverlening in hun vertrouwde omgeving. De kracht van het anonieme voor de start van een hulpverleningsproces mag zeker niet onderschat worden. Het derdebetalerssyteem wordt niet altijd even consequent toegepast door de zorgverstrekker. Er zijn reeds stappen gezet in de goede richting, maar waarom het derdebetalerssyteem niet veralgemenen en/of als standaard inbouwen? Dit zou ongetwijfeld de toegankelijkheid van onze gezondheidszorg ten goede komen. Tijdens dit project werden we vrij snel met de grenzen van de privacywetgeving geconfronteerd. Proactief handelen vraagt een gegronde dossierkennis en hier kwamen we regelmatig in conflict met de privacywetgeving. In de gezondheidszorg kennen we het globaal medisch dossier, in de welzijnszorg zou er werk moeten gemaakt worden van een globaal sociaal dossier. Uit onze cijfers blijkt duidelijk dat de doelgroep werklozen het minst geïnformeerd is. Vanuit het project hebben we voornamelijk deze doelgroep kunnen doorverwijzen naar het recht op een verhoogde tegemoetkoming. Ook deeltijdse tewerkgestelden en mensen met een beperkt inkomen bleken veelal niet geïnformeerd. Tot slot willen we meegeven dat wij als OCMW vaak geconfronteerd werden met onze activerings- en hulpverleningsopdracht. Het is vrij evident dat wij onze eigen hulpvragers doorverwijzen naar allerlei rechten waarvoor zij in aanmerking komen. In heel wat situaties ervaren wij echter een conflict tussen deze opdracht en het feit dat wij deze mensen moeten activeren (toeleiden tot de arbeidsmarkt). Wat doen we met andere woorden met een persoon die werkloos is: activeren of toeleiden naar zijn rechten? Heel wat mensen worden geconfronteerd met het gegeven dat een tewerkstelling op financieel vlak geen of weinig voordelen meer met zich meebrengt. Een tewerkstelling ontneemt namelijk heel wat van deze rechten. De kloof tussen een uitkering en de gekoppelde rechten en betaalde arbeid met minimumlonen blijkt te klein geworden. 36

37 37

38 1. Stappenplan: wat? Op basis van onze ervaringen hebben we getracht een algemeen stappenplan te ontwikkelen waarmee u zelf aan de slag kan gaan. Dit stappenplan bestaat uit verschillende acties. De acties werden geclusterd onder zes grote stappen. Onder elke stap kan u telkens eerst een korte beschrijving terugvinden van wat de stap juist inhoudt (Wat?). Nadien volgt de concrete uitwerking van alle mogelijke acties per stap. Vervolgens is er een checklist om (tussentijds) na te gaan of u al de acties ondernomen heeft. Ten slotte krijgt u telkens een kort overzicht van de bijlagen die van toepassing zijn. Aanvullend geven we u met betrekking tot enkele specifieke thema s een aantal concrete tips mee. Stap 1: Draagvlak creëren door bekendmaking bij lokaal bestuur Stap 2: Draagvlak creëren door bekendmaking bij zorgverstrekkers en mutualiteiten Stap 3: Keuze tussen interne (A) en/of externe (B) bekendmaking Intern (A) Stap 4A: Bekendmaking bij de eigen doelgroep Stap 5A: Bekendmaking bij medewerkers eigen bestuur Stap 6A: Individuele initiatieven rond proactief handelen Extern (B) Stap 4B: Bekendmaking bij partners Stap 5B: Bekendmaking bij externe doelgroepen Stap 6B: Individuele initiatieven rond proactief handelen Dit stappenplan volgt een welbepaalde chronologie en dient dus in bovenstaande volgorde gevolgd te worden. U kan er als organisatie uiteraard wel voor kiezen om het stappenplan slechts tot op een welbepaald niveau uit te voeren. U kan er bijvoorbeeld voor kiezen om enkel stap 1 en 2 op te nemen binnen uw project. U kan er echter niet voor kiezen enkel stap 4A te zetten. De drie voorgaande stappen zijn naar onze mening van groot belang in het op gang brengen en realiseren van het beoogde veranderingsproces. We zijn er ons van bewust dat de acties uit de verschillende stappen op bepaalde momenten binnen het project door elkaar kunnen lopen. Het is ook niet noodzakelijk dat alle acties, die onder elke stap opgesomd worden, gerealiseerd worden. 38

39 Stap 3 en de hieraan verbonden deelstappen (4A, 5A, 6A, 4B, 5B en 6B) vragen om extra uitleg. In stap 3 is het de bedoeling om een keuze te maken tussen interne (A) of externe (B) bekendmaking of u kan er ook voor kiezen om beide stappen, al dan niet gelijktijdig, te doorlopen. Niet elke deelstap dient gezet te worden, maar de volgorde waarin ze gezet worden is wel van belang. Indien u bijvoorbeeld de keuze maakt voor externe bekendmaking (B) zal u zich in eerste instantie moeten richten op de externe partners (4B). Ze zijn een belangrijke tussenschakel indien u externe doelgroepen (5B en 6B) wil informeren over en toeleiden naar het recht op de verhoogde tegemoetkoming. 39

40 STAP 1 Draagvlak creëren door bekendmaking bij lokaal bestuur Wat? Het creëren van draagvlak bij uw bestuur vormt de basis van het project. Het gaat hierbij om het gemeentebestuur en/of het OCMW-bestuur. Dit vormt een belangrijk aspect voor het op gang brengen en realiseren van een mogelijk veranderingsproces. Het is essentieel om tot een beleidsvisie rond toegankelijke gezondheidszorg te komen dat geaccepteerd, gedragen en gehanteerd wordt. Het is echter ook mogelijk dat dit thema reeds een onderdeel is van de meerjarenplanning en/of als doelstelling opgenomen is in de BBC. Ga dit zeker na en bouw hier, indien van toepassing, op verder. Concrete uitwerking Er dient een contactpersoon aangeduid te worden die het project zal uitwerken. Deze persoon dient over een basiskennis van het project en het recht te beschikken. U kan de basisinformatie over het recht in de inleiding of achteraan in de bijlagen (bijlage 1) terugvinden. Men maakt hierbij een onderscheid tussen het basisrecht en de bijkomende voordelen. Voor extra informatie hieromtrent kan u contact opnemen met de mutualiteiten of u kan deze terugvinden op de volgende websites: In een volgende fase kan de gekozen contactpersoon een ontwerpbeslissing opstellen. Hierbij staan informatieoverdracht en besluitvorming centraal. Het bestuur dient op de hoogte gebracht te worden van het wat en het waarom. Er wordt met andere woorden een duidelijk beeld geschetst van de huidige problematiek en de inhoud en opzet van het project. U kan bij Evy Neuteleers, projectmedewerker binnen OCMW Halle, een steekkaart aanvragen met wat meer informatie over de huidige sociale situatie binnen uw gemeente. In deze stap dient er dus een ontwerpbeslissing opgemaakt te worden waarin al deze elementen vervat zitten. In bijlage vindt u een voorbeelddocument (bijlage 2) terug dat u 40

41 hiervoor kan gebruiken. Dit document dient dan ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het bestuur. Probeer hier al een eerste inschatting te maken van het aantal stappen die het bestuur wenst te zetten binnen het project. Checklist Er werd een contactpersoon aangeduid. U heeft zich kort verdiept in het project en het recht op de verhoogde tegemoetkoming. U heeft uw kennis verruimd over de huidige sociale situatie binnen uw gemeente en de mate waarin toegankelijke gezondheidszorg reeds een onderdeel is van de meerjarenplanning en/of als doelstelling is opgenomen in de BBC. U heeft een ontwerpbeslissing opgemaakt. Het bestuur werd op de hoogte gebracht van het stappenplan. Indien dit uw laatste stap was binnen het project: er vond een evaluatie plaats met terugkoppeling naar het bestuur. 41

42 Tips Ga op regelmatige basis na of er nog steeds voldoende draagvlak aanwezig is. Informeer uw bestuur tijdig omtrent de stand van zaken van het project en maak eventuele belemmeringen bespreekbaar. 42

43 43

44 Bijlage 1 Basisinformatie recht verhoogde tegemoetkoming + voordelen Wat? De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door de mutualiteit. Het gaat hier om afspraken bij de arts, tandarts en kinesist, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, Voor wie? De verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt op 2 verschillende manieren toegekend: 1. Op basis van een sociaal voordeel De cliënt hoeft zelf geen stappen te ondernemen. Het recht wordt automatisch toegekend indien hij 1 van de sociale voordelen of statuten uit de volgende lijst geniet: een leefloon of gelijksoortige hulp van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid als u bent erkend als gehandicapte Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of 4 punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal niet-begeleide minderjarige vreemdeling een kind dat als gerechtigde is ingeschreven in de hoedanigheid van wees 2. Op basis van een inkomensonderzoek Indien de cliënt tot één van onderstaande categorieën behoort, kan de verhoogde tegemoetkoming aangevraagd worden op basis van een inkomensonderzoek: Categorie 1: De cliënt is weduwe/weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees, alleenstaande ouder, één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos (periodes van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kunnen hiervoor onderling gecombineerd worden) en beschikt over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,47 te verhogen met 3.140,77 per bijkomend gezinslid. Het gaat hierbij om het bruto belastbaar 44

45 gezinsinkomen op het moment van de aanvraag. Er wordt, indien er sprake is van een stabiele (inkomens)situatie, gekeken naar het inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraag. Gebeurt de aanvraag in de maand waarin bovenstaande hoedanigheid is ontstaan, wordt het inkomen van die maand onderzocht. Categorie 2: De cliënt behoort tot geen van bovenstaande groepen, maar beschikt op het moment van de aanvraag over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,70 te verhogen met 3 099,72 per bijkomend gezinslid. Het gaat hierbij om het bruto belastbaar gezinsinkomen van voorgaande jaar. Aanvraagprocedure 1. Op basis van een sociaal voordeel Zoals hierboven reeds werd aangegeven dient de cliënt geen stappen te ondernemen indien zijn uitkering of statuut recht geeft op de verhoogde tegemoetkoming. Het recht wordt dan automatisch toegekend. Binnen ons project hebben we vastgesteld dat dit in enkele uitzonderlijke gevallen niet in orde bleek te zijn. Daarnaast merkten we ook op dat diegenen die het recht wel reeds hadden hier niet van op de hoogte bleken te zijn. Moedig iedereen die met de doelgroep werkt dus zoveel mogelijk aan dit toch te controleren en daarbovenop de cliënten ook systematisch uitleg te geven over wat het recht juist inhoudt. 2. Op basis van een inkomensonderzoek Indien de cliënt niet in aanmerking komt voor de automatische toekenning, maar wel over een laag inkomen beschikt, kan hij zelf een aanvraag indienen bij zijn mutualiteit. De consulent zal dan in eerste instantie bepalen tot welke categorie de persoon behoort en bijgevolg welk grensbedrag er van toepassing is. De referteperiode, de periode waarvoor de cliënt zijn inkomsten moet kunnen voorleggen, wordt hierdoor ook bepaald. Er wordt gekeken naar het bruto belastbaar inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraag of naar het bruto belastbaar inkomen van voorgaande jaar. Na deze eerste afspraak heeft de cliënt twee maanden de tijd om enkele documenten binnen te brengen: verklaring op erewoord (voorbeelddocument zie bijlage), laatste aanslagbiljetten en alle andere inkomensbewijzen van de gerechtigde die de aanvraag doet, zijn partner (gehuwd, wettelijk samenwonend, of aangeduid als levenspartner ) en hun respectievelijke personen ten laste. We dienen hierbij te vermelden dat er bij categorie 2 rekening wordt 45

46 gehouden met de gezinsleden volgens de situatie zoals ze bestaat op het moment van de aanvraag. Het gaat hier om de volgende bruto-inkomens: - Pensioen - Ziekte- en invaliditeitsuitkering - Werkloosheidsuitkering - Onderhoudsgeld - Bedrijfs- en beroepsinkomens - Vakantiegeld - Roerende en onroerende inkomsten Vrijgestelde bedragen van het kadastraal inkomen: gerechtigden = euro en per persoon ten laste en voor de samenwonende echtgenoot of levenspartner en diens personen ten laste = 211 euro - Buitenlandse inkomens - Inkomsten verworven in het kader van pensioensparen of overeenkomstige verzekerings- of spaarvormen - De bruto-inkomsten uit een zelfstandige activiteit worden bepaald door het vaststellen van een fictief bedrag: 100/80 van het netto-belastbaar beroepsinkomen uit die activiteit - De onderstaande inkomens worden niet in rekening genomen: - Kinderbijslag - Beroepsinkomsten van kinderen als er voor dat kind nog kinderbijslag wordt ontvangen - Tegemoetkomingen voor personen met een beperking - Als alle documenten binnengebracht zijn, onderzoekt de mutualiteit de aanvraag. De mutualiteit berekent het totale gezinsinkomen en vergelijkt dit met het grensbedrag. Is het inkomen hoger dan of gelijk aan het grensbedrag, dan heeft de cliënt geen recht op het VTstatuut. Is het bedrag lager, dan wordt het recht toegekend en ontvangt hij ook nieuwe gele klevers met een aangepaste code. De code onderaan het kleefbriefje eindigt dan op 1 (bijvoorbeeld 111/111, 121/121, 131/131, 141/141, ). 46

47 Toekenning recht 1. Op basis van een sociaal voordeel Het recht wordt geopend van zodra aan de voorwaarden voldaan is (bv. de cliënt heeft drie maanden leefloon genoten en zal de dag erna het VT-statuut toegekend krijgen of vanaf de dag dat de betrokken uitkering wordt toegekend) en dit tot het einde van het jaar dat volgt op de opening van het recht. Elk jaar worden de voorwaarden automatisch geëvalueerd. Als niet meer aan de voorwaarden voldaan is, wordt het recht stopgezet. 2. Op basis van een inkomensonderzoek We dienen hier een onderscheid te maken tussen de twee mogelijke categorieën die hierboven reeds werden aangehaald. Het onderscheid heeft hier vooral te maken met de referteperiode. Categorie 1: Binnen deze categorie gaat het om een inkomensonderzoek van een maand. De verhoogde tegemoetkoming wordt dan toegekend vanaf de eerste dag van de maand waarin het onderzoek plaatsvond. Op deze regel geldt volgende uitzondering: indien de aanvraag werd ingediend binnen de drie maanden na de aanvang van de nieuwe situatie of hoedanigheid, dan wordt het recht toegekend vanaf de eerste dag van de maand waarin deze nieuwe situatie ontstaan is. Categorie 2: Binnen deze categorie gaat het om een inkomensonderzoek van het voorbije kalenderjaar. De verhoogde tegemoetkoming wordt dan toegekend vanaf de eerste dag van het trimester waarin de aanvraag plaatsvond. Voorbeeld: De cliënt dient zijn verklaring op erewoord + alle bewijsstukken in op 15/02/2014. Indien deze documenten correct zijn ingevuld en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, dan wordt het recht geopend op 01/01/2014. Het recht blijft doorlopen tot wanneer er een wijziging optreedt in de hoedanigheid, inkomens- of gezinssituatie. 47

48 Extra voordelen 1. Derdebetalerssysteem Dit systeem maakt het mogelijk dat de cliënt bij de arts en enkele andere zorgverstrekkers enkel het remgeld (persoonlijk aandeel) en de eventuele supplementen dient te betalen. De rest van het honorarium wordt rechtstreeks afgerekend tussen de zorgverstrekker en het ziekenfonds. Deze regeling geldt enkel indien de zorgverstrekker geconventioneerd is. Dit betekent dat hij een onderlinge afspraak heeft met de ziekenfondsen omtrent de aan te rekenen tarieven. Hij rekent de officiële tarieven aan en mag dus op geen enkel moment ereloonsupplementen vragen Dit recht wordt niet automatisch toegekend. De cliënt moet zelf aan de zorgverstrekker meedelen dat hij rechthebbende is. Het recht op dit systeem staat vermeld op de SIS-kaart, het vignet of op een attest van de mutualiteit. 2. Maximumfactuur Deze maatregel zorgt ervoor dat de ziektekosten die gezinnen jaarlijks moeten betalen tot een bepaald plafondbedrag worden beperkt. Een gezin dat recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming krijgt, van zodra de kosten tijdens een kalenderjaar 450 euro bedragen, automatisch voor de daaropvolgende prestaties het remgeld volledig terugbetaald. Dit recht geldt niet voor gezinnen waarbij het recht op de verhoogde tegemoetkoming werd toegekend op basis van bijkomende kinderbijslag of een integratietegemoetkoming en de partner een inkomen heeft. Voor kinderen met bijkomende kinderbijslag is een grensbedrag van 450 euro van toepassing indien het recht op deze verhoogde kinderbijslag is genomen voor het in werking treden van de MAF-wetgeving (4/07/2002). De volgende kosten komen in aanmerking voor de maximumfactuur: - Remgeld voor verstrekkingen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en andere zorgverleners. - Remgeld voor geneesmiddelen uit de categorieën A, B en C (Cs en Cx niet) en voor geneesmiddelen die de apotheker zelf maakt (magistrale bereidingen). - Remgeld voor technische prestaties zoals bijvoorbeeld operaties, röntgenfoto s, labo-onderzoeken, technische testen, - Persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een algemeen ziekenhuis. Bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis gaat het enkel om de kosten tot de 365ste dag. 48

49 - Endoscopisch en viscerosynthesemateriaal. - Afleveringsmarges (supplement) voor implantaten Vlaamse zorgverzekering Rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming betalen een lagere bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering. De jaarbijdrage bedraagt 10 euro in plaats van 25 euro en wordt automatisch aangepast. Er wordt hiervoor rekening gehouden met de situatie op 1 januari van het voorgaande jaar. Concreet voor 2014: het lager tarief is van toepassing voor personen die op 1 januari 2013 het voorkeurtarief genoten. 4. Korting openbaar vervoer NMBS Personen die recht hebben op het VT-statuut en alle personen ten laste kunnen een kortingskaart van de NMBS ontvangen. Deze kaart geeft recht op 50% korting bij aankoop van biljetten in 2de klas op het Belgische spoorwegnet en bestaat uit een moederkaart en een valideringsbiljet. De moederkaart is 5 jaar geldig, het valideringsbiljet 1 jaar. Voor personen die 65 jaar of ouder zijn geldt voor het valideringsbiljet ook een geldigheidsperiode van 5 jaar. Op de moederkaart zijn de toekenningsvoorwaarden van de vermindering, pasfoto, geboortedatum, naam en voornaam van de aanvrager en de geldigheidsperiode terug te vinden. Op het valideringsbiljet staat de periode vermeldt tijdens dewelke het recht op de vermindering van toepassing is. Dit naargelang de periode die vermeld staat op het attest van de mutualiteit. Bij elke treinrit moeten beide documenten voorgelegd worden aan de conducteur. De aanvraagprocedure verloopt als volgt: - De cliënt gaat naar een loket in het dichtstbijzijnde station. Via de Kruispuntdatabank Sociale Zekerheid kunnen zij van iedere persoon de sociale gegevens opvragen. Ze hebben hiervoor enkel uw identiteitskaart en het hierop vermelde rijksregisternummer nodig. Indien de verbinding lukt, kan er meteen een moederkaart aangemaakt worden. - Indien de verbinding mislukt, dienen er andere stappen gezet te worden: - De cliënt moet een attest verhoogde tegemoetkoming aanvragen bij zijn mutualiteit. Dit attest blijft 3 maanden geldig vanaf de datum van uitreiking. Indien andere personen binnen het gezin ook een kortingskaart willen aanvragen, moet er per persoon een apart attest aangevraagd worden. Het 49

50 attest bevat volgende gegevens: naam, voornaam, adres en geboortedatum van de rechthebbende, logo van de mutualiteit, vermelding dat desbetreffende persoon recht heeft op het VT-statuut. - De cliënt moet dan met dit attest en nog enkele andere documenten (pasfoto, identiteitskaart en het ingevuld aanvraagformulier: D469C902C61711CC627B4.ashx) naar het dichtstbijzijnde station gaan. De kortingskaart wordt door de loketbediende aangemaakt. Dit is volledig kosteloos. De Lijn Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming kunnen een Omnipas (vanaf 25 jaar) of Buzzy Pazz (-25 jaar) ontvangen aan sterk verminderd tarief. Het gaat hierbij concreet om een jaarabonnement van 38 euro (tarief geldig vanaf 1 februari 2014). De aanvraagprocedure verloopt als volgt: - De cliënt moet langsgaan bij een Lijnwinkel waar hij op vertoon van de nodige documenten een abonnement kan verkrijgen. De cliënt moet de volgende documenten meenemen: identiteitskaart en pasfoto. Om te bewijzen dat de aanvrager rechthebbende is op het VT-statuut kan één van de volgende documenten voorgelegd worden: origineel 'attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen', een originele WIGW-kaart of een originele kaart voor verhoogde tegemoetkoming van de NMBS. - De cliënt kan ook via de post een aanvraag doen. De volgende documenten moeten dan opgestuurd worden: bewijs VT-statuut, kopie identiteitskaart en aanvraagformulier Buzzy Pazz (-25 jaar) (http://www.delijn.be/images/ _formulier_buzzypazz_nl_zondr_tcm pdf) of aanvraagformulier Omnipas (vanaf 25 jaar) (http://www.delijn.be/images/ aanvraagform_omnipas_nl_2014_tcm pdf). MIVB Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming kunnen een goedkoper maand- (8,10 euro) of jaarabonnement (85 euro) van de MIVB genieten. Dit abonnement is geldig op heel het netwerk van de MIVB (behalve het gedeelte Bourget-Brussels Airport) en voor een onbeperkt aantal ritten. 50

51 De aanvraagprocedure verloopt als volgt: - De cliënt kan hiervoor terecht in een BOOTIK van de MIVB en dient de volgende documenten voor te leggen: attest verhoogde tegemoetkoming en identiteitskaart. We dienen hier te vermelden dat we ons nu bij het opstellen van dit draaiboek in een overgangsfase begeven: de abonnementen op 'papier' beginnen stilaan te verdwijnen en zullen op termijn helemaal worden vervangen door elektronische abonnementen. Momenteel vindt de eerste bekendmaking en verspreiding van de MOBIB-kaart, een chipkaart voor abonnementshouders, plaats. Deze kaart kan zowel voor de NMBS als de MIVB gebruikt worden. Aansluiting met De Lijn is nog volop in de maak. Er kunnen binnenkort dus mogelijks een aantal wijzigingen optreden wat betreft de bovenvermelde aanvraagprocedures en de documenten die opgevraagd en overhandigd zullen worden. 5. Sociaal telefoontarief Rechthebbenden op het sociaal telefoontarief kunnen van verschillende kortingen genieten. Het sociaal tarief wordt slechts aan één persoon per huishouden en voor één (telefoon)aansluiting toegekend. - 50% korting op de installatiekosten van 1 vaste lijn (telefonie of internet). Leefloongerechtigden kunnen niet van dit recht genieten. - Een maximumkorting van 8,40 euro op maandelijkse abonnementskosten (op 1 internetabonnement, vaste lijn, gsm-abonnement of gebundelde aanbieding). Leefloongerechtigden kunnen deze korting enkel aanvragen voor hun internetabonnement. - 3,10 euro korting op maandelijkse gesprekskosten. Pay&Go-klanten krijgen, in plaats van de korting, 3,10 extra beltegoed per maand. De volgende doelgroepen hebben recht op deze kortingen: - Leefloongerechtigden; - Mensen met een gehoorverlies van minstens 70 db of mensen bij wie een laryngectomie is uitgevoerd; - Personen die over een voor doven goedgekeurd telefoontoestel beschikken; - Militaire oorlogsblinden; - Personen van 65 jaar of ouder; - Personen van 18 jaar of ouder, met een beperking van meer dan 66% (volgens een administratieve of gerechtelijke beslissing); 51

52 Voor de twee laatste categorieën moet ook nog aan onderstaande specifieke voorwaarden voldaan worden. Het samenwonen: - Personen die 65 jaar of ouder zijn moeten alleen wonen of samenwonen met een of meer personen van minstens 60 jaar. Zij kunnen ook samenwonen met hun kinderen en/of kleinkinderen als die laatste wees zijn die beide ouders hebben verloren of door een gerechtelijke uitspraak aan de grootouders zijn toevertrouwd. - Personen die 18 jaar of ouder zijn en een handicap hebben van meer dan 66% moeten alleen wonen of samenwonen, hetzij met ten hoogste twee personen, hetzij met bloed- of aanverwanten van de eerste of de tweede graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen, schoonouders, schoonkinderen). - Bij beide doelgroepen geldt het volgende: diegene die het sociaal telefoontarief aanvraagt mag ook in een hotel, een rusthuis of in een andere vorm van gemeenschappelijk leven wonen. Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden: het abonnement moet op zijn eigen naam komen te staan en mag exclusief door hem gebruikt worden. Het inkomen: - De personen die 65 jaar of ouder zijn en de personen met een handicap van meer dan 66% moeten een jaarlijks belastbaar inkomen hebben dat niet hoger is dan de inkomensplafonds die zijn vastgelegd voor de verhoogde financiële tussenkomst in de gezondheidszorg: het bruto belastbaar gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan euro, vermeerderd met een bedrag van euro per persoon ten laste. 6. Steunpunt vakantieparticipatie Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen die iedereen de mogelijkheid wil geven om op vakantie of op daguitstap te gaan in Vlaanderen en Brussel. Het aanbod bestaat meer concreet uit daguitstappen, vakantieverblijven, groepsverblijven en georganiseerde vakanties die aan een verminderd tarief worden aangeboden. Ze richten zich op mensen die om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of daguitstap kunnen: mensen met een laag inkomen, met VT-statuut, in schuldbemiddeling, Ze hanteren hiervoor de onderstaande inkomensnorm en houden hiervoor rekening met alle netto-inkomsten van het gezin. Het gezin verwijst hier naar één 52

53 of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet met familieband). Deze norm wordt niet strikt gehanteerd, wat concreet inhoudt dat er voor gezinnen met verhoogde medische kosten een uitzondering op deze regel kan toegepast worden. Het volstaat dan om een attest verhoogde tegemoetkoming als bewijs in te dienen. Inkomensnorm: Basisbedrag alleenstaande (op basis van maandinkomen): Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar wordt er 502 bij dit bedrag bijgerekend Per extra kind jonger dan 14 jaar mag er 301 bij dit bedrag bijgeteld worden Cliënten van organisaties die aangesloten zijn bij Steunpunt Vakantieparticipatie kunnen via deze weg een vakantie of daguitstap boeken. Voor diegenen die niet bij een sociale organisatie aangesloten zijn, kan de reservatie gebeuren via een Rap op Stapkantoor of rechtstreeks bij Steunpunt Vakantieparticipatie. 7. Verwarmingstoelage Het Sociaal Stookoliefonds komt voor een deel tussen in de betaling van de energiefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het gaat hierbij om drie verschillende categorieën van mogelijke rechthebbenden, waaronder personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Onder de twee andere categorieën vallen personen met een laag inkomen en personen met schuldoverlast. Aansluitend gelden de volgende voorwaarden: - Enkel de volgende brandstoffen komen in aanmerking: huisbrandolie in bulk, huisbrandolie (of mazout) aan de pomp, lamppetroleum (c) aan de pomp en bulkpropaangas. - De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december. - Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum liter brandstof in rekening worden gebracht. - De aanvraag dient te gebeuren binnen de 60 dagen na de levering. Voor grote hoeveelheden varieert het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter met een maximumbedrag per huishouden van 300. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage. Deze bedraagt 210. Indien er reeds een forfaitaire toelage voor brandstof aan de pomp werd toegekend kan er niet opnieuw een toelage voor een levering van brandstof in bulk aangevraagd worden. 53

54 De aanvraag moet ingediend worden bij het OCMW die op hun beurt de volgende documenten zullen opvragen: - Een kopie van de leveringsfactuur of -bon. Bij een appartementsgebouw volstaat een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of bon betrekking heeft. - Identiteitskaart. - Attest verhoogde tegemoetkoming en op vraag van het OCMW extra bewijs van het gezinsinkomen. Een tip dat we u kunnen meegeven, is dat niet alle rechthebbenden uit categorie 2 (personen met een laag inkomen) automatisch ook recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Bij de toekenning van het recht op de verwarmingstoelage wordt er rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. Bij de toekenning van het recht op de verhoogde tegemoetkoming wordt het kadastraal inkomen van de gezinswoning wel in rekening genomen. 8. Andere voordelen Afhankelijk van het ziekenfonds waar de cliënt bij aangesloten is en de gemeente waar hij woont, zijn er mogelijks nog bijkomende voordelen. In Halle zijn onder andere de twee onderstaande voordelen nog gekoppeld aan het recht op de verhoogde tegemoetkoming: - Kom!Pas Een kortingspas voor alle vormen van toegangsgeld voor vrijetijdsactiviteiten. Het kan gaan om een cursusgeld, een lidgeld voor een club of vereniging, het inschrijvingsgeld voor een uitstap,... - Tussenkomst milieubelasting Rechthebbenden op het Omnio-statuut hadden in 2013 recht op 50% korting op de jaarlijkse milieubelasting. Vermoedelijk zal dit recht in 2014, op basis van de hervorming van het recht op de verhoogde tegemoetkoming, een andere invulling krijgen. - Sociale kruidenier De sociale kruidenier staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel moeilijk heeft. Tegen gereduceerde prijzen (50%) kunnen bepaalde mensen voedings- en verzorgingsproducten aankopen. Het 54

55 gaat hierbij om OCMW-cliënteel die recht hebben op het VT-statuut en/of in budgetbeheer zijn. 55

56 Bijlage 2 Model van raadsbesluit Zitting van Aanwezig : Titel agendapunt:: Verontschuldigd : (vul aan).. DE RAAD, OCMW /Stad (schrap wat niet past en vul aan) wil de burger ondersteunen bij een verhoogde toegankelijkheid tot de gezondheidszorg. Zowel de provincie, Vlaams als federale overheid hebben de afgelopen jaren al ingezet op dit thema. De uitbouw van de voorzieningen in de gezondheidszorg zijn hiervan het bewijs. Denken we hierbij aan de maximumfactuur, verhoogde tegemoetkoming, Het verkrijgen van al deze rechten verloopt jammer genoeg niet altijd automatisch. We stellen vast dat sommige kansengroepen in aanmerking komen voor bijvoorbeeld de verhoogde tegemoetkoming, maar dit vaak niet weten. De verhoogde tegemoetkoming is één van de maatregelen waardoor sommige doelgroepen een grotere financiële tegemoetkoming in het kader van medische zorg kunnen krijgen. Dit recht brengt daarnaast ook tal van andere voordelen met zich mee, die hen helpen in het doorbreken van de vicieuze cirkel waarin zij zich bevinden (korting op het openbaar vervoer, verminderde bijdrage voor de zorgverzekering, het Kom!pas, ). Toch kan men uit cijfers concluderen dat heel wat rechthebbenden hun recht op de verhoogde tegemoetkoming niet benutten. U kan hier eventueel enkele concrete gegevens vermelden die binnen uw gemeente van toepassing zijn. Op basis van deze vaststelling startte OCMW Halle in 2012 een project met betrekking tot het thema lokaal proactief handelen en gezondheid. Het doel was om de Halse burgers in staat te stellen om op een verantwoorde manier de gezondheidszorg te benutten, dit zowel op preventieve als curatieve wijze. Hiervoor maakten men gebruik van de methodiek proactief handelen. Dit wil zeggen dat een medewerker zelf de doelgroep opspoorde, hen informeerde over het recht op de verhoogde tegemoetkoming en andere mogelijke rechten en hen indien van toepassing begeleidde en ondersteunde bij de toeleiding naar deze rechten. Het OCMW Halle ontwikkelde een stappenplan waarin al de verworven kennis en expertise vervat zit (zie bijlage). Het verhogen van de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg vormt binnen OCMW /Stad (schrap wat niet past en vul aan) een belangrijk beleidsthema waarop we willen inzetten. Vandaar dat we dit project hier ook zouden willen opstarten. (Omschrijf hier kort uw voorlopig voorstel betreffende de inhoud van het project binnen uw gemeente: welke doelgroep(en) zou u willen bereiken?, via welke kanalen ziet u dit mogelijk?, Wat zijn de doelstellingen van het project en op welke manier kunnen deze volgens u gerealiseerd worden?, ) 56

57 Na hierover beraadslaagd te hebben, met. stemmen voor,.. stemmen tegen en... onthoudingen; BESLUIT : Artikel 1 De raad gaat akkoord met van de projectaanvraag en wenst tot het volgende niveau van ondersteuning te gaan: (Het bestuur moet hier het stappenplan bij de hand nemen en beslissen welke stap hij maximum wenst te zetten.) Gedaan te. Op Namens de raad, De Secretaris, De Voorzitter, 57

58 STAP 2 Draagvlak creëren door bekendmaking bij zorgverstrekkers en mutualiteiten Wat? Samenwerking en afstemming tussen verschillende partners vormt een meerwaarde voor dit project. In deze stap richten we ons enkel en alleen op de artsen en de mutualiteiten. Zij vormen naar onze mening belangrijke partners binnen het zorglandschap die van in het begin betrokken dienen te worden bij het project. Een eerste partner zijn de artsen. Het is van belang dat zij van bij het begin op de hoogte worden gebracht van het bestaan van het project, de inhoud van het recht op de verhoogde tegemoetkoming en de bijhorende voordelen. Dit omwille van het feit dat het project mogelijk heel wat vragen bij de mensen teweeg zal brengen en dat artsen in dit opzicht een eerste contactpersoon kunnen vormen. Wij beschouwen hen dan ook als belangrijke sleutelfiguren die kunnen instaan voor het verder toelichten van bijvoorbeeld het derdebetalerssysteem ten aanzien van hun patiënten. Zij vormen bovendien een zeer waardevolle toeleider. Voor vele personen is de arts een vertrouwenspersoon, een waardevolle factor wanneer we het hebben over bevorderende factoren in het toeleiden van mensen naar hun rechten. In deze stap leggen we een sterke focus op onder andere de toepassing van het derdebetalerssyteem voor diegenen die reeds recht hebben op het VT-statuut. De artsen dienen in dit opzicht mee betrokken te worden en hierover in de eerste plaats geïnformeerd te worden. Dit systeem kan namelijk voorkomen dat welbepaalde kansengroepen gezondheidszorg uitstellen omwille van financiële redenen. Het is belangrijk om indien van toepassing voldoende ruimte te creëren om met de artsen hierover in dialoog te gaan en hun eventuele bedenkingen (administratieve inspanning, wachttijd inkomsten, ) hierover te bespreken. Uiteraard moet er naar gestreefd worden zoveel mogelijk oplossingen in wederzijds belang te realiseren. 58

59 De mutualiteiten vormen de tweede partner die we in deze fase willen betrekken. Het zijn deze organisaties die mede het succes van dit project zullen bepalen. Gegeven het feit dat zij instaan voor het administratieve luik is het van belang hen van bij de start van dit project te betrekken. Vanuit de provincie werden de mutualiteiten reeds geïnformeerd over het bestaan van dit project. U kan de brief die hiervoor verstuurd werd, terugvinden in bijlage (bijlage 3). Verdere contacten op lokaal niveau zullen door het bestuur zelf moeten gelegd worden. Voor het creëren van draagvlak kunnen we verschillende stappen onderscheiden. In deze fase richten we ons voornamelijk op het informeren van de artsen en de mutualiteiten. Indien hier expliciet vraag naar is kan er uiteraard wel ruimte gecreëerd worden voor bijkomende individuele overlegmomenten. Concrete uitwerking Stel voor uw gemeente een lijst op met alle lokale artsen en gerelateerde organisaties die u zou willen bereiken. U kan in bijlage (bijlage 4) al een lijst terugvinden met alle erkende huisartsenkringen binnen Vlaams-Brabant. Daarnaast kan u zich richten tot de verschillende mutualiteiten. Zij kunnen u hierover ook meer informatie bieden. Maak een lijst met alle lokale mutualiteiten en eventuele contactpersonen. Een handige tip die we u in dit opzicht meegeven is om hiervoor eens uw oor te luister te leggen bij uw collega s. Vaak beschikken zij over rechtstreekse contactgegevens van medewerker(s), hetgeen u heel wat tijd kan besparen. Sommige mutualiteiten stellen op hun website ook een zoekmachine ter beschikking waarmee u op een efficiënte manier een lokale zorgverlener kan vinden. Deze module geeft aansluitend meer informatie over de conventiestatus 15 van de artsen. 15 Een geconventioneerde arts is iemand die een onderlinge afspraak heeft met de ziekenfondsen omtrent de aan te rekenen tarieven. Hij rekent de officiële tarieven aan en mag dus op geen enkel moment ereloonsupplementen vragen. Daarnaast bestaat er ook de niet-geconventioneerde arts die vrij zijn honorarium mag bepalen. Artsen hebben ten slotte de mogelijkheid om gedeeltelijk geconventioneerd. Zij rekenen enkel op bepaalde plaatsen of momenten het officiële tarief aan, op de andere momenten mogen ze ereloonsupplementen aanrekenen. Veel mensen zijn er zich niet van bewust dat de keuze voor een geconventioneerde arts een belangrijke besparing kan opleveren. Patiënten dienen voldoende geïnformeerd te worden over de werkelijk prijs van de medische zorg. Dit betekent dat op het factuur vermeld moet staan welke het officieel honorarium is voor elke prestatie, wat de conventiestatus is van de behandelende arts, hoeveel de patiënt werkelijk heeft betaald en of er sprake is van een bijzondere eis. Deze informatieplicht wordt ook toegekend aan de artsen. Ze zijn verplicht om hun patiënten te informeren over hun conventiestatuut en de kostprijs van hun tussenkomst, maar in de praktijk blijkt dat dit nog veel te weinig wordt toegepast. 59

60 Er bestaan nog een heleboel andere kanalen om de artsen te bereiken en/of nuttige informatie te verkrijgen: - Syndicaat van Vlaamse Huisartsen - LOK 16 - Wijkgezondheidscentra - Websites: en Na het opstellen van deze lijst, moet u een brief opmaken gericht naar deze artsen en alle andere gerelateerde organisaties. In bijlage (bijlage 5) kan u een voorbeeldbrief terugvinden. In deze brief worden de artsen op de hoogte gebracht van het bestaan van het project, de inhoud van het recht op de verhoogde tegemoetkoming en de bijhorende voordelen, met een specifieke focus op de toepassing van het derdebetalerssyteem. Daarnaast wordt er ook een artikel (zie bijlage 6) ter beschikking gesteld aan deze organisaties. We raden u aan om enkele weken na het versturen van de documenten nog eens telefonisch contact op te nemen. Bied hen ook de mogelijkheid u te contacteren bij eventuele vragen, bedenkingen, U kan dezelfde procedure volgen voor het bereiken van de lokale mutualiteiten (eventueel met een contactkantoor op jullie grondgebied). Hiervoor dient er echter een andere inhoud gegeven te worden aan de brief. In bijlage kan u een voorbeelddocument terugvinden (bijlage 7). Checklist Er werd een lijst opgesteld van alle lokale artsen en gerelateerde organisaties. Er werd een lijst opgesteld van alle lokale mutualiteiten. Er werd een brief en artikel opgesteld gericht naar de artsen en de gerelateerde organisaties. Er werd een brief opgesteld gericht naar de mutualiteiten. Alle documenten werden bezorgd aan de desbetreffende organisaties. 16 lokaal overleg kwaliteitszorg: kleine lokale intervisie groepen samengesteld uit deelnemende lokale artsen. 60

61 Indien dit uw laatste stap was binnen het project: er vond een evaluatie plaats met terugkoppeling naar het bestuur. Tips voor het creëren van draagvlak bij artsen Houd de informatie kort en concreet. Zoals reeds aangegeven, is het belangrijk om de artsen van bij het begin te betrekken bij het project. Indien u er in een latere fase van dit project voor kiest om een stuurgroep op te richten, vergeet de artsen dan niet mee te betrekken. Besteed aandacht aan de voordelen voor elke partij. Zoek de win-win. Ga bij de artsen op zoek naar een centrale contactpersoon die deelt in het belang van het project en er zijn engagement voor toont. Deze persoon zal een belangrijke schakel vormen in de onderlinge samenwerking. Hij kan een helpende hand bieden om de andere artsen mee te krijgen, hun weerstand te begrijpen en op te vangen. Wees u bewust van de mogelijks aanwezige tegenargumenten voor de toepassing van het derdebetalerssyteem. Neem dit serieus, ga hierover in dialoog en ga samen op zoek naar oplossingen met respect voor de wederzijdse belangen. 61

62 62

63 Bijlage 3 Brief mutualiteiten Beste partner, Het OCMW Halle heeft, in samenwerking met de provincie en de lokale welzijnspartners, in februari 2012 een nieuw sociaal project rond gezondheidszorg opgestart, meer concreet met betrekking tot het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Dit op basis van de vaststelling dat sommige kansengroepen in aanmerking komen voor dit recht, maar hier vaak niet van op de hoogte bleken te zijn. Via dit project was het de bedoeling om proactief op zoek te gaan naar deze doelgroep, hen te informeren over het bestaan van dit statuut en andere bijkomende rechten en indien van toepassing te begeleiden en ondersteunen bij de toeleiding naar hun rechten. Daarnaast werd er een zeer duidelijk beeld verkregen van de knelpunten, opportuniteiten en uitdagingen die het proactief handelen met zich meebrengt en die betrekking hadden op de inhoud van het recht. Na een positieve evaluatie van dit project werd ervoor gekozen om deze opgedane kennis en expertise te verspreiden over de hele provincie Vlaams-Brabant. Concreet werd er een draaiboek ontwikkeld bestaande uit 7 verschillende stappen die samenlopend zijn met de stappen die gezet werden binnen het project dat gerealiseerd werd te Halle. Elke gemeente is vrij om te beslissen of hij al dan niet deelneemt aan het project en tot welke stap hij wenst te gaan. Een belangrijk onderdeel van het stappenplan is de samenwerking met de mutualiteiten. Gegeven jullie expertise en kennis ter zake, zien wij jullie als één van de belangrijkste partner in het proactief toeleiden van personen naar hun recht op de verhoogde tegemoetkoming. Via deze weg willen wij u dus op de hoogte brengen dat dit project mogelijks opgestart kan worden in verschillende gemeenten binnen Vlaams-Brabant en jullie dus de vraag kunnen krijgen hierrond verdere samenwerking te bewerkstelligen. Indien jullie nog vragen hebben betreffende het oorspronkelijk project en/of het draaiboek kan u steeds contact opnemen met de projectmedewerker binnen OCMW Halle: Evy Neuteleers Tel.:02/

64 Bijlage 4 Lijst erkende huisartsenkringen Naam Huisartsenkring Opwijk Huisartsenkring Pajottenland VZW Landense Huisartsen Artsenkring Halle en Omgeving Medische Kring van Diest en Omgeving Zaventemse Huisartsenorganisatie Huisartsenkring vzw Huisartsen Noordrand Huisartsenkring Huldenberg, Bertem, Oud-Heverlee, Bierbeek Huisartsenkring Kring Huisartsen Oost-Brabant HAK VZW Affligem VZW Huisartsen Zuid-Oost Hageland Huisartsenkring Hoppeland Huisartsenkring Hoeilaart Huisartsenkring Hoeilaart & Overijse Huisartsenkring Tervuren Huisartsenkring Wezembeek-Oppem en Kraainem vzw 64

65 Huisartsenvereniging Hagewacht 65

66 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 5 Brief artsen Beste partner, We beschikken in België over een goed uitgebouwd gezondheidssysteem met veel aandacht voor kwetsbare personen. Allerlei voordelen en mechanismen werden door verschillende overheden in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat iedereen maximaal gebruik kan maken van dit gezondheidssysteem. Denken we maar aan de verhoogde tegemoetkoming, het derdebetalerssyteem, het maximumfactuur, bijzonder solidariteitsfonds, Ondanks deze en andere extra maatregelen stellen we vast dat toch nog veel mensen een bezoek aan de dokter of tandarts uitstellen omwille van financiële drempels. Zo blijkt uit een studie van de Christelijke Mutualiteiten dat Vlamingen in 2011 minstens één keer een bezoek aan de arts of tandarts uitstellen omwille van financiële redenen. De gezondheidszorg is onderhevig aan het zogenaamde Mattheus effect: de sociale rechten komen niet altijd terecht bij diegene die dit het meest nodig hebben. Integendeel, voor deze groepen in de samenleving stellen we vast dat welbepaalde mechanismen hun toegang tot die diensten in de weg staan. Dit maakt dat er nog steeds sprake is van een sociale gezondheidskloof en dat deze steeds meer toeneemt. De gezondheidskloof tussen arm en rijk, en vooral tussen hoog- en laaggeschoolden, komt op verschillende vlakken tot uiting: Een hooggeschoolde man van 25 jaar wordt gemiddeld 80 jaar, een laaggeschoolde man maar 72,5. Een vrouw van 25 jaar zonder opleiding heeft 18 jaar minder gezonde levensjaren voor de boeg. Overgewicht komt dubbel zoveel voor bij lager geschoolde vrouwen dan bij hoogopgeleide. Mensen met een lagere socio-economische positie hebben meer te kampen met chronische aandoeningen, handicaps, depressies, Als mogelijk antwoord op deze problematiek is het (vul aan) sinds (vul aan) gestart met een nieuw sociaal project rond gezondheidszorg, meer concreet met betrekking tot het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Dit op basis van de vaststelling dat sommige 66

67 kansengroepen in aanmerking komen voor dit recht, maar hier vaak niet van op de hoogte zijn. De verhoogde tegemoetkoming is één van de maatregelen waardoor sommige doelgroepen een hogere financiële tegemoetkoming in het kader van medische zorg krijgen. Het wordt toegekend aan personen met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. Dit recht brengt daarnaast ook tal van andere voordelen met zich mee (korting op het openbaar vervoer, verminderde bijdrage voor de zorgverzekering, maximumfactuur, derdebetalerssyteem, ). Via het project is het de bedoeling om proactief op zoek te gaan naar deze doelgroep, hen te informeren over het bestaan van dit statuut en andere bijkomende rechten en indien van toepassing te begeleiden en ondersteunen bij de toeleiding naar hun rechten. Samenwerking en afstemming tussen verschillende partners vormt hierin uiteraard een zeer belangrijke meerwaarde. Vandaar dat wij ons ook naar jullie richten. Vanuit jullie functie komen jullie namelijk in contact met mogelijke rechthebbenden. Op basis van jullie ruime kennis en expertise hierrond kunnen jullie de personen in kwestie gericht informeren over het bestaan van dit recht en indien van toepassing doorverwijzen naar de hiervoor bevoegde instanties. We willen hier het belang benadrukken van de toeleiding naar het derdebetalerssyteem, één van de voordelen verbonden aan het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Dit systeem maakt het mogelijk dat de cliënt enkel het remgeld en de eventuele supplementen dient te betalen. De rest van het honorarium wordt rechtstreeks afgerekend met het ziekenfonds. Deze regeling kan een antwoord bieden op het fenomeen dat steeds meer personen gezondheidszorg moeten uitstellen omwille van financiële redenen. Dit recht wordt niet automatisch toegekend. Via deze weg willen we benadrukken dat het belangrijk is om hier als zorgverstrekker zoveel mogelijk oog voor te hebben. Indien u een vermoeden heeft dat de patiënt rechthebbende is op de verhoogde tegemoetkoming en bijgevolg ook op het derdebetalerssyteem spreek deze persoon hier dan over aan. Het recht op de verhoogde tegemoetkoming staat vermeld op de SIS-kaart, het vignet of op een attest van de mutualiteit. Indien jullie meer informatie wensen over dit project, de inhoud van het recht en zijn bijhorende voordelen of indien jullie een andere mogelijke samenwerking wensen te bespreken, neem dan contact op met (vul aan). 67

68 Bijlage 6 Artikel artsen Het recht op de Verhoogde Tegemoetkoming: verlaag mee de drempel! OCMW /Stad (schrap wat niet past en vul aan) is sinds (vul aan) gestart met een nieuw sociaal project rond gezondheidszorg, meer concreet met betrekking tot de verhoogde tegemoetkoming. Dit op basis van de vaststelling dat sommige kansengroepen in aanmerking komen voor dit recht, maar hier vaak niet van op de hoogte zijn. Het is de bedoeling om (pro)actief op zoek te gaan naar deze doelgroep en hen zo goed mogelijk te informeren. Wat houdt dit recht juist in? Betere terugbetaling van geneeskundige verzorging zoals raadplegingen bij arts, tandarts en kinesist, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, door het ziekenfonds. Voor wie? De verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt op 2 verschillende manieren toegekend: 1. Op basis van een sociaal voordeel (leefloon, IGO, vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, ) De cliënt hoeft zelf geen stappen te ondernemen. 2. Op basis van een inkomensonderzoek Indien de cliënt tot één van onderstaande categorieën behoort, kan de verhoogde tegemoetkoming aangevraagd worden op basis van een inkomensonderzoek: Categorie 1: De cliënt is weduwe/weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees, alleenstaande ouder, één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos en beschikt over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,47 te verhogen met 3.140,77 per bijkomend gezinslid. Het gaat hierbij om het bruto belastbaar gezinsinkomen op het moment van de aanvraag. 68

69 Categorie 2: De cliënt behoort tot geen van bovenstaande groepen, maar beschikt op het moment van de aanvraag over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,70 te verhogen met 3 099,72 per bijkomend gezinslid. Het gaat hierbij om het bruto belastbaar gezinsinkomen van voorgaande jaar. Bijkomende voordelen: Derdebetalersysteem Vermindering openbaar vervoer (NMBS, MIVB en de Lijn) Verminderde bijdrage voor de zorgverzekering Verwarmingstoelage indien woning wordt verwarmd met bulkpropaangas, huisbrandolie of verwarmingspetroleum aan de pomp. Sociale maximumfactuur Sociaal telefoontarief (beperkte doelgroep) Samenwerking en afstemming tussen verschillende partners vormt uiteraard een meerwaarde voor dit project. Vandaar dat wij ons ook naar jullie richten. Vanuit uw functie komt u namelijk in contact met mogelijke rechthebbenden. U kan deze personen in kwestie informeren over het bestaan van dit recht en indien van toepassing doorverwijzen naar de hiervoor bevoegde instanties (vul aan): 69

70 STAP 3 Keuze tussen interne (A) en/of externe (B) bekendmaking Wat? In deze fase is het de bedoeling om een keuze te maken tussen interne (A) of externe (B) bekendmaking. U kan er uiteraard ook voor kiezen om beide stappen, al dan niet met uitvoering van alle deelstappen, te doorlopen. Bij interne bekendmaking richt u zich tot de eigen doelgroep en medewerkers. Bij externe bekendmaking worden de externe (lokale) partners en doelgroepen betrokken. Alvorens van start te gaan moeten er eerst nog een aantal belangrijke beslissingen getroffen worden. De beslissingen met hun bijhorende acties worden hier uitgebreid besproken. Bij elke deelstap is het belangrijk om deze beslissingen in het achterhoofd te houden en indien van toepassing te gaan herbekijken en aanpassen. Concrete uitwerking Indien u de keuze maakt voor interne bekendmaking (A) zal u zich in eerste instantie richten op de doelgroep(en) die u binnen uw eigen organisatie bereikt (4A). Het gaat hierbij voornamelijk om het informeren van mogelijke rechthebbenden. Nadien volgt de keuze tot bekendmaking bij de medewerkers binnen uw organisatie (5A). Ten slotte onderscheiden we een aantal mogelijke individuele initiatieven rond proactief handelen gericht op de eigen doelgroep en de interne medewerkers (6A). Bij deze laatste stap kunnen we spreken van een iets hogere intensiteit van de begeleiding. Indien u de keuze maakt voor externe bekendmaking (B) zal u zich in eerste instantie moeten richten op de externe (lokale) partners (4B). Ze zijn een belangrijke tussenschakel indien u externe doelgroepen wil informeren over en toeleiden naar het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Dit vormt dan ook de voornaamste reden waarom we ons hier, in tegenstelling tot de vorige stap, eerst richten op de professionals. In een volgende stap gaat u samen met deze partners op zoek naar mogelijke manieren om de doelgroep te 70

71 informeren (5B). Hier staat opnieuw het louter informeren centraal. In een laatste stap worden er een aantal intensievere proactieve acties opgesomd (6B). Zoals reeds aangegeven moeten er, voor het ten uitvoering brengen van de gekozen (deel)stappen, nog een aantal belangrijke beslissingen genomen worden. Eerst en vooral dient u stil te staan bij de rol die uw organisatie doorheen deze stappen zal spelen in de begeleiding van mogelijke rechthebbenden: mogen cliënten naar jullie organisatie doorverwezen worden voor meer informatie, tot op welk niveau zullen jullie ondersteuning bieden en wie gaat deze ondersteuning bieden? Wij geven hieronder een opsomming van enkele mogelijke niveaus: - Eenmalig gesprek waarin het recht kort mondeling wordt toegelicht en er een gerichte doorverwijzing wordt gedaan naar de mutualiteit. De cliënt vraagt zelf zijn documenten op. - Meerdere gesprekken, afhankelijk van de behoefte, met de aanwezigheid van een constructieve samenwerking met andere diensten (bv. voor het opvragen van relevante documenten, ). De cliënt zet dan zelf de stap naar de mutualiteit. - Meerdere gesprekken, afhankelijk van de behoefte, met de aanwezigheid van aanklampende zorg (huisbezoeken, regelmatig telefonisch contact, ). De keuze voor het gewenste niveau is sterk afhankelijk van de beslissing van het eigen en/of een ander bestuur, de beschikbare tijd en ruimte, de noden van de individuele cliënten, de deelstap waarin u zich bevindt, Bovendien is dit geen vaststaand gegeven. Uw bestuur kan deze beslissing op ieder moment herroepen. Ten slotte willen we hier nog bij vermelden dat dezelfde denkoefening gemaakt kan worden wat betreft de rol die de organisatie zal spelen in het informeren van eigen medewerkers en externe partners en de rol die zij op hun beurt dienen in te nemen. Indien uw organisatie er voor kiest om een meer actieve ondersteuning te bieden is het handig een map zoals opgenomen in bijlage (bijlage 8-38) - te maken met allerlei ondersteunende documenten naar keuze: - Voorbeelddocumenten: verklaring op erewoord, identiteitskaart, kleefbriefje, aanslagbiljet, attest van de pensioenen, loonfiche , bewijs van kadastraal inkomen, attest van de vakbond, - Toestemmingsformulier voor het opvragen van persoonlijke gegevens. - Fiche voor het opvragen van persoonlijke gegevens en de informatie die van belang is voor de aanvraag van het recht op de verhoogde tegemoetkoming. 71

72 - Checklist om na te gaan of de cliënt al dan niet recht heeft op het VT-statuut en meer specifiek onder welke categorie. - Flyers. - Aanvraagformulieren en/of brochures met betrekking tot aanvraag bijkomende voordelen. - Indien u op huisbezoek gaat, is het aangewezen een eigen document op te stellen dat als identiteitsbewijs fungeert. Hierop staan uw naam en functie vermeld en dit dient bij voorkeur ondertekend te worden door uw bestuur. - Een map met gezondheidsfiches 17 Uw organisatie dient ook een beslissing te treffen over het al dan niet registreren van de resultaten. Dit biedt de mogelijkheid om op het einde van het project de ondernomen acties te evalueren met onderbouwing van concreet cijfermateriaal. Indien van toepassing kunnen er, op basis van de resultaten, ook besluiten worden genomen voor de toekomst. Bij een bevestigende beslissing dient er nagedacht te worden over de gewenste registratievorm en - frequentie. Weet dat er cliënten zijn die via andere organisaties naar de mutualiteiten worden doorverwezen. Ga na of het voor deze organisaties eventueel mogelijk is dit te registreren. Zo niet, hou dan rekening met het feit dat deze cijfers niet opgenomen zijn binnen uw eigen registratie en vermeldt dit dan ook in uw besluit(en). Het kan een meerwaarde zijn om bij het begin en op het einde van het project de cijfers van het aantal rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming op te vragen bij de verschillende mutualiteiten. Op die manier kan u de eventuele positieve evolutie meten. Binnen ons project hebben we een registratiedocument ontwikkeld. U vindt dit document terug in bijlage (bijlage 39). Registreer ook op regelmatige basis de knelpunten, opportuniteiten en uitdagingen die het proactief handelen met zich meebrengt en die betrekking hebben op de inhoud van het recht. Tracht op basis van deze informatie waar mogelijk en van toepassing verandering te bewerkstelligen en dit zowel op lokaal, Vlaams als federaal niveau. Ook een (lokale) flyer moet ontwikkeld worden. We maken een onderscheid tussen de flyer voor de doelgroep en de flyer voor de toeleiders (eigen medewerkers en externe partners). De beslissing voor het uitwerken van beide flyers is afhankelijk van de stappen die uw 17 Te verkrijgen via: Het Huis voor Gezondheid: OCMW Antwerpen: 72

73 organisatie wenst te doorlopen. Het voornaamste verschil tussen de twee flyers is de informatiehoeveelheid. De flyer voor de toeleiders vormt een handig instrument om eigen medewerkers en externe partners te informeren en te sensibiliseren over dit recht. Het is voor hen eveneens een hulpmiddel om dit thema bij de cliënt bespreekbaar te maken. In bijlage (bijlage 37 en 38) kan u de twee voorbeeldflyers terugvinden. Maak bij het uitwerken van beide flyers een overzicht van alle lokale rechten die gekoppeld zijn aan het recht op de verhoogde tegemoetkoming en verwerk deze in de flyers. Mogelijks worden er nog specifieke lokale rechten toegekend vanuit de stad en/of het OCMW (Kansenpas, sociale kruidenier, ). Checklist U heeft een keuze gemaakt tussen interne (A) en/of externe (B) bekendmaking. U heeft de keuze gemaakt of uw organisatie al dan niet een actieve rol zal spelen in het begeleiden van cliënten. Indien uw organisatie een actieve rol opneemt: u heeft een map opgesteld met allerlei ondersteunende documenten. Indien uw organisatie een actieve rol opneemt: u heeft een keuze gemaakt wat betreft de registratie. U heeft indien van toepassing een zicht op de rol die de organisatie zal spelen in het informeren van eigen medewerkers en lokale partners en de rol die zij op hun beurt dienen in te nemen. U heeft een overzicht van alle lokale rechten die gekoppeld zijn aan het recht op de verhoogde tegemoetkoming. U heeft een flyer ontwikkeld voor de doelgroep en/of de toeleiders. 73

74 Tips doelgroepgericht communiceren We stellen vast dat er sprake is van een informatiekloof. Voor sommige groepen in de samenleving blijkt de toegang tot nuttige informatie moeilijker. We vinden het dan ook belangrijk om dit thema hier extra te benadrukken en de voornaamste kenmerken en aandachtspunten per doelgroep in kaart te brengen. Aansluitend geven we enkele algemene basispunten mee. Wij bespreken hier slechts drie doelgroepen, maar uiteraard kan dit thema nog veel ruimer bekeken worden. Indien u extra informatie wenst over de communicatie bij de onderstaande of andere doelgroepen, kan u zich wenden tot Toemeka vzw, Wablieft of De Link vzw. 1. Ouderen Wees u er bewust van dat een grote groep ouderen geen toegang heeft tot de digitale informatiekanalen. Het gaat hier om een zeer heterogene groep (bv. een 60-jarige is geen 90-jarige). De leefstijl, gezondheidstoestand en mobiliteit zijn bijgevolg bepalender dan de leeftijd. Specifieke kenmerken: vaak iets lager opleidingsniveau, moeilijkheden met het onthouden van informatie, informatieverwerking verloopt trager, slechter zicht en gehoor. Enkele tips voor gedrukte media: gebruik een groot en sober lettertype, zorg voor voldoende contrasten (geen drukke achtergrond), gebruik korte en begrijpbare zinnen en plaats deze in een logische structuur, kies heldere kleuren en giet alles in een aantrekkelijke en luchtige lay-out. Zorg dat ouderen zich kunnen identificeren met de afbeeldingen en beeld ook allochtone ouderen af. Betrek waar nodig het sociaal netwerk van de senior. 74

75 2. Mensen in armoede De doelgroep heeft moeite met het benoemen van hun informatiebehoefte. Bovendien wordt deze behoefte gekleurd vanuit een kortetermijnperspectief en richten ze zich met andere woorden voornamelijk op onmiddellijk persoonlijk relevante informatie. De doelgroep heeft vaak moeite met de veelheid en complexiteit van informatie en vindt niet altijd een geschikte manier om aan de juiste informatie te geraken. Wees u bewust van de lage scholingsgraad en de mogelijkheid dat een deel van de doelgroep die u wil bereiken analfabeet is. Moeilijkheden met informatieverwerking. Om tegemoet te komen aan deze en bovenstaande vaststellingen dient de informatie zoveel mogelijk in klare en eenvoudige taal overgebracht te worden. Zet voornamelijk in op mondelinge persoonlijke communicatie en maak gebruik van het informeel netwerk. Zorg voor herkenbaarheid (afbeeldingen). 3. Mensen met een andere culturele achtergrond Grote onderlinge verschillen aanwezig op basis van afkomst, scholing, gezondheid, taal, religie, waarden en normen, Vermijd dan ook dat deze doelgroep als één vormloze groep benaderd wordt. Zet voornamelijk in op mondelinge persoonlijke communicatie en maak gebruik van hun eigen kanalen en intermediairs. De intermediairs vormen de brug tussen de doelgroep en verschillende openbare diensten en organisaties. Ze maken zelf deel uit van de doelgroep en hebben dus kennis van de gewoonten, normen en waarden die binnen deze groep gelden. Ze vormen bovendien een vertrouwenspersoon die de volgende krachten kan inzetten: begrip, (h)erkenning en inleving in de leefwereld van de doelgroep. Lokale infobladen en kranten vormen geen doeltreffende communicatiekanalen voor het bereiken van deze doelgroep (voornamelijk de eerste generatie). Dit vanwege de vaak beperkte kennis van het Nederlands. Gebruik eenvoudige en duidelijke taal en herleid uw boodschap tot de essentie. 75

76 Wij sommen hier ten slotte nog enkele algemene basispunten op: Hanteer een helder taalgebruik: korte, begrijpbare zinnen en een logische structuur. Schrijf zo eenvoudig mogelijk, maar niet betuttelend of kinderlijk. Maak contact met de lezer: spreek hem aan met je-jij-jullie-u. Doseer de informatie die u geeft. Beperk u met andere woorden tot de essentie. Zorg voor een aantrekkelijke lay-out. Werk samen met ervaringsdeskundigen en geloof in de kracht van informele netwerken. Ga pas over tot publicatie nadat u het materiaal bij de doelgroep getest hebt. 76

77 77

78 Bijlage 8-38 Map voorbeelddocumenten 78

79 Bijlage Pensioensfiche 1 79

80 Bijlage Pensioensfiche 2 80

81 Bijlage 10 Aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing 81

82 Bijlage 11 Aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen 82

83 Bijlage 12 Fiche werkloosheidsuitkeringen 1 83

84 Bijlage 13 Fiche werkloosheidsuitkeringen 2 84

85 Bijlage 14 Fiche nr loonfiche 1 85

86 Bijlage 15 Fiche nr loonfiche 2 86

87 Bijlage 16 Loonfiche 87

88 Bijlage 17 Identiteitskaart 88

89 Bijlage 18 Verblijfskaarten 1 89

90 Bijlage 19 Verblijfskaarten 2 90

91 Bijlage 20 Verklaring op erewoord 1 91

92 Bijlage 21 Verklaring op erewoord 2 92

93 Bijlage 22 Verklaring op erewoord 3 93

94 Bijlage 23 Verklaring op erewoord 4 94

95 Bijlage 24 Verklaring op erewoord 5 95

96 Bijlage 25 Verklaring op erewoord 6 96

97 Bijlage 26 Symbolen mutualiteiten 97

98 Bijlage 27 Vignet mutualiteiten 98

99 Bijlage 28 Aanvraag kortingkaart verhoogde tegemoetkoming 99

100 Bijlage 29 Aanvraagformulier Buzzypazz 100

101 101

102 Bijlage 30 Aanvraagformulier Omnipas 102

103 103

104 Bijlage 31 Folder verwarmingstoelage 104

105 105

106 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 32 Brief toestemming opvragen gegevens deel 1 Beste U werd reeds op de hoogte gesteld van uw recht op de verhoogde tegemoetkoming en kreeg hierbij ook de nodige informatie. Alvorens u uw aanvraag definitief kan indienen bij de mutualiteit, dient u enkele gegevens en bewijsstukken te verzamelen. Het gaat hierbij onder andere om het bewijs dat u beantwoordt aan de vastgelegde (inkomens)voorwaarden. Een medewerker van (vul aan) kan u hierbij begeleiden. Voordat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen, hebben wij uw toestemming nodig om deze gegevens op te vragen, te verwerken, te administreren en zo nodig met andere betrokkenen te delen, schriftelijk of in gesprekken. Alle medewerkers binnen (vul aan) zijn verbonden aan een deontologische code. Er zal dan ook zorgvuldig en discreet omgesprongen worden met de verkregen informatie. 106

107 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 33 Brief toestemming opvragen gegevens deel 2 Toestemming opvragen persoonlijke gegevens Hierbij geef ik (naam en voornaam):... Geboortedatum : Woonplaats :. aan de medewerker van het (vul aan) de machtiging voor het opvragen van relevante gegevens bij de verschillende betrokken instanties (financiële instellingen, instellingen van sociale zekerheid, ). Datum : Plaats : Handtekening cliënt Handtekening medewerker (vul aan) 107

108 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 34 Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont 1. Aanvrager Naam en voornaam Adres Geslacht Man Vrouw Moedertaal Contacttaal Mutualiteit Rijksregisternummer Frans Engels Nederlands Liberale mutualiteit Vrij en neutraal ziekenfonds Partena Ziekenfonds Euromut Socialistisch ziekenfonds Christelijke mutualiteit Identiteitskaartnummer Telefoonnummer 2. Gezinssamenstelling Naam INSZ Geslacht M / V M / V M / V M / V M / V 108

109 3. Aangifte van bestaansmiddelen Inkomsten van Soort inkomst Bedrag/Maand Uitbetalingsinstelling 109

110 4. Documenten - Om uw dossier te kunnen onderzoeken en tot een beslissing te komen, hebben wij volgende gegevens van u ontvangen: - Om uw dossier te kunnen onderzoeken en tot een beslissing te komen, dienen wij volgende gegevens van u nog te ontvangen: 110

111 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 35 Checklist aanvraag VT-statuut 1. Persoonlijke gegevens Naam: Adres: 2. Heeft deze cliënt reeds recht op een verhoogde tegemoetkoming? (Als je al de verhoogde tegemoetkoming hebt, eindigt de code onderaan je gele klever op 1) JA Op basis van een sociaal voordeel (een leefloon of gelijksoortige hulp van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden, IGO, een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid als de cliënt erkend is als gehandicapte, toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of 4 punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal, niet-begeleide minderjarige vreemdeling, een kind dat als gerechtigde is ingeschreven in de hoedanigheid van wees).. Op basis van een inkomensonderzoek Categorie 1: de cliënt is weduwe/weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees, alleenstaande ouder, één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos (periodes van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kunnen hiervoor onderling gecombineerd worden) en beschikt over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,47 te verhogen met 3.140,77 per bijkomend gezinslid.. Categorie 2: de cliënt behoort tot geen van bovenstaande groepen, maar beschikt op het moment van de aanvraag over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,70 te verhogen met 3 099,72 per bijkomend gezinslid.. 111

112 - Deze cliënt werd verder geïnformeerd. ja Nee (+ reden) NEE De cliënt werd niet geïnformeerd. Reden: De cliënt werd enkel geïnformeerd. De cliënt werd geïnformeerd en gaf de toestemming om het dossier te onderzoeken. De cliënt heeft recht op verhoogde tegemoetkoming op basis van een sociaal voordeel. De cliënt heeft recht op verhoogde tegemoetkoming op basis van een hoedanigheid 1. Financiële situatie bekijken Aantal gezinsleden... Berekening grensbedrag. 2. Enkele bijkomende basisgegevens verzamelen (zie apart document Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont ) 3. Overzicht maken + bewijsstukken verzamelen van de bruto belastbare inkomens van de maand voorafgaand aan de aanvraag (zie document Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont ). 4. Aanvraag indienen bij de mutualiteit De cliënt heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming. 112

113 De cliënt werd geïnformeerd over de bijkomende voordelen. Nazorg (telefonisch contact om na te gaan of het recht werd toegekend) De cliënt heeft geen recht op de verhoogde tegemoetkoming. De cliënt heeft recht op verhoogde tegemoetkoming (categorie 3) 1. Financiële situatie bekijken Aantal gezinsleden... Berekening grensbedrag. Deze cliënt was niet aanwezig. 2. Enkele bijkomende basisgegevens verzamelen (zie apart document Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont ) 3. Overzicht maken + bewijsstukken verzamelen van de bruto belastbare inkomens van voorgaande jaar (zie document Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont ). 4. Aanvraag indienen bij de mutualiteit De cliënt heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming. De cliënt werd geïnformeerd over de bijkomende voordelen. Nazorg (telefonisch contact om na te gaan of het recht werd toegekend) De cliënt heeft geen recht op de verhoogde tegemoetkoming. 113

114 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 36 Document voor huisbezoeken Mijn naam is (vul aan) en ik ben medewerkster binnen (vul aan). Sinds kort ben ik van start gegaan met een nieuw project betreffende het thema VT-statuut. Dit statuut geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, In het kader van dit project is het de bedoeling om actief op zoek te gaan naar gerechtigden op dit statuut. Huisbezoeken doen vormt één van de vele mogelijkheden om dit doel te bereiken. Hierbij is het de bedoeling om u, als inwoner van (vul aan), zo goed mogelijk te informeren over het bestaan van dit recht en indien van toepassing te begeleiden en ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. Het creëren van vertrouwen en oog voor uw hulpvraag vormen hierbij belangrijke uitgangspunten. Wij danken u alvast voor uw medewerking. Secretaris Voorzitter (vul aan: laat dit document ondertekenen door de secretaris en voorzitter) 114

115 Bijlage 37 Flyer doelgroep RVV-statuut (Plaats hier een eigen afbeelding) Wat? Minder betalen voor medische kosten: arts, tandarts en kinesist, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, Voor wie? U heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming wanneer uw bruto belastbaar jaarinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. Mogelijke andere voordelen Meer informatie Korting bus, trein en metro Korting Vlaamse Zorgverzekering: 10 euro in plaats van 25 euro Verwarmingstoelage Korting telefoonrekening Korting op daguitstappen en vakanties (vul aan met lokale voordelen) uw mutualiteit (informatie statuut, aanvraagformulier openbaar vervoer) het OCMW van (vul aan) (vermeld hier ook voor welke rechten ze bij het OCMW terecht kunnen) Tel. (vul aan) (vul aan) de sociale dienst van de stad (vul aan)(vermeld hier ook voor welke rechten ze bij de stad terecht kunnen) Tel. (vul aan) (vul aan) 115

116 Bijlage 38 Brochure verhoogde tegemoetkoming toeleiders 116

117 117

118 Bijlage 39 Registratiedocument: zie apart mapje op USB-stick 118

119 STAP 4A Bekendmaking bij de eigen doelgroep Wat? In deze fase is het de bedoeling om cliënten binnen uw organisatie te informeren over het bestaan van het recht op de verhoogde tegemoetkoming en de bijkomende voordelen. In deze stap wordt voornamelijk de schriftelijke en digitale communicatie als middel gehanteerd. Concrete uitwerking Het verspreiden van de flyer vormt een eerste mogelijke manier om de doelgroep te bereiken. Daarnaast zijn er nog tal van andere communicatiemiddelen mogelijk. De keuze hiervoor is vooral afhankelijk van de reguliere werking van de organisatie en de doelgroep die u voor ogen heeft. Wij schetsen hieronder een mogelijk stappenplan om al deze thema s in kaart te brengen. Stap 1: doelgroepanalyse Breng de verschillende doelgroepen in kaart die worden bereikt binnen uw organisatie. Ga na op welke doelgroep(en) u zich wil richten binnen het project en maak voor elke groep een grondige analyse: o Welke groep is het belangrijkste (werklozen, ouderen, alleenstaande ouders, )? o Wat zijn de kenmerken van de doelgroep? o Zijn er voor de verschillende doelgroepen verschillen op vlak van toepassing van het recht? o Welke afdeling binnen de organisatie houdt zich bezig met de doelgroep? o We geven u in dit opzicht nog twee belangrijke tips mee: 119

120 - Leg de focus op de juiste doelgroep en durf tijdig bij te sturen. - Het blijft van belang de rechthebbenden te informeren, ook bij personen die het recht automatisch toegekend krijgen. Bij een automatische toekenning schuilt namelijk het gevaar dat mensen rechten hebben op bepaalde gebieden, maar hiervan geheel niet op de hoogte zijn. Deze vaststelling werd binnen het project onder andere gedaan bij leefloongerechtigden. Stap 2: communicatiedoelstelling(en) formuleren In deze stap wordt een antwoord geformuleerd op de vraag: Wat willen we met de communicatie bereiken? Communicatiedoelstellingen worden vaak geformuleerd in termen van de gewenste communicatie-effecten: kennis, houding en gedrag. Een belangrijk hulpmiddel bij het opstellen van de doelen is de SMART-methode. SMART staat voor: Specifiek: zorg voor een duidelijke en concrete omschrijving van het doel. Meetbaar: er moet een systeem, methode en procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel bereikt is. Acceptabel: er moet draagvlak zijn voor het na te streven doel. Realistisch: het doel moet haalbaar zijn. Tijdgebonden: bepaal binnen welk tijdsbestek u het doel wilt bereiken. Hieronder vindt u een overzicht terug van enkele mogelijke doelstellingen. We geven hier enkel een algemene omschrijving aangezien de inhoud hiervan onderhevig is aan verschillende factoren. Het is dus belangrijk om voor uw organisatie eigen communicatiedoelstellingen te formuleren en deze zo uitgebreid mogelijk te omschrijven. Maak hiervoor gebruik van de bovenvermelde SMART-methode. Bovendien kunnen de communicatie-effecten nog opgesplitst worden naargelang de doelgroep. We geven u aanvullend wel nog wat concrete voorbeelden vanuit het project te Halle. o Kennis: de doelgroep weet wat het recht op de verhoogde tegemoetkoming inhoudt. o Houding: de doelgroep ontwikkelt een positievere houding tegenover ons als organisatie omdat we ze proactief trachten te benaderen. o Gedrag: cliënten zetten de stap naar de mutualiteit en gaan ermee akkoord om na te gaan of ze al dan niet recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. 120

121 Enkele concrete voorbeelden vanuit het project: - Leefloners zijn bij het begin van hun begeleiding bij OCMW Halle op de hoogte van hun recht op het sociaal telefoontarief. - Na één jaar hebben wij vanuit OCMW Halle 70 Hallenaren toegeleid naar hun recht op de verhoogde tegemoetkoming. Stap 3: boodschap bepalen De boodschap is in dit geval de inhoud van het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Er kan hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende thema s: o Wat houdt het recht op de verhoogde tegemoetkoming in? o Heeft u reeds recht op de verhoogde tegemoetkoming? o Voor wie is dit recht? o Wat moet u doen om het recht aan te vragen? o Bij wie kan u terecht voor verdere inlichtingen? Daarnaast kan u de rechthebbenden op de hoogte brengen van de bijkomende voordelen die verbonden zijn aan het recht. U kan er als organisatie voor kiezen om één of meerdere voorde(e)l(en) nog eens apart in de kijker te plaatsen. U kan bijvoorbeeld een sterke focus leggen op het voordeel derdebetalerssysteem. We verwezen al meermaals naar het belang van de toepassing van dit recht als antwoord op het verkleinen van de financiële drempel. Het is van belang dat de doelgroep zelf hiervan op de hoogte wordt gesteld. In bijlage (bijlage 40) kan u een artikel terugvinden waarin de focus vooral op dit thema wordt gelegd. U zal ongetwijfeld geconfronteerd worden met allerlei drempels van de cliënt bij het aanvragen van dit recht ten aanzien van de zorgverstrekker. Tracht hieraan de nodige aandacht te besteden teneinde tijdig te kunnen anticiperen op deze terughoudendheid. Stap 4: beschikbare (communicatie)middelen Breng de verschillende communicatiemiddelen, die reeds worden gebruikt binnen uw organisatie, in kaart. Wij sommen hier alvast enkele mogelijkheden op en in bijlage (bijlage 37, 41, 42 en 43) wordt al het nodige materiaal hiervoor ter beschikking gesteld. Uw organisatie kan uiteraard zelf beslissen welke al dan niet zullen worden ingezet. Dit is bovendien afhankelijk van een aantal factoren: de reeds aanwezige interne communicatiemiddelen, beschikbaar budget, de tijdspanne, - Het verspreiden van de lokale flyer. 121

122 - U kan een artikel plaatsen in de verschillende lokale infobladen. - De informatie kan op de website van jullie organisatie vermeld worden. - Een affiche ophangen in de onthaalruimte(n) waaronder het onthaal (balie of loket), de wachtruimte en de gesprekslokalen vormt een andere mogelijkheid. - Indien u over projectiemogelijkheden beschikt, kan u ervoor kiezen om een PowerPoint te presenteren waarop alle nodige informatie vermeld staat. - Ga per doelgroep na of er reeds een specifiek communicatiemiddel wordt ingezet om hen te bereiken en maak hier waar mogelijk gebruik van om het recht bekend te maken. Dit kan bijvoorbeeld vermeld worden bij de ter kennisgevingen van individuele steunen. - In sommige gemeenten is er sprake van een digitaal sociaal huis waarop het recht vermeld kan worden. Stap 5: plannen en organiseren (facultatief) U kan ervoor kiezen om van alle bovenvermelde stappen een gestructureerd overzicht te maken. We kunnen hier twee onderdelen onderscheiden: het visueel communicatieplan en een communicatieplanning. Het eerste geeft via een tijdslijn een duidelijk overzicht van de verschillende communicatieacties. In de communicatieplanning worden deze verschillende acties concreter uitgewerkt aan de hand van volgende elementen: de datum, de doelgroep die u ermee wilt bereiken, de boodschap, het gebruikte communicatiekanaal, de afzender, de frequentie, het materiaal dat u moet voorzien en de verantwoordelijke voor de actie. In bijlage (bijlage 44 en 45) kan u de voorbeelddocumenten terugvinden. U kan deze documenten gebruiken om de acties ter goedkeuring voor te leggen aan uw bestuur. Checklist U heeft een zicht op de interne doelgroep(en) die u wil bereiken. U heeft een overzicht van alle mogelijke communicatieacties. De geplande acties werden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. De communicatieacties werden ten uitvoering gebracht. De doelgroepen werden met andere woorden op de hoogte gebracht van het recht op de verhoogde tegemoetkoming en de bijkomende voordelen. 122

123 U heeft, indien van toepassing, uw registratiedocument aangevuld. Indien dit uw laatste stap was binnen het project: er vond een evaluatie plaats met terugkoppeling naar het bestuur. 123

124 124

125 Bijlage 39 Registratiedocument: zie apart mapje op USB-stick 125

126 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 40 Artikel derdebetalerssysteem Naar de dokter voor amper 1 euro Wat? Indien u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming kan u vragen aan uw huisarts om de regeling betalende derde toe te passen. Hierdoor zal u nog slechts 1 euro moeten betalen voor een consultatie. De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een betere terugbetaling van medische kosten. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, U zal dus voor de meeste medische verzorging minder zelf moeten betalen. Wat moet u doen? Ga na of u reeds recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. U heeft hier recht op indien de code onderaan uw kleefbriefje op 1 eindigt (bijvoorbeeld 111/111, 121/121, 131/131, 141/141, ). U heeft reeds recht op de verhoogde tegemoetkoming: 1. Stel aan uw huisarts de vraag of hij de regeling betalende derde wil toepassen. 2. Overhandig hem een vignet of een attest van de mutualiteit als bewijs dat u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. 3. Uw huisarts brengt het recht op het derdebetalerssysteem voor u in orde. U heeft nog geen recht op de verhoogde tegemoetkoming: 1. Neem contact op met de mutualiteit indien uw bruto belastbaar jaarinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. 2. Indien u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming onderneem dan de bovenstaande stappen om uw recht op het derdebetalersysteem in orde te brengen. 126

127 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 41 Artikel doelgroep Recht op de verhoogde tegemoetkoming: minder betalen voor uw gezondheid! Is je inkomen beperkt en heb je nog geen verhoogde tegemoetkoming, dan moet je zeker deze tekst lezen. Wat? De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, U zal dus voor de meeste medische verzorging minder zelf moeten betalen. Daarnaast zijn er nog tal van andere voordelen: korting op het openbaar vervoer, sociaal telefoontarief, verwarmingstoelage, Voor wie? U heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming wanneer uw bruto belastbaar jaarinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. Wenst u verdere inlichtingen? Had u graag wat meer informatie gekregen over dit recht of kent u iemand uit uw omgeving die hier mogelijks recht op heeft, neem dan contact op met één van onderstaande organisaties (vul aan): het OCMW van Tel. de sociale dienst van Tel. of uw mutualiteit 127

128 Bijlage 42 Affiche recht 128

129 Bijlage 43 Powerpoint TV 129

130 130

131 131

132 132

133 Bijlage 44 Visueel communicatieplan > Januari 2014 Februari 2014 Maart 2014 April 2014 Mei 2014 Juni 2014 Doelgroep A Doelgroep B Plaats hier een communicatieactie Plaats hier een communicatieactie Doelgroep C Doelgroep D Plaats hier een communicatieactie Plaats hier een communicatieactie 133

134 Bijlage 45 Communicatieplanning Datum Doelgroep Boodschap Middel Afzender Frequentie Materiaal Verantwoordelijke Datum: periode waarbinnen de actie gerealiseerd zal zijn. Doelgroep: de groep die u wil bereiken. Boodschap: inhoud van de boodschap. Middel: communicatiekanaal via dewelke u de boodschap wil overbrengen. Afzender: verantwoordelijke van de actie. Frequentie: het aantal keer dat deze actie zal herhaald worden en de periodiciteit (wekelijks, maandelijks, ) Materiaal: afhankelijk van het gekozen middel (vb: powerpointpresentatie bij het geven van een infosessie). Verantwoordelijke(n): de persoon die zich bezighoudt met het ten uitvoering brengen van de actie. 134

135 Bijlage 8-38 Map voorbeelddocumenten 135

136 Bijlage Pensioensfiche 1 136

137 Bijlage Pensioensfiche 2 137

138 Bijlage 10 Aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing 138

139 Bijlage 11 Aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen 139

140 Bijlage 12 Fiche werkloosheidsuitkeringen 1 140

141 Bijlage 13 Fiche werkloosheidsuitkeringen 2 141

142 Bijlage 14 Fiche nr loonfiche 1 142

143 Bijlage 15 Fiche nr loonfiche 2 143

144 Bijlage 16 Loonfiche 144

145 Bijlage 17 Identiteitskaart 145

146 Bijlage 18 Verblijfskaarten 1 146

147 Bijlage 19 Verblijfskaarten 2 147

148 Bijlage 20 Verklaring op erewoord 1 148

149 Bijlage 21 Verklaring op erewoord 2 149

150 Bijlage 22 Verklaring op erewoord 3 150

151 Bijlage 23 Verklaring op erewoord 4 151

152 Bijlage 24 Verklaring op erewoord 5 152

153 Bijlage 25 Verklaring op erewoord 6 153

154 Bijlage 26 Symbolen mutualiteiten 154

155 Bijlage 27 Vignet mutualiteiten 155

156 Bijlage 28 Aanvraag kortingkaart verhoogde tegemoetkoming 156

157 Bijlage 29 Aanvraagformulier Buzzypazz 157

158 158

159 Bijlage 30 Aanvraagformulier Omnipas 159

160 160

161 Bijlage 31 Folder verwarmingstoelage 161

162 162

163 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 32 Brief toestemming opvragen gegevens deel 1 Beste U werd reeds op de hoogte gesteld van uw recht op de verhoogde tegemoetkoming en kreeg hierbij ook de nodige informatie. Alvorens u uw aanvraag definitief kan indienen bij de mutualiteit, dient u enkele gegevens en bewijsstukken te verzamelen. Het gaat hierbij onder andere om het bewijs dat u beantwoordt aan de vastgelegde (inkomens)voorwaarden. Een medewerker van (vul aan) kan u hierbij begeleiden. Voordat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen, hebben wij uw toestemming nodig om deze gegevens op te vragen, te verwerken, te administreren en zo nodig met andere betrokkenen te delen, schriftelijk of in gesprekken. Alle medewerkers binnen (vul aan) zijn verbonden aan een deontologische code. Er zal dan ook zorgvuldig en discreet omgesprongen worden met de verkregen informatie. 163

164 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 33 Brief toestemming opvragen gegevens deel 2 Toestemming opvragen persoonlijke gegevens Hierbij geef ik (naam en voornaam):... Geboortedatum : Woonplaats :. aan de medewerker van het (vul aan) de machtiging voor het opvragen van relevante gegevens bij de verschillende betrokken instanties (financiële instellingen, instellingen van sociale zekerheid, ). Datum : Plaats : Handtekening cliënt Handtekening medewerker (vul aan) 164

165 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 34 Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont 5. Aanvrager Naam en voornaam Adres Geslacht Man Vrouw Moedertaal Contacttaal Mutualiteit Rijksregisternummer Frans Engels Nederlands Liberale mutualiteit Vrij en neutraal ziekenfonds Partena Ziekenfonds Euromut Socialistisch ziekenfonds Christelijke mutualiteit Identiteitskaartnummer Telefoonnummer 6. Gezinssamenstelling Naam INSZ Geslacht M / V M / V M / V M / V M / V 165

166 7. Aangifte van bestaansmiddelen Inkomsten van Soort inkomst Bedrag/Maand Uitbetalingsinstelling 166

167 8. Documenten - Om uw dossier te kunnen onderzoeken en tot een beslissing te komen, hebben wij volgende gegevens van u ontvangen: - Om uw dossier te kunnen onderzoeken en tot een beslissing te komen, dienen wij volgende gegevens van u nog te ontvangen: 167

168 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 35 Checklist aanvraag VT-statuut 3. Persoonlijke gegevens Naam: Adres: 4. Heeft deze cliënt reeds recht op een verhoogde tegemoetkoming? (Als je al de verhoogde tegemoetkoming hebt, eindigt de code onderaan je gele klever op 1) JA Op basis van een sociaal voordeel (een leefloon of gelijksoortige hulp van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden, IGO, een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid als de cliënt erkend is als gehandicapte, toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of 4 punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal, niet-begeleide minderjarige vreemdeling, een kind dat als gerechtigde is ingeschreven in de hoedanigheid van wees).. Op basis van een inkomensonderzoek Categorie 1: de cliënt is weduwe/weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees, alleenstaande ouder, één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos (periodes van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kunnen hiervoor onderling gecombineerd worden) en beschikt over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,47 te verhogen met 3.140,77 per bijkomend gezinslid.. Categorie 2: de cliënt behoort tot geen van bovenstaande groepen, maar beschikt op het moment van de aanvraag over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,70 te verhogen met 3 099,72 per bijkomend gezinslid.. 168

169 - Deze cliënt werd verder geïnformeerd. ja Nee (+ reden) NEE De cliënt werd niet geïnformeerd. Reden: De cliënt werd enkel geïnformeerd. De cliënt werd geïnformeerd en gaf de toestemming om het dossier te onderzoeken. De cliënt heeft recht op verhoogde tegemoetkoming op basis van een sociaal voordeel. De cliënt heeft recht op verhoogde tegemoetkoming op basis van een hoedanigheid 1. Financiële situatie bekijken Aantal gezinsleden... Berekening grensbedrag. 2. Enkele bijkomende basisgegevens verzamelen (zie apart document Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont ) 3. Overzicht maken + bewijsstukken verzamelen van de bruto belastbare inkomens van de maand voorafgaand aan de aanvraag (zie document Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont ). 4. Aanvraag indienen bij de mutualiteit De cliënt heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming. 169

170 De cliënt werd geïnformeerd over de bijkomende voordelen. Nazorg (telefonisch contact om na te gaan of het recht werd toegekend) De cliënt heeft geen recht op de verhoogde tegemoetkoming. De cliënt heeft recht op verhoogde tegemoetkoming (categorie 3) 1. Financiële situatie bekijken Aantal gezinsleden... Berekening grensbedrag. Deze cliënt was niet aanwezig. 2. Enkele bijkomende basisgegevens verzamelen (zie apart document Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont ) 3. Overzicht maken + bewijsstukken verzamelen van de bruto belastbare inkomens van voorgaande jaar (zie document Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont ). 4. Aanvraag indienen bij de mutualiteit De cliënt heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming. De cliënt werd geïnformeerd over de bijkomende voordelen. Nazorg (telefonisch contact om na te gaan of het recht werd toegekend) De cliënt heeft geen recht op de verhoogde tegemoetkoming. 170

171 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 36 Document voor huisbezoeken Mijn naam is (vul aan) en ik ben medewerkster binnen (vul aan). Sinds kort ben ik van start gegaan met een nieuw project betreffende het thema VT-statuut. Dit statuut geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, In het kader van dit project is het de bedoeling om actief op zoek te gaan naar gerechtigden op dit statuut. Huisbezoeken doen vormt één van de vele mogelijkheden om dit doel te bereiken. Hierbij is het de bedoeling om u, als inwoner van (vul aan), zo goed mogelijk te informeren over het bestaan van dit recht en indien van toepassing te begeleiden en ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. Het creëren van vertrouwen en oog voor uw hulpvraag vormen hierbij belangrijke uitgangspunten. Wij danken u alvast voor uw medewerking. Secretaris Voorzitter (vul aan: laat dit document ondertekenen door de secretaris en voorzitter) 171

172 Bijlage 37 Flyer doelgroep RVV-statuut (Plaats hier een eigen afbeelding) Wat? Minder betalen voor medische kosten: arts, tandarts en kinesist, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, Voor wie? U heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming wanneer uw bruto belastbaar jaarinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. Mogelijke andere voordelen Meer informatie Korting bus, trein en metro Korting Vlaamse Zorgverzekering: 10 euro in plaats van 25 euro Verwarmingstoelage Korting telefoonrekening Korting op daguitstappen en vakanties (vul aan met lokale voordelen) uw mutualiteit (informatie statuut, aanvraagformulier openbaar vervoer) het OCMW van (vul aan) (vermeld hier ook voor welke rechten ze bij het OCMW terecht kunnen) Tel. (vul aan) (vul aan) de sociale dienst van de stad (vul aan)(vermeld hier ook voor welke rechten ze bij de stad terecht kunnen) Tel. (vul aan) (vul aan) 172

173 Bijlage 38 Brochure verhoogde tegemoetkoming toeleiders 173

174 174

175 STAP 5A Bekendmaking bij medewerkers eigen bestuur Wat? U kan er als organisatie voor kiezen om al uw medewerkers te betrekken bij het project. De medewerkers van uw organisatie komen rechtstreeks in contact met mogelijke rechthebbenden en vormen in dat opzicht een zeer waardevolle sleutelfiguur. Ze zijn bovendien op lange termijn een belangrijke bron van informatie voor het project. Zij kunnen een antwoord bieden op vragen die van belang zijn voor de verdere uitwerking van het project: Wat zijn hun ervaringen met de doelgroep?, Welke belemmerende of bevorderende factoren stellen zij vast?, Het biedt een meerwaarde om al uw medewerkers bij het project te betrekken en zo draagvlak te creëren. Er bestaan verschillende strategieën om draagvlak te creëren. In deze fase gaat het louter en alleen om informatieoverdracht. Medewerkers moeten in de eerste plaats geïnformeerd worden over de inhoud van het recht op de verhoogde tegemoetkoming en de voordelen die verbonden zijn aan dit recht. Daarnaast moeten ze een duidelijk en concreet beeld krijgen van de inhoud en verloop van het project en de positieve effecten ervan. Ten slotte kunnen ze ook op de hoogte worden gebracht van de visie en de missie die aan de basis liggen van dit project. Van hieruit kunnen eventuele verwachtingen, die in een latere fase meer concreet aan bod komen, naar de medewerkers toe gemakkelijker worden gesteld. De kracht van herhaling vormt hier een waardevolle methodiek. Zorg ervoor dat het thema op verschillende manieren en via verschillende kanalen terugkomt. Concrete uitwerking Het is in de eerste plaats belangrijk dat de flyer voor toeleiders via verschillende kanalen verspreid wordt. In deze stap richten we ons enkel tot het verspreiden van de flyer onder het eigen personeel. De verschillende manieren waarop dit kan gebeuren, worden hieronder uitgebreid besproken. Het verspreiden van de flyer vormt één mogelijkheid, maar ga in deze fase ook na welke andere communicatiemiddelen er mogelijk zijn. Dit is opnieuw afhankelijk 175

176 van de reguliere werking van de organisatie. In stap 4A werd er een mogelijk stappenplan aangereikt om al deze aspecten in kaart te brengen. Wij bespreken hier enkel stap 1 doelgroepanalyse, stap 3 boodschap bepalen en stap 4 beschikbare (communicatie)middelen : Stap 1: doelgroepanalyse De doelgroep vormt hier het personeel van uw eigen organisatie. Maak een duidelijk overzicht van de interne diensten/personeelsleden die u wil bereiken. Verlies hierbij zeker de volgende doelgroepen, indien aanwezig, niet uit het oog: - vrijwilligers - intern en extern verzelfstandigde agentschappen - andere lopende projecten - Stap 2: boodschap bepalen We kunnen hier twee onderdelen onderscheiden. De medewerkers dienen in de eerste plaats op de hoogte te worden gebracht van het recht op de verhoogde tegemoetkoming en de bijhorende voordelen. Daarnaast moeten ze een duidelijk en concreet beeld krijgen van de inhoud en verloop van het project, de meerwaarde ervan en de visie die hieraan ten grondslag ligt. Stap 3: beschikbare (communicatie)middelen Breng de verschillende interne communicatiemiddelen in kaart. Wij sommen hier alvast enkele mogelijkheden op en in bijlage (bijlage 38, 42 en 46) wordt al het nodige materiaal hiervoor ter beschikking gesteld. U kan zelf beslissen welke al dan niet zullen worden ingezet. In de informatiefase is het echter wel belangrijk om meerdere kanalen in te zetten om uw boodschap onder de aandacht te brengen. - De flyer kan op verschillende manieren verspreid worden: uitdelen, op een centrale plaats ter beschikking stellen, via mail versturen, - Nieuwe medewerkers kunnen systematisch op de hoogte worden gebracht van het project en de inhoud van het recht: de informatie kan meegedeeld worden tijdens een rondleiding, de flyer en eventuele andere nuttige documenten kunnen opgenomen worden in de introductiemap voor nieuwe medewerkers, - U kan een affiche ophangen in de personeelsruimten. 176

177 - Indien u over een personeelsblad beschikt, kan u hierin een artikel laten plaatsen. - De informatie verspreiden via intranet en vormt een andere mogelijke communicatiestrategie. - Een ander voorbeeld van een intern communicatiemiddel is een prikbord met meldingen. Zo kan u bijvoorbeeld de flyer, de affiche of een reeds opgesteld artikel met betrekking tot het project op dit meldingenbord ophangen. - De informatie kan opgenomen worden in het sociaal jaarverslag. - U kan een mondelinge toelichting geven tijdens een teamvergadering. We zouden vooral voor dit communictaiemiddel opteren bij het overbrengen van de inhoud en het verloop van het project, de meerwaarde ervan en de visie die hieraan ten grondslag ligt. Checklist U heeft een overzicht van de verschillende interne diensten/personeelsleden die u wilt bereiken. U heeft een overzicht van alle mogelijke communicatieacties. De geplande acties werden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. De communicatieacties werden ten uitvoering gebracht. Het personeel binnen uw organisatie werd met andere woorden via verschillende interne communicatiekanalen op de hoogte gebracht van het recht op de verhoogde tegemoetkoming en de inhoud van het project. U heeft, indien van toepassing, uw registratiedocument aangevuld. Indien dit uw laatste stap was binnen het project: er vond een evaluatie plaats met terugkoppeling naar het bestuur. 177

178 178

179 Bijlage 38 Brochure verhoogde tegemoetkoming toeleiders 179

180 180

181 Bijlage 39 Registratiedocument: zie apart mapje op USB-stick 181

182 Bijlage 42 Affiche recht 182

183 Bijlage 44 Visueel communicatieplan > Januari 2014 Februari 2014 Maart 2014 April 2014 Mei 2014 Juni 2014 Doelgroep A Doelgroep B Plaats hier een communicatieactie Plaats hier een communicatieactie Doelgroep C Doelgroep D Plaats hier een communicatieactie Plaats hier een communicatieactie 183

184 Bijlage 45 Communicatieplanning Datum Doelgroep Boodschap Middel Afzender Frequentie Materiaal Verantwoordelijke Datum: periode waarbinnen de actie gerealiseerd zal zijn. Doelgroep: de groep die u wil bereiken. Boodschap: inhoud van de boodschap. Middel: communicatiekanaal via dewelke u de boodschap wil overbrengen. Afzender: verantwoordelijke van de actie. Frequentie: het aantal keer dat deze actie zal herhaald worden en de periodiciteit (wekelijks, maandelijks, ) Materiaal: afhankelijk van het gekozen middel (vb: powerpointpresentatie bij het geven van een infosessie). Verantwoordelijke(n): de persoon die zich bezighoudt met het ten uitvoering brengen van de actie. 184

185 Bijlage 46 Artikel personeel Het recht op de Verhoogde Tegemoetkoming: verlaag mee de drempel! Onze organisatie is sinds (vul aan) gestart met een nieuw sociaal project rond gezondheidszorg, meer concreet met betrekking tot de verhoogde tegemoetkoming. Dit op basis van de vaststelling dat sommige kansengroepen in aanmerking komen voor dit recht, maar hier vaak niet van op de hoogte zijn. Het is de bedoeling om (pro)actief op zoek te gaan naar deze doelgroep en hen zo goed mogelijk te informeren. Wat houdt dit recht juist in? Betere terugbetaling van geneeskundige verzorging zoals raadplegingen bij arts, tandarts en kinesist, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, door het ziekenfonds. Voor wie? De verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt op 2 verschillende manieren toegekend: 1. Op basis van een sociaal voordeel (leefloon, IGO, vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, ) De cliënt hoeft zelf geen stappen te ondernemen. 2. Op basis van een inkomensonderzoek Indien de cliënt tot één van onderstaande categorieën behoort, kan de verhoogde tegemoetkoming aangevraagd worden op basis van een inkomensonderzoek: Categorie 1: De cliënt is weduwe/weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees, alleenstaande ouder, één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos en beschikt over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,47 te verhogen met 3.140,77 per bijkomend gezinslid. Het gaat hierbij om het bruto belastbaar gezinsinkomen op het moment van de aanvraag. Categorie 2: De cliënt behoort tot geen van bovenstaande groepen, maar beschikt op het moment van de aanvraag over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,70 te verhogen met 3 099,72 per bijkomend gezinslid. Het gaat hierbij om het bruto belastbaar gezinsinkomen van voorgaande jaar. Bijkomende voordelen: Derdebetalersysteem Vermindering openbaar vervoer (NMBS, MIVB en de Lijn) Verminderde bijdrage voor de zorgverzekering Verwarmingstoelage indien woning wordt verwarmd met bulkpropaangas, huisbrandolie of verwarmingspetroleum aan de pomp. Sociale maximumfactuur Sociaal telefoontarief (beperkte doelgroep) 185

186 Binnen onze werking komen we vaak in contact met mogelijke rechthebbenden en vormen we dus zeer belangrijke toeleiders! Tracht bij een vermoeden uw cliënten gericht te informeren over het bestaan van dit recht en indien van toepassing door te verwijzen naar de hiervoor bevoegde instanties (vul aan): 186

187 STAP 6A Individuele initiatieven rond proactief handelen Wat? In deze stap worden er enkele mogelijke acties rond proactief handelen opgesomd. Deze acties zijn gericht op de doelgroep(en) die u binnen uw eigen organisatie bereikt en het personeel van uw organisatie. Wat deze laatste groep betreft dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen twee thema s. U kan er als organisatie voor kiezen uw personeel enkel in te lichten over het recht op de verhoogde tegemoetkoming en/of u kan hen aansluitend ook informatie aanbieden over proactief handelen. De focus in de voorgaande stappen lag voornamelijk op informatieoverdracht. Dit vormt een eerste belangrijke stap in het creëren van draagvlak. In deze fase vormt dit nog steeds een belangrijk aspect, maar aanvullend worden er hier meer verwachtingen gesteld ten aanzien van de projectmedewerker, de andere personeelsleden en de organisatie in het algemeen. We hanteren hier dan ook andere strategieën voor het behoud en/of de uitbreiding van het draagvlak. We vinden het belangrijk dat hier voldoende aandacht aan wordt besteed aangezien dit een essentieel onderdeel vormt om het veranderingsproces te laten slagen. Concrete uitwerking Organiseer een infomoment voor de medewerkers van uw organisatie rond het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van dit recht, hoe groter de kans dat mogelijke rechthebbenden gerichter worden geïnformeerd, begeleid en/of doorverwezen. Het bestuur kan ervoor kiezen aansluitend een vorming te geven rond de methodiek proactief handelen. Dit vormt een eerste initiatief in de goede richting om deze methodiek structureel te verankeren binnen uw organisatie. Voor het geven van een infomoment over deze thema s kan u zich in de eerste plaats richten tot de medewerker proactief handelen die werkzaam is in OCMW Halle, Evy Neuteleers. Voor extra informatie rond het recht op de verhoogde tegemoetkoming kan u zich richten tot de verschillende mutualiteiten of het RIZIV. Voor meer informatie over de methodiek 187

188 proactief handelen kan u contact opnemen met de VVSG of samenlevingsopbouw. De contactgegevens kan u terugvinden in bijlage (bijlage 47). Binnen het project van OCMW Halle werd ervoor gekozen om de medewerkers eerst tijdens een teamvergadering te informeren over het infomoment. Er werd nadien nog een uitnodiging via mail verstuurd. U kan deze in bijlage (bijlage 48) terugvinden. Zorg ervoor dat de medewerkers na afloop nog de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen, hun bedenkingen te verwoorden, hun ideeën met betrekking tot het project te delen, Het infomoment voor externe partners komt pas in een latere fase aan bod. U kan er echter als organisatie voor kiezen om een gezamenlijk moment te organiseren waarop zowel eigen personeelsleden als externe partners aanwezig zijn. Dit vormt een uitgelezen moment om te netwerken, ervaringen uit te wisselen en onderlinge samenwerking te creëren. Een andere actie binnen deze stap is het screenen van eigen medewerkers (stappenplan zie bijlage 49). We hebben het dan vooral over de medewerkers die deeltijds tewerkgesteld zijn. Zij behoren mogelijks tot de tweede (indien bijkomende hoedanigheid aanwezig is) of derde categorie van de rechthebbenden. Vermoedelijk worden er wel al heel wat personeelsleden bereikt via het collectief infomoment. Indien er toch nog een aantal personeelsleden of diensten niet geïnformeerd werden, kan u in overleg gaan met de personeelsdienst van uw organisatie voor het zoeken naar mogelijkheden om deze doelgroep te bereiken. Tracht hierbij voldoende aandacht te besteden aan de privacywetgeving. De personeelsverantwoordelijke kan bijvoorbeeld alle deeltijds werkenden, of indien mogelijk alle (deeltijds) werkenden waarvan het loon zich onder het grensbedrag bevindt, een brief opsturen met de informatie over het recht en alle doorverwijsmogelijkheden. Daarnaast kan er een aparte zitdag georganiseerd worden. In bijlage (bijlage 50) kan u een stappenplan terugvinden voor het organiseren van een zitdag. De screening van het eigen cliëntenbestand vormt nog een andere mogelijke actie. In stap 4A werd er reeds een doelgroepanalyse gemaakt. U kan deze opnieuw bij de hand nemen en als basis gebruiken om de doelgroepen te bepalen. Deze doelgroepen kunnen per organisatie verschillen. Wij geven hieronder als inspiratiebron alvast een overzicht van de doelgroepen die binnen ons project werden gescreend. - Screening van OCMW-cliënteel dat een werkloosheidsuitkering geniet. - Leeflooncliënten werden gescreend op extra voordelen (hebben automatisch recht op RVV). 188

189 - Screening van de cliënten binnen het team budgethulpverlening. - Screening van rechthebbenden op de stookoliepremie. - Screening van cliënten thuiszorg binnen het OCMW. - Overlopen van de verslagen met vermelding van de beslissingen van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst. Ga in een volgende fase na of er vanuit uw organisatie een zitdag georganiseerd kan worden voor de eigen doelgroep. Dit houdt in dat een medewerker binnen de eigen organisatie, vermoedelijk de projectmedewerker, op dat moment ter beschikking wordt gesteld om vragen van cliënten te beantwoorden met betrekking tot het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Indien van toepassing kan de medewerker, op basis van de documenten, een eerste individuele screening doen. Deze zitdag kan gekoppeld worden aan een infomoment. De cliënten krijgen dan eerst informatie over het recht en de bijhorende voordelen. U kan er bovendien voor kiezen om meerdere dagen te organiseren, afhankelijk van de doelgroep(en) die u wil bereiken en aansluitend welke doelstelling u voor ogen heeft (toeleiden naar het recht en/of de bijhorende voordelen). In bijlage (bijlage 51 en 52) kan u twee documenten terugvinden die u kan gebruiken om de doelgroep uit te nodigen. Er wordt ook een voorbeeldaffiche ter beschikking gesteld (bijlage 53). Ten slotte hebben wij ook een Powerpoint (bijlage 54) gemaakt die u kan gebruiken indien u het infomoment zelf zou willen geven. Naast het screenen van het cliëntenbestand en het organiseren van zitdagen/infomomenten zijn er uiteraard nog andere leuke en creatieve mogelijkheden om cliënten te bereiken en te ondersteunen bij de toeleiding naar hun recht(en). Wij geven hieronder een omschrijving van twee bijkomende acties die wij binnen ons project ondernomen hebben. We hebben ons hierbij telkens op zowel interne als externe doelgroepen gericht, maar uiteraard bent u vrij om zelf de doelgroep(en) te bepalen. We zijn er ons van bewust dat er nog heel wat andere mogelijke acties bestaan of andere leuke en creatieve manieren voor het uitwerken van de door ons voorgestelde acties en kunnen dit alleen maar sterk aanmoedigen! - Buurtonderzoek We hebben ervoor gekozen om in het begin een buurtonderzoek te organiseren in een sociale woonwijk. De projectmedewerker deed willekeurige huisbezoeken waarbij geïnteresseerde mogelijke rechthebbenden verder werden geïnformeerd over het recht op de verhoogde tegemoetkoming en de bijhorende voordelen. Een eerste kennismaking met de doelgroep en de (proactieve) manier van werken vormden de voornaamste doelstellingen van deze actie. 189

190 - Toeleidingsactie Kansenpas Er vond een proactieve toeleidingsactie plaats voor (toekomstige) rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming. Eerst en vooral werd er aan de hand van een luchtige quiz uitleg gegeven over het recht en de bijkomende voordelen. In het tweede deel werd er specifiek toegespitst op het Kom!Pas (de Kansenpas), een kortingspas voor alle vormen van toegangsgeld voor vrijetijdsactiviteiten waarop rechthebbenden op het VT-statuut aanspraak kunnen maken. Diegenen die het recht reeds hadden, kregen al deze informatie voor een tweede keer te horen. Dit was een bewuste keuze vanuit het geloof in de kracht en het belang van herhaling. Alle nodige documenten die op dit evenement van toepassing zijn, kan u in bijlage (bijlage 50, 51, 52, 53, 54 en 55) terugvinden. Checklist U heeft een overzicht van alle acties die ondernomen zullen worden en deze werden ter goedkeuring voorgelegd aan uw bestuur. Er werd een infomoment over het recht op de verhoogde tegemoetkoming en/of de methodiek proactief handelen georganiseerd voor het personeel binnen uw organisatie. Er werd een screening doorgevoerd van de eigen medewerkers die deeltijds tewerkgesteld zijn. Het eigen cliëntenbestand werd gescreend. Er werd een zitdag(en)/infomoment(en) georganiseerd voor de doelgroepen die binnen uw eigen organisatie bereikt worden. U heeft nog (een) andere actie(s) uitgewerkt. U heeft, indien van toepassing, uw registratiedocument aangevuld. Indien dit uw laatste stap was binnen het project: er vond een evaluatie plaats met terugkoppeling naar het bestuur. 190

191 Tips voor het creëren van draagvlak bij het personeel Een veranderingsproces start met duidelijke en concrete informatie over de noodzaak en een visie waarom er verandering nodig blijkt te zijn. Dit kwam in de vorige stap reeds aan bod, maar mag in deze fase zeker nog eens aangehaald worden. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een teamvergadering aan bod komen. Medewerkers moeten aansluitend een duidelijk zicht hebben op de verwachtingen die ten aanzien van hen gesteld (zullen) worden, afhankelijk van de beslissing die het bestuur hierin neemt. Zij dienen bijvoorbeeld op de hoogte te worden gebracht dat er een vorming zal plaatsvinden betreffende dit thema. Geef hierbij duidelijk aan of dit al dan niet verplicht is. Maak ook duidelijk welke rol zij dienen op te nemen wat betreft de mate van ondersteuning. Bied uw medewerkers de mogelijkheid om waar mogelijk mee te denken, ideeën te geven en hun ervaringen met de doelgroep en het project te delen. Breng de medewerkers regelmatig op de hoogte van de voortgang van het veranderingstraject. Benoem en bekrachtig hun aandeel hierin. Wees ruimdenkend bij het betrekken van personeelsleden. Hanteer hierbij het geloof dat hoe meer mensen op de hoogte zijn van dit recht, hoe groter de kans is dat mogelijke rechthebbenden worden bereikt. Op die manier worden er ook meer ideeën verzameld om de doelgroep te bereiken. 191

192 192

193 Bijlage 37 Flyer doelgroep RVV-statuut (Plaats hier een eigen afbeelding) Wat? Minder betalen voor medische kosten: arts, tandarts en kinesist, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, Voor wie? U heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming wanneer uw bruto belastbaar jaarinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. Mogelijke andere voordelen Meer informatie Korting bus, trein en metro Korting Vlaamse Zorgverzekering: 10 euro in plaats van 25 euro Verwarmingstoelage Korting telefoonrekening Korting op daguitstappen en vakanties (vul aan met lokale voordelen) uw mutualiteit (informatie statuut, aanvraagformulier openbaar vervoer) het OCMW van (vul aan) (vermeld hier ook voor welke rechten ze bij het OCMW terecht kunnen) Tel. (vul aan) (vul aan) de sociale dienst van de stad (vul aan)(vermeld hier ook voor welke rechten ze bij de stad terecht kunnen) Tel. (vul aan) (vul aan) 193

194 Bijlage 38 Brochure verhoogde tegemoetkoming toeleiders 194

195 195

196 Bijlage 39 Registratiedocument: zie apart mapje op USB-stick 196

197 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 41 Artikel doelgroep Recht op de verhoogde tegemoetkoming: minder betalen voor uw gezondheid! Is je inkomen beperkt en heb je nog geen verhoogde tegemoetkoming, dan moet je zeker deze tekst lezen. Wat? De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, U zal dus voor de meeste medische verzorging minder zelf moeten betalen. Daarnaast zijn er nog tal van andere voordelen: korting op het openbaar vervoer, sociaal telefoontarief, verwarmingstoelage, Voor wie? U heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming wanneer uw bruto belastbaar jaarinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. Wenst u verdere inlichtingen? Had u graag wat meer informatie gekregen over dit recht of kent u iemand uit uw omgeving die hier mogelijks recht op heeft, neem dan contact op met één van onderstaande organisaties (vul aan): het OCMW van Tel. de sociale dienst van Tel. of uw mutualiteit 197

198 Bijlage 42 Affiche recht 198

199 Bijlage 47 Lijst belangrijke partners Partner Contactpersoon Tel. BIPT: sociaal telefoontarief Toemeka vzw (toegankelijke taal) Tel: 02/ Fax: 02/ De Link vzw Vorming verhoogde tegemoetkoming Informatie proactief handelen: samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw 02/ Tel: GSM: opbouw.be 199

200 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 48 Uitnodiging vorming partners-collega's (mail) Beste collega s/partners (schrap wat niet past) Zoals jullie allen weten, zijn wij sinds (vul aan) gestart met een project rond de verhoogde tegemoetkoming. Dit onder andere op basis van de vaststelling dat sommige kansengroepen in aanmerking komen voor dit recht, maar hier vaak niet van op de hoogte zijn. Het is dus de bedoeling om proactief op zoek te gaan naar deze doelgroep, hen te informeren over het bestaan van onder andere de verhoogde tegemoetkoming en indien van toepassing te begeleiden en ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. Heel wat professionals, waaronder jullie, komen in contact met deze mogelijke rechthebbenden. We willen jullie dan ook de mogelijkheid bieden om jullie zo goed mogelijk te informeren over dit recht opdat jullie vanuit de functie als toeleider doelgericht deze informatie kunnen doorgeven en mogelijke rechthebbenden al dan niet kunnen doorverwijzen. Om aan dit laatste tegemoet te komen, wordt er op (vul aan) een infosessie georganiseerd. Wat? Infosessie betreffende de verhoogde tegemoetkoming. De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, tandarts en kinesist, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, Het is een recht voor bepaalde gezinnen met een laag gezinsinkomen (= bruto jaarlijks gezinsinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid) Tijdens deze infosessie wordt zowel de huidige stand van zaken betreffende het recht toegelicht als de voornaamste wijzigingen die doorgevoerd zullen worden in (wijzig afhankelijk van het aanbod dat u zal aanbieden) Waar? (vul aan) Wanneer? (vul aan) Kostprijs? (vul aan) Inschrijven (vul aan) 200

201 Bijlage 49 Stappenplan voor het screenen van cliënten Maak gebruik van alle beschikbare informatiebronnen: - Allerlei soorten cliëntenlijsten. - Plan een (individueel) overleg met de medewerkers van de verschillende diensten en overloop samen de individuele dossiers. - Hoe gaat u te werk? 1. Filter op rechthebbenden waarbij het recht automatisch wordt toegekend (leefloongerechtigden, cliënten die een IGO ontvangen, niet-begeleide minderjarige vreemdeling, ) en stel hiervan een aparte lijst op. U kan er als hulpverlener normaal gezien vanuit gaan dat het recht in deze gevallen reeds toegekend werd. We hebben echter binnen ons project opgemerkt dat dit in een aantal (uitzonderlijke) situaties niet het geval was. Wij raden dus aan om deze lijst toch nog eens te overlopen. Daarnaast kan voor deze doelgroepen, al dan niet in een latere fase, nagegaan worden in welke mate de bijhorende voordelen toegekend zijn. 2. Ga bij de administratie of de ICT-dienst na of er een lijst getrokken kan worden van alle cliënten die (nog) geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (op basis van de code onderaan het vignet). Indien mogelijk, sla stap 4 dan over. 3. Doe een screening op basis van de beschikbare informatie (inkomsten, gezinssamenstelling, aanwezigheid roerend en/of onroerend goed, ). De vermoedelijk niet-rechthebbenden worden geschrapt uit de lijst. Er ontstaat dus een overzicht van alle cliënten die volgens u mogelijks recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. 4. Neem bovenstaande lijst bij de hand en ga per cliënt na of hij het recht al dan niet al heeft: - U kan zich baseren op het vignet van de mutualiteit. Als de cliënt reeds recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, eindigt zijn code onderaan het vignet op 1 (bijvoorbeeld 111/111, 121/121, 131/131, 141/141, ). Wees u er wel van bewust dat deze informatie mogelijks niet meer up to date is en dat het dus om een oud vignet kan gaan. 201

202 - Maak gebruik van de kruispuntbank. Hierop kan u per cliënt enkele belangrijke mutualiteitsgegevens terugvinden. Wij geven hieronder een concreet voorbeeld: mutualiteit 306 code verzekerbaarheid : van 01/01/2014 tot 31/12/ De mutualiteit waarbij de cliënt aangesloten is: mutualiteit 306 = Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant. (Op de volgende website kan u alle ziekenfondsen en hun verbondsnummer terugvinden: - Code verzekerbaarheid : = de code eindigt op een 1, dus desbetreffende cliënt heeft reeds het recht op de verhoogde tegemoetkoming - Duur van het recht: 01/01/2014 tot 31/12/ Maak een gestructureerd overzicht van de overblijvende cliënten: naam, telefoonnummer, adres en allerlei andere gegevens die van belang zijn indien u wenst te registreren (cliënt wenste geen verdere informatie + reden, cliënt was reeds rechthebbend, cliënt werd verder begeleid, ). 6. Neem (telefonisch) contact op met deze cliënten: - Geef hen kort wat uitleg over het recht en nodig hen, indien ze geïnteresseerd zijn in meer informatie, uit voor een gesprek (al dan niet mogelijkheid aanbieden tot een huisbezoek). - Hanteer doorheen begeleidingen met cliënten steeds een helikopterblik. Deze blik vormt de basis van het proactief handelen en houdt in dat er aandacht wordt besteed aan de verschillende (levens)domeinen van de cliënt en de rechten die hierop van toepassing zijn, ook de rechten die niet door de cliënt zelf expliciet worden aangehaald. Een overzicht van sociale rechten kan u terugvinden op de rechtenverkenner https://www.rechtenverkenner.be/pages/home.aspx 202

203 Bijlage 50 Stappenplan voor het organiseren van zitdagen 1. Plan een overleg met de betrokken organisatie of bespreek het initiatief met uw eigen bestuur: - Zoek een geschikte datum. - Kies een geschikte locatie en denk hierbij aan de fysieke toegankelijkheid voor de doelgroep. Zorg waar mogelijk voor voldoende anonimiteit en privacy. U kan bijvoorbeeld een apart lokaal voorzien. - Bepaal of er al dan niet catering voorzien zal worden. - Kom overeen via welk(e) communicatiemiddel(len) u de doelgroep op de hoogte zal brengen.. - U kan een persoonlijke uitnodiging versturen per post en/of via mail (zie bijlage). - U kan een artikel laten plaatsen in het lokaal infoblad. - U kan de informatie laten verspreiden via de pers Indien u ook een toelichting zal geven en u van plan bent dit zelf te doen, maak dan een PowerPoint op maat van de doelgroep (zie bijlage) en zorg voor de aanwezigheid van technische ondersteuning (laptop, micro, beamer, USB-stick, verlengkabel, projectiescherm, ) 3. Maak een map met allerlei voorbeelddocumenten (zie bijlage): verklaring op erewoord, identiteitskaart, kleefbriefje, aanslagbiljet, attest van de pensioenen, loonfiche , bewijs van kadastraal inkomen, attest van de vakbond, 4. Vul deze map aan met allerlei andere ondersteunende documenten (zie bijlage): - Toestemmingsformulier voor het opvragen van persoonlijke gegevens. - Fiche voor het opvragen van persoonlijke gegevens en de informatie die van belang is voor de aanvraag van het recht op de verhoogde tegemoetkoming. - Enkele formulieren verklaring op erewoord om ter plaatse in te vullen. - Alle beschikbare formulieren voor de aanvraag van de bijhorende voordelen (bv. 203

204 aanvraagformulier kortingkaart verhoogde tegemoetkoming van de NMBS en de lijn) - Flyers. - Papieren versie van de PowerPoint. - Eigen registratieformulier indien van toepassing. - Agenda. Zo kan u onmiddellijk nieuwe afspraken inplannen. - Naamkaartjes. 204

205 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 51 Uitnodiging infomoment zitdag voorbeeld 1 Recht op de verhoogde tegemoetkoming: minder betalen voor uw gezondheid! Is je inkomen beperkt en heb je nog geen verhoogde tegemoetkoming, dan moet je zeker deze tekst lezen. Wat? De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, U zal dus voor de meeste medische verzorging minder zelf moeten betalen. Daarnaast zijn er nog tal van andere voordelen: korting op het openbaar vervoer, sociaal telefoontarief, verwarmingstoelage, Voor wie? U heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming wanneer uw bruto belastbaar jaarinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. Wenst u verdere inlichtingen? Had u graag wat meer informatie gekregen over dit recht of kent u iemand uit uw omgeving die hier mogelijks recht op heeft - neem dan contact op met (vul aan: naam contactpersoon), medewerker van (vul aan: organisatie) (Tel.: vul aan) - - Of kom dan naar de infomomenten die zullen doorgaan op (vul aan) van (vul aan) en op (vul aan indien van toepassing) van (vul aan indien van toepassing). Deze zullen plaatsvinden in (vul aan). - Welke documenten moet u meebrengen? - Vignet van het ziekenfonds - Laatste belastingbrief (inkomstenjaar: (vul aan) en aanslagjaar: (vul aan)) - Alle inkomensbewijzen (bv. attest van de pensioenen, loonfiche , bewijs van kadastraal inkomen, ) van (vul aan en hanteer een referteperiode van 1 jaar opdat u zeker bent dat u van iedereen, dus ook van diegenen die tot de derde 205

206 categorie behoren, voldoende gegevens hebt) tot en met (vul aan) van ALLE gezinsleden. 206

207 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 52 Uitnodiging infomoment zitdag voorbeeld 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon 16 januari 2015 (vul aan) (vul aan) Haal meer uit jouw budget Beste, Plaats hier een afbeelding Wij nodigen je uit voor een gezellige babbel met koffie en een hapje. We hebben het over hoe je meer kan doen met jouw budget. Volgende zaken komen aan bod: Goedkoper naar de dokter en goedkopere medicijnen Korting bus, trein en metro Korting telefoonrekening Verwarmingstoelage (vul aan) Waar? Wanneer? Hoe laat? (vul aan) (vul aan) (vul aan) Met vriendelijke groeten, Secretaris (vul aan: laat dit document ondertekenen door de secretaris en voorzitter) Voorzitter 207

208 Bijlage 53 Affiche infomoment(en) 208

209 Bijlage 54 Powerpoint Verhoogde tegemoetkoming doelgroep 209

210 210

211 211

212 212

213 Bijlage 55 Quiz 1. U heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming. Welk vignet is dan juist? - 2. Bij wie kan u uw recht op de verhoogde tegemoetkoming laten openen? Woonwinkel OCMW mutualiteit CAW 3. Waar kan u terecht voor een stookoliepremie? Woonwinkel OCMW mutualiteit CAW 4. Wie kan het sociaal telefoontarief niet aanvragen? Een jongen van 24 jaar die leefloon ontvangt van het OCMW. Een man van 65 jaar die samenwoont met zijn vrouw van 62 jaar. Ze hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Een gezin waarbij één van de ouders werkt. 213

214 5. Bij wie wordt de verhoogde tegemoetkoming automatisch toegekend? Rechthebbenden op Leefloon Werkloosheidsuitkering 6. Plaats in de juiste volgorde door in de vierkantjes een cijfer van 1 tot 4 te plaatsen (1 = eerste stap die je moet zetten om een kortingskaart van 50% bij de NMBS aan te vragen en 6 = Ik heb een kortingskaart ). U gaat langs bij een NMBS-station in uw buurt. 6 Ik heb een kortingskaart voor de trein. U controleert of u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming (aan de hand van uw vignet of door contact op te nemen met uw mutualiteit). U verzamelt de volgende documenten: identiteitskaart en pasfoto. 1 Ik wil een kortingskaart voor de trein. U gaat langs bij uw mutualiteit en vraagt een 'attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen aan. 7. Wat betekent het derdebetalerssysteem? Een systeem waarbij u, bijvoorbeeld aan uw dokter, enkel het remgeld (uw eigen deel) betaalt. Een systeem dat ervoor zorgt dat er altijd iemand aanwezig is tijdens uw afspraken bij de dokter. Deze persoon helpt u dan verder met eventuele vragen. Een systeem dat ervoor zorgt dat u bij opname in een ziekenhuis altijd in een gemeenschappelijke kamer terechtkomt. 214

215 8. Hoeveel zal u moeten betalen voor de zorgverzekering als u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming? 10 in plaats van in plaats van in plaats van Wat moet u doen als uw situatie (inkomen of gezinssituatie) wijzigt? Direct naar de mutualiteit gaan en dit melden. U hoeft niets te doen. Het ziekenfonds wordt hier automatisch van op de hoogte gebracht. U moet bellen naar uw dokter. 10. Hoeveel kost een lijnabonnement als u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming?

216 Bijlage 8-38 Map voorbeelddocumenten 216

217 Bijlage Pensioensfiche 1 217

218 Bijlage Pensioensfiche 2 218

219 Bijlage 10 Aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing 219

220 Bijlage 11 Aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen 220

221 Bijlage 12 Fiche werkloosheidsuitkeringen 1 221

222 Bijlage 13 Fiche werkloosheidsuitkeringen 2 222

223 Bijlage 14 Fiche nr loonfiche 1 223

224 Bijlage 15 Fiche nr loonfiche 2 224

225 Bijlage 16 Loonfiche 225

226 Bijlage 17 Identiteitskaart 226

227 Bijlage 18 Verblijfskaarten 1 227

228 Bijlage 19 Verblijfskaarten 2 228

229 Bijlage 20 Verklaring op erewoord 1 229

230 Bijlage 21 Verklaring op erewoord 2 230

231 Bijlage 22 Verklaring op erewoord 3 231

232 Bijlage 23 Verklaring op erewoord 4 232

233 Bijlage 24 Verklaring op erewoord 5 233

234 Bijlage 25 Verklaring op erewoord 6 234

235 Bijlage 26 Symbolen mutualiteiten 235

236 Bijlage 27 Vignet mutualiteiten 236

237 Bijlage 28 Aanvraag kortingkaart verhoogde tegemoetkoming 237

238 Bijlage 29 Aanvraagformulier Buzzypazz 238

239 239

240 Bijlage 30 Aanvraagformulier Omnipas 240

241 241

242 Bijlage 31 Folder verwarmingstoelage 242

243 243

244 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 32 Brief toestemming opvragen gegevens deel 1 Beste U werd reeds op de hoogte gesteld van uw recht op de verhoogde tegemoetkoming en kreeg hierbij ook de nodige informatie. Alvorens u uw aanvraag definitief kan indienen bij de mutualiteit, dient u enkele gegevens en bewijsstukken te verzamelen. Het gaat hierbij onder andere om het bewijs dat u beantwoordt aan de vastgelegde (inkomens)voorwaarden. Een medewerker van (vul aan) kan u hierbij begeleiden. Voordat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen, hebben wij uw toestemming nodig om deze gegevens op te vragen, te verwerken, te administreren en zo nodig met andere betrokkenen te delen, schriftelijk of in gesprekken. Alle medewerkers binnen (vul aan) zijn verbonden aan een deontologische code. Er zal dan ook zorgvuldig en discreet omgesprongen worden met de verkregen informatie. 244

245 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 33 Brief toestemming opvragen gegevens deel 2 Toestemming opvragen persoonlijke gegevens Hierbij geef ik (naam en voornaam):... Geboortedatum : Woonplaats :. aan de medewerker van het (vul aan) de machtiging voor het opvragen van relevante gegevens bij de verschillende betrokken instanties (financiële instellingen, instellingen van sociale zekerheid, ). Datum : Plaats : Handtekening cliënt Handtekening medewerker (vul aan) 245

246 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 34 Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont 9. Aanvrager Naam en voornaam Adres Geslacht Man Vrouw Moedertaal Contacttaal Mutualiteit Rijksregisternummer Frans Engels Nederlands Liberale mutualiteit Vrij en neutraal ziekenfonds Partena Ziekenfonds Euromut Socialistisch ziekenfonds Christelijke mutualiteit Identiteitskaartnummer Telefoonnummer 10. Gezinssamenstelling Naam INSZ Geslacht M / V M / V M / V M / V M / V 246

247 11. Aangifte van bestaansmiddelen Inkomsten van Soort inkomst Bedrag/Maand Uitbetalingsinstelling 247

248 12. Documenten - Om uw dossier te kunnen onderzoeken en tot een beslissing te komen, hebben wij volgende gegevens van u ontvangen: - Om uw dossier te kunnen onderzoeken en tot een beslissing te komen, dienen wij volgende gegevens van u nog te ontvangen: 248

249 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 35 Checklist aanvraag VT-statuut 5. Persoonlijke gegevens Naam: Adres: 6. Heeft deze cliënt reeds recht op een verhoogde tegemoetkoming? (Als je al de verhoogde tegemoetkoming hebt, eindigt de code onderaan je gele klever op 1) JA Op basis van een sociaal voordeel (een leefloon of gelijksoortige hulp van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden, IGO, een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid als de cliënt erkend is als gehandicapte, toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of 4 punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal, niet-begeleide minderjarige vreemdeling, een kind dat als gerechtigde is ingeschreven in de hoedanigheid van wees).. Op basis van een inkomensonderzoek Categorie 1: de cliënt is weduwe/weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees, alleenstaande ouder, één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos (periodes van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kunnen hiervoor onderling gecombineerd worden) en beschikt over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,47 te verhogen met 3.140,77 per bijkomend gezinslid.. Categorie 2: de cliënt behoort tot geen van bovenstaande groepen, maar beschikt op het moment van de aanvraag over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,70 te verhogen met 3 099,72 per bijkomend gezinslid.. 249

250 - Deze cliënt werd verder geïnformeerd. ja Nee (+ reden) NEE De cliënt werd niet geïnformeerd. Reden: De cliënt werd enkel geïnformeerd. De cliënt werd geïnformeerd en gaf de toestemming om het dossier te onderzoeken. De cliënt heeft recht op verhoogde tegemoetkoming op basis van een sociaal voordeel. De cliënt heeft recht op verhoogde tegemoetkoming op basis van een hoedanigheid 1. Financiële situatie bekijken Aantal gezinsleden... Berekening grensbedrag. 2. Enkele bijkomende basisgegevens verzamelen (zie apart document Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont ) 3. Overzicht maken + bewijsstukken verzamelen van de bruto belastbare inkomens van de maand voorafgaand aan de aanvraag (zie document Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont ). 4. Aanvraag indienen bij de mutualiteit De cliënt heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming. 250

251 De cliënt werd geïnformeerd over de bijkomende voordelen. Nazorg (telefonisch contact om na te gaan of het recht werd toegekend) De cliënt heeft geen recht op de verhoogde tegemoetkoming. De cliënt heeft recht op verhoogde tegemoetkoming (categorie 3) 1. Financiële situatie bekijken Aantal gezinsleden... Berekening grensbedrag. Deze cliënt was niet aanwezig. 2. Enkele bijkomende basisgegevens verzamelen (zie apart document Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont ) 3. Overzicht maken + bewijsstukken verzamelen van de bruto belastbare inkomens van voorgaande jaar (zie document Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont ). 4. Aanvraag indienen bij de mutualiteit De cliënt heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming. De cliënt werd geïnformeerd over de bijkomende voordelen. Nazorg (telefonisch contact om na te gaan of het recht werd toegekend) De cliënt heeft geen recht op de verhoogde tegemoetkoming. 251

252 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 36 Document voor huisbezoeken Mijn naam is (vul aan) en ik ben medewerkster binnen (vul aan). Sinds kort ben ik van start gegaan met een nieuw project betreffende het thema VT-statuut. Dit statuut geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, In het kader van dit project is het de bedoeling om actief op zoek te gaan naar gerechtigden op dit statuut. Huisbezoeken doen vormt één van de vele mogelijkheden om dit doel te bereiken. Hierbij is het de bedoeling om u, als inwoner van (vul aan), zo goed mogelijk te informeren over het bestaan van dit recht en indien van toepassing te begeleiden en ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. Het creëren van vertrouwen en oog voor uw hulpvraag vormen hierbij belangrijke uitgangspunten. Wij danken u alvast voor uw medewerking. Secretaris Voorzitter (vul aan: laat dit document ondertekenen door de secretaris en voorzitter) 252

253 Bijlage 37 Flyer doelgroep RVV-statuut (Plaats hier een eigen afbeelding) Wat? Minder betalen voor medische kosten: arts, tandarts en kinesist, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, Voor wie? U heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming wanneer uw bruto belastbaar jaarinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. Mogelijke andere voordelen Meer informatie Korting bus, trein en metro Korting Vlaamse Zorgverzekering: 10 euro in plaats van 25 euro Verwarmingstoelage Korting telefoonrekening Korting op daguitstappen en vakanties (vul aan met lokale voordelen) uw mutualiteit (informatie statuut, aanvraagformulier openbaar vervoer) het OCMW van (vul aan) (vermeld hier ook voor welke rechten ze bij het OCMW terecht kunnen) Tel. (vul aan) (vul aan) de sociale dienst van de stad (vul aan)(vermeld hier ook voor welke rechten ze bij de stad terecht kunnen) Tel. (vul aan) (vul aan) 253

254 Bijlage 38 Brochure verhoogde tegemoetkoming toeleiders 254

255 255

256 STAP 4B Bekendmaking bij partners Wat? Om andere doelgroepen te kunnen bereiken, is samenwerking met (lokale) partners van zeer groot belang. Deze partners komen rechtstreeks in contact met mogelijke rechthebbenden en beschikken over zeer waardevolle kennis en expertise, onder andere wat betreft de manier(en) om deze personen te bereiken. Ze beschikken ook op andere vlakken over zeer waardevolle informatie die van belang kan zijn voor het project: Welke mogelijkheden en beperkingen ervaren zij met betrekking tot het recht?, Welke bijdrage kunnen zij leveren tot het structureel inbouwen van de methodiek proactief handelen?, Door deze samenwerking kunnen de beperkingen en mogelijkheden van elke organisatie gecombineerd worden met elkaar, om samen tot een geheel te komen dat meer is dan de som van de delen. Er wordt op die manier gestreefd naar een integrale zorgverlening waarbij de hulpvraag van de cliënt vanuit al zijn deelaspecten benaderd wordt. Binnen dit project wordt de focus voornamelijk op de verhoogde tegemoetkoming gelegd. Door samen te werken met andere organisaties kan heel wat nuttige informatie, die nodig is om het recht op de verhoogde tegemoetkoming in orde te brengen, sneller en efficiënter doorgegeven worden (attest betalingen werkloosheid bij de vakbonden, stand van zaken aanvraag recht bij de mutualiteiten, ), uiteraard mits de toestemming van de cliënt. Vanuit een proactieve visie is het echter van belang om ook oog te hebben voor andere sociale rechten en de cliënten hierover te informeren en waar nodig gericht door te verwijzen. Een constructief samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties vormt dan een belangrijk aspect dat het verloop van de doorverwijzingsprocedure kan bevorderen. In deze stap worden het welzijns- en zorgnetwerk en eventuele andere partners op de hoogte gebracht van de inhoud en het verloop van het project. Daarnaast is het de bedoeling dat ze wat meer informatie verkrijgen over het recht op de verhoogde tegemoetkoming, de voordelen die verbonden zijn aan dit recht en de methodiek proactief handelen. Het gaat hier dus opnieuw in eerste instantie om informatieoverdracht. 256

257 Concrete uitwerking Het uitwerken van een communicatieplan vormt een eerste belangrijke stap. In stap 4A werd er een mogelijk stappenplan aangereikt. We focussen ons hier op twee stappen uit dit stappenplan. Bepaal welke partners er betrokken dienen te worden (stap 1 doelgroepanalyse ) en welke communicatiemiddelen er voorhanden zijn om de boodschap over te brengen (stap 4 beschikbare (communicatie)middelen ). De boodschap komt overeen met deze die aangehaald werd in stap 5A (zie pagina 176). Stap 1: doelgroepanalyse Creëer een duidelijk beeld van het zorg- en welzijnslandschap binnen uw gemeente. Een instrument dat hierin zeker een helpende hand kan bieden, is de sociale kaart (www.desocialekaart.be). Maak een oplijsting met alle bijhorende concrete gegevens. U kan hiervoor het voorbeelddocument in bijlage (bijlage 47) gebruiken. Hieronder kan u alvast enkele voorbeelden vinden van partners die een belangrijke rol kunnen spelen. Het gaat hier zowel om professionele stakeholders als middenveldorganisaties. Uiteraard is de aanwezigheid van deze organisaties afhankelijk van gemeente tot gemeente. Wees u er bovendien van bewust dat er heel wat organisaties zijn die bovenlokaal werken en mogelijks al betrokken werden via een ander bestuur. Sociale huisvesting VDAB Verenigingen waar armen het woord nemen Riso Vlaams-Brabant Vakbonden + HVW Sociale dienst van de gemeente Projecten 'toeleiders in Centrum voor OCMW diversiteit' Basiseducatie SEL PWA Rusthuizen (Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg) Sociale dienst ziekenhuis CGG Vrouwenbewegingen Kinderopvang CAW Scholen Organisaties voor vorming, leerplichtonderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, Mutualiteiten Woonwinkel 257

258 jobcoaching, werkervaring en sociale economie CLB Kind en Gezin GTB (gespecialiseerde trajectbepalingsbegeleidingsdienst) Seniorenraad en bonden RVA Gezinsbond Buurtwerk Solidariteit voor het LSB gezin vzw Etnisch-culturele verenigingen en Stap 2: beschikbare communicatiemiddelen Aangezien u hier in de eerste plaats moet inzetten op kennisoverdracht, is het aangewezen een brief op te stellen. Stuur deze dan, samen met de flyer, op naar de verantwoordelijken van de organisaties die u wenst te betrekken. In de brief worden de partners op de hoogte gebracht van het bestaan, de opzet en de inhoud van het project. De flyer daarentegen geeft specifieke informatie over de inhoud van het recht op de verhoogde tegemoetkoming en de bijhorende voordelen. De nodige voorbeelddocumenten kan u terugvinden in bijlage (bijlage 38 en 56). Aanvullend wordt er een artikel (bijlage 57) ter beschikking gesteld betreffende de (eind)evaluatie van het project. U kan er als organisatie voor kiezen om een collectief infomoment te organiseren waarop alle vertegenwoordigers van de organisaties worden uitgenodigd. U kan hiervoor het stappenplan voor het organiseren van zitdagen bij de hand nemen (zie bijlage 50). Voor het organiseren van een infomoment voor partners zijn voornamelijk de twee eerste stappen van toepassing. Aanvullend willen we hier nog enkele tips aan toevoegen: - Na het opsturen van de brief/flyer met de algemene informatie over het project en het recht kan u telefonisch contact opnemen met de organisaties. Stel hen opnieuw de vraag naar bereidheid tot deelname aan een individueel of collectief infomoment voor het creëren van onderlinge samenwerking. Wij opteren ervoor om deze vraag ook via een telefonisch gesprek te stellen. U kan het project dan nog wat uitgebreider toelichten en eventuele vragen direct beantwoorden. Bovendien maakt dit het contact persoonlijker. 258

259 - Tijdens deze infomomenten kunnen er verschillende aspecten aan bod komen. In de eerste plaats zal er informatieoverdracht plaatsvinden met betrekking tot het project en het recht. Daarnaast dient er overlegd te worden op welke manier mogelijke rechthebbenden begeleid zullen worden. Ten slotte is het ook mogelijk dat er samen bekeken wordt op welke manier de andere medewerkers geïnformeerd zullen worden (via het verspreiden van flyers, het versturen van een , ). - Bied op regelmatige basis doorheen het project opnieuw de mogelijkheid aan tot individuele infomomenten. U kan aansluitend nog andere communicatiemiddelen in kaart brengen. Wij sommen hier alvast enkele mogelijkheden op en in bijlage (bijlage 38, 42 en 58) wordt al het nodige materiaal hiervoor ter beschikking gesteld. - U kan, indien van toepassing, een artikel laten plaatsen in een nieuwsbrief voor professionals. - Tijdens vergaderingen met andere organisaties of reeds vaststaande overlegstructuren kan dit kort als variapunt aangehaald worden. - U kan op evenementen of beurzen, waarop verschillende organisaties vertegenwoordigd zijn, flyers ter beschikking stellen of deze organisaties rechtstreeks aanspreken (bv. jobbeurs, netwerkdag, ). - Checklist Er werd een lijst opgesteld van alle (lokale) partners die u wenst te betrekken. U heeft een overzicht van alle acties die ondernomen zullen worden en deze werden ter goedkeuring voorgelegd aan uw bestuur. Er werd een brief opgesteld. Alle documenten (brief + flyer) werden via mail/per post bezorgd aan de desbetreffende organisaties. Er werden nog andere communicatiekanalen gehanteerd om de partners te bereiken. Er vonden individuele infomomenten plaats met partners. 259

260 Er werd een collectief infomoment georganiseerd. Er werden nog andere bijkomende acties ondernomen voor de medewerkers van de partners. U heeft, indien van toepassing, uw registratiedocument aangevuld. Indien dit uw laatste stap was binnen het project: er vond een evaluatie plaats met terugkoppeling naar het bestuur. 260

261 261

262 Bijlage 38 Brochure verhoogde tegemoetkoming toeleiders 262

263 263

264 Bijlage 39 Registratiedocument: zie apart mapje op USB-stick 264

265 Bijlage 42 Affiche recht 265

266 Bijlage 44 Visueel communicatieplan > Januari 2014 Februari 2014 Maart 2014 April 2014 Mei 2014 Juni 2014 Doelgroep A Doelgroep B Plaats hier een communicatieactie Plaats hier een communicatieactie Doelgroep C Doelgroep D Plaats hier een communicatieactie Plaats hier een communicatieactie 266

267 Bijlage 45 Communicatieplanning Datum Doelgroep Boodschap Middel Afzender Frequentie Materiaal Verantwoordelijke Datum: periode waarbinnen de actie gerealiseerd zal zijn. Doelgroep: de groep die u wil bereiken. Boodschap: inhoud van de boodschap. Middel: communicatiekanaal via dewelke u de boodschap wil overbrengen. Afzender: verantwoordelijke van de actie. Frequentie: het aantal keer dat deze actie zal herhaald worden en de periodiciteit (wekelijks, maandelijks, ) Materiaal: afhankelijk van het gekozen middel (vb: powerpointpresentatie bij het geven van een infosessie). Verantwoordelijke(n): de persoon die zich bezighoudt met het ten uitvoering brengen van de actie. 267

268 Bijlage 47 Lijst belangrijke partners Partner Contactpersoon Tel. BIPT: sociaal telefoontarief Toemeka vzw (toegankelijke taal) Tel: 02/ Fax: 02/ De Link vzw Vorming verhoogde tegemoetkoming Informatie proactief handelen: samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw 02/ Tel: GSM: opbouw.be 268

269 Bijlage 50 Stappenplan voor het organiseren van zitdagen 1. Plan een overleg met de betrokken organisatie of bespreek het initiatief met uw eigen bestuur: - Zoek een geschikte datum. - Kies een geschikte locatie en denk hierbij aan de fysieke toegankelijkheid voor de doelgroep. Zorg waar mogelijk voor voldoende anonimiteit en privacy. U kan bijvoorbeeld een apart lokaal voorzien. - Bepaal of er al dan niet catering voorzien zal worden. - Kom overeen via welk(e) communicatiemiddel(len) u de doelgroep op de hoogte zal brengen.. - U kan een persoonlijke uitnodiging versturen per post en/of via mail (zie bijlage). - U kan een artikel laten plaatsen in het lokaal infoblad. - U kan de informatie laten verspreiden via de pers Indien u ook een toelichting zal geven en u van plan bent dit zelf te doen, maak dan een PowerPoint op maat van de doelgroep (zie bijlage) en zorg voor de aanwezigheid van technische ondersteuning (laptop, micro, beamer, USB-stick, verlengkabel, projectiescherm, ) 3. Maak een map met allerlei voorbeelddocumenten (zie bijlage): verklaring op erewoord, identiteitskaart, kleefbriefje, aanslagbiljet, attest van de pensioenen, loonfiche , bewijs van kadastraal inkomen, attest van de vakbond, 4. Vul deze map aan met allerlei andere ondersteunende documenten (zie bijlage): - Toestemmingsformulier voor het opvragen van persoonlijke gegevens. - Fiche voor het opvragen van persoonlijke gegevens en de informatie die van belang is voor de aanvraag van het recht op de verhoogde tegemoetkoming. - Enkele formulieren verklaring op erewoord om ter plaatse in te vullen. - Alle beschikbare formulieren voor de aanvraag van de bijhorende voordelen (bv. 269

270 aanvraagformulier kortingkaart verhoogde tegemoetkoming van de NMBS en de lijn) - Flyers. - Papieren versie van de PowerPoint. - Eigen registratieformulier indien van toepassing. - Agenda. Zo kan u onmiddellijk nieuwe afspraken inplannen. - Naamkaartjes. 270

271 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 56 Brief partners Beste partner, We beschikken in België over een goed uitgebouwd gezondheidssysteem met veel aandacht voor kwetsbare personen. Allerlei voordelen en mechanismen werden door verschillende overheden in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat iedereen maximaal gebruik kan maken van dit gezondheidssysteem. Denken we maar aan de verhoogde tegemoetkoming, het derdebetalerssyteem, het maximumfactuur, bijzonder solidariteitsfonds, Ondanks deze en andere extra maatregelen stellen we vast dat toch nog veel mensen een bezoek aan de dokter of tandarts uitstellen omwille van financiële drempels. Zo blijkt uit een studie van de Christelijke Mutualiteiten dat Vlamingen in 2011 minstens één keer een bezoek aan de arts of tandarts uitstellen omwille van financiële redenen. De gezondheidszorg is onderhevig aan het zogenaamde Mattheus effect: de sociale rechten komen niet altijd terecht bij diegene die dit het meest nodig hebben. Integendeel, voor deze groepen in de samenleving stellen we vast dat welbepaalde mechanismen hun toegang tot die diensten in de weg staan. Dit maakt dat er nog steeds sprake is van een sociale gezondheidskloof en dat deze steeds meer toeneemt. De gezondheidskloof tussen arm en rijk, en vooral tussen hoog- en laaggeschoolden, komt op verschillende vlakken tot uiting: Een hooggeschoolde man van 25 jaar wordt gemiddeld 80 jaar, een laaggeschoolde man maar 72,5. Een vrouw van 25 jaar zonder opleiding heeft 18 jaar minder gezonde levensjaren voor de boeg. Overgewicht komt dubbel zoveel voor bij lager geschoolde vrouwen dan bij hoogopgeleide. Mensen met een lagere socio-economische positie hebben meer te kampen met chronische aandoeningen, handicaps, depressies, Als mogelijk antwoord op deze problematiek is het (vul aan) sinds (vul aan) gestart met een nieuw sociaal project rond gezondheidszorg, meer concreet met betrekking tot het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Dit op basis van de vaststelling dat sommige 271

272 kansengroepen in aanmerking komen voor dit recht, maar hier vaak niet van op de hoogte zijn. De verhoogde tegemoetkoming is één van de maatregelen waardoor sommige doelgroepen een hogere financiële tegemoetkoming in het kader van medische zorg krijgen. Het wordt toegekend aan personen met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. Dit recht brengt daarnaast ook tal van andere voordelen met zich mee (korting op het openbaar vervoer, verminderde bijdrage voor de zorgverzekering, maximumfactuur, derdebetalerssyteem, ). Via het project is het de bedoeling om proactief op zoek te gaan naar deze doelgroep, hen te informeren over het bestaan van dit statuut en andere bijkomende rechten en indien van toepassing te begeleiden en ondersteunen bij de toeleiding naar hun rechten. Samenwerking en afstemming tussen verschillende partners vormt hierin uiteraard een zeer belangrijke meerwaarde. Vandaar dat wij ons ook naar jullie richten. Vanuit jullie functie komen jullie namelijk in contact met mogelijke rechthebbenden. Indien jullie meer informatie wensen over dit project, de inhoud van het recht en zijn bijhorende voordelen of indien jullie een andere mogelijke samenwerking wensen te bespreken, neem dan contact op met (vul aan). 272

273 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 57 Artikel evaluatie project gericht naar partners (vul aan) verlaagt drempel tot gezondheidszorg De inspanningen van (vul aan) om de inwoners toe te leiden naar hun recht op een verhoogde tegemoetkoming heeft zijn vruchten afgeworpen. Meer dan (vul aan) rechthebbenden betalen nu tot 80 % minder voor hun medische kosten! Het (vul aan) tracht de (vul aan) burger te ondersteunen bij een verhoogde toegankelijkheid tot de gezondheidszorg. Ons centrum diende in (vul aan) een projectaanvraag in met betrekking tot dit thema. Vanuit de vaststelling dat sommige kansengroepen in aanmerking komen voor de verhoogde tegemoetkoming, maar hier vaak niet van op de hoogte zijn. De verhoogde tegemoetkoming is één van de maatregelen waardoor sommige doelgroepen een hogere financiële tegemoetkoming in het kader van medische zorg krijgen. Dit recht brengt daarnaast ook tal van andere voordelen met zich mee (korting op het openbaar vervoer, verminderde bijdrage voor de zorgverzekering, verwarmingstoelage, derdebetalerssyteem, ). Via het project was het de bedoeling om proactief op zoek te gaan naar deze doelgroep en hen te informeren over het bestaan van de verhoogde tegemoetkoming en andere bijkomende rechten. Indien nodig werden ze door de projectmedewerker intensief begeleid en ondersteund bij de toeleiding naar al hun rechten. Dit werd gerealiseerd via het ontwikkelen en verdelen van flyers, huisbezoeken, het organiseren van infomomenten en screeningsdagen, samenwerking met andere organisaties, We kunnen stellen dat deze proactieve manier van handelen een meerwaarde geeft in het ondersteunen en effectief benutten van mensen hun rechten en een latere curatieve dienstverlening mogelijks kan vermijden. De volgende basisvoorwaarden zijn hierin voor de hulpverlener noodzakelijk: tijd en ruimte, een grondige kennis van de rechten, aanklampende zorg en een constructieve samenwerking met de cliënt en zijn sociaal en hulpverleningsnetwerk. 273

274 Het blijvend stimuleren van een multidisciplinaire aanpak, blijvend geloof dat investering in deze preventieve manier een positief effect heeft op het terugdringen van de curatieve hulpverlening, het creëren van eenduidigheid en waar mogelijk meer geautomatiseerde rechtentoekenning, : op al deze aspecten kan er in de toekomst verder ingezet worden. 274

275 Bijlage 58 Artikel partners Het recht op de Verhoogde Tegemoetkoming: verlaag mee de drempel! OCMW /Stad (schrap wat niet past en vul aan) is sinds (vul aan) gestart met een nieuw sociaal project rond gezondheidszorg, meer concreet met betrekking tot de verhoogde tegemoetkoming. Dit op basis van de vaststelling dat sommige kansengroepen in aanmerking komen voor dit recht, maar hier vaak niet van op de hoogte zijn. Het is de bedoeling om (pro)actief op zoek te gaan naar deze doelgroep en hen zo goed mogelijk te informeren. Wat houdt dit recht juist in? Betere terugbetaling van geneeskundige verzorging zoals raadplegingen bij arts, tandarts en kinesist, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, door het ziekenfonds. Voor wie? De verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt op 2 verschillende manieren toegekend: 3. Op basis van een sociaal voordeel (leefloon, IGO, vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, ) De cliënt hoeft zelf geen stappen te ondernemen. 4. Op basis van een inkomensonderzoek Indien de cliënt tot één van onderstaande categorieën behoort, kan de verhoogde tegemoetkoming aangevraagd worden op basis van een inkomensonderzoek: Categorie 1: De cliënt is weduwe/weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees, alleenstaande ouder, één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos en beschikt over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,47 te verhogen met 3.140,77 per bijkomend gezinslid. Het gaat hierbij om het bruto belastbaar gezinsinkomen op het moment van de aanvraag. Categorie 2: De cliënt behoort tot geen van bovenstaande groepen, maar beschikt op het moment van de aanvraag over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,70 te verhogen met 3 099,72 per bijkomend gezinslid. Het gaat hierbij om het bruto belastbaar gezinsinkomen van voorgaande jaar. Bijkomende voordelen: Derdebetalersysteem Vermindering openbaar vervoer (NMBS, MIVB en de Lijn) Verminderde bijdrage voor de zorgverzekering Verwarmingstoelage indien woning wordt verwarmd met bulkpropaangas, huisbrandolie of verwarmingspetroleum aan de pomp. Sociale maximumfactuur 275

276 Sociaal telefoontarief (beperkte doelgroep) Samenwerking en afstemming tussen verschillende partners vormt uiteraard een meerwaarde voor dit project. Vandaar dat wij ons ook naar jullie richten. Vanuit uw functie komt u namelijk in contact met mogelijke rechthebbenden. U kan deze personen in kwestie informeren over het bestaan van dit recht en indien van toepassing doorverwijzen naar de hiervoor bevoegde instanties (vul aan): 276

277 STAP 5B Bekendmaking bij externe doelgroepen Wat? In deze stap worden externe doelgroepen geïnformeerd over het bestaan van het recht op de verhoogde tegemoetkoming en de bijkomende voordelen. Het gaat hier om de doelgroepen die niet vanuit uw eigen organisatie bereikt worden. Overleg en samenwerking met andere partners vormen hiervoor zeer belangrijke basisprincipes. In deze stap ligt de nadruk in eerste instantie op bekendmaking via schriftelijke communicatie. Daarnaast voegen we hier nog een ander communicatiemiddel aan toe, namelijk de bekendmaking via de pers, radio-omroeporganisaties en perswebsites. Dit vormen naar onze mening handige instrumenten om een zo ruim mogelijk publiek te bereiken. Concrete uitwerking In deze stap is het eerst en vooral de bedoeling dat de reeds opgestelde flyer voor de doelgroep via verschillende kanalen verspreid wordt. Ga hiervoor in overleg met de betrokken partners en ga na welke mogelijkheden zij voorhanden hebben om deze flyer te verspreiden. Het verspreiden van de flyer vormt één mogelijkheid om de informatie betreffende het recht te verspreiden bij de externe doelgroepen. Ga in deze fase ook na welke andere communicatiemiddelen mogelijk zijn. Bespreek dit tijdens een overleg met de deelnemende organisaties. Dit is vooral afhankelijk van hun reguliere werking en de beoogde doelgroep. Wij maken gebruik van een stappenplan om al deze thema s in kaart te brengen. Wij bespreken hier stap 1 doelgroepanalyse en stap 4 beschikbare (communicatie)middelen. U kan het volledige stappenplan terugvinden op pagina Hier worden er nog drie andere stappen (communicatiedoelstelling(en) formuleren, boodschap bepalen en plannen en organiseren) aangehaald die volledig kunnen overgenomen worden voor deze analyse. 277

278 Stap 1: doelgroepanalyse Breng de verschillende doelgroepen in kaart die worden bereikt binnen de organisatie(s) waarmee u samenwerkt. Ga per organisatie na op welke doelgroep(en) u zich wil richten. Houd hierbij de uitgewerkte analyse over de huidige sociale situatie binnen uw gemeente in het achterhoofd. U kan deze analyse opvragen bij Evy Neuteleers, projectmedewerker binnen OCMW Halle. Maak nadien voor elk van deze groepen een grondige analyse: o Welke groep is het belangrijkste (werklozen, alleenstaande ouders, senioren, )? o Wat zijn de kenmerken van de doelgroep? o Zijn er voor de verschillende doelgroepen verschillen op vlak van toepassing van het recht? o Welke afdeling binnen de organisatie houdt zich bezig met de doelgroep? o We geven u in dit opzicht nog twee belangrijke tips mee: - Leg de focus op de juiste doelgroep en durf tijdig bij te sturen. - Het blijft van belang de gerechtigden te informeren, ook bij personen die het recht automatisch toegekend krijgen. Bij een automatische toekenning schuilt namelijk het gevaar dat mensen rechten hebben op bepaalde gebieden, maar hiervan geheel niet op de hoogte zijn. Deze vaststelling werd binnen het project onder andere gedaan bij leefloongerechtigden. Stap 2: beschikbare (communicatie)middelen Breng in overleg met de partners de verschillende communicatiemiddelen, die reeds worden gebruikt binnen hun organisatie, in kaart. Wij sommen hier alvast enkele mogelijkheden op en in bijlage (bijlage 37, 40, 41, 42 en 43) wordt al het nodige materiaal hiervoor ter beschikking gesteld. Het is uiteraard aan de deelnemende partners om te beslissen welke al dan niet zullen worden ingezet. Dit is bovendien afhankelijk van een aantal factoren: de reeds aanwezige interne communicatiemiddelen, beschikbaar budget, de tijdspanne, - Het verspreiden van de lokale flyer. - U kan een artikel ter beschikking stellen die dan geplaats kan worden in hun lokale infobladen. - De informatie kan op de website van hun organisatie vermeld worden. 278

279 - Er kan een affiche opgehangen worden in hun onthaalruimten waaronder het onthaal (balie of loket), de wachtruimte en de gesprekslokalen. - Indien de organisatie over projectiemogelijkheden beschikt, kan u hen een PowerPoint ter beschikking stellen waarop alle nodige informatie vermeld staat. - Laat hen per doelgroep nagaan of er reeds een specifiek communicatiemiddel ingezet wordt om hen te bereiken en maak hier waar mogelijk gebruik van om het recht bekend te maken. - In sommige gemeenten is er sprake van een digitaal sociaal huis waarop het recht vermeld kan worden. Ten slotte willen we er in deze fase voor opteren de verschillende (lokale) mediakanalen te betrekken. We onderscheiden een aantal belangrijke aspecten: 1. Voorbereiding Het is in de eerste plaats belangrijk om na te gaan op welke manier u de verschillende mediakanalen zou willen betrekken. Alvorens dit te kunnen bepalen, dient u een antwoord te formuleren op de volgende vragen: Wat is de nieuwswaarde van uw bericht?, Wat is de communicatiedoelstelling en welke meerwaarde biedt het u om de pers te betrekken in het bereiken van dit doel?, Waarom is het interessant voor de doelgroep van het medium?,... De perscontacten kunnen op de hoogte worden gesteld van en/of uitgenodigd worden voor: - Een evenement dat georganiseerd wordt voor een welbepaalde doelgroep waar zij al dan niet op uitgenodigd worden. Ze worden hiervan op de hoogte gesteld via een nieuwsbericht. Bijvoorbeeld: U organiseert een zitdag voor een welbepaalde doelgroep. U kan ervoor kiezen om dit via de media bekend te maken aan de doelgroep. De pers kan hier al dan niet op uitgenodigd worden. - Een persconferentie (niet gekoppeld aan een evenement). Bijvoorbeeld: U kan een persconferentie organiseren voor de bekendmaking van het project. - Een nieuwsfeit. Ze worden hiervan op de hoogte gesteld via een nieuwsbericht. Bijvoorbeeld: U kan ervoor kiezen om naar de verschillende perscontacten een nieuwsbericht te versturen via mail. Via deze weg kan u hen informatie geven over 279

280 het project en/of een specifiek onderdeel binnen het project (toepassing derdebetalerssysteem). Bepaal nadien tot welke pers u zich gaat richten: de lokale, de regionale en/of de nationale pers. Dit is onder andere afhankelijk van de communicatiedoelstelling, de relevantie, de doelgroep(en) die u wilt bereiken, Maak een overzicht van de pers, radio-omroeporganisaties en perswebsites die u wil betrekken. Hieronder kan u hiervoor enkele nuttige kanalen terugvinden: In sommige gemeenten wordt er op de gemeentesite (gratis) een perslijst ter beschikking gesteld. 2. Nieuwsbericht/persbericht U kan ervoor kiezen om de verschillende mediakanalen enkel schriftelijk of per op de hoogte te brengen van een welbepaald feit (inhoud project, een zitdag die georganiseerd wordt,...). Er vindt met andere woorden geen persconferentie plaats. Uiteraard moet u wel eerst telefonisch contact opnemen en/of een individueel overleg plannen met de verantwoordelijke van de verschillende mediakanalen. U kan dan uw vraag kort toelichten en de bereidheid tot samenwerking verder bespreken. Opvolging na het versturen van uw persbericht is ook aangewezen. Het biedt u de mogelijkheid om elementen uit het persbericht te verduidelijken. Daarnaast wordt hierdoor het contact met de journalist(en) persoonlijker. Stel een persbericht, of indien van toepassing een radiospot, op dat verspreid kan worden naar de deelnemende mediakanalen die dan op hun beurt de informatie zullen verspreiden naar de burger. Een persbericht is een schriftelijke mededeling van een organisatie of persoon gericht naar de media, in eerste instantie bedoeld voor journalisten. De uitgever van een persbericht probeert daarmee over het algemeen aandacht te krijgen voor een specifiek nieuwsfeit of een welbepaald standpunt. In bijlage kan u een voorbeeld van een persbericht en een radiospot terugvinden (bijlage 59, 60 en 61). Er wordt ook een document ter beschikking gesteld met enkele nuttige tips voor het schrijven van een eigen persbericht (bijlage 62). 280

281 3. Persconferentie De persconferentie is een evenement waarop enkel journalisten uitgenodigd worden. Tijdens dit evenement wordt een welbepaald onderwerp, thema, project, evenement, verwezenlijking, op bevattelijke wijze toegelicht aan de journalisten zodat zij voldoende informatie kunnen verzamelen om hier aandacht aan te besteden in hun medium (krant, website, radio, tv, magazine, ). Deze persconferentie kan al dan niet gekoppeld worden aan een evenement en moet een meerwaarde bieden ten opzichte van een persbericht. Het is namelijk niet de bedoeling om voor elke persmededeling een conferentie te organiseren. De persconferentie biedt de mogelijkheid tot interactiviteit waardoor de journalisten de kans krijgen om vragen te stellen en foto s te nemen. Er worden ook persmappen uitgedeeld en men krijgt extra toelichting via een presentatie. In bijlage kan u, indien gewenst, een stappenplan terugvinden voor het organiseren van een persconferentie met aanvullend enkele aandachtspunten (bijlage 63). Daarnaast wordt er een voorbeeld gegeven van een uitnodiging voor een persconferentie (bijlage 64 en 65). Checklist U heeft een zicht op de externe doelgroep(en) die u wil bereiken. U heeft een overzicht van alle mogelijke communicatieacties. De geplande acties werden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. De communicatieacties werden ten uitvoering gebracht. De externe doelgroepen werden met andere woorden op de hoogte gebracht van het recht op de verhoogde tegemoetkoming en de bijkomende voordelen. De lokale, regionale en/of nationale pers werden betrokken bij het project. U heeft, indien van toepassing, uw registratiedocument aangevuld. Indien dit uw laatste stap was binnen het project: er vond een evaluatie plaats met terugkoppeling naar het bestuur. 281

282 282

283 Bijlage 8-38 Map voorbeelddocumenten 283

284 Bijlage Pensioensfiche 1 284

285 Bijlage Pensioensfiche 2 285

286 Bijlage 10 Aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing 286

287 Bijlage 11 Aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen 287

288 Bijlage 12 Fiche werkloosheidsuitkeringen 1 288

289 Bijlage 13 Fiche werkloosheidsuitkeringen 2 289

290 Bijlage 14 Fiche nr loonfiche 1 290

291 Bijlage 15 Fiche nr loonfiche 2 291

292 Bijlage 16 Loonfiche 292

293 Bijlage 17 Identiteitskaart 293

294 Bijlage 18 Verblijfskaarten 1 294

295 Bijlage 19 Verblijfskaarten 2 295

296 Bijlage 20 Verklaring op erewoord 1 296

297 Bijlage 21 Verklaring op erewoord 2 297

298 Bijlage 22 Verklaring op erewoord 3 298

299 Bijlage 23 Verklaring op erewoord 4 299

300 Bijlage 24 Verklaring op erewoord 5 300

301 Bijlage 25 Verklaring op erewoord 6 301

302 Bijlage 26 Symbolen mutualiteiten 302

303 Bijlage 27 Vignet mutualiteiten 303

304 Bijlage 28 Aanvraag kortingkaart verhoogde tegemoetkoming 304

305 Bijlage 29 Aanvraagformulier Buzzypazz 305

306 306

307 Bijlage 30 Aanvraagformulier Omnipas 307

308 308

309 Bijlage 31 Folder verwarmingstoelage 309

310 310

311 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 32 Brief toestemming opvragen gegevens deel 1 Beste U werd reeds op de hoogte gesteld van uw recht op de verhoogde tegemoetkoming en kreeg hierbij ook de nodige informatie. Alvorens u uw aanvraag definitief kan indienen bij de mutualiteit, dient u enkele gegevens en bewijsstukken te verzamelen. Het gaat hierbij onder andere om het bewijs dat u beantwoordt aan de vastgelegde (inkomens)voorwaarden. Een medewerker van (vul aan) kan u hierbij begeleiden. Voordat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen, hebben wij uw toestemming nodig om deze gegevens op te vragen, te verwerken, te administreren en zo nodig met andere betrokkenen te delen, schriftelijk of in gesprekken. Alle medewerkers binnen (vul aan) zijn verbonden aan een deontologische code. Er zal dan ook zorgvuldig en discreet omgesprongen worden met de verkregen informatie. 311

312 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 33 Brief toestemming opvragen gegevens deel 2 Toestemming opvragen persoonlijke gegevens Hierbij geef ik (naam en voornaam):... Geboortedatum : Woonplaats :. aan de medewerker van het (vul aan) de machtiging voor het opvragen van relevante gegevens bij de verschillende betrokken instanties (financiële instellingen, instellingen van sociale zekerheid, ). Datum : Plaats : Handtekening cliënt Handtekening medewerker (vul aan) 312

313 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 34 Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont 13. Aanvrager Naam en voornaam Adres Geslacht Man Vrouw Moedertaal Contacttaal Mutualiteit Rijksregisternummer Frans Engels Nederlands Liberale mutualiteit Vrij en neutraal ziekenfonds Partena Ziekenfonds Euromut Socialistisch ziekenfonds Christelijke mutualiteit Identiteitskaartnummer Telefoonnummer 14. Gezinssamenstelling Naam INSZ Geslacht M / V M / V M / V M / V M / V 313

314 15. Aangifte van bestaansmiddelen Inkomsten van Soort inkomst Bedrag/Maand Uitbetalingsinstelling 314

315 16. Documenten - Om uw dossier te kunnen onderzoeken en tot een beslissing te komen, hebben wij volgende gegevens van u ontvangen: - Om uw dossier te kunnen onderzoeken en tot een beslissing te komen, dienen wij volgende gegevens van u nog te ontvangen: 315

316 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 35 Checklist aanvraag VT-statuut 7. Persoonlijke gegevens Naam: Adres: 8. Heeft deze cliënt reeds recht op een verhoogde tegemoetkoming? (Als je al de verhoogde tegemoetkoming hebt, eindigt de code onderaan je gele klever op 1) JA Op basis van een sociaal voordeel (een leefloon of gelijksoortige hulp van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden, IGO, een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid als de cliënt erkend is als gehandicapte, toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of 4 punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal, niet-begeleide minderjarige vreemdeling, een kind dat als gerechtigde is ingeschreven in de hoedanigheid van wees).. Op basis van een inkomensonderzoek Categorie 1: de cliënt is weduwe/weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees, alleenstaande ouder, één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos (periodes van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kunnen hiervoor onderling gecombineerd worden) en beschikt over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,47 te verhogen met 3.140,77 per bijkomend gezinslid.. Categorie 2: de cliënt behoort tot geen van bovenstaande groepen, maar beschikt op het moment van de aanvraag over een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan ,70 te verhogen met 3 099,72 per bijkomend gezinslid.. 316

317 - Deze cliënt werd verder geïnformeerd. ja Nee (+ reden) NEE De cliënt werd niet geïnformeerd. Reden: De cliënt werd enkel geïnformeerd. De cliënt werd geïnformeerd en gaf de toestemming om het dossier te onderzoeken. De cliënt heeft recht op verhoogde tegemoetkoming op basis van een sociaal voordeel. De cliënt heeft recht op verhoogde tegemoetkoming op basis van een hoedanigheid 1. Financiële situatie bekijken Aantal gezinsleden... Berekening grensbedrag. 2. Enkele bijkomende basisgegevens verzamelen (zie apart document Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont ) 3. Overzicht maken + bewijsstukken verzamelen van de bruto belastbare inkomens van de maand voorafgaand aan de aanvraag (zie document Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont ). 4. Aanvraag indienen bij de mutualiteit De cliënt heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming. 317

318 De cliënt werd geïnformeerd over de bijkomende voordelen. Nazorg (telefonisch contact om na te gaan of het recht werd toegekend) De cliënt heeft geen recht op de verhoogde tegemoetkoming. De cliënt heeft recht op verhoogde tegemoetkoming (categorie 3) 1. Financiële situatie bekijken Aantal gezinsleden... Berekening grensbedrag. Deze cliënt was niet aanwezig. 2. Enkele bijkomende basisgegevens verzamelen (zie apart document Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont ) 3. Overzicht maken + bewijsstukken verzamelen van de bruto belastbare inkomens van voorgaande jaar (zie document Persoonlijke gegevens van de aanvrager en van de personen waarmee de aanvrager samenwoont ). 4. Aanvraag indienen bij de mutualiteit De cliënt heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming. De cliënt werd geïnformeerd over de bijkomende voordelen. Nazorg (telefonisch contact om na te gaan of het recht werd toegekend) De cliënt heeft geen recht op de verhoogde tegemoetkoming. 318

319 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 36 Document voor huisbezoeken Mijn naam is (vul aan) en ik ben medewerkster binnen (vul aan). Sinds kort ben ik van start gegaan met een nieuw project betreffende het thema VT-statuut. Dit statuut geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, In het kader van dit project is het de bedoeling om actief op zoek te gaan naar gerechtigden op dit statuut. Huisbezoeken doen vormt één van de vele mogelijkheden om dit doel te bereiken. Hierbij is het de bedoeling om u, als inwoner van (vul aan), zo goed mogelijk te informeren over het bestaan van dit recht en indien van toepassing te begeleiden en ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. Het creëren van vertrouwen en oog voor uw hulpvraag vormen hierbij belangrijke uitgangspunten. Wij danken u alvast voor uw medewerking. Secretaris Voorzitter (vul aan: laat dit document ondertekenen door de secretaris en voorzitter) 319

320 Bijlage 37 Flyer doelgroep RVV-statuut (Plaats hier een eigen afbeelding) Wat? Minder betalen voor medische kosten: arts, tandarts en kinesist, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, Voor wie? U heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming wanneer uw bruto belastbaar jaarinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. Mogelijke andere voordelen Meer informatie Korting bus, trein en metro Korting Vlaamse Zorgverzekering: 10 euro in plaats van 25 euro Verwarmingstoelage Korting telefoonrekening Korting op daguitstappen en vakanties (vul aan met lokale voordelen) uw mutualiteit (informatie statuut, aanvraagformulier openbaar vervoer) het OCMW van (vul aan) (vermeld hier ook voor welke rechten ze bij het OCMW terecht kunnen) Tel. (vul aan) (vul aan) de sociale dienst van de stad (vul aan)(vermeld hier ook voor welke rechten ze bij de stad terecht kunnen) Tel. (vul aan) (vul aan) 320

321 Bijlage 38 Brochure verhoogde tegemoetkoming toeleiders 321

322 322

323 Bijlage 39 Registratiedocument: zie apart mapje op USB-stick 323

324 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 40 Artikel derdebetalerssysteem Naar de dokter voor amper 1 euro Wat? Indien u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming kan u vragen aan uw huisarts om de regeling betalende derde toe te passen. Hierdoor zal u nog slechts 1 euro moeten betalen voor een consultatie. De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een betere terugbetaling van medische kosten. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, U zal dus voor de meeste medische verzorging minder zelf moeten betalen. Wat moet u doen? Ga na of u reeds recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. U heeft hier recht op indien de code onderaan uw kleefbriefje op 1 eindigt (bijvoorbeeld 111/111, 121/121, 131/131, 141/141, ). U heeft reeds recht op de verhoogde tegemoetkoming: 4. Stel aan uw huisarts de vraag of hij de regeling betalende derde wil toepassen. 5. Overhandig hem een vignet of een attest van de mutualiteit als bewijs dat u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. 6. Uw huisarts brengt het recht op het derdebetalerssysteem voor u in orde. U heeft nog geen recht op de verhoogde tegemoetkoming: 3. Neem contact op met de mutualiteit indien uw bruto belastbaar jaarinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. 4. Indien u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming onderneem dan de bovenstaande stappen om uw recht op het derdebetalersysteem in orde te brengen. 324

325 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 41 Artikel doelgroep Recht op de verhoogde tegemoetkoming: minder betalen voor uw gezondheid! Is je inkomen beperkt en heb je nog geen verhoogde tegemoetkoming, dan moet je zeker deze tekst lezen. Wat? De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, U zal dus voor de meeste medische verzorging minder zelf moeten betalen. Daarnaast zijn er nog tal van andere voordelen: korting op het openbaar vervoer, sociaal telefoontarief, verwarmingstoelage, Voor wie? U heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming wanneer uw bruto belastbaar jaarinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. Wenst u verdere inlichtingen? Had u graag wat meer informatie gekregen over dit recht of kent u iemand uit uw omgeving die hier mogelijks recht op heeft, neem dan contact op met één van onderstaande organisaties (vul aan): het OCMW van Tel. de sociale dienst van Tel. of uw mutualiteit 325

326 Bijlage 42 Affiche recht 326

327 Bijlage 43 Powerpoint TV 327

328 328

329 329

330 Bijlage 44 Visueel communicatieplan > Januari 2014 Februari 2014 Maart 2014 April 2014 Mei 2014 Juni 2014 Doelgroep A Doelgroep B Plaats hier een communicatieactie Plaats hier een communicatieactie Doelgroep C Doelgroep D Plaats hier een communicatieactie Plaats hier een communicatieactie 330

331 Bijlage 45 Communicatieplanning Datum Doelgroep Boodschap Middel Afzender Frequentie Materiaal Verantwoordelijke Datum: periode waarbinnen de actie gerealiseerd zal zijn. Doelgroep: de groep die u wil bereiken. Boodschap: inhoud van de boodschap. Middel: communicatiekanaal via dewelke u de boodschap wil overbrengen. Afzender: verantwoordelijke van de actie. Frequentie: het aantal keer dat deze actie zal herhaald worden en de periodiciteit (wekelijks, maandelijks, ) Materiaal: afhankelijk van het gekozen middel (vb: powerpointpresentatie bij het geven van een infosessie). Verantwoordelijke(n): de persoon die zich bezighoudt met het ten uitvoering brengen van de actie. 331

332 Bijlage 59 Persbericht verhoogde tegemoetkoming Plaats hier het logo van uw organisatie PERSBERICHT (vul aan) verlaagt drempel tot gezondheidszorg (vul aan: plaats en datum). De inspanningen van (vul aan) om de inwoners toe te leiden naar hun recht op een verhoogde tegemoetkoming werpt zijn vruchten af. Meer dan (vul aan: aantal) rechthebbenden betalen nu tot 80 % minder voor medische kosten! Minder remgeld betalen voor dokter en medicatie betekent voor veel mensen een welkome verademing op financieel vlak. Het infomoment in (vul aan indien van toepassing), dat (vul aan: datum/tijdstip) speciaal voor de geïnteresseerden georganiseerd werd, kende heel wat bijval. De aanwezigen kregen alle informatie over het recht op verhoogde tegemoetkoming en de manier waarop dit moet aangevraagd worden. Ook andere rechten en voordelen werden uitgebreid toegelicht: korting bij het openbaar vervoer, de verwarmingstoelage, korting op telefoonkosten, (vul aan) Iedereen die meer informatie wenst over het recht op verhoogde tegemoetkoming en andere voordelen kunnen zich richten tot (vul aan)! 332

333 Bijlage 60 Persbericht verhoogde tegemoetkoming origineel PERSBERICHT OCMW Halle verlaagt drempel tot gezondheidszorg Halle 8 oktober De inspanningen van het OCMW van Halle om de inwoners toe te leiden naar hun recht op een verhoogde tegemoetkoming werpt zijn vruchten af. Meer dan 70 rechthebbenden betalen nu tot 80 % minder voor medische kosten! Minder remgeld betalen voor dokter en medicatie betekent voor veel mensen een welkome verademing op financieel vlak. Het infomoment in lokaal dienstencentrum De Pasja, dat vandaag speciaal voor de geïnteresseerden georganiseerd werd, kende heel wat bijval. De aanwezigen kregen alle informatie over het recht op verhoogde tegemoetkoming en de manier waarop dit moet aangevraagd worden. Ook andere rechten en voordelen werden uitgebreid toegelicht: korting bij het openbaar vervoer, de verwarmingstoelage, korting op telefoonkosten, de Kom!Pas een kortingskaart voor vrijetijdsactiviteiten, studietoelagen. Iedereen die meer informatie wenst over het recht op verhoogde tegemoetkoming en andere voordelen kunnen zich richten tot het OCMW Halle of tot hun mutualiteit! OCMW Halle - August Demaeghtlaan Halle 02/

334 Bijlage 61 Tekst voor radio-omroepen Is je inkomen beperkt? Heeft u veel medische kosten en zou u deze graag verlagen? Neem dan vrijblijvend contact op het algemeen nummer van (vul aan) Zij zullen samen met u bekijken of u al dan niet recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, U zal dus voor de meeste medische verzorging minder zelf moeten betalen. Daarnaast zijn er nog tal van andere voordelen: korting op het openbaar vervoer, sociaal telefoontarief, verwarmingstoelage, Bel (vul aan) of mail: (vul aan) indien u hier denkt recht op te hebben. 334

335 Bijlage 62 Tips voor het schrijven van een persbericht Zorg voor een aantrekkelijke titel die kort en krachtig is. De inhoud moet kort, duidelijk, begrijpbaar en concreet zijn. Voorkom dubbele informatie in uw bericht. Gebruik in uw schrijfstijl zoveel mogelijk de actieve vorm en schrijf in de tegenwoordige tijd. Zorg voor een goed evenwicht tussen zakelijke informatie en persoonlijke toevoegingen. Vermijd superlatieven. Een persbericht moet oprolbaar zijn. Dit houdt in dat de essentie bovenaan staat en de minst belangrijke informatie onderaan. De eerste alinea bevat steeds een antwoord op de vijf W s: wie? wat? waar? wanneer? En waarom? Vermeld bovenaan het bericht Persbericht en de datum en plaats. Vermeld de contactpersoon en zijn contactgegevens. Zo weet de journalist bij wie hij terecht kan voor het verkrijgen van extra informatie. Indien u beeldmateriaal ter beschikking stelt: ga zeker na of de personen die op de afbeelding staan hun toestemming gegeven hebben voor het gebruik van die foto in de media. Laat de tekst ook altijd nog eens door anderen nalezen. Dit met als doel eventuele spel-, taal- en stijlfouten die u zelf over het hoofd heeft gezien te filteren. Leg dit persbericht ook voor aan uw bestuur. Verstuur het persbericht via mail of per fax. U kan een persbericht verspreiden ter aankondiging van een welbepaald evenement. Hier geldt de regel: hoe origineler je actie, hoe groter de kans dat de pers zal langskomen. 335

336 Bijlage 63 Stappenplan voor het organiseren van een persconferentie + aandachtspunten 1. Voorbereiding van het dossier Neem, indien van toepassing, contact op met de communicatiedeskundige en ga hierover in overleg. Betrek deze persoon regelmatig doorheen het proces. Stel een dossier op ter verantwoording van de noodzaak van het organiseren van een persconferentie. Dit dossier omvat de volgende elementen: beschrijving van het nieuwsfeit, de reden waarom de persconferentie noodzakelijk geacht wordt, verwachte persaandacht, een eerste voorstel van de agenda van de conferentie. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan uw bestuur. 2. Planning en praktische uitwerking van de persconferentie Neem een beslissing omtrent de praktische modaliteiten van de persconferentie: - Locatie - Tijdstip - Fotograaf - Persuitnodiging - Verwacht aantal aanwezigen - Persmap (teksten speeches, papieren versie van de PowerPoint, bijkomende informatie, beeldmateriaal) - Receptie: indien u ervoor kiest een receptie te geven, dient er ook catering voorzien te worden Stel een draaiboek op over het verloop van de persconferentie. De projectmedewerker onderneemt de volgende stappen: - Reserveren van de locatie - Contact opnemen met sprekers - Reserveren van technisch materiaal 336

337 - Voorbereiding van een persbericht (zie tips voor het schrijven van een persbericht ) - Verzamelen van de inhoud voor de persmap De persuitnodiging opmaken en versturen. 3. Persconferentie Check een uur voor de aanvang van de persconferentie de locatie en de beschikbaarheid en werking van het technisch materiaal. Dubbelcheck of er voldoende persmappen werden gemaakt en de inhoud in elke map dezelfde is. Briefing sprekers en technisch personeel. Verwelkoming van de pers en andere uitgenodigden. De organisator geeft het startsein voor het aanvangen van de persconferentie en houdt de timing in het oog. De fotograaf neemt voldoende foto s tijdens de persconferentie. 4. Na afloop Verstuur het persbericht onmiddellijk na de afloop van de persconferentie. U kan hier bijkomende informatie en/of beeldmateriaal aan toevoegen. Maak een verslag om in het infoblad van de eigen organisatie te plaatsen. Maak een verslag over het verloop van de persconferentie om voor te leggen aan uw bestuur: - aantal genodigden voor de persconferentie - aantal aanwezigen - namen van aanwezige journalisten - wat liep goed?, wat liep niet goed? En hoe kunnen wij wat niet goed liep verbeteren? 337

338 Enkele aandachtspunten voor het organiseren van een persconferentie Er dient 1 iemand verantwoordelijk te zijn voor de organisatie van de persconferentie. Het gaat hierbij zowel om het inhoudelijke deel van de persconferentie als over de praktische organisatie ervan. Bovendien vormt deze persoon gedurende het volledige traject het centraal aanspreekpunt. Indien van toepassing kan er ook samenwerking gecreëerd worden met de communicatiedeskundige van uw organisatie. Kies de juiste media. Maak echter geen onderscheid of selectie van media of journalisten. De persuitnodiging (voorbeeld zie bijlage) wordt idealiter +/- 1 à 2 weken voor de datum van de persconferentie verstuurd. Denk ook na over het tijdstip van de persconferentie zelf en houd hiervoor rekening met het doelpubliek en de beschikbaarheid van de persmedewerkers. Lokale pers en freelance journalisten zijn meestal s avonds nog beschikbaar. Beroepsjournalisten vergaren hun informatie meestal overdag, en verwerken die dan s avonds verder uit. Ga ook steeds na of er op hetzelfde moment elders geen persmoment plaatsvindt. Indien de persconferentie gekoppeld is aan een welbepaald evenement zorg er dan voor dat de persconferentie voor en niet tijdens het evenement plaatsvindt. Hierdoor kan er voldoende en persoonlijke aandacht aan de journalisten geschonken worden en is er dus ook meer ruimte voor het stellen van vragen. Voor het bepalen van een geschikte locatie is het belangrijk om de volgende aspecten in het achterhoofd te houden: het onderwerp, het aantal genodigden, de mogelijke noodzaak aan technische infrastructuur, de bereikbaarheid, Bij het opmaken en versturen van de persuitnodiging gelden de volgende aandachtspunten: - Alle praktische informatie (wie, wat, wanneer, waar en waarom) moet in de uitnodiging vermeld staan. - De journalisten moeten voldoende informatie krijgen betreffende het onderwerp van de persconferentie, maar deze informatie moet zo aangeboden worden dat hun nieuwsgierigheid toch nog voldoende geprikkeld wordt. - Vermeld de mogelijkheid tot het filmen en/of fotograferen van de persconferentie en het afnemen van een interview achteraf. - Verstuur de persuitnodiging via mail of per fax. 338

339 Denk op voorhand na over de manier(en) waarop de boodschap overgebracht zal worden: spreker, panel van sprekers, persmap, PowerPointpresentatie, tentoonstelling, beeldfragmenten, en zorg voor de praktische organisatie hiervan. Beperk de uiteenzetting in tijd. Focus u op de hoofdlijnen en maak gebruik van illustrerende (voor)beelden die uw boodschap ondersteunen. Houd u ook aan het vooropgesteld tijdschema. De persmap wordt bij het binnenkomen overhandigd aan de journalisten. Geef hen even de tijd om deze map door te nemen. Voorzie na de persconferentie een vragensessie voor bijkomende uitleg of informatie. Stel u ook na deze vragenronde ter beschikking voor bijkomende vragen van journalisten of voor het afnemen van interviews voor radio- en televisiepers. De persmap bevat volgende documenten: inhoudstafel indien er veel informatie aangeboden wordt, overzicht met namen en functies van de organisatoren, lijst met contactpersonen voor bijkomende toelichtingen, indien van toepassing kopie van PowerPointpresentatie en speeches die gegeven werden tijdens de conferentie, persbericht (-artikel), gedetailleerde achtergrondinformatie en beeldmateriaal. Trek ook foto s tijdens de persconferentie en vraag toestemming aan de personen die op de afbeelding staan voor het gebruik van die foto in de media. De perstekst wordt meestal ook na de persconferentie verspreid naar de hele pers voor diegenen die niet aanwezig konden zijn. 339

340 Bijlage 64 Uitnodiging persconferentie proactief handelen Plaats hier het logo van uw organisatie en eventuele samenwerkende partners PERSCONFERENTIE (vul aan) verlaagt drempel tot gezondheidszorg De (vul aan) hebben het genoegen u uit te nodigen op een persconferentie, die doorgaat op (vul aan: datum) in het (vul aan: locatie). Tijdens deze persconferentie zal u duidelijk worden welke stappen het (vul aan) neemt in samenwerking met (vul aan) om de drempel tot de gezondheidszorg effectief te verlagen. Het afgelopen (vul aan) lag de focus op het proactief toeleiden van de (vul aan) burger naar hun rechten, waaronder het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Dit is het recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Wij schetsen u een beeld over de realisaties van deze innovatieve manier van dienstverlening en onze toekomstperspectieven hieromtrent. Aansluitend is er tijd om na te praten tijdens een korte receptie. Voorafgaand aan de persconferentie gaat er op dezelfde locatie een proactieve toeleidingsactie door voor onze doelgroep. Deze start om (vul aan). Ook hierop bent u uiteraard van harte welkom. 340

341 Bijlage 65 Uitnodiging persconferentie proactief handelen origineel PERSCONFERENTIE OCMW Halle verlaagt drempel tot gezondheidszorg De Voorzitter en Secretaris van het OCMW van Halle en Karin Jiroflée, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant bevoegd voor gezondheid, gelijke kansen en armoede, hebben het genoegen u uit te nodigen op een persconferentie, die doorgaat op dinsdag 8 oktober 2013 om 15.30u in het lokaal dienstencentrum De Pasja, Auguste Demaeghtlaan 28 te Halle. Tijdens deze persconferentie zal u duidelijk worden welke stappen het OCMW neemt in samenwerking met de provincie en de lokale welzijnspartners om de drempel tot de gezondheidszorg effectief te verlagen. Het afgelopen jaar lag de focus op het proactief toeleiden van de Halse burger naar hun rechten, waaronder het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Dit is het recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Wij schetsen u een beeld over de realisaties van deze innovatieve manier van dienstverlening en onze toekomstperspectieven hieromtrent. Aansluitend is er tijd om na te praten tijdens een korte receptie. Voorafgaand aan de persconferentie gaat er op dezelfde locatie een proactieve toeleidingsactie door voor onze doelgroep. Deze start om uur. Ook hierop bent u uiteraard van harte welkom. In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant OCMW Halle - August Demaeghtlaan Halle 02/

342 STAP 6B Individuele initiatieven rond proactief handelen Wat? In deze stap worden enkele mogelijke acties rond proactief handelen opgesomd. We onderscheiden twee doelgroepen waarop u zich in deze stap zal richten: externe doelgroepen en de (medewerkers van) externe partners. Voor deze laatste groep dient er, afhankelijk van onder andere de doelstelling die u en de deelnemende partners voor ogen hebben, beslist te worden tot welke thema s u zich gaat richten. U kan ervoor kiezen de partners enkel in te lichten over het recht op de verhoogde tegemoetkoming en/of u kan hen aansluitend ook informatie aanbieden over proactief handelen. De focus in de voorgaande stappen lag voornamelijk op informatieoverdracht. Dit vormt een eerste belangrijke stap in het creëren van draagvlak. In deze fase vormt dit nog steeds een belangrijk aspect, maar aanvullend worden er hier meer verwachtingen gesteld ten aanzien van de projectmedewerker en de deelnemende partners. Er dienen hier dan ook andere strategieën gehanteerd te worden voor het behoud en/of de uitbreiding van dit draagvlak. Het kader op pagina 191 vormt hiervoor een handig instrument. De focus ligt hier op het creëren van draagvlak binnen de eigen organisatie, maar deze aandachtspunten kunnen naar onze mening ook toegepast worden op het creëren van draagvlak buiten de organisatie. In wat volgt reiken wij u een aantal mogelijke acties aan. We beperken ons niet tot het beschrijven van algemene acties, maar gaan ook wat dieper in op de, naar onze mening, belangrijkste doelgroepen. We geven specifiek per doelgroep een opsomming van de mogelijke acties die u kan ondernemen om hen te bereiken. Aansluitend geven we u enkele aandachtspunten mee die hierbij van belang zijn. Belangrijk om te vermelden is dat we er bewust voor hebben gekozen om hier ook acties uit andere stappen aan toe te voegen (bijvoorbeeld het verspreiden van de flyer). Dit met als voornaamste doelen de leesbaarheid te garanderen en de materie zo concreet mogelijk aan te bieden. We zijn er ons van bewust dat er nog heel wat andere mogelijke acties bestaan of andere leuke en creatieve manieren 342

343 voor het uitwerken van de door ons voorgestelde acties en kunnen dit alleen maar sterk aanmoedigen. Concrete uitwerking Indien u stap 6A reeds doorlopen heeft, heeft u reeds de mogelijkheid overwogen om een infomoment te organiseren voor eigen personeel en hier al dan niet externe partners op uit te nodigen. Indien er nog geen infomoment werd aangeboden aan externe partners en hun medewerkers stellen wij voor om dit in deze stap te doen. Binnen ons project werd ervoor gekozen om de mutualiteiten hier ook op uit te nodigen. Er was bij hen namelijk een sterke vraag naar heropfrissing van de materie. We kozen ervoor om voor de zorgverstrekkers een apart moment te voorzien. De keuze hiervoor had voornamelijk te maken met het verschil in beschikbaarheid. Om zoveel mogelijk zorgverstrekkers te kunnen bereiken is het meer opportuun om het infomoment s avonds te plannen. Er werd ons ook de mogelijkheid aangeboden om aan te sluiten bij artsenvergaderingen (bv. LOK). Dit vormt een ander waardevol kanaal voor het bereiken van een groot aantal artsen. Voor de praktische organisatie kan u, indien nodig, het stappenplan voor het organiseren van zitdagen bij de hand nemen (zie bijlage 50). Voor het organiseren van een infomoment voor partners zijn voornamelijk de twee eerste stappen van toepassing. Aanvullend willen we hier nog enkele dingen aan toevoegen: - Voor het geven van een infomoment over deze thema s kan u zich in de eerste plaats richten tot de medewerker proactief handelen die werkzaam is in OCMW Halle, Evy Neuteleers. Voor extra informatie rond het recht op de verhoogde tegemoetkoming kan u zich richten tot de verschillende mutualiteiten of het RIZIV. Voor meer informatie over de methodiek proactief handelen kan u contact opnemen met de VVSG of samenlevingsopbouw. De contactgegevens kan u terugvinden in bijlage (bijlage 47). - Stuur alle partners een uitnodiging via mail/per post (voorbeelddocument zie bijlage 48) en leg ook een deadline vast die aangeeft tot wanneer ze zich mogen inschrijven. Voorzie extra dagen waarop het infomoment zal plaatsvinden als u merkt dat de vraag (te) groot is. - Zorg ervoor dat de partners na afloop nog de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen, hun bedenkingen te verwoorden, hun ideeën met betrekking tot het project te delen, 343

344 U kan er als organisatie voor kiezen om na dit infomoment, of na het collectief infomoment dat besproken werd in stap 4B, een stuurgroep op te richten. Deze stuurgroep brengt alle partners samen die wensen mee te werken aan het project. De focus ligt onder meer op het samenbundelen van de uiteenlopende kennis en expertise. De volgende thema s kunnen hierbij aan bod komen: Inschatting problematiek en doelgroep, Hoe kan de doelgroep bereikt worden?, Wat zijn mogelijkheden en belemmeringen?, Hoe kan er resultaat bereikt worden op lange termijn?, Hoe kunnen de resultaten gemeten worden?, Naar welke andere sociale rechten kunnen cliënten toegeleid worden?, Op welke manier kan de methodiek proactief werken structureel ingebed worden?, In bijlage vindt u nog enkele praktische tips terug voor het oprichten van een stuurgroep (bijlage 66). Daarnaast stellen we de agenda s en de verslagen van de vijf stuurgroepvergaderingen, die hebben plaatsgevonden binnen het project te Halle, ter beschikking (bijlage 67-76). Ga in een volgende fase (opnieuw) in overleg met de deelnemende partners en stel hen de mogelijkheid voor tot het screenen van hun cliëntenbestand en/of het organiseren van zitdagen voor hun cliënteel. In stap 5B, pagina 278, werd reeds een doelgroepanalyse gemaakt. U kan deze opnieuw bij de hand nemen en als basis gebruiken om de doelgroepen te bepalen die gescreend kunnen worden. Wij geven u hieronder alvast een overzicht van de belangrijkste doelgroepen die binnen het project van OCMW Halle bereikt werden en enkele mogelijke manieren om dit te realiseren. In bijlage kan u alle nodige documenten terugvinden (bijlage 37, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54 + map voorbeelddocumenten). Senioren Indien er in uw gemeente een seniorenraad actief is, raden wij sterk aan om u in eerste instantie op deze partner te richten. U kan bijvoorbeeld een korte toelichting geven op de algemene vergadering van de seniorenraad. In bijlage (bijlage 77) vindt u een overzicht terug van alle seniorenraden binnen Vlaams-Brabant. Belangrijk is om een duidelijk overzicht te hebben van wie er in deze raad vertegenwoordigd is opdat u achteraf deze partners rechtstreeks kan bereiken met de vraag naar onderlinge samenwerking. In de seniorenraad zijn bijvoorbeeld doorgaans de ouderenverenigingen vertegenwoordigd. Bied de voorzitters van deze verenigingen, en/of andere betrokken partners, de mogelijkheid aan om een infomoment/zitdag te organiseren voor hun leden. Overhandig hen, indien gewenst, een artikel om in hun ledenblad te publiceren. 344

345 Aangezien hier een duidelijke vraag naar bleek te zijn, kozen we er binnen ons project voor om voor het infomoment een samenwerking te creëren met de verantwoordelijke van het departement woonzorg. De senioren kregen dus de keuze om, naast de uitleg over het recht op de verhoogde tegemoetkoming, ook informatie te verkrijgen over de algemene werking en de diensten van het OCMW. Daarnaast kan u via de seniorenraad informatie verkrijgen betreffende alle lokale activiteiten die voor senioren georganiseerd worden. Deze bieden u een extra mogelijkheid om de doelgroep te bereiken. Zo kan u bijvoorbeeld een zitdag organiseren tijdens een seniorenfeest of seniorenbeurs. Besteed hieraan vooral specifieke aandacht tijdens de seniorenweek. Sommige lokale basisscholen organiseren jaarlijks een grootouderfeest. Stel hen de vraag of u hier een kleine voorstelling mag geven en/of eventueel wat flyers mag verspreiden. Alle diensten of personen die op regelmatige basis bij senioren aan huis komen vormen ook belangrijke toeleiders die ingelicht dienen te worden over het recht. We hebben het dan over de volgende personen: diensten thuiszorg en OCMW maaltijdbediening aan huis, vrijwilliger-seniorenconsulent, vrijwilligers die contacten hebben met senioren, politie en postbode, wijkverantwoordelijken, Woonzorg- en dienstencentra vormen andere mogelijke toeleiders. Bied hen ook de mogelijkheid aan om een infomoment/zitdag te organiseren. Daarnaast kan u de informatie betreffende het recht laten verspreiden via een artikel in de bewonersbrieven van deze woonzorgcentra (of serviceflats) of het krantje van het lokaal dienstencentrum. Breng in kaart welke andere schriftelijke communicatiekanalen binnen uw gemeente bestaan en verken de mogelijkheid om hierin een artikel te laten plaatsen: seniorenrubriek in het infoblad van de gemeente of op de gemeentelijke website, seniorengids, U kan nagaan welke cursussen en infomomenten worden georganiseerd waarop veel senioren aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld computerlessen, taallessen, zitdagen rijksdienst voor pensioenen, Verspreid ook daar uw informatie. Werklozen Voor het bereiken van deze doelgroep kan u zich in de eerste plaats richten op de vakbonden en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Ga samen met hen op 345

346 zoek naar manieren om de informatie ter beschikking te stellen aan hun cliënteel, bijvoorbeeld via het organiseren van een infomoment/zitdag. Indien u doorheen het project algemene knelpunten ervaart die vragen naar verandering op beleidsniveau, tracht dan een overleg te plannen met de verbondssecretarissen van de verschillende vakbonden. U kan dezelfde voorstellen voorleggen aan verschillende andere diensten die in contact komen met de doelgroep: VDAB, interimkantoren, PWA, RVA, opleidingscentra, OCMW s beschikken mogelijks over een lijst met cliënten die een werkloosheidsuitkering genieten. Onderzoek ook op welke manieren u kan samenwerken met de gemeente. Aan de beschikbare jobsites (Careerbuilder, Indeed, Jobat, Monster, ) kan de mogelijkheid aangeboden worden om een kort artikel over het recht te publiceren op hun website. Wees u er wel bewust van dat dan een ruimer publiek wordt aangesproken dan initieel beoogd. Ga specifiek voor uw gemeente na welke evenementen worden georganiseerd waarop veel werklozen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld de jobbeurs. We willen hier ten slotte kort nog iets vermelden over de deeltijds werkenden die al dan niet aanvullend een werkloosheidsuitkering genieten en zich onder het grensbedrag bevinden dat van toepassing is voor het verkrijgen van het recht op de verhoogde tegemoetkoming. We hebben binnen ons project opgemerkt dat deze personen over het algemeen niet geïnformeerd zijn over het recht. Een veel voorkomende misvatting was dat enkel personen die niet werken recht hebben op dit statuut. Een manier om deze doelgroep te bereiken, is door samenwerking te bewerkstelligen met winkels die (veel) deeltijdse contracten aanbieden. (Alleenstaande) ouders Om aan de hulpvraag van deze doelgroep tegemoet te komen kan u de verschillende lokale scholen contacteren. Besteed hierbij specifieke aandacht aan leerlingen met SES-kenmerken 19. Binnen ons project werden alle ouders via brief uitgenodigd op twee zitdagen. Het CLB kan hierbij als aanvullende schakel fungeren. Zij beschikken bovendien over een lijst van rechthebbenden op de studietoelage en kunnen op basis van deze gegevens mogelijke rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming

347 opsporen. Kinderopvangorganisaties beschikken ook over de inkomensgegevens van hun cliënteel en vormen dus een andere waardevolle partner. Deze twee partners kunnen zelf een screening doorvoeren en/of u kan overeenkomen om andere acties te ondernemen: flyers/affiche/artikel overhandigen, infomomenten/zitdagen organiseren, U kan dezelfde voorstellen voorleggen aan verschillende andere diensten die in contact komen met de doelgroep: Kind en Gezin, onthaalouders, Huis van het kind, de Gezinsbond, (online) ontmoetingsplaatsen voor alleenstaande ouders, Verspreid de informatie via lokale infomomenten of projecten voor alleenstaande en/of kansarme ouders. Een belangrijke voorwaarde voor het bepalen van de benaderingswijze is de regel die tussen de beide organisaties van toepassing is wat betreft het doorgeven van persoonlijke informatie. Houd met andere woorden rekening met de privacywetgeving. Wij geven hieronder een voorbeeld vanuit ons project. - Vanuit een samenwerking tussen OCMW Halle en Woonpunt Zennevallei werd er regelmatig een lijst doorgestuurd van personen met huurachterstallen. Deze lijst werd dan gescreend. Checklist U heeft een overzicht van alle acties die ondernomen zullen worden en deze werden ter goedkeuring voorgelegd aan uw bestuur. Er werd een infomoment over het recht op de verhoogde tegemoetkoming en/of de methodiek proactief handelen georganiseerd voor externe partners. Er werd een apart infomoment over het recht op de verhoogde tegemoetkoming en/of de methodiek proactief handelen georganiseerd voor zorgverstrekkers. Er werd een beslissing getroffen over het al dan niet oprichten van een stuurgroep. Er werd een infomoment(en)/zitdag(en) georganiseerd voor de doelgroep(en) die niet binnen uw eigen organisatie bereikt worden. U heeft nog (een) andere actie(s) uitgewerkt. U heeft, indien van toepassing, uw registratiedocument aangevuld. 347

348 Indien dit uw laatste stap was binnen het project: er vond een evaluatie plaats met terugkoppeling naar het bestuur. Enkele aandachtspunten Senioren Besteed voldoende aandacht aan de fysieke toegankelijkheid. Dit geldt zowel voor het organiseren van collectieve infomomenten en zitdagen als voor individuele begeleidingen. Wat dit laatste betreft vormen huisbezoeken een zeer waardevolle methodiek die bij deze doelgroep dus regelmatiger moet worden ingezet. U kan, indien van toepassing, ook samenwerken met telefoonprojecten (vb. Telefoonster ). Betrek waar nodig het sociaal netwerk van de senior. Enkele tips voor gedrukte media: gebruik een groot en sober lettertype, zorg voor voldoende contrasten (geen drukke achtergrond), gebruik korte en begrijpbare zinnen, kies heldere kleuren en giet alles in een aantrekkelijke en luchtige lay-out. Mond-aan-mond reclame is een belangrijk en waardevol communicatiekanaal. Senioren maken hier regelmatig gebruik van. Ze verspreiden de informatie die ze verkregen hebben vaak zelf via andere kanalen (buren, vrienden, familie, ). 348

349 Werklozen Zitdagen/infomomenten bij de vakbonden en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen worden bij voorkeur op het einde van de maand georganiseerd. Werklozen moeten dan hun stempelkaart binnenbrengen. Hierdoor zal de kans groter zijn dat u meer mensen bereikt. Het gaat hier om personen die minstens één jaar ononderbroken volledig werkloos zijn. Sinds kort stelt de kruispuntbank enkele nuttige werkloosheidgegevens (dagbedrag, startdatum, categorie, ) van de cliënt ter beschikking. U kan deze gegevens verkrijgen door het uitvoeren van een KSZonderzoek (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid). Wees u ervan bewust dat er bij personen die net werkloos zijn nog een sterke emotionele lading aanwezig kan zijn. Dit geldt uiteraard ook voor heel wat andere doelgroepen, maar bij deze groep merkten we op dat deze emotionele lading een weerstand tegen verdere begeleiding kan creëren. Binnen ons project werden we, onder andere bij deze doelgroep, geconfronteerd met onze activerings- en hulpverleningsopdracht. Het is vrij evident dat wij onze eigen hulpvragers doorverwijzen naar allerlei rechten waarvoor zij in aanmerking komen. In heel wat situaties ervaren wij echter een conflict tussen deze opdracht en het feit dat wij deze mensen moeten activeren (toeleiden tot de arbeidsmarkt). Wat doen we met andere woorden met een persoon die werkloos is: activeren of toeleiden naar zijn rechten? Heel wat mensen worden geconfronteerd met het gegeven dat een tewerkstelling op financieel vlak geen of weinig voordelen meer met zich meebrengt. Een tewerkstelling ontneemt namelijk heel wat van deze rechten. De kloof tussen een uitkering en de gekoppelde rechten en betaalde arbeid met minimumlonen blijkt te klein geworden. 349

350 Alleenstaande ouders Wees u ervan bewust dat het voor alleenstaande ouders niet altijd evident is om even betrokken te zijn als ouders uit een tweeoudergezin. Bied iedereen daarom de mogelijkheid aan om ook via een ander kanaal dan de deelname aan een infomoment/zitdag de informatie te verkrijgen. Voorzie waar van toepassing en indien mogelijk kinderopvang, bijvoorbeeld tijdens een infomoment. Stimuleer het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk. Het onderhoudsgeld wordt bij dit recht ook meegeteld om het bruto belastbare gezinsinkomen te bepalen. 350

351 351

352 Bijlage 37 Flyer doelgroep RVV-statuut (Plaats hier een eigen afbeelding) Wat? Minder betalen voor medische kosten: arts, tandarts en kinesist, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, Voor wie? U heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming wanneer uw bruto belastbaar jaarinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. Mogelijke andere voordelen Meer informatie Korting bus, trein en metro Korting Vlaamse Zorgverzekering: 10 euro in plaats van 25 euro Verwarmingstoelage Korting telefoonrekening Korting op daguitstappen en vakanties (vul aan met lokale voordelen) uw mutualiteit (informatie statuut, aanvraagformulier openbaar vervoer) het OCMW van (vul aan) (vermeld hier ook voor welke rechten ze bij het OCMW terecht kunnen) Tel. (vul aan) (vul aan) de sociale dienst van de stad (vul aan)(vermeld hier ook voor welke rechten ze bij de stad terecht kunnen) Tel. (vul aan) (vul aan) 352

353 Bijlage 38 Brochure verhoogde tegemoetkoming toeleiders 353

354 354

355 Bijlage 39 Registratiedocument: zie apart mapje op USB-stick 355

356 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 40 Artikel derdebetalerssysteem Naar de dokter voor amper 1 euro Wat? Indien u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming kan u vragen aan uw huisarts om de regeling betalende derde toe te passen. Hierdoor zal u nog slechts 1 euro moeten betalen voor een consultatie. De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een betere terugbetaling van medische kosten. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, U zal dus voor de meeste medische verzorging minder zelf moeten betalen. Wat moet u doen? Ga na of u reeds recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. U heeft hier recht op indien de code onderaan uw kleefbriefje op 1 eindigt (bijvoorbeeld 111/111, 121/121, 131/131, 141/141, ). U heeft reeds recht op de verhoogde tegemoetkoming: 7. Stel aan uw huisarts de vraag of hij de regeling betalende derde wil toepassen. 8. Overhandig hem een vignet of een attest van de mutualiteit als bewijs dat u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. 9. Uw huisarts brengt het recht op het derdebetalerssysteem voor u in orde. U heeft nog geen recht op de verhoogde tegemoetkoming: 5. Neem contact op met de mutualiteit indien uw bruto belastbaar jaarinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. 6. Indien u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming onderneem dan de bovenstaande stappen om uw recht op het derdebetalersysteem in orde te brengen. 356

357 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 41 Artikel doelgroep Recht op de verhoogde tegemoetkoming: minder betalen voor uw gezondheid! Is je inkomen beperkt en heb je nog geen verhoogde tegemoetkoming, dan moet je zeker deze tekst lezen. Wat? De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, U zal dus voor de meeste medische verzorging minder zelf moeten betalen. Daarnaast zijn er nog tal van andere voordelen: korting op het openbaar vervoer, sociaal telefoontarief, verwarmingstoelage, Voor wie? U heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming wanneer uw bruto belastbaar jaarinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. Wenst u verdere inlichtingen? Had u graag wat meer informatie gekregen over dit recht of kent u iemand uit uw omgeving die hier mogelijks recht op heeft, neem dan contact op met één van onderstaande organisaties (vul aan): het OCMW van Tel. de sociale dienst van Tel. of uw mutualiteit 357

358 Bijlage 42 Affiche recht 358

359 Bijlage 43 Powerpoint TV 359

360 360

361 361

362 Bijlage 47 Lijst belangrijke partners Partner Contactpersoon Tel. BIPT: sociaal telefoontarief Toemeka vzw (toegankelijke taal) Tel: 02/ Fax: 02/ De Link vzw Vorming verhoogde tegemoetkoming Informatie proactief handelen: samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw 02/ Tel: GSM: opbouw.be 362

363 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 48 Uitnodiging vorming partners-collega's (mail) Beste collega s/partners (schrap wat niet past) Zoals jullie allen weten, zijn wij sinds (vul aan) gestart met een project rond de verhoogde tegemoetkoming. Dit onder andere op basis van de vaststelling dat sommige kansengroepen in aanmerking komen voor dit recht, maar hier vaak niet van op de hoogte zijn. Het is dus de bedoeling om proactief op zoek te gaan naar deze doelgroep, hen te informeren over het bestaan van onder andere de verhoogde tegemoetkoming en indien van toepassing te begeleiden en ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. Heel wat professionals, waaronder jullie, komen in contact met deze mogelijke rechthebbenden. We willen jullie dan ook de mogelijkheid bieden om jullie zo goed mogelijk te informeren over dit recht opdat jullie vanuit de functie als toeleider doelgericht deze informatie kunnen doorgeven en mogelijke rechthebbenden al dan niet kunnen doorverwijzen. Om aan dit laatste tegemoet te komen, wordt er op (vul aan) een infosessie georganiseerd. Wat? Infosessie betreffende de verhoogde tegemoetkoming. De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, tandarts en kinesist, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, Het is een recht voor bepaalde gezinnen met een laag gezinsinkomen (= bruto jaarlijks gezinsinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid) Tijdens deze infosessie wordt zowel de huidige stand van zaken betreffende het recht toegelicht als de voornaamste wijzigingen die doorgevoerd zullen worden in (wijzig afhankelijk van het aanbod dat u zal aanbieden) Waar? (vul aan) Wanneer? (vul aan) Kostprijs? (vul aan) Inschrijven (vul aan) 363

364 Bijlage 49 Stappenplan voor het screenen van cliënten Maak gebruik van alle beschikbare informatiebronnen: - Allerlei soorten cliëntenlijsten. - Plan een (individueel) overleg met de medewerkers van de verschillende diensten en overloop samen de individuele dossiers. - Hoe gaat u te werk? 1. Filter op rechthebbenden waarbij het recht automatisch wordt toegekend (leefloongerechtigden, cliënten die een IGO ontvangen, niet-begeleide minderjarige vreemdeling, ) en stel hiervan een aparte lijst op. U kan er als hulpverlener normaal gezien vanuit gaan dat het recht in deze gevallen reeds toegekend werd. We hebben echter binnen ons project opgemerkt dat dit in een aantal (uitzonderlijke) situaties niet het geval was. Wij raden dus aan om deze lijst toch nog eens te overlopen. Daarnaast kan voor deze doelgroepen, al dan niet in een latere fase, nagegaan worden in welke mate de bijhorende voordelen toegekend zijn. 2. Ga bij de administratie of de ICT-dienst na of er een lijst getrokken kan worden van alle cliënten die (nog) geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (op basis van de code onderaan het vignet). Indien mogelijk, sla stap 4 dan over. 3. Doe een screening op basis van de beschikbare informatie (inkomsten, gezinssamenstelling, aanwezigheid roerend en/of onroerend goed, ). De vermoedelijk niet-rechthebbenden worden geschrapt uit de lijst. Er ontstaat dus een overzicht van alle cliënten die volgens u mogelijks recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. 4. Neem bovenstaande lijst bij de hand en ga per cliënt na of hij het recht al dan niet al heeft: - U kan zich baseren op het vignet van de mutualiteit. Als de cliënt reeds recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, eindigt zijn code onderaan het vignet op 1 (bijvoorbeeld 111/111, 121/121, 131/131, 141/141, ). Wees u er wel van bewust dat deze informatie mogelijks niet meer up to date is en dat het dus om een oud vignet kan gaan. 364

365 - Maak gebruik van de kruispuntbank. Hierop kan u per cliënt enkele belangrijke mutualiteitsgegevens terugvinden. Wij geven hieronder een concreet voorbeeld: mutualiteit 306 code verzekerbaarheid : van 01/01/2014 tot 31/12/ De mutualiteit waarbij de cliënt aangesloten is: mutualiteit 306 = Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant. (Op de volgende website kan u alle ziekenfondsen en hun verbondsnummer terugvinden: - Code verzekerbaarheid : = de code eindigt op een 1, dus desbetreffende cliënt heeft reeds het recht op de verhoogde tegemoetkoming - Duur van het recht: 01/01/2014 tot 31/12/ Maak een gestructureerd overzicht van de overblijvende cliënten: naam, telefoonnummer, adres en allerlei andere gegevens die van belang zijn indien u wenst te registreren (cliënt wenste geen verdere informatie + reden, cliënt was reeds rechthebbend, cliënt werd verder begeleid, ). 6. Neem (telefonisch) contact op met deze cliënten: - Geef hen kort wat uitleg over het recht en nodig hen, indien ze geïnteresseerd zijn in meer informatie, uit voor een gesprek (al dan niet mogelijkheid aanbieden tot een huisbezoek). - Hanteer doorheen begeleidingen met cliënten steeds een helikopterblik. Deze blik vormt de basis van het proactief handelen en houdt in dat er aandacht wordt besteed aan de verschillende (levens)domeinen van de cliënt en de rechten die hierop van toepassing zijn, ook de rechten die niet door de cliënt zelf expliciet worden aangehaald. Een overzicht van sociale rechten kan u terugvinden op de rechtenverkenner https://www.rechtenverkenner.be/pages/home.aspx 365

366 Bijlage 50 Stappenplan voor het organiseren van zitdagen 1. Plan een overleg met de betrokken organisatie of bespreek het initiatief met uw eigen bestuur: - Zoek een geschikte datum. - Kies een geschikte locatie en denk hierbij aan de fysieke toegankelijkheid voor de doelgroep. Zorg waar mogelijk voor voldoende anonimiteit en privacy. U kan bijvoorbeeld een apart lokaal voorzien. - Bepaal of er al dan niet catering voorzien zal worden. - Kom overeen via welk(e) communicatiemiddel(len) u de doelgroep op de hoogte zal brengen.. - U kan een persoonlijke uitnodiging versturen per post en/of via mail (zie bijlage). - U kan een artikel laten plaatsen in het lokaal infoblad. - U kan de informatie laten verspreiden via de pers Indien u ook een toelichting zal geven en u van plan bent dit zelf te doen, maak dan een PowerPoint op maat van de doelgroep (zie bijlage) en zorg voor de aanwezigheid van technische ondersteuning (laptop, micro, beamer, USB-stick, verlengkabel, projectiescherm, ) 3. Maak een map met allerlei voorbeelddocumenten (zie bijlage): verklaring op erewoord, identiteitskaart, kleefbriefje, aanslagbiljet, attest van de pensioenen, loonfiche , bewijs van kadastraal inkomen, attest van de vakbond, 4. Vul deze map aan met allerlei andere ondersteunende documenten (zie bijlage): - Toestemmingsformulier voor het opvragen van persoonlijke gegevens. - Fiche voor het opvragen van persoonlijke gegevens en de informatie die van belang is voor de aanvraag van het recht op de verhoogde tegemoetkoming. - Enkele formulieren verklaring op erewoord om ter plaatse in te vullen. - Alle beschikbare formulieren voor de aanvraag van de bijhorende voordelen (bv. 366

367 aanvraagformulier kortingkaart verhoogde tegemoetkoming van de NMBS en de lijn) - Flyers. - Papieren versie van de PowerPoint. - Eigen registratieformulier indien van toepassing. - Agenda. Zo kan u onmiddellijk nieuwe afspraken inplannen. - Naamkaartjes. 367

368 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 51 Uitnodiging infomoment zitdag voorbeeld 1 Recht op de verhoogde tegemoetkoming: minder betalen voor uw gezondheid! Is je inkomen beperkt en heb je nog geen verhoogde tegemoetkoming, dan moet je zeker deze tekst lezen. Wat? De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een betere terugbetaling van geneeskundige verzorging door het ziekenfonds. Het gaat hier om raadplegingen bij de arts, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, U zal dus voor de meeste medische verzorging minder zelf moeten betalen. Daarnaast zijn er nog tal van andere voordelen: korting op het openbaar vervoer, sociaal telefoontarief, verwarmingstoelage, Voor wie? U heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming wanneer uw bruto belastbaar jaarinkomen lager is dan +/ te verhogen met +/ per bijkomend gezinslid. Wenst u verdere inlichtingen? Had u graag wat meer informatie gekregen over dit recht of kent u iemand uit uw omgeving die hier mogelijks recht op heeft - neem dan contact op met (vul aan: naam contactpersoon), medewerker van (vul aan: organisatie) (Tel.: vul aan) - - Of kom dan naar de infomomenten die zullen doorgaan op (vul aan) van (vul aan) en op (vul aan indien van toepassing) van (vul aan indien van toepassing). Deze zullen plaatsvinden in (vul aan). - Welke documenten moet u meebrengen? - Vignet van het ziekenfonds - Laatste belastingbrief (inkomstenjaar: (vul aan) en aanslagjaar: (vul aan)) - Alle inkomensbewijzen (bv. attest van de pensioenen, loonfiche , bewijs van kadastraal inkomen, ) van (vul aan en hanteer een referteperiode van 1 jaar opdat u zeker bent dat u van iedereen, dus ook van diegenen die tot de derde 368

369 categorie behoren, voldoende gegevens hebt) tot en met (vul aan) van ALLE gezinsleden. 369

370 P l a a t s h i e r h e t l o g o v a n u w o r g a n is a t i e Bijlage 52 Uitnodiging infomoment zitdag voorbeeld 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon 16 januari 2015 (vul aan) (vul aan) Haal meer uit jouw budget Beste, Plaats hier een afbeelding Wij nodigen je uit voor een gezellige babbel met koffie en een hapje. We hebben het over hoe je meer kan doen met jouw budget. Volgende zaken komen aan bod: Goedkoper naar de dokter en goedkopere medicijnen Korting bus, trein en metro Korting telefoonrekening Verwarmingstoelage (vul aan) Waar? Wanneer? Hoe laat? (vul aan) (vul aan) (vul aan) Met vriendelijke groeten, Secretaris (vul aan: laat dit document ondertekenen door de secretaris en voorzitter) Voorzitter 370

371 Bijlage 53 Affiche infomoment(en) 371

372 Bijlage 54 Powerpoint Verhoogde tegemoetkoming doelgroep 372

373 373

374 374

375 375

376 Bijlage 8-38 Map voorbeelddocumenten 376

377 Bijlage Pensioensfiche 1 377

378 Bijlage Pensioensfiche 2 378

379 Bijlage 10 Aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing 379

380 Bijlage 11 Aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen 380

381 Bijlage 12 Fiche werkloosheidsuitkeringen 1 381

382 Bijlage 13 Fiche werkloosheidsuitkeringen 2 382

383 Bijlage 14 Fiche nr loonfiche 1 383

384 Bijlage 15 Fiche nr loonfiche 2 384

385 Bijlage 16 Loonfiche 385

386 Bijlage 17 Identiteitskaart 386

387 Bijlage 18 Verblijfskaarten 1 387

388 Bijlage 19 Verblijfskaarten 2 388

389 Bijlage 20 Verklaring op erewoord 1 389

390 Bijlage 21 Verklaring op erewoord 2 390

391 Bijlage 22 Verklaring op erewoord 3 391

392 Bijlage 23 Verklaring op erewoord 4 392

393 Bijlage 24 Verklaring op erewoord 5 393

394 Bijlage 25 Verklaring op erewoord 6 394

395 Bijlage 26 Symbolen mutualiteiten 395

396 Bijlage 27 Vignet mutualiteiten 396

397 Bijlage 28 Aanvraag kortingkaart verhoogde tegemoetkoming 397

398 Bijlage 29 Aanvraagformulier Buzzypazz 398

399 399

400 Bijlage 30 Aanvraagformulier Omnipas 400

401 401

402 Bijlage 31 Folder verwarmingstoelage 402

403 403

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2013 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Reglement vrijetijdspas

Reglement vrijetijdspas Gemeente Schilde s-gravenwezel Binnen het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede Schilde en het daaraan verbonden trekkingsrecht en goedgekeurd door de gemeenteraad van worden door

Nadere informatie

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend advies

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Verhoogde tegemoetkoming vanaf 2014

Verhoogde tegemoetkoming vanaf 2014 Verhoogde tegemoetkoming vanaf 2014 Tom de Spiegeleer, Rik Lemkens, Marijke Claes, Infocel ledenbeheer Info-fiche december 2013 Bijvoegsel bij CM-Informatie nr 254 De basis voor de verhoogde tegemoetkoming

Nadere informatie

Wacheul Magali - HZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Wacheul Magali - HZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 Verhoogde tegemoetkoming (VT) Wettelijke basis Programmawet 27 /12/2006 KB OMNIO 01/04/2007 2 Wat is de verhoogde tegemoetkoming? De verzekerde draagt een kleiner persoonlijk aandeel voor bepaalde prestaties,

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden Wij zijn echt met je gezondheid bezig Invaliden Je bent langer dan 1 jaar ziek. Waarschijnlijk zit je met heel wat vragen omtrent je rechten en plichten als invalide. In de volgende uiteenzetting trachten

Nadere informatie

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Het omnio-statuut en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Nuttige info Verhoogde tegemoetkoming

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget.

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april Bekendgemaakt op 30 april 2014 In werking getreden op 1 mei 2014

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen.

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen. MODEL S Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk. Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk) of indien u het niet kent uw

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

bij tussenkomst in de verblijfskosten in een woonzorgcentrum

bij tussenkomst in de verblijfskosten in een woonzorgcentrum Onderhoudsplicht bij tussenkomst in de verblijfskosten in een woonzorgcentrum Versie 4 mei 2011 Bij opname in een woonzorgcentrum (wzc) Elke inwoner van de stad heeft recht op dienstverlening van het OCMW.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

De aansluiting bij een ziekenfonds

De aansluiting bij een ziekenfonds Versie nr. 1 Laatste update: 14-12-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een ziekenfonds? 3) Wat verstaan we onder de aansluiting bij een ziekenfonds? 4) Wat verstaan we onder de terugbetaling van

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

Thuiszorg. informatiepunt

Thuiszorg. informatiepunt Thuiszorg 2 informatiepunt Inhoud 1 De Vlaamse Sociale bescherming... 4 1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming?... 4 1.2 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)... 4 1.2.1 Wat en voor wie?... 4

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Nuttige info Verhoogde tegemoetkoming De verhoogde tegemoetkoming (VT) is een beschermingsmaatregel voor personen met een laag gezinsinkomen.

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, mijnheer, Werklozen, gepensioneerden, invaliden, gehandicapten, zieken en eenoudergezinnen kunnen recht

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen vzw BRUSSELSE HUISARTSEN KRING Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen 1. Inleiding Uit onderzoek blijkt dat ondanks het invoeren van verschillende drempelverlagende financiële maatregelen,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen Woordje uitleg Formulier 225 Deel A Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen 1. Waarom ontvangt u deze vragenlijst? U ontvangt een uitkering van uw ziekenfonds.

Nadere informatie

1. Openbaar vervoer van halte tot halte

1. Openbaar vervoer van halte tot halte mobiliteit en vervoer In een steeds snellere wereld wordt mobiliteit als vanzelfsprekend beschouwd. Mobiliteit is een persoonlijk recht, ongeacht leeftijd, geslacht of economische situatie. Dat recht wordt

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken in verband met uw opname in het ziekenhuis, keuzes die een belangrijke

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

"#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!

#$#%&#'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#!##)!.#,#+'()$/! !!!!! "#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!!!!!! Tegemoetkomingen voor personen met een beperking. 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende

Nadere informatie

MAXIMUMFACTUUR. staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden.

MAXIMUMFACTUUR. staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden. Wegwijs in de MAF MAXIMUMFACTUUR MAF staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden. Omdat het een vrij complexe materie

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de uitbreiding van het Sociaal Stookoliefonds

Omzendbrief betreffende de uitbreiding van het Sociaal Stookoliefonds Vragen naar : Tom Aarts E-mail : tom.aarts@mi-is.be Tel : 02/508.86.96 I Fax : 02/509.85.58 Url : www.mi-is.be Dienst : Beleidsvoorbereidend en juridisch advies Datum : 22 januari 2008 Aan de dames en

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen in het kader van het Sociaal Stookoliefonds

Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen in het kader van het Sociaal Stookoliefonds E-mail : vraag@mi-is.be Tel : 02/508.85.85 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 22 december 2008 Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Brussel, 18 augustus 11 CC WEBS 11 012 UW CORRESPONDENT Caroline Cocquyt 02/289 01 73 ccocquyt@linxplus.be BETREFT Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

Beste (toekomstige) toeleider,

Beste (toekomstige) toeleider, Beste (toekomstige) toeleider, Vrije tijd kost geld: sporten, een avond theater, een instrument bespelen, aansluiten bij een jeugd-, sport-, of cultuurvereniging. Veel mensen vallen hierdoor uit de boot

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis MC St- Jozef vzw Abdijstraat 2 3740 Bilzen Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Uschi De Coster Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wist je dat 3. Een brede waaier 4. Casus 1: Jules 5. Casus 2: Martha 6. Waar vind

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/09/100 BERAADSLAGING NR 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Stroomdiagram gebruikersbijdrage gezinszorg

Stroomdiagram gebruikersbijdrage gezinszorg Stroomdiagram gebruikersbijdrage gezinszorg Versie 7 augustus 2014 Onderstaande tabel toont de verschillende stappen waarmee je de juiste cliëntbijdrage kan berekenen voor gezinszorg. De onderlijnde tekst

Nadere informatie

Financiële tussenkomst voor vrijetijdsparticipatie reglement

Financiële tussenkomst voor vrijetijdsparticipatie reglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-06-2015 Artikel 1 Gemeente, OCMW, Welzijnsschakels en verenigingen die hieromtrent een afsprakennota getekend hebben creëren gezamenlijk een financiële

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van taxicheques voor individueel vervoer aan minder mobiele personen met een beperkt leefbudget

Reglement voor het toekennen van taxicheques voor individueel vervoer aan minder mobiele personen met een beperkt leefbudget Reglement voor het toekennen van taxicheques voor individueel vervoer aan minder mobiele personen met een beperkt leefbudget Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015 Bekendgemaakt op 28 oktober

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

wegwijs in de eerstelijns gezondheids zorg

wegwijs in de eerstelijns gezondheids zorg wegwijs in de eerstelijns gezondheids zorg huisarts huisarts Heb je vragen over je gezondheid? Voel je je niet goed? Ga dan naar de huisarts. Dat kan een solopraktijk zijn, een groepspraktijk of een wijkgezondheidscentrum.

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis VZW SINT-LUCIA ANKERSTRAAT 91 9100 SINT-NIKLAAS Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in

Nadere informatie

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Barcode van het ziekenhuis Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds Psychosociaal

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen zorg 2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen De ziekteverzekering dekt de medische kosten, terwijl de zorgverzekering de niet-medische kosten vergoedt. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie