FUNCTIEBOEK Groningen, september

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1"

Transcriptie

1 FUNCTIEBOEK Groningen, september

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Organisatie-uitgangspunten Uitgangspunten organisatiemodel Management uitgangspunten Organigram Uitgangspunten functie- en formatieplan Veranderingen ten opzichte van de huidige situatie Functiesoorten Functie- en formatieoverzicht per 1 januari Belangrijkste verschillen huidige en nieuwe uiteindelijke formatieplan Competenties Functiebeschrijvingen Van oud naar nieuw Bijlage 1 Competentieprofielen Directeur Teammanager Secretariaatsmedewerker Senior medewerker Financiën en Control Senior medewerker Juridische zaken en Beleid Senior medewerker Vaktechniek en Projecten Senior Applicatiebeheerder Functioneel Applicatiebeheerder Medewerker Facilitaire Zaken, Inkoop en Planning Medewerker Financiën en Control Heffingstechnoloog Senior medewerker Basisregistraties Senior medewerker Bedrijven Controleur Medewerker Heffen Senior medewerker Administratieve Invordering Senior medewerker Dwanginvordering Medewerker Invordering Deurwaarder Senior medewerker Bezwaar en Beroep Senior medewerker Kwijtschelding Senior medewerker Klant Contact Center Medewerker Klant Contact Center Administratief medewerker Klant Contact Center Bijlage 2 Functiebeschrijvingen Functienaam Directeur Functienaam Teammanager Functienaam Teammanager Bedrijfsbureau Functienaam Secretariaatmedewerker

3 Functienaam Senior medewerker Financiën en Control Functienaam Senior medewerker Juridische Zaken en Beleid Functienaam Senior medewerker Vaktechniek en Projecten Functienaam Senior Applicatiebeheerder Functienaam Functioneel Applicatiebeheerder Functienaam Medewerker Facilitaire Zaken, Inkoop en Planning Functienaam Medewerker Financiën en Control Functienaam Heffingstechnoloog Functienaam Senior medewerker Basisadministraties Functienaam Senior medewerker Bedrijven Functienaam Controleur Functienaam Medewerker Heffen Functienaam Senior medewerker Administratieve Invordering Functienaam Senior medewerker Dwanginvordering Functienaam Medewerker Invordering Functienaam Deurwaarder Functienaam Senior Medewerker Bezwaar en Beroep Functienaam Senior Medewerker Kwijtschelding Functienaam Senior Medewerker Klant Contact Center Functienaam Medewerker Klant Contact Center Functienaam Administratief medewerker Klant Contact Center Bijlage 3 Was-wordt lijst: functie- en formatieoverzicht per 1 januari

4 1. INLEIDING Hefpunt zorgt voor kwalitatief goed en op respectvolle wijze, heffen en innen van de belastingen voor de waterschappen en gemeenten in Noord-Nederland, tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. We willen ambitieus, dienstverlenend en resultaatgericht werken. Collegialiteit en professionaliteit zijn daarbij belangrijk. Het nemen van initiatieven wordt bevorderd en we zijn respectvol naar onze klanten. Met deze kernwaarden voor ogen realiseren we de herinrichting van Hefpunt op 1 januari Na allerlei voorbereidingen komt nu de fase waarin de medewerkers van Hefpunt geplaatst gaan worden in de nieuwe organisatie. Dit heeft geleid tot het opstellen van het voorliggende functieboek. Door middel van reflectie (conform de spelregels van het Sociaal Statuut) zullen keuzes worden gemaakt. In hoofdstuk 2 worden de organisatie-uitgangspunten beschreven. Tevens is een overzicht toegevoegd over de benodigde functies en fte s met de bijbehorende inschalingen. Daarnaast zijn per functie competentieprofielen opgesteld, opgenomen in bijlage 1. De functiebeschrijvingen zijn in bijlage 2 opgenomen. 2. ORGANISATIE-UITGANGSPUNTEN Door de te verrichten taken in kaart te brengen, deze vervolgens te clusteren en te relateren aan de uitgangspunten en randvoorwaarden die zijn gesteld, is inzicht ontstaan welke organisatievorm het beste is voor Hefpunt Uitgangspunten organisatiemodel Aan het gekozen managementmodel liggen enkele uitgangspunten ten grondslag: Directe managementlijnen; Streven naar zo weinig mogelijk overdrachtsmomenten; Voorlopig in stand houden externe callcenter, maar wel met meer betrokkenheid bij Hefpunt en omgekeerd en bij voorkeur in Noord Nederland; Klantgerichtheid voorop. Het streven naar zelfstandig functionerende teams hoort hierbij. Met de inrichting van een Klant Contact Center willen we de kwaliteit van onze klantbehandelingen versterken. Door zowel de klantvragen als de bezwaar- en beroepsschriften als de kwijtschelding hier te beleggen komt de focus te liggen op verdere verbetering van de dienstverlening. Daarnaast wordt het taakgebied Heffingen neergezet in de team Heffen. Het taakgebied Invordering wordt neergezet in de team Innen. De activiteiten die ondersteunend zijn aan de kernprocessen worden ondergebracht in het team Bedrijfsbureau. 4

5 2.2. Management uitgangspunten De volgende punten hebben in aanloop naar de keuze rondom de vraag hoe de managementstructuur (inrichting van functies) zou kunnen worden neergezet, een rol gespeeld: Span of control; Zo klein mogelijke afstand tussen directie en de teams; Specialisten of generalisten (flexibele functiebeschrijvingen gaat uit van generalisten, tenzij...); Ontwikkelperspectief medewerkers benutten. De mogelijkheid wordt geboden om functies over de teamgrenzen heen te vervullen, afhankelijk in eerste instantie van de capaciteiten en voorkeuren van medewerkers, en in tweede en laatste instantie van het oordeel van de betrokken managers. Denk aan twee dagen medewerker Heffen en twee dagen medewerker KCC. Dit bevordert het begrip en de saamhorigheid van medewerkers bij Hefpunt, en vergt goede afstemming op managementniveau. Medewerkers blijven door 1 leidinggevende beoordeeld, daar waar het zwaartepunt van de functie is. De beschikbare en opgestelde fte s zijn uiteindelijk doorslaggevend bij het uiteindelijk plaatsen van medewerkers op functies. De medewerkers kunnen hun voorkeuren hiervoor aangeven op het reflectieformulier Organigram Op basis van de organisatie- en management uitgangspunten is gekozen voor een organigram voor Hefpunt. Hoe groter de mate van zelfstandigheid van de medewerkers, hoe flexibeler de functies kunnen worden gedefinieerd. Het dominante vraagstuk hierbij is de functiebreedte. De gemaakte keuzes impliceren het werken met flexibele en algemene functiebeschrijvingen. Dit heeft gevolgen voor de onderliggende sturingsconcepten. Door te sturen op zelfstandigheid mogen minder zekerheden worden verwacht door de medewerkers. De taakomschrijving is afgestemd op de beschrijvingsystematiek van Fuwater. In bijlage 3 van het SAW staat de procedure Fuwater beschreven. De inschaling is gebaseerd op de aangegeven resultaatgebieden. We hebben hiervoor gekozen, omdat hiermee de organisatie voldoende en praktisch kan worden neergezet (conform het oude functieboek). De waardering door HUCAG heeft plaatsgevonden op de samenhangende elementen die zien op de onderdelen speelruimte, kennis en vaardigheden en contacten. Daar waar bezwaar dreigt te ontstaan tegen de gevormde functies kan de functie in verder uitgewerkte vorm aangeleverd worden. Hierna zien we het organigram uitgewerkt naar hoofdtaken. 5

6 Organigram Hefpunt Directeur Staf (PZ, Communicatie, Secretariaat) Extern Call Center (externe front-office) 1e lijns contacten met bel. plichtigen KCC (interne front-office/balie) - (1 e en 2 e lijns) contacten met bel. plichtigen/portal afhandeling/vragen klachtafhandeling en retourpost - Kwijtschelding - Bezwaar en beroep - Post en Archiefverwerking - Secretariaat Bedrijfsbureau - Financiën/Control - ICT/Applicatiebeheer - Juridische zaken - Facilitaire dienstverlening, inkoop, archiefbeheer en planning - Vaktechniek - Projecten - Secretariaat Heffen - Aanslagoplegging - Bezwaar aangifte bedrijven - Bestandsbeheer - Heffingstechnologie - Controles Innen - Invordering Betalingsverwerking Betalingsregeling vanaf aanmaning (administratie) - Dwanginvordering 6

7 2.4. Uitgangspunten functie- en formatieplan Belangrijkste uitgangspunten bij deze interne organisatieverandering zijn dat er geen sprake is van gedwongen ontslag, dat de formatie per 1 januari 2015 wordt gegarandeerd en dat medewerkers zo min mogelijk in hun rechtspositie worden aangetast. Voorop staat dat alle medewerkers van wie de functie geheel of gedeeltelijk wijzigt, een passende of geschikte functie krijgen aangeboden. Nieuwe functies of vacatures worden conform het vigerende wervings- en selectiebeleid ingevuld. Hierbij hebben herplaatsingskandidaten voorrang in de beoordeling of een nieuwe functie of vacature als passend of als geschikte functie moet worden aangemerkt. De medewerkers krijgen salarisgarantie en behouden hun salarisperspectief. De beloning kan derhalve, omdat er rekening wordt gehouden met de huidige rechtspositie van de medewerkers van Hefpunt, afwijken van de inschaling van de functie. Er wordt in het functie- en formatieoverzicht geen rekening gehouden met de tijdelijke medewerkers. De medewerkers van kwijtschelding zijn dus bijvoorbeeld niet opgenomen in de formatie, maar worden vanuit het budget personeel van derden gefinancierd Veranderingen ten opzichte van de huidige situatie De voorgenomen interne organisatieverandering zal voor alle medewerkers gevolgen hebben, de gevolgen zullen het grootst zijn voor de huidige leidinggevenden, de hoofden en de coördinatoren. Beide functies worden opgeheven en vervangen door één nieuwe management functie: teammanager. Dit is een volledig nieuwe functie. De overige veranderingen in de functies, niet zijnde de functie van teammanager, kunnen divers van aard zijn: A. De functie blijft inhoudelijk nagenoeg ongewijzigd (minimaal 70%); of B. Er is sprake van een (volledig) nieuwe functie. In het hierna volgende functie- en formatieoverzicht zal per functie worden aangegeven of sprake is van situatie A. of B Functiesoorten In grote lijnen zijn er drie soorten functies in de nieuwe structuur: 1. Managementfuncties 2. Senior functies 3. Medewerkersfuncties Ad 1. Management functies De teammanagers worden belast met de dagelijkse leiding van hun team en voeren de beoordelings- en functioneringsgesprekken met de medewerkers waaraan zij leiding geven. Zij maken deel uit van het managementteam van Hefpunt, en worden beoordeeld en leggen verantwoording af aan de directeur. Ad 2. Senior functies De medewerkers op seniorfunctie zijn verantwoordelijk voor specialistische taken en ondersteunen de teammanagers. Senior functies worden enerzijds ingesteld om recht te doen aan de mogelijkheid om door te stromen op basis van ervaring, expertise en opleiding en anderzijds om de kwaliteit van de medewerkers zichtbaar en herkenbaar te maken. Deze functies zijn niet per definitie procesgebonden. Het zijn expertfuncties, ze zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als leidinggevende functies. Ad 3. Medewerkers functies Het betreft alleen medewerkers in vaste dienst. 7

8 2.7. Functie- en formatie-overzicht per 1 januari 2015 Functie Nieuwe formatie Wijziging tov huidige situatie Schaal Directeur 1 A 15 Secretariaatsmedewerker 0,7 A 6 Totaal directie 1,7 Teammanager Bedrijfsbureau 1 B 13 Senior medewerker Vaktechniek en Projecten 1 B 10 Senior medewerker Financiën en Control 1 B 10 Senior medewerker Juridische zaken en Beleid 1 A 10 Senior Applicatiebeheerder 1 A 10 Functioneel Applicatiebeheerder 3 A 8 Medewerker Facilitaire zaken, Inkoop en Planning 1 B 8 Medewerker Financiën en Control 1 B 8 Secretariaatsmedewerker 0,7 A 6 Totaal team Bedrijfsbureau 10,7 Teammanager Heffen 1 B 13 Heffingstechnoloog 1 A 10 Senior medewerker Basisregistraties 1 B 9 Senior medewerker Bedrijven 1 B 9 Controleur 1 A 7 Medewerker Heffen 9,9 B 7 Totaal team Heffen 14,9 Teammanager Innen 1 B 13 Senior medewerker Administratieve Invordering 1 B 9 Senior medewerker Dwanginvordering 1 B 9 Deurwaarder 3 A 8 Medewerker Invordering 10 B 7 Totaal team Innen 16 8

9 Teammanager Klant Contact Center 1 B 13 Senior medewerker Bezwaar en Beroep 1 A 9 Senior medewerker Kwijtschelding 1 B 9 Senior medewerker Klant Contact Center 1 B 9 Medewerker Klant Contact Center 13,5 B 7 Administratief medewerker Klant Contact Center 3,5 A 6 Secretariaatsmedewerker 0,8 A 6 Totaal team KCC 21,8 Totaal Hefpunt 65, Belangrijkste verschillen huidige en nieuwe uiteindelijke formatieplan In dit nieuwe formatieplan ontstaan ten opzichte van het oude functieboek 18 nieuwe functienamen. Er verdwijnen 14 functienamen uit het oude/huidige functieboek. De totale formatie wijzigt niet. De nieuwe functienamen zijn onder te verdelen als volgt: Teammanagers Senior medewerkers Medewerkers KCC Medewerker Financiën en Control Medewerker Facilitaire Zaken, Inkoop en Planning Medewerkers Heffen De functienamen die verdwijnen zijn: Afdelingshoofden Coördinatoren Medewerker interne controle Beleidsmedewerker Belastingen Medewerker Bedrijven Medewerker Vastgoed Medewerker Algemene dienst Medewerker Diensten Medewerker Diensten/Webmaster In de nieuwe organisatie zijn 10 functies inhoudelijk ongewijzigd (maar kunnen wel een andere functienaam hebben gekregen), te weten: Directeur Secretariaatmedewerker Senior medewerker Juridische Zaken en Beleid Senior Applicatiebeheerder Functioneel Applicatiebeheerder Heffingstechnoloog Controleur Deurwaarder Senior Medewerker Bezwaar en Beroep Administratief medewerker Klant Contact Center 9

10 Voor de teams Bedrijfsbureau, Heffen en KCC geldt dat de afgesproken personeelsreductie in het kader van Hefboom in de komende jaren net als in het huidige formatieplan nog doorgang zal vinden. Bij de oorspronkelijke verdeling van de gevolgen over de huidige teams is nog geen rekening gehouden met de nieuwe indeling in teams en de nieuwe indeling in functies. Over deze verdeling zal het MT in het voorjaar van 2015 een afgewogen voorstel doen, waarbij de gemaakte afspraken het DB en het AB van Hefpunt zullen worden nagekomen Competenties Aan de opgestelde functiebeschrijvingen zijn per functiecategorie een aantal competenties gedefinieerd. Deze competenties zijn afgeleid van de missie en organisatie-uitgangspunten. Een nadere invulling van de competentieprofielen per functie zijn beschreven in bijlage Functiebeschrijvingen De functiebeschrijvingen staan opgenomen in bijlage 2 van dit functieboek. 3. VAN OUD NAAR NIEUW Een periode van voorbereiding, plaatsing en benoeming van medewerkers zal voorafgaan aan de daadwerkelijke start van de gewijzigde organisatie per 1 januari Omdat het bedrijf gewoon door moet gaan en er tevens een aantal functies vervallen en nieuw ingevuld moeten gaan worden is het van belang vooraf goede afspraken te maken over de wijze waarop dit interbellum overbrugd wordt. Dit functieboek zal aangeboden worden aan de OR ter advisering. Vervolgens zal het ter besluitvorming worden aangeboden aan het Dagelijks- en het Algemeen Bestuur van Hefpunt. Naar verwachting zal er een nieuw Sociaal Statuut Hefpunt voor de periode 2014/2017 worden vastgesteld door het GO Hefpunt in september Vervolgens kan de organisatie naar verwachting aan de slag met het daadwerkelijk realiseren van de organisatieverandering per 1 januari

11 BIJLAGE 1 COMPETENTIEPROFIELEN 11

12 Directeur 1 Visie, Probleemoplossend Lange termijn denken, ontwikkelt en realiseert strategisch beleid onderscheidt hoofdlijnen en details, innoverend, pragmatisch, conceptueel; 2 Stabiliteit Besluitvaardig, verantwoordelijkheidszin, initiatiefrijk, integer, positief; 3 Motivatie Invloedrijk, inspirerend, gericht op klanten, gericht op mensen, gericht op actie, gericht op leren; 4 Interpersoonlijke relaties Communicatief, aanspreken anderen, inleven, interactief, betrokken; 5 Leiderschap Geeft richting, oplossingsgericht, verandergericht, coacht en stuurt, bestuurt processen, visie; 6 Managementvaardigheden Realisme, volgt processen, stelt prioriteiten, onderhandelen, promoot ontwikkeling, presenteren. Teammanager (Innen, Heffen, KCC en Bedrijfsbureau) 1 Probleemoplossend Lange termijn denken, onderscheidt hoofdlijnen en details, innoverend, pragmatisch, conceptueel; 2 Stabiliteit Besluitvaardig, verantwoordelijkheidszin, initiatiefrijk, integer, positief; 3 Motivatie Invloedrijk, gericht op klanten, gericht op mensen, gericht op actie, gericht op leren; 4 Interpersoonlijke relaties Communicatief, aanspreken anderen, inleven, interactief, betrokken; 5 Leiderschap Geeft richting, oplossingsgericht, verandergericht, coacht en stuurt, bestuurt processen, visie; 6 Managementvaardigheden Realisme, volgt processen, stelt prioriteiten, onderhandelen, promoot ontwikkeling, presenteren; 7 Proactief handelen Signaleert kansen en handelt hiernaar. Weet vanuit een teamvisie met verbeterings- of vernieuwingsvoorstellen te komen. Secretariaatsmedewerker 1 Inzet Levert een meer dan gemiddelde inspanning en beperkt zich niet tot hetgeen er gevraagd wordt; pakt zaken energiek en enthousiast aan; 2 Contactgerichtheid Legt en onderhoudt contacten, doet dit gemakkelijk ook in onbekende situaties; 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 4 Interne klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de interne klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 5 Externe klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 6 Organisatiesensitiviteit Houdt rekening met de effecten van de eigen beslissingen en activiteiten op andere delen van de organisatie; 7 Stressbestendigheid Blijft effectief functioneren onder werkdruk, tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of tegenspel, laat zich niet van zijn stuk brengen. 12

13 Senior medewerker Financiën en Control Senior medewerker Juridische zaken en Beleid 1 Stressbestendigheid Blijft effectief functioneren onder werkdruk, tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of tegenspel; laat zich niet van zijn stuk brengen; 2 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken; onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg; weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 3 Organisatiesensitiviteit Houdt rekening met de effecten van eigen beslissingen en activiteiten op andere delen van de organisatie; 4 Overtuigingskracht Laat zien anderen voor een standpunt te kunnen winnen door op het juiste moment en met een passende stijl relevante argumenten in te brengen; 5 Visie Ontwikkelt, of heeft een lange termijn beeld van het eigen werkterrein, vakgebied en/of de organisatie; 6 Klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de klant en houdt hiermee in het handelen rekening. Senior Medewerker Vaktechniek en Projecten 1 Resultaatgerichtheid Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten; 2 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg, weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 3 Plannen en organiseren Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken. Nieuwe informatie in zich opnemen en nieuwe ideeën in zich opnemen en toepassen; 4 Overtuigingskracht Laat zien anderen voor een standpunt te kunnen winnen door op het juiste moment en met een passende stijl relevante argumenten in te brengen; 5 Visie Ontwikkelt, of heeft een lange termijn beeld van het eigen werkterrein, vakgebied en/of de organisatie; 6 Klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de klant en houdt hiermee in het handelen rekening. Senior Applicatiebeheerder 1 Contactgerichtheid Legt en onderhoudt contacten, doet dit gemakkelijk ook in onbekende situaties; 2 Overtuigingskracht Laat zien anderen voor een standpunt te kunnen winnen door op het juiste moment en met een passende stijl relevante argumenten in te brengen; 3 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg, weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 4 Resultaatgerichtheid Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten; 5 Creativiteit Komt met nieuwe ideeën vindt invalshoeken die afwijken van gevestigde denkpatronen; 6 Interne Klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de interne klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 7 Externe Klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening. 13

14 Functioneel Applicatiebeheerder 1 Contactgerichtheid Legt en onderhoudt contacten; doet dit gemakkelijk ook in onbekende situaties; 2 Zelfvertrouwen Heeft geloof in eigen kunnen; is overtuigd van het eigen vermogen om problemen op te lossen. Twijfelt niet snel aan zichzelf; 3 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg, weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 4 Stressbestendigheid Blijft effectief functioneren onder werkdruk, tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of tegenspel; laat zich niet van zijn stuk brengen; 5 Creativiteit Komt met nieuwe ideeën vindt invalshoeken die afwijken van gevestigde denkpatronen; 6 Interne Klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de interne klant en houdt hiermee in het handelen rekening. Medewerker Facilitaire zaken, Inkoop en Planning Medewerker Financiën en Control 1 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 2 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg, weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 3 Organisatiesensitiviteit Houdt rekening met de effecten van de eigen beslissingen en activiteiten op andere delen van de organisatie; 4 Externe Klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 5 Resultaatgerichtheid Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten. 6 Verantwoordelijkheidsbesef Houdt bij doen en laten rekening met algemene en in de organisatie geldende sociale en ethische normen. Heffingstechnoloog 1 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg, weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 2 Onafhankelijkheid Gaat niet af op meningen en reacties van anderen, maar handelt op basis van eigen overtuiging, gaat eigen weg; 3 Flexibiliteit Blijft effectief functioneren in geval van weerstand, problemen, of kansen door zijn werkwijze te variëren; 4 Visie Ontwikkelt, of heeft een lange termijn beeld van het eigen werkterrein, vakgebied en/of de organisatie; 5 Zelfvertrouwen Heeft geloof in eigen kunnen, is overtuigd van het eigen vermogen om problemen op te lossen, twijfelt niet snel aan zichzelf; 6 Verantwoordelijkheidsbesef Houdt bij doen en laten rekening met algemene en in de organisatie geldende sociale en ethische normen. 14

15 Senior medewerker Basisregistraties Senior medewerker Bedrijven 1 Visie Ontwikkelt, of heeft een lange termijn beeld van het eigen werkterrein, vakgebied en/of de organisatie; 2 Zelfvertrouwen Heeft geloof in eigen kunnen, is overtuigd van het eigen vermogen om problemen op te lossen. Twijfelt niet snel aan zichzelf. 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 4 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg, weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 5 Externe klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 6 Proactief handelen Signaleert kansen en handelt hiernaar. Weet met voorstellen te komen om huidige processen te verbeteren of vernieuwen; 7 Tact Houdt in eigen handelen rekening met activiteiten, gevoeligheden en belangen van anderen. Controleur 1 Contactgerichtheid Legt en onderhoudt contacten, doet dit gemakkelijk ook in onbekende situaties; 2 Zelfvertrouwen Heeft geloof in eigen kunnen, is overtuigd van het eigen vermogen om problemen op te lossen. Twijfelt niet snel aan zichzelf; 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 4 Verantwoordelijkheidsbesef Houdt bij het doen en laten rekening met algemene en in de organisatie geldende sociale en ethische normen; 5 Externe klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 6 Creativiteit Komt met nieuwe ideeën vindt invalshoeken die afwijken van gevestigde denkpatronen; 7 Onafhankelijkheid Gaat niet af op meningen en reacties van anderen, maar handelt op basis van eigen overtuiging; gaat eigen weg. Medewerker Heffen 1 Doorzettingsvermogen Blijft zich inspannen om beoogde doelstellingen te realiseren, geeft niet op totdat deze zijn bereikt; 2 Zelfvertrouwen Heeft geloof in eigen kunnen, is overtuigd van het eigen vermogen om problemen op te lossen. Twijfelt niet snel aan zichzelf; 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 4 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg, weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 5 Externe klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in 15

16 het handelen rekening; 6 Proactief handelen Signaleert kansen en handelt hiernaar. Weet met voorstellen te komen om huidige processen te verbeteren of vernieuwen; 7 Tact Houdt in eigen handelen rekening met activiteiten, gevoeligheden en belangen van anderen. Senior medewerker Administratieve Invordering Senior medewerker Dwanginvordering 1 Visie Ontwikkelt, of heeft een lange termijn beeld van het eigen werkterrein, vakgebied en/of de organisatie; 2 Zelfvertrouwen Heeft geloof in eigen kunnen; is overtuigd van het eigen vermogen om problemen op te lossen. Twijfelt niet snel aan zichzelf; 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden; is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 4 Stressbestendigheid Blijft effectief functioneren onder werkdruk, tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of tegenspel; laat zich niet van zijn stuk brengen; 5 Externe klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 6 Proactief handelen Signaleert kansen en handelt hiernaar. Weet met voorstellen te komen om huidige processen te verbeteren of vernieuwen; 7 Verantwoordelijkheidsbesef Houdt bij het doen en laten rekening met algemene en in de organisatie geldende sociale en ethische normen. Medewerker Invordering 1 Doorzettingsvermogen Blijft zich inspannen om beoogde doelstellingen te realiseren, geeft niet op totdat deze zijn bereikt; 2 Zelfvertrouwen Heeft geloof in eigen kunnen, is overtuigd van het eigen vermogen om problemen op te lossen. Twijfelt niet snel aan zichzelf; 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 4 Stressbestendigheid Blijft effectief functioneren onder werkdruk, tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of tegenspel, laat zich niet van zijn stuk brengen; 5 Externe klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 6 Proactief handelen Signaleert kansen en handelt hiernaar. Weet met voorstellen te komen om huidige processen te verbeteren of vernieuwen; 7 Verantwoordelijkheidsbesef Houdt bij het doen en laten rekening met algemene en in de organisatie geldende sociale en ethische normen. Deurwaarder 1 Doorzettingsvermogen Blijft zich inspannen om beoogde doelstellingen te realiseren, geeft niet op totdat deze zijn bereikt; 2 Zelfvertrouwen Heeft geloof in eigen kunnen, is overtuigd van het eigen vermogen om problemen op te lossen. Twijfelt niet snel aan zichzelf; 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 4 Stressbestendigheid Blijft effectief functioneren onder werkdruk, tijdsdruk, tegenslag, 16

17 teleurstelling of tegenspel, laat zich niet van zijn stuk brengen; 5 Flexibiliteit Blijft effectief functioneren in geval van weerstand, problemen, of kansen door zijn werkzaamheden te variëren; 6 Organisatiesensitiviteit Houdt rekening met de effecten van de eigen beslissingen en activiteiten op andere delen van de organisatie; 7 Verantwoordelijkheidsbesef Houdt bij het doen en laten rekening met algemene en in de organisatie geldende sociale en ethische normen. Senior medewerker Kwijtschelding Senior medewerker Bezwaar en Beroep Senior medewerker Klant Contact Center 1 Visie Ontwikkelt, of heeft een lange termijn beeld van het eigen werkterrein, vakgebied en/of de organisatie; 2 Contactgerichtheid Legt en onderhoudt contacten, doet dit gemakkelijk ook in onbekende situaties; 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 4 Interne klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de interne klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 5 Externe klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening; 6 Proactief handelen Signaleert kansen en handelt hiernaar. Weet met voorstellen te komen om huidige processen te verbeteren of vernieuwen; 7 Stressbestendigheid Blijft effectief functioneren onder werkdruk, tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of tegenspel, laat zich niet van zijn stuk brengen. Medewerker Klant Contact Center 1 Inzet Levert een meer dan gemiddelde inspanning en beperkt zich niet tot hetgeen er gevraagd wordt, pakt zaken energiek en enthousiast aan; 2 Communicatief vermogen Legt en onderhoudt contacten, verplaatst zich in de ander, overtuigt door argumenten en houding, kiest zowel mondeling als schriftelijk de juiste woorden. 3 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los. Weet zich in te leven in de situatie van de klant door aandacht te hebben voor de inhoud en waar nodig ook voor de emotie, is ook in staat in lastige situaties de klant mee te krijgen; 4 Klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de interne en externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening. Werkt binnen het team samen om de afstemming met klanten en afnemers te bevorderen. Denkt mee met de klant en weet daarbij extra service te verlenen; 5 Kwaliteitsbewustzijn Controleert het eigen werk en de aangeleverde informatie hierop en stuurt zelf bij. Wil goede producten leveren en vraagt actief of afnemers en collega s tevreden zijn. Deelt de informatie; 6 Proactief handelen Signaleert kansen en handelt hiernaar. Weet met voorstellen te komen om huidige processen te verbeteren of vernieuwen; 7 Ontwikkelingsgericht Wil zich voortdurend ontwikkelen op het vakgebied. Staat open voor persoonlijke ontwikkeling. Wil kennis, vaardigheden en gedrag naar de klant en collega s toe ontwikkelen. 17

18 Administratief medewerker Klant Contact Center 1 Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden, is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij oorspronkelijke doelstellingen los; 2 Oordeelsvorming Onderkent alle belangrijke aspecten, beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, onderscheidt hoofd- en bijzaken en oorzaak en gevolg, weegt alternatieven zakelijk en praktisch tegen elkaar af; 3 Organisatiesensitiviteit Houdt rekening met de effecten van de eigen beslissingen en activiteiten op andere delen van de organisatie; 4 Stimuleren / motiveren Kiest passende motivatiemiddelen en zet deze zodanig in dat mensen worden gestimuleerd; 5 Creativiteit Komt met nieuwe ideeën vindt invalshoeken die afwijken van gevestigde denkpatronen; 6 Externe Klantgerichtheid Herkent behoeften en belangen van de externe klant en houdt hiermee in het handelen rekening. 18

19 BIJLAGE 2 FUNCTIEBESCHRIJVINGEN 19

20 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Functienaam : Directeur Organisatie: Hefpunt Salarisschaal: 15 Datum: 2 september Functiebeschrijving Het dragen van eindverantwoordelijkheid voor de middelen, processen, resultaten en effecten van Hefpunt door ontwikkeling en realisatie van het organisatiebrede- en strategisch beleid van de belastingsamenwerking. 2. Resultaatsgebieden 2.1. Organisatiebrede visievorming, strategisch beleid ontwikkelen en realiseren Analyseert externe ontwikkelingen en de effecten ervan op het strategisch beleid en de doelstellingen van de organisatie. Speelt daarbij in op bestuurlijke, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar het beleid van de organisatie en adviseert het bestuur hierover. Draagt zorg voor het ontwikkelen en realiseren van het strategisch beleid voor de Belastingsamenwerking. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatiebrede langetermijnvisievorming. Stelt strategische beleidsnotities op en adviseert het bestuur hierover. Draagt visie, doelstellingen en gedachtegoed van de belastingsamenwerking uit in externe overlegstructuren en geeft richting en afstemming met (nieuwe) samenwerkingspartners. Stelt complexe en multidisciplinaire programma's en projectplannen op en bewaakt de uitvoering hiervan. Treedt op als opdrachtgever en/ of treedt op als projectleider van grootschalige en/ of complexe, multidisciplinaire projecten. Stelt periodieke voortgangs-en bestuursrapportages op. Resultaat: Organisatiebrede visievorming en strategisch beleid sluit aan op in-en externe ontwikkelingen en gerealiseerd conform doelstellingen. Programma's en projecten zijn opgesteld en conform vastgestelde criteria uitgevoerd en grootschalige en/ of complexe, multidisciplinaire projecten zijn tijdig en correct gerealiseerd en geëvalueerd Managementteam en medewerkers aansturen Stuurt als eindverantwoordelijke het managementteam integraal aan en fungeert als voorzitter van het managementteam. Geeft direct leiding aan leidinggevenden en direct en/ of indirect aan medewerkers door toe te zien op individueel functioneren van medewerkers en het functioneren van de eenheid als geheel. Geeft sturing aan de optimalisering van de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden.. Stimuleert leidinggevenden bij het nemen van integrale team-verantwoordelijkheid.. Ontwikkelt leidinggevenden en medewerkers en begeleidt, instrueert, coacht en motiveert hen. Ziet toe op en/of zorgt voor een juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen de organisatie op korte en lange termijn en neemt hiertoe de benodigde acties (zoals het signaleren van ontwikkelingsbehoeften, het voeren van werving- en selectiegesprekken et cetera). Geeft uitvoering aan het personeelsbeleid (zoals het voeren van werkoverleg, het houden van functionerings-en beoordelingsgesprekken et cetera). Signaleert problemen en knelpunten. Doet verbetervoorstellen en zorgt dat problemen worden opgelost. Resultaat: Managementteam en medewerkers aangestuurd en organisatie op korte en lange termijn optimaal bezet zodanig dat de prestaties van de belastingsamenwerking conform doelstelling zijn gerealiseerd en de organisatie als geheel optimaal functioneert. Management/medewerkers zijn tevreden over de aansturing. Medewerkers worden uitgedaagd tot medeondernemerschap. 20

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden FUNCTIEGEBOUW Definitief Vastgesteld 19 december 2012 2 Inhoud INHOUD... 3 1. INLEIDING... 4 2. OPBOUW FUNCTIEHUIS EN FUNCTIERASTER... 5 3. GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Onderzoek Personeelsbeleid

Onderzoek Personeelsbeleid ONDERZOEK PERSONEELSBELEID MEI 2010 Gemeen tewah E RLAN D Onderzoek Personeelsbeleid Vastgesteld: 21 mei 2010 Samenstelling rekenkamercommissie Externe leden De heer G.D. Scholtes, voorzitter De heer mr.

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

Bijlagen bij. CAO Bakkersbedrijf. 01-04-2014 t/m 31-03-2015

Bijlagen bij. CAO Bakkersbedrijf. 01-04-2014 t/m 31-03-2015 Bijlagen bij CAO Bakkersbedrijf 01-04-2014 t/m 31-03-2015 Inhoudsopgave pagina Bijlage A: Lijst referentiefuncties bakkersbedrijf 3 Bijlage B: Functiehandboek 125 Bijlage C: Overzicht van de voornaamste

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS Vastgesteld door MT : 4 april 2008 Goedgekeurd door GMR : 23 juni 2008 Vastgesteld door AB : 7 juli 2008 (gewijzigd op 29 juni 2009 i.v.m. toevoeging functiebeschrijving

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 cao-document 2013 Versie 14 augustus 2013 Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg Beschrijvingen referentiefuncties Referentiematrix en indelingsniveaus

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 1. Functieboek blz. 5 1.1 FUWA PO blz. 5 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting

Nadere informatie

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies.

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies. FUNCTIEBOEK (ex. Artikel, 1.4, 4.2.1 CAOW&MD 2008-2011 en bijlage 1) Dit functieboek hoort bij bijlage 1 van de CAO W&MD 2008 2011 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband artikel

Nadere informatie

Percentage van alle. grootteklasse die. Drechtsteden die. Percentage van. gemeenten in. Papendrecht. "j" scoren. "j" scoren.

Percentage van alle. grootteklasse die. Drechtsteden die. Percentage van. gemeenten in. Papendrecht. j scoren. j scoren. Papendrecht Percentage van alle gemeenten in grootteklasse die "j" scoren Percentage van Drechtsteden die "j" scoren Deel 1: Algemeen Hoofddoel algemeen 4 3 3 1. Tevredenheid college n 0% 17% 2. Tevredenheid

Nadere informatie

TRAINING DOCENT VOORDEEL

TRAINING DOCENT VOORDEEL TRAINING DOCENT VOORDEEL Inleiding In 2012 heeft de netwerkorganisatie Leren en Werken naar Vermogen onderzocht hoe een organisatie overstijgende samenwerking gerealiseerd kan worden tussen het (speciaal)

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Colofon. Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman de Bibliotheek op school, Astrid van Dam. Grafische vormgeving Cubiss, Ingrid de Jong

Colofon. Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman de Bibliotheek op school, Astrid van Dam. Grafische vormgeving Cubiss, Ingrid de Jong Handboek HRM Colofon Auteurs Kunst van Lezen, Stieneke Eising Cubiss, Annemieke Wiercx Cubiss, Marieke Koppejan Cubiss, Hans Klink Kunst van Lezen, Adriaan Langendonk Eindredactie Kunst van Lezen, Anette

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie