NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM ( NAC ) GLOBALE VISIE INZAKE DE ALGEMENE ORGANISATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM ( NAC ) GLOBALE VISIE INZAKE DE ALGEMENE ORGANISATIE"

Transcriptie

1 NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM ( NAC ) GLOBALE VISIE INZAKE DE ALGEMENE ORGANISATIE Nieuw Administratief Centrum Herent 1

2 Inleidende beschouwingen. Gemeente en Sociaal Huis zijn in het NAC project gelijkwaardige partners. Daarom is het noodzakelijk zowel bij de voorbereiding als bij de implementatie eenzelfde taal te spreken en van dezelfde visie te vertrekken. Het doel van deze nota is drievoudig: Missie I. de algemene visie van het Herentse lokale bestuur weer te geven inzake de globale invulling van het NAC, dat zal worden gebouwd aan de Spoorwegstraat; II. de werk- en stuurgroepen, die de deelorganisatieadviezen voor de detailinvullingen van het NAC zullen uitwerken, richtlijnen mee te geven inzake de opmaak en invulling van deze adviezen, rekening houdend met enkele algemene beginselen; III. voortbouwend op het toegankelijkheidsproject , de begrippen kwaliteit, klantgerichtheid en toegankelijkheid een concrete invulling te geven vanuit een algemeen onthaalconcept dat centraal én vindplaatsgericht uitgebouwd wordt en waarbij de kwalitateit en de realisaties van het huidige Sociaal Huis-concept behouden blijven Art.2 Gemeentedecreet: De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Art.3 Gemeentedecreet: De gemeenten verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden. Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur. Hiertoe streeft de gemeente naar een hogere klantentevredenheid en maximale toegankelijkheid door het gezamenlijk hanteren van een nieuw burgergericht klantenconcept en een nieuwe geïntegreerde dienstverlening van gemeente en sociaal huis. Art1. OCMW-wet: Elke persoon heeft het recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel een ieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat voldoet aan de menselijke waardigheid. Vanuit respect voor de eigenheid en het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt en rekening houdend met zijn mogelijkheden en beperkingen, streeft de hulpverlener samen met de cliënt naar het komen tot een waardig en zelfstandig functioneren van de cliënt. Visie In het Algemeen Beleidsprogramma , goedgekeurd door de Gemeenteraad op 28 december 2007, lezen we: Dienstverlenende gemeente De gemeente wil een toekomstgerichte dienstverlening uitbouwen waarbij kwaliteit en toegankelijkheid centraal staan. De snelle evolutie van technische mogelijkheden en de veranderende vragen en noden van de inwoners beïnvloeden de uitbouw van de dienstverlening. Er is ook een grotere diversiteit ontstaan tussen de klanten/inwoners onderling, mede door de grotere verscheidenheid van aangeboden diensten en de snelle evolutie van de maatschappij. Het gemeentebestuur schenkt daarom de nodige aandacht aan het overbruggen van de digitale kloof, de kenniskloof en de verschillen tussen mensen op het vlak van sociaal-maatschappelijke integratie. Nieuw Administratief Centrum Herent 2

3 We willen een toekomstgerichte dienstverlening uitbouwen die aan de vragen en noden van de huidige klant kan voldoen. Klantgerichtheid, kwaliteit en toegankelijkheid staan hierbij centraal. De verhuis van de gemeentelijke diensten naar een Nieuw Administratief Centrum biedt de ideale gelegenheid om de dienstverlening in haar geheel opnieuw te bekijken en te reorganiseren. Het centraliseren van de meeste diensten op één locatie zal de dienstverlening beter en efficiënter maken. Deze reorganisatie vraagt grondige voorbereiding en vergt de nodige tijd. In het Lokaal Sociaal Beleidsplan , goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 4 maart 2008 en door de Gemeenteraad op 11 maart 2008, lezen we: Het lokale bestuur van Herent streeft naar een goede leefomgeving en een goede leefkwaliteit voor alle inwoners, waardoor iedereen er zich kan ontplooien, met respect voor de ontplooiingskansen van anderen. Zeker bij de meest kwetsbare groepen zal daarnaar gestreefd worden. Het lokale bestuur schept daarvoor gunstige voorwaarden, stimuleert initiatieven en ontwikkelt zelf, waar nodig, activiteiten. Het lokale bestuur wil daarbij zoveel mogelijk actoren betrekken: de beleidsorganen, de personeelsleden, de lokale en regionale actoren en de inwoners. En verder: 3. Herent Dienstverlenend. De gemeente wil een toekomstgerichte dienstverlening uitbouwen waarbij kwaliteit en toegankelijkheid centraal staan. De snelle evolutie van technische mogelijkheden en de veranderende vragen en noden van de inwoners beïnvloeden de uitbouw van de dienstverlening. Er is ook een grotere diversiteit ontstaan tussen de klanten/inwoners onderling, mede door de grotere verscheidenheid van aangeboden diensten en de snelle evolutie van de maatschappij. Het lokale bestuur schenkt daarom de nodige aandacht aan het overbruggen van de digitale kloof, de kenniskloof en de verschillen tussen mensen op het vlak van sociaal-maatschappelijke integratie. Dit beleidspunt wordt verder geconcretiseerd in de volgende doelstelling: Strategische doelstelling 5 De gemeente maakt werk van het uitgebreid toegankelijkheidsengagement van de provincie zodat toegankelijkheid een aandachtspunt wordt in alle domeinen. Operationele doelstelling 9 Toegankelijkheid wordt een na te streven waarde. De volgende concrete actiepunten worden ingeschreven: 9.1 Er wordt steeds toegankelijkheidsadvies ingewonnen bij nieuwbouw / verbouwing / uitbreiding van gemeentelijke / stedelijke infrastructuur volgens de bepalingen van het provinciaal adviseringsproject. 9.2 Toegankelijkheid wordt als een werkpunt binnen alle beleidsdomeinen opgenomen. 9.3 De gemeente neemt deel aan de regionale ronde tafelgesprekken toegankelijkheid van de Provincie. Nieuw Administratief Centrum Herent 3

4 In de visietekst, goedgekeurd door het Bijzonder Comité Sociale Dienst op 6 oktober 2008 en door het Vast Bureau op 13 oktober 2008, lezen we: Cliëntenperspectief: menselijke waardigheid (Welzijn) Pijler 1: Respect voor de eigenheid : In de hulp- en dienstverlening van het Sociaal Huis wordt ruimte gecreëerd om actief te luisteren zonder te oordelen of te veroordelen. De hulpverlener betoont respect voor de waarden en normen van de hulpvrager voor zover deze niet in strijd zijn met de universele mensenrechten. Eigen ideeën en gedachten en een levenshouding ontstaan binnen de context waarin iemand is opgegroeid. Ieder is zoals hij is en wil (h)erkend en gewaardeerd worden. Pijler 2: Zelfbeschikkingsrecht : De cliënt behoudt het recht om over zijn eigen lot te beslissen. De hulpverlener legt aan de cliënt de mogelijkheden voor die er zijn om aan de gestelde hulpvraag tegemoet te komen en bespreekt eveneens de consequenties van de geboden hulp. De cliënt kiest uit dit aanbod de voor hem meest gepaste oplossing. De cliënt behoudt de volledige verantwoordelijkheid over zijn leven. Indien de hulpvrager een gevaar is voor zichzelf, voor anderen of voor de samenleving en / of indien hij niet bekwaam is zijn eigen goederen als een goed huisvader te beheren, neemt de hulpverlener in samenspraak met het sociaal netwerk van de hulpvrager, de nodige stappen. In dergelijke situaties vraagt de hulpverlener advies aan het team en / of het bestuur. Pijler 3: Mogelijkheden en beperktheden : Iedere mens is uniek. We houden in ons werk rekening met het individu en de eigenheid van de situatie van elke hulpvrager. Deze eigenheid wordt bepaald door leeftijd ; ontwikkelingsfase ; cultuur ; fysische, psychische, emotionele, mentale en financiële mogelijkheden ; familiale context waaruit iemand komt ; sociale context waarin iemand leeft ;. Het Sociaal Huis streeft naar laagdrempeligheid opdat éénieder met zijn vraag bij het Sociaal Huis terecht kan. Pijler 4: Waardig en zelfstandig functioneren : Mensen hebben een gevoel van waardigheid wanneer ze: - het gevoel hebben erbij te horen, - toekomstperspectief hebben, - begrepen worden, - greep hebben op het leven, - het gevoel hebben dat wat ze doen zinvol is. De hulpverlener gebruikt dit als leidraad in het hulpverleningsproces. Elke persoon heeft recht op: huisvesting, een inkomen, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en een sociale context. Hoe dit voor eenieder concreet gestalte krijgt is afhankelijk van de persoonlijke vaardigheden van de hulpvrager om zelf in zijn basisbehoeften te kunnen voorzien. De hulpverlener doorloopt met de hulpvrager een proces zodoende dat de hulpvrager over voldoende vaardigheden beschikt om zelf in deze basisbehoeften te voorzien. Het psychisch wel voelen van de hulpvrager is een belangrijke indicator en geeft aan in welke mate de hulpverlening hierin slaagt. Pijler 5: Samen met de cliënt : Dit betekent dat de dienstverlening oog heeft voor volgende elementen: participatie, betrokkenheid, overleg met cliënt, vertrouwensrelatie. Aanbodperspectief: maatschappelijke dienstverlening (Maatschappelijk) Om deze vijf pijlers op een klantgerichte, kwaliteitsvolle en toegankelijke manier voor een kwetsbaar publiek waar te maken, steunt de maatschappelijke dienstverlening van het Sociaal Huis op volgende eigenschappen: - flexibiliteit: op maat en tempo van hulpvrager - kansen bieden: resultaatsgericht - proactief: informeren, opsporen, benaderen, actief/warm doorverwijzen (cliënt begeleiden naar dienst) - inbreng cliënt: cliëntvriendelijk Nieuw Administratief Centrum Herent 4

5 - 7 B s: betaalbaar, beschikbaar, betrouwbaar, begrijpelijk, bereikbaar, begripvol, bekend Professioneel perspectief: Professionaliteit (Centrum) Het Sociaal Huis streeft naar een zo professioneel mogelijke organisatie met aandacht voor: - efficiëntie en effectiviteit (strategisch-, verbeter- en competentiemanagement) - gezond financieel beheer Omgevingsperspectief: motor (Openbaar) In een omgeving met vele andere welzijnsactoren, wil het Sociaal Huis de motor zijn. Dit betekent voor het Sociaal Huis dat ze een: - voortrekkersrol inzake welzijn in Herent opneemt - ijvert voor sterke netwerking en samenwerking - toekomstgericht werkt met oog voor innovatie en creativiteit In de projectbeschrijving Toegankelijkheid Model Sociaal Huis Herent, goedgekeurd tijdens het Vast Bureau van 16 december 2003, zien we grote gelijkenissen met het huidige NAC-project. Zie hier een opsomming van de doelstellingen: Algemene Doelstelling. Iedere inwoner, ook een persoon uit een kwetsbare groep (zoals ouderen gehandicapten, jongeren met problemen, alleenstaande moeders, ) moet alleen of met hulp, op het moment waarop men het nodig heeft, de weg vinden naar de juiste informatie en de juiste persoon. Tactische Doelstelling (TD) 1. Personeel en beleid hebben zicht op de moeilijkheden die personen in kwetsbare situatie ondervinden om aan informatie te geraken en de juiste dienst te vinden. TD2. Personeel en beleid hebben vaardigheden om de doelgroep goed op te vangen. TD3. Er is een informatieknooppunt en een netwerk van organisaties die elkaar goed kennen. TD4. Doelgroepen zijn structureel betrokken. In de Beleidsnota 2009 van het Sociaal Huis, vastgesteld tijdens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 november 2008 lezen we: Het Sociaal Huis beschikt over een sterk uitgebouwd gamma van diensten en hulpverleningsvormen. Deze heeft het in de loop der jaren met aandacht voor de Herentse noden zorgvuldig uitgebouwd. Dit aanbod wenst het Sociaal Huis in 2009 optimaal verder te zetten. Hiernaast start het Sociaal Huis in 2009 met enkele nieuwe initiatieven of intensifieert ze de reeds bestaande. Nieuw Administratief Centrum Herent 5

6 Een proactief Sociaal Huis Het Sociaal Huis is er in de eerste plaats voor de maatschappelijk zwakke inwoners van Herent. Een groot aantal van hen ervaart institutionele en culturele drempels om de hulp van het Sociaal Huis in te roepen. Het Sociaal Huis kiest niet enkel voor een responsieve, noch enkel voor een actieve houding. Het gaat verder en wil een proactieve hulp- en dienstverlening 1 aanbieden. De karakteristieken van zo een hulpverlening kunnen met volgende begrippen omschreven worden: preventief, laagdrempelig, vertrouwelijk, aanklampend, betrokken, op maat, outreachend, - Het Sociaal Huis wil de inwoner van Herent behoeden voor problemen. Hiertoe optimaliseert ze haar externe communicatie in functie van informatieverstrekking over rechten en diensten ( en 3.2.). - Het Sociaal Huis wil herval vermijden. Hiertoe organiseert ze budgetklassen (1.4.6.), en activeert ze al haar cliënteel naar meer zelfredzaamheid via vrijwilligerswerk ( ), maatschappelijke participatie (1.10.), tewerkstelling en opleiding (1.6.). - Het Sociaal Huis wil moeilijk bereikbare doelgroepen bereiken. Hiertoe werkt ze aan het opsporen, benaderen, toeleiden en onthalen van deze personen. Concrete acties zijn het openstellen van de groepswerking Marant ( ), het uitbouwen van een netwerk signaaldetectie, bvb. thuiszorgdiensten, Huis Yvonne, (1.2.3.), het op afroep decentraal werken (1.2.4.), een laagdrempelig onthaalconcept uitwerken ( ). Een interactief Sociaal Huis Het Sociaal Huis werkt in een maatschappelijke omgeving waarin vele actoren, overheden, diensten en Herentse inwoners, een impact hebben op haar dienstverlening. Om te komen tot een cliëntvriendelijke organisatie en een organisatie die ingebed is in een sterk dienstennetwerk die elk goed op elkaar afgestemd zijn, wil het Sociaal Huis: - de stuurgroep van Herentse huisvestingsactoren terug samenbrengen (1.7.5.) - de relaties met andere diensten in de regio optimaliseren (1.2.5.) - een dialoog met de maatschappelijk zwakste inwoners in Herent opzetten ( ) - sensibiliserende acties omtrent de leefwereld van mensen in armoede ondersteunen ( ). Een efficiënt en effectief Sociaal Huis Het Sociaal Huis biedt een dienst- en hulpverlening aan die zich richt op de inwoners van Herent die maatschappelijk kwetsbaar zijn (zorgbehoevend, arm, laaggeschoold, enz). De diensten van het Sociaal Huis willen deze personen in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Om de intentie waar te maken dat we iedereen, die het maatschappelijk moeilijk heeft, bereiken en hen de gepaste en resultaatsgerichte dienst- en hulpverlening aanbieden (ook al is het resultaat immaterieel, interpersoonlijk en dus zeer moeilijk te meten), werkt het Sociaal Huis aan een kwaliteitsbeheersysteem: 1 We onderscheiden proactief handelen van responsief en actief handelen. Bij responsief handelen geeft een dienst uitsluitend een antwoord op een concrete vraag van de burger. De burger is hierbij initiatiefnemer. Actief handelen gaat een stap verder. De burger krijgt op zijn vraag meerdere alternatieven aangeboden. Vanuit een integrale benadering wordt hij bovendien actief geïnformeerd over zijn mogelijke rechten en over de handelingen die hij moet verrichten om aanspraak te kunnen maken op één of meerdere producten (voordelen of tegemoetkomingen). Het initiatief komt evenwel nog steeds van de burger. Proactief handelen gaat nog een stap verder. Bij proactieve dienstverlening start de overheid op eigen initiatief een dienstverleningsproces richting de klant. In tegenstelling tot de twee voorgaande handelingswijzen is de initiatiefnemer hier de overheid zelf. In de meest verstrekkende vorm worden rechten automatisch toegekend (bv. op basis van de gegevens in de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid). Minder ver gaat het informeren van potentiële gerechtigden over voordelen en tegemoetkomingen waar men recht op heeft. Het actief opsporen, benaderen, toeleiden en onthalen van mensen die hun rechten niet volledig uitputten maken deel uit van proactief handelen. Nieuw Administratief Centrum Herent 6

7 - toetsen van de visietekst op alle diensten van het Sociaal Huis (1.1.1.) - uitschrijven van bedrijfsprocessen in het administratief handboek (3.1.) - informatiseren van de bedrijfsprocessen (3.5.2.) - evalueren en accurater afstemmen van de dienstverlening: doorgangswoningen (1.7.1.), personenalarmsysteem (2.6.1.) en de boekenuitleendienst (2.7.1.). x x x Op grond van het voorgaande willen we verder preciseren dat: in Herent een politieke en ambtelijke wil bestaat om naar een geïntegreerde dienstverlening en organisatie te streven; we deze doelstelling willen bereiken door een versterkte samenwerking tussen en integratie van gemeenschappelijke deeldomeinen van de dienstverlening van Gemeente en Sociaal Huis; we daarbij vertrekken van een nieuw klantenconcept voor het lokale bestuur van Herent dat tot een win winsituatie moet leiden, zowel voor de inwoners als voor de medewerkers en het beleid; daarom een nieuw organisatiemodel noodzakelijk is, met een geïntegreerd doelorganogram enerzijds en zes dienstverlenende clusters anderzijds; een klantgerichte dienstverlening een aangepaste infrastructuur vraagt in de vorm van een modern overheidsgebouw, en aangepaste proactieve methodieken zoals het vindplaatsgericht werken, met alle pijlers van de lokale dienstverlening. Deze globale visie inzake de algemene organisatie moet uiteraard verder worden uitgewerkt in deelorganisatieadviezen. Nieuw Administratief Centrum Herent 7

8 1. Gemeente en Sociaal Huis Herent op weg naar een geïntegreerde dienstverlening en organisatie Gemeente en Sociaal Huis Herent willen een toekomstgerichte dienstverlening uitbouwen die aan de vragen en noden van de huidige vraagsteller voldoet. Klantgerichtheid, kwaliteit en toegankelijkheid staan hierbij centraal. Beide besturen streven naar een hogere klantentevredenheid en maximale toegankelijkheid van de dienstverlening door het gezamenlijk hanteren van een nieuw inwonersgericht klantenconcept en een nieuwe geïntegreerde dienstverlening van Gemeente en Sociaal Huis. Beide besturen delen de mening dat het lokale bestuur van Herent alleen met een versterkte samenwerking en afstemming van de werkzaamheden blijvend betere resultaten kan bereiken. De samenwerking zal vorm krijgen in een nieuwe werkomgeving, namelijk het geplande Nieuw Administratief Centrum. Het centraliseren van de verschillende dienstverlenende organisaties op één locatie maakt de dienstverlening overzichtelijker en levert schaalvoordelen op. De geplande nieuwbouw enerzijds en de reorganisatie van de diensten anderzijds moeten dus op elkaar afgestemd zijn. Daarnaast blijft de proactieve, vindplaatsgerichte benadering (via huisbezoeken en het netwerk signaaldetectie, bestaande uit groepswerking, speelpleinwerking, lokaal dienstencentrum, huisartsen, kinderopvanginitiatieven potentieel onderbeschermden opsporen en benaderen) een belangrijke toegankelijkheidsmethodiek om de inwoners van de gemeente te bereiken. Met deze globale visie streven we naar de implementatie van de volgende vier doelstellingen: DOELSTELLING 1 een volgens erkende kwaliteitsnormen lopende dienstverlening aan de inwoners van de gemeente, door de ontwikkeling van een eerstelijnsonthaal met maximale aandacht voor de toegankelijkheid via de nieuwe infrastructuur en het vindplaatsgericht werken, van een eenduidige interne en externe communicatie, ondersteund door een elektronisch loket (e-loket), en van een aangename en moderne werkomgeving voor alle medewerkers; DOELSTELLING 2 een moderne organisatie en werkomgeving, een moderne ICT uitbouw en ondersteuning, met een voortdurende vorming van de medewerkers, in een administratief centrum dat aangepast is aan de hedendaagse dienstverleningsnormen; DOELSTELLING 3 modernisering van het besluitvormingsproces en administratieve vereenvoudiging, waarbij de efficiëntie en de effectiviteit van de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering centraal staan; DOELSTELLING 4 een logische samenhang van de bevoegdheden van de diensten, m.a.w. de taken onderbrengen bij de diensten waar ze thuishoren; vanuit het standpunt van de inwoner/hulpvrager zorgt een thematische benadering van de bevoegdheden voor een overzichtelijker en duidelijker dienstverlenend aanbod. Nieuw Administratief Centrum Herent 8

9 2. We bereiken dit door een versterkte samenwerking tussen en integratie van de gemeenschappelijke deeldomeinen van de dienstverlening van Gemeente en Sociaal Huis. Het nieuwe klantenconcept, de proactieve benadering en het stroomlijnen van de dienstverlening vanuit één loket, met name de frontoffice of het centraal algemeen onthaal, wordt gerealiseerd in het Nieuw Administratief Centrum waar beide besturen gehuisvest zullen worden. Om het nieuwe klantenconcept en de beoogde win winsituatie te verwezenlijken, is samenwerking en integratie aangaande de gemeenschappelijke doelstellingen van beide besturen aangewezen. We zijn ervan overtuigd dat samenwerking met relevante partners een intrinsieke meerwaarde inhoudt zowel op het vlak van de efficiëntie als van de klantentevredenheid. Sociaal Huis en Gemeente Herent zijn dan als lokale dienstverleners haast natuurlijke partners. Ze kennen dezelfde lokale inbedding, politieke logica, finaliteit en zijn door regelgeving aan elkaar verankerd. De verregaande samenwerking, die mogelijks leidt tot de integratie van bepaalde domeinen van de dienstverlening, krijgt gestalte in de vorm van een algemene frontoffice / een centraal algemeen onthaal en het nieuwe klantenconcept over de bestuursgrenzen heen zoals hierna uiteengezet. Bij de integratie van de dienstverlening wordt gestreefd naar een maximale samenwerking waar mogelijk. Wanneer integratie van diensten logisch en functioneel lijkt, wordt dit geconcretiseerd. Nieuw Administratief Centrum Herent 9

10 3. Een nieuw klantenconcept voor het lokaal bestuur Herent Cruciaal ankerpunt van het nieuw klantenconcept en voor het nieuwe organisatiemodel voor Gemeente en Sociaal Huis Herent is de algemene frontoffice /het centraal algemeen onthaal. Dit ankerpunt maakt deel uit van de cluster algemene dienstverlening. Deze cluster staat in voor de voorbereiding van en de kwaliteitsbewaking over elk contact met de klant via om het even welk kanaal. Deze cluster overspant / heeft contacten met / werkt samen met de andere vijf clusters voor alle beleidsdomeinen van Gemeente en Sociaal Huis, alle diensten en afdelingen van Gemeente en Sociaal Huis, de bestuurlijke scheiding tussen Sociaal Huis en Gemeente Herent. Een contact en de erbij horende dienstverlening kunnen zijn de melding van een probleem, een vraag naar informatie, een vraag om zorg of hulp, een klacht, een beleidssignaal. De verschillende kanalen waarlangs een vraag, klacht of signaal het lokale bestuur bereikt, zijn een fysiek bezoek aan de organisatie, een huisbezoek, een aanmelding vanuit het netwerk signaaldetectie, een telefoongesprek, een faxbericht, een elektronisch bericht, een brief. Als klant beschouwt het lokale bestuur Herent, vraagstellers, al dan niet inwoner van de gemeente, organisaties en verenigingen, wijken en buurtgemeenschappen, ondernemingen en zelfstandigen,... Het lokale bestuur Herent richt zijn toegankelijke, klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening naar al zijn inwoners, zowel naar hen die zelf zoeken en de weg naar het dienst- en hulpverleningsaanbod vinden, als naar hen die zich in een probleemsituatie bevinden en zich niet makkelijk aanmelden voor een dienst- of hulpverlening. De algemene frontoffice / het centraal algemeen onthaal wordt gekenmerkt door: - warm onthaal - efficiënte informatie- en adviesverstrekking - efficiënt afhaalloket - efficiënt e-loket - warme en efficiënte vraagverheldering - warme en efficiënte doorverwijzing - efficiënte rechtendetectie Nieuw Administratief Centrum Herent 10

11 - efficiënt consult voor andere diensten- en hulpverstrekkers - signaal- en registratiefunctie De centrale receptie bereidt dus de dienstverlening voor, maar levert ze niet in alle gevallen zelf af. Gemeente en Sociaal Huis zullen hiervoor een producteninventaris opstellen en elk product categoriseren in vier types. Categorie 1 bestaat uit producten en diensten waarvoor een vraagsteller naar de algemene frontoffice komt, waar de medewerker het product of de dienst onmiddellijk aflevert en / of de vraag in ontvangst neemt. Voorbeelden hiervan zijn een grabbelpas, een toegangsticket voor een activiteit in De Wildeman, een rol vuilniszakken, de vraag om een toelating voor een wijkfeest, informatieverstrekking openingsuren, aanbod dienstverlening. Categorie 2 bestaat uit producten en diensten waarvoor gespecialiseerde dienstverlening nodig is. De algemene frontoffice verwijst gericht en klantvriendelijk door en maakt voor de vraagsteller een afspraak of legt intern de nodige contacten. Het centraal algemeen onthaal kan ter voorbereiding reeds klantgegevens verzamelen en de vraagsteller via het intranet de nodige informatie bezorgen over de verdere afhandeling van de vraag. Voorbeelden hiervan zijn de aanvraag voor een onderhoud met een maatschappelijk werker waarvoor een gesprek wordt gepland met een maatschappelijk werker, een bouwaanvraag waarvoor een gesprek wordt gepland met een medewerker van de dienst stedenbouw, vraag naar poetsdienst. Categorie 3 is de groep van producten en diensten die de vraagsteller aanvraagt en afhaalt bij de algemene frontoffice, maar die in backoffice worden verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn allerhande sociale attesten, zoals een parkeerkaart voor personen met een handicap, een reispas, een vraag betreffende de poets- of klusdienst, een vraag om een stookoliepremie. Categorie 4 is de groep van producten en diensten die gericht zijn aan vraagstellers die geen duidelijke vraag kunnen formuleren omdat ze overstuur, getraumatiseerd, geïntoxiceerd, misbruikt, zijn of volledig aan de grond zitten maar zich hiervoor schamen, enzovoort. Deze categorie vraagt een laagdrempelig, menselijk en discreet eerste contact. Voorbeelden hiervan zijn een warrig verhaal over het niet vinden van werk, waarachter uiteindelijk een hele reeks problemen en vragen schuil gaat, een leefloon, een onduidelijke vraag van een mens zonder papieren, een persoon met een mentale problematiek, iemand die diep in schulden zit, een vrouw die door haar partner misbruikt worden, oudere inwoners die zich schaamt omdat zij geen geld meer hebben om te overleven,... Nieuw Administratief Centrum Herent 11

12 Zo vertrekt elke dienstverlening vanuit de algemene frontoffice en kan er ook vanuit ditzelfde team worden gepeild naar de tevredenheid. Tevens maakt de éénloketfunctie het mogelijk om proactief te werken met globale dienstverleningspakketten. Als een vraagsteller een pensioenaanvraag indient, dan verstrekt het lokale bestuur tezelfdertijd informatie over de ouderenraad, de vormingsdienst, het vrijwilligerswerk en eventueel het thuiszorgaanbod. Het centraal algemeen onthaal is meer dan het fysieke loket in het NAC. In het kader van de proactieve dienstverlening wil het lokale bestuur op eigen initiatief een dienstverleningsproces voor de vraagsteller opzetten. Het actief opsporen, benaderen, toeleiden en onthalen van mensen die hun rechten niet volledig laten gelden, maakt deel uit van proactief handelen. Dat betekent dat het centraal algemeen onthaal een variant kent in de vorm van een netwerk signaaldetectie. Dat vraagt een netwerk van tussenpersonen die opgeleid zijn om de inwoners te onthalen. Het centraal algemeen onthaal biedt aan dit netwerk ondersteuning en raadgeving. Nieuw Administratief Centrum Herent 12

13 4. Naar een win winsituatie voor de inwoners, de medewerkers en het beleid De win winsituatie voor de inwoners is dat zij kunnen rekenen op eenzelfde niveau van dienstverlening, onafhankelijk van het gebruikte kanaal, dat zij kunnen rekenen op een doelgroepenbenadering (maatzorg), wars van alle organisatorische schotten, dat de kwaliteitsbewaking en meting toegewezen is aan een cluster, waarbij verantwoordelijken worden aangewezen voor de opvolging. De win winsituatie voor de medewerkers is dat zij kunnen worden ingezet voor een ondersteunende dan wel een dienstverlenende functie, naargelang hun competenties en interesses. De win winsituatie voor het beleidsniveau en het management is dat zij beleidsinfo krijgen over alle vormen van dienstverlening, via het éénloket, zodat er zekerheid is van de eenvormigheid in de dienstverlening en van aandacht voor de tevredenheid van de vraagsteller. Nieuw Administratief Centrum Herent 13

14 5. Een nieuw organisatiemodel Bij de uitwerking van het nieuwe organisatiemodel hebben we ons o.a. laten leiden door de beginselen van de hervormingsoperatie Beter Bestuurlijk Beleid van de Vlaamse Overheid. Wie op de webstek klikt wordt op de startpagina van de Vlaamse overheid niet geconfronteerd met een overzicht van ministeries, administraties en diensten, maar met thema s, nl. cultuur, sport en vrije tijd, economie en werk, milieu en energie, mobiliteit en openbare werken, gezin, welzijn en gezondheid, onderwijs en wetenschap, wonen en ruimtelijke ordening, overheden. Wie dan doorklikt op bijvoorbeeld wonen en ruimtelijke ordening komt terecht bij de volgende thema s: bouwen en verbouwen, huren en verhuren, kopen en verkopen, sociale huisvesting, ruimtelijke ordening, nutsvoorzieningen. Bij het uittekenen van onze nieuwe organisatie volgen we niet dezelfde indeling, maar we sluiten ons wel aan bij de thematische benadering. Het lokale bestuur Herent als inwonersgerichte organisatie gaat van de volgende beginselen uit: - de inwoner staat centraal in de dienstverlening; door het samenvoegen van de diensten van Gemeente en Sociaal Huis Herent tot één lokaal bestuur, kan die inwoner zich richten tot een geïntegreerde lokale overheid, - een thematische benadering van de vele taken die een lokaal bestuur verricht, maakt de dienstverlening voor de inwoner transparant en toegankelijk, - de nieuwe indeling in zes clusters maakt het mogelijk doelgroepgerichter en integraler te werken, - het samenvoegen van de diensten van Gemeente en Sociaal Huis maakt het mogelijk om door rationaliseringen gespecialiseerder te werken, waardoor nog meer maatwerk mogelijk is. Schematisch resulteren de bovenstaande principes in een geïntegreerd doelorganogram. De organisatiestructuur van beide besturen wordt hertekend in zes clusters, nl; één cluster algemene dienstverlening, vier thematisch dienstverlenende clusters / inwonergerichte clusters, nl. de persoonsgebonden materies, de vrijetijdsmateries, de grondgebonden materies, de veiligheidsmateries, één cluster ondersteunende diensten. Nieuw Administratief Centrum Herent 14

15 Voor de inwoners is het van belang dat zij zich kunnen wenden tot de cluster algemene dienstverlening ( in feite gaat het hier om het centraal algemeen onthaal ) voor de dienstverlening voor de producten van categorie 1 en 2, tot een van de thematisch dienstverlenende clusters voor de producten van categorie 3 en 4. In principe moet de inwoner niet in de cluster ondersteunende diensten komen. Met het geïntegreerde doelorganogram bedoelen we dat de inwoner niet zal merken welke soort organisatie achter de dienstverlening schuilgaat. Zowel naar de buitenwereld, als naar eigen medewerkers toe streven Gemeente en Sociaal Huis Herent naar één geïntegreerd doelorganogram, waarin de beide personeelsformaties apart naast elkaar kunnen bestaan, met dien verstande dat er beheersovereenkomsten (zie artikel 271 van het Gemeentedecreet 2 ) moeten worden gesloten voor de gemeenschappelijke deeltaken van beide besturen. De hiërarchische lijnen moeten duidelijk uitgetekend worden. In dit geïntegreerde doelorganogram worden de hieronder vermelde zes clusters opgenomen. De cluster ondersteunende diensten zal voor beide besturen de administratieve onderbouw verzorgen. De cluster algemene dienstverlening staat in voor de kwalitatieve dienstverlening van de hele organisatie, Sociaal Huis en Gemeente Herent. De vier thematisch dienstverlenende clusters / inwonersgerichte clusters, nl. de persoonsgebonden materies, de vrijetijdsmateries, de grondgebonden materies, de veiligheidsmateries, hebben te maken met de volgende beleidsdomeinen waarmee Sociaal Huis en Gemeente Herent bezig zijn: MENSEN WILLEN EEN MENSWAARDIG LEVEN. Dit domein wordt afgedekt door de thema s Welzijn en samenleving ( werktitel ), de subthema s welzijn gezondheid samenwerkingsontwikkeling - gelijke kansen burgerzaken ouderen - lokale kinderopvang gezin - lokaal sociaal beleidsplan, en Lokale bedrijvigheid en de subthema s economie en middenstand landbouw. In dit thema komt vooral de werking van het Sociaal Huis aan bod. MENSEN WILLEN ZICH CULTUREEL EN MAATSCHAPPELIJK ONTPLOOIEN. Dit domein wordt afgedekt door de thema s Vrije tijd ( werktitel ), de subthema s cultuur / bibliotheek sport jeugd toerisme, en Onderwijs en de subthema s gemeenteschool Toverveld - relatie met andere scholen - krachten bundelen is permanent vormen. 2 Art 271 Gemeentedecreet: Tussen gemeente en OCMW kunnen beheersovereenkomsten afgesloten worden over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het OCMW voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. Nieuw Administratief Centrum Herent 15

16 MENSEN WILLEN EEN AANGENAME LEEF- EN WOONOMGEVING. Dit domein wordt afgedekt door het thema Openbare ruimte ( werktitel ) en de subthema s leefmilieu - ruimtelijke ordening - vergunningenbeleid mobiliteit - integraal waterbeleid woonbeleid - openbare werken handhaving. MENSEN WILLEN EEN VEILIGE LEEF- EN WOONOMGEVING. Dit domein wordt afgedekt door het thema Veiligheid ( werktitel ) en de subthema s politie noodplanning brandpreventie. Maar: MENSEN WILLEN OOK INFORMATIE EN COMMUNICATIE MET HET LOKALE BESTUUR. Deze materie wordt afgedekt door de cluster algemene dienstverlening. Aldus vormt deze cluster het scharnier tussen de inwonersgerichte domeinen en de andere interne diensten, nl. informatie en communicatie ( informatie en communicatie / openbaarheid van bestuur en participatie van de burger / archief ). Van hieruit kunnen ook contacten worden gelegd met de cluster ondersteunende diensten, namelijk personeel / financiën / ICT / algemene beleidsondersteuning en secretariaat / managementteam BOEG / patrimoniumbeheer / welzijn op het werk / juridische aangelegenheden / beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie / relatie mandatarissen ambtenaren / intergemeentelijke en interbestuurlijke samenwerking / samenwerking Gemeente Sociaal Huis. Nieuw Administratief Centrum Herent 16

17 6. Een klantgerichte en toegankelijke dienstverlening vraagt een aangepaste infrastructuur in de vorm van een modern overheidsgebouw, en aangepaste proactieve methodieken zoals het vindplaatsgericht werken, met alle pijlers van de lokale dienstverlening. De uitdaging is een transparant en modern overheidsgebouw voor de dienstverlening van het lokale bestuur te realiseren. Deze infrastructuur zal uitgebouwd worden om de wijze van dienstverlening die hierboven is beschreven en die Sociaal Huis en Gemeente Herent nastreven, te ondersteunen. Het Nieuw Administratief Centrum zal dan ook een afspiegeling zijn van de nieuwe structuur en de klantgerichte proactieve dienstverlening die het lokaal bestuur Herent wenst in te voeren. Even ter herinnering. In de gemeenteraadszitting van 13 juni 2006 werd het bestek goedgekeurd; hierin waren 3 aparte structuren voorzien, Gemeente, OCMW en Herko. De vrijetijdsdiensten ( cultuur jeugd sport POB ) werden toen niet meegenomen. De 3 ingediende ontwerpen tekenden de 3 structuren apart; er was ook geen integratie gevraagd. Het idee om vrijetijdsdiensten mee te nemen en diensten Gemeente OCMW te integreren is zowel in college als in administratie gegroeid in de loop van het voorjaar Het college gaf op 9 juni 2008 aan de BOEG ( d.i. het managementteam bij de gemeente ) de opdracht om zelf de organisatieanalyse op te maken. Tijdens het college van 30 juni 2008 werd gevraagd om na te gaan of het meegaan van de vrijetijdsdiensten en het integreren van gemeente- en OCMW diensten ruimtelijk in het nieuwe project mogelijk waren. In het kader van de opdracht van het college besprak de BOEG in de loop van de maanden juni juli 2008 een aantal vlekkenplannen. Tijdens het college van 25 augustus 2008 werd S&R gevraagd een vlekkenplan op te maken. Het college keurde op 27 oktober 2008 het ontwerp van het vlekkenplan goed. Op 17 november 2008 vond een overleg tussen de BOEG en het MAT (d.i. het managementteam van het Sociaal Huis) aangaande het NAC-vlekkenplan plaats. Ingevolge dit onderleg werd een aantal aanpassingen in het hieronder beschreven vlekkenplan uiteindelijk door het college van 24 november 2008 goedgekeurd. Dit hield in: A. gelijkvloerse verdieping: a) links vrijetijdsdiensten ( cluster vrijetijdsmateries ); b) centrale hoofdingang, met links van deze ingang een ruime onthaalbalie met backoffice ( onderdeel van de cluster algemene dienstverlening ) ; c) midden sociale dienst Sociaal Huis / burgerzaken ; inpassing bespreekruimtes in centrale inkomhal ( cluster persoonsgebonden materies ) ; d) rechts politie B. eerste verdieping: a) links uitbreidingsruimte ( in te vullen door cluster persoonsgebonden materies en door cluster vrijetijdsmateries, meer specifiek bibliotheek ) ; b) midden trouw- en raadzaal, collegezaal, lokalen mandatarissen ; c) rechts vooraan cluster openbare ruimte, d) rechts achteraan politie Nieuw Administratief Centrum Herent 17

18 C. tweede verdieping: a) interne diensten ( secretariaat, ICT, personeel, financiën, secretarissen, beleidsmedewerkers,... = cluster ondersteunende diensten ) b) uiterst links en uiterst rechts niet ingetekend ( casco mogelijkheid ). In het NAC is toegankelijkheid breder en ruimer op te vatten dan louter een sterke onthaalfunctie. Potentiële vraagstellers/cliënten informeren, opsporen, benaderen en onthalen is even waardevol in de gemeentelijke dienstverlening. Beide besturen streven naar een zo groot mogelijk bereik van haar inwoners. Om daarin te slagen zetten ze daartoe geschikte vindplaatsgerichte methodieken in. Het begrip toegankelijkheid verwijst op het verlagen zowel van de fysieke als van de psychologische drempels. Nieuw Administratief Centrum Herent 18

19 7. Deelorganisatieadviezen. Voortbouwend op beginselen van de voorliggende visienota moeten gemengde werkgroepen en stuurgroepen van Gemeente Sociaal Huis nog verschillende deelorganisatieadviezen opmaken. De contactpersonen nemen het initiatief om de werk- en stuurgroepen bijeen te roepen. Bij de samenstelling van de werk- en stuurgroepen wordt gestreefd naar een ruime betrokkenheid van beide personeelsgroepen. De werk- en stuurgroepen staan in voor een terugkoppeling van hun werkzaamheden naar de NAC projectstuurgroep. Indien uit de besprekingen van de werkgroepen blijkt dat er gefundeerde voorstellen zijn om de visienota wat betreft de grote indeling, aan te passen, kunnen deze in overweging worden genomen, met in achtneming vande principes van de nota. Voor gebiedsoverschrijdende materies leggen de werk- en stuurgroepen contacten met andere groepen. A. Beleid en management: een integratie van dienstverlening vergt een gemeenschappelijke sturing ; Gemeente en Sociaal Huis Herent moeten dan ook werken aan een integratie van het management- en beleidsniveau. Contactpersonen: Herman Artois en Dirk Billen, Edith Binjé en Roel Seurs. B. Personeel en organisatie : een gezamenlijk personeelsbeleid moet rekening houden met de basisprincipes van de nieuwe rechtspositieregeling. Een en ander moet nog concreet worden uitgewerkt in een personeelsformatie voor beide besturen. Twee mogelijkheden moeten met name worden onderzocht, enerzijds een geïntegreerde personeelsformatie, anderzijds twee personeelsformaties met daaraan gekoppeld de nodige beheersovereenkomsten. Een aangepast organogram moet de interne organisatie visualiseren. Contactpersonen: Roel Seurs en Edith Binjé. C. De cluster algemene dienstverlening : deze cluster wordt beschouwd als een cruciale dienst ; hier moet dan ook rekening worden gehouden met a. de eigenheid van de dienstverlening van alle geledingen in het nieuwe gebouw, b. het mogelijke hoge drempel effect voor het cliënteel van het Sociaal Huis, waaruit volgt de aandacht voor een warm onthaal voor deze cliënten en een meer efficiënt onthaal voor de meeste producten van de 4 categoriën, c. alle aspecten van informatie, interne en externe communicatie, d. de waardering en arbeidsvoldoening die personeelsleden van alle diensten genieten bij het afleveren aan de vraagsteller van het product, e. de vrees dat het inhoudelijke werk op alle diensten zou inboeten tegenover het werk dat aan het centraal algemeen onthaal wordt geleverd. Contactpersonen: Herman Artois en Dirk Billen, Edith Binjé en Roel Seurs. D. Cluster persoonsgebonden materies. Contactpersonen: Roel Seurs en Lien Wauters. E. Cluster vrijetijdsmateries. Contactpersonen: Hannes Vanhaverbeke en Kathleen Verhaegen. Nieuw Administratief Centrum Herent 19

20 F. Cluster grondgebonden materies. Contactpersonen: Norbert Van Nerum en Roel Seurs. G. Cluster veiligheidsmateries. Contactpersoon: Jos Nys. H. Cluster ondersteunende diensten : i. Secretariaat: contactpersonen: Roel Seurs en Edith Binjé. ii. Personeel: contactpersonen Roel Seurs en Edith Binjé. iii. Financiën: contactpersonen Patrick Carels, Britt Ackermans en Willem Vrebos. iv. Logistiek: contactpersoon Norbert Van Nerum. v. ICT: de bestaande stuurgroep zet zijn werkzaamheden voort. Contactpersoon: Pascal De Geyter. Nieuw Administratief Centrum Herent 20

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Workshop Sociaal Huis

Workshop Sociaal Huis Workshop Sociaal Huis 15 januari 2009 RWO Arrondissement Oudenaarde vzw Sint-Jozefsplein 2 9700 Oudenaarde www.rwo-oudenaarde.be Agenda 1. Stand van zaken lokale besturen 2. Wettelijk kader 2.1. Beleidsdocumenten

Nadere informatie

Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg. Cis Dewaele

Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg. Cis Dewaele Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg Cis Dewaele Inhoud 1. Waarom outreach 2. Quickscan 3. De visie 4. De cirkel 1. Waarom outreach Niet bereikte groepen De relatie werkt! (leefwereld, waarden en normen)

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Outreach: ja hallo 19/05/2016

Outreach: ja hallo 19/05/2016 Outreach: ja hallo 19/05/2016 Inhoud 1. Visie 2. Quality of Life 3. Quickscan 4. De cirkel Visie? Visie geeft denken en handelen vorm Mens-en maatschappijvisie Ruimer dan outreach alleen Iedereen heeft

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden

Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden Toegankelijkheid We gaan er vaak van uit dat de toegankelijkheid van de fysieke omgeving een voldoende voorwaarde is om iedereen te

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis Sociaal Huis Herenthout Herenthuis Context en voorgeschiedenis Herenthout telt 8717 inwoners en is gelegen in de Antwerpse Kempen Eind 2005 werd het stappenplan LSB opgemaakt Omgevingsanalyse, inventaris

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Elektronische gegevensuitwisselingen 28 april 2015 Henk Van Hootegem henk.vanhootegem@cntr.be 02/2012.31.71 Plan 1.Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 1 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN Hoe inpikken op een snel veranderende samenleving? Visie,strategie,organisatie en mensen tony jossa 25.03.2010 WAAROM Toenemende vergrijzing en verwitting Veranderende behoeften,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Brussel, 9 juni 2010 SERV_ADV_20100609_Krijtlijnen_stelsel_opleidingscheques.doc Advies Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Advies De SERV formuleerde op 14 oktober

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

welzijnshuis Stad, OCMW en welzijnspartners gaan samenwonen

welzijnshuis Stad, OCMW en welzijnspartners gaan samenwonen welzijnshuis Stad, OCMW en welzijnspartners gaan samenwonen Hoe aangepakt? Werkgroep welzijnshuis (diensthoofden welzijn en sociale dienst OCMW) Sub-Werkgroepen: (vertegenwoordiging van elke partner) -

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Functionele loopbaan: D1 - D2 - D3 Subdienst: - Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Functionele loopbaan: D1 - D2 - D3 Subdienst: - Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling Functie Functienaam: Begeleider Buitenschoolse Opvang Graadnaam: Begeleider Buitenschoolse Opvang Afdeling: Leven en Genieten Dienst: Kinderopvang Functionele loopbaan: D1 - D2 - D3 Subdienst: - Doel van

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN

VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN ADVIES VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Voorstel

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

Op weg naar een proactieve dienstverlening

Op weg naar een proactieve dienstverlening van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Op weg naar een proactieve dienstverlening Nicole Mattheus, Hilde Ulenaers, Evelien Jaenen & Rudi Bloemen van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige projectcoördinator wonen (m/v) Doelstelling van de functie Als projectcoördinator wonen maakt u deel uit van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling Functie Functienaam: Host Graadnaam: Host Functionele loopbaan: D1 Afdeling: Leven en Genieten Dienst: Vrije Tijd Subdienst: Toerisme en Evenementen Doel van de entiteit Beschrijving van de afdeling De

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie. Doel van de entiteit. Beschrijving van de afdeling Functie Functienaam: Sportmonitor Graadnaam: Monitor Functionele loopbaan: C1 Afdeling: Leven en Genieten Dienst: Vrije Tijd Subdienst: Sport Doel van de entiteit Beschrijving van de afdeling De afdeling

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie. Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie. Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013 Mechelen: Personeelsdienst voor stad en OCMW Lies De Caluwé - ICC Gent, 7 mei 2013 Waarom

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

Kenmerken verbindende en versterkende hulpverleningsrelatie

Kenmerken verbindende en versterkende hulpverleningsrelatie Bind-Kracht in de basisopleiding Kenmerken verbindende en versterkende hulpverleningsrelatie Lieve Geerts Kristien Van den Bogaert Wim De Clerck 8 november 2012 De relatie als krachtbron in de hulpverlening

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Functieprofiel. Wat is het?

Functieprofiel. Wat is het? Functieprofiel Wat is het? Een functieprofiel is een omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een functie binnen een organisatie. Het zorgt ervoor dat discussies worden vermeden

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: gegradueerd verpleegkundige Functionele loopbaan: BV1-BV3 Code: WL3PAG02 Sector: Welzijn Dienst: Kinderdagverblijf Subdienst: Doel van de entiteit De sector welzijn

Nadere informatie

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010 Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid An Bistmans 29 november 2010 BE- kernopdracht geletterdheid Duidelijke plaats in de samenleving en flexibiliteit Modularisering - certificering VKS1

Nadere informatie

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie

SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN

SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN FUNCTIEBESCHRIJVING: SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN 1. INFORMATIEVE GEGEVENS Naam van de functie: sectorcoördinator Sector: ondersteunende diensten en burgerzaken Dienst: / Niveau:

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Voorwoord Inhoudsopgave Beleidsterminologie

Voorwoord Inhoudsopgave Beleidsterminologie Bijdrage Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse regering 14 juni 1999 DEEL 0 Voorwoord Inhoudsopgave Beleidsterminologie Bijdrage Vlaamse administratie aan het regeerprogramma

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

Basisvorming outreach Dag 1

Basisvorming outreach Dag 1 Basisvorming outreach Dag 1 Inhoud 1. Kennismaking 2. Quickscan 3. Definitie 4. Visie 5. Doel 6. Doelgroep 7. Participatieve basishouding 8. De cirkel REACH OUT! Voorgeschiedenis Straathoekwerk kreeg vragen

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

OCMW Boortmeerbeek. Functiebeschrijving. Dienst: Secretariaat. Functiebenaming: Secretaris. Naam en handtekening functiehouder:

OCMW Boortmeerbeek. Functiebeschrijving. Dienst: Secretariaat. Functiebenaming: Secretaris. Naam en handtekening functiehouder: OCMW Boortmeerbeek Functiebeschrijving Dienst: Secretariaat Functiebenaming: Secretaris Naam en handtekening functiehouder: Naam en handtekening verantwoordelijke: Datum: Graad Niveau/weddeschaal Secretaris

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE LOYALITEIT

DEONTOLOGISCHE CODE LOYALITEIT DEONTOLOGISCHE CODE Artikel 112 van het gemeentedecreet stelt dat de gemeenteraad een deontologische code vaststelt voor het gemeentepersoneel. In deze deontologische code dienen artikels 107 t.e.m. 111

Nadere informatie

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Educatief medewerker Sociale zaken Buitenschoolse kinderopvang Ravot

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Dirk Meulemans Stafmedewerker Management en Organisatie. de positie van projectverantwoordelijke in een gemiddeld bestuur Hoe zou ik dat nu aanpakken?

Dirk Meulemans Stafmedewerker Management en Organisatie. de positie van projectverantwoordelijke in een gemiddeld bestuur Hoe zou ik dat nu aanpakken? Inspiratiedag Kinderopvang: Huizen van het Kind: in de praktijk Dirk Meulemans Stafmedewerker Management en Organisatie Inleiding Wie ben ik niet? Vertrekpunt: de positie van projectverantwoordelijke in

Nadere informatie

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn. Functie Graadnaam Secretaris Afdeling Functienaam Functiefamilie Functionele loopbaan Doel van de functie Dienst Subdienst Code Leiden (plannen, organiseren, opvolgen, coördineren en evalueren) van de

Nadere informatie