De nieuwe Aanbestedingswet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe Aanbestedingswet"

Transcriptie

1 De nieuwe Aanbestedingswet De nieuwe Aanbestedingswet voorziet in minder administratie, duidelijker regels voor aanbestedende diensten en geeft ondernemers meer kansen om mee te dingen naar overheidsopdrachten. Maar wat verandert er nou precies voor ondernemers? In deze whitepaper: Huidige praktijk Knelpunten Wat gaat er veranderen? Gids proportionaliteit Uniformiteit, transparantie en toegang De Aanbestedingswet moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer, maar als alles goed gaat zal hij op 1 januari 2013 in werking treden. Meer kansen voor het mkb Het mkb ervaart nog steeds moeilijkheden bij aanbesteden. Dat geldt zowel voor Europese aanbestedingen als voor aanbestedingen onder de drempel. De Aanbestedingswet moet daar verandering in brengen. Maar ook de afgelopen jaren is al een aantal stappen ondernomen om ondernemers meer kansen te bieden. Zo is er een aanbestedingsambassadeur aangesteld die overheden moet wijzen op het belang van goed aanbesteden en is de Wet Implementatie Rechtsbeschermingrichtlijnen Aanbesteden (WIRA) aangenomen, die van aanbestedende diensten eist dat zij afwijzingen duidelijk moeten motiveren. De Aanbestedingswet gaat verder en beoogt meer uniformiteit, meer transparantie en een betere toegang voor ondernemers tot overheidsopdrachten. Naast de wet is een aantal moties aangenomen om de positie van het mkb bij aanbestedingen verder te versterken. Een van de belangrijkste is dat het begrip proportionaliteit duidelijk wordt omschreven, waardoor de eisen en waarde van de opdracht meer met elkaar in verhouding staan. 1

2 Linda van Beek, beleidssecretaris van MKB-Nederland: Het bundelen van cateringdiensten op verschillende locaties voegt weinig toe aan de kwaliteit van de aanbesteding en de te leveren dienst, maar het mkb komt hierdoor wel buitenspel te staan. Stap voorwaarts De nieuwe Aanbestedingswet is een grote stap voorwaarts, aldus Linda van Beek, beleidssecretaris van MKB-Nederland. Het mkb ervaart momenteel nog veel obstakels bij aanbestedingen. Niet alleen bij opdrachten boven de aanbestedingsdrempel, ook bij kleinere opdrachten. Te vaak wordt er voor relatief kleine opdrachten gegrepen naar de openbare aanbesteding - een bureaucratische procedure - terwijl dat niet noodzakelijk is. Daarnaast zien we dat opdrachten worden gebundeld waardoor kleinere ondernemers niet meer in aanmerking komen. Soms is er vanuit efficiëntieoogpunt of in het kader van kennisdeling iets voor te zeggen om opdrachten te clusteren, maar te vaak schiet het zijn doel voorbij. De Tweede Kamer heeft daarom naast de Aanbestedingswet een aantal aanvullende voorstellen aangenomen. Een daarvan is het verbod op onnodig clusteren. Het bundelen van opdrachten moet gemotiveerd worden en daarnaast moeten de gevolgen voor het bedrijfsleven worden meegewogen. 2

3 tip voorbeeld Bekijk een voorbeeld van een ondernemingsplan op Knelpunten op een rij Aanbestedingsprocedures worden door veel ondernemers onnodig zwaar bevonden en bedrijven die op zich competent zijn om een opdracht uit te voeren, worden toch vaak geweerd. Bijvoorbeeld door onnodige bundeling van opdrachten, hoge omzeteisen en disproportionele referentieeisen. Dat is de ervaring van veel ondernemers. Daarnaast zien veel bedrijven de aanbestedingsprocedures als een papieren tijger die ver van de praktijk af staat. De nieuwe Aanbestedingswet moet daar verandering in brengen, maar tot 2013 zal de huidige praktijk blijven bestaan. Een aantal van de knelpunten zetten we voor je onder elkaar. Gunning- en selectiecriteria Om tot een eerlijke beoordeling te komen van de aanbesteding worden door de aanbestedende dienst op voorhand gunningen selectiecriteria vastgesteld. Uitgangspunt van deze criteria is dat iedereen gelijke kansen krijgt, omdat men aan dezelfde eisen moet voldoen. In de praktijk blijken er voor ondernemers vaak obstakels te zijn. Bijvoorbeeld doordat als eis wordt gesteld dat het bedrijf ervaring heeft met een soortgelijk project en bij een overheidsinstantie. In veel gevallen is deze ervaringseis onnodig zwaar en het belemmert ondernemers die voor een eerste keer willen inschrijven. EMVI EMVI, economisch meest voordelige inschrijving, is een gunningmethode waarbij een afweging gemaakt wordt tussen alle economische aspecten. De gunning is niet alleen gebaseerd op de prijs, ook de kwaliteit van de dienstverlening en de wijze waarop duurzaamheid is geïmplementeerd in een bedrijf worden meegewogen in het totaaloordeel. Aan alle aspecten wordt een wegingsfactor toegekend. De EMVIgunning beoogt een betere kwaliteit van levering, maar zou verbeterd kunnen worden. Bijvoorbeeld door de economische en duurzame criteria duidelijker te omschrijven en daar meer gewicht aan toe te kennen. 3

4 Proportionaliteit Aanbestedende diensten willen zekerheid. Zekerheid dat een bedrijf levensvatbaar is, continuïteit en kwaliteit levert. Daarom zullen aanbestedende diensten bij grote opdrachten vragen om referentieprojecten en moet er voldaan worden aan omzeteisen. Om ook het mkb toegang te geven tot deze opdrachten moeten de referenties en omzeteisen in lijn zijn met de waarde van de opdracht. In de huidige aanbestedingspraktijk is dat vaak niet het geval. De eisen staan niet in verhouding tot de opdracht en de complexiteit. Dit komt vaak voort uit voorzichtigheid van de aanbestedende dienst, maar de ondernemer is daar de dupe van. Administratieve lasten Ondernemers die inschrijven op aanbestedingen komen een web aan administratieve lasten tegen die op het moment van inschrijving nog niet relevant zijn. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd om kopieën bij te sluiten van verzekeringen, een kwaliteitshandboek te overleggen, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de financiële gegevens te versturen. Voor de procedure zou het volstaan om aan te geven dat deze zaken zijn geregeld en bij gunning pas overlegging van de papieren te verlangen. Complexe regelgeving Waarom Europees aanbesteden als dat niet noodzakelijk is? Bijvoorbeeld door clusteren komen opdrachten dan boven de drempelwaarden uit. Dit betekent indirect dat een veel complexere procedure wordt gestart dan noodzakelijk is, maar tevens dat er meer eisen gesteld worden. Hierdoor haakt menig ondernemer af. Wanneer moet Europees worden aanbesteed? Bedraagt de waarde van een opdracht meer dan de drempelwaarde, dan is een aanbestedende dienst verplicht om Europees aan te besteden. De drempelwaarden worden iedere twee jaar vastgesteld. Voor zijn de waarden: Opdracht- Centrale Decentrale Speciale waarde overheid overheid sectoren (ex BTW) (BAO) (BAO) (BASS) Leveringen Diensten Werken

5 Peter van de Haar, directeur van de Van de Haar Groep Aanbesteden is bij ons een A-woord geworden. We zijn in de huid van de opdrachtgever gekropen, die wil ontzorgd worden en daar springen we op in door al in een vroegtijdige fase mee te denken en te adviseren en bij de uitvoering kwaliteit te leveren. Ons bedrijf focust op kwaliteit Innovatief aannemen, daar profileert de Van de Haar Groep uit Wekerom zich mee. Innovatief bij aanbestedingen, maar ook een innovatieve houding ten opzichte van het eigen bedrijf. Een groot deel van onze projecten wordt gegund op basis van aanbestedingen. Voor de economie van je bedrijf is het belangrijk om daar je eigen weg in te vinden, aldus Peter van de Haar. De Van de Haar Groep ontwikkelt, onderhoudt en renoveert buitenruimtes. Van de Haar Groep is gespecialiseerd in beheer en aanleg van groen, infrastructuur en sport. Gemeenten vormen een substantieel deel van het klantenbestand. Wat je in onze branche ziet is een tweedeling bij aanbesteden. Bij de aanleg wordt meestal op prijs gegund, terwijl bij beheer de EMVI steeds meer aan terrein wint. Dat laatste vinden wij een goede ontwikkeling. Zo n tien jaar geleden zagen we dat de aandacht steeds meer op prijs kwam te liggen terwijl ons bedrijf van oudsher gefocust is op kwaliteit. Dat was lastig, maar het geloof dat kwaliteit uiteindelijk zou overwinnen voerde bij ons de boventoon. Daarom hebben we het zes jaar geleden anders aangepakt. Aanbesteden is bij ons een A-woord geworden. We zijn in de huid van de opdrachtgever gekropen, die wil ontzorgd worden en daar springen we op in door al in een vroegtijdige fase mee te denken en te adviseren en bij de uitvoering kwaliteit te leveren. Burgers, ambtenaren, de vakman, iedereen wint als er een evenredige afweging is gemaakt tussen prijs en kwaliteit. En inmiddels zie je dat aanbestedende diensten daar ook steeds meer van overtuigd raken. Zij doen via marktconsultaties graag een beroep op onze expertise of laten zich informeren over de nieuwe technische mogelijkheden. Wat je merkt is dat daardoor de tevredenheid toeneemt. Ondanks dat Van de Haar zijn weg in Aanbestedingsland redelijk lijkt te hebben gevonden, is hij blij met de nieuwe Aanbestedingswet. We zien veel bestekken, goede en minder goede. Maar uiteindelijk is iedereen gebaat bij meer uniformiteit. De nieuwe wet zorgt daarvoor. 5

6 57 miljard Niet onderschat moet worden welke budgetten met inkoop- en aanbestedingsbeleid te maken hebben. De gemeenten besteden ca ,- per inwoner/ per jaar uit in de markt. Totaal dus ca. 17 miljard euro. Nog los van de landelijke en provinciale budgetten die ca. 40 miljard bedragen Regionale afstemming Ondernemers zoeken steeds meer contact met gemeenten over samenwerking op het gebied van inkoop- en aanbestedingsbeleid, zo constateert Hans Bakker, regiomanager bij MKB-Nederland. Deze samenwerking moet voor ondernemers leiden tot meer duidelijkheid en meer transparantie. De uniformering van drempelbedragen, het inzicht in aanbestedingen die gedaan gaan worden de komende jaren en de kennis van aanbestedingen bij overheden en bedrijven kan verbeteren. Het georganiseerde bedrijfsleven wil graag in gesprek met de gemeenten, provincies en waterschappen om samen te komen tot innovatief aanbestedingsbeleid. Ondernemers innoveren immers elke dag., zo weet Bakker. De regionale samenwerking kan leiden tot een samenwerkingsovereenkomst tussen overheid en bedrijfsleven, waarin afspraken worden gemaakt over transparantie, het toepassen van innovatieve contracten en het midden- en kleinbedrijf een reële kans geven bij aanbestedingen. Ook kan er gekeken worden naar reductie van administratieve lasten en de inzet van werkzoekenden. Uiteindelijk moet het leiden tot een win-win-situatie. 6

7 Wat gaat er veranderen? De verwachting is dat de nieuwe Aanbestedingswet een aantal zaken positief zal veranderen en ondernemers eenvoudiger toegang krijgen tot overheidsopdrachten. De belangrijkste verbeteringen ten opzichte van de huidige aanbestedingspraktijk en het vorige wetsvoorstel zijn dat ze voorzien in meer uniformiteit, meer transparantie, een betere toegang voor ondernemers en een klachtenregeling. In de Aanbestedingswet is onder andere opgenomen: Een uniform model eigen verklaring waarbij gegadigden voorafgaand aan de gunning niet alle gevraagde bewijzen hoeven over te leggen. Een standaard toetsingsinstrument voor integriteit dat twee jaar geldig is. De verplichting tot het aankondigen van opdrachten via TenderNed. De meeste overheden publiceerden Europese aanbestedingen al op TenderNed of de aanbestedingskalender, dit was echter vrijwillig. Uitwerking van het beginsel van proportionaliteit in de Gids proportionaliteit waarnaar via AMvB naar wordt verwezen. Clusteren van contractvoorwaarden volgens de beginselen van de Gids proportionaliteit, waarbij de beslissing om te clusteren vooraf gemotiveerd moet worden. Aanbestedende diensten moeten bij aanbestedingen onder de drempel hun keuze en uitnodigingsbeleid motiveren. Rigide referentie-eisen worden tegengegaan door de expliciete bepaling dat er geselecteerd dient te worden op vergelijkbare competenties en niet op gelijke projecten. De minister krijgt de bevoegdheid een commissie van experts te benoemen, die als klachtencommissie zal fungeren. Het Aanbestedingsreglement van Werken wordt in bindende richtsnoeren opgenomen, waarvan alleen gemotiveerd op basis van objectieve redenen mag worden afgeweken (comply or explain). 7

8 WIRA De Wet Implementatie Rechtsbeschermingrichtlijnen Aanbesteden (WIRA) geldt voor alle aanbestedende diensten. Met een beroep op de WIRA kan een benadeelde ondernemer de rechter verzoeken een overeenkomst te vernietigen, omdat deze ten onrechte onderhands is gegund terwijl deze Europees aanbesteed had moeten worden. Daarnaast is in de WIRA geregeld dat: - de gunningbeslissing wordt gemotiveerd; - tussen de gunningbeslissing en het sluiten van de overeenkomst een termijn van minimaal vijftien dagen aan moet worden gehouden; - een overeenkomst nietig verklaard kan worden als een overheidsopdracht ten onrechte niet is aanbesteed. Gids proportionaliteit Voorjaar 2012 wordt gewerkt aan een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) om te zorgen voor een verplichte toepassing van de Gids proportionaliteit. De Gids is een evenwichtig en praktisch document dat nadere invulling geeft aan de Aanbestedingswet. In de Gids wordt onder andere ingegaan op: de omvang van de opdracht; het clusteren van opdrachten; een nadere invulling van percelen; raamovereenkomsten; inkoopsamenwerking; de keuze voor de aanbestedingsprocedure; eisen en criteria bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële en economische draagkracht; contractvoorwaarden. Uniformiteit In de Aanbestedingswet is de verplichting opgenomen om de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken. De volgende maatregelen zijn onder andere door moties getroffen: Er zijn moties aangenomen om aan de slag te gaan met een aanbestedingsrapport. Dit rapport is een format voor een goede motivering door de aanbestedende dienst. Om te voorkomen dat een ondernemer bij elke aanbesteding opnieuw moet bewijzen dat hij competent is, wil de Kamer dat het Haags aanbestedingspaspoort verder wordt uitgerold. Er is een amendement aangenomen om de eigen verklaring van toepassing te verklaren op duurzaamheidcriteria. Dat betekent dat ook voor duurzaamheid een bewijsplicht achteraf geldt, in plaats van vooraf. 8

9 Aanbestedingsambassadeur In 2010 werd Riek Bakker benoemd tot aanbestedingsambassadeur. Haar functie omvat het begeleiden van lokale overheden bij aanbestedingen. Daarnaast brengt zij het belang van goed aanbesteden onder de aandacht van bestuurders bij overheden. Verder is het haar taak om de professionaliteit van de aanbestedingspraktijk te vergroten en een betere naleving van de aanbestedingsregels te garanderen. Het aanstellen van de aanbestedingsambassadeur staat los van een klachtenregeling die in de Aanbestedingswet is verankerd. Transparantie Er moet meer transparantie zijn in de selectie- en gunningseisen van aanbestedende diensten. Om dat te bewerkstelligen zijn de volgende moties aangenomen door de Tweede Kamer: Amendement dat ervoor zorgt dat in de regel gegund moet worden op de economisch meest voordelige inschrijving. Wanneer er gekozen wordt voor een aanbesteding op basis van de laagste prijs moet deze keuze gemotiveerd worden. Motie die ervoor zorgt dat het bedrijfsleven inspraak krijgt op algemene inkoopvoorwaarden. Dit heeft tot doel dat de inkoopvoorwaarden redelijker en beter uitvoerbaar zijn voor de ondernemer. Betere toegang Een van de belangrijkste zaken die bij amendement door de Tweede Kamer is aangenomen is het verplicht toepassen van de Gids proportionaliteit. Dit voorkomt rigide referentieeisen, maar daarnaast worden ook de omzeteisen aan banden gelegd. Overheden moeten motiveren waarom zij willen overgaan tot clustering en een bepaalde omzet verlangen. Daarnaast is bepaald dat de omzeteis niet meer mag bedragen dan driehonderd procent van de waarde van de opdracht. Voor de referenties geldt dat overheden moeten selecteren op basis van vergelijkbare competenties en niet op basis van gelijke projecten. Om de belangen van kleine ondernemers bij aanbestedingen te onderstrepen, is tevens een motie aangenomen die ervoor moet zorgen dat overheden ten minste dertig procent van het aantal aanbestedingen naar het mkb laat gaan. Bij afwijkingen naar beneden is een overheid verplicht dit te motiveren. Klachtenregeling De afgelopen jaren is er al een aantal maatregelen genomen om een betere naleving van de aanbestedingsregels te bevorderen. Zo zag in 2010 de WIRA het levenslicht en stelde minister Verhagen een aanbestedingsambassadeur aan. De Aanbestedingswet gaat nog een stap verder. De Tweede Kamer heeft moties aangenomen waarin is bepaald dat: De opschortende termijn waarbinnen tegen de gunningbeslissing in beroep kan worden gegaan wordt verruimd van vijftien naar twintig dagen. Een klachtencommissie wordt ingesteld waarbij ondernemers tijdens de aanbestedingsprocedure een klacht kunnen indienen. Deze commissie moet voldoende bevoegdheden krijgen om tijdig in te grijpen. 9

10 tip proactief handelen Ben je op de hoogte van plannen van een gemeente. Zorg er dan voor dat je in een vroegtijdig stadium met de inkoper om de tafel zit. Inkopers maken graag gebruik van jouw ervaring en en kennis. Floris van der Heijden van Appeldoorn Tendermanagement Neem een gefundeerde beslissing om je te begeven op de (semi-) overheidsmarkt en zie het - zeker als je voor een eerste keer inschrijft als een leertraject. Maar maak ook gebruik van de WIRA. In de WIRA is geregeld dat aanbestedende diensten hun afwijzing moeten motiveren. Door persoonlijke uitleg te vragen, krijg je inzicht in jouw scores en bovendien is het een contactmoment dat tot meer kan leiden. Wees proactief Als ondernemer is het niet altijd eenvoudig om in aanmerking te komen voor overheidsopdrachten. Floris van der Heijden, consultant bij Appeldoorn Tendermanagement, begeleidt bedrijven bij inschrijvingen en weet dat uit ervaring. (Europese) aanbestedingen bieden ook het mkb kansen, maar selectie-eisen zoals referenties of financiële draagkracht kunnen een obstakel vormen. Daarom is het van belang vooraf goed te kijken of men ook kansrijk kan zijn. Soms biedt screening van het klantenbestand mogelijkheden, omdat er recent bijvoorbeeld diensten of leveringen zijn verricht aan een school of zorginstelling die als overheidsinstelling wordt aangemerkt. Maar er zijn ook andere oplossingen zoals een gezamenlijke inschrijving of een inschrijving als onderaannemer waarbij de overige combinanten of de hoofdaannemer wel aan de selectie-eisen voldoet. Om succesvol in te schrijven is het volgens Van der Heijden belangrijk al in het voortraject een proactieve houding te tonen. Zeker als je ervan op de hoogte bent dat een gemeente plannen heeft tot aanbesteden. Zorg dat je dan in een vroegtijdig stadium met de inkoper om tafel gaat zitten. Inkopers maken graag gebruik van jouw ervaring en kennis, maar daarnaast kun je ook aangeven welke moeilijkheden je ervaart bij inschrijvingen. Heb je je verdiept in de aanbesteding en denkt je dat jouw inschrijving een redelijke kans maakt, maak dan van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen, raadt hij aan. Door tactisch formuleren kun je jouw eigen kansen vergroten en invloed uitoefenen op een bestek. Wat daarnaast van belang is: zorg dat je feeling krijgt met de organisatie. Ga uit van de kracht van je eigen bedrijf, maar let bij de beantwoording van vragen vooral op wat er op papier en tussen de regels door - gevraagd wordt door de aanbestedende dienst. Wat vindt de organisatie belangrijk? Als laatste wijst hij erop dat het voor ondernemers lastig is om (Europese) aanbestedingen te winnen als je slechts één keer meedoet. Neem een gefundeerde beslissing om je te begeven op de (semi-) overheidsmarkt en zie het - zeker als je voor een eerste keer inschrijft als een leertraject. Maar maak ook gebruik van de WIRA. In de WIRA is geregeld dat aanbestedende diensten hun afwijzing moeten motiveren. Door persoonlijke uitleg te vragen, krijg je inzicht in jouw scores en bovendien is het een contactmoment dat tot meer kan leiden. 10

11 Floris van der Heijden van Appeldoorn Tendermanagement: Door tactisch formuleren kun je jouw eigen kansen vergroten en invloed uitoefenen op een bestek. Wat daarnaast van belang is: zorg dat je feeling krijgt met de organisatie. Ga uit van de kracht van je eigen bedrijf, maar let bij de beantwoording van vragen vooral op wat er op papier en tussen de regels door - gevraagd wordt door de aanbestedende dienst. Wat vindt de organisatie belangrijk? Floris van der Heijden Peter van de Haar Van de Haar Groep: Wat je in onze branche ziet is een tweedeling bij aanbesteden. Bij de aanleg wordt meestal op prijs gegund, terwijl bij beheer de EMVI steeds meer aan terrein wint. Dat laatste vinden wij een goede ontwikkeling. Peter van de Haar Powered by Over MKB Servicedesk. Als gebruikersportaal van MKB-Nederland is de MKB Servicedesk de vraagbaak voor ondernemend Nederland. Op vind je betrouwbare, concrete en betaalbare antwoorden op alle ondernemersvragen in het middenen kleinbedrijf. Maandelijks bezoeken meer dan ondernemers mkbservicedesk.nl. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal en informatie afkomstig uit dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk te kopiëren in welke vorm dan ook. Servicedesk 11

De belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen Nieuwe aanbestedingsregels: achtergrond (parlementaire geschiedenis) 6 juli 2010: wetsvoorstel Aanbestedingswet naar Tweede Kamer 28 maart 2011: Nota naar aanleiding van het

Nadere informatie

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

NIEUWE AANBESTEDINGSWET NIEUWE AANBESTEDINGSWET WHITE PAPER Aanbesteden wordt makkelijker. Kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? Deze white paper wordt u aangeboden door Asito Nr. 1 maart 2013 Aanbesteden: Asito ontzorgt!

Nadere informatie

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012 Aanbestedingswet Opzet presentatie 1. Aanleiding en doel van de wet 2. Hoofdlijnen Aanbestedingswet 3. Motiveringsplicht toegelicht 4. Klachtenregeling en Commissie van Aanbestedingsexperts 5. TenderNed

Nadere informatie

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013 Aanbestedingswet Wat betekent dit voor de gemeente Reimerswaal Themaraad 18 juni 2013 Agenda Welkom Aanbestedingswet Inkoop & Aanbestedingsbeleid 2013 2017 Stichting Inkoopbureau West-Brabant Vragen Afsluiting

Nadere informatie

Huidige situatie Aanbestedingswet

Huidige situatie Aanbestedingswet Huidige situatie Aanbestedingswet Belangrijkste verschillen Zoetermeer 8 november 2012 Gert-Wim van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam 1 Huidig juridisch kader EU-richtlijnen: - Richtlijn Overheden (Richtlijn

Nadere informatie

Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten!

Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten! Aanbesteden: Hans Bakker Gunnen en benutten! Regiomanager MKB- Nederland/ coördinator regio Hans Bakker, regiomanager MKB- Nederland/regionaal aanbestedingsbeleid coördinator aanbesteden Informeert Ontmoet

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?!

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?! Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten Kansen voor lokale partijen Kwaliteit en kunde staat voorop: kansen voor lokale partijen?! Als Synarchis gevraagd wordt een aanbestedingsprocedure te begeleiden

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Aanbestedingswet Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Agenda Aanleiding Aanbestedingswet 2012 Gids Proportionaliteit ARW 2012 Richtsnoeren Leveringen en Diensten Klachtenregeling Vervolgacties

Nadere informatie

Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II)

Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II) Nieuwsflash Aanbesteding 44 22 april 2011 Voorstel (nieuwe) Aanbestedingswet (deel II) In Nieuwsflash Aanbesteding 40 bespraken wij het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet. In Nieuwsflash Aanbesteding

Nadere informatie

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt:

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt: facilitair bedrijf directie Aan College van Bestuur Van Directie Facilitair Bedrijf Datum Memonummer 22 mei 2013 Onderwerp Nationale aanbestedingswet Inleiding Op 1 april 2013 is er in Nederland een nieuwe

Nadere informatie

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg Aanbesteden Kamer van Koophandel Kim Schofaerts 31 mei 2013 Aanbesteden 2 Inkopen/aanbesteden is een complex proces VU informatiebijeenkomst Aanbestedingswet 3 Waarom aanbesteden? Het stimuleren van vrije

Nadere informatie

Benoeming aanbestedingsambassadeur en rapportage Nalevingsmeting Europees Aanbesteden 2008

Benoeming aanbestedingsambassadeur en rapportage Nalevingsmeting Europees Aanbesteden 2008 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel 16 september 2014 Adviseur inkoop Wilco van Schagen 1 Inkoop en aanbesteding Uitleg in twee delen: Aanbestedingswet 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid 2 Aanbestedingswet

Nadere informatie

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet

Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet Cumela themabijeenkomst De aanbestedingswet www.severijnhulshof.nl 14 februari 2013 Mr. J. Haest Onderwerpen De nieuwe aanbestedingswet Proportionaliteitsgids ARW 2012 Do s en dont s bij inschrijving Actuele

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen. Adviseur inkoop Wilco van Schagen

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen. Adviseur inkoop Wilco van Schagen Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen Adviseur inkoop Wilco van Schagen 8 april 2014 Inkoop en aanbesteding gemeente Schagen Uitleg in twee delen: Aanbestedingswet 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Implicaties Aanbestedingswet

Implicaties Aanbestedingswet Implicaties 1 APRIL 2013 OPZET PRESENTATIE ARW 2012 Gids Proportionaliteit Samenvoegen&Percelen Aanbesteden onder de drempel Gevolgen voor organisatie 2 2 AANBESTEDINGSWET Aanleiding > Bouwenquête > Slechte

Nadere informatie

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond Inkoop-en aanbestedingsbeleid Raadsinformatieavond Agenda 1. Aanleiding 2. De Aanbestedingswet 2012 3. Doelstellingen beleid 4. Maatregelen 5. Vragen oktober 13 2 Aanleiding Per 1 april 2013 nieuwe Aanbestedingswet.

Nadere informatie

Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd?

Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd? 1. Uitgangspunten Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd? Geen commentaar. Wat vindt u van de doelstellingen van het

Nadere informatie

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit Aanbestedingswet en Gids Prof. Mr J.M. Hebly Waardenburg, 12 april 2013 1 VOORGESCHIEDENIS Eigen nationaal wettelijk kader ontbreekt Europees kader (2004) Nationaal kader (2005) Rapport Parlementaire Enquête

Nadere informatie

Illlllllllllllllllllllill

Illlllllllllllllllllllill Voorstel aan Dagelijks Bestuur Illlllllllllllllllllllill routina met data: paraaf: overleg portefeuillehouder 19 november 2012 afdelingshoofd dagelijks bestuur 18-12-2012 commissie wb commissie bcwvm algemeen

Nadere informatie

Redelijke geschiktheidseisen? Think and explain!

Redelijke geschiktheidseisen? Think and explain! Redelijke geschiktheidseisen? Think and explain! door Gert van t Hoff 5 juni 2008 Think and explain! Getrapte beoordeling uitsluitingsgronden van toepassing? aanbieder geschikt? shortlisten? aanbieding

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek onder het Rotterdamse MKB naar de gemeentelijke aanbestedingen door het CDA Rotterdam

Resultaten van het onderzoek onder het Rotterdamse MKB naar de gemeentelijke aanbestedingen door het CDA Rotterdam Resultaten van het onderzoek onder het Rotterdamse MKB naar de gemeentelijke aanbestedingen door het CDA Rotterdam CDA Fractie Rotterdam Aangeboden door raadslid Turan Yazir 29 juni 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012 (Essentie)

Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Toelichting overige veel gehanteerde begrippen Lalot Koster-Cosijn Inhoud presentatie Aanbestedingswet Gids Proportionaliteit Klachtenregeling/Cie van experts Toelichting

Nadere informatie

Aanbesteden? Samenwerken biedt kansen. donderdag 5 juni 2014 Ondernemersplein

Aanbesteden? Samenwerken biedt kansen. donderdag 5 juni 2014 Ondernemersplein Aanbesteden? Samenwerken biedt kansen donderdag 5 juni 2014 Ondernemersplein 2014 1 Agenda Voorstellen Samenwerken Verschil publieke en private klant Inkoop en aanbestedingen in vogelvlucht Het inkoop

Nadere informatie

Juryrapport MKB INFRA AanbestedingsAward Inleiding

Juryrapport MKB INFRA AanbestedingsAward Inleiding Juryrapport MKB INFRA AanbestedingsAward Inleiding De maatschappelijke relevantie van het MKB als motor van de economie is onomstreden en staat niet ter discussie. Dit betekent echter niet dat het MKB

Nadere informatie

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat Succesvol inschrijven op aanbestedingen Bram Braat Inleiding 1. Beginselen in het aanbestedingsrecht a) Gelijkheids- en transparantiebeginsel; b) Proportionaliteitsbeginsel (Gids Proportionaliteit). 2.

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013 Onderwerp Geharmoniseerd Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK 2013 Registratienummer Voorstel: Infocentrum Aan het CHI voor te stellen: Ja Het nieuwe, geharmoniseerde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK

Nadere informatie

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen op.. 2015 1. Inleiding Deze nota is opgesteld vanuit de gedachte, dat iedere inkoopactie maatwerk behoeft,

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet

Nieuwe Aanbestedingswet Nieuwe Aanbestedingswet mr. Joost van de Wetering KienhuisHoving advocaat aanbestedingsrecht 20 juni 2013- s Hertogenbosch Agenda 1. Algemeen 2. Uitgangspunten 3. Welke aanbestedingsprocedure? 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen?

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? (vertrouwelijk) Martine Vidal advocaat Aanbestedingsrecht 28 oktober 2013 Wie heeft al gewerkt met de Aanbestedingswet? Welke ervaringen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015 I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Bizob Stichting opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten; Combinatie

Nadere informatie

Manifest Aanbesteden & ICT

Manifest Aanbesteden & ICT Manifest Aanbesteden & ICT Inleiding Aanbestedingen vormen voor de overheid en voor het bedrijfsleven een bron van ergernis. Teveel rompslomp en regeltjes staan een snelle en efficiënte inkoopprocedure

Nadere informatie

Vernieuwing aanbestedingswet- en regelgeving

Vernieuwing aanbestedingswet- en regelgeving Vernieuwing aanbestedingswet- en regelgeving Deze notitie is bedoeld om in kort bestek de belangrijkste wijzigingen in de aanbestedingswet- en regelgeving weer te geven die binnenkort (niet eerder dan

Nadere informatie

Bij het bespreken van de wijzigingen hebben wij de belangrijkste aandachtspunten belicht.

Bij het bespreken van de wijzigingen hebben wij de belangrijkste aandachtspunten belicht. nieuwe aanbestedingswet per 1 april 2013 in werking geachte lezer, Deze nieuwsbrief betreft uitsluitend de nieuwe aanbestedingswet die 1 april 2013 in werking is getreden. Hierna wordt ingegaan op de doelstellingen

Nadere informatie

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College?

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College? Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de nieuwe aanbestedingswet. Aan de hand van verschillende vragen krijgt u een beeld van de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering

Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering 8 november 2012 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc Introductie Marcel Stuijts MSc Directeur Bizob Ervaringen Lid schrijfgroep Gids Proportionaliteit

Nadere informatie

1. Verbod van combinatievorming Er wordt weliswaar een reden opgegeven, maar niettemin blijft staan dat een verbod opleggen niet is toegestaan.

1. Verbod van combinatievorming Er wordt weliswaar een reden opgegeven, maar niettemin blijft staan dat een verbod opleggen niet is toegestaan. Van: Deurzen Margreet van Verzonden: vrijdag 21 februari 2014 14:21 Aan: 'Robin Bregman' CC: Daniela Hannema; david mulder; Eijnden Pieter van den Onderwerp: RE: aanbesteding renovatie Olympiaschool Geachte

Nadere informatie

De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert

De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert De Herziene Aanbestedingswet biedt inkopers en ondernemers kansen? Geke & Gert Lectoraat Inkoopmanagement Inkoop Inkoop overheidsopdrachten worden opengesteld voor mededinging overheidsopdrachten hebben

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

MKB Infra streeft ten aanzien van overheidsaanbestedingen de volgende doelstellingen na:

MKB Infra streeft ten aanzien van overheidsaanbestedingen de volgende doelstellingen na: Memorandum Aan: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Van: Loyens & Loeff en MKB INFRA Datum: 17 januari 2011 Betreft: Aanbestedingswet Uitgangspunten MKB Infra streeft ten aanzien van

Nadere informatie

ARW 2013 en Eigen Verklaring Seminar Aanbestedingswet 2012 27 november 2012. Richard-Jan Roks r.j.roks@kvdl.nl

ARW 2013 en Eigen Verklaring Seminar Aanbestedingswet 2012 27 november 2012. Richard-Jan Roks r.j.roks@kvdl.nl ARW 2013 en Eigen Verklaring Seminar Aanbestedingswet 2012 27 november 2012 Richard-Jan Roks r.j.roks@kvdl.nl Inleiding Historie ARW 2013 Systematiek en wettelijke inkadering Uniformiteit Model K Tussentijds

Nadere informatie

Inkopen bij de gemeente Winterswijk

Inkopen bij de gemeente Winterswijk Inkopen bij de gemeente Winterswijk door Erny Hogenkamp, inkoopcoördinator auteur: Erny Hogenkamp 1 Inkopen bij de gemeente Winterswijk Wat zijn de regels? Wat is het beleid van de Achterhoekse gemeenten?

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

34329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

34329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken datum 23 maart 2016 Betreffende wetsvoorstel: 34329 Wijziging

Nadere informatie

Ontwikkelingen aanbestedingsrecht Garanties. 1e Nederlandse Rioolrenovatie Praktijkdag

Ontwikkelingen aanbestedingsrecht Garanties. 1e Nederlandse Rioolrenovatie Praktijkdag EBP Ontwikkelingen aanbestedingsrecht Garanties 1e Nederlandse Rioolrenovatie Praktijkdag BOSCH ADVIES B.V mr. Petra Schellekens Bosch Advies BV BOSCH ADVIES B.V. Onderwerpen Ontwikkelingen Aanbestedingsrecht

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012

Aanbestedingswet 2012 Aanbestedingswet 2012 Het grote Aanbestedingswetcongres donderdag 14 maart 2013 Prof. mr. G.W.A. van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam Programma Doel presentatie Aanstippen enkele in het oog springende

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Hefpunt. Nr. 315 1 oktober 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 Artikel 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt

Nadere informatie

Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden

Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden Welkom bij de Gemeente Breda T r a i n i n g Abe Goldman Programma Met welke wetten en besluiten hebben wij te maken? Vanaf welke bedragen nationaal of europees

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT AANBESTEDINGSWET

CONSULTATIEDOCUMENT AANBESTEDINGSWET CONSULTATIEDOCUMENT AANBESTEDINGSWET Inleiding Het Ministerie van Economische Zaken vraagt uw aandacht voor het concept wetsvoorstel Aanbestedingswet. Het Ministerie van Economische Zaken wil belanghebbenden

Nadere informatie

Informatieavond Ondernemersverenigingen Laarbeek

Informatieavond Ondernemersverenigingen Laarbeek Informatieavond Ondernemersverenigingen Laarbeek 9 oktober 2013 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc, directeur H.C.A (Eric) Zwitserloot Beng, inkoopmanager D.M.C (Desirée) van Laerhoven LLM, aanbestedingsjuriste

Nadere informatie

INKOOPBELEID. Infobijeenkomst voor ondernemers uit Uden, Volkel en Odiliapeel

INKOOPBELEID. Infobijeenkomst voor ondernemers uit Uden, Volkel en Odiliapeel INKOOPBELEID Infobijeenkomst voor ondernemers uit Uden, Volkel en Odiliapeel Programma 1. Opening door Peer van Bakel 2. Visie op inkoopbeleid door wethouder Peerenboom 3. Informatie over beleid en lokale

Nadere informatie

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Aanbesteden door de Twentse gemeenten Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Inkopen in Twente Wat zijn de regels? Wat is het beleid? Enkele feiten en cijfers Voorbeelden en tips Aanbestedingsregels

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Marcel Stuijts MSc. 6 februari 2014

Aanbestedingswet. Marcel Stuijts MSc. 6 februari 2014 Aanbestedingswet Marcel Stuijts MSc. 6 februari 2014 Introductie Marcel Stuijts MSc. Directeur Bizob Ervaringen: Lid schrijfgroep Gids Proportionaliteit Mede auteur Inkoopbeleid VNG Directeur SIW(Inkoopbureau

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Wat betekent de nieuwe aanbestedingswet voor uw organisatie?

Wat betekent de nieuwe aanbestedingswet voor uw organisatie? Nieuwsbrief Wat betekent de nieuwe aanbestedingswet voor uw organisatie? 1. Introductie Februari 2013 De nieuwe aanbestedingswet zal definitief per 1 april 2013 van kracht worden. Deze nieuwsbrief gaat

Nadere informatie

De grote marktverkenning. HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT

De grote marktverkenning. HET KENNISNETWERK VOOR INKOOP EN SUPPLY MANAGEMENT De grote marktverkenning. Dagvoorzitter Suzanne Brackmann 15:30 17:00 Plenaire sessie, welkom dagvoorzitter Suzanne Brackmann, spreker Hans Bakker Presentatie Studenten Haagse Hogeschool en Hogeschool

Nadere informatie

Informatieavond Ondernemersverenigingen Best 14 November 2013

Informatieavond Ondernemersverenigingen Best 14 November 2013 Informatieavond Ondernemersverenigingen Best 14 November 2013 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc, directeur I.D. (Inge) de Vos BEd, inkoopmanager D.M.C (Desirée) van Laerhoven LLM, aanbestedingsjuriste D.J.P.

Nadere informatie

Overheid & MKB Nederland

Overheid & MKB Nederland Overheid & MKB Nederland 14 /11 /2016 Programma Emerga Facts & Figures MKB & Overheidsopdrachten Nieuwe Aanbestedingswet Actuele Uitgangspunten Trends / Ontwikkelingen / Toekomst Vragen Organisatie Emerge

Nadere informatie

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Berenschot Johan Stuiver Martijn Röfekamp Hanzehogeschool Groningen Geke Werkman-Bouwkamp Marius van der Woude Gert Walhof Groningen,

Nadere informatie

Vernieuwend opdrachtgeverschap

Vernieuwend opdrachtgeverschap Vernieuwend opdrachtgeverschap Parallelsessie 3 Veranderende EU-regelgeving 12 april 2012 Arjan ter Mors Edwin Schotanus Concreet EU- hoofdkaders voor opdrachtgeverschap I. (Europees) mededingingsrecht

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob. Hoe stelt u uw (inkoop)organisatie in op de Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.nl 6 DECEMBER 2012 Agenda Inleiding Inkooporganisatie?

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch Europese Aanbesteding mr Marjolein J. Pesch Programma 1) Wat is aanbesteden 2) Regelgeving 3) Wie moeten aanbesteden 4) Wanneer moet aanbesteed worden 5) Voorwerp van aanbesteding 6) Hoe verloopt een Europese

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 1 versie2013.1 Inhoud 1. Doelstelling van het inkoop en aanbestedingsbeleid... 3 2. Wettelijk kader... 3 2.1 Europese en nationale wet- en regelgeving... 3 2.2.

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg Den Bosch, 1 oktober 2015 Anke Stellingwerff Beintema Zorgtaken Gemeente WMO Hulpmiddelen Huishoudelijke

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland Nieuwe Aanbestedingswet Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland 1 evaluatie en implementatie wijziging Aw 2012 als gevolg van: evaluatie Aw 2012 en implementatie Richtlijnen

Nadere informatie

Informatieavond Ondernemersverenigingen Waalre 26 Februari 2014

Informatieavond Ondernemersverenigingen Waalre 26 Februari 2014 Informatieavond Ondernemersverenigingen Waalre 26 Februari 2014 B.P.J. van Brunschot (Bart) CPD, plv. directeur I.D. (Inge) de Vos BEd, inkoopmanager D.M.C (Desirée) van Laerhoven LLM, aanbestedingsjuriste

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2013 2016 6 november 2013 1 VOORWOORD Door de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet per 1 april 2013 zijn een aantal regels in aanbestedingsprocedures ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Datum 5 april 2013 Betreft Beantwoording Verslag Schriftelijk Overleg inzake de Commissie van Aanbestedingsexperts

Datum 5 april 2013 Betreft Beantwoording Verslag Schriftelijk Overleg inzake de Commissie van Aanbestedingsexperts > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Energie, Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Juli 2016 1 Inleiding In dit document is het inkoop- een aanbestedingsbeleid van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) weergegeven.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN 7 mei 2013 1 Inhoud I. Inleiding... 3 a. Begrippen;... 3 b. Doel Klachtenregeling aanbesteden... 3 c. Juridische basis... 3 II. Klachten van Ondernemers

Nadere informatie

Marktdag Aanbesteden 29 mei 2017 Tineke van Houten

Marktdag Aanbesteden 29 mei 2017 Tineke van Houten Marktdag Aanbesteden 29 mei 2017 Tineke van Houten Vraag: Wie doet weleens mee aan aanbestedingen? Vraag: Wie organiseert weleens een aanbestedingsprocedure? Vraag: Wie had vóór de uitnodiging voor deze

Nadere informatie

Het Nieuwe Aanbesteden

Het Nieuwe Aanbesteden Het Nieuwe Aanbesteden Gemeente Utrecht professionaliseert inkoop Gàry Habets; Hoofd Bureau Aanbestedingen 1 Inhoud Context aanbestedingsregels Utrechts aanbestedingsbeleid 1999 Wijzigingen Utrechts aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Informatieavond Ondernemersverenigingen Schijndel 28 oktober 2013

Informatieavond Ondernemersverenigingen Schijndel 28 oktober 2013 Informatieavond Ondernemersverenigingen Schijndel 28 oktober 2013 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc, directeur H.C.A. (Eric) Zwitserloot Beng, inkoopmanager D.M.C (Desirée) van Laerhoven LLM, aanbestedingsjuriste

Nadere informatie

Ad 2 Proportionele selectiecriteria te hanteren; Ad 3 Gunnen op EMVI (economisch meest voordelige inschrijving).

Ad 2 Proportionele selectiecriteria te hanteren; Ad 3 Gunnen op EMVI (economisch meest voordelige inschrijving). Voor u ligt een voorstel om op korte termijn tot een aanpassing van het aanbestedingsbeleid te komen, waarbij het lokale en regionale MKB een eerlijke kans krijgt om mee te dingen naar een overheidsopdracht.

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet in de praktijk. Bijdrage Aanbestedingsinstituut ZIP Nieuwjaarsbijeenkomst 2013 Kasteel Maurick Vught

Nieuwe Aanbestedingswet in de praktijk. Bijdrage Aanbestedingsinstituut ZIP Nieuwjaarsbijeenkomst 2013 Kasteel Maurick Vught Nieuwe Aanbestedingswet in de praktijk Bijdrage Aanbestedingsinstituut ZIP Nieuwjaarsbijeenkomst 2013 Kasteel Maurick Vught Het Aanbestedingsinstituut Registratie/analyse circa 3000 openbaar aangekondigde

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Vastgesteld: 25 juni 2013 Inhoud Inleiding 1. Definities 4 2. Gemeentelijke doelstellingen 5 3. Juridische uitgangspunten 7 4. Ethische en ideële uitgangspunten 9 5. Economische

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal, maart 2013 De praktijk van vóór 1 april 2013 laat zien, dat het in voorkomende gevallen voor een

Nadere informatie

Inleiding en algemeen

Inleiding en algemeen I Inleiding en algemeen 1 Inleiding en omschrijving aanbestedingsrecht Aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is enerzijds een onderdeel van het economisch ordeningsrecht, wat op zijn beurt valt onder

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

AANBESTEDEN, EEN VAK APART

AANBESTEDEN, EEN VAK APART Fiscaal en juridisch Nieuwe wet- en regelgeving AANBESTEDEN, EEN VAK APART Over aanbesteden valt veel te vertellen. Op dit moment gaat de meeste aandacht uit naar de Aanbestedingswet 2012. De auteur behandelt

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Directie en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW. Richtlijn aanbestedingen Ameland 1. Inleiding Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing op overheidsopdrachten en raamovereenkomsten voor werken, diensten en leveringen boven én onder

Nadere informatie