de King-Spiegel OVT-Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de King-Spiegel OVT-Utrecht"

Transcriptie

1 0

2 de King-Spiegel OVT-Utrecht eindrapportage november

3 Inleiding Uitwisseling van ervaringen in de grote projecten in Nederland is de basis van de activiteiten van het programma Kennis in het groot (King). Samen met de projecten bekijkt King of de uitvoering van grote infrastructurele projecten verbeterd kan worden. Daarbij speelt leren van elkaar, als collega s, door uitwisseling van persoonlijke ervaring en inzichten een cruciale rol. King heeft onder meer een methodiek ontwikkeld om dit te faciliteren; de King-Spiegel. Het project Openbaarvervoerterminal Utrecht (OVT-Utrecht) nam de tijd om zich voor de spiegel te positioneren, en gezamenlijk als projectteam en met collega s van andere grote infra-projecten van alle kanten scherp naar het projectmanagement van OVT-Utrecht te kijken. Dat heeft een beeld opgeleverd van de relatief sterke en de relatief zwakke kanten van hoe het project op dit moment wordt uitgevoerd. Het gaat daarbij om de verschillende aspecten van het projectmanagement. OVT-Utrecht is een van de zogenaamde Nieuwe Sleutelprojecten (NSP). Het gaat in deze projecten om het opnieuw inrichten en ontwikkeling van de stadscentra rond de grote stations. Het projectteam OVT-Utrecht en collega-managers uit een aantal andere NSP-projecten hebben gezamenlijk verkend hoe bepaalde zwakke aspecten kunnen worden versterkt. De inzichten die zo zijn ontstaan worden in deze rapportage op hoofdlijnen weergegeven. De King Spiegel als proces en als instrument De King-Spiegel is een methodiek voor reflectie en leren. Het vormt vooral een proces, waarbij eerst het managementteam van in dit geval OVT-Utrecht de tijd neemt om, op een gestructureerde manier, gezamenlijk te spreken en te oordelen over; Hoe doen wij het als managers in dit project? Dit vormt de zelfspiegel, en biedt inkijk in de stand van zaken. Vervolgens neemt een team van collega-managers uit andere grote infra-projecten OVT-Utrecht onder de loep. Zo ontstaat de collega-spiegel. De King-Spiegel is zo opgezet dat alle relevante managementaspecten aan bod komen. Er zijn 10 deelspiegels, 10 invalshoeken: Projectbeheersing Systeemintegratie Innovatie Contractering Conditionering Communicatie Cultuur Politiek & bestuur Omgevingsmanagement Organisatie & Besturing Deze deelspiegels vormen samen een totaalbeeld. Het spiegelen door het collega-team gebeurt voor een belangrijk deel in de vorm van intensieve gesprekken waarin de diepte niet wordt geschuwd. Uiteindelijk worden alle beelden samengebracht in een dialoog tussen projectteam en collega-team samen. In onderlinge uitwisseling worden inzichten verder opgebouwd en wordt het beeld verder aangescherpt. Sterke kanten van het project komen naar voren, en relatief zwakke plekken worden helder. Met name daarop ligt de focus en alle aanwezige kennis en ervaring wordt ingezet ter verbetering. 2

4 Negen managers van OVT-Utrecht namen deel. Het collega-spiegelteam bestond uit vier managers uit andere NSP-projecten en drie mensen van King. Het proces is gefaciliteerd door King. Deelnemers projectteam naam Han Berends Nicole van den Berg Paul Kamermans Mark van der Velde Huub Steggehuis Joris van Kuilenburg Jeroen Klinkers Tjeerd Dierckxsens Max Hermans functie Projectmanager Projectcoördinator Omgevingsmanager Manager projectbeheersing Coördinerend bouwmanager Planner Assistent projectmanager RSE fiets, HOV, Uithoflijn, Bus West Veiligheidsmanager Collega- Spiegelteam naam functie NSP-project Jack Jacobs Projectmanager Amsterdam Ad Broeders Projectmanager Delft Jan Eleveld Projectmanager Arnhem MarieClaire Horden Projectmanager Breda Maarten Kraneveld Programmamanager King Guus Pieters Hoofd Programmabureau King Jaap Verkade Domeinmanager King facilitator Jaap Verkade, Scribent/ Analist Adriana Balke, 3

5 Het beeld van OVT Gedurende de vier dagdelen die het spiegelproces in beslag neemt, wordt het beeld van OVT Utrecht veelzijdiger en scherper. Het collega-spiegelteam ziet, vanuit haar ervaring met het leiden van andere grote infra-projecten, een aantal sterke kanten van het management van OVT Utrecht. Ze noemt onder meer: Een positief team. De sfeer in het team is open en transparant, kritisch, veilig en respectvol. Het team straalt energie en motivatie uit: er is veel ambitie en hart voor het project. De mensfactor in dit team wordt op een ijzersterke manier gemanaged. De indrukwekkende inhaalslag die gemaakt is sinds de nieuwe bemensing is aangetreden. De enorme hoeveelheid werk die hiertoe al verricht is sinds de nieuwe bemensing is aangetreden, en nu veelal de juiste man op de juiste plek zit. Een sterke drive om zaken verder op orde te krijgen. Houd de spirit in dit team vast Daar waar vragen zijn, wordt verder ingezoomd. Dat betreft vragen op het gebied van juist die (deel)aspecten waar verschillen van inzicht bestaan tussen zelf- en collega spiegel. Juist daar ontstaan de lessons to learn. Het betreft met name (deel)aspecten als Projectbeheersing Risico s Cultuuraspecten, waaronder de relatie tussen reactief en proactief en strategisch handelen, de relatie tussen impliciet en expliciet en cross culturele samenwerking. Omgevingsmanagement, Stakeholdermanagement Kwaliteitssysteem Overigens zijn deze aspecten veelal niet los te zien: ze zijn nauw met elkaar verbonden. In de figuur op pagina 9 zijn de scores van zowel het team van OVT Utrecht als de scores van het collega-spiegelteam op de 10 deelspiegels weergegeven. Daar op valt te zien wat de relatief sterke en de relatief zwakke punten van het management van het project zijn. Relatief; ten opzichte van de andere deelspiegels. Aan de hand van dit beeld is een verdiepende dialoog gevoerd die heeft geleid tot de lessons to learn. 4

6 Dialoog en lessons to learn In de veelheid van observaties en inzichten die gedurende het spiegelproces naar voren zijn gekomen is een focus aangebracht. De belangrijkste onderwerpen waaraan geleerde lessen en adviezen zijn gekoppeld zijn: Projectbeheersing, Cross culturele samenwerking, Omgevingsmanagement, Communicatie en Politiek & bestuur. Aanvankelijk waren zaken niet op orde. Dat vroeg voortdurend om improviseren. Het team is een indrukwekkende inhaalslag aan het maken. Daarmee beweegt het werkproces zich van improviseren naar organiseren en het innoveren van het proces. Maar het lek is nog niet gedicht. Wanneer is de basis op orde? Is die ooit in voldoende mate op orde om vooruit te kunnen kijken? Ervaring elders leert dat op orde in elk geval is: de risico s in kaart. Als 80% op orde is, kun je met name sturen op de risico s die binnen de 20% die niet op orde is vallen. Projectbeheersing is altijd belangrijk, ongeacht de prioritering. Vooruit kijken creëert ruimte. Versterk het team dat zich bezig houdt met projectbeheersing. Er is nog steeds veel inspanning nodig om de basis op orde te krijgen, terwijl zich tegelijkertijd ook in het hier en nu zich nieuwe problemen voordoen die om aanpassingen vragen. De verhouding tussen het op orde krijgen van de basis en het op orde brengen van hetgeen zich nu voordoet levert een spanning op. Het is lastig daarop te sturen, want hoe verhouden nieuwe zaken zich tot zaken in de basis die niet op orde of zelfs onbekend zijn? Hoe bepaal je wat hun impact is? Bovendien is er een duidelijke relatie met aspecten die om sturing vragen, zoals projectbeheersing, risico s per deelaspect, en attitude en handelen van projectteamleden. Immers, als zaken uit het nu niet nu ter hand worden genomen, doemen nieuwe risico s op. Zo blijft er voortdurend een achterstand bestaan waar tegen opgebokst moet worden. Daarnaast verhindert dit de mogelijkheid tot anticiperen en proactief handelen. Als mensen inmiddels gepokt en gemazeld zijn in het oplossen van problemen, en dus steeds reactief handelen, is het lastig om daar waar nodig om te schakelen naar een proactieve houding: dat vraagt om een andere manier van kijken en handelen. Dynamiek kan je immers vergezichten uit het oog doen verliezen. Deze omschakeling vraagt om actieve aansturing. Zie dat anticiperen en strategisch denken en handelen en zaken going concern op orde brengen twee verschillende manieren van werken zijn. Misschien kun je niet iedereen in beide manieren meenemen. Probeer dat in elk geval wel bij de mensen die voorstellen tot wijziging (VTW s) behandelen. 5

7 Er ligt veel werk op het bord van OVT. Het is soms niet eenvoudig om bij het op orde stellen van zaken een prioritering aan te brengen en de inhaalslag zo efficiënt mogelijk te organiseren. Tijdswinst valt wellicht te behalen door alle verschillende overleggen in kaart te brengen en te stroomlijnen en vast te stellen wie waar welk mandaat heeft. Het voorkomt ook dat er tussen partijen zaken onderling uitgespeeld worden. Een indeling in overleggen op operationeel, tactisch en strategisch niveau, kan helpen om die stroomlijn aan te brengen. Je kunt stakeholders daarin meenemen: dit moet ook voor hen winst opleveren. Om meer ruimte te nemen voor het op orde brengen van de basis, zou een no changepolicy voor de hand liggen. Dit lijkt geen optie. Het project is een voorloper te midden van een zeer complexe omgeving waar ook van alles ontwikkeld wordt en gebouwd gaat worden. Wat aan de binnenkant van de postzegel van OVT gebeurt heeft impact op de randen OVT en vice versa. Bovendien oefenen sommige partijen sterke druk uit om ook intern toch verandering door te laten voeren. De slag om een kwaliteitssysteem op te zetten wordt nu gemaakt. Dit zal gaan helpen. De ervaringen die er zijn, bijvoorbeeld bij Spoorzone Delft, zijn positief. In een overallkwaliteitssysteem, landen documenten (VTW s) en krijgen zij een plek binnen de totale structuur van de projectbeheersing, waarin alles gelaagd en gekoppeld is. Het brengt de touwtjes in beeld, en maakt duidelijk wat wel en niet mee beweegt als er ergens iets verandert. Het kan dienen als koepel om prioriteiten te stellen en risico s te zien. Stakeholders verdienen aandacht. Intern bewegen mensen in dezelfde richting. Extern dient dat ook zo veel mogelijk gerealiseerd te worden. Partijen dienen meegenomen te worden in besluiten. OVT-Utrecht ligt in het bouwproces van het gehele stationsgebied voor op de andere projecten en heeft daarmee de rol van het meetrekken van andere partijen. Daarvoor is openheid en transparantie naar buiten nodig. Zo kunnen strategische hoofdlijnen aan ProRail duidelijk gemaakt worden Anticipeer op vragen die je aan ziet komen, o.m. t.a.v. bekostiging (PEAT). Hoe ga je daar mee om? Maak bewuste keuzes: welk risico accepteer je wel en welk risico niet? Expliciteer je keuzes naar je stakeholders, zodat zij er deelgenoot van kunnen worden. Til het risico dat te groot is vanuit je eigen project naar de stakeholders wellicht ook als transparantie hierover je bouwproces eerder hindert, dan ondersteunt. 6

8 Project management teamleden individueel hebben hier aandacht voor, ook hier is zeker een inhaalslag gemaakt. Bij het team als geheel kan hier meer expliciete aandacht voor zijn. Dat houdt ook mensen intern scherp, zodat er onderling geen foute beelden uitgewisseld kunnen worden. Lastig is dat de ervaring leert dat de belangen van andere partijen soms heel anders liggen dan die van OVT Utrecht. Bovendien verkeert een deel van hen in een andere fase van het proces. De ultieme wens is om de kennis en de creativiteit van anderen te kunnen benutten om dilemma s en problemen op te lossen Zorg dat je geen eiland wordt. Voer een open gesprek met stakeholders. Het is de tijdsinvestering waard. Op open vragen komen antwoorden die meer inzicht geven in de drive en positie van de ander. Dat kan behulpzaam zijn bij het oplossen van te verwachten problemen. Realiseer je welk beeld je van de ander hebt. Sta expliciet stil bij je eigen grondhouding. Wacht hier, ondanks alle drukte nu, niet te lang mee. Je kunt ook aan stakeholders kenbaar maken dat je ergens nog niet uit bent, en hen vragen mee te denken. Met gezamenlijk gebruik voor kantoorruimte, permanent of deels, zijn positieve ervaringen opgedaan. Het zorgt voor korte lijnen en meer begrip. Een gezamenlijke risico inventarisatie kan helderheid bieden, b.v. aan de hand van items, zoals imago. Dan kan er ook een gezamenlijke strategie ontwikkelde worden. Ook hier is het probleem dat OVT voorop loopt op de omgeving. Zoek de gezamenlijkheid met je stakeholders. Deel de omgevingsstrategie. Verken de winst die je daarmee kunt boeken. Vraag je af hoe jij bij hen te boek wilt staan. Laat in elk geval zien waar jij bezorgd over bent. De kans op imagoschade ligt al op korte termijn op de loer. Voed je omgeving op als ze nog niet voldoende ver in het proces gevorderd zijn om al voldoende inzicht te kunnen hebben. Je versterkt zo je toekomstige slagkracht. Deel je dillema s met je stakeholders, en maak ze deelgenoot / mede eigenaar van de oplossingen. Vraag je af of je de politieke/bestuurlijke omgeving voldoende actief benut om kansen voor OVT Utrecht te creëren. Als het krijgen en houden van goede bemensing op het project een probleem zou worden, is het zaak dit gezamenlijk duidelijk te maken. 7

9 De relatief lage score op Innovatie wordt niet als een probleem gezien. In tegendeel: de complexiteit van dit project is reden om zoveel mogelijk beproefde technieken en werkwijzen toe te passen experimenten zoveel mogelijk te voorkomen. Tot slot OVT Utrecht bedankt het collega spiegelteam voor haar inbreng en adviezen. Naast herkenning is de winst dat deze spiegel triggert op automatismen en het bijdraagt om de juiste vragen te kunnen stellen. Het collega spiegelteam bedankt OVT Utrecht voor het voorrecht om toegelaten te worden in de keuken. Het leereffect is wederzijds. 8

10 9

de King-Spiegel spoorzone Delft

de King-Spiegel spoorzone Delft 1 de King-Spiegel spoorzone Delft mei 2011 2 Inleiding Uitwisseling van ervaringen in de grote projecten in Nederland is de basis van de activiteiten van het programma Kennis in het groot (King). Samen

Nadere informatie

de King-Spiegel Vleugel/DSSU

de King-Spiegel Vleugel/DSSU 0 de King-Spiegel Vleugel/DSSU eindrapportage mei 2013 1 Inleiding Uitwisseling van ervaringen in de grote infrastructurele projecten in Nederland is de basis van de activiteiten van het programma Kennis

Nadere informatie

de King-Spiegel IJsei

de King-Spiegel IJsei de King-Spiegel IJsei eindrapportage juni 2012 1 Inleiding Uitwisseling van ervaringen in de grote projecten in Nederland is de basis van de activiteiten van het programma Kennis in het groot (King). Samen

Nadere informatie

de King-Spiegel A4 Delft Schiedam

de King-Spiegel A4 Delft Schiedam 0 de King-Spiegel A4 Delft Schiedam eindrapportage juni 2013 1 Inleiding Uitwisseling van ervaringen in de grote projecten in Nederland is de basis van de activiteiten van het programma Kennis in het groot

Nadere informatie

beschouwing projectmanagement de Rode Loper met behulp van de Neerlands diep Spiegel eindrapportage april 2015

beschouwing projectmanagement de Rode Loper met behulp van de Neerlands diep Spiegel eindrapportage april 2015 beschouwing projectmanagement de Rode Loper met behulp van de Neerlands diep Spiegel eindrapportage april 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 De Neerlands diep-spiegel als proces en als instrument 3

Nadere informatie

de King-Spiegel Afsluitdijk

de King-Spiegel Afsluitdijk 0 de King-Spiegel Afsluitdijk eindrapportage november 2013 1 Inleiding Uitwisseling van ervaringen in de grote projecten in Nederland is de basis van de activiteiten van het programma Kennis in het groot

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

DRIEHOEK IN DE PRAKTIJK

DRIEHOEK IN DE PRAKTIJK Talent en AI Praktijk De maatschappij Het ontwerp Veranderen De interventie Het gesprek Leren en persoonlijke ontwikkeling Leiderschap DE DRIEHOEK IN DE PRAKTIJK Marloes de Jong In het eerste hoofdstuk

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Keuzes bij contractering. Ir. Remco M. Hoeboer MBA Coördinerend Projectmanager grote Stationsprojecten

Keuzes bij contractering. Ir. Remco M. Hoeboer MBA Coördinerend Projectmanager grote Stationsprojecten Keuzes bij contractering Ir. Remco M. Hoeboer MBA Coördinerend Projectmanager grote Stationsprojecten Inhoud Grote stationsprojecten van ProRail Project Spoorzone Delft Karakteristieke vraagstukken Bepalende

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten Rollen&Projectmanager,&Omgevingsmanager,&Technisch&manager,&Contractmanager,&Manager&Projectbeheersing& & Visie, doel en uitgangspunten bij de referentieprofielen: Visie Het succes van een project of programma

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Stakeholdermanagement als het nieuwe goud Paul Stamsnijder 66 Steeds meer organisaties worstelen

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Werken aan een topteam!

Werken aan een topteam! Werken aan een topteam! 3 november 2016 1 Inhoud Even voorstellen Theorie van Luc Greven en anderen Dialoog 2 Even voorstellen Wie is wie? Wat zou je willen halen bij deze masterclass? 3 Goede schoolleiders?

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

SLOW & QUICK SCAN COPE 7

SLOW & QUICK SCAN COPE 7 Onderstaand treft u zowel een SLOW als een QUICK SCAN aan voor uw organisatie volgens de COPE 7 organisatie principes. De SLOW SCAN: Als uw antwoord op een hoofdvraag NEE betreft, dan scoort u 0 punten

Nadere informatie

Inleiding. Voor u ligt de rapportage van de King-Spiegel HVVOS.

Inleiding. Voor u ligt de rapportage van de King-Spiegel HVVOS. 0 Inleiding Voor u ligt de rapportage van de King-Spiegel HVVOS. Het is bij Rijkswaterstaat een goed gebruik om (meestal) nadat een project is afgerond een projectevaluatie of audit uit te uitvoeren. De

Nadere informatie

Relatiebeheer bij Rijnland. Gert van der Kooij

Relatiebeheer bij Rijnland. Gert van der Kooij Relatiebeheer bij Rijnland Gert van der Kooij Wensbeeld: haalbaar of utopie? Uiteindelijke doel: Zodanig met elkaar werken dat grenzen geen rol meer spelen. Van beleid tot uitvoering zodanig werken dat

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING

DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING ( uit boek Reputatie onder Druk van Frank Peters) Stakeholders zijn personen of instituties die een belang hebben bij de organisatie en omgekeerd. Het bouwen van relaties

Nadere informatie

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode Openhartig Managen volgens de Montalto methode Managen van verbinding Leiders en managers kunnen veel meer bereiken dan ze voor mogelijk houden. Veel potentieel van medewerkers blijft onbenut, omdat hun

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Projectcheck? t c je ro p ijn t m a ta s rk te s e o H

Projectcheck? t c je ro p ijn t m a ta s rk te s e o H Projectcheck Hoe sterk staat mijn project? Over de Projectcheck Ben je manager van een project of programma? Vraag je je wel eens af of je de goede dingen doet en of je die dingen goed doet? Voor zulke

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE RvC. Good enough never is. Een moment om kansen voor verbetering te benutten ZELFEVALUATIE RAAD VAN COMMISSARISSEN

ZELFEVALUATIE RvC. Good enough never is. Een moment om kansen voor verbetering te benutten ZELFEVALUATIE RAAD VAN COMMISSARISSEN ZELFEVALUATIE RAAD VAN COMMISSARISSEN Good enough never is ZELFEVALUATIE RvC Een moment om kansen voor verbetering te benutten Auteurs Carla van der Weerdt-Norder Partner Accent Organisatie Advies Frank

Nadere informatie

HRO Academy Nederland. HRO voor beginners

HRO Academy Nederland. HRO voor beginners HRO voor beginners 1 Uitgangspunten Uitgangspunten De werkelijkheid bestaat niet. Ieder kijkt met zijn/haar eigen filter Ieder mens doet in elke situatie datgene wat hem/haar het beste lijkt. Ik zou zelf

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

een katalysator bij verbeteringen in het primair proces collegiale visitatie SOK-congres 5 juni

een katalysator bij verbeteringen in het primair proces collegiale visitatie SOK-congres 5 juni een katalysator bij verbeteringen in het primair proces collegiale visitatie SOK-congres 5 juni 2015 1 een visitatie?? praktijkverhaal team welk proces dan? ik doe het toch goed? wat is er mis met mijn

Nadere informatie

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Het 8- fasenmodel Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Waar gaat de reis naartoe? Wat is jouw rol tijdens de reis? De rol die je kiest, is afhankelijk van de reden waarom je gevraagd bent, dit

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT

VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT Joris de Bie U werkt aan een verandering in uw organisatie. Een reis waarbij veel verschillende mensen betrokken zijn die allemaal een eigen belang hebben

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

De Netwerkvitaliteitsmeter Een korte toelichting op het meten van de netwerkvitaliteit

De Netwerkvitaliteitsmeter Een korte toelichting op het meten van de netwerkvitaliteit De Netwerkvitaliteitsmeter Een korte toelichting op het meten van de netwerkvitaliteit Aad Zoeteman, Sigrid Fiering en Linda van der Lans Eenheid Audit en Advies (tel. 070 441 75 78) Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Winnen en verliezen doe je samen

Winnen en verliezen doe je samen Winnen en verliezen doe je samen Overig nieuws door Redactie MobilityMatters 29-06-2017 Grote projecten zijn topsport. Tijdens het klantenevent van Siemens Mobility gingen ervaren projectmanagers en voormalig

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Masterclass Opdrachtgeverschap

Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Het volgende scenario zal veel lijnmanagers bekend in de oren klinken: de organisatie besluit tot uitvoering van een project en hij of zij

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1 SPC360: specificeren, programmeren en contracteren Andere contractvormen In de utiliteitsbouw worden steeds vaker andere contractvormen toegepast. Het zijn tools die hun oorsprong vinden in de wereld van

Nadere informatie

Rapportage testen. Testen. Cees van 't Wout, Werkondernemerschapstest

Rapportage testen. Testen. Cees van 't Wout, Werkondernemerschapstest Rapportage testen Testen - Werkondernemerschapstest Overall Werkondernemerschap verwijst naar de mate waarin iemand zijn/haar loopbaan en professionele ontwikkeling in eigen hand neemt, door voortdurend

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

de Ruimtemakers, vernieuwende wijze van Risicomanagement Speelveld aan kansen

de Ruimtemakers, vernieuwende wijze van Risicomanagement Speelveld aan kansen de Ruimtemakers, vernieuwende wijze van Risicomanagement Speelveld aan kansen Ruimte maken voor ondernemers Nederland is een land van ondernemen en ondernemers. Een land dat groot is geworden door te bedenken

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT Integraal Projectmanagement bij Rijkswaterstaat Beknopte leaflet voor externen Versie: februari 2012 Voor meer informatie: Freek Wermer specialist projectmanagement

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG 7 Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen Achtergrond en inhoudsopgave Achtergrond Binnen de bdko is in het verleden gewerkt met intervisiegroepen.

Nadere informatie

Het verschíl maken vanuit Inzicht & Systemisch overzicht!

Het verschíl maken vanuit Inzicht & Systemisch overzicht! Thales HR-dag 24 september 2015 Het verschíl maken vanuit Inzicht & Systemisch overzicht! De oplossing vind je nooit op het niveau van het probleem zelf Waar of Niet Waar? De kracht van systemische (organisatie)

Nadere informatie

Organisatie en besturing. Thea in het land van sturing & verantwoording COVER

Organisatie en besturing. Thea in het land van sturing & verantwoording COVER Organisatie en besturing Thea in het land van sturing & verantwoording COVER Hoofdrolspelers In dit stripverhaal volgen we Thea die in een groot project komt en zich beweegt en verbaast over wat er gebeurt.

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Gezondheid en HR in context

Gezondheid en HR in context Gezondheid en HR in context Dinsdag 10 december 2013 Eddy Hus Onafhankelijk interim manager en adviseur Associé bij Boer & Croon KLM, Tata, KPN, Intratuin, ProRail. Vilans, Fontys Hogescholen, Hersenstichting

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Angelique Schueler & Inez Dirkzwager Juni

Nadere informatie

Rolprofielen. 7 oktober 2014

Rolprofielen. 7 oktober 2014 Rolprofielen 7 oktober 2014 Beheerplan gebied Opdrachtgever voor realisator Risicodossier per gebied Prioriteringskeuzes/scenariokeuzes t.b.v. gebiedsprogrammering Accounthouder gebied 14. Omgevingsbewustzijn

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling

informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling informatie Gecombineerde Training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling Intraverte Lead Le Chevalierlaan 19 8162 PD Epe info@soin.nl Train jezelf ervaar minder stress, meer creativiteit en betere

Nadere informatie

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden 1 Introductie Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden Dit boek gaat over het contracteren en aanbesteden van bouw- en infrastructurele projecten. Over wat er nodig is om op een doordachte en

Nadere informatie

Verbindend Leiderschap. Info driedaagse training inside

Verbindend Leiderschap. Info driedaagse training inside Verbindend Leiderschap Info driedaagse training inside AAN HET WERKBOEK! Sommige situaties doen je wankelen. Je schrikt van de reactie van jezelf of de ander. Soms op je werk, soms privé. Hoe kan dat?

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Samenvatting Perpetuum Leiderschaps Dialoog 15 juni 2016

Samenvatting Perpetuum Leiderschaps Dialoog 15 juni 2016 Samenvatting Perpetuum Leiderschaps Dialoog 15 juni 2016 Perpetuum Leiderschapsdialoog: wat betekent het lager leggen van leiderschap voor een organisatie en haar manier van handelen. Een onderwerp dat

Nadere informatie

Dit project is een samenwerking tussen partijen, maar wie heeft de contractuele verantwoordelijkheid? Onderstaand organigram laat dit goed zien.

Dit project is een samenwerking tussen partijen, maar wie heeft de contractuele verantwoordelijkheid? Onderstaand organigram laat dit goed zien. Verslag Workshop Omgevingsmanagement op 29 september 2011 Met prachtig technisch weer en een opkomst van ruim 65 omgevingsmanagers ging de workshop Omgevingsmanagement van start. Gerda Haisma, afdelingshoofd

Nadere informatie

Addendum Handreiking ROPI-R (revised) April 2017

Addendum Handreiking ROPI-R (revised) April 2017 Addendum Handreiking ROPI-R (revised) April 2017 In 2016 is de ROPI herzien. Redenen hiervoor zijn dat we de tijdsduur voor de afname van de ROPI en de verslaglegging wilden bekorten en vooral dat we scherper

Nadere informatie

Graag retour naar de secretaris Paul Verkerk vóór 14 juli a.s. via p.verkerk@rudutrecht.nl

Graag retour naar de secretaris Paul Verkerk vóór 14 juli a.s. via p.verkerk@rudutrecht.nl Zelfevaluatie Aan het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht Van: Saskia Borgers 7 juli 2015 Betreft: zelfevaluatie Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Hierbij de vragenlijst zelfevaluatie Dagelijks Bestuur RUD

Nadere informatie