Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG Datum: 28 mei Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015. Datum: 28 mei 2014. Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving:"

Transcriptie

1 Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG Datum: Auteurs: Uitwerking en vormgeving: Versie: 28 mei 2014 Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal Jannie Wijnsma 4 Status: concept

2 Inhoud 1.Voorwoord Inleiding Evaluatieformats Doorgaande leer- en begeleidingslijnen Professionalisering Passend Onderwijs Kwaliteitszorg en Planning & Control Opbrengstgericht werken en Taal & Rekenen Onderwijs en ICT Toelichting prioriteiten Activiteitenformats Esborg Future proof OGN Transitie Pedagogisch klimaat en didactisch handelen Professionalisering en strategisch HRM Kwaliteitszorg en Planning & Control Bijlage 1 Professionaliseringsplan 2014/ Vestigingsjaarplan Esborg

3 1. Voorwoord In dit vestigingsjaarplan Esborg is de missie en visie van de Esborg verwoord. De missie en visie zijn verder uitgewerkt in kernelementen voor de missie en visie. De ontwikkelingen op de Esborg staan voornamelijk in het teken van onderwijzen en leren en Passend Onderwijs en we werken aan een betekenisvol, toekomstgericht en positief werk-, leer- en leefklimaat. Er is een schoolondersteuningsprofiel van de Esborg ontwikkeld en de consequenties voor de deskundigheidsbevordering zijn in kaart gebracht. Het HRM-traject is voorgezet en aan het eind van het schooljaar hebben alle medewerkers een functioneringsgespek gehad. Door verandering in de maatschappij zullen we onze leerlingen meer moeten voorbereiden op werk in plaats van een vervolgopleiding. Het gevolg is dat praktijkonderwijs meer eindonderwijs wordt en dit heeft concequenties voor het onderwijsprogramma en het buitenschoolsleren. De contacten met gemeenten en het bedrijfsleven zullen worden geintensiveerd. De schoolleiding vindt het managen van processen een belangrijke activiteit. Datagesdreven onderwijs wordt steeds belangrijker. Daarvoor is zorgvuldig registreren en archiveren van groot belang. Met het beschrijven van de processen in de school is een start gemaakt. Hierbij wordt gewerkt met de PDCA-cyclus. Het goed registreren en documenteren is gestart en er is een beheerplan digitaal archiveren gemaakt, dit is een randvoorwaarde om de Esborg verder te ontwikkelen. In dit vestigingsjaarplan zijn geen activiteiten opgenomen met betrekking tot het Rebound- en schakelopvang Noordwester. Er is een duidelijke relatie met de Esborg qua personele bezetting en financiële afhandeling. Omdat we geen uitgewerkt activiteitenformat voor de Rebounden schakelopvang Noordwester hebben gemaakt, willen we op deze plaats wel enkele aandachtspunten voor de verdere implementatie en continuering van dit experiment noemen. De tussenvoorziening Noordwester moet een structurele inbedding krijgen in de regio en moet geplaatst worden in een breder verband, waarbij gedacht kan worden aan het opzetten van een onderwijszorg-servicecentrum. Er is ten aanzien van de bekostiging een financieel haalbaarheidsonderzoek gehouden. Daarnaast is het invoeringstraject kritisch geëvalueerd en de voortgang ingepast in de ontwikkelingen met betrekking tot het Passend Onderwijs. Als er in de toekomst een onderwijszorg-servicecentrum wordt opgezet, moeten daarbij alle disciplines van onderwijs en (jeugd)zorg bij elkaar komen. Vanaf het begin moeten we het primair onderwijs hierbij betrekken. Tot slot willen we opmerken, dat het vestigingsjaarplan nog besproken zal worden in het team en deelraad. Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal Vestigingsjaarplan Esborg

4 2. Inleiding Missie De Esborg onderschrijft de missie van Onderwijsgroep Noord en rsg de Borgen. Na het doorlopen van het praktijkonderwijs kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig in de maatschappij meedoen. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en een actief burger te zijn. Om dit te kunnen moeten leerlingen een aantal algemene competenties ontwikkelen en daarnaast een aantal specifieke gerelateerd aan het beroep dat bij hen past. De Esborg gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van leerlingen. Visie De Esborg realiseert haar missie door systematisch en doelgericht te werken aan individuele leertrajecten, die enerzijds aansluiten bij de ontwikkelingsniveaus en mogelijkheden van de leerlingen, en anderzijds gericht zijn op de competenties die gevraagd worden om deel te nemen aan de maatschappij. Er wordt maatwerk geleverd. De medewerkers van de Esborg zijn professionals, die dit mogelijk maken door met de leerling in gesprek zijn om te bepalen wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Daarnaast zijn de medewerkers van de Esborg ook in gesprek met de omgeving; met werkgevers, met ouders en met maatschappelijke organisaties om zicht te krijgen op wat de leerling nodig heeft om in de maatschappij te kunnen (blijven) functioneren. De medewerkers van de Esborg richten het leerproces zodanig in dat de leerling optimaal leert (het leerproces is uitdagend, stimulerend, betekenisvol en effectief). Daarvoor is het nodig stapsgewijs haalbare doelen te formuleren en manieren te vinden die doelen te bereiken. Waar nodig betrekt de school daar externe partners bij. Dat kunnen werkgevers en gemeenten, maar ook deskundigen op het gebied van didactiek en pedagogiek. De Esborg is zo een netwerkschool. Staat open voor de wereld buiten de school, gebruikt die omgeving waar nodig en zorgt dat de leerlingen in die wereld goed terecht komen. Kernelementen missie De hoofddoelstelling van de Esborg is het zelfstandig functioneren en participeren van leerlingen in de maatschappij. Omdat het praktijkonderwijs voor veel leerlingen eindonderwijs is, betekent dit dat leerlingen zich op vele vlakken moeten ontwikkelen. De vier domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap geven die breedte goed en herkenbaar aan. Jongeren leren door positieve ervaringen, niet door falen. Daarom blijft het praktijkonderwijs uitgaan van de individuele, positieve mogelijkheden, talenten en ambities van de leerling. De verschillen tussen leerlingen zijn te groot om ze allemaal langs een zelfde maatlat te kunnen leggen aan het eind van hun praktijkonderwijs loopbaan. Leerlingen moeten de mogelijkheid hebben zich verder te ontwikkelen en vooral daar in uitgedaagd worden. Als leerlingen een niveau 2 kwalificatie kunnen halen, moeten ze daar vooral naar toe voorbereid en opgeleid worden. Voor anderen kunnen succeservaringen liggen in het behalen van certificaten en/of het samenstellen van een portfolio waarmee zichtbaar wordt wat ze kunnen, wie ze zijn en wat ze willen. Vestigingsjaarplan Esborg

5 Kernelementen visie Meer nog dan in het verleden zal het praktijkonderwijs doelgericht moeten worden. Leerlingen leven na hun schooltijd in een complexe wereld. De school zal hen moeten toerusten met de vermogens daar mee om te gaan. Keuzes maken, reflectie op eigen houding, vaardigheden, kennis, omgaan met veranderende omstandigheden, enzovoort zijn noodzakelijke competenties. Het zijn competenties die ontwikkeld moeten worden. Maar wel stapsgewijs, in een tempo en op een manier die bij een individuele leerling past. Daarbij is het essentieel dat leerlingen weten wat ze moeten leren en terugkijkend beseffen dat ze iets geleerd hebben. Gericht zijn op de competenties die de maatschappij vraagt wil niet zeggen dat leerlingen geen eigen keuzes mogen maken. Integendeel. Juist dat moeten ze leren en dus ook doen. En laat leerlingen daarbij bewust leren van fouten. De medewerkers van de Esborg spelen daarbij een cruciale rol als begeleider van het proces van formuleren van haalbare, maar ook uitdagende leerdoelen, inrichten van het leerproces en reflectie op het resultaat. Het vraagt veel van docenten; vertrouwen van de leerling (en ouders), goed luisteren naar leerlingen, hoofd- en subdoelen kunnen onderscheiden maar ook met elkaar in verband brengen, inschatten wat de leerling aan kan en wat net niet, een leertraject (groot of klein) didactisch effectief arrangeren, reflecteren op resultaat, leerlingen leren reflecteren, samenwerken (met interne en externe partijen), enz. Het succes van het praktijkonderwijs staat of valt met de professionaliteit van de docenten/begeleiders van de leerlingen. De leidinggevende speelt een belangrijke rol bij het zorgen voor de juiste condities voor leerling en docent om die leerprocessen te laten plaatsvinden in een professionele organisatie. De Esborg wil zichtbaar zijn in de omgeving, luisteren waar behoefte aan, vertellen wat je doet en wat je nodig hebt om de leerlingen zich te laten ontwikkelen tot zelfstandige en volwaardige deelnemers aan de maatschappij. De externe partners worden betrokken bij de ontwikkelprocessen van leerlingen. De Esborg is een netwerkschool om voor de leerlingen optimaal onderwijs te verzorgen. Voor de komende jaren worden een drietal accenten gelegd: Meer oog voor dat wat de maatschappij van mensen en jongeren vraagt. Die eisen in het onderwijs vertalen in leertrajecten voor leerlingen. Doelgerichter werken. Hoofddoelen in subdoelen opdelen en daarvoor leertrajecten. Gericht zijn op evaluatie van die leertrajecten; heeft de leerling werkelijk iets geleerd, iets ontwikkeld, heeft hij of zij een stap gezet? De rol van de docenten/begeleiders. Het ontwikkelen van de competenties van de professionals - en de condities voor die professionals om hun werk goed te kunnen doen - zijn essentieel voor het succes van het praktijkonderwijs. (HRM-traject) Vestigingsjaarplan Esborg

6 Onderwijskundige visie. De missie en de visie vertalen zich in de onderstaande onderwijskundige visie. Wij zien een leerling van het Praktijkonderwijs als een leerling met mogelijkheden. We gaan uit van wat de leerling kan en de begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding. Relatie Autonomie Competentie Daarbij vinden we het van groot belang dat de leerling zich competent voelt. Dat wil zeggen dat de leerling ervaart dat hij iets kan en dat hij het succes aan zichzelf kan toeschrijven (in plaats van aan de hulp van anderen). De leerling ervaart plezier in het eigen kunnen en krijgt meer zelfvertrouwen. De leerling moet zich ook autonoom voelen. De leerling moet het gevoel hebben dat hij iets kan zonder dat anderen hen daarbij moeten helpen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de relatie tussen de leerlingen onderling en met de docenten goed moet zijn, we willen dat de leerlingen in een veilige omgeving leren. De leerlingen merken dat het anderen wat kan schelen wie en hoe je bent en wat je doet. Het bovenstaande is te concretiseren door: instructie (verschil in manier van uitleg, duur, in groepjes of individueel); interactie (door persoonlijk contact laten merken dat je de leerling waardeert en serieus neemt); klassenmanagement (klassenorganisatie is zodanig dat de leerlingen de kans krijgen om zelfstandig te leren werken). Kernwaarden bij het bovenstaande zijn Betrokken(heid) Ontwikkelingsgericht Kwaliteit Vestigingsjaarplan Esborg

7 Van visie naar praktijk De vier domeinen (wonen, werk, vrije tijd en burgerschap) in het praktijdonderwijs zijn peilers voor ons onderwijs. Het onderwijsprogramma moet hierop voor iedere leerling vastgesteld worden (het OPP voor ieder individu). Om de leerling goed te begeleiden en samen met de leerling en de ouder(s)/verzorgers een leer- en begeleidingsroute te bepalen, werken we met individuele ontwikkelingsplannen (IOP). Daarbij gaan we steeds uit van wat de leerling kan en wil. Daarnaast wordt ook gekeken naar de specifieke ondersteuning die de leerling nodig heeft. Er moet gestreefd naar worden om zo goed mogelijk bij het niveau van de leerling aan te sluiten en de leerlingen moeten gestimuleerd worden zelf te werken en oplossingen te bedenken. Op die manier willen we bereiken dat de leerlingen zich te allen tijde competent en autonoom voelen. De leerlingen worden o.a. opgeleid naar een plek op de arbeidsmarkt en zelfredzaamheid, daarom willen we dat er in het curriculum voldoende ruimte is voor praktijkgericht werken. De methodes die gebruikt worden zijn afhankelijk van de individuele leer- en begeleidingsroute. Voortdurend moeten de routes geëvalueerd en besproken worden met ouders en leerlingen. De leerlingen moeten zelf kunnen aangeven hoe het onderwijsleerproces vorm gegeven is en met welk doel geleerd en gewerkt wordt. Voor de komende periode willen we de diverse leerlijnen voor de verschillende vakken uitwerken en verfijnen. Uiteraard rekening houdende met de streef- en beheersingsdoelen voor het Praktijkonderwijs. Inrichting van de school De gemiddelde groepsgrootte op de Esborg van 15 leerlingen. Schakelklas. Voor leerlingen die een speciale benadering nodig hebben om eventueel op termijn het VMBOdiploma te behalen, heeft de Esborg een schakelklas ( PrO VMBO-BB). Het lesprogramma van deze groep zal hoofdzakelijk bestaan uit het VMBO-BB-programma. Uiteraard rekening houdend met de mogelijkheden van de individuele leerling. Schoolloopbaan praktijkonderwijs De schoolloopbaan van de leerling kent drie fases: Basisfase De basisfase zal vooral groep1 en 2 beslaan. De leerlingen krijgen in beginsel de leerlijnen van PrOmotie aangeboden. Daarnaast krijgen de leerlingen praktijklessen in alle sectoren. Kern in deze fase is hoofdzakelijk werken aan zelfredzaamheid. Oriëntatiefase De oriëntatiefase begint in principe in leerjaar 3. In principe, want is het natuurlijk mogelijk dat een leerling deze fase sneller doorloopt. De leerling zal steeds minder theorie krijgen en meer praktijk om zich goed te kunnen oriënteren op de vervolgkeuze. De leerling volgt in deze fase interne stages. Vestigingsjaarplan Esborg

8 Specialisatiefase De leerling is een groot deel van de tijd extern op stage. Daarnaast komt de leerling nog enkele dagdelen op school om maatwerklessen te volgen. Er is een duidelijke relatie tussen de stage en het programma van de leerling op school. Uitstroom I Praktijk Praktijk Specialisatiefase O P Oriëntatiefase O P P theorie Basisfase Visie op leren De school is een oefenplaats voor de samenleving. De leerling construeert zijn vaardigheden en al aanwezige kennis met nieuwe kennis. Hij is hierbij actief om zijn leerstof te verwerken, constructief om de kennis uit te diepen en opnieuw te verbinden en hij cumuleert de leerstof door gebruik te maken van zijn verworven voorkennis. Hierbij is van belang dat de leerling geconfronteerd wordt met echte leeropdrachten die betekenisvol en motiverend zijn. Het reflecteren op de betekenis van de inhoud van de les en de opdracht vinden wij van belang. De leerling leert hierin verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen ontwikkeling. De docent fungeert hier als leermeester, coach en als vangnet voor leerlingen die een extra steun in de rug nodig hebben. Het leerklimaat wordt ontworpen waarbij er in afwisseling zelfstandig dan wel in samenwerking geleerd wordt. Het ontwikkelen van verschillende leerroutes en door gebruik te maken van de kennis van verschillende leerstrategieën wordt er een stimulerend onderwijsleerklimaat gerealiseerd. Visie op begeleiden De Esborg heeft een zorgstructuur ontwikkeld, waarin de mentor, de docent en de leerling en Vestigingsjaarplan Esborg

9 belangrijke plaats innemen. De leerling staat centraal en wordt naar behoefte alle mogelijke middelen aangeboden. Hierin vindt differentiatie plaats. Het geven van vertrouwen aan de leerling is van wezenlijk belang in zijn ontwikkeling. De docent zorgt voor meerdere evaluatie - en reflectiemomenten waardoor er stappen gemaakt kunnen worden in het afleggen en vragen van verantwoording en het nemen en geven van verantwoordelijkheid. Hierdoor moedigen wij de leerling aan keuzes te maken op basis van achterliggende processen. Er wordt gewerkt met een uitgestelde hulpvraag. De mentor heeft een coachende rol die gestoeld is op wederzijds vertrouwen, respect, samenwerking en betrokkenheid. Visie op de organisatie De school is een lerende organisatie, waarbij reflectie en evaluatie een belangrijke plaats inneemt. Er is aandacht voor de ontwikkelingen en ontplooiing van haar eigen medewerkers. De communicatie en organisatie verlopen zowel binnen de organisatie als naar buiten transparant. De ontwikkeling van leerlingen is de basis voor de keuze van organisatie in de school. Er wordt ingegaan op de verschillende en uiteenlopende mogelijkheden en leerbehoeftes. Op de Esborg wordt gekozen voor het werken in werkunits. Deze units hebben de verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen en uitvoeringen van de onderwijsvisie. Door te werken in werkunits wordt de verantwoordelijkheid laag in de organisatie gelegd. Er wordt verantwoordelijkheid gegeven en verantwoording afgelegd. Een werkunit heeft de volgende taken: Uitvoeringstaken: organiseren en stimuleren van leerprocessen bij leerlingen ( o.a. via onderwijs en begeleiding); Ontwikkelingstaken: zorgen voor een krachtige leeromgeving, stimulerend en randvoorwaarden scheppend voor de ontwikkeling van een actieve en zelfstandige studiehouding; Evaluatietaken: bespreken van de vorderingen: toetsing; resultaten, begeleiding, pedagogisch didactische aanpak en teamactiviteitenplan; Beheerstaken: zorgdragen voor taakverdeling en formatietoedeling, budgetbeheer, uitvoering van IPB (integraal personeelsbeleid); overleg, gedragscodes en besluitvorming; Adviestaken: geven (gevraagd en ongevraagd) advies aan de schoolleiding Visie op uitstroom De Esborg signaleert in het kader van landelijke ontwikkelingen dat er een tendens ontstaat dat leerlingen van het praktijkonderwijs moeilijk te plaatsen zijn in het MBO en het arbeidsproces. In het MBO worden entreeopleidingen ontwikkeld waardoor leerlingen van het PrO bijna niet meer plaatsbaar zijn. In het arbeidsproces liggen de banen voor onze doelgroep ook niet voor het oprapen en is plaatsing in een werkvoorzieningsschap ook geen reële mogelijkheid meer. Dit mede gezien de veranderde Wajong-regeling. Er moet nieuw beleid (nieuwe mogelijkheden) ontwikkeld worden met diverse netwerkpartners om thuiszitten en vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen Op de Esborg wordt gewerkt met 5 resultaatgebieden, te weten: Vestigingsjaarplan Esborg

10 Onderwijs & Ondersteuning Organisatie Medewerkers Middelen & Facilitair Omgeving & Communicatie Onderwijs & zorg Omgeving & communicatie Missie rsg de Borgen Organsiatie Middelen Medewerkers Kritische succesfactoren Prestatie indicatoren en doelstelingen Visie op kwaliteit Leerprocessen en leeropbrengsten van leerlingen vormen de kern van het onderwijsbeleid. Goed kwaliteitsbeleid dient twee doelen: verantwoorden en informeren aan de ene kant, verbeteren en borgen aan de andere kant. Kwaliteitsbeleid moet cyclisch en systematisch zijn, gaat over alle beleidsterreinen en heeft betrekking op iedereen werkzaam bij rsg de Borgen. De Esborg participeert in het project De Stimulans ( Doorontwikkeling Praktijkonderwijs). Er wordt gebruik gemaakt van het door hen ontwikkelde zelfevaluatie-instrument PrOZo!. De uitstroommonitor geeft ons informatie over de vervolgstappen die leerlingen na de Esborg zetten. Op deze wijze kan benchmarking plaatsvinden en kunnen we onze resultaten afzetten tegen de landelijke ontwikkelingen. De kwaliteitszorgmedewerker van De Stimulans ondersteunt ons ten aanzien van de invoering van de (landelijke) ontwikkelingen en in het bijzonder die van de Esborg. Vestigingsjaarplan Esborg

11 3. Evaluatieformats Doorgaande leer- en begeleidingslijnen 1 Titel van het vestigingsdoel Doorgaande leer- en begeleidingslijnen 2 Strategisch speerpunt Pedagogisch klimaat en didactisch handelen 3. Evaluatie beoogd resultaat De landelijk vastgestelde beheersingsdoelen en competenties zijn nog niet volledig vertaald naar de daadwerkelijke praktijk van de Esborg. Bij de praktijkvakken is er voor Groen een leerlijn ontwikkeld en uitgewerkt. Voor de overige praktijkvakken moet de leerlijn nog uitgewerkt worden. Het curriculum praktijkonderwijs is nog niet gereed. Op dit moment zijn er op de Esborg gesprekken (discussie) gaande over het aanpassen van het curriculum. Voor taal en rekenen zijn er nieuwe methodes aangeschaft met als doel om de individuele leerlijn te garanderen. De methode PrOmotie is niet meer leidend in de onderbouw. De ondersteuningsstructuur van de Esborg is aangepast. Met betrekking tot de begeleiding van leerlingen is een nieuwe lijn ingezet. De mentor bespreekt een leerling tijdens de leerlingbespreking waarna de leerling eventueel ingebracht wordt bij de juiste deskundige in het ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam hebben medewerkers van het Centrum van Jeugd en Gezin zitting. Om een verbeterslag van het IOP te realiseren wordt het IOP regelmatig besproken en waar nodig aangepast. 4 Maatregelen De vervolgopleidingen voor leerlingen van praktijkonderwijs zijn aan veranderingen onderhevig. Hierdoor is een aanpassing van het curriculum op de Esborg gewenst. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van vervolgopleiding (o.a. entreeopleiding). Er moet nagedacht worden over het nieuwe curriculum en het daarbij behorende uitstroomprofiel naar: o Beschermend werk/ dagbesteding o Vervolgopleidingen o Werk o Het IOP en OOP moeten geïntegreerd worden. Vestigingsjaarplan Esborg

12 3.2 Professionalisering 1 Titel van het vestigingsdoel Professionalisering 2 Strategisch speerpunt Flexibilisering arbeidsmarkt, profilering en verantwoording. 3 Evaluatie beoogd resultaat In het kader van het professionalisering is in samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin een traject gestart. De eerste stap is om te kijken naar een methodiek om leerlingen optimaal te kunnen begeleiden in de school en thuissituatie. De Esborg is constant op zoek om een goed pedagogisch klimaat te creëren en dit te monitoren. De schoolleiding gaat met alle collega's in gesprek over de gevoelde werkdruk. Er wordt geïnventariseerd wat de scholingsbehoefte is (zowel individueel als in groepsverband). Door medewerkers van de Esborg wordt gebruik gemaakt van het scholingsaanbod wat via de OGN Academie aangeboden wordt. (Bijv. Itslearning, coachingscursus). 4 Maatregelen Er wordt een nieuw professionaliseringsplan geschreven. Vestigingsjaarplan Esborg

13 3.3. Passend Onderwijs 1 Titel van het vestigingsdoel Passend Onderwijs 2 Strategisch speerpunt Demografische ontwikkelingen en omgeving van de school 3 Evaluatie beoogd resultaat Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en het ondersteuningsprofiel van de Esborg zijn de belangrijkste documenten die gebruikt worden om start klaar te zijn voor passend onderwijs met ingang van 1 augustus Er wordt een schoolbreed schoolondersteuningsplan gemaakt als opvolger van het oude zorgplan. Voor het schoolondersteuningsplan van rsg de Borgen komt een Esborg specifieke aanvulling. De Esborg realiseert zich dat passend onderwijs nu begint en streeft erna om in 2016 de indicatoren van het samenwerkingsverband op niveau 4 te hebben. 4 Maatregelen De monitor passend onderwijs van het samenwerkingsverband wordt nogmaals uitgezet om zo te kijken of er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden m.b.t. de uitkomsten van Deze gegevens worden gebruikt om het ondersteuningsprofiel van de Esborg te herschrijven. Het schoolondersteuningprofiel van de Esborg wordt geactualiseerd en op een pakkende en duidelijke manier beschreven. Er is een werkgroep samengesteld om te kijken wat de gevolgen zijn voor het praktijkonderwijs. Dit wordt o.a. rapporteert op het SLOC overleg. Het doel van de werkgroep is om een vertaalslag te maken naar de organisatie. Vestigingsjaarplan Esborg

14 3.4. Kwaliteitszorg en Planning & Control 1 Titel van het vestigingsdoel Kwaliteitszorg en Planning & Control 2 Strategisch speerpunt Verantwoording 3 Evaluatie beoogd resultaat Het Management Informatie systeem (MIS) geeft nog niet zoveel informatie, omdat nog niet alle gegevens in SOM staan. Met de uitstroommonitor Praktijkonderwijs leggen we verantwoording af ten aanzien van onze uitstroom. Er is een medewerker die zich op operationeel niveau bezig houdt met kwaliteitszorg en met marketing en communicatie. o De website is afgelopen jaar geactualiseerd. o De portal is het afgelopen jaar geactualiseerd. Ouders hebben nu toegang gekregen tot de portal. o De vensters op Vensters Voor Verantwoording zijn nu online en up to date. 4 Maatregelen Het bijhouden van de portal, de website en Vensters voor Verantwoording is een continu proces, waar het gehele jaar door aandacht aan zal worden besteed. Vestigingsjaarplan Esborg

15 3.5. Opbrengstgericht werken en Taal & Rekenen 1 Titel van het vestigingsdoel Opbrengstgericht werken en Taal & Rekenen 2 Strategisch speerpunt Thema taal en rekenen en opbrengstgericht werken. 3 Evaluatie beoogd resultaat Er is dit een jaar procedure gestart voor een LC functie Opbrengstgericht werken. De procedure loopt op dit moment nog steeds. De Esborg is bezig met een vertaalslag als onderdeel van Passend Onderwijs. Voor taal en rekenen zijn er nieuwe methodes aangeschaft om de streefdoelen te behalen. Ten aanzien van het toetsbeleid doet de Esborg mee aan een pilot van CITO/LVS voor PrO. De experimenttoetsen zijn uitgeprobeerd en er is een collega betrokken bij Cito om hiermee aan de slag te gaan. Door een herstructurering binnen het mbo (entree onderwijs) is de advisering aangepast, waardoor leerlingen van de Esborg moeilijker toegang krijgen tot het vervolgonderwijs. De veranderingen in de AWBZ en de Participatiewet (o.a. Wajong) hebben consequenties voor de doorstroom van leerlingen naar werk. In het kader van differentiatie en het directe instructiemodel wordt gekeken naar een aangepaste methodiek om opbrengstgericht werken beter in kaart te brengen 4 Maatregelen Het taal- en rekenbeleidsplan zal verder uitgewerkt worden voor 1 november Vestigingsjaarplan Esborg

16 3.6. Onderwijs en ICT 1 Titel van het vestigingsdoel Onderwijs en ICT 2 Strategisch speerpunt Digitalisering 3 Evaluatie beoogd resultaat De Esborg participeert in de Borgenbrede bijeenkomsten voor het ontwikkelen van een leermiddelenbeleid. Er wordt in de lessen meer gebruik gemaakt van het digibord en van digitaal lesmateriaal. De Esborg is over op SOM om administratieve processen te digitaliseren. Voor de leerlingen is een digitaal portfolio aangeschaft zodat de leerlingen digitaal inzichtelijk kunnen maken wat de leerling kan en wil. Medewerkers hebben deelgenomen aan de cursus Itslearning, georganiseerd door de OGN Academie. 4 Maatregelen Voor volgende jaar wordt de absentie in SOM ingevoerd en zal er mee gebruik worden gemaakt van de administratieprocessen die in SOM mogelijk zijn. Het nader invullen van het digitaal portfolio. Vestigingsjaarplan Esborg

17 4. Toelichting prioriteiten Naar aanleiding van de Kaderbrief worden in dit vestigingsjaarplan de volgende thema s in activiteitenformats uitgewerkt: 1. Esborg Future proof 2. OGN transitie 3. Pedagogisch-didactisch klimaat 4. Professionalisering 5. Kwaliteitszorg en Planning & Control; In hoofdstuk 5 wordt voor elk van deze onderwerpen een activiteitenformat ingevuld. Daarnaast worden in dit vestigingsjaarplan een aantal vestigingsspecifieke speerpunten uitgewerkt die niet in de Kaderbrief staan. Hieronder wordt kort toegelicht waarom deze speerpunten zijn gekozen. Die speerpunten worden verder uitgewerkt in een activiteitenformat in hoofdstuk 5. Vestigingsjaarplan Esborg

18 5. Activiteitenformats Esborg Future proof 1 Titel van het vestigingsdoel Esborg Future proof 2 Strategisch speerpunt Duurzaamheid 3 Huidige situatie De missie en visie op leren van de Esborg is toe aan een herbezinning. De volgende maatregelen leiden tot een herbezinning op de missie en visie. o o o o o Participatiewet AWBZ Transitie jeugdzorg Passend Onderwijs Veranderingen in het (v)mbo. 4 Doelstelling + beoogd resultaat De Esborg leidt leerlingen op voor de arbeidsmarkt in Hierbij houden we rekening met de vier domeinen: 1. Wonen 2. Werken 3. Vrije tijd 4. Burgerschapsvorming Hierbij staat loopbaanleren centraal, maar wordt ook aandacht besteed aan de andere domeinen, leerlingen moeten volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. Wat wil je bereiken?: Waarom wil je dat bereiken?: We willen een fundament bouwen zodat leerlingen goed kunnen participeren in de maatschappij. Als school voor praktijkonderwijs leiden we niet op voor een diploma, maar voor werk. We willen de leerlingen goed voorbereiden op de toekomst met zoveel mogelijk competenties (portfolio) gebaseerd op de 21 e eeuws vaardigheden. We willen met onze leerlingen werken aan een reëel zelfbeeld en ze voorbereiden op de toekomst. 5 Te ondernemen activiteiten - Herbeschrijven van de missie en visie en de daarbij behorende manier van werken op de Esborg. - Doelstellingen PrO beschrijven. - Data verzamelen van allerlei processen en resultaten. Werken naar data gedreven onderwijs. - De veranderde wetgeving en maatregelen voorvertalen Vestigingsjaarplan Esborg

19 naar de onderwijspraktijk van de Esborg. - Toelatingscriterium (niveau 1) en de mogelijkheden van entreeonderwijs onderzoeken. - Met betrekking tot de vier domeinen de streef- en beheersingsdoelen uitwerken en vertalen naar haalbare doelen per leerling. - Het beschrijven van arrangementen voor leerlingen met extra ondersteuning. 6 Gewenste ondersteuning - Informatie en feedback van O&K OGN. - Bezoeken van andere PrO scholen om ervaringen te delen en van elkaar te leren. - In gesprek met gemeente over de toeleiding tot werk. - Handelingsgericht werken (scholing). 7 Inzet middelen Eventueel projectgeld ESF (gemeenten). Vestigingsjaarplan Esborg

20 5.2. OGN Transitie 1 Titel van het vestigingsdoel OGN Transitie 2 Strategisch speerpunt Positionering, strategisch beleidsplan, ID-bewijs 3 Huidige situatie Er is een identiteitsbewijs van rsg de Borgen. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan. 4 Doelstelling + beoogd resultaat Wat wil je bereiken?: 1. Het betrekken van medewerkers bij het positioneringstraject van rsg de Borgen. 2. Verbinding tussen de locaties verbeteren op het gebied van a. Onderbouw-bovenbouw bb-kb(schakelklas) b. Digitalisering. 3. ID-bewijs: hoe vertaal je dat naar een merkcommunicatie en - strategie? rsg de Borgen wil in de regio afstemming met partners (gemeenten en bedrijfsleven) bereiken op het gebeid van jeugdzorg en toeleiding tot werk. We willen een netwerk van sterke scholen zijn, waarbij afstemming en aansluiting met het pedagogisch klimaat, de leerlijnen en digitalisering optimaal dient te zijn. Dit betekent dat er vorm en inhoud gegeven moet worden aan het nieuwe ID-bewijs. De uitwerking van het nieuwe id-bewijs moet bewust, bekwaam een betekenisvol zijn. De positionering van PrO, de schakelklas en de tussenvoorziening wordt daarin meegenomen. Waarom wil je dat bereiken? Er wordt gekeken of de huidige structuur m.b.t. schoolleiding en coördinatoren geschikt is voor de gewenste OGN transitie en er wordt gekeken naar een effectieve en efficiënte teamvorming. De betekenis en consequenties van het besturings- en organisatiemodel moet voor leiderschap op rsg de Borgen en de Esborg in beeld gebracht worden. Dit doen we om een slagvaardige en passende organisatie te krijgen. 5 Te ondernemen activiteiten Netwerk van sterke scholen moet Borgenbreed worden uitgewerkt. Daarnaast moet gekeken worden wat dit betekent voor de Esborg. De positie van de coördinatoren steviger neerzetten in de onderwijspraktijk. 6 Gewenste ondersteuning Bijeenkomsten van Marketing & Communicatie. Organisatiemodel voor de Esborg ontwikkelen. 7 Inzet middelen Niet van toepassing. Vestigingsjaarplan Esborg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Gericht op de (dalton)praktijk

Gericht op de (dalton)praktijk Gericht op de (dalton)praktijk VESTIGINGSJAARPLAN RONERBORG 2014-2015 Datum: Auteurs: Uitwerking en vormgeving: Versie: Status: 28 mei 2014 Ivo Omlo en Siemon van der Wal Jannie Wijnsma 4 concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Schoolplan 2014 2018. Canisius College locatie Akkerlaan - ISK

Schoolplan 2014 2018. Canisius College locatie Akkerlaan - ISK Schoolplan 2014 2018 Canisius College locatie Akkerlaan - ISK Schoolplan 2014 2018 Canisius College locatie Akkerlaan - ISK 17 mei 2014 Inhoud 1. Hoe is het plan tot stand gekomen? 2 2. Missie van de school

Nadere informatie

Platform Praktijkonderwijs 12-03 -2014. Curriculum Praktijkonderwijs. Marijke Beumer Ina Berlet

Platform Praktijkonderwijs 12-03 -2014. Curriculum Praktijkonderwijs. Marijke Beumer Ina Berlet Platform Praktijkonderwijs 12-03 -2014 Curriculum Praktijkonderwijs Marijke Beumer Ina Berlet Het curriculum PrO is een raamwerk Hoe zit het in elkaar? Het curriculum Praktijkonderwijs is opgebouwd rond

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. Dijnselburgschool

Schoolplan 2012-2016. Dijnselburgschool Schoolplan 2012-2016 Dijnselburgschool Zeist, juli 2012 Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs Praktisch onderwijs, met een eigen werkwijze. Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs maakt deel uit van

Nadere informatie

Platform Praktijkonderwijs 11-12 -2013

Platform Praktijkonderwijs 11-12 -2013 Platform Praktijkonderwijs 11-12 -2013 Curriculum Praktijkonderwijs Marijke Beumer Inge Schulkes Ina Berlet Het curriculum PrO is een raamwerk Hoe zit het in elkaar? Het curriculum Praktijkonderwijs is

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Pro: Visie, missie en het curriculum

Pro: Visie, missie en het curriculum Pro: Visie, missie en het curriculum Wat is goed praktijkonderwijs, en welke rol speelt het curriculum PrO daarbij? Inhoud Inleiding 1. Missie 2. Visie 3. Leerproces 4. Doelen en inhouden 5. Domeinen,

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

05-02-2013 INLEIDING MISSIE O.S.G. PITER JELLES

05-02-2013 INLEIDING MISSIE O.S.G. PITER JELLES schooljaarplan 2012-2013 1 INLEIDING Functie schooljaarplan terugblik op 2011-2012 beleidsvoornemens voor 2012-2013 missie en visie De Brêge positionering van De Brêge binnen PJ hoe kan de De Brêge zich

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het IJsselcollege PRO Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN nummer : 20BH C2 BRIN nummer : 20BH 02 PRO Onderzoeksnummer : 277251 Datum onderzoek : 18 september

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09 Taakomschrijving Interne Begeleiding Versie maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord 1.1.Visie van het samenwerkingsverband op interne begeleiding 2. De

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Etalage conferentie 7 februari 2013 Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Op weg naar succes! Van de theorie naar de praktijk. Opbrengstgericht werken en de referentieniveaus.

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Onze boodschap aan leerlingen: Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Kennemer Praktijkschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Kennemer Praktijkschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Kennemer Praktijkschool Plaats : Heemskerk BRIN nummer : 28BN 00 Onderzoeksnummer : 251206 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs De leeromgeving biedt het praktijkonderwijs, zijn leerlingen en docenten een volwaardig en betaalbaar

Nadere informatie

Tekst: Anita Michgelsen, Magda van der Wulp & Alyce Zandbergen

Tekst: Anita Michgelsen, Magda van der Wulp & Alyce Zandbergen De intern begeleider is een belangrijke professional als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Je bent de spil in de ondersteuning van leraren bij de begeleiding van hun leerlingen en hebt, afhankelijk

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Januari 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2.

Nadere informatie

Stappenplan traject Zeer goede scholen

Stappenplan traject Zeer goede scholen Stappenplan traject Zeer goede scholen 1 Inhoud 1.Inleiding 1.1 Aanleiding voor het in beeld brengen van zeer goede scholen Blz. 3 1.2 Praktijkonderwijs Blz. 3 2. Uitgangspunt Blz. 3 3. Het in beeld brengen

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België De principes van opbrengstgericht werken Linda Odenthal Opbrengstgericht werken is geen doel maar een middel!

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Netwerkschool concretisering IJkpunten Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Positief exploitatie saldo Beter onderwijs voor hetzelfde budget Wettelijke kaders - Onderwijstijd - Personeel voldoet aan bekwaamheidseisen

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Nieuwe scholennetwerken curriculum pro kunnen van start!

Nieuwe scholennetwerken curriculum pro kunnen van start! Nieuwe scholennetwerken curriculum pro kunnen van start! Het curriculum pro; wat beogen we ermee? In 2013 heeft het praktijkonderwijs het curriculum pro ontwikkeld. Daarmee hebben wij als schoolsoort een

Nadere informatie

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ).

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ). Focus op professie Zoekt u een effectieve aanpak om de prestaties van leerlingen te verbeteren? Stelt u het vakmanschap van leraren daarin centraal? Wilt u werken aan sleutelfactoren zoals effectief klassenmanagement,

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015. 1. De competenties.

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015. 1. De competenties. Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015 Passend Onderwijs betekent thuis nabij onderwijs voor bijna elk kind uit de buurt. De diversiteit in de school zal hierdoor toenemen.

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

SOP Roncallischool Velp

SOP Roncallischool Velp SOP Roncallischool Velp Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Inleiding. Missie van de school: Visie van de school: Ontwikkelingen van buiten de school. 1 Schoolplan 2011-2015

Inleiding. Missie van de school: Visie van de school: Ontwikkelingen van buiten de school. 1 Schoolplan 2011-2015 1 Schoolplan 2011-2015 Inleiding Het schoolplan 2011-2015 is tot stand gekomen met medewerking van leerlingen, ouders /verzorgers en personeel van het Tender College. Er is vooraf goed gekeken naar de

Nadere informatie