Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG Datum: 28 mei Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015. Datum: 28 mei 2014. Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving:"

Transcriptie

1 Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG Datum: Auteurs: Uitwerking en vormgeving: Versie: 28 mei 2014 Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal Jannie Wijnsma 4 Status: concept

2 Inhoud 1.Voorwoord Inleiding Evaluatieformats Doorgaande leer- en begeleidingslijnen Professionalisering Passend Onderwijs Kwaliteitszorg en Planning & Control Opbrengstgericht werken en Taal & Rekenen Onderwijs en ICT Toelichting prioriteiten Activiteitenformats Esborg Future proof OGN Transitie Pedagogisch klimaat en didactisch handelen Professionalisering en strategisch HRM Kwaliteitszorg en Planning & Control Bijlage 1 Professionaliseringsplan 2014/ Vestigingsjaarplan Esborg

3 1. Voorwoord In dit vestigingsjaarplan Esborg is de missie en visie van de Esborg verwoord. De missie en visie zijn verder uitgewerkt in kernelementen voor de missie en visie. De ontwikkelingen op de Esborg staan voornamelijk in het teken van onderwijzen en leren en Passend Onderwijs en we werken aan een betekenisvol, toekomstgericht en positief werk-, leer- en leefklimaat. Er is een schoolondersteuningsprofiel van de Esborg ontwikkeld en de consequenties voor de deskundigheidsbevordering zijn in kaart gebracht. Het HRM-traject is voorgezet en aan het eind van het schooljaar hebben alle medewerkers een functioneringsgespek gehad. Door verandering in de maatschappij zullen we onze leerlingen meer moeten voorbereiden op werk in plaats van een vervolgopleiding. Het gevolg is dat praktijkonderwijs meer eindonderwijs wordt en dit heeft concequenties voor het onderwijsprogramma en het buitenschoolsleren. De contacten met gemeenten en het bedrijfsleven zullen worden geintensiveerd. De schoolleiding vindt het managen van processen een belangrijke activiteit. Datagesdreven onderwijs wordt steeds belangrijker. Daarvoor is zorgvuldig registreren en archiveren van groot belang. Met het beschrijven van de processen in de school is een start gemaakt. Hierbij wordt gewerkt met de PDCA-cyclus. Het goed registreren en documenteren is gestart en er is een beheerplan digitaal archiveren gemaakt, dit is een randvoorwaarde om de Esborg verder te ontwikkelen. In dit vestigingsjaarplan zijn geen activiteiten opgenomen met betrekking tot het Rebound- en schakelopvang Noordwester. Er is een duidelijke relatie met de Esborg qua personele bezetting en financiële afhandeling. Omdat we geen uitgewerkt activiteitenformat voor de Rebounden schakelopvang Noordwester hebben gemaakt, willen we op deze plaats wel enkele aandachtspunten voor de verdere implementatie en continuering van dit experiment noemen. De tussenvoorziening Noordwester moet een structurele inbedding krijgen in de regio en moet geplaatst worden in een breder verband, waarbij gedacht kan worden aan het opzetten van een onderwijszorg-servicecentrum. Er is ten aanzien van de bekostiging een financieel haalbaarheidsonderzoek gehouden. Daarnaast is het invoeringstraject kritisch geëvalueerd en de voortgang ingepast in de ontwikkelingen met betrekking tot het Passend Onderwijs. Als er in de toekomst een onderwijszorg-servicecentrum wordt opgezet, moeten daarbij alle disciplines van onderwijs en (jeugd)zorg bij elkaar komen. Vanaf het begin moeten we het primair onderwijs hierbij betrekken. Tot slot willen we opmerken, dat het vestigingsjaarplan nog besproken zal worden in het team en deelraad. Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal Vestigingsjaarplan Esborg

4 2. Inleiding Missie De Esborg onderschrijft de missie van Onderwijsgroep Noord en rsg de Borgen. Na het doorlopen van het praktijkonderwijs kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig in de maatschappij meedoen. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en een actief burger te zijn. Om dit te kunnen moeten leerlingen een aantal algemene competenties ontwikkelen en daarnaast een aantal specifieke gerelateerd aan het beroep dat bij hen past. De Esborg gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van leerlingen. Visie De Esborg realiseert haar missie door systematisch en doelgericht te werken aan individuele leertrajecten, die enerzijds aansluiten bij de ontwikkelingsniveaus en mogelijkheden van de leerlingen, en anderzijds gericht zijn op de competenties die gevraagd worden om deel te nemen aan de maatschappij. Er wordt maatwerk geleverd. De medewerkers van de Esborg zijn professionals, die dit mogelijk maken door met de leerling in gesprek zijn om te bepalen wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Daarnaast zijn de medewerkers van de Esborg ook in gesprek met de omgeving; met werkgevers, met ouders en met maatschappelijke organisaties om zicht te krijgen op wat de leerling nodig heeft om in de maatschappij te kunnen (blijven) functioneren. De medewerkers van de Esborg richten het leerproces zodanig in dat de leerling optimaal leert (het leerproces is uitdagend, stimulerend, betekenisvol en effectief). Daarvoor is het nodig stapsgewijs haalbare doelen te formuleren en manieren te vinden die doelen te bereiken. Waar nodig betrekt de school daar externe partners bij. Dat kunnen werkgevers en gemeenten, maar ook deskundigen op het gebied van didactiek en pedagogiek. De Esborg is zo een netwerkschool. Staat open voor de wereld buiten de school, gebruikt die omgeving waar nodig en zorgt dat de leerlingen in die wereld goed terecht komen. Kernelementen missie De hoofddoelstelling van de Esborg is het zelfstandig functioneren en participeren van leerlingen in de maatschappij. Omdat het praktijkonderwijs voor veel leerlingen eindonderwijs is, betekent dit dat leerlingen zich op vele vlakken moeten ontwikkelen. De vier domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap geven die breedte goed en herkenbaar aan. Jongeren leren door positieve ervaringen, niet door falen. Daarom blijft het praktijkonderwijs uitgaan van de individuele, positieve mogelijkheden, talenten en ambities van de leerling. De verschillen tussen leerlingen zijn te groot om ze allemaal langs een zelfde maatlat te kunnen leggen aan het eind van hun praktijkonderwijs loopbaan. Leerlingen moeten de mogelijkheid hebben zich verder te ontwikkelen en vooral daar in uitgedaagd worden. Als leerlingen een niveau 2 kwalificatie kunnen halen, moeten ze daar vooral naar toe voorbereid en opgeleid worden. Voor anderen kunnen succeservaringen liggen in het behalen van certificaten en/of het samenstellen van een portfolio waarmee zichtbaar wordt wat ze kunnen, wie ze zijn en wat ze willen. Vestigingsjaarplan Esborg

5 Kernelementen visie Meer nog dan in het verleden zal het praktijkonderwijs doelgericht moeten worden. Leerlingen leven na hun schooltijd in een complexe wereld. De school zal hen moeten toerusten met de vermogens daar mee om te gaan. Keuzes maken, reflectie op eigen houding, vaardigheden, kennis, omgaan met veranderende omstandigheden, enzovoort zijn noodzakelijke competenties. Het zijn competenties die ontwikkeld moeten worden. Maar wel stapsgewijs, in een tempo en op een manier die bij een individuele leerling past. Daarbij is het essentieel dat leerlingen weten wat ze moeten leren en terugkijkend beseffen dat ze iets geleerd hebben. Gericht zijn op de competenties die de maatschappij vraagt wil niet zeggen dat leerlingen geen eigen keuzes mogen maken. Integendeel. Juist dat moeten ze leren en dus ook doen. En laat leerlingen daarbij bewust leren van fouten. De medewerkers van de Esborg spelen daarbij een cruciale rol als begeleider van het proces van formuleren van haalbare, maar ook uitdagende leerdoelen, inrichten van het leerproces en reflectie op het resultaat. Het vraagt veel van docenten; vertrouwen van de leerling (en ouders), goed luisteren naar leerlingen, hoofd- en subdoelen kunnen onderscheiden maar ook met elkaar in verband brengen, inschatten wat de leerling aan kan en wat net niet, een leertraject (groot of klein) didactisch effectief arrangeren, reflecteren op resultaat, leerlingen leren reflecteren, samenwerken (met interne en externe partijen), enz. Het succes van het praktijkonderwijs staat of valt met de professionaliteit van de docenten/begeleiders van de leerlingen. De leidinggevende speelt een belangrijke rol bij het zorgen voor de juiste condities voor leerling en docent om die leerprocessen te laten plaatsvinden in een professionele organisatie. De Esborg wil zichtbaar zijn in de omgeving, luisteren waar behoefte aan, vertellen wat je doet en wat je nodig hebt om de leerlingen zich te laten ontwikkelen tot zelfstandige en volwaardige deelnemers aan de maatschappij. De externe partners worden betrokken bij de ontwikkelprocessen van leerlingen. De Esborg is een netwerkschool om voor de leerlingen optimaal onderwijs te verzorgen. Voor de komende jaren worden een drietal accenten gelegd: Meer oog voor dat wat de maatschappij van mensen en jongeren vraagt. Die eisen in het onderwijs vertalen in leertrajecten voor leerlingen. Doelgerichter werken. Hoofddoelen in subdoelen opdelen en daarvoor leertrajecten. Gericht zijn op evaluatie van die leertrajecten; heeft de leerling werkelijk iets geleerd, iets ontwikkeld, heeft hij of zij een stap gezet? De rol van de docenten/begeleiders. Het ontwikkelen van de competenties van de professionals - en de condities voor die professionals om hun werk goed te kunnen doen - zijn essentieel voor het succes van het praktijkonderwijs. (HRM-traject) Vestigingsjaarplan Esborg

6 Onderwijskundige visie. De missie en de visie vertalen zich in de onderstaande onderwijskundige visie. Wij zien een leerling van het Praktijkonderwijs als een leerling met mogelijkheden. We gaan uit van wat de leerling kan en de begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding. Relatie Autonomie Competentie Daarbij vinden we het van groot belang dat de leerling zich competent voelt. Dat wil zeggen dat de leerling ervaart dat hij iets kan en dat hij het succes aan zichzelf kan toeschrijven (in plaats van aan de hulp van anderen). De leerling ervaart plezier in het eigen kunnen en krijgt meer zelfvertrouwen. De leerling moet zich ook autonoom voelen. De leerling moet het gevoel hebben dat hij iets kan zonder dat anderen hen daarbij moeten helpen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de relatie tussen de leerlingen onderling en met de docenten goed moet zijn, we willen dat de leerlingen in een veilige omgeving leren. De leerlingen merken dat het anderen wat kan schelen wie en hoe je bent en wat je doet. Het bovenstaande is te concretiseren door: instructie (verschil in manier van uitleg, duur, in groepjes of individueel); interactie (door persoonlijk contact laten merken dat je de leerling waardeert en serieus neemt); klassenmanagement (klassenorganisatie is zodanig dat de leerlingen de kans krijgen om zelfstandig te leren werken). Kernwaarden bij het bovenstaande zijn Betrokken(heid) Ontwikkelingsgericht Kwaliteit Vestigingsjaarplan Esborg

7 Van visie naar praktijk De vier domeinen (wonen, werk, vrije tijd en burgerschap) in het praktijdonderwijs zijn peilers voor ons onderwijs. Het onderwijsprogramma moet hierop voor iedere leerling vastgesteld worden (het OPP voor ieder individu). Om de leerling goed te begeleiden en samen met de leerling en de ouder(s)/verzorgers een leer- en begeleidingsroute te bepalen, werken we met individuele ontwikkelingsplannen (IOP). Daarbij gaan we steeds uit van wat de leerling kan en wil. Daarnaast wordt ook gekeken naar de specifieke ondersteuning die de leerling nodig heeft. Er moet gestreefd naar worden om zo goed mogelijk bij het niveau van de leerling aan te sluiten en de leerlingen moeten gestimuleerd worden zelf te werken en oplossingen te bedenken. Op die manier willen we bereiken dat de leerlingen zich te allen tijde competent en autonoom voelen. De leerlingen worden o.a. opgeleid naar een plek op de arbeidsmarkt en zelfredzaamheid, daarom willen we dat er in het curriculum voldoende ruimte is voor praktijkgericht werken. De methodes die gebruikt worden zijn afhankelijk van de individuele leer- en begeleidingsroute. Voortdurend moeten de routes geëvalueerd en besproken worden met ouders en leerlingen. De leerlingen moeten zelf kunnen aangeven hoe het onderwijsleerproces vorm gegeven is en met welk doel geleerd en gewerkt wordt. Voor de komende periode willen we de diverse leerlijnen voor de verschillende vakken uitwerken en verfijnen. Uiteraard rekening houdende met de streef- en beheersingsdoelen voor het Praktijkonderwijs. Inrichting van de school De gemiddelde groepsgrootte op de Esborg van 15 leerlingen. Schakelklas. Voor leerlingen die een speciale benadering nodig hebben om eventueel op termijn het VMBOdiploma te behalen, heeft de Esborg een schakelklas ( PrO VMBO-BB). Het lesprogramma van deze groep zal hoofdzakelijk bestaan uit het VMBO-BB-programma. Uiteraard rekening houdend met de mogelijkheden van de individuele leerling. Schoolloopbaan praktijkonderwijs De schoolloopbaan van de leerling kent drie fases: Basisfase De basisfase zal vooral groep1 en 2 beslaan. De leerlingen krijgen in beginsel de leerlijnen van PrOmotie aangeboden. Daarnaast krijgen de leerlingen praktijklessen in alle sectoren. Kern in deze fase is hoofdzakelijk werken aan zelfredzaamheid. Oriëntatiefase De oriëntatiefase begint in principe in leerjaar 3. In principe, want is het natuurlijk mogelijk dat een leerling deze fase sneller doorloopt. De leerling zal steeds minder theorie krijgen en meer praktijk om zich goed te kunnen oriënteren op de vervolgkeuze. De leerling volgt in deze fase interne stages. Vestigingsjaarplan Esborg

8 Specialisatiefase De leerling is een groot deel van de tijd extern op stage. Daarnaast komt de leerling nog enkele dagdelen op school om maatwerklessen te volgen. Er is een duidelijke relatie tussen de stage en het programma van de leerling op school. Uitstroom I Praktijk Praktijk Specialisatiefase O P Oriëntatiefase O P P theorie Basisfase Visie op leren De school is een oefenplaats voor de samenleving. De leerling construeert zijn vaardigheden en al aanwezige kennis met nieuwe kennis. Hij is hierbij actief om zijn leerstof te verwerken, constructief om de kennis uit te diepen en opnieuw te verbinden en hij cumuleert de leerstof door gebruik te maken van zijn verworven voorkennis. Hierbij is van belang dat de leerling geconfronteerd wordt met echte leeropdrachten die betekenisvol en motiverend zijn. Het reflecteren op de betekenis van de inhoud van de les en de opdracht vinden wij van belang. De leerling leert hierin verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen ontwikkeling. De docent fungeert hier als leermeester, coach en als vangnet voor leerlingen die een extra steun in de rug nodig hebben. Het leerklimaat wordt ontworpen waarbij er in afwisseling zelfstandig dan wel in samenwerking geleerd wordt. Het ontwikkelen van verschillende leerroutes en door gebruik te maken van de kennis van verschillende leerstrategieën wordt er een stimulerend onderwijsleerklimaat gerealiseerd. Visie op begeleiden De Esborg heeft een zorgstructuur ontwikkeld, waarin de mentor, de docent en de leerling en Vestigingsjaarplan Esborg

9 belangrijke plaats innemen. De leerling staat centraal en wordt naar behoefte alle mogelijke middelen aangeboden. Hierin vindt differentiatie plaats. Het geven van vertrouwen aan de leerling is van wezenlijk belang in zijn ontwikkeling. De docent zorgt voor meerdere evaluatie - en reflectiemomenten waardoor er stappen gemaakt kunnen worden in het afleggen en vragen van verantwoording en het nemen en geven van verantwoordelijkheid. Hierdoor moedigen wij de leerling aan keuzes te maken op basis van achterliggende processen. Er wordt gewerkt met een uitgestelde hulpvraag. De mentor heeft een coachende rol die gestoeld is op wederzijds vertrouwen, respect, samenwerking en betrokkenheid. Visie op de organisatie De school is een lerende organisatie, waarbij reflectie en evaluatie een belangrijke plaats inneemt. Er is aandacht voor de ontwikkelingen en ontplooiing van haar eigen medewerkers. De communicatie en organisatie verlopen zowel binnen de organisatie als naar buiten transparant. De ontwikkeling van leerlingen is de basis voor de keuze van organisatie in de school. Er wordt ingegaan op de verschillende en uiteenlopende mogelijkheden en leerbehoeftes. Op de Esborg wordt gekozen voor het werken in werkunits. Deze units hebben de verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen en uitvoeringen van de onderwijsvisie. Door te werken in werkunits wordt de verantwoordelijkheid laag in de organisatie gelegd. Er wordt verantwoordelijkheid gegeven en verantwoording afgelegd. Een werkunit heeft de volgende taken: Uitvoeringstaken: organiseren en stimuleren van leerprocessen bij leerlingen ( o.a. via onderwijs en begeleiding); Ontwikkelingstaken: zorgen voor een krachtige leeromgeving, stimulerend en randvoorwaarden scheppend voor de ontwikkeling van een actieve en zelfstandige studiehouding; Evaluatietaken: bespreken van de vorderingen: toetsing; resultaten, begeleiding, pedagogisch didactische aanpak en teamactiviteitenplan; Beheerstaken: zorgdragen voor taakverdeling en formatietoedeling, budgetbeheer, uitvoering van IPB (integraal personeelsbeleid); overleg, gedragscodes en besluitvorming; Adviestaken: geven (gevraagd en ongevraagd) advies aan de schoolleiding Visie op uitstroom De Esborg signaleert in het kader van landelijke ontwikkelingen dat er een tendens ontstaat dat leerlingen van het praktijkonderwijs moeilijk te plaatsen zijn in het MBO en het arbeidsproces. In het MBO worden entreeopleidingen ontwikkeld waardoor leerlingen van het PrO bijna niet meer plaatsbaar zijn. In het arbeidsproces liggen de banen voor onze doelgroep ook niet voor het oprapen en is plaatsing in een werkvoorzieningsschap ook geen reële mogelijkheid meer. Dit mede gezien de veranderde Wajong-regeling. Er moet nieuw beleid (nieuwe mogelijkheden) ontwikkeld worden met diverse netwerkpartners om thuiszitten en vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen Op de Esborg wordt gewerkt met 5 resultaatgebieden, te weten: Vestigingsjaarplan Esborg

10 Onderwijs & Ondersteuning Organisatie Medewerkers Middelen & Facilitair Omgeving & Communicatie Onderwijs & zorg Omgeving & communicatie Missie rsg de Borgen Organsiatie Middelen Medewerkers Kritische succesfactoren Prestatie indicatoren en doelstelingen Visie op kwaliteit Leerprocessen en leeropbrengsten van leerlingen vormen de kern van het onderwijsbeleid. Goed kwaliteitsbeleid dient twee doelen: verantwoorden en informeren aan de ene kant, verbeteren en borgen aan de andere kant. Kwaliteitsbeleid moet cyclisch en systematisch zijn, gaat over alle beleidsterreinen en heeft betrekking op iedereen werkzaam bij rsg de Borgen. De Esborg participeert in het project De Stimulans ( Doorontwikkeling Praktijkonderwijs). Er wordt gebruik gemaakt van het door hen ontwikkelde zelfevaluatie-instrument PrOZo!. De uitstroommonitor geeft ons informatie over de vervolgstappen die leerlingen na de Esborg zetten. Op deze wijze kan benchmarking plaatsvinden en kunnen we onze resultaten afzetten tegen de landelijke ontwikkelingen. De kwaliteitszorgmedewerker van De Stimulans ondersteunt ons ten aanzien van de invoering van de (landelijke) ontwikkelingen en in het bijzonder die van de Esborg. Vestigingsjaarplan Esborg

11 3. Evaluatieformats Doorgaande leer- en begeleidingslijnen 1 Titel van het vestigingsdoel Doorgaande leer- en begeleidingslijnen 2 Strategisch speerpunt Pedagogisch klimaat en didactisch handelen 3. Evaluatie beoogd resultaat De landelijk vastgestelde beheersingsdoelen en competenties zijn nog niet volledig vertaald naar de daadwerkelijke praktijk van de Esborg. Bij de praktijkvakken is er voor Groen een leerlijn ontwikkeld en uitgewerkt. Voor de overige praktijkvakken moet de leerlijn nog uitgewerkt worden. Het curriculum praktijkonderwijs is nog niet gereed. Op dit moment zijn er op de Esborg gesprekken (discussie) gaande over het aanpassen van het curriculum. Voor taal en rekenen zijn er nieuwe methodes aangeschaft met als doel om de individuele leerlijn te garanderen. De methode PrOmotie is niet meer leidend in de onderbouw. De ondersteuningsstructuur van de Esborg is aangepast. Met betrekking tot de begeleiding van leerlingen is een nieuwe lijn ingezet. De mentor bespreekt een leerling tijdens de leerlingbespreking waarna de leerling eventueel ingebracht wordt bij de juiste deskundige in het ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam hebben medewerkers van het Centrum van Jeugd en Gezin zitting. Om een verbeterslag van het IOP te realiseren wordt het IOP regelmatig besproken en waar nodig aangepast. 4 Maatregelen De vervolgopleidingen voor leerlingen van praktijkonderwijs zijn aan veranderingen onderhevig. Hierdoor is een aanpassing van het curriculum op de Esborg gewenst. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van vervolgopleiding (o.a. entreeopleiding). Er moet nagedacht worden over het nieuwe curriculum en het daarbij behorende uitstroomprofiel naar: o Beschermend werk/ dagbesteding o Vervolgopleidingen o Werk o Het IOP en OOP moeten geïntegreerd worden. Vestigingsjaarplan Esborg

12 3.2 Professionalisering 1 Titel van het vestigingsdoel Professionalisering 2 Strategisch speerpunt Flexibilisering arbeidsmarkt, profilering en verantwoording. 3 Evaluatie beoogd resultaat In het kader van het professionalisering is in samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin een traject gestart. De eerste stap is om te kijken naar een methodiek om leerlingen optimaal te kunnen begeleiden in de school en thuissituatie. De Esborg is constant op zoek om een goed pedagogisch klimaat te creëren en dit te monitoren. De schoolleiding gaat met alle collega's in gesprek over de gevoelde werkdruk. Er wordt geïnventariseerd wat de scholingsbehoefte is (zowel individueel als in groepsverband). Door medewerkers van de Esborg wordt gebruik gemaakt van het scholingsaanbod wat via de OGN Academie aangeboden wordt. (Bijv. Itslearning, coachingscursus). 4 Maatregelen Er wordt een nieuw professionaliseringsplan geschreven. Vestigingsjaarplan Esborg

13 3.3. Passend Onderwijs 1 Titel van het vestigingsdoel Passend Onderwijs 2 Strategisch speerpunt Demografische ontwikkelingen en omgeving van de school 3 Evaluatie beoogd resultaat Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en het ondersteuningsprofiel van de Esborg zijn de belangrijkste documenten die gebruikt worden om start klaar te zijn voor passend onderwijs met ingang van 1 augustus Er wordt een schoolbreed schoolondersteuningsplan gemaakt als opvolger van het oude zorgplan. Voor het schoolondersteuningsplan van rsg de Borgen komt een Esborg specifieke aanvulling. De Esborg realiseert zich dat passend onderwijs nu begint en streeft erna om in 2016 de indicatoren van het samenwerkingsverband op niveau 4 te hebben. 4 Maatregelen De monitor passend onderwijs van het samenwerkingsverband wordt nogmaals uitgezet om zo te kijken of er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden m.b.t. de uitkomsten van Deze gegevens worden gebruikt om het ondersteuningsprofiel van de Esborg te herschrijven. Het schoolondersteuningprofiel van de Esborg wordt geactualiseerd en op een pakkende en duidelijke manier beschreven. Er is een werkgroep samengesteld om te kijken wat de gevolgen zijn voor het praktijkonderwijs. Dit wordt o.a. rapporteert op het SLOC overleg. Het doel van de werkgroep is om een vertaalslag te maken naar de organisatie. Vestigingsjaarplan Esborg

14 3.4. Kwaliteitszorg en Planning & Control 1 Titel van het vestigingsdoel Kwaliteitszorg en Planning & Control 2 Strategisch speerpunt Verantwoording 3 Evaluatie beoogd resultaat Het Management Informatie systeem (MIS) geeft nog niet zoveel informatie, omdat nog niet alle gegevens in SOM staan. Met de uitstroommonitor Praktijkonderwijs leggen we verantwoording af ten aanzien van onze uitstroom. Er is een medewerker die zich op operationeel niveau bezig houdt met kwaliteitszorg en met marketing en communicatie. o De website is afgelopen jaar geactualiseerd. o De portal is het afgelopen jaar geactualiseerd. Ouders hebben nu toegang gekregen tot de portal. o De vensters op Vensters Voor Verantwoording zijn nu online en up to date. 4 Maatregelen Het bijhouden van de portal, de website en Vensters voor Verantwoording is een continu proces, waar het gehele jaar door aandacht aan zal worden besteed. Vestigingsjaarplan Esborg

15 3.5. Opbrengstgericht werken en Taal & Rekenen 1 Titel van het vestigingsdoel Opbrengstgericht werken en Taal & Rekenen 2 Strategisch speerpunt Thema taal en rekenen en opbrengstgericht werken. 3 Evaluatie beoogd resultaat Er is dit een jaar procedure gestart voor een LC functie Opbrengstgericht werken. De procedure loopt op dit moment nog steeds. De Esborg is bezig met een vertaalslag als onderdeel van Passend Onderwijs. Voor taal en rekenen zijn er nieuwe methodes aangeschaft om de streefdoelen te behalen. Ten aanzien van het toetsbeleid doet de Esborg mee aan een pilot van CITO/LVS voor PrO. De experimenttoetsen zijn uitgeprobeerd en er is een collega betrokken bij Cito om hiermee aan de slag te gaan. Door een herstructurering binnen het mbo (entree onderwijs) is de advisering aangepast, waardoor leerlingen van de Esborg moeilijker toegang krijgen tot het vervolgonderwijs. De veranderingen in de AWBZ en de Participatiewet (o.a. Wajong) hebben consequenties voor de doorstroom van leerlingen naar werk. In het kader van differentiatie en het directe instructiemodel wordt gekeken naar een aangepaste methodiek om opbrengstgericht werken beter in kaart te brengen 4 Maatregelen Het taal- en rekenbeleidsplan zal verder uitgewerkt worden voor 1 november Vestigingsjaarplan Esborg

16 3.6. Onderwijs en ICT 1 Titel van het vestigingsdoel Onderwijs en ICT 2 Strategisch speerpunt Digitalisering 3 Evaluatie beoogd resultaat De Esborg participeert in de Borgenbrede bijeenkomsten voor het ontwikkelen van een leermiddelenbeleid. Er wordt in de lessen meer gebruik gemaakt van het digibord en van digitaal lesmateriaal. De Esborg is over op SOM om administratieve processen te digitaliseren. Voor de leerlingen is een digitaal portfolio aangeschaft zodat de leerlingen digitaal inzichtelijk kunnen maken wat de leerling kan en wil. Medewerkers hebben deelgenomen aan de cursus Itslearning, georganiseerd door de OGN Academie. 4 Maatregelen Voor volgende jaar wordt de absentie in SOM ingevoerd en zal er mee gebruik worden gemaakt van de administratieprocessen die in SOM mogelijk zijn. Het nader invullen van het digitaal portfolio. Vestigingsjaarplan Esborg

17 4. Toelichting prioriteiten Naar aanleiding van de Kaderbrief worden in dit vestigingsjaarplan de volgende thema s in activiteitenformats uitgewerkt: 1. Esborg Future proof 2. OGN transitie 3. Pedagogisch-didactisch klimaat 4. Professionalisering 5. Kwaliteitszorg en Planning & Control; In hoofdstuk 5 wordt voor elk van deze onderwerpen een activiteitenformat ingevuld. Daarnaast worden in dit vestigingsjaarplan een aantal vestigingsspecifieke speerpunten uitgewerkt die niet in de Kaderbrief staan. Hieronder wordt kort toegelicht waarom deze speerpunten zijn gekozen. Die speerpunten worden verder uitgewerkt in een activiteitenformat in hoofdstuk 5. Vestigingsjaarplan Esborg

18 5. Activiteitenformats Esborg Future proof 1 Titel van het vestigingsdoel Esborg Future proof 2 Strategisch speerpunt Duurzaamheid 3 Huidige situatie De missie en visie op leren van de Esborg is toe aan een herbezinning. De volgende maatregelen leiden tot een herbezinning op de missie en visie. o o o o o Participatiewet AWBZ Transitie jeugdzorg Passend Onderwijs Veranderingen in het (v)mbo. 4 Doelstelling + beoogd resultaat De Esborg leidt leerlingen op voor de arbeidsmarkt in Hierbij houden we rekening met de vier domeinen: 1. Wonen 2. Werken 3. Vrije tijd 4. Burgerschapsvorming Hierbij staat loopbaanleren centraal, maar wordt ook aandacht besteed aan de andere domeinen, leerlingen moeten volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. Wat wil je bereiken?: Waarom wil je dat bereiken?: We willen een fundament bouwen zodat leerlingen goed kunnen participeren in de maatschappij. Als school voor praktijkonderwijs leiden we niet op voor een diploma, maar voor werk. We willen de leerlingen goed voorbereiden op de toekomst met zoveel mogelijk competenties (portfolio) gebaseerd op de 21 e eeuws vaardigheden. We willen met onze leerlingen werken aan een reëel zelfbeeld en ze voorbereiden op de toekomst. 5 Te ondernemen activiteiten - Herbeschrijven van de missie en visie en de daarbij behorende manier van werken op de Esborg. - Doelstellingen PrO beschrijven. - Data verzamelen van allerlei processen en resultaten. Werken naar data gedreven onderwijs. - De veranderde wetgeving en maatregelen voorvertalen Vestigingsjaarplan Esborg

19 naar de onderwijspraktijk van de Esborg. - Toelatingscriterium (niveau 1) en de mogelijkheden van entreeonderwijs onderzoeken. - Met betrekking tot de vier domeinen de streef- en beheersingsdoelen uitwerken en vertalen naar haalbare doelen per leerling. - Het beschrijven van arrangementen voor leerlingen met extra ondersteuning. 6 Gewenste ondersteuning - Informatie en feedback van O&K OGN. - Bezoeken van andere PrO scholen om ervaringen te delen en van elkaar te leren. - In gesprek met gemeente over de toeleiding tot werk. - Handelingsgericht werken (scholing). 7 Inzet middelen Eventueel projectgeld ESF (gemeenten). Vestigingsjaarplan Esborg

20 5.2. OGN Transitie 1 Titel van het vestigingsdoel OGN Transitie 2 Strategisch speerpunt Positionering, strategisch beleidsplan, ID-bewijs 3 Huidige situatie Er is een identiteitsbewijs van rsg de Borgen. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan. 4 Doelstelling + beoogd resultaat Wat wil je bereiken?: 1. Het betrekken van medewerkers bij het positioneringstraject van rsg de Borgen. 2. Verbinding tussen de locaties verbeteren op het gebied van a. Onderbouw-bovenbouw bb-kb(schakelklas) b. Digitalisering. 3. ID-bewijs: hoe vertaal je dat naar een merkcommunicatie en - strategie? rsg de Borgen wil in de regio afstemming met partners (gemeenten en bedrijfsleven) bereiken op het gebeid van jeugdzorg en toeleiding tot werk. We willen een netwerk van sterke scholen zijn, waarbij afstemming en aansluiting met het pedagogisch klimaat, de leerlijnen en digitalisering optimaal dient te zijn. Dit betekent dat er vorm en inhoud gegeven moet worden aan het nieuwe ID-bewijs. De uitwerking van het nieuwe id-bewijs moet bewust, bekwaam een betekenisvol zijn. De positionering van PrO, de schakelklas en de tussenvoorziening wordt daarin meegenomen. Waarom wil je dat bereiken? Er wordt gekeken of de huidige structuur m.b.t. schoolleiding en coördinatoren geschikt is voor de gewenste OGN transitie en er wordt gekeken naar een effectieve en efficiënte teamvorming. De betekenis en consequenties van het besturings- en organisatiemodel moet voor leiderschap op rsg de Borgen en de Esborg in beeld gebracht worden. Dit doen we om een slagvaardige en passende organisatie te krijgen. 5 Te ondernemen activiteiten Netwerk van sterke scholen moet Borgenbreed worden uitgewerkt. Daarnaast moet gekeken worden wat dit betekent voor de Esborg. De positie van de coördinatoren steviger neerzetten in de onderwijspraktijk. 6 Gewenste ondersteuning Bijeenkomsten van Marketing & Communicatie. Organisatiemodel voor de Esborg ontwikkelen. 7 Inzet middelen Niet van toepassing. Vestigingsjaarplan Esborg

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onze missie 6 2.3. Onze visie op Onderwijs en Ontwikkeling 7 2.4

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Algemeen Gegevens stichting Stichting SKOD Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela Bezoekadres:

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie