Leeftijdsbewust personeelsbeleid in uw organisatie? Wees proactief!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leeftijdsbewust personeelsbeleid in uw organisatie? Wees proactief!"

Transcriptie

1 whitepapernovember 2010 Leeftijdsbewust personeelsbeleid in uw organisatie? Heeft de leeftijd van werknemers invloed op hun vitaliteit, performance en excellence? Beïnvloedende werk- en organisatiekenmerken Actiepunten voor een duurzaam leeftijdsbewust beleid

2

3 INHOUD I. Voorwoord 3 II. Belang van dit onderzoek 4 III. Van wie gaat het onderzoek uit? 5 IV. Een representatieve steekproef van Belgische werknemers 6 V. Wat werd er gemeten? 7 VI. Resultaten 9 A. Fluctueert de vitaliteit in functie van de leeftijd? 9 B. Worden medewerkers meer of minder performant naarmate ze ouder worden? 13 C. Excellence, vooral bij jonge of oudere werknemers? 17 D. Waaraan kunnen we werken? 19 VII. Conclusies en aandachtspunten 29 VIII. Besluit 37 IX. Referenties 38 A. Onderzoek uitgevoerd door Securex 38 B. Onderzoek uitgevoerd door derden 38 1

4 Rechten van intellectuele eigendom De gebruiker erkent dat alle verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn van Securex Corporate EESV en verbindt zich ertoe er geen wijzigingen in aan te brengen. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling of wijziging van bestanden, terbeschikkingstelling aan het publiek en/of hergebruik in welke vorm ook, aanpassingen en gebruik voor commerciële doeleinden van alle informatie en gegevens is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Securex. Het is evenzeer verboden de gegevens elektronisch op te slaan en te gebruiken voor onwettige doeleinden. De verstrekte informatie mag worden gereproduceerd in niet-commerciële publicaties en presentaties, mits voldaan wordt aan volgende twee voorwaarden: 1. een voorafgaande schriftelijke mededeling aan met vermelding van de gegevens die gereproduceerd worden en het medium waarin gereproduceerd wordt; en 2. de volgende bronvermelding bij de reproductie: Securex. Ver. Uitg. : Aniana Taelman, Securex Corporate EESV, Tervurenlaan 43, 1040 Brussel BTW BE

5 I. Voorwoord De demografische ontwikkelingen in de meeste Westerse landen zijn de laatste jaren duidelijk op de kaart gezet. Na, of naast, de ecologische klimaatbedreigingen, kan de demografische tijdbom als één van de belangrijkste hedendaagse onderwerpen in dagelijkse publieke en sociaal-economische discussies worden gezien. Denk aan de verhoging van de pensioenleeftijd, die in menig land tot grote sociale protesten leidt. Gelukkig zijn de effecten van vergrijzing nu volop in het maatschappelijke debat te herkennen. Waar insiders al enkele decennia geleden wezen op de mogelijke gevolgen van dalende geboorteaantallen in combinatie met een toenemende levensverwachting, is nu bij vele stakeholders het besef doorgedrongen dat het noodzakelijk is de oceaantanker van demografische risico s op een nieuwe koers te geleiden. Dat geldt voor overheden en vakbonden, en zeker ook voor arbeidsorganisaties. Al enige tijd staat het onderwerp van leeftijdsbewust personeelsbeleid op de HR-agenda van organisaties. De inhoud van deze agenda verandert echter meer en meer. Vroeger werkten organisaties vooral een ontziebeleid uit om oudere werknemers zware arbeid te besparen. Sociale regelingen rond vroegpensioen en arbeidsongeschiktheid stapelden zich op. Tegenwoordig ligt de focus op een ontwikkelingsbeleid. Het opleiden, trainen, en gemotiveerd houden van oudere werknemers is noodzakelijk om de productiviteitsval tegen te gaan en de arbeidsparticipatie op peil te houden. Onze maatschappij heeft oudere werknemers hard nodig, vanwege de naderende schaarste op de arbeidsmarkt. Leeftijdsbewust personeelsbeleid is evenwel niet alleen gericht op ouderen. Het is van belang dat alle leeftijdcohorten in de analyse worden betrokken. Immers, ook jongeren worden ouder, en het kan handig zijn om vroegtijdig mogelijke afbreukrisico s te onderkennen en af te dekken. Uiteindelijk gaat het om people, planet, profit. Bedrijven zijn geen sociale werkplaatsen. HR-beleid moet erop gericht zijn dat werknemers zich gedurende hun gehele loopbaan kunnen blijven ontwikkelen en presteren, dat externe effecten vanwege bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid niet worden afgewenteld op de maatschappij, en de bottom line dat dit beleid ook intern voldoende returns on investment oplevert. Maar wat weten we van de percepties van oudere en jongere werknemers? Ons denken wordt nogal eens beheerst door onvolledige beelden en aannames. De nu voorliggende studie van Securex is een diepgaande poging om meer grip te krijgen op de relaties tussen leeftijd, vitaliteit, performance en excellence. Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken. Empirisch onderzoek kan meer feiten en relaties aan het licht brengen, mogelijke stigmatisering tegengaan, en HR-beleid daarmee beter onderbouwen. De studie laat zien dat er tal van aanknopingspunten zijn om verantwoord HRbeleid met betrekking tot leeftijdcategorieën mogelijk te maken. Prof. Dr. Gerard Evers, lid van de Securex Academic Advisory Board Euro-HRM 3

6 II. Belang van dit onderzoek Door de demografische wijzigingen zal élke organisatie in de komende decennia onvermijdelijk geconfronteerd worden met een toenemend aantal oudere werknemers. Het vrijwaren van het werkvermogen en de productiviteit van deze oudere werknemers wordt dan ook één van de belangrijkste uitdagingen van HR-managers in de komende jaren. Het uitstippelen van een duurzaam leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt daardoor meer dan ooit belangrijk. Een degelijk leeftijdsbewust personeelsbeleid is volgens ons gestoeld op een proactieve instelling. Een afwachtende houding aannemen is hierbij niet aangewezen. Een duurzaam personeelsbeleid zal de meeste vruchten afwerpen wanneer begonnen wordt bij het begin van de loopbaan. De jongere werknemers van vandaag zijn immers de oudere werknemers van morgen. Daarom wordt in deze white paper niet enkel de focus gelegd op de oudere werknemers, maar op werknemers van alle leeftijden. Vermits een goede gezondheid een substantiële rol speelt in het optimaal functioneren van een goede werknemer, kan bij het uitstippelen van een duurzaam personeelsbeleid het aspect gezondheid niet over het hoofd gezien worden. Meer en meer wordt er vanuit wetenschappelijke hoek geijverd om gezondheid en preventie in het HR-beleid te integreren. Gezonde werknemers hebben minder ziekteverzuim, hebben meer energie en een beter werkvermogen. Bovendien heeft een gezond bedrijf minder problemen om nieuwe werknemers aan te werven en kent het ook minder turnover. Investeren in preventie en gezondheid is derhalve winstgevend. Preventie en gezondheid combineren met HR kan de return on investment alleen maar verhogen. Een duurzaam personeelsbeleid zal uiteindelijk niet enkel resulteren in het behoud van ervaren en gezonde medewerkers, die weinig verzuimen. Het is tevens onontbeerlijk voor een goede productiviteit en het leveren van goede prestaties (performance), die determinerend zijn voor het succes van een organisatie binnen een sterk concurrerende markt. Voor organisaties die tot de top willen behoren, is nog meer van belang. Zij hebben behoefte aan excellente medewerkers. Excellente medewerkers zijn ondernemingsgezind, zijn bereid aan de nodige veranderingen mee te werken en kunnen voldoende creativiteit aan de dag leggen om voortdurend te werken aan resultaatverbetering. Ook deze zaken kunnen optimaal gestimuleerd worden bij de diverse werknemerspopulatie door de toepassing van een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid. Met de demografische situatie in het achterhoofd, tracht deze white paper organisaties een antwoord te bieden op de vraag hoe ze het best een leeftijdsbewust personeelsbeleid uitbouwen. We reiken oplossingen aan om de vitaliteit, de performance en de excellence van alle werknemers optimaal en blijvend te stimuleren. Belang voor uw organisatie? Deze studie geeft algemene bevindingen voor de Belgische werknemers. Uiteraard kan Securex een gelijkaardige meting uitvoeren in uw organisatie. Op basis van die resultaten kunt u dan een gericht actieplan opstellen om een leeftijdsbewust personeelsbeleid op te bouwen. Het meetinstrument in deze studie, de VPE vragenlijst, is erkend als gesubsidieerd instrument door het Ervaringsfonds. Dit wil zeggen dat de overheid een deel van de kost subsidieert. 4

7 III. Van wie gaat het onderzoek uit? Een leeftijdsbewust personeelsbeleid in uw organisatie? Securex biedt specifieke expertise, advies en innovatieve oplossingen in alle domeinen van het beheer van het menselijk kapitaal. Tot zijn klantenportfolio behoren particulieren, starters en zelfstandigen, maar ook kleine, middelgrote en grote ondernemingen. In 2009 herpositioneerde Securex zijn merk, met een vernieuwd logo, de baseline human capital matters en 6 kerncompetenties: HR Services, Health & Safety, HR Insurance, HR Consulting, Social Admin en HR Research. Securex biedt een brede waaier aan producten en diensten, gaande van een ziekenfonds voor particulieren, loonadministratie en aangepaste verzekeringsproducten tot en met specifiek advies inzake rekrutering, health & safety, talent management en personeelsonderzoek voor zelfstandigen en bedrijven. Securex behaalde in 2009 een omzet van 226 miljoen euro. In België telt Securex medewerkers verdeeld over 26 regionale kantoren. Zij verzorgen de dienstverlening voor meer dan particulieren en bedrijven, voor meer dan zelfstandigen en voor bevoorrechte partnerboekhouders, -makelaars en -accountants. Securex is eveneens actief in Luxemburg en Frankrijk. Een team van ervaren onderzoekers binnen Securex HR Research ontwikkelt en hanteert kwalitatief hoogstaande en wetenschappelijk gevalideerde meetmodellen, zoals de ZebraZone modellen en vragenlijsten. Hiermee worden percepties van werknemers op het gebied van HR thema s als tevredenheid, vitaliteit, motivatie, leiderschap, in kaart gebracht. 5

8 IV. Een representatieve steekproef van Belgische werknemers Het onderzoek is gebaseerd op een bedrijfsonafhankelijke representatieve steekproef van respondenten, allemaal Belgische werknemers in loonverband. Om de representativiteit van de steekproef te garanderen hielden we rekening met de sociodemografische kenmerken geslacht, leeftijd, statuut en regio. 1 De verdeling van de steekproef stemt overeen met de verdeling op de Belgische arbeidsmarkt volgens gegevens van het Nationaal Instituut voor Statistiek en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Deze studie gebeurde in het kader van het meest recente ZebraZone benchmarkonderzoek in België. De data werden verzameld in januari en februari 2010, met online enquêtes bij een groot onderzoekspanel. Het jaarlijkse benchmarkonderzoek wil onder meer de tevredenheid, stress, motivatie en betrokkenheid van de Belgische loontrekkende werknemer in kaart brengen. Zo krijgen bedrijven een helder beeld van actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en kunnen ze de bedrijfseigen resultaten vergelijken met up-to-date arbeidsmarktgegevens. 1 55% van de steekproef bestaat uit mannen. 47% van de steekproef is jonger dan 40 jaar, 37% is arbeider en 78% werkt fulltime. 58% werkt in het Vlaamse Gewest, 33% in het Waalse Gewest en 9% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer details over de verdeling van de steekproef krijgt u op aanvraag. 6

9 V. Wat werd er gemeten? Een leeftijdsbewust personeelsbeleid in uw organisatie? De variabelen in dit onderzoek komen uit het ZebraZone Vitality, Performance & Excellence Model 2. Het VPE-model wordt schematisch afgebeeld in Figuur 1. Het model bestaat uit vier concepten, namelijk Werk- & Organisatiekenmerken aan de linkerzijde, en Vitaliteit, Performance en Excellence aan de rechterzijde. Werk- & Organisatiekenmerken zijn de zogenoemde drivers die een invloed hebben op de drie outcomes Vitaliteit, Performance en Excellence. Tot de Werk- & Organisatiekenmerken behoren bv. jobinhoud, werkomstandigheden, loopbaan, arbeidsvoorwaarden, De eerste outcome, Vitaliteit, omvat vier KPI s (key performance indicators), namelijk het stressniveau, het werkvermogen, de leefstijl en de energie van medewerkers. In tweede instantie meten we de Performance: hoe productief, betrokken, tevreden en gemotiveerd zijn de medewerkers uit de verschillende leeftijdsgroepen? Tot slot gaan we ook na in hoeverre medewerkers excelleren. Dit doen we door de KPI s veranderingsbereidheid, innovatie en ondernemingszin van medewerkers te meten. Alle KPI s zijn opgebouwd uit verschillende factoren. Een factor is een deelelement van een KPI en omvat één of meerdere items (vragen). Figuur 1: Het ZebraZone Vitality, Performance & Excellence Model 2 Dit ZebraZone model is stapsgewijs ontwikkeld op basis van heterogene nationale (N= 2 800, N= 1 500, ) en internationale (N= 8 290, ) datasets, die werden verzameld in het kader van de verschillende ZebraZone benchmarkstudies. Elke ontwikkelingsfase gebeurde in nauwe samenwerking met verschillende experten (arbeidspsychologen, HR-managers, professoren, HR-consultants, ). Op basis van deze uitgebreide datasets werden de verschillende concepten, de Key Performance Indicators (KPI s), alsook de factoren aan een grondige studie onderworpen (lineaire regressieanalyse, correlatieanalyse, ). Elke statistische analysemethode werd voorafgegaan door en afgerond met een diepgaand literatuuronderzoek. De uiteindelijke ZebraZone modellen worden gevalideerd via Structural Equation Modeling (SEM). 7

10 Naast de variabelen uit dit model werd in deze studie de sociodemografische variabele leeftijd opgenomen, onderverdeeld in 5 categorieën (minder dan 25 jaar, jaar, jaar, jaar, en 55 jaar en ouder). In Figuur 2 wordt de verdeling van de steekproef over de verschillende leeftijdsgroepen weergegeven. Deze verdeling geeft een representatief beeld van de verdeling van de leeftijdsgroepen binnen de volledige Belgische werknemerspopulatie. Figuur 2: Verdeling van de steekproef over de verschillende leeftijdsgroepen 8

11 VI. Resultaten In een eerste fase hebben we het Vitality, Performance en Excellence model onderworpen aan variantie-analyses (ANOVA), met als afhankelijke variabelen alle KPI s die de vitaliteit, performance en excellence van werknemers meten en als onafhankelijke variabele de leeftijd van die werknemers. Aan de hand van deze analyses kunnen we een overzicht geven van de aspecten van vitaliteit, performance en/of excellence die mee variëren met de leeftijd. In een tweede fase hebben we de werk- en organisatiekenmerken onderworpen aan een impactanalyse. Zo brengen we in beeld welke specifieke kenmerken een invloed hebben op de vitaliteit, performance en excellence voor de verschillende leeftijdsgroepen. Ook voor deze werk- en organisatiekenmerken hebben we via ANOVA bekeken hoe ze variëren in functie van de leeftijd van werknemers. A. Fluctueert de vitaliteit in functie van de leeftijd? Vitale medewerkers zijn medewerkers die niet teveel (negatieve) stress ervaren, die gezond zijn en weinig verzuimen, die er een gezonde levensstijl op na houden, voldoende energie hebben om de gevraagde inspanningen te leveren, en dus een optimaal werkvermogen bezitten. Daardoor zijn ze productiever, meer betrokken bij hun werk en de organisatie, meer tevreden en gemotiveerder. Dit alles leidt op zijn beurt tot meer mogelijkheden tot innovatie, meer bereidheid om aan veranderingen mee te werken en meer ondernemerschap. (bv. Boles, Pelletier, & Lynch, 2004; Loeppke, 2003; Mohler, Byrne, & Cropanzano, 2003; Wright & Cropanzano, 2000). Het gevolg hiervan is een hogere productiviteit van de organisatie. Enkele vragen die we met deze studie willen beantwoorden zijn de volgende: Is het zo dat de oudere werknemers minder vitaal zijn? Is dit zo voor alle facetten van vitaliteit? Welke KPI s variëren mee met de leeftijd? Verandert het werkvermogen met de leeftijd? Werknemers jonger dan 25 jaar schatten hun werkvermogen het hoogst in (zie figuur 3). Werknemers tussen 25 en 34 jaar scoren beter dan 45+ers. Vanaf 35 jaar vinden we geen verschil meer terug. Het werkvermogen van een 35-jarige verschilt niet significant van het werkvermogen van een 55+er. 3 3 Resultaten bekomen via post-hoc analyses. 9

12 Figuur 3: Werkvermogen in functie van de leeftijd De KPI werkvermogen omvat zowel fysieke als mentale aspecten. Dit laat ons toe het werkvermogen meer in detail te onderzoeken. Wat betreft het fysieke aspect vinden we een dalend patroon. We stellen vast dat de werknemers vanaf 35 jaar significant slechter scoren dan de jongere werknemers. Werknemers van 45 jaar en meer scoren bovendien ook significant slechter dan de werknemers tot 44 jaar. Kijken we meer in detail, dan zien we dat 92% van de minder dan 25-jarigen zich lichamelijk goed in staat voelt om te werken, ongeveer 90% van de 25- tot 54-jarigen gaat hiermee akkoord en 82% van de 55+ers antwoordt positief op deze vraag. Daarnaast vinden we verontrustende cijfers over de mate van lichamelijke pijn die werknemers ervaren bij de uitvoering van hun job. 18% van de minder dan 25- jarigen geeft aan dat lichamelijke pijn hem hindert bij het uitvoeren van zijn job. Dit percentage vergroot nog naarmate de leeftijd stijgt. 1 op 4 van de 25- tot 34-jarigen ervaart hinder en bij de 35- tot 44-jarigen is dit 27%. Bij de 45- tot 54-jarigen en de 55+ers is dit nog meer, ongeveer 1 op 3. Kijken we naar de psychische klachten dan zien we dat werknemers ouder dan 25 jaar niet verschillen van score. Werknemers jonger dan 25 jaar hebben wel significant minder klachten dan de 25- tot 34- jarigen en de werknemers vanaf 45 jaar. 4 Kijken we meer in detail naar de specifieke items, dan zien we bijvoorbeeld dat 28% van de 25- tot 34- jarigen aangeeft de laatste tijd snel kwaad te zijn (in tegenstelling tot 23% van de minder dan 25- jarigen). 25% van hen geeft ook aan meer dan vroeger kortaf te zijn tegen mensen in hun omgeving (in tegenstelling tot 18% van de minder dan 25-jarigen). 31% van de 45- tot 54-jarigen en 28% van de 55+ers voelt zich neerslachtiger dan anders (in tegenstelling tot 23% van de minder dan 25-jarigen). Toch stellen we vast dat op de vraag Ik ben psychisch goed in staat om te werken. 97% van de 4 Resultaten bekomen aan de hand van post-hoc analyses. 10

13 werknemers jonger dan 25 jaar positief antwoordt, en ongeveer 92% van de werknemers tussen 25 en 54 jaar. Van de 55+ers kan slechts 85% hiermee instemmen. We hebben eveneens onderzocht in welke mate de klachten hinderen bij het uitvoeren van de job: 11% van de minder dan 25 jarigen geeft aan dat psychische klachten hen hinderen bij het uitvoeren van hun job. Van de 25- tot 44-jarigen ervaart 17% hinder. 1 op 5 werknemers tussen 45 en 54 jaar ervaart hinder en van de 55+ers geeft zelfs 1 op 4 aan dat psychische klachten hem hinderen bij het uitvoeren van zijn job. Het zijn vooral de 35- tot 44-jarigen die een link zien tussen hun lichamelijke klachten en hun werk. Dit blijkt uit hun antwoord op de vragen Mijn lichamelijke klachten worden veroorzaakt door mijn werk. en Als ik een andere job had, zou mijn gezondheid beter zijn.. Niet minder dan 43% is van mening dat hun lichamelijke klachten worden veroorzaakt door hun werk! Voor de minder dan 25-jarigen en de 55+ers ligt dit percentage iets lager, toch nog steeds bijna 1 op 3 (32%). Daarnaast zien we dat 1 op 5 van de jongste werknemers ervan overtuigd is dat zijn gezondheid beter zou zijn als hij een andere job zou hebben. Van de 55+ers is meer dan 1 op 4 hiervan overtuigd. De werknemers tussen 25 en 54 jaar zijn het sterkst overtuigd dat hun gezondheid beter zou zijn moesten ze een andere job hebben, 1 op 3 geeft een positief antwoord op deze vraag. Tot slot nog een interessant resultaat: Op de vraag Ik denk dat ik, uitgaande van mijn huidige gezondheid, over 2 jaar nog in staat zal zijn om mijn huidige job uit te voeren, zien we een dalend antwoordpatroon naarmate de leeftijd stijgt. 90% van de minder dan 25-jarigen antwoordt hier positief op, terwijl dit bij de 55+ers nog slechts 76% is. Werknemers jonger dan 25 jaar schatten hun werkvermogen het hoogst in. Het werkvermogen van een 35-jarige verschilt echter niet meer van het werkvermogen van een 55+er. Let wel, het gaat hier om een combinatie van fysiek en psychisch werkvermogen! Indien we ons enkel toespitsen op het fysieke aspect, dan zien we wel een daling in functie van de leeftijd. Hoe ouder men wordt, hoe meer hinder men ervaart. Werknemers vanaf 25 jaar verschillen niet in de mate van psychische klachten. Tot slot zien vooral de 35- tot 44-jarigen een link tussen hun lichamelijke klachten en hun werk. 43% van hen meent dat hun lichamelijke klachten worden veroorzaakt door hun werk. Eén op 3 werknemers tussen 25 en 54 jaar is ervan overtuigd dat hun gezondheid beter zou zijn moesten ze een andere job hebben. 11

14 Hoe evolueert het energieniveau? Deze KPI gaat na in welke mate de werknemer zich fit voelt. Algemeen tonen de resultaten aan dat de jongste groep significant hoger scoort dan de andere leeftijdsgroepen. Werknemers vanaf 25 jaar verschillen niet in hun energieniveau. 5 Figuur 4: Energie in functie van de leeftijd Werknemers tussen 18 en 25 jaar, en tussen 35 en 44 jaar vinden het meest dat ze de laatste tijd actief en fit zijn. De percentages zijn respectievelijk 73% en 68%. Werknemers ouder dan 45 vinden dit het minst (61%). Werknemers tussen 25 en 34 jaar schommelen ertussenin met 65%. De jongste groep geeft zichzelf eveneens de hoogste score op de vraag Ik heb de laatste tijd meer energie dan anders. : 50% gaat akkoord met deze stelling. Bij de 45- tot 54-jarigen gaan het minste werknemers akkoord met deze stelling: 28%. Merk ook op dat de 55+ers hier even goed op scoren dan de 35- tot 44-jarigen, met 37%. Jeugd en energie lijken hand in hand te gaan. De jongste werknemers scoren het best op energie. Het energieniveau van de oudere werknemers (25+) verschilt echter niet! Zijn leefstijl en stress leeftijdsafhankelijk? De leefstijl van de werknemers (beweging, roken, alcoholgebruik, voeding, ontspanning) verschilt niet in functie van de leeftijd. Er worden ook geen leeftijdsverschillen gevonden voor de hoeveelheid stress die een werknemer ervaart. 5 Resultaat bekomen aan de hand van post-hoc analyses. 12

15 B. Worden medewerkers meer of minder performant naarmate ze ouder worden? Een goede gezondheid en voldoende energie alleen zijn niet voldoende. Goede medewerkers zijn ook tevreden, optimaal gemotiveerd, betrokken bij hun werk en hun organisatie, en tot slot productief. Productiviteit, betrokkenheid, motivatie en tevredenheid zijn de KPI s die onder Performance vallen. Talrijke wetenschappelijke studies tonen aan dat deze zaken een belangrijke invloed hebben op de (financiële) bedrijfsresultaten (d.i. de bottom-line van de organisatie) (bv. Feuss, Harmon, Wirtenberg, & Wides, 2004; Hung, Rundall, Cohen, Tallia, & Crabtree, 2006; Huselid, 1995; Judge et al., 2001; Williams, Rondeau, Xiao, & Francescutti, 2007). Bovendien beïnvloeden zaken als betrokkenheid, motivatie en tevredenheid ook indirect de bedrijfsresultaten, namelijk door de kosten van personeelsverloop en absenteïsme te beperken, en door de klantentevredenheid te verhogen (Gelade & Young, 2005; Rucci, Kim & Quinn, 1998). In de volgende paragrafen geven we een overzicht van de KPI s uit Performance die variëren in functie van de leeftijd van de werknemer. Welke leeftijdsgroep vindt zich het meest productief? Met de KPI productiviteit gaan we na hoe de medewerker zijn prestaties percipieert en hoe hij denkt dat zijn leidinggevende hem beoordeelt. In de resultaten stellen we een dalende trend vast tot aan de leeftijd van 54 jaar (zie figuur 5). Jongeren schatten hun productiviteit het hoogste in. Werknemers tussen de 45 en 54 jaar vinden zichzelf het minst productief. 6 Figuur 5: Productiviteit in functie van de leeftijd 6 Resultaten bekomen aan de hand van post-hoc analyses 13

16 Bij de 25- tot 34-jarigen speelt zich een interessant fenomeen af. In eerste instantie heeft 23% van hen moeite om zich te concentreren en vindt ook 23% dat zij de laatste tijd minder goed presteren. Hiermee scoren ze het slechtst in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen. Ze scoren echter eveneens het hoogst op het item Mijn leidinggevende is tevreden over mijn werk. in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen. 96% gaat hiermee akkoord. De negatieve percepties over hun eigen prestaties worden dus opgeheven doordat ze hun evaluatie zo positief inschatten. De 45- tot 54-jarigen geven zichzelf de laagste score op productiviteit. Ze zijn sceptischer dan de andere leeftijdsgroepen over zowel hun eigen prestaties als hoe die door hun leidinggevende worden beoordeeld. 25- tot 34-jarigen daarentegen, schatten zichzelf het laagst in, maar zijn dan weer het meest positief over hun voorkomen naar hun leidinggevende. Op welke leeftijd vertonen werknemers de meeste werkbetrokkenheid? Op deze KPI is het effect van leeftijd marginaal significant (p=.06). We stellen vast dat de jongste werknemers (minder dan 25 jaar) en de oudste werknemers (55+) de hoogste betrokkenheid met hun werk rapporteren. De score van de jongste werknemers verschilt significant met de 25- tot 54-jarigen, maar niet met de 55+ers. 7 De jongste werknemers zijn dus even betrokken bij hun werk als de oudste werknemers. Uit volgende grafiek (figuur 6) wordt inderdaad duidelijk dat de betrokkenheid met het werk een sterke duik neemt voor werknemers vanaf 25 jaar. Vanaf de leeftijd van 44 jaar zien we opnieuw een stijging. 7 Resultaten bekomen aan de hand van post-hoc analyses. 14

17 Figuur 6: Betrokkenheid met het werk in functie van de leeftijd Kijken we wat meer in detail naar deze gegevens, dan zien we dat 88% van de minder dan 25 jarigen enthousiast is over zijn werk. Bij de andere leeftijdsgroepen schommelt dit rond de 80%. 93% van de 45- tot 54-jarigen is ervan overtuigd dat zijn werk zinvol is. Hiermee zijn zij het meest positief in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen. Bij de 25- tot 34-jarigen is bijvoorbeeld 88% hiervan overtuigd en bij de minder dan 25 jarigen is dit 90%. Van de minder dan 25-jarigen vindt 91% dat de tijd voorbij vliegt als ze aan het werk zijn. De 25- tot 34-jarigen zijn een stuk minder enthousiast, net als de 45- tot 54-jarigen. Van deze leeftijdsgroepen vindt 84% dat de tijd voorbij vliegt. Van de 35- tot 44-jarigen gaat 88% akkoord met deze stelling en bij de 55+ers is dit 87%. De jongste en oudste werknemers zijn even sterk en het meest betrokken met het werk. Zijn er verschillen in kwantiteit én kwaliteit van motivatie? Voor de kwantiteit van de motivatie krijgen we een gelijkaardig beeld als bij de betrokkenheid met het werk. De jongste en de oudste werknemers scoren het best. 8 Let wel, ook op deze KPI is het effect van leeftijd marginaal (p=.06). 8 Resultaten bekomen aan de hand van post-hoc analyses. 15

18 Figuur 7: Motivatie in functie van leeftijd 86% van de minder dan 25-jarigen geeft aan dat ze gemotiveerd zijn om te gaan werken, terwijl dit bij de 25- tot 54-jarigen telkens ongeveer 78% is. De 55+ers zijn opnieuw iets gemotiveerder om te gaan werken; 82% antwoordt positief op deze vraag. Als we kijken naar het plezier dat werknemers ervaren om naar het werk te gaan, stellen we vast dat het ook vooral de jongste werknemers (minder dan 25 jaar) zijn die met plezier naar het werk gaan: 90% antwoordt positief op deze vraag. Het aantal werknemers uit de andere leeftijdsgroepen dat met plezier naar het werk gaat schommelt tussen de 77% en 81%. Het valt hierbij op te merken dat het gaat over de hoeveelheid motivatie (kwantiteit). Medewerkers kunnen echter niet alleen verschillen in de mate waarin ze gemotiveerd zijn, maar ook in het soort motivatie dat ze vertonen (kwaliteit). Terwijl de ene medewerker bijvoorbeeld hard zijn best zal doen om tegemoet te komen aan de hoge verwachtingen van zijn chef (gecontroleerd gemotiveerd), is de andere sterk gemotiveerd omdat hij gepassioneerd is door zijn werk (autonoom gemotiveerd). Deze dimensie van motivatie, de kwaliteit, wordt gemeten met het ZebraZone motivatiemodel 9. In dit onderzoek hebben we beide KPI s (gecontroleerde motivatie en autonome motivatie) uit het motivatiemodel grondig geanalyseerd. We vonden echter geen effect van leeftijd op gecontroleerde en autonome motivatie. Werknemers verschillen dus enkel in de hoeveelheid motivatie die ze ervaren, niet in de wijze waarop ze gemotiveerd zijn. De jongste en oudste werknemers zijn even sterk en het meest gemotiveerd om te komen werken. Merk ook op, werknemers verschillen enkel in de hoeveelheid motivatie die ze ervaren, niet in de wijze waarop ze gemotiveerd zijn. Andere kenmerken van performance De verschillende leeftijdsgroepen zijn even tevreden met hun job en organisatie, en voelen zich even betrokken bij hun organisatie. 9 Zie ook de white paper Een nieuwe kijk op motivatie. Deze white paper is gratis te downloaden op 16

19 C. Excellence, vooral bij jonge of oudere werknemers? Een leeftijdsbewust personeelsbeleid in uw organisatie? Een extra uitdaging voor organisaties kan zijn om niet enkel te streven naar vitale en performante werknemers, maar daarenboven naar werknemers die ondernemingsgezind zijn, hun organisatie en de producten aan derden verdedigen, bereid zijn aan de nodige veranderingen mee te werken en voldoende creativiteit aan de dag leggen om voortdurend te werken aan resultaatsverbetering. Ook voor deze aspecten (veranderingsbereidheid, innovatie en ondernemingszin, de drie KPI s die tot het concept Excellence behoren) zijn we gaan kijken of er verschillen zijn tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Wie is het meest bereid tot verandering? De KPI Veranderingsbereidheid gaat na in welke mate de werknemer zich kan vinden in de veranderingen die worden doorgevoerd in zijn organisatie. Daarbij wordt de vraag gesteld of de werknemer vindt dat die veranderingen noodzakelijk zijn, of er rekening wordt gehouden met zijn mening, of hij inspraak heeft en bereid is actief bij te dragen tot die veranderingen. In de resultaten stellen we een negatieve trend vast (zie figuur 8). Hoe ouder de werknemer, hoe minder positief men zich uitspreekt over deze KPI. De jongste werknemers (jonger dan 25 jaar) antwoorden hier significant positiever op dan de rest van de werknemers. Daarnaast zien we ook dat de oudste werknemers hier significant lager op scoren dan de werknemers tot 45 jaar. 10 Figuur 8: Veranderingsbereidheid in functie van leeftijd Meer in detail zien we dat 80% van de jongste werknemers (jonger dan 25 jaar) van mening is dat de veranderingen die doorgevoerd worden in zijn organisatie noodzakelijk zijn. Van de werknemers tussen 35 en 44 jaar deelt nog 72% die mening. Van de overige leeftijdsgroepen kan slechts 65% akkoord gaan met deze stelling. Het vertrouwen in de veranderingen neemt ook af met de leeftijd. 73% van de minder dan 25-jarigen is ervan overtuigd dat veranderingen die worden doorgevoerd tot verbeteringen zullen leiden. De 25- tot 34-jarigen zien het alvast een stuk pessimistischer in, slechts 58% gaat nog akkoord. Bij de oudste werknemers gelooft nog slechts de helft hierin. 10 Resultaten bekomen aan de hand van post-hoc analyses. 17

20 Voor de stelling Veranderingen in mijn organisatie zullen voor mijzelf positieve gevolgen hebben. zien we een gelijkaardig patroon. Ook hier gaat 73% van de jongste werknemers akkoord. Dit percentage vermindert direct voor werknemers van jaar naar 56% en slechts 48% van de oudste werknemers kan hiermee akkoord gaan. Wat betreft de inspraak die werknemers ervaren bij de veranderingen die hun organisatie doorvoert, zijn de meningen ook niet al te positief. De minder dan 25-jarigen scoren ook hier het hoogst op: 62% vindt dat rekening gehouden wordt met hun mening. Van de jarigen gaat nog slechts de helft akkoord met deze stelling en slechts 43% van de oudste werknemers vindt dat de organisatie rekening houdt met hun mening. Wat betreft de bereidheid om mee te werken aan de veranderingen zijn niet zo n opvallende verschillen te merken. Het verschil met de minder dan 25-jarigen blijft, maar is niet zo groot als voor de andere vragen. 97% van de minder dan 25-jarigen is bereid om aan veranderingen binnen de organisatie mee te werken, van de rest van de leeftijdsgroepen antwoordt telkens ongeveer 90% positief. Werknemers zijn bereid om mee te werken aan veranderingen die worden doorgevoerd, maar vooral werknemers ouder dan 25 jaar voelen zich niet echt gehoord omtrent deze veranderingen. Ze stellen zich ook vragen bij de gevolgen van deze veranderingen. Wie zijn de innovatieve werknemers? Deze KPI gaat na in welke mate de medewerker vindt dat zijn team open staat voor nieuwe ideeën en of deze ideeën ook effectief (kunnen) doorgevoerd worden. De minder dan 25-jarigen scoren het hoogst op innovatie. Het verschil is enkel significant met de jarigen. 11 Let wel, het algemene effect van leeftijd op deze KPI is slechts marginaal significant (p=.06). Figuur 9: Innovatie in functie van leeftijd 11 Resultaten bekomen aan de hand van post-hoc analyses. 18

Jonge en oude werknemers even gemotiveerd, maar ook even gestrest

Jonge en oude werknemers even gemotiveerd, maar ook even gestrest Jonge en oude werknemers even gemotiveerd, maar ook even gestrest Betrokkenheid bij het werk, productiviteit en veranderingsbereidheid van Belgische werknemers zijn leeftijdsgebonden Brussel, Uit een recente

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Bijna 70% van de Belgen is tevreden over de leiderschapsstijl van zijn baas

Bijna 70% van de Belgen is tevreden over de leiderschapsstijl van zijn baas Bijna 70% van de Belgen is tevreden over de leiderschapsstijl van zijn baas Effectief leiderschap leidt tot verhoogde motivatie en prestaties op het werk Internationale HR-dienstverlener Securex peilt

Nadere informatie

Unieke internationale studie van Securex peilt naar de vitaliteit, performance en excellence van werknemers uit 8 verschillende landen

Unieke internationale studie van Securex peilt naar de vitaliteit, performance en excellence van werknemers uit 8 verschillende landen Unieke internationale studie van Securex peilt naar de vitaliteit, performance en excellence van werknemers uit 8 verschillende landen Belgen scoren slecht op het vlak van vitaliteit door een slechte leefstijl

Nadere informatie

ZebraZone onderzoek: Stress bij Nederlandse werknemers zorgt voor lagere bedrijfsprestaties!

ZebraZone onderzoek: Stress bij Nederlandse werknemers zorgt voor lagere bedrijfsprestaties! PERSDOSSIER ZebraZone onderzoek: Stress bij Nederlandse werknemers zorgt voor lagere bedrijfsprestaties! Naarden, februari 2008 Meer dan één vierde van de Nederlandse medewerkers ervaart frequent tot zeer

Nadere informatie

Hoge werkbelasting, demotivatie, pesterijen en ongezonde leefstijl doen ziekteverzuim drastisch toenemen

Hoge werkbelasting, demotivatie, pesterijen en ongezonde leefstijl doen ziekteverzuim drastisch toenemen Hoge werkbelasting, demotivatie, pesterijen en ongezonde leefstijl doen ziekteverzuim drastisch toenemen Brussel, Recent onderzoek 1 door Securex, internationale speler op gebied van HR-dienstverlening,

Nadere informatie

Retentiemanagement in KMO s

Retentiemanagement in KMO s whitepaperfebruari 2011 Retentiemanagement in KMO s Waarom retentiemanagement zo belangrijk is binnen KMO s Hoe bindt u werknemers aan een KMO? Belang van effectief leiderschap binnen het retentiebeleid

Nadere informatie

WHITE PAPER. Vitaliteit en motivatie van de Nederlandse werknemer

WHITE PAPER. Vitaliteit en motivatie van de Nederlandse werknemer WHITE PAPER Vitaliteit en motivatie van de Nederlandse werknemer ZebraBenchmark Nederland 2008 I. INHOUD I. INHOUD... 1 II. VOORWOORD EN SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN... 3 III. INLEIDING... 6 A. WAT LEERT

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen motiveert en verlaagt stress

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen motiveert en verlaagt stress Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen motiveert en verlaagt stress Werknemers houden rekening met MVO-criteria bij hun jobkeuze Brussel, Het nieuwste MVO-onderzoek 1 dat Securex, specialist inzake personeelsbeheer,

Nadere informatie

Duidelijke stijlbreuk wat betreft het personeelsverloop in 2010

Duidelijke stijlbreuk wat betreft het personeelsverloop in 2010 Duidelijke stijlbreuk wat betreft het personeelsverloop in 2010 Stijging vrijwillig verloop en daling onvrijwillig verloop door heropleven van arbeidsmarkt na crisis Nieuwe war for talent aangebroken Brussel,

Nadere informatie

Crisis doet arbeiders minder en bedienden meer verzuimen

Crisis doet arbeiders minder en bedienden meer verzuimen Crisis doet arbeiders minder en bedienden meer verzuimen Brussel,. - Recent onderzoek door Securex, internationale speler in HR-dienstverlening, toont aan dat het ziekteverzuimpercentage van Belgische

Nadere informatie

Ontevredenheid over baas stijgt

Ontevredenheid over baas stijgt Ontevredenheid over baas stijgt Overtuigend en coachend leidinggeven grootste invloed op tevredenheid Vlamingen voor het eerst minder tevreden Brussel, 6 oktober 2011 - Innovatief onderzoek 1 van Securex,

Nadere informatie

Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten

Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten Ruim 11.000 ondernemingen gingen er in 2014 over de kop. Daarmee is 2014 het tweede slechtste jaar ooit qua aantal faillissementen.

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2006

BedrijfsGezondheidsIndex 2006 BedrijfsGezondheidsIndex 2006 Op het werk zijn mannen vitaler dan vrouwen Mannen zijn vitaler en beter inzetbaar dan vrouwen. Dit komt mede doordat mannen beter omgaan met stress. Dit blijkt uit de jaarlijkse

Nadere informatie

KWIC INSTRUMENT. Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst

KWIC INSTRUMENT. Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst KWIC INSTRUMENT 17 Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst 1. Doelstelling instrument Dit instrument is een meting van arbeidsklimaat door middel van slechts

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2008:

BedrijfsGezondheidsIndex 2008: BedrijfsGezondheidsIndex 2008: Nederland niet klaar voor verhoogde AOW-leeftijd Een derde van de oudere Nederlandse werknemers (50+) is nog niet klaar voor een hogere AOW-leeftijd. Dat blijkt uit de LifeGuard

Nadere informatie

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig DraagZorgvoorUwZorg Zorg voor Uw Talent Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Engagement, meer dan tevredenheid

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2007

BedrijfsGezondheidsIndex 2007 BedrijfsGezondheidsIndex 2007 Oudere werknemers zijn vitaler Oudere werknemers zijn vitaler en ervaren een betere mentale gezondheid dan hun jongere collega s. Dit komt mede doordat ze een gezondere leefstijl

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset Jeugdzorg 7 juni 2013 RAPPORTAGE totaalset Resultaten voordezorg.nl Zes jeugdzorgorganisaties hebben meegedaan aan voordezorg.nl. Medewerkers hebben antwoord gegeven op de vragen: Hoe denkt u over uw werk?

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

Absenteïsme. Actueel? Agenda. Gastcollege Artevelde Hogeschool oktober 2014

Absenteïsme. Actueel? Agenda. Gastcollege Artevelde Hogeschool oktober 2014 Absenteïsme Gastcollege Artevelde Hogeschool oktober 2014 Frank Vander Sijpe Director HR Research Securex Actueel? 2 Agenda Wie is Securex Juridisch kader Absenteïsme? Medische controle Actualiteit Cases

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Vision de l absentéisme

Vision de l absentéisme Vision de l absentéisme Securex in Europa 1.600 medewerkers/specialisten in België, Frankrijk en Luxemburg 29 contactpunten voor klanten waarvan 26 in België 2 in Frankrijk 1 in Luxemburg Omzetcijfer van

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.8.1. Inleiding De WHO heeft in haar omschrijving het begrip gezondheid uitgebreid met de dimensie sociale gezondheid en deze op één lijn gesteld met de lichamelijke en psychische gezondheid. Zowel de

Nadere informatie

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid Achtergrond informatie Quickscan Bevlogenheid Bezoek onze website op Twitter mee via @Activeliving93 Linken? Linkedin.com/company/active-living-b.v. Bezoekadres Delta 40 6825 NS Arnhem Altijd ~ Overal

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Rapport. Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de horeca 2013. Brussel, februari 2015. Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe.

Rapport. Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de horeca 2013. Brussel, februari 2015. Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe. Rapport Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de horeca 2013 Brussel, februari 2015 Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe. Dit rapport verstrekt informatie uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor

Nadere informatie

Rapport Intake Loopbaantraject

Rapport Intake Loopbaantraject Rapport Intake Loopbaantraject Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 20/02/2015 Inleiding In het kader van een loopbaantraject hebt u een tweetal vragenlijsten ingevuld die u inzicht

Nadere informatie

Leven & Loopbaan KVGO. Door Hellen van Lienden (Viven)

Leven & Loopbaan KVGO. Door Hellen van Lienden (Viven) Leven & Loopbaan KVGO Door Hellen van Lienden (Viven) Wie denkt zij dat ze is Achtergrond in Management & Consultancy Oprichter St. Viven Diensten gericht op groei van mens / organisatie Leefplezier &

Nadere informatie

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers JA-Groep Arbo Verzuimmanagement Licentiehouder Blikopwerk.nl Het Ravelijn 1 (gebouw Kamer van Koophandel) 8233 BR Lelystad T 0320 286724 info@jonkmanassurantiegroep.nl

Nadere informatie

Monitor @Work. Werkbeleeftijd. Trends in de relatie tussen werkbeleving en leeftijd in Nederland. Drs. J. Prins MBA RI Drs. K. Oomkes Drs. J.

Monitor @Work. Werkbeleeftijd. Trends in de relatie tussen werkbeleving en leeftijd in Nederland. Drs. J. Prins MBA RI Drs. K. Oomkes Drs. J. Monitor @Work Werkbeleeftijd Trends in de relatie tussen werkbeleving en leeftijd in Nederland Drs. J. Prins MBA RI Drs. K. Oomkes Drs. J. Houtman SKB Vragenlijst Services Postbus 12354 1100 AJ Amsterdam

Nadere informatie

Ziekteverzuim het laagst bij werknemers met een hoge mate van autonomie en veel steun van collega's en leidinggevenden

Ziekteverzuim het laagst bij werknemers met een hoge mate van autonomie en veel steun van collega's en leidinggevenden Ziekteverzuim het laagst bij werknemers met een hoge mate van autonomie en veel steun van collega's en leidinggevenden Martine Mol en Jannes de Vries Een hoge werkdruk onder werknemers komt vooral voor

Nadere informatie

Hieronder vindt u de resultaten van het tevredenheidsonderzoek voor leerkrachten 2012, zoals aangekondigd in het DO 02/03 van 08 mei 2013.

Hieronder vindt u de resultaten van het tevredenheidsonderzoek voor leerkrachten 2012, zoals aangekondigd in het DO 02/03 van 08 mei 2013. VILLE DE BRUXELLES DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE STAD BRUSSEL DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Ter attentie van het onderwijzen d personeel(en gelijkgesteld) van de schoolinstellingen DE 2012-2013 02

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

Tevredenheid van het onderwijzend personeel 2012

Tevredenheid van het onderwijzend personeel 2012 Tevredenheid van het onderwijzend personeel 2012 Resultaten Kabinet van Faouzia HARICHE Schepen van Openbaar onderwijs, Jeugd en het Jonge Kind Stadhuis - 1, Grote Markt - 1000 Brussel Tel. : 02/279.49.10

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer: maatstaf voor de duurzaamheid van de ondernemersloopbaan

De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer: maatstaf voor de duurzaamheid van de ondernemersloopbaan Loopbanen De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer: maatstaf voor de duurzaamheid van de ondernemersloopbaan Penne, K., & Bourdeaudhui, R. (2015). De competentieportfolio van de Vlaamse

Nadere informatie

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig?

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Resultaten van 10 jaar onderzoek naar de beleving en beoordeling van arbeid Prof. Dr. Hans De Witte Gewoon Hoogleraar Arbeidspsychologie, WOPP-KU Leuven Seminarie

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers

Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers voordezorg.nl Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Benchmark 2012 Samenvatting onderzoek vitaliteit hoofdverzekerden IZZ 2 IZZ Samenvatting voordezorg.nl IZZ Samenvatting voordezorg.nl

Nadere informatie

Preventie van werkdruk in de bouwsector. Werknemer

Preventie van werkdruk in de bouwsector. Werknemer Preventie van werkdruk in de bouwsector Werknemer Inhoud Wat is werkdruk/stress? Welke factoren bevorderen stress op het werk? Hoe herken ik stress-symptomen bij mezelf? Signalen van een te hoge werkdruk

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure Brochure Uw situatie Nederlandse werkgevers zijn ervan overtuigd dat een vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt leidt tot stijgende personeelskosten [bron: CBS/2013]. De kans dat relatief meer ouderen

Nadere informatie

Rapport Vitaliteitscan

Rapport Vitaliteitscan Rapport Vitaliteitscan Voor: F.K.J Kras 24 maart 2011 Rapportage Individuele Scan Geachte heer/mevrouw F.K.J Kras Hieronder treft u de rapportage aan van de door u ingevulde vitaliteitscan voor werkenden.

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

Personeelsverloop in de privésector

Personeelsverloop in de privésector whitepaperapril 2011 Personeelsverloop in de privésector Benchmark België 2010 Evolutie van het personeelsverloop tussen 2003 en 2010 Een nieuwe war for talent -episode in het vooruitzicht? Ontdek de risicogroepen

Nadere informatie

Technische nota. Brussel, december 2011

Technische nota. Brussel, december 2011 Technische nota Werkbaar werk en de inschatting van zelfstandige ondernemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten. Resultaten uit de werkbaarheidsmetingen 2007 en 2010

Nadere informatie

werkbaar werk uitvoerend bediende

werkbaar werk uitvoerend bediende werkbaar werk uitvoerend bediende juli 2009 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2007 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en sociale

Nadere informatie

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt Absenteïsme beleid Inhoud 1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt 2. Maatregelen bij absenteïsme 3. Kosten van ziekteverzuim 4. Ziekteverzuim volgens de kenmerken van de werkgever 5. Ziekteverzuim

Nadere informatie

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Resultaten Tempo-Team arbeidsmarkt tevredenheidsonderzoek 2011 Heropleving arbeidsmarkt gaat hand in hand met aandacht voor werk/privé-evenwicht

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID. Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016

LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID. Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016 LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016 EVEN VOORSTELLEN Loyalis in de zorg: een deskundige partner voor werkgevers; Ontstaan uit de wereld van pensioen en sociale zekerheid;

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober 2017 Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Managementsamenvatting In het kader van de totstandkoming van het

Nadere informatie

Rendement op investeren in gezondheid

Rendement op investeren in gezondheid Rendement op investeren in gezondheid 26 Augustus 2015 Marc Spoek Stichting IZZ Stichting IZZ Collectiviteit van werknemers en werkgevers in de zorg Inkoper van IZZ zorgverzekering bij Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

Meer doen met minder mensen

Meer doen met minder mensen Meer doen met minder mensen Aryan de Leeuw A.deLeeuw@vcd.nl Healthtivity, 25 september Agenda Inleiding Sector zorg Productiviteit Businesscase Health Intelligence Inleiding Hoe kunnen we meer doen met

Nadere informatie

Investeren in werkgeluk als business model

Investeren in werkgeluk als business model Investeren in werkgeluk als business model Zandvoort, 15 juni 2017 Visie op relatie medewerker - bedrijfsresultaat Gezondheid Succesvolle organisatie Bart van Opstal Client Consultant Health & Benefits

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Een People Analytics onderzoek door Introductie: Waarom onderzoek naar leidinggevenden in een callcenter? Een organisatie ontwikkelt wanneer

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee?

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee? Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Sturen op energiebronnen Je stijl als leidinggevende Wie wil er wat mee? Wat

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Onderzoek heeft aangetoond dat een hoge mate van herstelbehoefte een voorspellende factor is voor ziekteverzuim. Daarom is in de NL-SH ook de relatie

Onderzoek heeft aangetoond dat een hoge mate van herstelbehoefte een voorspellende factor is voor ziekteverzuim. Daarom is in de NL-SH ook de relatie Samenvatting Gehoor en de relatie met psychosociale gezondheid, werkgerelateerde variabelen en zorggebruik. De Nationale Longitudinale Studie naar Horen Slechthorendheid is een veelvoorkomende chronische

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

werkbaar werk geschoolde arbeider / technicus

werkbaar werk geschoolde arbeider / technicus werkbaar werk geschoolde arbeider / technicus juli 2009 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2007 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering

Nadere informatie

ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid? Thema s en voorbeelden.

ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid? Thema s en voorbeelden. ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid? Thema s en voorbeelden. U wilt ESF-subsidie aanvragen en inzetten om vorm te geven aan een project Duurzame Inzetbaarheid dat specifiek gericht is op en ten goede komt

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT

WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT Versie : 0.1 Auteur : Alfred Wagenaar Datum : 14 Februari 2008 Review : Ewout ten Broek Status : Concept 2 1 RESULTATEN In dit rapport zullen allereerst

Nadere informatie

SCAN VOOR DUURZAAM PERSONEELSBELEID

SCAN VOOR DUURZAAM PERSONEELSBELEID SCAN VOOR DUURZAAM PERSONEELSBELEID Maak eens zichtbaar hoe uw bedrijf of organisatie eruit ziet in leeftijdsopbouw, verdeling man/vrouw, en wat uw bedrijf aan personeelsbehoeften heeft voor in de nabije

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Irene Houtman & Ernest de Vroome (TNO) In het kort: Onderzoek naar de ontwikkeling van burn-outklachten en verzuim door psychosociale

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Leen Heylen, CELLO, Universiteit Antwerpen Thomas More Kempen Het begrip eenzaamheid Eenzaamheid is een pijnlijke, negatieve ervaring die zijn oorsprong vindt in een

Nadere informatie

MYMINDWORKS Quick Scan

MYMINDWORKS Quick Scan MYMINDWORKS Quick Scan MINDWORKS QUICK SCAN MEET DE MENTALE GEZONDHEID VAN JE MEDEWERKER, TEAM EN ORGANISATIE De MindWorks Quick Scan meet de mentale gezondheid van je medewerkers, je team en organisatie.

Nadere informatie

Inzetbaar worden Inzetbaar blijven Inzetbaarheid verhogen

Inzetbaar worden Inzetbaar blijven Inzetbaarheid verhogen Wie ben ik Inzetbaar worden Inzetbaar blijven Inzetbaarheid verhogen Integrale aanpak Wie staat waar? Gezondheidsmatrix Obv 1000 FTE Vitaal 110% 15% Gezond 100% 20% Potential at risk 90% 30% At risk 80%

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 Rapport - Overzicht 1. Doelstelling 2. Het Performance-Happiness Model 3. Belangrijkste uitkomsten 4. De 5Cs 5. Vertrouwen, trots en erkenning 6. Vergelijking

Nadere informatie

Vitaal Leiderschap Inzet op Maat

Vitaal Leiderschap Inzet op Maat Vitaal Leiderschap Inzet op Maat Wat wil je graag weten? Waar zit je niet op te wachten? Paul Rijnierse Vitaliteitspecialist Ik help mensen en organisaties het beste uit zichzelf en elkaar te halen! www.adaptics.nl

Nadere informatie

Werkbaar werk kortgeschoolde arbeider

Werkbaar werk kortgeschoolde arbeider Werkbaar werk kortgeschoolde arbeider 2004-2010 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2010 Brussel juli 2011 Inleiding In het Pact 2020 spraken de Vlaamse Regering

Nadere informatie

MEDEWERKERSONDERZOEK 2017

MEDEWERKERSONDERZOEK 2017 MEDEWERKERSONDERZOEK 2017 STICHTING IKPOB RAPPORTAGE Beste lezer, Voor u ligt de rapportage van het medewerkersonderzoek binnen het openbaar bestuur. De resultaten in deze rapportage zijn gebaseerd op

Nadere informatie

WAKKER HOUDEN OP HET WERK : Krachtlijnen voor een leeftijdsneutraal stimulerend personeelsbeleid

WAKKER HOUDEN OP HET WERK : Krachtlijnen voor een leeftijdsneutraal stimulerend personeelsbeleid 1 WAKKER HOUDEN OP HET WERK : Krachtlijnen voor een leeftijdsneutraal stimulerend personeelsbeleid Luc Derijcke, UAMS 2 Allerlei push- en pullfactoren bepalen activiteitsgraad oudere werknemers Focus op

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Zakelijke dienstverlening November 2008 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2007 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse

Nadere informatie

Loonwijzer-rapport. Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van ontslagen voor blijvers. Inleiding. Ontslaan van werknemers

Loonwijzer-rapport. Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van ontslagen voor blijvers. Inleiding. Ontslaan van werknemers Loonwijzer-rapport Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van voor blijvers Tom Vandenbrande en Fernando Pauwels Hoger Instituut voor de Arbeid Katholieke Universiteit Leuven In dit

Nadere informatie

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Medewerkers in de uitzend- en recruitmentbranche zijn er voornamelijk

Nadere informatie