De apotheker en de gemeente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De apotheker en de gemeente"

Transcriptie

1 Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet! Neemt u het initiatief? Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

2 De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet! Inhoud Voorwoord 5 Even kennismaken: De gemeente 6 KNMP voorzitter Rik van der Meer: Een avontuur, dat om pro-actief handelen vraagt 8 Decentralisatie van zorgtaken: Waar praten we precies over? 10 Frans Rutjes en Mark Bruijnzeels: Iedereen weet waar de apotheek zit. Buit dat nog meer uit 12 Laurens Klappe en Marga van Weelden: Wij zien veel samenwerkingsmogelijkheden 14 Daphne Louwerier en Janet Kroon: Maak je zichtbaar voor de gemeente 16 Gespreksonderwerpen met de gemeente: - Wat heeft de apotheker te bieden? 18 - Wat wil de apotheker graag van de gemeente weten? 18 - Welke (patiënten)groepen zijn interessant om met de gemeente te bespreken? 18 Tips voor samenwerking met andere zorgverleners en de gemeente 19 Best practices 20 Relevante websites 21 3

3 Voorwoord De zorg in Nederland is onderhevig aan grote veranderingen. Per 1 januari 2015 gaat het Rijk belangrijke taken op het gebied van (jeugd)zorg en participatie decentraliseren richting gemeente. Voor de dagelijkse praktijk van de apotheker betekent dit onder andere dat veel meer mensen langer de apotheek blijven bezoeken omdat zij thuis blijven wonen. Ook krijgt de apotheker meer te maken met patiënten met meervoudige, complexe aandoeningen die vanuit huis zorg nodig hebben. Tegelijkertijd biedt de decentralisatie kansen om de zorg in de buurt op maat te organiseren. De gemeente heeft hiervoor veel beleidsvrijheid gekregen, maar de kennis over de zorg ontbreekt vaak. Al met al is er dus nog heel veel onbekend. Voor u de kans om proactief te laten zien wat u allemaal in huis heeft en doet om de zorg in de buurt op peil te houden. Het devies is dan ook: Laat zien wat u de wijk of buurt te bieden heeft op het gebied van farmaceutische patiëntenzorg en help mee om de zorg in de buurt voor de toekomst in te vullen. Zelfstandig, maar ook vooral in samenwerking met de huisarts, de verpleegkundige en andere zorgverleners /en instellingen. Dit boekje De apotheker en de gemeente is het startschot om kansen te verkennen, met elkaar in de zorg, maar ook zeker in gesprek met de gemeente. Maak zichtbaar wat de apotheker de gemeente te bieden heeft en wat zij in samenwerking met andere zorgverleners kan bijdragen om de gezondheid van de mensen in een bepaalde gemeente te verbeteren. Ga het gesprek aan! De KNMP daagt u uit om deze handschoen op te pakken en ter ondersteuning starten wij met de uitgave van dit boekje met de eerste tips and tricks om het contact op gang te brengen. Ik wens u veel succes! Leon Tinke Directeur KNMP 5

4 Even kennismaken: De gemeente Nederland telt ongeveer 415 gemeenten. Met de gemeente contact hebben of samenwerken is een rekbaar begrip. Bij wie (welke beleidsafdeling of welke ambtenaar) binnen de gemeente moet u zijn? Gaat het om een dienst van de gemeente of een organisatie die in opdracht van de gemeente (zorg)taken uitvoert? Of zoekt u juist een politieke invalshoek? Om te weten tot wie u zich het beste kunt richten, is het goed om zicht te hebben op de structuur van de ambtelijke en politieke organisatie van uw gemeente en de taken die de gemeente in de zorg op zich neemt. De organisatie van de gemeente De gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Zij benoemt de wethouders, stelt de beleidskaders, jaarrekening en begroting vast en agendeert kwesties die zij belangrijk vindt. De raad heeft een controlerende taak. De raad heeft de gelegenheid haar mening over voorgesteld beleid te laten horen of wijzigingen aan te brengen, waarna zij het beleid - vaak voor meerdere jaren - vaststelt. De gemeentesecretaris leidt de gemeentelijke organisatie als algemeen directeur. De wethouder Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De wethouder is de politiek verantwoordelijke voor de uitvoering van een portefeuille, bijvoorbeeld zorg en volksgezondheid. Hij initieert het beleid en legt daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. De wethouder redeneert primair vanuit een politieke context en opdracht: om goede resultaten te boeken voor de burgers - zoals het realiseren van goede voorzieningen - of oplossingen te vinden voor problemen in stad of dorp. De wethouder legt beleid aan de raad voor. Hierin zijn prioriteiten, acties en de verdeling van gemeentelijke middelen verwoord. De gemeenteambtenaar Ambtenaren bereiden het beleid voor en organiseren de uitvoering ervan. Daarnaast ondersteunen en adviseren zij de wethouder over het te voeren beleid. Ambtenaren zijn daardoor voor apothekers en andere zorgpartijen een laagdrempelige ingang voor informeel overleg over zorggerelateerde vraagstukken. U kunt beleidsmedewerkers benaderen over bijvoorbeeld het ontbreken van bepaalde voorzieningen in een wijk of het signaleren van maatschappelijke trends. Wmo-raad In bijna alle gemeenten zijn ook Wmo-raden. Deze kunnen het college van B&W gevraagd en ongevraagd adviseren. De Wmo verplicht gemeenten/wethouders om cliëntorganisaties bij de 6

5 voorbereiding van Wmo beleid te betrekken (vaak in vorm van een Wmo-raad) en om over het gevoerde Wmo-beleid verantwoording af te leggen aan gemeenteraad en burger. GGD Iedere gemeente is op grond van Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor het in stand houden van een GGD. De GGD beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de burgers. De meest zichtbare activiteiten van de GGD zijn: uitvoering van infectieziektebestrijding, het opzetten en doen uitvoeren van preventieprogramma s. Daarnaast zorgt de GGD voor het monitoren van de gezondheid van de inwoners en adviseert deze het college van B&W proactief over gezondheidsaspecten van beleid. Gemeentelijke taken De gemeente heeft op diverse beleidsterreinen voornamelijk een financiële en kaderstellende rol: welke hoeveelheid geld wordt aan welke taken besteed en wat zijn de regels voor de uitvoering daarvan? Daarnaast heeft zij op veel domeinen een regierol: bijvoorbeeld ervoor zorgen dat verschillende partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en jeugd moeite doen gezamenlijk tot optimale resultaten en onderlinge afstemming van activiteiten komen. De uitvoering van diverse taken doet de gemeente vaak niet zelf: deze ligt in handen van private zorginstellingen en partijen. De gemeente stuurt hierop via opdrachtverlening en het beschikbaar stellen van subsidie. Met de invoering van de Wmo, hebben gemeenten nieuwe taken gekregen op gebied van hulp en ondersteuning van burgers. Het gaat bijvoorbeeld om ondersteuning van (overbelaste) mantelzorgers en voorzieningen tegen eenzaamheid. Ook heeft de gemeente taken op het gebied van preventieve ouderenzorg. Soms heeft de gemeente daarnaast een loket of stichting in eigen beheer, zoals het Wmo- of bijstandsloket. Tenslotte heeft de gemeente een beleidsrol: zoals het ontwikkelen van beleid voor gezondheid, Wmo-taken en sport. In nota s legt de gemeente vast welke ambities zij heeft voor de komende jaren en hoe zij haar doelen wil verwezenlijken. Steeds meer zoekt de gemeente naar een samenhangende aanpak van preventieve en curatieve doelen. Gemeenten werken veel met andere gemeenten samen, zowel inhoudelijk als facilitair. Het kan nuttig zijn te verkennen welke regionale samenwerking uw gemeente heeft op het gebied van zorg en welzijn; wellicht wilt u als apotheker eens aansluiten bij een regionaal overleg over volksgezondheid, of een regionaal platform voor de uitvoering van een leefstijlprogramma. Bron: Huisarts en gemeente: Samen in de wijk. 7

6 Rik van der Meer, apotheker te Den Haag en Voorzitter KNMP Een avontuur, waar we ons pro-actief in moeten opstellen Natuurlijk maakt hij zich zorgen. Hoe gaat de gemeente straks de zorg organiseren? Wat zijn risico s voor de continuïteit in de zorg voor kwetsbare patiënten? Hoe gaat het met de kwaliteit? Maar er zijn ook kansen. Laten we deze transitie aangrijpen om de intergale zorg goed aan te pakken. Apotheker Rik van der Meer in Den Haag is al jaren actief in de zorg rondom psychiatrische patiënten in een beschermde woonomgeving. Goede afspraken over de kwaliteit van leveringen, protocollen, werkafspraken met instellingen en zorgverzekeraars. Dat loopt al jaren goed, zegt apotheker Rik van der Meer. Het gaat om kwetsbare patiënten voor wie het essentieel is dat de continuïteit in de zorg goed wordt bewaakt. Nu worden deze zorg en infrastructuur nog door de AWBZ vergoed. Maar per 1 januari 2015 wordt de gemeente ook voor deze groep patiënten tot een bepaalde zorgzwaarte - verantwoordelijk. Op dit moment is het voor alle partijen, zorgverleners én gemeente, nog een grote zoektocht hoe dit in het vat te gieten. Hij maakt zich zorgen, vanzelfsprekend. Want hoe gaat de gemeente het straks organiseren? Welke zorg gaan zij inkopen? Bij wie van de gemeente moet je als zorgverlener zijn? Hoe lopen de vergoedingen? Wordt juist deze kwetsbare groep psychiatrische patiënten straks niet de dupe van een marktgerichte benadering, omdat er fors bezuinigd moet worden? Vragen, vragen, vragen. Van der Meer: Maar juist omdat het allemaal nog niet vastligt is er ruimte om kansen te benutten. Het is een avontuur waar we ons pro-actief in moeten opstellen. Integrale zorg, kansen benutten! Pro-actief, kansen benutten, ruimte pakken. Hoe vertaal je dat als apotheker naar de praktijk? Het is in deze fase heel belangrijk dat partijen elkaar opzoeken, is de overtuiging van Van der Meer. Ga om de tafel zitten met lokale bestuurders en andere zorgverleners, zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen en lokale zorginstellingen. Probeer afspraken te maken hoe je straks samen integrale zorg kunt organiseren, hoe je deze kunt toetsen en welke resultaten je wilt bereiken. In deze samenwerkingsverbanden ligt de grote kracht. Die slag moeten we echt gaan maken. Doe zaken met zorgverleners die dit samenwerkingsmodel omarmen en koester de driehoek huisarts - wijkverpleegkundige - apotheker. Daarvoor hoef je echt niet in één pand te zitten. Als je elkaar maar kunt vinden en goede afspraken kunt maken. Als je een eenheid vormt, ben 8

7 je een krachtige, betrouwbare en deskundige gesprekspartner voor de gemeente en heb je ook een betere onderhandelingspositie. Elke gemeente heeft de vrijheid om de zorg straks naar eigen inzicht in te richten. Zorg dus dat je er al in een vroeg stadium betrokken bent bij de voorbereidingen. Want we willen allemaal dat de zorg op een kwalitatief hoog niveau blijft. Dat zijn we aan onze patiënten verplicht

8 Decentralisatie van zorgtaken: Waar praten we precies over? In 2012 kregen personen zorg zonder verblijf in een instelling en personen zorg met verblijf. Met de veranderingen in de langdurige zorg zullen er per jaar ouderen, gehandicapten en 800 psychiatrische patiënten zelfstandig moeten gaan wonen. Het aantal 80plussers zal de komende 10 jaar verdubbelen naar 1,3 miljoen en het aantal personen met zorg met verblijf neemt vanaf 2014 verder af. Per 1 januari 2015 staan er ingrijpende veranderingen in de zorg op de agenda, zoals: De AWBZ verdwijnt en er blijft slechts een kern-awbz over voor de meest kwetsbaren in de samenleving die de meest, zware zorg nodgig hebben. De Kern-AWBZ wordt de Wet Langdurige Zorg. Lichtere zorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo (gemeenten), zorgverzekering of private middelen. Persoonlijke verzorging en verpleging (wijkverpleging) gaat onder de Zorgverzekeringswet vallen. Dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente en zij hebben hierin een ruime beleidsvrijheid. Deze taken gaan uit de AWBZ en naar de Wmo. Het budget in de gemeente krimpt: er moet dus meer met minder gebeuren. Meer inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Het budget voor het mantelzorgcompliment gaat over op de gemeente en de gemeente bepaalt de invulling ervan. Meer kwetsbare ouderen blijven in een thuissituatie wonen. In de Wmo 2015 zijn zorgaanbieders verplicht om een verzoek om informatie te honoreren, wanneer de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven. Hierbij moet de zorgaanbieder het BSN van de patiënt vermelden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdhulp met de invoering van de nieuwe Jeugdwet. Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 De gemeente gaat zorgen voor de ondersteuning van burgers. De nieuwe Wmo 2015 is gericht op deelname in de samenleving. De wet regelt hulp en ondersteuning, die past bij de persoonlijke omstandigheden van mensen. Nieuw in de Wmo: ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie en mantelzorg, beschermd wonen en opvang, cliëntondersteuning. 10

9 Zorgverzekeringswet (Zvw) Wijkverpleegkundigen gaan thuis meer verpleging en verzorging leveren. Via de Zorgverzekeringswet (Zvw) is medische en de verpleegkundige zorg geregeld. Nieuw in de Zvw: wijkverpleging, persoonlijke verzorging, langdurige GGZ met behandeling, extramurale behandeling, extramurale palliatieve zorg, intensieve kindzorg. Nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) De Wlz is er voor mensen die behoefte hebben aan permanent toezicht. Zij hebben 24 uur zorg nodig in de directe nabijheid. De Wlz gaat de huidige AWBZ vervangen. Nieuwe prestaties in de Zvw Wijkverpleging Extramurale behandeling zintuiglijk beperkten Jeugdwet Alle jeugdhulp aan kinderen tot 18 jaar en hun ouders i.v.m. opgroei- en opvoedproblemen D L D K 1 Wlz Permanent toezicht en 24-uurs zorg nabij Integraal pakket aan zorg In een instelling of thuis Wmo 2015 Ondersteuning bij zelfredzaamheid Ondersteuning bij participatie Beschermd wonen en opvang Overig: ondersteuning mantelzorg cliëntondersteuning Bron: rijksoverheid.nl, Kamerbrief over samenhang hervormingen langdurige zorg, 4 maart Hoofdstuk 2 Het stelsel van (langdurige) zorg en ondersteuning per 2015 Om te kunnen voorzien in de veranderende behoefte zijn de zorg en ondersteuning die op grond van de huidige Wmo, de AWBZ en de Wet op de 11 Jeugdzorg wordt verleend, opnieuw gedefinieerd en belegd. De aard van de zorg en ondersteuning is bepalend geweest voor de positionering ervan in het nieuwe

10 Frans Rutjes van de VNG en Mark Bruijnzeels van het Jan van Es Instituut geven hun visie Iedereen weet waar de apotheek zit. Buit dat nog meer uit Per 1 januari 2015 gaat de zorg ingrijpend veranderen. De AWBZ wordt fors uitgekleed en veel zorgtaken gaan naar gemeente of zorgverzekering. Wat gaat er precies veranderen? En wat betekent dit voor apothekers? Ouderenzorg, jeugdzorg, GGZ, zorg voor andere kwetsbare groepen: vanaf volgend jaar komt het allemaal op het bord van de gemeente. De AWBZ, waar deze zorg nu nog uit wordt gefinancierd, moet fors - 25% - gaan bezuinigen en wordt vervangen door een nieuwe wet, de Wet Langdurige Zorg. Deze wet is alleen voor diegenen die zeer ernstige en langdurige zorg nodig hebben. Alle overige zorgtaken die nu nog onder de AWBZ vallen, worden overgeheveld naar gemeente of zorgverzekeraar. Steun voor begeleiding aan kwetsbare groepen gaat naar de gemeentelijke Wet Maatschappelijke Ondersteuning, het onderdeel Persoonlijke verzorging valt straks onder de zorgverzekering. Frans Rutjes is vanuit de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) nauw betrokken bij de komende veranderingen. Gemeenten zijn straks redelijk vrij om het Wmo-budget naar eigen inzicht te besteden. Dat levert hen op dit moment veelal de nodige hoofdbrekens op. Hoe pakken we de zorg aan? Met wie doen we zaken? Er zal bijvoorbeeld met zorgverzekeraars moeten worden afgestemd en samengewerkt, omdat de diverse zorgvoorzieningen sterk samenhangen. En er zal zaken moeten worden gedaan met de eerste lijn, om de kwaliteit van zorg te bewaken. De huisarts heeft een spilfunctie, omdat hier de problemen vaak als eerste aan de orde komen. Maar ook wijkverpleegkundige en de apotheker zijn belangrijke schakels in de zorgketen. Rutjes: Voor de gemeente is het dus belangrijk om te weten wat de apotheker doet en vice versa. Juist omdat er binnen gemeenten nog wordt gebrainstormd hoe een en ander aan te pakken, biedt dit voor zorgverleners, dus ook apothekers, kansen om zichzelf meer op de kaart te zetten. Hoe, daar heeft Mark Bruijnzeels wel ideeën over. Hij werkt bij het Jan van Es Instituut, Kenniscentrum Geïntegreerde Eerstelijn. Apothekers als ondernemers Bruijnzeels geeft regelmatig cursussen aan apothekers, onder meer over populatiebekostiging. Dan benadruk ik tevens dat apothekers ondernemers zijn. Ik spreek hen er op aan: Dóe er iets mee. Zeker met het oog op alle veranderingen die er aan komen. Ik zie ze knikken, maar of ze echt beseffen welke geweldige kansen er voor hen liggen 12

11 Apothekers hebben als farmaceutisch specialist een cruciale rol in de voedselketen, zoals Bruijnzeels het noemt. In het samenspel tussen gemeente en huisarts - dat straks realiteit is -, zijn apothekers een onmisbare schakel. Sterker nog: zijn misschien zelfs in veel gevallen het eerste aanspreekpunt. Want de apotheek is zeer laagdrempelig. Iedereen weet waar in de buurt de apotheek zit, vaak beter dan waar de huisarts praktijk houdt. Patiënten komen er vaker dan bij de huisarts, weet Bruijnzeels. Ook mensen zonder recept. Buit dat nog meer uit. Signaleer, geef advies, uiteraard in nauwe samenwerking met de huisarts en wijkzorg. Zelf komt Bruijnzeels om de paar maanden in de apotheek met een herhaalrecept voor hoge bloeddruk. Je zou zeggen: dé gelegenheid bij uitstek om mij aan te spreken op gewichtscontrole en gezonde leefstijl. Maar daarin wordt geen positie ingenomen. Terwijl ik denk: bouw die rol uit. Of neem het feit dat - in de algehele beweging van decentralisatie en bezuinigingen - zelfmanagement in de zorg wordt gestimuleerd. Kunnen apothekers óók veel meer mee doen, is zijn mening. Bied bijvoorbeeld nog meer zelftests aan en speel daar een actieve adviesrol in. Maar er is meer. Apothekers beschikken over een buitengewoon mooi databestand. Zoals over ouderen met een paar chronische aandoeningen. Gegevens die de gemeente zou kunnen inzetten om te kijken waar wijkzorg wenselijk is. Vervolgt, enthousiast: Of neem trajecten waar de gemeente actief in is, zoals Tafeltje dekje. Ook daar kunnen apothekers fantastisch mooi op inspelen. En die gemeentelijke initiatieven nemen na 1 januari 2014 alleen maar toe. Pak je kans, zou ik zeggen

12 Wethouder Laurens Klappe en apotheker Marga van Weelden Wij zien veel samenwerkingsmogelijkheden Elkaar kennen. Elkaar voeden met informatie. Expertise en ervaring waar mogelijk aan elkaar koppelen. Of het nu om thuiszorg, jeugdzorg, ouderenzorg of preventieprogramma s gaat. In Ermelo zien gemeente en apotheker volop kansen. Klappe: Zoals wij nu hier om de tafel zitten dat moet dus gewoonte gaan worden. Er komt ongelofelijk veel op de gemeente af. We gaan steeds meer van landelijk naar lokaal. Het is van belang dat wij regelmatig contact houden met partijen in de zorg, zoals huisartsen en apothekers. De apotheker staat midden in de wijk. Weet daardoor welke zorgbehoefte speelt bij verschillende doelgroepen. Van Weelden: Mensen blijven bijvoorbeeld steeds langer thuis wonen. Verzorgingshuizen sluiten, zelfredzaamheid wordt steeds belangrijker. Daar kunnen wij met elkaar op inspelen. Klappe: Ik denk nu aan iets heel concreets. Door met zorgverleners in gesprek te gaan, kunnen wij het bestemmingsplan heel gericht en op maat inrichten. In welke wijk wonen veel ouderen? Waar is de beste locatie voor een apotheek? Is het geen goed idee als we op de route van de ouderenwoningen naar die apotheek om de honderd meter een bankje zetten, zodat ze even kunnen uitrusten? Van Weelden: Hier word ik hélemaal blij van. De apotheek is voor ouderen vaak een ontmoetingsplek. Zo blijven ouderen in beweging, ze maken een praatje. Alles wat dat kan faciliteren is natuurlijk prachtig. Klappe: Of neem het Steunpunt Mantelzorg, dat op het bord van de gemeente komt. Ook daar kunnen we op elkaar inspelen. Bijvoorbeeld door een cursus aan te bieden waar apothekers iets vertellen over verantwoord medicatiegebruik. Hoe belangrijk therapietrouw is, enzovoorts. Van Weelden: Of preventie, een belangrijk speerpunt in het hele zorgveld. Ook daarin kunnen we veel voor elkaar betekenen. Neem de landelijke Prikweek Diabetes. Samen met huisartsen maken we een plan van aanpak. De resultaten zijn een basis om patiënten te selecteren die in aanmerking komen voor leefstijlprogramma s. Hiermee kun je behandeling of verergering 14

13 van de ziekte zolang mogelijk uitstellen of zelfs voorkomen. De gemeente heeft een uitgebreid aanbod aan beweegprogramma s. Onderlinge afstemming tussen alle partijen zal bijdragen aan het welslagen van zulke programma s. Klappe: De kennis van de apotheker, samen met die van andere zorgverleners, helpt bij het maken van keuzes voor ons beleid. Overgewicht, alcoholgebruik, roken en jongeren met psychische klachten zijn allemaal terreinen waar wij straks de verantwoordelijkheid voor dragen. Door geaggregeerde wijkgegevens uit te wisselen, kunnen wij wijken adequater benaderen. Van Weelden: Een andere belangrijke partij in deze keten is de zorgverzekeraar. Ook zij hebben een verantwoordelijkheid in de lokale zorg en hebben er belang bij dat preventieprogramma s goed gaan werken. Willen we dit goed met elkaar van de grond krijgen dan zullen we ook met hen om de tafel moeten zitten

14 Apothekers Daphne Louwerier en Janet Kroon Maak je zichtbaar voor de gemeente De gemeente Maarssen nodigde eind vorig jaar huisartsen, apothekers en andere zorgverleners uit voor een eerste verkenning. Als vervolg hierop gaven zorgverleners waaronder apothekers Daphne Louwerier en Janet Kroon - begin dit jaar een presentatie over samenwerken in de ouderenzorg. De gemeenteambtenaar was verrast toen hij hoorde wat de apotheker allemaal doet. Louwerier: Sinds begin 2013 zitten wij in een projectgroepje met een huisarts hier in de wijk, om de zorg voor kwetsbare ouderen samen aan te pakken. Een enthousiaste Praktijkondersteuner huisart (POH) was begonnen met intakes bij mensen thuis en nam tevens medicatie-anamneses af. Kroon: Toen zeiden wij: goed dat je dat doet, maar misschien kunnen wij die medicatieanamneses overnemen. Dat is meer onze expertise en bovendien houden wij zo het totaaloverzicht van het medicatiegebruik. Plus dat we meteen voldoen aan de voorwaarden van zorgverzekeraars ten aanzien van polyfarmacie. Louwerier: De huisarts en wij spelen sindsdien steeds meer op elkaar in, en signaleren over en weer zaken of problemen die leven bij kwetsbare ouderen. Tijdens een informatie/ kennismakingsavond die de gemeente eind vorig jaar organiseerde voor zorgverleners van Maarssen, heeft de betrokken POH iets over ons project voor de ouderenzorg verteld. Kroon: De insteek van die avond was vrij algemeen, oriënterend en aftastend. Wat gaat er in 2015 op ons gemeente, zorgverleners - afkomen, wat kan iedere zorgverlener vanuit zijn professie betekenen, met name op het punt van ouderenzorg en vergrijzing? Veel antwoorden werden toen overigens niet gegeven. Louwerier: Naar aanleiding van deze bijeenkomst volgde begin dit jaar nog een avond, georganiseerd door het kernteam huisartsen van de projectgroep Ouderenzorg Stichtse Vecht. De titel van deze avond was: Samen werkt het beter. Verschillende disciplines vertelden wat hun bijdrage is of kan zijn binnen de zorg rondom kwetsbare ouderen. 16

15 Kroon: Naast huisartsen de spil in het geheel - en apothekers waren die avond onder meer ook diëtisten, fysiotherapeuten en specialisten ouderenzorg aanwezig. Over en weer werd verteld wat eenieders bijdrage en toegevoegde waarde is voor kwetsbare ouderen. Maar ook kwamen vragen naar voren: hoe kunnen we nog meer samenwerken? Aan elkaar doorverwijzen? Waar zit de overlap? De blinde vlekken? Louwerier: Er zat die avond ook een vertegenwoordiger van de gemeente in de zaal. Hij was verrast toen hij hoorde wat de apotheker allemaal doet. Hij had gewoon geen idee. Kroon: Iedereen roept dat de ouderenzorg straks bij de gemeente terecht komt. Maar in hoeverre dat voor ons geldt en wat de rolverdeling dan wordt, is voor ons - maar overigens ook voor de gemeente - nog totaal diffuus. Is het alleen op het gebied van welzijn? Of ook meer in de medische hoek? Juist daarom is het goed om nu al aan de gemeente zichtbaar te maken welke taken wij allemaal hebben. Louwerier: We weten niet precies wat er voor ons gaat veranderen. Bijvoorbeeld in de financiering van de zorg die wij leveren. Wat wij nu doen voor de ouderen met name de medicatiebeoordeling - kost ongelofelijk veel tijd. Zolang zorgverzekeraars daar garant voor staan, prima. Maar wat als de gemeente dat stuk moet gaan bekostigen? Dat willen wij wel weten natuurlijk. Kroon: Maar ook is het voor ons van belang om te weten wie straks verantwoordelijk wordt voor de thuiszorg. Wie bij een patiënt thuis komt en hoe met medicatieverstrekking wordt omgegaan. Louwerier: Ik verwacht van de KNMP dat zij ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de verschuivingen. Ons alert houden en advies geven. Kroon: Ondertussen gaan wij gewoon met veel enthousiasme verder in de verdergaande samenwerking met collega-apothekers, huisartsen en andere zorgverleners. De kwetsbare ouderen verdienen die optimale zorg. 17

16 Gespreksonderwerpen met de gemeente: Wat heeft de apotheker te bieden? Wat doet de apotheker eigenlijk: welke zorg leveren zij in en buiten de apotheek Wat doet de apotheker voor bepaalde groepen patiënten: ouderenzorg, psychiatrische patiëntenzorg etc. Wat kan de apotheker betekenen in het ondersteunen van bepaalde leefstijl, taalproblemen en achterstandsproblematiek De populatie van de apotheek: trends en ontwikkelingen, probleemgroepen Ketenzorg voor specifieke patiëntengroepen zoals COPD, CVA, obesitas, kwetsbare ouderen (dementie) Samenwerking met zorgverleners in de buurt, gezamenlijke initiatieven Dienstverlening voor mantelzorgers vanuit de apotheek Ondersteuning apothekers bij medicatieveiligheid in de care Wat wil de apotheker graag van de gemeente weten? Wie is mijn contactpersoon? Welke wethouder heeft dit in portefueille? Wat zijn de speerpunten van het gemeentelijke zorgbeleid? Welke knelpunten ervaart de gemeente in de zorg in de buurt? Welke ambities heeft de gemeente op zorg en welzijn gebied? Wat weet de gemeente over farmacie en/of de apotheek/apotheker? Op welke wijze kan ik mijn diensten aanbieden Welke (patiënten)groepen zijn interessant om met de gemeente te bespreken? (Kwetsbare) Ouderen Oud-GGZ patiënten in de thuissituatie Psychiatrische patiënten Patiëntengroepen met mogelijkheden voor ketenzorg: COPD, CVA, obesitas Patiënten met taalachterstanden Mantelzorgers 18

17 Tips voor samenwerking met andere zorgverleners en de gemeente Leg contact: bel elkaar, leg contact, maak een eerste afspraak. Verken wie wat doet en of u iets voor elkaar kunt betekenen. Maak je zichtbaar voor de gemeente Ga om de tafel zitten met lokale bestuurders en andere zorgverleners, zoals huisartsen, wijkverpleging en lokale zorginstellingen. Maak afspraken hoe je straks samen integrale zorg kunt organiseren, hoe je deze kunt toetsen en welke resultaten je wil of moet bereiken. Doe zaken met zorgverleners die dit samenwerkingsmodel omarmen en koester de driehoek huisarts - wijkverpleging - apotheker. Als je een eenheid vormt, ben je een krachtige, betrouwbare en deskundige gesprekspartner voor de gemeente en heb je ook een betere onderhandelingspositie. Benoem één aanspreekpunt namens de samenwerkende zorgverleners Wees betrokken bij de voorbereidingen van de gemeente. Elke gemeente heeft de vrijheid om de zorg straks naar eigen inzicht in te richten. Zorg dat je op de hoogte bent. Weet welke wethouder in je gemeente verantwoordelijk is. Maak gebruik van het netwerk en de kennis van de regionale ROSsen op het gebied van de Wmo Maak een plan met andere zorgverleners om de transitie van onder andere psychiatrische GGZ patiënten soepel te laten verlopen Breng in kaart: wat is het lokale netwerk, welke initiatieven zijn er Sluit jezelf aan bij lopende initiatieven in jouw wijk, dorp of stad Organiseer een bijeenkomst voor gemeentelijke contacten en zorgverleners in de buurt 19

18 Best practices Apothekers sluiten samenwerkingsovereenkomst met thuiszorgorganisatie: Apotheker zet in op relatie met gemeente: Wilt u contact met collega-apothekers die de eerste stappen richting de gemeente al hebben gezet? De districtsadviseurs regelen dit graag voor u. Op staan de contact gegevens van de districtadviseurs per regio. Heeft u een goed voorbeeld waarin het contact met de gemeente u iets heeft opgeleverd? De KNMP hoort graag van u om onze best practices uit te breiden. U kunt uw voorbeeld sturen naar 20

19 Relevante websites: Actuele informatie decentralisatie: Vereniging Nederlandse Gemeenten: Landelijke Huisartsen Vereniging: Kenniscentrum Geintegreerde Eerstelijn: Breng je populatie in kaart: vaam.nivel.nl/vaam./home SFK Select: Huisartsenkringen: lhv.artsennet.nl/kies-uw-kring.htm Ketenzorg: Ketenzorg: Samenwerking: Wijkscan: Populatiebekostiging: ArticlesPublications/Documents/PDF/Healthcare/Populatiebekostiging-waaromwat-en-hoe.pdf (shortlink: Wet en regelgeving: Vragen? Neem contact op met uw KNMP districtsadviseur. 21

20 22 Aantekeningen:

21 Aantekeningen: 23

22 Colofon KNMP Alexanderstraat JL Den Haag Contactpersoon: Corien Boelstra T: Redactie, coördinatie en opmaak: afdeling Communicatie KNMP Interviews: Monique de Ligny Tekstproductie. Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie De KNMP is de overkoepelende beroeps- en branche organisatie van apothekers. Zij is opgericht in 1842 en telt circa 5000 leden. De KNMP streeft naar een goede farmaceutische patiëntenzorg, goede geneesmiddelenvoorziening en bevordert de wetenschappelijke uitoefening van de farmacie. De KNMP behartigt de belangen van haar leden en de farmacie in algemene zin, verricht wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt de apotheker met producten en diensten op het gebied van onder meer kwaliteitsbeleid, patiëntenvoorlichting en communicatie. KNMP-website: en ook op Twitter Den Haag, mei 2014

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Hervorming langdurige zorg Doelen Rijk: - Verbeteren kwaliteit zorg en ondersteuning - Versterken zelf- en samenredzaamheid

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Datum: dinsdag 3 juni 2014 Locatie: HSB de Vijverhof, Reigerlaan 251, Capelle aan den IJssel Thema: wijkgericht werken Georganiseerd door: Kirsten Kirschner

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut De gemeente krijgt er vanaf 2015 veel taken bij Wmo 2015 - drie essentiële transities Vanaf 2015 wordt de nieuwe Wet

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord 3 Medicijn tegen dat knagende gevoel en andere 5 redenen

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Multidisciplinaire ouderenzorg

Multidisciplinaire ouderenzorg Multidisciplinaire ouderenzorg Edith de la Fuente Projectleider Symposium Ouderenzorg - 20 november 2012 Programma Inleiding en kennismaking Opdracht in groepen Terugkoppeling opdracht Presentatie multidisciplinaire

Nadere informatie

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014 Zorg en Welzijn Tirza 20 oktober 2014 1 Veel veranderingen: Transities Herinrichting: Decentralisatie AWBZ Nieuwe wet WMO Wet op de Jeugdzorg Participatiewet Bezuinigingen (25-30%) 2 Hervorming 2015 Zwaarste,

Nadere informatie

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 Wat moet de eerstelijnszorgverlener weten over de wijkverpleegkundige (S1 en S2) om de (ouderen)zorg optimaal te organiseren? 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar June 19, 2014 Programma 14.15 Opening & welkom Frank Elion Karin Lambrechts Introductie Stichting De Hoop Jaap de Gruiter

Nadere informatie

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1 Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH Jelle Vrijsen Tilburg, 29 oktober 2013 1 AGENDA Algemene ontwikkelingen Kosten zorg Visie VGZ en bekostiging Visie VGZ op ouderenzorg * Kernwaarden * Doel Integrale

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Zorg voor kwetsbare ouderen thuis

Zorg voor kwetsbare ouderen thuis Zorg voor kwetsbare ouderen thuis Inhoud Wet- en regelgeving Inzet specialist ouderengeneeskunde in de thuissituatie Inzet behandelaren GEC in de thuissituatie Zorgdomein Veranderingen in wet- en regelgeving

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 Aan : Bestuurders Zorg en Zekerheid en Holland Rijnland (HR) CC : Beleidsambtenaren en inkopers gemeenten HR Door : Fred Kok (Gemeente Noordwijk)

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

Van landelijk naar lokaal

Van landelijk naar lokaal Van landelijk naar lokaal Decentraliseren en particperen Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 7 februari 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo

Nadere informatie

3 november 2015. Inge Cantatore

3 november 2015. Inge Cantatore 3 november 2015 Inge Cantatore ! APP opgericht in november 2014! verenigt de beroepsgroepen diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, mensendieck, oefentherapie en logopedie in Amsterdam.! APP is voor deze

Nadere informatie

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis wijkverpleging opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Programma 1. Opening bijeenkomst (Ria Stegehuis) 2. Menzis visie/ambitie Wijkverpleging

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Kerndocument Uitwerking van de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020

Kerndocument Uitwerking van de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 Kerndocument Uitwerking van de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 Voor vandaag. En morgen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Missie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 5 2 Visie Farmaceutische Patiëntenzorg

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

uitdagingen en ambities

uitdagingen en ambities Ouderenzorg van de toekomst; uitdagingen en ambities Prof. dr. Niek J de Wit, huisarts Julius Centrum voor Eerstelijns Geneeskunde UMC Utrecht Achtergrond Agenda Oud worden ; trends en feiten Maatschappelijk

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu?

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu? Netwerkbijeenkomst Wijkverpleging, heringevoerd en nu? 5 maart 2015 Wijkvpk indiceert, wijst zorg toe, VWS Twee generalisten in 1 e lijn, VWS Afstemming ha-wijkvpk niet via wijkteam, Actiz Structuur voor

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg 2017-2020 Samen in beweging De wens van cliënten staat voorop in onze zorg. Bij hen ligt de regie. We zijn samen in beweging Als organisatie

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

ECSD/U201601088 Lbr. 16/067

ECSD/U201601088 Lbr. 16/067 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ontwikkelingen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201601088 Lbr. 16/067

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Op 3 juni jl. was er op het AOC Terra college een informatiebijeenkomst over de jeugdzorg. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WMO-adviesraad

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Zorg & Zekerheid en gemeenten Holland Rijnland 1 Inleiding De komende tijd staan gemeenten, zorgverzekeraars

Nadere informatie

Ouderenzorg in de Limburgse keten. De rol van de cliëntenorganisaties

Ouderenzorg in de Limburgse keten. De rol van de cliëntenorganisaties Ouderenzorg in de Limburgse keten De rol van de cliëntenorganisaties Tielke Ausems, kaderlid KBO 1 oktober 2013 25 juni 2013 2008 25 juni 2013 WAT DEDEN DE OUDERENBONDEN BEZOEKRONDE: WEINIG SPECIFIEKE

Nadere informatie