Een Data Driven toepassing op basis van Visual Objects en SQL Server

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een Data Driven toepassing op basis van Visual Objects en SQL Server"

Transcriptie

1 Een Data Driven toepassing op basis van Visual Objects en SQL Server Door Bert Dingemans

2 Inleiding In voorgaande artikelen heb ik een aantal onderwerpen belicht die ten grondslag liggen aan dit artikel. Lange tijd geleden heb ik een serie artikelen geschreven over data driven programmeer technieken. Daarnaast heb ik een artikel geschreven over het werken met een CASE tool binnen Visual Objects projecten. In dit artikel komen deze twee onderwerpen bij elkaar. In de afgelopen tijd ben ik de repository van een CASE tool gaan gebruiken als data dictionary voor een administratieve toepassing. De voorbeelden in dit artikel zijn gebaseerd op SQL-Server 2000 en Visual Objects 2.6 met VO2ADO. Data model Repository De CASE tool die gebruikt is, de DLA-architect, heeft een repository bestaande uit een relationele database in MS-Access of SQL server. In deze repository worden alle onderdelen van een ontwikkeltraject vastgelegd. Naast de diagrammen bevat de repository de definities van alle entiteiten. DLA staat voor Drie Lagen Architectuur. De drie lagen die onderkend worden zijn Presentatielaag Gebruikerslaag Bedrijfsdomeinlaag In onderstaande tabel worden de belangrijkste entiteiten kort beschreven Entiteit Laag Omschrijving Processtap Presentatielaag Een toepassing bestaat uit een aantal processen welke weer uit procestappen bestaat. Een proces en haar stappen kan in een applicatie geïmplementeerd worden als een menu of een wizard. Interactie Presentatielaag Een interactie is één of meerdere menscomputer interacties bestaande uit bijvoorbeeld een rapportage of een invoer/bewerk scherm Gegevensbewerkende en verstrekkende services Presentatie/gebruikerslaag Dit zijn entiteiten die ervoor zorgen dat een interactie kan communiceren met de gegevens in de onderliggende entiteiten. Zo zal een gegevensverstrekkende service er bij een invoerscherm voor zorgen dat de besturingselementen gevuld worden met gegevens van de objecten. De gegevensbewerkende services zorgen ervoor dat de toestand van objecten gewijzigd worden. Gebeurtenissen Gebruikerslaag Gebeurtenissen beschrijven functionele gebeurtenissen die plaatsvinden binnen het domein van de toepassing. Gebeurtenissen zijn de koppeling tussen object-typen en gegevensbewerkende services. Zij zorgen voor de inkapseling van de structuur van het bedrijfsdomein Object typen Bedrijfsdomeinlaag Dit zijn de bedrijfsobjecten met bijbehorende methoden en attributen. Attributen houden de toestand van een object vast. Methoden wijzigen de toestand

3 object vast. Methoden wijzigen de toestand van de attributen na aanroep van een gebeurtenis. In onderstaande afbeelding een grafische voorstelling van de bovengenoemde entiteiten. Dit is niet het complete datamodel, detailentiteiten en -relaties zijn niet opgenomen om de leesbaarheid te behouden. Deze structuur is geïmplementeerd in een SQL server omgeving en bevat de gegevens van het objectmodel. Het voorbeeld dat gebruikt wordt is een eenvoudige hoteladministratie voor reserveringen. In de voorbeeldtoepassing zijn alle entiteiten uitgewerkt. Echter in dit artikel zullen we in detail ingaan op de services en de methoden. Dit omdat dezer vanuit technisch oogpunt het meest interessant zijn. Implementatie SQL server Binnen SQL server zijn de data dictionary objecten gedefinieerd als tabellen met een aantal constraints, zoals primary en foreign keys. De tabelstructuur wordt benaderd vanuit de CASE tool en deze zorgt ervoor dat er rijen worden bewerkt in de tabellen. Door gebruik te maken van de constraints mogelijkheden van SQL server is het mogelijk om een deel van de object model consistentie te implementeren op basis van relationele constraints.

4 De repository is nu beschikbaar voor de CASE tool. Daarnaast is het nu mogelijk om de gegevens in de repository te gebruiken voor andere zaken. Bijvoorbeeld voor een Visual Objects windows client. SQL server biedt naast de opslag van gegevens veel andere functionaliteiten zoals stored procedures, stored functions en triggers. Deze functionaliteit kan gebruikt worden om de structuur van de repository te vertalen naar voor de VO client leesbare SQL statements. Hiertoe zijn een aantal stored procedures en functions geschreven. Het gaat te ver om deze allemaal in detail te behandelen in dit artikel. Hier wordt één stored function beschreven. De andere procedures en functions doen soortgelijke bewerkingen op de tabellen. Stored procedures en stored functions zijn beschikbaar in de grotere relationele database zoals oracle, sybase en sql server. Met deze stored procedures en stored functions is het mogelijk om te programmeren in een relationele database. Voordeel van deze werkwijze is natuurlijk het single point of maintenance. Een ander voordeel is dat de performance van stored procedures vaak iets beter is. De database maakt van een stored procedure een execution plan en op basis daarvan wordt de stored procedure gecompileerd. Stored procedures en functions bieden daarnaast een eenvoudiger structuur voor beveiliging en autorisatie. Verschil tussen een stored procedure en een function is dat de function een return waarde heeft en daardoor de mogelijkheid heeft om in een select statement te worden opgenomen. In dit voorbeeld wordt een methode object (zoals dit is opgeslagen in de database) vertaald naar een update, insert of delete statement. Het wordt gedaan op basis van een stored function. In het voorbeeld zijn delen weggehaald omdat zij aan het voorbeeld niets toevoegen. Dit wordt weergegeven met. create function dla_method2sql Int ) returns varchar(8000) as begin Met bovenstaande programma code wordt een stored function aangemaakt in de database. Zoals je ziet kunnen er parameters weergegeven worden en is er een resultwaarde te definieren. Helaas is het momenteel niet mogelijk om een resultwaarde van het type text te gebruiken. Voor heel grote statements kan 8000 karakters te weinig zijn. Gaat dit gelden dan zal met temporary tables gewerkt moeten worden. In de onderstaande programma code wordt een cursor gedeclareerd. Een cursor is een variabele in een relationele database die niet gebaseerd is op een resultset, maar die rij voor rij door een resultset heen stapt en op basis van deze stappen een bewerking doet, bijvoorbeeld het samenvoegen van strings. In de cursor vraagt de cursor om de naam en het type van een property. Deze worden stap voor stap bewerkt. DECLARE Parameter_Cursor CURSOR FOR SELECT PROPERTY.property_name, Rtrim(PROPERTY.type_content) FROM PROPERTY, METHOD_PARAMETER WHERE PROPERTY.property_id=METHOD_PARAMETER.property_id AND METHOD_PARAMETER.method_id

5 In de onderstaande programma code worden de properties vertaald naar een insert statement. Update en delete zijn weggelaten. Dit wordt gedaan door de cursor te vertalen naar twee string variabelen die opgebouwd worden op basis van property namen en hun typen. Typen zijn nodig om bijvoorbeeld string scheidingstekens op te nemen. In de colnames wordt een lijst van kolomnamen opgenomen in de varnames wordt een verwijzing naar de kolomnaam opgenomen. De VO client gaat deze in een later stadium vervangen door de inhoud van form controls met dezelfde naam. In de variabele strtemp wordt een raamwerk van een insert statement geplaatst. Na het verwerken van de cursor wordt dit raamwerk gevuld met de daadwerkelijke waarden van kolomnamen en kolomverwijzingen. Dit statement wordt als returnwaarde teruggegeven en kan dus met behulp van een select statement worden opgevraagd door de client. OPEN Parameter_Cursor = 'Insert' BEGIN = 'INSERT INTO ' + ' ( [COLNAMES] status ) VALUES ( [VALNAMES], ''[NEWSTATUS]'' ) ' END = '' = '' FETCH NEXT FROM WHILE = 0 BEGIN = 'Insert' BEGIN + ' ''#' + + '#'' ' END delete en update statement FETCH NEXT FROM END CLOSE Parameter_Cursor DEALLOCATE Parameter_Cursor = 'Insert' = 'Update' BEGIN = + ', ') END = END --Procedure

6 Met de stored procedures en functions is het nu mogelijk om de structuur van de data dictionary objecten die bewerkt worden met de CASE tool om te zetten naar sql statements die door de client worden geparametriseerd en uitgevoerd. Echter er was behoefte aan een extra functie welke bijvoorbeeld tijdens een iteratief ontwikkeltraject handig is. Dat is het bijwerken van de database tabelstructuur op basis van wijzigingen die gemaakt worden in de data dictionary tabellen. Hiervoor moest gebruik gemaakt worden van de derde extra functionaliteit in SQL server de trigger. In het voorbeeld wordt getoond hoe op basis van de wijziging in een property tabel een alter table script gemaakt wordt. CREATE TRIGGER Property_Update ON PROPERTY FOR Update AS BEGIN INSERT INTO SqlStatement (StatementText) SELECT 'ALTER TABLE ' + CLASS.class_name + ' DROP COLUMN ' + deleted.property_name FROM CLASS, deleted WHERE deleted.class_id = CLASS.class_id INSERT INTO SqlStatement (StatementText) SELECT 'ALTER TABLE ' + CLASS.class_name + ' ADD ' + inserted.property_name + CASE inserted.type_content WHEN 'S' THEN ' Char(' + CAST(inserted.length AS Varchar(4)) + ') ' WHEN 'D' THEN ' DateTime ' END + ' NULL ' AS Statement FROM CLASS, inserted WHERE inserted.class_id = CLASS.class_id END Op het moment dat een property aangepast wordt dan wordt op basis van de trigger een tweetal statements opgebouwd om de tabelstructuur aan te passen. De eerste is dat de kolom die gewijzigd is wordt verwijderd uit de tabel op basis van een drop column statement vervolgens wordt er een add column gedaan. Deze worden weggeschreven naar een tabel in de database waarin alle wijzigingsstatement verzameld worden. Wordt de client opgestart dan kan gecontroleerd worden met behulp van een stored procedure of er wijzigingen in de wacht staan. Vervolgens worden deze wijzigingen doorgevoerd. De opzet van de alter table statements zou iets efficiënter kunnen. Zo wordt er altijd eerst een drop column en vervolgens een add column gedaan. Dat is niet altijd noodzakelijk. Daarnaast is het niet bij alle eigenschappen van een property noodzakelijk dat een alter table uitgevoerd moet worden. Met sql server is het mogelijk om tabelinhoud te transformeren naar allerhande structuren. In deze toepassing wordt de tabelinhoud vertaald naar sql statements die bijvoorbeeld de inhoud, maar ook de structuur van een database aanpassen. Voordeel van deze werkwijze is dat een deel van de werkzaamheden zoals het maken van sql statements geautomatiseerd kan plaatsvinden. Daarnaast is het vertalen van deze sql statements naar andere functies zoals het creëren van stored procedures en funcions op basis van de opgebouwde statements een relatief kleine stap. Een bijkomend voordeel is dat door het gebruik van een CASE tool model verificatie en wijzigen van het object model

7 gecontroleerd kan gebeuren. Vervolgens kunnen de gewijzigde tabelstructuur en de gewijzigde sql statements direct gebruikt worden door de client toepassing. Natuurlijk is het niet mogelijk om alle SQL statements te generen op basis van het object model in de repository. Er zijn altijd statements die zo complex zijn dat handmatige aanpassing nodig is. Denk bijvoorbeeld aan management rapportages. Echter er kan wel een template gegenereerd worden die als uitgangspunt kan dienen voor de aanpassing. Implementatie Visual Objects Voor het werken met een drie lagen architectuur waren reeds in Visual Objects een aantal classes gedefinieerd die deze opzet implementeren. In eerste instantie op basis van DBServer met DBFCDX bestanden later op basis van de SQL classes van VO en nu met het beschikbaar komen van VO2ADO in 2.6 met deze add on. De implementatie bestaat zoals de naam al zegt uit een drietal lagen te weten: Bedrijfsdomeinlaag (hierin zijn de bedrijfsobjecten gedefinieerd die de toestand van de objecten in werkveld van de applicatie vastleggen Gebruikerslaag, de verschillende gebeurtenissen die vanuit de gezichtspunten van verschillende gebruikers te onderkennen zijn Presentatielaag met services De services zijn de uiteindelijke interface tussen de GUI en de gebeurtenissen en bedrijfsobjecten. Hierbij worden gegevensverstrekkende services die de toestand van een of meer objecten weergeven en gegevensbewerkende services, welke de toestand van bedrijfsobjecten aanpassen. Deze drie lagen kunnen grotendeels geïmplementeerd worden in de database In de hier beschreven toepassing wordt dit gedaan tot aan de services. In de client applicatie is een service class gebouwd welke communiceert met de database. Deze service class geldt als een interface naar de GUI in de VO applicatie. Voordeel van deze werkwijze is dat de GUI eenvoudig vervangen kan worden door een andersoortige GUI (zoals ASP.Net), maar ook dat de onderliggende structuur aangepast kan worden. Zo is het mogelijk om de SQL statements in de lagen te vervangen voor SQL statements van een ander soort relationele database, maar ook door de sql statements tijdens het ontwikkelen op basis van stored functions te verwerken en later deze te vervangen door hard gecodeerde statements in een statische service class. Bijvoorbeeld uit security of performance overweging. In de service class zijn een groot aantal methoden opgenomen waarmee de presentatie (de GUI in VO) communiceert. Wederom een aantal code snippets ter verduidelijking van de opzet. CLASS ServicesObject INHERIT ServiceLayer METHOD GetSupplyService(strName, apara) CLASS ServicesObject LOCAL strstatement AS STRING strstatement := ProcessSQL(; "SELECT dbo.dla_service2sql( service_id ) AS statement FROM SERVICE WHERE service_name = '" + strname +"'", apara) RETURN strstatement Deze methode op het ServicesObject zorgt ervoor dat er een select statement wordt opgebouwd op basis van een name van een service in de data dictionary tabellen. Dit statement wordt vervolgens verwerkt met de methode processsql. Deze zorgt ervoor dat het SQL statement geparametriseerd wordt met de parameters die via de array apara aan het SQL statement worden gekoppeld. De methode processsql bestaat voornamelijk uit een strtran() op het sql statement.

8 Een andere methode op het ServicesObject is het verwerken van een gegevensverstrekkende service. De opzet is niet veel anders dan de gegevensverstrekkende service. Zoals de code laat zien METHOD ExecuteModifyService(strName, aparameterlist) CLASS ServicesObject LOCAL STRId AS STRING STRId := SELF:ServiceName2Id(strName) IF SELF:ProcessPreStates(strId, aparameterlist) SELF:ProcessModify(strId, aparameterlist) ENDIF METHOD ProcessModify(strService, alist) CLASS ServicesObject LOCAL strsql AS STRING LOCAL objselect AS AbstractSqlSelect LOCAL strstatement AS STRING strsql := " EXEC DLA_MODIFY2SQL " + strservice objselect := AbstractSqlSelect{strSql, objcon } objselect:execute() DO WHILE!objSelect:eof strstatement := Array2Sql(objSelect:FIELDGET("method_sql"), alist) IF!ExecuteSql(strStatement) EXIT ENDIF objselect:skip(1) ENDDO In de code is te zien dat op basis van de servicenaam er een id opgezocht wordt in de database en dit id wordt verder gebruikt voor het verwerken van de sql bewerkingsstatements die opgehaald worden op basis van de service id. Een ander aardig punt wat hier naar voren komt sluit aan op een discussie welke een tijd geleden op de newsgroup gevoerd werd. Dat betreft de class AbstractSQLSelect. Dit is een delegate pattern welke de communicatie met de gegevensbestanden verzorgt. Je ziet in deze class allerlei statements terugkomen die overeenkomen met het SQLSelect object van VO. Terwijl er binnen dit object toch echt met VO2ADO gewerkt wordt. Voordeel van deze opzet is dat later op eenvoudige de implementatie veranderd kan worden zonder dat de interface verandert. Bijvoorbeeld wanneer de libray VO2ADONET beschikbaar komt. De volgende stap is dat de GUI in de VO applicatie moet gaan communiceren met de services (zowel gegevensverstrekkend als bewerkend). Binnen de toepassing wordt gewerkt met een opzet van een treeview met daarnaast een invoer/bewerkscherm zoals in onderstaande afbeelding te zien is

9 Dit overview scherm met een combinatie van een treeview en een detailscherm is een onderdeel van de class library die gebruikt wordt binnen VO om te communiceren met relationele databases. De CASE tool genereert SQL statements en eventueel stukken VO programma code. Deze worden gecombineerd met de class library die zorg draagt voor de presentatielaag. De presentatielaag communiceert met de serviceslaag die de gegevensverstrekkende en bewerkende services aanbiedt aan de presentatielaag. De presentatielaag voor de standaard schermen doet niets anders dan aangeven welke services aangeroepen moeten worden voor een bepaalde actie. In onderstaande programmacode wordt aangegeven hoe dit is opgezet. METHOD Init CLASS PresentationObject AAdd(aIdentifiers, { "Application ", "Application_id" }) AAdd(aDetailServices, { "Application ", "Detail_Application " }) AAdd(aLookUpServices, { "Application ", "Lookup_Application " }) AAdd(aInsertServices, { "Application ", "Create_Application " }) AAdd(aUpdateServices, { "Application ", "Modify_Application " }) AAdd(aDeleteServices, { "Application ", "End_Application " }) AAdd(aCaptions, { "Application ", "Application " }) AAdd(aTreeChildren, { "Application ", {{ "Entity", "Lookup_Entity_Application" }}}) AAdd(aTreeImage, { "Application ", 1 })

10 In de programmacode is te zien hoe voor ieder soort actie in de presentatielaag er een service gekoppeld wordt. Daarnaast worden de kind entiteiten gedefinieerd voor een node in de boom. Hierdoor wordt het mogelijk om de treeview in het scherm op eenvoudige wijze op te bouwen en de kinderen van een bepaalde entiteit te tonen wanneer dit door de gebruiker gewenst wordt. Het is dus mogelijk om op eenvoudige wijze een oneindige boom te definiëren als je er maar voor zorgt dat elke entiteit in het presentatieobject een aantal kinderen gedefinieerd heeft. Vanzelfsprekend schreeuwt dit presentatieobject om een data driven oplossing. De laatste stap die nodig is om de schermen uit bovenstaande afbeelding applicatiespecifiek te maken is het definieren van de eerste nodes in de treeview. Dat is mogelijk op basis van een methode aanroep op het treeview object. De rest van het gedrag is afkomstig uit de class library. Tot slot In dit artikel is ingegaan op het werken met SQL server in combinatie met Visual Objects om een toepassing data driven te maken. SQL server is een krachtige database met de mogelijkheid om een groot deel van de business logica te definieren in de database. Door het gebruik van de combinatie van een CASE tool en een class library in Visual Objects is het mogelijk om snel toepassingen te ontwikkelen. Daarnaast is het door aanpassingen in zowel VO als SQL server goed mogelijk om aanpassingen aan te brengen in de toepassing, waarbij validatie van het object model zorgt voor een consistent bedrijfsobject model. Dit artikel laat slechts een klein deel van de toepassing zien. Mocht er interesse zijn in artikelen over bijvoorbeeld de opzet van de class library dan verneem ik dat graag. Bijvoorbeeld via de SDGN nieuwsgroep of direct via . Over de auteur Bert Dingemans is een oude bekende van de SDGN, bijvoorbeeld als auteur en spreker. Bert heeft een voorliefde voor data-driven programmeren, CASE tools en object modellering. Hij is werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en werkt daarnaast als freelancer op het veld van CASE en OO. Meer informatie is te vinden op

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Dynamiek met VO-Script

Dynamiek met VO-Script Dynamiek met VO-Script Door Bert Dingemans DLA Ontwerp & Software bert@dla-architect.nl Inleiding Op de SDGN nieuwsgroep voor Visual Objects ontstond laatst een draad van berichten over de nieuwe libraries

Nadere informatie

Toegepaste notatiewijzen DLA software

Toegepaste notatiewijzen DLA software Toegepaste notatiewijzen DLA software Bert Dingemans info@dla-architect.nl Inleiding In de DLA Software wordt gebruik gemaakt van een aantal notatiewijzen voor het opstellen van een object- en procesmodel.

Nadere informatie

Kenmerken van DLArchitect

Kenmerken van DLArchitect Kenmerken van DLArchitect Bert Dingemans, e-mail : bert@dla-os.nl www : http://www.dla-os.nl 1 Inhoud KENMERKEN VAN DLARCHITECT... 1 INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ARCHITECTUUR... 3 Merode... 3 Methode en

Nadere informatie

Fun met webparts in ASP.Net

Fun met webparts in ASP.Net Fun met webparts in ASP.Net Deel 2:User controls en Webparts door Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Inhoudsopgave FUN MET WEBPARTS IN ASP.NET... 1 DEEL 2:USER CONTROLS EN WEBPARTS...

Nadere informatie

SQL manipulatietaal. We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database.

SQL manipulatietaal. We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. SQL manipulatietaal We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. Basiscommando's: INSERT : toevoegen van gegevens DELETE : verwijderen van gegevens UPDATE : wijzigen van gegevens

Nadere informatie

Genereren van een webapplicatie op basis van DLA

Genereren van een webapplicatie op basis van DLA Genereren van een webapplicatie op basis van DLA ir Bert Dingemans DLA Ontwerp en Software info@dla-architect.nl Inleiding Bij het ontwikkelen van maatwerk software loopt men al snel tegen het probleem

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

Het toepassen van DLA (designer) in een MS-Access, VB of ASP ontwikkeltraject

Het toepassen van DLA (designer) in een MS-Access, VB of ASP ontwikkeltraject Het toepassen van DLA (designer) in een MS-Access, VB of ASP ontwikkeltraject By Bert Dingemans, e-mail : bert.dingemans@hetnet.nl www : http://home.hetnet.nl/~bert.dingemans Inhoudsopgave Het toepassen

Nadere informatie

Secure Application Roles

Secure Application Roles Secure Application Roles Beheer de toegang tot de database 1. Inleiding Het realiseren van geautoriseerde toegang tot een database lijkt eenvoudig. Echter, vaak blijkt dat dezelfde combinatie van gebruikersnaam

Nadere informatie

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd.

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd. BASISINSTRUCTIES SQL SQL : Structured Query Language is een taal gericht op het ondervragen van een relationele database en die aan veel klassieke databasemanagementsystemen kan worden gekoppeld. SQL is

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

DATAMODEL SQL. Middelbare School. Versie 1.0 Datum 30 oktober 2010 Auteur Mark Nuyens, studentnummer: 500625333 Groep TDI 1

DATAMODEL SQL. Middelbare School. Versie 1.0 Datum 30 oktober 2010 Auteur Mark Nuyens, studentnummer: 500625333 Groep TDI 1 DATAMODEL SQL Middelbare School Versie 1.0 Datum 30 oktober 2010 Auteur Mark Nuyens, studentnummer: 500625333 Groep TDI 1 INHOUDSOPGAVE 1. Informatiedomein 3 1.1 Informatiedomein 3 1.2 Toepassingen 3 2.

Nadere informatie

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet.

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet. Hoofdstuk 2 Een ASP.NET applicatie met ADO.NET opzetten In dit hoofdstuk ga je een eenvoudige website opzetten, waarbij je een aantal gegevens uit een database ophaalt. Je moet je kennis van ADO.NET dus

Nadere informatie

6. Het maken van een database

6. Het maken van een database 6. Het maken van een database 6.1. Inleiding In hoofdstuk 5 heb je de oefendatabase gemaakt doormiddel van een script. In dit hoofdstuk ga je zelf een database maken en deze vullen met tabellen. Hiervoor

Nadere informatie

Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts

Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts Studenten: Peter Asnong Rik Broens Tom De Keyser Daan Gielen Kris Gregoire Koen Olaerts Toon Wouters Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd.

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd. SQL Inleiding relationele databases DBMS DataBase Management System!hiërarchische databases.!netwerk databases.!relationele databases.!semantische databases.!object oriënted databases. Relationele databases

Nadere informatie

Na bestudering van dit hoofdstuk, moet je tot het volgende in staat zijn:

Na bestudering van dit hoofdstuk, moet je tot het volgende in staat zijn: 5. De oefendatabase 5.1. Inleiding In de volgende hoofdstukken ga je oefenen / werken met SQL. Om te kunnen oefenen heb je natuurlijk wel een database nodig. In dit hoofdstuk wordt besproken hoe je deze

Nadere informatie

INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8

INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8 INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8 Programma Databases (JDBC, JNDI, ORM, JPA) MVC & Spring/Struts EJB Databases Veel web applicaties moeten informatie over langere tijd op kunnen slaan. Een voor de

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Handleiding configuratie en gebruik tekenmodule

Handleiding configuratie en gebruik tekenmodule Handleiding configuratie en gebruik tekenmodule B3Partners Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Configuratie tekenmodule...3 2.1 Database tabel...4 2.2 WMS Service...5 2.3 Gegevensbron en kaartlaag...6 2.4

Nadere informatie

Een interactie dictionary in ASP.Net

Een interactie dictionary in ASP.Net Een interactie dictionary in ASP.Net Bert Dingemans http://www.dla-os.nl bert@dla-architect.nl 1 Een interactie dictionary in ASP.NET Inleiding Binnen veel informatiesystemen zijn data dictionaries niet

Nadere informatie

return an ; } private I L i s t l i j s t ;

return an ; } private I L i s t l i j s t ; In bovenstaande code werd de binding t e k s t. DataBindings. Add(new Binding ( Text, l i j s t, ) ) ; gebruikt om de eigenschap Text van het object tekst (dwz. tekst.text) te binden aan het object lijst.

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

Foutafhandeling in SQL

Foutafhandeling in SQL Algemene richtlijnen binnen de mogelijkheden van RDBMS en 4GL Foutafhandeling in SQL Toon Loonen Foutafhandeling van SQL-code is op veel projecten een achtergebleven gebied. Soms is er discussie of het

Nadere informatie

Een website maken met databasetoegang.

Een website maken met databasetoegang. Hoofdstuk 5 Een website maken met databasetoegang. In dit hoofdstuk gaan we het weblog dat je in hoofdstuk 4 hebt gemaakt verder uitbreiden. Een belangrijk onderdeel wordt toegevoegd aan de applicatie,

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

Programmeren met databanken volgens het lagenmodel in C#

Programmeren met databanken volgens het lagenmodel in C# Programmeren met databanken volgens het lagenmodel in C# met Visual Studio en MySQL HA-2267-02 Informaticabeheer Bert Cauwenberg en Lieven Pauwels Werkgroep Handel 2016 Guimardstraat 1, 1040 Brussel Guimardstraat

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

2 Specificatie In deze tabel staat voor welk crebotraject de leereenheid is gemaakt Crebotraject code: 95311

2 Specificatie In deze tabel staat voor welk crebotraject de leereenheid is gemaakt Crebotraject code: 95311 LEEREENHEID PhP 2 Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct 1 Naam leereenheid In deze tabel staat de naam en het type van de leereenheid Leereenheid

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL)

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48

Nadere informatie

SQL datadefinitietaal

SQL datadefinitietaal SQL datadefinitietaal We kunnen er het schema van de database mee bepalen: metadata toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. Basiscommando's: CREATE : toevoegen van metagegevens DROP : verwijderen

Nadere informatie

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 4orange Connect 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Inhoud... 2 1. Achtergrond... 3 2) Browsen... 4 3) Scheduler... 4 4) Frequenties en kruistabellen... 4 5)

Nadere informatie

Module 1 Programmeren

Module 1 Programmeren Module 1 Programmeren Programmeertalen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Programmeertalen in historisch perspectief 13 1.2.1 Machinecode 13 1.2.2 Assembleertalen (assembly) 14 1.2.3 Hogere programmeertalen 15 1.2.4

Nadere informatie

Integratie van Beheer en Ontwikkeling op basis van een Drielagenarchitectuur

Integratie van Beheer en Ontwikkeling op basis van een Drielagenarchitectuur Integratie van Beheer en Ontwikkeling op basis van een Drielagenarchitectuur Bert Dingemans info@dla-architect.nl www.dla-architect.nl Inleiding In de sector jeugdzorg zijn momenteel een aantal ingrijpende

Nadere informatie

PL/SQL. Declaraties van variabelen. Structuur PL/SQL is een blok-georiënteerde taal: Toekenningen

PL/SQL. Declaraties van variabelen. Structuur PL/SQL is een blok-georiënteerde taal: Toekenningen PL/SQL PL/SQL is een procedurele uitbreiding op SQL, omdat SQL op zich niet krachtig genoeg is om complexe databank applicaties te ontwikkelen. Server-side functies, of stored procedures worden op de database

Nadere informatie

SQL STATEMENTS. Deze kolom kan grote stukken tekst aan en is bedoeld om tekst erin de plaatsen. Geheel getal, bijvoorbeeld 8, 63, 835 NUMERIC

SQL STATEMENTS. Deze kolom kan grote stukken tekst aan en is bedoeld om tekst erin de plaatsen. Geheel getal, bijvoorbeeld 8, 63, 835 NUMERIC Aantekeningen IRDB Vak: IRDB > Infrma1ca Rela1nele DataBase Onderstaande database scripts zijn gebaseerd p PstgreSQL. Standaarden Schrijf SQL wrden al1jd in hfdlefers, k al werkt het met kleine lefers;

Nadere informatie

Zelftest DB2 for z/os basiscursus

Zelftest DB2 for z/os basiscursus Zelftest DB2 for z/os basiscursus Document: n1067test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST DB2 FOR Z/OS BASISCURSUS

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Koppeling met een database

Koppeling met een database PHP en MySQL Koppeling met een database 11.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

SMART-Microsoft Software Factory

SMART-Microsoft Software Factory Binnen Visual Studio 2005 heeft Microsoft de zogenaamde Tools geïntroduceerd. Met deze tools kan iedereen zijn eigen visuele Domein Specific Language () definiëren. Hierbij kunnen zowel de taalelementen

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard Excel Controller Handleiding Excel Controller Wizard 1 Inhoud Inleiding... 3 Eigen SQL... 3 Stap 1 Eigen SQL... 3 Stap 2 Testen SQL... 8 Stap 3 Wizard... 11 Stap 4 Parameters... 13 Voorbeeld Eigen Parameter...

Nadere informatie

Na bestudering van dit hoofdstuk moet je tot het onderstaande in staat zijn:

Na bestudering van dit hoofdstuk moet je tot het onderstaande in staat zijn: 15. Toegangsbeheer Tot nu toe heb je gewerkt met DML en DDL statements. Echter de DCL statements zijn nog niet aan bod geweest. DCL commando s gebruik je voor de beveiliging van je database. Wie mag wat

Nadere informatie

Klassen & objecten, overerving, abstracte klassen, debuggen, interfaces, formulieren, polymorfie, statische methoden, event-handlers

Klassen & objecten, overerving, abstracte klassen, debuggen, interfaces, formulieren, polymorfie, statische methoden, event-handlers 1 Inhoud Klassen & objecten, overerving, abstracte klassen, debuggen, interfaces, formulieren, polymorfie, statische methoden, event-handlers 2 Geluidsbronnen simulator, deel 2 Inleiding De weergave versnellen

Nadere informatie

Fun met webparts in ASP.Net

Fun met webparts in ASP.Net Fun met webparts in ASP.Net Deel 1: Basis Webparts door Bert Dingemans, e-mail : info@dla-architect.nl www : http:// 1 Inhoudsopgave FUN MET WEBPARTS IN ASP.NET... 1 DEEL 1: BASIS WEBPARTS... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Belangrijkste kenmerken van dit boek De opzet van dit boek Over de auteur Woord van dank

Inhoud. Voorwoord Belangrijkste kenmerken van dit boek De opzet van dit boek Over de auteur Woord van dank v Voorwoord Belangrijkste kenmerken van dit boek De opzet van dit boek Over de auteur Woord van dank 1 Introductie: data en informatie 1.0 Wat leer je in dit hoofdstuk? 1.1 Verschil tussen gegevens en

Nadere informatie

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam januari 2013 TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam Table of Contents Inleiding... 3 Gebruik van de

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Principes van databases

Hoofdstuk: 1 Principes van databases DBSQLF Databases en SQL Hoofdstuk: 1 Principes van databases aant Css: 4 732 blz 9 1.1 Doel ve database - om op het juiste moment op de juiste plaats de juiste gegevens beschikbaar te hebben richten we

Nadere informatie

Ontwerp.

Ontwerp. <naam applicatie> Ontwerp Datum Auteur Versie Telefoon Pagina: 0 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENT SUMMARY... 1 2. INLEIDING... 1 2.1. DOEL... 1 2.2. STRUCTUUR... 1 2.3. ACHTERGROND... 1 2.4. REVISIE-GESCHIEDENIS...

Nadere informatie

Automatische Installatie op IIS server

Automatische Installatie op IIS server Automatische Installatie op IIS server In de map Web staat het installatiebestand : Je kan de install starten door het aanklikken van het msi bestand vanuit Verkenner. Na installatie is steeds een manuele

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

DATA- WAREHOUSE ONTWIKKELING

DATA- WAREHOUSE ONTWIKKELING MODEL GEDREVEN DATA- WAREHOUSE ONTWIKKELING MET MICROSOFT BI door Willem Otten, Microsoft BI-consultant Kadenza Lees het volledige artikel en andere blogs op www.playitsmart.nl/blog Ik ben een groot voorstander

Nadere informatie

CAK Installatiehandleiding

CAK Installatiehandleiding CAK Installatiehandleiding Versie 1.1 Applicatie om centraal de uren van de zorgaanbieders door de gemeente laten aanbieden aan het CAK. Eerst moeten de tabellen, views, packages etc worden aangemaakt.

Nadere informatie

Dataconversie met Oracle Spatial

Dataconversie met Oracle Spatial Realworld klantendag 19 september 2013 Voorstellen 1 2 Computer Science & Engineering (TU/e) 3 Realworld Systems 4 Datamigraties Alliander Stedin Agenda 1 Architectuur Inleiding Ontwerp migratie 2 Rapportage

Nadere informatie

Zonnepanelen Hoe krijg je de data op je website?

Zonnepanelen Hoe krijg je de data op je website? Zonnepanelen Hoe krijg je de data op je website? Beste website-bezoeker, Omdat ik al heel wat vragen kreeg over het gedeelte zonne-energie op mijn website, heb ik besloten om de werkwijze die ik gevolgd

Nadere informatie

Project PiggyBank 2014

Project PiggyBank 2014 Project PiggyBank 2014 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Bert Bredewold 23 April 2014 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/50661 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Maak een pivot uit een Generic.List

Maak een pivot uit een Generic.List Maak een pivot uit een Generic.List Introductie in extensions, reflection en code generation Nivo: 400 Introductie In bepaalde gevallen komt het voor dat je een Generic.List van een specifieke class hebt,

Nadere informatie

Functionaliteiten 4orange Connect

Functionaliteiten 4orange Connect Functionaliteiten 4orange Connect 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 4orange Connect: de nieuwste release van FileFrame 4orange Connect is de nieuwste release van FileFrame.

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

2 Specificatie In deze tabel staat voor welk crebotraject de leereenheid is gemaakt Crebotraject code: 95311

2 Specificatie In deze tabel staat voor welk crebotraject de leereenheid is gemaakt Crebotraject code: 95311 LEEREENHEID Oracle Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct 1 Naam leereenheid In deze tabel staat de naam en het type van de leereenheid Leereenheid

Nadere informatie

En hoe gaan ze dit allemaal terugvinden?

En hoe gaan ze dit allemaal terugvinden? En hoe gaan ze dit allemaal terugvinden? Taak 1.2.10 Thomas Muller Paul van der Linden MT1A Tutor: van Griensven Docent: van den Biggelaar Gemaakt door Thomas Muller en Paul van der Linden Pagina 1 van

Nadere informatie

12. Meer dan één tabel gebruiken en sub-queries

12. Meer dan één tabel gebruiken en sub-queries 12. Meer dan één tabel gebruiken en sub-queries 12.1. Inleiding In de vorige hoofdstukken heb je telkens queries uitgevoerd op één tabel. In de praktijk is het raadplegen van gegevens over het algemeen

Nadere informatie

Object Oriented Programming

Object Oriented Programming Object Oriented Programming voor webapplicaties Door Edwin Vlieg Waarom OOP? Basis uitleg over OOP Design Patterns ActiveRecord Model View Controller Extra informatie Vragen OOP Object Oriented Programming

Nadere informatie

ProjectHeatmap. Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar

ProjectHeatmap. Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar ProjectHeatmap Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Gheat...4 Info...4 Voordelen...4 Nadelen...4 Google Fusion Tables...5 Info...5 Voordelen...5 Nadelen...5 OLHeatmap...6

Nadere informatie

Wijzigingen Universe OSIRIS Manager versie 6.14.1/02 augustus 2014

Wijzigingen Universe OSIRIS Manager versie 6.14.1/02 augustus 2014 Inhoud Inleiding...2 Toelichting extra functionaliteit in release 6.14.1/02...2 Bepalen toetsdatum...2 Wens uitbereiding OSMAN universe met historie geldend resultaat...2 Wens 1: Een class met de historische

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen

Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Beheer van databanken Labo 2 Hoofdstuk 3 Beheer van database files Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Les 2 Eenvoudige queries

Les 2 Eenvoudige queries Les 2 Eenvoudige queries XAMP Apache server ( http ) mysql server PHP myadmin IAM SQL oefeningen Database phpmyadmin Import : sql_producten.sql, sql_winkel.sql, sql_festival.sql SAMS SQL in 10 minuten

Nadere informatie

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Wat is een database? Een verzameling van georganiseerde data Een database bestaat uit applicaties, SQL en het DBMS Watis eendbms? EenDBMS

Nadere informatie

Hoe bouw ik een component? Drs. Arjan Burger

Hoe bouw ik een component? Drs. Arjan Burger Hoe bouw ik een component? Drs. Arjan Burger Zelf bouwen in Joomla! Veel standaard componenten aanwezig Zelf bouwen: meer mogelijkheden Maatwerk (redelijke tot grondige) PHP kennis vereist Meeliften op

Nadere informatie

Thinking of development

Thinking of development Thinking of development Databases Arjan Scherpenisse HKU / Miraclethings Agenda voor vandaag Opdracht tussenstand State diagram / Observer pattern Bret Victor Databases 2/42 Opdracht tussenstand Slides

Nadere informatie

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u:

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u: ASRemote WebService De ASRemote WebService is een SOAP Webservice die softwarematige communicatie met Exact Globe mogelijk maakt vanaf een willekeurige locatie op het internet. Via deze webservice kunt

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Dynamische gebruikersbeslissingen in SAP Workflow

Dynamische gebruikersbeslissingen in SAP Workflow Dynamische gebruikersbeslissingen in SAP Workflow Inleiding Een gebruikersbeslissing in een SAP Workflow definitie biedt de mogelijkheid om een optiescherm aan de gebruiker aan te bieden. Hiermee kan de

Nadere informatie

Inhoud. VBA Excel 2010

Inhoud. VBA Excel 2010 Inhoud VBA Excel 2010 Inhoudsopgave 0. INSTELLINGEN EXCEL 2010... 9 1. WAT IS VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS... 16 1.1. Achtergrond... 16 1.2. VBA is meer dan een macrotaal... 16 Case 1: Macro "Walk of

Nadere informatie

Een eerste applicatie

Een eerste applicatie Een eerste applicatie 2.1 Inleiding Programmeren in Visual Basic.NET doe je niet alleen door regels met code te schrijven. Je begint met het ontwerpen van een venster in de design mode met allerlei controls,

Nadere informatie

Software Factories. Toepassing van Domain Specific Languages. achtergrond

Software Factories. Toepassing van Domain Specific Languages. achtergrond In de software-industrie zijn budget- en deadline-overschrijdingen aan de orde van de dag, er wordt vaak niet aan de gestelde verwachtingen voldaan. Dit kan worden voorkomen door software-ontwikkeling

Nadere informatie

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Kies File>New>Blank Page>PHP Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Geef de site een passende naam. Kies ook de juiste map voor de webdocumenten.

Nadere informatie

Internettechnieken op het RitaWeb

Internettechnieken op het RitaWeb Internettechnieken op het RitaWeb Hugo Troch 10 februari 2003 1 Basistechnieken 1.1 Technologieën Een internettoepassing maakt gebruik van verschillende technologieën. Er is niet één paradigma, maar er

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

Datakwaliteitsborging met Oracle dynamisch SQL

Datakwaliteitsborging met Oracle dynamisch SQL Ook zonder specifieke tools goede oplossing mogelijk Datakwaliteitsborging met Oracle dynamisch SQL Reinbert Hamstra De bruikbaarheid van gegevens in een organisatie is rechtstreeks afhankelijk van de

Nadere informatie

Uitleg algemene structuur WTell

Uitleg algemene structuur WTell Uitleg algemene structuur WTell Brondocument C:\WebServer\Handleiding\WTellAlgemeen\WTellStructuurGlobaal.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-09-11 1e versie met uitleg globale structuur WTell

Nadere informatie

De plug-in is heel eenvoudig te installeren met een setup-programma. Waarna je een aantal menu opties in het tools menu er bij krijgt.

De plug-in is heel eenvoudig te installeren met een setup-programma. Waarna je een aantal menu opties in het tools menu er bij krijgt. Plsqldoc Genereer je documentatie Beeklaan 444 2562 BK Den Haag www.darwin-it.nl info@darwin-it.nl KvK 27283780 ING 65.35.40.663 Technical Architect Net als (vrijwel) elke ontwikkelaar vind ik het documenteren

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

SQL & Datamodelleren

SQL & Datamodelleren SQL & Datamodelleren HVA-CMD-V1-datamodelleren Algemene handleiding bij het lesprogramma 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Plaats in het leerplan:... 3 Werkwijze:... 3 Lesstof:...

Nadere informatie

Oracle client 1.2 voor ixperion 1.3 en hoger

Oracle client 1.2 voor ixperion 1.3 en hoger Installatiehandleiding Oracle client 1.2 voor ixperion 1.3 en hoger voor Windows 2008 R2 64bit Copyright 2010 Versie 1.0.1 Seneca 2010 1 Auteur: ing. Silvio Bosch Versiebeheer: Versie Status Datum Omschrijving

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Technisch Ontwerp Ontwerp template

Technisch Ontwerp Ontwerp template Auteur Dennis Steenwijk Versie Datum Status 1 Inleiding 2 Versie geschiedenis Versie Datum Status Naam Omschrijving 03-10-08 Dennis Steenwijk versie 2 van 9 Versie geschiedenis 3 Distributie Naam Functie

Nadere informatie

Bibliotheek in ProcessMaker

Bibliotheek in ProcessMaker Bibliotheek in ProcessMaker Gevraagd wordt voor een bibliotheek een informatiesysteem te ontwerpen. De bibliotheek heeft een aantal bibliothecarissen die de verzameling beheren, en leden die deze boeken

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Labo 4 Beheer van databanken Svenia CLAES (3Ti3) Britt JACOBS (3Ti3) Lies VAN

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010 Technisch Rapport BAG Extract in i-bridge2.0 Versie 1.0 Datum 9 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit

Nadere informatie

Automatische Overgangen instellen

Automatische Overgangen instellen Automatische Overgangen instellen In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Gestandaardiseerde mails zijn gebaseerd op e-mail templates, deze mails kunnen gekoppeld worden aan

Nadere informatie

Service Data Objects. Wat is SDO? Dynamic data API

Service Data Objects. Wat is SDO? Dynamic data API Service Data Objects Het is tegenwoordig misschien moeilijk voor te stellen maar er zijn nog steeds situaties waarbij je geen netwerk verbinding hebt. Hier ben ik de afgelopen tijd meerdere malen tegenaan

Nadere informatie