geografi e Veranderend platteland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "geografi e Veranderend platteland"

Transcriptie

1 geografi e Digitale bereikbaarheid Burgerinitiatieven Lerende krimpregio Dorpsmarketing Erfgoed En verder: Woningmarkt in Buenos Aires Landhervorming Zuid-Afrika Bosatlas van het voedsel Uitgave van het KNAG jaargang 24 nummer 1 januari 2015

2 Veranderend platteland Frans Thissen & Dirk Strijker De toekomst is nú. Met deze slogan presenteerde Maarten Hajer namens het Planbureau voor de Leefomgeving op 10 september De balans van de leefomgeving Het gevoel dat veranderingsprocessen versnellen is zelden zo groot geweest. Op het Nederlandse platteland is het besef van versnellende verandering al meer dan een halve eeuw aanwezig. Geert Mak beschrijft aan het eind van zijn boek Hoe God verdween uit Jorwerd hoe sterk dat gevoel is en hoeveel onzekerheid het oproept: Hoe langer ik in het dorp verbleef, des te meer besefte ik dat het eigenlijk allemaal nog moest beginnen. Alleen: niemand wist wát moest beginnen, en waarheen het ging. Volgens de Dorpenmonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau wonen er nog steeds ruim 5 miljoen Nederlanders op het platteland, waarvan bijna 2 miljoen in een klein, relatief afgelegen dorp. In een verstedelijkt land als Nederland kan natuurlijk getwist worden over het bestaan en de afbakening van het platteland. Beelden de sociale constructies die bewoners en bezoekers van dorp en platteland hebben, spelen vaak een belangrijkere rol dan de objectieve kenmerken van woonplaats en streek. En ook die beelden wijzigen. Een greep uit de actuele veranderingen waarmee het Nederlandse platteland te maken heeft: bevolkingsdaling, toenemende leegstand en het verdwijnen van lokale voorzieningen, veranderingen in mobiliteit en internet, herstructurering van de regionale economie, een snel industrialiserende landbouw, vergrijzing en ontgroening, decentralisatie van nationale overheidstaken, het verdwijnen van vertrouwde maatschappelijke kaders. Deze veranderingen zijn niet specifiek voor het platteland. Maar ze zijn dat vaak wel naar aard, timing en lokale gevolgen. Bovendien krijgen nieuwe consumptieve functies (wonen, recreatie) op het platteland hun plaats vaak in bestaande structuren met oorspronkelijk productieve functies. Nieuwe vormen van grondgebruik en nieuwe productiemethoden verdringen oude. En mentaal is het platteland vaak verregaand verstedelijkt. In reactie op veranderingen duikt bij dorpsbewoners nog vaak het ideaalbeeld op van het traditio- nele, autonome dorp met eigen voorzieningen, werkgelegenheid en woningen voor de lokale vraag. Maar in een geregionaliseerde samenleving biedt het dorp van vroeger geen echt perspectief meer. Steeds meer plattelanders beseffen dat. De veranderingen op het platteland worden vooral via de politiek en de media op de agenda gezet. Dat heeft voor het platteland vaak een dubbel effect: enerzijds wordt daarmee de urgentie van concrete problemen duidelijk gemaakt, anderzijds wordt het platteland zo, vaak onbedoeld, neergezet als ouderwets en als een leefomgeving die in feite ongeschikt is voor een moderne samenleving. Wat dat betreft is het goed ook de oplossingen te noemen waarmee plattelanders zelf komen. Actieve oriëntatie op een toekomst op basis van veranderende voorwaarden levert meer perspectief op dan terugkijken naar vroeger. Die visie lag ook ten grondslag aan de studiedag De kansen van het platteland die op 9 april 2014 werd georganiseerd door de Kring Geografie en Planologie en de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam, en Learn for Life, actief op het gebied van de non-formele educatie en opvolger van het Volkshogeschoolwerk in Nederland. De artikelen in dit themanummer van Geografie zijn gebaseerd op een aantal bijdragen van die dag. Hoewel internet de traditionele bereikproblemen van het platteland kan verzachten, constateren Strijker en Salemink dat hier juist sprake is van een achterstand. Oplossingen kunnen komen van overheden maar ook van plattelanders die zelf actie ondernemen. Er wordt steeds meer verwacht van lokale inzet op het platteland. Vermeij en Thissen laten op basis van een onderzoek naar sociale vitaliteit van Nederlandse dorpen zien dat de inzet van bewoners voor lokale doelen niet zozeer afhangt van eigenschappen van het dorp zelf, maar van de mate waarin dorpsbewoners zich sociaal en cultureel verbonden voelen met het dorp. Ontwikkelingen die de lokale binding beïnvloeden, kunnen de verschillen in lokale inzet tussen dorpen in de toekomst doen toenemen. Koomans en Loeffen zijn op zoek naar de succesfactoren van burgerinitiatieven: wat vraagt het van de dorpsbewoners en hoe moeten overheden met deze gewenste ontwikkeling omgaan? Het Nederlandse platteland kent een lange traditie van volwasseneneducatie en community organization. Nu de Nederlandse samenleving zich moet ontwikkelen tot een lerende economie, is het volgens Kappert, Notten en Vos de Wael de vraag hoe het onderwijs daaraan een bijdrage kan leveren, vooral in plattelandsgebieden waar zich krimp voordoet. Voor de regionale economie wordt de toeristisch-recreatieve functie van dorpen, naast de woon- en werkfunctie, steeds belangrijker. Hospers maakt duidelijk dat het dorp als toeristisch product zich vooral zal moeten ver diepen in de bezoeker. Meier illustreert aan de hand van twee voorbeelden hoe er met leegstand van cultureel erfgoed kan worden omgegaan en hoe dat het (toeristisch) imago van de plek kan verbeteren. Frans Thissen is sociaal geograaf en als gastdocent verbonden aan de afdeling Geografi e, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Dirk Strijker is als bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling (Mansholtleerstoel) verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. FOTO: TWAN WIERMANS De straf van het platteland Terwijl de grote steden rond 1900 beschikten over een waterleidingnet, moesten de uithoeken van het platteland wachten tot de jaren Met elektriciteit, gas en telefoon ging het niet anders en nu is het wachten op (snel) internet. Omdat het geen nutsvoorziening is, ontstaat een lappendeken van initiatieven. Moet de overheid de witte plekken vullen? Dirk Strijker & Koen Salemink Faculteit ruimtelijke wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Als het om internet gaat, staat het platteland op vele jaren achterstand. Glasvezel is er nauwelijks aanwezig en 3G en 4G zijn lang niet overal en stabiel beschikbaar. Ook coax (tv-kabel) ontbreekt buiten de dorpen en daarom is in de buitengebieden vaak alleen internet via koperdraad beschikbaar. Wie dicht bij een nummercentrale van KPN zit, heeft dan nog redelijk snel internet, maar na ongeveer 1 kilometer neemt de snelheid Steeds meer boeren hebben computergestuurde machines die op afstand onderhouden worden. Denk aan melk- en voerrobots en klimaatbeheersingsapparatuur. sterk af. En juist in plattelandsgebieden zijn deze centrales dun gezaaid. De kaart op pagina 8 laat zien welke gebieden in Nederland onderbediend zijn, oftewel: waar adressen alleen een verbinding via koperdraad hebben en die meer dan 2 kilometer van een nummercentrale liggen. GETROFFENEN In de onderbediende gebieden bevinden zich naar schatting adressen, wonen ongeveer mensen en zijn naar schatting bedrijven gevestigd. Traditionele voorzieningen als gezondheidszorg, onderwijs en winkels staan hier onder druk 6 7

3 De breedbandsituatie in Nederland Voldoende breedbandcapaciteit Probleemgebieden breedband In de blauwgekleurde gebieden is geen glasvezel of coax beschikbaar en is de afstand tot een nummercentrale meer dan 2 kilometer. KAART: RUG-FRW signaal soms (te) zwak. Denk ook aan het ontbreken van een mobiel signaal voor 112-alarmering in buitengebieden. Op het platteland zijn heel wat ondernemingen gevestigd die internet nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Allereerst boerenbedrijven, die in hun communicatie met bijvoorbeeld de overheid (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) gebruik maken van internet, onder meer voor de uitwisseling van GIS-bestanden. Steeds meer boeren hebben computergestuurde machines die op afstand onderhouden worden. Denk aan melk- en voerrobots en klimaatbeheersingsapparatuur. Ook bouwondernemingen, toeristische bedrijven, vuilverwerkers en transportondernemingen wer ken veelvuldig met internet. Een bijzondere categorie zijn de cottage industries, kleinschalige, kennisintensieve, footloose bedrijven (architecten, softwareontwikkelaars, consultants) die soms vanwege omgevingskwaliteiten naar het platteland trekken, maar wel grote behoefte aan snel internet hebben. En dan zijn er de burgers. Zij maken gebruik van bovenstaande voorzieningen (gezondheid, onderwijs, overheid, winkelen) en hebben nog andere behoeften waarvoor snel internet nodig is, zoals Skype-contact, tv en film. Het (nu al vaak krimpende) platteland loopt het risico zonder de beschikbaarheid van snel internet minder aantrekkelijk te worden voor de digitaal georiënteerde bewoner. FOTO: VECHTDALBREED.NL Inwoners uit het buitengebied Vechtdal steken zelf de schop in de grond voor glasvezel. en onlinevoorzieningen zouden dan een grote rol kunnen spelen. Het wrange is dat juist het perifere platteland slecht bediend wordt met internet. De Britse geograaf Malecki noemt de achterstand in voorzieningen op het platteland the rural penalty. DIENSTEN OP AFSTAND Een belangrijke sector die zit te springen om goede onlineverbindingen is de gezondheidszorg. Het gaat om zowel cure als care. Bij cure gaat het bijvoorbeeld om systemen voor consult op afstand. Een specialist kan een patiënt daarmee vanuit de bureau stoel inspecteren. Zoiets vergt een beeldverbinding met een hoge resolutie, die alleen via snel internet goed werkt. Denk ook aan het op afstand bewaken van patiënten vanuit een ziekenhuis. Ook bij care gaat het veelal om het op afstand communiceren met patiënten, bijvoorbeeld vanuit een thuiszorgorganisatie of polikliniek; denk aan alarmeringssystemen, bewaking van medicijneninname en advisering. In Oost-Groningen heeft thuiszorgorganisatie Oosterlengte geprobeerd zo n digitaal systeem te ontwikkelen, maar koos uiteindelijk voor de veel beperktere mogelijkheden van beeldtelefoon, omdat de datacapaciteit onvoldoende was. Een andere sector die snel internet vraagt, is onderwijs. In toenemende mate worden digitale leeromgevingen en leermiddelen ingezet. Scholieren en studenten in gebieden met slecht internet zijn vaak niet in staat dit soort middelen thuis te gebruiken. Ook de overheid verleent steeds meer diensten digitaal en particuliere bedrijven ontwikkelen digitaal aanbod (online winkelen, internetbankieren). Bij internetbankieren speelt nog een ander probleem. Zo stuurt ING bij overboekingen een TAN-code naar je mobiele telefoon, maar op het perifere platteland is het mobiele LOKALE INITIATIEVEN Marktpartijen zoals Reggefiber leggen glasvezelverbindingen aan in de grotere dorpen waar voldoende geïnteresseerden wonen. Gebieden met lage dichtheden zonder marktpotentie ( witte gebieden ) laten ze meestal links liggen. In andere gevallen hebben overheden geld over voor het aansluiten van dunbevolkte gebieden op het glasvezelnet, bijvoorbeeld de provincies Friesland, Overijssel en Gelderland meestal afkomstig uit de verkoop van aandelen in vroegere nutsbedrijven als Nuon en Essent. Er zijn ook plaatselijke initiatieven: soms van lokale of regionale kabelbedrijven (Veendam, Harderwijk, Dokkum, delen van Twente), vaak ook van mensen en bedrijven die het wachten beu zijn. Ze richten een vereniging of coöperatie op en proberen zo een glasvezelnetwerk tot stand te brengen. Soms met hulp van een lokale overheid (Oldambt in de provincie Groningen, De Brêkken in de gemeente Friese Meren) of samen met een private partij (het Oostermoergebied in Noordoost-Drenthe, dat samenwerkt met het bedrijf iipen). Rond Eindhoven zijn al een aantal jaren terug coöperatieve dorpsnetwerken ontstaan (bijvoorbeeld in Nuenen). Ook bedrijven en particulieren met een bedrijf aan huis laten een glasvezelaansluiting aanleggen, vaak voor vele tienduizenden euro s. Dit soort initiatieven komt vooral van de grond in gebieden waar voldoende sociaal kapitaal aanwezig is en waar mensen de noodzaak van snel internet voelen. Het is veelzeggend dat de eerste initiatieven ontstonden in de dorpen rond Eindhoven waar veel hoogopgeleide medewerkers van technologiebedrijven wonen. Ook het initiatief in het Oostermoergebied is aangezwengeld door hoogopgeleiden. Bij al deze initiatieven ontbreekt een centrale regie, zodat het wiel telkens opnieuw uitgevonden wordt. CDA-kamerlid Agnes Mulder heeft de minister van EL&I daar inmiddels op aangesproken. Verder is de Rijksuniversiteit Groningen nu bezig met een database om de initiatieven in kaart te brengen. Opvallend veel initiatieven zeggen in hun contacten met overheden last te hebben van ruis. Die ruis is afkomstig van de grote marktpartijen (KPN, Ziggo, UPC, Reggefiber). Zij blijven in al hun informatie richting overheid herhalen dat op nationale schaal verreweg de meeste adressen de beschikking hebben over goed en snel internet. De teneur is dat er geen probleem is en dat zij het snel gaan oplossen. Ze hebben wat betreft heel Nederland gelijk, maar onze berekeningen laten zien dat 45% van de adressen in de gebieden buiten de bebouwde kom onderbediend is: marktpartijen investeren er niet en enkel de achterhaalde techniek via de telefoonlijn is er beschikbaar. In het recente verleden hebben lokale en regionale initiatieven veel last gehad van Europese regelgeving over niet toegestane overheidssteun bij de aanleg van snel internet (de zogenoemde Appingedam-case). Inmiddels heeft de EU duidelijk gemaakt dat overheden wel degelijk actief mogen optreden in de witte, onderbediende gebieden. Het ministerie van EL&I heeft een handreiking voor gemeenten en provincies uitgebracht, Goed op weg met breedband, die een actieve opstelling van lokale en regionale overheden vereenvoudigt. Dat heeft gezorgd voor de recente opleving van initiatieven waarbij overheden actief betrokken zijn. Toch kan het nog even duren. Tijdens een recente hoorzitting over dit onderwerp in Limburg bleek dat met name partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum er moeite mee hebben dat gemeenschapsgeld gestoken wordt in een voorziening waar gewone mensen niet op zitten te wachten en die vooral de kas van telecombedrijven spekt. TOEKOMSTBESTENDIG PLATTELAND Goede internettoegang is een voorwaarde voor een toekomstbestendig platteland. Verschillende overheden bekommeren zich van oudsher over de toekomst van het platteland en investeren in maatregelen die de leefbaarheid moeten versterken. Zonder investeringen in breedband dreigen deze maatregelen echter nutteloos te worden. De Rijksoverheid zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen voor het garanderen van toegang tot snel internet en mobiele telefoonverbindingen; op dat niveau ligt de mogelijkheid overzicht te houden en te coördineren om tot een landelijk dekkende oplossing te komen. BRONNEN Malecki, E.J Digital development in rural areas: potentials and pitfalls. Journal of Rural Studies, 19(2): Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Goed op weg met breedband, handreiking voor gemeentes en provincie, Den Haag. Saanen, N. & H.D. Stout Breedband in Appingedam: verloren bij de Commissie, gewonnen door de inwoners. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 10: Salemink, K. & D. Strijker Breedband op het platteland. RuG-FRW, Groningen. Salemink, K Breedband in de buitengebieden. Factsheet. RuG-FRW, Groningen. Strijker, D. & M. Markantoni Bedrijvig platteland. Agora, 27(4):

4 Schoonheid loont (een beetje) De kwaliteit van de leefomgeving in dorpen wordt steeds meer afhankelijk van de lokale inzet van bewoners. In een mooi dorp (zoals Nisse) komt lokale inzet makkelijker van de grond dan in een minder mooi dorp. (zoals Sluiskil). Dat heeft vooral te maken met de sterkere sociale en culturele binding van bewoners. Lotte Vermeij & Frans Thissen Sociaal en Cultureel Planbureau & afdeling Geografi e, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies, UvA Nu de overheid zich op tal van terreinen terugtrekt, worden verschillen in de kwaliteit van de woonomgeving snel merkbaar. Bestaande ruimtelijke ongelijkheden dreigen toe te nemen. In het onderzoek Sociaal Vitaal Platteland (SVP 11) onder ruim 7000 dorpsbewoners ging het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op zoek naar verschillen in sociale vitaliteit op Percentage dorpsbewoners (van 15 jaar en ouder) dat zich inzet voor drie soorten lokale doelen Afgelegen Bij de stad Ligging Minder mooi Mooi Minder mooi Mooi Lokale doelen Leefbaarheid Burenhulp Belevingskwaliteit 35,1% 37,7% 32,3% 36,1% 15,7% 18,5% 15,5% 15,1% 14,9% 16,1% 11,1% 17,5% het platteland. Waar zijn bewoners actief en voor welke lokale doelen zetten ze zich dan in? EEN MOOI LANDSCHAP, ACTIEVE BEWONERS Sinds 2006 voert het SCP, in opdracht van de nationale overheid, het onderzoeksproject De sociale staat van het platteland uit. In een binnenkort te verschijnen rapport wordt geïnventariseerd in hoeverre de ligging van dorpen ten opzichte van steden, en de schoonheid van dorp en omgeving betekenis hebben voor de betrokkenheid van bewoners bij hun dorp. Uit de figuur blijkt dat de nabijheid van een stad nauwelijks verband houdt met de inzet van dorpsbewoners voor lokale doelen. Een mooie landschappelijke ligging doet dat wel. In het algemeen zijn de mooier gelegen dorpen sociaal vitaler dan de minder mooie dorpen, maar de precieze verschillen blijken afhankelijk van de nabijheid van de stad. Rond de steden zijn bewoners van dorpen met een fraaie ligging vaker actief voor de leefbaarheid en de belevingskwaliteit, maar zij bieden niet meer burenhulp dan bewoners van de minder mooie dorpen bij de stad. Ook op het afgelegen platteland zijn bewoners van de dorpen met een fraaie ligging sociaal actiever dan bewoners van de minder mooi gelegen dorpen. Zij zetten zich vooral meer in voor de leefbaarheid én zijn vaker bereid buurtgenoten te helpen. We spreken van inzet voor de leefbaarheid als een bewoner gemiddeld minimaal een uur per week vrijwilligerswerk doet (bijvoorbeeld voor een vereniging) en/of het afgelopen jaar deelnam aan een bewonersinitiatief (bijvoorbeeld om een dorpsfeest te organiseren). Van burenhulp is sprake als een bewoner bereid is diensten te verlenen als dat nodig is, zoals vaak boodschappen doen. Inzet voor de belevingskwaliteit wil zeggen dat een bewoner gemiddeld minimaal een uur per week vrijwilligerswerk doet voor het landschap, de natuur of het milieu in zijn/haar omgeving of voor de geschiedenis van dorp of regio, en/of het afgelopen jaar heeft deelgenomen aan een bewonersinitiatief (bijvoorbeeld voor wandel- of fietspaden in de omgeving). Nisse KLEINE VERSCHILLEN De verschillen zijn echter klein, zo blijkt uit de figuur, maar dat geldt ook in meer algemene zin. De verschillen tussen dorpsbewoners zijn namelijk vele malen groter dan de verschillen tussen dorpen. De kans dat iemand zich inzet voor een lokaal doel, hangt dus niet zozeer af van het dorp waarin hij woont, maar van de persoonlijke kenmerken van bewoners. Het aandeel bewoners dat zich inzet voor een bepaald doel zegt overigens lang niet alles over wat er wordt bereikt. De sociale vitaliteit van dorpen is ook afhankelijk van de manier waarop bewoners samenwerken en hun vaardigheden. Bewoners die effectief samenwerken en een draagvlak hebben in het dorp, zullen meer klaarspelen dan bewoners met onderlinge meningsverschillen. Bestuurlijke vaardigheden en juridische kennis kunnen een dorp soms meer opleveren dan de praktische inzet. Ook samenwerking Nisse en Sluiskil 2014 GEOGRAFIE & B.J. KÖBBEN Vlissingen Breskens Oostburg BELGIË 10 km W e Biervliet s t N62 N61 e r s Sluiskil Heinkenszand Nisse c h e l d e Terneuzen s-gravenpolder Axel A58 Bron: EuroGlobalMap Nisse Landschappelijke schoonheid is een sterk punt van Nisse (600 inwoners). Het dorp wordt omringd door het heggenlandschap van de Zak van Zuid- Beveland en heeft een beschermd dorpsgezicht. Aan het groene Dorpsplein met de middeleeuwse Mariakerk met maatschappelijke instanties is belangrijk. Een dorp dat maandenlang actie voert tegen gemeentelijke plannen, bereikt misschien minder dan een dorp dat in gesprek gaat. In de praktijk blijken goede samenwerking en vaardigheden wel een positieve uitwerking te hebben op de bereidheid zich lokaal in te zetten. Juist wanneer dorpsbewoners het eens zijn en subsidies en vergunningen verwerven, krijgen ze de kans de handen uit de mouwen te steken. De lokale inzet voor leefbaarheid en belevingskwaliteit, en burenhulp geven dus een redelijk beeld van de sociale vitaliteit van dorpen. ligt een aantal monumentale woningen. Alle oorspronkelijke voorzieningen aan het dorpsplein zijn verdwenen. De oude Rabobank huisvest nu een bakkerij en theetuin waar verstandelijk gehandicapten werkzaam zijn. Het is een bijzondere afstapplek voor de vele fi etsers in de streek. Nisse is niet alleen een mooi dorp, de bewoners zetten zich ook in voor de leefbaarheid. De rommelmarkt ten bate van de Mariakerk en het muziekfestival Pastorale zijn jaarlijkse hoogtepunten. Hoewel het dorp verenigd lijkt rond de nog aanwezige dorpsschool, t Durpsuus, en de Mariakerk, kent het dorp enkele belangrijke sociale scheidslijnen. Naast de relatief vrijzinnige hervormde gemeente (nu PKN) behoort een klein deel van de bevolking tot de gereformeerde gemeente. Zij hebben aan de Zuidweg een eigen kerk en laten hun kinderen nog steeds elders naar school gaan. Ook de steeds terugkerende discussie over nieuwbouw leidt soms tot grote tegenstellingen. LOKALE BINDING Maar waarom zetten de bewoners van dorpen met een mooie ligging zich meer in voor lokale doelen dan de bewoners van dorpen die minder fraai gelegen zijn? Verschillen in bevolkingssamenstelling kerkelijkheid, leeftijdsverdeling en opleidingsniveau blijken nauwelijks een rol te spelen. Belangrijker is de binding van de bewoners met het dorp. Wie zich verbonden voelt met een dorp zal ook meer belang hechten aan wat daar tot stand komt. Ook zullen mensen dan goed op de hoogte zijn van wat er speelt, en veel mogelijkheden FOTO: SIEBE SWART/HH 10 11

5 Sluiskil A an de verkeerde kant van de Schelde, is de eerste gedachte die je krijgt bij Sluiskil (2300 inwoners). Zeeuws-Vlaanderen is een van de drie krimpgebieden in Nederland. Plaatselijk geeft dat aanleiding tot leegstand, ook in Sluiskil. Landschappelijk gooit Sluiskil evenmin hoge ogen. De geschiedenis van het dorp is sterk verbonden met het Kanaal Gent-Terneuzen en de industrie die zich daarlangs ontwikkelde. Sluiskil heeft bij verbreding van het kanaal belangrijke delen moeten prijsgeven. Het is ook een industriedorp en dat heeft gevolgen voor het omringende landschap, de bevolkingssamenstelling en de kwaliteit van de woningvoorraad. Uit onderzoek blijkt dat de dorpsbewoners de leefbaarheid als minder goed beoordelen en dat de relatie met de gemeente Terneuzen te wensen overlaat. Dat laatste heeft in het verleden nogal eens geleid tot het indienen van een wensenlijstje bij de gemeente en weinig Sluiskil geloof in eigen kracht. Daar staat tegenover dat dit van oorsprong katholieke arbeidersdorp een groot aantal organisaties telt, waaronder een dorpsraad, een ondernemersvereniging en een Commissie (H)erkenning Monumenten Sluiskil, die met succes de geschiedenis van het dorp een gezicht geeft. En natuurlijk is het dorp trots dat het regelmatig een belangrijk biljarttoernooi huisvest. hebben om zich in te zetten. Met een sterke binding is er een grotere kans door dorpsgenoten gevraagd te worden iets voor de lokale gemeenschap te doen. Vooral de sociale binding van bewoners blijkt van belang. Wie meer contacten heeft in het dorp en die contacten ook belangrijk vindt, zet zich vaker in voor een lokaal doel. Ook culturele binding werkt positief. Wie bijvoorbeeld dialect spreekt, naar streekmuziek luistert en naar een regionale televisiezender kijkt, is meer geneigd zich in te zetten dan wie dat niet of minder doet. Omgekeerd kan inzet ook de lokale binding versterken. Wie zich inzet voor een lokaal doel zal bijvoorbeeld eerder nieuwe contacten opdoen. Een sterke functionele binding maakt niet dat dorpsbewoners zich meer inzetten. Integendeel, wie weinig buiten het dorp komt voor bijvoorbeeld winkelbezoek, is lokaal juist iets minder actief. Dit kan komen doordat de kleine groep bewoners die functioneel op het dorp is aangewezen, daar meestal niet voor kiest denk aan mensen die slecht ter been zijn. Ook van landschappelijke binding zijn de opbrengsten voor het dorp beperkt. Wie veel belang hecht aan het landschappelijk schoon en aan rust en ruimte, zet zich misschien vaker in voor de belevingskwaliteit van de omgeving, maar juist wat minder voor de leefbaarheid van het dorp. De genoemde verschillen tussen mooie en minder mooie dorpen zijn dus grotendeels terug te voeren op verschillen in de binding van de bewoners. Omdat bewoners van de mooiere dorpen iets meer sociale contacten hebben, ontplooien zij meer activiteiten voor lokale doelen. En omdat bewoners van de mooie dorpen rond de stad een relatief sterke landschappelijke binding hebben, zetten daar ook meer bewoners zich in voor de belevingskwaliteit. LOKALE BINDING EN SCHAALVERGROTING Het belang van lokale binding voor de inzet van bewoners geeft te denken. Een gemiddelde dorpsbewoner verplaatst zich ruim 35 kilometer per dag. Hij werkt en winkelt veelal buiten het dorp en het merendeel van zijn vrienden, familie en kennissen woont elders. Maar de meeste dorpsbewoners hebben ook tientallen kennissen in het dorp en voelen zich met het dorp verbonden. Daardoor zijn velen bereid zich in te zetten voor een lokale vereniging, een molen in verval, het nabijgelegen natuurgebied of een vereenzamende buurman. Lokale binding vormt dus een belangrijke voedingsbodem van de zo gewenste doe-democratie. Een vraag is evenwel hoe dit er in de toekomst uit ziet. Al sinds het begin van de ruimtelijke schaalvergroting werd gevreesd dat het functieverlies van de dorpen het dorpsleven zou uithollen. De transitie pakte echter gunstiger uit dan gedacht, en ook uit de huidige studie van het SCP valt op te maken dat dorpsvoorzieningen niet per se nodig zijn voor de inzet van dorpsbewoners. Wel spelen de vrijwillige activiteiten van bewoners zich steeds vaker buiten de dorpsgrenzen af, omdat sportverenigingen fuseren of dorpen een dorpshuis of basisschool met een ander dorp gaan delen. Hierdoor verandert hun binding en het is de vraag of bewoners dan nog gemotiveerd zijn voor lokale inzet, of gemotiveerd raken tot vrijwillige inzet in ruimere sociale verbanden dan het dorp. BRONNEN: ZIE FOTO: SIEBE SWART/HH Burgerinitiatieven van twee kanten bezien De participatiesamenleving is niet vorig jaar in Den Haag uitgevonden. Ze is er al lang. In veel dorpen en wijken hebben burgers het heft in eigen handen genomen. Uit onvrede over het tekortschieten van de lokale overheid of omdat men het zelf beter, sneller en goedkoper kan organiseren. Gemeenten moeten koersen op de kracht van burgerinitiatieven, maar er ook op toezien dat dit niet uitmondt in ongelijkheid tussen dorpen. Lourens Koomans & Maarten Loeffen Feniks Maatschappelijke Opbouw & Vereniging Stadswerk Nederland Wanneer zijn wijk- en dorpscoalities succesvol? In het dorp bestaan soms hechte verbanden tussen de bewoners en dat kan helpen initiatieven van de grond te krijgen. Wederzijds vertrouwen speelt daarin een grote rol. De dorpsbewoners beschikken ook in verschillende mate over allerlei capaciteiten en mogelijkheden. Zo heeft de één veel vrije tijd, de ander leidinggevende capaciteiten en is een derde financieel heel erg kien en weer een ander heeft geld ter beschikking. Deze hulpbronnen moeten wel geactiveerd worden. Het vergt inzet en tijd om ze te inventariseren en (mede-)dorpsbewoners aan te sporen mee te doen aan het leefbaar en toekomstbestendig maken van het dorp en als vrijwilliger actief te worden. DE NIEUWE VRIJWILLIGER Vrijwilligers komen niet meer vanzelf uit oude, vertrouwde kaders. Vroeger waren de kerk en de politieke partij een vanzelfsprekende basis van waaruit mensen meededen aan tal van activiteiten. Deze oude verbanden zijn geminimaliseerd. De nieuwe vrijwilligers maken vaker deel uit van lossere verbanden. Ze zijn vaak ouder en hebben een hoge opleiding en een volledige baan. Ze zijn vaker KLEIN APELDOORNS DORPEN KOOKBOEK H et Klein Apeldoorns dorpenkookboek biedt handvatten voor initiatieven in de openbare ruimte. Samen met dorp of wijk wordt een zo integraal mogelijke ruimtelijke visie vormgegeven en vastgelegd. In de nieuwe stijl van werken wordt meer tijd gestoken in het voortraject. Wat moet de gemeente wel en wat moet ze niet regelen volgens de bewoners? Het boek laat zien uit welke elementen de dorpen zijn opgebouwd en hoe de bewoners daaraan zelf een bijdrage kunnen leveren. Zo spelen burgers zelf een bepalende rol in de beeldkwaliteit van hun omgeving in plaats van top-down opgestelde bestemmingsplannen en bouwvoorschriften

6 PEEL EN MAAS De gemeente Peel en Maas streeft al jaren naar minder overheid en meer gemeenschap. Ze heeft daarbij een onderscheid gemaakt tussen het openbare domein waar de burger het primaat heeft en het publieke domein waar de overheid aan zet is. De uitdaging ligt in het grensvlak tussen beide domeinen. Waar wil de burger nog meer initiatief nemen en durft de overheid los te laten (zie ook het voorbeeld van Apeldoorn op de vorige pagina) en waar steunt de overheid ondernemende burgers bij hun plannen. Zo hebben de inwoners van het dorp Kessel het initiatief genomen om het kasteel De Keverberg te herbouwen (foto) dat al sinds de Tweede Wereldoorlog als een ruïne midden in het dorp ligt. Het initiatief voor de herbouw komt van de bewoners, de ondersteuning van de gemeente. autochtoon dan allochtoon en zijn vooral woonachtig in het noorden en het oosten van het land, in de minst stedelijke gebieden. Zij hebben meestal een christelijke achtergrond en stemmen vaker CDA, Groen Links en ChristenUnie. Wie actieve vrijwilligers zoekt, kan ze dus in deze kringen vinden. Wil een dorpsgemeenschap of belangenvereniging ook effectief zijn, dan is een aantal factoren belangrijk. Zo zijn focus en een visie op de toekomst van belang. Weten wat je wilt en dat vertalen in concrete, haalbare doelen die voor de dorpsbewoners echt belangrijk zijn, geeft draagvlak. Ook moet er aandacht zijn voor de organisatievorm en procedures, bijvoorbeeld om de hele bevolking te informeren en erbij te betrekken. Communicatie en samenwerkingsvaardigheden kunnen van groot nut zijn om interne problemen op te lossen. Met z n allen leiding geven aan het proces van zelfsturing klinkt paradoxaal, maar hoeft dat niet te zijn. Het erkennen van verschillen in bekwaamheden, het benoemen van groepsrollen op basis hiervan en het benutten van de verschillende hulpbronnen In 2012 werden 459 coöperaties opgericht, waarvan 127 op initiatief van burgers Kasteel de Keverberg in Kessel kunnen het proces van zelfsturing vaart en richting geven. Ten slotte is blijvend innoveren essentieel. Dat hoeft niet te betekenen dat elke belangengroep constant het wiel moet uitvinden. Goed rondkijken naar wat andere verenigingen, stichtingen en coöperaties doen, kan al veel helpen. Afkijken mag. De laatste jaren zijn er veel coöpe raties ontstaan, onder andere op het gebied van zorg, voedsel, glasvezel, leefbaarheid en energie. Het tijdschrift Burgercoöperaties geeft aan dat er in maar liefst 459 coöperaties zijn opgericht waaronder 127 van en voor burgers. Mensen die zelf het initiatief nemen om zaken in de eigen wijk of het dorp aan te pakken en dus niet handelen op initiatief van de overheid. Die kan later wel faciliteren, maar dat is niet noodzakelijk. De burger is steeds meer zelfsturend en zelf organiserend bezig. DE PARTICIPERENDE OVERHEID De overheid stimuleert (ook uit financiële overwegingen) de participatiesamenleving. Het levert wel een merkwaardige paradox op als de gemeente richting haar bewoners stelt: Wees zelfsturend. De gemeente moet opnieuw haar positie bepalen als ze koerst op een energieke netwerksamenleving. De gemeente Peel en Maas, Midden-Limburg, pakt dat voortvarend aan (kader). Ze heeft de rolverdeling tussen burger en overheid duidelijk beschreven door een onderscheid te maken tussen het openbaar domein waar de burger de leiding heeft en het publiek domein waar de overheid het primaat heeft. FOTO: KESSEL 2014 Je moet het maar durven om als gemeente meer te vertrouwen op je inwoners. Om niet te proberen de burgers mee te krijgen met jouw ideeën maar aan te sluiten bij de aanwezige energie. Internet biedt daarbij nieuwe kansen. De samenleving is er interactiever en creatiever door geworden. Overheden kunnen eerder of liever: permanent het contact met de burger zoeken. Niet op de traditionele manier (laten meedenken als de plannen al aardig vorm hebben gekregen) maar in een veel eerder stadium door het mobiliseren van meedenkkracht. In de gemeente Goirle (Noord- Brabant) noemen ze dat beginspraak. Horen wat werkelijk leeft. Ook buiten de bekende cirkel van personen en organisaties rondom de gemeente. Door deel te nemen in conversaties op social media en te streven naar dialoog en co-creatie wordt de wereld buiten de gevestigde orde bereikt. Door deel te nemen in de conversatie, maar het niet te zoeken in beleidstermen. Want dat is zeker niet altijd de taal van de creatieve, ondernemende inwoner. En wanneer de aansluiting met een initiatief is gevonden, past nog steeds een terughoudende opstelling. Het werkt veel beter en verbindend om samenwerking rondom een thema voorop te stellen. Wie zich belangeloos en samen met anderen rond een thema wil scharen, plukt daar later de vruchten van. Dat verbindt beter dan werken voor of met een instantie (de gemeente) die zich heeft opgeworpen als eigenaar of leider van het thema. Er kan natuurlijk wel sprake zijn van mede-eigenaarschap van de overheid, een rol op de achtergrond. Een faciliterende rol voor initiatieven die de gemeente, als hoeder van het algemeen belang, ondersteunt. We kunnen concluderen dat er veel burgerenergie aanwezig is in dorpen en wijken, en dat de overheid er goed aan doet de burgerinitiatieven niet in beleidskaders te forceren of ze al te snel te institutionaliseren. Maar koersen op de kracht van burgerinitiatieven kan ook leiden tot ongelijkheid. Voorzieningen ontstaan (in de toekomst) immers in sommige dorpen door acties van initiatiefrijke burgers maar kunnen in andere dorpen ont breken. BRONNEN Burgercoöperaties in opkomst Tijdschrift Burgercoöperaties, 52. Dekker, P., J. de Hart & L. Faulk Toekomstverkenning vrijwillige inzet Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag. During, R. & R. Willemsen Krimpbeleid met sociale media. Sturen met sociaal kapitaal op maatschappelijke energie. Deel 5 in de reeks Zo doen wij dat hier!. Huys, S. e.a Publieke pioniers. Den Haag. Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW) Manifest Petje Af voor de burger. Peeters, P. H. & C. Cloin Onder het mom van zelfredzaamheid. Eindhoven. Steenbekkers, A. & L. Vermeij (red.) De Dorpenmonitor. Ontwikkelingen in de leefsituatie van bewoners. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag. Willemsen, R We zijn allemaal twitterspreeuwen. Trends, tips en tools voor de sociale media. Geraadpleegd op: De lerende krimpregio De overheid heeft offi cieel drie krimpregio s aangewezen en tien anticipeerregio s waar op korte termijn een substantiële bevolkingsdaling dreigt. Binnen de samenwerkingsverbanden in deze gebieden moet het beroepsonderwijs vooral innovatieve opleidingen leveren die de arbeidsmarkt versterken. Hoe zetten mbo, hbo en (jong-)volwasseneneducatie zich in om de regio vitaler te maken? Gerrit Kappert, Ton Notten & Lidwien Vos de Wael Zelden kreeg een zo gewichtig rapport zo veel media-aandacht en zo n lauw commentaar van een kabinet als Naar een lerende economie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De raad deed brede én scherpe aanbevelingen voor de hoognodige overgang van een kenniseconomie naar een lerende economie. Ook de krimpregio s en het (gebrek aan landelijk) beleid kwamen aan de orde. Het Nederlandse landschap van de kennisinstellingen behoeft meer variatie, verzelfstandiging en concurrentie, aldus de WRR. Niet nadoen wat andere instellingen al doen, en evenmin je nog verder specialiseren op details. De raad pleit er onder andere voor om kenniscentra, ook van hogescholen, meer regionaal te differentiëren. Het eerste deel van het rapport introduceert al het begrip responsiviteit, die langs drie wegen nagestreefd zou moeten worden. Ten eerste door veerkracht, zodat storingen in het economisch systeem geen fnuikende en onbeheersbare consequenties hebben. Ten tweede door slim om te gaan met schaarste. Denk aan kapitaal, grondstoffen en mensen, aan de noodzaak de productiviteit te verhogen vanwege een afnemende beroepsbevolking, aan toenemende en onontkoombare internationale verwevenheid, en 14 15

het nieuwe Positionpaper over leefbaarheid en voorzieningen in krimpgebieden

het nieuwe Positionpaper over leefbaarheid en voorzieningen in krimpgebieden het nieuwe Positionpaper over leefbaarheid en voorzieningen in krimpgebieden Tekst: Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, Werkgroep Voorzieningen en Leefbaarheid Vormgeving: Sjoerd de Vos, Biblioservice

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling

Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling Nirov BMC Ministerie van Binnenlandse Zaken: Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking Programma Bevolkingsdaling P-10 Stimuleringsfonds

Nadere informatie

VITAAL PLATTELAND. De kracht van Drenthe

VITAAL PLATTELAND. De kracht van Drenthe VITAAL PLATTELAND De kracht van Drenthe Het is van alle tijden dat de samenleving beweegt, dat de bevolkingsopbouw en de bevolkingssamenstelling veranderen. Bewoners, beleidsmakers en experts bewegen mee.

Nadere informatie

Werkplaats 9. PlattelandsParlement 2009 Directe link tussen platteland en politiek

Werkplaats 9. PlattelandsParlement 2009 Directe link tussen platteland en politiek Werkplaats 9 PlattelandsParlement Periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij in samenwerking met de andere organisatoren van het PlattelandsParlement: de Landelijke Vereniging van

Nadere informatie

Beleid met sociale media: sturen met sociaal kapitaal op maatschappelijke energie

Beleid met sociale media: sturen met sociaal kapitaal op maatschappelijke energie Beleid met sociale media: sturen met sociaal kapitaal op maatschappelijke energie Roel During (Alterra) Rijk Willemse (Laverbe) ISBN 978-94-6173-707-6 Vormgeving: uitbesteden Veranderingen in de samenleving

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

Swingen met lokale kracht

Swingen met lokale kracht Swingen met lokale kracht Swingen met lokale kracht Overheden en de netwerksamenleving Nico de Boer, Albertine van Diepen en Lucas Meijs Den Haag, juni 2013 raad voor maatschappelijke o n t w i k k e

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties DORPEN ONDER DRUK Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties Auteurs: Matthijs Uyterlinde, Silke van Arum, Ard Sprinkhuizen (MOVISIE) Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Experimenteren met burgerinitiatief

Experimenteren met burgerinitiatief Van Doe-het-zelf naar Doe-het-samen Maatschappij Experimenteren met burgerinitiatief Jurgen van der Heijden, Rosalie van Dam, Rinske van Noortwijk, Irini Salverda, Ineke van Zanten (Red.) Met bijdragen

Nadere informatie

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030 Smaakmakend Veghel Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden Deel A Visie 2030 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...3 1. Toekomstvisie en ontwikkelstrategie...4 2. Profiel Veghel...6 3. Veghel in

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio s. Dit zijn gebieden die te maken hebben met leegloop. Bijvoorbeeld wanneer

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF april 2013 SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF Over de publieke sector tijdens de regeerperiode 2012 2016 en de bijdragen van BMC intergemeentelijke samenwerking duurzame schoolontwikkeling zorg dichtbij woonmarkt/vastgoed

Nadere informatie

Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven Een verkenning van Wmo-beleid en -praktijk in vijf gemeenten Deelrapport vrijwillige inzet en initiatieven Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

Nadere informatie

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) November 2013

Nadere informatie

Citymarketing: wat werkt wel en wat werkt niet?

Citymarketing: wat werkt wel en wat werkt niet? Prof.dr. Gert-Jan Hospers FeRSA Docent Economische Geografie Universiteit Twente en bijzonder hoogleraar Citymarketing Radboud Universiteit Nijmegen Postbus 217, 7500 AE Enschede g.j.hospers@utwente.nl

Nadere informatie

Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking

Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking Bouwstenen voor sociaal Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking Bouwstenen voor sociaal Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking 0 Voorwoord Samen werken aan weerbare wijken, is de inzet van

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Leefbaarheid in kleine kernen

Leefbaarheid in kleine kernen Kennispunt Sociale Wetenschappen Leefbaarheid in kleine kernen Onderzoek naar de leefbaarheid van kleine kernen in de Provincie Utrecht Op welke wijze en met welke middelen en methoden kan de Utrechtse

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie