Programma. Energie Made in Arnhem Volop in beweging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma. Energie Made in Arnhem 2013. Volop in beweging"

Transcriptie

1 Programma Energie Made in Arnhem 2013 Volop in beweging

2 1 Programma Energie Made in Arnhem 2013 Volop in beweging

3 2

4 3 convenantpartners EMIA (november 2013)

5 Voorwoord 4 In 2011 is een ambitieus programma gestart: Energie Made in Arnhem. Ingegeven door het oorspronkelijke profiel van de stad op het gebied van elektriciteit en de ambitie voor de toekomst. In drie jaar tijd zijn belangrijke stappen gemaakt. Basis voor dit succes is de samenwerking tussen de vijf O s (Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers, Ondernemende Inwoners, Overheid). Arnhem heeft zich met dit uitgangspunt en de behaalde resultaten een definitieve plaats verworven zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal. Een mooi succes waar u allen aan hebt bijgedragen. Dat smaakt naar meer! Er is een beweging ontstaan: Energie Made in Arnhem! Margreet van Gastel wethouder Energie Made in Arnhem

6 Inhoudsopgave 5 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Samenvatting 9 3. Ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Provinciale ontwikkelingen Regionale ontwikkelingen De ambities van Energie Made in Arnhem Programmaplan en convenant Doelen 15 Hoofddoelen van Energie Made in Arnhem 16 Nevendoelen van Energie Made in Arnhem Energietransitie nader belicht Uitvoering en voortgang van programma en convenant Stand van zaken 19 Doelstelling 1: 3% energiebesparing per jaar 19 Doelstelling 2: 7% duurzame energie opwekking in Doelstelling 3: een toonaangevend economisch cluster Stand van zaken inspanningen 28 Energie Made in Arnhem 2013: Volop in beweging 28 Gemeentelijke projecten 28 Projecten van convenantpartners Conclusie en vervolg 35 Conclusie 35 Vervolg 36 Bijlage 1: Gedetailleerde data hernieuwbare energie 37 Bijlage 2: Factsheet Topsector Energie in Oost-Nederland 39 Bijlage 3: Stand van zaken projecten programmaplan Arnhem Energiestad 41 Bijlage 4: Stand van zaken projecten partners Energie Made in Arnhem 45 Bijlage 5: Bronnen en verantwoording van de cijfers 57

7 6

8 1. Inleiding 7 Naar aanleiding van het protocol van Kyoto zijn wereldwijd en ook in Nederland afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en over het duurzaam opwekken van energie. Bij de ontwikkeling en uitvoering van dit energiebeleid spelen lokale en regionale overheden een sleutelrol, zo ook Arnhem. Energie biedt ook kansen voor groene economie. Berekend is dat wereldwijd miljarden aan investeringen gemoeid zijn met de transitie naar een groene en meer duurzame samenleving. Maar ook dichterbij, bijvoorbeeld in Gelderland en Overijssel, gaat het om grote bedragen die nodig zijn om de klimaat- en energietransitiedoelstellingen te halen. De economische ambitie is dat de regio Arnhem in die ontwikkeling niet alleen als klant meedoet, maar ook als leverancier als deel van een toonaangevend economisch cluster, voortbouwend op de historische kracht als elektriciteitsstad en de onderscheidende nieuwe innovaties die de regio voortbrengt. In Arnhem bestaat sinds 2011 het programma Arnhem Energiestad Dit vormt het kader waarbinnen Arnhem werkt aan de besparing van het energieverbruik, de productie van duurzame energie, een toonaangevend economisch cluster, duurzaam bouwen, millenniumdoelen, duurzaam inkopen, schoon vervoer en een klimaatbestendige stad. De gemeente Arnhem doet dit samen met een groot netwerk van partners in en buiten de stad. De doelstellingen en afspraken zijn vastgelegd in het medio 2011 ondertekende convenant Energie Made in Arnhem. Eind 2012 is halverwege de programmaperiode een voortgangsrapportage gemaakt, met de titel Energie Made in Arnhem 2012, op volle kracht halverwege. Nu, een jaar later, willen we opnieuw laten zien wat de stand van zaken op de doelstellingen van het programma is en welke opgaven er nog liggen, die in het laatste jaar van de programmaperiode andere of meer aandacht moeten krijgen. Leeswijzer De voor u liggende rapportage Programma Energie Made in Arnhem 2013, volop in beweging, is als volgt ingedeeld: In hoofdstuk 2 volgt een samenvatting van deze rapportage met de nadruk op conclusies en aanbevelingen voor het vervolg. In hoofdstuk 3 worden landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen van het afgelopen jaar beschreven. Hoofdstuk 4 geeft een korte schets van programmaplan, convenant en gestelde ambities en doelen. In hoofdstuk 5 van dit rapport leest u hoe ver we zijn met de doelstellingen. Ook vindt u in dit hoofdstuk de stand van zaken op de resultaten van het programmaplan Arnhem Energiestad en de projecten van de partners uit het convenant Energie Made in Arnhem. In hoofdstuk 6 trekken we hieruit conclusies en bevelen we aan waar in de resterende tijd van het programma de focus gelegd zal moeten worden. In de bijlagen vindt u de gedetailleerde overzichten van de stand van zaken van de doelstellingen en inspanningen uit het programmaplan en het convenant, informatie over de topsector energie Oost-Nederland en bronnen en verantwoording van de cijfers. 1 Inmiddels gebruiken we de benaming Programma Energie Made in Arnhem (EMiA)

9 8

10 2. Samenvatting 9 In Arnhem bestaat sinds 2011 het programma Arnhem Energiestad (Energie Made in Arnhem). Dit vormt het kader waarbinnen Arnhem werkt aan een duurzame leefomgeving, energiebesparing, opwekking van duurzame energie en de ontwikkeling van een toonaangevend economisch cluster. De gemeente Arnhem doet dit samen met een groot netwerk van partners in en buiten de stad. Deze voortgangsrapportage, met de titel Energie Made in Arnhem 2013, volop in beweging beschrijft de stand van zaken op de doelstellingen van Energie Made in Arnhem na driekwart van de programmaperiode en geeft aan welke opgaven er nog liggen. Landelijke en regionale ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen, zoals het in september 2013 gesloten Energieakkoord en in oktober 2013 door de ministerraad vastgestelde Klimaatagenda voor adaptatie en mitigatie, versterken de Arnhemse aanpak en geven de richting aan voor de toekomst. De in november 2013 vastgestelde provinciale investeringsimpuls en de regionaal ontwikkelde aanpak in de Routekaart De Groene Kracht dragen bij aan het behalen van de doelstellingen van Energie Made in Arnhem. Energie Made in Arnhem: volop in beweging De programmatische aanpak van Energie Made in Arnhem heeft een krachtige beweging in de stad én in de gemeentelijke organisatie in gang gezet, waarvan steeds meer resultaten zichtbaar zijn. Er zijn inmiddels 100 convenantpartners die samen werken aan bijna 200 projecten. Er gebeurt veel en veel partijen zijn actief en volop in beweging. Deze beweging bevindt zich in de voorontwikkelingsfase van de energietransitie. De weg naar de take-off wordt voorbereid in aanloop naar een versnellingsfase. Vanuit de beweging zijn de eerste resultaten al zichtbaar en meetbaar. Maar veel van de acties die nu plaatsvinden zullen pas op middellange termijn zichtbaar effect hebben. Energiebesparing In 2013 ligt het gemiddelde energieverbruik per huishouden circa 7% lager dan in Het verbruik bij huishoudens neemt verder af. Het percentage energieverbruik per bedrijf neemt sinds 2010 af en ligt in 2013 circa 1,5% lager dan in De EMiA-acties gericht op de gebouwde omgeving, met name op huishoudens, zijn succesvol. De doelstelling 3% energiebesparing per jaar wordt echter nog niet gehaald. Er is een intensivering van de acties nodig om het percentage energiebesparing te vergroten. Hernieuwbare energie Het percentage opgewekte hernieuwbare energie in Arnhem is stijgend. De eerste resultaten van het programma, de autonome ontwikkeling van inzet van koude warmte opslag in Arnhem en de groei van opgewekte zonne-energie zijn hier de succesfactoren in geweest. Met het huidig opgesteld vermogen aan hernieuwbare energie ligt het percentage op circa 4,9%. De doelstelling 7% opgewekte hernieuwbare energie kan in 2014 bijna bereikt worden. Daarvoor zijn wel grootschalige opwekprojecten (wind en zon) nodig om een percentage van 6,5% te halen. Toonaangevend economisch cluster Energie Made in Arnhem vormt steeds meer een toonaangevend economisch cluster (de derde doelstelling). Het EMT-cluster is compleet en groeit, de provincie Gelderland heeft de EMT-sector als speerpunt benoemd met Arnhem als elektrisch centrum en kiemt heeft het programma Green tech alliances gestart. De gemeente Arnhem werkt samen met Arnhemse -, provinciale - en nationale partners aan profilering en marketing van Arnhem als vestigingsplek voor EMTondernemers. Daarnaast werkt de gemeente Arnhem met deze partners aan de verdere ontwikkeling en profilering van Arnhem als innovatiecentrum voor duurzame decentrale (elektrische) energiesystemen, zoals smart- en super grids en waterstofelektrisch rijden. Deze ontwikkeling verloopt succesvol en leidt tot nationale en internationale bekendheid, samenwerking en projecten.

11 Vervolg Om de volgende fase van de energietransitie in te gaan is het van belang dat de gestarte projecten die veel bijdragen aan de doelen en ambities van Energie Made in Arnhem ook na 2014 voortgezet kunnen worden. Daarvoor is het nodig dat in 2014 wordt bekeken hoe de prioriteit en capaciteit gewaarborgd wordt voor de komende jaren, zodat de beweging op gang blijft. 10 Op het gebied van energiebesparing zal de inspanning moeten worden geïntensiveerd. Naar verwachting zal de toenemende aandacht voor duurzaam bouwen en verbouwen (tot energieneutraal aan toe), de Green Deal Smart Energy Cities, de Robuuste Investeringsimpuls, uitrol van de maatregelen in het bedrijfsleven en een toenemende inzet van De Kas, servicepunt van Rijn en IJssel Energie Coöperatie, een versnelling veroorzaken op het gebied van energiebesparing. De grootschalige energie-opwekprojecten die nu in voorbereiding zijn (zonnepark IJsseloord II en 3 windmolens van in totaal 10 MW) zijn nodig om een percentage van 6,5% hernieuwbare energie te halen. Voor het streven naar een toonaangevend economisch cluster ligt de nadruk in de komende periode op: Arnhems onderscheidende kwaliteit als elektrisch (innovatie-)centrum versterken, de aansluiting van energie-onderwijs en -opleidingen op de wensen van het bedrijfsleven helpen verbeteren, grootschaliger innovatieprojecten rond Arnhems elektrische energiespecialiteit helpen mogelijk te maken en nieuwe partners interesseren voor samenwerking en investeringsprojecten. Van belang voor het vervolg is om de energie met de partners vast te houden. De E-raad zal begin 2014 opnieuw focus aanbrengen in haar klankbordrol. Maar ook zullen nieuwe (project) ideeën en ontwikkelingen die zich voordoen worden gewogen, en indien kansrijk, worden opgepakt dan wel gefaciliteerd. Om ook na 2014 (einde van het programma) de beweging en versnelling door te kunnen zetten zijn doorkijken op het gebied van energie en klimaat voor de langere termijn nodig. Om daarmee voor de periode na 2014 de richting te bepalen op weg naar energieneutraliteit, klimaatbestendigheid/-adaptatie, een toonaangevend economisch cluster en het milleniumgedachtegoed. Het is belangrijk dat in 2014 een doorkijk en keuzes over beleidsdoelstellingen worden voorbereid.

12 3. Ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen SER Energieakkoord In september 2013 is aanvullend op het regeerakkoord 2012 het SER Energieakkoord gesloten. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, hebben zich aan het Energieakkoord verbonden. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. De hoofdlijnen van het SER Energieakkoord: 1. Klimaatneutrale energievoorziening in 2050: over 37 jaar, moet Nederland een volledig klimaatneutrale energievoorziening hebben. Dat betekent overigens niet dat Nederland streeft naar een 100 procent duurzame dus schone energievoorziening. CO2-uitstoot kan worden afgekocht met het Emission Trading Scheme (ETS). 2. 1,5% energiebesparing per jaar: belangrijke focus in het akkoord ligt op energiebesparing, in de gebouwde omgeving, zowel bij huishoudens als bij bedrijven procent duurzame energie in 2023: De doelstelling om in procent duurzame energie op te wekken wordt verschoven naar In 2020 moet het aandeel wel 14 procent bedragen, conform de afspraken die Nederland met Europa heeft. Nu ligt het aandeel op 4,4 procent. Mocht Nederland in 2020 geen 14 procent halen, dan wacht het een forse boete vanuit Europa. 4. Revolverend fonds energiemaatregelen particulieren: Eind 2013 komt er een revolverend fonds voor energiebesparing in de bebouwde omgeving. Particulieren kunnen uit het fonds putten om energiebesparende maatregelen te nemen zoals isolatie of een nieuwe verwarmingsketel. Het Rijk, ASN en Triodos Bank hebben inmiddels 300 miljoen euro gestort in dit fonds. 5. Subsidie voor energiemaatregelen corporaties: f 400 miljoen voor corporaties om het doel uit het huurconvenant te halen (gemiddeld label B in 2020) 6. De SDE+-regeling wordt in stand gehouden als subsidiemaatregel voor duurzame energie. 7. Zware inzet op windenergie: In het akkoord wordt ingezet op windenergie op land en zee, maar concrete doelstellingen geeft de SER niet. Wel is algemeen bekend dat duizenden windmolens op zowel land als zee nodig zijn om de doelstelling van 14 procent in 2020 te behalen. Dat betekent een investering van miljarden euro s. Er staat nu ongeveer 2500 MW aan capaciteit op land. In 7 jaar tijd moet er dus 3500 MW bijgeplaatst worden. 8. Belastingkorting virtueel salderen : Er komt een belastingkorting voor lokale, coöperatieve opwekking van duurzame energie. Dit betekent een impuls voor bijvoorbeeld zonne-energie op vreemde daken zoals van een school of gymzaal. Van elke kwh zonne-energie die op een vreemd dak wordt opgewekt, is ongeveer 12 eurocent energiebelasting. Op deze belasting komt een korting van 7,5 eurocent. Dit betekent dat het opwekken van zonne-energie aantrekkelijker wordt, want elke kwh wordt per saldo meer waard. 9. Oude kolencentrales sluiten: Drie verouderde kolencentrales uit de jaren 80 worden uiterlijk in 2015 gesloten. Het gaat om de centrales in Nijmegen, Zeeland en de Amercentrale (Geertruidenberg). In 2017 volgen de twee kolencentrales op de Rotterdamse Maasvlakte. 10. Plafond voor biomassa: Nieuwe kolencentrales mogen niet onbeperkt biomassa gaan meestoken. 11. Koppositie Cleantech : Nederland moet in 2020 tot de top 10 van de Clean Tech Ranking behoren. De Topsector Energie speelt hierbij een coördinerende rol in samenwerking met de andere Topsectoren. 12. Werkgelegenheid: verwacht wordt dat dit akkoord extra banen in Nederland oplevert. Meer informatie van het energieakkoord is te vinden op: energieakkoord.aspx. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit het Energieakkoord is te vinden via:

13 Betekenis Energieakkoord voor Energie Made in Arnhem Uit het energieakkoord kunnen de volgende conclusies voor Arnhem worden getrokken: 12 Het akkoord versterkt de Arnhemse aanpak van de veranderopgave Energie Made in Arnhem en de regionale samenwerking in de Groene Hub en de Groene Kracht. Op veel punten uit het akkoord zijn we in Arnhem al actief, andere geven aanleiding om op te pakken, aan te haken en/of te intensiveren. Zo ligt bijvoorbeeld een sterke focus van het akkoord op energiebesparing conform stap 1 van de Trias Energetica. Binnen EMiA is energiebesparing ook één van de prioriteiten, zowel bij huishoudens als bij bedrijven, verenigingen, instellingen en scholen. Dit akkoord biedt een lange termijn perspectief met afspraken voor de korte en middellange termijn, en beoogt daarmee continuïteit in regelgeving en reductie van investeringsonzekerheid bij burgers en bedrijven. Het is een aanknopingspunt voor het nog op te stellen langere termijn beleid van de gemeente. Daarvoor is het belangrijk dat de gemeente Arnhem een langjarig consistent energiebeleid opstelt, dat duidelijkheid en zekerheid biedt voor marktpartijen en kapitaalverschaffers. Harde afspraken over financiering ontbreken. In het akkoord wordt gesproken van een omvangrijk financieringsprogramma dat door banken, verzekeraars en pensioenfondsen gedragen zal worden. Harde bedragen worden echter niet genoemd. De komende maanden en jaren zullen hier nog een paar stevige noten gekraakt moeten worden. Ook de financiële doorrekening van het akkoord is nog niet gereed. Diverse punten uit het akkoord vragen om extra inspanningen van gemeenten, die in Arnhem alleen mogelijk zijn als hiervoor extra budget beschikbaar is en of een verschuiving van budgetten (prioritering) plaatsvindt binnen de gemeente. De ambities uit het akkoord voor energiebesparing (1,5% per jaar) liggen lager dan die van de gemeente Arnhem (3% per jaar). In regionaal verband zullen bestuurlijke afspraken gemaakt moeten worden over hoe de sluiting van de kolencentrale Nijmegen op te vangen. De biomassa bijstook in deze centrale zorgt nu voor een fiks aandeel van opwek van hernieuwbare energie in de regio, volgens de routekaart De Groene Kracht. In de verduurzaming van de transport- en mobiliteitsector liggen kansen voor de koploperpositie van Arnhem als het gaat om tankinfrastructuur (waterstof en elektrisch laden). Er komen vanuit het Rijk diverse middelen beschikbaar voor demonstratieprojecten die bijdragen aan innovatie en kosteneffectiviteit van realisatie van hernieuwbare energie. Voor de (regio) Arnhem dé kans om zich aan te melden als etalageregio duurzame energie en mobiliteit en als ElectriCity. Er wordt een regionale ondersteuningsstructuur opgezet, waarbij facilitators worden ingezet, die specifiek aandacht geven aan het leggen van verbinding tussen burgers, organisaties en ondernemers, regio s, provincies, waterschappen, koplopergemeenten onderling en tussen koplopergemeenten en middenmoters. Arnhem, in de persoon van wethouder Van Gastel, is gevraagd mee te adviseren in de vormgeving van deze ondersteuningsstructuur. Klimaatagenda: weerbaar, welvarend en groen De ministerraad heeft begin oktober 2013 de Klimaatagenda voor adaptatie (het robuust inrichten van de samenleving) en mitigatie (het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen) vastgesteld. De agenda geeft concrete doelen en ambities weer voor 2030 en de verkenning en voorbereiding van verdere stappen richting 2030 en De horizon van het SER Energieakkoord is Deze Klimaatagenda bouwt daar op voort en richt zich op Tevens richt deze agenda zich op een aantal sectoren die niet door het SER-akkoord worden gedekt, zoals landbouw en overige broeikasgassen en formuleert dwars-doorsnijdende maatregelen tussen sectoren. De inzet van het kabinet is langs drie thema s, met in totaal 8 actielijnen: 1) brede coalities voor de klimaataanpak, 2) adaptatie en 3) mitigatie georganiseerd (zie volgende figuur).

14 Thema Actielijnen 13 Brede coalities voor de klimaataanpak Adaptie 1. Ruim baan voor de energieke samenleving 2. Inbedding van klimaat in het buitenlands beleid 3. Naar klimaatrobuuste vitale sectoren Mitigatie 4. Naar een betere gereedschapskist voor mitigatie 5. Ruimtelijk faciliteren van hernieuwbare energie en energiebesparing 6. Naar duurzame mobiliteit 7. Naar een ander materiaalgebruik 8. Naar een productievere en klimaat-vriendelijkere land- en tuinbouw Verwacht wordt dat in 2017 de nationale Adaptatiestrategie gereed is, waarin voor belangrijke sectoren voor de economie, leefomgeving en welzijn (transport, energie, ICT, gezondheid, land- en tuinbouw, natuur en visserij) de risico s van klimaatverandering zijn geanalyseerd, in samenhang met het Deltaprogramma. De Klimaatagenda kan gezien worden als input voor het vaststellen van Arnhemse energiedoelstellingen na de looptijd van het programma Energie Made in Arnhem in 2014 (loopt tot eind 2014). De klimaatagenda vindt u via de volgende link: 3.2 Provinciale ontwikkelingen Vanwege de economische crisis en de aanhoudende recessie hebben Provinciale Staten in november 2013 een Robuuste Investeringsimpuls vastgesteld van 250 miljoen euro in regionale economie, (jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw en energie en infrastructuur, bovenop de 825 miljoen die al afgesproken was in het coalitieakkoord. Dit levert 3000 tot 4000 mensjaren aan werkgelegenheid op. Daarbovenop komen nog eens 1800 tot 2200 leerwerkplaatsen voor jongeren. Dit zijn de voor Energie Made in Arnhem belangrijke terreinen waarop geïnvesteerd wordt: Verduurzamen corporatiewoningen: 70 miljoen euro, Verduurzamen particuliere woningen: 3,5 miljoen euro, Extra investering voor impulsplan wonen: 15 miljoen euro, Sleutelprojecten Nijmegen, Arnhem, Harderwijk, Doetinchem, Apeldoorn, Zutphen en Ede: 13,7 miljoen euro, Hoogwaardig openbaar vervoer: 5 miljoen euro. Deze middelen zijn een belangrijke bijdrage voor het behalen van de doelstellingen van Energie Made in Arnhem. In hoofdstuk 5 wordt beschreven waaraan een deel van deze middelen in Arnhem wordt besteed. 3.3 Regionale ontwikkelingen Binnen de Groene Kracht werken de Stadsregio Arnhem Nijmegen, MRA (Milieusamenwerking Regio Arnhem) en MARN (Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen) samen aan regionale energietransitie, omvorming naar een groene economie en het beperken van de CO2- uitstoot. In 2012 en 2013 hebben de regiogemeenten samengewerkt aan de totstandkoming van de Routekaart De Groene Kracht, die is vastgesteld door de besturen van MRA, MARN en het College van Bestuur van de Stadsregio.

15 Met de Routekaart wordt de regionale aanpak van energie- en klimaatvraagstukken vastgelegd als marsroute naar een energieneutrale regio in Hiermee wordt aangesloten bij het provinciale programma Energietransitie en het SER Energieakkoord. Met deze Routekaart geven de gemeenten binnen de regionale samenwerkingsverbanden MRA, MARN en Stadsregio aan hoe binnen de regio invulling wordt gegeven aan de landelijke en provinciale doelstellingen. Hiermee houden we de regie in eigen hand. 14 In de Routekaart wordt geconstateerd dat de individuele gemeenten de omliggende gemeenten nodig hebben om te kunnen voldoen aan de energiedoelstellingen. In de Routekaart wordt daarom aanbevolen om de krachten te bundelen zodat dit leidt tot grotere regionale slagkracht en efficiency. De doelstellingen uit de Routekaart reiken verder dan die in de vastgestelde gemeentelijke kaders, en verder dan het programmaplan Energie Made in Arnhem (EMiA). In het programmaplan EMiA zijn alleen korte termijn doelstellingen (t/m 2014) vastgesteld van 3% besparing per jaar en 7% opwek hernieuwbare energie in In De Routekaart Groene Kracht zijn (middel)lange termijn doelstellingen opgenomen: energieneutrale regio in 2050 en in % duurzame energie opwekking en 1,5% energiebesparing per jaar. Deze doelstellingen komen overeen met de landelijke en provinciale doelstellingen. Het tussendoel is gekoppeld aan de schaal van de regio, niet aan individuele gemeenten. Hierdoor is uitwisseling van resultaten mogelijk en kan elke gemeente op eigen snelheid opereren. Het uitvoeringsprogramma in de Routekaart ligt wel in lijn met het uitvoeringsprogramma EMiA. Het programma en convenant EMiA worden in het rapport genoemd als inspirerend voorbeeld. Verder hebben de regionalisering van het stadswarmtenet, de Groene Hub, en ook de economische component (de versterking van de EMT sector) nadrukkelijk een plek in het rapport. De Routekaart kan gezien worden als input voor het vaststellen van Arnhemse energiedoelstellingen na de looptijd van het programma Energie Made in Arnhem (loopt tot eind 2014). De Routekaart vindt u via de volgende link: projecten/routekaart-duurzame-energie.

16 4. De ambities van Energie Made in Arnhem Programmaplan en convenant In mei 2011 heeft de gemeenteraad het programmaplan Arnhem Energiestad vastgesteld. Vervolgens is in juni 2011 met circa 80 lokale en regionale partners het convenant Energie Made in Arnhem getekend. Deze partners zijn afkomstig uit onderwijs, onderzoek, ondernemers, overheid en ondernemende burgers. Ook is een Energieadviesraad (E-raad) ingesteld. Deze bestaat uit zeven leden, die zitting hebben op persoonlijke titel en de belangen van alle deelnemende partijen vertegenwoordigen. De Energieadviesraad Arnhem adviseert deelnemende partijen over de toepassing van innovatie en acties op het terrein van energie, nieuwe bedrijvigheid en duurzaamheid, om bij te dragen aan de doelstellingen van het convenant. Het is de taak van de Energieadviesraad Arnhem om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de thema s binnen het convenant. Zij kan adviseren aan één van de deelnemende partijen, of aan het collectief. Energie Made in Arnhem: Volop in beweging De energie in de stad is met het bovenstaande gemobiliseerd. Geconcludeerd kan worden dat er een krachtige beweging is ontstaan. Alle partijen verbonden aan Energie Made in Arnhem zijn volop in beweging. Er zijn en worden coalities gesmeed en de verschillende partners profiteren van elkaars kennis en sterke punten. Programma en convenant zorgen bovendien voor het aanboren van nieuwe creativiteit en het leervermogen in de energieke samenleving 2. Met elkaar weten we veel over de toepassing van innovatie en acties op het terrein van energie, klimaat, technologie en duurzaamheid. De gemeente Arnhem maakt daar samen met de convenantpartners werk van en benut de economische kansen die het biedt. De gemeente stuurt op het mobiliseren van de maatschappelijke energie in de samenleving en wil ruimte creëren voor andere partijen. De rol van de gemeente ondergaat hierdoor een verandering van sturend naar faciliterend en stimulerend. 4.2 Doelen In het programma Energie Made in Arnhem zijn doelen tot en met 2014 opgenomen. Deze doelen zijn een eerste stap in de transitie naar een toekomstbestendige energievoorziening met bijbehorende innovatie en (schone) economische groei, en versterking van Arnhem als energiestad. De gemeente Arnhem streeft naar energieneutraliteit en versterking van (schone) economie. De samenhang tussen People, Planet en Profit zijn hierbij leidend. Met het programmaplan Energie Made in Arnhem heeft de gemeente het initiatief genomen voor een samenhangend programma. In het plan zijn 43 gemeentelijke acties opgenomen, onder 6 programmalijnen die elkaar beïnvloeden en overlappen. Samen vormen ze de driehoek People, Planet, Profit: energieneutraliteit, een toonaangevend energiecluster, duurzaam bouwen, schoon vervoer, klimaatbestendige stad en duurzaam inkopen en aanbesteden. 2 Zie de Energieke burger in het SER Energieakkoord

17 In het convenant Energie Made in Arnhem hebben de partners ieder één of meer concrete projecten opgenomen, die bijdragen aan de doelstellingen van het convenant. Het convenant staat open voor iedereen die een onderscheidende Arnhemse bijdrage wil leveren aan een van de onderdelen. 16 De ambitie is een toename van convenantpartners van 10% per jaar, die met concrete projecten bijdragen aan de doelstellingen en het people, planet, profit principe onderschrijven. Het programmateam en medewerkers die hieraan zijn verbonden, moedigen dit aan en ondersteunen dit. Het netwerk van partners helpt elkaar bij het realiseren van resultaten en projecten en communiceert hierover onder de vlag van Energie Made in Arnhem. Inmiddels zijn 100 convenantpartners aangesloten die bijna 200 projecten in de programmaperiode uitvoeren (zie bijlage 4). Hoofddoelen van Energie Made in Arnhem De doelen van het programma, waarop met prioriteit wordt gestuurd, zijn: 1. 3% energiebesparing per jaar, 2. 7% duurzame energie opwekking in 2014, 3. Een toonaangevend economisch cluster (energie- en milieutechnologie). Nevendoelen van Energie Made in Arnhem Als nevendoelen zijn beschreven: Op weg naar energieneutraliteit, Arnhem Millenniumgemeente, millenniumdoelen 7 en 8, respectievelijk Meer mensen in een duurzaam leefmilieu en mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling, in Arnhem toegespitst op duurzaam inkopen en fair trade, Klimaatadaptatie, Arnhem klimaatbestendige stad: het aanpassen van de stad aan klimaatveranderingen. 4.3 Energietransitie nader belicht Bovenstaande doelen vormen een eerste stap in de transitie naar een toekomstbestendige energievoorziening. Een transitie is geen lineair verlopend proces, integendeel, er zal eerst een lang voortraject zijn waarin de voorwaarden gecreëerd worden om in een latere fase een versnelling te realiseren. In het kader is nadere uitleg gegeven over transitie. Transitie (Rotmans, Kemp et al. 2001; Loorbach 2007) Een transitie is een lange termijn (een generatie of meer) fundamentele verandering van een deel van de maatschappij. Een verandering in de structuur (institutionele hervorming), cultuur (mentale omslag) en werkwijze (praktische handelingen). Het zijn processen die veelal lange tijd vergen één generatie en soms zelfs langer omdat grenzen, belemmeringen en barrières moeten worden geslecht en het overwinnen van die weerstanden veel tijd en energie vergt. Een transitie verloopt in vier fasen in de tijd. Een voorontwikkelingsfase, waarin externe druk en het aantal innovaties toenemen, een take-off fase waarin het regime versneld destabiliseert, een versnellingsfase waarin in relatief korte periode (10 jaar) het regime volledig transformeert, en tenslotte een stabilisatiefase waarin een nieuw regime wordt geconsolideerd (zie figuur). Transities zijn in feite onstuurbaar : het zijn complexe en onvoorspelbare maatschappelijke processen, maar ze zijn wel degelijk beïnvloedbaar. Uit het samenspel tussen overheden, bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties ontstaan immers allerlei vormen van beslissingen en acties die op termijn de maatschappelijke systemen vormen.

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 27 augustus 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Vertrouwelijk, alleen voor intern gebruik Dit ontwerp moet resulteren in de uiteindelijke tekst voor het beoogde Energieakkoord. Daarom hierbij een uitdrukkelijke

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices Team Bodemfysica en Landgebruik DATUM 20 december 2013 Projectrapport

Nadere informatie

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Energiek Brabant Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Han van Kasteren (Telos) Wim Konz (Telos) Patrick van Schijndel (TU/e) Ruben Smeets (Telos) Corné Wentink (TU/e)

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat April 2010 Inhoudsopgave QUICKSCAN STRATEGISCHE NOTITIE ENERGIE & KLIMAAT 1 HOOFDRAPPORT 5 1.1 INTRODUCTIE 5 1.2 ACHTERGROND & AANLEIDING 5 1.3 AMBITIE

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur:

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur: 4 Energie 4.1 Inleiding Veruit de meeste energie wordt nu nog opgewekt met fossiele brandstoffen: olie, gas en kolen. Diverse sectoren spannen zich in om de energievoorziening duurzamer te maken. Dit is

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda s-hertogenbosch, mei 2008 SER Brabant SER Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie