Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties"

Transcriptie

1 Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

2 Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting thuis Dhr. Ir. E.J.M. de Groot Directeur-bestuurder Mw. drs. H.A.M. van der Herten Directeur-bestuurder Stichting Trudo Drs. A.A.M. Aussems MRE MFE MMO Directeur-bestuurder Stichting Vitalis Sociale Woonvormen Dhr E.J. Borgmeijer Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Mw. ir. I. de Boer Algemeen directeur-bestuurder Stichting Wooninc. Mw. J.A.P.M. Pijnenburg Directeur-bestuurder Dhr. drs. M.T. Eggermont RA Algemeen directeur-bestuurder Dhr. drs. H. Buursink Directeur-bestuurder Pagina 2 van 30

3 Preambule: prestatieafspraken 2015 Eindhoven is voorloper in innovatie, creatie en ontwikkeling en heeft de ambitie om dat te blijven. Het wil initiatiefnemers, ontdekkers, creatieven en wetenschappers de ruimte geven om te experimenteren en grenzeloos te groeien. Ruimte bieden aan nieuwe vormen van samenwerken en samenleven. Ondertussen verliest Eindhoven mensen die niet mee kunnen niet uit het oog. In de komende jaren moet het niet alleen gaan over de economische groei, over de creatieve klasse, over de broedplaatsen, maar ook over de nieuwe armoede, de nieuwe woningnood, en het gebrek aan kansen. Al met al: het moet gaan om de sociaal-economische vitaliteit van de stad. Eindhoven wil een inclusieve stad zijn, waarin mensen die willen, een aanbod vinden. Een stad die talenten bindt, die groei stimuleert, banen creëert en mensen uitdaagt om mee te doen aan de samenleving. En een stad die niemand buiten de boot laat vallen. Die waarborgt dat ook mensen zonder inkomen uit werk, mensen met een zorgvraag of anderszins kwetsbaren thuis zijn in Eindhoven. Eindhoven is een stad waarin maatschappelijke partners samenwerken vanuit de gedeelde wens om op eigen wijze te groeien. Wonen vervult bij die ambitie een belangrijke rol. Als eigenaar van een groot deel van de woningvoorraad zijn woningcorporaties en gemeente vanzelfsprekende partners. Het zijn ook overtuigde partners. Woningcorporaties en gemeente delen de ambitie om voldoende betaalbare woonruimte beschikbaar te hebben. Permanente huisvesting voor specifieke doelgroepen en flexibele voor mensen die tijdelijk onderdak vragen. We werken samen aan een compacte stad, met voldoende beschikbare, duurzame en betaalbare woningen in gevarieerde woonmilieus. Daarbij zien we uitdagingen in de bestaande wijken van Eindhoven. Daar treffen we de komende jaren meer mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Ons ideaal is diverse woonmilieus en inclusieve wijken. Een stad waarin wijken als Strijp S en Woensel West elkaar aanvullen. Waarin verschillen bestaan in identiteit, maar waarin geen mensen buiten de boot vallen. We zijn ons bewust van veranderingen in de organisatie van zorg en welzijn en van de ambitie om de burger meer zelf te laten organiseren. Als professionele organisaties kunnen we helpen bij het in stand houden van voorzieningen, bij het mogelijk maken van ontmoeting in de buurt, bij het ondersteunen van coöperatieve initiatieven van bewoners. Hoe dat precies moet en welke concrete prestaties dat van ons vraagt is niet duidelijk. We werken immers vanuit de actualiteit en de vraag van de dag. We ontkomen dus niet aan het formuleren van intenties. We willen nadrukkelijk dat het niet bij mooie woorden blijft en verbinden ons daarom aan onderlinge prestatieafspraken. In deze afspraken zoeken we concreetheid. We nemen ons voor in 2015 onze informatiesystemen op elkaar aan te sluiten. We ontwerpen daarvoor een dashboard, dat laat zien hoe de feitelijke situatie van mensen in wijken zich ontwikkelt. Dat inzicht geeft in het actuele aanbod van betaalbare woonruimte en in de inspanningen van partijen om dat te beïnvloeden. De corporaties bieden hun woningaanbod aan op 1 portaal als blijkt dat de woningzoekende dat als toegevoegde waarde ziet. We werken op basis van een gedeelde visie op wonen in Eindhoven. Die woonvisie zal in het voorjaar van 2015 worden vastgesteld. Het fundament daarvoor is inmiddels vastgelegd in het Manifest Wonen. Op basis van de nieuwe herzieningswet worden de rollen van gemeente en woningcorporatie opnieuw gedefinieerd. Daardoor dient ook het proces voor het maken van prestatieafspraken opnieuw te worden ingericht. Daarmee wordt 2015 een jaar vol concrete uitdagingen op de woningmarkt en onzekerheden in organiseren. Pagina 3 van 30

4 Ambities en uitdagingen De gemeente Eindhoven en de woningcorporaties delen ambities en de wens tot resultaatgericht samenwerken, gefocust op de thema s betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit en de 3 kernpunten zoals zijn vastgelegd in het Manifest Wonen : Talenten binden aan de stad Eindhoven staat in de top van kennisregio s in Europa en wil daar blijven. We streven naar een aantrekkelijke stad waarin talenten, ook tijdelijk, gemakkelijk toegang vinden tot de woningmarkt. Talenten vatten we breed op: denkers, maar ook doeners, die zowel een laag als hoog inkomen kunnen hebben. Dit vraagt om duidelijke keuzes, verschillende woonmilieus, slim en verantwoord omgaan met beschikbaarheid en een juiste aanpak om de woningen en de woonomgeving te ontwikkelen. Blijvende aandacht voor inwoners in een kwetsbare positie We hebben voldoende sociale woningen maar willen ook mensen met echt lage inkomens blijven huisvesten. We verwachten dat de druk op betaalbare woonruimte toeneemt en willen ons inspannen die woonruimte ook beschikbaar te houden. Er is meer maatwerk nodig, met maatregelen zoals het verlengen van de levensduur of het delen van woningen waardoor ze per persoon beter betaalbaar worden. We zorgen voor een vangnet voor mensen die geen netwerk hebben of zorg nodig hebben als hun eigen netwerk dat niet alleen kan bieden. We staan daarom als stad open voor mensen in nood: asielzoekers, daklozen, mensen in psychische nood, ex-gedetineerden, etc. het blijft de komende jaren belangrijk om deze mensen een plek te geven op de woningmarkt zonder ze in bepaalde wijken te concentreren. Als gevolg van de decentralisatie in de zorg zal een groter aantal mensen met een beperking extramuraal een plek moeten vinden. Wij bieden daarom ruimte aan nieuwe initiatieven voor beschermd wonen en collectieve woonvormen. Dit geldt tevens voor de toenemende groep ouderen. De vergrijzing zet de komende jaren stevig door. Veel ouderen, met of zonder zorgvraag, zullen langer thuis blijven wonen. Investeringen in sociale netwerken en collectieve voorzieningen en technologie in de woning zijn behulpzaam en noodzakelijk om mensen zelfstandig langer thuis te laten blijven wonen. Een creatief, innovatief en dynamisch klimaat We moeten woningen en werkwijzen veranderen om binnen de huidige woningvoorraad vergrijzing en toenemende zorg thuis te kunnen opvangen. We ambiëren een creatief en innovatief klimaat om dat mogelijk te maken. We zien ook de woningmarkt als onderdeel van een living lab waarin experimenten moeten kunnen lukken en mislukken om nieuwe oplossingen te vinden. Daarbij realiseren we ons dat oude grenzen en taakopvattingen in de weg kunnen zitten. We moedigen elkaar aan om anders te kijken naar huurprijsbepaling, woonruimteverdeling en opvattingen over zelfstandig wonen. We durven antwoorden te vinden op vragen of ieder zelfstandig in een woning moet kunnen wonen, of oude kwaliteitsstandaarden in bouwen niet te hoog zijn en of ieder hetzelfde moet betalen voor dezelfde woning. De kracht van samenwerking We zoeken nadrukkelijk samenwerking in Eindhoven. Daarbij zien gemeente en woningcorporaties de bewoner als partner. Vertegenwoordigers van de georganiseerde huurders komen regelmatig aan tafel bij het Bestuurlijk Overleg Wonen. We veranderen de structuur van dit overleg zo dat we ieder kwartaal een thema uit onze ambities centraal stellen. In dat kwartaal nemen we de tijd om te analyseren, te onderzoeken en te bedenken maar vooral benutten we de tijd om met dat thema in de praktijk aan de Pagina 4 van 30

5 slag te gaan. Daarbij zoeken we ook naar nieuwe vormen van samenwerking en benutten we innovatieve kracht in de stad. We schuwen geen experimenten en zoeken regelmatig de sfeer van een living lab De huurdersvertegenwoordigers kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de woningcorporaties bij hun bestuurlijke taak, de verdere professionalisering van huurdersplatforms en bij initiatieven om meer huurders te betrekken. We verwachten dat bewoners meer en meer aanhaken uit het verlangen hun woonomgeving te koesteren of te verbeteren. We rekenen erop zo te komen tot nieuwe en resultaatgerichte vormen van samenwerking tussen aanbieder en consument, bestuurder en burger, verhuurder en huurder, instituut en mens. Daarmee maken we een beweging, waarbij de eindgebruiker steeds meer centraal komt te staan. Bewoners, woningcorporaties en gemeente werken samen vanuit een gedeelde visie op de stad Eindhoven. In 2015 presenteren we deze woonvisie. We omschrijven hierin waar we naar toe werken, wat ons te doen staat en wie welke deeltaak oppakt. Woningcorporaties zien zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de totale volkshuisvestelijke opgave. Dus in 2015: 1. Levert de Gemeente de Woonvisie voor de stad op. De corporaties hebben input geleverd. 2. Focussen Gemeente en woningcorporaties zich in het reguliere overleg tussen gemeente en corporaties (Bestuurlijk Overleg Wonen/BOW) op het oplossen van de volkshuisvestelijke problemen. De frequentie van het overleg wordt maandelijks. De georganiseerde huurders nemen deel aan het agendaoverleg en schuiven n.a.v. die agenda naar eigen inzicht aan bij het BOW. 3. Wordt in het reguliere overleg tussen de corporaties (Platform Eindhovense Corporaties/PEC) ieders bijdrage aan de afgesproken prestaties vastgesteld. De corporaties in de Eindhovense woningmarkt De verschillende corporaties hebben een eigen identiteit, met eigen accenten. Dat is in het belang van de Eindhovense volkshuisvesting en woningmarkt. We benutten deze verschillen en houden elkaar scherp. De verscheidenheid is tevens een belangrijk pluspunt voor de huurders en voor de gemeente: er valt iets te kiezen en er is geen sprake van eenheidsworst. Opdat iedere corporatie de gewenste bijdrage aan het wonen en leven in de stad kan leveren, is een succesvolle samenwerking tussen de Eindhovense corporaties een cruciale voorwaarde. De Eindhovense corporaties zien zichzelf als marktpartijen. Alleen al door het woningbezit in de stad zijn zij een onlosmakelijk onderdeel van de woningmarkt. Zij werken in die delen van de markt waar profijt en winst niet werken c.q. het af laten weten. In de praktijk betekent dit dat woningcorporaties zich beperken tot het investeren in betaalbare woningen en slechts investeren in duurdere woningen als marktpartijen dat in woongebieden nalaten. Bij het realiseren van Niet-DAEB projecten sturen woningcorporaties scherp op waardeontwikkeling en werken ze marktconform. Omdat corporaties zich langdurig aan hun projecten committeren zijn Gemeente en corporaties duurzaam aan elkaar verbonden. Gemeente en woningcorporaties zien het belang van deze duurzame relatie en voeren nadrukkelijk het gesprek over de verdeling van verantwoordelijkheden en de regels of afspraken die daarmee gepaard gaan. We zoeken samen de ruimte op, door projecten of initiatieven in een vroegtijdig stadium met elkaar te bespreken en actief mee te denken over nieuwe vormen van samenwerking. Wanneer de gemeente bijvoorbeeld meer loslaat, moeten de corporaties in dat geval een stap extra doen. Dit geldt vice-versa. Dit doen we open, transparant, in vertrouwen en met een rechte rug, ook als het een keer fout gaat. Experimenteren mag, daar leren we van. We zien Eindhoven als een living lab waarin oplossingen Pagina 5 van 30

6 centraler staan dan problemen. Zo streven we ernaar in 2015 te experimenteren met het aanbieden van verschillende vormen van goedkoop wonen. Daarbij schuwen we het oprekken van oude kwaliteitsnormen of uitgangspunten niet: Meer mensen in één woning? Tijdelijke woonvoorzieningen op braakliggende terreinen? We onderzoeken alle opties met als doel: leveren. De prestatieafspraken per thema De thema s beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit werken we hieronder uit. Per thema leggen we, waar mogelijk, de verbinding met de drie kernthema s uit het Manifest Wonen. We maken een onderscheid tussen de collectieve resultaten (wat willen we gezamenlijk voor Eindhoven als geheel realiseren) en de individuele resultaten (de bijdrage per corporatie c.q. die van de gemeente). Beschikbaarheid Beschikbaarheid gaat over de vraag of een woningzoekende in staat is een geschikte woning te vinden: hoe sluiten vraag en aanbod op elkaar aan? Veel factoren spelen daarbij een rol, zoals de omvang van de woningvoorraad, de veranderingen daarin (door nieuwbouw, sloop, verkoop) en de mutatiegraad (hoe vaak komen woningen leeg door een verhuizing). We stellen vast, dat er (te) weinig woonruimte beschikbaar is voor specifieke doelgroepen zonder inschrijfduur, zoals starters, arbeidsmigranten, studenten (conform convenant dat is getekend), pas afgestudeerden, gescheiden mensen, mensen die snel een eenvoudige woning zoeken. Er bereiken ons signalen, dat woningzoekenden de verschillende woonruimteverhuursystemen en gescheiden inschrijvingen als weinig overzichtelijk ervaren. Als klant vinden zij moeilijk hun weg naar geschikt aanbod. Er zijn zorgen over het verdwijnen van de goedkope voorraad. We zien de noodzaak om een ambitie te formuleren om de allergoedkoopste woningvoorraad in stand houden. Daarvoor bestaan diverse instrumenten. Daarnaast zetten we investeringscapaciteit in voor het bijbouwen (productdifferentiatie) van passende en betaalbare woonruimte. Betaalbaarheid Bij betaalbaarheid draait het niet alleen om de huurprijs van de woning, maar ook over de totale woonkosten. Door de aanhoudende crisis is dit voor steeds meer mensen een belangrijk onderwerp. Dit geldt met name voor eenoudergezinnen en ouderen met een klein pensioen die de hoogste woonkosten hebben. Ook zij kunnen elke euro maar één keer uitgeven. Voor 2015 formuleren we prestaties op de terreinen huurprijsbeleid en aandacht voor kwetsbare inkomensgroepen. In het kader van duurzaamheid (onderdeel van kwaliteit) streven we bovendien naar een reductie van het energiegebruik in de woningen. Dit verlaagt mede de totale woonlasten. Daarnaast zien we de uitdaging om ook naar andere oplossingen te zoeken, dan alleen in financiële zin, zoals: Transformatie van bestaande gebouwen in relatie tot beschikbaarheid voor starters zonder woon duur en binden van talent. Bevorderen van doorstroom voor specifieke doelgroep, zoals bv senioren. Zoeken van oplossingen voor bewoners waarvan het inkomen eigenlijk te laag is om alle lasten te betalen. Verhuizen naar een kleinere woning is voor hen vaak problematisch. We kijken naar constructies om verhuizen naar kleiner wonen te stimuleren door het bevriezen van de huur (heeft link met living lab). Pagina 6 van 30

7 Verkennen op innovatieve oplossingen voor betaalbare woningen. O.a. door bouwkolom te stimuleren tot kleinere/betaalbare woningen en slimmer ontwikkelen Kwaliteit De gemeente en de corporaties vullen kwaliteit in langs vier thema s: leefbaarheid, duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed en de inclusieve wijk. We houden de leefbaarheid in de wijken op peil en zetten ons extra in voor de Actiegebieden. Rond duurzaamheid vinden tal van initiatieven plaats, zowel op woning- als wijkniveau. We bouwen nieuwe woningen in relatie tot de prijs, zo duurzaam mogelijk en pakken ook bestaande woningen aan. Daarbij maken we voortvarend gebruik van nieuwe technologische toepassingen die ten goede kunnen komen aan de inwoners van Eindhoven. Maatschappelijk vastgoed zijn de gebouwen die de gemeente, woningcorporaties en andere partijen in bezit hebben: hoe kunnen we die gebruiken om in elk deel van Eindhoven de goede voorzieningen aan te bieden? De inclusieve wijk tenslotte duidt de sociale en fysieke basisvoorzieningen in de wijk. Die moeten overal op orde zijn. Ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg spelen een belangrijke rol. Het gedachtegoed van WIJeindhoven is hierbij richtinggevend. Pagina 7 van 30

8 Beschikbaarheid Voor iedereen (trekker Yasin Torunoglu) Ambitie Woningzoekenden zonder woonduur of inschrijftijd hebben een relatief moeilijke positie op de Eindhovense woningmarkt. Soms komen ze niet in aanmerking voor een corporatiewoning, vanwege een te hoog inkomen. En als ze wel in aanmerking komen, werkt het in hun nadeel dat het grootste deel van de woningen op basis van inschrijftijd wordt verdeeld. Specifieke groepen waar we hier aan denken zijn bijvoorbeeld starters, arbeidsmigranten, expats, studenten (conform convenant dat is getekend) of pas afgestudeerden. Maar uiteraard ook voor mensen die, door ineens gewijzigde omstandigheden, snel een (eenvoudige) woning zoeken. Voor deze groepen zou het flexwonen een uitkomst kunnen bieden. Er ligt daarnaast een opgave om voldoende woonruimte beschikbaar te houden voor specifieke groepen zoals statushouders of huishoudens met urgentie. Onze ambitie is om in 2015 de toetreding tot de woningmarkt voor alle doelgroepen gemakkelijker te maken en eventueel het verhuursysteem daarop aan te passen. Onder de specifieke groepen verstaan we in ieder geval: 1. Urgenten 2. Statushouders 3. Door-kandidaten Resultaten collectief Flexwonen: Flexwonen kan helpen om talenten en bewoners te (blijven) binden aan de stad door ze niet tussen wal en schip te laten belanden en voor woonruimte te zorgen op het moment dat dit op de reguliere manier niet mogelijk blijkt. Het concept van flexwonen houdt in dat er huisvesting wordt gerealiseerd die relatief snel te betrekken is, betaalbaar en over het algemeen steeds voor een tijdelijke periode is zodat de huurder in tijd heeft om zich te oriënteren op de volgende stap in de wooncarrière te zetten. We experimenteren, samen met de particuliere markt, actief met het ombouwen van leegstaande kantoren tot wooneenheden, onderzoeken of braakliggende terreinen kunnen worden benut voor (tijdelijke) woningbouw voor de primaire doelgroep en bekijken binnen ons bestaande vastgoed waar mogelijk ruimte is voor flexwonen. Voor verschillende doelgroepen willen we flexwonen inzetten, denk bijv. aan de volgende doelgroepen: (jonge) starters op de woningmarkt Arbeidsmigranten Expats Recentelijk afgestudeerden Mensen die ineens met ingrijpend gewijzigde omstandigheden worden geconfronteerd We realiseren in ieder geval 200 eenheden, bestemd voor arbeidsmigranten. Urgenten, statushouders en Door-kandidaten: We voeren de lopende afspraken uit over de taken van de corporaties bij de huisvesting van doelgroepen zoals statushouders, urgenten en DOOR-kandidaten. Woningcorporaties wijzen maximaal 25% van hun woningen toe Pagina 8 van 30

9 aan deze bijzondere doelgroepen. Dit onderwerp heeft een relatie met de Woonvisie die in 2015 wordt vastgesteld. Algemeen Aandacht voor de wijk en leefomgeving waar deze doelgroepen worden gehuisvest in relatie tot leefbaarheid. We beogen gedurende 2015 de vindbaarheid van de woningvoorraad te verbeteren, bijvoorbeeld met één centrale website met alle aanbod. Een ander onderwerp dat binnen het thema beschikbaarheid in 2015 aan bod komt, is de omvang van de sociale woningvoorraad. Gemeente en corporaties onderzoeken of de voorraad groot genoeg is voor de doelgroep van beleid (huishoudens met een gezamenlijk inkomen onder euro) en of aanpassingen noodzakelijk zijn. Resultaten individueel Gemeente Woonbedrijf We werken actief en positief mee bij ontwikkelingen op het gebied van flexwonen en het huisvesten van specifieke doelgroepen. Daarbij durven wij onze lokale regels los te laten om dit mogelijk te maken en partijen te verleiden hier een bijdrage aan te leveren. We besteden voortdurend aandacht aan regionale samenwerking. Startte in 2014 met uitbreiden van de voorraad zelfstandige woningen met huurprijs tot 356. Realiseert 20 eenheden in Bouwen 500 VHE Studenten, opleveren 350 in 2016 en 151 in Handhaaft 100% (norm) toewijzing van urgenten en statushouders binnen de voor deze groepen afgesproken termijnen. 50 eenheden voor flexwonen / arbeidsmigranten zijn in ontwikkeling; nog niet gerealiseerd vanwege lopende bezwaarprocedures. thuis Bijdrage huisvesting bijzondere doelgroepen naar rato waarbij bijdrage is gemaximeerd op 25% van vrijkomend aanbod. Heeft voor investeringsbudget gereserveerd voor 50 eenheden voor het souterrain van de woningmarkt 8 eenheden voor arbeidsmigranten Het samen met andere corporaties aanbieden van ons woningaanbod via 1 gezamenlijk portal, waarbij de klantwens leidend is. thuis is actief participant in de regionale werkgroep transparante woningmarkt. Trudo Trudo ziet starters als een belangrijke doelgroep. Het merendeel van de producten en diensten wordt op deze doelgroep afgestemd. Door middel van de korting bij Slimmer Kopen maakt Trudo in Eindhoven koopwoningen bereikbaar en Pagina 9 van 30

10 betaalbaar voor huishoudens met een bescheiden inkomen, met name starters, die op de reguliere markt nooit een woning zouden kunnen kopen. Trudo vult de ontbrekende sporten op woningmarktladder in, tussen de sociale huursector en reguliere koopsector. In 2015 verkopen we 170 slimmer-kopen-woningen aan met name starters op de (koop)woningmarkt. Vrijgekomen huurwoningen worden bij Trudo via kansrijk huren verloot. Loting is een aantrekkelijke toewijzingssystematiek voor starters zonder woonduur. Bijdrage aan huisvesting bijzondere doelgroepen naar rato woningbezit en conform gemaakte afspraken daarover. Gespreid over de voorraad zijn zo n 750 Bijzondere Klanten gehuisvest (mensen die begeleiding of behandeling nodig hebben of afhankelijk zijn van zorg; maatschappelijk kwetsbaren, vluchtelingen, daken thuislozen, ex-verslaafden, (ex-delinquente) jongeren, tienermoeders, (ex-) psychiatrische patiënten, statushouders en uitgeprocedeerden). Ten behoeve van de huisvesting van onaangepasten leveren we project Skaeve Huse op, met 12 wooneenheden. Skaeve Huse staat voor: sobere wooneenheden voor Eindhovenaren die niet kunnen aarden in een wijk waar mensen dicht op elkaar wonen en de buurt tot last zijn. Wooninc. Trudo heeft geen specifieke plannen voor het huisvesten van EU-arbeidsmigranten. Bijdrage huisvesting bijzondere doelgroepen naar rato waarbij de bijdrage is gemaximeerd op 25% van het vrijkomende aanbod. Vrijgekomen huurwoningen worden bij Wooninc. verloot. Loting is een aantrekkelijke toewijzingssystematiek ook voor starters zonder woonduur. Inzet (in het kader van flexwonen) van complex de Genderhof t.b.v. de doelgroep die direct woonruimte nodig heeft. Doelstelling is verhuur van minimaal 80 eenheden.. Verkoop van geprognotiseerd 45 goedkope huurwoningen aan overwegend starters. Het samen met andere corporaties aanbieden van ons woningaanbod via 1 gezamenlijk portal, waarbij de klantwens leidend is. Diversen ten aanzien van Flexwonen: Beschikbare flexwoonlocaties: totaal +/- 140 eenheden Pagina 10 van 30

11 Beschikbaarheid Voorraad (trekker Ingrid de Boer) Ambitie In het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 (BSGE) is afgesproken door de gemeenten in de Eindhovense regio dat elke individuele gemeente beschikt over een sociale woningvoorraad (kernvoorraad huur + sociale koop). Deze moet groot genoeg zijn om de eigen lokale doelgroep van beleid en de sociale taakstelling op basis van de eerder gemaakte afspraken te huisvesten. Op basis van de meest recente cijfers gaan we in gesprek over de omvang van de kernvoorraad in Eindhoven en maken eventueel aanvullende afspraken voor 2015 en verder, waarbij de functie van de verschillende stadsdelen, gemeenten en dorpskernen op de woningmarkt als nieuw gezichtspunt in de discussie zal worden betrokken Resultaten collectief Voor de stad als geheel gelden de volgende cijfers met betrekking tot de omvang van de kernvoorraad en de vindbaarheid van een betaalbare woning: Kwantitatief: Omvang van de kernvoorraad huur: * betaalbare huurwoningen (tot liberalisatiegrens 699 ) In eigendom woningcorporaties: * Sociale koopwoningen: * Resultaten individueel De corporaties geven uitvoering aan de reeds geplande programma s van verkoop, sloop en vervangende nieuwbouw. Per saldo zal daardoor per 1 januari 2016 het aantal sociale huur- en koopwoningen in de stad Eindhoven licht dalen. Daarnaast blijkt op regionaal niveau dat het aantal sociale woningen wel toeneemt, o.a. doordat de focus van de nieuwbouw bij de corporaties komend jaar meer in de regio gelegen is dan in Eindhoven. Dit is overeenkomst de BOR-afspraken. De gemeente en corporaties zijn zich bewust dat het aantal woningzoekenden voor een sociale huurwoning toeneemt. In 2015 verdubbelt het aantal te huisvesten statushouders. Dit veroorzaakt een toenemende druk op de vrijkomende sociale huurwoningen. De gemeente en corporaties geven opdracht aan een taskforce om nog dit jaar aanvullende maatregelen te bedenken om deze groep statushouders te kunnen huisvesten. Overleg met het COA kan ook extra inzichten opleveren in de huisvestingsvraag en mogelijkheden voor deze doelgroep. Pagina 11 van 30

12 Betaalbaarheid Huurbeleid (trekker Marc Eggermont) Ambitie: Een betaalbare huurwoning is voor veel mensen in Eindhoven van groot belang, zeker in deze tijd van economische crisis, stijgende werkloosheid en groeiende armoede. De Eindhovense woningcorporaties zijn de afgelopen jaren zeer terughoudend geweest in het verhogen van de huren. Een ambitie die nu onder druk staat omdat vanuit Den Haag een verhuurdersheffing wordt opgelegd; een soort belasting waar alle corporaties aan moeten meebetalen. In 2015 zetten de corporaties zich in om de sociale huurwoningen in Eindhoven betaalbaar te houden. Woningcorporaties spannen zich in om met innovatieve bouwvormen nieuwe goedkope woningen toe te voegen aan de voorraad. Ze stelden daarom een roadmap goedkoper bouwen op. Resultaten collectief Voor de stad als geheel hebben we de volgende voornemens:: In 2015 beperken de Eindhovense corporaties de jaarlijkse huurverhoging tot een minimaal noodzakelijk niveau. We werken aan een roadmap goedkoper bouwen. Alle partijen nemen zich voor samen te leren en te zoeken in nieuw- en verbouw naar goedkopere methoden en technieken. 1. Vormgeven aan het leren. Elke partij vult zijn rol als opdrachtgever individueel zo goed mogelijk in. Er wordt echter niet structureel invulling gegeven aan het uitwisselen van oplossingen in ketensamenwerking en opdrachtgeverschap. 2. We zijn belangrijke spelers in de markt. Hoe kunnen we de kracht van opdrachtgeverschap op betaalbaarheid en innovatie meer benutten? 3. Hoe geef je vorm aan de kanteling van de bouwkolom en de input van de klant? 4. Volumes en type klanten zijn medebepalend voor succes. Hoe kun je hierbij differentiëren? Waar werkt iets wel en waar niet? 5. Kwaliteit van het product en type product zijn bepalend voor betaalbaarheid. Zie Als regelgeving belemmert, moet dat bespreekbaar zijn. Gemeente en corporaties gaan samen op zoek naar belemmeringen. Uitgangspunten: Niet institutionaliseren. Samen leren en zoeken, we vinden elkaar op gelijke belangen. Gaat om nieuwbouw en bestaande voorraad. Laten aansluiten bij de eigen agenda. Niet overal verplicht meedoen maar intekenen op basis van eigen opgave en commitment. Pagina 12 van 30

13 Resultaten individueel jaarlijkse huurverhoging: De woningcorporaties maken individueel een afweging welk huurprijsbeleid wordt gevolgd. Dit levert voor 2015 het volgende beeld op: Woonbedrijf: Woonbedrijf verhoogde de totale huursom in 2014 met 2,7% (0,2% boven inflatie) en zegde een gedifferentieerde huurverhoging aan (1,5% óf 2,5% óf 3,5%) op basis van de verhouding prijs/kwaliteit. In de vrije sector is een huurverhoging van maximaal 4% aangezegd. Woonbedrijf continueert dit beleid in 2015 maar zal de exacte percentages nog nader bepalen op grond van de inflatie in 2014 (1%). Wijziging van prijssegment (opwaarts) binnen de sociale huur als gevolg van de jaarlijkse huurverhoging zal vanaf 2015 zo veel als mogelijk worden vermeden. Daarbij zullen de gebruikelijke huurtoeslaggrenzen en de liberalisatiegrens worden gehanteerd. Woonbedrijf voert geen inkomensafhankelijke huurverhoging door in thuis: In de begroting voor 2015 is gerekend met een gemiddelde huurprijsverhoging van inflatie+1%. Als de huidige huur hoger is dan de streefhuur verhoogt thuis de huur met inflatie - 1%. Is de huidige huur lager dan de streefhuur, dan verhoogt thuis de huur met 1% boven inflatie. Is de huur gelijk aan de streefhuur, dan wordt de huur met inflatie verhoogd. thuis voert dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. Wooninc.: In de begroting van 2015 is gerekend met tenminste een inflatievolgende huurverhoging. Wooninc. waakt ervoor dat bij mutatie de huurprijs in principe niet boven de huurtoeslaggrens uitkomt. Ook moet de huurprijs in verhouding blijven staan tot de kwaliteit. Wooninc. gaat (ook) in 2015 uit van een ondergrens van 80 procent van de maximaal redelijke huur. Bij de jaarlijkse huurverhoging behouden zittende huurders hun recht op huurtoeslag. Dat kan betekenen dat op individuele basis de huurverhoging naar beneden wordt bijgesteld. Door middel van het aanbrengen van zonnepanelen wordt de focus gehouden op de betaalbaarheid van de servicekosten. Trudo: Betaalbaarheid wordt meer een meer een issue voor onze doelgroepen als gevolg van alsmaar stijgende huren in de sociale huursector, bezuinigingen op de huurtoeslag en het stijgen van energielasten. Daarom hecht Trudo heel veel waarde aan de betaalbaarheid van zowel haar huur- als haar koopwoningen. Trudo heeft met 423,- gemiddeld de laagste huren van de Eindhovense corporaties. Met zo n 30% verreweg het grootste aandeel goedkope woningen en met 90% het grootste aandeel huurwoningen beneden de betaalbaarheidsgrens van 575,-. We houden onze huren betaalbaar door ze, net zoals in de afgelopen 20 jaar (gemiddeld) met niet meer dan inflatie te verhogen. Op termijn zullen we wel een tegenprestatie aan onze huurders gaan vragen voor een lage huurverhoging. We kunnen onze huren namelijk alleen laag houden als onze huurders ons in staat stellen het beheer van onze woningen heel efficiënt uit te voeren. En dat gaat lukken als onze huurders zich aan een aantal spelregels houden. Wat die spelregels zijn zullen we in de loop van 2015 bekend maken. Ook bij de realisatie van nieuwe huurwoningen streven we naar een huurniveau onder de betaalbaarheidsgrens van 575,-. Alleen voor nieuwe woningen zonder of met hele lage energielasten zullen we eventueel een wat Pagina 13 van 30

Prestatieafspraken 2012

Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012, gemeente Eindhoven & 5 Eindhovense woningcorporaties Pagina 1 van 37 Preambule: prestatieafspraken nieuwe stijl De gemeente Eindhoven en vijf woningcorporaties

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen Woonvisie 2012-2017 Thuis in Emmen Voorwoord Voor u ligt de Woonvisie Thuis in Emmen met daarin een nieuwe koers. Het accent ligt de komende jaren op kwaliteit van wonen en leven. Op samen doen met bewoners

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop Jaarplan 2014 zet betaalbaar wonen voorop Dit Jaarplan is een uitgave van: Hof ter Bergen 25 Postbus 27, 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) 799 66 36 Fax (088) 799 66 20 E-mail info@quawonen.com Internet

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Augustus juni 2013 1 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 De Regionale Woonvisie is in alle 8 gemeenteraden vastgesteld: Gemeente Alkmaar op 3 juli 2013

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport Woningstichting Ons Doel Visitatierapport Utrecht, januari 2012 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie