Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties"

Transcriptie

1 Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

2 Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting thuis Dhr. Ir. E.J.M. de Groot Directeur-bestuurder Mw. drs. H.A.M. van der Herten Directeur-bestuurder Stichting Trudo Drs. A.A.M. Aussems MRE MFE MMO Directeur-bestuurder Stichting Vitalis Sociale Woonvormen Dhr E.J. Borgmeijer Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Mw. ir. I. de Boer Algemeen directeur-bestuurder Stichting Wooninc. Mw. J.A.P.M. Pijnenburg Directeur-bestuurder Dhr. drs. M.T. Eggermont RA Algemeen directeur-bestuurder Dhr. drs. H. Buursink Directeur-bestuurder Pagina 2 van 30

3 Preambule: prestatieafspraken 2015 Eindhoven is voorloper in innovatie, creatie en ontwikkeling en heeft de ambitie om dat te blijven. Het wil initiatiefnemers, ontdekkers, creatieven en wetenschappers de ruimte geven om te experimenteren en grenzeloos te groeien. Ruimte bieden aan nieuwe vormen van samenwerken en samenleven. Ondertussen verliest Eindhoven mensen die niet mee kunnen niet uit het oog. In de komende jaren moet het niet alleen gaan over de economische groei, over de creatieve klasse, over de broedplaatsen, maar ook over de nieuwe armoede, de nieuwe woningnood, en het gebrek aan kansen. Al met al: het moet gaan om de sociaal-economische vitaliteit van de stad. Eindhoven wil een inclusieve stad zijn, waarin mensen die willen, een aanbod vinden. Een stad die talenten bindt, die groei stimuleert, banen creëert en mensen uitdaagt om mee te doen aan de samenleving. En een stad die niemand buiten de boot laat vallen. Die waarborgt dat ook mensen zonder inkomen uit werk, mensen met een zorgvraag of anderszins kwetsbaren thuis zijn in Eindhoven. Eindhoven is een stad waarin maatschappelijke partners samenwerken vanuit de gedeelde wens om op eigen wijze te groeien. Wonen vervult bij die ambitie een belangrijke rol. Als eigenaar van een groot deel van de woningvoorraad zijn woningcorporaties en gemeente vanzelfsprekende partners. Het zijn ook overtuigde partners. Woningcorporaties en gemeente delen de ambitie om voldoende betaalbare woonruimte beschikbaar te hebben. Permanente huisvesting voor specifieke doelgroepen en flexibele voor mensen die tijdelijk onderdak vragen. We werken samen aan een compacte stad, met voldoende beschikbare, duurzame en betaalbare woningen in gevarieerde woonmilieus. Daarbij zien we uitdagingen in de bestaande wijken van Eindhoven. Daar treffen we de komende jaren meer mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Ons ideaal is diverse woonmilieus en inclusieve wijken. Een stad waarin wijken als Strijp S en Woensel West elkaar aanvullen. Waarin verschillen bestaan in identiteit, maar waarin geen mensen buiten de boot vallen. We zijn ons bewust van veranderingen in de organisatie van zorg en welzijn en van de ambitie om de burger meer zelf te laten organiseren. Als professionele organisaties kunnen we helpen bij het in stand houden van voorzieningen, bij het mogelijk maken van ontmoeting in de buurt, bij het ondersteunen van coöperatieve initiatieven van bewoners. Hoe dat precies moet en welke concrete prestaties dat van ons vraagt is niet duidelijk. We werken immers vanuit de actualiteit en de vraag van de dag. We ontkomen dus niet aan het formuleren van intenties. We willen nadrukkelijk dat het niet bij mooie woorden blijft en verbinden ons daarom aan onderlinge prestatieafspraken. In deze afspraken zoeken we concreetheid. We nemen ons voor in 2015 onze informatiesystemen op elkaar aan te sluiten. We ontwerpen daarvoor een dashboard, dat laat zien hoe de feitelijke situatie van mensen in wijken zich ontwikkelt. Dat inzicht geeft in het actuele aanbod van betaalbare woonruimte en in de inspanningen van partijen om dat te beïnvloeden. De corporaties bieden hun woningaanbod aan op 1 portaal als blijkt dat de woningzoekende dat als toegevoegde waarde ziet. We werken op basis van een gedeelde visie op wonen in Eindhoven. Die woonvisie zal in het voorjaar van 2015 worden vastgesteld. Het fundament daarvoor is inmiddels vastgelegd in het Manifest Wonen. Op basis van de nieuwe herzieningswet worden de rollen van gemeente en woningcorporatie opnieuw gedefinieerd. Daardoor dient ook het proces voor het maken van prestatieafspraken opnieuw te worden ingericht. Daarmee wordt 2015 een jaar vol concrete uitdagingen op de woningmarkt en onzekerheden in organiseren. Pagina 3 van 30

4 Ambities en uitdagingen De gemeente Eindhoven en de woningcorporaties delen ambities en de wens tot resultaatgericht samenwerken, gefocust op de thema s betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit en de 3 kernpunten zoals zijn vastgelegd in het Manifest Wonen : Talenten binden aan de stad Eindhoven staat in de top van kennisregio s in Europa en wil daar blijven. We streven naar een aantrekkelijke stad waarin talenten, ook tijdelijk, gemakkelijk toegang vinden tot de woningmarkt. Talenten vatten we breed op: denkers, maar ook doeners, die zowel een laag als hoog inkomen kunnen hebben. Dit vraagt om duidelijke keuzes, verschillende woonmilieus, slim en verantwoord omgaan met beschikbaarheid en een juiste aanpak om de woningen en de woonomgeving te ontwikkelen. Blijvende aandacht voor inwoners in een kwetsbare positie We hebben voldoende sociale woningen maar willen ook mensen met echt lage inkomens blijven huisvesten. We verwachten dat de druk op betaalbare woonruimte toeneemt en willen ons inspannen die woonruimte ook beschikbaar te houden. Er is meer maatwerk nodig, met maatregelen zoals het verlengen van de levensduur of het delen van woningen waardoor ze per persoon beter betaalbaar worden. We zorgen voor een vangnet voor mensen die geen netwerk hebben of zorg nodig hebben als hun eigen netwerk dat niet alleen kan bieden. We staan daarom als stad open voor mensen in nood: asielzoekers, daklozen, mensen in psychische nood, ex-gedetineerden, etc. het blijft de komende jaren belangrijk om deze mensen een plek te geven op de woningmarkt zonder ze in bepaalde wijken te concentreren. Als gevolg van de decentralisatie in de zorg zal een groter aantal mensen met een beperking extramuraal een plek moeten vinden. Wij bieden daarom ruimte aan nieuwe initiatieven voor beschermd wonen en collectieve woonvormen. Dit geldt tevens voor de toenemende groep ouderen. De vergrijzing zet de komende jaren stevig door. Veel ouderen, met of zonder zorgvraag, zullen langer thuis blijven wonen. Investeringen in sociale netwerken en collectieve voorzieningen en technologie in de woning zijn behulpzaam en noodzakelijk om mensen zelfstandig langer thuis te laten blijven wonen. Een creatief, innovatief en dynamisch klimaat We moeten woningen en werkwijzen veranderen om binnen de huidige woningvoorraad vergrijzing en toenemende zorg thuis te kunnen opvangen. We ambiëren een creatief en innovatief klimaat om dat mogelijk te maken. We zien ook de woningmarkt als onderdeel van een living lab waarin experimenten moeten kunnen lukken en mislukken om nieuwe oplossingen te vinden. Daarbij realiseren we ons dat oude grenzen en taakopvattingen in de weg kunnen zitten. We moedigen elkaar aan om anders te kijken naar huurprijsbepaling, woonruimteverdeling en opvattingen over zelfstandig wonen. We durven antwoorden te vinden op vragen of ieder zelfstandig in een woning moet kunnen wonen, of oude kwaliteitsstandaarden in bouwen niet te hoog zijn en of ieder hetzelfde moet betalen voor dezelfde woning. De kracht van samenwerking We zoeken nadrukkelijk samenwerking in Eindhoven. Daarbij zien gemeente en woningcorporaties de bewoner als partner. Vertegenwoordigers van de georganiseerde huurders komen regelmatig aan tafel bij het Bestuurlijk Overleg Wonen. We veranderen de structuur van dit overleg zo dat we ieder kwartaal een thema uit onze ambities centraal stellen. In dat kwartaal nemen we de tijd om te analyseren, te onderzoeken en te bedenken maar vooral benutten we de tijd om met dat thema in de praktijk aan de Pagina 4 van 30

5 slag te gaan. Daarbij zoeken we ook naar nieuwe vormen van samenwerking en benutten we innovatieve kracht in de stad. We schuwen geen experimenten en zoeken regelmatig de sfeer van een living lab De huurdersvertegenwoordigers kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de woningcorporaties bij hun bestuurlijke taak, de verdere professionalisering van huurdersplatforms en bij initiatieven om meer huurders te betrekken. We verwachten dat bewoners meer en meer aanhaken uit het verlangen hun woonomgeving te koesteren of te verbeteren. We rekenen erop zo te komen tot nieuwe en resultaatgerichte vormen van samenwerking tussen aanbieder en consument, bestuurder en burger, verhuurder en huurder, instituut en mens. Daarmee maken we een beweging, waarbij de eindgebruiker steeds meer centraal komt te staan. Bewoners, woningcorporaties en gemeente werken samen vanuit een gedeelde visie op de stad Eindhoven. In 2015 presenteren we deze woonvisie. We omschrijven hierin waar we naar toe werken, wat ons te doen staat en wie welke deeltaak oppakt. Woningcorporaties zien zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de totale volkshuisvestelijke opgave. Dus in 2015: 1. Levert de Gemeente de Woonvisie voor de stad op. De corporaties hebben input geleverd. 2. Focussen Gemeente en woningcorporaties zich in het reguliere overleg tussen gemeente en corporaties (Bestuurlijk Overleg Wonen/BOW) op het oplossen van de volkshuisvestelijke problemen. De frequentie van het overleg wordt maandelijks. De georganiseerde huurders nemen deel aan het agendaoverleg en schuiven n.a.v. die agenda naar eigen inzicht aan bij het BOW. 3. Wordt in het reguliere overleg tussen de corporaties (Platform Eindhovense Corporaties/PEC) ieders bijdrage aan de afgesproken prestaties vastgesteld. De corporaties in de Eindhovense woningmarkt De verschillende corporaties hebben een eigen identiteit, met eigen accenten. Dat is in het belang van de Eindhovense volkshuisvesting en woningmarkt. We benutten deze verschillen en houden elkaar scherp. De verscheidenheid is tevens een belangrijk pluspunt voor de huurders en voor de gemeente: er valt iets te kiezen en er is geen sprake van eenheidsworst. Opdat iedere corporatie de gewenste bijdrage aan het wonen en leven in de stad kan leveren, is een succesvolle samenwerking tussen de Eindhovense corporaties een cruciale voorwaarde. De Eindhovense corporaties zien zichzelf als marktpartijen. Alleen al door het woningbezit in de stad zijn zij een onlosmakelijk onderdeel van de woningmarkt. Zij werken in die delen van de markt waar profijt en winst niet werken c.q. het af laten weten. In de praktijk betekent dit dat woningcorporaties zich beperken tot het investeren in betaalbare woningen en slechts investeren in duurdere woningen als marktpartijen dat in woongebieden nalaten. Bij het realiseren van Niet-DAEB projecten sturen woningcorporaties scherp op waardeontwikkeling en werken ze marktconform. Omdat corporaties zich langdurig aan hun projecten committeren zijn Gemeente en corporaties duurzaam aan elkaar verbonden. Gemeente en woningcorporaties zien het belang van deze duurzame relatie en voeren nadrukkelijk het gesprek over de verdeling van verantwoordelijkheden en de regels of afspraken die daarmee gepaard gaan. We zoeken samen de ruimte op, door projecten of initiatieven in een vroegtijdig stadium met elkaar te bespreken en actief mee te denken over nieuwe vormen van samenwerking. Wanneer de gemeente bijvoorbeeld meer loslaat, moeten de corporaties in dat geval een stap extra doen. Dit geldt vice-versa. Dit doen we open, transparant, in vertrouwen en met een rechte rug, ook als het een keer fout gaat. Experimenteren mag, daar leren we van. We zien Eindhoven als een living lab waarin oplossingen Pagina 5 van 30

6 centraler staan dan problemen. Zo streven we ernaar in 2015 te experimenteren met het aanbieden van verschillende vormen van goedkoop wonen. Daarbij schuwen we het oprekken van oude kwaliteitsnormen of uitgangspunten niet: Meer mensen in één woning? Tijdelijke woonvoorzieningen op braakliggende terreinen? We onderzoeken alle opties met als doel: leveren. De prestatieafspraken per thema De thema s beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit werken we hieronder uit. Per thema leggen we, waar mogelijk, de verbinding met de drie kernthema s uit het Manifest Wonen. We maken een onderscheid tussen de collectieve resultaten (wat willen we gezamenlijk voor Eindhoven als geheel realiseren) en de individuele resultaten (de bijdrage per corporatie c.q. die van de gemeente). Beschikbaarheid Beschikbaarheid gaat over de vraag of een woningzoekende in staat is een geschikte woning te vinden: hoe sluiten vraag en aanbod op elkaar aan? Veel factoren spelen daarbij een rol, zoals de omvang van de woningvoorraad, de veranderingen daarin (door nieuwbouw, sloop, verkoop) en de mutatiegraad (hoe vaak komen woningen leeg door een verhuizing). We stellen vast, dat er (te) weinig woonruimte beschikbaar is voor specifieke doelgroepen zonder inschrijfduur, zoals starters, arbeidsmigranten, studenten (conform convenant dat is getekend), pas afgestudeerden, gescheiden mensen, mensen die snel een eenvoudige woning zoeken. Er bereiken ons signalen, dat woningzoekenden de verschillende woonruimteverhuursystemen en gescheiden inschrijvingen als weinig overzichtelijk ervaren. Als klant vinden zij moeilijk hun weg naar geschikt aanbod. Er zijn zorgen over het verdwijnen van de goedkope voorraad. We zien de noodzaak om een ambitie te formuleren om de allergoedkoopste woningvoorraad in stand houden. Daarvoor bestaan diverse instrumenten. Daarnaast zetten we investeringscapaciteit in voor het bijbouwen (productdifferentiatie) van passende en betaalbare woonruimte. Betaalbaarheid Bij betaalbaarheid draait het niet alleen om de huurprijs van de woning, maar ook over de totale woonkosten. Door de aanhoudende crisis is dit voor steeds meer mensen een belangrijk onderwerp. Dit geldt met name voor eenoudergezinnen en ouderen met een klein pensioen die de hoogste woonkosten hebben. Ook zij kunnen elke euro maar één keer uitgeven. Voor 2015 formuleren we prestaties op de terreinen huurprijsbeleid en aandacht voor kwetsbare inkomensgroepen. In het kader van duurzaamheid (onderdeel van kwaliteit) streven we bovendien naar een reductie van het energiegebruik in de woningen. Dit verlaagt mede de totale woonlasten. Daarnaast zien we de uitdaging om ook naar andere oplossingen te zoeken, dan alleen in financiële zin, zoals: Transformatie van bestaande gebouwen in relatie tot beschikbaarheid voor starters zonder woon duur en binden van talent. Bevorderen van doorstroom voor specifieke doelgroep, zoals bv senioren. Zoeken van oplossingen voor bewoners waarvan het inkomen eigenlijk te laag is om alle lasten te betalen. Verhuizen naar een kleinere woning is voor hen vaak problematisch. We kijken naar constructies om verhuizen naar kleiner wonen te stimuleren door het bevriezen van de huur (heeft link met living lab). Pagina 6 van 30

7 Verkennen op innovatieve oplossingen voor betaalbare woningen. O.a. door bouwkolom te stimuleren tot kleinere/betaalbare woningen en slimmer ontwikkelen Kwaliteit De gemeente en de corporaties vullen kwaliteit in langs vier thema s: leefbaarheid, duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed en de inclusieve wijk. We houden de leefbaarheid in de wijken op peil en zetten ons extra in voor de Actiegebieden. Rond duurzaamheid vinden tal van initiatieven plaats, zowel op woning- als wijkniveau. We bouwen nieuwe woningen in relatie tot de prijs, zo duurzaam mogelijk en pakken ook bestaande woningen aan. Daarbij maken we voortvarend gebruik van nieuwe technologische toepassingen die ten goede kunnen komen aan de inwoners van Eindhoven. Maatschappelijk vastgoed zijn de gebouwen die de gemeente, woningcorporaties en andere partijen in bezit hebben: hoe kunnen we die gebruiken om in elk deel van Eindhoven de goede voorzieningen aan te bieden? De inclusieve wijk tenslotte duidt de sociale en fysieke basisvoorzieningen in de wijk. Die moeten overal op orde zijn. Ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg spelen een belangrijke rol. Het gedachtegoed van WIJeindhoven is hierbij richtinggevend. Pagina 7 van 30

8 Beschikbaarheid Voor iedereen (trekker Yasin Torunoglu) Ambitie Woningzoekenden zonder woonduur of inschrijftijd hebben een relatief moeilijke positie op de Eindhovense woningmarkt. Soms komen ze niet in aanmerking voor een corporatiewoning, vanwege een te hoog inkomen. En als ze wel in aanmerking komen, werkt het in hun nadeel dat het grootste deel van de woningen op basis van inschrijftijd wordt verdeeld. Specifieke groepen waar we hier aan denken zijn bijvoorbeeld starters, arbeidsmigranten, expats, studenten (conform convenant dat is getekend) of pas afgestudeerden. Maar uiteraard ook voor mensen die, door ineens gewijzigde omstandigheden, snel een (eenvoudige) woning zoeken. Voor deze groepen zou het flexwonen een uitkomst kunnen bieden. Er ligt daarnaast een opgave om voldoende woonruimte beschikbaar te houden voor specifieke groepen zoals statushouders of huishoudens met urgentie. Onze ambitie is om in 2015 de toetreding tot de woningmarkt voor alle doelgroepen gemakkelijker te maken en eventueel het verhuursysteem daarop aan te passen. Onder de specifieke groepen verstaan we in ieder geval: 1. Urgenten 2. Statushouders 3. Door-kandidaten Resultaten collectief Flexwonen: Flexwonen kan helpen om talenten en bewoners te (blijven) binden aan de stad door ze niet tussen wal en schip te laten belanden en voor woonruimte te zorgen op het moment dat dit op de reguliere manier niet mogelijk blijkt. Het concept van flexwonen houdt in dat er huisvesting wordt gerealiseerd die relatief snel te betrekken is, betaalbaar en over het algemeen steeds voor een tijdelijke periode is zodat de huurder in tijd heeft om zich te oriënteren op de volgende stap in de wooncarrière te zetten. We experimenteren, samen met de particuliere markt, actief met het ombouwen van leegstaande kantoren tot wooneenheden, onderzoeken of braakliggende terreinen kunnen worden benut voor (tijdelijke) woningbouw voor de primaire doelgroep en bekijken binnen ons bestaande vastgoed waar mogelijk ruimte is voor flexwonen. Voor verschillende doelgroepen willen we flexwonen inzetten, denk bijv. aan de volgende doelgroepen: (jonge) starters op de woningmarkt Arbeidsmigranten Expats Recentelijk afgestudeerden Mensen die ineens met ingrijpend gewijzigde omstandigheden worden geconfronteerd We realiseren in ieder geval 200 eenheden, bestemd voor arbeidsmigranten. Urgenten, statushouders en Door-kandidaten: We voeren de lopende afspraken uit over de taken van de corporaties bij de huisvesting van doelgroepen zoals statushouders, urgenten en DOOR-kandidaten. Woningcorporaties wijzen maximaal 25% van hun woningen toe Pagina 8 van 30

9 aan deze bijzondere doelgroepen. Dit onderwerp heeft een relatie met de Woonvisie die in 2015 wordt vastgesteld. Algemeen Aandacht voor de wijk en leefomgeving waar deze doelgroepen worden gehuisvest in relatie tot leefbaarheid. We beogen gedurende 2015 de vindbaarheid van de woningvoorraad te verbeteren, bijvoorbeeld met één centrale website met alle aanbod. Een ander onderwerp dat binnen het thema beschikbaarheid in 2015 aan bod komt, is de omvang van de sociale woningvoorraad. Gemeente en corporaties onderzoeken of de voorraad groot genoeg is voor de doelgroep van beleid (huishoudens met een gezamenlijk inkomen onder euro) en of aanpassingen noodzakelijk zijn. Resultaten individueel Gemeente Woonbedrijf We werken actief en positief mee bij ontwikkelingen op het gebied van flexwonen en het huisvesten van specifieke doelgroepen. Daarbij durven wij onze lokale regels los te laten om dit mogelijk te maken en partijen te verleiden hier een bijdrage aan te leveren. We besteden voortdurend aandacht aan regionale samenwerking. Startte in 2014 met uitbreiden van de voorraad zelfstandige woningen met huurprijs tot 356. Realiseert 20 eenheden in Bouwen 500 VHE Studenten, opleveren 350 in 2016 en 151 in Handhaaft 100% (norm) toewijzing van urgenten en statushouders binnen de voor deze groepen afgesproken termijnen. 50 eenheden voor flexwonen / arbeidsmigranten zijn in ontwikkeling; nog niet gerealiseerd vanwege lopende bezwaarprocedures. thuis Bijdrage huisvesting bijzondere doelgroepen naar rato waarbij bijdrage is gemaximeerd op 25% van vrijkomend aanbod. Heeft voor investeringsbudget gereserveerd voor 50 eenheden voor het souterrain van de woningmarkt 8 eenheden voor arbeidsmigranten Het samen met andere corporaties aanbieden van ons woningaanbod via 1 gezamenlijk portal, waarbij de klantwens leidend is. thuis is actief participant in de regionale werkgroep transparante woningmarkt. Trudo Trudo ziet starters als een belangrijke doelgroep. Het merendeel van de producten en diensten wordt op deze doelgroep afgestemd. Door middel van de korting bij Slimmer Kopen maakt Trudo in Eindhoven koopwoningen bereikbaar en Pagina 9 van 30

10 betaalbaar voor huishoudens met een bescheiden inkomen, met name starters, die op de reguliere markt nooit een woning zouden kunnen kopen. Trudo vult de ontbrekende sporten op woningmarktladder in, tussen de sociale huursector en reguliere koopsector. In 2015 verkopen we 170 slimmer-kopen-woningen aan met name starters op de (koop)woningmarkt. Vrijgekomen huurwoningen worden bij Trudo via kansrijk huren verloot. Loting is een aantrekkelijke toewijzingssystematiek voor starters zonder woonduur. Bijdrage aan huisvesting bijzondere doelgroepen naar rato woningbezit en conform gemaakte afspraken daarover. Gespreid over de voorraad zijn zo n 750 Bijzondere Klanten gehuisvest (mensen die begeleiding of behandeling nodig hebben of afhankelijk zijn van zorg; maatschappelijk kwetsbaren, vluchtelingen, daken thuislozen, ex-verslaafden, (ex-delinquente) jongeren, tienermoeders, (ex-) psychiatrische patiënten, statushouders en uitgeprocedeerden). Ten behoeve van de huisvesting van onaangepasten leveren we project Skaeve Huse op, met 12 wooneenheden. Skaeve Huse staat voor: sobere wooneenheden voor Eindhovenaren die niet kunnen aarden in een wijk waar mensen dicht op elkaar wonen en de buurt tot last zijn. Wooninc. Trudo heeft geen specifieke plannen voor het huisvesten van EU-arbeidsmigranten. Bijdrage huisvesting bijzondere doelgroepen naar rato waarbij de bijdrage is gemaximeerd op 25% van het vrijkomende aanbod. Vrijgekomen huurwoningen worden bij Wooninc. verloot. Loting is een aantrekkelijke toewijzingssystematiek ook voor starters zonder woonduur. Inzet (in het kader van flexwonen) van complex de Genderhof t.b.v. de doelgroep die direct woonruimte nodig heeft. Doelstelling is verhuur van minimaal 80 eenheden.. Verkoop van geprognotiseerd 45 goedkope huurwoningen aan overwegend starters. Het samen met andere corporaties aanbieden van ons woningaanbod via 1 gezamenlijk portal, waarbij de klantwens leidend is. Diversen ten aanzien van Flexwonen: Beschikbare flexwoonlocaties: totaal +/- 140 eenheden Pagina 10 van 30

11 Beschikbaarheid Voorraad (trekker Ingrid de Boer) Ambitie In het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 (BSGE) is afgesproken door de gemeenten in de Eindhovense regio dat elke individuele gemeente beschikt over een sociale woningvoorraad (kernvoorraad huur + sociale koop). Deze moet groot genoeg zijn om de eigen lokale doelgroep van beleid en de sociale taakstelling op basis van de eerder gemaakte afspraken te huisvesten. Op basis van de meest recente cijfers gaan we in gesprek over de omvang van de kernvoorraad in Eindhoven en maken eventueel aanvullende afspraken voor 2015 en verder, waarbij de functie van de verschillende stadsdelen, gemeenten en dorpskernen op de woningmarkt als nieuw gezichtspunt in de discussie zal worden betrokken Resultaten collectief Voor de stad als geheel gelden de volgende cijfers met betrekking tot de omvang van de kernvoorraad en de vindbaarheid van een betaalbare woning: Kwantitatief: Omvang van de kernvoorraad huur: * betaalbare huurwoningen (tot liberalisatiegrens 699 ) In eigendom woningcorporaties: * Sociale koopwoningen: * Resultaten individueel De corporaties geven uitvoering aan de reeds geplande programma s van verkoop, sloop en vervangende nieuwbouw. Per saldo zal daardoor per 1 januari 2016 het aantal sociale huur- en koopwoningen in de stad Eindhoven licht dalen. Daarnaast blijkt op regionaal niveau dat het aantal sociale woningen wel toeneemt, o.a. doordat de focus van de nieuwbouw bij de corporaties komend jaar meer in de regio gelegen is dan in Eindhoven. Dit is overeenkomst de BOR-afspraken. De gemeente en corporaties zijn zich bewust dat het aantal woningzoekenden voor een sociale huurwoning toeneemt. In 2015 verdubbelt het aantal te huisvesten statushouders. Dit veroorzaakt een toenemende druk op de vrijkomende sociale huurwoningen. De gemeente en corporaties geven opdracht aan een taskforce om nog dit jaar aanvullende maatregelen te bedenken om deze groep statushouders te kunnen huisvesten. Overleg met het COA kan ook extra inzichten opleveren in de huisvestingsvraag en mogelijkheden voor deze doelgroep. Pagina 11 van 30

12 Betaalbaarheid Huurbeleid (trekker Marc Eggermont) Ambitie: Een betaalbare huurwoning is voor veel mensen in Eindhoven van groot belang, zeker in deze tijd van economische crisis, stijgende werkloosheid en groeiende armoede. De Eindhovense woningcorporaties zijn de afgelopen jaren zeer terughoudend geweest in het verhogen van de huren. Een ambitie die nu onder druk staat omdat vanuit Den Haag een verhuurdersheffing wordt opgelegd; een soort belasting waar alle corporaties aan moeten meebetalen. In 2015 zetten de corporaties zich in om de sociale huurwoningen in Eindhoven betaalbaar te houden. Woningcorporaties spannen zich in om met innovatieve bouwvormen nieuwe goedkope woningen toe te voegen aan de voorraad. Ze stelden daarom een roadmap goedkoper bouwen op. Resultaten collectief Voor de stad als geheel hebben we de volgende voornemens:: In 2015 beperken de Eindhovense corporaties de jaarlijkse huurverhoging tot een minimaal noodzakelijk niveau. We werken aan een roadmap goedkoper bouwen. Alle partijen nemen zich voor samen te leren en te zoeken in nieuw- en verbouw naar goedkopere methoden en technieken. 1. Vormgeven aan het leren. Elke partij vult zijn rol als opdrachtgever individueel zo goed mogelijk in. Er wordt echter niet structureel invulling gegeven aan het uitwisselen van oplossingen in ketensamenwerking en opdrachtgeverschap. 2. We zijn belangrijke spelers in de markt. Hoe kunnen we de kracht van opdrachtgeverschap op betaalbaarheid en innovatie meer benutten? 3. Hoe geef je vorm aan de kanteling van de bouwkolom en de input van de klant? 4. Volumes en type klanten zijn medebepalend voor succes. Hoe kun je hierbij differentiëren? Waar werkt iets wel en waar niet? 5. Kwaliteit van het product en type product zijn bepalend voor betaalbaarheid. Zie Als regelgeving belemmert, moet dat bespreekbaar zijn. Gemeente en corporaties gaan samen op zoek naar belemmeringen. Uitgangspunten: Niet institutionaliseren. Samen leren en zoeken, we vinden elkaar op gelijke belangen. Gaat om nieuwbouw en bestaande voorraad. Laten aansluiten bij de eigen agenda. Niet overal verplicht meedoen maar intekenen op basis van eigen opgave en commitment. Pagina 12 van 30

13 Resultaten individueel jaarlijkse huurverhoging: De woningcorporaties maken individueel een afweging welk huurprijsbeleid wordt gevolgd. Dit levert voor 2015 het volgende beeld op: Woonbedrijf: Woonbedrijf verhoogde de totale huursom in 2014 met 2,7% (0,2% boven inflatie) en zegde een gedifferentieerde huurverhoging aan (1,5% óf 2,5% óf 3,5%) op basis van de verhouding prijs/kwaliteit. In de vrije sector is een huurverhoging van maximaal 4% aangezegd. Woonbedrijf continueert dit beleid in 2015 maar zal de exacte percentages nog nader bepalen op grond van de inflatie in 2014 (1%). Wijziging van prijssegment (opwaarts) binnen de sociale huur als gevolg van de jaarlijkse huurverhoging zal vanaf 2015 zo veel als mogelijk worden vermeden. Daarbij zullen de gebruikelijke huurtoeslaggrenzen en de liberalisatiegrens worden gehanteerd. Woonbedrijf voert geen inkomensafhankelijke huurverhoging door in thuis: In de begroting voor 2015 is gerekend met een gemiddelde huurprijsverhoging van inflatie+1%. Als de huidige huur hoger is dan de streefhuur verhoogt thuis de huur met inflatie - 1%. Is de huidige huur lager dan de streefhuur, dan verhoogt thuis de huur met 1% boven inflatie. Is de huur gelijk aan de streefhuur, dan wordt de huur met inflatie verhoogd. thuis voert dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. Wooninc.: In de begroting van 2015 is gerekend met tenminste een inflatievolgende huurverhoging. Wooninc. waakt ervoor dat bij mutatie de huurprijs in principe niet boven de huurtoeslaggrens uitkomt. Ook moet de huurprijs in verhouding blijven staan tot de kwaliteit. Wooninc. gaat (ook) in 2015 uit van een ondergrens van 80 procent van de maximaal redelijke huur. Bij de jaarlijkse huurverhoging behouden zittende huurders hun recht op huurtoeslag. Dat kan betekenen dat op individuele basis de huurverhoging naar beneden wordt bijgesteld. Door middel van het aanbrengen van zonnepanelen wordt de focus gehouden op de betaalbaarheid van de servicekosten. Trudo: Betaalbaarheid wordt meer een meer een issue voor onze doelgroepen als gevolg van alsmaar stijgende huren in de sociale huursector, bezuinigingen op de huurtoeslag en het stijgen van energielasten. Daarom hecht Trudo heel veel waarde aan de betaalbaarheid van zowel haar huur- als haar koopwoningen. Trudo heeft met 423,- gemiddeld de laagste huren van de Eindhovense corporaties. Met zo n 30% verreweg het grootste aandeel goedkope woningen en met 90% het grootste aandeel huurwoningen beneden de betaalbaarheidsgrens van 575,-. We houden onze huren betaalbaar door ze, net zoals in de afgelopen 20 jaar (gemiddeld) met niet meer dan inflatie te verhogen. Op termijn zullen we wel een tegenprestatie aan onze huurders gaan vragen voor een lage huurverhoging. We kunnen onze huren namelijk alleen laag houden als onze huurders ons in staat stellen het beheer van onze woningen heel efficiënt uit te voeren. En dat gaat lukken als onze huurders zich aan een aantal spelregels houden. Wat die spelregels zijn zullen we in de loop van 2015 bekend maken. Ook bij de realisatie van nieuwe huurwoningen streven we naar een huurniveau onder de betaalbaarheidsgrens van 575,-. Alleen voor nieuwe woningen zonder of met hele lage energielasten zullen we eventueel een wat Pagina 13 van 30

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

MANIFEST NIEUWE WOONVISIE EINDHOVEN

MANIFEST NIEUWE WOONVISIE EINDHOVEN MANIFEST NIEUWE WOONVISIE EINDHOVEN MANIFEST NIEUWE WOONVISIE EINDHOVEN Waarom dit manifest? omdat Eindhoven maatschappelijk en economisch één van de vijf steden is in Nederland die jonge mensen weet te

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Naar een nieuwe Woonvisie Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Inhoud presentatie Aanleiding woonvisie Hervormingsagenda Doel en proces woonvisie Gevoel bij de woningmarkt Hoeveel

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Prestatieafspraken 2014. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Prestatieafspraken 2014 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Woonstichting thuis Dhr. L. de Groot Directeur-bestuurder

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Prestatieafspraken Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Prestatieafspraken 2014 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting thuis Dhr. Ir. E.J.M.

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014 Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus 67065 1060 JB Amsterdam Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren Amsterdam, 3 december 2014 Geachte mevrouw Heidrich/Beste Elke, Bijgaand ontvang

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Het goede gesprek Hoe kunnen we sociale huurwoningen zo goed mogelijk inzetten? Hoe zorgen we

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

De woonvisie en uw woningcorporatie(s)

De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Kennissessie De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Circa 1/3 van de Vughtse woningen is een sociale huurwoning. Sociaal of betaalbaar wonen, wat betekent dat, wat is nodig? Portefeuille Woonwijze Huurbeleid:

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 28 januari 2016 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod

Nadere informatie

STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS STAPPENPLAN REALISATIE TAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Dit stappenplan is bedoeld voor gemeenten die willen onderzoeken welke huisvestingsvormen het beste kunnen worden ingezet om de hoge taakstellingen

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2016 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT 1. SOCIALE WONINGVOORRAAD: DIFFERENTIEREN WONINGAANBOD We hebben geconstateerd dat ons woningbezit te eenzijdig is opgebouwd, waarbij het vooral

Nadere informatie

Woonagenda Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Woonagenda Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen Woonagenda 2014 Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen Al bijna 15 jaar zetten wij ons als Huurders vereniging Amsterdam (HA) in voor de belangen van hurend Amsterdam. Inmiddels vertegenwoordigen

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1163 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen SP: 'Ontwikkeling woonlasten in Leiden' Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. de beantwoording van

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Woningcorporaties in Zuidoost-Brabant

Woningcorporaties in Zuidoost-Brabant Woningcorporaties in Zuidoost-Brabant Groot, klein of...anders. 1. Inleiding In dit signalement worden de 17 woningcorporaties die in Zuidoost-Brabant actief zijn, met elkaar vergeleken. Hiervoor is gebruik

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Start prestatieafspraken 2018 en woonruimteverdeling (050)

Start prestatieafspraken 2018 en woonruimteverdeling (050) en woonruimteverdeling Sander Akkerman De leden van de raad (050) 367 80 91 2. 6250120 Geachte leden van de raad, Met de komst van de nieuwe Woningwet maken huurders, corporaties en gemeente jaarlijks

Nadere informatie

Woonruimteverhuur in Eindhoven. OTB juni 2014

Woonruimteverhuur in Eindhoven. OTB juni 2014 Woonruimteverhuur in Eindhoven OTB juni 2014 Woonruimteverhuur Vijf corporaties werken samen in Platform Eindhovense Corporaties (PEC) Basiscijfers corporaties Woon- Bedrijf Wooninc Trudo Thuis Vitalis

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014

BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014 BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014 Inleiding Via de woonlastenagenda maakt iedere partner in het woonlastenakkoord inzichtelijk en transparant wat hij bijdraagt aan het woonlastenvraagstuk

Nadere informatie

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Agenda Welkom Opening door wethouder van Wonen, mevrouw Van Vroonhoven Presentatie: achtergronden prestatieafspraken Korte pauze Wat is uw mening over: - betaalbaarheid

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie