PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu"

Transcriptie

1 PEO PLE People, Planet, Profit leidraad voor ons handelen PLA NET PRO Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu F I T

2 Ik geloof dat ieder recht ook een verantwoordelijkheid inhoudt, en elke kans die je krijgt een verplichting, en elk bezit een plicht. JOHN D. ROCKEFELLER, JR AMERIKAANS ONDERNEMER Met dit Sociaal en Milieu Jaarverslag 2004 leggen we verantwoording af over waar we staan en wat we gedaan hebben om een in alle opzichten zo gezond mogelijk bedrijf te zijn. Omwille van de leesbaarheid wordt in dit jaarverslag de mannelijke vorm gebruikt. Hier mag ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. Rockwool jaarverslag 2004

3 Inhoud Ten geleide 3 Berry de Hoogh: Verantwoordelijkheid nemen 4 Sociaal Jaarverslag Joep Mooren: De meest waardevolle kwaliteiten van de Rockwool Groep 6 Mensen en Managers 9 Sterk MensenWerk 13 Arbo 14 Het Rockwool-model voor de bedrijfsgezondheidszorg 14 Jos Verhees: Nieuwe Ondernemingsraad hecht grote waarde aan open communicatie 17 Marcel Hundscheidt: Personeelsvereniging stimuleert onderlinge samenwerking 18 Ten geleide People, Planet, Profit staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat betekent dat je als bedrijf sociale, ecologische en economische aspecten (people, planet en profit) in je bedrijfsvoering integreert. Een continu proces van verandering en verbetering. Ondernemen met zorg voor mensen - medewerkers, relaties, klanten, omwonenden - en voor het milieu. Zonder de economische belangen uit het oog te verliezen die het bestaansrecht van een bedrijf vormen. Want alleen als er winst wordt gemaakt is er continuïteit en is er het geld om ten volle verantwoordelijkheid te nemen voor mens en milieu. We zijn een bedrijf met een sterke binding met de samenleving waaraan we verplichtingen hebben. Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op voortdurende verbetering van de resultaten en het koesteren van goede relaties met onze medewerkers, de lokale gemeenschap en de samenleving. We hebben People, Planet, Profit als motto voor ons Sociaal en Milieu jaarverslag 2004 gekozen, omdat we menen dat het recht doet aan onze visie en aan ons handelen. Een bedrijf wordt tegenwoordig al gauw beschuldigd van window dressing en green-washing. Zijn motto s als People, Planet, Profit geen holle frasen, slechts bedoeld om het imago van het bedrijf op te poetsen? Wat Rockwool betreft kunnen we naar eer en geweten zeggen dat we vele principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen werkelijk in onze bedrijfsvoering hebben verankerd. En dat we voortdurend zoeken naar manieren om het nog beter te doen. Resultaten en Ambities 21 Milieu Jaarverslag Jo Daemen: Rockwool, energiebesparing en het milieu 22 Het productieproces: voortdurend zoeken naar manieren om het beter te doen 25 De pijlers van ons milieubeleid 29 De aandachtsvelden van onze milieuzorg 33 Dialoog met de omgeving 36 Verbeteringsmaatregelen / Resultaten en Ambities 39 Financiële kerncijfers 40 Sociale kerncijfers 41 Sociaal en Milieu 3

4 Woord vooraf Verantwoordelijkheid nemen People, Planet, Profit, dat is Engels voor: wees goed voor de mensen, zorg goed voor de aarde en zorg dat je voldoende overhoudt aan je activiteiten, zodat je voortbestaan is verzekerd. Een heel normaal uitgangspunt voor het bedrijfsleven. People, Planet, Profit en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) stellen kwesties aan de orde die elke organisatie aangaan. Het gaat om mensen en het gaat om de toekomst. Nog niet zo heel lang geleden werd de derde P van het rijtje People, Planet en Profit niet altijd goed begrepen. De term winst (profit) had iets onethisch, of op z n minst onwennigs, als het ging over milieu en verantwoordelijkheid. Dat is gelukkig veranderd. Om als bedrijf je verantwoordelijkheid nu en in de toekomst te kunnen nemen, moeten de resultaten goed zijn. Dat is niets om je voor te schamen. Berry de Hoogh Wij hebben 2004 afgesloten met een positief resultaat. We zagen een licht herstel, de verkopen stegen met 6% door een combinatie van betere prijzen en meer volume. De groei was vooral te danken aan het isolatiesegment. De systeemdivisie bleek over het algemeen in staat haar marktpositie verder te versterken, maar had met name in de tuinbouwsector te maken met tegenvallende resultaten. Het is een algemeen aanvaard inzicht onder leidinggevenden dat bedrijven bestaan om winst te maken, en dat inzicht wordt meestal niet ter discussie gesteld. Toch is het maar een heel beperkte manier om naar het doel van een bedrijf te kijken. De aanzienlijke stijging van de kosten van energie, bekleding en verpakkingsmaterialen kon worden opgevangen door verdere verhoging van de efficiency waardoor ook het rendement per werknemer hoger werd. Tevens leverde de verdere daling van het ziekteverzuim een bijdrage aan het positieve resultaat. We verwachten dat de opgaande economische lijn in 2005 kan worden voortgezet, onder meer door verdere intensivering van de samenwerking tussen alle Rockwool B.V. s en tussen individuele medewerkers. DANIEL KATZ EN ROBERT L. KAHN IN THE PSYCHOLOGY OF ORGANIZATIONS (1966) 4 Rockwool jaarverslag 2004

5 Meer cijfers en kengetallen vindt u vanaf bladzijde 40 van dit verslag. Rockwool Roermond plukt de vruchten van de diversificatie van onze producten en diensten, waarin we al vele jaren investeren. Onze systems zoals Rockpanel, Rockfon, Lapinus Fibres, Grodan en Builddesk zijn maatproducten waaraan veel kennis en expertise ten grondslag ligt, en die een overeenkomstige toegevoegde waarde hebben. Dat betekent dat onze mensen bepaalde kwaliteiten moeten hebben of moeten ontwikkelen, bepaalde waarden moeten delen en normen handhaven. Zodoende waren we al langer bezig met veel van deze zaken en gedragsregels die later in MVO-richtlijnen werden gebundeld. Zorg voor de eigen medewerkers, voor de omgeving, voor de afnemers en voor de leveranciers, zoeken naar manieren om het milieu te ontzien; het is allemaal geborgd in onze bedrijfsvoering. We zijn gestart met Sterk MensenWerk, een trainingsprogramma voor de hele organisatie om de onderlinge communicatie verder te verbeteren, gemakkelijker kennis en ideeën uit te wisselen en competenter te worden. Verderop in dit verslag leest u daar meer over. De eisen aan onze mensen nemen toe. Tegelijkertijd dient er zich een vergrijzing van het personeelsbestand aan én blijft kosteneffectiviteit van het hoogste belang. Dus is de gezondheid en conditie van de medewerkers essentieel. We hebben daarom goed nagedacht over de inrichting van onze bedrijfsgezondheidszorg. Die is vooruitstrevend en effectief. Het ziekteverzuim daalde in 2004 tot 4,2% en de verwachting is dat het nog verder zal afnemen. Preventie is in toenemende mate het sleutelwoord. Diverse projecten en een voortdurende focus op verbeteringen ondersteunen ons streven naar preventieve zorg. Milieu Bij Rockwool zijn we ons al heel lang bewust van de extra verantwoordelijkheid die we dragen vanwege de milieu-aspecten van ons productieproces. Bij alle producten en processen die we ontwikkelen zijn de milieu-aspecten vanaf het begin volledig geïntegreerd. We investeren in milieumaatregelen en borgen ons milieumanagement. Niet alleen vervaardigt Rockwool milieuvriendelijke producten, ook blijven we actief zoeken naar wegen om de milieubelasting van de productie te verminderen. Het regelmatig monitoren van alle aspecten en procedures helpt ons om manieren te vinden om onze milieuprestaties verder te verbeteren. Ook toont het hoe de toepassing van nieuwe technologie daarbij kan helpen. Een belangrijke pijler van het milieubeleid vormen de LCA s (Levenscyclusanalyses) die voor alle Rockwoolproducten zijn opgesteld. Deze LCA s gaan verder dan de wettelijke vereisten. Ze omvatten een totale audit van Rockwool s productieprocessen en omvatten onder meer energieverbruik, het verbruik van grondstoffen, afval en transport. Ook andere aspecten, zoals geluid, zijn vastgelegd. Het afgelopen jaar hebben we weer een aantal stappen gemaakt op dit gebied. Het standaard bindmiddel met de organische katalysator dimethylaminoethanol (DMAE) kon dankzij nauwe samenwerking met leveranciers en Rockwool International worden vervangen door een nieuw type bindmiddel met een anorganische katalysator. Het staged-burning systeem waarvan de naverbranders van de smeltovens van lijn 6 en lijn 8 in 2004 zijn voorzien, leveren een bijdrage aan NO x reductie en energiebesparing. In het milieujaarverslag dat op bladzijde 22 begint leest u meer over de inspanningen die we in 2004 hebben verricht. Ook schetsen we hier het bredere kader waarbinnen ons milieubeleid gestalte krijgt. Samenvattend kunnen we vaststellen dat Rockwool zich ook in 2004 heeft ingespannen om recht te doen aan alle stakeholders - personeel, omwonenden, klanten en relaties, het moederbedrijf - en daarmee aan de thema s van People, Planet, Profit. Berry de Hoogh Managing Director Sociaal en Milieu 5

6 De meest waardevolle kwaliteiten van de Rockwool Groep Joep Mooren De meest waardevolle kwaliteiten van de Rockwool Groep worden gevormd door de medewerkers en de merken van het bedrijf, zowel de merknaam als de onderliggende merken. De waarde van deze kwaliteiten kan het best worden beschermd en verbeterd als de Rockwool Groep onafhankelijk blijft, tot een winstgevende groei weet te komen en een blijvend sterke financiële positie weet te realiseren. Zo begint de strategie-omschrijving ( hoe we onze doelen bereiken ) in het document Mensen en Merken, waarmee de groep zijn inzichten, missie, strategie en normen en waarden heeft verankerd. Als Rockwool Chief Executive Officer (CEO) Eelco van Heel zijn woord vooraf besluit met: Ik wil graag samen met u deze woorden in praktijk brengen, is dat een niet mis te verstaan statement. Het is bedrijfsvoorschrift om medewerkers te behandelen als familieleden - in de wetenschap dat als zij goed worden behandeld, ze op hun beurt de klanten goed zullen behandelen. SOUTHWEST AIRLINES, AMERIKAANSE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ Er bestaat geen misverstand over dat Rockwool streeft naar een winstgevende groei en dat die onder meer wordt gerealiseerd door het marktpotentieel en het aantal klanten te vergroten, de tevredenheid en loyaliteit van de klant te verhogen en door steeds efficiënter en kosteneffectiever te werken. Innovatief en met gebruik van ons wereldwijde vermogen om toonaangevend te zijn op het gebied van kostenbeheersing en kwaliteit in de productie- en procestechnologie. 6 Rockwool jaarverslag 2004

7 Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal Dat is duidelijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doet een beroep op onze normen en waarden. Dat zijn bij Rockwool geen modewoorden waaraan ieder zijn eigen invulling geeft. Organisatiebreed hebben we onze kernwaarden geformuleerd, net als de normen waaraan we ons wensen te houden en waarop we mogen worden afgerekend. Wat vinden we, wat doen we en wat doen we niet? Niets hoogdravends, het zijn heel praktische regels, die iedereen begrijpt. Het gaat over de omgang met mensen, middelen en het milieu. Over verantwoordelijkheid en respect voor de omgeving. Onze gedragscode is richtinggevend; het kompas bij ons dagelijkse doen en laten. In 2004 werd de door alle medewerkers onderschreven gedragscode opnieuw geformuleerd en bekrachtigd. Dat past in het streven naar helderheid, duidelijkheid en transparantie. Niemand hoeft zich meer af te vragen of iets al dan niet door de beugel kan. Het staat allemaal op papier. Niet om mensen het leven moeilijker te maken, maar om het gemakkelijker te maken. Onze merken - producten, ondersteuning, marketing, verkoopservice - kunnen alleen succesvol zijn door de inspanningen van onze mensen. En mensen werken alleen effectief en efficiënt als ze weten wat er van hen wordt verwacht en wat ze van het bedrijf mogen verwachten. Dat is het belang van een heldere bedrijfsvisie, een duidelijke strategie en eenduidige uitgangspunten bij de realisering ervan. In het personeelsbeleid spelen normen en waarden dan ook een belangrijke rol. Hiernaast staan onze normen en waarden nog eens kort beschreven. Onder het kopje betrouwbaarheid staat: Wanneer wij onze klanten en andere stakeholders in het bedrijf benaderen, stralen wij altijd betrouwbaarheid uit. Wij doen al onze zaken op een manier die een positieve impact heeft op de samenleving in het algemeen. Dat zou een definitie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunnen zijn. Maar het is ook welbegrepen eigenbelang. Ons bedrijf is er werkelijk van doordrongen. Joep Mooren Directeur P&O ONZE GEDRAGSCODE: Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid is een sleutelwoord in iedere relatie - in zaken, tussen medewerkers, collega s en met de samenleving - en in alle contacten en communicatie. Wanneer wij onze klanten en andere stakeholders in het bedrijf benaderen, stralen wij altijd betrouwbaarheid uit. Wij doen al onze zaken op een manier die een positieve impact heeft op de samenleving in het algemeen. Toewijding Wij werken in een zeer concurrerende omgeving. Alleen wanneer we 100% gericht en toegewijd zijn en samen aan de realisering van onze gemeenschappelijke doelen werken, kunnen we onze toonaangevende positie in de markt handhaven en ons concurrentievoordeel verder vergroten. Dit geldt voor iedereen binnen de Rockwool Groep. Simpelweg omdat geen enkele keten sterker is dan de zwakste schakel. Daarnaast maken we allemaal deel uit van hetzelfde bedrijf, ook al hebben we verschillende functies of werken we op verschillende locaties. Daarom is een goede interne communicatie van essentieel belang, bijvoorbeeld het notuleren van beslissingen die worden genomen. We werken allemaal samen en denken globaal, maar ondernemen onze acties lokaal. Vindingrijkheid Wanneer wij proberen een doel te bereiken, geven wij de voorkeur aan het volgen van een rechte lijn. We weten, dat goed nadenken en een grondige voorbereiding ons een heel eind op weg kunnen helpen naar het bereiken van onze doelen. Daarom zorgen we er altijd voor, dat we ons huiswerk goed maken. We nemen geen onnodige risico s en vermijden giswerk. Wanneer een beslissing eenmaal is genomen, handelen wij vervolgens snel en toegewijd. Accurate, tijdige en relevante informatie is van essentieel belang om optimaal te kunnen beslissen en te handelen. Onafhankelijkheid Binnen de Rockwool Groep zijn wij zeer gehecht aan onze onafhankelijkheid. Hierdoor kunnen wij te allen tijde de dingen doen die wij zelf als juist en rechtvaardig beschouwen - direct wanneer het nodig is. In de zakelijke wereld wordt onafhankelijkheid nauw verbonden met een gezond bedrijf en bevredigende financiële resultaten. Daarom is efficiency altijd een pluspunt, in alle aspecten van onze business. Flexibiliteit Binnen de Rockwool Groep zien wij het belang van beleidsvoorschriften en een gedragscode; daarom accepteren en ondersteunen we ze. Ook blijven we flexibel en staan open voor nieuwe ideeën, wanneer het maar nodig is. Nieuwe manieren van denken en handelen vormen altijd een uitdaging, geen bedreiging. Eerlijkheid We moeten altijd eerlijk zijn naar onszelf en naar onze omgeving. We verzwijgen niets - en sluiten ook niet onze ogen voor kleine problemen. Problemen kunnen het best worden opgelost wanneer ze nog vers en klein zijn. Je vergissen of een fout maken is geen ramp. Er niet van leren wél! Sociaal en Milieu 7

8 Leiderschap wil zeggen dat je zorgt dat mensen zich goed voelen. JEAN CHRÉTIEN, CANADEES STAATSMAN EN MINISTER PRESIDENT 8 Rockwool jaarverslag 2004

9 Mensen en managers Ook als visie, strategie en doelstellingen duidelijk zijn is goed leiderschap nodig. De managers binnen de Rockwool Groep worden bij het ontwikkelen van hun stijl van leiderschap niet aan hun lot overgelaten. We hebben de Rockwool Stijl van leidinggeven vastgelegd; het PL-programma, naar Principals of Leadership, zoals het programma internationaal heet. Het legt de basis voor goed management in alle delen van de organisatie. Het helpt om internationaal een gemeenschappelijk platform te creëren. De principes werden al in de jaren zestig van de vorige eeuw ingevoerd door toenmalig CEO Claus Kähler. Hij vond dat de ontwikkeling van het bedrijf geremd werd doordat het lijnmanagement werd overbelast. Ze zijn sindsdien regelmatig opnieuw en in de tijd passend geformuleerd, maar niet wezenlijk veranderd. goed voelen. Kritische feedback is noodzakelijk om verwarring en frustratie bij medewerkers te voorkomen. Er mag bij de medewerker geen misverstand bestaan over wat van hem wordt verwacht en wanneer hij wel of niet aan de verwachtingen voldoet. Ze zijn in wezen eenvoudig. Een manager moet zich concentreren op leiden en sturen: het verstrekken van opdrachten, plannen, organiseren, delegeren, evalueren en bijsturen. De manager is verantwoordelijk voor zijn taakgebied en het behalen van de afgesproken resultaten. Hij communiceert helder en duidelijk met zijn medewerkers - bij Rockwool heeft elke medewerker maar één manager die hem opdrachten kan verstrekken - en beoordeelt hun functioneren aan de hand van overeengekomen doelstellingen (Standards of Performance oftewel SOP s) en functioneringsgesprekken. Een lijnmanager vertegenwoordigt de Groep naar zijn medewerkers. Hij moet daarom met hen in contact staan en erop toezien dat zij zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen en zich in het algemeen Relaties en Projecten Bij medewerkerrelaties - dat zijn alle andere relaties dan die tussen direct leidinggevende en medewerker - is de afspraak: iedereen is vrij om ieder ander binnen de groep te benaderen die kan helpen bij de voorhanden taak. Daarbij hoeft het lijnmanagement niet te worden ingeschakeld. Om de dynamiek van de markt te kunnen verwerken wordt dwars door de lijnen heen veel gewerkt met grensoverschrijdende projecten. Aard en samenstelling van de projectgroepen variëren met de omvang van het project. Projecten kunnen belangrijke dingen sneller, beter en goedkoper voor elkaar krijgen. Het projectmanagement van omvangrijke projecten als de planning en implementatie van de UnitLoad of de internationale overstap naar een SAP-automatiseringssysteem loopt dwars door het lijnmanagement heen. Een projectgroep bestaat uit een projectleider en de hem toegewezen medewerkers. Om de projectorganisatie te ondersteunen, hebben we naast het PL-programma onze Richtlijnen voor Projectmanagement. Vroeger was de steenwolproductie nogal gericht op en werkend vanuit machines; instrumenteel. Nu komt het accent steeds meer op mensen te liggen en de toegevoegde waarde die ze hebben. Er zijn mensen aangenomen om steenwol en steenwolproducten te maken, en jij moet zorgen dat ze dat ook kunnen doen. Dat is je taak als manager en daarmee moet je bezig zijn. Sociaal en Milieu 9

10 10 Rockwool jaarverslag 2004

11 Blijven leren Onze Stijl van leidinggeven is coherent, logisch en eenvoudig. Maar omdat de dagelijkse praktijk weerbarstig is, complex en voortdurend in verandering, hecht Rockwool eraan om de principes voortdurend in de aandacht te houden en zodoende in de organisatie te verankeren. In 2004 is consistent en met regelmaat aandacht gegeven aan de principes, daaraan wordt ook grote waarde gehecht door de holding. Enerzijds vanwege de internationale transparantie, anderzijds om het personeelsbeleid te ondersteunen. Rockwool wil medewerkers en managers daar inzetten waar hun kwaliteiten de grootste toegevoegde waarde hebben. En dat kan best in een andere Rockwool-organisatie in een ander land zijn. Ook hierin ligt het belang van een eenduidige Stijl van leidinggeven binnen de hele Groep. CEO Eelco van Heel ziet het vermogen om managers met de juiste kwaliteiten te ontwikkelen als een van de belangrijkste succesvoorwaarden voor de lange termijn. Groot belang hecht de groep aan het voeren en opvolgen van jaarlijkse functioneringsgesprekken, zelfs tot het allerhoogste niveau wordt gevraagd hoe dat daar lager in de organisatie mee wordt omgegaan. En dat is al zo sinds de jaren 60 van de vorige eeuw. Duidelijke afspraken, duidelijke resultaten. In 2004 werden de middelen voorbereid en geproduceerd waarmee vanaf begin 2005 alle managers zich opnieuw uiteen zullen zetten met het PL-programma. Onder meer kwam er een interactieve dvd met praktijksituaties voor meer kennis en inzicht in vraagstukken waarmee managers te maken kunnen krijgen. De dvd zal onder meer een rol spelen tijdens management workshops. Ook het Management Ontwikkelings Traject dat in het kader van het project Sterk MensenWerk in december 2004 werd gestart, moet gezien worden als middel om het PL-programma verder te profileren. In goed Engels Good Housekeeping, Principals of Leadership, Code of Conduct; allemaal Engelse termen die een multinationale organisatie als Rockwool Roermond gebruikt om in elk land van vestiging één taal te spreken als het om belangrijke principes gaat. Voorbereiding SAP Een van de principes van leidinggeven binnen Rockwool is dat besluiten van hogerhand loyaal worden uitgevoerd. Het is in het belang van het geheel. Soms brengt dat veel werk met zich mee. Zoals de invoering van SAP als automatiseringssysteem binnen de organisatie. In het belang van transparantie en inzichtelijkheid voert de Groep één automatiseringssysteem voor alle bedrijven in. Na eerste ervaringen bij twee eenvoudigere fabrieken gaat Rockwool Roermond nu als meest complexe organisatie het traject in. In 2004 zijn de eerste voorbereidingen gestart om voorjaar 2006 het logistieke ordersysteem als eerste over te laten gaan op SAP. Sommige van die termen gaan ook in Roermond een eigen leven leiden - zoals het begrip Good Housekeeping, andere worden in de praktijk vertaald: zo werd van de internationale en zeer uitgebreide Code of Conduct in Roermond een handzame en voor iedereen heldere gedragscode gevormd. Sociaal en Milieu 11

12 Niemand van ons is zo slim als wij allemaal samen. KEN BLANCHARD 12 Rockwool jaarverslag 2004

13 Sterk MensenWerk Rockwool heeft zich ontwikkeld van een productnaar een klantgerichte organisatie. De klant is iedereen die iets van een medewerker of afdeling nodig heeft; dus niet alleen eindafnemers, maar ook collega s, al dan niet van andere afdelingen. Dat vereist een open en betrouwbare manier van omgaan met elkaar, in lijn met het mensgerichte karakter van de onderneming waarvoor we ons hebben uitgesproken. Rockwool wil een organisatie zijn van gemotiveerde mensen die hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kennen en zich efficiënt en effectief richten op het gezamenlijk behalen van resultaten. De hoge kwaliteit, creativiteit en flexibiliteit die we van alle medewerkers verwachten, kan alleen worden gerealiseerd door samenwerking in een betrouwbare omgeving. Uitwisseling van ideeën, ervaringen en best practices moet worden bevorderd door een open en loyale bedrijfscultuur. Bij het productiebedrijf Rockwool Lapinus Productie werd - passend in de internationale Rockwool-strategie Mensen en Merken - in december gestart met het omvangrijke trainingsprogramma Sterk MensenWerk, waaraan alle 850 medewerkers deelnemen. Uitgangspunt van Sterk MensenWerk is de vorming van een transparante, innovatieve en ondernemende bedrijfscultuur gebaseerd op gedeelde waarden en normen. Een bedrijfscultuur die hoge eisen aan zichzelf stelt als het gaat om competenties en leiderschap. Goede arbeidsverhoudingen en omgangsvormen en orde en netheid zijn daarbij vanzelfsprekend, net als ontplooiingsmogelijkheden, eigen verantwoordelijkheid en innovatief vermogen. De aftrap werd verricht met vijf groepen managers van verschillende afdelingen die een Management Ontwikkelings Traject ingingen. In de loop van 2005 zal Sterk MensenWerk bijdragen aan de ontwikkeling van kennis, inzicht en beroeps- en sociale vaardigheden van alle medewerkers. Daartoe is er onder meer aandacht voor de eerder genoemde Stijl van leidinggeven, voor competenties en communicatie (in de lijn en tussen medewerkers onderling), normen en waarden, omgangsvormen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. De deelnemers gaan in wisselende samenstellingen actief aan de slag met al deze zaken. Er wordt - bij voorkeur met positiefkritische instelling - gesproken, gediscussieerd en gebrainstormd om nieuwe of betere ideeën boven tafel te krijgen over alles wat met het werk of de werkomgeving te maken heeft. Het initiatief van Rockwool Lapinus kreeg al vlug een olievlekwerking toen ook de Verkoop-B.V. s werden uitgenodigd om mensen af te vaardigen naar de bijeenkomsten. Hiermee wordt niet alleen de onderlinge samenwerking bevorderd, ook het wederzijds begrip neemt toe. Zo draagt het programma bij aan de vorming van de flexibele organisatie met mondige en capabele medewerkers die nodig is om blijvend aan de wensen van de klant te kunnen voldoen. Er schuilt veel potentie in de grijze cellen van de mens en dit programma helpt om die potentie vrij te maken. HENK JANSEN, OUD ALGEMEEN DIRECTEUR ROCKWOOL ROERMOND Sociaal en Milieu 13

14 aantal ongevallen / milj. gewerkte uren Arbeidsomstandigheden verbeteren Binnen Rockwool wordt op allerlei manieren en door verschillende groepen gewerkt aan Arbozaken. Ook in 2004 werden op dit gebied verschillende resultaten geboekt. In alle gebouwen is een rookverbod ingevoerd en daaraan wordt goed de hand gehouden. De Voedsel en Waren Autoriteit constateerde tijdens controle geen overtredingen. In het kader van de brandverzekering werden via een uitgebreide campagne Hot Work vergunningen (vergunning voor lassen, snijden, branden) organisatiebreed ingevoerd. Om orde en netheid structureel naar een hoger plan te tillen werd veel aandacht gegeven aan House Keeping (kortweg Hoke). Risico inventarisaties werden in 2004 nagenoeg geheel volgens planning uitgevoerd. Het aantal ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren daalde naar 13, royaal minder dan de doelstelling van 19 die Rockwool International voor 2004 hanteerde. Het totaal aantal ongevallen daalde in 2004, evenals het ziekteverzuim dat met 4,2% het laagste peil ooit bereikte. Voor welzijn kwam in 2004 een onderzoeksmethode beschikbaar. De bezetting van de brandweer (54), EHBO (96) en ontruimers (33) bleef op peil. In het kader van het bedrijfsnoodplan werden ontruimingen, branden, calamiteiten en bedrijfshulpverlening geoefend. De jaarlijkse training en opleiding bedrijfshulporganisatie was succesvol. Een structuur van werk- en overleggroepen zorgt voor een continu verbeterproces. Noodzakelijke investeringen worden in Arbo-jaarplannen opgenomen. Overzicht ongevallen per milj gewerkte uren 2002/2003/ kwartalen 2002 kwartalen 2003 kwartalen 2004 Het Rockwool-model voor de bedrijfsgezondheidszorg Rockwool heeft er al vroeg voor gekozen de regie over de gezondheidszorg binnen het bedrijf in eigen hand te nemen. Door een ingrijpende verandering in de benadering van ziekteverzuim en de oorzaken daarvan - van curatief naar preventief - is het ziekteverzuim de afgelopen 7 jaar gedaald van 7% tot 4,2% in De WAO-instroom is ondanks de relatief hoge gemiddelde leeftijd tot vrijwel nul (2005 = 0,5 %) teruggebracht. Het aantal dagen dat de gemiddelde werknemer ziek was, is nog maar 30% van 7 jaar geleden. Deze structurele resultaten werden bereikt en worden bewaakt door wat het Rockwool-model voor de bedrijfsgezondheidszorg is gaan heten. Deze manier van denken en werken - een complete cultuurverandering in het denken over en omgaan met ziekteverzuim - werd de afgelopen 7 jaar stap voor stap in de praktijk ontwikkeld. De kern is: preventie, snelle interventie, intensieve aandacht en het aanreiken van trainingsmiddelen en -programma s. Gezondheid en welbevinden zijn nauw met elkaar verbonden. De werkplek moet ook een veilige, vertrouwde omgeving zijn, waar mensen zich gerespecteerd weten. Het handhaven van normen en waarden zoals ze in de gedragscode zijn omschreven is dus onderdeel van het bedrijfsgezondheidsbeleid, net als het bevorderen van een goede, open communicatie en transparante verhoudingen. Mensen moeten zich bij Rockwool happy voelen. Van managers wordt verwacht dat zij zich actief inzetten voor de ontplooiing en (mentale) gezondheid van hun medewerkers. Dat betekent ook: tijdig signaleren van mogelijke gezondheidsproblemen en -klachten door persoonlijke aandacht. Van curatief naar preventief Niet te onderschatten pijler onder het beleid zijn arbo-aanpak (informatie, actie en betrokkenheid) van de bedrijfsarts, -psycholoog en arbodiensten van ArboNed en het fysiotherapeutische en -analytische systeem van Arbeids Reïntegratie Roerstreek (ARR); gericht op fysieke én mentale gezondheid van medewerkers. In nauwe samenspraak met de eigen P&O-organisatie is de traditionele, formele en afstandelijke benadering van ziekteverzuim vervangen voor een verzuimprotocol dat de individuele werknemer en zijn specifieke situatie en klachten centraal stelt. Om echt heel de mens daarbij te betrekken maakt ook een psycholoog deel uit van het arboteam. Bij verzuim telt iedere dag. Daarom wordt zo snel mogelijk vastgesteld waarom een werknemer niet meer op het werk komt om snel actie te kunnen ondernemen om mensen snel en verantwoord aan het werk te helpen. De leidinggevende speelt een belangrijke rol in het hele proces, vooral op het preventieve vlak. De leidinggevende kan vaak al in een vroeg stadium constateren of een medewerker anders of minder functioneert dan gebruikelijk. Soms kan door een gesprek en de aanpassingen die daaruit voortvloeien verzuim worden voorkomen. Of de leidinggevende kan de werknemer adviseren zich eens bij de bedrijfsarts te melden als daar aanleiding toe lijkt. Zo wordt vaak langduriger verzuim voorkomen. In 98 werd de omslag ingezet met een grondige inventarisatie en analyse van het verzuim. Niet verrassend bleken veel klachten te maken te hebben met de veroudering van het personeelsbestand, Ongevallen zonder verzuim: eigen personeel, uitzendkrachten, Firma s, contracten, excl. bijna ongevallen Ongevallen met verzuim eigen personeel + uitzendkrachten, contractors (FRA) Frequentie van verzuim per 1000 u (FRLH) 14 Rockwool jaarverslag 2004

15 Een gezonde geest in een gezond lichaam is een korte doch volledige beschrijving van een gelukkige toestand in deze wereld. JOHN LOCKE of ze werden veroorzaakt doordat mensen jarenlang zwaar lichamelijk werk hadden verricht. Vooral nek-, schouder- en rugklachten veroorzaakten een toename van het langdurig verzuim. ArboNed, ARR en onze eigen human resource managers voerden gesprekken, observeerden, onderzochten en analyseerden de redenen van verzuim. Op basis daarvan kon beleid worden ontwikkeld om aan de oorzaken te werken. Preventie was een belangrijk speerpunt in de aanpak. Alle werkplekken werden door ArboNed bekeken en ingericht naar de meest ergonomische omstandigheden om een taak te verrichten. Fysiotherapeuten adviseerden waar houding en aanpak kon worden verbeterd om klachten te voorkomen. Het meest ingrijpend was de inrichting van de volledig geautomatiseerde UnitLoad, die veel klachten in de transportafdeling en in de pijpschaalproductie voorkomt. Hiervoor was een ingrijpende, miljoenen kostende reorganisatie in automatiserings- en logistieke systemen en afwikkeling nodig. Aandacht en voorwaarden De procedures bij verzuim werden volledig herzien. Het contact met de werknemer die zich ziek meldt is veel directer en altijd gericht op snelle en voorspoedige reïntegratie. De bedrijfsarts is steeds meer een verwijzer geworden. Hij constateert wat er aan de hand is en verwijst door naar de beste plek. In veel gevallen zijn dat de fysiotherapeuten, trainers en faciliteiten van ARR. De fitnessruimte op het Rockwool terrein is te allen tijde benaderbaar voor medewerkers. ARR wordt rechtstreeks betaald door de werkgevers en heeft dus niet te maken met door de verzekering opgelegde standaarden. Op basis van dat uitgangspunt werden een programma en activiteiten ontwikkeld, waarbij wordt gekeken naar capaciteiten in plaats van begrenzingen. Zorgen dat de mensen meer kennis krijgen van wat ze bij hun dagelijks werk te verwachten hebben en gericht op het steeds beter doen van wat ze al kunnen. Kern van de aanpak is aandacht en zorgvuldige begeleiding. Mensen zo snel mogelijk weer op de werkplek krijgen, omdat dat voor hun eigen gezondheid veruit het beste is. Als mensen met een blessure niet vanaf het begin genoeg bewegen, wordt het herstel moeilijker. Aandacht op een niet-medicaliserende manier; voorwaarden scheppen om goed te herstellen. Die zijn voor iedereen verschillend. Er wordt gekeken welke persoonlijke knelpunten iemand heeft, en die worden zo nodig vertaald in een individueel trainingsprogramma. Twee mensen die op eenzelfde werkplek werken, kunnen een totaal andere aanpak nodig hebben. Onze benadering doet recht aan ieders individuele omstandigheden. De Rockwool policy houdt in dat er altijd een gesprek komt als iemands verzuim sterk afwijkt van de norm. Een intakegesprek duurt in het Rockwool-model bij zwaardere gevallen al vlug drie uur en daarin blijft niets belangrijks onbesproken en ongetest; van klachten, klachtgeschiedenis, belasting en belastbaarheid tot thuissituatie, arbeidsomstandigheden en het contact met collega s. Ruwweg kan er bij het herstel en de reïntegratie bij langdurig verzuim sprake zijn van een zwaar, een middelzwaar of een licht traject. Een zwaar traject begint met een intakegesprek van drie uur waarin onder meer WAO-risico, mentale weerbaarheid, instelling en gedrag, communicatie en andere aspecten worden getest. Waren dat er aanvankelijk 70, de laatste jaren zijn het meestal middelzware en lichte trajecten. Regelmatig vinden algemene trainingsprogramma s plaats, gericht op duwen, tillen, draaien en strekken. Vroeger dachten we dat de bedrijfsarts alle ziektes aankon. Nu is hij meer een verwijzer. Hij constateert het als er iets mis is en zorgt dat de medewerker op de juiste plek terechtkomt. Gezonde vorderingen in 2004 Bedrijfsfitness Verschillende meerjaren projecten liepen ook in 2004 door. De bedrijfsfitness (Body-rock) staat open voor alle medewerkers. Rockwool heeft afspraken gemaakt met sportcentra in de omgeving zodat Rockwool medewerkers tegen sterk gereduceerd tarief aan hun fitheid kunnen werken. Gezondheidsproject: 220 deelnemers interactief gevolgd 220 Medewerkers tekenden in voor een pilot project waarbij bloed, vetgehalte, en cholesterol worden gemeten. Via een interactieve website kunnen ze aangeven wat ze aan gezonde dingen hebben gedaan, gegeten en gelaten. Ze krijgen via de site advies van een diëtiste en een CIOS-instructeur. Het project krijgt mogelijk dit jaar een grootschaliger vervolg. Ziekteverzuim % totaal direct/indirect personeel alle B.V. s en N.V. s 2004 (excl. stagiaires, zwangerschap) ZV % Aanwezigheids % Rockwool Benelux Holding B.V. 2,5 97,5 BuildDesk Benelux B.V. 2,6 97,4 Rockwool Lapinus Productie B.V. 5,3 94,7 Grodan B.V. 0,8 99,2 Rockwool Rockfon B.V. 1,7 98,3 Rockwool Rockfon N.V. 0,6 99,5 Rockwool Benelux B.V. 1,8 98,2 Rockwool Belgium N.V. 0,8 99,2 Lapinus Fibres B.V. 1,6 98,4 Rockwool Rockpanel B.V. 1,2 98,9 Rockwool Technical Insulation B.V. 0,6 99,4 Rockwool Technical Insulation N.V. 0,0 100,0 Totaal 4,2 95,8 Zie verder pagina 42. Sociaal en Milieu 15

16 16 Rockwool jaarverslag 2004

17 Ondernemingsraad hecht grote waarde aan open communicatie In 2004 is een aantal moeilijke besluiten genomen, waarbij het bedrijfsbelang en het werknemersbelang zeer zorgvuldig werd afgewogen. Uiteindelijk zijn door herplaatsingen en verschuivingen slechts drie personen afgevloeid, maar ook dat blijft een moeilijke zaak voor de ondernemingsraad. Het behoud van lijn 3 en daardoor van werkgelegenheid in een periode dat veel maakindustrieën het zeer moeilijk hadden, ervaart de ondernemingsraad als het grootste succes dat in 2004 werd geboekt. Naast extern advies, droegen ook de geleverde ideeën en inzichten om dingen beter te doen hieraan bij. De ondernemingsraad en de directie van Rockwool hebben een gemeenschappelijk belang: zorgen dat het met het bedrijf zo goed gaat als mogelijk. De ondernemingsraad heeft haar steentje bijgedragen aan het feit dat het bedrijf nog steeds in staat is om een gezonde winst te maken en procentueel de hoogste bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat van de Groep. De ondernemingsraad is voor de directie een instrument om gebruik te maken van alle kennis die bij de mensen in de organisatie aanwezig is. Door het uitwisselen van informatie van boven naar beneden en van beneden naar boven ontstaat kennis en daardoor beter advies. Aan een belangrijk directiebesluit gaat een heel proces vooraf. Het is de taak van de ondernemingsraad die beslissing te ijken. Dat is niet eenvoudig, doordat de tijd vaak krap is en de leden toch alle stappen beoordelen die tot het desbetreffende besluit hebben geleid. De opstelling van de ondernemingsraad is in de loop der jaren veranderd. Waar het voorheen vaak zo was dat de raad te horen kreeg dat er een beslissing was genomen en daar al dan niet mee kon instemmen, wordt tegenwoordig ook gevraagd naar de alternatieven die zijn overwogen en naar de motivatie waarom die zijn afgevallen. Een advies is pas afgehandeld als in een later stadium ook de evaluatie is geweest en de raad heeft kunnen beoordelen of de ingezette veranderingen ook het beoogde resultaat hebben opgeleverd. Een punt van voortdurende zorg en aandacht blijft de leeftijdsopbouw. Al vele jaren vraagt de ondernemingsraad aandacht voor gericht jongerenbeleid vanwege het feit dat tussen 2005 en 2009 een grote groep medewerkers, waaronder veel operators, de leeftijd van 50 jaar bereikt of bereikt heeft. Een van de problemen daarbij is het feit dat de procestechniek door jongeren niet als een aantrekkelijke beroepskeuze wordt gezien. Een goede mix van opleidingen, voorlichting en automatisering moet ervoor zorgen dat Rockwool ook in de toekomst de concurrentie met lagelonenlanden aankan. In 2004 werden de verkiezingen voorbereid voor de nieuwe ondernemingsraad. Begin 2005 werden 10 leden herkozen en 5 nieuwe leden verwelkomd. Ook in andere opzichten maakt de ondernemingsraad een periode van vernieuwing door. De leden vertegenwoordigen alle lagen van het bedrijf en er wordt optimaal gebruik gemaakt van ieders specifieke expertise. Openheid, transparantie en duidelijkheid zijn ook bij het functioneren van de ondernemingsraad de sleutelwoorden. De leden moeten goed kunnen luisteren én de werknemers goed van informatie kunnen voorzien. Goed communiceren met de directie én met de medewerkers. Aan dat laatste aspect draagt de nieuwe maandelijkse nieuwsbrief bij. De onderlinge communicatie is verbeterd dankzij de nieuwe IT-middelen, waardoor sneller en rechtstreekser nieuwe informatie kan worden uitgewisseld. Ook nieuwe inzichten over het omgaan met vertrouwelijkheid en geheimhouding van informatie helpen daarbij. Over gebrek aan werk en items is niet te klagen. In een vernieuwend en ondernemend bedrijf van circa 1100 werknemers spelen altijd wel zaken die aandacht vereisen: arbeidsomstandigheden, normen en waarden, cultuurverandering. Jos Verhees Voorzitter OR Sociaal en Milieu 17

18 Personeelsvereniging stimuleert onderlinge samenwerking Hoewel grotendeels gefinancierd door het bedrijf, is de personeelsvereniging een onafhankelijke club die een eigen beleid voert en zelfstandig het jaarprogramma invult en organiseert. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd en kunnen alle leden hun zegje doen. Marcel Hundscheidt Bij het invullen van het programma wordt goed geluisterd naar suggesties van de leden. Die suggesties zijn zeer uiteenlopend, waardoor er elk jaar weer een gevarieerd aanbod aan activiteiten kan worden gepresenteerd. De vereniging probeert zoveel mogelijk de achterban van de leden bij de evenementen te betrekken. Als er partners bij zijn, wordt over andere dingen gepraat dan alleen over het werk en leert men elkaar dus onderling beter kennen. Als mensen elkaar ook buiten de context van het werk beter leren kennen en waarderen heeft dat ook een positieve invloed op de omgang tijdens het werk. Dat komt uiteindelijk de onderlinge samenwerking ten goede en strookt zo ook met de doelstellingen van het in 2004 gestarte trainingsprogramma Sterk MensenWerk. Het verder smeden van de onderlinge banden lag ook ten grondslag aan de verbeteractie die de personeelsvereniging heeft doorgevoerd bij het 18 Rockwool jaarverslag 2004

19 recente personeelsfeest in TheaterHotel de Oranjerie. Terwijl het accent voorgaande jaren lag op het inhuren van grote, aansprekende artiesten, bleek na een gerichte enquête dat de mensen eigenlijk vooral komen om met elkaar te praten. Het onderlinge contact werd veel hoger gewaardeerd dan de naam en faam van de artiesten. Daarom werd de opzet aangepast en gezorgd voor veel verschillende ruimtes, zitjes en contactmogelijkheden. Het bleek een schot in de roos. Het personeelsfeest is een van de grootste activiteiten op de evenementenkalender die het 7-koppige bestuur mede op basis van ledeninbreng samenstelt. Ook het Sinterklaasfeest en het Familiefeest zijn elk jaar grote trekkers, maar daarnaast staan er vooral ook veel kleinschaligere activiteiten op de kalender waartussen voor ieders smaak wel iets is te vinden. De personeelsvereniging acht haar taak niet beperkt tot het organiseren van feestelijke bijeenkomsten. Er zijn culturele uitstapjes - zoals naar een groeve in Duitsland waar het basismateriaal voor de steenwolproductie vandaan komt - maar bijvoorbeeld ook paranormale avonden en andere kleinschalige activiteiten voor kleinere doelgroepen. Daarnaast levert de personeelsvereniging een bijdrage aan diverse andere bedrijfsdoelstellingen. Zo speelt ze een belangrijke rol in de organisatie van activiteiten in het kader van welzijn en gezondheid, bijvoorbeeld door de coördinatie van de collectieve, gesubsidieerde bedrijfssport. Ook het thema Good Housekeeping wordt gestimuleerd door de activiteiten van de vereniging. Door het stimuleren van de onderlinge betrokkenheid komt er automatisch meer oog voor het handhaven van de gezamenlijke normen een waarden, het omgaan met elkaar en met eigen en andermans spullen. Marcel Hundscheidt Voorzitter Personeelsvereniging Sociaal en Milieu 19

20 Niet alles dat telt kan worden geteld, en niet alles dat kan worden geteld telt. SPREUK OP HET PRIKBORD IN HET KANTOOR VAN ALBERT EINSTEIN 20 Rockwool jaarverslag 2004

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Alles draait om energie Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Inhoud Sociaal Milieu 3 Ten geleide 26 Kopenhagen Protocol CO 2 -reductie 4 Pieter Hartog: Alles draait om energie 28 Energie als sleutelwoord

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Want duurzaamheid is wat we leveren Ondanks de turbulente economische tijden is onze focus op duurzaamheid onverminderd krachtig geweest. Juist de nieuwe economische orde die door

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Maatschappelijk Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Maatschappelijk Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Maatschappelijk Jaarverslag Thema s In dit maatschappelijk verslag zijn voor de illustraties twee thema s gebruikt: Eerste: toekomst buiten de grafische industrie We laten vier

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement Inhoud 7 Voorwoord 5 1 Wat is kwaliteit? 11 1.1 De geschiedenis 12 1.2 Alle begrippen op een rijtje 13 1.3 Structuur en cultuur 23 1.4 Kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen 24 1.5 Met het

Nadere informatie

Kalfsvlees met visie. MVO-verslag

Kalfsvlees met visie. MVO-verslag Kalfsvlees met visie MVO-verslag 1 inhoud Voorwoord 2 Over VanDrie Group 5 1. MVO bij VanDrie Group 9 2. Aandacht voor de medewerkers 15 3. Aandacht voor ketenpartners en omgeving 21 4. Voedselveiligheid

Nadere informatie

INVESTEREN IN DE SAMENLEVING

INVESTEREN IN DE SAMENLEVING INVESTEREN IN DE SAMENLEVING ONZE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons een logisch onderdeel van onze bedrijfsvoering, dat we steeds meer integreren. Daarom investeren

Nadere informatie