Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede. In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede. In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede"

Transcriptie

1 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede Mireille de Heer, Dorien Brunt en Céline Hoon april - mei 2012

2

3 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede

4 Colofon Datum: Mei 2012 Titel: Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede Auteurs: Mireille de Heer (De Heer & Co.), Dorien Brunt en Céline Hoon (Wing) Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede. Contactpersoon namens de gemeente was de heer Jelger Takken. Opdrachtnemer is bureau De Heer & Co. in samenwerking met bureau Wing. Gegevens uit deze rapportage mogen worden overgenomen mits onder uitdrukkelijke bronvermelding. De Heer & Co. en Wing aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de eventuele adviezen. De Heer & Co. Boothstraat 1C 3512 BT Utrecht dhec.nl Wing Hollandseweg 7 E 6706 KN Wageningen wing.nl 2

5 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede Inhoud Samenvatting Inleiding Werkwijze en data Werkwijze Betrokken maatschappelijke discussie Data internetpeiling Reacties op de werkwijze Draagvlak voor windenergie De meningen in cijfers Kansen rond windenergie in Wijk Zorgen rond windenergie in Wijk Ideeën voor drie denkrichtingen naar duurzaamheid Windenergie Zonne-energie Breed palet Suggesties voor het proces Bijlage 1 Gesprekspartners voorbereidingsfase Bijlage 2 Volledige resultaten in beeld en cijfers

6 Samenvatting Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede streeft ernaar in 2030 een klimaatneutrale, duurzame gemeente te zijn. Om de gemeentelijke doelstelling te bereiken, is investeren in duurzame energie nodig. Windenergie lijkt één van de beste mogelijkheden om CO 2 te besparen. De provincie Utrecht heeft in de ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie als mogelijke locatie voor windenergie genoemd het Amsterdam-Rijnkanaal ten zuiden van Houten. De gemeente wil weten wat het draagvlak is voor windenergie onder haar inwoners en gaf opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek. De uitkomsten zijn bedoeld als één van de bouwstenen voor de besluitvorming door de gemeenteraad over windenergie in Wijk bij Duurstede. Het onderzoek bestond uit een informatiemarkt met forumdiscussie gevolgd door een internetpeiling. De internetpeiling bevatte twaalf vragen, deels meerkeuze, deels open. Al tijdens de uitvoering leidde het draagvlakonderzoek tot een betrokken maatschappelijke discussie in Wijk. De markt werd door circa 200 mensen bezocht. De peiling leverde in totaal 1480 reacties op. Dit is ruim 15% van de huishoudens in de gemeente. Deelnemers spraken hun waardering uit voor de consultatie en tegelijk waren er ook kritische noten ten aanzien van de manier waarop de discussie werd gevoerd en het beslissingsproces plaatsvindt. Resultaten: draagvlak voor windenergie Duurzaamheidsambitie - De ambitie van Wijk bij Duurstede om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn, wordt door een ruime meerderheid van de deelnemers aan de peiling (65%) ondersteund. Er is niet heel veel spreiding in de antwoorden; de meningen hierover lopen dus niet sterk uiteen. Windenergie op land - Gemiddeld staat men ongeveer neutraal tegenover windenergie op land: 48% geeft aan hier positief tegenover te staan en 44% negatief. De meningen hierover lopen sterker uiteen dan ten aanzien van de duurzaamheidsambities van Wijk. Windenergie in Wijk bij Duurstede - Een ruime meerderheid staat (in principe) negatief ten opzichte van windenergie in Wijk bij Duurstede (64%). De meningen hierover lopen sterker uiteen, voorstanders en tegenstanders zijn meer uitgesproken. Kansen voor windenergie - Gemiddeld genomen wordt geen van de in de meerkeuzevraag genoemde mogelijkheden als kans gezien. Kansen die nog het best scoren zijn vermindering van CO 2 -uitstoot en onafhankelijkheid van (fossiele) energie die elders wordt geproduceerd. Verder worden genoemd: beheersbaar houden energiekosten, voorsprong behouden op gebied van duurzame energie, zelf verantwoordelijkheid nemen en problemen niet doorschuiven naar de toekomst. Zorgen rond windenergie - De belangrijkste zorgen van mensen rond windenergie zijn geluidhinder, horizonvervuiling en de gedachte dat windmolens niet passen in het karakteristieke landschap. Daarnaast worden genoemd: kosten die hoger zijn dan de opbrengsten, lokaal weinig profijt, inefficiëntie door te klein schaalniveau, overlast en schade voor direct omwonenden. Ten slotte vreest men dat het ten koste zal gaan van de relaties in de stad. Alleen veiligheidsrisico s en onvoldoende schadeloosstelling worden gemiddeld niet als zorg gezien. 4

7 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede In de peiling werden door respondenten allerhande ideeën en aanbevelingen gegeven om, naast of zonder windenergie, aan duurzaamheidsambities te gaan werken. Deze hebben we bijeengebracht rond drie denkrichtingen: wind, zon en een brede aanpak. Samengevat komen de ideeën en aanbevelingen hier op neer: Ideeën voor denkrichting windenergie Als de gemeente een positief standpunt zou innemen over windenergie, dan hebben de respondenten vooral aandachtspunten rond het schaalniveau, de locatiekeuze, het nemen van initiatief en de eigen betrokkenheid van Wijkers. Wat betreft het schaalniveau zijn er zowel voorstanders van initiatief op gemeentelijke schaal als voorstanders van initiatief op hogere schaal zoals in een samenwerkingsverband van gemeenten of door het Rijk. Als het gaat om de locatie zijn er zowel voorstanders van plaatsing langs het Amsterdam-Rijnkanaal als suggesties voor alternatieve locaties waar minder overlast zou worden ervaren, zoals dun bevolkte gebieden of industrieterreinen. Uit de vraag naar het nemen van initiatief blijkt dat ruim de helft (56%) van de deelnemers een voorkeur zou hebben voor een samenwerkingsverband uit de samenleving, dat zou kunnen bestaan uit burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties of nog andere partijen. Ideeën voor denkrichting zonne-energie In de peiling gaven de respondenten veelvuldig aan zonne-energie een goed alternatief te vinden voor een eventueel windpark. Men ziet veel ruimte op daken van burgers, bedrijven en overheidsgebouwen. Voordelen die werden genoemd zijn hogere rendabiliteit, lagere aanschafkosten en constante terugkoppeling naar het energienetwerk. Ook minder overlast werd vaak genoemd: minder horizonvervuiling, geen slagschaduw en geluidsoverlast, geen schade aan natuur. Een belangrijke aanbeveling is het stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen door middel van subsidie. Ook collectief investeren werd als goede optie gezien in verband met de kosten en het verlagen van de drempel om mee te doen. Ideeën voor denkrichting breed palet Naast zonne-energie als meest interessante alternatieve mogelijkheid om te onderzoeken, vinden respondenten ook energiebesparing, energie uit biomassa en inkoop van duurzame energie van elders de moeite van het verkennen waard. Ook waterkracht van nabijgelegen rivieren en sluizen, en warmtecollectie werden genoemd. Vaak werd bepleit om een combinatie van mogelijkheden in te zetten. Suggesties voor het proces Respondenten deden op verschillende manieren ook suggesties voor het vormgeven van het proces naar duurzaamheid. Deze hadden betrekking op het benutten van kennis en ervaring van andere gemeenten en regio s en op het belang van onderzoek dat inzicht kan bieden in alle verschillende mogelijkheden en de nieuwste technologische ontwikkelingen. Ook in geval van een brede aanpak, noemen respondenten het schaalniveau van realisatie een belangrijk aandachtspunt in relatie tot efficiëncy en onafhankelijkheid. Men wijst voorts op de voorbeeldfunctie van de gemeente en de kans om inwoners die zelf initiatieven willen ontplooien te stimuleren en faciliteren. 5

8 6

9 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede 1 Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede streeft ernaar in 2030 een klimaatneutrale, duurzame gemeente te zijn. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de kabinetsdoelstelling tot 30% vermindering van het broeikasgas CO 2 in Om de gemeentelijke doelstelling te bereiken is investeren in duurzame energie nodig. Windenergie in de vorm van windmolens lijkt één van de beste mogelijkheden om CO 2 te besparen. De provincie Utrecht heeft in de ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie als mogelijke locatie voor windenergie genoemd het Amsterdam-Rijnkanaal ten zuiden van Houten. Als voorwaarde geldt dat daarvoor draagvlak bestaat bij de gemeente. Deze ontwikkelingen en een motie over windmolens waren voor de gemeenteraad aanleiding om op 6 september 2011 over het thema windenergie te praten. Er werd gediscussieerd aan de hand van een discussienota windenergie Wijk bij Duurstede, opgesteld door bureau Arcadis. Naar aanleiding van deze discussie heeft de raad het college van burgemeester en wethouders (onder meer) gevraagd om het draagvlak te onderzoeken voor windenergie onder de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede. In 2004 heeft de gemeente ook de mogelijkheden voor windenergie onderzocht. Toen was de uitkomst dat Wijk bij Duurstede geen windmolens wilde plaatsen. Inmiddels is het denken in de maatschappij over duurzame energie veranderd en is de technologie voor windenergie sterk voortgeschreden. Dit is de reden dat de gemeente zich opnieuw op windenergie oriënteert. Opdracht voor draagvlakonderzoek De gemeente gaf bureau De Heer & Co. in samenwerking met bureau Wing de opdracht het draagvlak te onderzoeken voor windenergie onder de bewoners en bedrijven in de gemeente Wijk bij Duurstede. Het onderzoek moest bestaan uit twee onderdelen: een informatiemarkt met mogelijkheid tot discussie een internetpeiling voor alle inwoners van de gemeente De uitkomst van het draagvlakonderzoek zijn primair bedoeld voor de gemeenteraad, als één van de bouwstenen voor de besluitvorming rond windenergie. Verkennende fase Het onderzoek maakte deel uit van de verkennende fase voor windenergie in Wijk bij Duurstede. In afwachting van dit (en andere) onderzoek(en) en het standpunt van de raad had de gemeente ten tijde van het onderzoek nog geen enkele keuze gemaakt aangaande windenergie. Dat wil zeggen dat de gemeente nog aan geen enkele exploitant, investeerder of andere partij was gebonden. Ook wat betreft het aantal en type windmolens, organisatievormen etc. waren nog geen keuzes gemaakt. De locatie aan het kanaal was door de provincie genoemd in de Structuurvisie en was op het moment van het onderzoek de locatie met het meeste perspectief. De gemeente had en heeft ook hier echter nog geen besluit over genomen. 7

10 8

11 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede 2 Werkwijze en data 2.1 Werkwijze Het draagvlakonderzoek bestond uit een informatiemarkt, een internetpeiling en zorgvuldige communicatie daaromheen. Het onderzoek werd voorbereid met een serie van acht informele, verkennende gesprekken met personen die betrokken zijn bij of een mening hebben over windenergie in Wijk bij Duurstede. Gesprekspartners waren grotendeels afkomstig uit Wijk, deels van daarbuiten (zie bijlage 1). De resultaten van deze gesprekken werden benut voor het opzetten van de informatiemarkt, de forumdiscussie en de internetpeiling. Informatiemarkt Op 4 april 2012 werd een informatiemarkt met forumdiscussie gehouden op het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. De markt was open voor alle inwoners van de gemeente en werd door ongeveer 200 personen bezocht. Standhouders op de informatiemarkt waren: Arcadis Blue Bear Energy De Windvogel en Organisatie voor Duurzame Energie Eneco Energiecollectief Wijk bij Duurstede Gemeente Wijk bij Duurstede Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede Nationaal Kritisch Platform Windenergie Stichting Belangen Wijkersloot Vereniging Platform Wijk bij Duurzaam De forumdiscussie werd georganiseerd rondom inleidingen van verschillende sprekers. De inleiders waren: Gerwin Brandsen, Arcadis Dick van Elck, de Windvogel Arno Harting, Vereniging Platform Wijk bij Duurzaam Fred Jansen, Nationaal Kritisch Platform Windenergie Ellen Kok, Energiecollectief Wijk bij Duurstede Toon Vernooij, Stichting Belangen Wijkersloot Joost Vulto, Organisatie voor Duurzame Energie Na elke spreker was er gelegenheid voor vragen en een gefaciliteerde discussie met de zaal. 9

12 Internetpeiling Na de informatiemarkt werd een internetpeiling opengesteld. Hoofddoel van de peiling was het verkrijgen van een beeld van de kansen en zorgen die de inwoners van Wijk zien rond windenergie in zijn algemeenheid en (uiteraard) binnen hun gemeentegrenzen in het bijzonder. Ook werd gevraagd naar voorkeuren en ideeën over organisatievormen en alternatieve vormen van energie. De peiling bestond uit 12 vragen, waarvan 10 inhoudelijk. De vragen waren deels meerkeuze en deels open. De vragen luidden: Wat vindt u van de ambitie van Wijk bij Duurstede om in 2030 volledig klimaatneutraal te 2. Hoe staat u in zijn algemeenheid tegenover windenergie op land? 3. Wat zijn de belangrijkste kansen die u ziet rond windenergie in Wijk bij Duurstede? 4. Wat zijn uw belangrijkste zorgen rond windenergie in Wijk bij Duurstede? 5. Hoe staat u tegenover de ontwikkeling van een windpark in Wijk bij Duurstede? 6. Mocht de gemeenteraad straks een positief standpunt innemen over windenergie, wie zou dan het voortouw moeten hebben bij het ontwikkelen van een windpark? 7. Mocht de gemeenteraad straks een positief standpunt innemen over windenergie, op welke manier zou u dan zelf betrokken willen zijn bij windenergie in Wijk bij Duurstede? 8. Mocht de gemeenteraad straks een negatief standpunt innemen over windenergie, welk advies zou u de raad dan mee willen geven? 9. Naast een eigen windpark heeft de gemeente ook andere mogelijkheden om klimaatneutraal te worden. Bent u van mening dat deze mogelijkheden (ook) moeten worden onderzocht? 10. Zijn er nog andere zaken rond het onderwerp windenergie in Wijk bij Duurstede die u aan de gemeenteraad mee wilt geven? Mensen die de peiling niet via internet konden invullen, hadden de mogelijkheid om dit schriftelijk doen. De peiling was open van 5 april tot en met 21 april. De peiling werd uitgevoerd met behulp van de Interactieve Netwerk Omgeving (INO) van bureau Wing. Om te voorkomen dat de peiling meerdere malen door één persoon zou kunnen worden ingevuld, werd ervoor gekozen om de peiling eenmaal per huishouden (IP adres) te kunnen invullen. Opgemerkt dient te worden dat deze methode niet volledig waterdicht is. We gaan er echter vanuit dat het resultaat van de peiling, het verkrijgen van een beeld van de zorgen en kansen die de Wijkers zien rond windenergie, hierdoor niet significant wordt beïnvloed. Communicatie Het draagvlakonderzoek werd zorgvuldig gecommuniceerd naar de inwoners van de gemeente. Centraal in de communicatie stond volledige openheid en helderheid over doel, aanpak, context en status van het onderzoek. Op de website van de gemeente werd een pagina ingericht met alle informatie over het project en tevens links naar andere websites met inhoudelijke informatie over windenergie. In een huis-aan-huis brief werden alle inwoners uitgenodigd de internetpeiling in te vullen. Het onderzoek, de informatiemarkt en de peiling werden aangekondigd in de lokale media en via het Twitter-kanaal van de gemeente. Bij de start werden omwonenden met een brief persoonlijk geïnformeerd over het onderzoek.

13 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede 2.2 Betrokken maatschappelijke discussie Al tijdens de uitvoering leidde het draagvlakonderzoek tot een betrokken maatschappelijke discussie in Wijk bij Duurstede over duurzaamheid en de mogelijkheden om daar te komen. De informatiemarkt werd bezocht door zo n 200 personen en de forumdiscussie leidde tot een levendig debat. Informatiemarkt en forumdiscussie op 4 april 2012 Inwoners van Wijk zochten ook op andere manieren het gesprek en de discussie op. Zo verspreidde Belangenvereniging Wijkersloot huis-aan-huis een folder en vonden op DitisWijk.nl enkele levendige forumdiscussies plaats. En werd het Energiecollectief Wijk bij Duurstede opgericht. Dit collectief draagt de duurzaamheidsambities van Wijk bij Duurstede een warm hart toe en zoekt actief naar concrete mogelijkheden om samen met de gemeente op korte termijn stappen in de goede richting te zetten. 11

14 2.3 Data internetpeiling De internetpeiling leverde in totaal 1480 reacties op: 1450 digitaal ontvangen en 30 schriftelijk. Dit betekent dat ruim 15% van de 9300 huishoudens in Wijk bij Duurstede heeft gereageerd. Of omgekeerd: een kleine 85% van de huishoudens heeft niet gereageerd. 61 reacties werden niet in de analyse meegenomen omdat de postcodes onvolledig waren ingevuld of omdat het postcodes betrof van buiten de gemeenten Wijk bij Duurstede of Houten. Daarmee bleven in totaal 1419 reacties over op basis waarvan dit rapport is geschreven. Op basis van de opgegeven postcodes kunnen de reacties worden onderverdeeld in de volgende deelgroepen: Dichtbij mogelijke locatie 119 Overige inwoners van Wijk bij Duurstede 1277 Overig 23 Totaal 1419 Onder dichtbij mogelijke locatie worden de omwonenden verstaan binnen een straal van ongeveer 1 km rond de in de provinciale structuurvisie genoemde locatie. Overige inwoners van Wijk bij Duurstede spreekt voor zich en de respondenten in de categorie overig komen uit het postcodegebied van Houten. 2.4 Reacties op de werkwijze Waardering Deelnemers spraken hun waardering uit voor consultatie en de mogelijkheid tot het invullen van de internetpeiling. "Goed dat wij als bewoners op deze manier geconsulteerd worden." "Chapeau dat hier een peiling over gehouden wordt. Echt goed de burgers te raadplegen." "Deze vorm van inspraak wordt zeer gewaardeerd!" "Deze manier enquêteren van vind ik een heel goede manier!" "Fijn trouwens om op deze manier mijn mening te mogen geven. Bedankt daarvoor." "Ik wens de leden van de gemeenteraad veel wijsheid toe en hoop dat realiteitszin het wint van populisme. Ik stel het bovendien zeer op prijs mijn mening op deze manier te hebben kunnen ventileren." en kritische noten Daarnaast werden ook zorgen uitgesproken over de manier waarop de discussie gevoerd wordt en het beslissingsproces plaatsvindt. Er werd aangehaald dat te zeer op windenergie gefocust wordt, waardoor andere initiatieven om verduurzaming van energie te realiseren ondersneeuwen. 12

15 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede "Ik vind het een gemiste kans dat de duurzame ambitie gestart is met de discussie over windmolens! Ik zie dat er veel kennis bij bewoners, maatschappelijke organisatie, ondernemers en agrariërs is, zet déze in. Zet in op verandering op innovatie; sociale samenhang; persoonlijke bijdrage van mensen uit de gemeente. De kansen liggen daar; niet bij de windmolens! Inzet daarop leidt tot verandering van gedrag en werkelijke verduurzaming van Wijk!" "Er wordt nu gefixeerd op 1 oplossing; waarbij veel nadelen zijn. Wat ontbreekt is een samenhangende visie; en daar bij een constellatie van passende maatregels. Het economisch argument van de gemeente voor windmolens is echt zorgwekkend. Het belemmert een onafhankelijk oordeel in het belang van Wijk" Er wordt naar voren gebracht dat men het idee heeft dat de beslissing al genomen is, bijvoorbeeld op hoger niveau en dat het participatieproces alleen voor de vorm wordt gehouden. "Idee van enquête: goed idee. Alleen zijn de vragen wat te veel gericht op goedkeuring door de gemeente. Bij veel vragen niet de mogelijkheid om afkeuring te laten blijken terwijl ze wel moeten worden ingevuld. Dit geeft misschien een verkeerd beeld straks." "Kijk eens goed en eerlijk naar de reden om voor een windpark te kiezen. Als het echt alleen om het milieu gaat en de inwoners zou het het meest logisch zijn om eerst alle mogelijkheden te onderzoeken en die met elkaar te vergelijken. Deze peiling had dan een iets andere strekking gehad." "Het heeft er alle schijn van dat men al een keuze heeft gemaakt om windmolens in Wijk te plaatsen en alleen nog legitieme argumenten probeert te vinden en de manier waarop laat afhangen van het lokale sentiment." "Waar ik bang voor ben is dat deze enquête een zoethoudertje is. Het windmolenpark zal ons t.z.t. door de strot geperst worden onder het voorwendsel dat we wel mee moeten doen met omliggende gemeentes en dat onderzoek naar andere vormen van energie te duur zijn voor Wijk bij Duurstede alleen." "Over het van bovenaf opleggen: de duurzaamheidsdoelstellingen worden wellicht terecht opgelegd van bovenaf; maar windenergie kan niet opgelegd worden. Het gaat om het eindresultaat en klimaatneutraal kan op vele andere charmantere manieren worden bereikt Tenslotte geven deelnemers aan dat ze de indruk hebben dat de argumenten die worden aangedragen niet altijd gebaseerd zijn op feiten. "De zorg dat afwegingen en stellingnamen niet worden gebaseerd op feiten die worden opgeleverd uit de vele ervaringen in bijv. Duitsland met windmolens en parken. Tijdens de informatieavond viel op dat veel argumenten die naar voren werden gebracht tegenstrijdig waren. Argumenten zoals geluidsbelasting, slagschaduw, energetisch en economisch rendement zouden eerst moeten worden onderbouwd met feiten uit de praktijk. " 13

16 14

17 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede 3 Draagvlak voor windenergie In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van de vragen die inzicht geven in het draagvlak voor duurzaamheid en voor windenergie in Wijk bij Duurstede (vragen 1, 2 en 5 uit de peiling). Deze geven we eerst cijfermatig weer. Daarna geven we een inhoudelijke inkleuring van deze cijfers door in te gaan op de kansen die men ziet en de zorgen die men heeft over windenergie (vragen 3 en 4). Zie Bijlage 2 voor de volledige antwoorden in beeld en cijfers. 3.1 De meningen in cijfers De antwoorden op drie vragen geven in samenhang een helder beeld van het draagvlak voor duurzaamheid en windenergie in Wijk. Deze vragen zijn: Wat vindt u van de ambitie van Wijk bij Duurstede om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn? Hoe staat u in zijn algemeenheid tegenover windenergie op land? Hoe staat u tegenover de ontwikkeling van een windpark in Wijk bij Duurstede? Uit de peiling komt naar voren dat de duurzaamheidsambities van de gemeente worden ondersteund. 65% van de respondenten geeft aan de ambities nastrevenswaardig of zeer nastrevenswaardig te vinden (Figuur 1). De relatief lage standaardafwijking (σ =1.12) van het gemiddelde geeft aan dat de meningen hierover niet sterk uiteenlopen en men over het algemeen positief staat t.o.v. deze ambities. Gemiddeld staat men neutraal tegenover het opwekken van windenergie op land: 48% van de respondenten geeft aan hier positief of zeer positief tegenover te staan, terwijl 44% een negatief of zeer negatief beeld over heeft (Figuur 2). De standaardafwijking (σ =1.40) geeft aan dat de meningen hierover sterker uiteenlopen dan ten aanzien van de duurzaamheidsambities van Wijk. Als men kijkt naar windenergie ín Wijk bij Duurstede is de meerderheid van de respondenten negatief. In totaal is 53% zeer negatief en 11% staat er in principe negatief tegenover, maar dit kan onder de juiste voorwaarden veranderen (Figuur 3). Tezamen is dus 64% negatief tot zeer negatief. De relatief hoge standaardafwijking (σ =1.54) geeft aan dat de meningen hierover sterker uiteenlopen: voorstanders en tegenstanders zijn meer uitgesproken. In de deelgroep dichtbij mogelijke locatie geeft 76% aan zeer negatief ten opzichte van windmolens te staan, en 9% staat er in principe negatief tegenover, maar dit kan onder de juiste voorwaarden veranderen. In de deelgroep Overige inwoners Wijk bij Duurstede ligt dit op respectievelijk 50% en 11%. 15

18 Figuur 1. Overzicht van de antwoorden van de internetpeiling met betrekking tot de duurzaamheidsambities van Wijk bij Duurstede. Figuur 2. Overzicht van de antwoorden van de internetpeiling met betrekking tot windenergie in het algemeen. 16

19 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede Figuur 3. Overzicht van de antwoorden van de internetpeiling met betrekking tot de ontwikkeling van een windpark in Wijk bij Duurstede. 17

20 3.2 Kansen rond windenergie in Wijk Wat ziet men als de belangrijkste kansen rond windenergie in Wijk bij Duurstede? De respondenten zien de gegeven mogelijkheden gemiddeld niet als kans (Figuur 4: alle antwoorden scoren onder het gemiddelde van 3). Dit resultaat is in lijn met de overwegend negatieve houding van respondenten tegenover windenergie in Wijk zoals beschreven in de vorige paragraaf. De kansen die nog het beste scoren zijn: vermindering van CO 2 -uitstoot en onafhankelijkheid van energie die elders wordt geproduceerd. Figuur 4. Overzicht van de antwoorden van de internetpeiling met betrekking tot de kansen die mensen zien rond windenergie in Wijk bij Duurstede. Antwoordcategorieën waren: 1 = geen kans; 2 = kleine kans; 3 = kans; 4 = grote kans; 5 = zeer grote kans Naast de gegeven mogelijke kansen, noemden de respondenten zelf nog de volgende kansen: Verminderen afhankelijkheid fossiele brandstof die opraakt Energiekosten beheersbaar houden (in relatie tot stijgende kosten van fossiele energie) Behouden van voorsprong op het gebied van duurzame energie Meegaan met de trend op het gebied van duurzame energievoorziening zoals dat ook in Duitsland (zon) en Denemarken (wind) gebeurt. Probleem niet doorschuiven naar volgende generaties of andere gebieden Zelf een bijdrage leveren aan de oplossing van het energieprobleem De gemeente levert een bijdrage aan de provinciale taakstellingen voor wind Aandeelhouderschap in de problematiek van klimaatverandering en bewustzijn hier zelf aan te werken 18

21 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede Wat mensen zeggen "De voordelen (kansen) zijn groter dan de nadelen (zorgen). Bovendien wordt fossiele brandstof steeds schaarser en is er door de stijging van de (wereldwijde) welvaart steeds meer vraag naar energie. Ofwel energie wordt duurder! Door de inzet van alternatieve 'energiebronnen' wordt de afhankelijkheid van fossiele brandstof verminderd en blijven de energiekosten beheersbaar. De inzet van windenergie een goede stap vooruit!" "Wie nu tegen alternatieve energie is kijkt niet verder dan zijn achtertuin. We hebben een landelijke, zelfs wereldwijde, opgave om zo snel mogelijk in alternatieve energie te voorzien. We hebben veel wind en zijn een uitermate geschikt land voor windmolens. Ik hoop dat de Raad beseft dat deze discussie veel verder reikt dan lokale belangen. Er zijn provinciale taakstellingen; het kan niet zo zijn dat een gemeente zich onttrekt aan dit collectieve goede doel!" Mits de gemeente zorgt voor een eerlijke verdeling van de voordelen, is een windpark verreweg de goedkoopste en meest effectieve manier om duurzamer te worden. De gemeente moet hierbij opkomen voor het gemeenschappelijk belang, winst voor deelnemende burgers. 3.3 Zorgen rond windenergie in Wijk Wat zijn de zorgen die mensen hebben rond windenergie in Wijk bij Duurstede? De belangrijkste zorgen zijn: geluidshinder, horizonvervuiling en dat windmolens niet passen in het karakteristieke landschap (Figuur 5). Ook wordt gedacht dat de kosten hoger zullen zijn dan de opbrengsten en dat er lokaal weinig profijt zal zijn. Schade aan natuur en zorgen over slagschaduw scoren gelijk. Tenslotte vreest men dat het ten koste zal gaan van de relaties in de stad. Alleen veiligheidsrisico s en onvoldoende schadeloosstelling worden gemiddeld niet als zorg gezien. Het feit dat er zoveel zorgen zijn, is in lijn met de overwegend negatieve houding van respondenten tegenover windenergie in Wijk zoals beschreven in de vorige paragraaf. Figuur 5. Overzicht van de antwoorden van de internetpeiling met betrekking tot de zorgen die mensen hebben rond windenergie in Wijk bij Duurstede. Antwoordcategorieën waren: 1 = geen zorg; 2 = kleine zorg; 3 = zorg; 4 = grote zorg; 5 = zeer grote zorg 19

22 Naast de gegeven mogelijke zorgen, noemden de respondenten zelf nog de volgende zorgen: Lage rendabiliteit in termen van CO 2 -reductie Kosten en vervuiling door de productie van de molens Afhankelijkheid van (onvoorspelbare) subsidies Schuiven van belastinggeld (subsidies die de belastingbetaler uiteindelijk zelf betaalt) (Economisch) belang van toerisme en recreatie geschaad Kleinschalige aanpak door een gemeente leidt tot versplintering en inefficiëntie Huizen worden minder waard en onverkoopbaar Overlast is niet afkoopbaar Overlast voor mensen die niet onder de omwonenden vallen en geen schadeloosstelling krijgen, maar die toch hinder hebben Wat mensen zeggen "De productie en installatie kosten veel aan CO 2 -uitstoot. De kosten voor onderhoud (hoe vaak staat zo'n molen niet buiten bedrijf!) en beperkte opslagmogelijkheden doen mij twijfelen of het rendement de moeite loont." "Wijk heeft een redelijk ongeschonden horizon, geen hoogspanningsmasten, geen torenflats e.d. Dat gegeven is goud waard, die ongereptheid moet gekoesterd worden, net als stilte, zuivere lucht, donkerte e.d." "De grootste kans is dat er een kleine groep goed verdient aan de windturbines ten opzichte van een grote groep die er hinder van ondervindt en financieel verlies op lijdt." Niemand gaat vrijwillig in de buurt van een 150m hoge windmolen wonen; onze huizen worden gelijk 2 ton minder waard als er een windmolen in de buurt staat. Huizen zijn nu al niet verkoopbaar, laat staan dan. De waarden van onze huizen zijn veel te hoog door de gemeente ingeschat en we betalen wel de onroerendgoedbelasting over dat bedrag. Wij als omwonenden van een windmolen worden dubbel gepakt uiteindelijk. Er ontstaat de situatie dat onze huizen onverkoopbaar worden door de plaatsing van een windmolen die te weinig wind vangt en uiteindelijk ook niets oplevert." 20

23 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede 4 Ideeën voor drie denkrichtingen naar duurzaamheid In Hoofdstuk 3 zijn we ingegaan op het draagvlak voor windenergie in Wijk bij Duurstede, de kansen die men ziet en de zorgen die men heeft. Duidelijk werd dat het draagvlak voor wind gering is. Tegelijk werd ook een aantal andere zaken duidelijk. Zo is er brede steun voor de duurzaamheidsambities van Wijk bij Duurstede en worden allerlei alternatieven voorgesteld om zonder of naast windenergie aan die duurzaamheidsambities te gaan werken. In dit hoofdstuk hebben we de rijkdom aan ideeën en aandachtspunten bijeengebracht rond drie denkrichtingen: wind, zon en een brede aanpak. Ofwel: Als de gemeenteraad zou besluiten verder te gaan met windenergie, waar zou ze rekening mee moeten houden? Als de gemeenteraad zou besluiten in te zetten op zonne-energie, waar zou ze rekening mee moeten houden? Als de gemeenteraad zou besluiten in te zetten op een brede strategie naar verduurzaming, waar liggen kansen en waar zou ze rekening mee moeten houden? Gezien het geringe draagvlak voor windenergie, waarom werken we in dit hoofdstuk toch deze denkrichting verder uit? De overweging hiervoor is dat in een onderzoek voor de gemeente naar overige duurzame technieken (Arcadis, mei 2012), wordt aangegeven dat alle vormen van duurzame energie moeten worden ingezet om de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling te halen. Dit werd ook genoemd door aanwezigen op de informatiemarkt en door respondenten van de internetpeiling. Aan het eind van dit hoofdstuk gaan we kort in op een aantal algemene suggesties van de respondenten voor het verloop van het proces met betrekking tot het realiseren van de duurzaamheidsambities. Een volledig overzicht van alle inhoudelijke antwoorden op de open vragen van de internetpeiling kan worden opgevraagd bij de gemeente Wijk bij Duurstede. 4.1 Windenergie Als de gemeenteraad zou kiezen voor windenergie, welke aandachtspunten worden in de internetpeiling aangereikt? Waar zou zij volgens de respondenten rekening mee moeten houden? Hieronder worden rond een aantal thema s aan de hand van citaten dilemma s en aandachtspunten geschetst Schaalniveau In verband met het beheer van een eventueel windmolenpark worden zowel mogelijkheden gezien in lokaal als provinciaal of landelijk beheer. Voorstanders van lokaal beheer geven aan dat eigen energievoorziening zorgt voor transparantie en zeggenschap. Men kan op die manier zelf invloed uitoefenen op het beslissingsproces in plaats van dat men afhankelijk is van landelijke of wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van energievoorziening. "Windmolenprojecten worden uitgevoerd door (grote/internationale) bedrijven die niet betrokken zijn in de buurt. Kleinschaliger projecten die dichter bij de burger staan (zonneboiler/spaarlampen) geven mensen zeggenschap ('stakeholdership') in de problematiek van klimaatverandering/het milieu en het idee dat ze zelf hieraan werken. Dit verdient de voorkeur boven een opgelegde technische installatie die niet strookt met de 21

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Windmolens Lage Weide

Windmolens Lage Weide Windmolens Lage Weide Voor Gerard Cats Samenvatting: Er moeten meer en krachtiger turbines komen. Inspreektekst Windpark Lage Weide, RIA 19 november 2013 U kent natuurlijk de dreiging van klimaatverandering,

Nadere informatie

enquête resultaat http://wijkraadpleging.wijkraadleidscherijn.nl/admin/pollr... 1 van 28 16-07-13 13:29

enquête resultaat http://wijkraadpleging.wijkraadleidscherijn.nl/admin/pollr... 1 van 28 16-07-13 13:29 enquête resultaat Een korte snelle inventarisatie van hoe Leidsche Rijn denkt over de zes windmolens op Lage Weide, die de gemeente Utrecht wil f aciliteren. Er zijn maar een paar vragen, waar woont u

Nadere informatie

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting Bijlagen Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Bijlage IV: Bijlage V: Bijlage VI: Bijlage VII: Bijlage VIII: Bijlage IX: Kansenkaart windmolens Samenvattingen interviews Samenvatting brainstormavond Enquête

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid

Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Energie made in [Arnhem] Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Januari 2013 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening,

Nadere informatie

Uw kenmerkt Datum uw brief Kenmerk Datum 20150226.001 26 februari 2015

Uw kenmerkt Datum uw brief Kenmerk Datum 20150226.001 26 februari 2015 KENNIS- EN EXPERTISECENTRUM Secretariaat: Adres: Lichtboei 17 Plaats: 9501 KK Stadskanaal Telefoon: +31 (0)599 850 630 Telefax: +31 (0)84 737 48 09 E-mail: info@energietransitie.eu Internet: www.energietransitie.eu

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle

Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle Routekaart naar een CO2-neutraal Goirle Eindrapport Sander van Cranenburgh Pieter Klep Pieter Johannes Steenbergen Vera Rovers Rapportnummer: 04PS80065 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Windenergie Zeekracht

Windenergie Zeekracht Windenergie september 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie