Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede. In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede. In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede"

Transcriptie

1 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede Mireille de Heer, Dorien Brunt en Céline Hoon april - mei 2012

2

3 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede

4 Colofon Datum: Mei 2012 Titel: Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede Auteurs: Mireille de Heer (De Heer & Co.), Dorien Brunt en Céline Hoon (Wing) Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede. Contactpersoon namens de gemeente was de heer Jelger Takken. Opdrachtnemer is bureau De Heer & Co. in samenwerking met bureau Wing. Gegevens uit deze rapportage mogen worden overgenomen mits onder uitdrukkelijke bronvermelding. De Heer & Co. en Wing aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de eventuele adviezen. De Heer & Co. Boothstraat 1C 3512 BT Utrecht dhec.nl Wing Hollandseweg 7 E 6706 KN Wageningen wing.nl 2

5 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede Inhoud Samenvatting Inleiding Werkwijze en data Werkwijze Betrokken maatschappelijke discussie Data internetpeiling Reacties op de werkwijze Draagvlak voor windenergie De meningen in cijfers Kansen rond windenergie in Wijk Zorgen rond windenergie in Wijk Ideeën voor drie denkrichtingen naar duurzaamheid Windenergie Zonne-energie Breed palet Suggesties voor het proces Bijlage 1 Gesprekspartners voorbereidingsfase Bijlage 2 Volledige resultaten in beeld en cijfers

6 Samenvatting Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede streeft ernaar in 2030 een klimaatneutrale, duurzame gemeente te zijn. Om de gemeentelijke doelstelling te bereiken, is investeren in duurzame energie nodig. Windenergie lijkt één van de beste mogelijkheden om CO 2 te besparen. De provincie Utrecht heeft in de ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie als mogelijke locatie voor windenergie genoemd het Amsterdam-Rijnkanaal ten zuiden van Houten. De gemeente wil weten wat het draagvlak is voor windenergie onder haar inwoners en gaf opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek. De uitkomsten zijn bedoeld als één van de bouwstenen voor de besluitvorming door de gemeenteraad over windenergie in Wijk bij Duurstede. Het onderzoek bestond uit een informatiemarkt met forumdiscussie gevolgd door een internetpeiling. De internetpeiling bevatte twaalf vragen, deels meerkeuze, deels open. Al tijdens de uitvoering leidde het draagvlakonderzoek tot een betrokken maatschappelijke discussie in Wijk. De markt werd door circa 200 mensen bezocht. De peiling leverde in totaal 1480 reacties op. Dit is ruim 15% van de huishoudens in de gemeente. Deelnemers spraken hun waardering uit voor de consultatie en tegelijk waren er ook kritische noten ten aanzien van de manier waarop de discussie werd gevoerd en het beslissingsproces plaatsvindt. Resultaten: draagvlak voor windenergie Duurzaamheidsambitie - De ambitie van Wijk bij Duurstede om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn, wordt door een ruime meerderheid van de deelnemers aan de peiling (65%) ondersteund. Er is niet heel veel spreiding in de antwoorden; de meningen hierover lopen dus niet sterk uiteen. Windenergie op land - Gemiddeld staat men ongeveer neutraal tegenover windenergie op land: 48% geeft aan hier positief tegenover te staan en 44% negatief. De meningen hierover lopen sterker uiteen dan ten aanzien van de duurzaamheidsambities van Wijk. Windenergie in Wijk bij Duurstede - Een ruime meerderheid staat (in principe) negatief ten opzichte van windenergie in Wijk bij Duurstede (64%). De meningen hierover lopen sterker uiteen, voorstanders en tegenstanders zijn meer uitgesproken. Kansen voor windenergie - Gemiddeld genomen wordt geen van de in de meerkeuzevraag genoemde mogelijkheden als kans gezien. Kansen die nog het best scoren zijn vermindering van CO 2 -uitstoot en onafhankelijkheid van (fossiele) energie die elders wordt geproduceerd. Verder worden genoemd: beheersbaar houden energiekosten, voorsprong behouden op gebied van duurzame energie, zelf verantwoordelijkheid nemen en problemen niet doorschuiven naar de toekomst. Zorgen rond windenergie - De belangrijkste zorgen van mensen rond windenergie zijn geluidhinder, horizonvervuiling en de gedachte dat windmolens niet passen in het karakteristieke landschap. Daarnaast worden genoemd: kosten die hoger zijn dan de opbrengsten, lokaal weinig profijt, inefficiëntie door te klein schaalniveau, overlast en schade voor direct omwonenden. Ten slotte vreest men dat het ten koste zal gaan van de relaties in de stad. Alleen veiligheidsrisico s en onvoldoende schadeloosstelling worden gemiddeld niet als zorg gezien. 4

7 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede In de peiling werden door respondenten allerhande ideeën en aanbevelingen gegeven om, naast of zonder windenergie, aan duurzaamheidsambities te gaan werken. Deze hebben we bijeengebracht rond drie denkrichtingen: wind, zon en een brede aanpak. Samengevat komen de ideeën en aanbevelingen hier op neer: Ideeën voor denkrichting windenergie Als de gemeente een positief standpunt zou innemen over windenergie, dan hebben de respondenten vooral aandachtspunten rond het schaalniveau, de locatiekeuze, het nemen van initiatief en de eigen betrokkenheid van Wijkers. Wat betreft het schaalniveau zijn er zowel voorstanders van initiatief op gemeentelijke schaal als voorstanders van initiatief op hogere schaal zoals in een samenwerkingsverband van gemeenten of door het Rijk. Als het gaat om de locatie zijn er zowel voorstanders van plaatsing langs het Amsterdam-Rijnkanaal als suggesties voor alternatieve locaties waar minder overlast zou worden ervaren, zoals dun bevolkte gebieden of industrieterreinen. Uit de vraag naar het nemen van initiatief blijkt dat ruim de helft (56%) van de deelnemers een voorkeur zou hebben voor een samenwerkingsverband uit de samenleving, dat zou kunnen bestaan uit burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties of nog andere partijen. Ideeën voor denkrichting zonne-energie In de peiling gaven de respondenten veelvuldig aan zonne-energie een goed alternatief te vinden voor een eventueel windpark. Men ziet veel ruimte op daken van burgers, bedrijven en overheidsgebouwen. Voordelen die werden genoemd zijn hogere rendabiliteit, lagere aanschafkosten en constante terugkoppeling naar het energienetwerk. Ook minder overlast werd vaak genoemd: minder horizonvervuiling, geen slagschaduw en geluidsoverlast, geen schade aan natuur. Een belangrijke aanbeveling is het stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen door middel van subsidie. Ook collectief investeren werd als goede optie gezien in verband met de kosten en het verlagen van de drempel om mee te doen. Ideeën voor denkrichting breed palet Naast zonne-energie als meest interessante alternatieve mogelijkheid om te onderzoeken, vinden respondenten ook energiebesparing, energie uit biomassa en inkoop van duurzame energie van elders de moeite van het verkennen waard. Ook waterkracht van nabijgelegen rivieren en sluizen, en warmtecollectie werden genoemd. Vaak werd bepleit om een combinatie van mogelijkheden in te zetten. Suggesties voor het proces Respondenten deden op verschillende manieren ook suggesties voor het vormgeven van het proces naar duurzaamheid. Deze hadden betrekking op het benutten van kennis en ervaring van andere gemeenten en regio s en op het belang van onderzoek dat inzicht kan bieden in alle verschillende mogelijkheden en de nieuwste technologische ontwikkelingen. Ook in geval van een brede aanpak, noemen respondenten het schaalniveau van realisatie een belangrijk aandachtspunt in relatie tot efficiëncy en onafhankelijkheid. Men wijst voorts op de voorbeeldfunctie van de gemeente en de kans om inwoners die zelf initiatieven willen ontplooien te stimuleren en faciliteren. 5

8 6

9 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede 1 Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede streeft ernaar in 2030 een klimaatneutrale, duurzame gemeente te zijn. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de kabinetsdoelstelling tot 30% vermindering van het broeikasgas CO 2 in Om de gemeentelijke doelstelling te bereiken is investeren in duurzame energie nodig. Windenergie in de vorm van windmolens lijkt één van de beste mogelijkheden om CO 2 te besparen. De provincie Utrecht heeft in de ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie als mogelijke locatie voor windenergie genoemd het Amsterdam-Rijnkanaal ten zuiden van Houten. Als voorwaarde geldt dat daarvoor draagvlak bestaat bij de gemeente. Deze ontwikkelingen en een motie over windmolens waren voor de gemeenteraad aanleiding om op 6 september 2011 over het thema windenergie te praten. Er werd gediscussieerd aan de hand van een discussienota windenergie Wijk bij Duurstede, opgesteld door bureau Arcadis. Naar aanleiding van deze discussie heeft de raad het college van burgemeester en wethouders (onder meer) gevraagd om het draagvlak te onderzoeken voor windenergie onder de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede. In 2004 heeft de gemeente ook de mogelijkheden voor windenergie onderzocht. Toen was de uitkomst dat Wijk bij Duurstede geen windmolens wilde plaatsen. Inmiddels is het denken in de maatschappij over duurzame energie veranderd en is de technologie voor windenergie sterk voortgeschreden. Dit is de reden dat de gemeente zich opnieuw op windenergie oriënteert. Opdracht voor draagvlakonderzoek De gemeente gaf bureau De Heer & Co. in samenwerking met bureau Wing de opdracht het draagvlak te onderzoeken voor windenergie onder de bewoners en bedrijven in de gemeente Wijk bij Duurstede. Het onderzoek moest bestaan uit twee onderdelen: een informatiemarkt met mogelijkheid tot discussie een internetpeiling voor alle inwoners van de gemeente De uitkomst van het draagvlakonderzoek zijn primair bedoeld voor de gemeenteraad, als één van de bouwstenen voor de besluitvorming rond windenergie. Verkennende fase Het onderzoek maakte deel uit van de verkennende fase voor windenergie in Wijk bij Duurstede. In afwachting van dit (en andere) onderzoek(en) en het standpunt van de raad had de gemeente ten tijde van het onderzoek nog geen enkele keuze gemaakt aangaande windenergie. Dat wil zeggen dat de gemeente nog aan geen enkele exploitant, investeerder of andere partij was gebonden. Ook wat betreft het aantal en type windmolens, organisatievormen etc. waren nog geen keuzes gemaakt. De locatie aan het kanaal was door de provincie genoemd in de Structuurvisie en was op het moment van het onderzoek de locatie met het meeste perspectief. De gemeente had en heeft ook hier echter nog geen besluit over genomen. 7

10 8

11 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede 2 Werkwijze en data 2.1 Werkwijze Het draagvlakonderzoek bestond uit een informatiemarkt, een internetpeiling en zorgvuldige communicatie daaromheen. Het onderzoek werd voorbereid met een serie van acht informele, verkennende gesprekken met personen die betrokken zijn bij of een mening hebben over windenergie in Wijk bij Duurstede. Gesprekspartners waren grotendeels afkomstig uit Wijk, deels van daarbuiten (zie bijlage 1). De resultaten van deze gesprekken werden benut voor het opzetten van de informatiemarkt, de forumdiscussie en de internetpeiling. Informatiemarkt Op 4 april 2012 werd een informatiemarkt met forumdiscussie gehouden op het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. De markt was open voor alle inwoners van de gemeente en werd door ongeveer 200 personen bezocht. Standhouders op de informatiemarkt waren: Arcadis Blue Bear Energy De Windvogel en Organisatie voor Duurzame Energie Eneco Energiecollectief Wijk bij Duurstede Gemeente Wijk bij Duurstede Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede Nationaal Kritisch Platform Windenergie Stichting Belangen Wijkersloot Vereniging Platform Wijk bij Duurzaam De forumdiscussie werd georganiseerd rondom inleidingen van verschillende sprekers. De inleiders waren: Gerwin Brandsen, Arcadis Dick van Elck, de Windvogel Arno Harting, Vereniging Platform Wijk bij Duurzaam Fred Jansen, Nationaal Kritisch Platform Windenergie Ellen Kok, Energiecollectief Wijk bij Duurstede Toon Vernooij, Stichting Belangen Wijkersloot Joost Vulto, Organisatie voor Duurzame Energie Na elke spreker was er gelegenheid voor vragen en een gefaciliteerde discussie met de zaal. 9

12 Internetpeiling Na de informatiemarkt werd een internetpeiling opengesteld. Hoofddoel van de peiling was het verkrijgen van een beeld van de kansen en zorgen die de inwoners van Wijk zien rond windenergie in zijn algemeenheid en (uiteraard) binnen hun gemeentegrenzen in het bijzonder. Ook werd gevraagd naar voorkeuren en ideeën over organisatievormen en alternatieve vormen van energie. De peiling bestond uit 12 vragen, waarvan 10 inhoudelijk. De vragen waren deels meerkeuze en deels open. De vragen luidden: Wat vindt u van de ambitie van Wijk bij Duurstede om in 2030 volledig klimaatneutraal te 2. Hoe staat u in zijn algemeenheid tegenover windenergie op land? 3. Wat zijn de belangrijkste kansen die u ziet rond windenergie in Wijk bij Duurstede? 4. Wat zijn uw belangrijkste zorgen rond windenergie in Wijk bij Duurstede? 5. Hoe staat u tegenover de ontwikkeling van een windpark in Wijk bij Duurstede? 6. Mocht de gemeenteraad straks een positief standpunt innemen over windenergie, wie zou dan het voortouw moeten hebben bij het ontwikkelen van een windpark? 7. Mocht de gemeenteraad straks een positief standpunt innemen over windenergie, op welke manier zou u dan zelf betrokken willen zijn bij windenergie in Wijk bij Duurstede? 8. Mocht de gemeenteraad straks een negatief standpunt innemen over windenergie, welk advies zou u de raad dan mee willen geven? 9. Naast een eigen windpark heeft de gemeente ook andere mogelijkheden om klimaatneutraal te worden. Bent u van mening dat deze mogelijkheden (ook) moeten worden onderzocht? 10. Zijn er nog andere zaken rond het onderwerp windenergie in Wijk bij Duurstede die u aan de gemeenteraad mee wilt geven? Mensen die de peiling niet via internet konden invullen, hadden de mogelijkheid om dit schriftelijk doen. De peiling was open van 5 april tot en met 21 april. De peiling werd uitgevoerd met behulp van de Interactieve Netwerk Omgeving (INO) van bureau Wing. Om te voorkomen dat de peiling meerdere malen door één persoon zou kunnen worden ingevuld, werd ervoor gekozen om de peiling eenmaal per huishouden (IP adres) te kunnen invullen. Opgemerkt dient te worden dat deze methode niet volledig waterdicht is. We gaan er echter vanuit dat het resultaat van de peiling, het verkrijgen van een beeld van de zorgen en kansen die de Wijkers zien rond windenergie, hierdoor niet significant wordt beïnvloed. Communicatie Het draagvlakonderzoek werd zorgvuldig gecommuniceerd naar de inwoners van de gemeente. Centraal in de communicatie stond volledige openheid en helderheid over doel, aanpak, context en status van het onderzoek. Op de website van de gemeente werd een pagina ingericht met alle informatie over het project en tevens links naar andere websites met inhoudelijke informatie over windenergie. In een huis-aan-huis brief werden alle inwoners uitgenodigd de internetpeiling in te vullen. Het onderzoek, de informatiemarkt en de peiling werden aangekondigd in de lokale media en via het Twitter-kanaal van de gemeente. Bij de start werden omwonenden met een brief persoonlijk geïnformeerd over het onderzoek.

13 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede 2.2 Betrokken maatschappelijke discussie Al tijdens de uitvoering leidde het draagvlakonderzoek tot een betrokken maatschappelijke discussie in Wijk bij Duurstede over duurzaamheid en de mogelijkheden om daar te komen. De informatiemarkt werd bezocht door zo n 200 personen en de forumdiscussie leidde tot een levendig debat. Informatiemarkt en forumdiscussie op 4 april 2012 Inwoners van Wijk zochten ook op andere manieren het gesprek en de discussie op. Zo verspreidde Belangenvereniging Wijkersloot huis-aan-huis een folder en vonden op DitisWijk.nl enkele levendige forumdiscussies plaats. En werd het Energiecollectief Wijk bij Duurstede opgericht. Dit collectief draagt de duurzaamheidsambities van Wijk bij Duurstede een warm hart toe en zoekt actief naar concrete mogelijkheden om samen met de gemeente op korte termijn stappen in de goede richting te zetten. 11

14 2.3 Data internetpeiling De internetpeiling leverde in totaal 1480 reacties op: 1450 digitaal ontvangen en 30 schriftelijk. Dit betekent dat ruim 15% van de 9300 huishoudens in Wijk bij Duurstede heeft gereageerd. Of omgekeerd: een kleine 85% van de huishoudens heeft niet gereageerd. 61 reacties werden niet in de analyse meegenomen omdat de postcodes onvolledig waren ingevuld of omdat het postcodes betrof van buiten de gemeenten Wijk bij Duurstede of Houten. Daarmee bleven in totaal 1419 reacties over op basis waarvan dit rapport is geschreven. Op basis van de opgegeven postcodes kunnen de reacties worden onderverdeeld in de volgende deelgroepen: Dichtbij mogelijke locatie 119 Overige inwoners van Wijk bij Duurstede 1277 Overig 23 Totaal 1419 Onder dichtbij mogelijke locatie worden de omwonenden verstaan binnen een straal van ongeveer 1 km rond de in de provinciale structuurvisie genoemde locatie. Overige inwoners van Wijk bij Duurstede spreekt voor zich en de respondenten in de categorie overig komen uit het postcodegebied van Houten. 2.4 Reacties op de werkwijze Waardering Deelnemers spraken hun waardering uit voor consultatie en de mogelijkheid tot het invullen van de internetpeiling. "Goed dat wij als bewoners op deze manier geconsulteerd worden." "Chapeau dat hier een peiling over gehouden wordt. Echt goed de burgers te raadplegen." "Deze vorm van inspraak wordt zeer gewaardeerd!" "Deze manier enquêteren van vind ik een heel goede manier!" "Fijn trouwens om op deze manier mijn mening te mogen geven. Bedankt daarvoor." "Ik wens de leden van de gemeenteraad veel wijsheid toe en hoop dat realiteitszin het wint van populisme. Ik stel het bovendien zeer op prijs mijn mening op deze manier te hebben kunnen ventileren." en kritische noten Daarnaast werden ook zorgen uitgesproken over de manier waarop de discussie gevoerd wordt en het beslissingsproces plaatsvindt. Er werd aangehaald dat te zeer op windenergie gefocust wordt, waardoor andere initiatieven om verduurzaming van energie te realiseren ondersneeuwen. 12

15 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede "Ik vind het een gemiste kans dat de duurzame ambitie gestart is met de discussie over windmolens! Ik zie dat er veel kennis bij bewoners, maatschappelijke organisatie, ondernemers en agrariërs is, zet déze in. Zet in op verandering op innovatie; sociale samenhang; persoonlijke bijdrage van mensen uit de gemeente. De kansen liggen daar; niet bij de windmolens! Inzet daarop leidt tot verandering van gedrag en werkelijke verduurzaming van Wijk!" "Er wordt nu gefixeerd op 1 oplossing; waarbij veel nadelen zijn. Wat ontbreekt is een samenhangende visie; en daar bij een constellatie van passende maatregels. Het economisch argument van de gemeente voor windmolens is echt zorgwekkend. Het belemmert een onafhankelijk oordeel in het belang van Wijk" Er wordt naar voren gebracht dat men het idee heeft dat de beslissing al genomen is, bijvoorbeeld op hoger niveau en dat het participatieproces alleen voor de vorm wordt gehouden. "Idee van enquête: goed idee. Alleen zijn de vragen wat te veel gericht op goedkeuring door de gemeente. Bij veel vragen niet de mogelijkheid om afkeuring te laten blijken terwijl ze wel moeten worden ingevuld. Dit geeft misschien een verkeerd beeld straks." "Kijk eens goed en eerlijk naar de reden om voor een windpark te kiezen. Als het echt alleen om het milieu gaat en de inwoners zou het het meest logisch zijn om eerst alle mogelijkheden te onderzoeken en die met elkaar te vergelijken. Deze peiling had dan een iets andere strekking gehad." "Het heeft er alle schijn van dat men al een keuze heeft gemaakt om windmolens in Wijk te plaatsen en alleen nog legitieme argumenten probeert te vinden en de manier waarop laat afhangen van het lokale sentiment." "Waar ik bang voor ben is dat deze enquête een zoethoudertje is. Het windmolenpark zal ons t.z.t. door de strot geperst worden onder het voorwendsel dat we wel mee moeten doen met omliggende gemeentes en dat onderzoek naar andere vormen van energie te duur zijn voor Wijk bij Duurstede alleen." "Over het van bovenaf opleggen: de duurzaamheidsdoelstellingen worden wellicht terecht opgelegd van bovenaf; maar windenergie kan niet opgelegd worden. Het gaat om het eindresultaat en klimaatneutraal kan op vele andere charmantere manieren worden bereikt Tenslotte geven deelnemers aan dat ze de indruk hebben dat de argumenten die worden aangedragen niet altijd gebaseerd zijn op feiten. "De zorg dat afwegingen en stellingnamen niet worden gebaseerd op feiten die worden opgeleverd uit de vele ervaringen in bijv. Duitsland met windmolens en parken. Tijdens de informatieavond viel op dat veel argumenten die naar voren werden gebracht tegenstrijdig waren. Argumenten zoals geluidsbelasting, slagschaduw, energetisch en economisch rendement zouden eerst moeten worden onderbouwd met feiten uit de praktijk. " 13

16 14

17 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede 3 Draagvlak voor windenergie In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van de vragen die inzicht geven in het draagvlak voor duurzaamheid en voor windenergie in Wijk bij Duurstede (vragen 1, 2 en 5 uit de peiling). Deze geven we eerst cijfermatig weer. Daarna geven we een inhoudelijke inkleuring van deze cijfers door in te gaan op de kansen die men ziet en de zorgen die men heeft over windenergie (vragen 3 en 4). Zie Bijlage 2 voor de volledige antwoorden in beeld en cijfers. 3.1 De meningen in cijfers De antwoorden op drie vragen geven in samenhang een helder beeld van het draagvlak voor duurzaamheid en windenergie in Wijk. Deze vragen zijn: Wat vindt u van de ambitie van Wijk bij Duurstede om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn? Hoe staat u in zijn algemeenheid tegenover windenergie op land? Hoe staat u tegenover de ontwikkeling van een windpark in Wijk bij Duurstede? Uit de peiling komt naar voren dat de duurzaamheidsambities van de gemeente worden ondersteund. 65% van de respondenten geeft aan de ambities nastrevenswaardig of zeer nastrevenswaardig te vinden (Figuur 1). De relatief lage standaardafwijking (σ =1.12) van het gemiddelde geeft aan dat de meningen hierover niet sterk uiteenlopen en men over het algemeen positief staat t.o.v. deze ambities. Gemiddeld staat men neutraal tegenover het opwekken van windenergie op land: 48% van de respondenten geeft aan hier positief of zeer positief tegenover te staan, terwijl 44% een negatief of zeer negatief beeld over heeft (Figuur 2). De standaardafwijking (σ =1.40) geeft aan dat de meningen hierover sterker uiteenlopen dan ten aanzien van de duurzaamheidsambities van Wijk. Als men kijkt naar windenergie ín Wijk bij Duurstede is de meerderheid van de respondenten negatief. In totaal is 53% zeer negatief en 11% staat er in principe negatief tegenover, maar dit kan onder de juiste voorwaarden veranderen (Figuur 3). Tezamen is dus 64% negatief tot zeer negatief. De relatief hoge standaardafwijking (σ =1.54) geeft aan dat de meningen hierover sterker uiteenlopen: voorstanders en tegenstanders zijn meer uitgesproken. In de deelgroep dichtbij mogelijke locatie geeft 76% aan zeer negatief ten opzichte van windmolens te staan, en 9% staat er in principe negatief tegenover, maar dit kan onder de juiste voorwaarden veranderen. In de deelgroep Overige inwoners Wijk bij Duurstede ligt dit op respectievelijk 50% en 11%. 15

18 Figuur 1. Overzicht van de antwoorden van de internetpeiling met betrekking tot de duurzaamheidsambities van Wijk bij Duurstede. Figuur 2. Overzicht van de antwoorden van de internetpeiling met betrekking tot windenergie in het algemeen. 16

19 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede Figuur 3. Overzicht van de antwoorden van de internetpeiling met betrekking tot de ontwikkeling van een windpark in Wijk bij Duurstede. 17

20 3.2 Kansen rond windenergie in Wijk Wat ziet men als de belangrijkste kansen rond windenergie in Wijk bij Duurstede? De respondenten zien de gegeven mogelijkheden gemiddeld niet als kans (Figuur 4: alle antwoorden scoren onder het gemiddelde van 3). Dit resultaat is in lijn met de overwegend negatieve houding van respondenten tegenover windenergie in Wijk zoals beschreven in de vorige paragraaf. De kansen die nog het beste scoren zijn: vermindering van CO 2 -uitstoot en onafhankelijkheid van energie die elders wordt geproduceerd. Figuur 4. Overzicht van de antwoorden van de internetpeiling met betrekking tot de kansen die mensen zien rond windenergie in Wijk bij Duurstede. Antwoordcategorieën waren: 1 = geen kans; 2 = kleine kans; 3 = kans; 4 = grote kans; 5 = zeer grote kans Naast de gegeven mogelijke kansen, noemden de respondenten zelf nog de volgende kansen: Verminderen afhankelijkheid fossiele brandstof die opraakt Energiekosten beheersbaar houden (in relatie tot stijgende kosten van fossiele energie) Behouden van voorsprong op het gebied van duurzame energie Meegaan met de trend op het gebied van duurzame energievoorziening zoals dat ook in Duitsland (zon) en Denemarken (wind) gebeurt. Probleem niet doorschuiven naar volgende generaties of andere gebieden Zelf een bijdrage leveren aan de oplossing van het energieprobleem De gemeente levert een bijdrage aan de provinciale taakstellingen voor wind Aandeelhouderschap in de problematiek van klimaatverandering en bewustzijn hier zelf aan te werken 18

21 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede Wat mensen zeggen "De voordelen (kansen) zijn groter dan de nadelen (zorgen). Bovendien wordt fossiele brandstof steeds schaarser en is er door de stijging van de (wereldwijde) welvaart steeds meer vraag naar energie. Ofwel energie wordt duurder! Door de inzet van alternatieve 'energiebronnen' wordt de afhankelijkheid van fossiele brandstof verminderd en blijven de energiekosten beheersbaar. De inzet van windenergie een goede stap vooruit!" "Wie nu tegen alternatieve energie is kijkt niet verder dan zijn achtertuin. We hebben een landelijke, zelfs wereldwijde, opgave om zo snel mogelijk in alternatieve energie te voorzien. We hebben veel wind en zijn een uitermate geschikt land voor windmolens. Ik hoop dat de Raad beseft dat deze discussie veel verder reikt dan lokale belangen. Er zijn provinciale taakstellingen; het kan niet zo zijn dat een gemeente zich onttrekt aan dit collectieve goede doel!" Mits de gemeente zorgt voor een eerlijke verdeling van de voordelen, is een windpark verreweg de goedkoopste en meest effectieve manier om duurzamer te worden. De gemeente moet hierbij opkomen voor het gemeenschappelijk belang, winst voor deelnemende burgers. 3.3 Zorgen rond windenergie in Wijk Wat zijn de zorgen die mensen hebben rond windenergie in Wijk bij Duurstede? De belangrijkste zorgen zijn: geluidshinder, horizonvervuiling en dat windmolens niet passen in het karakteristieke landschap (Figuur 5). Ook wordt gedacht dat de kosten hoger zullen zijn dan de opbrengsten en dat er lokaal weinig profijt zal zijn. Schade aan natuur en zorgen over slagschaduw scoren gelijk. Tenslotte vreest men dat het ten koste zal gaan van de relaties in de stad. Alleen veiligheidsrisico s en onvoldoende schadeloosstelling worden gemiddeld niet als zorg gezien. Het feit dat er zoveel zorgen zijn, is in lijn met de overwegend negatieve houding van respondenten tegenover windenergie in Wijk zoals beschreven in de vorige paragraaf. Figuur 5. Overzicht van de antwoorden van de internetpeiling met betrekking tot de zorgen die mensen hebben rond windenergie in Wijk bij Duurstede. Antwoordcategorieën waren: 1 = geen zorg; 2 = kleine zorg; 3 = zorg; 4 = grote zorg; 5 = zeer grote zorg 19

22 Naast de gegeven mogelijke zorgen, noemden de respondenten zelf nog de volgende zorgen: Lage rendabiliteit in termen van CO 2 -reductie Kosten en vervuiling door de productie van de molens Afhankelijkheid van (onvoorspelbare) subsidies Schuiven van belastinggeld (subsidies die de belastingbetaler uiteindelijk zelf betaalt) (Economisch) belang van toerisme en recreatie geschaad Kleinschalige aanpak door een gemeente leidt tot versplintering en inefficiëntie Huizen worden minder waard en onverkoopbaar Overlast is niet afkoopbaar Overlast voor mensen die niet onder de omwonenden vallen en geen schadeloosstelling krijgen, maar die toch hinder hebben Wat mensen zeggen "De productie en installatie kosten veel aan CO 2 -uitstoot. De kosten voor onderhoud (hoe vaak staat zo'n molen niet buiten bedrijf!) en beperkte opslagmogelijkheden doen mij twijfelen of het rendement de moeite loont." "Wijk heeft een redelijk ongeschonden horizon, geen hoogspanningsmasten, geen torenflats e.d. Dat gegeven is goud waard, die ongereptheid moet gekoesterd worden, net als stilte, zuivere lucht, donkerte e.d." "De grootste kans is dat er een kleine groep goed verdient aan de windturbines ten opzichte van een grote groep die er hinder van ondervindt en financieel verlies op lijdt." Niemand gaat vrijwillig in de buurt van een 150m hoge windmolen wonen; onze huizen worden gelijk 2 ton minder waard als er een windmolen in de buurt staat. Huizen zijn nu al niet verkoopbaar, laat staan dan. De waarden van onze huizen zijn veel te hoog door de gemeente ingeschat en we betalen wel de onroerendgoedbelasting over dat bedrag. Wij als omwonenden van een windmolen worden dubbel gepakt uiteindelijk. Er ontstaat de situatie dat onze huizen onverkoopbaar worden door de plaatsing van een windmolen die te weinig wind vangt en uiteindelijk ook niets oplevert." 20

23 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede 4 Ideeën voor drie denkrichtingen naar duurzaamheid In Hoofdstuk 3 zijn we ingegaan op het draagvlak voor windenergie in Wijk bij Duurstede, de kansen die men ziet en de zorgen die men heeft. Duidelijk werd dat het draagvlak voor wind gering is. Tegelijk werd ook een aantal andere zaken duidelijk. Zo is er brede steun voor de duurzaamheidsambities van Wijk bij Duurstede en worden allerlei alternatieven voorgesteld om zonder of naast windenergie aan die duurzaamheidsambities te gaan werken. In dit hoofdstuk hebben we de rijkdom aan ideeën en aandachtspunten bijeengebracht rond drie denkrichtingen: wind, zon en een brede aanpak. Ofwel: Als de gemeenteraad zou besluiten verder te gaan met windenergie, waar zou ze rekening mee moeten houden? Als de gemeenteraad zou besluiten in te zetten op zonne-energie, waar zou ze rekening mee moeten houden? Als de gemeenteraad zou besluiten in te zetten op een brede strategie naar verduurzaming, waar liggen kansen en waar zou ze rekening mee moeten houden? Gezien het geringe draagvlak voor windenergie, waarom werken we in dit hoofdstuk toch deze denkrichting verder uit? De overweging hiervoor is dat in een onderzoek voor de gemeente naar overige duurzame technieken (Arcadis, mei 2012), wordt aangegeven dat alle vormen van duurzame energie moeten worden ingezet om de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling te halen. Dit werd ook genoemd door aanwezigen op de informatiemarkt en door respondenten van de internetpeiling. Aan het eind van dit hoofdstuk gaan we kort in op een aantal algemene suggesties van de respondenten voor het verloop van het proces met betrekking tot het realiseren van de duurzaamheidsambities. Een volledig overzicht van alle inhoudelijke antwoorden op de open vragen van de internetpeiling kan worden opgevraagd bij de gemeente Wijk bij Duurstede. 4.1 Windenergie Als de gemeenteraad zou kiezen voor windenergie, welke aandachtspunten worden in de internetpeiling aangereikt? Waar zou zij volgens de respondenten rekening mee moeten houden? Hieronder worden rond een aantal thema s aan de hand van citaten dilemma s en aandachtspunten geschetst Schaalniveau In verband met het beheer van een eventueel windmolenpark worden zowel mogelijkheden gezien in lokaal als provinciaal of landelijk beheer. Voorstanders van lokaal beheer geven aan dat eigen energievoorziening zorgt voor transparantie en zeggenschap. Men kan op die manier zelf invloed uitoefenen op het beslissingsproces in plaats van dat men afhankelijk is van landelijke of wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van energievoorziening. "Windmolenprojecten worden uitgevoerd door (grote/internationale) bedrijven die niet betrokken zijn in de buurt. Kleinschaliger projecten die dichter bij de burger staan (zonneboiler/spaarlampen) geven mensen zeggenschap ('stakeholdership') in de problematiek van klimaatverandering/het milieu en het idee dat ze zelf hieraan werken. Dit verdient de voorkeur boven een opgelegde technische installatie die niet strookt met de 21

19 juni 2012 Mireille de Heer en Dorien Brunt DRAAGVLAKONDERZOEK WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE

19 juni 2012 Mireille de Heer en Dorien Brunt DRAAGVLAKONDERZOEK WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE 19 juni 2012 Mireille de Heer en Dorien Brunt DRAAGVLAKONDERZOEK WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE Deze presentatie Aanpak Draagvlak windenergie Ideeën voor drie denkrichtingen naar duurzaamheid windenergie

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 7 juni 2012

Wijk bij Duurstede, 7 juni 2012 Wijk bij Duurstede, 7 juni 2012 Betreft: Resultaten van het draagvlakonderzoek windenergie en het onderzoek naar overige vormen van duurzame energie in Wijk bij Duurstede en informatie over opbrengsten

Nadere informatie

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein

Windenergie. Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen B A S I S V O O R B E L E I D. Oktober Laura de Jong. Marjolein Kolstein Windenergie Een onderzoek onder inwoners van de gemeente Groningen Laura de Jong Oktober 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga

Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga Klaas Hettinga Mark de Roo Michiel Mosterman Govert Geldof Bindert Kloosterman Catharina Botermans Jo Bosma Jan Bos

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

De toolbox. Te gebruiken instrument

De toolbox. Te gebruiken instrument LochemEnergie heeft geen blauwdruk klaarliggen voor het plaatsen van windmolens. We zullen samen met de leden en lokale organisaties de opties en locaties bespreken. We hebben een draaiboek en een toolbox

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Rijne Energie bij u in de buurt Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Urgentie Er is iets aan de hand met het klimaat. De energietransitie vraagt veel van ons Besparing, windmolens, zonne-energie,

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd Stichting Opschalingscluster Sieswerd Schwartzenbergweg 3 8743 KX HICHTUM 06 46257129 sieswerd@sieswerd.nl Aan: Fryslân foar de Wyn info@fryslanfoardewyn.nl Kenmerk: --- Datum: 1 juli 2014 Bijlagen: ---

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Tegenwind Alblasserdam. De onjuiste voorstelling van beleidsmakers

Tegenwind Alblasserdam. De onjuiste voorstelling van beleidsmakers Tegenwind Alblasserdam De onjuiste voorstelling van beleidsmakers Stelling 1) De aan de gemeenteraad gepresenteerde Lokatiestudie is niet correct. De studie geeft een volledig vertekend beeld van de werkelijkheid.

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

Ook dit keer hebben veel stemmers hun eigen mening over duurzame energie laten horen, die u hierna evenals de details op de vragen kunt lezen.

Ook dit keer hebben veel stemmers hun eigen mening over duurzame energie laten horen, die u hierna evenals de details op de vragen kunt lezen. INLEIDING De enquête van oktober stond in het teken van Windenergie op Noord-Beveland. Aanleiding was de presentatie die het Windpark Camperwind recentelijk in de Gemeenteraad gaf over hun voornemen om

Nadere informatie

Goedkoopste alternatief op dit moment De grond onder de molens is gewoon te gebruiken Eigen coöperatie mogelijk (zelfvoorziening)

Goedkoopste alternatief op dit moment De grond onder de molens is gewoon te gebruiken Eigen coöperatie mogelijk (zelfvoorziening) WIND OP LAND 11% (10% BESCHIKBAAR LANDOPPERVLAK) VOORDELEN Goedkoopste alternatief op dit moment De grond onder de molens is gewoon te gebruiken Eigen coöperatie mogelijk (zelfvoorziening) NADELEN Bij

Nadere informatie

Windenergie in Steenbergen

Windenergie in Steenbergen Windenergie in Steenbergen J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 In de Nijmeegse stadsmonitor laten we trends zien rond thema s als grondstoffen, energie, mobiliteit, klimaat(bestendigheid), leefomgeving en economie.

Nadere informatie

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen.

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen. GEMEENTE Stadskanaal De Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN PROVINCIE DREN HE No.: Ingek.: 09 FEB. 2015 TEAM: TE BEH. DOOR: DWS: 1 GTAFD.: BSN uw kenmerk uw brief van

Nadere informatie

Windenergie in Utrecht

Windenergie in Utrecht Windenergie in Utrecht J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek

Windmolens in de Beekbergsebroek Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

-Onderzoek van de effecten dat Windpark Fryslân heeft op het toerisme langs de Friese IJsselmeerkust.

-Onderzoek van de effecten dat Windpark Fryslân heeft op het toerisme langs de Friese IJsselmeerkust. Onderzoek: Invloed door Windpark Fryslân op Toerisme IJsselmeerkust Publicatiedatum onderzoek: 18.01.2016 Gepubliceerd door: IJsselmeer Windmolenvrij Aanleiding onderzoek: Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart?

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? De afgelopen maand hebben Stichting WindNee en Stichting Platform Storm gesprekken gevoerd met afgevaardigden van diverse politieke partijen voor de Provinciale Staten

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 16 september 2013 Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo Van: Wethouder Robbert Peek Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door Jelger Takken toestelnummer 609 bijlagen

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016 Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden 11 februari 2016 1 Managementsamenvatting Inleiding De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsambitie doelen gesteld voor de korte

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

Eerste officiële inspraak Windenergie A16

Eerste officiële inspraak Windenergie A16 Nieuwsbrief Windenergie A16 Uitgave 4 Juli 2016 In deze nieuwsbrief: * Eerste officiële inspraak gestart * De opstellingsalternatieven van de NRD * Enquête: liever lijnen dan clusters * Informatiebijeenkomsten

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk?

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Gemeente Moerdijk Bezoekadres Pastoor van Kessellaan 15 461 BJ Zevenbergen Postadres Postbus 4 460 AA Zevenbergen Telefoon 14 0168 E-mail

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier Inleiding: Begin mei 23 is door Dorpsbelang Metslawier/DOM Metslawier een enquête huis aan huis verspreid. Doel van deze enquête is het inzichtelijk maken van de vraag van dorpsbewoners naar middelen om

Nadere informatie

IJsselwind. Hier staat een titel

IJsselwind. Hier staat een titel IJsselwind Hier staat een titel Hier Stand van staat zaken een t/m april ondertitel 2016 Inhoud 1. Wind als onderdeel totale projecten van de 4 energiecoöperaties 2. Toelichting locatiekeuze 3. Stand van

Nadere informatie

Onderverdeeld naar sector bedraagt het energieverbruik procentueel: 32% 18%

Onderverdeeld naar sector bedraagt het energieverbruik procentueel: 32% 18% Aan: gemeenteraad Van: B&W Datum: 9 november 2009 Betreft: Motie 134 "Meetbare stappen Duurzame Energie" In de raadsvergadering van 22 april 2009 is naar aanleiding van het onderwerp Duurzaamheidsplan

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

Welkom bij de Marktplaats Leefomgeving van 24 november 2010

Welkom bij de Marktplaats Leefomgeving van 24 november 2010 Welkom bij de Marktplaats Leefomgeving van 24 november 2010 Huidig beleid Omgevingsvisie (juni 2010): Zoekgebied in Zuidoost en Oost Drenthe Gemeenten Coevorden, Emmen, Borger- Odoorn, Aa en Hunze en Tynaarlo

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling over groen en buitenruimte, duurzame energie en het carillon Mei 2014 Deze notitie beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het burgerpanel van Lansingerland

Nadere informatie

Nieuws uit Dordrecht: Dordrecht lanceert zonatlas

Nieuws uit Dordrecht: Dordrecht lanceert zonatlas L.S., Opdat bijgaande berichtgeving u allen bereikt moge hebben, Mvrgr Funs Bergmans Van: Ruud Lammers [mailto:rl@dds.nl] Verzonden: vrijdag 8 februari 2013 17:11 Aan: Bergmans, APMAF Onderwerp: contract

Nadere informatie

Windenergie in Wijk bij Duurstede

Windenergie in Wijk bij Duurstede Windenergie in Wijk bij Duurstede J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Bruto opbrengst windenergie in Nederland en Wijk bij Duurstede Netto opbrengst Geluid windturbines

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

HANS ONKENHOUT MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, MEI 2013

HANS ONKENHOUT MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, MEI 2013 ACHTERBANPEILING De achterban van Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur- en Milieufederaties aan het woord over toekomst van de energievoorziening in Nederland. HANS ONKENHOUT MARTIJN

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

Windenergie in Horst aan de Maas

Windenergie in Horst aan de Maas Windenergie in Horst aan de Maas J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie Gemeente Reusel-De Mierden Stand van zaken Klimaatvisie 20 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Opening door wethouder 2. Tot stand koming Klimaatvisie 3. Wat is er bereikt? 4. Wat is er nog nodig? 5. Wat is de

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Inleiding GROEN Noord-Beveland was het thema voor de enquête van maart. Hiermee wilden wij inzicht krijgen in de mening van de inwoners over groene

Inleiding GROEN Noord-Beveland was het thema voor de enquête van maart. Hiermee wilden wij inzicht krijgen in de mening van de inwoners over groene Inleiding GROEN Noord-Beveland was het thema voor de enquête van maart. Hiermee wilden wij inzicht krijgen in de mening van de inwoners over groene energie en de mogelijkheid om dit gemeengoed te laten

Nadere informatie

Wat wordt de energiestrategie van de gemeente?

Wat wordt de energiestrategie van de gemeente? Wat wordt de energiestrategie van de gemeente? Programma raadsrotonde 17 mei 2010 Opening avond door rotondevoorzitter. Inleiding; (door Conny Huijskes; 10 minuten) - Uitleg opzet avond /in het begin toelichten

Nadere informatie

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om Windenergie als streekproduct: van dichtbij is beter. Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om de hoek, akkerbrood gebakken door bakker Wijnand van Loarnse tarwe: eerlijk en heerlijk!

Nadere informatie

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen Gemeenteraad Motie Datum : 30 juni 2016 Fractie Onderwerp : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen : Duurzaamheid in Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 30 juni 2016, Constateert

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Realisatie energieambitie Wageningen

Realisatie energieambitie Wageningen Dr.ir. Mieke Oostra - lector Innovatieve Technologie in de Bouw - Saxion & lector Ruimtelijke Transformaties - Hanzehogeschool Realisatie energieambitie Wageningen 11 juni 2015 AMBITIE wageningen OPVALLEND

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst.

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Duurzame biomassa Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Nuon Postbus 4190 9 DC Amsterdam, NL Spaklerweg 0 1096 BA Amsterdam, NL Tel: 0900-0808 www.nuon.nl Oktober 01 Het groene alternatief Biomassa

Nadere informatie

Wil Bunnik een windmolen langs de snelweg en een zonneweide bij het gemeentehuis?

Wil Bunnik een windmolen langs de snelweg en een zonneweide bij het gemeentehuis? Wil Bunnik een windmolen langs de snelweg en een zonneweide bij het gemeentehuis? Uitkomsten enquête Duurzame Energie GroenLinks Bunnik, 12 maart 2015 Aanleiding In Nederland is een groot draagvlak voor

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Ellen Loix Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Welkom. Stefan Korthout. Stichting Waalwijk CO2 Vrij 29/11/2016

Welkom. Stefan Korthout. Stichting Waalwijk CO2 Vrij 29/11/2016 Welkom Stefan Korthout Opening Aad van Lopik Voorzitter Stichting Waalwijk CO2 vrij Doelstellingen Voorloper Bewustwording Samenwerking Kennis bundelen Klimaatdoelstellingen van de gemeente Waalwijk Jan

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale energievoorziening voor Eindhoven

Naar een klimaatneutrale energievoorziening voor Eindhoven Naar een klimaatneutrale energievoorziening voor Eindhoven Marnix Vlot voorzitter 040energie marnix.vlot@040energie.nl 1 Website Jan. 2014 2 040energie kenmerken Doel: help inwoners van Eindhoven hun energiegebruik

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark bij de Spinder te Tilburg; 2. Kaders vast te stellen

Nadere informatie

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten)

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten) Samen Duurzaam DOEN! Leuk dat u samen met uw buren na wilt denken over duurzaamheid. Aan de hand van dit stappenplan helpen wij u graag op weg om het gesprek op gang te brengen. Dit stappenplan is bedoeld

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer:

RAADSCOMMISSIE. Nummer: RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Datum vergadering: 4 februari 2014 Locatieonderzoek kleine windmolens op bedrijventerreinen Hooidijk, Groot Verlaat en Dolderkanaal in Steenwijk en Boterberg in Oldemarkt.

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Assenede

ASPIRAVI. Windpark Assenede ASPIRAVI Windpark Assenede SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK ASSENEDE Windpark Assenede: Projectlocatie Projectkenmerken Timing / planning van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop

Nadere informatie

Resultaten enquête windenergie Zwijndrecht

Resultaten enquête windenergie Zwijndrecht Resultaten enquête windenergie Zwijndrecht 18 augustus 2015, Drs. Ing. Jeroen Dooper Aantal respondenten: 131 Welke manier voor het opwekken van energie heeft uw voorkeur? (kies 3 opties) 3% 1% 2% a. Met

Nadere informatie

Energie Rijk. Lesmap Leerlingen

Energie Rijk. Lesmap Leerlingen Energie Rijk Lesmap Leerlingen - augustus 2009 Inhoudstafel Inleiding! 3 Welkom bij Energie Rijk 3 Inhoudelijke Ondersteuning! 4 Informatiefiches 4 Windturbines-windenergie 5 Steenkoolcentrale 6 STEG centrale

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Windenergie in de Wieringermeer

Windenergie in de Wieringermeer Windenergie in de Wieringermeer J. H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting MKBA Windenergie Lage Weide Delft, april 2013 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.J. (Martijn) Blom M.J. (Marnix) Koopman Inleiding Het Utrechtse College en de Gemeenteraad zetten in op de ambitie

Nadere informatie