De raadsleden zijn unaniem akkoord met zowel de toevoeging van dit punt als met de hoogdringendheid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De raadsleden zijn unaniem akkoord met zowel de toevoeging van dit punt als met de hoogdringendheid."

Transcriptie

1 VERSLAG Gemeenteraad DONDERDAG 26 MAART 2015 aanwezig Rob Mennes, voorzitter (burgemeester) Geert Rottiers, Vera Goris, Gilbert Van de Vreken, schepenen Aline Ams, Staf Van Frausem, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Karl Van Hoofstat, Philippe Van Bellingen, Linda Van der Auwera, Walter Lembrechts, Pieter Smits, Iris Bierque, Andrea Adriaensens, Chrisje Van Hoof, Koen Vaerten, Nicole Haerenout, raadsleden Betty Van Cauteren, secretaris, wnd. verontschuldigd Axel Boen, schepen, voorzitter OCMW Danny Van de Putte, raadslid OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20:00 uur en verzoekt, na toelichting, de raad om volgend agendapunt te behandelen bij hoogdringendheid: 9. Vernietiging en vervanging besluit dd. 16/10/2014 houdende "Gedeeltelijke verlegging en verbreding buurtweg nr. 15 "Kwadenhoekweg": voorlopige goedkeuring" De raadsleden zijn unaniem akkoord met zowel de toevoeging van dit punt als met de hoogdringendheid. Vervolgens wordt de agenda afgewerkt. 1. Mededeling van ingekomen stukken. Op verzoek van de burgemeester geeft de secretaris lezing van volgende ingekomen stukken: - Schrijven dd van Agentschap Binnenlands Bestuur: goedkeuring jaarrekening 2013 door gouverneur bij besluit van Financieringen IKA : aanpassing structuur, deelname herfinanciering en intentie nieuwe financieringsopdracht De gemeenteraad, Gelet op het raadsbesluit inzake toetreding tot de intercommunale vereniging IKA; Gelet op het raadsbesluit van 05/10/1999 waarin IKA verzocht werd de financiering te verzorgen van investeringen voor een totaal bedrag van EUR ,19met waarborgverlening voor een bedrag van ,91; Gelet op het raadsbesluit van 15/09/2009 waarin IKA verzocht werd de financiering te verzorgen van investeringen voor een totaal bedrag van EUR met waarborgverlening voor een bedrag van ; verslag gemeenteraad Pagina 1 van 34

2 Gelet op het raadsbesluit van 19/11/2009 waarin IKA verzocht werd de financiering te verzorgen van investeringen voor een totaal bedrag van EUR met waarborgverlening voor een bedrag van ; Gelet op het raadsbesluit van 03/02/2005 waarin IKA verzocht werd de financiering te verzorgen van investeringen voor een totaal bedrag van EUR met waarborgverlening voor een bedrag van ; Gelet op de bepalingen in deze raadsbesluiten en de aflossingstabellen van deze leningen; Gelet op het feit dat op 31/12/2014 de gemeente onder deze leningen een totale openstaande schuld in hoofdsom had van EUR ,41; Gelet op de informatie van IKA ontvangen omtrent de mogelijkheid om, in het licht van de marktomstandigheden, deze leningen te herfinancieren uit de opbrengst van een uitgifte door IKA van thesauriebewijzen op lange termijn; Gelet op het feit dat, als gevolg van dergelijke herfinanciering, de bestaande leningen waarvoor de gemeente deelneemt aan die herfinanciering tussen de gemeente en IKA vervangen zouden worden door één enkele lening met een aflossingstabel gelijk aan de cumulatieve aflossingstabel van dergelijke leningen (mits aanpassing van de datum van terugbetaling in elk jaar, die gelijk zal zijn voor alle gemeenten die deelnemen aan de herfinanciering); Gelet op het aangepaste huishoudelijk reglement voor financieringen in het kader van artikel 3.3 van de statuten van IKA, welke aanpassingen in het bijzonder betrekking hebben op (i) de mogelijkheid voornoemde herfinanciering door te voeren, (ii) de mogelijkheid om ook in de toekomst dergelijke herfinancieringen door te voeren en/of in te gaan op een uitnodiging van IKA om middelen te ontlenen voor investeringen voorzien in de investeringsenveloppe (de vroegere buitengewone dienst) van de begroting (welke middelen kunnen voortkomen uit de uitgifte door IKA van thesauriebewijzen op lange termijn of kredieten) en (iii) de mogelijkheid voor IKA om een verklaring ten gunste van de bemiddelaar en een bevestiging van de garantie te vragen van de gemeente in het kader van een specifieke uitgifte onder het programma; Gelet op het feit dat de eerder door de gemeente verleende waarborgen dienen te worden aangepast, in het licht van de aanpassingen aan voornoemd huishoudelijk reglement en de uitbreiding van de financieringsopties van de gemeente daaronder en IKA hiervoor een ontwerp van garantieverklaring voorstelt; Gelet op het visum van de financieel beheerder van de gemeente dd. 17/03/2015; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de stemmingsuitslag; Beslist: Goedgekeurd Met 18 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Gilbert Van de Vreken, Aline Ams, Staf Van Frausem, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Karl Van Hoofstat, Philippe Van Bellingen, Linda Van der Auwera, Walter Lembrechts, Pieter Smits, Iris Bierque, Andrea Adriaensens, Chrisje Van Hoof, Koen Vaerten en Nicole Haerenout) Artikel 1: van de bepalingen van het aangepaste huishoudelijk reglement voor financieringen in het kader van artikel 3.3 van de statuten van IKA en het ontwerp van verklaring ten gunste van de bemiddelaar in bijlage daaraan. verslag gemeenteraad Pagina 2 van 34

3 Artikel 2: van de bepalingen van het ontwerp garantieverklaring en van het ontwerp van garantiebevestiging. DE GEMEENTERAAD BESLIST [stemuitslag] Met betrekking tot het aangepaste huishoudelijk reglement van IKA Artikel 3: Het aangepaste huishoudelijk reglement voor financieringen in het kader van artikel 3.3 van de statuten van IKA goed te keuren en in te stemmen met het feit dat, vanaf de inwerkingtreding van het voornoemd reglement, alle huidige en toekomstige financieringen die IKA in het kader van artikel 3.3 van de statuten van IKA voor rekening van de gemeente aangaat (en de doorlening daarvan aan de gemeente) beheerst zullen worden door de bepalingen van voornoemd reglement en alle huidige financieringen die IKA in het kader van artikelen 3.1 en 3.2 van de statuten van IKA voor de gemeenten is aangegaan (en de doorlening daarvan aan de gemeente) eveneens beheerst zullen worden door de bepalingen van voornoemd reglement (alsof zijn financiering waren bedoelt in artikel 3.3 van de statuten van IKA); Met betrekking tot de voorwaarden van de garantie gegeven in het kader van de lopende en toekomstige financieringsopdrachten door IKA Artikel 4: De waarborg die door de gemeente in het verleden werd gegeven met betrekking tot de thesauriebewijzen uitgegeven door IKA ten gunste van de houders daarvan te wijzigen en te herformuleren, zoals vermeld in de garantieverklaring in bijlage bij het aangepaste huishoudelijke reglement, en haar karakter als onherroepbare en onvoorwaardelijke garantie te bevestigen. De garantieverklaring in bijlage bij het reglement vervangt de bewoording eerder verleende waarborgen. Artikel 5: Te bevestigen dat deze garantie op datum van deze beslissing is gegeven voor een totaal bedrag in hoofdsom van EUR ,19 en dat zij geldig blijft niettegenstaande de herformulering van de voorwaarden daarvan zoals vermeld in de vorige beslissing en niettegenstaande de herfinanciering van het geheel of een deel van de openstaande schuld aan IKA zoals vermeld in beslissingen 8 en 9 hieronder; Artikel 6: Te bevestigen dat deze garantie eveneens interesten dekt voor een maximaal bedrag gelijk aan het laagste van (i) de werkelijke interesten door IKA op de thesauriebewijzen en kredieten aangegaan door IKA ten behoeve van de gemeente en (ii) 7,5% van de hoofdsom per jaar. Artikel 7: Te bevestigen dat deze garantie eveneens andere kosten dekt van IKA op de thesauriebewijzen en kredieten aangegaan door IKA ten behoeve van de gemeente ten belope van het pro-rata aandeel van de gemeente in de dergelijke andere kosten en uitgaven. Met betrekking tot de herfinanciering van het geheel of een gedeelte van de totale openstaande schuld van de gemeente bij IKA verslag gemeenteraad Pagina 3 van 34

4 Artikel 8: Deel te nemen aan de herfinanciering van de openstaande schuld van de gemeente bij IKA voor een maximaal totaal bedrag van EUR ,41 voortkomend uit volgende financieringsopdrachten (a) investeringen, EUR in hoofdsom, (b) investeringen, EUR in hoofdsom, (c) 4 aandelen publigas, EUR in hoofdsom, deze herfinanciering zal gebeuren uit de opbrengst van de uitgifte door IKA van thesauriebewijzen op lange termijn en tegen een interest die gelijk is aan de voorwaarden van dergelijke thesauriebewijzen; de lening van IKA in het kader van deze herfinanciering zal afgelost worden op basis van een aflossingsschema gelijk aan het cumulatieve aflossingsschema van de financieringsopdrachten waarvoor aan de herfinanciering wordt deelgenomen (waarbij het eventueel uitstaand bedrag van de gemeente aan IKA op de vervaldag van de relevante thesauriebewijzen door IKA geherfinancierd zal worden); de looptijd van de lening door de gemeente ontvangen van IKA wijzigt niet, en de thesauriebewijzen op basis waarvan de herfinanciering zal gebeuren zullen een looptijd hebben van meer dan één jaar en minder dan 30 jaar afhankelijk van marktomstandigheden); Artikel 9: IKA de opdracht te geven over te gaan tot voornoemde herfinanciering van een bedrag van EUR ,41 door de uitgifte van thesauriebewijzen op lange termijn, onder voorbehoud van de marktomstandigheden, zoals beoordeeld door IKA, en de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van vorken met betrekking tot de rente van dergelijke financiering en de aflossingstabel en, indien gevraagd door IKA, het afleveren door de gemeente van de verklaring ten gunste van de bemiddelaar en een garantiebevestiging; Met betrekking tot de garantie van de gemeente voor nieuwe financieringsopdrachten aan IKA Artikel 10: De mogelijkheid te voorzien om in de toekomst bij IKA een financieringsopdracht te bekomen voor toekomstige investeringen. 3. Verordening conformiteitsattesten De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 14 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op het decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen; Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor woningen en kamerwoningen; Gelet op de subsidieaanvraag IVLW Rivierenland, facultatieve activiteit 1: verbeteren van de woonkwaliteit van de private (huur)markt en de positie van de huurder; Gelet op de verslagen van het beheerscomité IVLW Rivierenland van en ; Gelet op de verslagen van de bijeenkomst IVLW Rivierenland van , , en ; Gelet op het verslag van het lokaal woonoverleg van ; Gelet op de principebeslissing van het college over de verordening CA van ; verslag gemeenteraad Pagina 4 van 34

5 Overwegende dat de verplichting op conformiteitsattesten wordt ingevoerd voor nieuwe verhuringen en gefaseerd wordt ingevoerd op basis van de leeftijd van de woning; Overwegende dat de woning niet verhuurd of ter beschikking mag gesteld worden, als ze niet voldoet aan de vereisten en normen, zoals art.5 van de Vlaamse Wooncode; Overwegende dat de conformiteit van de woning wordt vastgesteld door de bevoegde personen, zoals vermeld in art. 3 van het BVR van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen; Overwegende dat de woningen die verhuurd worden door een sociale huisvestingsmaatschappij worden vrijgesteld van de verordening; Overwegende dat woningen aangekocht door IGEAN dienstverlening, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem, in het kader van sloop of renovatie worden vrijgesteld van de verordening; Overwegende dat de woningen van het OCMW en SVK aan de conformiteit voldoen, zoals vooropgesteld in de verordening; Overwegende dat het conformiteitsattest voor woningen en kamers een geldigheidsduur geeft van 5 jaar; Overwegende dat voor het aanvragen van het conformiteitsattest, het gemeentelijk retributiereglement van toepassing is; Beslist: Goedgekeurd Met 18 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Gilbert Van de Vreken, Aline Ams, Staf Van Frausem, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Karl Van Hoofstat, Philippe Van Bellingen, Linda Van der Auwera, Walter Lembrechts, Pieter Smits, Iris Bierque, Andrea Adriaensens, Chrisje Van Hoof, Koen Vaerten en Nicole Haerenout) Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de inhoud van de verordening conformiteitsattesten. De gemeenteraad gaat akkoord met het invoeren van de verordening conformiteitsattesten. Artikel 2: De verordening conformiteitsattesten gaat in voege na de goedkeuring door de minister van wonen. 4. Ontwerp van akte van overdracht van een perceel tuingrond Leonard Vereyckenplaats 8: goedkeuring De gemeenteraad, Gelet op het decreet dd. 28/04/1993 houdende het administratief toezicht; Gelet op artikel 28 en 42 van het gemeentedecreet; Gelet op de interne nota dd. 29/10/2009 houdende Achterliggende tuingronden Leonard Vereyckenplaats Vlietstraat ; Gelet op het collegebesluit dd. 04/11/2009 houdende Achterliggende tuingronden Leonard Vereyckenplaats Vlietstraat ; Overwegende dat er besloten werd om voor de achterliggende tuingronden aan het bouwblok Leonard Vereyckenplaats Vlietstraat een schattingsverslag aan te vragen bij de ontvanger der registratie, zodanig dat aan de aanpalende eigenaars de mogelijkheid kan worden geboden deze tuingronden, die reeds privatief ingelijfd werden nu eindelijk ook formeel aan te kopen en bij hun eigendom te voegen, teneinde de heden bestaande toestand in die zin te kunnen regulariseren; Gelet op het schattingsverslag dd. 29/07/2010 opgemaakt door de ontvanger der registratie; Gelet op het collegebesluit dd. 23/01/2012 houdende Verkoop achterliggende tuinruimtes Leonard Vereyckenplaats - Vlietstraat: stand van zaken en verder verloop : verslag gemeenteraad Pagina 5 van 34

6 Overwegende dat het beslissend gedeelte van voormeld besluit als volgt luidt: Artikel 1: De tuingronden gelegen achter de woningen Vlietstraat 6, 18 en 20 en Leonard Vereyckenplaats 4 en 20 zullen verkocht worden aan de respectievelijke eigenaars van deze gronden op voorwaarde dat: - de verkoop gebeurt op basis van de prijs van 80 /m², zoals vermeld in het schattingsverslag dd. 29/07/2010, - er overheen het gedeelte van deze over te dragen percelen waarop de gemeenschappelijke weg gelegen is, een erfdienstbaarheid ten voordele van de overige woningen, die hieraan grenzen, gevestigd zal worden, - de kosten verbonden aan deze verkoop volledig ten laste zijn van de kopers, - de kopers zelf, al dan niet samen, dan wel afzonderlijk, een landmeter en notaris naar keuze aanstellen. ; Gelet op het schattingsverslag dd. 22/10/2012 opgemaakt door de ontvanger der registratie van het registratiekantoor Boom, dat werd opgemaakt als een actualisatie van het eerder vermelde schattingsverslag; Gelet op het opmetingsplan van de aan het openbaar domein te onttrekken achterliggende tuingronden, zoals dd. 20/09/2013 opgemaakt door beëdigd landmeter expert Dirk Ooms, Veerstraat 90, 2840 Rumst; Gelet op het splitsingsplan van de aan het openbaar domein te onttrekken achterliggende tuingronden, zoals dd. 18/10/2013 opgemaakt door beëdigd landmeter expert Dirk Ooms, Veerstraat 90, 2840 Rumst; Gelet op het schattingsverslag dd. 27/01/2015 opgemaakt door beëdigd landmeter expert Dirk Ooms, Veerstraat 90, 2840 Rumst, dat werd opgemaakt als een actualisatie van de eerder vermelde schattingsverslagen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26/02/2015 houdende Desaffectatie uit het openbaar domein van tuingronden gelegen aan de Leonard Vereyckenplaats Vlietstraat. ; Gelet op de aankoopbelofte met betrekking tot de aankoop van de achterliggende tuinruimte kadastraal gekend als deel van het openbaar domein afdeling 1 sectie B, zijnde het lot 22 met een totale oppervlakte van 63,86m², zoals vermeld op het splitsingsplan dd. 18/10/2013 opgemaakt door beëdigd landmeter Dirk Ooms, die dd. 23/02/2015 ondertekend werd door de koper van de woning Leonard Vereyckenplaats 8; Gelet op het ontwerp van akte opgemaakt door mevr. Isabel Claessens, geassocieerd notaris te Hemiksem, en houdende de verkoop van voormeld perceel tuingrond; Overwegende dat er kan ingestemd worden met het ontwerp van akte met betrekking tot de verkoop van dit perceel grond, mits betaling van de schattingsprijs en alle kosten verbonden aan deze verkoop; Overwegende dat burgemeester Rob Mennes en waarnemend gemeentesecretaris Betty Van Cauteren gemachtigd moeten worden om de documenten inzake deze aankoop te ondertekenen; Beslist: Goedgekeurd Met 18 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Gilbert Van de Vreken, Aline Ams, Staf Van Frausem, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Karl Van Hoofstat, Philippe Van Bellingen, Linda Van der Auwera, Walter Lembrechts, Pieter Smits, Iris Bierque, Andrea Adriaensens, Chrisje Van Hoof, Koen Vaerten en Nicole Haerenout) verslag gemeenteraad Pagina 6 van 34

7 Artikel 1: Goedkeuring te hechten aan het hierna vermelde ontwerp van akte: "Het jaar tweeduizend vijftien. Op #. Voor mij, Isabel CLAESSENS, geassocieerd notaris te Hemiksem. ZIJN VERSCHENEN: 1. Mevrouw WOUTS Yvette Armanda, geboren te Niel op 24 september 1955, rijksregisternummer , echtgenote van de heer De Proft Luc Alexis August, wonende te 2845 Niel, Landbouwstraat 44 bus 6. Gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten in-gevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Paul Hellemans, destijds te Hemiksem, op 7 oktober 1974, ongewijzigd naar zij verklaart. Hierna genoemd de verkoper sub De GEMEENTE SCHELLE, vertegenwoordigd door de heer MENNES Rob #, burgemeester, wonende te 2627 Schelle, Provinciale Steenweg 144, en mevrouw VAN CAUTEREN Betty Isabella Jean, gemeentesecretaris, wonende te 2627 Schelle, De Keyserstraat 30 bus 12. Tot de verkoop van nagemeld goed sub 2 gemachtigd ingevolge het besluit van de Gemeenteraad van Schelle in zitting van #, waarvan een afschrift aan deze akte gehecht wordt. De Gemeente Schelle verklaart bij monde van voornoemde vertegenwoordigers dat de provinciale overheid op de hoogte werd gebracht van voormeld besluit van de Gemeenteraad op #, dat de toeziende overheden geen schorsing noch vernietiging hebben laten kennen binnen de door de wet bepaalde termijnen en dat derhalve tot de verkoop kan worden overgegaan. Hierna genoemd de verkoper sub 2. De verkoper sub 1 en 2 hierna ook samen genoemd de verkopers. 3. Mevrouw VAN DE VOORDE Katja Edith Frans, geboren te Reet op 11 september 1972, rijksregisternummer , ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2627 Schelle, Leonard Vereyckenplaats 1 bus 12. Hierna genoemd de koper. Welke comparanten mij, notaris, aangezocht hebben de akte op te stellen, als volgt, van volgende tussen hen afgesloten overeenkomsten: VERKOOP WOONHUIS Mevrouw Wouts Yvette Armanda verklaart te verkopen onder de gewone voorwaarden als naar recht en voor vrij en zuiver van alle bevoorrechte en hypothecaire schulden en lasten hoegenaamd, aan de koper, die aanvaardt, volgend onroerend goed: Beschrijving Gemeente SCHELLE Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Leonard Vereyckenplaats 8, gekadastreerd volgens titel sectie B nummer 180/P/deel, voor een oppervlakte volgens meting in titel van honderddertig vierkante meter negenennegentig vierkante decimeter (130,99 m²), en volgens recente legger sectie B nummer 180/M/5, voor een oppervlakte van honderddertig vierkante meter (130 m²). Met een basis kadastraal inkomen van vijfhonderddertig euro ( 530,00). Hierna genoemd het goed sub 1. Oorsprong van eigendom verslag gemeenteraad Pagina 7 van 34

8 Voormeld goed hoorde oorspronkelijk en voor meer dan dertig jaar geleden te rekenen vanaf heden toe aan de heer WOUTS Willem Martin en zijn echtgenote mevrouw GROOTHUYS Justine Josephine, alsdan samen te Schelle, ingevolge aankoop van de PLAATSELIJKE MAATSCHAPPIJ TOT HET BOUWEN VAN GOEDKOPE WONINGEN, te Schelle, blijkens akte verleden voor notaris Paul Hellemans, destijds te Hemiksem, op 28 juli 1970, overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Antwerpen op # daarna, boek # nummer #. *De echtgenoten WOUTS-GROOTHUYS zijn ab intestato overleden, hij te Rumst op 5 december 2014, zij te Rumst op 18 december 2014, nalatende als hun enige wettige en voorbehouden erfgename hun enig kind mevrouw WOUTS Yvette Armanda, verkoper sub 1 in deze. De koper verklaart zich tevreden te stellen met deze eigendomsoorsprong en geen andere titel te vragen dan een uitgifte van deze akte. VERKOOP ACHTERGELEGEN TUINGROND De Gemeente Schelle verklaart te verkopen onder de gewone voorwaarden als naar recht en voor vrij en zuiver van alle bevoorrechte en hypothecaire schulden en lasten hoegenaamd, aan de koper, die aanvaardt, volgend onroerend goed: Beschrijving Gemeente SCHELLE Een perceel tuingrond gelegen achter de woning te Schelle, Leonard Vereyckenplaats 8, gekadastreerd volgens recente legger sectie B nummer #, voor een oppervlakte van # vierkante meter (# m²), met een oppervlakte volgens nagemeld splitsingsplan van drieënzestig vierkante meter zesentachtig vierkante decimeter (63,86 m²). Zoals voormeld goed als lot 22 afgebeeld en opgemeten staat op een splitsingsplan opgemaakt door de heer Ooms Dirk, beëdigd landmeter-expert, te Rumst, op 18 oktober 2013, welk plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimonium-documentatie onder refertenummer # en sindsdien niet meer gewijzigd werd. Hierna genoemd het goed sub 2. Oorsprong van eigendom *Voormeld goed hoort sedert meer dan dertig jaar te rekenen vanaf heden toe aan de Gemeente Schelle. De koper verklaart zich tevreden te stellen met deze eigendomsoorsprong. VOORWAARDEN Deze verkopen zijn toegestaan en aanvaard mits de volgende bedingen en voorwaarden: Eigendom Gebruik - Genot De verkopers verklaren dat de verkochte goederen niet verhuurd zijn en dat derden er evenmin enig gebruiksrecht op kunnen doen gelden. Het goed sub 2 werd gedesaffecteerd als openbaar domein ingevolge voormeld besluit van de Gemeenteraad van Schelle in zitting van #. De koper zal er vanaf heden de eigendom van hebben en het genot, door het vrij gebruik ervan, op last voor hem er alle taksen en belastingen van te dragen en te betalen te rekenen van laatstgemeld tijdstip. Vanaf zelfde datum gaat het risico over op de koper. Lasten De verkoper sub 1 verklaart dat aangaande het goed sub 1, geen verhaalbelastingen meer verschuldigd zijn voor reeds uitgevoerde werken. Indien dit toch het geval zou zijn, blijven deze belastingen ten laste van de verkoper sub 1. De verkoper sub 1 erkent het aandeel van de koper in de onroerende voorheffing van het lopende jaar ontvangen te hebben, waarvan kwijting. verslag gemeenteraad Pagina 8 van 34

9 Oppervlakte - Gebreken - Erfdienstbaarheden De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevonden op datum van de onderhandse overeenkomst respectievelijk op datum van de aankoopbelofte zonder dat de koper aanspraak kan maken tegen de verkopers op enige vergoeding, of op een vermindering van de hierna vastgestelde prijs noch wegens gebreken in de bouw, zichtbare of onzichtbare, sleet of een andere oorzaak, noch wegens gebreken aan de grond of aan de ondergrond, noch wegens misrekening in de hoger aangeduide oppervlakten; elk verschil tussen deze oppervlakten en de werkelijke, al overtrof het één twintigste, zal in het voordeel of nadeel van de koper blijven, zonder verhaal tegen de verkopers. De verkopers verklaren dat er bij hun weten geen verborgen gebreken bestaan. De koper verklaart uitdrukkelijk de bij deze verkochte goederen aandachtig bezocht te hebben. De goederen worden verkocht met al hun lijdende en heersende, durende en nietvoortdurende, zichtbare en onzichtbare erfdienstbaarheden waarmee deze belast of bevoordeeld zouden kunnen zijn. Het staat de koper vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico. De verkopers verklaren zelf geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in voor- of nadeel van de bij deze verkochte goederen en dat er bij hun weten geen andere erfdienstbaarheden zijn, behoudens deze hierna vermeld: 1) In de algemene voorschriften gehecht gebleven aan voormelde verkoopakte verleden voor notaris Paul Hellemans, destijds te Hemiksem, op 28 juli 1970, de eigendomstitel van het woonhuis, staat letterlijk vermeld hetgeen volgt: Artikel 3: Krachtens artikel 14 1, 8e van de wet van 27 juli 1956 maken de hieronder opgesomde verbodsbepalingen altijddurende erfdienstbaarheden uit ten laste van het verkochte goed en ten bate van al de andere goederen welke aan de maatschappij-verkoopster hebben toebehoord of toebehoren en die gelegen zijn te Schelle, Leonard Vereyckenplaats. Het is de kopers verboden: a) het verkochte goed te doen dienen voor andere doeleinden dan bewoning, behoudens uitdrukkelijke en geschreven afwijking, toegestaan door de maatschappij-verkoopster en behoorlijk goedgekeurd door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting; b) het gebouw en zijn aanhorigheden, evenals het gedeelte van de tuin die het gebouw van de openbare weg afscheidt, te wijzigen; c) enige afsluitingen, gebouwen of aanhorigheden, andere dan de bestaande, op te richten op de verkochte grond; d) het onroerend goed geheel of gedeeltelijk te doen of te laten dienen tot drankslijterij, spijshuis of herberg. Artikel 4: De kopers verbinden er zich toe, zowel voor zichzelf als voor hun eventuele rechtverkrijgenden: a) de andere ten laste van het verkochte goed gevestigde erfdienstbaarheden te eerbiedigen, onder meer diegene welke betrekking hebben op waterleidingen, riolen, telefoon, telegraaf, elektriciteitsleidingen en andere soortgelijke diensten; b) de onderhouds- en buitenschilderwerken uit te voeren waartoe de maatschappijverkoopster beslist heeft en dit volgens de haar verstrekte richtlijnen, onder haar toezicht en op de door haar bepaalde tijdstippen, of deze werken te laten uitvoeren door de maatschappij- verslag gemeenteraad Pagina 9 van 34

10 verkoopster na daartoe te zijn aangemaand per eenvoudige ter post aangetekende brief die gedurende de vijftien dagen zonder gevolg is gebleven; c) het snoeien en het periodieke onderhoud van de afsluithagen rond het verkochte goed evenals de bomen, boompjes, struiken en graspleinen in de stroken achteruitbouw aan de straatkant of terzijde uitsluitend te laten verrichten door toedoen en volgens de beslissingen van de maatschappij-verkoopster, alles op kosten van de eigenaar. [ ] Artikel 8: Het is de kopers verboden: a) de gevels, het houtwerk en de sloten, de deuren, de ramen, de kroonlijsten, de vensterluiken en het om het even welk geverfd oppervlak langs buiten, in een andere kleur te schilderen dan de kleur van de verf welke door toedoen van de maatschappij werd aangebracht; evenmin mogen de bepleisteringen met andere kleuren worden overschilderd; b) de hekjes te verplaatsen of te wijzigen, of ze in een andere kleur te verven. c) de omheiningen te verwijderen, er gaten in te maken of op enigerlei manier die omheiningen, hun tracé, hun structuur, hun samenstelling, hun vorm en hun behandeling te wijzigen; d) om het even wat te planten in de stroken van achteruitbouw aan de straatkant of terzijde, tot aan de achterbouwlijn der constructies, wanneer deze stroken van achteruitbouw tussen aan elkaar grenzende percelen niet afgesloten zijn; e) in de stroken van achteruitbouw andere voetpaden, wegeltjes of doorgangen aan te leggen dan de toegangsweg of de gangen welke door de ontwerper van de wijk zijn tot stand gebracht; wel mogen bloemen worden gekweekt indien de tuintjes zijdelings zijn afgesloten tussen belendende percelen; f) op enigerlei manier het tracé, de schikkingen evenals de breedte van deze toegangswegen of gangen te wijzigen of er bomen of boompjes van om het even welke soort op te planten; g) in de hoven en tuintjes bomen of struiken te verwijderen of te verplanten; h) andere dieren dan niet-gevaarlijke honden en katten te houden, of in de tuinen grote vogelkooien of duiventillen op te richten zonder de uitdrukkelijke en geschreven toestemming van de maatschappij-verkoopster te hebben bekomen. Artikel 9: De kopers zien uitdrukkelijk en voor altijd af van het recht bomen of jonge boompjes te doen vellen of snoeien welke geplant zijn in de streken van achteruitbouw, of nog de grens van belendende eigendommen of die zich zouden bevinden op andermans grond of op de grond van de maatschappij, van de gemeente of van de Staat, op minder dan 2 meter afstand van het gekochte goed, aangezien, aan de ene kant, al de beplantingen welke groeien in de wijk Leonard Vereyckenplaats en aan de andere kant, de architectuur evenals de tint van de gebruikte verf en van de aangewende materialen per definitie en door bestemming een tweevoudige esthetische en stedenbouwkundige erfdienstbaarheid uitmaken die onaantastbaar moeten blijven om redenen van het principe van de bescherming der landschappen en artistieke monumenten, zomede in naam van het algemeen belang. 2) De verkopers doen tevens opmerken dat tussen de tuinen van de huizenblokken gelegen aan de Leonard Vereyckenplaats en de Vlietstraat een doorgang met een breedte van 1,5 meter bestaat lastens en in voordele van de aanpalende eigendommen, welke doorgang afgebeeld wordt op voormeld splitsingsplan van 18 oktober verslag gemeenteraad Pagina 10 van 34

11 De koper wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen van de verkopers dienaangaande voor zover deze nog van toepassing zijn. Verzekeringspolis De verkoper sub 1 verklaart dat het goed sub 1 verzekerd is tegen brand en aanverwante risico s. De minuuthoudende notaris wijst de koper erop dat de brandverzekeringspolis van rechtswege vervalt drie maanden na heden, tenzij deze eerder wordt beëindigd. De koper erkent een exemplaar ontvangen te hebben van de polis of ingelicht te zijn omtrent de voorwaarden hiervan. Hij zal in voorkomend geval onmiddellijk het nodige doen voor het aangaan van een nieuwe polis, indien hij tegen brand en andere risico s wenst verzekerd te zijn. Nutsvoorzieningen De koper is verplicht vanaf de ingenottreding alle verbruik betreffende water- en elektriciteitsvoorziening over te nemen. Partijen dragen er samen zorg voor dat de meterstanden van het verbruik worden opgenomen en dat deze opname samen met de overdracht wordt gemeld aan de betrokken maatschappijen. De tellers, meters, leidingen en andere toestellen die in het goed geplaatst zijn en die aan derden toebehoren maken geen deel uit van deze verkoop. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening I. Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van partijen op artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De koper verklaart er kennis van te hebben door de opname van de tekst ervan in de onderhandse overeenkomst van 23 februari II. Ondergetekende notaris verklaart, bij toepassing van de artikelen juncto van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, op basis van de vastgoedinformatie van het gemeentebestuur van Schelle van 16 december 2014 en van #, dat de koper verklaart te hebben ontvangen: Wat betreft het goed sub 1: 1) dat voor voormeld goed volgende stedenbouwkundige vergunningen werden uitgereikt: - op 11 februari 1966 voor het bouwen van 24 eengezinswoningen + 2 woonblokken met 40 appartementen en 21 afzonderlijke garages. - op 28 juli 1967 voor het bouwen van appartementen. Volgens de afgeleverde kadastrale legger werd de opbouw van voormeld goed voltooid in het jaar ) dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van voormeld goed volgens het Gewestplan Antwerpen van 3 oktober 1979 is: woongebied. 3) dat voor voormeld goed geen dagvaardingen werden uitgebracht noch beslissingen werden gewezen overeenkomstig artikel of tot en met van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, waarbij de huidige verkoper of één van diens rechtsvoorgangers ingevolge stedenbouwkundige overtredingen sancties of herstelmaatregelen werden opgelegd. Blijkens de vastgoedinformatie van 16 december 2014 [zijn] de veranda en het tuinhuis [evenwel] onvergunde constructies. Deze kunnen enkel geregulariseerd worden door middel van een bouwvergunning en nadat de tuin werd overgekocht van de gemeente Schelle. De verkoper sub 1 verklaart dat er tot op heden geen proces-verbaal werd opgesteld met betrekking tot voormeld bouwmisdrijf. *De verkoper sub 1 gaat geen enkele verbintenis aan tegenover de koper in verband met voormeld bouwmisdrijf. Voormeld goed wordt dus verkocht met voormeld bouwmisdrijf, verslag gemeenteraad Pagina 11 van 34

12 zonder dat de verkoper sub 1 dienaangaande tot enige vrijwaring zal gehouden zijn ten aanzien van de koper en zonder verhaal van de koper tegen de verkoper sub 1. De koper verklaart van ondergetekende notaris de nodige toelichting te hebben gekregen van de mogelijke gevolgen die het bestaan van voormeld bouwmisdrijf voor de koper kan hebben. De verkoper sub 1 verklaart op 12 februari 2015 een regularisatieaanvraag te hebben ingediend bij de Gemeente Schelle. De kosten van de aanvraag van de regularisatievergunning komen te laste van de verkoper sub 1. 4) dat er op voormeld goed geen voorkooprecht rust als vermeld in artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 5) dat voor voormeld goed geen verkavelingsvergunning van toepassing is. 6) dat er overeenkomstig artikel , 2, 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor de overdracht van voormeld goed nog geen as-builtattest moest worden uitgereikt. Wat betreft het goed sub 2: 1) dat voor voormeld goed geen stedenbouwkundige vergunningen werden uitgereikt. 2) dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van voormeld goed volgens het Gewestplan Antwerpen van 3 oktober 1979 is: woongebied. 3) dat voor voormeld goed geen dagvaardingen werden uitgebracht noch beslissingen werden gewezen overeenkomstig artikel of tot en met van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, waarbij de huidige verkoper of één van diens rechtsvoorgangers ingevolge stedenbouwkundige overtredingen sancties of herstelmaatregelen werden opgelegd. 4) dat er op voormeld goed geen voorkooprecht rust als vermeld in artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 5) dat voor voormeld goed geen verkavelingsvergunning van toepassing is. 6) dat er overeenkomstig artikel , 2, 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor de overdracht van voormeld goed nog geen asbuiltattest moest worden uitgereikt. III. In toepassing van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heeft ondergetekende notaris bij aangetekend schrijven van # het College van Burgemeester en Schepenen van Schelle in kennis gesteld van het plan van de verdeling die uit onderhavige akte voortvloeit, van de aard van de onderhavige akte en van de bestemming van het verkochte goed. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft bij schrijven van $$$ hierop geantwoord als volgt: # OF Tot op heden heeft ondergetekende notaris hierop geen antwoord mogen ontvangen. De koper erkent door ondergetekende notaris er op te zijn gewezen dat voor de verdeling van de blok tuingronden geen verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning werd afgegeven en dat er geen zekerheid is wat betreft de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt. IV. Waar de publiciteit en de onderhandse overeenkomst voorafgaand aan deze authentieke akte niet beantwoordde aan de informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1, en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, verzaakt de koper hierbij uitdrukkelijk aan de nietigheidsvordering die hij terzake zou kunnen uitoefenen, gezien hij thans in het bezit is van alle door voormelde codex opgelegde informatie. Onteigening - Lijnrichting verslag gemeenteraad Pagina 12 van 34

13 De verkopers verklaren dat de verkochte goederen bij hun weten niet het voorwerp uitmaken: - van enige onteigening of dat er geen zelfs maar voorlopige plannen zouden bestaan om de eigendommen in de toekomst geheel of ten dele te onteigenen. - van specifieke urbanisatievereisten, waaronder lijnrichting of rooilijnplan. Inventaris De verkopers verklaren dat de verkochte goederen niet zijn opgenomen op de lijst van leegstaande gebouwen en/of woningen, de lijst ongeschikte en/of onbewoonbare woningen of de lijst van verwaarloosde gebouwen en/of woning. Risicozone voor overstroming De verkopers verklaren dat de verkochte goederen niet zijn opgenomen in een risicozone voor overstroming zoals bedoeld in artikel 129 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de Verzekeringen, en dat de koper zijn verzekeraar daarvan dient in te lichten. Dit gegeven zou immers tot gevolg kunnen hebben dat er een hogere verzekeringspremie voor het eigendom betaald dient te worden indien de verzekeraar dit gebied als risicovol zou beoordelen. Waterparagraaf De verkopers verklaren dat de verkochte goederen blijkens opzoeking op niet gelegen zijn in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied noch in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone zoals bedoeld in artikel 17bis van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. Voorkooprecht - Voorkeurrecht Recht van wederinkoop De verkopers verklaren te weten dat zulke rechten kunnen bestaan, waaronder: 1) een voorkooprecht, voorkeurrecht of recht van wederinkoop verleend door de eigenaar bij overeenkomst; 2) een voorkooprecht of recht van wederinkoop in het kader van de Vlaamse Wooncode (percelen bestemd voor woningbouw die ofwel gelegen zijn in een bijzonder gebied; ofwel gesloopt dienen te worden binnen een bepaalde termijn; ofwel opgenomen zijn op één van de inventarislijsten van verlaten, leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen en/of woningen; ofwel sociale huur- of koopwoningen zijn in de zin van artikel 84; ofwel indien de VHM, een sociale huisvestingsmaatschappij, de gemeente of het OCMW een contractueel/een zakelijk recht/een huurrecht van minimum negen jaar/een sociaal beheersrecht bezitten, dan wel renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken hebben verricht); 3) een voorkooprecht in hoofde van een pachter (voor zover deze laatste niet aan zijn rechten heeft verzaakt conform de pachtwet); 4) een voorkooprecht in hoofde van de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van ruilverkaveling; 5) een voorkooprecht in hoofde van het Vlaamse Gewest en/of erkende natuurverenigingen voor bos- en natuurreservaten en hun uitbreidingsperimeter, in het kader van natuurbehoud; 6) een voorkooprecht in hoofde van het Vlaamse Gewest, de Provincie of de Gemeente/Stad, krachtens ruimtelijke uitvoeringsplannen; 7) een voorkooprecht in hoofde van het Vlaams Gewest in afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones; 8) een voorkooprecht van de havenbedrijven; 9) een voorkooprecht inzake bevaarbare waterwegen en watergebonden gebied; 10) een voorkooprecht in havengebied, scheepvaart, Beheersmaatschappij Antwerpen mobiel, waterwegen of zeekanaal; verslag gemeenteraad Pagina 13 van 34

14 De verkopers verklaren dat er geen van toepassing zijn op de verkochte goederen, en dat er bij hun weten ook geen in voorbereiding zijn, wat tevens blijkt uit nazicht van het e- voorkooploket van Vlaamse voorkooprechten op datum van 11 maart De verkoper verklaart evenwel dat de Sociale Bouwmaatschappij Schelle, te Schelle, voorheen genaamd Plaatselijke Maatschappij tot het Bouwen van Goedkope Woningen, ingevolge voormelde verkoopakte van 28 juli 1970 over een conventioneel voorkooprecht beschikt op het goed sub 1. Bij aangetekend schrijven van 25 februari 2015 werd dit voorkooprecht door ondergetekende notaris aangeboden. De Sociale Bouwmaatschappij Schelle heeft bij schrijven van # verklaard het voorkooprecht niet uit te oefenen. Waterwingebied Vlaams Ecologisch Netwerk - Bosdecreet De verkopers verklaren dat de verkochte goederen niet gelegen zijn in een waterwingebied of beschermingszone, binnen een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) of binnen een gebied waar het bosdecreet van toepassing is. Bodemdecreet 1. De verkopers verklaren dat de gronden voorwerp van onderhavige akte bij hun weten geen risicogronden zijn. Daarmee wordt bedoeld dat op deze gronden geen risico inrichtingen gevestigd zijn of waren, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld overeenkomstig artikel 6 van het Bodemdecreet, wat bevestigd werd door het gemeentebestuur van Schelle in de vastgoedinformatie van 16 december 2014 en van #. 2. De koper verklaart, voor het geval bij het afsluiten van onderhavige overeenkomst en voor het verlijden van de notariële akte de verplichtingen die opgelegd zijn door artikel 101, 1 en 2 van genoemd Decreet, niet of niet volledig zouden nageleefd zijn, hij uitdrukkelijk verzaakt aan alle nietigheidsvorderingen die hij om die redenen zou kunnen instellen. Hij bevestigt dat hij in het bezit werd gesteld van de meest recent afgeleverde bodemattesten of van bodemattesten waarvan de inhoud identiek is aan de inhoud van het meest recent afgeleverde bodemattesten vooraleer de onderhavige akte ondertekend werd. 3. De inhoud van de bodemattesten die door OVAM werden afgeleverd op 26 november 2014 en op # en aan de koper werden meegedeeld, luiden als volgt: 2 Inhoud van het bodemattest De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen: 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 4. De verkopers verklaren, onverminderd de gegevens opgenomen in hogervermelde bodemattesten, met betrekking tot de verkochte goederen verder zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die verslag gemeenteraad Pagina 14 van 34

15 aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover voorgaande verklaring door de verkopers te goeder trouw afgelegd werden, neemt de koper de risico s van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de verkopers hiervoor niet tot vrijwaring gehouden zullen zijn. Onroerend erfgoed De verkopers verklaren dat de verkochte goederen bij hun weten: - niet opgenomen zijn in één van de inventarissen vermeld in artikel van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli niet het voorwerp uitmaken van enige voorlopige of definitieve beschermingsmaatregel als archeologische site, monument, cultuurhistorisch landschap, stadsgezicht of dorpsgezicht, of als overgangszone overeenkomstig de artikelen en volgende, noch als een erfgoedlandschap overeenkomstig de artikelen en volgende van genoemd decreet. Stookolietank De verkopers verklaren dat in de verkochte goederen noch een ondergrondse noch een bovengrondse stookolietank aanwezig is en dat er zich geen dergelijke opslaginstallatie bevindt die definitief buiten gebruik is gesteld. Elektrische Installaties De verkoper sub 1 verklaart dat het goed sub 1 een wooneenheid is in de zin van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 10 maart 1981, waarvan de elektrische installatie het voorwerp is geweest van een volledig controleonderzoek in de zin van artikel 271 van het Reglement. *Bij proces-verbaal van 17 november 2014 werd door ACA vzw, te #, vastgesteld dat de installatie niet voldoet aan de voorschriften van het Reglement. Ondergetekende notaris informeert de koper dat hij overeenkomstig artikel 274 van het Reglement verplicht is binnen twaalf maanden na voormeld controleonderzoek de elektrische installatie te laten herkeuren door dezelfde erkende instelling. De koper dient daartoe zijn identiteit mee te delen aan die erkende instelling. De koper erkent door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gesteld van zowel de sancties voorzien in het Reglement alsook de gevaren en aansprakelijkheden bij het gebruik van een installatie die niet voldoet aan de vereisten van het Reglement, alsook het feit dat de kosten van het in overeenstemming brengen van de installatie en van de herkeuring door de erkende instelling te zijner laste komen. De koper erkent een exemplaar van het proces-verbaal uit handen van de verkoper sub 1 ontvangen te hebben. Het goed sub 2 is geen wooneenheid in de zin van genoemd Reglement. Energieprestatiecertificaat Een geldig energieprestatiecertificaat werd opgemaakt met betrekking tot het goed sub 1 door energiedeskundige de heer Herregodts Erik (Globo Verde bvba, te Aartselaar) gedateerd van 21 november 2014 met vermelding van unieke code en met berekend energieverbruik van 627 kwh/m². De verkoper sub 1 en de koper verklaren uitdrukkelijk dat de koper vóór het verlijden van huidige akte op de hoogte werd gebracht van het bestaan en de inhoud van dit energieprestatiecertificaat. Het origineel van dit certificaat wordt heden door de verkoper sub 1 aan de koper overhandigd. Het goed sub 2 is geen wooneenheid in de zin van het Energie-besluit. verslag gemeenteraad Pagina 15 van 34

16 Postinterventiedossier Op vraag van ondergetekende notaris of voor hoger beschreven eigendommen reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de verkoper sub 1 ontkennend, en bevestigt hij dat er aan deze eigendommen reeds sinds 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier moest worden opgesteld. Premies Ondergetekende notaris informeert de koper over het bestaan van eventueel te verkrijgen premies, met verwijzing naar onder andere en De voorwaarden en formaliteiten daarvoor dienen zelf door de koper nagegaan/vervuld te worden. BIJZONDERE VOORWAARDEN De verkopers verklaren dat er geen bijzondere voorwaarden rusten op de verkochte goederen en dat zij er geen hebben toegestaan. Zij wijzen bovendien alle verantwoordelijkheid af voor de bijzondere voorwaarden die zouden kunnen bestaan in hoofde van de vorige eigenaars. PRIJS Voormeld goed sub 1 De verkoper sub 1 en de koper verklaren dat de verkoop van voormeld goed sub 1 toegestaan en aanvaard werd mits de prijs van HONDERDZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDÉÉNENTWINTIG EURO ( ,00), welke de verkoper sub 1 verklaart ontvangen te hebben van de koper als volgt: - voorafgaandelijker dezer, een voorschot van NEGENDUIZEND EURO ( 9.000,00). - op heden, het saldo van HONDERDÉÉNENZESTIGDUIZEND VIER-HONDERDÉÉNENTWINTIG EURO ( ,00). Waarvan de verkoper sub 1 kwijting verleent onder voorbehoud van inning en dubbel uitmakend met de kwijting tot het reeds gegeven voorschot. Voormeld goed sub 2 De verkoper sub 2 en de koper verklaren dat de verkoop van voormeld goed sub 2 toegestaan en aanvaard werd mits de prijs van NEGENDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENZEVENTIG EURO ( 9.579,00), welke de verkoper sub 2 op heden verklaart ontvangen te hebben van de koper. Is hier tussengekomen, mevrouw RYPENS Nicole #, financieel beheerder van de Gemeente Schelle, wonende te #, welke erkent voormelde prijs van negenduizend vijfhonderdnegenenzeventig euro ( 9.579,00) ontvangen te hebben van de koper en welke daarover in naam van de Gemeente Schelle kwijting verleent. OORSPRONG VAN DE GELDEN Ondergetekende notaris stelt vast dat de betaling van voormelde verkoopprijzen verricht werd als volgt: - het voorschot van negenduizend euro ( 9.000,00): middels overschrijving van BNP Paribas Fortis-rekening nummer BE op naam van de koper naar BNP Paribas Fortis-derdenrekening nummer BE op naam van geassocieerde notarissen Hilde Hellemans & Isabel Claessens. - het saldo van honderdéénenzestigduizend vierhonderdéénentwintig euro ( ,00) en de prijs van negenduizend vijfhonderdnegenenzeventig euro ( 9.579,00) middels: verslag gemeenteraad Pagina 16 van 34

17 FISCALE VERKLARINGEN BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE Ondergetekende notaris verklaart lezing gedaan te hebben van artikel 62, paragraaf 2, en artikel 73 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde. De verkoper sub 1 verklaart niet onderworpen te zijn aan deze belasting en geen onroerend goed te hebben verkocht binnen de vijf jaar onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, noch deel uit te maken van een vereniging welke onderworpen is aan deze belasting. *De verkopers sub 2 verklaart belastingplichtige te zijn voor de toepassing van de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE OF *De verkopers sub 2 verklaart geen belastingplichtige te zijn voor de toepassing van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. REGISTRATIEBELASTING Kadastraal inkomen Het basis kadastraal inkomen van de verkochte goederen bedraagt in totaal #. De verkoper sub 1 verklaart dat bij zijn weten het kadastraal inkomen niet in herziening is en dat hij aan de verkochte goederen geen werken heeft uitgevoerd die van die aard zijn dat zij tot een dergelijke herziening aanleiding kunnen geven. Klein beschrijf # Verhoogd abattement # Meeneembaarheid door verrekening # Meeneembaarheid door teruggave # MEERWAARDEBELASTING De verkoper sub 1 erkent dat zijn aandacht werd gevestigd op de bepalingen van de artikelen 90 en volgende van het Wetboek van Inkomstenbelastingen inzake de belasting op de meerwaarde van onroerende goederen. RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN) Het recht bedraagt vijftig euro ( 50,00). SLOTBEPALINGEN Bekwaamheid De aanwezige partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet getroffen te zijn door enige maatregel die een onbekwaamheid tot gevolg heeft, zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, verklaring van bestuursongeschiktheid. Zij verklaren tevens geen verzoekschrift te hebben ingediend welke een onbekwaamheid tot gevolg kan hebben. Verwijzing naar vroegere notariële akten Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de vroeger verleden akten waarnaar in deze akte werd verwezen en waarbij vermeld werd dat de koper ervan een kopie heeft ontvangen, beschouwd moeten worden als één geheel vormend met onderhavige akte, om samen als authentieke akte te gelden. De koper ontslaat ondergetekende notaris van het voegen van een kopie van die akten bij de uitgifte van de eigendomstitel, daar hij deze reeds samen met het ontwerp van akte ontvangen heeft. verslag gemeenteraad Pagina 17 van 34

18 Ontslag van ambtshalve inschrijving De hypotheekbewaarder wordt door de partijen in deze uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving dezer, om welke reden ook. Kosten De kosten, rechten en erelonen zijn ten laste van de koper. De kosten die evenwel betrekking hebben op de leveringsplicht zijn ten laste van de verkoper. De verkoper sub 1 draagt het aandeel in de kosten van de splitsingsplan, hetzij #, waarover voornoemde financieel beheerder van de Gemeente Schelle kwijting verleent. Keuze van woonst Voor de uitvoering van onderhavige akte verklaren de partijen-natuurlijke personen woonst te kiezen in hun hierboven respectievelijk vermelde woonplaatsen. De Gemeente Schelle kiest woonst te Schelle, Fabiolalaan 55. Burgerlijke staat Ondergetekende notaris bevestigt: a) om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Hypotheekwet dat de namen, voornamen, rijksregisternummers, plaatsen en data van geboorte en woonplaatsen van de partij-en-natuurlijke personen zoals hierboven vermeld, overeenstemmen met hun identiteitskaarten en de gegevens van het rijksregister. b) om te voldoen aan de verplichtingen van de Organieke Wet Notariaat dat de identiteit van de comparanten hetzij haar bekend is, hetzij haar werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen De comparanten erkennen dat hen door ondergetekende notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat. Draagwijdte van authentieke akte Partijen verklaren en bevestigen uitdrukkelijk dat onderhavige akte de juiste en definitieve weergave is van de bedoeling en onderlinge overeenkomst van partijen zelfs indien de bedingen en voorwaarden van de akte zouden afwijken van of zelfs onverenigbaar zouden zijn met deze vermeld in voorafgaande overeenkomst(en). WAARVAN AKTE *Opgemaakt en verleden te Hemiksem op datum als voormeld. OF *Opgemaakt en verleden op het Gemeentehuis te Schelle, Fabiolalaan 55. De partijen verklaren en erkennen: 1. ieder een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer, namelijk op #. 2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp. 3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de comparanten. verslag gemeenteraad Pagina 18 van 34

19 Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met mij, notaris.". Artikel 2: Burgemeester Rob Mennes en waarnemend gemeentesecretaris Betty Van Cauteren te machtigen om de documenten inzake deze verkoop te ondertekenen. 5. Overeenkomst inzake een verkoop en vestiging van een erfdienstbaarheid ten behoeve van openbaar nut ten voordeel van Aquafin nv: goedkeuring De gemeenteraad, Gelet op het decreet dd. 28/04/1993 houdende het administratief toezicht; Gelet op artikel 28 en 42 van het gemeentedecreet; Gelet op het Aquafin project Afkoppeling Steenwinkelstraat ; Overwegende dat Aquafin enerzijds voor de uitvoering van dit project nog een aantal gronden dient te verwerven in functie van de aanleg van grachten als RWA-leiding, en anderzijds een erfdienstbaarheid langsheen deze RWA-leiding dient te vestigen i.f.v. het onderhoud ervan; Overwegende dat uit het innemingsplan van Aquafin blijkt dat een van die te verwerven gronden, m.n. het lot 37 van het innemingsplan, deel uitmaakt van een perceel grond gelegen Noeversenbos ZN, kadastraal gekend afd. 1 sectie B nr. 184K en zijnde een perceel weiland en dijk langsheen de Bovenvliet; Overwegende dat voormeld lot 37 een gedeelte weiland en gracht betreft en een oppervlakte van 15m² heeft; Overwegende dat voormeld lot 37 geheel gelegen is in een natuurgebied, volgens het gewestplan Antwerpen dd. 03/10/1979; Overwegende dat er naast de verwerving van voormeld lot 37 ook sprake is van de vestiging van een erfdienstbaarheid overheen een strook met een breedte van 4 m te rekenen vanaf de grens met voormeld lot 37; Gelet op het schattingsverslag dd. 29/09/2014 opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Guy Aendenboom; Gelet op het met betrekking tot voormeld lot 37 ingevuld typeformulier 'Waardebepaling van onroerend goed'; Gelet op het ontwerp van verbintenis 'RWA LEIDING VERBREDING EN AANLEG - VERKOOPBELOFTE EN VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID RWA', opgemaakt door Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en houdende de belofte van de gemeente Schelle aan Aquafin inzake het toestaan van de voormelde verwerving en vestiging van een erfdienstbaarheid; Overwegende dat deze verbintenis geldig is voor een termijn van 1 jaar vanaf de datum van ondertekening; Gelet op het ontwerp van overeenkomst met betrekking tot de vergoeding van de uitwinningsschade; Overwegende dat er kan ingestemd worden met het voormelde ontwerp van verbintenis en ontwerp van overeenkomst; Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen gemachtigd moet worden om de documenten inzake deze overdracht te ondertekenen; Beslist: Goedgekeurd Met 18 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Gilbert Van de Vreken, Aline Ams, Staf Van Frausem, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Karl Van Hoofstat, Philippe Van Bellingen, Linda Van der Auwera, Walter Lembrechts, Pieter Smits, Iris Bierque, Andrea Adriaensens, Chrisje Van Hoof, Koen Vaerten en Nicole Haerenout) verslag gemeenteraad Pagina 19 van 34

20 Artikel 1: Goedkeuring te hechten aan het hierna vermelde ontwerp van verbintenis: "Aquafin W009 Dijkstraat AARTSELAAR Inn. 037 Ondergetekende : Gemeente Schelle Fabiolalaan SCHELLE hiernagenoemd de "EIGENAAR", RWA LEIDING VERBREDING EN AANLEG - VERKOOPBELOFTE EN VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID RWA verbindt er zich toe te verkopen aan de naamloze vennootschap AQUAFIN, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2630 Aartselaar, Dijkstraat 8, met RPR een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ongeveer 15 m² te nemen in het perceel gelegen te Schelle en kadastraal bekend als 1e afdeling, sectie B, nr. 184 K (zie grafisch plan), mits een prijs van 112,05 Euro. (honderd en twaalf euro en vijf cent) Zonet vermeld perceel wordt gebruikt (het onnodige doorhalen): 1) door mezelf; 2) door (naam en adres van eventuele huurder, vruchtgebruiker, enz.) In het raam van artikel 686 en volgende van het Burgerlijk Wetboek worden bij huidige titel ten gunste van het heersend erf en ten laste van het hierboven vermeld perceel(en), eigendom, lijdend erf genoemd, de volgende zakelijke eeuwigdurende erfdienstbaarheden gevestigd en dit ten laste van het lijdend erf, en niet van de persoon, ten behoeve van de aanleg en de uitbating in bovenvermeld over te dragen deel van het perceel(en) van een gedeelte van regenweerafvoer infrastructuur (hierna RWA infrastructuur genoemd). De erfdienstbaarheid zal gevestigd worden op een breedte van 4 m en over een lengte van 8 m, zoals aangeduid in groene kleur op grafisch plan. Voor de vestiging van deze erfdienstbaarheid wordt een vergoeding betaald van 158,40 Euro (honderd achtenvijftig euro en veertig cent). De vergoeding wordt dan in totaal 270,45 Euro verslag gemeenteraad Pagina 20 van 34

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL

STATUTEN RES. KARUNA Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL Het jaar tweeduizend dertien. Op zeven november. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo. ZIJN

Nadere informatie

Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP

Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP BIJLAGE Bijlage nr. 1 Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP Dossier : BP/2121146-1 Repertorium : Het jaar tweeduizend twaalf,

Nadere informatie

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Basisakte - 2014 - AL - 11-00-0224/006 Rep.nr. 2014/ Heden BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Voor mij, Dominique VERHAEGHE,

Nadere informatie

RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg

RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg STATUTEN ============================================================= Het jaar tweeduizend en twaalf. Op * Voor mij, Steven Fieuws,

Nadere informatie

BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE

BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE Notaris Joost EEMAN Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een bvba Oudenaardsesteenweg 50 9000 GENT BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE Repertoriumnummer: 1253 Datum: 24/10/2011 Dossier: jdv/10341

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28

STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28 Datum : Rep. : Dossier : 11-00-0291/001 STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28 HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF Op Voor ons, Meester Christophe VANDEURZEN, geassocieerd notaris

Nadere informatie

AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4. STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22

AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4. STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22 19031 16708 AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4 STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22 Het jaar TWEEDUIZEND EN ZES. Op zes september. Voor Ons, Meester

Nadere informatie

D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De

D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De 1 Rep.n : BASISAKTE D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De naamloze vennootschap "DRIEMO", met

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81 TITEL I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING...6 I.I. A. DE COMPARANTEN ZIJN EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:...6 I.I.B. DE COMPARANTEN ZIJN EVENEENS EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:..7 I.2. PROJECT VOOR

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE

BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE 1 BASISAKTE PARK COLMAN RESIDENTIE TER WILGE EN TER LINDE Dos 7070 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF. Op 23 FEBRUARI Voor mij * HUGO TACK * CATHERINE DE MOOR, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap

Nadere informatie

DE VERKOOPOVEREENKOMST

DE VERKOOPOVEREENKOMST DE VERKOOPOVEREENKOMST Deze tekst kan als toelichting gebruikt worden bij het algemeen model van de verkoopovereenkomst, opgenomen op deze website, en is bruikbaar voor de verkoop van zowel gronden, woningen

Nadere informatie

Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985. STATUTEN Residentie Roboss

Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985. STATUTEN Residentie Roboss Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel op neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985 STATUTEN Residentie Roboss HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF. Op negen augustus, om vijftien uur. Voor ons, Meester

Nadere informatie

Rep. Doss 213-1804 PF-JVH ROG 50,00 Datum ##/##/2014 Basisakte Bijlagen: # Over te schrijven:

Rep. Doss 213-1804 PF-JVH ROG 50,00 Datum ##/##/2014 Basisakte Bijlagen: # Over te schrijven: Rep. Doss 213-1804 PF-JVH ROG 50,00 Datum ##/##/2014 Basisakte Bijlagen: # Over te schrijven: In het jaar tweeduizend veertien. Op #. Voor mij, Christophe Blindeman, geassocieerd notaris in de burgerlijke

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN.

u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op tweeëntwintig oktober. Voor Ons, Meester Danny GEERINCKX,

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie