LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030"

Transcriptie

1 LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 Resultaten van de nulmeting

2 LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 Resultaten van de nulmeting Index 1 voorwoord door M. Ridouani... 2 Inleiding door P.T. Jones... 3 Nulmeting... 4 toekomst... 5 Projectpartners Publicatie Leuven Klimaatneutraal 2030 LKN 2030

3 foto Rob Stevens Mohamed Ridouani, Schepen van Milieu, stad Leuven Beste Leuvenaar, Het klimaat is wereldwijd aan het veranderen. Dat is een feit dat herhaaldelijk door wetenschappers is vastgesteld en gesignaleerd. Grote boosdoeners in dit proces zijn de broeikasgassen zoals CO ². Die zorgen voor een opwarming van onze aarde. Steden wereldwijd veroorzaken 70 procent van de uitstoot van deze broeikasgassen en spelen daarom een hoofdrol in de strijd tegen de klimaatverandering. Begin dit jaar startte de stad het ambitieuze project Leuven Klimaatneutraal Leuven wil haar verantwoordelijkheid opnemen en haar impact op de klimaatverandering wegnemen. Door een verregaand plan op te stellen rond energiebesparing, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en consumptie willen we een klimaatneutrale stad worden. De stad startte een intensieve samenwerking op met de KU Leuven en enkele bedrijven om een klimaatplan op te stellen. Hoe we dit precies gaan aanpakken, lees je verder in deze brochure. De start is alvast genomen met de uitvoering van de nulmeeting. De resultaten hiervan vind je ook in deze brochure is een ambitieuze streefdatum, maar als vernieuwende slimme stad hebben we alle troeven in handen om dit waar te maken. We zijn het aan onszelf en de volgende generaties verplicht om onze stad uit te bouwen tot een gezonde groene stad die lang meegaat. We moeten met andere woorden duurzaam ontwikkelen. Ik hoop dit samen met jullie te doen en verder te bouwen aan Leuven Klimaatneutraal foto Brecht Goris 2 3

4 foto Rob Stevens Peter Tom Jones, KU Leuven, Coördinator LKN 2030 Leuven Klimaatneutraal 2030: draagvlak, daadkracht én wetenschappelijke onderbouw De opwarming van de aarde wordt meer en meer erkend als een van de grootste problemen waar de wereld vandaag en in de toekomst mee te kampen zal hebben. De gevolgen van een stijgend zeeniveau, meer extreme weersfenomenen (zoals hitte, droogte en overstromingen) en nieuwe klimaatpatronen worden nu reeds duidelijk. Daarover is bijna iedereen het vandaag eens, op enkele verloren gelopen klimaatsceptici na. De totstandkoming van een internationaal, wettelijk bindend klimaatakkoord met voldoende ambitieuze doelstellingen is daarom essentieel. Alleen op die manier zal de wereldgemeenschap er in kunnen slagen de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen tot een veilig niveau. Na de faliekante mislukkingen op de voorbije VNklimaatconferenties in Kopenhagen (2009), Cancun (2010) en Durban (2011) is het echter duidelijk geworden dat een nieuw mondiaal akkoord nog niet voor morgen zal zijn. Pas ten vroegste in 2020 verwacht men dat er mondiale, wettelijk bindende afspraken zullen moeten worden nagekomen. In dit vacuüm van 8 jaar tussen het einde van het Kyotoakkoord in 2012 en de opstart van een nieuw akkoord in 2020 kan de opwarming van de aarde zich grotendeels ongehinderd verder zetten. Het beperken van de temperatuurstijging tot maximum twee graden Celcius (de zogenaamde veilige grens) is zo goed als onmogelijk geworden. Dat betekent wellicht dat de gevolgen van de klimaatverandering in de toekomst nog meer de krantenkoppen zullen domineren. Tot zover het slechte nieuws. 4 foto Brecht Goris 5

5 Stedelijk beleid als reddingsboei? Anderzijds is er vandaag ook een parallel proces aan de gang dat wél zeer hoopvol is. Daarbij worden wereldwijd klimaatinitiatieven genomen vanuit wijken, bedrijven, steden en provincies. Het C40 Cities Network, een initiatief dat onder zijn leden enkele van de meest vooraanstaande wereldsteden telt, loopt hierin voorop. In Europa werd het EU Burgemeestersconvenant opgesteld, waarbij steden verbintenissen aangaan die de ambitie hoger stellen dan de huidige EU klimaatwetgeving. Ook in Vlaanderen traden diverse steden toe tot dit convenant, waaronder ook de stad Leuven. Steden consumeren meer dan 60 procent van s werelds energie en zijn verantwoordelijk voor 70 procent van de mondiale CO 2 emissies. Als steden een belangrijk deel van het probleem zijn, vormen zij ook een groot deel van de oplossing. De strijd tegen de klimaatverandering zal gewonnen of verloren worden in de stad. Een korte geschiedenis van Leuven Klimaatneutraal 2030 Vanuit deze optiek en mee geïnspireerd door Provincie Limburg brak ondergetekende tijdens een lezing op 21 december 2010 in de Leuvense Schouwburg een lans voor het idee om Leuven klimaatneutraal te maken. Met klimaatneutraal bedoelen we dan letterlijk dat er op het Leuvense grondgebied geen netto uitstoot meer mag zijn van (menselijke) broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO 2 ), methaan of lachgas. In de maanden daarop herhaalde ik deze oproep nog verschillende keren en moest vaststellen dat er relatief weinig enthousiast op gereageerd werd. En toch. Toen schepen van Milieu Mohamed Ridouani in het idee begon te geloven, veranderde de situatie snel. Wanneer dan ook twee zwaargewichten van de KU Leuven professor Koen Debackere en professor emeritus Jef Roos hun steun uitspraken ging de bal helemaal aan het rollen. Op 24 mei 2011, tijdens het MO*debat in het Leuvense Wagehuys, ondertekende tot grote verbazing van de vele aanwezigen de schepen van Milieu een intentieverklaring om Leuven klimaatneutraal te maken tegen In deze intentieverklaring werd ondermeer opgenomen dat de stad en de universiteit een huwelijk zouden sluiten om dit ambitieuze project samen te realiseren. Daaropvolgend werd op 14 juni 2011 door de Leuvense stadsoverheid en de KU Leuven beslist om een gezamenlijk traject op te zetten. foto Martin Vos foto Rob Stevens 6 7

6 De bijkomende voordelen van klimaatneutraliteit Zowel de stad als de universiteit begrepen snel dat Leuven, als compacte provinciestad met een geëngageerde bevolking, een ambitieus bestuur, een bruisend Klimaatforum, tal van vooruitstrevende ondernemers en een toonaangevende universiteit, alle troeven in handen heeft om een klimaat en duurzaamheidskoploper in Europa te worden. In plaats van de klimaatuitdaging alleen als een last te zien, kan Leuven de klimaatkwestie beschouwen als een ongeziene opportuniteit. De stad klimaatneutraal maken is een katalysator voor de overgang naar schone technologieën (energie, transport, materialen, gebouwen) en een sterke economie. Veerkracht, kennisopbouw en verspreiding, jobcreatie, gezonde levensomstandigheden, energieen materialenonafhankelijkheid zijn daarbij de zogenaamde secundaire voordelen die samengaan met een ambitieus (stedelijk) klimaatbeleid. Dat verklaart waarom het project Leuven Klimaatneutraal 2030 ook snel financiële steun verkreeg van tal van andere stakeholders in Leuven. Unieke methodiek Het projectvoorstel Leuven Klimaatneutraal 2030 (of kortweg LKN 2030) werd begin februari afgewerkt. In dit project van één jaar (van februari 2011 tot februari 2012) moet aan het einde van de rit een concreet, haalbaar en financieel realistisch actieplan voorgesteld worden om Leuven klimaatneutraal te maken tegen Vanaf februari 2012 begint dan het echte werk, namelijk het uitvoeren van de maatregelen die in het plan worden voorgesteld. Om ervoor te zorgen dat het actieplan gedragen zal worden door de Leuvense politiek (over de partijgrenzen heen), het Leuvense bedrijfsleven, de academische instellingen en de civiele samenleving, werd voor een unieke procesaanpak gekozen. Drie kernwoorden springen daarbij in het oog: draagvlak, daadkracht en wetenschappelijke onderbouw. Om draagvlak te hebben is er echte betrokkenheid en participatie nodig, ook tijdens de opmaak van plannen. Zonder draagvlak lopen zelfs de beste plannen te pletter tegen de muur van onverschilligheid. In LKN 2030 wordt die betrokkenheid gecreëerd door projecten als Leuven Overmorgen en de oprichting van een Leuvens Klimaatparlement (zie Kadertekst 1) waar kritische burgers de LKN 2030plannen kunnen bekritiseren en alternatieve voorstellen kunnen geven. Daarnaast werden er zes thematische cellen opgericht (energie, gebouwen en gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en natuur, consumptie, transitie en participatie) (zie Kadertekst 2). Elke cel verenigt ongeveer 25 specialisten uit de maatschappelijke vierhoek (stadsoverheid, kennisinstellingen, ondernemerswereld en middenveld). Deze cellen komen regelmatig samen om frisse ideeën voor het LKN 2030actieplan aan te reiken. De cellen reflecteren ook over de plannen die vanuit het projectteam worden opgesteld. De daadkracht wordt gegarandeerd via een inmiddels opgestarte Leuvense G20 (zie Kadertekst 3). Het betreft twintig visionaire sleutelfiguren uit het Leuvense bedrijfsleven, het middenveld (inclusief de culturele sector), de stad en de kennisinstellingen. Deze mensen hebben de ideeën én de maatschappelijke posities om nieuwe marsrichtingen aan te geven. Ten slotte is er in dit project gekozen voor een degelijke wetenschappelijke onderbouw. Naast het inhuren van een professioneel studiebureau (Futureproofed) worden ook een tiental KU Leuven professoren actief betrokken. Zij staan garant voor het wetenschappelijke karakter van de resultaten die uit het project LKN 2030 moeten voortvloeien. Kadertekst 1: Leuven Overmorgen en het Leuvens Klimaatparlement Als Leuven tegen 2030 een klimaatneutrale stad wil worden, moet iedereen zijn steentje bijdragen. Met de organisatie van een Leuvens Klimaatparlement onderzoeken we welke acties de Leuvense burger noodzakelijk vindt voor het actieplan Leuven Klimaatneutraal We bouwen met het Klimaatparlement verder op de ervaring met de woonkamergesprekken van het project Leuven Overmorgen. De woonkamerambassadeurs worden nu echte klimaatambassadeurs die met hun gezin, straat of organisatie acties formuleren om minder broeikasgassen uit te stoten. Tijdens een klimaatgesprek bij de klimaatambassadeur thuis formuleert men de engagementen die men zelf wil aangaan, maar omschrijft men ook de gewenste inzet van andere actoren (bijvoorbeeld het Leuvense stadsbestuur) die noodzakelijk of ondersteunend zijn voor het realiseren van deze acties. De klimaatambassadeurs bespreken de verzamelde ideeën tijdens het klimaatparlement op 15 december Klimaatambassadeurs gaan in dialoog met de experts die het klimaatactieplan opstellen. Samen leggen ze de actiepunten vast die de Leuvense burger zullen helpen om hun engagementen op te nemen in het project Leuven Klimaatneutraal Deel uitmaken van het Klimaatparlement of deelnemen aan een klimaatgesprek? [Geert Vanhorebeek] 8 9

7 Kadertekst 2: De thematische cellen De samenstelling van de G20 is als volgt: Van bij de start was het de bedoeling om het Leuvense middenveld en de mensen die concreet impact kunnen hebben via projecten op het terrein, actief te betrekken bij de voorbereiding van de actieplannen voor Leuven Klimaatneutraal. Er werden zes thema s geselecteerd, waarrond telkens een thematisch cel werd opgericht. Deze zes thema s zijn: gebouwen en gebouwde omgeving, mobiliteit, consumptie, energie, natuur en landbouw en ten slotte transitie en participatie. In elke cel zijn mensen betrokken uit onder meer de bedrijfswereld (bijvoorbeeld gebouwbeheerders), uit het sociaalculturele middenveld, onderzoekswereld, overheden en ngo s. De thematische cellen overlegden reeds twee maal. Ze wisselden ook onderling hun bevindingen uit op een eerste ronde tafel op 15 juni Ze kunnen rekenen op de ondersteuning van wetenschappelijke experts vanuit KU Leuven voor elk van deze domeinen. [Yanti Ehrentraut ] Louis Tobback, Carl Devlies, Mohamed Ridouani en Veronique Charlier (stad Leuven) Koen Debackere, Johan Kips, Jef Roos, Peter Tom Jones en Han Vandevyvere (kennisinstellingen) Patrick Willems, Peter van Biesbroeck, Francy Peeters, Luc Van den Hove, Karen Rombaut, Jo Vandenbergh, Rudy Van Beers en Serge de Gheldere (bedrijfsleven) Hans Bruyninckx, Steven Vandervelden, Lieve Polfliet, Erik Beatse en David Dessers (maatschappelijk middenveld) Kadertekst 3. De G20 van LKN 2030 De G20 van Leuven Klimaatneutraal is een groep van een twintigtal beleidsmakers uit de Leuvense bedrijfswereld, het sociaalculturele middenveld, het stadsbestuur, de universiteit en universitaire ziekenhuizen. Hier worden de strategische keuzes om te komen tot een klimaatneutrale stad voorbereid op het hoogste niveau. Op de eerste top, die op 11 juni 2012 plaatsvond in Abdij van Park, bespraken de leden de redenen om te komen tot een klimaatneutrale stad en de belangrijkste waarden die bij een dergelijk project moeten worden gerespecteerd. Van deze top onthouden we een grote wil om te streven naar een kwalitatieve stad voor de generaties die na ons komen. [Kristine Verachtert] foto Rob Stevens 10 11

8 Leeswijzer In deze publicatie worden de resultaten van de nulmeting voorgesteld. Om te weten hoever de stad Leuven nog verwijderd is van klimaatneutaliteit moeten we eerst zicht krijgen op de huidige situatie. Hoe groot zijn de broeikasgasemissies vandaag in Leuven? Welke sectoren zijn verantwoordelijk voor die emissies? Waar zijn de grote slokoppen? Meten is weten. Het vormt de eerste noodzakelijke stap om de meest relevante klimaatmaatregelen uit te werken. In dit boekje kan de lezer de opmerkelijke resultaten voor Leuven bekijken. Doorheen deze publicatie zijn er ook korte interviews opgenomen met leden van de G20 evenals met trekkers van de thematische cellen. Ten slotte biedt Han Vandevyvere, wetenschappelijk coördinator van LKN 2030 een overzicht van de hoofdlijnen van wat u nog van dit project mag verwachten. Om Leuven daadwerkelijk klimaatneutraal te maken, hebben wij vele duizenden klimaatambassadeurs nodig. Wij hopen dat deze publicatie u inspireert om de klimaatneutrale rangen in Leuven te vervoegen. Alvast veel leesplezier. foto Brecht Goris 12 13

9 foto uit archief foto Rob Stevens Jan Aerts, Futureproofed Peter Tom Jones, KU Leuven, Projectcoördinator LKN 2030 De nulmeting: wat is de situatie in Leuven vandaag? Leuven klimaatneutraal in 2030 ofwel LKN 2030? Om te weten in welke mate de stad daar van verwijderd is en waar ze zo effectief mogelijk moet ingrijpen, moet de huidige stand van de broeikasgasemissies gekend zijn. De nulmeting leert welke impact Leuven heeft op het klimaat en welke sectoren de grootste uitstoot voor hun rekening nemen. De nulmeting vormt de basis voor het uitwerken van de scenario s en het formuleren van de aanbevelingen die moeten uitmonden in een gedetailleerd actieplan begin foto Brecht Goris 14 15

10 1 Wat is een nulmeting? Karen Rombaut, AB InBev foto Rob Stevens Leuven Klimaatneutraal kan niet alleen de leefbaarheid van de stad versterken, maar kan Leuven ook sterker internationaal profileren. Dat is zowel voor de universiteit, het toerisme als de lokale bedrijven van belang. Ik zie Leuven Klimaatneutraal vooral als een belangrijke kans om met de betrokken bedrijven werk te maken van een duurzame omgang met natuurlijke grondstoffen en van duurzame investeringen die renderen op lange termijn. Het project biedt een unieke opportuniteit om kennis vanuit de universiteit, IMEC en de industrie samen te brengen en best practices uit te wisselen. Dat strookt helemaal met het feit dat Leuven een kennisstad is. Leuven klimaatneutraal maken, is een ambitie die het stadsbestuur en de KU Leuven, samen met hun partners, tegen 2030 wensen waar te maken. Om te weten hoever de stad nog van dit doel verwijderd is, welke weg ze nog moet afleggen en waar ze vooral moet ingrijpen, is een referentiepunt via een nulmeting niet alleen nuttig maar onontbeerlijk. Meten is weten. De nulmeting brengt de huidige stand van de Leuvense broeikasgasemissies in kaart. Ze geeft weer welk aandeel iedere sector hierin heeft. Cruciaal voor een nulmeting is de afbakening van het te bestuderen gebied. Voor het project LKN 2030 werd gekozen voor Groot Leuven: dit is Leuven samen met zijn vijf deelgemeentes: KesselLo, Heverlee, Wilsele, Wijgmaal en Haasrode. Ons engagement binnen Leuven Klimaatneutraal komt niet uit de lucht vallen. Milieu is een van de drie pijlers van ons Better World programma waarmee we een sterke, duurzame wereldwijde onderneming wensen uit te bouwen. Een project dat van onze wereld een betere plaats om te leven wil maken past dan ook volledig binnen deze filosofie. Onze Leuvense brouwerij valt trouwens al jaren onder het Europese emissiehandelsysteem. In dat kader heeft de brouwerij een Vlaamse Benchmark Convenant ondertekend, waarin we ons engageren om deel uit te maken van de wereldtop in energieefficiëntie voor brouwerijen. Die wereldtop hebben we intussen bereikt, maar dankzij uitdagende interne milieudoelstellingen blijven we voortdurend investeren in technologie en managementsystemen om het energieverbruik en onze CO2emissies verder terug te dringen. Ook binnen onze logistieke afdeling hebben we duidelijke engagementen en doelstellingen om onze transporten en werking van magazijnen te optimaliseren om brandstofverbruik en CO2 emissies te verminderen. Daarnaast hoort bij een nulmeting uiteraard de keuze voor een geschikt referentiejaar, dat als betrouwbaar vergelijkingspunt moet dienen. Als referentiepunt voor de emissies werd na een uitgebreide discussie binnen het LKN 2030projectteam uiteindelijk gekozen voor het jaar Het referentiepunt moet zo goed mogelijk de toestand van vandaag weerspiegelen. De meest recente data over energieverbruik en emissies die op het moment van de studie beschikbaar waren, dateren immers van het jaar Gedurende de verdere opvolging zal dit het ijkpunt blijven. AB InBev beschikt over heel wat relevante expertise en knowhow die we willen delen met de andere partners in het project. En uiteraard willen wij onze verantwoordelijkheid opnemen tegenover onze thuisstad Leuven. We zullen ons dan ook mee inzetten voor innovatieve projecten zoals bijvoorbeeld stadswarmteprojecten. Kortom: AB InBev wil, via de G20 en via de werkgroepen van LKN 2030, mee de lijnen uitzetten om de droom van Leuven Klimaatneutraal te verwezenlijken

11 2 Een broeikasgasinventaris voor Groot Leuven Om de broeikasgasemissies in kaart te brengen, werd in deze studie een internationaal erkende methodiek gehanteerd, namelijk de zogenaamde Bilan Carbonemethode. Deze is gebaseerd op de principes van het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Dit GHG Protocol is de meest gebruikte internationale standaard die overheden, organisaties en bedrijven toelaat om broeikasgasemissies te kwantificeren en te beheren. Technisch gezien maakt dit protocol een onderscheid tussen Scope 1, Scope 2 en Scope 3emissies. In de onderstaande figuur wordt het verschil tussen deze emissie verder verduidelijkt. Scope 1: directe emissies. Deze emissies komen vrij op het grondgebied Groot Leuven zelf. Meestal gebeurt dit in de vorm van een verbrandingsproces. Een goed voorbeeld hiervan is het aardgas in een ketel thuis of de benzine in de motor van een wagen. Bij de verbranding van deze fossiele brandstoffen komt onder andere koolstofdioxide vrij (CO 2 ), het broeikasgas dat in belangrijke mate bijdraagt tot de opwarming van de aarde. Scope 1emissies kunnen evenwel ook in andere vormen plaatsvinden zoals in industriële processen (bijvoorbeeld bij ijzer en staalproductie wordt koolstof verbrand tot CO 2 of bij de productie van cement wordt kalksteen ontbonden in kalk en CO 2 ). Scope 3: indirecte emissies ten gevolge van geïmporteerde goederen en activiteiten buiten Groot Leuven. Als Leuvenaar en Leuvense organisatie of bedrijf zijn we ook verantwoordelijk voor een groot aantal emissies die buiten de grenzen van de stad plaatsvinden. Denk maar aan vliegreizen die Leuvenaars maken omwille van professionele of privédoeleinden. Een ander relevant voorbeeld betreft de emissies die overal ter wereld plaatsvinden voor de productie (bijvoorbeeld ontbossing om ruimte vrij te maken voor het grazen van koeien) en het transport van voeding die hier in Leuven wordt geconsumeerd. Scope 3emissies hebben daarnaast ook betrekking op de autokilometers die Leuvenaars maken tijdens hun zomervakanties in Frankrijk, Engeland of elders in Europa. Ook het woonwerkverkeer naar Brussel of ergens anders telt mee, net als de emissies die elders plaatsvinden voor de productie van onder meer kleding en bouwmaterialen. Dit alles noemen we Scope 3emissies. Het grote verschil met de Scope 1 en 2emissies is dat deze niet alleen veel moeilijker te meten zijn, maar ook minder eenvoudig te beïnvloeden zijn. Alles Scope 1? Indien men de broeikasgasemissies van de hele wereld in kaart zou brengen dan zou bij een dergelijke inventarisatie alles uiteraard in Scope 1 vallen. Alle emissies vinden dan immers plaats op het grondgebied zelf de aarde en er dient bijgevolg niets geïmporteerd te worden. Scope 2: indirecte emissies ten gevolge van geïmporteerde energie. Deze emissies komen vrij buiten de grenzen van Groot Leuven maar vallen onder onze verantwoordelijkheid. Het betreft immers energie die Leuven importeert om haar samenleving aan te drijven. In het jaar 2010 werd nog geen 2 procent van de elektriciteit die Leuven nodig had op het grondgebied van Groot Leuven zelf opgewekt. De overige elektriciteit komt van aardgascentrales, kerncentrales, windmolens, waterkrachtcentrales en andere centrales die buiten Leuven gevestigd zijn. Deze emissies worden geïnventariseerd in Scope 2. Figuur: scopes bron: The Greenhouse Gas Protocol Initiative 18 19

12 3 De Leuvense broeikasgasemissies 2010 Peter van Biesbroeck, Directeur Voka Kamer van Koophandel arrondissement Leuven foto Rob Stevens In de studie Leuven Klimaatneutraal 2030 zijn de Scope 1 en 2emissies zeer gedetailleerd in kaart gebracht. Voor de Scope 3emissies is er een kwalitatieve inschatting gemaakt. De reden hiervoor is tweeledig: enerzijds zou een volledige Scope 3inventarisatie zeer veel tijd vragen, anderzijds is veel informatie hierover niet beschikbaar op het niveau van een stad als Leuven (zie boven) Een project als Leuven Klimaatneutraal doet ons kritisch nadenken over de manier waarop we vandaag leven, produceren en consumeren, en de effecten daarvan op het klimaat, en over hoe dat in de toekomst zou kunnen of moeten. Dat maakt alle betrokkenen alvast bewust over onze eigen impact op het klimaat. Wij hebben de voorstudie en de nulmeting voor dit project mee gefinancierd, om evidence based te kunnen oordelen. Bovendien laat een nulmeting toe ambitieuze maar haalbare targets vast te leggen voor de toekomst. Een schip zonder duidelijke koers is immers een schuit op drift. Dat geldt evenzeer voor acties die zonder vooraf gesteld doel gepland worden. LKN 2030 wordt een plan van, door en voor alle stakeholders en niet alleen van de beleidsmakers of industrie. Iedereen moet zijn plaats en rol kennen als stakeholder in dit grotere geheel. Welke sectoren? Een onderverdeling werd gemaakt op basis van de sectoren die ook MIRA hanteert. MIRA verwijst naar het Milieurapport Vlaanderen (http:// een product van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). MIRA beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van het Vlaamse leefmilieu, bespreekt het gevoerde milieubeleid en blikt vooruit op mogelijke milieuontwikkelingen. De sectoren die MIRA typisch hanteert, zijn: 1. Energieproductie 2. Transport 3. Huishoudens 4. Industrie Voka Kamer van Koophandel (arrondissement Leuven) zet zich, als vertegenwoordiger van handel en industrie in deze regio, mee in voor het welslagen van dit project. Daarom hebben we ons ook onmiddellijk bereid verklaard om zowel financieel als inhoudelijk dit project te ondersteunen. Het zou ondenkbaar zijn dat deze allesomvattende oefening zou gemaakt worden zonder de input van de handelaars, kmo s en industriëlen. De Kamer heeft de voorbije jaren trouwens heel wat ervaring en kennis verworven op het vlak van milieuzorg en milieubeleid in Vlaanderen en dat willen we heel graag delen met de andere stakeholders die Leuven Klimaatneutraal 2030 willen realiseren. 5. Handel en diensten 6. Natuur en landbouw In de nulmeting werden deze sectoren als basis genomen om na te gaan waar precies de broeikasgasemissies vrijkomen in de verschillende sectoren en hoe groot ze zijn. In wat volgt wordt een kort overzicht gegeven van de resultaten per sector. Naast de financiële inbreng, draagt Voka Kamer van Koophandel ook inhoudelijk bij tot LKN Onze milieuexperte neemt actief deel aan een aantal werkgroepen en fora die georganiseerd worden om de nodige acties te plannen om de doelstellingen te bereiken tegen Zij deelt daar haar jarenlange ervaring en kennis met de andere afgevaardigden van de stakeholders. We informeren en stimuleren onze ledenbedrijven ook om de doelstellingen voor Leuven Klimaatneutraal mee te helpen realiseren

13 3.1 Energieproductie Rudy Van Beers, Eandis foto Rob Stevens Op het grondgebied Groot Leuven bevinden zich geen grote energiecentrales. De emissies ten gevolge van energieproductie zijn dan ook zeer beperkt. Met volgende broeikasgasemissies werd rekening gehouden: Binnen LKN 2030 gaan maatschappij, technologie en economie gezamenlijk een ecologische uitdaging aan. Dat is een unieke kans. Leuven beschikt via de universiteit over een schat aan wetenschappelijke onderbouw, via zijn ondernemingen over de daadkracht en via een sterke maatschappelijke stabiliteit over een vruchtbare voedingsbodem. Deze aspecten samen moeten maken dat het project succesvol kan groeien. Ik zou vooral een lans willen breken voor de multidisciplinaire aanpak waarbij mensen met zeer verscheidene achtergrond en opleiding gezamenlijk oplossingen uitwerken. Dit stimuleert creativiteit, motivatie en draagkracht. LKN 2030 moet het enorme potentieel aan denkkracht en creatiedrang bij inwoners en studenten uitdagen tot constructieve discussie en gedragen oplossingen. Ik behoor tot de generatie van roofbouwers en ben er persoonlijk van overtuigd dat het tijd is om ons daarover te bezinnen. Daarom alleen al engageer ik me in dit proces. Bovendien werk ik in een onderneming die het leveren van duurzame, innovatieve technologieën ter ondersteuning van de klimaatdoelstellingen tot haar missie rekent. Ik engageerde me binnen LKN 2030 als trekkeranimator van de thematische cel om de wetenschappelijke input vanwege de experts te koppelen aan het pragmatisch en creatief denken van de deelnemers aan de cel. Binnen mijn professionele omgeving wil ik er mee voor zorgen dat waardecreatie niet langer uitsluitend gezien wordt vanuit puur economische parameters maar dat er in toenemende mate gekeken wordt naar het ecologisch potentieel. Indirecte emissies ten gevolge van de bouw van fotovoltaïsche cellen, zowel bij particulieren, bedrijven, scholen en andere organisaties (cijfers VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits en Gasmarkt). Distributie van aardgas en elektriciteit (cijfers Eandis, een Belgische werkmaatschappij van het distributienet voor elektriciteit en aardgas, actief in 239 gemeenten in Vlaanderen) De resultaten zijn in de volgende tabel weergegeven. De broeikasgasemissies worden aangeduid in ton CO 2 equivalent (ton CO 2 e, dit is een totaalcijfer om ook de andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas mee te verrekenen in de eindbalans). Tabel: LKN 2030 emissies (Scope 1 + Scope 2) 2010: energieproductie Opwekking 251 Distributie 2738 Totaal broeikasgasemissies energiesector Ton broeikasgasemissies (ton CO 2 e)

14 3.2 Transport De transportsector omvat personenwagens (< 3,5 Ton), vrachtverkeer (> 3,5 Ton), spoorverkeer, De Lijn en alle niet voor de weg bestemde mobiele machines (ook offroad voertuigen genoemd). De volgende bronnen werden gehanteerd voor de sector transport: Personenwagens en vrachtverkeer: de raming van de afgelegde voertuigkilometers voor Groot Leuven is gemaakt op basis van de Algemene Verkeerstellingen 2005, die kaderen in een reeks van vijfjaarlijkse tellingen die sinds 1949 worden gepubliceerd volgens de regels van de Economische en Sociale Raad voor Europa van de Verenigde Naties te Genève. Naargelang het wegennet worden verschillende methodes gebruikt. Aangezien de totale hoeveelheid voertuigkilometers toegenomen zijn voor Vlaanderen sinds 2005, zijn ook de cijfers voor Leuven van 2005 in gelijke mate geëxtrapoleerd. Tabel: LKN 2030 emissies (Scope 1 + Scope 2) 2010: transport Personenvervoer Vrachtvervoer Spoorvervoer 8926 De Lijn 6850 Offroad 526 Totaal broeikasgasemissies transportsector Ton broeikasgasemissies (ton CO 2 e) Spoorverkeer: voor de reizigers die Leuven, Wijgmaal of Heverlee als vertrek of eindbestemming hebben, werd de Reizigerstelling 2009 gehanteerd. Dit werd gecombineerd met de gemiddelde lengte van een spoorrit op Leuvens grondgebied. Voor de doorrijdende reizigers en goederen werd de raming berekend op basis van verschillende MIRArapporten. De Lijn: de afgelegde kilometers en verbruikte liters diesel zijn door De Lijn zelf aangeleverd voor het grondgebied Groot Leuven. A B 0% 2% 14% 4% 0% 32% Huishoudens aardgas Handel & Diensten Personenvervoer Vrachtvervoer Openbaar vervoer Offroad Industrie Landbouw & Natuur Energieproductie Offroad: cijfers MIRArapport 4% Futureproofed Futureproofed Bijna driekwart van de transportemissies worden veroorzaakt door personenwagens. Interessant hier is ook het feit dat 52 procent van die emissies veroorzaakt worden door personenwagens op de E40 of E314. Het spreekt voor zich dat een groot deel van deze wagens op zich weinig te maken heeft met de Leuvenaar. Wat het vrachtverkeer betreft, wordt zelfs 72 procent van die emissies veroorzaakt op de autosnelweg. Het gaat gewoon om automobilisten of vrachtwagenchauffeurs die via het Leuvense grondgebied hun reis verder zetten. Dit geeft meteen ook aan dat sommige Scope 1emissies heel moeilijk te beïnvloeden zijn door wijzigingen op het niveau van de Leuvense politiek.!!"#$ kg 18% 26% Figuur: Procentuele verdeling emissies transport (LKN 2030, nulmeting 2010) 24 25

15 3.3 Huishoudens De broeikasgassen van de huishoudens zijn afkomstig van het verbranden van petroleumproducten, gas en kolen voor verwarming, productie van warm water en elektriciteit. De gegevens over aardgas en elektriciteit komen uit de statistieken van Eandis en VREG. Het verbruik van stookolie, propaan en butaangas evenals steenkool is geraamd op basis van MIRA en aangevuld met statistische cijfers. De resultaten tonen aan dat de broeikasgasemissies voor aardgas en stookolie de grootste bronnen vormen voor huishoudens. Aardgas en stookolie hebben bovendien ongeveer een even groot aandeel in de CO 2 emissies. Nochtans is de verhouding in hoeveelheid energie (uitgedrukt in kilowattuur, kwh) niet in evenwicht: 40 procent stookolie tegenover 60 procent aardgas. Het feit dat stookolie qua emissies toch aardgas bijna inhaalt, is te wijten aan de specifieke uitstoot die hoger ligt per kwh stookolie dan per kwh aardgas. Aardgas is namelijk een minder klimaatonvriendelijke fossiele energiebron dan stookolie. Ook vermeldenswaardig is dat 25 procent van de Leuvense gezinnen vandaag al kiest voor groene stroom. 14% 4% 0% 14% 14% Huishoudens aardgas Huishoudens stookolie Huishoudens elektriciteit Huishoudens overige Handel & diensten Transport Industrie Landbouw & Natuur Energieproductie 24% 1% 4% Tabel: LKN 2030 emissies (Scope 1 + Scope 2) 2010: huishoudens Ton broeikasgasemissies (ton CO 2 e) Aardgas Stookolie Elektriciteit Overige (kolen, propaan & butaangas) 4367 Totaal broeikasgasemissies huishoudens % Figuur: Procentuele verdeling emissies huishoudens (LKN 2030, nulmeting 2010) 26 27

16 3.4 Industrie Steven Vandervelden, Artistiek Leider STUK foto Rob Stevens Ik zie Leuven Klimaatneutraal niet enkel als een ecologisch, maar ook als een sociaal project. LKN 2030 moet een inclusief transitieverhaal zijn, dat alle lagen van de bevolking aanspreekt en mobiliseert. Het project start gelukkig onder een gunstig gesternte. Alle belangrijke spelers zijn aan boord, de stad heeft een hoogopgeleide bevolking en een slimme economie die niet op industrie gebaseerd is. De globale openheid voor innovatie en nieuwe ideeën kan in dit kader nieuwe kansen en internationale profilering opleveren. LKN 2030 is een uniek dossier waarrond een stedelijk gemeenschapsgevoel kan ontstaan dat Leuven optilt naar een stadsversie 2.0. De broeikasgassen van de industrie zijn afkomstig van het verbranden van petroleumproducten, gas en kolen. Ook emissies door andere processen zijn mogelijk (bijvoorbeeld cement en staalproductie, zie boven). Aangezien er in Leuven geen cement of staal wordt geproduceerd, zijn deze emissies voor Leuven niet relevant. De gegevens over aardgas en elektriciteit komen uit de statistieken van Eandis. Op basis van individuele bevragingen van de grootste bedrijven en extrapolatie op basis van de gegevens van de GIScel (GIS: Geografisch Informatie Systeem) werden deze cijfers dubbel gecontroleerd en verder aangevuld voor stookolie. Het aandeel groene elektriciteit dat aangekocht wordt door de Leuvense bedrijven bedraagt ongeveer 50 procent. Dat is reeds een zeer mooi resultaat, hoewel er meteen moet bij vermeld worden dat het geïmporteerde groene stroom betreft, voornamelijk waterkracht uit Frankrijk. De resultaten voor Leuven worden in de volgende tabel samengevat. Als er een sector is die zo n nieuwe, klimaatneutrale stad kan verbeelden is het wel de artistieke sector. Samen met de culturele instellingen van Leuven en de vele kunstenaars met wie wij werken kunnen we nieuwe ideeën letterlijk helpen vormgeven. En de kunstensector kan zeker ook een rol spelen in het vinden van een draagvlak voor dit ambitieuze project rond duurzame en sociale transitie. Ik wil er mee voor zorgen dat de Leuvense culturele sector weet heeft van en werk maakt van de stappen de nodig zijn om de stad tegen 2030 klimaatneutraal te maken. Langs de andere kant wil ik binnen de G20 ook aandacht vragen voor specifieke moeilijkheden die de kunstensector daarbij kan ondervinden. Tabel: LKN 2030 emissies (Scope 1 + Scope 2) 2010: industrie Aardgas Stookolie 6339 Elektriciteit Totaal broeikasgasemissies industriesector Ton broeikasgasemissies (ton CO 2 e)

17 3.5 Handel en diensten De sector handel en diensten omvat de volgende deelsectoren: Onderwijs (universiteit (exclusief UZ Leuven), hogescholen, kleuterscholen, lagere en middelbare scholen) Gezondheidszorg (Ziekenhuizen Gasthuisberg, SintRafaël en Heilig Hart Ziekenhuis, artsenpraktijken, ) Kantoren (Financiële, sociale en openbare diensten: stad Leuven, Provincie VlaamsBrabant, VDAB, De Lijn, Philipssite, KBC, ) RecreatieSportCultuur (30CC, Brabanthal, Provinciedomein, Schaatsbaan, Museum M, Sportoase, ) Tabel: LKN 2030 emissies (Scope 1 + Scope 2) 2010: handel en diensten Ton broeikasgasemissies (ton CO 2 e) Onderwijs Gezondheidszorg Kantoren RecreatieSportCultuur Handel Distributie van water; afval en afvalwaterbeheer en sanering Vervoer en opslag 6590 Horeca 4819 Openbare verlichting 1530 Totaal broeikasgasemissies handel en diensten Handel (Groot en detailhandel) Distributie van water; afval en afvalwaterbeheer en sanering (Ecowerf, containerparken, ) Vervoer en opslag Horeca Openbare verlichting 14% 4% 0% 32% Huishoudens aardgas Gezondheidszorg Onderwijs Kantoren RecreatieSportCultuur Handel Overige diensten Afval & waterzuivering Transport Industrie Landbouw & Natuur Energieproductie De globale data van de aardgas en elektriciteitsverbruiken zijn afkomstig van Eandis. Toch zijn deze net als voor de sector industrie dubbel gecontroleerd door een individuele bevraging van de grootste betrokken partijen. Deze werkwijze levert een nauwkeuriger resultaat op wat de bronnen van de emissies betreft. Dit maakt het resultaat van de nulmeting aanzienlijk sterker. De emissies voor andere energiedragers werden geschat op basis van die individuele bevragingen en een extrapolatie volgens de oppervlakten van de GIScel. De resultaten voor Leuven worden hieronder samengevat. De hoge cijfers voor onderwijs en gezondheidszorg vallen sterk op. 24% 1% 2% 3% 3% 5% 6% 6% Figuur: Procentuele verdeling emissies handel en diensten (LKN 2030, nulmeting 2010) 30 31

18 3.6 Landbouw en natuur Elke Franchois, Mobiel 21 foto Rob Stevens Leuven is een aangename stad om in te wonen met onder meer werkgelegenheid, aanbod van winkels, cultuur, sport, ontspanning en horecazaken. Maar Leuven kan nog veel aantrekkelijker worden als er uitdrukkelijker op de woonfunctie ingezet zou worden. De straten van onze steden hebben vandaag vooral een mobiliteitsfunctie: auto s moeten er zo snel mogelijk doorheen kunnen rijden, met heel wat geluidshinder, geurhinder en onveiligheid voor de bewoners als gevolg. De woonfunctie of sociale functie is voor vele straten volledig verdwenen, terwijl de behoefte daaraan nochtans groot blijft. Getuige hiervan zijn de meer dan zestig speelstraten elke zomer in groot Leuven. Mensen nemen de moeite om een uitgebreide procedure te doorlopen om maximum twee weken per jaar buiten te kunnen zitten met de buren en de kinderen veilig op straat te laten spelen. Indien Leuven die behoefte tot een prioritaire keuze zou maken, kan de stad aangenamer worden voor zijn eigen bewoners en een voorloper in Vlaanderen: een stad waarvan de straten in de eerste plaats woonstraten zijn, waar geleefd, gepraat, gespeeld kan worden. Ideeën over hoe en wat, komen van de bewoners zelf en tonen aan dat er hieromtrent heel wat leeft bij de bewoners van Leuven. Zowel de landbouw als de natuursector speelt een belangrijke rol in de globale koolstofcyclus. Planten nemen CO2 op uit de lucht en slaan deze op als koolstof in hun biomassa en in de bodem (dit leidt tot zogenaamde negatieve CO2emissies, namelijk een opname van CO2 in plaats van een vrijgave). Deze koolstof kan echter opnieuw worden omgezet in CO2 die eens te meer in de atmosfeer wordt gebracht. Dit gebeurt zowel door natuurlijke ontbindingsprocessen als door landbouwactiviteiten, zoals het omploegen van bodems en het oogsten en het verbranden van biomassa. Landbouw veroorzaakt ook andere emissies, zoals het gebruik van fossiele brandstoffen door tractoren en andere landbouwvoertuigen. In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende categorieën: het betreft zowel negatieve emissies (opname van CO2) als positieve emissies (vrijgave van CO2 en andere broeikasgassen zoals lachgas (N2O, ook uitgedrukt in CO2e)). Het netto resultaat voor de sector landbouw en natuur in Leuven is een jaarlijkse emissie van ongeveer ton CO2e. In tegenstelling tot de (groene) provincie Limburg beschikt de stad Leuven (met zeer beperkte bosgebieden) niet over een netto opslagcapaciteit vanwege de sector landbouw en natuur. Klimaatneutraliteit voor Leuven betekent dan in realiteit dat Leuven de volledige 100 procent van de huidige emissies zou moeten reduceren. In Limburg is de uitdaging net iets minder groot omdat deze provincie kan beschikken over een jaarlijkse CO2 opslag van ongeveer 1 miljoen ton CO2e, dit is ongeveer 10 procent van de huidige Limburgse emissies

19 Tabel: LKN 2030 emissies (Scope 1 + Scope 2) 2010: landbouw en natuur Louis Tobback, Burgemeester foto Rob Stevens Leuven telt inwoners en studenten meer op tien jaar tijd. Dat creëert een ongelooflijke uitdaging op het moment dat we onszelf voornemen om net de CO 2 uitstoot van de stad radicaal te verminderen. Bovendien is er voor de bewoners niet alleen de uitstoot die ze zelf creëren, er is ook de uitstoot veroorzaakt door het elders produceren van goederen die burgers hier verbruiken. Mensen motiveren om aan een klimaatneutrale stad te werken, is niet vanzelfsprekend omdat het zo weinig tastbaar is. Al leeft bij 95 procent van de bevolking het besef dat er iets moet gebeuren en zijn de meeste mensen wel bereid iets bij te dragen op voorwaarde dat ze zien dat het iets uithaalt. Een duidelijke nulmeting die goed gecommuniceerd wordt aan de burgers, dat is cruciaal voor het slagen van LKN We mogen van LKN 2030 geen verkiezingsitem maken en we mogen er geen beloften over doen. Kiezers zijn ook niet dom, zij doorzien degene die een spel met hen wil spelen. Een project als LKN 2030 is belangrijk voor de stad en haar inwoners, dat overstijgt de vraag wie er lokaal aan de macht is. Ton broeikasgasemissies (ton CO 2 e) Veeteelt (vertering en mestmanagement) 1559 Bosbouw Groei bovengrondse biomassa Boskap 4972 Bosbodem 2190 Landbouwbodem Verandering in bodemkoolstofvoorraad 1339 van permanente akkerlanden Verandering in bodemkoolstofvoorraad 448 van permanente graslanden Totale N 2 Oemissie uit landbouw 2304 Zoetwater 210 Brandstofverbruik in de land en tuinbouw (inclusief oneigenlijk gebruik) Elektriciteits en aardgasverbruik in land 333 en bosbouw Totaal broeikasgasemissies industriesector (een negatief cijfer komt overeen met een opname van CO2 i.p.v. een vrijgave) 34 35

20 Fermob colors scope 1 & 2 transport van personen scope 1 & 2 televisie thuis scope 1 & 2 niet energie 3.7 Totaalbeeld van de Leuvense broeikasgasemissies Door de optelsom te maken van de zes sectoren bekomt men de totale netto broeikasgasemissies. De totale netto broeikasgasemissies (uitstoot min opname) van de stad Leuven en zijn deelgemeenten in het jaar 2010 worden geraamd op ongeveer ton CO 2 equivalenten. Deze hoeveelheid omvat zowel de directe emissies uit bronnen op het grondgebied (Scope 1) als de indirecte emissies die voortvloeien uit het gebruik van elektriciteit in Groot Leuven (Scope 2). Het aandeel van Scope 2 bedraagt 142 kiloton CO 2 equivalenten ten opzichte van 666 kiloton CO 2 equivalenten in Scope 1. De onderstaande figuur toont het relatieve aandeel dat elk van de sectoren heeft binnen de Scope 1 en Scope 2emissies. De tabel hieronder geeft een overzicht van de emissies in ton CO 2 equivalenten. Ook de kleine opname (negatief cijfer) van CO 2 in de Leuvense natuur kan worden afgelezen. Een verdere interpretatie van de emissies van de zes MIRAsectoren toont aan dat gebouwen (woningen, publieke en private gebouwen) verantwoordelijk zijn voor niet minder dan 60 procent van de Leuvense emissies (in Scope 1 en 2). Dit is dus prioriteit nummer één. Als tweede op de lijst komt mobiliteit met een goede 25 procent van de Leuvense broeikasgasuitstoot. Samen zijn gebouwen en mobiliteit verantwoordelijk voor 85 procent van de uitstoot. Een effectief klimaatactieplan in Leuven zal dus duidelijk gebouwen en mobiliteit als twee hoofddoelstellingen moeten hebben. 14% 4% 0% A B materialen & diensten transport van personen energieverbruik vaste activa vracht direct afval water afval verpakking producten niet energetisch Huishoudens Handel & diensten Transport Industrie Landbouw & Natuur Energieproductie Futureproofed 32% Futureproofed Futureproofed Tabel: Samenvattende tabel van Scope 1 en 2emissies per sector in Leuven anno % A B Futureproofed!"#$! 26% kg Figuur: Scope 1 en 2broeikasgasemissies van Leuven volgens de verschillende!"#$ sectoren anno 2010 Ton broeikasgasemissies (ton CO 2 e) Energieproductie 2989 Transport Huishoudens Industrie Handel en diensten Landbouw Natuur 7468 Totaal broeikasgasemissies industriesector kg! 36 37

Studie in opdracht van het provinciebestuur Limburg

Studie in opdracht van het provinciebestuur Limburg Beperkte verspreiding EINDRAPPORT TOTAAL ACTIEPLAN CO 2 Scenario s voor een CO 2 -neutraal Limburg in 2020 Studie in opdracht van het provinciebestuur Limburg VITO: Leen Gorissen en Peter Vercaemst (ed.),

Nadere informatie

In naam van het ganse bestuur

In naam van het ganse bestuur VOORWOORD Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal, want niet alleen vinden we er de oorzaken maar ook heel wat oplossingen.

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing De weg van Kyoto naar Grolloo De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe Stibabo Jan R. Lunsing 1 De weg van Kyoto naar Grolloo 2 De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen

Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen Blauwdruk voor een DEG-strategie met steun van Deze strategieblauwdruk is bedoeld als praktische handleiding voor iedereen aan wie de ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Broeikasgasreductie en duurzame energie. op bedrijventerreinen in de grensregio Vlaanderen-Nederland

Broeikasgasreductie en duurzame energie. op bedrijventerreinen in de grensregio Vlaanderen-Nederland Broeikasgasreductie en duurzame energie op bedrijventerreinen in de grensregio Vlaanderen-Nederland Projecthandboek Eco2Profit 2010-2013 Interreg IV-programma Projectcoördinatie: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat April 2010 Inhoudsopgave QUICKSCAN STRATEGISCHE NOTITIE ENERGIE & KLIMAAT 1 HOOFDRAPPORT 5 1.1 INTRODUCTIE 5 1.2 ACHTERGROND & AANLEIDING 5 1.3 AMBITIE

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan

Gemeentelijk klimaatactieplan Gemeentelijk klimaatactieplan sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de gemeente Overpelt Dit gemeentelijk klimaatactieplan

Nadere informatie