Jaarplan Bewegen in Wonen. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2010. Bewegen in Wonen. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest"

Transcriptie

1 Jaarplan 2010 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Bewegen in Wonen Bewegen in Wonen Bewegen in Wonen Bewegen in Wonen Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld.

2 Op stoom! inleiding Na een vliegende start in 2009, richten wij in 2010 onze energie in het op stoom houden van ons ondernemingplan Bewegen in Wonen. We doen dat kort en bondig op papier; zorgvuldig en met aandacht in ons dagelijks handelen. Ons ondernemingsplan Bewegen in Wonen is vanzelfsprekend de belangrijkste bron voor de voornemens en doelen die wij voor 2010 hebben bepaald. Indien er op één van de punten in dit jaarplan wordt afgeweken van ons ondernemingsplan, dan wordt dit specifiek benoemd. Samen met onze partners, werken wij aan concrete resultaten, die er toe doen voor klant en samenleving in het Groene Hart. In 2010 worden de eerste resultaten van ons ondernemingsplan zichtbaar. We brengen beweging in de woningmarkt door slim te werken aan de totstandkoming van doorstroomketens. We bouwen meer woningen dan ooit, we verkopen woningen voor starters en doorstromers en maken maximaal gebruik van mogelijkheden in het woningtoewijzingssysteem. We verstevigen onze positie in wijken en kernen, door in samenwerking met bewoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties het woonklimaat met gerichte maatregelen te versterken. De dienstverlening vanuit de servicepunten is verbreed, het overleg met bewonersvertegenwoordigers geïntensiveerd en het wijkgericht werken met onze partners verstevigd. We investeren duurzaam door energiezuinige experimenten en pilots in nieuwbouw en bestaande bouw uit te voeren, energiemaatregelen te treffen bij renovatie en afspraken te maken met onze leveranciers over materiaalgebruik. We hebben de laatste jaren gebouwd aan een sterke professionele kwaliteitsbewuste organisatie. Het resultaat ervan is zichtbaar onder meer in de verbeterde prestaties bij de laatste meting naar de kwaliteit van onze dienstverlening. In 2010 ontwikkelt onze organisatie zich verder in kwaliteit en kracht, met een open blik naar de wereld om haar heen. We zoeken samenwerking met partners in het Groene Hart om onze basis voor de toekomst te versterken. In deze een beknopt overzicht van de belangrijkste voornemens voor Behoefte aan nader contact? Wij maken graag een afspraak! Tom Burgers Directeur Westhoek Wonen 1 Missie Westhoek Wonen werkt aan het wonen van klanten met een bescheiden inkomenspositie in ons werkgebied, het Groene Hart van Nederland. Wij zorgen voor een passende en duurzame aansluiting tussen wens en aanbod. Samenwerking en dialoog typeren onze werkwijze. Verantwoordelijkheid, gedrevenheid en realisme kenmerken onze identiteit. 2

3 1. Duw tegen de woningmarkt De woningmarkt zit vast in het Groene Hart van Nederland. Dat moet anders. We brengen beweging in vraag en aanbod door nieuwbouw, gerichte aan- en verkoop, een slim huurbeleid, renovatie, een actieve bestrijding van woonfraude en gerichte woningtoewijzing. We onderzoeken de mogelijkheden van huren op maat. In ieder geval bespreken we met gemeenten de mogelijkheid van een inkomenstoets bij de woningtoewijzing. We halen de woningmarkt van het slot door actief in te spelen op woonwensen. Huurders met een hoger inkomen in een goedkope huurwoning proberen we te verleiden om hun huidige woning te verlaten voor een koop- of huurwoning met meer kwaliteit in een andere prijsklasse. Hierdoor komen huurwoningen vrij en creëren we ruimte voor gezinnen en starters en brengen zo doorstroming in de woningmarkt tot stand. Ouderen bieden we een comfortabele woning op hun maat, waarin ze tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen in een prettige woonomgeving. De wens en de behoefte van de klant staan aan de basis van de verhuisbewegingen. Bij renovatie gaan we in gesprek met huurders en hun vertegenwoordigers. Op basis van onderzoek naar de wensen van onze klanten ontwikkelen we nieuwe woningen met een duurzame toekomstwaarde. Waar anderen door de kredietcrisis stilvallen, bouwen we meer dan ooit tevoren. Wij bouwen, met specifieke aandacht voor klanten met een inkomen tot modaal. We doen dat ondermeer met sociale huurwoningen en met koopwoningen met korting onder Koopgarant, zie voor meer informatie Daarmee blijven we binnen de zojuist overeengekomen kaders van de Europese regelgeving. 3 Wat doen we in 2010? We hebben 60 nieuwbouwwoningen in aanbouw in Vinkeveen en Waverveen. Ruim 80% van deze woningen is bestemd voor sociale doelgroepen. We werken aan de voorbereiding van ruim 100 woningen, die voor 2012 in uitvoering zullen zijn. We verkopen minimaal 26 Koopgarant woningen aan bewoners die een huurwoning achterlaten of aan een starter. Daarnaast verkopen we minimaal 8 bestaande vrije sector huurwoningen. Door een combinatie van nieuwbouw, verkoop en een op maat toegespitst toewijzingsbeleid (lokaal maatwerk) denken we minimaal 150 extra verhuisbewegingen te kunnen genereren en hopen daarmee ongeveer 50 starters te kunnen helpen. Ten slotte zetten we in 2010 de reeds opgestarte aanpak van woonfraude (illegale onderhuur) voort, wat resulteert in extra doorstroming. 4

4 2. Werken aan wijken en kernen We investeren in wijken en kernen van ons werkgebied, om een goed woonklimaat voor onze klanten te waarborgen. We vergroten de samenhang in wijken door een dialoog op gang te brengen met en tussen buurtbewoners. We werken aan woonservicezones. We beheren servicepunten in samenwerking met gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere dienstverleners. Via deze loketten, centraal gelegen en goed bereikbaar, bieden we gezamenlijk een breed servicepakket aan, variërend van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn tot een klussendienst en administratieve ondersteuning. Voor kwetsbare doelgroepen bouwen we lokaal bijzondere projecten. Samenwerking en dialoog zijn de basis voor het werken aan wijken en kernen. We voeren intensief overleg met bewoners uit de wijken, de deskundigen bij uitstek. We geloven sterk in de meerwaarde van bewonersparticipatie voor de kwaliteit van het wonen. Daarbij zijn met de Huurdersvereniging Bewonersraad afspraken gemaakt over de inbreng van huurders. Belanghebbenden worden actief betrokken bij de planvorming van onze doelen. We trekken gezamenlijk op met de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. We zijn regelmatig in gesprek met bestuur, raad en de ambtelijke organisatie. We werken nauw samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen en politie. Korte beslislijnen en snelle acties waar nodig, komen het leefklimaat zichtbaar ten goede. 5 Wat doen we in 2010? We werken vanuit de servicepunten in De Ronde Venen aan verbreding en versterking van het dienstverleningspakket aan huurders. We werken aan een versterking van het servicepunt in Abcoude. We participeren bij de invoering van een digitaal innovatief initiatief voor een beter bereik van diverse diensten in kleine kernen. We participeren met bewonerscomités, de gemeente De Ronde Venen en maatschappelijke organisaties in wijkgericht werken, om door korte lijnen en snelle maatregelen de kwaliteit van het leefklimaat te verbeteren. Deze werkwijze wordt ingevoerd in twee buurten in de Ronde Venen. We gaan samen met stichting De Baat, de gemeente De Ronde Venen en de politie vrijwilligers opleiden om te kunnen bemiddelen bij beginnende conflicten tussen huurders. We voeren een participatiesysteem in waarbij belanghebbenden inbreng krijgen bij de planvorming van onze doelen. Over de bereikte resultaten leggen wij verantwoording aan hen af. In Abcoude zijn we bezig met de voorbereiding van 18 bijzondere woonvormen: 12 psychogeriatrische eenheden en 6 zorgwoningen voor ouderen met een verstandelijke beperking. In Vinkeveen ontwikkelen we 12 woningen voor jongeren met een verstandelijke beperking. In Mijdrecht ontwikkelen we in samenwerking met twee zorginstellingen een project met 24 eenheden voor mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking. 6

5 3. Duurzaam investeren Wij voelen ons verantwoordelijk voor het energieverbruik in onze woningen en de duurzame kwaliteit van de bebouwde omgeving in ons woongebied. Daarbij hebben we onze bewoners hard nodig. Bij renovatie investeren wij in isolatiemaatregelen in overleg met huurders. We bieden energiepakketten aan, waardoor de nettohuurlasten beperkt stijgen, maar de bruto woonlasten door lager energieverbruik op den duur afnemen. Hierbij geven we voorrang aan slecht geïsoleerde woningen en streven naar een lager energieverbruik, meer wooncomfort en een gezond binnenhuisklimaat. Wat we doen, doen we in één keer goed. Bij renovaties gebruiken we bij voorkeur duurzame materialen. We streven naar een efficiënte werkwijze om met zo min mogelijk middelen een zo hoog mogelijk milieurendement te kunnen behalen, aansluitend op onze sociale opgave. Daartoe bereiden we de woningingrepen zorgvuldig voor door voorafgaand met bewoners rond de tafel te gaan zitten en hun wensen te inventariseren. Daarnaast maken we afspraken met onze ketenpartners en leveranciers over materiaalkeuze en werkwijze. Ook bij nieuwbouw werken we aan energiezuinige projecten. We doen experimenten in energiezuinig en duurzaam bouwen om lessen te trekken voor de toekomst. 7 Wat doen we in 2010? We renoveren circa 250 woningen op duurzame wijze. Door gerichte participatie stimuleren we bewoners om mee te doen met extra energiemaatregelen. We ontwikkelen energiezuinige nieuwbouw in de sociale huursector aan de Herenweg in Wilnis. We ronden een renovatieproject af aan de Van Dishoeckstraat en omgeving in Mijdrecht. Deze 24 bestaande woningen met slechte energieprestaties willen we op nieuwbouwniveau brengen. Voor onze ambities op het gebied van milieu stellen we energiebeleid en beheersmaatregelen op. We onderzoeken met de gemeente De Ronde Venen de mogelijkheid van de oprichting van een duurzame energiemaatschappij voor een nieuwbouwlocatie in Vinkeveen. We scherpen ons inkoopbeleid aan op duurzaamheid van materialen en maken afspraken met onze leveranciers. 8

6 4. Met een sterke organisatie Om het wonen in ons werkgebied in beweging te krijgen hebben wij een sterke organisatie nodig met medewerkers, die in dialoog met de omgeving kansen weten te benutten en ontwikkelingen in gang kunnen zetten. We blijven investeren in de kwaliteit van onze organisatie. We bouwen verder aan een professionele organisatie, die in staat is om slagvaardig en efficiënt in te spelen op de ontwikkelingen om ons heen. We streven naar een verdere verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Dialoog en samenwerking blijven onlosmakelijk met onze werkwijze verbonden. We versterken de dialoog met belanghouders door onze communicatie te intensiveren. We zoeken belanghouders gericht op bij vraagstukken, beleidsuitwerking en verantwoording van ons beleid. We volgen nauwlettend de ontwikkelingen in de branche en richten ons actief op innovatie, ontwikkeling en samenwerking als dat de dienstverlening van klanten en de kwaliteit van ons werkgebied ten goede komt. Met twee corporaties in de regio zoeken we naar een optimale samenwerking voor onze opgave in het Groene Hart van Nederland. Financieel gezien zijn we gezond. Waar nodig zoeken we bij de uitvoering van ons ondernemingsplan onze financiële grenzen op, met behoud van continuïteit. Ook blijven wij werken aan efficiency en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. We willen onze middelen optimaal inzetten voor onze volkshuisvestelijke ambities. Risicomanagement is daarbij een belangrijk instrument. 9 Wat doen we in 2010? We optimaliseren onze bedrijfsprocessen bij de KWH-benchmark met als doel een verdere verbetering van onze dienstverlening die jaarlijks gemeten wordt door KWH. Zie ook We zijn een transparante organisatie en laten dat meten door een onafhankelijk bureau. We houden belanghoudersbijeenkomsten, waarbij we vragen om inbreng voor onze doelen en verantwoording afleggen over onze resultaten. Onze website en ons automatiseringssysteem (hard- en software) zijn vernieuwd. Het in 2009 vastgestelde risicoregister is in de reguliere planning en controlcyclus geïmplementeerd. We onderzoeken de mogelijkheden tot verdere samenwerking met corporaties in de regio. 10

7 Westhoek Wonen in cijfers Begroting resultatenrekening Realisatie Begroting Prognose Begroting Bedragen x e Bedrijfsopbrengsten Huren Vergoedingen Overheidsbijdragen Overige bedrijfsopbrengsten Resultaat verkoop woningen saldo bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Afschrijvingen Waardeverandering door nieuwbouw Waardeverandering door verkoop Koopgarant Waardeverandering door woningverbetering Salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lasten onderhoud Wijkenfonds Aedes - VROM Overige bedrijfslasten saldo bedrijfslasten Exploitatieresultaat voor rente Rentebaten Opbrengsten financiële vaste activa Rentelasten saldo rentelasten Resultaat Buitengewone baten Buitengewone lasten saldo buitengewone baten en lasten Jaarresultaat incl. buitengewone baten en lasten Resultaat deelnemingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen

8 Westhoek Wonen in cijfers Westhoek Wonen in 2010 Medewerkers 48 Aantal fulltime eenheden (fte) 41,5 Wooneenheden Garages en parkeerplaatsen 359 Bedrijfsruimtes 8 Eenheden in beheer voor derden 10 Balanstotaal 148,9 miljoen Eigen vermogen 20,9 miljoen Bedrijfsopbrengsten 25,8 miljoen Huren 23,5 miljoen Uitgaven dagelijks onderhoud ,9 miljoen Uitgaven planmatig onderhoud ,2 miljoen Investeringen verbeteringen 11 miljoen Investeringen nieuwbouw 22 miljoen Wijkenfonds Aedes-VROM 0,3 miljoen Rentelasten 4,9 miljoen Vennootschapsbelasting 1,3 miljoen Mutaties 280 Ontruimingen 5 Wooneenheden per kern Mijdrecht Wilnis 669 Vinkeveen 700 Waverveen 18 De Hoef 10 Amstelhoek 69 Totaal gemeente De Ronde Venen Abcoude 591 Baambrugge 111 Totaal gemeente Abcoude 702 Woerdense Verlaat 13 Totaal gemeente Nieuwkoop 13 Totaal wooneenheden De Ronde Venen Abcoude Nieuwkoop Totaal Aantal woningen Kernvoorraad 511, Sociale huur 511,50-647, Dure huur 647, Eengezinswoningen Flat met lift Benedenwoning Bovenwoning Bijzondere woonvorm Bouwjaar wooneenheden Totaal Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. 14

9 Westhoek Wonen in 2010 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Rendementsweg SL Mijdrecht (0297)

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011

Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011 Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011 De klant voorop Ambitie Activiteit 2011-2013 Wij hebben kennis van de wensen van onze klanten

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2009. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest

Jaarverslag en jaarrekening 2009. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Jaarverslag en jaarrekening 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl Westhoek Wonen Jaarverslag en

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2013

Ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan 2009-2013 vanaf 2010 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Moeten, willen, kunnen, kiezen

Moeten, willen, kunnen, kiezen Jaarplan 2013 Home Moeten, willen, kunnen, kiezen De veranderingen in de volkshuisvesting, de woningmarkt en de economie volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Haag Wonen gaat desondanks met onverminderd

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Van binnen naar buiten

Van binnen naar buiten Van binnen naar buiten Ambitie Thús Wonen biedt mensen met een inkomen tot modaal een goede woning in een goede woonomgeving. Missie Vanwege de betaalbaarheid van de woonlasten wil Thús Wonen toegroeien

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Wat loopt er allemaal? Duurzaamheid is: Energiebesparing Gezond wonen

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Zakelijker worden om sociaal te blijven

Zakelijker worden om sociaal te blijven [1] Zakelijker worden om sociaal te blijven Koers GroenWest 2014-2018 GroenWest Maart 2014 Woerden, maart 2014 Afdeling Strategie & Beleid Tekeningen: Zwaar Water, Esther Mosselman [2] Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013-2017

Ondernemingsplan 2013-2017 bewonersavond Ondernemingsplan 2013-2017 woensdag 29 augustus 2012 Theater de Junushoff Programma 19.30 uur Ontvangst 20.00 uur Welkomstwoord avondvoorzitter (Jelle de Gruyter) 20.05 uur Agendacommissie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Utrechtse Heuvelrug CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 1. Inleiding Het eerste kabinet Rutte heeft nog geen twee jaar stand gehouden. In deze periode is er op de woningmarkt geen vooruitgang geboekt.

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Thuis in Drimmelen. Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015

Thuis in Drimmelen. Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015 Thuis in Drimmelen Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015 woord vooraf Al meer dan 90 jaar is Woningstichting Volksbelang actief in de gemeente Drimmelen. We beheren en verhuren er zo n

Nadere informatie

Ir. G.N. Sweringa (Truus)

Ir. G.N. Sweringa (Truus) Verduurzaming Woningmarktdebat woningbestand Apeldoorn 15 april 2010 Ir. G.N. Sweringa (Truus) Directeur Bestuurder 7-5-2010 1 MISSIE OFW Het bieden van een kansrijke woon- en leefomgeving voor mensen

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl Colofon Redactie: Woonstichting SSW Vormgeving: Woonstichting SSW Tekst: Woonstichting SSW in samenwerking met Vannimwegen Fotografie: Lighthouse Productions/Dirk Verwoerd Amersfoort Woonstichting SSW

Nadere informatie

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN Ondernemingsplan 2011-2015 1 2 Ondernemingsplan 2011-2015 koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 Anno 2010 is het een uitdaging om een nieuw ondernemingsplan

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 INhoud voorwoord Sleutelwoorden: professionalisering en concrete doelen SLEUTEL 1: Klanttevredenheid woning en woonomgeving minimaal een 7 SLEUTEL 2: Slaagkans

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Thuis in betaalbaar wonen. Terugblik 2015 Vooruitblik 2016

Thuis in betaalbaar wonen. Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Thuis in betaalbaar wonen Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 In 2015......was onze gemiddelde huurprijs 472,35... kwam in 424 van onze woningen een nieuwe huurder Onderhoud... verkochten we zeven reguliere

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1986 Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout Oosterhout CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1986 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2

Nadere informatie

Kijken Kiezen Doen. Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht

Kijken Kiezen Doen. Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht Kijken Kiezen Doen Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht Voorwoord Durven, bewust doen, betrouwbaar en met elkaar. Daar staan wij voor en zo willen we werken. In 2011 hebben we deze

Nadere informatie

FocusOndernemingsplan 2006-2007 (2010)

FocusOndernemingsplan 2006-2007 (2010) FocusOndernemingsplan 2006-2007 (2010) Missie Als maatschappelijk ondernemer biedt Mitros haar klanten wonen in de breedte, waarbij voldoende, goede en betaalbare woningen voor de primaire doelgroep centraal

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Elan Wonen geeft ruimte

Elan Wonen geeft ruimte Elan Wonen in beeld Elan Wonen in beeld Elan Wonen is een woningcorporatie die haar klanten kwaliteit en ruimte biedt. We luisteren naar hun wensen en spelen hierop in. Bij ons staat de klant voorop.

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie)

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie) Regionaal groeien - lokaal verbinden Ondernemingsplan 2015-2017 (verkorte versie) EEN WETHOUDER IN HET NIEUWE WERKGEBIED Wij werkten altijd goed samen met de lokale corporatie. Wel zagen we dat corporaties

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Prestaties en ambities Verkorte versie jaarverslag 2012 Woningstichting SWZ

Prestaties en ambities Verkorte versie jaarverslag 2012 Woningstichting SWZ Prestaties en ambities Verkorte versie jaarverslag Woningstichting SWZ p.2 investeringen op peil in en 2013 p.2 groot aandeel in woningbouwproductie p.3 Financiële resultaten over p.4 werk in & aan de

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

Hart voor wonen. Wie we zijn Wat we doen

Hart voor wonen. Wie we zijn Wat we doen Hart voor wonen Wie we zijn Wat we doen Inhoud Wie we zijn 4 Agendastellend, ondernemend en solidair 6 Hart voor de klant 10 Hart voor de wijk 16 Hart voor het pand 20 Bijlage 22 Hart voor wonen de Alliantie

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

Passie voor de klant

Passie voor de klant Passie voor de maatschappelijke opgave Passie voor de klant Woningbedrijf Velsen realiseert zich dat de klant belangrijk is. Niet elke klant heeft dezelfde wensen, behoeften en gewoonten. Wij spelen daarop

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Woningstichting Gulpen Beleidsplan 2013 2017

Woningstichting Gulpen Beleidsplan 2013 2017 Beleidsplan 2013 2017 Datum: 15-11-2012 Versie: 2 Status: definitief Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 2. Missie, visie en doelstellingen... 5 3. Uitgangspunten en randvoorwaarden... 6 4. De woonconsument...

Nadere informatie

15 jaar thuis! Onderweg naar een nieuw ondernemingsplan. Toekomstvisie. woondiensten aarwoude. jaaroverzicht 2010

15 jaar thuis! Onderweg naar een nieuw ondernemingsplan. Toekomstvisie. woondiensten aarwoude. jaaroverzicht 2010 Toekomstvisie woondiensten aarwoude jaaroverzicht 2010 Onderweg naar een nieuw ondernemingsplan woondiensten aarwoude Bezoekadres > Elzenlaan 1, Woubrugge Postadres > Postbus 2194, 2400 CD Alphen aan den

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2013 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 5. Rondvraag

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie