Jaarplan Bewegen in Wonen. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2010. Bewegen in Wonen. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest"

Transcriptie

1 Jaarplan 2010 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Bewegen in Wonen Bewegen in Wonen Bewegen in Wonen Bewegen in Wonen Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld.

2 Op stoom! inleiding Na een vliegende start in 2009, richten wij in 2010 onze energie in het op stoom houden van ons ondernemingplan Bewegen in Wonen. We doen dat kort en bondig op papier; zorgvuldig en met aandacht in ons dagelijks handelen. Ons ondernemingsplan Bewegen in Wonen is vanzelfsprekend de belangrijkste bron voor de voornemens en doelen die wij voor 2010 hebben bepaald. Indien er op één van de punten in dit jaarplan wordt afgeweken van ons ondernemingsplan, dan wordt dit specifiek benoemd. Samen met onze partners, werken wij aan concrete resultaten, die er toe doen voor klant en samenleving in het Groene Hart. In 2010 worden de eerste resultaten van ons ondernemingsplan zichtbaar. We brengen beweging in de woningmarkt door slim te werken aan de totstandkoming van doorstroomketens. We bouwen meer woningen dan ooit, we verkopen woningen voor starters en doorstromers en maken maximaal gebruik van mogelijkheden in het woningtoewijzingssysteem. We verstevigen onze positie in wijken en kernen, door in samenwerking met bewoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties het woonklimaat met gerichte maatregelen te versterken. De dienstverlening vanuit de servicepunten is verbreed, het overleg met bewonersvertegenwoordigers geïntensiveerd en het wijkgericht werken met onze partners verstevigd. We investeren duurzaam door energiezuinige experimenten en pilots in nieuwbouw en bestaande bouw uit te voeren, energiemaatregelen te treffen bij renovatie en afspraken te maken met onze leveranciers over materiaalgebruik. We hebben de laatste jaren gebouwd aan een sterke professionele kwaliteitsbewuste organisatie. Het resultaat ervan is zichtbaar onder meer in de verbeterde prestaties bij de laatste meting naar de kwaliteit van onze dienstverlening. In 2010 ontwikkelt onze organisatie zich verder in kwaliteit en kracht, met een open blik naar de wereld om haar heen. We zoeken samenwerking met partners in het Groene Hart om onze basis voor de toekomst te versterken. In deze een beknopt overzicht van de belangrijkste voornemens voor Behoefte aan nader contact? Wij maken graag een afspraak! Tom Burgers Directeur Westhoek Wonen 1 Missie Westhoek Wonen werkt aan het wonen van klanten met een bescheiden inkomenspositie in ons werkgebied, het Groene Hart van Nederland. Wij zorgen voor een passende en duurzame aansluiting tussen wens en aanbod. Samenwerking en dialoog typeren onze werkwijze. Verantwoordelijkheid, gedrevenheid en realisme kenmerken onze identiteit. 2

3 1. Duw tegen de woningmarkt De woningmarkt zit vast in het Groene Hart van Nederland. Dat moet anders. We brengen beweging in vraag en aanbod door nieuwbouw, gerichte aan- en verkoop, een slim huurbeleid, renovatie, een actieve bestrijding van woonfraude en gerichte woningtoewijzing. We onderzoeken de mogelijkheden van huren op maat. In ieder geval bespreken we met gemeenten de mogelijkheid van een inkomenstoets bij de woningtoewijzing. We halen de woningmarkt van het slot door actief in te spelen op woonwensen. Huurders met een hoger inkomen in een goedkope huurwoning proberen we te verleiden om hun huidige woning te verlaten voor een koop- of huurwoning met meer kwaliteit in een andere prijsklasse. Hierdoor komen huurwoningen vrij en creëren we ruimte voor gezinnen en starters en brengen zo doorstroming in de woningmarkt tot stand. Ouderen bieden we een comfortabele woning op hun maat, waarin ze tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen in een prettige woonomgeving. De wens en de behoefte van de klant staan aan de basis van de verhuisbewegingen. Bij renovatie gaan we in gesprek met huurders en hun vertegenwoordigers. Op basis van onderzoek naar de wensen van onze klanten ontwikkelen we nieuwe woningen met een duurzame toekomstwaarde. Waar anderen door de kredietcrisis stilvallen, bouwen we meer dan ooit tevoren. Wij bouwen, met specifieke aandacht voor klanten met een inkomen tot modaal. We doen dat ondermeer met sociale huurwoningen en met koopwoningen met korting onder Koopgarant, zie voor meer informatie Daarmee blijven we binnen de zojuist overeengekomen kaders van de Europese regelgeving. 3 Wat doen we in 2010? We hebben 60 nieuwbouwwoningen in aanbouw in Vinkeveen en Waverveen. Ruim 80% van deze woningen is bestemd voor sociale doelgroepen. We werken aan de voorbereiding van ruim 100 woningen, die voor 2012 in uitvoering zullen zijn. We verkopen minimaal 26 Koopgarant woningen aan bewoners die een huurwoning achterlaten of aan een starter. Daarnaast verkopen we minimaal 8 bestaande vrije sector huurwoningen. Door een combinatie van nieuwbouw, verkoop en een op maat toegespitst toewijzingsbeleid (lokaal maatwerk) denken we minimaal 150 extra verhuisbewegingen te kunnen genereren en hopen daarmee ongeveer 50 starters te kunnen helpen. Ten slotte zetten we in 2010 de reeds opgestarte aanpak van woonfraude (illegale onderhuur) voort, wat resulteert in extra doorstroming. 4

4 2. Werken aan wijken en kernen We investeren in wijken en kernen van ons werkgebied, om een goed woonklimaat voor onze klanten te waarborgen. We vergroten de samenhang in wijken door een dialoog op gang te brengen met en tussen buurtbewoners. We werken aan woonservicezones. We beheren servicepunten in samenwerking met gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere dienstverleners. Via deze loketten, centraal gelegen en goed bereikbaar, bieden we gezamenlijk een breed servicepakket aan, variërend van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn tot een klussendienst en administratieve ondersteuning. Voor kwetsbare doelgroepen bouwen we lokaal bijzondere projecten. Samenwerking en dialoog zijn de basis voor het werken aan wijken en kernen. We voeren intensief overleg met bewoners uit de wijken, de deskundigen bij uitstek. We geloven sterk in de meerwaarde van bewonersparticipatie voor de kwaliteit van het wonen. Daarbij zijn met de Huurdersvereniging Bewonersraad afspraken gemaakt over de inbreng van huurders. Belanghebbenden worden actief betrokken bij de planvorming van onze doelen. We trekken gezamenlijk op met de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. We zijn regelmatig in gesprek met bestuur, raad en de ambtelijke organisatie. We werken nauw samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen en politie. Korte beslislijnen en snelle acties waar nodig, komen het leefklimaat zichtbaar ten goede. 5 Wat doen we in 2010? We werken vanuit de servicepunten in De Ronde Venen aan verbreding en versterking van het dienstverleningspakket aan huurders. We werken aan een versterking van het servicepunt in Abcoude. We participeren bij de invoering van een digitaal innovatief initiatief voor een beter bereik van diverse diensten in kleine kernen. We participeren met bewonerscomités, de gemeente De Ronde Venen en maatschappelijke organisaties in wijkgericht werken, om door korte lijnen en snelle maatregelen de kwaliteit van het leefklimaat te verbeteren. Deze werkwijze wordt ingevoerd in twee buurten in de Ronde Venen. We gaan samen met stichting De Baat, de gemeente De Ronde Venen en de politie vrijwilligers opleiden om te kunnen bemiddelen bij beginnende conflicten tussen huurders. We voeren een participatiesysteem in waarbij belanghebbenden inbreng krijgen bij de planvorming van onze doelen. Over de bereikte resultaten leggen wij verantwoording aan hen af. In Abcoude zijn we bezig met de voorbereiding van 18 bijzondere woonvormen: 12 psychogeriatrische eenheden en 6 zorgwoningen voor ouderen met een verstandelijke beperking. In Vinkeveen ontwikkelen we 12 woningen voor jongeren met een verstandelijke beperking. In Mijdrecht ontwikkelen we in samenwerking met twee zorginstellingen een project met 24 eenheden voor mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking. 6

5 3. Duurzaam investeren Wij voelen ons verantwoordelijk voor het energieverbruik in onze woningen en de duurzame kwaliteit van de bebouwde omgeving in ons woongebied. Daarbij hebben we onze bewoners hard nodig. Bij renovatie investeren wij in isolatiemaatregelen in overleg met huurders. We bieden energiepakketten aan, waardoor de nettohuurlasten beperkt stijgen, maar de bruto woonlasten door lager energieverbruik op den duur afnemen. Hierbij geven we voorrang aan slecht geïsoleerde woningen en streven naar een lager energieverbruik, meer wooncomfort en een gezond binnenhuisklimaat. Wat we doen, doen we in één keer goed. Bij renovaties gebruiken we bij voorkeur duurzame materialen. We streven naar een efficiënte werkwijze om met zo min mogelijk middelen een zo hoog mogelijk milieurendement te kunnen behalen, aansluitend op onze sociale opgave. Daartoe bereiden we de woningingrepen zorgvuldig voor door voorafgaand met bewoners rond de tafel te gaan zitten en hun wensen te inventariseren. Daarnaast maken we afspraken met onze ketenpartners en leveranciers over materiaalkeuze en werkwijze. Ook bij nieuwbouw werken we aan energiezuinige projecten. We doen experimenten in energiezuinig en duurzaam bouwen om lessen te trekken voor de toekomst. 7 Wat doen we in 2010? We renoveren circa 250 woningen op duurzame wijze. Door gerichte participatie stimuleren we bewoners om mee te doen met extra energiemaatregelen. We ontwikkelen energiezuinige nieuwbouw in de sociale huursector aan de Herenweg in Wilnis. We ronden een renovatieproject af aan de Van Dishoeckstraat en omgeving in Mijdrecht. Deze 24 bestaande woningen met slechte energieprestaties willen we op nieuwbouwniveau brengen. Voor onze ambities op het gebied van milieu stellen we energiebeleid en beheersmaatregelen op. We onderzoeken met de gemeente De Ronde Venen de mogelijkheid van de oprichting van een duurzame energiemaatschappij voor een nieuwbouwlocatie in Vinkeveen. We scherpen ons inkoopbeleid aan op duurzaamheid van materialen en maken afspraken met onze leveranciers. 8

6 4. Met een sterke organisatie Om het wonen in ons werkgebied in beweging te krijgen hebben wij een sterke organisatie nodig met medewerkers, die in dialoog met de omgeving kansen weten te benutten en ontwikkelingen in gang kunnen zetten. We blijven investeren in de kwaliteit van onze organisatie. We bouwen verder aan een professionele organisatie, die in staat is om slagvaardig en efficiënt in te spelen op de ontwikkelingen om ons heen. We streven naar een verdere verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Dialoog en samenwerking blijven onlosmakelijk met onze werkwijze verbonden. We versterken de dialoog met belanghouders door onze communicatie te intensiveren. We zoeken belanghouders gericht op bij vraagstukken, beleidsuitwerking en verantwoording van ons beleid. We volgen nauwlettend de ontwikkelingen in de branche en richten ons actief op innovatie, ontwikkeling en samenwerking als dat de dienstverlening van klanten en de kwaliteit van ons werkgebied ten goede komt. Met twee corporaties in de regio zoeken we naar een optimale samenwerking voor onze opgave in het Groene Hart van Nederland. Financieel gezien zijn we gezond. Waar nodig zoeken we bij de uitvoering van ons ondernemingsplan onze financiële grenzen op, met behoud van continuïteit. Ook blijven wij werken aan efficiency en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. We willen onze middelen optimaal inzetten voor onze volkshuisvestelijke ambities. Risicomanagement is daarbij een belangrijk instrument. 9 Wat doen we in 2010? We optimaliseren onze bedrijfsprocessen bij de KWH-benchmark met als doel een verdere verbetering van onze dienstverlening die jaarlijks gemeten wordt door KWH. Zie ook We zijn een transparante organisatie en laten dat meten door een onafhankelijk bureau. We houden belanghoudersbijeenkomsten, waarbij we vragen om inbreng voor onze doelen en verantwoording afleggen over onze resultaten. Onze website en ons automatiseringssysteem (hard- en software) zijn vernieuwd. Het in 2009 vastgestelde risicoregister is in de reguliere planning en controlcyclus geïmplementeerd. We onderzoeken de mogelijkheden tot verdere samenwerking met corporaties in de regio. 10

7 Westhoek Wonen in cijfers Begroting resultatenrekening Realisatie Begroting Prognose Begroting Bedragen x e Bedrijfsopbrengsten Huren Vergoedingen Overheidsbijdragen Overige bedrijfsopbrengsten Resultaat verkoop woningen saldo bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Afschrijvingen Waardeverandering door nieuwbouw Waardeverandering door verkoop Koopgarant Waardeverandering door woningverbetering Salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lasten onderhoud Wijkenfonds Aedes - VROM Overige bedrijfslasten saldo bedrijfslasten Exploitatieresultaat voor rente Rentebaten Opbrengsten financiële vaste activa Rentelasten saldo rentelasten Resultaat Buitengewone baten Buitengewone lasten saldo buitengewone baten en lasten Jaarresultaat incl. buitengewone baten en lasten Resultaat deelnemingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen

8 Westhoek Wonen in cijfers Westhoek Wonen in 2010 Medewerkers 48 Aantal fulltime eenheden (fte) 41,5 Wooneenheden Garages en parkeerplaatsen 359 Bedrijfsruimtes 8 Eenheden in beheer voor derden 10 Balanstotaal 148,9 miljoen Eigen vermogen 20,9 miljoen Bedrijfsopbrengsten 25,8 miljoen Huren 23,5 miljoen Uitgaven dagelijks onderhoud ,9 miljoen Uitgaven planmatig onderhoud ,2 miljoen Investeringen verbeteringen 11 miljoen Investeringen nieuwbouw 22 miljoen Wijkenfonds Aedes-VROM 0,3 miljoen Rentelasten 4,9 miljoen Vennootschapsbelasting 1,3 miljoen Mutaties 280 Ontruimingen 5 Wooneenheden per kern Mijdrecht Wilnis 669 Vinkeveen 700 Waverveen 18 De Hoef 10 Amstelhoek 69 Totaal gemeente De Ronde Venen Abcoude 591 Baambrugge 111 Totaal gemeente Abcoude 702 Woerdense Verlaat 13 Totaal gemeente Nieuwkoop 13 Totaal wooneenheden De Ronde Venen Abcoude Nieuwkoop Totaal Aantal woningen Kernvoorraad 511, Sociale huur 511,50-647, Dure huur 647, Eengezinswoningen Flat met lift Benedenwoning Bovenwoning Bijzondere woonvorm Bouwjaar wooneenheden Totaal Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. 14

9 Westhoek Wonen in 2010 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Rendementsweg SL Mijdrecht (0297)

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

een goede woning in een fijne straat voor iedereen

een goede woning in een fijne straat voor iedereen een goede woning in een fijne straat voor iedereen jaarverslag 2009 inhoudsopgave goed? Voorwoord door Eric de Ceuster, directeur - bestuurder. pagina 4. goed doen 6. Doen we de goede dingen en doen we

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

BEGROTING 2014 2014 2015 2016 2017 2018

BEGROTING 2014 2014 2015 2016 2017 2018 BEGROTING 2014 2014 2015 2016 2017 2018 INHOUD Voorwoord [4] 1 Inleiding [6] 2 Strategisch kader en speerpunten van beleid [9] 3 Strategisch voorraadbeleid [16] 4 Bedrijfswaarde en beleidswaarde [19]

Nadere informatie

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop Jaarplan 2014 zet betaalbaar wonen voorop Dit Jaarplan is een uitgave van: Hof ter Bergen 25 Postbus 27, 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) 799 66 36 Fax (088) 799 66 20 E-mail info@quawonen.com Internet

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport Stichting Goed Wonen Gemert-Bakel Visitatierapport Utrecht, maart 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer A.T.A. Koopmanschap

Nadere informatie

Visitatierapport. Woonstichting SSW 2010-2013

Visitatierapport. Woonstichting SSW 2010-2013 Visitatierapport Woonstichting SSW 2010-2013 Utrecht, 23 december 2014 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw T. Booi (voorzitter)

Nadere informatie

Bewust midden in de samenleving

Bewust midden in de samenleving s-heerenberg, april 2010 S t r a t e g i s c h B e l e i d s p l a n 2 0 1 0-2 0 1 4 Bewust midden in de samenleving Strategisch beleidsplan, ook voor u Dit is geen strategisch beleidsplan zoals u gewend

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Woningstichting Valburg. Visitatierapport

Woningstichting Valburg. Visitatierapport Woningstichting Valburg Visitatierapport Utrecht, december 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Dr. P. Inia (voorzitter)

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012 Van Alckmaer Highlights Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 was in veel opzichten een roerig jaar voor de corporatiewereld. De crisis is volop voelbaar, de huizenmarkt is totaal ingestort en het nieuwe kabinet

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem

Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem Vastgesteld op 11 november 2014 door de directeur-bestuurder, G. Breeman Goedgekeurd op 24 november 2014 door de Raad van Commissarissen 1 1. Inleiding Dit jaarplan

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Werken aan de kerntaak

Werken aan de kerntaak Werken aan de kerntaak Woonbron jaarplan 2015 6 januari 2015 Raad van Commissarissen Inhoud Voorwoord... 3 1. Strategie en governance... 4 2. Service en dienstverlening... 7 3. Betaalbaarheid, beschikbaarheid

Nadere informatie

Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014. regionaal & betrokken

Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014. regionaal & betrokken Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014 regionaal & betrokken Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014 Inhoud Inleiding, proces en uitgangspunten 5 1. Opzet van het plan

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie