Programma Gemeenteraadsverkiezingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018"

Transcriptie

1 Programma Gemeenteraadsverkiezingen Groene politiek in een tijd van crisis december

2 Inhoud 1 Het verkiezingsprogramma Inleiding Veranderende samenleving De actualiteit De nieuwe kracht De gemeente en de burger vinden elkaar Politiek in een tijd van crisis Wat heeft de afgelopen periode zoal gedaan? , haar kernwaarden en Economie Onderwijs Sociaal Wonen Burgerparticipatie De groene gemeente Schone en gezonde leefomgeving Natuur Openbaar groen Floriade Dierenwelzijn Duurzaamheid Energie besparen Verkeer en Vervoer De fiets Het OV Economie in Klein is het nieuwe Groot Economie en duurzaamheid Gelijke kansen op de arbeidsmarkt Wonen in algemeen Woningaanbod voor iedereen Onderwijs in Algemeen Passend Onderwijs Basisonderwijs Voortgezet Onderwijs Beroepsonderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Beroepsonderwijs Hoger beroepsonderwijs Een sociaal Zorg Mantelzorg Geweld achter de deur Sport Cultuur voor en met bewoners : een stad voor iedereen Burgerparticipatie

3 1 Het verkiezingsprogramma 1.1 Inleiding Voor u ligt het verkiezingsprogramma van. Hierin staat hoe anno 2013 kijkt naar de samenleving en de rol die de politiek daarin vervult. Deze boodschap is in tekst beschreven als een ideaalbeeld. Dit ideaalbeeld is verder uitgewerkt in programmapunten waar de komende periode het accent op legt. Dit programma is de leidraad voor de leden van en de fractieleden. Ten behoeve van de campagne is voor de kiezers van apart materiaal gemaakt. 1.2 Veranderende samenleving In de samenleving komt veel ondernemende creativiteit en innovatiekracht tot bloei. Er zijn op veel plaatsen in Nederland diverse (groene) ondernemers, lokale energiecoöperaties, nieuwe buurtzorgorganisaties en dergelijke. Allemaal mensen die verandering signaleren en aan de slag gaan voor een sociale en groene samenleving. Wij zien dat iedereen vanuit zijn eigen kwaliteiten, ambities en beperkingen de regie meer en meer in eigen hand wil hebben. Verhoudingen in onze maatschappij veranderen. De veranderende samenleving kent burgers die het zelf wel rooien en burgers die hulp nodig hebben. De eerste groep zoekt een gemeente die faciliteert. Zij zoeken steun bij het starten en verwezenlijken van hun idealen. De tweede groep rekent op hulp van de gemeente. Twee uitersten; of toch niet? Beide groepen kijken met dezelfde behoefte naar de gemeente: Laat mij regie hebben over mijn leven. 1.3 De actualiteit De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vinden plaats in een tijd van financieel-economische crisis. Die crisis leidt tot economische recessie. Bedrijven sluiten en de werkloosheid groeit. Mensen zijn bezorgd. Bij veel mensen bestaat grote onzekerheid over de toekomst. Naast de economische crisis met zijn sociale impact zijn er andere crises: de klimaatcrisis, de grondstoffencrisis en de energiecrisis. Ze lijken abstract, maar iedereen heeft er mee te maken. Of het nu gaat om stijgende olie- en voedselprijzen of gezondheidsrisico s als gevolg van gesjoemel rond voedselproductie of schone lucht. De actualiteit is, dat de Almeerder op de oude voet niet meer verder kunnen met onze samenleving en manier van leven. 1.4 De nieuwe kracht Samen zijn we sterk. Dat is het idee achter coöperaties, buurtverenigingen en burgerinitiatieven. Partijen/burgers nemen in toenemende mate hun eigen verantwoordelijkheid. Zij gaan aan de slag om zelf hun belangen en idealen te realiseren. Zij vormen de nieuwe kracht en steunt hen. Maar niet iedereen is in staat om dat zelfstandig te doen. Een grote groep mensen is afhankelijk van de zorgstaat. Hun aantal zal in het huidige economische klimaat groeien. Ook zij willen het graag anders aanpakken. Ook zij zijn onderdeel van de nieuwe kracht. 1.5 De gemeente en de burger vinden elkaar Gemeenten krijgen meer taken, vooral in het sociale domein: nieuwe taken op het terrein van arbeidsparticipatie en (jeugd)zorg. De gemeente moet in 2015 de Eerste Overheid worden: niet langer het Rijk, maar de gemeente wordt verantwoordelijk voor de aanpak van concrete problemen. Tegelijk komt er minder geld van het Rijk en worden gemeenten geconfronteerd met hogere kosten. Deze veranderende rol en positie van de gemeente vraagt een efficiënte aanpak en meer eigen verantwoordelijkheid voor de burger. Daar vinden gemeente en inwoners elkaar. Samen werken aan de nieuwe samenleving; de inwoner de ruimte bieden voor eigen regie, een gemeente die de eigen verantwoordelijkheid van de burger versterkt. 3

4 1.6 Politiek in een tijd van crisis heeft een groot vertrouwen in de kracht van de inwoners. gelooft in mensen die zelf het initiatief nemen en zij wil hen hier de ruimte voor geven. Hoe meer ruimte de maatschappelijke energie krijgt hoe beter voor het welzijn van de Almeerse bevolking. Daarbij hoort een gemeente die in samenwerking met organisaties en burgers werkt aan de oplossing van problemen. Een gemeente die zelfredzaamheid stimuleert; die initieert, faciliteert en inspireert. Een lokale overheid die het vertrouwen in de politiek herstelt en die zich richt op een duurzame en sociale toekomst. 1.7 Wat heeft de afgelopen periode zoal gedaan? : voerde samen met ROVER actie voor behoud van Station Buiten als intercitystop; streed samen met de gebruikers tegen de aanleg van een weg door Spittershoek; was initiatiefnemer van groenonderhoud door de schaapskudde; was de stuwende kracht achter de nominatie van als Fietsstad 2014; heeft voorkomen dat er gebouwd gaat worden in het Laterna Magikapark; heeft zich verzet tegen het op grote schaal bebouwen van De Laren, inclusief Park Uithof; komt op voor cultuur in ; was tegen verdwijnen van De Paviljoens; is kritisch over invulling van De Kunstlinie; komt op voor De Voetnoot en andere cultuuruitingen in ; heeft met succes gepleit voor uitstel van de harmonisatie van peuterspeelzalen, in afwachting van nader onderzoek; streed tegen een brede invulling van het Retailpark in Poort; strijdt voor behoud Persoonsgebonden Budget (PGB); maakt zich hard voor een verbetering van het treinverkeer tussen en Amsterdam; zet zich in voor het verbeteren van burgerparticipatie; denkt positief kritisch mee met de nieuwe groennota Kleur aan Groen ; was in initiatiefnemer van de Dag van de Duurzaamheid; is in initiatiefnemer van het Kinderlintje en het Groene Lintje; vraagt aandacht voor een goede aanpak van de kantorenleegstand; neemt initiatieven op het gebied van stadslandbouw; strijdt tegen uitbreiding vliegveld Lelystad; strijdt voor een schaliegasvrije gemeente; neemt initiatieven voor goedkope energie voor minima. 4

5 2., haar kernwaarden en De huidige economische, sociale en politieke situatie in Nederland bepaalt de keuzes die de komende jaren lokaal gaat maken. We laten ons daarbij leiden door de kernwaarden van. Concrete stappen zijn daarvoor nodig. zet die stappen. heeft binnen de volgende prioriteiten: kernwaarden: Duurzaamheid, kansen eerlijk delen en een open vrijheidslievende houding met een voorkeur voor diversiteit. staat voor een beter milieu èn wil mensen in de gelegenheid stellen hun leven in eigen hand te nemen. 2.1 Economie Zzp ers: Klein is het Groot. Een duurzame economie levert veel nieuwe werkgelegenheid op. staat bekend om haar groot aantal zzp ers (zelfstandigen zonder personeel). Duurzaam ondernemen is daarbij de motor voor de toekomst. We gaan voor een duurzame gemeente: we stimuleren een duurzame lokale economie, met mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen, het oprichten van lokale energiecoöperaties en/of het hergebruik van materialen. Alle vormen van bedrijvigheid waarbij zuinig wordt omgegaan met de schaarse grondstoffen willen wij in stimuleren. Daarmee ontstaat een nieuwe markt voor Zzp ers. 2.2 Onderwijs Leren nu is werk voor de toekomst. Onderwijs is meer dan rekenen en taal, onderwijs richt zich op persoonlijke ontplooiing, op zelfredzaamheid en zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. Onderwijs geeft jongeren kansen, ongeacht afkomst en mogelijkheden. Onderwijs pakt achterstanden aan en biedt talenten de kans optimaal te ontwikkelen. Scholen ontwikkelen zich tot educatieve centra van de wijk, waar kinderen ook vóór en na schooltijd terecht kunnen. Scholen zijn voor de ouders veilige en stimulerende plekken in de stad. Almeerse jongeren komen in van school en blijven in werken. Dit vraagt om goede doorstroommogelijkheden naar en beschikbaarheid van mbo, hbo en universitair onderwijs. 2.3 Sociaal Samen met en voor elkaar voor kwaliteit van leven. Goede zorg in de buurt, met meer aandacht voor elkaar. In onze gemeente blijft het PGB (persoonsgebonden budget) bij intensieve zorgvraag bestaan! Armoede wordt bestreden, bij inkomensproblemen krijgen mensen passende hulp en bij de gemeente ontstaat een flitsmentaliteit (snel helpen, geen weken wachten). is voor een sociale en tolerante gemeente waarin iedereen kansen krijgt; discriminatie wordt bestreden, pesten wordt aangepakt en voert een homo-, allochtoon- en vrouwvriendelijk beleid. Ook leeftijdsdiscriminatie wordt bestreden. 2.4 Wonen Woongenot start bij een groene omgeving. Voor iedereen een gezonde woonomgeving: schoon, groen, heel en veilig. Wonen te midden van een mooie natuur om van te genieten. Groen blijft groen! Groene gebieden worden zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Zo krijgen dieren meer ruimte en versterkt de natuur. De wijken in de gemeente stralen groene kwaliteit uit. Er is voldoende groen voor iedereen in de buurt. Buurtbewoners die hun straat/buurt willen vergroenen komen in aanmerking voor ondersteuning. Bewust leven is zuinig wonen. Iedereen heeft recht op passende ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen en aan de samenleving deel te nemen. Voor iedereen een betaalbare en energiezuinige woning. geeft bewoners tips over wat zij zelf kunnen doen om energie en daarmee geld te besparen. Alle gemeentelijke gebouwen worden energieneutraal. 2.5 Burgerparticipatie Verbeteren van burgerparticipatie. 5

6 De gemeente wordt steeds meer een faciliterende gemeente in plaats van een alles zelf bedenkende gemeente. Inwoners die iets willen op duurzaam gebied, vinden in een natuurlijke bondgenoot. 6

7 3. De groene gemeente Bij de eerste stedenbouwkundige plannen van is rekening gehouden met veel groen en blauw in de stad, de leefkwaliteit en de verkeersstructuur. Met de bouw van is steeds voldaan aan de toen geldende bouw- en milieuvoorschriften. Het resultaat is dat de basis in op orde is met: een schone en gezonde leefomgeving; veel openbaar groen in en rond de stad; goede en veilige verkeersstromen inclusief openbaar vervoer; woningen die voldoen aan de tijdens de bouw geldende milieu- en energievoorschriften. Maar het kan altijd beter. houdt de vinger aan de pols waar het de groene gemeente aangaat. 3.1 Schone en gezonde leefomgeving volgens Schone gemeente. als groene gemeente is vanzelfsprekend een gemeente met schone lucht, schoon water en schone grond. Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op ( de vervuiler betaalt ). Gifvrije stad. Schaliegasvrije stad. Elektrisch rijden houdt de lucht schoon. Kunst als drager van Principles. Geen Vliegveld Lelystad. Gif hoort niet thuis in de openbare ruimte waar onze kinderen spelen en planten en dieren leven. Schaliegas zit mogelijk in de diepe bodem van. De effecten van de winning zijn niet duidelijk en dus mogen de bewoners van niet bloot gesteld worden aan de mogelijke milieueffecten. Veel fijnstof komt uit de uitlaat van auto s. wil elektrisch rijden stimuleren. Daarvoor komen er meer oplaadpunten in de openbare ruimte. Kunst draagt bij aan de bewustwording van Cradle to Cradle (C2C). Vraag aandacht voor C2C door kunstwerken van afval. Een vliegtuig is een milieubelastend vervoermiddel. Aan- en uitvliegroutes die over gaan veroorzaken geluidshinder. In zijn al enkele openbare oplaadpunten. Kunstproject NeverendingArt : van afval naar kunst. 7

8 3.2 Natuur Natuur blijft voor de natuur. volgens is en blijft rijk aan natuur. Maar liefst 25% van het areaal is groen. Het loopt van ieders achtertuin via de groenstroken en parken naar de natuurgebieden. Behoud groene parels in de stad. Het IJmeer is natuurgebied. De groene parels blijven behouden en daar zorgt goed voor. Het IJmeer/Markermeer krijgt een ecologische impuls. Het IJmeer blijft ook open. Geen brug maar een tunnel met openbaar vervoer als IJmeerverbinding. Park Uithof, Laterna Magicapark. In de Rijksstructuurvisie is gekozen te investeren in de versterking van de natuur van het IJmeer/Markermeer. 3.3 Openbaar groen volgens Groenbeheer. De kwaliteit en identiteit van het groen wordt versterkt, op natuurlijke leest en met de bewoners. Bewoners gaan zelf aan de slag. Ondersteunen van burgers en ondernemers bij groenbeheer. Natuurvriendelijk beheer in openbaar groen. Buurtbewoners die hun straat/buurt willen vergroenen komen in aanmerking voor ondersteuning. Initiatieven worden gesteund, die ervoor zorgen dat ondernemende burgers die hun rol nemen. Parken, bermen en oevers worden ecologisch beheerd. Beplanting wordt zoveel mogelijk met inheemse soorten uitgevoerd, omdat daar inheemse insecten en vogels op afkomen. Nestvoorzieningen worden gemaakt, zoals nestkastjes voor vogels. - zelfbeheercontracten; - groenonderhoud en eigen activiteiten zoals bij: - Hoekwierde; - Bosrandgroep; - Beatrixpark; - Rosarium; - Kronkelveld; - Vlindertuin. Landschapsbeheer Flevoland begeleidt bewoners en beheergroepen. - Inzet van Landschapsbeheer Flevoland en IVN; - Bijenlint. 8

9 3.4 Floriade De Floriade is de kans om onze kernwaarden in de praktijk uit te proberen. volgens grijpt de Floriade in de bestaande stad aan om een beweging in gang te zetten waarbij burgers, ondernemers en overheid het stedelijk groen van duurzaam beheren, ontwikkelen, gebruiken en ervan genieten. De Floriade is het experimentenkader voor de kernwaarden van. Het is de start op weg naar de groene economie van met een nieuwe, duurzame en sociale samenleving. Kennis opdoen, uitwisselen en benutten. Duurzaam samenwerken. Zet de experimenten van de Floriade in de etalage en zorg ervoor dat kennis opgebouwd, uitgewisseld en benut kan worden. Dit zorgt niet alleen voor een versterking van de kwaliteit ten tijde van de Floriade in 2022, maar legt ook een basis voor daarna. Verschillende organisaties hebben hun eigen agenda. Zorg voor afgestemde agenda s. Stel de gebruiker centraal en versterk samenwerking onderling. Kenniskring buurtmoestuinen van Ontwikkelmaatschappij Stadslandbouw. - Vereniging Buitenstad; - Natuur en Milieufederatie Flevoland; - Duurzaam.nl. volgens De eetbare stad (Feeding the City). Ontwikkel de Stadslandbouw. Een Almeerse voedselstrategie legt de basis onder de gezamenlijke ambities en doelen voor stadslandbouw. Een Almeerse voedselstrategie. Stadslandbouw is geen doel maar een middel om bij te dragen aan de voedselproductie, sociale cohesie in een buurt, educatie en bewustzijn waar voedsel vandaan komt, et cetera. In is fysieke ruimte voor ontwikkeling van stadslandbouw in diverse vormen en van verschillende grootte. - Stadsboerderij met biologische markt; - Warmoezerij; - Stadsakker Den Uijlpark; - diverse initiatieven voor school- en buurtmoestuinen. 9

10 De biodiverse stad (Greening the city). volgens De groene buitenruimte is de kwaliteit van. Dit concept is blijvend en moet versterkt worden. Groen en blauw in de openbare ruimte als impuls voor de leefbare stad. Vergroot het gebruik van het groen met duurzame functies (bijvoorbeeld recreatie, horeca, zorg, kinderopvang, natuureducatie en stadslandbouw). Dit versterkt de kwaliteit van de plek, de sociale cohesie en geeft een impuls aan de werkgelegenheid. Er is ruimte voor nieuwe verdienmodellen in de groenblauwe ruimte. De gemeente schrijft de nota Kleur aan Groen gebaseerd op de bestaande beleidsplannen Parkennota en Levend in het Groen. volgens De productieve stad (Energizing the city). Duurzaam produceren is de motor achter de nieuwe economische ontwikkeling van. Duurzame energie de motor voor een nieuwe economie. Met de Floriade ontstaat een experimenteerkader voor bedrijven die met andere vormen duurzame energieopwekking dicht bij de woning verwezenlijken. - De Groene Reus. - energieneutraal in 2022 bij start Floriade. volgens De gezonde stad (Healthying the city). Een groene woonomgeving draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van de bewoners. Zorgaanbieders investeren in groen. Mensen die veel de natuur ingaan zijn gemiddeld gezonder. Investeren in groen werkt preventief voor de gezondheidszorg. Daar wil de zorgverzekeraars op aanspreken. Diverse klinieken in Nederland staan juist in de bossen. 10

11 3.5 Dierenwelzijn Ook voor dieren een leefbare stad. Dierenwelzijn volgens Dat de mens dieren houdt en dat dieren in de nabijheid van mensen leven, dat staat vast. Maar hoe we met dieren om gaan en wat voor ruimte we ze bieden, daar zijn wij als mensen voor verantwoordelijk. Geen wilde dieren in het circus. Een veilige leefomgeving voor dieren. Voorkom overlast door dieren. Steun dierenwelzijn. Dieren kiezen er niet voor allerhande onnatuurlijke kunstjes te moeten doen. Deze vorm van dierenmisbruik willen wij niet. Instanties die het dierenwelzijn bewaken krijgen alle noodzakelijke ruimte in. Voorkom overlast, door gericht voorzieningen te treffen waarmee elk dier zijn eigen (geaccepteerde) plek krijgt. De gemeente ondersteunt instanties voor dierenwelzijn, hetzij financieel, hetzij door facilitering. (nu gevestigd in ). - Dierenbescherming; - Dierenopvang. - Hondenuitlaatplaatsen; - Samenwerking met diereneigenaren. - Dierenopvangcentra; - Dierenambulances. 3.6 Duurzaamheid volgens Principles. Elk besluit van de Raad is gespiegeld aan de Principles. De Principles dragen bij aan een groen en duurzaam. Door te investeren in duurzame ontwikkelingen ontstaat werkgelegenheid. Collegevoorstellen zullen door de gemeenteraad worden getoetst aan de Principles. 11

12 3.7 Energie besparen Energie besparen brengt de woonlasten substantieel omlaag. volgens Naast huur of hypotheek zijn de energiekosten de grootste woonlasten. Het omlaag brengen van het energieverbruik geeft de bewoner direct lagere woonlasten. Energie besparen in de praktijk. Bewonersverenigingen actief mee laten denken over energie besparen. Promotie en informatie stimuleren en uitbreiden. De gemeente geeft vergunningen die nodig zijn voor besparingsmaatregelen snel en zonder obstakel af. Besparingsmaatregelen worden door de gemeente bevorderd het organiseren van gemeentelijke leningen en subsidies. Warmte-koude opslag wordt optimaal benut (restwarmte van bijvoorbeeld airco, andere koelsystemen en ICT). Door matching, speeddates, coaching te organiseren en te faciliteren maakt de gemeente het mogelijk dat voor start van de bouw mensen elkaar leren kennen en initiatieven kunnen ontplooien. De gemeente - promoot energiebesparing; - inspireert bewoners; - stimuleert initiatieven als de Groene Reus en Duurzame wijken; - stimuleert van innovatie bij nieuwbouw. Het provinciehuis van Flevoland heeft een warmtekoude opslag. Nobelhorst (IJmere en gemeente ). - Duurzaamalmere.nl; - Zonne-atlas; - Google-applicatie van de provincie die geschiktheid van huizen voor zonnepanelen weergeeft. 12

13 3.8 Verkeer en Vervoer De fiets Op de fiets. volgens Fietsen is, met uitzondering voor de laagste en hoogste leeftijdsgroepen, het standaardvervoermiddel voor de korte afstand. Fietsen is goed voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid op straat. Stimuleer het gebruik van de fiets voor de korte afstand. Fietspaden milieuvriendelijk begaanbaar houden. Gratis fietsenstalling. Veilig naar school. In is alles voor de fietser op en top geregeld. Stimuleer vooral de jeugd. Bij het vegen en strooien in de winter krijgen de hoofdfietsroutes in, net als de buslijnen, prioriteit. Er zijn in altijd voldoende gratis (bewaakte) stallingmogelijkheden voor de fiets. Naast fietsenrekken komen er ook fietsparkeervakken, waar scooters en bakfietsen ook passen. De gemeente maakt samen met de scholen plannen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rond de school; met verkeerstechnische maatregelen voor veilige schoolroutes en gedragsregels voor de ouders. - Fietsprogramma s op basisscholen. Bewaakte fietsenstallingen in het centrum. Diverse basisscholen in hebben een verkeersveiligheid rond de school programma Het OV volgens De bus in ; voorbeeld voor de wereld. De bus in is goed geregeld dankzij de vrije busbanen en de goede dienstregeling. Ook in nieuwe stadsdelen blijft dit systeem bestaan. Hot spots beter bereikbaar. Milieuvriendelijke bussen. Twee intercitystations in. Publiekstrekkers, zoals Stadslandgoed De Kemphaan, of Libelle Zomerweek, moeten met de bus goed bereikbaar zijn, ook in het weekend. Aardgas- of trolleybussen stoten geen roetdeeltjes uit. Het Almeerse busnetwerk is zeer geschikt voor omvorming naar trolleybussen. De gemeente strijdt voor een stop van de intercity in Buiten. In Arnhem rijdt een groot deel van de bussen al jarenlang op elektriciteit. 13

14 4. Economie in Het creëren van werkgelegenheid is in tijden van recessie lastig, maar niet onmogelijk. We zien veel initiatief bij de Almeerders zelf. Zij willen zelfstandig werken, maar missen veelal een plek dichtbij waar ze dat kunnen. Laten we hun initiatief als gemeente ondersteunen en faciliteren. 4.1 Klein is het Groot Klein is het Groot. volgens is een stad waar veel kleine zelfstandigen aan het werk zijn, zoals eenpitters/zzp ers, startende kleine bedrijfjes en winkeltjes. Deze ondernemingszin past bij de aard van Almeerders; ook in tijden van crisis niet bij de pakken neerzitten maar mogelijkheden zien om iets nieuws op te zetten. Het is belangrijk dat ondernemers bij elkaar worden gebracht, elkaar leren kennen, elkaar inspireren en samen (duurzame) projecten ontwikkelen. Leegstand invullen. Stop hinder door regelgeving. Ontmoetingsplek is netwerkplek. Voorzieningen vlak naast werkplek. Bedrijfsverzamelgebouwen. - Faciliteer zzp ers/kleine bedrijfjes, winkeltjes, et cetera; - Er staan veel (delen van) scholen, buurtcentra, kantoren en bedrijven leeg in. Met kleine aanpassingen kunnen ze als werklocaties worden ingericht. Als de markt weer aantrekt, kan het zijn oorspronkelijke bestemming weer krijgen; - gaat voor een experiment van twee jaar waarin de gemeente leegstaande gebouwen beschikbaar stelt aan kleine werkinitiatieven in de stad; - Studenten zetten als onderdeel van hun studie eigen bedrijfjes op, waarin de gemeente hen faciliteert qua locatie. Hindernissen als gevolg van een bestemmingsplan, regels, et cetera worden weggenomen. Faciliteren van plekken, waar men elkaar kan ontmoeten en zakelijk kan spreken. Sluit daarbij aan bij een bestaande supermarkt, kroegen, zitjes bij buurtcentra, scholen. Faciliteer plekken voor kinderopvang, aansluitend bij werkplekken of ontmoetingsplekken. Reserveer ruimte voor kinderopvang bij realisatie van kantoorpanden en bedrijfslocaties. Breng werk en onderwijs samen in verzamelgebouwen waar ZZP ers gecombineerd met stagiairs van het mbo werken. Benut binnenstedelijke locaties en verouderde bedrijfspanden voor startende ondernemers en creatieve bedrijvigheid. Een etage in het Alnovum of WTC voor studentenbedrijfjes. De bouw van appartementen voor begeleid wonen in het voormalig Cinevideo. De Nieuwe Bibliotheek. - Buurtcentra bieden soms al opvangmogelijkheden; - Er zijn scholen met werkplekken voor ouders, die in ruil op de kinderen passen. 14

15 De gemeente faciliteert. volgens Eenpitters/zzp ers, startende kleine bedrijfjes en winkeltjes: Ze moeten vaak het wiel zelf uitvinden. De gemeente moet klaar staan om ze te faciliteren. Excellent Gastheerschap. Ondernemersloket. Ondernemersvereniging. Het programma Excellent Gastheerschap zal zich meer richten op behoud en faciliteren van kleine zelfstandigen en bedrijfjes en is meer dienstverlenend. Het Ondernemersloket zal zich ook richten op zzp ers die willen doorgroeien naar een klein bedrijf. Ondersteun zzp ers als ze een ondernemingsvereniging willen oprichten. Excellent Gastheerschap richt zich nu voornamelijk op het aantrekken van bedrijven van buiten de stad. - Huurgewenning; - Professionele begeleiding bij de bedrijfsvoering. De gemeente bevordert de oprichting van een platform voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 4.2 Economie en duurzaamheid volgens Duurzaam werken in. In vestigen zich bedrijven die een duurzame relatie aangaan met de stad, die hier investeren in de leefbaarheid, cultuur, et cetera en die als ambassadeur van optreden. Duurzaamheid als bedrijfsthema. Overheidsopdrachten worden beoordeeld aan de hand van duurzaamheidscriteria. De gemeente spant zich in om bedrijven of scholen naar te trekken die gericht zijn op duurzaamheid. De gemeente Amsterdam heeft uitgewerkt beleid waarbij ze bij haar inkoopbeleid duurzaamheidscriteria hanteert. 15

16 4.3 Gelijke kansen op de arbeidsmarkt volgens Gelijke kans op werk. Iedereen kan in in gelijke mate aan werk komen. Verklein persoonlijke afstand tot de arbeidsmarkt. Werk op maat. Met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt over het in dienst nemen van Almeerse jongeren, ouderen, laaggeschoolden en personen met een handicap. Zo ook met betrekking tot mensen in een uitkeringssituatie. Bij opdrachten en aanbestedingen eist de gemeente een sociale bijdrage in de vorm van stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen. De gemeente zoekt alternatieven voor inwoners die op de reguliere arbeidsmarkt buiten de boot vallen: ze maakt werk van de ontwikkeling van buurtdiensten-de sociale economie. In Amsterdam is beleid ontwikkeld voor social return. Hierdoor hebben afgelopen jaren honderden werkzoekende een baan gekregen, stage gelopen of een training gevolgd. 16

17 5. Wonen in Op het gebied van wonen is er in al heel veel gerealiseerd. Alle woningen in zijn volgens de toen geldende nieuwste duurzaamheidsnormen gebouwd en daarmee zijn ze al flink duurzaam. Initiatieven van burgers op de woningmarkt kunnen al gerealiseerd worden via Particulier Opdrachtgeverschap en het beleid rond werken aan huis. 5.1 algemeen Integrale stadsontwikkeling. volgens Een stad waar het goed wonen is, een stad met een ziel waar mensen kunnen werken en kunnen uitgaan. heeft partners nodig die samen met ons gaan bouwen aan die volwaardige stad. Een stadskern is noodzaak. Groen blauw is een basiskwaliteit voor de uitbreiding van de stad. De stad is pas compleet als er een gezond en bruisend centrumgebied is. Als de stad verder groeit wil dat de Weerwaterzone op een duurzame manier en met goede aansluiting op ontwikkelingen in de bestaande stad mee ontwikkeld wordt. Het groenblauwe casco in loopt vanaf de eerste pennenstreek vooruit op de stedelijke invulling. Het resultaat is een leefbare stad. De groenblauwe structuur van de stad blijft intact. Concept Gebiedsontwikkelingsplan Centrum en Weerwater. GroenBlauw raamwerk. 5.2 Woningaanbod voor iedereen volgens Woningaanbod van starter tot oudere. De ruimte die bestaande regelgeving biedt wordt benut, waarbij de inzet is dat de gemeente die ruimte als vanzelf opzoekt. Ruimte in regelgeving. Goedkope woonvormen voor jongeren en studenten. De gemeente gaat creatief om met leegstand. Oorspronkelijke bestemmingen worden ruim geïnterpreteerd. Samen met multifunctioneel bouwen geeft dit ruimte aan experimentele vormen van wonen. Inwoners krijgen de kans andere woon/werkvormen te realiseren. De gemeente investeert in coöperatieve jongerenhuisvesting in leegstaande gebouwen als starterwoningen. Gratis of goedkoop wonen in ruil voor werken in de buurt. - De Realiteit; - Gewild wonen; - de Eenvoud. De bestaande containerwoningen voor studenten. 17

18 Een groter aanbod in de sociale huisvesting. Zelfstandig wonen voor mensen met zorg. Zorgen voor ouderen bij ouderen thuis. Leegstand in verzorgingstehuizen voorkomen. Startersleningen. De wachtlijsten in de sociale sector voor net afgestudeerden en mensen met een laag inkomen verdwijnen. Het bestaande aanbod van starterswoningen verder uitbouwen en ontwikkelen op basis van de wensen van de bewoners. Regeren is vooruitzien: de komende 10 jaar komen er drie maal meer 65-plussers in. Zowel individueel als in collectieve vorm zorgt de gemeente voor aangepaste huisvesting. Aanpassingen aan woningen, of het realiseren van een (tijdelijk) onderkomen in de tuin wordt mogelijk gemaakt. De strengere landelijke toelatingsnormen hebben tot gevolg dat er een grotere groep ouderen met een zorgbehoefte zelfstandig moet blijven wonen. Wij zien mogelijkheden de aanstaande leegstand in verzorgingshuizen te voorkomen. De starterslening maakt een eigen huis bereikbaar voor iedereen die voor het eerst een huis koopt. Hiermee wordt de stap van thuis naar zelfstandig wonen mogelijk, iets wat op de huurwoningmarkt door de lange wachttijden vrijwel niet mogelijk is. Wooncollectief De Stripheld. Kangoeroe woningen. De leegstaande woonruimte in de verzorgingshuizen kan aan jongeren en studenten verhuurd worden. Daarbij is een optie, minder huur in ruil voor het verrichten van werkzaamheden. 18

19 6. Onderwijs in 6.1 Algemeen Goede opvang en onderwijs van wieg tot werk. volgens Onderwijs is een van de belangrijkste aandachtspunten in en van. Kwalitatief goed onderwijs, optimale doorstroommogelijkheden, aansluiting op de arbeidsmarkt, dat is de keten waar het om gaat. Brede scholen/integrale kindcentra. Startkwalificatie. In elke wijk is minimaal een (onderwijs)voorziening aanwezig die een voor- en naschoolsprogramma biedt, waaraan een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gekoppeld is, zodat ouders werk en opvoeden kunnen combineren. Jongeren begeleiden naar het behalen van een goede startkwalificatie (minimaal mbo 2 niveau); er is aandacht en tijd voor leerlingen die extra ondersteuning vragen. - Sterrenschool; - Brede scholen zoals in Stedenwijk en de Archipel in Buiten. - Goede aansluiting vmbombo; - Doorontwikkelen hbo-scholen met een goede basiskwaliteit. Talentontwikkeling. Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen meer en gerichte ondersteuning door structurele voorzieningen. Niet afhankelijk van het inkomen van ouders. - Almeers Talentenlab; - NEO-onderwijs. 6.2 Passend Onderwijs volgens Passend Onderwijs. Alle kinderen hebben recht op een goed onderwijsaanbod. Scholen/leerkrachten verdienen optimale ondersteuning en facilitering. Op wijkniveau en op het niveau van de scholengemeenschap voortgezet onderwijs is sprake van een goede samenwerking met jeugd(gezondheids)zorg en welzijn. Daarnaast zijn er goede stedelijke voorzieningen voor leerlingen die al dan niet tijdelijk meer intensieve begeleiding nodig hebben. 19

20 6.3 Basisonderwijs Basisonderwijs. volgens Het basisonderwijs legt een belangrijk fundament voor de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Kwaliteit is de norm. Basisscholen zijn wijkcentra. Kwalitatief goede scholen zijn een vanzelfsprekendheid. Niet alleen de schoolbesturen hebben hierin een verantwoordelijkheid. De gemeente zal extra investeren en faciliteren. Goede afstemming met de Almeerse pabo is van belang. In het wijkcentrum kun je meer dan leren. Het basisonderwijs hoort te beschikken over goede gebouwen en speelvoorzieningen. Opleidingsscholen. Natuurlijke speelplaatsen waar kinderen echt uitgedaagd worden. 6.4 Voortgezet Onderwijs volgens Voortgezet onderwijs. Samen met de schoolbesturen is er aandacht voor: goede kwaliteit; een breed onderwijsaanbod van vmbo tot gymnasium; goede overgang van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar mbo/hbo. Onderwijs is meer dan leren. Het doet recht aan de totale ontwikkeling van kansen, dus scholen beschikken over sport- en culturele voorzieningen. 6.5 Beroepsonderwijs Middelbaar beroepsonderwijs volgens Middelbaar Beroeps Onderwijs. De huidige drie mbo-scholen bieden een keur aan opleidingen. De gemeente neemt hier mede de verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteit. Het onderwijs wordt aangesproken op goede overgangen. Schooluitval voorkomen. Aanbod op maat. Stage. De gemeente spant zich in om jongeren die buiten de boot dreigen te vallen weer terug te geleiden naar het onderwijs zodat ook zij een startkwalificatie gaan behalen. Voor jongeren die moeite met het leren hebben is een goed aanbod mbo-niveau 1. Onze jonge bevolking heeft grote behoefte aan stageplekken. De gemeente stimuleert, mede door eigen voorbeeldgedrag, het bedrijfsleven hierin te voorzien. Vakcolleges: leren door doen. De gemeente stelt bij aanbestedingen een goed stagebeleid bij het bedrijf als voorwaarde. 20

Kunst draagt bij aan de bewustwording van Cradle to Cradle (C2C). Vraag aandacht voor C2C door kunstwerken van afval.

Kunst draagt bij aan de bewustwording van Cradle to Cradle (C2C). Vraag aandacht voor C2C door kunstwerken van afval. 3. De groene gemeente Bij de eerste stedenbouwkundige plannen van is rekening gehouden met veel groen en blauw in de stad, de leefkwaliteit en de verkeersstructuur. Met de bouw van is steeds voldaan aan

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

DuurzaamAlmere.nl. Actief Groen. Landgoed Almere. Combineer stad en natuur. Verbind plaats en context. Themanummer februari 2011

DuurzaamAlmere.nl. Actief Groen. Landgoed Almere. Combineer stad en natuur. Verbind plaats en context. Themanummer februari 2011 Actief Groen Landgoed Almere Landgoed Almere Themanummer 02 What s in a name? Hoe je de stad ook wilt noemen, het is duidelijk dat Almere een stad is, waarin Themanummer februari 2011 zowel het groen als

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincie Utrecht. Iedereen die in Utrecht

Nadere informatie

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 1. Relatie met de gemeente D66 staat voor minder bureaucratie, nauw contact met de inwoners en een luisterend oor voor burgers. Een bestuur dat met heldere

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden

Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Impressie bijeenkomst 9 maart 2015 met vertegenwoordigers uit de regionale samenwerkingsverbanden Thema van de bijeenkomst We leven in een spannende periode: de economie kantelt, de participatiesamenleving

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Ede Gezond leven

Verkiezingsprogramma D66 Ede Gezond leven Gezond leven 1 > Kijk kritisch naar subsidies > Sport vaste prik op school > Richt de wijk sportief in! > Bewegen is besparen D66 heeft een warm hart voor sport in de ruimste zin van het woord. Sport en

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE PvdA manifest Inleiding Werk, werk, werk! is wat de Almeerse PvdA betreft één van de belangrijkste opdrachten voor een nieuwe coalitie in Almere. De gemeente Almere

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan In de week van 13 tot en met 21 september trok de Wijkenkaravaan door alle stadsdelen van Nijmegen. Onderwerp van gesprek: de toekomst van de wijken en de stad.

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ Groen Links Fairtrade gemeente. Schaliegasvrije gemeente. Fairtrade gemeente is geen ondewerp van het collegeprogramma.

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Uitwerking marketingplatform

Uitwerking marketingplatform Uitwerking marketingplatform Regeerakkoord: marketingstrategie of dooddoener? verbinden samenwerken Co-creatie Verantwoordelijkheid nemen tegenstellingen openheid 2 kanten kansen Win-win Gedeeld probleem

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68)

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Als gemeente hebben we nauwelijks eigen grondposities, zijn dus

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Gemeente Elburg Postbus AB ELBURG

Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Gemeente Elburg Postbus AB ELBURG vn Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Gemeente Elburg Postbus 70 8080 AB ELBURG Datum : 31 maart 2016 Kenmerk :1136-16/EMR Onderwerp : Laten we samen Nederland groener maken! Behandeld door : Egbert Roozen

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Gezonde Schoolpleinen

Gezonde Schoolpleinen Gezonde Schoolpleinen Gezonde Schoolpleinen Een Gezond Schoolplein geeft jongeren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs de ruimte om te bewegen en te spelen in een

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie