Programma Gemeenteraadsverkiezingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018"

Transcriptie

1 Programma Gemeenteraadsverkiezingen Groene politiek in een tijd van crisis december

2 Inhoud 1 Het verkiezingsprogramma Inleiding Veranderende samenleving De actualiteit De nieuwe kracht De gemeente en de burger vinden elkaar Politiek in een tijd van crisis Wat heeft de afgelopen periode zoal gedaan? , haar kernwaarden en Economie Onderwijs Sociaal Wonen Burgerparticipatie De groene gemeente Schone en gezonde leefomgeving Natuur Openbaar groen Floriade Dierenwelzijn Duurzaamheid Energie besparen Verkeer en Vervoer De fiets Het OV Economie in Klein is het nieuwe Groot Economie en duurzaamheid Gelijke kansen op de arbeidsmarkt Wonen in algemeen Woningaanbod voor iedereen Onderwijs in Algemeen Passend Onderwijs Basisonderwijs Voortgezet Onderwijs Beroepsonderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Beroepsonderwijs Hoger beroepsonderwijs Een sociaal Zorg Mantelzorg Geweld achter de deur Sport Cultuur voor en met bewoners : een stad voor iedereen Burgerparticipatie

3 1 Het verkiezingsprogramma 1.1 Inleiding Voor u ligt het verkiezingsprogramma van. Hierin staat hoe anno 2013 kijkt naar de samenleving en de rol die de politiek daarin vervult. Deze boodschap is in tekst beschreven als een ideaalbeeld. Dit ideaalbeeld is verder uitgewerkt in programmapunten waar de komende periode het accent op legt. Dit programma is de leidraad voor de leden van en de fractieleden. Ten behoeve van de campagne is voor de kiezers van apart materiaal gemaakt. 1.2 Veranderende samenleving In de samenleving komt veel ondernemende creativiteit en innovatiekracht tot bloei. Er zijn op veel plaatsen in Nederland diverse (groene) ondernemers, lokale energiecoöperaties, nieuwe buurtzorgorganisaties en dergelijke. Allemaal mensen die verandering signaleren en aan de slag gaan voor een sociale en groene samenleving. Wij zien dat iedereen vanuit zijn eigen kwaliteiten, ambities en beperkingen de regie meer en meer in eigen hand wil hebben. Verhoudingen in onze maatschappij veranderen. De veranderende samenleving kent burgers die het zelf wel rooien en burgers die hulp nodig hebben. De eerste groep zoekt een gemeente die faciliteert. Zij zoeken steun bij het starten en verwezenlijken van hun idealen. De tweede groep rekent op hulp van de gemeente. Twee uitersten; of toch niet? Beide groepen kijken met dezelfde behoefte naar de gemeente: Laat mij regie hebben over mijn leven. 1.3 De actualiteit De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vinden plaats in een tijd van financieel-economische crisis. Die crisis leidt tot economische recessie. Bedrijven sluiten en de werkloosheid groeit. Mensen zijn bezorgd. Bij veel mensen bestaat grote onzekerheid over de toekomst. Naast de economische crisis met zijn sociale impact zijn er andere crises: de klimaatcrisis, de grondstoffencrisis en de energiecrisis. Ze lijken abstract, maar iedereen heeft er mee te maken. Of het nu gaat om stijgende olie- en voedselprijzen of gezondheidsrisico s als gevolg van gesjoemel rond voedselproductie of schone lucht. De actualiteit is, dat de Almeerder op de oude voet niet meer verder kunnen met onze samenleving en manier van leven. 1.4 De nieuwe kracht Samen zijn we sterk. Dat is het idee achter coöperaties, buurtverenigingen en burgerinitiatieven. Partijen/burgers nemen in toenemende mate hun eigen verantwoordelijkheid. Zij gaan aan de slag om zelf hun belangen en idealen te realiseren. Zij vormen de nieuwe kracht en steunt hen. Maar niet iedereen is in staat om dat zelfstandig te doen. Een grote groep mensen is afhankelijk van de zorgstaat. Hun aantal zal in het huidige economische klimaat groeien. Ook zij willen het graag anders aanpakken. Ook zij zijn onderdeel van de nieuwe kracht. 1.5 De gemeente en de burger vinden elkaar Gemeenten krijgen meer taken, vooral in het sociale domein: nieuwe taken op het terrein van arbeidsparticipatie en (jeugd)zorg. De gemeente moet in 2015 de Eerste Overheid worden: niet langer het Rijk, maar de gemeente wordt verantwoordelijk voor de aanpak van concrete problemen. Tegelijk komt er minder geld van het Rijk en worden gemeenten geconfronteerd met hogere kosten. Deze veranderende rol en positie van de gemeente vraagt een efficiënte aanpak en meer eigen verantwoordelijkheid voor de burger. Daar vinden gemeente en inwoners elkaar. Samen werken aan de nieuwe samenleving; de inwoner de ruimte bieden voor eigen regie, een gemeente die de eigen verantwoordelijkheid van de burger versterkt. 3

4 1.6 Politiek in een tijd van crisis heeft een groot vertrouwen in de kracht van de inwoners. gelooft in mensen die zelf het initiatief nemen en zij wil hen hier de ruimte voor geven. Hoe meer ruimte de maatschappelijke energie krijgt hoe beter voor het welzijn van de Almeerse bevolking. Daarbij hoort een gemeente die in samenwerking met organisaties en burgers werkt aan de oplossing van problemen. Een gemeente die zelfredzaamheid stimuleert; die initieert, faciliteert en inspireert. Een lokale overheid die het vertrouwen in de politiek herstelt en die zich richt op een duurzame en sociale toekomst. 1.7 Wat heeft de afgelopen periode zoal gedaan? : voerde samen met ROVER actie voor behoud van Station Buiten als intercitystop; streed samen met de gebruikers tegen de aanleg van een weg door Spittershoek; was initiatiefnemer van groenonderhoud door de schaapskudde; was de stuwende kracht achter de nominatie van als Fietsstad 2014; heeft voorkomen dat er gebouwd gaat worden in het Laterna Magikapark; heeft zich verzet tegen het op grote schaal bebouwen van De Laren, inclusief Park Uithof; komt op voor cultuur in ; was tegen verdwijnen van De Paviljoens; is kritisch over invulling van De Kunstlinie; komt op voor De Voetnoot en andere cultuuruitingen in ; heeft met succes gepleit voor uitstel van de harmonisatie van peuterspeelzalen, in afwachting van nader onderzoek; streed tegen een brede invulling van het Retailpark in Poort; strijdt voor behoud Persoonsgebonden Budget (PGB); maakt zich hard voor een verbetering van het treinverkeer tussen en Amsterdam; zet zich in voor het verbeteren van burgerparticipatie; denkt positief kritisch mee met de nieuwe groennota Kleur aan Groen ; was in initiatiefnemer van de Dag van de Duurzaamheid; is in initiatiefnemer van het Kinderlintje en het Groene Lintje; vraagt aandacht voor een goede aanpak van de kantorenleegstand; neemt initiatieven op het gebied van stadslandbouw; strijdt tegen uitbreiding vliegveld Lelystad; strijdt voor een schaliegasvrije gemeente; neemt initiatieven voor goedkope energie voor minima. 4

5 2., haar kernwaarden en De huidige economische, sociale en politieke situatie in Nederland bepaalt de keuzes die de komende jaren lokaal gaat maken. We laten ons daarbij leiden door de kernwaarden van. Concrete stappen zijn daarvoor nodig. zet die stappen. heeft binnen de volgende prioriteiten: kernwaarden: Duurzaamheid, kansen eerlijk delen en een open vrijheidslievende houding met een voorkeur voor diversiteit. staat voor een beter milieu èn wil mensen in de gelegenheid stellen hun leven in eigen hand te nemen. 2.1 Economie Zzp ers: Klein is het Groot. Een duurzame economie levert veel nieuwe werkgelegenheid op. staat bekend om haar groot aantal zzp ers (zelfstandigen zonder personeel). Duurzaam ondernemen is daarbij de motor voor de toekomst. We gaan voor een duurzame gemeente: we stimuleren een duurzame lokale economie, met mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen, het oprichten van lokale energiecoöperaties en/of het hergebruik van materialen. Alle vormen van bedrijvigheid waarbij zuinig wordt omgegaan met de schaarse grondstoffen willen wij in stimuleren. Daarmee ontstaat een nieuwe markt voor Zzp ers. 2.2 Onderwijs Leren nu is werk voor de toekomst. Onderwijs is meer dan rekenen en taal, onderwijs richt zich op persoonlijke ontplooiing, op zelfredzaamheid en zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. Onderwijs geeft jongeren kansen, ongeacht afkomst en mogelijkheden. Onderwijs pakt achterstanden aan en biedt talenten de kans optimaal te ontwikkelen. Scholen ontwikkelen zich tot educatieve centra van de wijk, waar kinderen ook vóór en na schooltijd terecht kunnen. Scholen zijn voor de ouders veilige en stimulerende plekken in de stad. Almeerse jongeren komen in van school en blijven in werken. Dit vraagt om goede doorstroommogelijkheden naar en beschikbaarheid van mbo, hbo en universitair onderwijs. 2.3 Sociaal Samen met en voor elkaar voor kwaliteit van leven. Goede zorg in de buurt, met meer aandacht voor elkaar. In onze gemeente blijft het PGB (persoonsgebonden budget) bij intensieve zorgvraag bestaan! Armoede wordt bestreden, bij inkomensproblemen krijgen mensen passende hulp en bij de gemeente ontstaat een flitsmentaliteit (snel helpen, geen weken wachten). is voor een sociale en tolerante gemeente waarin iedereen kansen krijgt; discriminatie wordt bestreden, pesten wordt aangepakt en voert een homo-, allochtoon- en vrouwvriendelijk beleid. Ook leeftijdsdiscriminatie wordt bestreden. 2.4 Wonen Woongenot start bij een groene omgeving. Voor iedereen een gezonde woonomgeving: schoon, groen, heel en veilig. Wonen te midden van een mooie natuur om van te genieten. Groen blijft groen! Groene gebieden worden zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Zo krijgen dieren meer ruimte en versterkt de natuur. De wijken in de gemeente stralen groene kwaliteit uit. Er is voldoende groen voor iedereen in de buurt. Buurtbewoners die hun straat/buurt willen vergroenen komen in aanmerking voor ondersteuning. Bewust leven is zuinig wonen. Iedereen heeft recht op passende ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen en aan de samenleving deel te nemen. Voor iedereen een betaalbare en energiezuinige woning. geeft bewoners tips over wat zij zelf kunnen doen om energie en daarmee geld te besparen. Alle gemeentelijke gebouwen worden energieneutraal. 2.5 Burgerparticipatie Verbeteren van burgerparticipatie. 5

6 De gemeente wordt steeds meer een faciliterende gemeente in plaats van een alles zelf bedenkende gemeente. Inwoners die iets willen op duurzaam gebied, vinden in een natuurlijke bondgenoot. 6

7 3. De groene gemeente Bij de eerste stedenbouwkundige plannen van is rekening gehouden met veel groen en blauw in de stad, de leefkwaliteit en de verkeersstructuur. Met de bouw van is steeds voldaan aan de toen geldende bouw- en milieuvoorschriften. Het resultaat is dat de basis in op orde is met: een schone en gezonde leefomgeving; veel openbaar groen in en rond de stad; goede en veilige verkeersstromen inclusief openbaar vervoer; woningen die voldoen aan de tijdens de bouw geldende milieu- en energievoorschriften. Maar het kan altijd beter. houdt de vinger aan de pols waar het de groene gemeente aangaat. 3.1 Schone en gezonde leefomgeving volgens Schone gemeente. als groene gemeente is vanzelfsprekend een gemeente met schone lucht, schoon water en schone grond. Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op ( de vervuiler betaalt ). Gifvrije stad. Schaliegasvrije stad. Elektrisch rijden houdt de lucht schoon. Kunst als drager van Principles. Geen Vliegveld Lelystad. Gif hoort niet thuis in de openbare ruimte waar onze kinderen spelen en planten en dieren leven. Schaliegas zit mogelijk in de diepe bodem van. De effecten van de winning zijn niet duidelijk en dus mogen de bewoners van niet bloot gesteld worden aan de mogelijke milieueffecten. Veel fijnstof komt uit de uitlaat van auto s. wil elektrisch rijden stimuleren. Daarvoor komen er meer oplaadpunten in de openbare ruimte. Kunst draagt bij aan de bewustwording van Cradle to Cradle (C2C). Vraag aandacht voor C2C door kunstwerken van afval. Een vliegtuig is een milieubelastend vervoermiddel. Aan- en uitvliegroutes die over gaan veroorzaken geluidshinder. In zijn al enkele openbare oplaadpunten. Kunstproject NeverendingArt : van afval naar kunst. 7

8 3.2 Natuur Natuur blijft voor de natuur. volgens is en blijft rijk aan natuur. Maar liefst 25% van het areaal is groen. Het loopt van ieders achtertuin via de groenstroken en parken naar de natuurgebieden. Behoud groene parels in de stad. Het IJmeer is natuurgebied. De groene parels blijven behouden en daar zorgt goed voor. Het IJmeer/Markermeer krijgt een ecologische impuls. Het IJmeer blijft ook open. Geen brug maar een tunnel met openbaar vervoer als IJmeerverbinding. Park Uithof, Laterna Magicapark. In de Rijksstructuurvisie is gekozen te investeren in de versterking van de natuur van het IJmeer/Markermeer. 3.3 Openbaar groen volgens Groenbeheer. De kwaliteit en identiteit van het groen wordt versterkt, op natuurlijke leest en met de bewoners. Bewoners gaan zelf aan de slag. Ondersteunen van burgers en ondernemers bij groenbeheer. Natuurvriendelijk beheer in openbaar groen. Buurtbewoners die hun straat/buurt willen vergroenen komen in aanmerking voor ondersteuning. Initiatieven worden gesteund, die ervoor zorgen dat ondernemende burgers die hun rol nemen. Parken, bermen en oevers worden ecologisch beheerd. Beplanting wordt zoveel mogelijk met inheemse soorten uitgevoerd, omdat daar inheemse insecten en vogels op afkomen. Nestvoorzieningen worden gemaakt, zoals nestkastjes voor vogels. - zelfbeheercontracten; - groenonderhoud en eigen activiteiten zoals bij: - Hoekwierde; - Bosrandgroep; - Beatrixpark; - Rosarium; - Kronkelveld; - Vlindertuin. Landschapsbeheer Flevoland begeleidt bewoners en beheergroepen. - Inzet van Landschapsbeheer Flevoland en IVN; - Bijenlint. 8

9 3.4 Floriade De Floriade is de kans om onze kernwaarden in de praktijk uit te proberen. volgens grijpt de Floriade in de bestaande stad aan om een beweging in gang te zetten waarbij burgers, ondernemers en overheid het stedelijk groen van duurzaam beheren, ontwikkelen, gebruiken en ervan genieten. De Floriade is het experimentenkader voor de kernwaarden van. Het is de start op weg naar de groene economie van met een nieuwe, duurzame en sociale samenleving. Kennis opdoen, uitwisselen en benutten. Duurzaam samenwerken. Zet de experimenten van de Floriade in de etalage en zorg ervoor dat kennis opgebouwd, uitgewisseld en benut kan worden. Dit zorgt niet alleen voor een versterking van de kwaliteit ten tijde van de Floriade in 2022, maar legt ook een basis voor daarna. Verschillende organisaties hebben hun eigen agenda. Zorg voor afgestemde agenda s. Stel de gebruiker centraal en versterk samenwerking onderling. Kenniskring buurtmoestuinen van Ontwikkelmaatschappij Stadslandbouw. - Vereniging Buitenstad; - Natuur en Milieufederatie Flevoland; - Duurzaam.nl. volgens De eetbare stad (Feeding the City). Ontwikkel de Stadslandbouw. Een Almeerse voedselstrategie legt de basis onder de gezamenlijke ambities en doelen voor stadslandbouw. Een Almeerse voedselstrategie. Stadslandbouw is geen doel maar een middel om bij te dragen aan de voedselproductie, sociale cohesie in een buurt, educatie en bewustzijn waar voedsel vandaan komt, et cetera. In is fysieke ruimte voor ontwikkeling van stadslandbouw in diverse vormen en van verschillende grootte. - Stadsboerderij met biologische markt; - Warmoezerij; - Stadsakker Den Uijlpark; - diverse initiatieven voor school- en buurtmoestuinen. 9

10 De biodiverse stad (Greening the city). volgens De groene buitenruimte is de kwaliteit van. Dit concept is blijvend en moet versterkt worden. Groen en blauw in de openbare ruimte als impuls voor de leefbare stad. Vergroot het gebruik van het groen met duurzame functies (bijvoorbeeld recreatie, horeca, zorg, kinderopvang, natuureducatie en stadslandbouw). Dit versterkt de kwaliteit van de plek, de sociale cohesie en geeft een impuls aan de werkgelegenheid. Er is ruimte voor nieuwe verdienmodellen in de groenblauwe ruimte. De gemeente schrijft de nota Kleur aan Groen gebaseerd op de bestaande beleidsplannen Parkennota en Levend in het Groen. volgens De productieve stad (Energizing the city). Duurzaam produceren is de motor achter de nieuwe economische ontwikkeling van. Duurzame energie de motor voor een nieuwe economie. Met de Floriade ontstaat een experimenteerkader voor bedrijven die met andere vormen duurzame energieopwekking dicht bij de woning verwezenlijken. - De Groene Reus. - energieneutraal in 2022 bij start Floriade. volgens De gezonde stad (Healthying the city). Een groene woonomgeving draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van de bewoners. Zorgaanbieders investeren in groen. Mensen die veel de natuur ingaan zijn gemiddeld gezonder. Investeren in groen werkt preventief voor de gezondheidszorg. Daar wil de zorgverzekeraars op aanspreken. Diverse klinieken in Nederland staan juist in de bossen. 10

11 3.5 Dierenwelzijn Ook voor dieren een leefbare stad. Dierenwelzijn volgens Dat de mens dieren houdt en dat dieren in de nabijheid van mensen leven, dat staat vast. Maar hoe we met dieren om gaan en wat voor ruimte we ze bieden, daar zijn wij als mensen voor verantwoordelijk. Geen wilde dieren in het circus. Een veilige leefomgeving voor dieren. Voorkom overlast door dieren. Steun dierenwelzijn. Dieren kiezen er niet voor allerhande onnatuurlijke kunstjes te moeten doen. Deze vorm van dierenmisbruik willen wij niet. Instanties die het dierenwelzijn bewaken krijgen alle noodzakelijke ruimte in. Voorkom overlast, door gericht voorzieningen te treffen waarmee elk dier zijn eigen (geaccepteerde) plek krijgt. De gemeente ondersteunt instanties voor dierenwelzijn, hetzij financieel, hetzij door facilitering. (nu gevestigd in ). - Dierenbescherming; - Dierenopvang. - Hondenuitlaatplaatsen; - Samenwerking met diereneigenaren. - Dierenopvangcentra; - Dierenambulances. 3.6 Duurzaamheid volgens Principles. Elk besluit van de Raad is gespiegeld aan de Principles. De Principles dragen bij aan een groen en duurzaam. Door te investeren in duurzame ontwikkelingen ontstaat werkgelegenheid. Collegevoorstellen zullen door de gemeenteraad worden getoetst aan de Principles. 11

12 3.7 Energie besparen Energie besparen brengt de woonlasten substantieel omlaag. volgens Naast huur of hypotheek zijn de energiekosten de grootste woonlasten. Het omlaag brengen van het energieverbruik geeft de bewoner direct lagere woonlasten. Energie besparen in de praktijk. Bewonersverenigingen actief mee laten denken over energie besparen. Promotie en informatie stimuleren en uitbreiden. De gemeente geeft vergunningen die nodig zijn voor besparingsmaatregelen snel en zonder obstakel af. Besparingsmaatregelen worden door de gemeente bevorderd het organiseren van gemeentelijke leningen en subsidies. Warmte-koude opslag wordt optimaal benut (restwarmte van bijvoorbeeld airco, andere koelsystemen en ICT). Door matching, speeddates, coaching te organiseren en te faciliteren maakt de gemeente het mogelijk dat voor start van de bouw mensen elkaar leren kennen en initiatieven kunnen ontplooien. De gemeente - promoot energiebesparing; - inspireert bewoners; - stimuleert initiatieven als de Groene Reus en Duurzame wijken; - stimuleert van innovatie bij nieuwbouw. Het provinciehuis van Flevoland heeft een warmtekoude opslag. Nobelhorst (IJmere en gemeente ). - Duurzaamalmere.nl; - Zonne-atlas; - Google-applicatie van de provincie die geschiktheid van huizen voor zonnepanelen weergeeft. 12

13 3.8 Verkeer en Vervoer De fiets Op de fiets. volgens Fietsen is, met uitzondering voor de laagste en hoogste leeftijdsgroepen, het standaardvervoermiddel voor de korte afstand. Fietsen is goed voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid op straat. Stimuleer het gebruik van de fiets voor de korte afstand. Fietspaden milieuvriendelijk begaanbaar houden. Gratis fietsenstalling. Veilig naar school. In is alles voor de fietser op en top geregeld. Stimuleer vooral de jeugd. Bij het vegen en strooien in de winter krijgen de hoofdfietsroutes in, net als de buslijnen, prioriteit. Er zijn in altijd voldoende gratis (bewaakte) stallingmogelijkheden voor de fiets. Naast fietsenrekken komen er ook fietsparkeervakken, waar scooters en bakfietsen ook passen. De gemeente maakt samen met de scholen plannen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rond de school; met verkeerstechnische maatregelen voor veilige schoolroutes en gedragsregels voor de ouders. - Fietsprogramma s op basisscholen. Bewaakte fietsenstallingen in het centrum. Diverse basisscholen in hebben een verkeersveiligheid rond de school programma Het OV volgens De bus in ; voorbeeld voor de wereld. De bus in is goed geregeld dankzij de vrije busbanen en de goede dienstregeling. Ook in nieuwe stadsdelen blijft dit systeem bestaan. Hot spots beter bereikbaar. Milieuvriendelijke bussen. Twee intercitystations in. Publiekstrekkers, zoals Stadslandgoed De Kemphaan, of Libelle Zomerweek, moeten met de bus goed bereikbaar zijn, ook in het weekend. Aardgas- of trolleybussen stoten geen roetdeeltjes uit. Het Almeerse busnetwerk is zeer geschikt voor omvorming naar trolleybussen. De gemeente strijdt voor een stop van de intercity in Buiten. In Arnhem rijdt een groot deel van de bussen al jarenlang op elektriciteit. 13

14 4. Economie in Het creëren van werkgelegenheid is in tijden van recessie lastig, maar niet onmogelijk. We zien veel initiatief bij de Almeerders zelf. Zij willen zelfstandig werken, maar missen veelal een plek dichtbij waar ze dat kunnen. Laten we hun initiatief als gemeente ondersteunen en faciliteren. 4.1 Klein is het Groot Klein is het Groot. volgens is een stad waar veel kleine zelfstandigen aan het werk zijn, zoals eenpitters/zzp ers, startende kleine bedrijfjes en winkeltjes. Deze ondernemingszin past bij de aard van Almeerders; ook in tijden van crisis niet bij de pakken neerzitten maar mogelijkheden zien om iets nieuws op te zetten. Het is belangrijk dat ondernemers bij elkaar worden gebracht, elkaar leren kennen, elkaar inspireren en samen (duurzame) projecten ontwikkelen. Leegstand invullen. Stop hinder door regelgeving. Ontmoetingsplek is netwerkplek. Voorzieningen vlak naast werkplek. Bedrijfsverzamelgebouwen. - Faciliteer zzp ers/kleine bedrijfjes, winkeltjes, et cetera; - Er staan veel (delen van) scholen, buurtcentra, kantoren en bedrijven leeg in. Met kleine aanpassingen kunnen ze als werklocaties worden ingericht. Als de markt weer aantrekt, kan het zijn oorspronkelijke bestemming weer krijgen; - gaat voor een experiment van twee jaar waarin de gemeente leegstaande gebouwen beschikbaar stelt aan kleine werkinitiatieven in de stad; - Studenten zetten als onderdeel van hun studie eigen bedrijfjes op, waarin de gemeente hen faciliteert qua locatie. Hindernissen als gevolg van een bestemmingsplan, regels, et cetera worden weggenomen. Faciliteren van plekken, waar men elkaar kan ontmoeten en zakelijk kan spreken. Sluit daarbij aan bij een bestaande supermarkt, kroegen, zitjes bij buurtcentra, scholen. Faciliteer plekken voor kinderopvang, aansluitend bij werkplekken of ontmoetingsplekken. Reserveer ruimte voor kinderopvang bij realisatie van kantoorpanden en bedrijfslocaties. Breng werk en onderwijs samen in verzamelgebouwen waar ZZP ers gecombineerd met stagiairs van het mbo werken. Benut binnenstedelijke locaties en verouderde bedrijfspanden voor startende ondernemers en creatieve bedrijvigheid. Een etage in het Alnovum of WTC voor studentenbedrijfjes. De bouw van appartementen voor begeleid wonen in het voormalig Cinevideo. De Nieuwe Bibliotheek. - Buurtcentra bieden soms al opvangmogelijkheden; - Er zijn scholen met werkplekken voor ouders, die in ruil op de kinderen passen. 14

15 De gemeente faciliteert. volgens Eenpitters/zzp ers, startende kleine bedrijfjes en winkeltjes: Ze moeten vaak het wiel zelf uitvinden. De gemeente moet klaar staan om ze te faciliteren. Excellent Gastheerschap. Ondernemersloket. Ondernemersvereniging. Het programma Excellent Gastheerschap zal zich meer richten op behoud en faciliteren van kleine zelfstandigen en bedrijfjes en is meer dienstverlenend. Het Ondernemersloket zal zich ook richten op zzp ers die willen doorgroeien naar een klein bedrijf. Ondersteun zzp ers als ze een ondernemingsvereniging willen oprichten. Excellent Gastheerschap richt zich nu voornamelijk op het aantrekken van bedrijven van buiten de stad. - Huurgewenning; - Professionele begeleiding bij de bedrijfsvoering. De gemeente bevordert de oprichting van een platform voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 4.2 Economie en duurzaamheid volgens Duurzaam werken in. In vestigen zich bedrijven die een duurzame relatie aangaan met de stad, die hier investeren in de leefbaarheid, cultuur, et cetera en die als ambassadeur van optreden. Duurzaamheid als bedrijfsthema. Overheidsopdrachten worden beoordeeld aan de hand van duurzaamheidscriteria. De gemeente spant zich in om bedrijven of scholen naar te trekken die gericht zijn op duurzaamheid. De gemeente Amsterdam heeft uitgewerkt beleid waarbij ze bij haar inkoopbeleid duurzaamheidscriteria hanteert. 15

16 4.3 Gelijke kansen op de arbeidsmarkt volgens Gelijke kans op werk. Iedereen kan in in gelijke mate aan werk komen. Verklein persoonlijke afstand tot de arbeidsmarkt. Werk op maat. Met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt over het in dienst nemen van Almeerse jongeren, ouderen, laaggeschoolden en personen met een handicap. Zo ook met betrekking tot mensen in een uitkeringssituatie. Bij opdrachten en aanbestedingen eist de gemeente een sociale bijdrage in de vorm van stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen. De gemeente zoekt alternatieven voor inwoners die op de reguliere arbeidsmarkt buiten de boot vallen: ze maakt werk van de ontwikkeling van buurtdiensten-de sociale economie. In Amsterdam is beleid ontwikkeld voor social return. Hierdoor hebben afgelopen jaren honderden werkzoekende een baan gekregen, stage gelopen of een training gevolgd. 16

17 5. Wonen in Op het gebied van wonen is er in al heel veel gerealiseerd. Alle woningen in zijn volgens de toen geldende nieuwste duurzaamheidsnormen gebouwd en daarmee zijn ze al flink duurzaam. Initiatieven van burgers op de woningmarkt kunnen al gerealiseerd worden via Particulier Opdrachtgeverschap en het beleid rond werken aan huis. 5.1 algemeen Integrale stadsontwikkeling. volgens Een stad waar het goed wonen is, een stad met een ziel waar mensen kunnen werken en kunnen uitgaan. heeft partners nodig die samen met ons gaan bouwen aan die volwaardige stad. Een stadskern is noodzaak. Groen blauw is een basiskwaliteit voor de uitbreiding van de stad. De stad is pas compleet als er een gezond en bruisend centrumgebied is. Als de stad verder groeit wil dat de Weerwaterzone op een duurzame manier en met goede aansluiting op ontwikkelingen in de bestaande stad mee ontwikkeld wordt. Het groenblauwe casco in loopt vanaf de eerste pennenstreek vooruit op de stedelijke invulling. Het resultaat is een leefbare stad. De groenblauwe structuur van de stad blijft intact. Concept Gebiedsontwikkelingsplan Centrum en Weerwater. GroenBlauw raamwerk. 5.2 Woningaanbod voor iedereen volgens Woningaanbod van starter tot oudere. De ruimte die bestaande regelgeving biedt wordt benut, waarbij de inzet is dat de gemeente die ruimte als vanzelf opzoekt. Ruimte in regelgeving. Goedkope woonvormen voor jongeren en studenten. De gemeente gaat creatief om met leegstand. Oorspronkelijke bestemmingen worden ruim geïnterpreteerd. Samen met multifunctioneel bouwen geeft dit ruimte aan experimentele vormen van wonen. Inwoners krijgen de kans andere woon/werkvormen te realiseren. De gemeente investeert in coöperatieve jongerenhuisvesting in leegstaande gebouwen als starterwoningen. Gratis of goedkoop wonen in ruil voor werken in de buurt. - De Realiteit; - Gewild wonen; - de Eenvoud. De bestaande containerwoningen voor studenten. 17

18 Een groter aanbod in de sociale huisvesting. Zelfstandig wonen voor mensen met zorg. Zorgen voor ouderen bij ouderen thuis. Leegstand in verzorgingstehuizen voorkomen. Startersleningen. De wachtlijsten in de sociale sector voor net afgestudeerden en mensen met een laag inkomen verdwijnen. Het bestaande aanbod van starterswoningen verder uitbouwen en ontwikkelen op basis van de wensen van de bewoners. Regeren is vooruitzien: de komende 10 jaar komen er drie maal meer 65-plussers in. Zowel individueel als in collectieve vorm zorgt de gemeente voor aangepaste huisvesting. Aanpassingen aan woningen, of het realiseren van een (tijdelijk) onderkomen in de tuin wordt mogelijk gemaakt. De strengere landelijke toelatingsnormen hebben tot gevolg dat er een grotere groep ouderen met een zorgbehoefte zelfstandig moet blijven wonen. Wij zien mogelijkheden de aanstaande leegstand in verzorgingshuizen te voorkomen. De starterslening maakt een eigen huis bereikbaar voor iedereen die voor het eerst een huis koopt. Hiermee wordt de stap van thuis naar zelfstandig wonen mogelijk, iets wat op de huurwoningmarkt door de lange wachttijden vrijwel niet mogelijk is. Wooncollectief De Stripheld. Kangoeroe woningen. De leegstaande woonruimte in de verzorgingshuizen kan aan jongeren en studenten verhuurd worden. Daarbij is een optie, minder huur in ruil voor het verrichten van werkzaamheden. 18

19 6. Onderwijs in 6.1 Algemeen Goede opvang en onderwijs van wieg tot werk. volgens Onderwijs is een van de belangrijkste aandachtspunten in en van. Kwalitatief goed onderwijs, optimale doorstroommogelijkheden, aansluiting op de arbeidsmarkt, dat is de keten waar het om gaat. Brede scholen/integrale kindcentra. Startkwalificatie. In elke wijk is minimaal een (onderwijs)voorziening aanwezig die een voor- en naschoolsprogramma biedt, waaraan een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gekoppeld is, zodat ouders werk en opvoeden kunnen combineren. Jongeren begeleiden naar het behalen van een goede startkwalificatie (minimaal mbo 2 niveau); er is aandacht en tijd voor leerlingen die extra ondersteuning vragen. - Sterrenschool; - Brede scholen zoals in Stedenwijk en de Archipel in Buiten. - Goede aansluiting vmbombo; - Doorontwikkelen hbo-scholen met een goede basiskwaliteit. Talentontwikkeling. Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen meer en gerichte ondersteuning door structurele voorzieningen. Niet afhankelijk van het inkomen van ouders. - Almeers Talentenlab; - NEO-onderwijs. 6.2 Passend Onderwijs volgens Passend Onderwijs. Alle kinderen hebben recht op een goed onderwijsaanbod. Scholen/leerkrachten verdienen optimale ondersteuning en facilitering. Op wijkniveau en op het niveau van de scholengemeenschap voortgezet onderwijs is sprake van een goede samenwerking met jeugd(gezondheids)zorg en welzijn. Daarnaast zijn er goede stedelijke voorzieningen voor leerlingen die al dan niet tijdelijk meer intensieve begeleiding nodig hebben. 19

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers Middelburg Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1... 6 1A Schone en gezonde leefomgeving... 6 1A.1: Schone lucht, water en bodem...

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 GroenLinks Terneuzen Omdat we het graag gezond willen houden Samen voor Terneuzen - Groen Werkt INLEIDING VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Groene poli>ek in een >jd van crisis

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN Inhoudsopgave Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 Inhoudsopgave Sociaal investeren 3 De afgelopen periode 3 Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Iedereen telt mee! De Partij van de Arbeid wil dat Utrecht een sterke stad is waar iedereen meetelt. Een stad waar je

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Nijmegen Versie november 2013: Definitief programma, zonder opmaak 1 TOP 10 1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid

Nadere informatie