Industriewater en het milieu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Industriewater en het milieu"

Transcriptie

1 Duurzaamheids verslag 2012

2 Industriewater en het milieu Afvalwaterreiniging is een end of pipe oplossing, waarbij het principe geldt: de vervuiler betaalt. Bij IWE draaien we dit om: de vervuiler wordt betaald! Immers, het proceswater dat wij in onze zuiveringsinstallatie reinigen vormt voor ons een nuttige grondstof. Naast schoon water als eindproduct levert het diverse waardevolle andere producten op. Op deze wijze levert IWE een bijdrage aan het realiseren van een circulaire economie (recycling van grondstoffen). Ing. Walter A.M. Hulshof Industriewater Eerbeek (IWE) verzorgt als dochter van de drie Eerbeekse papierfabrieken de reiniging van het overtollige proceswater van die fabrieken. De Nederlandse papierindustrie streeft zeer ambitieuze doelstellingen na op het gebied van energie en water. IWE ondersteunt deze ambitie door een voortrekkersrol te vervullen ten aanzien van water en het terugwinnen van energie. IWE verlaagd (zie grafiek). Hiermee is aangetoond dat duurzaamheid hand in hand kan gaan met economie. Belangrijke kostenbesparingen zijn bereikt door het opwaarderen van reststoffen en het toepassen van innovaties. Deze innovaties vinden plaats in nauwe samenwerking met marktpartijen en kennisinstituten. Om innovaties van marktpartijen een kans van slagen te geven, stelt IWE zich facilitair op door regelmatig haar processen en terreinen ter beschikking te stellen voor testdoeleinden. Nieuw verkregen kennis wordt met diverse stakeholders gedeeld teneinde inhoud te geven aan de voortrekkersrol die IWE wil vervullen. De aandeelhouders van Industriewater Eerbeek zijn de papierfabrieken MayrMelnhof Eerbeek b.v., DS Smith de Hoop b.v. en Coldenhove Papier b.v. Financiële ontwikkeling sinds begin 21ste eeuw 0 De verbeteringen die IWE sinds het begin van deze eeuw overigens zonder wettelijke verplichting heeft doorgevoerd, hebben tot een structurele vermindering van de milieubelasting geleid. In diezelfde periode zijn de operationele kosten van Tijd Totale winst Som variabele opbrengsten en kosten

3 Het zuiveringsproces Het afvalwater van de drie papierfabrieken komt via een riolenstelsel binnen bij Industriewater Eerbeek. Dit water bevat zowel vaste als opgeloste stoffen. De vaste stoffen (voornamelijk vezels, krijt en klei) worden van het water met opgeloste stoffen (voornamelijk organisch materiaal) gescheiden door bezinking. In drie biologische stappen worden de opgeloste stoffen uit het afvalwater gezuiverd. Tijdens de eerste stap wordt ca. 70% van het opgeloste organisch materiaal door microorganismen omgezet in biogas. Dit gebeurt onder anaerobe (zuurstofloze) omstandigheden. Vervolgens worden in een tweede, zuurstofrijke, stap resten (ca. 10%) van gemakkelijk verwijderbaar organisch materiaal uit het water gezuiverd. Daarmee wordt ook grotendeels de geuremissie teruggebracht. De meest moeilijk te verwijderen organische vervuiling wordt tijdens de derde stap aangepakt. Dit is een robuust proces dat plaatsvindt met behulp van aerobe actief slib. Aan het einde van de derde stap is het water schoon. Scheiding van bacteriën en water vormt het laatste traject van het reinigingsproces, waarna het water geloosd kan worden op de IJssel. De bacteriën worden teruggevoerd naar het begin van de derde processtap om opnieuw dienst te doen als vuilverwijderaars. Het biogas dat vrijkomt bij de anaerobe zuivering wordt met een wasvloeistof gereinigd van zwavelhoudende stoffen. In een biologische reactor wordt de vervuilde wasvloeistof geregenereerd door zwavel af te scheiden, waarna de wasvloeistof opnieuw dienst kan doen. Het biogas wordt met gasmotoren en generatoren omgezet in elektriciteit. Het bezonken vaste materiaal wordt samen met het overschot aan bacteriemassa (welke voortdurend aangroeit en afkomstig is uit de derde zuiveringsstap) ontdaan van water en afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie. Schematische voorstelling zuiveringsproces per 2012 Biogas ontzwaveling gasmotoren generator electriciteit beluchtings reactor actief slib effluent (IJssel) ruw biogas Papier fabrieken influent voorbezink tank anaerobe reactor voedingsmiddelen slib ontwatering 3 slib reststof

4 Zuiveringsresultaat stabiele aanvoer van proceswater. Hierdoor kon het zuiveringsproces stabiel verlopen. Twee incidenten een lang aanhoudende regenbui en een storing in een ontwateringsunit bij één van de papierfabrieken stelde het zuiveringsproces op de proef. Het zeer goede restvervuilingsresultaat (VE s) van de afgelopen jaren, kon daardoor niet geëvenaard worden. Ook in 2012 hebben de bedrijven hun processen positief veranderd. Onder andere zorgde een verbeterde procesbeheersing voor een rustiger verloop van de aangevoerde hoeveelheid CZV. De wat verhoogde aanvoer van droge stof is naar verwachting van tijdelijke aard. De bedrijven zullen hun processen Analyses ondersteunen procesbeheersing Influent De orderpositie van de aangesloten papierfabrieken is het gehele jaar voldoende geweest voor een Tabel 1: Influent vrachten/hoeveelheden eenheid Influent debiet 1.000m Droge stof ton CZV ton O BZV ton O Sulfaat ton SO Chloride ton CL Tabel 2: Effluent gegevens Effluent debiet eenheid vergunning 1000 m /d Drogestof mg/l < CZV mg O2/l < BZV5 mg O2/l < N tot mg N/l < 10 6,0 7,5 7,6 8,2 6,3 Fosfaat mg P/l <2 0,4 0,5 0,7 0,7 0,4 Sulfaat Mg SO4/l Chloride mg Cl/l Heffing RWS V.E Rendement zuivering % o.b.v. BZV 99,8 99,8 99,8 99,7 99,7 4

5 blijven verbeteren om aan stijgende kwaliteitseisen te kunnen blijven voldoen, maar ook om verder inhoud te geven aan de wens tot verduurzaming. Er worden in 2013 overigens geen substantiële wijzigingen in de aanvoervolumes verwacht. Het zuiveringsrendement is gemiddeld 99,8% Afgedekte voorbezinktank 5 Effluent Zoals in de tabel is aangegeven ligt het zuiveringsrendement weer op top niveau. Ondanks deze prestatie leverde de hogere rest VE lozing de schatkist extra inkomsten op.

6 Grondstoffabriek Het binnenkomende afvalwater is een grondstof voor IWE. Momenteel verlaten elektriciteit, slib en bacteriën als producten het terrein. In de toekomst verwacht IWE meer producten te kunnen maken (zie schema Doelen). Behalve dat IWE grondstoffen wil maken, zet zij ook reststoffen van derden in ter vervanging van chemicaliën, die ingekocht moeten worden. Ook hiermee wordt het milieu gespaard. Ieder project om reststoffen nuttig te gebruiken, wordt beoordeeld op de integrale bijdrage aan de vermindering van de milieubelasting. Met innovatie cv installatie van ATAG verwarmt IWE haar kantoor met eigen biogas. Schema: Doel van de grondstoffabriek biogas Energie centrale zwavel landbouw fosfaatreststroom kalk landbouw stikstofreststroom schoon water overige hulpstoffen restwarmte Influent calciumoxide bacteriën Effluent (IJssel) 6 Industrie woonwijk/bedrijven industrie zuiveringsinstallaties

7 IWE wil reststoffen op duurzame en economisch verantwoorde wijze opwaarderen tot nieuwe producten. Op deze wijze levert het bedrijf een bijdrage aan de maatschappelijke acceptatie van haar activiteiten en die van haar aandeelhouders Onthard water uit pilotinstallatie 7

8 Producten en milieuwinst Stikstof en fosfaat Energie Voor de groei van bacteriën zijn in het zuiveringsproces de voedingsstoffen stikstof (N) en fosfaat (P) onontbeerlijk. Tot 2006 werden daarvoor de chemicaliën fosforzuur en ureum ingekocht. De wereldvoorraad fosfor is eindig, terwijl zowel fosfor als stikstof bij veel ander afvalwater in overmaat aanwezig is en zo een overlast vormt. IWE is er in geslaagd om deze twee chemicaliën, die eerst werden ingekocht, te vervangen door N en Phoudende reststoffen. De vermeden fosforzuurinkoop is 35 ton per jaar, de vermeden ureuminkoop 25 ton per jaar. De aanvoer van opgeloste organische vervuiling lag iets hoger dan het voorgaande jaar. De anaerobe reactor heeft deze voor 73% omgezet in biogas. Helaas hebben de twee biogasgeneratoren dit in 2012 niet zo goed kunnen omzetten in elektriciteit als in 2011 Het overschot aan elektriciteit voor meer dan huis houdens is als groene energie op het openbare elektrici teits net gezet Slib Alle slib is als grondstof gebruikt in de thermische conversieoven van de speciale afdeling van AVRDuiven. Daar wordt het slib omgezet in groene energie en een grondstof voor de (wegen)bouw. Bacteriekorrels In 2012 is de aanwas van het langzaam groeiende anaerobe korrelslib (bacteriën) goed geweest. Hierdoor kon een recordhoeveelheid wereldwijd worden afgezet om andere zuiveringsinstallaties op te starten of weer aan de praat te krijgen. Er is m3 bacteriekorrels verkocht om elders ook biogas te kunnen maken ton slib (absoluut droog) heeft een nieuwe toepassing gekregen Tabel 3: Energiegegevens eenheid Geproduceerd MWh Eigen verbruik MWh Overschot MWh Biogas 1000m Spec. E verbr* kwh/kg CZV 0,3 0,28 0,29 0,29 0,25 Spec. Eprod. MW/m3 biogas 2,65 2,84 2,51 2,35 2,82 *Allover energie verbruik IWE per verwijderde hoeveelheid CZV 8

9 Gerealiseerde doelen 2012 en doelen 2013 De verwachting dat IWE in 2012 een doorbraak in het realiseren van de drie projecten (Calcipuls, hergebruik effluent en levering biogas) zou bereiken, is in 2012 niet gerealiseerd. De projecten worden in 2013 voortgezet. Met name de vertraging in de technische vooruitgang, die de basis moet leggen voor een goed businessplan, is daarvan de oorzaak. Projecten Hypermoderne generator van 2006 is nu al achterhaald. Calcipulsproject Het project is opgezet om op innovatie wijze ca ton/j steekvast slib om te zetten in ca ton/j waardevol technisch calciumoxide. Het project wordt uitgevoerd met drie partners, te weten PulsedHeat b.v., Rhinetech b.v. en de TU Eindhoven. Inmiddels is met hulp van de provincies Gelderland en Overijssel voor het project een EFRO (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) subsidie verkregen. Een pilotinstallatie, waarmee de ontwerpvoorwaarden voor een demoinstallatie moeten worden verkregen, is bij IWE opgesteld. De eerste testen op het gebied van veiligheid (CEkeur) en milieu (geluid) zijn verricht en procesproeven zullen snel volgen. In de loop van 2013 zullen de eerste resultaten bekend worden en zal gestart worden met Verwachte grondwater besparing: 1 miljoen m3 per jaar. Verwachte CO2 besparing: 500 ton. Verwachte kalk produktie: ton per jaar 9 het ontwerpen van een demoinstallatie. Voor het ontwikkeltraject is drie jaar uitgetrokken. Hergebruik van effluent Eén van de papierfabrieken zou haar productieproces sterk kunnen optimaliseren als zij onthard effluent van IWE geleverd zou krijgen. Het warme effluent zou voor een reductie van het grondwateren energieverbruik in de papierfabriek kunnen zorgen. Ook zouden minder chemicaliën nodig zijn. De grootste belemmering is het ontbreken van een ca. 3 km lange pijpleiding om het water te transporteren. Maar ook bestaande technieken om te ontharden zijn duur en niet integraal duurzaam. Medio 2012 heeft IWE op laboratoriumschaal een mogelijk goedkopere en tevens duurzame technologie bedacht om het effluent te ontharden. De vertaling van de laboratoriumresultaten stuitten echter op opschalingsproblemen. Om vaart in dit traject te houden heeft IWE RoyalHaskoning DHV bereid gevonden om te helpen bij de verdere ontwikkeling. Inmiddels is al wel bekend dat de kalk, die uit het proces vrijkomt, voldoet aan hoge kwaliteitseisen en in de landbouw kan worden ingezet.

10 Pilotonthardingsinstallatie Het is jammer te moeten vaststellen dat de overheid deze gemakkelijke vergroening niet ondersteunt. Met subsidie of kredietverlening kan een biogasleiding door Eerbeek snel worden gerealiseerd. Bedrijven en woningen kunnen hier probleemloos op worden aangesloten. Hogere waarde biogas Duurzaam Water Eerbeek De conversie van biogas in elektriciteit met behulp van gasmotoren en generatoren heeft een laag (ca. 36%) rendement, hoewel de motoren hypermodern zijn. Het energierendement neemt echter tot 100% toe als datzelfde biogas direct als aardgasvervanger wordt ingezet. IWE wil het biogas daarom rechtstreeks naar één van de papierfabrieken transporteren en zelf geen elektriciteit meer maken. Dat deze gedachte de toekomst heeft, wordt onder Het optimaal gebruik van biogas en het hergebruik van effluent vormen samen het project DWE (Duurzaam Water Eerbeek). Gecombineerde realisatie zorgt voor de grootste milieuwinst tegen de laagste kosten. Zowel de gemeente Brummen als Stedendriehoek onderneemt energie neutraal ondersteunt dit project. De terugverdientijd is eigenlijk te lang maar we hopen in 2013 partners te vinden om het project toch te kunnen realiseren. Verwachte CO2 besparing: ton per jaar steund door zowel ATAG als Alliander. ATAG heeft een cvinstallatie ontwikkeld, die op biogas kan functioneren. Alliander heeft een aardgasbiogasmengstation ontwikkeld dat een woonwijk, naar gelang het aanbod van biogas, altijd van gas kan voorzien. Eind 2012 zijn bij IWE al twee ATAGmultigas cvketels in gebruik genomen. In het eerste kwartaal van 2013 zal ook het mengstation van Alliander bij IWE geplaatst en getest worden. Gemeenten en woningbouwcoöperaties tonen grote interesse in deze nieuwe ontwikkeling. 10 Zwavel De zwavel, die bij het ontzwavelingsproces van biogas wordt verwijderd, blijkt geschikt te zijn voor de druiven en cranberryteelt, maar is ook als meststof te gebruiken. Zwavel die als een slurry uit het Verwachte zwavel productie: 54 ton per jaar proces komt, dient sterk ingedikt te worden. Omdat zwavel echter heel goedkoop is, is een grote investering daarvoor niet verantwoord. IWE wil daarom een methode ontwikkelen, die het zwavel op een goedkope manier geschikt maakt voor transport.

11 Verduurzaming begint van onder af Zusterbedrijf Stort Doonweg b.v. laat in 2013 een onderzoek uitvoeren of het haalbaar is om op haar voormalige stortlocatie een solarpark te creëren. In dit onderzoek participeren de gemeente Brummen, de EBEM (Eerbeek Brummense Energie Maatschappij) en IWE. Het betreft een omvangrijk onderzoek, dat zowel technische, bedrijfseconomische als juridische aspecten kent. Het zal worden uitgevoerd door meerdere studenten van de HAN (Hogeschool ArnhemNijmegen), als hun afstudeerproject. Het park zou, bij de huidige stand der techniek, ca huishoudens van groene elektriciteit kunnen voorzien en daarmee een substantiële bijdrage leveren aan de vergroening van de gemeente. Het wordt steeds belangrijker dat de overheid de regelgeving zo inricht dat dit soort initiatieven ruim baan krijgt. Testopstelling om zwavel als drogestof uit een wasvloeistof te halen. Deze grootse toekomstplannen vragen het uiterste van onze creativiteit en ons doorzettingsvermogen. De uitdaging van IWE is erin gelegen om wat technisch mogelijk is te toetsen op financiële haalbaarheid en waar mogelijk om te buigen naar succesvolle projecten, met een integraal duurzaam karakter. Die handschoen pakken we graag op! Inbouw pulsecombuster in calcipulsinstallatie 11

12 Overige zaken Wm en Wvo vergunning IWE voldoet ruimschoots aan alle criteria van de betreffende milieuvergunningen. Sinds 2012 wordt gewerkt volgens de systematiek van ISO voor milieumanagement. (Wm Wet milieubeheer, Wvo Wet verontreiniging Periodieke controle door derden van alle keuring plichtige zaken, zoals arbeidsmiddelen, elektrische installaties, blusmiddelen en het verhelpen van eventueel geconstateerde gebreken is ingebed in de normale bedrijfsvoering. Voorts is een ATEXonderzoek uitgevoerd en is een certificaat ontvangen. oppervlaktewater) Er is in het verslagjaar één geurklacht via het provinciale meldpunt binnengekomen. Het betrof een situatie waarin extreme regenval het noodzakelijk maakte ongezuiverd water tijdelijk te bufferen in een open noodopvang. Het bedrijf is aangesloten bij de arbodienst. Medewerkers krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan een periodiek medisch onderzoek. Vier medewerkers zijn gediplomeerde bedrijfhulpverleners (BHV ers). Het ziekteverzuim in 2012 was 1,1%. Er hebben zich geen ongevallen voorgedaan. Arbozaken Geurreductie Het bedrijf werkt met 8,2 FTE. Juist door de beperkte grootte van het team is iedereen nauw betrokken bij het realiseren van de geïntegreerde doelstellingen voor arbo en milieu. Het arbo en veiligheidssysteem is in 2012 opgezet volgens de OHSAS systematiek. Een en ander houdt in dat er een inventarisatie van alle risico s is gemaakt. Aan het licht gekomen onvolkomenheden, zijn opgelost. De volgende punten van blijvende aandacht zijn naar voren gekomen: 1 directe persoonlijke veiligheid; 2 geurzaken; 3 brand c.q. explosieveiligheid. De eerste twee punten vereisen dagelijkse aandacht. Bij nieuwe installaties of modificaties wordt consequent rekening gehouden met Arbo technische aspecten en tijd voor voorlichting en onderricht. De brandveiligheid, maar bovenal de betrouwbaarheid van installaties, is in 2012 vergroot door een automatische blusinstallatie aan te leggen in de controle en schakelruimtes. Met het realiseren van het Calcipuls project verwacht IWE de laatste geuremissie aan de bron te elimineren. Klachten 12 Geluid De strenge geluidsnormen in de Wm vergunning worden niet overschreden. De reductie van de geluidsemissie vanuit de slibverwerkingshal blijft echter op het verlanglijstje staan. Het geluidsniveau bij het overdag lossen van vrachtwagens is in overleg met de transporteur aanzienlijk verlaagd. Als project Duurzaam water Eerbeek gerealiseerd wordt, vervalt de functie van de biogasmotoren. Daarmee zal de geluidsemissie verder kunnen afnemen. Technische staat De roestvaststalen slibruimerinstallatie in de voorbezinktank, die door werking van bacteriën defect was geraakt, is volledig gereviseerd. De schroefpers voor de ontwatering van slib is in 2012 grondig gereviseerd. De installatie is verder minstens op niveau gebleven. Een grote opruimactie staat voor 2013 in de planning.

13 Verklaringen Aerobe zuivering: biologisch afbraakproces door bacteriën die zuurstof nodig hebben. Geschikt bij lage temperaturen en voor moeilijk afbreekbaar organisch materiaal. Anaerobe zuivering: biologisch afbraakproces door langzaam groeiende bacteriën onder zuurstofloze omstandigheden, waarbij o.a. methaan ontstaat (vergelijkbaar met moerasgasvorming). Alleen geschikt bij temperatuur 2537 ºC en voor makkelijk afbreekbare organische vervuiling. Beluchtingsproces: oxidatieproces om H2S (gasvormig zwavelwaterstof) om te zetten in het geurloze Sulfaat (SO4) en om vluchtige organische verbindingen af te breken tot Koolzuur (CO2) en water. Biogasontzwaveling: proces, dat zwavelwaterstof H2S uit het biogas verwijdert. Circulaire (recycling) economie: wijze van gebruik van grondstoffen zodat deze in kringloop blijven. CZV: chemisch zuurstofverbruik. De hoeveelheid zuurstof die nodig is om de vervuiling in het water af te breken. BZV5: biologisch zuurstofverbruik. De hoeveelheid zuurstof, die nodig is om de biologische vervuiling binnen 5 dagen af te breken. Effluent: gereinigd water dat de zuivering verlaat. FTE: formatieplaats. Influent: ongereinigd water dat de zuivering binnenkomt. Stakeholders: mensen, bedrijven en overheden met belang bij een goed functionerend bedrijf in hun omgeving als IWE. Dit zijn in dit geval de directe buren van het bedrijfsterrein, de gemeente Brummen, de provincie Gelderland, de aandeelhouders en diverse andere relevante partijen. VE: vervuilingseenheid. 1 VE kost 35,50 WUR: Universiteit Wageningen. 13 HIER WORDT GEÏNVESTEERD IN UW TOEKOMST! CALCIPULS PROJECT Innovatieve slibverwerking I.p.v. centrale verbranding Decentrale thermische opwaardering Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

14 Het terrein van Industriewater Eerbeek Bedrijfsbezoek: Wij zijn trots op ons bedrijf en willen u graag kennis laten maken met de wondere wereld van waterzuiveren. Gelieve tijdig contact met ons op te nemen als u het bedrijf wilt bezoeken. 14

15 Samenwerken betekent een open blik naar buiten, een ontdekkingstocht naar nieuwe mogelijkheden, innovaties ondersteunen en zelf initiatieven ontplooien. IWE voelt zich rijk met haar visionaire aandeelhouders, die het belang van maatschappelijk relevant ondernemen ten volle onderschrijven. 15

16 Industriewater Eerbeek B.V. Kanaalweg 8a Postbus AA Eerbeek T (0313) F (0313) In het logo van IWE is een otter verwerkt. De otter, ambassadeur van het zoetwatermilieu, is een nijver en inventief dier. In alle opzichten een rolmodel voor een gezonde leefomgeving, waarin economie en milieu in balans zijn.

Milieujaarverslag 2008

Milieujaarverslag 2008 Milieujaarverslag 2008 Zuiveringsresultaat Influent Net als de meeste bedrijfstakken, had ook de Eerbeekse papierindustrie in het vierde kwartaal gedeeltelijk last van teruglopende vraag in de markt. Dit

Nadere informatie

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid VEMW is hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers. VEMW Duurzaam industrieel watergebruik Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid Februari 2013 VEMW De

Nadere informatie

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek NieuWe Final l report SaNitatie op WijkNiveau ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek rapport 2014 W02 I Ervaringen met de toegepaste technologie op de demo-site

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 Introductie Jaarlijks publiceert DuPont Dordrecht een Responsible Care Jaarverslag. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe aanpak. Leidraad hierbij is het Global Reporting

Nadere informatie

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen,

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen, BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU HTCW vergassingsinstallatie Rijssen Waste Consortium Rijssen, Juni 2011 0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND EN DOELSTELLING... 6 2.1 Waarom HTCW...

Nadere informatie

SNB berichten. #53 mei 2012. Marcel Lefferts verheugd met de positieve uitslag

SNB berichten. #53 mei 2012. Marcel Lefferts verheugd met de positieve uitslag SNB berichten #53 mei 2012 In deze uitgave: Nieuwe President-Commissaris SNB minimaliseert emissies Korte berichten: Lefferts sprak op EIP Water Bericht uit het MT Vijf vragen over de nieuwe biologische

Nadere informatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie Attero Jaarverslag 2011 Afval = grondstof voor innovatie Contact en informatie Attero staat open voor vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot de inhoud van dit verslag. Hiervoor, alsmede voor

Nadere informatie

Routekaart. Afvalwaterketen

Routekaart. Afvalwaterketen Routekaart Afvalwaterketen Visiebrochure Afvalwaterketen tot 2030 Routekaart Afvalwaterketen 2 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Onze toekomstvisie 6 3. Grondstoffen 8 4. Energie 12 5. Nuttig water

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

SNB berichten. #51 oktober 2011

SNB berichten. #51 oktober 2011 SNB berichten #51 oktober 2011 In deze uitgave: Peter Glas over ketenakkoord samen investeren in de toekomst waterschappen winnen meer biogas uit slib monoverbranding versus slibvergassing SNB ondertekent

Nadere informatie

Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV

Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV 2 Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV over de milieuprestaties van 2013 (1 jan. t.e.m. 31 dec.), in het kader van zijn EMAS registratie (registratienummer

Nadere informatie

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN 2010-2015 WN_cyclus_coverCS4_coverDEF.indd 1 30-9-10 10:17 INHOUD Voorwoord 4 Waternet en de Watercyclus 7 Watercyclusplan 8 Waternet 10 De kernwaarden van Waternet

Nadere informatie

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur:

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur: 4 Energie 4.1 Inleiding Veruit de meeste energie wordt nu nog opgewekt met fossiele brandstoffen: olie, gas en kolen. Diverse sectoren spannen zich in om de energievoorziening duurzamer te maken. Dit is

Nadere informatie

SCHOON. Wat wordt broccoli? Energie of grondstof? inspiratie uit afval, grondstoffen en energie. Onze wereld. Warmtenet Dordrecht

SCHOON. Wat wordt broccoli? Energie of grondstof? inspiratie uit afval, grondstoffen en energie. Onze wereld. Warmtenet Dordrecht SCHOON JAAR MAGAZINE april 2014 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie Wat wordt broccoli? Energie of grondstof? Onze wereld steeds duurzamer Warmtenet Dordrecht leidinglegpuzzel van start Fosfaatrijk

Nadere informatie

SCHOON EN VEILIG WATER

SCHOON EN VEILIG WATER SCHOON EN VEILIG WATER Publicatie Afvalwater 2011 U staat er vast niet dagelijks bij stil wat er allemaal voor nodig is om het afvalwater en regenwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren.

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535)

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Eindrapportage Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Auteurs: L.W.L. D Hooghe (0528282) J.J.P. van der Lee (0597336) R.W.Y. Lee (0595511) T. Nillesen (0537037) H.M. Robbemondt (0595558) Docenten:

Nadere informatie

NAAR EEN ENERGIENEUTRALE ZUIVELKETEN (2) DRIE VERKENNINGEN IN DE PRAKTIJK

NAAR EEN ENERGIENEUTRALE ZUIVELKETEN (2) DRIE VERKENNINGEN IN DE PRAKTIJK NAAR EEN ENERGIENEUTRALE ZUIVELKETEN (2) DRIE VERKENNINGEN IN DE PRAKTIJK colofon Opdrachtgever: Courage, Innovatienetwerk Auteur: Joost van Kasteren Projectleider: Carel de Vries Vormgeving: Imagro BV

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Jaarverslag. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2008

Jaarverslag. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 1 Inhoud Voorwoord directie 5 Evides Waterbedrijf - Introductie 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie Focus op de klant; Evides Drinkwater 11 Maatwerk in

Nadere informatie

MONITORINGRAPPORT 2010 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK

MONITORINGRAPPORT 2010 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK MONITORINGRAPPORT 2010 HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN MOERDIJK INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. GEGEVENSVERZAMELING... 5 3. MONITORINGRESULTATEN 2010... 7 3.1 Gevestigde bedrijven... 7 3.2 Ruimtegebruik...

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Bi0-energiecentrale Zeeland

Bi0-energiecentrale Zeeland Bi0-energiecentrale Zeeland Bio-energiecentrale Zeeland is een belangrijke en niet te missen stap op weg naar een duurzame, CO 2 -vrije en betrouwbare elektriciteitsproductie in een circulaire economie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 2009 2010 Een duurzame visie, een praktische aanpak. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Visie Door mensen dagelijks de zekerheid te bieden van goede hygiëne, dienen we direct hun gezondheid. We zien

Nadere informatie

ECOFERM! - De kringloopboerderij

ECOFERM! - De kringloopboerderij ECOFERM - De kringloopboerderij Juni 2011 ECOFERM - De kringloopboerderij Deze studie is in opdracht van InnovatieNetwerk uitgevoerd door: J. van Liere (Van Liere Management BV) G. Boosten (DOTank) L.

Nadere informatie