MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!"

Transcriptie

1 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

2 Participerende partijen in Transitiewijzer Initiatiefnemende partijen case MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN Gemeenteraadsfracties Met steun van: MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 2

3 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 3

4 Inhoud INTRODUCTIE IN DE CASE OPGAVE TRANSITIEWIJZER VERSLAG WERKSESSIE RESULTATEN CONCLUSIES VERVOLG COLOFON blz. 6 blz. 8 blz. 14 blz. 30 blz. 40 blz. 42 blz. 43 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 4

5 Inleiding Dit boekje beschrijft de door Transitiewijzer begeleide verkenning naar alternatieve (tijdelijke) functies voor de woningbouwlocatie Nieuwveense Landen in Meppel. Eerder heeft Twynstra Gudde, één van de partners van Transitiewijzer, een quick-scan van deze locatie uitgevoerd en een afwegingskader opgesteld. Het Transitiewijzer-team heeft kennis genomen van het orginele plan, de financiële situatie, de locatie en de context. Op basis daarvan zijn denkrichtingen voor mogelijke alternatieven voor het grondbezit van de gemeente binnen de plangrenzen van Nieuwveense Landen bepaald. Op 28 maart 2013 is er een werksessie geweest met een groep betrokken ondernemers en andere belanghebbenden. De werksessie, het delen van inzichten en verder brengen van elkaars ideeën staan centraal in het proces rondom deze case. De resultaten van de werksessie zijn verdiept en verder uitgewerkt in scenario s en een eerste doorrekening van mogelijke opbrengsten. Dit boekje bevat de uitkomsten en aanbevelingen van de werksessie en de uitwerking daarvan. Na een korte introductie op de historie en achtergrond van de case, omschrijving van de opgave, volgen het verslag van de werksessie, de nadere uitwerking en de conclusies. Het Transitiewijzer-team wil alle deelnemers van harte danken voor hun tijd en inspanning, en in het bijzonder dank aan de gemeenteraadsfracties van D66 en CDA voor de openheid om deze materie en opgave met ons te delen. Deze studie is verder mede mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. 5 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

6 INTRODUCTIE IN DE CASE Geschiedenis Aan de noordkant van de gemeente Meppel ligt de woningbouwlocatie Nieuwveense Landen, een uitleggebied waar oorspronkelijk woningen gepland waren. In 2007 is dit aantal teruggebracht en circa 8 miljoen van de grondwaarde afgeboekt. Het plan bevat nu ruim woningen. Over een deel van de te realiseren woningen heeft de gemeente afspraken gemaakt met o.a. een woningcorporatie en twee ontwikkelaars. De eerste gronden zijn in 1998 door de gemeente verworven. Nu heeft de gemeente bijna 202 ha van de ruim 397 ha in haar bezit. De grondpositie van de gemeente drukt zwaar op de begroting. De totale rentelast is ruim 1,5 mln per jaar en de agrarische pacht levert slechts 3% van deze kostenpost op. Nieuwveense Landen is in november 2010 gepresenteerd als Icoon-project vanwege haar hoge energieambitie op het terrein van gebiedsgericht energiebeleid. In dat kader heeft de gemeente Meppel samen met Rendo Duurzaam en de provincie Drenthe in januari 2012 een Lokaal Duurzaam Energiebedrijf (LDEB) opgericht. Begin 2011 heeft Twynstra Gudde in opdracht van de gemeenteraadsfracties van het CDA en D66 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van heroverweging van het plangebied Nieuwveense Landen. In juni 2011 is dit onderzoek door de CDA- en D66-fracties aangeboden aan de gemeenteraad. Er bleek op dat moment binnen de gemeenteraad onvoldoende draagvlak voor een heroverweging van het grootschalige woningbouwplan Nieuwveense Landen. De situatie is sindsdien niet verbeterd. Eind 2012 hebben de CDA- en D66-fracties Twynstra Gudde daarom gevraagd om een vervolgonderzoek naar mogelijke alternatieve functies voor de woningbouwlocatie Nieuwveense Landen. Het Transitie-team is gevraagd om vanuit het gedachtegoed en de methode van de Transitiewijzer mee te denken en deel te nemen in het proces met ondernemers en belanghebbenden uit het maatschappelijk veld van Meppel. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 6

7 Lopende het proces van deze verkennende case heeft de gemeenteraad op 25 april 2013 ingestemd met de Crisisaanpak Nieuwveense Landen. Daarin is besloten tot een afwaardering van 14,3 miljoen door omzetting van de gronden van fase 2 naar agrarische waarde en een onderzoek naar de mogelijkheden van flexibilisering fase 1 en 2. Deze positieve stap kan gezien worden als opmaat tot transitie van de gebiedsontwikkeling en de deur openen voor de denkwijze en mogelijkheden die via de verkenning van Transitiewijzer in dit boekje naar voren worden gebracht. Grootschalige woningbouw lijkt niet waarschijnlijk Uit de eerdere analyses van Twynstra Gudde en deze verkenning ook door Transitiewijzer is al gebleken dat een hoge grondwaarde onder alle hectares van het immense plangebied geen handhaafbare zaak is. Dat geldt sowieso voor de langere termijn (fase 2), maar ook voor de eerste fase is structurele nieuwbouw van een groot aantal woningen niet aannemelijk. De Meppelers aan zet! Uit de werksessie bleek dat Meppelers de investeringen in Nieuwveense Landen zien als publiek eigendom. Zij geven aan te willen meedenken en meebeslissen over het gebied Nieuwveense Landen en als er ruimte voor kansen wordt gegeven zelfs mee willen investeren. 7 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

8 OPGAVE TRANSITIEWIJZER Strategie van waardevermeerdering Het traditionele ontwikkeldenken is niet langer van toepassing. Vastgoed als motor voor gebiedsontwikkeling is geen vanzelfsprekendheid meer. In de huidige situatie zijn alle aspecten meer gelijkwaardig en zal ontwikkeling veel geleidelijker plaatsvinden. Het eindbeeld is veel minder zeker vast te stellen en een organische ruimtelijke ontwikkeling is de nieuwe werkelijkheid. Vanuit die nieuwe werkelijkheid pakt Transitiewijzer de case van Meppel Nieuwveense Landen op. Transitiewijzer hanteert een aanpak in 3 stappen: In een relatief korte voorbereiding nemen we kennis van de context van de opgave; vervolgens houden we een werksessie met vooraanstaande Meppelers die over een alternatieve aanpak voor het gebied Nieuwveense Landen willen nadenken; tot slot verwerken we alle resultaten in een mogelijke toekomstige ontwikkeling: het gemêleerde scenario. Een scenario dat financieel positiever kan uitvallen dan het huidige scenario en daarnaast, misschien belangrijker nog, de maatschappelijke meerwaarde van dit gemeentelijk bezit doet toenemen. Onderscheidende aspecten Transitiewijzer begint niet bij programma of planologische invuling of bestemming van het gebied. De problemen die ontstaan zijn door blauwdrukplanning moeten niet te lijf gegaan worden door opnieuw een totaalinvulling te bedenken en daar op in te zetten. Kansrijke ideeën beginnen bij gebiedsspecifieke onderscheidende kenmerken. Samen met lokaal betrokken mensen willen wij een nieuwe weg voor het gebied vinden. Dit gaat uit van eigenheid en niet van generalistische programma s en functies. Via onderscheidende aspecten, zowel fysiek, als sociaal, als procesmatig, kan er een nieuwe groeirichting voor het gebied gevonden worden die recht doet aan de publieke investeringen die gedaan zijn. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 8

9 Vastgoed gestuurde ontwikkeling Praktijk van de afgelopen decennia waarin zekerheid van afname van vastgoed ook vooraf zekerheid gaf van financiële waarde van grond en object. Daarmee was vastgoed de motor achter alle ruimtelijke interventies. Organische ruimtelijke ontwikkeling en geleidelijke waardecreatie Een nieuwe uitdaging om vanuit de bewoners, gebruikers en eigenaren de kwaliteiten van het gebied te benutten, optimaliseren en via nieuwe functionele kansen stap voor stap de werkelijke waardes te realiseren. 9 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

10 Werksessie om speelveld te verkennen We zien dat Nieuwveense Landen, in tegenstelling tot wat bij aanvang werd gedacht, geen opbrengsten genereert, maar een toenemende financiële druk op de gemeentelijke begroting. Transitiewijzer kijkt vanuit een open houding naar Hoe nu verder? en Wat is er mogelijk?. In een werksessie verkennen we het speelveld aan mogelijkheden vanuit de locatie, situatie, belangen en ruimtelijke kansen om de weg naar nieuwe inzichten te openen. De werksessie wordt idealiter gehouden met een groep van lokale bewoners en ondernemers. Mensen die betrokken zijn bij hun gemeente en de maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de sessie in Meppel is er uitgebreid voorwerk gedaan om een goede doorsnede van actieve burgers en ondernemers deel te laten nemen. Zo waren er mensen van agrarische organisaties en boer-enbedrijven, bankwezen, horecaondernemers, bedrijvenvereniging, vastgoedsector, accountancy, advocatuur en marketingsector, cultuur en kunst. Voorbereiding van de werksessie Naast de praktische voorbereiding en het betrekken van de juiste mensen is voor het Transitiewijzer team het locatiebezoek, veldwerk en brainstorm over de insteek van de werksessie altijd erg belangrijk. Door met het team de locatie te verkennen komt er gevoel voor de werkelijke actuele situatie, de eigenschappen van de plek, onderscheidende factoren in de omgeving en kenmerken als beplanting, bebouwing, ruimte en bijzonder gebruik. Op de locatie van Nieuwveense landen vallen op: de grote openheid, het contrast tussen de forse bebouwing van de haven en het agrarisch land, en de nabijheid van het landschap van de Wieden en Weerribben. Opzet van de avond De locatie van de werksessie was net buiten het plangebied in de Oude Kaasfabriek aan het lint van Kolderveen. De grote rauwe hal is een plek in transitie en de ideale omgeving om buiten de kaders en conventies te denken. Na een plenaire aftrap ligt de focus vooral op de werksessie in themagroepen. In een afsluitende discussie worden elkaars inzichten verder verkend. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 10

11 11 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

12

13 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

14 VERSLAG WERKSESSIE Vele invalshoeken maken breed perspectief De gedegen voorbereiding was gericht op een eerste beeld van mogelijke ontwikkelrichtingen. Om snel tot een nieuw perspectief voor het gebied te komen is onze filosofie dat de mensen van de locatie, stad en regio zelf moeten aangeven wat als kansrijk wordt ervaren en waarom. Een kansrijke transitie van het bestaande woningbouwplan naar andere vormen van ruimtegebruik aan de rand van de stad en in nauw contact met het buitengebied, heeft zijn voedingsbodem in lokale initiatieven. De mensen die deelnamen aan de werksessie zijn lokaal geworteld en hebben naast creativiteit, bevlogenheid en passie voor Meppel ook realiteitszin. Met circa 30 deelnemers is eerst plenair een aftrap gegeven en is daarna in drie groepen aan thematafels gediscussieerd en gewerkt aan alle ideeën die leven, naar boven kwamen door de discussie of als gevolg van kruisbestuiving aan kracht wonnen. In de volgende pagina s van dit boekje wordt een impressie gegeven van het werk aan de thematafels en wordt vervolgens een samenvatting gegeven van de afsluitende plenaire discussie rondom de uitkomsten van het groepswerk. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 14

15 15 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

16 Themagroep: Agrarisch Mogelijk landbouwontwikkelingen Grootschalige melkveebedrijven Uitwisseling (herverkaveling) met Kolderveense en Nijenveense bovenboeren. Op die manier kunnen in de Nieuwenveense Landen een tweetal grootschalige melkveebedrijven geplaatst worden (per stuk ca 50 ha / ongeveer 130 koeien). Dit is gunstig voor de bedrijfsvoering (inclusief infrastructuur en waterhuishouding). Olifantengras en maïs Westzijde gebied is minder geschikt voor landbouw. Ook voor grootschalige boomteelt is het te nat. Olifantengras en maïs kunnen wel. Coöperatie voor stadslandbouw Er kan een coöperatie worden opgericht voor een gezamenlijke vorm van stadslandbouw. Een vorm van volkstuinen, maar dan professioneler opgezet gekoppeld aan een ecologische boer die tevens als beheerder optreedt. Bewoners uit Meppel kunnen participeren bij aanplant, onderhoud en oogst. Zie bijv. Culemborg; Of zie; Zorg en recreatie Kleinschalige functies als een zorgboerderij en recreatieboerderij zijn goed mogelijk. Al is de vraag wel waarom dit hier zal gebeuren en niet elders. De vraag die daarbij naar voren kwam is: Wat is het unique selling point van de Nieuwenveense Landen? MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 16

17 17 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

18 Meekoppelingen Energie Biovergisting Aan de melkveebedrijven kan biovergisting gekoppeld worden. Deze zou tevens gebruikt kunnen worden om snoeiafval te verwerken. Koppeling aan een grotere keten moet onderzocht worden. Bermsnoeisel en gemeentelijke onderhoudsdiensten zouden partner kunnen zijn in een grotere installatie. Het soort organisch afval is daarbij bepalend voor het type vergister. Warmte/koude opslag Ook kan gedacht worden aan warmte koude opslag, al dan niet in relatie tot waterwoningen, een koppeling aan het Meppelerdiep of de waterplas. Om het rendabel te maken mogen de afstanden niet te groot zijn (in verband met warmteverlies) en mag het systeem ook niet te klein zijn. Aardwarmte Ook het gebruik van aardwarmte verdient nader onderzoek. Uit een eerste check blijkt dat er wellicht mogelijkheden zijn. Net als bij warmte/koude opslag moeten de transportafstanden niet te groot zijn vanwege warmteverlies. Bij korte nadere check na de bijeenkomst lijken er mogelijkheden te zijn voor een dergelijke toepassing. Zie; Zonnenveld / PV-akker Een deel van het gebied kan tijdelijk (15-20 jaar) uitgegeven worden als pv-akker. Bewoners kunnen participeren in een energiemaatschappij. Wellicht kan Rendo hier een rol in spelen of Reest energie. Zie; MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 18

19 Wonen Starterswoningen Er is in Meppel een grote behoefte aan starterswoningen. Wellicht kan er al dan niet samen met een woningcorporatie en een coöperatie van jonge bewoners een starterscomplex gerealiseerd worden. Wonen aan water Wonen aan het water in het noordoosten van het gebied lijkt ook een aantrekkelijke optie. Hier is een eenvoudige koppeling te maken met het al bestaande vaartwater. Dit is wellicht aan het zuidwesten lastiger. Daar is de huidige zandwinplas op termijn echter een mooie locatie voor een dergelijke functie. Een mix van functies Iedereen is het er over eens dat een mix van functies de uitstraling van de Nieuwveense Landen verbeterd. Dus niet één programma, maar een collage van verschillende invullingen. Invullingen die elkaar aanvullen, verrijken en versterken. Zo zouden twee melkveebedrijven kunnen worden aangevuld met zonneakkers, recreatieve- en zorgboerderij. Diverse coöperatieven vanuit burgers van Meppel (energie, wonen, stadslandbouw) kunnen deze mix gestalte geven en voor maatschappelijke binding zorgen. 19 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

20 Themagroep: Recreatie Ideeën voor functies Water In de omgeving van Meppel zijn er veel verschillende recreatieve gebieden en recreatievormen te vinden. Binnen de stad en de directe omgeving is dat een stuk minder. Voor het gebied Nieuwveense Landen wordt door de themagroep voorgesteld om groot water te maken, dan kan daaraan een pretpark worden gerealiseerd en wellicht woonboten. Mensen in Meppel willen graag aan het water wonen. Als het gebied groot genoeg is dan kunnen recreatiewoningen en permanente woningen worden gemengd en niet los van elkaar ontwikkeld. Dit gebied biedt meer kansen dan vergelijkbare plannen in Groningen en Steenwijk. Er is een goede verbinding met de voorzieningen van de stad. Die zijn dichtbij en er zijn vaarverbindingen mogelijk naar onder andere de Weerribben. Juist de waterkwaliteiten in de omgeving trekken veel toeristen; Er gaan bussen met Chinezen naar Giethoorn, die moeten ook hierheen komen. Meppel is nu alleen voor de boodschappen van inwoners van de stad en de directe regio. Het advies van deelnemers aan de sessie is dit te verbinden aan de toeristische trekpleisters in de omgeving. Dan profiteert de stad meer van haar ligging! De Hoogeveense vaart moet weer aangesloten worden, zo wordt geopperd. Overdag op het meer, s avonds op het terras. Met als het kan meer aandacht voor monumentale schepen. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 20

21 21 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

22 Evenementenhal Vroeger hadden we hier leuke dingen in Meppel: Concours Hippique, Vogeltjesmarkt, de Brommende Mug. Die zijn allemaal verdwenen. Het ontbreken van een evenementenhal maakt dat er geen plek meer is voor dit soort activiteiten. Multifunctioneel terrein De combinatie van een evenemententerrein en de tentenverhuur kan een opmaat zijn voor de evenementen van een evenementenhal. Een multifunctioneel terrein, misschien deels verhard, waar je veel kan laten gebeuren. IJsbaan We gaan hier grote ijstochten organiseren. Maar pas op voor het fiasco dat Biddinghuizen heeft gelopen. Hoge berg We maken een hoge berg. Daaromheen en op kunnen we golfen en skiën. Attracties Er is veel ruimte. Dat maakt dan misschien ook wat meer uitzonderlijke attracties mogelijk. De deelnemers opperen: Of we maken Dubai aan de Reest. En halen de Formule 1 hier naar toe. Of een kartbaan. Of de pier van Scheveningen. Dat is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Het geeft aan dat de deelnemers ruimte zien voor attracties die nergens anders zijn, waarvoor je speciaal naar Meppel toekomt. Natuur Denkend aan de echte ruigte van de Oostvaardersplassen is de vraag welke toegevoegde waarde dit kan hebben wanneer gelegen in Nieuwveense Landen. Intensieve natuur zo dicht bij de stad kan heel overweldigend zijn en een enorme aantrekkingskracht op de lange termijn hebben. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 22

23 Winst voor de gemeenschap Vrijstaat De rente op het gemeentelijke gronden en andere investeringen in Nieuwveense Landen worden met publieke middelen betaald. De deelnemers menen dat het feitelijk publiek eigendom is, Nieuwveense landen is van alle Meppelers, waarom stellen we de grond niet ter beschikking aan de burgers? Het idee van een vrijstaat volgt op deze gedachte. Het zelf bepalen wat je met je eigen vierkante meters buitengebied kan doen, zou wel eens breed kunnen leven bij de inwoners. En als dat tegen blijkt te vallen, kan het maatschappelijk veld ook breder worden gezien. Dan wordt de grond misschien als een soort anti-kraak beheerd en zijn daarvoor ook mensen uit bijvoorbeeld Rotterdam welkom. Vrijheid met enige zonering Vanuit die vrijheidsgedachte en het collectieve bezit valt te beredeneren: Iedere burger van Meppel krijgt ca. 60 m 2. Men kan dan onderling ruilen. De gemeente zou een soort van zonering over het gebied kunnen leggen: hier vooral de paardenweitjes, en daar de woonarken met honden. Onderkant van de markt Deelnemers opperen een andere houding van de gemeente ten opzichte van het grondbezit en de waarde daarvan: We moeten aan de onderkant van de markt gaan zitten. We moeten pioniers iets bieden. En zelf ons verlies nemen. Gebiedsaandelen Aandeelhouderschap kan ook een methode zijn om met het grondbezit om te gaan. Tegen zeer lage grondprijzen kunnen bewoners grond kopen. Dit is dan wel geheel zonder voorzieningen. De gemeente investeert niet meer in bouwrijp maken. In Canada werkt dit al. En ook in Almere en Beilen zijn dit soort plannen. Een extremere vorm van zelfontwikkeling. Dat zou kunnen worden gestart met een eerste pilot. 23 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

24 Themagroep: Bedrijven Bedenkingen bij bedrijvigheid Voldoende aanbod Er is genoeg bedrijventerrein in Meppel en de regio. Er is geen behoefte aan meer gemengd bedrijventerrein op deze plek. Ook de grootschalige ontwikkelingen van een nieuw havendeel passen niet en zijn zeer kostbaar. Bereikbaarheid Tevens stellen deelnemers aan de groep: Deze zijde van Meppel is niet goed ontsloten voor bedrijventerrein te weinig grote wegen voor een goede verbinding naar de snelweg. Niet grootschalig Algemene aanbeveling uit de groep: Niet grootschalig denken, maar kleinschalig denken. Ruimte voor burgerinitiatieven Gebiedsaandelen Laat burgers de grond opkopen, cash of door middel van aandelen via de reeds betaalde belastingen. Zo ontstaat er een nieuwe interesse voor het gebied. Experimenteerzones Geef ruimte voor initiatieven van burgers, verbindt deze met andere initiatieven (bijvoorbeeld het agrarisch onderwijs), maak experimenteerzones voor een kleinschalige landbouwcampus, voedselmarkt, etc. Enige zonering van de initiatieven is belangrijk om chaos te verkomen. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 24

25 25 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

26 Recreatieplas in verbinding met Weerribben De meeste kansen voor recreatie liggen rondom de zandwinplas, verbindt deze met de Weerribben. Maak een haventje/strandje/zeecontainer-bar en kijk of het gaat lopen. Een dergelijke functie, hoe klein ook, kan het gebied een aantrekkelijk imago geven. Agrarisch landschap met spelregels inrichting Het overige deel richting Nijeveen is meer open en verbonden met het landelijk gebied, geef hier ruimte voor landschappelijke/agrarische initiatieven wel met spelregels voor het landschap; bijvoorbeeld verplichte aanplant van windsingels zodat de verblijfskwaliteit toeneemt. Kleinschalige sociale woningbouwinitiatieven Nieuwe werkgelegenheid gaat voor woningbouw, maar woningbouw moet niet geheel uitgesloten worden; met name aan goedkope starterswoningen en huurwoningen is binnen de gemeente behoefte. De corporatie Woonconcept krijgt het bouwen niet meer voor elkaar. Misschien moet het anders geregeld worden. Kleine ontwikkelaars/bouwers kunnen goedkope woningen bouwen. Misschien met de gemeente als coroporatie. De gemeente Assen doet al zoiets. Er is inventiviteit nodig om in de behoefte te voorzien. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 26

27 Proces Grondprijs verlagen voor initiatieven De gemeente Meppel hanteert volgens de grondprijzennota geen extreme grondprijzen, toch leeft bij de deelnemers het beeld dat de grondprijs verlaagd moet worden om ontwikkelingen een kans te gunnen. Probleem bij grondprijsverlaging voor een woningbouwlocatie is de concurrentie met andere Meppelse locaties. Wanneer een deel van de gronden geen woonbestemming meer krijgt zouden er wel lagere grondprijzen mogelijk zijn, afhankelijk van de gekozen functie of de ruimte voor initiatief. Belangrijk argument uit de sessie is dat een lagere grondprijs een voorwaarde is om innovatieve initiatieven een kans te geven. Kleinschalig starten zonder blauwdruk van toekomstige uitkomst Probeer nu niet grootschalig weer het hele gebied op de kop te zetten! wordt door meerdere deelnemers gedurende sessie genoemd. Veel gedachtegangen zijn gestoeld op: Start echt heel kleinschalig - begin met een proeflocatie -, leer hiervan en ga stap voor stap verder en zie dan waar je uitkomt. 27 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

28

29 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

30 erkboerderij uimtegebruik Oppervlakte Percentage RGB kleuren ppervlakte buurtverzamelwegen 1352m2 16,0% ppervlakte uitgeefbaar werkkavels 2538m2 30,1% ppervlakte groen 3418m2 40,5% ppervlakte water 135m2 1,6% ppervlakte bestaande bebouwing 986m2 11,7% ppervlakte plangebied 8428m2 100% oningtype Aantallen Percentage otaal aantal woningen 0 0% erkkavels Aantallen erkkavels 4 ichtheid oningen 0 ppervlakte (ha) 0,843ha ichtheid 0wo/ha RESULTATEN Hoe het anders kan Alle deelnemers, hoe divers van achtergrond ook, zijn het er over eens dat Nieuwveense Landen zoals gepland niet door kan gaan. Dit is eigenlijk een gegeven dat tijdens de discussies geen rol meer speelt. De vraag is Hoe, niet Of het anders moet. Hoe het anders kan geven we weer in de volgende pagina s. Nieuwe Nijeveenseweg Nijeveenseweg Nieuwe Nijeveenseweg Nijeveenseweg Nieuwe Nijeveenseweg Nijeveenseweg Nieuwe Nijeveenseweg 16 bron: Stedenbouwkundig Plan Nieuwveense Landen, Imoss en Gemeente Meppel, Bremenbergweg Provinciale Weg S10 Bremenbergweg Provinciale Weg S10 Provinciale Weg S10 Bremenbergweg 0 Bremenbergweg Provinciale Weg S m. bron: Verkavelingsplan Centrum wonen en Broeklanden, Nieuwveense Landen, Imoss en Gemeente Meppel, 2011 WONINGBOUW WERKT NIET MEER, WAT DAN WEL... Nieuwveense Landen is collectief bezit Laat het plan los en sta open voor initiatieven/experimenten. Dat is eigenlijk de kernboodschap die steeds weer terug komt bij veel deelnemers. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 30

31 Ruimte voor experiment met kleinschalige initiatieven Op kleinschalige wijze kan het gebied worden ontwikkeld. Daar zijn verschillende ideeën voor benoemd. > Men kan het gebied gecontroleerd laten verruigen. > Het besteedde geld wordt niet meer gezien als schuld maar als mogelijkheid om maatschappelijke initiatieven en betrokkenheid een kans te geven. > Door clustering van burgerinitiatieven in bepaalde zones kan een zichzelf versterkend publiek landschap ontstaan. > Daartoe moeten wel de regels soepeler gemaakt worden en de sturingsaspecten worden vervangen door een stimulerende en accomoderende mentaliteit. > Deze aanpak kan zeer kleinschalig starten en door combineren en mixen verder groeien. GUN MEPPEL EEN EXPERIMENTEERGEBIED Globale zonering Schets van mogelijke zones voor landbouw, recreatie, gemengde functies en verbijzonderingen zoals de mogelijke waterverbindingen of de watertoren. 31 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

32 Recreatie Een park aanleggen kost te veel. Maar met de gegevenheden van het landschap en kleine particulier ondernomen mutaties kunnen verdere recreatieve inititiatieven ontplooien. Water als drager Met de zandwinplas op de locatie, de cultuurhistorie van de griften als vaarverbindingen en de fantastische Weerribben op steenworpafstand kan de recreatie op verschillende waterfronten groeien en meer toeristen aan Meppel binden. Ook een strandje, attracties en een verblijfsfunctie kunnen zich goed bundelen rond een recreatieve zandwinplas. Evenementen Er zijn goede functies verdwenen (vogeltjesmarkt, evenementenhallen, e.d.). Nu heb je een locatie tot je beschikking: dus herintroduceer de toppers van toen. Flexibel landschap Het is een heel flexibel landschap in potentie. Voor bepaalde functie- of thema s is enige inrichting wel nodig om een passende flexibele drager te zijn. Die landschappelijke inrichting kan meegroeien met het ontstaan van gebruik en functies MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 32

33 Agrarische kansen Het gebied is zo groot dat welke alternatieve functie ook genoemd wordt, agrarisch gebruik zal altijd een rol blijven spelen. Dat is qua grondprijs niet gunstig, maar wel de harde zakelijke werkelijkheid. Voor de boeren die weer actief bezit gaan nemen van delen van Nieuwveense Landen betekent het dat men zakelijk moet zijn en een goed plan moeten maken en goed doorrekenen. Bedrijvigheid Andere bedrijvigheid dan die direct gekoppeld is aan de agrarische of de recreatieve tak wordt door de deelnemers als weinig kansrijk en onderscheidend voor het gebied gezien. Functiecombinaties doen kans op waardegroei toenemen Integratie van energie op het erf (pv op het dak, biovergister). Met biomassa maak je verbinding tussen landbouw, energie, recreatie en uiteindelijk wonen en dienstverlening (zorg) 33 Maak verbindingen Bijvoorbeeld groene campus onderwijs, voedselproductie (Meppel zelfvoorzienend) toelevering voor lokale winkels en de voedselbank. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

34 Een gemêleerd scenario Hieronder en op de volgende pagina s wordt een mogelijk gemêleerd scenario geschetst op basis van de inzichten en ideeën van de deelnemers van de sessie. Zoneringsthema s met veel vrijheid De zoneringen kunnen door thema toewijzing conflicten in vrijheden voorkomen en binnen de zones toch veel vrijheid laten voor invulling, vorm en uitwerking. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 34

35 Experimenteerzone Meppeler Initiatieven > Collectieve volkstuinen > Voedselbanktuinen > Voedselmarkt > Ondernemersruimte MKB (bijv. voedsel, gezondheid, aquasport); flexibele units, flexibele huur > Evenemententerrein Festivals (evenemententerrein met tijdelijke inrichting van tenten etc.): bijvoorbeeld: * Zomerconcours Weerribben Meppel; wandelen, fietsen, muziek, natuureducatie, zelfdoen ecologie, etc. * Meerdaags muziekfestival + camping * Hippische dagen * Meppeler vogeltjesmarkt * Meppeler fietsdagen (outdoorbeurs met tenten, nieuwste snufjes, proberen en ervaren, activiteiten en acties, routes, puzzelroutes, etc.) * Motoren en quads cross wedstrijden > Evenementenhal (gebouw van ca m 2 + parkeren en toegang) (Melk)veehouderij (intensief) > Koeien of Schapen of Geiten > omvang circa 50ha (130 koeien) (Melk)veehouderij (gemengd) > Koeien, Varkens en akkerteelt > Biologisch/ecologisch profiel goed mogelijk > omvang circa 30 ha totaal Breed Agrarisch > Zorgboerderij > Boomgaard > Pluktuin > groentetuin > Recreatieboerderij > Kamperen bij de boer > Boerderijwinkel op het erf > Kinderboerderij + (partijtjes, zaalverhuur, e.d.) > Stadsboerderij (medewerking van breed publiek) > Horeca; theetuin op het erf > Zakelijke voorziening voor heisessies > Zonnenveld > Biovergister > Windturbine (dit kunnen een aantal kleinere bedrijven zijn) Alternatieventeelt > Zonnenbloemen > Vlas > Brandnetel > Hennep > Olifantengras > Bamboe > Algen (laatste categorieën beginnen te bewijzen hogere opbrengsten te genereren; pachtprijs agrarisch+) Ik bouw betaalbaar in Meppel (IBBIM) > Zeer goedkoop zelfbouwen (50.000,- grondwaarde ,- bouwkosten) > Collectieven ruimte bieden om gezamenlijk goedkoper een hof, complex of rijtje te bouwen + openbare ruimte: groen (15%), water (10%), verkeer+parkeren (15%) Recreatieplas > Strandje > Horeca > Verbindingspaden naar weerribben gebied (wandel, fiets, paard) + toegangsweg en parkeren Recreatiepark > Camping > Camping met chalets of yurts of tipi s > Drijvende recreatiewoningen > Bungalowpark (profiel weerribben, maar keten zoals Landal) + toegangsweg en parkeren Attracties > Speeltuin > Commerciële speeltuin > Survival en klimparcours > Attractiepark > Themapark (natuur, water, de aarde, avonturen, ijstijd, etc.) + toegangsweg en parkeren Wonen Op de langere termijn woonmogelijkheden rond of grenzend aan recreatieve zone: > Waterwoonwijkje (arken, op palen, steigerwoningen) + toegangsweg en parkeren > Landschappelijk wonen (grote kavels, geen voorzieningen, maar veel vrij uitzicht) Programmalijsten Om onder de thema s van de diverse zones in de schets een idee te geven wat mogelijk is geven we een opsomming van een selectie aan voorbeelden. In groen en rood de bandbreedte van opbrengsten bij een mix van functies in het gemêleerde scenario ten opzichte van een scenario waarbij er niets anders dan agrarische pacht op de huidige gronden wordt opgebracht (blauwe lijn). Uitgaande van 202 ha gemeentegrond in het plangebied en constante boekwaarde zonder rentebijtelling Uitkomsten rekenmodel bij gemêleerd scenario Het positieve financiële effect van het toepassen van dergelijke programma s uit het gemêleerde scenario. 35 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

Een andere kijk op Nieuwveense Landen

Een andere kijk op Nieuwveense Landen Een andere kijk op Nieuwveense Landen Presenta?e eindrapport Sylvia van Gaalen Meppel 14 juni 2013 Onderzoek Nieuwveense Landen In opdracht van de CDA- en D66- frac?es van de gemeenteraad van Meppel Sylvia

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni

Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni Plangebied 21,17 ha Wat willen we bereiken? Een heldere ruimtelijke en economische visie en een uitvoeringstrategie hoe er te komen. Samen

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Honny de Gucht Sabien Bouwmeester. Casus spoorzone Deventer + workshop. Organisch groeien of planmatig ontwikkelen.

Honny de Gucht Sabien Bouwmeester. Casus spoorzone Deventer + workshop. Organisch groeien of planmatig ontwikkelen. Honny de Gucht Sabien Bouwmeester Tijdelijk gebruik Organisch groeien of planmatig ontwikkelen Casus spoorzone Deventer + workshop Introductie Waar gaan we het over hebben? Pauzelandschappen; reeks bijeenkomsten

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout

Nieuwsbrief Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout Nieuwsbrief Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout 1 oktober 2016 Hierbij willen wij u graag informeren over de laatste stand van zaken rond de Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout. In de zomer

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 6 september 2016 1 Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 Startbijeenkomst 6 september 2016 http://www.oss.nl/voorzieningenkaart 6 september 2016 2 Agenda Welkom door Dorpsraad Stand van zaken en

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Almelo Waterrijk >>>

Almelo Waterrijk >>> Almelo Waterrijk >>> Masterplan Stedenbouwkundig plan Fase 1 HOSPER - ALMELO WATERRIJK p.2/8 Uitwerkingsplannen eerste twee buurten Almelo Waterrijk project masterplan stedenbouwkundig plan, bkp en landschappelijk

Nadere informatie

Boekels Ven herontwikkelingsperspectief. Welkom

Boekels Ven herontwikkelingsperspectief. Welkom Welkom Boekel,26 januari 2016 Programma - Terug blik het grotere geheel - Herontwikkelingsperspectief Chris van Grinsven - Toelichting ontwikkelingsscenario s Ad Tielemans - Vragen / Gedachtewisseling

Nadere informatie

Ruimtelijke scenario s

Ruimtelijke scenario s Ruimtelijke scenario s Remco Looman, Marjolein Pijpers-van Esch, Heleen Bothof, Jos Jonkhof, Valerie Koppelle Een collectief van ontwerpers heeft gedurende het project Gebruik de Lege Ruimte de ruimtelijk

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Beeldverslag werkbijeenkomst Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek

Beeldverslag werkbijeenkomst Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek Beeldverslag werkbijeenkomst Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek 3 november 2015 Context Op 3 november vond een werkbijeenkomst plaats in Buitencentrum de Poort in Ruinen. Op deze bijeenkomst

Nadere informatie

t Hof van Cartesius is een groene, kleinschalige, organische gebiedsontwikkeling in

t Hof van Cartesius is een groene, kleinschalige, organische gebiedsontwikkeling in t Hof van Cartesius is een groene, kleinschalige, organische gebiedsontwikkeling in ontwerpers en ondernemers die zich bezig houden met onze leefomgeving, herontwikkeling Afgewisseld door stadslandbouw

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Harrie Vissers 21 september 2017 Congres SIKB Varkensdichtheid per gemeente (aantal varkens per ha landbouwgrond) aantal varkens Nederland: 12,5 mln

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Bijeenkomst Watersportverbond Regio Vecht en Plassen Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Vergrijzing van onze sector is het kernprobleem! 2 bootgebruik 25.000 verweesde schepen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp Multifunctionele wieleraccommodatie westzijde Erflanden

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp Multifunctionele wieleraccommodatie westzijde Erflanden Onderwerp Multifunctionele wieleraccommodatie westzijde Erflanden Voorgesteld besluit 1. De westzijde van Erflanden definitief benoemen als nieuwe plek voor de wielerbaan van de Peddelaars 2. De structuurschets

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. Vergadering : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 Plaats : Harderwijk Opdrachtgever : Provincie Gelderland Project :

Nadere informatie

Workshop 2. 28 maart 2015

Workshop 2. 28 maart 2015 Workshop 2 28 maart 2015 Esther Kolkman Projectleider Gemeente s-hertogenbosch Programma 14.00 15:30 Opwarming (Esther Kolkman) Buurt (Maresa van der Linde) 15.30-16.10 Ontmoeting Thematafels: gelegenheid

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008)

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) Bijlagen Gebiedsvisie Bethlehem Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) J F Kennedylaan Terborgseweg Ondernemingsweg Lijsterbeslaan Abdijlaan Bedrijvenweg Oude Terborgseweg Rekhemseweg

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

NutsTuinBuurt in het kort Een nieuwe ontwikkelmethode voor suburbane woonomgevingen. (Samenvatting van het rapport NutsTuinBuurt)

NutsTuinBuurt in het kort Een nieuwe ontwikkelmethode voor suburbane woonomgevingen. (Samenvatting van het rapport NutsTuinBuurt) NutsTuinBuurt in het kort Een nieuwe ontwikkelmethode voor suburbane woonomgevingen. (Samenvatting van het rapport NutsTuinBuurt) Opdracht: Eigen studie Locatie: Hoofddorp Opdrachtgever: n.v.t. Planperiode:

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe Ondergetekenden 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

Lijst met uit te werken punten

Lijst met uit te werken punten Lijst met uit te werken punten Algemeen Het centrale uitgangspunt blijft dat het huidige structuurplan de basis vormt voor de structuurvisie. Alleen voor de thema`s of gebieden waar hiaten (nog geen beleid

Nadere informatie

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud:

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: BIJLAGE I Torteltuin Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: Algemene uitgangspunten Model 1 (Vereniging De Dolderse Torteltuin) Model 2 (Volledig dure woningen) Model

Nadere informatie

Kansen voor De Bleek

Kansen voor De Bleek Kansen voor De Bleek Wiep Keikes Rapportage n.a.v. bijeenkomsten 3 juli en 25 september 2015 JongAchterhoek Postadres Terborgseweg 20 7005 BC Doetinchem E-mail info@jongachterhoek.nl Website www.jongachterhoek.nl

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Groningen Meerstad >>>

Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad Opgenomen in jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 01 / 03 project Masterplan Groningen Meerstad locatie Groningen ontwerpers Remco Rolvink, Hilke Floris,

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 223 Agendapunt: 19 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 223 Agendapunt: 19 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Frohn, Bert RB S1 RAD: RAD120926 2012-09-26T00:00:00+02:00 BW: BW120821 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 26 september 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Consultancy BUSINESSCASE VOEDSELLOKAAL OOSTERWOLD. 13 mei 2016

Consultancy BUSINESSCASE VOEDSELLOKAAL OOSTERWOLD. 13 mei 2016 BUSINESSCASE VOEDSELLOKAAL OOSTERWOLD 13 mei 2016 Beschrijving casus en uitgangspunten VoedselLokaal stelt zich op als coöperatie met het doel een geïntegreerde en circulaire gebiedsontwikkeling en gebiedswaarde-creatie

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Klik om de opmaak van de overzichtstekst te bewerken Tweede overzichtsniveau Derde overzichtsniveau Vierde overzichtsnivea u Vijfde overzichtsn iveau

Klik om de opmaak van de overzichtstekst te bewerken Tweede overzichtsniveau Derde overzichtsniveau Vierde overzichtsnivea u Vijfde overzichtsn iveau Klik om de opmaak van de overzichtstekst te bewerken Tweede Derde Vierde ivea u Vijfde Zesde Zevende Achtste Klik om de opmaak van de overzichtstekst te bewerken MOGELIJKE ANTWOORDEN OP DE Tweede PROBLEMATIEK

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen. Naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in

Nadere informatie

Nieuwveense Landen. Willen en kunnen in een veranderende wereld

Nieuwveense Landen. Willen en kunnen in een veranderende wereld Nieuwveense Landen Willen en kunnen in een veranderende wereld Doel en programma Inzicht geven in Nieuwveense Landen: Totstandkoming project Stand van zaken 1.1.2012 Ontwikkelingen Gevolgen Nieuwveense

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Grondprijzennota 2013

Grondprijzennota 2013 Grondprijzennota 2013 1 Grondprijzennota 2013 2 Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Methode van grondprijsbepaling 4 1.3 Uitzonderingen 4 1.4 Uitgangspunten 4 1.5 Aansprakelijkheid 4 2.

Nadere informatie

Actualiteiten vanuit de praktijk. Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014

Actualiteiten vanuit de praktijk. Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014 Actualiteiten vanuit de praktijk Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014 Algemeen PT Finance Actualiteiten Toegenomen aandacht tijdelijk beheer. Toenemende aandacht voor exploitatie. Fiscale optimalisatie door

Nadere informatie

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002 Erik van Marissing, Mei 2002 Opbouw van de presentatie Doelstellingen en Probleemstelling Onderzoeksvragen en Afbakening van het onderzoeksgebied Definitie van een recreatief woonmilieu De meerwaarde van

Nadere informatie

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad Airport Garden City Lelystad ennis delen flexplekken branche expositie etrokken cluster exposure ontmoeting pla radle to cradle kantoor loofhoutbos ontwi D e i n i t i a t i e f n e m e r s Het Hout Expo

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014

Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014 Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014 Op uitnodiging van de gemeente bezochten circa 40 bewoners de avond waar ze in gesprek gingen over duurzame energie. De bijeenkomst werd samen met de

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2016.428 RIS 294507 NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - Kleinschalig Opdrachtgeverschap één van de door de gemeente

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

WIJ BOUWEN EEN WIJK.NL

WIJ BOUWEN EEN WIJK.NL a t e l i e r DUTCH WIJ BOUWEN EEN WIJK.NL GEMEENTE SMALLINGERLAND JUNI 2010 INLEIDING Inleiding Proces Stap 1: Ideeënbus Stap 2: Thema s Stap 3: Raamwerk Stap 4: Wij bouwen een wijk 2.0 INLEIDING INLEIDING

Nadere informatie

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies Raad 24 juni 2014 Inhoud 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies 1. Locatie Eigendomskaart Gemeente: 42% (excl.circa 7.500m² openbare ruimte) AM / Lindengroep: 25% Overige

Nadere informatie

Benadering van VAB s. Crijns Rentmeesters bv. Bianca Göertz. Rentmeester van nu. Klanten

Benadering van VAB s. Crijns Rentmeesters bv. Bianca Göertz. Rentmeester van nu. Klanten Benadering van VAB s Crijns Rentmeesters bv Bianca Göertz Rentmeester van nu Rentmeester: traditioneel beheerder onroerend goed Rentmeester van nu: ook ontwikkeling onroerend goed All-round adviseur ontwikkeling

Nadere informatie

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal Ideeën en kansen Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten Zoekzone TOP en informatiecentrum Mogelijkheden landschapsversterking bijv. oude strang terugbrengen Behouden en versterken leefgebied

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

Stadslandbouw in Beverwijk

Stadslandbouw in Beverwijk Stadslandbouw in Beverwijk handreiking voorgestelde manier van aanpak Juni 2013 Stadslandbouw in Beverwijk Handreiking voorgestelde manier van aanpak Juni 2013 Inhoud Inleiding 1. Wat is Stadslandbouw

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

De Delta Natuurlijk INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL

De Delta Natuurlijk INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL - - UITVOERING EN STRATEGIE - IN VOGELVLUCHT.. DE PLEK IJsseldelta-zuid structuurvisie stedenbouw kundig plan

Nadere informatie

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken 1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken Programma sessie 1 op 1 oktober 2015 15.30-15.40 inloop, koffie 15.40 15.50 welkomstwoord wethouders 15.50 16.10 presentatie achtergronden

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN Deze notitie behandelt enkele conclusies op hoofdlijnen, gebaseerd op de 36 inzendingen die zijn ingediend voor de pilot woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten. Positieve

Nadere informatie

Werkgroep Techniek & Innovatie. Aansluiten bestaande bouw op warmtenetten. Maurice Verhulst - Weijers Waalwijk Peter Heijboer DWA DREAM

Werkgroep Techniek & Innovatie. Aansluiten bestaande bouw op warmtenetten. Maurice Verhulst - Weijers Waalwijk Peter Heijboer DWA DREAM Werkgroep Techniek & Innovatie Aansluiten bestaande bouw op warmtenetten Maurice Verhulst - Weijers Waalwijk Peter Heijboer DWA DREAM Introductie! Werkgroep Techniek & Innovatie! Doelstellingen werkgroep

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Duiven. Introductie. Bron:

Duiven. Introductie. Bron: Duiven Duiven Introductie Duiven is een levendige gemeente, bestaande uit het dorp Duiven en de kleinere kernen Groessen en Loo, respectievelijk ten zuidoosten en zuidwesten van het dorp Duiven. De gemeente

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25.

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25. Laddertoets De Smaragd Waalre Laddertoets De Smaragd Waalre 1 Inleiding 2 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3 3 Uitgangspunten 5 4 Marktanalyse 11 5 Laddertoets 19 Bijlage A 25 Artikel 4.3 Nieuwbouw

Nadere informatie

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl)

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Introductie De Friese gemeente Tytsjerksteradiel ligt pal ten oosten van de provinciehoofdstad Leeuwarden. De gemeente bestaat uit 17 kernen;

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Gemeente Waddinxveen Uitgangspunten en randvoorwaarden

<Projectaam> Gemeente Waddinxveen <Projectnaam> Uitgangspunten en randvoorwaarden Gemeente Waddinxveen Uitgangspunten en randvoorwaarden 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Historie 3. Situering 4. Gemeentelijk beleid 5. Bestemmingsplan 6. Vrijstelling 7. Ruimtelijke Onderbouwing

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug 1 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Opgave 3. 2. Analyse 4. Provinciale en gemeentelijke ambities; Knelpunten plangebied; Kwaliteiten; Kansen. 3. Ontwikkelstrategie

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015

Grondprijzenbrief 2015 Grondprijzenbrief 2015 Inleiding De grondprijzenbrief 2015 geeft de door de gemeente Ede te hanteren prijzen weer voor gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende bestemmingen.

Nadere informatie

Maak Oosterwold Landschap van Initiatieven. vrije locatiekeuze vrije kavelgrootte vrije functies voor wonen, werken en recreëren

Maak Oosterwold Landschap van Initiatieven. vrije locatiekeuze vrije kavelgrootte vrije functies voor wonen, werken en recreëren Maak Oosterwold Landschap van Initiatieven vrije locatiekeuze vrije kavelgrootte vrije functies voor wonen, werken en recreëren 1 Waar kan dat nog? Bouwen wat je wilt, op een locatie naar keuze en met

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Kern van het advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei Centrumgebied

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM

VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM IN HET KADER VAN HET PROJECT DE MEERWAARDE VAN BIODIVERSITEIT 6 oktober 2011 Verslag belanghebbendensessie VBIJ in Almere in het kader van het project De

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Opties voor productie van duurzame energie in de regio Helmond d.m.v. van mest en andere biomassa

Opties voor productie van duurzame energie in de regio Helmond d.m.v. van mest en andere biomassa Opties voor productie van duurzame energie in de regio Helmond d.m.v. van mest en andere biomassa Jennie van der Kolk, Alterra Helmond, 22-02-13 Nico Verdoes, Livestock Research Inhoud presentatie Wetenschapswinkel

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

*A * Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld

*A * Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld Notitie Verblijfsrecreatie in Noordenveld Deze notitie betreft een aanvulling op de Recreatiebeleidsnota 2013-2018 Boeien, binden, beleven van de gemeente Noordenveld. De Recreatiebeleidsnota 2013-2018

Nadere informatie

Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen

Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen Aan de bewoners van Nieuwveen datum Februari 2012 ons kenmerk 12.02656 betreft Nieuwsbrief Woningbouwproject Nieuwveen Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen Via deze nieuwsbrief informeert de gemeente

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie