MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!"

Transcriptie

1 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

2 Participerende partijen in Transitiewijzer Initiatiefnemende partijen case MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN Gemeenteraadsfracties Met steun van: MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 2

3 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 3

4 Inhoud INTRODUCTIE IN DE CASE OPGAVE TRANSITIEWIJZER VERSLAG WERKSESSIE RESULTATEN CONCLUSIES VERVOLG COLOFON blz. 6 blz. 8 blz. 14 blz. 30 blz. 40 blz. 42 blz. 43 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 4

5 Inleiding Dit boekje beschrijft de door Transitiewijzer begeleide verkenning naar alternatieve (tijdelijke) functies voor de woningbouwlocatie Nieuwveense Landen in Meppel. Eerder heeft Twynstra Gudde, één van de partners van Transitiewijzer, een quick-scan van deze locatie uitgevoerd en een afwegingskader opgesteld. Het Transitiewijzer-team heeft kennis genomen van het orginele plan, de financiële situatie, de locatie en de context. Op basis daarvan zijn denkrichtingen voor mogelijke alternatieven voor het grondbezit van de gemeente binnen de plangrenzen van Nieuwveense Landen bepaald. Op 28 maart 2013 is er een werksessie geweest met een groep betrokken ondernemers en andere belanghebbenden. De werksessie, het delen van inzichten en verder brengen van elkaars ideeën staan centraal in het proces rondom deze case. De resultaten van de werksessie zijn verdiept en verder uitgewerkt in scenario s en een eerste doorrekening van mogelijke opbrengsten. Dit boekje bevat de uitkomsten en aanbevelingen van de werksessie en de uitwerking daarvan. Na een korte introductie op de historie en achtergrond van de case, omschrijving van de opgave, volgen het verslag van de werksessie, de nadere uitwerking en de conclusies. Het Transitiewijzer-team wil alle deelnemers van harte danken voor hun tijd en inspanning, en in het bijzonder dank aan de gemeenteraadsfracties van D66 en CDA voor de openheid om deze materie en opgave met ons te delen. Deze studie is verder mede mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. 5 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

6 INTRODUCTIE IN DE CASE Geschiedenis Aan de noordkant van de gemeente Meppel ligt de woningbouwlocatie Nieuwveense Landen, een uitleggebied waar oorspronkelijk woningen gepland waren. In 2007 is dit aantal teruggebracht en circa 8 miljoen van de grondwaarde afgeboekt. Het plan bevat nu ruim woningen. Over een deel van de te realiseren woningen heeft de gemeente afspraken gemaakt met o.a. een woningcorporatie en twee ontwikkelaars. De eerste gronden zijn in 1998 door de gemeente verworven. Nu heeft de gemeente bijna 202 ha van de ruim 397 ha in haar bezit. De grondpositie van de gemeente drukt zwaar op de begroting. De totale rentelast is ruim 1,5 mln per jaar en de agrarische pacht levert slechts 3% van deze kostenpost op. Nieuwveense Landen is in november 2010 gepresenteerd als Icoon-project vanwege haar hoge energieambitie op het terrein van gebiedsgericht energiebeleid. In dat kader heeft de gemeente Meppel samen met Rendo Duurzaam en de provincie Drenthe in januari 2012 een Lokaal Duurzaam Energiebedrijf (LDEB) opgericht. Begin 2011 heeft Twynstra Gudde in opdracht van de gemeenteraadsfracties van het CDA en D66 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van heroverweging van het plangebied Nieuwveense Landen. In juni 2011 is dit onderzoek door de CDA- en D66-fracties aangeboden aan de gemeenteraad. Er bleek op dat moment binnen de gemeenteraad onvoldoende draagvlak voor een heroverweging van het grootschalige woningbouwplan Nieuwveense Landen. De situatie is sindsdien niet verbeterd. Eind 2012 hebben de CDA- en D66-fracties Twynstra Gudde daarom gevraagd om een vervolgonderzoek naar mogelijke alternatieve functies voor de woningbouwlocatie Nieuwveense Landen. Het Transitie-team is gevraagd om vanuit het gedachtegoed en de methode van de Transitiewijzer mee te denken en deel te nemen in het proces met ondernemers en belanghebbenden uit het maatschappelijk veld van Meppel. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 6

7 Lopende het proces van deze verkennende case heeft de gemeenteraad op 25 april 2013 ingestemd met de Crisisaanpak Nieuwveense Landen. Daarin is besloten tot een afwaardering van 14,3 miljoen door omzetting van de gronden van fase 2 naar agrarische waarde en een onderzoek naar de mogelijkheden van flexibilisering fase 1 en 2. Deze positieve stap kan gezien worden als opmaat tot transitie van de gebiedsontwikkeling en de deur openen voor de denkwijze en mogelijkheden die via de verkenning van Transitiewijzer in dit boekje naar voren worden gebracht. Grootschalige woningbouw lijkt niet waarschijnlijk Uit de eerdere analyses van Twynstra Gudde en deze verkenning ook door Transitiewijzer is al gebleken dat een hoge grondwaarde onder alle hectares van het immense plangebied geen handhaafbare zaak is. Dat geldt sowieso voor de langere termijn (fase 2), maar ook voor de eerste fase is structurele nieuwbouw van een groot aantal woningen niet aannemelijk. De Meppelers aan zet! Uit de werksessie bleek dat Meppelers de investeringen in Nieuwveense Landen zien als publiek eigendom. Zij geven aan te willen meedenken en meebeslissen over het gebied Nieuwveense Landen en als er ruimte voor kansen wordt gegeven zelfs mee willen investeren. 7 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

8 OPGAVE TRANSITIEWIJZER Strategie van waardevermeerdering Het traditionele ontwikkeldenken is niet langer van toepassing. Vastgoed als motor voor gebiedsontwikkeling is geen vanzelfsprekendheid meer. In de huidige situatie zijn alle aspecten meer gelijkwaardig en zal ontwikkeling veel geleidelijker plaatsvinden. Het eindbeeld is veel minder zeker vast te stellen en een organische ruimtelijke ontwikkeling is de nieuwe werkelijkheid. Vanuit die nieuwe werkelijkheid pakt Transitiewijzer de case van Meppel Nieuwveense Landen op. Transitiewijzer hanteert een aanpak in 3 stappen: In een relatief korte voorbereiding nemen we kennis van de context van de opgave; vervolgens houden we een werksessie met vooraanstaande Meppelers die over een alternatieve aanpak voor het gebied Nieuwveense Landen willen nadenken; tot slot verwerken we alle resultaten in een mogelijke toekomstige ontwikkeling: het gemêleerde scenario. Een scenario dat financieel positiever kan uitvallen dan het huidige scenario en daarnaast, misschien belangrijker nog, de maatschappelijke meerwaarde van dit gemeentelijk bezit doet toenemen. Onderscheidende aspecten Transitiewijzer begint niet bij programma of planologische invuling of bestemming van het gebied. De problemen die ontstaan zijn door blauwdrukplanning moeten niet te lijf gegaan worden door opnieuw een totaalinvulling te bedenken en daar op in te zetten. Kansrijke ideeën beginnen bij gebiedsspecifieke onderscheidende kenmerken. Samen met lokaal betrokken mensen willen wij een nieuwe weg voor het gebied vinden. Dit gaat uit van eigenheid en niet van generalistische programma s en functies. Via onderscheidende aspecten, zowel fysiek, als sociaal, als procesmatig, kan er een nieuwe groeirichting voor het gebied gevonden worden die recht doet aan de publieke investeringen die gedaan zijn. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 8

9 Vastgoed gestuurde ontwikkeling Praktijk van de afgelopen decennia waarin zekerheid van afname van vastgoed ook vooraf zekerheid gaf van financiële waarde van grond en object. Daarmee was vastgoed de motor achter alle ruimtelijke interventies. Organische ruimtelijke ontwikkeling en geleidelijke waardecreatie Een nieuwe uitdaging om vanuit de bewoners, gebruikers en eigenaren de kwaliteiten van het gebied te benutten, optimaliseren en via nieuwe functionele kansen stap voor stap de werkelijke waardes te realiseren. 9 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

10 Werksessie om speelveld te verkennen We zien dat Nieuwveense Landen, in tegenstelling tot wat bij aanvang werd gedacht, geen opbrengsten genereert, maar een toenemende financiële druk op de gemeentelijke begroting. Transitiewijzer kijkt vanuit een open houding naar Hoe nu verder? en Wat is er mogelijk?. In een werksessie verkennen we het speelveld aan mogelijkheden vanuit de locatie, situatie, belangen en ruimtelijke kansen om de weg naar nieuwe inzichten te openen. De werksessie wordt idealiter gehouden met een groep van lokale bewoners en ondernemers. Mensen die betrokken zijn bij hun gemeente en de maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de sessie in Meppel is er uitgebreid voorwerk gedaan om een goede doorsnede van actieve burgers en ondernemers deel te laten nemen. Zo waren er mensen van agrarische organisaties en boer-enbedrijven, bankwezen, horecaondernemers, bedrijvenvereniging, vastgoedsector, accountancy, advocatuur en marketingsector, cultuur en kunst. Voorbereiding van de werksessie Naast de praktische voorbereiding en het betrekken van de juiste mensen is voor het Transitiewijzer team het locatiebezoek, veldwerk en brainstorm over de insteek van de werksessie altijd erg belangrijk. Door met het team de locatie te verkennen komt er gevoel voor de werkelijke actuele situatie, de eigenschappen van de plek, onderscheidende factoren in de omgeving en kenmerken als beplanting, bebouwing, ruimte en bijzonder gebruik. Op de locatie van Nieuwveense landen vallen op: de grote openheid, het contrast tussen de forse bebouwing van de haven en het agrarisch land, en de nabijheid van het landschap van de Wieden en Weerribben. Opzet van de avond De locatie van de werksessie was net buiten het plangebied in de Oude Kaasfabriek aan het lint van Kolderveen. De grote rauwe hal is een plek in transitie en de ideale omgeving om buiten de kaders en conventies te denken. Na een plenaire aftrap ligt de focus vooral op de werksessie in themagroepen. In een afsluitende discussie worden elkaars inzichten verder verkend. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 10

11 11 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

12

13 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

14 VERSLAG WERKSESSIE Vele invalshoeken maken breed perspectief De gedegen voorbereiding was gericht op een eerste beeld van mogelijke ontwikkelrichtingen. Om snel tot een nieuw perspectief voor het gebied te komen is onze filosofie dat de mensen van de locatie, stad en regio zelf moeten aangeven wat als kansrijk wordt ervaren en waarom. Een kansrijke transitie van het bestaande woningbouwplan naar andere vormen van ruimtegebruik aan de rand van de stad en in nauw contact met het buitengebied, heeft zijn voedingsbodem in lokale initiatieven. De mensen die deelnamen aan de werksessie zijn lokaal geworteld en hebben naast creativiteit, bevlogenheid en passie voor Meppel ook realiteitszin. Met circa 30 deelnemers is eerst plenair een aftrap gegeven en is daarna in drie groepen aan thematafels gediscussieerd en gewerkt aan alle ideeën die leven, naar boven kwamen door de discussie of als gevolg van kruisbestuiving aan kracht wonnen. In de volgende pagina s van dit boekje wordt een impressie gegeven van het werk aan de thematafels en wordt vervolgens een samenvatting gegeven van de afsluitende plenaire discussie rondom de uitkomsten van het groepswerk. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 14

15 15 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

16 Themagroep: Agrarisch Mogelijk landbouwontwikkelingen Grootschalige melkveebedrijven Uitwisseling (herverkaveling) met Kolderveense en Nijenveense bovenboeren. Op die manier kunnen in de Nieuwenveense Landen een tweetal grootschalige melkveebedrijven geplaatst worden (per stuk ca 50 ha / ongeveer 130 koeien). Dit is gunstig voor de bedrijfsvoering (inclusief infrastructuur en waterhuishouding). Olifantengras en maïs Westzijde gebied is minder geschikt voor landbouw. Ook voor grootschalige boomteelt is het te nat. Olifantengras en maïs kunnen wel. Coöperatie voor stadslandbouw Er kan een coöperatie worden opgericht voor een gezamenlijke vorm van stadslandbouw. Een vorm van volkstuinen, maar dan professioneler opgezet gekoppeld aan een ecologische boer die tevens als beheerder optreedt. Bewoners uit Meppel kunnen participeren bij aanplant, onderhoud en oogst. Zie bijv. Culemborg; Of zie; Zorg en recreatie Kleinschalige functies als een zorgboerderij en recreatieboerderij zijn goed mogelijk. Al is de vraag wel waarom dit hier zal gebeuren en niet elders. De vraag die daarbij naar voren kwam is: Wat is het unique selling point van de Nieuwenveense Landen? MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 16

17 17 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

18 Meekoppelingen Energie Biovergisting Aan de melkveebedrijven kan biovergisting gekoppeld worden. Deze zou tevens gebruikt kunnen worden om snoeiafval te verwerken. Koppeling aan een grotere keten moet onderzocht worden. Bermsnoeisel en gemeentelijke onderhoudsdiensten zouden partner kunnen zijn in een grotere installatie. Het soort organisch afval is daarbij bepalend voor het type vergister. Warmte/koude opslag Ook kan gedacht worden aan warmte koude opslag, al dan niet in relatie tot waterwoningen, een koppeling aan het Meppelerdiep of de waterplas. Om het rendabel te maken mogen de afstanden niet te groot zijn (in verband met warmteverlies) en mag het systeem ook niet te klein zijn. Aardwarmte Ook het gebruik van aardwarmte verdient nader onderzoek. Uit een eerste check blijkt dat er wellicht mogelijkheden zijn. Net als bij warmte/koude opslag moeten de transportafstanden niet te groot zijn vanwege warmteverlies. Bij korte nadere check na de bijeenkomst lijken er mogelijkheden te zijn voor een dergelijke toepassing. Zie; Zonnenveld / PV-akker Een deel van het gebied kan tijdelijk (15-20 jaar) uitgegeven worden als pv-akker. Bewoners kunnen participeren in een energiemaatschappij. Wellicht kan Rendo hier een rol in spelen of Reest energie. Zie; MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 18

19 Wonen Starterswoningen Er is in Meppel een grote behoefte aan starterswoningen. Wellicht kan er al dan niet samen met een woningcorporatie en een coöperatie van jonge bewoners een starterscomplex gerealiseerd worden. Wonen aan water Wonen aan het water in het noordoosten van het gebied lijkt ook een aantrekkelijke optie. Hier is een eenvoudige koppeling te maken met het al bestaande vaartwater. Dit is wellicht aan het zuidwesten lastiger. Daar is de huidige zandwinplas op termijn echter een mooie locatie voor een dergelijke functie. Een mix van functies Iedereen is het er over eens dat een mix van functies de uitstraling van de Nieuwveense Landen verbeterd. Dus niet één programma, maar een collage van verschillende invullingen. Invullingen die elkaar aanvullen, verrijken en versterken. Zo zouden twee melkveebedrijven kunnen worden aangevuld met zonneakkers, recreatieve- en zorgboerderij. Diverse coöperatieven vanuit burgers van Meppel (energie, wonen, stadslandbouw) kunnen deze mix gestalte geven en voor maatschappelijke binding zorgen. 19 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

20 Themagroep: Recreatie Ideeën voor functies Water In de omgeving van Meppel zijn er veel verschillende recreatieve gebieden en recreatievormen te vinden. Binnen de stad en de directe omgeving is dat een stuk minder. Voor het gebied Nieuwveense Landen wordt door de themagroep voorgesteld om groot water te maken, dan kan daaraan een pretpark worden gerealiseerd en wellicht woonboten. Mensen in Meppel willen graag aan het water wonen. Als het gebied groot genoeg is dan kunnen recreatiewoningen en permanente woningen worden gemengd en niet los van elkaar ontwikkeld. Dit gebied biedt meer kansen dan vergelijkbare plannen in Groningen en Steenwijk. Er is een goede verbinding met de voorzieningen van de stad. Die zijn dichtbij en er zijn vaarverbindingen mogelijk naar onder andere de Weerribben. Juist de waterkwaliteiten in de omgeving trekken veel toeristen; Er gaan bussen met Chinezen naar Giethoorn, die moeten ook hierheen komen. Meppel is nu alleen voor de boodschappen van inwoners van de stad en de directe regio. Het advies van deelnemers aan de sessie is dit te verbinden aan de toeristische trekpleisters in de omgeving. Dan profiteert de stad meer van haar ligging! De Hoogeveense vaart moet weer aangesloten worden, zo wordt geopperd. Overdag op het meer, s avonds op het terras. Met als het kan meer aandacht voor monumentale schepen. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 20

21 21 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

22 Evenementenhal Vroeger hadden we hier leuke dingen in Meppel: Concours Hippique, Vogeltjesmarkt, de Brommende Mug. Die zijn allemaal verdwenen. Het ontbreken van een evenementenhal maakt dat er geen plek meer is voor dit soort activiteiten. Multifunctioneel terrein De combinatie van een evenemententerrein en de tentenverhuur kan een opmaat zijn voor de evenementen van een evenementenhal. Een multifunctioneel terrein, misschien deels verhard, waar je veel kan laten gebeuren. IJsbaan We gaan hier grote ijstochten organiseren. Maar pas op voor het fiasco dat Biddinghuizen heeft gelopen. Hoge berg We maken een hoge berg. Daaromheen en op kunnen we golfen en skiën. Attracties Er is veel ruimte. Dat maakt dan misschien ook wat meer uitzonderlijke attracties mogelijk. De deelnemers opperen: Of we maken Dubai aan de Reest. En halen de Formule 1 hier naar toe. Of een kartbaan. Of de pier van Scheveningen. Dat is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Het geeft aan dat de deelnemers ruimte zien voor attracties die nergens anders zijn, waarvoor je speciaal naar Meppel toekomt. Natuur Denkend aan de echte ruigte van de Oostvaardersplassen is de vraag welke toegevoegde waarde dit kan hebben wanneer gelegen in Nieuwveense Landen. Intensieve natuur zo dicht bij de stad kan heel overweldigend zijn en een enorme aantrekkingskracht op de lange termijn hebben. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 22

23 Winst voor de gemeenschap Vrijstaat De rente op het gemeentelijke gronden en andere investeringen in Nieuwveense Landen worden met publieke middelen betaald. De deelnemers menen dat het feitelijk publiek eigendom is, Nieuwveense landen is van alle Meppelers, waarom stellen we de grond niet ter beschikking aan de burgers? Het idee van een vrijstaat volgt op deze gedachte. Het zelf bepalen wat je met je eigen vierkante meters buitengebied kan doen, zou wel eens breed kunnen leven bij de inwoners. En als dat tegen blijkt te vallen, kan het maatschappelijk veld ook breder worden gezien. Dan wordt de grond misschien als een soort anti-kraak beheerd en zijn daarvoor ook mensen uit bijvoorbeeld Rotterdam welkom. Vrijheid met enige zonering Vanuit die vrijheidsgedachte en het collectieve bezit valt te beredeneren: Iedere burger van Meppel krijgt ca. 60 m 2. Men kan dan onderling ruilen. De gemeente zou een soort van zonering over het gebied kunnen leggen: hier vooral de paardenweitjes, en daar de woonarken met honden. Onderkant van de markt Deelnemers opperen een andere houding van de gemeente ten opzichte van het grondbezit en de waarde daarvan: We moeten aan de onderkant van de markt gaan zitten. We moeten pioniers iets bieden. En zelf ons verlies nemen. Gebiedsaandelen Aandeelhouderschap kan ook een methode zijn om met het grondbezit om te gaan. Tegen zeer lage grondprijzen kunnen bewoners grond kopen. Dit is dan wel geheel zonder voorzieningen. De gemeente investeert niet meer in bouwrijp maken. In Canada werkt dit al. En ook in Almere en Beilen zijn dit soort plannen. Een extremere vorm van zelfontwikkeling. Dat zou kunnen worden gestart met een eerste pilot. 23 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

24 Themagroep: Bedrijven Bedenkingen bij bedrijvigheid Voldoende aanbod Er is genoeg bedrijventerrein in Meppel en de regio. Er is geen behoefte aan meer gemengd bedrijventerrein op deze plek. Ook de grootschalige ontwikkelingen van een nieuw havendeel passen niet en zijn zeer kostbaar. Bereikbaarheid Tevens stellen deelnemers aan de groep: Deze zijde van Meppel is niet goed ontsloten voor bedrijventerrein te weinig grote wegen voor een goede verbinding naar de snelweg. Niet grootschalig Algemene aanbeveling uit de groep: Niet grootschalig denken, maar kleinschalig denken. Ruimte voor burgerinitiatieven Gebiedsaandelen Laat burgers de grond opkopen, cash of door middel van aandelen via de reeds betaalde belastingen. Zo ontstaat er een nieuwe interesse voor het gebied. Experimenteerzones Geef ruimte voor initiatieven van burgers, verbindt deze met andere initiatieven (bijvoorbeeld het agrarisch onderwijs), maak experimenteerzones voor een kleinschalige landbouwcampus, voedselmarkt, etc. Enige zonering van de initiatieven is belangrijk om chaos te verkomen. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 24

25 25 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

26 Recreatieplas in verbinding met Weerribben De meeste kansen voor recreatie liggen rondom de zandwinplas, verbindt deze met de Weerribben. Maak een haventje/strandje/zeecontainer-bar en kijk of het gaat lopen. Een dergelijke functie, hoe klein ook, kan het gebied een aantrekkelijk imago geven. Agrarisch landschap met spelregels inrichting Het overige deel richting Nijeveen is meer open en verbonden met het landelijk gebied, geef hier ruimte voor landschappelijke/agrarische initiatieven wel met spelregels voor het landschap; bijvoorbeeld verplichte aanplant van windsingels zodat de verblijfskwaliteit toeneemt. Kleinschalige sociale woningbouwinitiatieven Nieuwe werkgelegenheid gaat voor woningbouw, maar woningbouw moet niet geheel uitgesloten worden; met name aan goedkope starterswoningen en huurwoningen is binnen de gemeente behoefte. De corporatie Woonconcept krijgt het bouwen niet meer voor elkaar. Misschien moet het anders geregeld worden. Kleine ontwikkelaars/bouwers kunnen goedkope woningen bouwen. Misschien met de gemeente als coroporatie. De gemeente Assen doet al zoiets. Er is inventiviteit nodig om in de behoefte te voorzien. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 26

27 Proces Grondprijs verlagen voor initiatieven De gemeente Meppel hanteert volgens de grondprijzennota geen extreme grondprijzen, toch leeft bij de deelnemers het beeld dat de grondprijs verlaagd moet worden om ontwikkelingen een kans te gunnen. Probleem bij grondprijsverlaging voor een woningbouwlocatie is de concurrentie met andere Meppelse locaties. Wanneer een deel van de gronden geen woonbestemming meer krijgt zouden er wel lagere grondprijzen mogelijk zijn, afhankelijk van de gekozen functie of de ruimte voor initiatief. Belangrijk argument uit de sessie is dat een lagere grondprijs een voorwaarde is om innovatieve initiatieven een kans te geven. Kleinschalig starten zonder blauwdruk van toekomstige uitkomst Probeer nu niet grootschalig weer het hele gebied op de kop te zetten! wordt door meerdere deelnemers gedurende sessie genoemd. Veel gedachtegangen zijn gestoeld op: Start echt heel kleinschalig - begin met een proeflocatie -, leer hiervan en ga stap voor stap verder en zie dan waar je uitkomt. 27 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

28

29 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

30 erkboerderij uimtegebruik Oppervlakte Percentage RGB kleuren ppervlakte buurtverzamelwegen 1352m2 16,0% ppervlakte uitgeefbaar werkkavels 2538m2 30,1% ppervlakte groen 3418m2 40,5% ppervlakte water 135m2 1,6% ppervlakte bestaande bebouwing 986m2 11,7% ppervlakte plangebied 8428m2 100% oningtype Aantallen Percentage otaal aantal woningen 0 0% erkkavels Aantallen erkkavels 4 ichtheid oningen 0 ppervlakte (ha) 0,843ha ichtheid 0wo/ha RESULTATEN Hoe het anders kan Alle deelnemers, hoe divers van achtergrond ook, zijn het er over eens dat Nieuwveense Landen zoals gepland niet door kan gaan. Dit is eigenlijk een gegeven dat tijdens de discussies geen rol meer speelt. De vraag is Hoe, niet Of het anders moet. Hoe het anders kan geven we weer in de volgende pagina s. Nieuwe Nijeveenseweg Nijeveenseweg Nieuwe Nijeveenseweg Nijeveenseweg Nieuwe Nijeveenseweg Nijeveenseweg Nieuwe Nijeveenseweg 16 bron: Stedenbouwkundig Plan Nieuwveense Landen, Imoss en Gemeente Meppel, Bremenbergweg Provinciale Weg S10 Bremenbergweg Provinciale Weg S10 Provinciale Weg S10 Bremenbergweg 0 Bremenbergweg Provinciale Weg S m. bron: Verkavelingsplan Centrum wonen en Broeklanden, Nieuwveense Landen, Imoss en Gemeente Meppel, 2011 WONINGBOUW WERKT NIET MEER, WAT DAN WEL... Nieuwveense Landen is collectief bezit Laat het plan los en sta open voor initiatieven/experimenten. Dat is eigenlijk de kernboodschap die steeds weer terug komt bij veel deelnemers. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 30

31 Ruimte voor experiment met kleinschalige initiatieven Op kleinschalige wijze kan het gebied worden ontwikkeld. Daar zijn verschillende ideeën voor benoemd. > Men kan het gebied gecontroleerd laten verruigen. > Het besteedde geld wordt niet meer gezien als schuld maar als mogelijkheid om maatschappelijke initiatieven en betrokkenheid een kans te geven. > Door clustering van burgerinitiatieven in bepaalde zones kan een zichzelf versterkend publiek landschap ontstaan. > Daartoe moeten wel de regels soepeler gemaakt worden en de sturingsaspecten worden vervangen door een stimulerende en accomoderende mentaliteit. > Deze aanpak kan zeer kleinschalig starten en door combineren en mixen verder groeien. GUN MEPPEL EEN EXPERIMENTEERGEBIED Globale zonering Schets van mogelijke zones voor landbouw, recreatie, gemengde functies en verbijzonderingen zoals de mogelijke waterverbindingen of de watertoren. 31 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

32 Recreatie Een park aanleggen kost te veel. Maar met de gegevenheden van het landschap en kleine particulier ondernomen mutaties kunnen verdere recreatieve inititiatieven ontplooien. Water als drager Met de zandwinplas op de locatie, de cultuurhistorie van de griften als vaarverbindingen en de fantastische Weerribben op steenworpafstand kan de recreatie op verschillende waterfronten groeien en meer toeristen aan Meppel binden. Ook een strandje, attracties en een verblijfsfunctie kunnen zich goed bundelen rond een recreatieve zandwinplas. Evenementen Er zijn goede functies verdwenen (vogeltjesmarkt, evenementenhallen, e.d.). Nu heb je een locatie tot je beschikking: dus herintroduceer de toppers van toen. Flexibel landschap Het is een heel flexibel landschap in potentie. Voor bepaalde functie- of thema s is enige inrichting wel nodig om een passende flexibele drager te zijn. Die landschappelijke inrichting kan meegroeien met het ontstaan van gebruik en functies MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 32

33 Agrarische kansen Het gebied is zo groot dat welke alternatieve functie ook genoemd wordt, agrarisch gebruik zal altijd een rol blijven spelen. Dat is qua grondprijs niet gunstig, maar wel de harde zakelijke werkelijkheid. Voor de boeren die weer actief bezit gaan nemen van delen van Nieuwveense Landen betekent het dat men zakelijk moet zijn en een goed plan moeten maken en goed doorrekenen. Bedrijvigheid Andere bedrijvigheid dan die direct gekoppeld is aan de agrarische of de recreatieve tak wordt door de deelnemers als weinig kansrijk en onderscheidend voor het gebied gezien. Functiecombinaties doen kans op waardegroei toenemen Integratie van energie op het erf (pv op het dak, biovergister). Met biomassa maak je verbinding tussen landbouw, energie, recreatie en uiteindelijk wonen en dienstverlening (zorg) 33 Maak verbindingen Bijvoorbeeld groene campus onderwijs, voedselproductie (Meppel zelfvoorzienend) toelevering voor lokale winkels en de voedselbank. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

34 Een gemêleerd scenario Hieronder en op de volgende pagina s wordt een mogelijk gemêleerd scenario geschetst op basis van de inzichten en ideeën van de deelnemers van de sessie. Zoneringsthema s met veel vrijheid De zoneringen kunnen door thema toewijzing conflicten in vrijheden voorkomen en binnen de zones toch veel vrijheid laten voor invulling, vorm en uitwerking. MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS! 34

35 Experimenteerzone Meppeler Initiatieven > Collectieve volkstuinen > Voedselbanktuinen > Voedselmarkt > Ondernemersruimte MKB (bijv. voedsel, gezondheid, aquasport); flexibele units, flexibele huur > Evenemententerrein Festivals (evenemententerrein met tijdelijke inrichting van tenten etc.): bijvoorbeeld: * Zomerconcours Weerribben Meppel; wandelen, fietsen, muziek, natuureducatie, zelfdoen ecologie, etc. * Meerdaags muziekfestival + camping * Hippische dagen * Meppeler vogeltjesmarkt * Meppeler fietsdagen (outdoorbeurs met tenten, nieuwste snufjes, proberen en ervaren, activiteiten en acties, routes, puzzelroutes, etc.) * Motoren en quads cross wedstrijden > Evenementenhal (gebouw van ca m 2 + parkeren en toegang) (Melk)veehouderij (intensief) > Koeien of Schapen of Geiten > omvang circa 50ha (130 koeien) (Melk)veehouderij (gemengd) > Koeien, Varkens en akkerteelt > Biologisch/ecologisch profiel goed mogelijk > omvang circa 30 ha totaal Breed Agrarisch > Zorgboerderij > Boomgaard > Pluktuin > groentetuin > Recreatieboerderij > Kamperen bij de boer > Boerderijwinkel op het erf > Kinderboerderij + (partijtjes, zaalverhuur, e.d.) > Stadsboerderij (medewerking van breed publiek) > Horeca; theetuin op het erf > Zakelijke voorziening voor heisessies > Zonnenveld > Biovergister > Windturbine (dit kunnen een aantal kleinere bedrijven zijn) Alternatieventeelt > Zonnenbloemen > Vlas > Brandnetel > Hennep > Olifantengras > Bamboe > Algen (laatste categorieën beginnen te bewijzen hogere opbrengsten te genereren; pachtprijs agrarisch+) Ik bouw betaalbaar in Meppel (IBBIM) > Zeer goedkoop zelfbouwen (50.000,- grondwaarde ,- bouwkosten) > Collectieven ruimte bieden om gezamenlijk goedkoper een hof, complex of rijtje te bouwen + openbare ruimte: groen (15%), water (10%), verkeer+parkeren (15%) Recreatieplas > Strandje > Horeca > Verbindingspaden naar weerribben gebied (wandel, fiets, paard) + toegangsweg en parkeren Recreatiepark > Camping > Camping met chalets of yurts of tipi s > Drijvende recreatiewoningen > Bungalowpark (profiel weerribben, maar keten zoals Landal) + toegangsweg en parkeren Attracties > Speeltuin > Commerciële speeltuin > Survival en klimparcours > Attractiepark > Themapark (natuur, water, de aarde, avonturen, ijstijd, etc.) + toegangsweg en parkeren Wonen Op de langere termijn woonmogelijkheden rond of grenzend aan recreatieve zone: > Waterwoonwijkje (arken, op palen, steigerwoningen) + toegangsweg en parkeren > Landschappelijk wonen (grote kavels, geen voorzieningen, maar veel vrij uitzicht) Programmalijsten Om onder de thema s van de diverse zones in de schets een idee te geven wat mogelijk is geven we een opsomming van een selectie aan voorbeelden. In groen en rood de bandbreedte van opbrengsten bij een mix van functies in het gemêleerde scenario ten opzichte van een scenario waarbij er niets anders dan agrarische pacht op de huidige gronden wordt opgebracht (blauwe lijn). Uitgaande van 202 ha gemeentegrond in het plangebied en constante boekwaarde zonder rentebijtelling Uitkomsten rekenmodel bij gemêleerd scenario Het positieve financiële effect van het toepassen van dergelijke programma s uit het gemêleerde scenario. 35 MEPPEL NIEUWVEENSE LANDEN DOOR MEPPELERS!

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken WONEN EN WERKEN IN DE WESTAS Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken Jaar: 2014 De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken naar een stedelijk woon-werkmilieu 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1.

Nadere informatie

Over. Aan. Gemeenteboekje_v7.indd 1 27-3-14 14:31

Over. Aan. Gemeenteboekje_v7.indd 1 27-3-14 14:31 Over In Aan Gemeenteboekje_v7.indd 1 27-3-14 14:31 Gemeenteboekje_v7.indd 2-3 Over Aan In 27-3-14 14:31 1. Het voorstel voor een zelfbouwbuurt hoofdlijnen 10 2. Het narratief 16 3. Het Gebiedscoöperatief

Nadere informatie

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen Visie Werklocaties, maart 2014 Inhoudsopgave Publiekssamenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Visie

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff.

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff. Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep Groeibriljanten in Nederland Eindrapport ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff 1 maart 2014 inhoudsopgave 2 1. inleiding 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases

Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases TNO-rapport TNO 2013 R11720 Eindrapport Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases Behavioural and Societal Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus

Nadere informatie

duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten

duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten Charrette Rijnenburg duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten 30 september, 01 en 02 oktober 1 Rijnenburg voorwoord Voorwoord Beste lezer, Met de ontwikkeling van Rijnenburg staat Utrecht voor een

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

VERDIEN +MODEL+! LEREN=!

VERDIEN +MODEL+! LEREN=! VERDIEN +MODEL+ LEREN= 1 De Kunst van het Verdienmodelleren zelf aan de slag gaan met vernieuwing in het verdienmodel VERDIENMODELLEREN 04 Inleiding 04 #1 Gratis waarde 06 #2 Samen sterk 08 #3 Functies

Nadere informatie

Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 22 augustus 2014

Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 22 augustus 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 22 augustus 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 22 augustus 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.:

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.: Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Niewind, A. (Anja) donderdag 30 januari 2014 12:58 Nanuru, MH (Anna) Bruggenkamp, SSM (Silvia) Rapporten Rapport financiering van burgerproductie.pdf; Rapport

Nadere informatie

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart Uitvoering van een duurzaamheidsnulmeting en uitvoeringsprogramma voor de bedrijventerreinen: 1) Coenecoop (Waddinxveen) 2) Goudse Poort (Gouda) 3) Zoutman

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Toekomstverkenning Clara Kinderbos

Toekomstverkenning Clara Kinderbos Toekomstverkenning Clara Kinderbos i.o.v. Stichting Sint Clara Kinderbos - december 2012 Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur Karnemelksloot 118 2806 BJ Gouda info@bureauris.nl www.bureauris.nl Clara Kinderbos

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling

Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling Nirov BMC Ministerie van Binnenlandse Zaken: Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking Programma Bevolkingsdaling P-10 Stimuleringsfonds

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie