Nummer Project Resultaten Maatschappelijke effecten. beoogd 2012 behaald 2012 beoogd 2012 behaald 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer Project Resultaten Maatschappelijke effecten. beoogd 2012 behaald 2012 beoogd 2012 behaald 2012"

Transcriptie

1 Bijlage 1 - Inhoudelijke rapportage Regiocontract Achterhoek Nummer Project Resultaten Maatschappelijke effecten Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces beoogd 2012 behaald 2012 beoogd 2012 behaald 2012 RCA01 Faciliteren transitieproces Daartoe een apart programma gericht op deze samenwerking en het zoeken naar transitie instrumenten die voor de hele agenda kunnen worden ingezet met als resultaten: - inspelen op nieuwe maatschappelijke en economische ontwikkelingen en met de drie O s de Agenda 2020 periodiek bijstellen - Een door de 3 O s gedragen en onderschreven Achterhoekse investeringsagenda - blijvende en nog intensievere samenwerking tussen de drie O s in een bestuur en in de werkplaatsen die ertoe leidt dat iedere werkplaats minimaal 1 voor de Achterhoek vernieuwend concept is ontwikkeld waarmee (een onderdeel van) de agenda wordt gerealiseerd - het ontwikkelen van een instrumentarium dat Agenda 2020 breed kan worden ingezet om de transitie op tal van beleidsterreinen te faciliteren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de doorontwikkeling van het coöperatiemodel dat mogelijk ook oplossingen kan bieden in de gezondheidszorg, de sport- en de energiewereld. Via de Achterhoek 2020 agenda en het 4- werkplaatsen proces is in 2012 alle aandacht uitgegaan naar het feitelijk realiseren van verbindingen en resultaten. De stuurgroep, de werkplaatsvoorzitters en de procesmanagers ontwikkelen en verbinden initiatieven en sturen via projecten op het behalen van concrete resultaten en producten. De Regio Achterhoek ondersteunt, bewaakt en begeleidt dit proces. Ook heeft zij een adviserende rol. Het samenwerkingsproces tussen de drie O s en de Achterhoekse inwoners drijft op de permanente ontmoeting en communicatie tussen de betrokkenen. Daarom organiseerde de Regio in juni en november de drukbezochte Achterhoek dagen waar de werkplaatsen de eerste voortgang en concrete resultaten uit 2012 presenteerden. Er is een nieuwe website Achterhoek2020 ontwikkeld en er zijn nieuwsbrieven en tweets over Achterhoek2020-activiteiten verstuurd. Tevens heeft de Regio het proces om te komen een Achterhoeks paragraaf in de nieuwe provinciale omgevingsvisie ambtelijk begeleid. De Agenda 2020 is uitgangspunt geweest voor deze Achterhoekse paragraaf; de werkplaatsen zijn in stelling gebracht en hebben hieraan een inhoudelijke bijdrage geleverd. Daarnaast heeft de Regio Achterhoek in 2012 aan tal van projecten van de Agenda 2020 een bijdrage geleverd in communicatieve, ondersteunende, procesmatige, financiële of (beleids)inhoudelijke zin. Voorbeelden van deze projecten zijn: De Kennisagenda Achterhoek, Verbetering N18/A18, Toekomstvaste spoorverbindingen, Breedband, Fieldlab Achterhoek, de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij, Biosgas Infrastructuur Oost- Nederland, Duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad, Atlas van de Achterhoek, Realiseren vernieuwende sportarrangementen, onderzoek naar nieuwe verdienmodellen voor het platteland, Landschap als drager voor vrije tijd en cultuur en onderzoek Regionaal Ontwerpen Achterhoek. Via de Achterhoek 2020 agenda en het 4- werkplaatsen proces is in 2012 alle aandacht uitgegaan naar het feitelijk realiseren van verbindingen en resultaten. De stuurgroep, de werkplaatsvoorzitters en de procesmanagers ontwikkelen en verbinden initiatieven en sturen via projecten op het behalen van concrete resultaten en producten. De Regio Achterhoek ondersteunt, bewaakt en begeleidt dit proces. Ook heeft zij een adviserende rol. Het samenwerkingsproces tussen de drie O s en de Achterhoekse inwoners drijft op de permanente ontmoeting en communicatie tussen de betrokkenen. Daarom organiseerde de Regio in juni en november de drukbezochte Achterhoek Een betere samenwerking tussen Overheden, Ondernemers en maatschappelijke Organisaties en betere instrumenten om de transitie waar de Achterhoek voor staat vorm te geven betekent dat de uitdagingen voor de Achterhoek effectiever kunnen worden aangepakt. Dit moet leiden tot o.a. de volgende maatschappelijke effecten: het vergroten van het verdienvermogen van de Achterhoek, het realiseren van een energietransitie, een kwalitatief en kwantitatief in balans zijnde beroepsbevolking, een gezonde bevolking, goede fysieke en digitale verbindingen, benutting en versterking landschappelijke kwaliteit.

2 dagen waar de werkplaatsen de eerste voortgang en concrete resultaten uit 2012 presenteerden. Er is een nieuwe website Achterhoek2020 ontwikkeld en er zijn nieuwsbrieven en tweets over Achterhoek2020-activiteiten verstuurd. Tevens heeft de Regio het proces om te komen een Achterhoeks paragraaf in de nieuwe provinciale omgevingsvisie ambtelijk begeleid. De Agenda 2020 is uitgangspunt geweest voor deze Achterhoekse paragraaf; de werkplaatsen zijn in stelling gebracht en hebben hieraan een inhoudelijke bijdrage geleverd. Daarnaast heeft de Regio Achterhoek in 2012 aan tal van projecten van de Agenda 2020 een bijdrage geleverd in communicatieve, ondersteunende, procesmatige, financiële of (beleids)inhoudelijke zin. Voorbeelden van deze projecten zijn: De Kennisagenda Achterhoek, Verbetering N18/A18, Toekomstvaste spoorverbindingen, Breedband, Fieldlab Achterhoek, de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij, Biosgas Infrastructuur Oost- Nederland, Duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad, Atlas van de Achterhoek, Realiseren vernieuwende sportarrangementen, onderzoek naar nieuwe verdienmodellen voor het platteland, Landschap als drager voor vrije tijd en cultuur en onderzoek Regionaal Ontwerpen Achterhoek. Programma 1. Innovatie en Duurzame Economie Programma 1a. Innovatie RCA02 Fieldlab Zorg Het opstarten van vier projecten Er zijn vier projecten opgestart: - flexibel en levensloopbestendig wonen in bestaande woningvoorraad: ontwikkelingen zoeken waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen - monitoring in de thuissituatie: ontwikkelen/aanpassen van technologie dat monitoring in de thuissituatue mogelijk maakt - sta-op-stoel: er is een sta-op-stoel ontwikkeld voor gebruik aan tafel of bureau - Dynamisch licht: focus op sneller herstel bij ziekenhuisopname De vele MKB-bedrijven in de Achterhoek zijn belangrijk voor de Achterhoekse economie. Zij creëren werkgelegenheid en om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen in een wereld die steeds sneller verandert en nieuwe eisen stelt aan de producten wordt nog meer dan nu al het geval is ingezet op innovatie, de doorontwikkeling van producten. Voldoende werkgelegenheid maakt de Achterhoek tot een levenskrachtige regio waar mensen hun inkomen kunnen verdienen met een uitdagende baan. Programma 1b. Toekomstbestendig maken onderwijs en arbeidsmarkt RCA03 Flexibilisering van de arbeidsmarkt project is al wel gestart, maar moet nog worden beschikt Een betere inzet van zelfstandig professionals op de Achterhoekse arbeidsmarkt, in het bijzonder voor die beroepen waaraan in de komende jaren een tekort zal ontstaan.

3 RCA04 Sluitende aanpak scholing en werk > Groei bijzondere vormen van onderwijs > Positioneren time out > Nivo 1 deelnemers 370 > Mijn School deelnemers 120 > Structureel overleg met Graafschap Helpt scoren (GHS) > Doorstart en verbinden Transferium Winterswijk Hoe meer Achterhoekers deelnemen aan het arbeidsproces hoe beter. Om de Achterhoekse economie draaiende te houden moeten, gezien de verwachte vergrijzing en ontgroening in de Achterhoek, alle potentiële arbeidskrachten in de Achterhoek worden geactiveerd. Een verdere upgrading van de beroepsbevolking is noodzakelijk gezien de gewenste verdere innovatieslag die de Achterhoek wil realiseren middels de Agenda 2020 Het beter functioneren van de arbeidsmarkt heeft als effect dat er langer meer werkgelegenheid in de Achterhoek beschikbaar zal zijn voor de Achterhoekers RCA05 Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Tussen de verschillende schoolbesturen overeenstemming bereiken over een toekomstvisie voor het onderwijs in de regio waardoor leerlingen, waar ook in de regio, voldoende keus hebben voor de opleiding van hun keuze. De beoogde doelen voor 2012 zijn gerealiseerd. Het beter functioneren van de arbeidsmarkt heeft als effect dat er langer meer werkgelegenheid in de Achterhoek beschikbaar zal zijn voor de Achterhoekers. RCA06 Technieklokalen project is al wel gestart, maar moet nog worden beschikt RCA07 Bevorderen (inter)sectorale mobiliteit RCA08 Achterhoek2020Jong Keuze maken uit diverse doelgroepen Keuze gemaakt voor doelgroep Jongeren. Bestaande jongereninitiatieven bij elkaar gebracht. Er is een gezamenlijk plan opgesteld met 4 deelprojecten: Talententuin, studentenavonden, Jong Wonen en Community Met de marketingcampagne wordt de natuurlijke trots van de Achterhoeker voor de eigen streek verder gevoed en actief gemaakt. Hierdoor raakt de Achterhoeker beter geïnformeerd over de eigen streek en gaat deze meer waarderen. Tevens brengt hij deze waardering over op anderen. Er komen meer bezoekers naar de Achterhoek die zorgen voor meer werkgelegenheid in de vrijetijdssector. Bedrijven blijven in de Achterhoek gevestigd en zijn beter in staat om de juist opgeleiden in dienst te nemen en zo voor werkgelegenheid te (blijven) zorgen. Programma 1c. Energietransitie RCA09 AGEM Aanstellen kwartiermakersteam Kwartiermakersteam is aangesteld Vergroening regionale economie, essentieel voor realiseren regionale ambitie energieneutraal in Het realiseren van deze ambitie zal in haar kielzog zorgen voor het creëren van extra banen, een top imago als regio en kansen voor export buiten de regio. Daarnaast draagt het bij aan maatschappelijke innovatie en een versterkte sociale cohesie door grotere maatschappelijke betrokkenheid en lokale georganiseerdheid. RCA10a BION - Innovatiehub start in 2013

4 RCA10b BION - Kennisagenda Biomassa Uitzetten van de haalbaarheidsonderzoeken haalbaarheidsonderzoeken uitgezet via Innovatiehub bij stichting Biomassa.Interregaanvraag IVb Kennisagenda Biomassa ingediend Bijdrage aan Kennisagenda Biomassa1) Realisatie van een zonder subsidie bedrijfseconomisch rendabel concept voor de productie van biogas op basis van mest en andere vergistbare reststromen2) Het verduurzamen van de energievoorziening van een regio3) Het versterken van de economische structuur van een (krimp-)regio4) Realiseren energieparken op RBT De Laarberg en RBT A185) Een concept voor het verduurzamen van energie intensieve bedrijfsprocessen in de (voedingsmiddelen-) industrie 6) Het realiseren van bedrijfseconomische gezonde agrarische bedrijven7) Het verkrijgen van een methodiek voor het vervangen van fossiele energie (aardgas) door hernieuwbare energie (biogas) 8) Vermindering van de regionale emissies van broeikasgassen9) Het verkrijgen van expertise met het gebruik van een duurzame transportbrandstof in de praktijk10) De ontwikkeling van een concept voor het omgaan met pieken en dalen in de productie van groene energie en de matching ervan met de energievraag.11) het ontwikkelen van een concept voor het bedrijfseconomisch rendabel verwerken van regionale organische reststromen12) het ontwikkelen van een concept voor het produceren van een hoogwaardige kunstmestsoort uit agrarische reststromen Programma 1d. Toekomstbestendig maken van woningen: energietransitie RCA11 Toekomstbestendig maken van woningen 1. Verduurzaming gebouwen: 250; 2. Marketingplan Stichting ADV; 3. Communicatieplan Stichting ADV; 4. Afspraken banken (starterleningen, goedkope financiering); 5. Afspraken bouwers over specifieke vorm van samenwerking; 6. Formulering meerjarenplan ADV heeft 2012 gebruikt om de organisatie op te zetten. Er is intensief overleg gevoerd met de share- en stakeholders. Dit proces heeft aanmerkelijk meer tijd gekost dan aanvankelijk verwacht. Uiteindelijk is het plan van aanpak in december 2012 door alle betrokken partijen geaccordeerd. Vervolgens is begonnen met de bemensing van het ADV bureau. Inmiddels is al wel een aantal activiteiten gestart: - 36 deelnemers (7 particulieren, 29 bedrijven) - 4 intakegesprekken bij particulieren - 3 intakegesprekken bij mkb ondernemers - Brainstormsessies met bouw gerelateerde bedrijven over innovatie Bewustwording inwoners t.a.v. de mogelijkheid langer zelfstandig te wonen en de energielasten te verlagen. Implementatie van de maatregelen waardoor daadwerkelijke CO2 reductie en levensloopbestendigheid ontstaat (waardecreatie voor bewoner en samenleving). Afname van gebruiks- en kapitaallasten gebouwbezitters en gebruikers. Bouwbedrijven genereren werk en kunnen overleven. Maatschappelijke kosten in de sfeer van zorg en welzijn worden gereduceerd. Het voorkomen van leegstand, verrommeling en afnemende aantrekkelijkheid van woonomgevingen. Mensen kunnen wonen in passende woningen en hun eigen omgeving (participatie, behoud netwerk, sociale samenhang, etc.). Voorkomen maatschappelijke kosten in de sociale pijler (zorg, inkomensondersteuning, vermogensafname van individuele eigenaar bewoners en woningbouwcorporaties). Programma 2. Vitale Leefomgeving Programma 2a. Factfinding toekomst voorzieningen (Atlas van de Achterhoek)

5 RCA12a Factfinding Database met kaarten/gegevens ontwikkeld. Start gemaakt met bewustwording en visievorming Data verzameld en kaarten ontwikkeld (o.a. de Wonen, Welzijn, Zorg Verkenner). Diverse bijeenkomsten georganiseerd gericht op het verkennen van de opgaven en leggen van verbindingen. Procesvoorstel geschreven voor de Atlas van de Achterhoek. Voorkomen van verpaupering en verloedering van accommodaties die niet (meer) gebruikt worden waardoor aantrekkelijkheid van het gebied onder druk komt te staan Verstandig omgaan met schaarse gemeenschapsgelden door niet te veel te investeren Behoud kwaliteit van aanbod aan zorg, onderwijs, cultuur etc. Voorkomen maatschappelijke kosten door desinvesteringen of verkeerd aanbod c.q. aanbod voor de verkeerde doelgroep Economisch realistisch omgaan met accommodaties en eigen verantwoordelijkheid van inwoners Draagvlak onder inwoners creëren RCA12b RCA12c RCA12d Onderwijs (Kerngroep Krimp) Cultuur (Onderzoek naar cultuur) Sport (Toekomstbestendig maken sportaanbod) project is al wel gestart, maar moet nog worden beschikt Programma 2b. Toekomstbestendig maken kernen totaal voor kernen (RCA13): Met behoud van de eigen identiteit anticiperen de regiogemeenten op de toekomst. Door het ontwikkelen van een vernieuwende aanpak ontstaan mogelijkheden en kansen om krimp en tekort aan financiële middelen om te zetten naar vernieuwende oplossingen. Verbeteringen in de structuur van de centra voorkomt verpaupering, nodigt uit tot investeren en verbetert de leefbaarheid, de logistiek en de economische functies Wanneer het centrum een hart heeft, bevordert dat de aantrekkingskracht voor recreatie, toerisme, etc. Waarde behoud en waarde creatie van vastgoed en cultuurhistorie en maatschappelijke functies Bevorderen sociale cohesie en participatie van allerlei bevolkingsgroepen. RCA13a Aalten Beleidsvoorbereiding: - bestemmingsplanwijziging - vaststelling Verkeerscirculatieplan - vaststellen Handboek Inrichting Alle beoogde beleidsvoorbereiding in concrete besluitvorming. RCA13b Hengelo start in 2013 RCA13c Neede Aankoop en sloop voormalige basismarkt t.b.v. aanleg plein incl. sanering. Aankoop pand Oudestraat 48 t.b.v. aanleg parkeervoorzieningen. Voorbereiding starten van de deelfases 1 t/m 4 Aankoop en sloop voormalige basismarkt t.b.v. aanleg plein incl. sanering. Aankoop pand Oudestraat 48 t.b.v. aanleg parkeervoorzieningen. Voorbereiding gestart van de deelfases 1, 2 en 4 RCA13d Ulft

6 RCA13e Aalten, Oost Gelre, Winterswijk Een rapportage van de Rijksbouwmeester met een uitvoeringsprogramma voor het benutten van dekansen in de komende vijf jaar.het project moet de gevolgen van demografische ontwikkeling aanpakken en de kerntoekomstbestendig en structuurversterkend aanpakken. De rapportage is opgeleverd.er is een start gemaakt met het betrekken van de ondernemers bij structuurversterking. Programma 2c. Realiseren vernieuwende sportarrangementen RCA14 Realiseren vernieuwende Sportarrangementen > Sociale kaart van innovatieve- good-practiceorganisaties in Achterhoek (Website). > Kennisdeling > Tot stand brengen verbindingen tussen organisaties. > Website en brochure met voorbeeld 15 initiatieven > Kennisdeling middels symposium Achterhoek in beweging. Deze heeft plaatsgevonden op Er waren ruim 150 deelnemers vanuit diverse sectoren, zoals onderwijs (op, vo, mbo en hbo, gemeenten (wethouders /beleidsambtenaren) provinciebestuur, zorgsector sportaanbieders koepelorganisaties (NISB, NOC/NSF, GSF) provinciaal, zorg, organisaties op gebied van gezonde leefstijl, docenten en studenten sportopleiding Graafschap College. > Organisaties in contact gebracht middels specifieke werkvormen tijdens symposium. De Achterhoek staat op de kaart als een sportieve en actieve regio door recreatie, sportdeelname en bewegingsprogramma s. We bouwen een track record van evenementen die landelijk bekendheid genieten. Nieuw te bouwen of te renoveren wijken en buurten nodigen uit tot bewegen. Behoud en versteviging van sociale binding. Dat blijkt uit het feit dat significant meer mensen betrokken zijn bij sportverenigingen, sportscholen, etc. Sport stimuleert sociale stijging doordat het kinderen leert doorzetten, initiatief nemen, etc. Mede a.g.v. sportdeelname neemt het onderwijs niveau toe. Vermindering van de maatschappelijke kosten van overgewicht in alle gemeenten. Onder andere prediabetes ondersteuning en ondersteuning van jongeren met overgewicht waardoor de maatschappelijke kosten voor behandeling afnemen. Programma 2d. Bevorderen eigen verantwoordelijkheid bewoners totaal voor programma 2d (RCA15): Goede informatie, advies en cliëntondersteuning voorkomt zwaardere (zorg)vragen. Wanneer mensen zelf regie voeren over eigen leven leveren zij een actieve bijdrage aan de samenleving. Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorg draagt ertoe bij dat mensen zich (meer) inzetten voor elkaar en het langer vol houden om anderen te steunen. Doordat meer mensen actief deel nemen aan de samenleving wordt sociale uitsluiting vermeden. Door alternatieve en goedkopere zorgarrangementen te ontwikkelen wordt het beslag op financiële middelen beperkt.

7 RCA15a Grensoverschrijdende zorg Het onderzoeken en verkennen van mogelijkheden op het gebied van: Samenwerking op het gebied van hart- en vaatziekten, oogheelkunde en uitwisseling van kennis, ervaring met drie Duitse ziekenhuizen Verbetering van de kwaliteit van de zorg Verbetering van de toegankelijkheid van de zorg Vergroten bestaansrecht alle ziekenhuizen in de Eu- regio door het vergroten van het adherentiegebied Behoud van werkgelegenheid Schaarse arbeidskracht voor de zorg zo efficiënt mogelijk benutten Grensoverschrijdend verkeer bevorderen Logistiek van patiënten vervoersstromen verbeteren met als resultaat minder reistijd, kortere afstanden, minder duur vervoer voor verzekeraar en gemeentelijke overheid Door gebruik van ICT en innovatie worden vernieuwingen gestimuleerd Eerste helft 2012: Het presenteren van het SKB aan het St. Agnes Hospital in Bocholt en het voeren van verkennende gesprekken over samenwerking op het gebied van de acute cardiologie (spoeddotterbehandelingen). Het voeren van verkennende gesprekken met het regionaal ziekenhuissamenwerkingsverband Klinikverbund Westmünsterland over samenwerking op het gebied van inkoopbeleid om tot kostenreductie te komen.tweede helft 2012: Het verder onderzoeken en uitwerken van mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van de acute cardiologie en inkoop. Het plannen van bezoeken over en weer en het werken in kleine werkgroepen cardiologie en inkoop om tot overeenstemming te komen. De toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de patiëntenzorg wordt ook op lange termijn gewaarborgd De keuzevrijheid en de beschikbaarheid van zorg wordt gewaarborgd. De kwaliteit van de zorg verbetert door uitwisseling van best practices waardoor de maatschappelijke kosten op zijn minst niet toenemen De patiëntbenadering verandert door te leren van elkaars culturen, behoud van het goede van beiden is uitgangspunt De lokale economie van de Eu-regio verbetert door behoud van werkgelegenheid, maar ook door de efficiënte inzet van schaarse arbeidskrachten in de zorgde mogelijkheid om nieuwe behandelconcepten te ontwikkelen en te implementeren zorgt voor spin-offnaar kleine innovatie dienstverleners RCA15b Achterhoek Connect RCA15c Menubased Zorg RCA15d Dienstenbureau/PGB Programma 3. Slim en snel verbinden - aanleg breedband RCA16 Aanleg breedband Uitvoeren onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland, Pilot Bronckhorst-Berkelland. Programma 4. Kansrijk Platteland: Meer rendement uit landschap, vrij tijd en cultuurhistorie Programma 4a. Kansrijk Platteland: Landschapsontwikkeling In oktober 2012 is de eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland, Pilot Breedband Bronckhorst-Berkelland, opgeleverd. Deze Eindrapportage is beschikbaar gesteld aan de regiogemeenten en aan de provinciaal portefeuillehouder. Mede daarop is in november 2012 provinciale besluitvorming gebaseerd aangaande beschikbaarstelling van revolverende middelen. > geen digitale tweedeling maatschappij (kernenbuitengebied) > leefbaar buitengebied > toekomstbestendige industrieterreinen > toekomstbestendige woonomgeving > economische vitaliteit RCA17 Gemeentegrensoverschrijdend start in 2013 Landschapsontwikkelingsplan Montferland Programma 4b. Kansrijk Platteland: Vrije tijd totaal voor programma 4b (RCA18 t/m RCA24): Het toerisme draagt bij aan de werkgelegenheid en bevordert leefbaarheid en beleving van kernen en buitengebieden en tevens vormt het aan basis van het voorzieningsniveau. In een regio waarvan de demografische ontwikkeling onder druk staat, is het noodzakelijk om economische ontwikkelingen te stimuleren. Door toeristische en recreatieve activiteiten worden mensen in beweging gebracht waardoor een gezond leven bevorderd wordt. Parels en Rivieren RCA18 > Beleef de Berkel (Berkelland) project is al wel gestart, maar moet nog worden beschikt RCA19 > Kwaliteitsimpuls Brummen Bronckhorst (Bronckhorst) start in 2013

8 RCA20 RCA21 > Watermolen Berenschot (Winterswijk) > Bredevoort Vestingstad (Aalten) a. Aanleg parkeervoorziening en bewegwijzering b. Planvoorbereiding Parkzone-Noord c. Planvoorbereiding Vestingspark start in 2014 a. Aanleg parkeervoorziening en bewegwijzering b. Verdere planvoorbereiding Parkzonde-noord, Bestemmingsplan concept-afgerond, archeologisch onderzoek etc. c. Verdere planvoorbereiding Vestingspark. Toeristische infrastructuur RCA22 > Rivierenconcept, aanleg en start in 2013 vermarkting RCA23 > Aanleg wandelnetwerk in voorbereiding, start waarschijnlijk 2013 Achterhoek RCA24 > Promotiecampagne EA start waarschijnlijk 2013 Programma 4c. Kansrijk Platteland: Cultuurhistorische parels RCA26 Groenlo kansrijk op weg naar 2027 > Een uitgevoerd participatietraject (interactief) om bewoners bij De ontwikkelingen te betrekken; (en draagvlak creëren) > Ansichtkaartenactie gehouden waarbij alle inwoners van Groenlo wensen en ideeën kenbaar konden maken. > Er is een Burgergroep, een Expertgroep en een Ontwerpteam samengesteld. Met deze groepen vindt periodiek af-stemming plaats. > Er zijn verschillende voorlichtings-avonden gehouden voor de gehele be-volking. > Gemeenschappelijke promotiecampag-ne: Een breed samengestelde Werk-groep Positieve Blik is bezig met de op-richting van de Stichting Promotie Groenlo. Er is op hoofdlijnen breed commitment voor deze stichting onder horeca, verenigingen en ondernemers. In februari worden door de werkgroep kandidaten benaderd voor een bestuursfunctie in deze stichting. De beoogde maatschappelijke effecten zijn: > versterking participatie en posi-tieve betrokkenheid van de in-woners. > vergroten toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid, als parel in de Achterhoek. > verbetering vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners. > Het voor het 1e jaar, vijf jaar en tien jaar verbinden van het ontwikkelingsperspectief voor Groenlo > starten projecten voor beleving cultuurhistorie; > Wandel routes worden duidelijker ge-markeerd. Offertes zijn opgevraagd. > Bij het ontwerp voor de markt en om-geving is veel aandacht besteed aan cultuurhistorie. Zo wordt de historische waterpomp op het marktplein weer in ere hersteld. > Er is een regeling gevelverbetering in het leven geroepen om het straatbeeld te verfraaien. > strategie om initiatieven van ondernemers en particulieren te stimuleren; > strategie om de kansen van Groenlo te benutten, met name door samenwerking en bondgenootschappen > Subsidieregelingen verplaatsing- burgerinitiatieven- en gevelverbetering zijn uitgewerkt en in 2013 ter besluit-vorming aan het college voorgelegd. > Voorbereidingen voor aanstellen Stad-manager zijn gestart. Samenwerking is gezocht met private investeerders. Voor een locatie in het cen-trum wordt gewerkt aan bijvoorbeeld een samenwerkingsvorm tussen horeca en de-tailhandel gefinancierd door een private investeerder. Het Haltermodel is in ontwik-keling waarbij de markt een centrale plaats krijgt.het ontwerp voor de markt is inmiddels gereed. Ook is er een ontwerp gemaakt voor een gewijzigde verkeersstructuur. Werkzaamheden voor de markt en het aanpassen van verkeersstructuur is ge-pland in februari Er is een intentieovereenkomst afgesloten met een woningbouwvereniging inzake de realisatie van het Haltermodel.

9 RCA27 Gebiedsvisie Dru-Industriepark start in 2013

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Vergadering d.d. Agendapunt Onderwerp Portefeuillehouder

ALGEMEEN BESTUUR. Vergadering d.d. Agendapunt Onderwerp Portefeuillehouder ALGEMEEN BESTUUR Vergadering d.d. Agendapunt Onderwerp Portefeuillehouder : 31 oktober 2012 : 7.3 : Proces totstandkoming investeringsagenda 2020 : de heer drs. H.J. Kaiser Toelichting Het proces van de

Nadere informatie

Duurzame en vitale regio met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving

Duurzame en vitale regio met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving Werkplaats Innovatieve & duurzame economie Werkplaats Slim & snel verbinden Werkplaats Kansrijk platteland Werkplaats Vitale leefomgeving Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt anticipeert op de veranderende vraag

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de gemeenteraad van Aalten 30 juni 2015

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de gemeenteraad van Aalten 30 juni 2015 Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour Achtergrondinformatie voor de gemeenteraad van Aalten 30 juni 2015 Doel en terugblik op 22 april 2015 Doel van het bezoek: een open gesprek: horen wat er bij u

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Bijlage 1. Trends, kansen en bedreigingen. Achterhoek Agenda Coöperatie Achterhoek Werkplaats slim en snel verbinden

Bijlage 1. Trends, kansen en bedreigingen. Achterhoek Agenda Coöperatie Achterhoek Werkplaats slim en snel verbinden Bijlage 1. Trends, kansen en bedreigingen Demografische ontwikkelingen, economische-, energie- en klimaatcrisis. Wgr: bundeling van krachten op gemeentelijk niveau, tbv afstemming en cofinanciering projecten

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen

Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen Inleiding In deze voortgangsrapportage staat een actualisatie van de demografische gegevens over inwoners en huishoudens. Ook zijn een aantal algemene

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Amerstreek. Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën.

Samen werken aan een duurzame Amerstreek. Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën. Samen werken aan een duurzame Amerstreek Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën. Samen werken aan een duurzame Amerstreek Rabobank Amerstreek heeft in dit VN Jaar van de Coöperatie 2012 het economisch

Nadere informatie

Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces

Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces De samenwerking tussen de drie O s verbeteren en zoeken naar nieuwe instrumenten om de transitie naar een toekomstbestendige Achterhoek

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Verbinden gezondheid & ruimte

Verbinden gezondheid & ruimte Verbinden gezondheid & ruimte Annette Duivenvoorden Projectleider Platform31 Opbouw - Stellingen - Thema gezondheid & ruimte - Inventaris- en boodschappenlijst - Drie strategieën: gezondheid een plek in

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030 De Koers van Cuijk Inhoud presentatie 1. Doel en opzet Structuurvisie - visie en thema s - deelgebieden 2. Gebiedsgerichte opgaven 3. Visiekaart 4. Het vervolg.. 5.

Nadere informatie

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging!

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Den Haag, 2 december 2010 Wim Deetman, Jan Mans en Pieter Zevenbergen Adviescommissie-Deetman Opdracht van provincie Limburg Strategisch meerjarenperspectief voor

Nadere informatie

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek!

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek! De samenleving verandert continu. Dat vraagt om een flexibele gemeente die in het belang van haar inwoners en ondernemers samen met haar partners tijdig anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de raad van de gemeente Bronckhorst 11 November 2015

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de raad van de gemeente Bronckhorst 11 November 2015 Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour Achtergrondinformatie voor de raad van de gemeente Bronckhorst 11 November 2015 Doel en terugblik op 22 april 2015 Doel van het bezoek: een open gesprek: horen

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Datum bijeenkomst: 20 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Tjark Riks Centrum Eerbeek Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Groene kern en buitengebied

Groene kern en buitengebied Groene kern en buitengebied Sterkte Gorssel als groene long Groene open plekken in de kern Kleinschalig coulisselandschap Cultuurhistorische elementen Zwakte Matig groenbeheer Onvoldoende aandacht natuur-

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

update kennisagenda krimp

update kennisagenda krimp update kennisagenda krimp update van de kennisagenda van het KKNN Waarom een update van de kennisagenda? Het KKNN is gebaseerd op drie pijlers, te weten: kennisnetwerk opzetten, kennis delen en kennis

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar: Uitvoeringsagenda Achterhoek

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: Uitvoeringsagenda Achterhoek gemeente Bronckhorst Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/15 15 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z25604.RD14-00795 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad svoorstel Onderwerp: Beleidskader Recreatie & Toerisme 2015-2019'Kansen verzilveren' Portefeuillehouder: B.D. Wilms Afdeling : Beleid, Ontwikkeling en Directiestaf Team : Economie Steller:Nelleke Mulder,

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016

Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016 Beleid vrijkomende bedrijfsbebouwing buitengebied Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016 Agenda 1. Welkom 2. Inleiding (huidig beleid) 3. VAB s in Wierden - (Jochem Besten) 4. Leegstand perspectief

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Aanpak en resultaten samenwerking

Aanpak en resultaten samenwerking Aanpak en resultaten samenwerking Louisa Remesal mei 2016 SUCCESVOLLE PROJECTEN Al jaren werken gemeenten en waterschap samen met de omgeving om projecten te realiseren. Lochem Gemeentehuis aan de Berkel

Nadere informatie

Onderwerp : Voortgangsrapportage toerisme en recreatie

Onderwerp : Voortgangsrapportage toerisme en recreatie Zaaknummer : Raadsvergaderin : 7 april 2015 agendapunt : g Commissie : Sociaal Onderwerp : Voortgangsrapportage toerisme en recreatie 2013-2015 Collegevergadering : 24 februari 2015 agendapunt : 12. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Toekomst binnenstad Oosterhout

Toekomst binnenstad Oosterhout Toekomst binnenstad Oosterhout Bijeenkomst 12 mei 2016 Stefan van Aarle Wie ben ik? Zelfstandig ondernemer Kwartiermaker binnenstad Tilburg Adviseur retail en centrummanagement Zes jaar ervaring in consultancy

Nadere informatie

Subsidieregeling NOT 2.0. Programmateam Gebiedsontwikkeling NOT 10-04-2014

Subsidieregeling NOT 2.0. Programmateam Gebiedsontwikkeling NOT 10-04-2014 Subsidieregeling NOT 2.0 Programmateam Gebiedsontwikkeling NOT 10-04-2014 Opbouw Aanleiding Hoofdlijn regeling In de praktijk Aanleiding Subsidie als instrument om initiatieven uit de samenleving te kunnen

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Omgevingsvisie en milieueffectrapportage KuiperCompagnons, Gerwin Gabry

Omgevingsvisie en milieueffectrapportage KuiperCompagnons, Gerwin Gabry Omgevingsvisie en milieueffectrapportage KuiperCompagnons, Gerwin Gabry Presentatie Even voorstellen Wat wordt er anders met de Omgevingswet? Wat betekent dit voor visievorming? Wat zijn de gevolgen voor

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

Bijlage 2 Inventarisatie trends

Bijlage 2 Inventarisatie trends Bijlage 2 Inventarisatie trends In de motie van de Raad wordt gevraagd de belangrijkste trends en de impact daarvan op de Utrechtse Heuvelrug te beschrijven. Hieronder wordt dit verder uitgewerkt. Trends

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

CON VENAN T ACH T ERHOEK 2020

CON VENAN T ACH T ERHOEK 2020 CON VENAN T ACH T ERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De o nde rge te kenden : de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen.

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen. Vragen ter voorbereiding op de commissie Onderwerp: Integrale Strategie Ruimte. Gesteld door: VVD / I. Luijendijk Datum: 27 augustus 2017 Portefeuillehouder: Mart Wijnen Teammanager: Hans Appelmans Deadline:

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering. Gerwin Gabry KuiperCompagnons

Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering. Gerwin Gabry KuiperCompagnons Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering Gerwin Gabry KuiperCompagnons Gerwin Gabry Sociaal-geograaf/planoloog Visievorming leefomgeving Cursussen Omgevingswet Commissie voor de mer

Nadere informatie

Fotoverslag. Symposium De Achterhoek met eigen energie. Oude Calixtuskerk Groenlo 27-11-2013

Fotoverslag. Symposium De Achterhoek met eigen energie. Oude Calixtuskerk Groenlo 27-11-2013 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie Oude Calixtuskerk Groenlo 27-11-2013 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 1/36 Vooraf De Achterhoek 'Energieneutraal in 2030'. Die

Nadere informatie

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA = 1 = BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA Registratienummer: 13UIT11428 (behoort bij nummer: 13INT03360 )- Uitvoeringsschema (Bijlage bij ontwerp omgevingsvisie Hellendoorn. Beleidsveld Project Thema s / beleidskader

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie