Nummer Project Resultaten Maatschappelijke effecten. beoogd 2012 behaald 2012 beoogd 2012 behaald 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer Project Resultaten Maatschappelijke effecten. beoogd 2012 behaald 2012 beoogd 2012 behaald 2012"

Transcriptie

1 Bijlage 1 - Inhoudelijke rapportage Regiocontract Achterhoek Nummer Project Resultaten Maatschappelijke effecten Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces beoogd 2012 behaald 2012 beoogd 2012 behaald 2012 RCA01 Faciliteren transitieproces Daartoe een apart programma gericht op deze samenwerking en het zoeken naar transitie instrumenten die voor de hele agenda kunnen worden ingezet met als resultaten: - inspelen op nieuwe maatschappelijke en economische ontwikkelingen en met de drie O s de Agenda 2020 periodiek bijstellen - Een door de 3 O s gedragen en onderschreven Achterhoekse investeringsagenda - blijvende en nog intensievere samenwerking tussen de drie O s in een bestuur en in de werkplaatsen die ertoe leidt dat iedere werkplaats minimaal 1 voor de Achterhoek vernieuwend concept is ontwikkeld waarmee (een onderdeel van) de agenda wordt gerealiseerd - het ontwikkelen van een instrumentarium dat Agenda 2020 breed kan worden ingezet om de transitie op tal van beleidsterreinen te faciliteren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de doorontwikkeling van het coöperatiemodel dat mogelijk ook oplossingen kan bieden in de gezondheidszorg, de sport- en de energiewereld. Via de Achterhoek 2020 agenda en het 4- werkplaatsen proces is in 2012 alle aandacht uitgegaan naar het feitelijk realiseren van verbindingen en resultaten. De stuurgroep, de werkplaatsvoorzitters en de procesmanagers ontwikkelen en verbinden initiatieven en sturen via projecten op het behalen van concrete resultaten en producten. De Regio Achterhoek ondersteunt, bewaakt en begeleidt dit proces. Ook heeft zij een adviserende rol. Het samenwerkingsproces tussen de drie O s en de Achterhoekse inwoners drijft op de permanente ontmoeting en communicatie tussen de betrokkenen. Daarom organiseerde de Regio in juni en november de drukbezochte Achterhoek dagen waar de werkplaatsen de eerste voortgang en concrete resultaten uit 2012 presenteerden. Er is een nieuwe website Achterhoek2020 ontwikkeld en er zijn nieuwsbrieven en tweets over Achterhoek2020-activiteiten verstuurd. Tevens heeft de Regio het proces om te komen een Achterhoeks paragraaf in de nieuwe provinciale omgevingsvisie ambtelijk begeleid. De Agenda 2020 is uitgangspunt geweest voor deze Achterhoekse paragraaf; de werkplaatsen zijn in stelling gebracht en hebben hieraan een inhoudelijke bijdrage geleverd. Daarnaast heeft de Regio Achterhoek in 2012 aan tal van projecten van de Agenda 2020 een bijdrage geleverd in communicatieve, ondersteunende, procesmatige, financiële of (beleids)inhoudelijke zin. Voorbeelden van deze projecten zijn: De Kennisagenda Achterhoek, Verbetering N18/A18, Toekomstvaste spoorverbindingen, Breedband, Fieldlab Achterhoek, de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij, Biosgas Infrastructuur Oost- Nederland, Duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad, Atlas van de Achterhoek, Realiseren vernieuwende sportarrangementen, onderzoek naar nieuwe verdienmodellen voor het platteland, Landschap als drager voor vrije tijd en cultuur en onderzoek Regionaal Ontwerpen Achterhoek. Via de Achterhoek 2020 agenda en het 4- werkplaatsen proces is in 2012 alle aandacht uitgegaan naar het feitelijk realiseren van verbindingen en resultaten. De stuurgroep, de werkplaatsvoorzitters en de procesmanagers ontwikkelen en verbinden initiatieven en sturen via projecten op het behalen van concrete resultaten en producten. De Regio Achterhoek ondersteunt, bewaakt en begeleidt dit proces. Ook heeft zij een adviserende rol. Het samenwerkingsproces tussen de drie O s en de Achterhoekse inwoners drijft op de permanente ontmoeting en communicatie tussen de betrokkenen. Daarom organiseerde de Regio in juni en november de drukbezochte Achterhoek Een betere samenwerking tussen Overheden, Ondernemers en maatschappelijke Organisaties en betere instrumenten om de transitie waar de Achterhoek voor staat vorm te geven betekent dat de uitdagingen voor de Achterhoek effectiever kunnen worden aangepakt. Dit moet leiden tot o.a. de volgende maatschappelijke effecten: het vergroten van het verdienvermogen van de Achterhoek, het realiseren van een energietransitie, een kwalitatief en kwantitatief in balans zijnde beroepsbevolking, een gezonde bevolking, goede fysieke en digitale verbindingen, benutting en versterking landschappelijke kwaliteit.

2 dagen waar de werkplaatsen de eerste voortgang en concrete resultaten uit 2012 presenteerden. Er is een nieuwe website Achterhoek2020 ontwikkeld en er zijn nieuwsbrieven en tweets over Achterhoek2020-activiteiten verstuurd. Tevens heeft de Regio het proces om te komen een Achterhoeks paragraaf in de nieuwe provinciale omgevingsvisie ambtelijk begeleid. De Agenda 2020 is uitgangspunt geweest voor deze Achterhoekse paragraaf; de werkplaatsen zijn in stelling gebracht en hebben hieraan een inhoudelijke bijdrage geleverd. Daarnaast heeft de Regio Achterhoek in 2012 aan tal van projecten van de Agenda 2020 een bijdrage geleverd in communicatieve, ondersteunende, procesmatige, financiële of (beleids)inhoudelijke zin. Voorbeelden van deze projecten zijn: De Kennisagenda Achterhoek, Verbetering N18/A18, Toekomstvaste spoorverbindingen, Breedband, Fieldlab Achterhoek, de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij, Biosgas Infrastructuur Oost- Nederland, Duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad, Atlas van de Achterhoek, Realiseren vernieuwende sportarrangementen, onderzoek naar nieuwe verdienmodellen voor het platteland, Landschap als drager voor vrije tijd en cultuur en onderzoek Regionaal Ontwerpen Achterhoek. Programma 1. Innovatie en Duurzame Economie Programma 1a. Innovatie RCA02 Fieldlab Zorg Het opstarten van vier projecten Er zijn vier projecten opgestart: - flexibel en levensloopbestendig wonen in bestaande woningvoorraad: ontwikkelingen zoeken waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen - monitoring in de thuissituatie: ontwikkelen/aanpassen van technologie dat monitoring in de thuissituatue mogelijk maakt - sta-op-stoel: er is een sta-op-stoel ontwikkeld voor gebruik aan tafel of bureau - Dynamisch licht: focus op sneller herstel bij ziekenhuisopname De vele MKB-bedrijven in de Achterhoek zijn belangrijk voor de Achterhoekse economie. Zij creëren werkgelegenheid en om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen in een wereld die steeds sneller verandert en nieuwe eisen stelt aan de producten wordt nog meer dan nu al het geval is ingezet op innovatie, de doorontwikkeling van producten. Voldoende werkgelegenheid maakt de Achterhoek tot een levenskrachtige regio waar mensen hun inkomen kunnen verdienen met een uitdagende baan. Programma 1b. Toekomstbestendig maken onderwijs en arbeidsmarkt RCA03 Flexibilisering van de arbeidsmarkt project is al wel gestart, maar moet nog worden beschikt Een betere inzet van zelfstandig professionals op de Achterhoekse arbeidsmarkt, in het bijzonder voor die beroepen waaraan in de komende jaren een tekort zal ontstaan.

3 RCA04 Sluitende aanpak scholing en werk > Groei bijzondere vormen van onderwijs > Positioneren time out > Nivo 1 deelnemers 370 > Mijn School deelnemers 120 > Structureel overleg met Graafschap Helpt scoren (GHS) > Doorstart en verbinden Transferium Winterswijk Hoe meer Achterhoekers deelnemen aan het arbeidsproces hoe beter. Om de Achterhoekse economie draaiende te houden moeten, gezien de verwachte vergrijzing en ontgroening in de Achterhoek, alle potentiële arbeidskrachten in de Achterhoek worden geactiveerd. Een verdere upgrading van de beroepsbevolking is noodzakelijk gezien de gewenste verdere innovatieslag die de Achterhoek wil realiseren middels de Agenda 2020 Het beter functioneren van de arbeidsmarkt heeft als effect dat er langer meer werkgelegenheid in de Achterhoek beschikbaar zal zijn voor de Achterhoekers RCA05 Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Tussen de verschillende schoolbesturen overeenstemming bereiken over een toekomstvisie voor het onderwijs in de regio waardoor leerlingen, waar ook in de regio, voldoende keus hebben voor de opleiding van hun keuze. De beoogde doelen voor 2012 zijn gerealiseerd. Het beter functioneren van de arbeidsmarkt heeft als effect dat er langer meer werkgelegenheid in de Achterhoek beschikbaar zal zijn voor de Achterhoekers. RCA06 Technieklokalen project is al wel gestart, maar moet nog worden beschikt RCA07 Bevorderen (inter)sectorale mobiliteit RCA08 Achterhoek2020Jong Keuze maken uit diverse doelgroepen Keuze gemaakt voor doelgroep Jongeren. Bestaande jongereninitiatieven bij elkaar gebracht. Er is een gezamenlijk plan opgesteld met 4 deelprojecten: Talententuin, studentenavonden, Jong Wonen en Community Met de marketingcampagne wordt de natuurlijke trots van de Achterhoeker voor de eigen streek verder gevoed en actief gemaakt. Hierdoor raakt de Achterhoeker beter geïnformeerd over de eigen streek en gaat deze meer waarderen. Tevens brengt hij deze waardering over op anderen. Er komen meer bezoekers naar de Achterhoek die zorgen voor meer werkgelegenheid in de vrijetijdssector. Bedrijven blijven in de Achterhoek gevestigd en zijn beter in staat om de juist opgeleiden in dienst te nemen en zo voor werkgelegenheid te (blijven) zorgen. Programma 1c. Energietransitie RCA09 AGEM Aanstellen kwartiermakersteam Kwartiermakersteam is aangesteld Vergroening regionale economie, essentieel voor realiseren regionale ambitie energieneutraal in Het realiseren van deze ambitie zal in haar kielzog zorgen voor het creëren van extra banen, een top imago als regio en kansen voor export buiten de regio. Daarnaast draagt het bij aan maatschappelijke innovatie en een versterkte sociale cohesie door grotere maatschappelijke betrokkenheid en lokale georganiseerdheid. RCA10a BION - Innovatiehub start in 2013

4 RCA10b BION - Kennisagenda Biomassa Uitzetten van de haalbaarheidsonderzoeken haalbaarheidsonderzoeken uitgezet via Innovatiehub bij stichting Biomassa.Interregaanvraag IVb Kennisagenda Biomassa ingediend Bijdrage aan Kennisagenda Biomassa1) Realisatie van een zonder subsidie bedrijfseconomisch rendabel concept voor de productie van biogas op basis van mest en andere vergistbare reststromen2) Het verduurzamen van de energievoorziening van een regio3) Het versterken van de economische structuur van een (krimp-)regio4) Realiseren energieparken op RBT De Laarberg en RBT A185) Een concept voor het verduurzamen van energie intensieve bedrijfsprocessen in de (voedingsmiddelen-) industrie 6) Het realiseren van bedrijfseconomische gezonde agrarische bedrijven7) Het verkrijgen van een methodiek voor het vervangen van fossiele energie (aardgas) door hernieuwbare energie (biogas) 8) Vermindering van de regionale emissies van broeikasgassen9) Het verkrijgen van expertise met het gebruik van een duurzame transportbrandstof in de praktijk10) De ontwikkeling van een concept voor het omgaan met pieken en dalen in de productie van groene energie en de matching ervan met de energievraag.11) het ontwikkelen van een concept voor het bedrijfseconomisch rendabel verwerken van regionale organische reststromen12) het ontwikkelen van een concept voor het produceren van een hoogwaardige kunstmestsoort uit agrarische reststromen Programma 1d. Toekomstbestendig maken van woningen: energietransitie RCA11 Toekomstbestendig maken van woningen 1. Verduurzaming gebouwen: 250; 2. Marketingplan Stichting ADV; 3. Communicatieplan Stichting ADV; 4. Afspraken banken (starterleningen, goedkope financiering); 5. Afspraken bouwers over specifieke vorm van samenwerking; 6. Formulering meerjarenplan ADV heeft 2012 gebruikt om de organisatie op te zetten. Er is intensief overleg gevoerd met de share- en stakeholders. Dit proces heeft aanmerkelijk meer tijd gekost dan aanvankelijk verwacht. Uiteindelijk is het plan van aanpak in december 2012 door alle betrokken partijen geaccordeerd. Vervolgens is begonnen met de bemensing van het ADV bureau. Inmiddels is al wel een aantal activiteiten gestart: - 36 deelnemers (7 particulieren, 29 bedrijven) - 4 intakegesprekken bij particulieren - 3 intakegesprekken bij mkb ondernemers - Brainstormsessies met bouw gerelateerde bedrijven over innovatie Bewustwording inwoners t.a.v. de mogelijkheid langer zelfstandig te wonen en de energielasten te verlagen. Implementatie van de maatregelen waardoor daadwerkelijke CO2 reductie en levensloopbestendigheid ontstaat (waardecreatie voor bewoner en samenleving). Afname van gebruiks- en kapitaallasten gebouwbezitters en gebruikers. Bouwbedrijven genereren werk en kunnen overleven. Maatschappelijke kosten in de sfeer van zorg en welzijn worden gereduceerd. Het voorkomen van leegstand, verrommeling en afnemende aantrekkelijkheid van woonomgevingen. Mensen kunnen wonen in passende woningen en hun eigen omgeving (participatie, behoud netwerk, sociale samenhang, etc.). Voorkomen maatschappelijke kosten in de sociale pijler (zorg, inkomensondersteuning, vermogensafname van individuele eigenaar bewoners en woningbouwcorporaties). Programma 2. Vitale Leefomgeving Programma 2a. Factfinding toekomst voorzieningen (Atlas van de Achterhoek)

5 RCA12a Factfinding Database met kaarten/gegevens ontwikkeld. Start gemaakt met bewustwording en visievorming Data verzameld en kaarten ontwikkeld (o.a. de Wonen, Welzijn, Zorg Verkenner). Diverse bijeenkomsten georganiseerd gericht op het verkennen van de opgaven en leggen van verbindingen. Procesvoorstel geschreven voor de Atlas van de Achterhoek. Voorkomen van verpaupering en verloedering van accommodaties die niet (meer) gebruikt worden waardoor aantrekkelijkheid van het gebied onder druk komt te staan Verstandig omgaan met schaarse gemeenschapsgelden door niet te veel te investeren Behoud kwaliteit van aanbod aan zorg, onderwijs, cultuur etc. Voorkomen maatschappelijke kosten door desinvesteringen of verkeerd aanbod c.q. aanbod voor de verkeerde doelgroep Economisch realistisch omgaan met accommodaties en eigen verantwoordelijkheid van inwoners Draagvlak onder inwoners creëren RCA12b RCA12c RCA12d Onderwijs (Kerngroep Krimp) Cultuur (Onderzoek naar cultuur) Sport (Toekomstbestendig maken sportaanbod) project is al wel gestart, maar moet nog worden beschikt Programma 2b. Toekomstbestendig maken kernen totaal voor kernen (RCA13): Met behoud van de eigen identiteit anticiperen de regiogemeenten op de toekomst. Door het ontwikkelen van een vernieuwende aanpak ontstaan mogelijkheden en kansen om krimp en tekort aan financiële middelen om te zetten naar vernieuwende oplossingen. Verbeteringen in de structuur van de centra voorkomt verpaupering, nodigt uit tot investeren en verbetert de leefbaarheid, de logistiek en de economische functies Wanneer het centrum een hart heeft, bevordert dat de aantrekkingskracht voor recreatie, toerisme, etc. Waarde behoud en waarde creatie van vastgoed en cultuurhistorie en maatschappelijke functies Bevorderen sociale cohesie en participatie van allerlei bevolkingsgroepen. RCA13a Aalten Beleidsvoorbereiding: - bestemmingsplanwijziging - vaststelling Verkeerscirculatieplan - vaststellen Handboek Inrichting Alle beoogde beleidsvoorbereiding in concrete besluitvorming. RCA13b Hengelo start in 2013 RCA13c Neede Aankoop en sloop voormalige basismarkt t.b.v. aanleg plein incl. sanering. Aankoop pand Oudestraat 48 t.b.v. aanleg parkeervoorzieningen. Voorbereiding starten van de deelfases 1 t/m 4 Aankoop en sloop voormalige basismarkt t.b.v. aanleg plein incl. sanering. Aankoop pand Oudestraat 48 t.b.v. aanleg parkeervoorzieningen. Voorbereiding gestart van de deelfases 1, 2 en 4 RCA13d Ulft

6 RCA13e Aalten, Oost Gelre, Winterswijk Een rapportage van de Rijksbouwmeester met een uitvoeringsprogramma voor het benutten van dekansen in de komende vijf jaar.het project moet de gevolgen van demografische ontwikkeling aanpakken en de kerntoekomstbestendig en structuurversterkend aanpakken. De rapportage is opgeleverd.er is een start gemaakt met het betrekken van de ondernemers bij structuurversterking. Programma 2c. Realiseren vernieuwende sportarrangementen RCA14 Realiseren vernieuwende Sportarrangementen > Sociale kaart van innovatieve- good-practiceorganisaties in Achterhoek (Website). > Kennisdeling > Tot stand brengen verbindingen tussen organisaties. > Website en brochure met voorbeeld 15 initiatieven > Kennisdeling middels symposium Achterhoek in beweging. Deze heeft plaatsgevonden op Er waren ruim 150 deelnemers vanuit diverse sectoren, zoals onderwijs (op, vo, mbo en hbo, gemeenten (wethouders /beleidsambtenaren) provinciebestuur, zorgsector sportaanbieders koepelorganisaties (NISB, NOC/NSF, GSF) provinciaal, zorg, organisaties op gebied van gezonde leefstijl, docenten en studenten sportopleiding Graafschap College. > Organisaties in contact gebracht middels specifieke werkvormen tijdens symposium. De Achterhoek staat op de kaart als een sportieve en actieve regio door recreatie, sportdeelname en bewegingsprogramma s. We bouwen een track record van evenementen die landelijk bekendheid genieten. Nieuw te bouwen of te renoveren wijken en buurten nodigen uit tot bewegen. Behoud en versteviging van sociale binding. Dat blijkt uit het feit dat significant meer mensen betrokken zijn bij sportverenigingen, sportscholen, etc. Sport stimuleert sociale stijging doordat het kinderen leert doorzetten, initiatief nemen, etc. Mede a.g.v. sportdeelname neemt het onderwijs niveau toe. Vermindering van de maatschappelijke kosten van overgewicht in alle gemeenten. Onder andere prediabetes ondersteuning en ondersteuning van jongeren met overgewicht waardoor de maatschappelijke kosten voor behandeling afnemen. Programma 2d. Bevorderen eigen verantwoordelijkheid bewoners totaal voor programma 2d (RCA15): Goede informatie, advies en cliëntondersteuning voorkomt zwaardere (zorg)vragen. Wanneer mensen zelf regie voeren over eigen leven leveren zij een actieve bijdrage aan de samenleving. Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorg draagt ertoe bij dat mensen zich (meer) inzetten voor elkaar en het langer vol houden om anderen te steunen. Doordat meer mensen actief deel nemen aan de samenleving wordt sociale uitsluiting vermeden. Door alternatieve en goedkopere zorgarrangementen te ontwikkelen wordt het beslag op financiële middelen beperkt.

7 RCA15a Grensoverschrijdende zorg Het onderzoeken en verkennen van mogelijkheden op het gebied van: Samenwerking op het gebied van hart- en vaatziekten, oogheelkunde en uitwisseling van kennis, ervaring met drie Duitse ziekenhuizen Verbetering van de kwaliteit van de zorg Verbetering van de toegankelijkheid van de zorg Vergroten bestaansrecht alle ziekenhuizen in de Eu- regio door het vergroten van het adherentiegebied Behoud van werkgelegenheid Schaarse arbeidskracht voor de zorg zo efficiënt mogelijk benutten Grensoverschrijdend verkeer bevorderen Logistiek van patiënten vervoersstromen verbeteren met als resultaat minder reistijd, kortere afstanden, minder duur vervoer voor verzekeraar en gemeentelijke overheid Door gebruik van ICT en innovatie worden vernieuwingen gestimuleerd Eerste helft 2012: Het presenteren van het SKB aan het St. Agnes Hospital in Bocholt en het voeren van verkennende gesprekken over samenwerking op het gebied van de acute cardiologie (spoeddotterbehandelingen). Het voeren van verkennende gesprekken met het regionaal ziekenhuissamenwerkingsverband Klinikverbund Westmünsterland over samenwerking op het gebied van inkoopbeleid om tot kostenreductie te komen.tweede helft 2012: Het verder onderzoeken en uitwerken van mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van de acute cardiologie en inkoop. Het plannen van bezoeken over en weer en het werken in kleine werkgroepen cardiologie en inkoop om tot overeenstemming te komen. De toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de patiëntenzorg wordt ook op lange termijn gewaarborgd De keuzevrijheid en de beschikbaarheid van zorg wordt gewaarborgd. De kwaliteit van de zorg verbetert door uitwisseling van best practices waardoor de maatschappelijke kosten op zijn minst niet toenemen De patiëntbenadering verandert door te leren van elkaars culturen, behoud van het goede van beiden is uitgangspunt De lokale economie van de Eu-regio verbetert door behoud van werkgelegenheid, maar ook door de efficiënte inzet van schaarse arbeidskrachten in de zorgde mogelijkheid om nieuwe behandelconcepten te ontwikkelen en te implementeren zorgt voor spin-offnaar kleine innovatie dienstverleners RCA15b Achterhoek Connect RCA15c Menubased Zorg RCA15d Dienstenbureau/PGB Programma 3. Slim en snel verbinden - aanleg breedband RCA16 Aanleg breedband Uitvoeren onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland, Pilot Bronckhorst-Berkelland. Programma 4. Kansrijk Platteland: Meer rendement uit landschap, vrij tijd en cultuurhistorie Programma 4a. Kansrijk Platteland: Landschapsontwikkeling In oktober 2012 is de eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland, Pilot Breedband Bronckhorst-Berkelland, opgeleverd. Deze Eindrapportage is beschikbaar gesteld aan de regiogemeenten en aan de provinciaal portefeuillehouder. Mede daarop is in november 2012 provinciale besluitvorming gebaseerd aangaande beschikbaarstelling van revolverende middelen. > geen digitale tweedeling maatschappij (kernenbuitengebied) > leefbaar buitengebied > toekomstbestendige industrieterreinen > toekomstbestendige woonomgeving > economische vitaliteit RCA17 Gemeentegrensoverschrijdend start in 2013 Landschapsontwikkelingsplan Montferland Programma 4b. Kansrijk Platteland: Vrije tijd totaal voor programma 4b (RCA18 t/m RCA24): Het toerisme draagt bij aan de werkgelegenheid en bevordert leefbaarheid en beleving van kernen en buitengebieden en tevens vormt het aan basis van het voorzieningsniveau. In een regio waarvan de demografische ontwikkeling onder druk staat, is het noodzakelijk om economische ontwikkelingen te stimuleren. Door toeristische en recreatieve activiteiten worden mensen in beweging gebracht waardoor een gezond leven bevorderd wordt. Parels en Rivieren RCA18 > Beleef de Berkel (Berkelland) project is al wel gestart, maar moet nog worden beschikt RCA19 > Kwaliteitsimpuls Brummen Bronckhorst (Bronckhorst) start in 2013

8 RCA20 RCA21 > Watermolen Berenschot (Winterswijk) > Bredevoort Vestingstad (Aalten) a. Aanleg parkeervoorziening en bewegwijzering b. Planvoorbereiding Parkzone-Noord c. Planvoorbereiding Vestingspark start in 2014 a. Aanleg parkeervoorziening en bewegwijzering b. Verdere planvoorbereiding Parkzonde-noord, Bestemmingsplan concept-afgerond, archeologisch onderzoek etc. c. Verdere planvoorbereiding Vestingspark. Toeristische infrastructuur RCA22 > Rivierenconcept, aanleg en start in 2013 vermarkting RCA23 > Aanleg wandelnetwerk in voorbereiding, start waarschijnlijk 2013 Achterhoek RCA24 > Promotiecampagne EA start waarschijnlijk 2013 Programma 4c. Kansrijk Platteland: Cultuurhistorische parels RCA26 Groenlo kansrijk op weg naar 2027 > Een uitgevoerd participatietraject (interactief) om bewoners bij De ontwikkelingen te betrekken; (en draagvlak creëren) > Ansichtkaartenactie gehouden waarbij alle inwoners van Groenlo wensen en ideeën kenbaar konden maken. > Er is een Burgergroep, een Expertgroep en een Ontwerpteam samengesteld. Met deze groepen vindt periodiek af-stemming plaats. > Er zijn verschillende voorlichtings-avonden gehouden voor de gehele be-volking. > Gemeenschappelijke promotiecampag-ne: Een breed samengestelde Werk-groep Positieve Blik is bezig met de op-richting van de Stichting Promotie Groenlo. Er is op hoofdlijnen breed commitment voor deze stichting onder horeca, verenigingen en ondernemers. In februari worden door de werkgroep kandidaten benaderd voor een bestuursfunctie in deze stichting. De beoogde maatschappelijke effecten zijn: > versterking participatie en posi-tieve betrokkenheid van de in-woners. > vergroten toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid, als parel in de Achterhoek. > verbetering vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners. > Het voor het 1e jaar, vijf jaar en tien jaar verbinden van het ontwikkelingsperspectief voor Groenlo > starten projecten voor beleving cultuurhistorie; > Wandel routes worden duidelijker ge-markeerd. Offertes zijn opgevraagd. > Bij het ontwerp voor de markt en om-geving is veel aandacht besteed aan cultuurhistorie. Zo wordt de historische waterpomp op het marktplein weer in ere hersteld. > Er is een regeling gevelverbetering in het leven geroepen om het straatbeeld te verfraaien. > strategie om initiatieven van ondernemers en particulieren te stimuleren; > strategie om de kansen van Groenlo te benutten, met name door samenwerking en bondgenootschappen > Subsidieregelingen verplaatsing- burgerinitiatieven- en gevelverbetering zijn uitgewerkt en in 2013 ter besluit-vorming aan het college voorgelegd. > Voorbereidingen voor aanstellen Stad-manager zijn gestart. Samenwerking is gezocht met private investeerders. Voor een locatie in het cen-trum wordt gewerkt aan bijvoorbeeld een samenwerkingsvorm tussen horeca en de-tailhandel gefinancierd door een private investeerder. Het Haltermodel is in ontwik-keling waarbij de markt een centrale plaats krijgt.het ontwerp voor de markt is inmiddels gereed. Ook is er een ontwerp gemaakt voor een gewijzigde verkeersstructuur. Werkzaamheden voor de markt en het aanpassen van verkeersstructuur is ge-pland in februari Er is een intentieovereenkomst afgesloten met een woningbouwvereniging inzake de realisatie van het Haltermodel.

9 RCA27 Gebiedsvisie Dru-Industriepark start in 2013

Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces

Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces De samenwerking tussen de drie O s verbeteren en zoeken naar nieuwe instrumenten om de transitie naar een toekomstbestendige Achterhoek

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Duurzame en vitale regio met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving

Duurzame en vitale regio met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving Werkplaats Innovatieve & duurzame economie Werkplaats Slim & snel verbinden Werkplaats Kansrijk platteland Werkplaats Vitale leefomgeving Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt anticipeert op de veranderende vraag

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is... 9 PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)...

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

In deze berap hebben we geen scorekaart toegevoegd. Deze is ten opzichte van de 1 e berap niet gewijzigd.

In deze berap hebben we geen scorekaart toegevoegd. Deze is ten opzichte van de 1 e berap niet gewijzigd. 2 e BERAP 2014 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 Krachtige kernen in prachtig gebied... 8 PROGRAMMA 2 Samenleven en zorgzaam zijn... 12 PROGRAMMA

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda. Achterhoek en Rijksoverheid 2015-2020

Samenwerkingsagenda. Achterhoek en Rijksoverheid 2015-2020 Samenwerkingsagenda en Rijksoverheid 2015-2020 Voorstel Regio 15 juni 2015 aangeboden aan minister Blok ACHTERHOEK AGENDA 2020 Samenwerkingsagenda Werken De heeft Nederland en de rest van de wereld veel

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 10655 Omslag Leefbaarheid.indd 2 18-02-13 15:17 Inhoudsopgave 1 Context en uitgangspunten 3 2 Perspectief (stip

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Rijk, VNG, IPO Inhoudsopgave Samenvatting pag. 3 1. Inleiding pag. 5 2. Hoofdlijnen aanpak bevolkingsdaling pag. 6 3. Knelpunten wet- en regelgeving

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie 1 Economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 // 20 december 2012 VOORWOORD In juli 2012 heeft de Economische kopgroep de 3

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

het nieuwe Positionpaper over leefbaarheid en voorzieningen in krimpgebieden

het nieuwe Positionpaper over leefbaarheid en voorzieningen in krimpgebieden het nieuwe Positionpaper over leefbaarheid en voorzieningen in krimpgebieden Tekst: Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, Werkgroep Voorzieningen en Leefbaarheid Vormgeving: Sjoerd de Vos, Biblioservice

Nadere informatie