Adviesrapport accreditatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport accreditatie"

Transcriptie

1 Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica (voltijd/deeltijd), Informatica (voltijd/deeltijd) Technische Informatica (voltijd) Hanzehogeschool Groningen

2

3 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica (voltijd/deeltijd), CROHO nr: Informatica (voltijd/deeltijd) CROHO nr: Technische Informatica (voltijd) CROHO nr: Hanzehogeschool Groningen Hobéon Certificering BV Datum: 21 december 2010 Auditteam: mr. J.A. Frederik, voorzitter R. Hoogendorp, werkvelddeskundige dr.ir. J.P. van Wamelen, werkvelddeskundige ir. J. Jansen, vakdeskundige S. Sylvius, student Secretaris: drs. B. Verstegen

4

5 INHOUDSOPGAVE DEEL MANAGEMENT SAMENVATTING Integraal advies Samenvattende beoordeling 2 2. INLEIDING Meerdere opleidingen, één audit 7 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING 9 4. VORIGE ACCREDITATIE 11 DEEL ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER Doelstellingen opleiding 13 Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 13 Facet 1.2. Niveau: Bachelor 16 Facet 1.3. Oriëntatie HBO Programma 19 Facet 2.1. Eisen HBO 19 Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en inhoud programma 22 Facet 2.3. Samenhang programma 24 Facet 2.4 Studielast 27 Facet 2.5. Instroom 29 Facet 2.6. Duur 31 Facet 2.7. Afstemming tussen vormgeving en inhoud 32 Facet 2.8. Beoordeling en toetsing Inzet van personeel 36 Facet 3.1. Eisen HBO 36 Facet 3.2. Kwantiteit personeel 38 Facet 3.3. Kwaliteit personeel Voorzieningen 42 Facet 4.1. Materiële voorzieningen 42 Facet 4.2. Studiebegeleiding Interne kwaliteitszorg 46 Facet 5.1. Systematische aanpak 46 Facet 5.2. Maatregelen tot verbetering 48 Facet 5.3. Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en Beroepenveld Resultaten 51 Facet 6.1. Gerealiseerd niveau 51 Facet 6.2. Onderwijsrendement OORDEELSCHEMA BIJLAGEN 63 BIJLAGE I Programma en gesprekspartners 65 BIJLAGE II Kwantitatieve gegevens van de opleiding 71 BIJLAGE III Curricula Vitae en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren 77 BIJLAGE IV Werkwijze, beoordelingsprocedure en beslisregels Hobéon 83 BIJLAGE V Geraadpleegde documenten 86

6

7

8 DEEL 1 1. MANAGEMENT SAMENVATTING 1.1. Integraal advies Hobéon Certificering adviseert de NVAO de hbo-bacheloropleidingen Bedrijfskundige informatica, Informatica en Technische Informatica, verzorgd door de Hanzehogeschool Groningen, Croho nummers 34404, en in al haar varianten en locaties te accrediteren. Dit advies wordt in onderhavig rapport gefundeerd. Algemene gegevens Naam van de instelling: Hanzehogeschool Groningen Naam van de opleidingen: Bedrijs Informatica, Informatica en Technische Informatica Varianten van de opleidingen: Bedrijfskundige Informatica voltijd en deeltijd Informatica voltijd en deeltijd Technische Informatica voltijd Locatie van de opleidingen: Groningen Naam VBI: Hobéon Certificering b.v. Datum visitatie: 12 en 13 oktober Datum adviesrapport 21 december 2010 Beoordelingskader Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is het Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Nederland (14 februari 2003). Samenstelling auditteam Het auditteam bestond uit de volgende personen: Hans Frederik, voorzitter, doet onderzoek naar de ontwikkeling van de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs en heeft een ruime ervaring als auditor. Hij studeerde Nederlands Recht en Organisatiekunde en volgde onder andere de masteropleiding in projectmanagement bij CapGemini Ernst & Young. Van was hij als beleidsadviseur verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en aansluitend programmaleider opleiden ITO-C2000 bij ITO, een agentschap van het Ministerie BZK. Vervolgens was hij interim directeur van een stafdienst ICT van Hogeschool Leiden, directeur ICT opleidingen van ROC Leiden, begeleidde hij de fusie van ICT-onderwijs in de Leidse regio, was hij interim directeur van Pabo Thomas More en heeft hij de reorganisatie geleid van een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Robert Hoogendorp, werkvelddeskundige Informatica. Robert Hoogendorp, momenteel werkzaam als programmamanager binnen KPN, heeft bij zijn huidige werkgever veel ervaring opgedaan met het effectief inzetten van ICT en delen daarvan uit te besteden aan ICT partners in zowel binnen als buitenland. Belangrijke aspecten hierbij zijn de contractvorming en afspraken over de te leveren service levels door de leveranciers. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleidingen BI, I en TI, Hanzehogeschool Groningen, versie 1.0 1

9 Johan van Wamelen, werkvelddeskundige Bedrijfskundige Informatica, is een senior organisatieadviseur en interim-manager. Hij heeft jarenlange ervaring als informatiemanager en informatiestrateeg in grote publieke organisaties waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op de verbinding tussen de organisatiestrategie en de opbouw van de informatiehuishouding. Joke Jansen, vakdeskundige en werkvelddeskundige Technische Informatica. Joke Jansen is voorzitter van het HBO-I, landelijke stichting van alle Nederlandse bekostigde ICT opleidingen. Het HBO-I is gesprekspartner van de HBO-raad, verantwoordelijk voor de domeinbeschrijving Bachelor of ICT, relatie werkveld opleiding. Daarnaast is zij adjunct-directeur van Fontys Hogeschool ICT. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling visie en onderwijs van het instituut en voor personeel, kwaliteitszorg en aansluiting. Stephanie Sylvius, student. Stephanie studeert Technische Informatica aan de Fontys Hogescholen, opleiding HBO- ICT. Zij zit in het derde studiejaar en loopt stage bij Ams-IX te Amsterdam. Boudewijn Verstegen, secretaris heeft een onderwijsachtergrond als docent informatica en maakte een tiental jaren deel uit van het management van een hogeschool. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor ontwikkeling, accreditatie en uitvoering van verschillende opleidingen. Daarnaast was hij lead auditor bij een tiental interne audits Samenvattende beoordeling Hobéon Certificering baseert het advies tot accreditatie van de opleidingen Bedrijfskundige informatica, Informatica en Technische Informatica op de volgende overwegingen: Algemeen beeld Het Instituut voor ICT is een onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen (hierna ook wel aan te duiden met HG). De HG bestaat uit zo'n 70 bachelor- en masteropleidingen, ondergebracht in 20 Instituten. Aan de HG studeren circa studenten en er werken zo n 2700 medewerkers. Het Instituut voor ICT is in 1996 ontstaan door een fusie tussen de opleiding BI, die ondergebracht was bij de faculteit Economie, en de opleiding HIO, die onderdeel was van de faculteit Techniek. Het Instituut voor ICT verzorgt drie opleidingen: Bedrijfskundige Informatica (met een voltijd- en deeltijdvariant). Informatica (met een voltijd- en deeltijdvariant). Technische Informatica (met een voltijdvariant). Aan het Instituut voor ICT studeren circa 700 voltijd- en deeltijdstudenten. Er zijn 54 medewerkers werkzaam, verdeeld over 41 fte (stand 1 april 2010). Het Instituut is gehuisvest in de Van Dooren Veste aan het Zernikeplein 11 in Groningen. Binnen het Instituut werken de opleidingen intensief samen en hebben waar mogelijk een gemeenschappelijk curriculum. Zaken als materiële voorzieningen, kwaliteitszorg en personeel zijn ook gemeenschappelijk. Binnen iedere opleiding zijn een aantal uitstroomprofielen ontwikkeld die zich specifiek richten op de voorbereiding op een bepaalde ICT-functie. Elk uitstroomprofiel heeft een aantal voor de ICT/functie kenmerkende beroepstaken beschreven. BI heeft de uitstroomprofielen IT Service Management, E-Business en Business Process Management. Voor I zijn dit IT Service Management, Web Development en Software Engineering. De opleiding TI kent Software Engineering en Technische Infrastructuren als uitstroomprofielen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleidingen BI, I en TI, Hanzehogeschool Groningen, versie 1.0 2

10 Het Instituut vindt het belangrijk dat er een hechte samenwerking is met het werkveld en dat deze samenwerking ook gelijkwaardig en betrokken is. Met deze samenwerking wil de opleiding bereiken dat het onderwijs en onderzoek geïntegreerd is met de beroepspraktijk en dat kennis actueel blijft. Ook de bewaking en beoordeling van het eindniveau van de studenten is een belangrijk onderdeel van de samenwerking. Om deze hechte samenwerking te benadrukken is de voormalige Werkveld Advies Commissie geëvolueerd naar Partners in Education een term waarmee het Instituut wil aangeven dat ze echte partners zijn. Onderwerp Doelstellingen opleiding: voldoende Twee facetten van onderwerp doelstellingen opleiding worden als goed beoordeeld voor deze opleiding, wat een kwalificatie goed voor dit onderwerp rechtvaardigt. Dit wordt als extra aantekening bij het oordeel toegevoegd. De opleidingen hebben de landelijk vastgestelde eindkwalificaties verder uitgewerkt, samen met het (locale) bedrijfsleven, in uitstroomprofielen. Deze uitwerking is zoals verwacht mag worden van een hbo bacheloropleiding in het informaticadomein. Maar de opleidingen hebben meer gedaan. Het panel heeft waardering voor de manier waarop de doelstellingen via beroepstaken en uitstroomprofielen verder helder en samenhangend uitgewerkt zijn en beoordeelt het facet met een goed. Daarnaast heeft het panel geconstateerd dat de eindkwalificaties van de opleidingen aansluiten bij de algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van een bachelor. Onderwerp Programma: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Het panel waardeert het facet eisen HBO met een goed. Met name de innige samenwerking met het bedrijfsleven, vormgegeven in Partners in Education, zorgt voor een goede interactie met de actuele beroepspraktijk. De relatie tussen doelstellingen en inhoud programma waardeert het panel eveneens met een goed. Door de consequente vertaling van eindkwalificaties via het (didactische) 4C/ID model naar programmaonderdelen ontstaat een logisch en samenhangend curriculum. Ook het facet samenhang programma is met een goed beoordeeld. De voorbereiding op het buitenschools curriculum waarin ouderejaars studenten hun ervaring delen met jongerejaars vindt het panel een voorbeeld van good practice. De facetten studielast en duur voldoen aan de verwachtingen en zijn met een voldoende beoordeeld. Het facet instroom beoordeelt het panel met een goed; het Instituut verzorgt een doeltreffende aansluiting voor alle doelgroepen (VWO, havo, mbo en deeltijd) en besteedt daarnaast aandacht aan toetsing startbekwaamheden Nederlands en Engels, meerdere startmomenten van de opleiding en een hounorsprogramma. De laatste twee facetten van dit onderwerp, afstemming tussen vorm en inhoud en toetsing en beoordeling, waardeert het panel met een voldoende. Bij het facet toetsing en beoordeling merkt het panel op dat de Examencommissie die nu één jaar zijn werk doet veel werk verricht heeft en duidelijk in de rol gegroeid is. Het is echter noodzakelijk dat de Examencommissie nog verder groeit. Het panel heeft het vertrouwen dat dit gebeurt. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleidingen BI, I en TI, Hanzehogeschool Groningen, versie 1.0 3

11 Onderwerp Inzet van Personeel: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Het facet eisen HBO waardeert het panel met een voldoende. De opleidingen onderkennen de noodzaak om in een zich snel ontwikkelend domein als ICT up to date te blijven. De oplossing ziet het Instituut in een flexibele schil van docenten, die deels werkzaam zijn bij de partners in education. Het panel vindt dit een ingenieus plan dat helaas nog niet is gerealiseerd. De kwantiteit personeel is in orde; het panel waardeert ook dit facet met een voldoende. Wat de kwaliteit personeel betreft komt het panel tot de observatie dat die grotendeels in orde is. De snelheid waarmee de veranderingen in het curriculum doorgevoerd zijn komt echter niet overeenkomt met de noodzakelijke ontwikkelingen op personeel gebied, waardoor een klein aantal docenten kwalitatief onder de maat zijn. De opleidingen hebben dit probleem zelf gesignaleerd en het Instituut heeft het panel een gedegen verbeterplan laten zien. Het panel heeft met dit plan ingestemd en vertrouwt erop dat het Instituut dit probleem oplost. Onderwerp Voorzieningen: voldoende Het oordeel van het auditteam over beide facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Het panel vindt dat de materiële voorzieningen van het Instituut voldoen aan de standaard van het hbo en waardeert dit facet met een voldoende. Het facet studiebegeleiding wordt eveneens met een voldoende gewaardeerd. Het panel vindt de opzet van de studieloopbaanbegeleiding prima; de uitvoering laat een te grote bandbreedte in kwaliteit zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door een klein aantal SLB-ers die kwalitatief onder de maat presteren (zie ook vorig onderwerp). Het panel heeft plannen voor verbetering gezien. De informatievoorziening is in orde. Onderwerp Interne Kwaliteitszorg: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Het panel is van mening dat het Instituut op een goede manier vorm geeft aan de kwaliteitszorg. Niet alleen de formele kwaliteitszorg is belegd via rapportages en enquêtes geïmplementeerd maar ook de dialoog heeft via panelgesprekken en speciale bijeenkomsten een plaats gekregen. Het facet evaluatie resultaten waardeert het panel met een goed. Het facet maatregelen ter verbetering waardeert het panel met een voldoende. Het panel is van oordeel dat het Instituut aantoonbaar via enquêtes en dialogen verbetermaatregelen uitvoert, checkt en bijstelt. Het facet betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld waardeert het panel met een voldoende. Het auditpanel vindt dat werkveld, medewerkers en studenten op een goede manier betrokken zijn bij de kwaliteitszorg. De betrokkenheid van alumni moet nog geïntensiveerd worden. Onderwerp Resultaten: voldoende Het oordeel van het auditteam over beide facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Het panel waardeert het facet gerealiseerd niveau met een voldoende. Het panel vindt de structurele inzet van het werkveld bij de beoordeling van afstudeerscripties goed. Daarnaast constateert het panel dat zij de het overgrote deel van de beoordelingen onderschrijft. Met de beoordelingen van de scripties met de kwalificatie goed of (ruim) voldoende is het panel het eens. Met de kwalificatie matig is het panel het soms meer dan eens. Het panel zet in zo n geval vraagtekens bij de cesuur die het Instituut hier hanteert en constateert dat de grens voldoende/onvoldoende niet scherp is. Het panel wenst enige kanttekeningen te maken en aanbevelingen te doen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleidingen BI, I en TI, Hanzehogeschool Groningen, versie 1.0 4

12 Het panel vindt het opvallend dat studenten vaak in duo s werken. Hoewel studenten volgens het protocol een individuele beoordeling krijgen blijkt dat de beoordeling van samenwerkende studenten onderling nauwelijks afwijkt. Het panel vraagt zicht af of het Instituut hiermee voldoende recht doet aan individuele prestaties. Met name in het geval van een matige beoordeling is het de vraag of beide studenten individueel over voldoende niveau beschikken. Het panel beveelt het Instituut nadrukkelijk aan vanaf het begin van het afstudeerproces het niveau van probleemstelling en analyse door de begeleidend docent structureel te laten bewaken. Daarnaast is het panel van mening dat het Instituut de individuele beoordeling van samenwerkende studenten strikter moet hanteren. Als laatste vindt het panel dat het Instituut de grens voldoende/onvoldoende scherper moet stellen. Het panel heeft geconstateerd dat het Instituut voldoet aan eigen streefcijfers. In vergelijking met de landelijke cijfers scoort BI beter en I wat slechter. Van TI en de deeltijd zijn geen betrouwbare cijfers voor handen. Het panel waardeert het facet onderwijsrendement met een voldoende. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleidingen BI, I en TI, Hanzehogeschool Groningen, versie 1.0 5

13 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleidingen BI, I en TI, Hanzehogeschool Groningen, versie 1.0 6

14 2. INLEIDING Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de hbo-bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica, verzorgd door Hanzehogeschool Groningen, Croho nummers (BI), (I) en (TI). De opleiding BI wordt aangeboden in de varianten voltijd en deeltijd, de opleiding I wordt aangeboden in de varianten voltijd en deeltijd en de opleiding TI wordt aangeboden in de varianten voltijd. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Kritische reflectie en de daarbij behorende onderliggende documenten. Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is geweest Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Nederland (14 februari 2003). De audit heeft plaatsgevonden op 12 en 13 oktober Het programma van de audit is opgenomen in Bijlage I. Het auditteam werd gevormd door mr. J.A. Frederik CMC, R. Hoogendorp, dr.ir. J.P. van Wamelen, ir. J. Jansen, S. Sylvius en drs. B. Verstegen. De in dit team aanwezige expertise is in onderstaand schema zichtbaar. voorzitter Hans Frederik werkvelddeskundige I Robert Hoogendorp werkvelddeskundige BI Johan van Wamelen werkvelddeskundige TI en vakdeskundige Joke Jansen student Stephanie Sylvius, derde jaars TI Fontys Hogescholen secretaris Boudewijn Verstegen Werkveld vak / discipline onderwijs kwaliteitszorg /audit x x x x x x x x x x x x studentperspectief x 2.1. Meerdere opleidingen, één audit Aanpak bij gemeenschappelijke kenmerken Hobéon Certificering beoordeelt zoveel mogelijk facetten en onderwerpen uit het NVAObeoordelingskader, op een zo hoog mogelijk aggregatieniveau. Specifieke aspecten die per cluster, opleiding en/of opleidingsvariant afzonderlijk en zelfstandig zijn beschreven, worden telkens op dat niveau beoordeeld. Door de gemeenschappelijke aspecten slechts eenmaal te beoordelen, op het niveau waarop ze worden aangestuurd en geborgd, wordt de accreditatielast voor de daaronder liggende niveaus beperkt. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleidingen BI, I en TI, Hanzehogeschool Groningen, versie 1.0 7

15 Inrichting audit De opleidingen worden aangeboden binnen één instituut: het Instituut voor ICT. Het Instituut voor ICT verzorgt drie opleidingen: BI (met een voltijd- en deeltijdvariant). I (met een voltijd- en deeltijdvariant). TI (met een voltijdvariant). Het Instituut wordt geleid door het managementteam, bestaande uit de Dean en drie teamleiders. De teamleiders zijn elk verantwoordelijk voor een opleiding: het personeel, het onderwijs en onderzoek en studentenzaken (voor verdere informatie zie Karakteristiek van de opleiding). De opleidingen hebben veel gemeen. Naast voorzieningen, personeel en interne kwaliteitszorg zijn delen van het curriculum gemeenschappelijk. Maar er is meer. Zo zijn de doelstellingen op dezelfde wijze uitgewerkt, didactisch concept en onderwijsvisie zijn gemeenschappelijk, personeel geeft vaak op meerdere opleidingen les, de betrokkenheid van werkveld is via Partners in Education op dezelfde wijze geregeld, Toets- en Examencommissie zijn gemeenschappelijk en is de instroom gemeenschappelijk geregeld. De opleidingen onderscheiden zich door eigen eindkwalificaties en door eigen, specifieke delen in het curriculum. Natuurlijk zijn ook de afstudeeropdrachten kenmerkend voor de opleiding. De opleidingen hebben gezamenlijk één kritische reflectie aangeleverd. Er is één auditproces geweest, uitgevoerd door een auditteam. In het auditteam waren werkvelddeskundigen van BI, I en TI aanwezig. Tijdens het auditproces is nadrukkelijk aandacht geweest voor zowel de gemeenschappelijke als de afzonderlijke aspecten van de opleidingen. Dit heeft geresulteerd in één rapport waarin naast de gemeenschappelijke ook de afzonderlijke aspecten belicht worden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleidingen BI, I en TI, Hanzehogeschool Groningen, versie 1.0 8

16 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING Algemeen Het Instituut voor ICT is een onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen (HG). De HG bestaat uit zo'n 70 bachelor- en masteropleidingen, ondergebracht in 20 Instituten. Aan de HG studeren circa studenten en er werken zo n 2700 medewerkers. Het Instituut voor ICT is in 1996 ontstaan door een fusie tussen de opleiding BI, die ondergebracht was bij de faculteit Economie, en de opleiding HIO, die onderdeel was van de faculteit Techniek. Het Instituut voor ICT verzorgt drie opleidingen: Bedrijs Informatica (met een voltijd- en deeltijdvariant). Informatica (met een voltijd- en deeltijdvariant). Technische Informatica (met een voltijdvariant). Aan het Instituut voor ICT studeren circa 700 voltijd- en deeltijdstudenten. Er zijn 54 medewerkers werkzaam, verdeeld over 41 fte (stand 1 april 2010). Het Instituut is gehuisvest in de Van Dooren Veste aan het Zernikeplein 11 in Groningen. Binnen het Instituut werken de opleidingen intensief samen en hebben waar mogelijk een gemeenschappelijk curriculum. Zaken als materiële voorzieningen, kwaliteitszorg en personeel zijn ook gemeenschappelijk. Interne organisatie Het Instituut wordt geleid door het managementteam, bestaande uit de Dean en drie teamleiders. De teamleiders zijn elk verantwoordelijk voor een opleiding hebben in portefeuille het personeel, het onderwijs en onderzoek en studentenzaken. In het MT worden belangrijke onderdelen in de bedrijfsvoering aangestuurd via portefeuilles onder meer onderwijszaken, marketing en communicatie, financiën, facilitaire zaken en ICT, in- en uitstroom, P&O, Partners in Education, Excellentie, onderwijslogistiek, afstuderen en studieloopbaanbegeleiding. Verder wordt er ondersteuning verleend door het secretariaat, een medewerkster communicatie, onderwijsondersteunende ICT, een onderwijsplanner en een onderwijsondersteuner. Het managementteam vormt het besluitvormende orgaan van het Instituut. Belangrijke beleidsbeslissingen worden ter advisering voorgelegd aan de teams en ter advisering of instemming aan de Schoolmedezeggenschapsraad (SMR). Besluiten ten aanzien van onderwijsontwikkeling worden ter advisering voorgelegd aan de Opleidingscommissie. Partners in Education Het Instituut vindt het belangrijk dat er een hechte samenwerking is met het werkveld en dat deze samenwerking ook gelijkwaardig en betrokken is. Met deze samenwerking wil het Instituut bereiken dat het onderwijs en onderzoek geïntegreerd is met de beroepspraktijk en dat kennis up to date blijft. Ook de bewaking en beoordeling van het eindniveau van de studenten is een belangrijk onderdeel van de samenwerking. Om deze hechte samenwerking te benadrukken is de voormalige Werkveld Advies Commissie geëvolueerd naar Partners in Education een term waarmee het Instituut wil aangeven dat ze echte partners zijn. De Partners komen jaarlijks vijf keer bij elkaar, samen met medewerkers van het Instituut. Op dit moment zijn er 26 Partners. Voorbeelden van onderwerpen die bij het overleg met de Partners aan bod komen: curriculumontwikkeling, ontwikkeling van expertisecentra en lectoraten of verwachtingen van het werkveld ten aanzien van de eindkwalificaties van de ICT-er. Voorts heeft het Instituut 20 convenanten met werkveld en partnerinstellingen afgesloten. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleidingen BI, I en TI, Hanzehogeschool Groningen, versie 1.0 9

17 Uitstroomprofielen van de opleiding Binnen iedere opleiding zijn een aantal uitstroomprofielen ontwikkeld die zich specifiek richten op de voorbereiding op een bepaalde ICT-functie. Elk uitstroomprofiel heeft een aantal voor de ICT/functie kenmerkende beroepstaken beschreven. BI heeft de uitstroomprofielen IT Service Management, E-Business en Business Process Management. Voor I zijn dit IT Service Management, Web Development en Software Engineering. De opleiding TI kent Software Engineering en Technische Infrastructuren als uitstroomprofielen. Lectoraten Aan het Instituut voor ICT is het lectoraat New Business & ICT verbonden met twee lectoren: de lector New Business & ICT en de lector Regisseren van Ondernemende Netwerken. Beide lectoren zijn deels gefinancierd door het werkveld (KPN en Twijnstra Gudde). De lector New Business & ICT is tevens de leading lector van het Kenniscentrum Ondernemerschap van de HG. Het lectoraat New Business & ICT is gestart per 1 december 2008 voor een periode van 4 jaar. Het Lectoraat beoogt een succesvol samengaan van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en Ondernemerschap. Belangrijke thema s zijn: Innovatief ondernemen met ICT en ICT als aanjager van Ondernemerschap en Groei. Er zijn onderzoekslijnen op het gebied van Zorg en ICT en Energie en ICT. De lector Regisseren van Ondernemende Netwerken houdt zich bezig met ondernemende ICT netwerken netwerken tussen gebruikers en leveranciers voor ICT producten en diensten. Om die complexe samenwerking tussen partijen aan te sturen ontstaat een regiefunctie die binnen het lectoraat wordt ontwikkeld. Hoewel het lectoraat pas anderhalf jaar bestaat zijn er al resultaten in de interactie tussen onderzoek en onderwijs. Het Instituut is er in in geslaagd een behoorlijk aantal onderzoeksprojecten in het onderwijs in te brengen. Ook neemt het al deel aan (internationale) onderzoeksprojecten. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleidingen BI, I en TI, Hanzehogeschool Groningen, versie

18 4. VORIGE ACCREDITATIE De opleidingen BI en I zijn in 2004 gevisiteerd. De doelstellingen van de opleiding werden in 2004 voor de opleiding BI en I met goed beoordeeld. De commissie was tevreden over de aansluiting van de eindkwalificaties met de landelijke opleidingskwalificaties via de stichting HBO-I en over de betrokkenheid van het werkveld. De commissie gaf aan dat de eindkwalificaties het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar adequaat weerspiegelde. (Bron: Eindrapportage NQA visitatie opleidingen I en BI Hanzehogeschool 2004). De opleidingen BI en I hebben in het zelfevaluatierapport een aantal verbeterpunten aangegeven. Belangrijk daarin was de ontwikkeling van een brede bachelor of ICT alsook het actualiseren van de domeinspecifieke eisen. Ook wilden de opleidingen met de Werkveldadviescommissie regelmatig nagaan of de opleidingen I en BI nog voldoen aan de eisen zoals worden gesteld in het vakgebied. (Bron: ICT on the Move, Zelfevaluatierapport opleidingen I en BI Hanzehogeschool 2004) De opleiding TI is recentelijk (2008) gevisiteerd. In 2008 werd het onderwerp doelstelling van de opleiding bij TI met goed beoordeeld. Ook bij de opleiding TI was de commissie positief over de aansluiting van de eindkwalificaties met de landelijke opleidingskwalificaties via de Stichting HBO-I en over de betrokkenheid van het werkveld. In 2008 was de inrichting van het onderwijs al duidelijk competentiegericht. De commissie gaf daarbij aan dat ze de onderbouwing voor de keuze voor specifieke competenties van de opleiding niet erg sterk vond. In de gesprekken met het management is gebleken dat de opleiding TI aan de HG vooral breed wil zijn, met een aantal speerpunten gericht op de arbeidsmarkt in Noord Nederland waar veel rekencentra gevestigd zijn. (Bron: Eindrapportage NQA visitatie opleiding TI Hanzehogeschool 2008). De aansluiting met het werkveld in de regio is verstevigd door de Werkveldadviescommissie en de daaruit geëvolueerde Partners in Education. Centraal hierbij staat de opgave om de eindkwalificaties van de opleiding te laten aansluiten bij het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar. Verder zijn in 2005 profieleigenaren benoemd die als belangrijke taak hebben de aansluiting van het curriculum binnen een bepaald uitstroomprofiel met de beroepspraktijk en de eindkwalificaties van de Bachelor of ICT te borgen. In oktober 2009 is de nieuwe Bachelor of ICT verschenen. Op basis van het bijgestelde kader zijn de eindkwalificaties van de opleidingen geëvalueerd en is waar nodig een actieplan opgesteld. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleidingen BI, I en TI, Hanzehogeschool Groningen, versie

19 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleidingen BI, I en TI, Hanzehogeschool Groningen, versie

20 DEEL 2 OORDEEL OP FACETNIVEAU 5. ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 1. Doelstellingen opleiding Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk) Oordeel: goed Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande bevindingen en overwegingen. Algemeen Wijze van totstandkoming eindcompetenties De eindkwalificaties van de opleidingen zijn gebaseerd op de landelijke opleidingskwalificaties zoals die zijn geformuleerd door de Stichting HBO-I. Het uitgangspunt hiervoor is beschreven in het document Bachelor of ICT een competentiegerichte profielbeschrijving uit Deze competenties zijn tot stand gekomen in samenspraak met nationaal en internationaal opererende ICT-ondernemingen. Naast tien algemene HBO-I competenties zijn er door de Stichting HBO-I vijf specifieke bouwstenen geformuleerd die zich richten op de ICT-beroepspraktijk. Het uitgangspunt voor deze specifieke bouwstenen wordt gevormd door de levenscyclus van een informatiesysteem. De eerste fase van een informatiesysteem is de fase van het analyseren (1): in deze fase worden processen, producten en informatiestromen geanalyseerd en er worden functionele specificaties opgesteld. Daarna volgt de fase van het adviseren (2): er wordt een onderbouwd advies gegeven voor een ICT-vraagstuk waarbij ook aspecten als tijd, geld, haalbaarheid etc. worden meegenomen. De derde fase is de fase van het ontwerpen: het ontwerpen (3) van een ICT-systeem volgens vastgestelde specificaties. Daarna volgt de fase van het realiseren (4): het bouwen van een ICT-systeem op basis van een functioneel en technisch ontwerp. De vijfde en laatste fase is de fase van het beheren (5): het invoeren, testen, integreren, inbedrijfstellen van een ICT-systeem en het verlenen van een ICT-dienst volgens afspraken. Validatie beroeps- en opleidingsprofiel De aansluiting bij het werkveld is mogelijk doordat de competentie gerichte profielbeschrijving van Stichting HBO-I tot stand is gekomen in samenspraak met een groot aantal nationale en internationale bedrijven - het werkveld is hier nauw bij betrokken geweest. Daarnaast heeft het Instituut voor ICT ook het werkveld uit de Noordelijke Regio betrokken bij het huidige curriculum en het vaststellen van de eindkwalificaties. In de gesprekken tijdens de audit met werkveldvertegenwoordigers gaven deze aan gehoord te worden en invloed te hebben op de eindkwalificaties. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo-bacheloropleidingen BI, I en TI, Hanzehogeschool Groningen, versie

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd/deeltijd Faculteit voor Natuur & Techniek. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd/deeltijd Faculteit voor Natuur & Techniek. Hogeschool Utrecht Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd/deeltijd Faculteit voor Natuur & Techniek Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/65 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Associate Degree Klinische Chemie

Adviesrapport accreditatie. Associate Degree Klinische Chemie Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleidingen Chemie en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Associate Degree Klinische Chemie Hogeschool INHolland Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070)

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfseconomie, voltijd Financial Services Management, voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfseconomie, voltijd Financial Services Management, voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie, voltijd Financial Services Management, voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer en Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer en Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer en Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie