VI-Lucht & Geluid Een instrument voor het ramen van verkeersintensiteiten ten behoeve van luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VI-Lucht & Geluid Een instrument voor het ramen van verkeersintensiteiten ten behoeve van luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen"

Transcriptie

1 Ministerie VROM/DGM VI-Lucht & Geluid Een instrument voor het ramen van verkeersintensiteiten ten behoeve van luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen Eindrapport

2 Ministerie VROM/DGM VI-Lucht & Geluid Een instrument voor het ramen van verkeersintensiteiten ten behoeve van luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen Eindrapport

3 Datum 29 juni 2007 Kenmerk VRO018 Eerste versie 18 mei 2007

4 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Ministerie VROM/DGM Titel rapport VI-Lucht & Geluid : een instrument voor het ramen van verkeersintensiteiten ten behoeve van luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen Kenmerk VRO018 Datum publicatie 29 juni 2007 Projectteam opdrachtgever(s) ir. L. Jacobs Projectteam Goudappel Coffeng drs. W. Korver en ir. E. Jägers Projectomschrijving Een software-instrument om zelfstandig verkeersintensiteiten en aandelen vrachtverkeer te ramen die vereist zijn als invoer voor luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen Trefwoorden verkeersintensiteiten, luchtkwaliteit, vrachtverkeer, CAR II, geluid en Standaardrekenmethode I

5 Inhoud Pagina Samenvatting 1 1 Inleiding Achtergrond Totstandkoming VI-Lucht & Geluid Leeswijzer 4 2 Werken met VI-Lucht & Geluid Installeren software Starten van de Excel applicatie VI-Lucht & Geluid Typering van de locatiekenmerken en de wegkenmerken Soort berekening: luchtkwaliteit of luchtkwaliteit en geluid Vaststelling van beschikbare data Geen telcijfers en geen verkeersmodel Alleen telgegevens beschikbaar Verkeersgegevens beschikbaar afkomstig uit een verkeersmodel Gegevens afkomstig uit verkeerstellingen alsook uit een verkeersmodel Uitvoer: uitgangspunten en raming verkeersintensiteiten Beveiliging Helpdesk 13 3 Verantwoording Algemeen Bepaling omvang wegverkeer Huidige situatie Toekomstige situatie Verdeling over de dag, avond en nacht (voor geluidberekeningen) Huidige situatie Toekomstige situatie Van werkdag naar weekdag Inperking tot acht wegtypes Verstedelijkingsgraad en wegtype bepalen verkeersintensiteit Omgaan met onzekerheid Actualisatie 30 4 Defaultwaarden Inleiding Defaultwaarden per databron Bepaling stedelijkheidsgraad Eénrichtingsstraat Geen telcijfers en geen verkeersmodel 32

6 4.2.4 Alleen telgegevens beschikbaar Verkeersgegevens beschikbaar afkomstig uit een verkeersmodel Gegevens afkomstig uit verkeerstellingen alsook uit een verkeersmodel Prognose Capaciteit Vragen m.b.t. verdeling over dagdelen en voertuigsoorten Wegvak onderdeel route van/naar bedrijventerrein Wegvak onderdeel voorkeurroute vrachtverkeer Venstertijden Nachtelijk parkeerverbod vrachtverkeer Relevantie van factoren: een gevoeligheidsanalyse geluidberekeningen 37 Bijlage 1: Samenstelling begeleidingsgroep 38 Bijlage 2 Weekdagfactoren Personenauto (PA) en Vrachtauto (VA) per gemeente 39 Bijlage 3: Intensiteiten 2006, 2010 en Bijlage 4: Aandeel middelzwaar en zwaar vrachtverkeer 47 Bijlage 5: Etmaalfactoren Hofstra 48 Bijlage 6: Verdeling over de dag, avond en nacht 49 Bijlage 7: Etmaalfactoren 2006 op basis van enkele tellingen 50 Bijlage 8: Overzicht gemiddelde intensiteiten 51

7 Pagina 1 Samenvatting VI-Lucht & Geluid: een instrument voor het ramen van verkeersintensiteiten ten behoeve van luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen VI-Lucht & Geluid is een Excel-applicatie die een gebruiker ondersteunt in het bepalen van de verkeersintensiteiten en aandelen vrachtverkeer voor niet-rijkswegen. Deze gegevens dienen als invoer bij luchtkwaliteitberekeningen, bijvoorbeeld met behulp van CAR II, of als invoer voor geluidberekeningen, bijvoorbeeld met de Standaardrekenmethode I. VI-Lucht & Geluid levert voor een bepaald wegvak als output op: voor de huidige situatie: o een gemiddelde verkeersintensiteit uitgedrukt in motorvoertuigen per etmaal; o het aandeel en omvang van het personenautoverkeer en het middelzwaar en zwaar vrachtverkeer; o de verdeling van de voornoemde drie categorieën over de dag-, avonden nachtperiode en o het aandeel en omvang van het autobusverkeer. dezelfde data voor de toekomstige jaren 2010, 2015 en Uitgangspunt is dat de applicatie een gebruiker ondersteunt om met behulp van aan aantal vragen zelfstandig een schatting te maken van de te verwachten verkeersintensiteit, het aandeel vrachtverkeer en de verdeling over de dag voor een bepaald wegvak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van data van een verkeersmodel voor heel Nederland dat circa wegvakken bevat. Op basis hiervan zijn voor verschillende wegtypen en verstedelijkingsgraden gemiddelde verkeersintensiteiten plus hun spreiding gegenereerd. Uit de basisdata zijn ook de aandelen voor de dag, avond en nacht afgeleid. Het verkeersmodel waarop de ramingen voor de verkeersintensiteiten zijn gebaseerd, is de uitgebreide versie van het INWEVA-model. Dit model is in een eerder stadium in opdracht van de het ministerie van Verkeer & Waterstaat door Goudappel Coffeng ontwikkeld. Het INWEVA-model is een landsdekkende combinatie van alle regionale verkeersmodellen voor het hoofdwegennet (NRM s); in de uitgebreide versie zijn ook de belangrijkste wegen van het onderliggend wegennet opgenomen en aanvullende gegevens toegevoegd van binnenstedelijke telpunten. Voor de toekomstige ontwikkelingen is uitgegaan van het Global Economy scenario. De verkeersprognoses zijn afgestemd met die voor het Rijkswegennet (Landelijk Model Systeem).

8 Pagina 2 VI-Lucht & Geluid onderscheidt een viertal basissituaties, waarbij een gebruiker: 1. geen gegevens beschikbaar heeft voor het betreffende wegvak; 2. gegevens heeft gebaseerd op verkeerstellingen; 3. gegevens heeft gebaseerd op een verkeersmodel of 4. zowel gegevens heeft afkomstig uit tellingen alsook uit een verkeersmodel. Bij de schatting van de verkeersintensiteiten wordt rekening gehouden met wat een gebruiker al weet. Hoe minder de gebruiker weet, hoe groter de onzekerheidsmarge is die gehanteerd wordt voor de raming van de verkeersintensiteiten. VI-Lucht & Geluid is te downloaden vanaf de website van InfoMil: alsook vanaf de CROW-website Stiller verkeer:

9 Pagina 3 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Wanneer een verantwoordelijke overheid de lokale bijdrage van wegverkeer aan de luchtkwaliteit en/of geluid wil bepalen, heeft zij daarvoor verkeersgegevens nodig. De belangrijkste gegevens zijn het aantal motorvoertuigen, de samenstelling hiervan (het aandeel middelzware en zware vrachtwagens), de verdeling over de dag, avond en nacht en het type weg (inclusief doorstromingskarakteristieken). Er zijn grofweg drie benaderingen om aan zulke gegevens te komen: tellen, modelleren en op grond van een aantal vuistregels inschatten. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 vereist een luchtkwaliteitonderzoek bij ruimtelijke plannen en daarnaast een aantal rapportage- en planverplichtingen voor gemeenten. De Wet geluidhinder vereist een akoestisch onderzoek voor alle wegen, uitgezonderd 30 km/h-wegen en woonerven. Het ministerie van VROM wil met de regelgeving niet direct om onevenredige inspanningen vragen bij de betrokkenen. Vandaar dat het ministerie een instrument heeft laten ontwikkelen dat de inschatting van verkeersintensiteiten ondersteunt. Dit instrument, genaamd VI-Lucht & Geluid, is ontwikkeld door Goudappel Coffeng BV. De voorliggende notitie geeft een korte toelichting op de werking van dit instrument en eveneens een korte verantwoording van de gebruikte methodiek en data. VI-Lucht & Geluid is te downloaden vanaf de website van InfoMil: alsook vanaf de CROW-website Stiller verkeer: De ontwikkeling van VI-Lucht & Geluid werd op een constructieve wijze ondersteund en aangestuurd door een begeleidingsgroep. De deelnemers van deze begeleidingsgroep staan weergeven in bijlage 1. Eveneens staat weergegeven de begeleidingsgroep die destijds betrokken was bij de totstandkoming van VI-Lucht. 1.2 Totstandkoming VI-Lucht & Geluid In 1986 verscheen het VROM-rapport Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidhinder, beter bekend als het Hofstra-rapport. Nu de nieuwe Wet geluidhinder gepubliceerd is in het Staatsblad, lijkt het moment aangebroken voor een actualisatie van dit rapport. Het Hofstra-rapport was een handreiking voor gemeenten om op pragmatische wijze (rekenregels en kengetallen) de vereiste verkeersgegevens te verzamelen. Voor de Wet geluidhinder zijn intensiteiten van verschillende voertuigcategorieën (licht, middelzwaar en zwaar vrachtverkeer) voor verschillende uren van de dag vereist. In de praktijk blijkt vooral het gemiddelde uur van de nachtperiode cruciaal te zijn.

10 Pagina 4 In het voorjaar van 2006 is, aangejaagd door de belangstelling voor luchtkwaliteit, VI-Lucht ontwikkeld (Verkeersintensiteiten voor luchtkwaliteitberekeningen). Dit instrument helpt gemeenten bij het schatten van de verkeersintensiteiten die zij nodig hebben bij de berekeningen voor de luchtkwaliteit. VI-Lucht is gebaseerd op het genoemde Hofstra-rapport. Voor de Wet geluidhinder zijn grotendeels dezelfde cijfers gewenst. Het instrument biedt dan ook een prima uitgangspunt voor de actualisatie van het Hofstra-rapport voor geluid. In overleg met de opdrachtgever is besloten de specifieke berekeningen voor geluid te integreren met de berekeningen voor luchtkwaliteit. De door het Directoraat Generaal Milieubeheer geformuleerde opdracht was: - Maak een instrument waarmee (veelal) gemeenten een goed onderbouwde inschatting van verkeersintensiteit kunnen maken, daar waar zij deze niet op een andere manier kunnen verkrijgen en - Bepaal op een zo gedetailleerd mogelijk niveau de verdeling over de dag, avond en nacht voor de verschillende voertuigcategorieën. Met de beantwoording van deze vragen is er één instrument gekomen waarmee zowel voor luchtkwaliteitberekeningen als voor geluidberekeningen de verkeersgerelateerde invoer gegenereerd kan worden: VI- Lucht & Geluid. Het instrument zal met name gebruikt worden bij een eerste verkenning van een project om snel inzicht te krijgen in de te verwachten verkeersomvang, verkeerssamenstelling en de ontwikkeling in de tijd van deze gegevens. Op deze wijze wordt een disproportionele inspanning voorkomen om bepaalde gegevens te verzamelen 1.3 Leeswijzer Hoofdstuk twee gaat in op de vraag hoe een gebruiker kan werken met VI-Lucht & Geluid. Vervolgens beschrijft hoofdstuk drie de methodiek die gehanteerd wordt om de gebruiker te ondersteunen bij het schatten van de verkeersintensiteit en de samenstelling van het verkeer. Tenslotte geeft hoofdstuk vier nog een overzicht van relevante default waarden die in VI-Lucht & Geluid zijn gehanteerd. De verschillende bijlagen geven voor de belangrijkste kenmerken de achterliggende (verkeers)data weer.

11 Pagina 5 2 Werken met VI-Lucht & Geluid 2.1 Installeren software De laatste versie van VI-Lucht & Lucht kan gedownload worden van de internetsite van InfoMil: alsook vanaf de CROW-website Stiller verkeer: De installatie vindt plaats door het bestand te kopiëren naar de eigen PC en in MS Excel het bestand te openen. Om VI-Lucht & Geluid te kunnen toepassen, moet de PC minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen: Besturingssysteem Windows 2000 of hoger; Beschikbaarheid van MS-Excel, tenminste Excel 2000 en Minimaal benodigd intern werkgeheugen van 128 Mb. 2.2 Starten van de Excel applicatie VI-Lucht & Geluid Start MS Excel en open het bestand (default-naam is VI-Lucht_Geluid.xls). Er komt dan in de regel een melding of de macro s wel of niet ingeschakeld moeten worden. Kies hier altijd voor WEL inschakelen. Vanaf hier kan direct gewerkt worden met VI- Lucht & Geluid. 2.3 Typering van de locatiekenmerken en de wegkenmerken VI-Lucht & Geluid begint met het vaststellen van de locatie en het wegtype. De omgevingsaspecten worden meegenomen door te vragen in welke postcodegebied het desbetreffende wegvak ligt (zie figuur 2.1). Tevens wordt ter nadere identificatie gevraagd naar de straatnaam. Aan het einde van de toepassing worden de resultaten weggeschreven in een apart excel-bestand. Op dat moment wordt de gebruiker gevraagd naar een geschikte bestandsnaam. Vervolgens stelt het instrument enkele vragen met betrekking tot het wegtype. Deze vragen hebben achtereenvolgens betrekking op: éénrichtingsstraat of tweerichtingsstraten; binnen of buiten de bebouwde kom; de aldaar geldige maximum snelheid; het aantal rijstroken; de parkeervoorzieningen en de fietsvoorzieningen.

12 Pagina 6 Daarna geeft VI-lucht & Geluid enkele afbeeldingen weer als voorbeeld van de geselecteerde situatie. Dit helpt de gebruiker om zich een beeld te vormen of de weg waarvoor een raming gemaakt moet worden van de verkeersomvang in realiteit overeenkomt met de te hanteren data zoals opgenomen in VI-Lucht & Geluid. Figuur 2.2 geeft hiervan een voorbeeld. Figuur 2.1: Openingsscherm van VI-Lucht & Geluid

13 Pagina 7 Figuur 2.2: Voorbeeld van vaststelling wegtype 2.4 Soort berekening: luchtkwaliteit of luchtkwaliteit en geluid VI-Lucht & Geluid biedt de mogelijkheid om de benodigde invoer voor respectievelijk luchtkwaliteit- of geluidberekeningen apart te bepalen. Omdat voor geluidberekeningen meer informatie nodig is de verdeling van het verkeer over de dag, avond en nacht betreffen dit meer aanvullende vragen. Indien de gebruiker alleen geïnteresseerd is in verkeersgegevens voor luchtkwaliteitberekeningen, kan hiervoor ook gekozen worden. Er zijn geen specifieke vragen die alleen relevant zijn voor luchtkwaliteit. Als dus gekozen wordt voor geluidberekeningen komen vanzelf ook de relevante vragen voor luchtkwaliteit aan bod. In de hierna volgende beschrijving wordt verondersteld dat de gebruiker gekozen heeft voor luchtkwaliteit- en geluidberekeningen. 2.5 Vaststelling van beschikbare data Op voorhand is moeilijk te voorspellen wat een gebruiker al voor informatie heeft van de desbetreffende locatie. Soms weet de gebruiker nog helemaal niets, maar het is ook denkbaar dat er wel informatie ligt. Dit kan afkomstig zijn van verkeerstellingen of de resultaten van een verkeersmodel. Om te voorkomen dat een gebruiker geconfronteerd

14 Pagina 8 wordt met overbodige vragen onderscheidt VI-Lucht & Geluid een viertal basissituaties, waarbij een gebruiker: 1. geen gegevens beschikbaar heeft voor het betreffende wegvak; 2. gegevens heeft gebaseerd op verkeerstellingen; 3. gegevens heeft gebaseerd op een verkeersmodel of 4. zowel gegevens heeft afkomstig uit tellingen alsook uit een verkeersmodel. Na het kiezen van één van deze situaties wordt de gebruiker naar een volgend scherm geleid waarbij meerdere vragen gesteld worden. Onderaan het scherm worden de (tussen-)resultaten van de ramingen voor de verkeersintensiteiten, aandelen vrachtverkeer en verdeling over de dag uit VI-Lucht & Geluid gepresenteerd Geen telcijfers en geen verkeersmodel Een gebruiker heeft geen aanvullende informatie. VI-Lucht & Geluid raamt dan op basis van de algemene locatiekenmerken en het gekozen wegtype in één keer een verkeersintensiteit en het aandeel vrachtverkeer. Omdat het laatste zeer locatieafhankelijk is, volgt een extra vraag of het wegvak onderdeel is van een route van/naar een bedrijventerrein. Voorts wordt ook gevraagd of de gekozen weg onderdeel vormt van een voorkeurroute voor het vrachtverkeer. Voorbeelden hiervan kunnen gevonden worden in Rotterdam (Kwaliteitsnet Goederenvervoer) en Utrecht. Als één van beide vragen met ja beantwoord wordt, wordt een hoger aandeel vrachtverkeer verondersteld. Verder komen aanvullende vragen aan bod of er in het gebied venstertijden van toepassing zijn, en zo ja, voor welke tijdstippen deze dan van toepassing zijn. Ook wordt er een vraag gesteld over het al of niet aanwezig zijn van een nachtelijk parkeerverbod voor vrachtwagens. Deze laatste vraag is alleen relevant als de voorgaande vragen met betrekking tot route, voorkeurroute en venstertijden ontkennend zijn beantwoord. De beantwoording van deze aanvullende vragen heeft een direct effect op de verdeling van het vrachtverkeer over de dag-, avond- en nachtperiode. Ook wordt nog specifiek gevraagd naar de omvang van het busverkeer. Het gaat hier om het totaal aantal autobussen gedurende 24 uur in beide richtingen. Bedacht moet worden dat in deze situaties VI-Lucht & Geluid veiligheidshalve een hoge raming hanteert voor de omvang van het verkeer. In deze situaties werkt VI- Lucht & Geluid met de 95 percentiel waarden (zie ook tabel 3.9). Indien de gebruiker meer zou willen weten om zo een betrouwbaarder schatting te verkrijgen, dient er geteld te worden of op een andere manier (bijvoorbeeld met behulp van een verkeersmodel) informatie verzameld te worden. Na de voorgaande vragen worden de gebruiker enkele vragen gesteld over de toekomstige situatie. Het maakt immers veel uit of er in de omgeving van de betrokken weg

15 Pagina 9 wel of geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden (zie figuur 2.4). Hierbij maakt VI-Lucht & Geluid onderscheid naar (deel 1): a) nieuwe woningbouwlocaties, voor achtereenvolgens 2010, 2015 en 2020 het aantal woningen en de bijbehorende ontsluiting b) nieuwe bedrijventerreinen, voor achtereenvolgens 2010, 2015 en 2020 het aantal te verwachten arbeidsplaatsen en de bijbehorende ontsluiting c) het toekomstig aantal autobussen. En voorts specifieke vragen over (deel 2): wordt de weg een onderdeel van een route naar/van een bedrijventerrein; wordt de weg onderdeel van een voorkeurroute; ligt de weg in een gebied waarvoor venstertijden gaan gelden; ligt de weg in een gebied waar een nachtelijk parkeerverbod voor vrachtverkeer gaat gelden. Na beantwoording van de voorgaande vragen kan de gebruiker met de knop Uitvoer de resultaten exporteren naar een Excel-bestand Alleen telgegevens beschikbaar In de situatie waarin de gebruiker de beschikking heeft over telgegevens (en geen verkeersmodel), start VI-Lucht & Geluid met vragen om de huidige situatie in beeld te brengen. Van belang is om te realiseren dat er steeds een controle plaatsvindt of de ingevoerde waarden wel overeenstemmen met wat voor de gekozen locatie en wegtype verwacht zou mogen worden. Voor de huidige situatie wordt gevraagd naar (zie ook figuur 2.3): Wanneer de tellingen gehouden zijn (zijn deze van 2000 of ouder dan is het advies om opnieuw te gaan tellen); Welke periode van de werkdag 1 er is geteld; Of het vrachtverkeer apart is geteld. En dan afhankelijk van de voorgaande vragen het verzoek om getelde voertuigen in te vullen. Het is van belang hierbij altijd de waarden in te vullen voor beide richtingen tezamen. 1 Uitgangspunt is dat in de praktijk veelal alleen op werkdagen geteld worden. Is dit niet het geval dus als er cijfers beschikbaar zijn voor een gemiddelde weekdag dan moeten de telcijfers dus uitgesplitst worden naar een gemiddelde werk- en weekenddag.

16 Pagina 10 Figuur 2.3: Scherm voor huidige situatie op basis van telgegevens Aansluitend worden nog de volgende vragen gesteld: is de weg een onderdeel van een route naar/van een bedrijventerrein; is wordt de weg onderdeel van een voorkeurroute; ligt de weg in een gebied waarvoor venstertijden gelden en is er een nachtelijk parkeerverbod voor vrachtwagens. VI-Lucht & Geluid rekent de ingevoerde telcijfers vervolgens zelf om naar gemiddelde etmaalcijfers en intensiteiten per dagdeel. Dit gebeurt op basis van de ingevoerde telperiode, de wegkenmerken en een per gemeente vastgestelde omrekenfactor werkdag/weekdag. Daarna worden aanvullende vragen gesteld over de toekomstige situatie. Het maakt immers veel uit of er in de omgeving van de betrokken weg wel of geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden (zie figuur 2.4). Hierbij maakt VI-Lucht & Geluid onderscheid naar (deel 1): c) nieuwe woningbouwlocaties, voor achtereenvolgens 2010, 2015 en 2020 het aantal woningen en de bijbehorende ontsluiting. d) nieuwe bedrijventerreinen, voor achtereenvolgens 2010, 2015 en 2020 het aantal te verwachten arbeidsplaatsen en de bijbehorende ontsluiting c) het toekomstig aantal autobussen.

17 Pagina 11 Figuur 2.4: Scherm voor de toekomstige situatie waarbij er geen informatie voorhanden is uit een verkeersmodel En voorts specifieke vragen over (deel 2): wordt de weg een onderdeel van een route naar/van een bedrijventerrein; wordt de weg onderdeel van een voorkeurroute; ligt de weg in een gebied waarvoor venstertijden gaan gelden; ligt de weg in een gebied waar een nachtelijk parkeerverbod voor vrachtverkeer gaat gelden. Na de voorgaande vragen kan de gebruiker met de knop Uitvoer de resultaten exporteren naar een Excelbestand Verkeersgegevens beschikbaar afkomstig uit een verkeersmodel In de situatie waarin de gebruiker de beschikking heeft over cijfers uit een verkeersmodel kan hij deze gebruiken. Gegevens uit een verkeersmodel dienen nog wel vaak vertaald te worden naar een waarde die geschikt is voor het werken met een luchtkwaliteitmodel en/of een geluidkwaliteitmodel. VI-Lucht & Geluid ondersteunt de gebruiker bij de vertaling hiervan. Voor de huidige situatie wordt gevraagd naar (deel 1; zie ook figuur 2.5): welk verkeersmodel gebruikt is; wat het basisjaar is (bij het invullen van 1999 of een ouder basisjaar volgt het advies om telcijfers te gebruiken of de situatie te nemen dat er geen informatie voorhanden is ( zie 2.5.1)); welke periode van de dag gemodelleerd is; voor welke periode van de week gemodelleerd is: werkdag of weekdag;

18 Pagina 12 een factor in te vullen om het voorgaande op te hogen naar een etmaalcijfer, voor de ochtendspits en avondspitsperiode geeft VI-Lucht & Geluid een suggestie voor een bepaalde etmaalfactor; op welke wijze het vrachtverkeer gemodelleerd is; de waarden in te vullen zoals deze uit het verkeersmodel komen en specifiek naar de omvang van het busverkeer. Het gaat hier om het totaal aantal autobussen gedurende 24 uur in beide richtingen. Figuur 2.5: Scherm voor huidige situatie op basis van verkeersmodel Aansluitend worden nog de volgende vragen gesteld (deel 2): is de weg een onderdeel van een route naar/van een bedrijventerrein; is de weg onderdeel van een voorkeurroute; ligt de weg in een gebied waarvoor venstertijden gelden en is er een nachtelijk parkeerverbod voor vrachtwagens. Voor de toekomstige situatie volgen dan in feite dezelfde vragen met dien verstande dat aanvullend gevraagd wordt welk prognosejaar het verkeersmodel hanteert. Op basis hiervan en de gemiddelde groei zoals deze voor de specifieke locatie en wegtype in VI-Lucht & Geluid is verondersteld, worden groeifactoren voor de jaren 2010, 2015 en 2020 afgeleid. Na de voorgaande vragen kan de gebruiker met de knop Uitvoer de resultaten exporteren naar een Excelbestand.

19 Pagina Gegevens afkomstig uit verkeerstellingen alsook uit een verkeersmodel Indien de gebruiker voor het betreffende wegvak zowel de beschikking heeft over telcijfers als een verkeersmodel, krijgt deze voor het basisjaar de keuze aangeboden welke van de twee bronnen gebruikt moeten worden. In VI-Lucht & Geluid wordt het gebruik van telcijfers geadviseerd. Voor de prognosesituatie worden altijd de gegevens uit het verkeersmodel gebruikt. De vragen in deze situatie zijn een combinatie van de twee voorgaande situaties. Zie en voor de toelichting op de betreffende vragen. De aanvullende vragen worden uiteraard slechts eenmaal gesteld. 2.6 Uitvoer: uitgangspunten en raming verkeersintensiteiten Na de voorgaande bewerkingen geeft VI-Lucht & Geluid een samenvatting weer van de gehanteerde uitgangspunten, de resultaten van de raming voor de verkeersomvang (uitgedrukt in motorvoertuigen per etmaal, de aandelen van het middelzwaar en zwaar vrachtverkeer en het aandeel busverkeer) en de verdeling over de dag-, avond- en nachtperiode. Alle gegevens worden vervolgens direct weggeschreven naar een exceluitvoerbestand. De intensiteiten uit het uitvoerbestand kunnen handmatig worden overgenomen voor de invoer van het CAR II-model c.q. de invoer voor de Standaardrekenmethode I. Na het opslaan van de resultaten is het mogelijk terug te keren naar VI-Lucht & Geluid en resultaten voor een andere weg te bepalen. Ga hiertoe naar het VI-Lucht & Geluid venster in Excel. U bladert eventueel terug door de invoerschermen om waar nodig uw invoer aan te passen. 2.7 Beveiliging De achterliggende brondata en formules in het instrument zijn afgeschermd en beveiligd middels een wachtwoord. Het doel hiervan is het voorkomen van het doorvoeren van (ongemerkte) wijzigingen in het instrument. Het wachtwoord is bekend bij Info- Mil. 2.8 Helpdesk Voor vragen met betrekking tot het instrument kunt u zich wenden tot de InfoMil Helpdesk via onder contact

20 Pagina 14 3 Verantwoording 3.1 Algemeen Idealiter zou de applicatie VI-Lucht & Geluid een link moeten hebben met een database met alle feitelijke verkeersintensiteiten van het gehele Nederlandse wegennet. Deze gegevens zijn echter niet voorhanden. Dit betekent dat er een andere manier nodig is om te komen tot een raming van de verkeersintensiteit. Om dit te kunnen doen, is het ten eerste vereist een aantal vereenvoudigingen te maken. Ten tweede dienen gegevens gebruikt te worden die de werkelijke situatie zo dicht mogelijk benaderen. In het instrument VI-Lucht & Geluid is dit allemaal samengebracht. Dit hoofdstuk geeft op een beknopte wijze een verantwoording van de gebruikte databronnen en vereenvoudigingen om te komen tot een handzaam instrument om gebruikers te helpen bij het schatten van de benodigde verkeersintensiteiten voor luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen. De aanpak kent een aantal essentiële uitgangspunten. Deze zijn: - Er is al veel bekend. Vaak kan een gemeente reeds beschikken over meetgegevens of over informatie uit een verkeersmodel. Bijvoorbeeld, met het NRM heeft Rijkswaterstaat heel Nederland gemodelleerd, tot ongeveer het detailniveau van gemeentelijke gebiedsontsluitingswegen. - Die meet- of modelgegevens zijn niet altijd 100% adequaat, maar zullen soms na enige bewerking bijdragen tot een zeer goede inschatting van het benodigde cijfer. - Daar waar geen meet- of modelgegevens beschikbaar zijn, is de verkeersintensiteit doorgaans laag. Uitzonderingen doen zich voor bij recente ruimtelijke ingrepen (of binnenkort uit te voeren ruimtelijke plannen). - De situaties èn nooit gemeten/gemodelleerd èn interessant in het kader van luchtkwaliteit of geluid doen zich relatief zelden voor. - Vaak komt de gevraagde inschatting neer op een bewerking van een bestaand cijfer, bijvoorbeeld het bepalen van een voertuigverdeling, of het actualiseren naar de huidige situatie (eventueel toekomst), of het aanpassen na een ruimtelijke ingreep. - Voor het beoordelen van ruimtelijke plannen ten behoeve van luchtkwaliteit en geluidhinder is het noodzakelijk om een toekomstsituatie in te schatten. Het inschatten van de toekomst is methodologisch niet anders dan inschatten van het heden, zij het dat algemene prognoses (groei van bevolking en verkeer bijvoorbeeld) moeten worden toegepast. Kortom, het is belangrijk dat VI-Lucht & Geluid primair uitgaat van reeds bestaande informatie. De eerste vraag luidt dus: wat is er al bekend? Dit is geoperationaliseerd door het onderscheiden van vier basissituaties (zie hiervoor hoofdstuk twee). VI-Lucht & Geluid ondersteunt de gebruiker in ieder van deze basissituaties om te komen tot

21 Pagina 15 verkeersgegevens die geschikt zijn voor luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen. Hierbij is respectievelijk het CAR II-model en de Standaardrekenmethode I als uitgangspunt genomen. De ondersteuning is gebaseerd op: 1. Een aantal kengetallen aangaande de verkeersomvang, samenstelling en verdeling over de dag die afgeleid zijn uit verkeersgegevens voor heel Nederland; 2. Mobiliteitsprognoses voor heel Nederland die rekening houden met de verschillende wegtypes zoals VI-Lucht & Geluid die onderscheidt. 3. Algemene verkeerskundige kennis aangaande het vertalen van partiële informatie over de verkeersomvang en samenstelling naar de benodigde formats voor luchtkwaliteitberekeningen en geluidberekeningen. 4. De filosofie dat als er heel weinig bekend is de raming voor de verkeersgegevens rekening houdt met de onzekerheid waarmee de gehanteerde verkeersgegevens zijn omgeven. 3.2 Bepaling omvang wegverkeer 2 Doel was om voor alle niet-rijkswegen op wegvakniveau een uitspraak te doen over de huidige verkeersomvang en de te verwachten ontwikkeling van het aantal personen- en vrachtauto s Huidige situatie Van belang is om te realiseren dat hoewel er veel verkeerstellingen plaatsvinden, voor de meeste wegvakken er geen tellingen beschikbaar zijn. Dus ook voor het bepalen van de huidige situatie is het noodzakelijk bewerkingen op de verkeerstellingen te doen om uiteindelijk te komen tot een raming van hoeveel wegverkeer er waar rijdt. Voor het jaar 2006 zijn de etmaalverkeersintensiteiten voor alle wegen met uitzondering van het hoofdwegennet bepaald. Hiervoor diende het INWEVA-model als basis. INWEVA betekent inschatten wegvakintensiteiten, een applicatie die gebruikt wordt om intensiteiten op wegvakken te bepalen. Dit model is ontstaan door samenvoeging van alle Nieuw Regionale Modellen (de NRM s). Dit zeer omvangrijke model is het enige landsdekkende verkeersmodel, waarin ook stedelijke hoofdwegen zijn opgenomen. In de dataverzameling is totaal km weg opgenomen, bijna 14% van de totale weglengte (= ). 2 Het hier beschreven verkeersmodel wordt ook gebruikt voor de Saneringstool 2.0. Met dien verstande dat daar voor een groot aantal stedelijke gebieden voor de huidige situatie gebruik gemaakt wordt van de verkeersgegevens uit de eigen gemeentelijke modellen.

22 Pagina 16 Omdat het bestaande INWEVA-model slechts met tellingen op het hoofdwegennet is gekalibreerd, was het nodig om ook op tellingen van het onderliggend wegennet te kalibreren. Deze tellingen zijn beschikbaar vanuit de achterliggende NRM s. Maar deze modellen bevatten niet alle binnenstedelijke wegen. Dit betekent dat de omvang van het verkeer geheel modelmatig bepaald wordt. Om de raming van het verkeersvolume op deze wegen te verbeteren, zijn voor deze wegen telgegevens verzameld. Uiteraard zijn in dit kader niet alle wegen relevant. Het hiervoor gehanteerde criterium stelt dat een weg relevant is als de intensiteit in één richting meer dan voertuigen per dag bedraagt en/of een aandeel van het goederenvervoer van meer dan 10% bedraagt. Voor dergelijke wegen worden, waar beschikbaar, recente telgegevens toegevoegd. Dit is niet voor alle steden gedaan. Steden waarvoor tellingen zijn toegevoegd, zijn: Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Leiden, Alphen, Gouda, Dordrecht, Zwijndrecht Reeuwijk, Nieuwerkerk a/s Ijssel, Zevenhuizen-Moerkapelle, Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar, Velsen Zaanstad, Haarlemmermeer, Lelystad, Almere, Utrecht, Nieuwegein, Ijsselstein, Veenendaal, Houten, Vianen, Zeist, Bunnik, Maarssen, s Gravenhage, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Delft Westland,Pijnacker-Nootdorp, Arnhem, Nijmegen, Westervoort, Doetinchem, Apeldoorn, Scherpenzeel, Ede/Wageningen, Barneveld, Harderwijk, Zutphen, Eindhoven, Helmond, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Best, Breda, Tilburg, Roosendaal, Den Bosch, Vught, Waalre, Valkenswaard, Zundert, Heusden, Oosterhout, Uden, Bergen op Zoom, Haarlem, Hilversum, Amersfoort, Deventer, Zwolle, Venlo, Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond en Maastricht. Deze informatie over de daadwerkelijke verkeersomvang is toegevoegd aan het verkeersnetwerk en leidt er toe dat wat het verkeersmodel raamt meer overeenkomt met wat er op deze wegen werkelijk rijdt. Deze kalibratie heeft apart plaats gevonden voor het vrachtverkeer (opgedeeld naar middelzwaar en zwaar) en het personenautoverkeer. Tenslotte is gebruikmakend van de kalibratie met het model door middel van een toedelingsmethodiek een etmaalintensiteit bepaald voor alle wegen die opgenomen zijn in het verkeersmodel Om een goede spreiding van het verkeer over het netwerk te waarborgen is de toedelingsmethodiek van Burrell gebruikt. Deze methodiek voegt een stochastische component toe aan de kosten per wegvak. In een iteratief proces wordt het verkeer toegedeeld. Ten opzichte van de alles-of-niets toedelingsmethodiek waarborgt de methode van Burrell dat alle verbindingen in het model verkeer krijgen, met als voordeel dat bij de kalibratie (na toevoegen van de nieuwe telpunten) er meer routes meegenomen worden om het wegverkeer over te verdelen. Aanvullend zijn nog enkele controles uitgevoerd om de eigenaardigheden van het verkeersmodel c.q. rare uitschieters in de basisgegevens er uit te filteren. Deze acties betroffen: - Filtering: er is een ondergrens gehanteerd van 10 motorvoertuigen per etmaal; dit bleek voldoende om de ruis eruit te halen. Wegvakken met een lagere intensiteit zijn niet meegenomen bij het bepalen van de cijfers;

De betekenis van robuustheid

De betekenis van robuustheid Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. De betekenis van robuustheid Robuustheid in kosten-batenanalyses van weginfrastructuur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Handleiding Monitoring NSL

Handleiding Monitoring NSL Handleiding Monitoring NSL Werkdocument voor overheden bij de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Datum mei 2012 Versie 2012.2 Handleiding Monitoring NSL mei 2012 Colofon

Nadere informatie

Verkeersstudie Koningsven De Diepen

Verkeersstudie Koningsven De Diepen Teunesen Zand en Grint BV Verkeersstudie Koningsven De Diepen Definitief onderzoeksrapport Teunesen Zand en Grint BV Verkeersstudie Koningsven - De Diepen Datum 13 februari 2013 Kenmerk TZG001/Wrd/0005

Nadere informatie

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald?

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald? Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald? Colofon Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS-loket

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Milieu- en kosteneffecten van milieuzonering voor personenauto s

Milieu- en kosteneffecten van milieuzonering voor personenauto s In samenwerking met het Ministerie van VROM en CROW Milieu- en kosteneffecten van milieuzonering voor personenauto s In samenwerking met het Ministerie van VROM en CROW Milieu- en kosteneffecten van milieuzonering

Nadere informatie

Handleiding Monitoring NSL

Handleiding Monitoring NSL Handleiding Monitoring NSL Werkdocument voor overheden bij de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Datum maart 2011 Versie 2011.1 Colofon Titel Subtitel Handleiding

Nadere informatie

Handreiking omgevingslawaai. Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen door agglomeratiegemeenten

Handreiking omgevingslawaai. Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen door agglomeratiegemeenten Handreiking omgevingslawaai Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen door agglomeratiegemeenten Handreiking omgevingslawaai Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten

Nadere informatie

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA)

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) Eindrapport Datum 24 juni 2013 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Provincie Noord-Holland Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Inleiding 5

Nadere informatie

2. ISSN-nummer. 1. Rapportnummer 0920-0592 VK 2004.002. 3. Titel rapport. 4. Auteur(s) FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding. ir T. Dijker ir P.

2. ISSN-nummer. 1. Rapportnummer 0920-0592 VK 2004.002. 3. Titel rapport. 4. Auteur(s) FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding. ir T. Dijker ir P. Document van de Sectie Transport & Planning 1. Rapportnummer VK 2004.002 3. Titel rapport FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding 5. Uitvoerend instituut Technische Universiteit Delft, Afdeling Transport & Planning

Nadere informatie

hier in het klein de titel van de uitgave

hier in het klein de titel van de uitgave Inventarisatie Maatregelen van ter EV-risico s verbetering bij van het vervoer van de gevaarlijke externe veiligheid stoffen hier in het klein de titel van de uitgave 2 3 Inventarisatie van EV-risico s

Nadere informatie

Natuurmonumenten. Verkeerskundige review startnotitie/mer Buitenring Parkstad Limburg. Witteveen+Bos. Leidenlaan 16. postbus 1080. 6201 BB Maastricht

Natuurmonumenten. Verkeerskundige review startnotitie/mer Buitenring Parkstad Limburg. Witteveen+Bos. Leidenlaan 16. postbus 1080. 6201 BB Maastricht Natuurmonumenten Verkeerskundige review startnotitie/mer Buitenring Parkstad Limburg Leidenlaan 16 postbus 1080 6201 BB Maastricht telefoon 043 328 12 22 telefax 043 325 37 99 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Agro en Food Cluster West Brabant

Agro en Food Cluster West Brabant Agro en Food Cluster West Brabant Achtergrondrapport verkeersgegevens PIP projectnr. 162353 revisie 4 25 mei 2010 Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC 's Hertogenbosch datum vrijgave

Nadere informatie

Ontwerp Actieplan luchtkwaliteit 2007-2015

Ontwerp Actieplan luchtkwaliteit 2007-2015 Ontwerp Actieplan luchtkwaliteit 2007-2015 Gemeente Leidschendam-Voorburg Ontwerp-actieplan luchtkwaliteit 2007-2015 gemeente Leidschendam-Voorburg Ontwerp Actieplan luchtkwaliteit 2007-2015 Gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Feitenrapport Opdrachtgever: RekenkamerCommissie Haarlemmermeer ECORYS Nederland BV Koen Vervoort Bart Witmond Rotterdam, 23

Nadere informatie

onitorings- apportage Monitoringsrapportage NSL 2013 Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

onitorings- apportage Monitoringsrapportage NSL 2013 Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit onitorings- Monitoringsrapportage NSL 2013 apportage Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Monitoringsrapportage NSL 2013 Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

MNP Rapport 500076004/2006

MNP Rapport 500076004/2006 MNP Rapport 500076004/2006 Algemene emissiefactoren wegverkeer voor luchtkwaliteitsberekeningen Methodebeschrijving G.P. Geilenkirchen Contact: G.P. Geilenkirchen Team Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit

Nadere informatie

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio

Nadere informatie

Luchttoets: een instrument ter bepaling van de luchtkwaliteit langs alle Vlaamse wegen

Luchttoets: een instrument ter bepaling van de luchtkwaliteit langs alle Vlaamse wegen Luchttoets: een instrument ter bepaling van de luchtkwaliteit langs alle Vlaamse wegen Wim Korver Goudappel Coffeng wkorver@goudappel.nl Filip Lefebre Vlaams Instituut Technologisch Onderzoek (VITO) Filip.lefebre@vito.be

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsevaluaties van routekeuze

Verkeersveiligheidsevaluaties van routekeuze Verkeersveiligheidsevaluaties van routekeuze Ir. A. Dijkstra & ir. J. Drolenga R-2006-19 Verkeersveiligheidsevaluaties van routekeuze Bouwstenen voor een methode gebaseerd op het gebruik van microsimulatiemodellen

Nadere informatie

Nulmeting van het NSL monitoringsprogramma

Nulmeting van het NSL monitoringsprogramma Rapport 680712001/2010 J. Wesseling R. Beijk Nulmeting van het NSL monitoringsprogramma Analyse van de uitgangssituatie van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit RIVM Rapport 680712001/2010

Nadere informatie

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kees Zandvliet Met medewerking van: René Blanken Hassel Kroes Peter van Nes

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Rijksiituut voor Volksgezondheid en Miliéu Ministerie van Volksgezondheid, rien Sport i

Rijksiituut voor Volksgezondheid en Miliéu Ministerie van Volksgezondheid, rien Sport i Rijksiituut voor Volksgezondheid en Miliéu Ministerie van Volksgezondheid, rien Sport i Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Monitoringsrapportage

Nadere informatie

Audiovisuele verslaglegging van vertegenwoordigende organen

Audiovisuele verslaglegging van vertegenwoordigende organen Audiovisuele verslaglegging van vertegenwoordigende organen In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Project: 2007.050 Publicatienummer: 2007.050-0717 Datum: Utrecht, 10

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 BASISGEGEVENS KINDEROPVANG - eindrapport - dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom dr. M. Gemmeke Amsterdam, september 2007 Regioplan publicatienr. 1501 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012

Nadere informatie

Huishoudens met risicovolle schulden

Huishoudens met risicovolle schulden Huishoudens met risicovolle schulden Tilburg, februari 2007 ir. Tris Serail dr. ir. Marijke von Bergh Uitgever: IVA Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-4668466, telefax: 013-4668477

Nadere informatie

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS VROUWEN IN DE TOP Opdrachtgever Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Olivier Tanis Kees Zandvliet Rotterdam, 15 februari 2012 NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

Nadere informatie

Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion

Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion Beleidsstudies Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion G. Renes

Nadere informatie