VI-Lucht & Geluid Een instrument voor het ramen van verkeersintensiteiten ten behoeve van luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VI-Lucht & Geluid Een instrument voor het ramen van verkeersintensiteiten ten behoeve van luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen"

Transcriptie

1 Ministerie VROM/DGM VI-Lucht & Geluid Een instrument voor het ramen van verkeersintensiteiten ten behoeve van luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen Eindrapport

2 Ministerie VROM/DGM VI-Lucht & Geluid Een instrument voor het ramen van verkeersintensiteiten ten behoeve van luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen Eindrapport

3 Datum 29 juni 2007 Kenmerk VRO018 Eerste versie 18 mei 2007

4 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Ministerie VROM/DGM Titel rapport VI-Lucht & Geluid : een instrument voor het ramen van verkeersintensiteiten ten behoeve van luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen Kenmerk VRO018 Datum publicatie 29 juni 2007 Projectteam opdrachtgever(s) ir. L. Jacobs Projectteam Goudappel Coffeng drs. W. Korver en ir. E. Jägers Projectomschrijving Een software-instrument om zelfstandig verkeersintensiteiten en aandelen vrachtverkeer te ramen die vereist zijn als invoer voor luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen Trefwoorden verkeersintensiteiten, luchtkwaliteit, vrachtverkeer, CAR II, geluid en Standaardrekenmethode I

5 Inhoud Pagina Samenvatting 1 1 Inleiding Achtergrond Totstandkoming VI-Lucht & Geluid Leeswijzer 4 2 Werken met VI-Lucht & Geluid Installeren software Starten van de Excel applicatie VI-Lucht & Geluid Typering van de locatiekenmerken en de wegkenmerken Soort berekening: luchtkwaliteit of luchtkwaliteit en geluid Vaststelling van beschikbare data Geen telcijfers en geen verkeersmodel Alleen telgegevens beschikbaar Verkeersgegevens beschikbaar afkomstig uit een verkeersmodel Gegevens afkomstig uit verkeerstellingen alsook uit een verkeersmodel Uitvoer: uitgangspunten en raming verkeersintensiteiten Beveiliging Helpdesk 13 3 Verantwoording Algemeen Bepaling omvang wegverkeer Huidige situatie Toekomstige situatie Verdeling over de dag, avond en nacht (voor geluidberekeningen) Huidige situatie Toekomstige situatie Van werkdag naar weekdag Inperking tot acht wegtypes Verstedelijkingsgraad en wegtype bepalen verkeersintensiteit Omgaan met onzekerheid Actualisatie 30 4 Defaultwaarden Inleiding Defaultwaarden per databron Bepaling stedelijkheidsgraad Eénrichtingsstraat Geen telcijfers en geen verkeersmodel 32

6 4.2.4 Alleen telgegevens beschikbaar Verkeersgegevens beschikbaar afkomstig uit een verkeersmodel Gegevens afkomstig uit verkeerstellingen alsook uit een verkeersmodel Prognose Capaciteit Vragen m.b.t. verdeling over dagdelen en voertuigsoorten Wegvak onderdeel route van/naar bedrijventerrein Wegvak onderdeel voorkeurroute vrachtverkeer Venstertijden Nachtelijk parkeerverbod vrachtverkeer Relevantie van factoren: een gevoeligheidsanalyse geluidberekeningen 37 Bijlage 1: Samenstelling begeleidingsgroep 38 Bijlage 2 Weekdagfactoren Personenauto (PA) en Vrachtauto (VA) per gemeente 39 Bijlage 3: Intensiteiten 2006, 2010 en Bijlage 4: Aandeel middelzwaar en zwaar vrachtverkeer 47 Bijlage 5: Etmaalfactoren Hofstra 48 Bijlage 6: Verdeling over de dag, avond en nacht 49 Bijlage 7: Etmaalfactoren 2006 op basis van enkele tellingen 50 Bijlage 8: Overzicht gemiddelde intensiteiten 51

7 Pagina 1 Samenvatting VI-Lucht & Geluid: een instrument voor het ramen van verkeersintensiteiten ten behoeve van luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen VI-Lucht & Geluid is een Excel-applicatie die een gebruiker ondersteunt in het bepalen van de verkeersintensiteiten en aandelen vrachtverkeer voor niet-rijkswegen. Deze gegevens dienen als invoer bij luchtkwaliteitberekeningen, bijvoorbeeld met behulp van CAR II, of als invoer voor geluidberekeningen, bijvoorbeeld met de Standaardrekenmethode I. VI-Lucht & Geluid levert voor een bepaald wegvak als output op: voor de huidige situatie: o een gemiddelde verkeersintensiteit uitgedrukt in motorvoertuigen per etmaal; o het aandeel en omvang van het personenautoverkeer en het middelzwaar en zwaar vrachtverkeer; o de verdeling van de voornoemde drie categorieën over de dag-, avonden nachtperiode en o het aandeel en omvang van het autobusverkeer. dezelfde data voor de toekomstige jaren 2010, 2015 en Uitgangspunt is dat de applicatie een gebruiker ondersteunt om met behulp van aan aantal vragen zelfstandig een schatting te maken van de te verwachten verkeersintensiteit, het aandeel vrachtverkeer en de verdeling over de dag voor een bepaald wegvak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van data van een verkeersmodel voor heel Nederland dat circa wegvakken bevat. Op basis hiervan zijn voor verschillende wegtypen en verstedelijkingsgraden gemiddelde verkeersintensiteiten plus hun spreiding gegenereerd. Uit de basisdata zijn ook de aandelen voor de dag, avond en nacht afgeleid. Het verkeersmodel waarop de ramingen voor de verkeersintensiteiten zijn gebaseerd, is de uitgebreide versie van het INWEVA-model. Dit model is in een eerder stadium in opdracht van de het ministerie van Verkeer & Waterstaat door Goudappel Coffeng ontwikkeld. Het INWEVA-model is een landsdekkende combinatie van alle regionale verkeersmodellen voor het hoofdwegennet (NRM s); in de uitgebreide versie zijn ook de belangrijkste wegen van het onderliggend wegennet opgenomen en aanvullende gegevens toegevoegd van binnenstedelijke telpunten. Voor de toekomstige ontwikkelingen is uitgegaan van het Global Economy scenario. De verkeersprognoses zijn afgestemd met die voor het Rijkswegennet (Landelijk Model Systeem).

8 Pagina 2 VI-Lucht & Geluid onderscheidt een viertal basissituaties, waarbij een gebruiker: 1. geen gegevens beschikbaar heeft voor het betreffende wegvak; 2. gegevens heeft gebaseerd op verkeerstellingen; 3. gegevens heeft gebaseerd op een verkeersmodel of 4. zowel gegevens heeft afkomstig uit tellingen alsook uit een verkeersmodel. Bij de schatting van de verkeersintensiteiten wordt rekening gehouden met wat een gebruiker al weet. Hoe minder de gebruiker weet, hoe groter de onzekerheidsmarge is die gehanteerd wordt voor de raming van de verkeersintensiteiten. VI-Lucht & Geluid is te downloaden vanaf de website van InfoMil: alsook vanaf de CROW-website Stiller verkeer:

9 Pagina 3 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Wanneer een verantwoordelijke overheid de lokale bijdrage van wegverkeer aan de luchtkwaliteit en/of geluid wil bepalen, heeft zij daarvoor verkeersgegevens nodig. De belangrijkste gegevens zijn het aantal motorvoertuigen, de samenstelling hiervan (het aandeel middelzware en zware vrachtwagens), de verdeling over de dag, avond en nacht en het type weg (inclusief doorstromingskarakteristieken). Er zijn grofweg drie benaderingen om aan zulke gegevens te komen: tellen, modelleren en op grond van een aantal vuistregels inschatten. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 vereist een luchtkwaliteitonderzoek bij ruimtelijke plannen en daarnaast een aantal rapportage- en planverplichtingen voor gemeenten. De Wet geluidhinder vereist een akoestisch onderzoek voor alle wegen, uitgezonderd 30 km/h-wegen en woonerven. Het ministerie van VROM wil met de regelgeving niet direct om onevenredige inspanningen vragen bij de betrokkenen. Vandaar dat het ministerie een instrument heeft laten ontwikkelen dat de inschatting van verkeersintensiteiten ondersteunt. Dit instrument, genaamd VI-Lucht & Geluid, is ontwikkeld door Goudappel Coffeng BV. De voorliggende notitie geeft een korte toelichting op de werking van dit instrument en eveneens een korte verantwoording van de gebruikte methodiek en data. VI-Lucht & Geluid is te downloaden vanaf de website van InfoMil: alsook vanaf de CROW-website Stiller verkeer: De ontwikkeling van VI-Lucht & Geluid werd op een constructieve wijze ondersteund en aangestuurd door een begeleidingsgroep. De deelnemers van deze begeleidingsgroep staan weergeven in bijlage 1. Eveneens staat weergegeven de begeleidingsgroep die destijds betrokken was bij de totstandkoming van VI-Lucht. 1.2 Totstandkoming VI-Lucht & Geluid In 1986 verscheen het VROM-rapport Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidhinder, beter bekend als het Hofstra-rapport. Nu de nieuwe Wet geluidhinder gepubliceerd is in het Staatsblad, lijkt het moment aangebroken voor een actualisatie van dit rapport. Het Hofstra-rapport was een handreiking voor gemeenten om op pragmatische wijze (rekenregels en kengetallen) de vereiste verkeersgegevens te verzamelen. Voor de Wet geluidhinder zijn intensiteiten van verschillende voertuigcategorieën (licht, middelzwaar en zwaar vrachtverkeer) voor verschillende uren van de dag vereist. In de praktijk blijkt vooral het gemiddelde uur van de nachtperiode cruciaal te zijn.

10 Pagina 4 In het voorjaar van 2006 is, aangejaagd door de belangstelling voor luchtkwaliteit, VI-Lucht ontwikkeld (Verkeersintensiteiten voor luchtkwaliteitberekeningen). Dit instrument helpt gemeenten bij het schatten van de verkeersintensiteiten die zij nodig hebben bij de berekeningen voor de luchtkwaliteit. VI-Lucht is gebaseerd op het genoemde Hofstra-rapport. Voor de Wet geluidhinder zijn grotendeels dezelfde cijfers gewenst. Het instrument biedt dan ook een prima uitgangspunt voor de actualisatie van het Hofstra-rapport voor geluid. In overleg met de opdrachtgever is besloten de specifieke berekeningen voor geluid te integreren met de berekeningen voor luchtkwaliteit. De door het Directoraat Generaal Milieubeheer geformuleerde opdracht was: - Maak een instrument waarmee (veelal) gemeenten een goed onderbouwde inschatting van verkeersintensiteit kunnen maken, daar waar zij deze niet op een andere manier kunnen verkrijgen en - Bepaal op een zo gedetailleerd mogelijk niveau de verdeling over de dag, avond en nacht voor de verschillende voertuigcategorieën. Met de beantwoording van deze vragen is er één instrument gekomen waarmee zowel voor luchtkwaliteitberekeningen als voor geluidberekeningen de verkeersgerelateerde invoer gegenereerd kan worden: VI- Lucht & Geluid. Het instrument zal met name gebruikt worden bij een eerste verkenning van een project om snel inzicht te krijgen in de te verwachten verkeersomvang, verkeerssamenstelling en de ontwikkeling in de tijd van deze gegevens. Op deze wijze wordt een disproportionele inspanning voorkomen om bepaalde gegevens te verzamelen 1.3 Leeswijzer Hoofdstuk twee gaat in op de vraag hoe een gebruiker kan werken met VI-Lucht & Geluid. Vervolgens beschrijft hoofdstuk drie de methodiek die gehanteerd wordt om de gebruiker te ondersteunen bij het schatten van de verkeersintensiteit en de samenstelling van het verkeer. Tenslotte geeft hoofdstuk vier nog een overzicht van relevante default waarden die in VI-Lucht & Geluid zijn gehanteerd. De verschillende bijlagen geven voor de belangrijkste kenmerken de achterliggende (verkeers)data weer.

11 Pagina 5 2 Werken met VI-Lucht & Geluid 2.1 Installeren software De laatste versie van VI-Lucht & Lucht kan gedownload worden van de internetsite van InfoMil: alsook vanaf de CROW-website Stiller verkeer: De installatie vindt plaats door het bestand te kopiëren naar de eigen PC en in MS Excel het bestand te openen. Om VI-Lucht & Geluid te kunnen toepassen, moet de PC minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen: Besturingssysteem Windows 2000 of hoger; Beschikbaarheid van MS-Excel, tenminste Excel 2000 en Minimaal benodigd intern werkgeheugen van 128 Mb. 2.2 Starten van de Excel applicatie VI-Lucht & Geluid Start MS Excel en open het bestand (default-naam is VI-Lucht_Geluid.xls). Er komt dan in de regel een melding of de macro s wel of niet ingeschakeld moeten worden. Kies hier altijd voor WEL inschakelen. Vanaf hier kan direct gewerkt worden met VI- Lucht & Geluid. 2.3 Typering van de locatiekenmerken en de wegkenmerken VI-Lucht & Geluid begint met het vaststellen van de locatie en het wegtype. De omgevingsaspecten worden meegenomen door te vragen in welke postcodegebied het desbetreffende wegvak ligt (zie figuur 2.1). Tevens wordt ter nadere identificatie gevraagd naar de straatnaam. Aan het einde van de toepassing worden de resultaten weggeschreven in een apart excel-bestand. Op dat moment wordt de gebruiker gevraagd naar een geschikte bestandsnaam. Vervolgens stelt het instrument enkele vragen met betrekking tot het wegtype. Deze vragen hebben achtereenvolgens betrekking op: éénrichtingsstraat of tweerichtingsstraten; binnen of buiten de bebouwde kom; de aldaar geldige maximum snelheid; het aantal rijstroken; de parkeervoorzieningen en de fietsvoorzieningen.

12 Pagina 6 Daarna geeft VI-lucht & Geluid enkele afbeeldingen weer als voorbeeld van de geselecteerde situatie. Dit helpt de gebruiker om zich een beeld te vormen of de weg waarvoor een raming gemaakt moet worden van de verkeersomvang in realiteit overeenkomt met de te hanteren data zoals opgenomen in VI-Lucht & Geluid. Figuur 2.2 geeft hiervan een voorbeeld. Figuur 2.1: Openingsscherm van VI-Lucht & Geluid

13 Pagina 7 Figuur 2.2: Voorbeeld van vaststelling wegtype 2.4 Soort berekening: luchtkwaliteit of luchtkwaliteit en geluid VI-Lucht & Geluid biedt de mogelijkheid om de benodigde invoer voor respectievelijk luchtkwaliteit- of geluidberekeningen apart te bepalen. Omdat voor geluidberekeningen meer informatie nodig is de verdeling van het verkeer over de dag, avond en nacht betreffen dit meer aanvullende vragen. Indien de gebruiker alleen geïnteresseerd is in verkeersgegevens voor luchtkwaliteitberekeningen, kan hiervoor ook gekozen worden. Er zijn geen specifieke vragen die alleen relevant zijn voor luchtkwaliteit. Als dus gekozen wordt voor geluidberekeningen komen vanzelf ook de relevante vragen voor luchtkwaliteit aan bod. In de hierna volgende beschrijving wordt verondersteld dat de gebruiker gekozen heeft voor luchtkwaliteit- en geluidberekeningen. 2.5 Vaststelling van beschikbare data Op voorhand is moeilijk te voorspellen wat een gebruiker al voor informatie heeft van de desbetreffende locatie. Soms weet de gebruiker nog helemaal niets, maar het is ook denkbaar dat er wel informatie ligt. Dit kan afkomstig zijn van verkeerstellingen of de resultaten van een verkeersmodel. Om te voorkomen dat een gebruiker geconfronteerd

14 Pagina 8 wordt met overbodige vragen onderscheidt VI-Lucht & Geluid een viertal basissituaties, waarbij een gebruiker: 1. geen gegevens beschikbaar heeft voor het betreffende wegvak; 2. gegevens heeft gebaseerd op verkeerstellingen; 3. gegevens heeft gebaseerd op een verkeersmodel of 4. zowel gegevens heeft afkomstig uit tellingen alsook uit een verkeersmodel. Na het kiezen van één van deze situaties wordt de gebruiker naar een volgend scherm geleid waarbij meerdere vragen gesteld worden. Onderaan het scherm worden de (tussen-)resultaten van de ramingen voor de verkeersintensiteiten, aandelen vrachtverkeer en verdeling over de dag uit VI-Lucht & Geluid gepresenteerd Geen telcijfers en geen verkeersmodel Een gebruiker heeft geen aanvullende informatie. VI-Lucht & Geluid raamt dan op basis van de algemene locatiekenmerken en het gekozen wegtype in één keer een verkeersintensiteit en het aandeel vrachtverkeer. Omdat het laatste zeer locatieafhankelijk is, volgt een extra vraag of het wegvak onderdeel is van een route van/naar een bedrijventerrein. Voorts wordt ook gevraagd of de gekozen weg onderdeel vormt van een voorkeurroute voor het vrachtverkeer. Voorbeelden hiervan kunnen gevonden worden in Rotterdam (Kwaliteitsnet Goederenvervoer) en Utrecht. Als één van beide vragen met ja beantwoord wordt, wordt een hoger aandeel vrachtverkeer verondersteld. Verder komen aanvullende vragen aan bod of er in het gebied venstertijden van toepassing zijn, en zo ja, voor welke tijdstippen deze dan van toepassing zijn. Ook wordt er een vraag gesteld over het al of niet aanwezig zijn van een nachtelijk parkeerverbod voor vrachtwagens. Deze laatste vraag is alleen relevant als de voorgaande vragen met betrekking tot route, voorkeurroute en venstertijden ontkennend zijn beantwoord. De beantwoording van deze aanvullende vragen heeft een direct effect op de verdeling van het vrachtverkeer over de dag-, avond- en nachtperiode. Ook wordt nog specifiek gevraagd naar de omvang van het busverkeer. Het gaat hier om het totaal aantal autobussen gedurende 24 uur in beide richtingen. Bedacht moet worden dat in deze situaties VI-Lucht & Geluid veiligheidshalve een hoge raming hanteert voor de omvang van het verkeer. In deze situaties werkt VI- Lucht & Geluid met de 95 percentiel waarden (zie ook tabel 3.9). Indien de gebruiker meer zou willen weten om zo een betrouwbaarder schatting te verkrijgen, dient er geteld te worden of op een andere manier (bijvoorbeeld met behulp van een verkeersmodel) informatie verzameld te worden. Na de voorgaande vragen worden de gebruiker enkele vragen gesteld over de toekomstige situatie. Het maakt immers veel uit of er in de omgeving van de betrokken weg

15 Pagina 9 wel of geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden (zie figuur 2.4). Hierbij maakt VI-Lucht & Geluid onderscheid naar (deel 1): a) nieuwe woningbouwlocaties, voor achtereenvolgens 2010, 2015 en 2020 het aantal woningen en de bijbehorende ontsluiting b) nieuwe bedrijventerreinen, voor achtereenvolgens 2010, 2015 en 2020 het aantal te verwachten arbeidsplaatsen en de bijbehorende ontsluiting c) het toekomstig aantal autobussen. En voorts specifieke vragen over (deel 2): wordt de weg een onderdeel van een route naar/van een bedrijventerrein; wordt de weg onderdeel van een voorkeurroute; ligt de weg in een gebied waarvoor venstertijden gaan gelden; ligt de weg in een gebied waar een nachtelijk parkeerverbod voor vrachtverkeer gaat gelden. Na beantwoording van de voorgaande vragen kan de gebruiker met de knop Uitvoer de resultaten exporteren naar een Excel-bestand Alleen telgegevens beschikbaar In de situatie waarin de gebruiker de beschikking heeft over telgegevens (en geen verkeersmodel), start VI-Lucht & Geluid met vragen om de huidige situatie in beeld te brengen. Van belang is om te realiseren dat er steeds een controle plaatsvindt of de ingevoerde waarden wel overeenstemmen met wat voor de gekozen locatie en wegtype verwacht zou mogen worden. Voor de huidige situatie wordt gevraagd naar (zie ook figuur 2.3): Wanneer de tellingen gehouden zijn (zijn deze van 2000 of ouder dan is het advies om opnieuw te gaan tellen); Welke periode van de werkdag 1 er is geteld; Of het vrachtverkeer apart is geteld. En dan afhankelijk van de voorgaande vragen het verzoek om getelde voertuigen in te vullen. Het is van belang hierbij altijd de waarden in te vullen voor beide richtingen tezamen. 1 Uitgangspunt is dat in de praktijk veelal alleen op werkdagen geteld worden. Is dit niet het geval dus als er cijfers beschikbaar zijn voor een gemiddelde weekdag dan moeten de telcijfers dus uitgesplitst worden naar een gemiddelde werk- en weekenddag.

16 Pagina 10 Figuur 2.3: Scherm voor huidige situatie op basis van telgegevens Aansluitend worden nog de volgende vragen gesteld: is de weg een onderdeel van een route naar/van een bedrijventerrein; is wordt de weg onderdeel van een voorkeurroute; ligt de weg in een gebied waarvoor venstertijden gelden en is er een nachtelijk parkeerverbod voor vrachtwagens. VI-Lucht & Geluid rekent de ingevoerde telcijfers vervolgens zelf om naar gemiddelde etmaalcijfers en intensiteiten per dagdeel. Dit gebeurt op basis van de ingevoerde telperiode, de wegkenmerken en een per gemeente vastgestelde omrekenfactor werkdag/weekdag. Daarna worden aanvullende vragen gesteld over de toekomstige situatie. Het maakt immers veel uit of er in de omgeving van de betrokken weg wel of geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden (zie figuur 2.4). Hierbij maakt VI-Lucht & Geluid onderscheid naar (deel 1): c) nieuwe woningbouwlocaties, voor achtereenvolgens 2010, 2015 en 2020 het aantal woningen en de bijbehorende ontsluiting. d) nieuwe bedrijventerreinen, voor achtereenvolgens 2010, 2015 en 2020 het aantal te verwachten arbeidsplaatsen en de bijbehorende ontsluiting c) het toekomstig aantal autobussen.

17 Pagina 11 Figuur 2.4: Scherm voor de toekomstige situatie waarbij er geen informatie voorhanden is uit een verkeersmodel En voorts specifieke vragen over (deel 2): wordt de weg een onderdeel van een route naar/van een bedrijventerrein; wordt de weg onderdeel van een voorkeurroute; ligt de weg in een gebied waarvoor venstertijden gaan gelden; ligt de weg in een gebied waar een nachtelijk parkeerverbod voor vrachtverkeer gaat gelden. Na de voorgaande vragen kan de gebruiker met de knop Uitvoer de resultaten exporteren naar een Excelbestand Verkeersgegevens beschikbaar afkomstig uit een verkeersmodel In de situatie waarin de gebruiker de beschikking heeft over cijfers uit een verkeersmodel kan hij deze gebruiken. Gegevens uit een verkeersmodel dienen nog wel vaak vertaald te worden naar een waarde die geschikt is voor het werken met een luchtkwaliteitmodel en/of een geluidkwaliteitmodel. VI-Lucht & Geluid ondersteunt de gebruiker bij de vertaling hiervan. Voor de huidige situatie wordt gevraagd naar (deel 1; zie ook figuur 2.5): welk verkeersmodel gebruikt is; wat het basisjaar is (bij het invullen van 1999 of een ouder basisjaar volgt het advies om telcijfers te gebruiken of de situatie te nemen dat er geen informatie voorhanden is ( zie 2.5.1)); welke periode van de dag gemodelleerd is; voor welke periode van de week gemodelleerd is: werkdag of weekdag;

18 Pagina 12 een factor in te vullen om het voorgaande op te hogen naar een etmaalcijfer, voor de ochtendspits en avondspitsperiode geeft VI-Lucht & Geluid een suggestie voor een bepaalde etmaalfactor; op welke wijze het vrachtverkeer gemodelleerd is; de waarden in te vullen zoals deze uit het verkeersmodel komen en specifiek naar de omvang van het busverkeer. Het gaat hier om het totaal aantal autobussen gedurende 24 uur in beide richtingen. Figuur 2.5: Scherm voor huidige situatie op basis van verkeersmodel Aansluitend worden nog de volgende vragen gesteld (deel 2): is de weg een onderdeel van een route naar/van een bedrijventerrein; is de weg onderdeel van een voorkeurroute; ligt de weg in een gebied waarvoor venstertijden gelden en is er een nachtelijk parkeerverbod voor vrachtwagens. Voor de toekomstige situatie volgen dan in feite dezelfde vragen met dien verstande dat aanvullend gevraagd wordt welk prognosejaar het verkeersmodel hanteert. Op basis hiervan en de gemiddelde groei zoals deze voor de specifieke locatie en wegtype in VI-Lucht & Geluid is verondersteld, worden groeifactoren voor de jaren 2010, 2015 en 2020 afgeleid. Na de voorgaande vragen kan de gebruiker met de knop Uitvoer de resultaten exporteren naar een Excelbestand.

19 Pagina Gegevens afkomstig uit verkeerstellingen alsook uit een verkeersmodel Indien de gebruiker voor het betreffende wegvak zowel de beschikking heeft over telcijfers als een verkeersmodel, krijgt deze voor het basisjaar de keuze aangeboden welke van de twee bronnen gebruikt moeten worden. In VI-Lucht & Geluid wordt het gebruik van telcijfers geadviseerd. Voor de prognosesituatie worden altijd de gegevens uit het verkeersmodel gebruikt. De vragen in deze situatie zijn een combinatie van de twee voorgaande situaties. Zie en voor de toelichting op de betreffende vragen. De aanvullende vragen worden uiteraard slechts eenmaal gesteld. 2.6 Uitvoer: uitgangspunten en raming verkeersintensiteiten Na de voorgaande bewerkingen geeft VI-Lucht & Geluid een samenvatting weer van de gehanteerde uitgangspunten, de resultaten van de raming voor de verkeersomvang (uitgedrukt in motorvoertuigen per etmaal, de aandelen van het middelzwaar en zwaar vrachtverkeer en het aandeel busverkeer) en de verdeling over de dag-, avond- en nachtperiode. Alle gegevens worden vervolgens direct weggeschreven naar een exceluitvoerbestand. De intensiteiten uit het uitvoerbestand kunnen handmatig worden overgenomen voor de invoer van het CAR II-model c.q. de invoer voor de Standaardrekenmethode I. Na het opslaan van de resultaten is het mogelijk terug te keren naar VI-Lucht & Geluid en resultaten voor een andere weg te bepalen. Ga hiertoe naar het VI-Lucht & Geluid venster in Excel. U bladert eventueel terug door de invoerschermen om waar nodig uw invoer aan te passen. 2.7 Beveiliging De achterliggende brondata en formules in het instrument zijn afgeschermd en beveiligd middels een wachtwoord. Het doel hiervan is het voorkomen van het doorvoeren van (ongemerkte) wijzigingen in het instrument. Het wachtwoord is bekend bij Info- Mil. 2.8 Helpdesk Voor vragen met betrekking tot het instrument kunt u zich wenden tot de InfoMil Helpdesk via onder contact

20 Pagina 14 3 Verantwoording 3.1 Algemeen Idealiter zou de applicatie VI-Lucht & Geluid een link moeten hebben met een database met alle feitelijke verkeersintensiteiten van het gehele Nederlandse wegennet. Deze gegevens zijn echter niet voorhanden. Dit betekent dat er een andere manier nodig is om te komen tot een raming van de verkeersintensiteit. Om dit te kunnen doen, is het ten eerste vereist een aantal vereenvoudigingen te maken. Ten tweede dienen gegevens gebruikt te worden die de werkelijke situatie zo dicht mogelijk benaderen. In het instrument VI-Lucht & Geluid is dit allemaal samengebracht. Dit hoofdstuk geeft op een beknopte wijze een verantwoording van de gebruikte databronnen en vereenvoudigingen om te komen tot een handzaam instrument om gebruikers te helpen bij het schatten van de benodigde verkeersintensiteiten voor luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen. De aanpak kent een aantal essentiële uitgangspunten. Deze zijn: - Er is al veel bekend. Vaak kan een gemeente reeds beschikken over meetgegevens of over informatie uit een verkeersmodel. Bijvoorbeeld, met het NRM heeft Rijkswaterstaat heel Nederland gemodelleerd, tot ongeveer het detailniveau van gemeentelijke gebiedsontsluitingswegen. - Die meet- of modelgegevens zijn niet altijd 100% adequaat, maar zullen soms na enige bewerking bijdragen tot een zeer goede inschatting van het benodigde cijfer. - Daar waar geen meet- of modelgegevens beschikbaar zijn, is de verkeersintensiteit doorgaans laag. Uitzonderingen doen zich voor bij recente ruimtelijke ingrepen (of binnenkort uit te voeren ruimtelijke plannen). - De situaties èn nooit gemeten/gemodelleerd èn interessant in het kader van luchtkwaliteit of geluid doen zich relatief zelden voor. - Vaak komt de gevraagde inschatting neer op een bewerking van een bestaand cijfer, bijvoorbeeld het bepalen van een voertuigverdeling, of het actualiseren naar de huidige situatie (eventueel toekomst), of het aanpassen na een ruimtelijke ingreep. - Voor het beoordelen van ruimtelijke plannen ten behoeve van luchtkwaliteit en geluidhinder is het noodzakelijk om een toekomstsituatie in te schatten. Het inschatten van de toekomst is methodologisch niet anders dan inschatten van het heden, zij het dat algemene prognoses (groei van bevolking en verkeer bijvoorbeeld) moeten worden toegepast. Kortom, het is belangrijk dat VI-Lucht & Geluid primair uitgaat van reeds bestaande informatie. De eerste vraag luidt dus: wat is er al bekend? Dit is geoperationaliseerd door het onderscheiden van vier basissituaties (zie hiervoor hoofdstuk twee). VI-Lucht & Geluid ondersteunt de gebruiker in ieder van deze basissituaties om te komen tot

21 Pagina 15 verkeersgegevens die geschikt zijn voor luchtkwaliteit- en/of geluidberekeningen. Hierbij is respectievelijk het CAR II-model en de Standaardrekenmethode I als uitgangspunt genomen. De ondersteuning is gebaseerd op: 1. Een aantal kengetallen aangaande de verkeersomvang, samenstelling en verdeling over de dag die afgeleid zijn uit verkeersgegevens voor heel Nederland; 2. Mobiliteitsprognoses voor heel Nederland die rekening houden met de verschillende wegtypes zoals VI-Lucht & Geluid die onderscheidt. 3. Algemene verkeerskundige kennis aangaande het vertalen van partiële informatie over de verkeersomvang en samenstelling naar de benodigde formats voor luchtkwaliteitberekeningen en geluidberekeningen. 4. De filosofie dat als er heel weinig bekend is de raming voor de verkeersgegevens rekening houdt met de onzekerheid waarmee de gehanteerde verkeersgegevens zijn omgeven. 3.2 Bepaling omvang wegverkeer 2 Doel was om voor alle niet-rijkswegen op wegvakniveau een uitspraak te doen over de huidige verkeersomvang en de te verwachten ontwikkeling van het aantal personen- en vrachtauto s Huidige situatie Van belang is om te realiseren dat hoewel er veel verkeerstellingen plaatsvinden, voor de meeste wegvakken er geen tellingen beschikbaar zijn. Dus ook voor het bepalen van de huidige situatie is het noodzakelijk bewerkingen op de verkeerstellingen te doen om uiteindelijk te komen tot een raming van hoeveel wegverkeer er waar rijdt. Voor het jaar 2006 zijn de etmaalverkeersintensiteiten voor alle wegen met uitzondering van het hoofdwegennet bepaald. Hiervoor diende het INWEVA-model als basis. INWEVA betekent inschatten wegvakintensiteiten, een applicatie die gebruikt wordt om intensiteiten op wegvakken te bepalen. Dit model is ontstaan door samenvoeging van alle Nieuw Regionale Modellen (de NRM s). Dit zeer omvangrijke model is het enige landsdekkende verkeersmodel, waarin ook stedelijke hoofdwegen zijn opgenomen. In de dataverzameling is totaal km weg opgenomen, bijna 14% van de totale weglengte (= ). 2 Het hier beschreven verkeersmodel wordt ook gebruikt voor de Saneringstool 2.0. Met dien verstande dat daar voor een groot aantal stedelijke gebieden voor de huidige situatie gebruik gemaakt wordt van de verkeersgegevens uit de eigen gemeentelijke modellen.

22 Pagina 16 Omdat het bestaande INWEVA-model slechts met tellingen op het hoofdwegennet is gekalibreerd, was het nodig om ook op tellingen van het onderliggend wegennet te kalibreren. Deze tellingen zijn beschikbaar vanuit de achterliggende NRM s. Maar deze modellen bevatten niet alle binnenstedelijke wegen. Dit betekent dat de omvang van het verkeer geheel modelmatig bepaald wordt. Om de raming van het verkeersvolume op deze wegen te verbeteren, zijn voor deze wegen telgegevens verzameld. Uiteraard zijn in dit kader niet alle wegen relevant. Het hiervoor gehanteerde criterium stelt dat een weg relevant is als de intensiteit in één richting meer dan voertuigen per dag bedraagt en/of een aandeel van het goederenvervoer van meer dan 10% bedraagt. Voor dergelijke wegen worden, waar beschikbaar, recente telgegevens toegevoegd. Dit is niet voor alle steden gedaan. Steden waarvoor tellingen zijn toegevoegd, zijn: Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Leiden, Alphen, Gouda, Dordrecht, Zwijndrecht Reeuwijk, Nieuwerkerk a/s Ijssel, Zevenhuizen-Moerkapelle, Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar, Velsen Zaanstad, Haarlemmermeer, Lelystad, Almere, Utrecht, Nieuwegein, Ijsselstein, Veenendaal, Houten, Vianen, Zeist, Bunnik, Maarssen, s Gravenhage, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Delft Westland,Pijnacker-Nootdorp, Arnhem, Nijmegen, Westervoort, Doetinchem, Apeldoorn, Scherpenzeel, Ede/Wageningen, Barneveld, Harderwijk, Zutphen, Eindhoven, Helmond, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Best, Breda, Tilburg, Roosendaal, Den Bosch, Vught, Waalre, Valkenswaard, Zundert, Heusden, Oosterhout, Uden, Bergen op Zoom, Haarlem, Hilversum, Amersfoort, Deventer, Zwolle, Venlo, Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond en Maastricht. Deze informatie over de daadwerkelijke verkeersomvang is toegevoegd aan het verkeersnetwerk en leidt er toe dat wat het verkeersmodel raamt meer overeenkomt met wat er op deze wegen werkelijk rijdt. Deze kalibratie heeft apart plaats gevonden voor het vrachtverkeer (opgedeeld naar middelzwaar en zwaar) en het personenautoverkeer. Tenslotte is gebruikmakend van de kalibratie met het model door middel van een toedelingsmethodiek een etmaalintensiteit bepaald voor alle wegen die opgenomen zijn in het verkeersmodel Om een goede spreiding van het verkeer over het netwerk te waarborgen is de toedelingsmethodiek van Burrell gebruikt. Deze methodiek voegt een stochastische component toe aan de kosten per wegvak. In een iteratief proces wordt het verkeer toegedeeld. Ten opzichte van de alles-of-niets toedelingsmethodiek waarborgt de methode van Burrell dat alle verbindingen in het model verkeer krijgen, met als voordeel dat bij de kalibratie (na toevoegen van de nieuwe telpunten) er meer routes meegenomen worden om het wegverkeer over te verdelen. Aanvullend zijn nog enkele controles uitgevoerd om de eigenaardigheden van het verkeersmodel c.q. rare uitschieters in de basisgegevens er uit te filteren. Deze acties betroffen: - Filtering: er is een ondergrens gehanteerd van 10 motorvoertuigen per etmaal; dit bleek voldoende om de ruis eruit te halen. Wegvakken met een lagere intensiteit zijn niet meegenomen bij het bepalen van de cijfers;

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum mei 2013 Inhoud 1 Beschrijving gehanteerde verkeersmodel 3 1.1 Het Nederlands

Nadere informatie

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad Oranjewoud Ruimte en Mobiliteit OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie Uitgangspuntennotitie Datum 23 november 2009 OJW100/Gsa/0674 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Oranjewoud Ruimte & Mobiliteit

Nadere informatie

Uitgangspunten Verkeersmodel N34

Uitgangspunten Verkeersmodel N34 N34 provinciale weg gedeelte Witte Paal grens Drenthe Uitgangspunten Verkeersmodel N34 Planstudie ombouw provinciale weg N34 deelplan B wegvak J.C. Kellerlaan Krimweg (N377) naar een veilige regionale

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning Datum 27 februari 2009 KPO002/Bxt/0002 Kenmerk Documentatiepagina

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV)

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Wim Noom (buro) Van : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) Kopie : Arjan de Vries (Synchroon BV) Dossier : AC7968-102-103 Project : Babberspolder-Oost Betreft

Nadere informatie

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Datum 11 oktober 2016 Kenmerk TMU123/Wrd/0920.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Wat is een verkeersmodel? Een verkeersmodel is een model dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersen vervoerstromen. Een verkeersmodel wordt

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen. Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek

Gemeente Haaksbergen. Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Gemeente Haaksbergen Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Gemeente Haaksbergen Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Datum 14 januari 2011 HBG045/Bxt/0504 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk:

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk: Uw kenmerk: Ons nummer: Ska-woningen Stobbegasterpaad-Hasjerdijken-11a Behandeld door: de heer A.G. Faber Telefoon: 0515-489722 het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Bijlagen Computeroutput, SRM

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Beoogde ontwikkeling Binnen het plangebied worden een nieuwe woning mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) is een woning een geluidsgevoelige

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen 16 februari 2015 Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai www.deerns.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 rapportnummer H15.003 Versie: 1 Datum: 10 februari 2015 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht Bijlage 13 bij het Akoestisch onderzoek A2 Maastricht 34051v2 AV2-TP01-RAP-00022 Deel 4 november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Inleiding... 5 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Vastgoedprogramma... 7

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Bogermanschool Houten

Bogermanschool Houten Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Datum 7 december 2011 Kenmerk HTN466\Bxt/6355 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan rapportnummer E16.017 Versie: 3 Datum: 21 november 2016 Status: DEFINITIEF Auteur: Robert

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rapportage Monitoring OWN A4 Delft-Schiedam

Rapportage Monitoring OWN A4 Delft-Schiedam Rapportage Monitoring OWN A4 Delft-Schiedam De verkeersintensiteiten op het onderliggend wegennet in beeld Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Versie 1.1, 22 mei 2017 Definitief Vertrouwelijk Royal HaskoningDHV

Nadere informatie

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk Kuiper Compagnons Delft, 8 december 2006 Versie 1.0 ir. E.R. Hooglander ir. R.

Nadere informatie

: Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen (P.J.M.G. Blanksma) : Actualisatie SRE verkeersmodel

: Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen (P.J.M.G. Blanksma) : Actualisatie SRE verkeersmodel Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 3 december 2012 Agendapunt : Portefeuille Onderwerp Probleemstelling : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend

Gemeente Purmerend. Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend Gemeente Purmerend Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend Gemeente Purmerend Actualisatie akoestisch onderzoek van IJsendijkstraat Purmerend Datum 15 juni 2010 PMD060/Kmc/0600

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het wijzigingsplan Duinweg, Drunen gemeente Heusden Kaarten: Bijlage: behorende bij de computeroutput computeroutput SRM II projectgegevens: RAO01-MLX00001-01A

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o.

Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o. 030-286 00 00 Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu februari 2016 www.utrecht.nl Colofon uitgave Expertise Milieu Milieu en

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Amersfoort HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp. 1/8 Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.nl Samenvatting Door M+P Raadgevende Ingenieurs is een onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Rotterdam HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie NOTITIE Onderwerp Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Project Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Opdrachtgever gemeente Schagen Projectcode SGN18-1 Status Definitief

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel

Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel Door: Rik Froma, onderzoeker verkeer en vervoer bij cluster ruimtelijke ontwikkeling Datum: 29 april 2014 0 Inhoudsopgave GEBRUIKT

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Datum: 23-07-2015 Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts Projectnummer Buro SRO 41.40.02

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.)

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Opdrachtgever:

Nadere informatie

Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark

Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Onderzoek naar de invloed op de luchtkwaliteit Status versie Definitief datum 9 december 2015 projectnummer 95017858

Nadere informatie

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN kenmerk opdrachtnr. uw kenmerk datum AM/IFK/O2010.2449 2010/23999 19 april 2010 onderwerp Geluidsimplicaties aansluiting

Nadere informatie

Figuur 1 Tellocaties verkeerstellingen

Figuur 1 Tellocaties verkeerstellingen MEMO Aan Gemeente Landerd Van Advin vestiging Oss Onderwerp Verkeersaspecten centrumplan Schaijk Datum 15 april 2016 Projectnummer INF1423700 Versie D Aanleiding De gemeente Landerd heeft het Centrumplan

Nadere informatie

Scholencomplex Missiehuis Hoorn

Scholencomplex Missiehuis Hoorn De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit Datum

Nadere informatie

Verkeersanalyse PHS Boxtel Samenvatting

Verkeersanalyse PHS Boxtel Samenvatting Verkeersanalyse PHS Boxtel 2012 Samenvatting 0. Aanleiding In juni 2010 heeft het kabinet ingestemd met de voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). PHS gaat uit van een intensivering van

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste. Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC

Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste. Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC KuiperCompagnons Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap B.V. Afdeling geluid/js werknummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woningbouw- ontwikkeling 't Schouw te Watergang

Akoestisch onderzoek woningbouw- ontwikkeling 't Schouw te Watergang Gemeente Waterland Akoestisch onderzoek woningbouw- ontwikkeling 't Schouw te Watergang www.goudappel.nl Gemeente Waterland Akoestisch onderzoek woning- bouwontwikkeling ontwikkeling 't Schouw te Watergang

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK MER Waterfront Documentatie Verkeersprognoses projectnr. 202094 revisie 01 22 september 2009 Opdrachtgever Gemeente Harderwijk Postbus 149 3840 AC HARDERWIJK datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring

Nadere informatie

Allereerst zal ingegaan worden op de huidige verkeersintensiteit. Daarna wordt de verkeersgeneratie van het initiatief gegegeven.

Allereerst zal ingegaan worden op de huidige verkeersintensiteit. Daarna wordt de verkeersgeneratie van het initiatief gegegeven. Memo Verkeersintensiteiten en verkeersgeneratie bij visie stadsentree Boekhorstlaan Aan: Mark Lorist / Martijn Koppert Van: Maarten Bosman / Mette Corsel Datum: 6 september 2015 1. Inleiding Een initiatiefnemer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Eefde, Traverse. Gemeente Lochem. Datum: 12 april 2013 Projectnummer:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Eefde, Traverse. Gemeente Lochem. Datum: 12 april 2013 Projectnummer: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Eefde, Traverse Gemeente Lochem Datum: 12 april 2013 Projectnummer: 130165 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur: Johan van

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Bestemmingsplan Midden-Noord - Oss - 2012 Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Ontwerp Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren rapportnummer L13.025 Versie: 1 Datum: 21 november 2013 Status: DEFINITIEF Auteur: Rikkert

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Leidse Ring Noord. Informatieavond Verkeer / Lucht / Geluid

Leidse Ring Noord. Informatieavond Verkeer / Lucht / Geluid Leidse Ring Noord Informatieavond Verkeer / Lucht / Geluid 16 en 17 november 2015 Programma Welkom Harry Devilee / Projectleider Verkeer Thomas Dijker / Verkeersbeleid (Bastiaan Possel / Goudappel Coffeng)

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon Directoraat-Generaal Wonen Directie Strategie Kennisontwikkeling Rijnstraat 8 Postbus 30941 Voorzitter van de Tweede Kamer 2500 GX Den Haag der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus 20018 2500 EA

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Memo Aan: Provincie Limburg \ Gemeente Roermond Van: R.P.C. Scheringa Datum: 17 juni 2016 Kopie: - Ons kenmerk: N002_T&P_AB6213-053-133 Classificatie: Project gerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Transport

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Datum: 23 april 13 Opdrachtgever: PACT 3D ontwerp en bim-management

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 1 december 2008 Algemeen Op 15 november 2007 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn in de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Opsteller Goudappel Coffeng 11 juni 2010 Projectbureau A2-Maastricht Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht Auteur:

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Datum 7 juli 2005 EHV085/Bkj/0732 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Eindhoven Titel

Nadere informatie

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Actualiseren Regionale Verkeersmilieukaart Technische rapportage

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Actualiseren Regionale Verkeersmilieukaart Technische rapportage Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Actualiseren Regionale Verkeersmilieukaart Technische rapportage Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Actualiseren Regionale Verkeersmilieukaart Technische rapportage

Nadere informatie

Verkeersgegevens Recreatieverdeelweg 3e fase: technische specificatie

Verkeersgegevens Recreatieverdeelweg 3e fase: technische specificatie Memo Aan: C.H. Steur (Provincie Zeeland) Van: William van Genugten Datum: 20 februari 2017 Kopie: L.C. van Sluijs (Provincie Zeeland) Ons kenmerk: N003_T&P_BE5806-103-100 Classificatie: Vertrouwelijk HaskoningDHV

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Beoordeling verkeersstudie Oranjewoud voor Herontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam

Beoordeling verkeersstudie Oranjewoud voor Herontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam Beoordeling verkeersstudie Oranjewoud voor Herontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam Auteur: ir. J. Pranger Revisie 1: 29 juli 2011 1. Verkeersgeneratie van het project De verkeersgeneratie als gevolg van

Nadere informatie

Verplaatsing en uitbreiding Albert Heijn supermarkt Bennebroek. Quick scan -effecten op geluidshinder en luchtkwaliteit

Verplaatsing en uitbreiding Albert Heijn supermarkt Bennebroek. Quick scan -effecten op geluidshinder en luchtkwaliteit Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Kloosterstraat te Stevensbeek

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Kloosterstraat te Stevensbeek Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Kloosterstraat te Stevensbeek Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai op basis van de Wet geluidhinder voor de bouw van woon-werkwoningen aan de Kloosterstraat te Stevensbeek.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder twee woningen aan de Gelriaweg 4 te Epe.

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder twee woningen aan de Gelriaweg 4 te Epe. Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder twee woningen aan de Gelriaweg 4 te Epe. Rapportnummer: SRO.11.01 Datum: 22 maart 2011 Opdrachtgever: buro SRO, drs. M. Geerts Adviesbureau Weel Ing. C.M. Weel Van

Nadere informatie

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd:

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd: Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Verklaringsmethodiek KiM bereikbaarheid hoofdwegennet

Verklaringsmethodiek KiM bereikbaarheid hoofdwegennet Verklaringsmethodiek KiM bereikbaarheid hoofdwegennet Han van der Loop, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Workshop KiM en RWS/WVL/NM Den Haag, 4 augustus 2015 Inhoud Vraagstelling Beschikbare gegevens

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B

Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B Notitie Concept Contactpersoon ing. Arjo van den Berg Datum 30 september 2013 Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B 1 Inleiding De gemeente Kaag en Braassem is voornemens

Nadere informatie