Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten"

Transcriptie

1

2 Pagina 2 limieten zijn er immers niet voor niets. Zo blijft van de ruim km autosnelweg en autoweg, ruim km over waar een snelheidsverhoging is toegepast. Dit zijn vooral autosnelwegen buiten de Randstad. Verplaatsingen en kilometers Niet verrassend is dat vooral de lange ritten het meeste profiteren van de maatregel. Vooral buiten de Randstad gaan mensen andere afwegingen maken. De belangrijkste is wel dat automobilisten gemakkelijker (nog) langere afstanden gaan afleggen door te kiezen voor bestemmingen die verder weg gelegen zijn. Hiermee rekening houdend levert dit 3% meer autokilometers op. Op sommige delen van het autosnelwegennet is het effect groter dan een paar procenten. Dat laat zich verklaren door automobilisten die eerder via het onderliggende wegennet hun verplaatsing maakten, en door de maatregel uitwijken naar het hoofdwegennet. De overstap vanuit de trein naar de auto leidt ook tot een toename van het aantal autokilometers, maar is minder belangrijk (minder dan 1%). Voor de trein leiden deze mechanismen tot een beperkte afname van de reizigersaantallen. De grootste effecten zijn te zien op de corridors naar de Randstad. Procentueel gezien zijn de effecten groter dan bij het autogebruik, er rijden immers meer mensen met de auto dan met de trein, maar ook daar beperkt de afname zich op veel trajecten tot 1 à 2%. Reistijd De netto snelheidwinst is evident, maar is eigenlijk alleen relevant voor het relatief kleine aantal automobilisten dat een lange verplaatsing maakt. En zoals hiervoor aangetoond, gebruikt een deel van deze automobilisten deze snelheidswinst om langere ritten te gaan maken en zijn zij per saldo even lang onderweg. Op sommige corridors wordt echter ook de reistijd onbetrouwbaarder. Hoewel de toename van het verkeer beperkt is, kan dit leiden tot overbelasting van weefvakken en aansluitingen. Dit risico speelt bijvoorbeeld in de ochtendspits bij de poorten van de Randstad: de A6 bij Almere, de A9 bij Beverwijk, de A12 bij Ede en de A15 bij Sliedrecht. Veiligheid De maatregel leidt tot een relatief sterke toename van het aantal ernstige ongevallen. De kans op een ongeval en ook de ernst van de afloop van dat ongeval nemen meer dan evenredig toe met de snelheidsverhoging. Volgens een algemeen aanvaarde rekenregel neemt het aantal dodelijke ongevallen toe met 15 per jaar. Het aantal letselongevallen neemt toe met 200, waarvan de helft met ernstige afloop. Deze rekenregel onderschat waarschijnlijk het aantal ernstige ongevallen, omdat daarbij uitsluitend wordt gekeken naar het effect van een toename van de snelheid. Op snelwegen met relatief veel korte ritten of relatief veel vrachtverkeer zijn echter ook de toenemende snelheidsverschillen mogelijk aanleiding voor meer ongevallen.

3 Pagina 3 Milieu Voor geluid heeft een toename van de snelheid van 120 naar 130 km/h een effect van 0,8 dba. Deze toename leidt niet tot de verplichting om geluidwerende maatregelen te nemen. Fijn stof is nauwelijks nog een probleem rond autosnelwegen in Nederland en daar brengt de 130 km/h-maatregel niet veel verandering in. De toename van NO 2 -concentraties daarentegen leidt wel tot overschrijdingen van de norm, vooral op wegvakken in Gelderland en Noord-Brabant. De totale toename bedraagt 29%. Doordat bij hogere snelheden de luchtweerstand een zeer belangrijke rol gaat spelen, neemt de CO 2 -uitstoot toe. Per saldo wordt circa 2,5% meer CO 2 uitgestoten. De toename van de CO 2 -emissie met ongeveer 0,85 mln ton per jaar is een factor hoger dan de uitstoot die met de BPM-maatregel wordt bespaard. Tot slot Op lege wegen moet je kunnen doorrijden. Daar is het verhogen van de maximumsnelheid vooral voor bedoeld. Welke wegen blijven eigenlijk over waar dat gemakkelijk kan? In de berekeningen zijn reeds de 80 en 100 km/h-wegen uitgesloten. Een andere reden om wegen uit te sluiten, is het (extra) risico op ongevallen. Dit risico is het grootst op wegen waar veel inhaalmanoeuvres plaatsvinden en op wegen met grote snelheidsverschillen. Ofwel op drukke wegen en op wegen met veel vrachtverkeer. Als daarnaast ook de wegen worden uitgesloten waar de linkerrijstrook niet gedurende de gehele dag voldoende ruimte biedt om vlot te kunnen doorrijden, blijven alleen trajecten van redelijke lengte over buiten de Randstad, zoals bijvoorbeeld de A7 tussen Hoorn en Sneek en de A73 tussen Nijmegen en Venlo. Natuurlijk is het op veel andere wegen rustig op grote delen van de dag. Een systeem met een dynamische aanduiding van de maximumsnelheid maakt op die wegen tijdens de rustige perioden, bijvoorbeeld s avonds en s nachts, een hogere snelheid mogelijk.

4 Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten In het regeerakkoord staat dat de maximumsnelheid op autosnelwegen omhoog gaat naar 130 km/h. Indien nodig geldt voor de luchtkwaliteit, geluidsbelasting of verkeersveiligheid een lagere maximumsnelheid. De afgelopen weken hebben diverse deskundigen hun mening over deze maatregel gegeven. De algemene reactie was dat vooral vanwege de hoeveelheid verkeer en ongewenste snelheidsverschillen een snelheidslimiet van 130 km/h vaak niet mogelijk is. Bovendien helpt een hogere maximumsnelheid niet om de CO 2 -doelstellingen te behalen en heeft het negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Tegenover de mogelijke negatieve effecten staat een kortere reistijd. Vooral automobilisten die buiten de drukke spitsperioden reizen, kunnen hiervan voordeel hebben. In deze bijdrage geeft Goudappel Coffeng antwoord op de vraag: Wat gaat er gebeuren wanneer op alle wegen waar nu 120 km/h geldt, straks 130 km/h gereden mag worden? We hebben hierbij gekeken naar verschillende aspecten en vanuit het langetermijnperspectief. Bedacht moet namelijk worden dat reizigers per dag een bepaalde hoeveelheid tijd uittrekken voor mobiliteit. De geschiedenis laat zien dat een versnelling van de vervoersmogelijkheden, gegeven de constante hoeveelheid dagelijkse reistijd, steeds heeft geleid tot langere verplaatsingsafstanden. Vanuit die bril is ook naar de 130 km/h-maatregel gekeken. De effecten zijn steeds per provincie bepaald. Dat is interessant, omdat de maatregel alleen effect heeft op de autoreistijd wanneer er geen congestie is. En congestie komt veel minder voor buiten de Randstad. Naast verkeerskundige effecten (voertuigkilometers, reistijden), zijn ook de effecten op de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit (CO 2, PM 10, NO 2 ) in beeld gebracht. Hierbij is aangesloten bij de Standaardrekenmethoden, zoals die in Nederland worden gehanteerd. Deze achtergrondinformatie is bedoeld om een gefundeerde discussie te kunnen voeren over de voor- en nadelen van deze snelheidsmaatregel uit het regeerakkoord. 1 Nationaal verkeersmodel (verantwoording) Voor de berekening van de verkeers- en vervoerseffecten heeft Goudappel Coffeng gebruik gemaakt van het in eigen beheer ontwikkelde Nationale Verkeersmodel. Daarbij is zowel gekeken naar de gevolgen voor het hoofdwegennet, de autowegen en de autosnelwegen, als het onderliggende wegennet (de overige wegen in Nederland).

5 Pagina B Kenmerken verkeersmodel - vervoerwijzen: Auto, OV, fiets en vrachtverkeer; - basisjaar: 2008 (gemiddelde werkdag); - dagdelen (ochtendspits uur, avondspits uur, restdag); - motieven: woon-werk, zakelijk, winkel, onderwijs en overig; - studiegebied: geheel Nederland; - gebiedsindeling: postcode 4-niveau (6.400 zones); - matrixschatting: simultaan zwaartekrachtmodel (parameters geschat uit MON); - toedeling:. auto (statisch: capaciteitsafhankelijk),. OV (multiple routing),. fiets (alles of niets),. vrachtverkeer (alles of niets); - gevalideerd op basis van circa telgegevens; - reistijden autoverkeer op basis van het macroscopische dynamische model (streamline) voor een gehele werkdag; - hoofdwegennet (HWN) = alle autowegen en autosnelwegen. 1.2 Uitwerking snelheidsmaatregel regeerakkoord Er is circa km aan autowegen en autosnelwegen in Nederland (naar richting gescheiden en met onderscheid naar hoofd- en parallelrijbanen, situatie 2008). Hiervan mag op circa km wettelijk maximaal 120 km/h worden gereden. Van deze wegen is de wettelijke maximale snelheid verhoogd van 120 naar 130 km/h. Voor circa 120 km aan wegen geldt in de spitsen een lagere snelheid dan in de restdagperiode. Voor deze wegen is alleen in de periode waar 120 km/h is toegestaan, de maximale snelheid verhoogd naar 130 km/h. 1.3 Mogelijke effecten In het verkeersmodel wordt rekening gehouden met de volgende effecten: - Korte termijn:. Routekeuze: het is mogelijk dat, als gevolg van de snelheidswijziging, een andere route wordt gekozen. Dit zal vooral verkeer van het onderliggende wegennet naar het hoofdwegennet zijn. Hierbij is het mogelijk dat een langere route wordt gekozen., Vervoerwijzekeuze: voor bepaalde relaties is het mogelijk dat OV-reizigers kiezen voor de auto, omdat dit nu meer tijdwinst oplevert.. Congestie: er wordt rekening gehouden met de capaciteit van de weginfrastructuur. Dit betekent dat wanneer het drukker wordt, de gemiddelde

6 Pagina B1-3 snelheid op een wegvak afneemt. Hierdoor is het mogelijk dat de maximale wettelijke snelheid niet wordt gehaald.. Vertrektijdstipkeuze: Niet is meegenomen dat als gevolg van de snelheidswijziging gekozen wordt voor van een ander vertrektijdstip. - Lange termijn:. Distributieeffecten: Als gevolg van de snelheidswijziging is het mogelijk dat andere verplaatsingspatronen ontstaan. Deze kunnen ontstaan omdat bijvoorbeeld andere woon-, werk- en winkellocaties gekozen worden. Binnen dezelfde tijd kunnen immers andere (verder weg gelegen) locaties interessant worden. Ditzelfde effect treedt op bij het aanleggen van nieuwe wegen. Door hiermee rekening te houden, wordt het maximale effect van de maatregel weergegeven dat wellicht pas over enkele jaren wordt gerealiseerd.. Land-use effecten: Niet is meegenomen dat als gevolg van de snelheidswijziging veranderingen in grondgebruik optreden. 2 Resultaten Op basis van vorenstaande gegevens en uitgangspunten zijn de effecten bepaald van de snelheidsverhoging van 120 naar 130 km/h. Hierbij is de nadruk gelegd op de effecten voor het autoverkeer en in mindere mate op de andere vervoerwijzen (OV en fiets). 2.1 Verkeer: autogebruik, naar aantal verplaatsingen In de hiernavolgende tabel staan de indexcijfers van het aantal autoverplaatsingen per provincie (situatie 120 km/h=100). Het gaat hierbij om het aantal autoverplaatsingen met als herkomst de betreffende provincie. Het aantal autoverplaatsingen vanuit Groningen is dus met 0,3% toegenomen. index aantal personenautoverplaatsingen, 120 km/h versus 130 km/h (120 km/h=100) vertrekprovincie ochtendspits avondspits restdag etmaal Groningen 100,4 100,3 100,4 100,3 Friesland 100,2 100,3 100,3 100,3 Drenthe 100,3 100,3 100,3 100,3 Overijssel 100,3 100,2 100,3 100,3 Flevoland 100,2 100,3 100,3 100,3 Gelderland 100,2 100,3 100,3 100,3 Utrecht 100,2 100,1 100,3 100,2 Noord-Holland 100,1 100,1 100,2 100,2 Zuid-Holland 100, ,2 100,1 Zeeland 100,3 100,3 100,3 100,3 Noord-Brabant 100,3 100,3 100,3 100,3 Limburg 100,2 100,2 100,2 100,2 Nederland 100,2 100,2 100,3 100,2

7 Pagina B Het totale aantal autoverplaatsingen neemt weinig toe (0,2% op nationaal niveau). 2. Deze toename gaat vooral koste van het openbaar vervoer (-0,7%). 3. Het effect in de restdagperiode is iets groter dan in de spitsperioden. 4. Het gemiddelde effect op de vervoerwijzekeuze is beperkt. 2.2 Verkeer: autogebruik, naar afgelegde kilometers In de hiernavolgende tabel staan de indexcijfers van het aantal afgelegde autokilometers per provincie (situatie 120 km/h=100). Het gaat hierbij om het aantal afgelegde kilometers binnen de betreffende provincie. Het aantal afgelegde autokilometers op wegen in de provincie Groningen is dus met 3% toegenomen. index voertuigkilometers personenauto, 120 km/h versus 130 km/h (120 km/h=100) provincie ochtendspits avondspits restdag etmaal Groningen 102,3 102,5 103,6 103,1 Friesland 103,1 103,4 104,7 104,1 Drenthe 102,6 103,0 104,1 103,5 Overijssel 102,1 102,4 105,0 103,7 Flevoland 102,7 103,1 104,5 103,8 Gelderland 103,1 103,4 105,4 104,5 Utrecht 102,5 102,7 102,7 102,7 Noord Holland 101,1 101,3 102,2 101,8 Zuid Holland 101,2 101,0 101,9 101,6 Zeeland 102,0 102,3 103,5 102,8 Noord Brabant 102,8 103,0 104,5 103,8 Limburg 102,8 102,9 105,6 104,4 Nederland 102,2 102,4 103,6 103,1 1. Het totale aantal voertuigkilometers neemt toe (+3% op nationaal niveau). 2. Deze toename gaat deels ten koste van het openbaar vervoer (-1% reizigerskilometers). 3. Het grootste effect ontstaat door langetermijneffecten (distributie-effecten), waardoor andere verplaatsingspatronen optreden, waarbij gemiddeld langere autoverplaatsingen worden gemaakt. Bij een snelheidsverhoging kan in dezelfde tijd immers een langere verplaatsing worden gemaakt. 4. Het effect in de restdagperiode is groter dan in de spitsperioden. 5. Voor de korte termijn wordt de toename van het aantal voertuigkilometers ingeschat op circa 1%. 6. Het kilometrage van het vrachtverkeer wijzigt niet als gevolg van de snelheidswijziging van 120 naar 130 km/h.

8 Pagina B Verkeer: Reistijden In de hiernavolgende tabel staan de indexcijfers van de reistijden per provincie (situatie 120 km/h=100). De gemiddelde reistijden zijn gebaseerd op alle verplaatsingen met als herkomst de desbetreffende provincie. De gemiddelde reistijd in de ochtendspits voor een autoverplaatsing vanuit de provincie Groningen is dus met 0,5% afgenomen. reistijden ochtendspits avondspits restdag gem. reistijd index (120 gem. reistijd index (120 gem. reistijd index (120 vertrekprovincie (min) km/h=100) (min) km/h=100) (min) km/h=100) Groningen 21,0 99,5 17,3 99,3 16,5 99,9 Friesland 21,8 99,3 17,4 98,9 17,4 99,4 Drenthe 21,4 98,6 18,3 99,5 17,6 99,5 Overijssel 20,0 100,1 16,9 100,1 16,2 99,5 Flevoland 25,2 99,3 17,6 98,9 17,4 99,0 Gelderland 20,9 100,1 18,7 100,6 16,6 99,4 Utrecht 20,8 99,9 22,2 101,3 16,8 99,1 Noord-Holland 19,1 100,0 21,9 102,1 15,1 99,2 Zuid-Holland 18,9 100,0 20,4 101,4 14,6 99,7 Zeeland 20,3 99,8 14,4 99,5 16,4 99,9 Noord-Brabant 20,3 99,4 18,8 100,1 16,6 99,4 Limburg 22,3 100,1 20,0 99,9 18,0 99,7 Nederland 20,3 99,8 19,6 100,8 16,1 99,5 1. Berekeningen gebaseerd op een macroscopisch dynamische toedeling. 2. De gemiddelde reistijd in de referentie situatie met 120 km/h is De gemiddelde reistijd is het gevolg van de berekende snelheid, rekening houdend met congestie en het toenemen van verplaatsingen over langere afstanden. 4. De gemiddelde reistijd verschilt per dagdeel (ochtendspits, avondspits en restdag). Dit komt doordat in de ochtendspits voornamelijk woon-werkverplaatsingen worden gemaakt en in de avondspits en restdag meer verplaatsingen met een sociaal-recreatief motief. 5. De resultaten hebben betrekking op alle verplaatsingen, zowel op het hoofdwegennet als het onderliggende wegennet. 6. De reistijdwinsten buiten de Randstad zijn groter dan de winsten in de Randstad. 7. In de avondspits levert de invoer van een maximumsnelheid van 130 km/h per verplaatsing gemiddeld een reistijdverlies van bijna 1% op. Dit komt door een toename van de congestie met name in de Randstad. 8. Op etmaalniveau levert de invoer van een maximumsnelheid van 130 km/h een reistijdwinst op van ruim 2 sec. per verplaatsing (0,27%). Dit is de reistijd winst gemiddeld over alle verplaatsingen. 9. De invoering van de maximumsnelheid levert voor een verplaatsing van Groningen naar Limburg een reistijdwinst op van ruim 10 minuten (circa 6%).

9 Pagina B Verkeersveiligheid: Letselongevallen en doden In de hiernavolgende tabel staat de absolute toename van het aantal letselongevallen en doden per provincie. Het gaat hierbij om het aantal letselongevallen en doden op wegen binnen de betreffende provincie. provincie toename letselongevallen toename ernstige letselongevallen toename doden Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Nederland In de hiernavolgende tabel staan de indexcijfers van het aantal letselongevallen en doden per provincie (situatie 120 km/h=100). Het aantal letselongevallen op wegen in de provincie Groningen is dus met 0,6% toegenomen. provincie index letselongevallen (120 km/h=100) index ernstige letselongevallen (120 km/h=100) index doden (120 km/h=100) Groningen 100,6 100,7 100,0 Friesland 101,5 101,5 102,5 Drenthe 100,8 101,2 102,2 Overijssel 100,6 101,2 102,8 Flevoland 101,2 101,0 100,0 Gelderland 100,8 101,6 103,9 Utrecht 100,6 100,6 101,7 Noord-Holland 100,3 100,8 100,9 Zuid-Holland 100,3 100,3 100,4 Zeeland 100,6 101,2 102,7 Noord-Brabant 100,8 101,5 103,0 Limburg 100,8 102,1 104,1 Nederland 100,6 101,1 102,3 1. De berekeningen zijn gebaseerd op de formule van Nilsson (Factsheet relatie tussen snelheid en ongevallen, SWOV 2009). 2. Het aantal letselongevallen en aantal verkeersdoden is gebaseerd op gegevens van 2008 (SWOV-database). De snelheden die zijn gehanteerd in de formule van Nilsson zijn afkomstig uit het verkeersmodel, waarbij rekening is gehouden met congestie. 3. In de berekeningen van Nilsson is geen rekening gehouden met effecten van grotere snelheidsverschillen tussen voertuigen onderling. In werkelijkheid zullen effecten op de verkeersveiligheid dan ook groter kunnen zijn. 4. De effecten op de verkeersveiligheid zijn het grootst in Gelderland, Noord- Brabant en Limburg. In Noord-Holland en Zuid-Holland zijn de effecten het kleinst.

10 Pagina B Milieu: NO 2 -concentraties In de hiernavolgende tabel staat de procentuele toename van het aantal kilometer hoofdwegennet met NO 2 -overschrijding per provincie. Het gaat hierbij om het aantal kilometeroverschrijding op wegen binnen de betreffende provincie. Het aantal kilometerwegen met overschrijding in de provincie Groningen is dus met 0% toegenomen. verschil aantal km HWN met NO 2 -overschrijding (> 40,5 ug/m3) 120 km/h versus 130 km/h provincie percentage verschil Groningen 0% Friesland 0% Drenthe 0% Overijssel 137% Flevoland 0% Gelderland 42% Utrecht 4% Noord-Holland 36% Zuid-Holland 19% Zeeland 0% Noord-Brabant 41% Limburg 43% Nederland 29% 1. Het aantal kilometers hoofdwegennet met overschrijding van de normwaarde voor NO 2 neemt toe (29%). 2. In absolute zin is de toename het grootst in Gelderland en Noord-Brabant. In relatieve zin is de toename in Overijssel het grootst. 3. De SRM2-rekenmethodiek waarmee wordt gerekend (VLW), kent slechts emissiefactoren voor de snelheden 100 en 120 km/h. De emmissiefactor (EF) voor 130 km/h is daarom als volgt geschat: EF_130 = EF_120 + (EF_120 - EF_100). Met andere woorden: de verhoging van de emissie in de stap van 100 naar 120 km/h is opgeteld bij de emissie bij 120 km/h. 2.6 Milieu: PM 10 (fijn stof) 1. Er is nagenoeg geen overschrijding van de grenswaarde: het effect van de snelheidsverhoging is nihil. 2. Fijn stof is nauwelijks nog een probleem rond autosnelwegen in Nederland en daar brengt de 130 km/h-maatregel niet veel verandering in. 3. Er is op dezelfde manier gerekend als voor NO 2 (zie paragraaf 2.5).

11 Pagina B Milieu: CO 2 -emissies In de hiernavolgende tabel staat de absolute en procentuele toename van de CO 2 -uitstoot per provincie. Het gaat hierbij om de CO 2 -uitstoot op wegen binnen de betreffende provincie. De CO 2 -uitstoot op wegen in de provincie Groningen neemt dus op de korte termijn met bijna 1% toe, en op de lange termijn met 2,5%. korte termijn lange termijn provincie toename (kton) percentage toename toename (kton) percentage toename Groningen 9,0 0,9% 24,0 2,5% Friesland 15,6 1,1% 43,1 3,1% Drenthe 11,4 1,0% 30,7 2,6% Overijssel 17,8 0,8% 52,2 2,5% Flevoland 11,3 1,3% 29,1 3,3% Gelderland 68,4 1,3% 177,6 3,5% Utrecht 38,2 1,2% 81,0 4,0% Noord-Holland 25,2 0,6% 65,6 1,6% Zuid-Holland 42,5 0,7% 90,8 2,5% Zeeland 6,2 0,9% 16,4 2,2% Noord-Brabant 72,8 1,3% 179,0 3,1% Limburg 25,5 1,1% 68,0 3,0% Nederland 344,1 1,0% 857,4 2,5% 1. De gehanteerde CO 2 -emissiefactoren zijn gebaseerd op: Emissieregistratie (dit is de in opdracht van VROM jaarlijks door PBL, CBS en TNO uitgevoerde inventarisatie van onder andere verkeersemissies) en het Artemis-model (versie 4 van oktober 2007), ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie door Infras (Zwitserland). 2. Door verhoging van de snelheid van 120 naar 130 km/h nemen de CO 2 -emissies door het wegverkeer op de korte termijn met 1% toe. Voor de korte termijn is verondersteld dat de hoeveelheid verkeer (voertuigkilometers) constant blijft. 3. Op de lange termijn, als ook rekening gehouden wordt met de mobiliteitseffecten, neemt door de snelheidsverhoging de CO 2 -emissie door het wegverkeer met circa 2,5% toe. 4. Deze 2,5%-toename komt overeen met een CO 2 -toename van ongeveer 0,85 Mton (mln ton of mld kg) per jaar.

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum mei 2013 Inhoud 1 Beschrijving gehanteerde verkeersmodel 3 1.1 Het Nederlands

Nadere informatie

Examen H111 Verkeerskunde Basis

Examen H111 Verkeerskunde Basis pagina 1 van 5 Examen H111 Verkeerskunde Basis Katholieke Universiteit Leuven Departement Burgerlijke Bouwkunde Datum: donderdag 30 augustus 2001 Tijd: 8u30 11u30 Instructies: Er zijn 5 vragen; start de

Nadere informatie

N33 Assen - Zuidbroek

N33 Assen - Zuidbroek N33 Assen - Zuidbroek Bijlage 5 Uitgangspunten bij de verkeersberekeningen Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

VERGRIJZING, verplaatsingsgedrag en mobiliteit

VERGRIJZING, verplaatsingsgedrag en mobiliteit PBL-notitie VERGRIJZING, verplaatsingsgedrag en mobiliteit Frank van Dam en Hans Hilbers PBL-publicatienummer: 1122 Juni 2013 Pagina 1 van 12 Vergrijzing, verplaatsingsgedrag en mobiliteit Tot aan het

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen

TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Uitgangspuntendocument voor berekeningen met het NRM Oost Definitief Inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld t.o.v. het OTB In opdracht van: Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad Oranjewoud Ruimte en Mobiliteit OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie Uitgangspuntennotitie Datum 23 november 2009 OJW100/Gsa/0674 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Oranjewoud Ruimte & Mobiliteit

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

Module: Ontbrekende schakel in netwerk

Module: Ontbrekende schakel in netwerk Module: Ontbrekende schakel in netwerk Invullen In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Investeringen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie

Nadere informatie

Verkeersplanning. 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 1

Verkeersplanning. 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 1 Verkeersplanning 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 1 Effecten van verkeer- en vervoersbeleid op stil, schoon en zuinig Robert van den Brink 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 2 de vier V sv A B

Nadere informatie

Ervaringen met EC / Roet. Sef van den Elshout

Ervaringen met EC / Roet. Sef van den Elshout Ervaringen met EC / Roet Sef van den Elshout Overzicht Overzicht Waarom roet/ec Stand van zaken instrumentarium Voorbeelden van de inzet van roet voor analyses van maatregelen Bestuurlijke bruikbaarheid

Nadere informatie

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10 Indicator 1 Lucht Gezonde lucht is uiteraard van levensbelang voor mens en dier en plant. Dus is ook luchtkwaliteit van belang voor een duurzame samenleving. De Europese Unie heeft normen vastgesteld voor

Nadere informatie

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Michael van Egeraat Provincie Noord Brabant mvegeraat@brabant.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Wegrestaurants in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies Januari 2006

Bedrijfsprofiel. Wegrestaurants in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies Januari 2006 Bedrijfsprofiel Wegrestaurants in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies Januari 2006 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Toekomstvisie bedreigingen

Nadere informatie

Workshop fietssnelwegen 1 maart: Wat levert het op?

Workshop fietssnelwegen 1 maart: Wat levert het op? Fietsfilevrij Workshop fietssnelwegen 1 maart: Wat levert het op? Toelichting berekeningen Fietsfilevrij Workshop fietssnelwegen 1 maart: Wat levert het op? Toelichting berekeningen Datum 28 februari 2011

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Minuut. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Classificatie - Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

Minuut. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Classificatie - Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Minuut Ministerie van Verkeer en Waterstaat Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Classificatie Contactpersoon Pim van Gemeren Datum 17 juni 2008 Ons kenmerk

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Postbus 4481 Telefoon: 0900-0227 (0,50 p/m) 6401 CZ Heerlen E-mail: infoservice@cbs.nl LAWAAI EN STANK IN DE PROVINCIE Henk Swinkels De door de Nederlanders ervaren geluidsoverlast

Nadere informatie

Mobiliteit in Nederland onder de loep

Mobiliteit in Nederland onder de loep Mobiliteit in Nederland onder de loep Jan van der Waard Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) Mobiliteit Totaal aantal afgelegde kilometers per vervoerwijze Bepaald door: Aantal personen x Aantal

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers.

Samenvatting ... Het gebruik van de trein nam sinds 1985 eveneens fors toe met meer dan een verdubbeling van het aantal treinkilometers. Samenvatting... De mobiliteit van Nederlanders groeit nog steeds, maar niet meer zo sterk als in de jaren tachtig en negentig. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal reizigerskilometers over de weg met vijf

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

ITS en de mobiliteitsscan

ITS en de mobiliteitsscan ITS en de mobiliteitsscan pagina 2 18-1-2015 Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS Databronnen en tool Databronnen: NRM of andere bronnen voor (vracht)auto en OV-verplaatsingen Autosnelheden:

Nadere informatie

(Auto)mobiliteit in Nederland onder de loep

(Auto)mobiliteit in Nederland onder de loep (Auto)mobiliteit in Nederland onder de loep Jan van der Waard Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Zelfstandig onderzoeksinstituut binnen het ministerie van

Nadere informatie

3. De bereikbaarheidsindicator

3. De bereikbaarheidsindicator 3. De bereikbaarheidsindicator Achtergrond Het begrip bereikbaarheid leidt nogal eens tot verwarring. Dit komt doordat onderzoekers, beleidsambtenaren en politici het begrip vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV CONSULT aan Rijkswaterstaat MOGELIJKE VERMINDERING VAN HET BENZINEVERBRUIK DOOR DE INSTELLING VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN R-7~-3 Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Ongevallenanalyse motoren op autosnelwegen in Nederland

Ongevallenanalyse motoren op autosnelwegen in Nederland Ongevallenanalyse motoren op autosnelwegen in Nederland Veiligheid motorrijders op autosnelwegen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Ongevallenanalyse

Nadere informatie

BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB. fjssk!lmeerpolders VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN. door. v. Groenestein J.A.P. 1982-273 Bco november

BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB. fjssk!lmeerpolders VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN. door. v. Groenestein J.A.P. 1982-273 Bco november BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB fjssk!lmeerpolders W E R K D O C U M E N T VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN door J.A.P. v. Groenestein 1982-273 Bco november 8132 S T E R I E V A N V E R K E

Nadere informatie

Beprijzing van het wegverkeer De effecten op doorstroming, bereikbaarheid en de economie

Beprijzing van het wegverkeer De effecten op doorstroming, bereikbaarheid en de economie De effecten op doorstroming, bereikbaarheid en de economie NAi Uitgevers bepr ijzing van he t wegver keer de effec ten op door stroming, bereikba arheid en de economie Hans Hilbers Mark Thissen Paul van

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

: A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex Bouthoorn (Royal HaskoningDHV) : Ramon Nieborg (Royal HaskoningDHV)

: A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex Bouthoorn (Royal HaskoningDHV) : Ramon Nieborg (Royal HaskoningDHV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft Ons kenmerk Datum : 3 april 2015 Classificatie : Openbaar : A.C. de Jong, S.G.T. Koekoek, E. Landman (gemeente Soest) : Alex

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

GEMEENTE BOXTEL 0 3 AUG 2011. kopie ' IIQ

GEMEENTE BOXTEL 0 3 AUG 2011. kopie ' IIQ Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Gemeente Boxtel College van burgemeester en wethouders de heer F.HJ.M. van Beers Postbus 10000 5280 AD Boxtel GEMEENTE

Nadere informatie

Module: Aanpassing kruispunt

Module: Aanpassing kruispunt Module: Aanpassing kruispunt Invullen van de tool In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie reistijd

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV SCHEIDING VAN VERKEERSSOORTEN IN FLEVOLAND Begeleidende notitie bij het rapport van Th. Michels & E. Meijer. Scheiding van verkeerssoorten in Flevoland; criteria en prioriteitsstelling voor scheiding van

Nadere informatie

Infrastructuurmonitor MIRT 2015

Infrastructuurmonitor MIRT 2015 Infrastructuurmonitor MIRT 215 Infrastructuurmonitor Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of delen daarvan) is uitsluitend

Nadere informatie

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Toelichting op aanpak analyse kosten en baten verhoging maximumsnelheid naar 130 km/h

Toelichting op aanpak analyse kosten en baten verhoging maximumsnelheid naar 130 km/h Toelichting op aanpak analyse kosten en baten verhoging maximumsnelheid naar 130 km/h Achtergrondnotitie DVS in kader onderzoek invoering 130 km/h Datum december 2011 Status Eindversie Toelichting op

Nadere informatie

Fietssnelwegen: wat leveren ze ons op? De maatschappelijke baten in kaart gebracht

Fietssnelwegen: wat leveren ze ons op? De maatschappelijke baten in kaart gebracht Fietssnelwegen: wat leveren ze ons op? De maatschappelijke baten in kaart gebracht Richard ter Avest Doel van het onderzoek 2 Opzet 1. Inleiding: de prijs van rust, ruimte, regelmaat 2. Nederland.nu 3.

Nadere informatie

Antonin- een model voor de regio Parijs 5 maart 2014

Antonin- een model voor de regio Parijs 5 maart 2014 Antonin- een model voor de regio Parijs 5 maart 2014 Platos Colloquium - Jan Gerrit Tuinenga Antonin ANTONIN = ANalyse des Transports et de l Organisation des Nouvelles INfrastructures Multimodaal verkeersmodel

Nadere informatie

Snelheidsverlaging en compact rijden op ringen grote steden

Snelheidsverlaging en compact rijden op ringen grote steden Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Snelheidsverlaging en compact rijden op ringen grote steden Eindrapport Adviesdienst Verkeer en Vervoer 15 mei 2006 ........................................................................................

Nadere informatie

Onderzoek naar elektrisch rijden

Onderzoek naar elektrisch rijden RAPPORTAGE Amsterdam, 03-11-2011 Onderzoek naar elektrisch rijden Hoofdrapportage Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 972 Afgeronde vragenlijsten 510 Waarvan met open link 0 Laatste deelname 3 nov.

Nadere informatie

BRU. Parkeerbehoefte station Driebergen-Zeist

BRU. Parkeerbehoefte station Driebergen-Zeist BRU Parkeerbehoefte station Driebergen-Zeist BRU Parkeerbehoefte station Driebergen-Zeist Datum 21 november 2007 BRU122/Kmc/1294 Kenmerk Documentatiepagina Opdrachtgever(s) BRU Titel rapport Parkeerbehoefte

Nadere informatie

STAQ in HAAGLANDEN. PLATOS 11 maart 2015. Beeld plaatsen ter grootte van dit kader. Bastiaan Possel

STAQ in HAAGLANDEN. PLATOS 11 maart 2015. Beeld plaatsen ter grootte van dit kader. Bastiaan Possel STAQ in HAAGLANDEN Beeld plaatsen ter grootte van dit kader PLATOS 11 maart 2015 Bastiaan Possel 2 Introductie Bastiaan Possel Adviseur Verkeersprognoses bij het team Verkeersprognoses (20 medewerkers)

Nadere informatie

Factsheet effecten bedrijfsleven 16 oktober 2009

Factsheet effecten bedrijfsleven 16 oktober 2009 Factsheet effecten bedrijfsleven 16 oktober 2009 Inhoud De feiten en cijfers verzameld ten aanzien van de impact van de kilometerprijs voor het bedrijfsleven. 1. Opbouw en verdeling wagenpark Motieven

Nadere informatie

Verkeersdynamiek in milieuberekeningen

Verkeersdynamiek in milieuberekeningen Verkeersdynamiek in milieuberekeningen Dynasmart toont meerwaarde afstudeerrapport NHTV internationaal hoger onderwijs Breda 16 juni 2010 definitief Verkeersdynamiek in milieuberekeningen Dynasmart toont

Nadere informatie

Dorpsraad Loenersloot

Dorpsraad Loenersloot Pagina 1 van 5 Zienswijze van de op het Ontwerp-Verkeersbesluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 29 augustus 2012 met als onderwerp: Verkeersbesluit ten behoeve van het in afwijking van

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Definitief Rapportage CO 2 -uitstoot Autoverkeer en lijnbussen Utrecht 2013

Definitief Rapportage CO 2 -uitstoot Autoverkeer en lijnbussen Utrecht 2013 Definitief Rapportage CO 2 -uitstoot Autoverkeer en lijnbussen Utrecht 2013 SO Milieu & Mobiliteit Postbus 8406 3503 RK UTRECHT Telefoonnummer: 030 286 7118 Bezoekadres: Ravellaan 96 Datum: 14 augustus

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Mobiliteit in cijfers 2004

Mobiliteit in cijfers 2004 Mobiliteit in cijfers 2004 Resultaten uit het eerste jaar Mobiliteitsonderzoek Nederland Adviesdienst Verkeer en Vervoer Mobiliteit in cijfers 2004 Resultaten uit het eerste jaar Mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

Dataverzameling ten behoeve van bereikbaarheidskaart: eerste ideeën

Dataverzameling ten behoeve van bereikbaarheidskaart: eerste ideeën Dataverzameling ten behoeve van bereikbaarheidskaart: eerste ideeën Door: Ilona Bos 1 Aanleiding Goudappel Coffeng heeft in het kader van het Transumo project Stations, Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid

Nadere informatie

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Aan: Van: Ashna Nakched Evert Pommer en Klarita Sadiraj Inlichtingen bij Evert Pommer e.pommer@scp.nl T 7947 kamer D-0608 Datum 24 januari 2010 Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Het ministerie van

Nadere informatie

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 juni 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd Een overzicht van de spreiding van huursegmenten per provincie en voor een aantal steden Staf Depla, Lid Tweede Kamer

Nadere informatie

Inschatting duurzaamheidseffecten. programma. Goudappel Coffeng, 2 december 2013

Inschatting duurzaamheidseffecten. programma. Goudappel Coffeng, 2 december 2013 Inschatting duurzaamheidseffecten programma Beter Benutten Goudappel Coffeng, 2 december 2013 2 Colofon Dit document is opgesteld door de Goudappel Coffeng in samenwerking met Rijkswaterstaat Water, Verkeer

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

Verkenning van klimaatwinst van snelheidsverlaging op de snelweg

Verkenning van klimaatwinst van snelheidsverlaging op de snelweg Langzamer is zuiniger Verkenning van klimaatwinst van snelheidsverlaging op de snelweg Rapport Delft, juni 2009 Opgesteld door: M.B.J. (Matthijs) Otten H.P. (Huib) van Essen Colofon Bibliotheekgegevens

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Samenvatting belangrijkste resultaten Op verzoek van V&W heeft SZW een eerste inschatting gemaakt van de koopkrachteffecten

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger?

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Henk Tromp Rico Andriesse (Henk Tromp en Rico Andriesse zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng ) Samenvatting De uitwerking van het concept

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee!

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016 Uitslag 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! 3 e prijs Flevoland Samen leven samen spelen Positie Kern Projecttitel

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith stikstofdepositie INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader 1

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie