BusinessPARK jaargang 10, maart 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BusinessPARK jaargang 10, maart 2011"

Transcriptie

1 1 BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie De staten zijn aan zet 6 x BIZ in Westlandt Duurzaam duurt het langst Seminar Bedrijventerreinen Goed Beveiligd

2 Bezoek onze stand (10.101) op de Safety & Security Amsterdam COLUMN Drie lijsttrekkers (VVD, CDA, PvdA) over ruimte voor bedrijven BusinessPARK magazine 4 Platform voor duurzaam onder Uitnodiging Seminar Bedrijventerreinen Goed Beveiligd 6 Hou de Staten in de gaten De hamer is gevallen. Binnenkort worden onze 12 provincies weer door kersverse en ambitieuze statenleden bestuurd. En alhoewel de statenverkiezingen van 2 maart jl. bijna alleen maar over de samenstelling van de Eerste Kamer leken te gaan, moet in de provincies nu wel hard gewerkt worden aan nieuw provinciaal beleid. Wat gaat dat betekenen voor bedrijventerreinen? Wat gaat dat betekenen voor duurzaamheid? Hoe zal de schaarse ruimte worden ingevuld? Allemaal zeer wezenlijke vragen. De antwoorden moeten komen van de nieuwe provinciebesturen. Digitaal relatiebeheer voor ondernemersorganisaties De ondernemersgeest werd vaardig in gemeente Westland 8 10 Hier worden de juiste beveiligingsmaatregelen getroffen Beveiligingsmaatregelen? Waar dan? Iedereen die wil kan de inhoud van deze container toch zo meenemen? Dat klopt. In zekere zin. Maar deze container is leeg. En een container zonder inhoud vormt geen risico en is niet aantrekkelijk voor criminelen. Waarom zou je er dan state of the art beveiligingsmaatregelen op loslaten? Die kun je beter inzetten bij objecten die daar wel om vragen. Trigion zoekt altijd naar de juiste balans tussen beveiligingsniveau en -risico. Trigion is het grootste beveiligings bedrijf van Nederland. We kunnen bogen op een ervaring van bijna 100 jaar. Zoeken proactief naar nieuwe oplossingen om mensen en eigendommen nog beter en efficiënter te beschermen. Onze opdracht - gevers waarderen dat. Dat blijkt niet alleen uit onze klanttevredenheidsonderzoeken maar ook uit onze langdurige contracten. Omdat we doen wat er van ons wordt verwacht. En eigenlijk altijd net iets meer dan dat. Wilt u weten wat Trigion voor uw organisatie kan betekenen? Kijk voor meer informatie op of bel (010) Wij zijn u graag van dienst. Trigion. Toongevend in veiligheid Op het snijvlak van ruimtelijke ordening en economie zal de provincie ook in de komende jaren weer een sleutelpositie innemen. Bij de planning en realisatie van nieuwe bedrijventerreinen is de provincie nauw betrokken Hetzelfde geldt voor de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Wat blijft er over van de budgetten voor de bedrijventerreinen? Welke politieke keuzes worden gemaakt? Of u nu wethouder, bedrijfscontactfunctionaris of voorzitter van een lokale ondernemersorganisatie bent, u krijgt op lokaal niveau allemaal te maken met de keuzes van provinciaal beleid. Wat vaststaat is dat nieuwe ruimte voor het bedrijfsleven zeer beperkt zal zijn. Hoe kun je dan als gemeente toch bedrijven naar wens faciliteren? Hoe kun je als ondernemer nieuwe ruimte vinden voor een groeiend bedrijf? Ik denk dat we veel creatiever moeten zijn met onze indeling van de ruimte. Als u tien verschillende bedrijventerreinen bezoekt, dan denk ik dat u ook zult constateren dat 80% van de bedrijven dezelfde bouwhoogte hebben. Dat komt doordat in bestemmingsplannen vaak maximale bouwhoogten worden vastgelegd. Wat een onzin! Laat dergelijke beperkingen los. Waarom niet meer de hoogte inbouwen en zo meer ruimte voor bedrijven maken? Als elke provincie bestemmingsplannen met te krappe maximale bouwhoogten tegenhoudt, kunnen meerdere bedrijven boven elkaar gevestigd worden. Dat kan natuurlijk niet voor elke bedrijfsactiviteit, maar nu gebeurt het zelden. Ik hoop dat de provinciebesturen de komende statenperiode in het teken willen stellen van nieuwe creativiteit op het gebied van de invulling van de ruimte op bedrijventerreinen. Welke provincie gaat als eerste de uitdaging aan?. Duurzaam aan de basis Trigion en Tele 2 zakelijk genomineerd voor SSA Award BPM op LinkedIn en Aangenaam kennis te maken Lokaal verhaal o.a. BIZ op Spoorzicht Kwaliteitskaart bedrijventerreinen Drenthe Lokale producten Ton Sels Uitgever Vraag en Antwoord 22 2 De juiste mensen op de juiste plek INHOUD 3

3 Foto: Dirk Hol Lijsttrekkers aan het woord Vragen aan drie lijsttrekkers voor PS-verkiezingen Liesbeth Spies, lijsttrekker CDA in Zuid-Holland De nieuwe provinciale staten hebben een grote invloed op ruimtelijke ordening en economie. Wat is de inzet van het CDA in Zuid-Holland, de VVD in Gelderland en de PvdA in Utrecht? Vraag 1: Wat kan de provincie doen om meer ruimte op bestaande bedrijventerreinen te stimuleren? Liesbeth Spies Het CDA wil zuinig omgaan met de schaarse groene ruimte en heeft daarom als uitgangspunt geformuleerd dat we de bestaande ruimte op bedrijventerreinen beter gebruiken voordat er nieuwe worden aangelegd. In het jargon: de SER-ladder is uitgangspunt bij de provinciale plannen en verordeningen. We hebben de afgelopen vier jaar laten zien dat het kan: in totaal is er 820 hectare bedrijventerreinen opnieuw ingericht. Dit is gelukt omdat de provincie regionale samenwerking bevordert en gemeenten ondersteunt door planvormingssubsidie en het aanbieden van procesmanagement. Daar gaan we dus mee door. Herstructurering geeft een impuls aan innovatie en duurzaamheid: er wordt energiezuiniger gebouwd, meervoudig ruimtegebruik wordt toegepast en in de energie- en waterhuishouding worden meer duurzame technieken toegepast. Conny Bieze De VVD in Gelderland is een groot voorstander van het herstructureren en revitaliseren van verouderde bedrijventerreinen. Hierdoor kan de beschikbare ruimte worden geoptimaliseerd. In Gelderland is dit bestaand beleid en gebeurt dit door een herstructureringsprogramma te maken, waarbij projecten die Conny Bieze, lijsttrekker VVD in Gelderland Bert de Vries, lijsttrekker PvdA in Utrecht hieruit voort komen gesubsidieerd kunnen worden door de provincie. Mede door de inzet van de VVD is ook voor kleinere bedrijventerreinen de mogelijkheid om met provinciale subsidie te herstructureren mogelijk gemaakt. Bert de Vries Het instellen van Park Management is een goede manier om terreinen efficiënter in te kunnen richten en aantrekkelijk te houden of te maken. Dit is in de provincie Utrecht bijvoorbeeld gebeurd op het terrein bij Overvecht. Bestaande terreinen herstructureren en aantrekkelijk maken voor nieuwe vestigers. De PvdA wil combi-functies mogelijk maken, dus de combinatie werken en wonen in hetzelfde gebied. Meestal is hier aanpassing van de regelgeving voor nodig. Overigens zijn er nog veel bedrijventerreinen die niet (volledig) worden gebruikt. Het plan is juist om een grote stukken niet gebruikt te terrein geschikt te maken voor woningbouw of natuur en dus niet meer als (vervallen) terrein te bestemmen. De PvdA ondersteunt dit plan en wil graag dat het ook werkelijkheid wordt Vraag 2: Welke eisen moet de provincie stellen bij de ontwikkeling van duurzame bedrijvenparken? Moeten alle nieuwe bedrijvenparken CO2-neutraal worden ontwikkeld? Liesbeth Spies Duurzaamheid is van groot belang. Ontwikkeling van energiezuinige en duurzame bedrijventerreinen wordt gestimuleerd, via internationale en nationale regelgeving, via subsidies, via vergunningverlening en incidenteel via subsidies. Mogelijkheden om energie te besparen in bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen worden benut. Ook worden projecten uitgevoerd die het gebruik van duurzame energie stimuleren: concrete voorbeelden zijn aan de orde rond windenergie, aardwarmte en het gebruik van restwarmte. In 2020 moet de CO2-uitstoot, ook van bedrijven, met 20% verminderd zijn. Op de langere termijn moeten we de CO2 uitstoot nog veel verder reduceren. Mogelijkheden om energie te besparen en de inzet van alternatieve energiebronnen worden gestimuleerd. De doelstellingen zijn hard maar realistisch. Het is op dit moment een illusie om te veronderstellen dat we bijvoorbeeld de Tweede Maasvlakte volledig CO2-neutraal kunnen ontwikkelen. Conny Bieze De kwaliteit op bedrijventerreinen moet duurzaam zijn en aansluiten bij de behoeften van ondernemers. Het begint bij duurzaam bouwen, maar als een bedrijventerrein ook op de langere termijn duurzaam wil blijven, dan moet het ook goed beheerd worden. In Gelderland is de afgelopen periode op veel terreinen parkmanagement opgezet juist ook om kwaliteit in de toekomst te behouden. De VVD in Gelderland vindt niet dat alle nieuwe bedrijvenparken CO2-neutraal moeten worden aangelegd. Wij vinden dat de gemeenten waarin deze bedrijvenparken liggen daar zelf over gaan. Wel vinden wij dat energieplanvorming een onderdeel moet zijn van de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, zodat zo zuinig mogelijk met energie wordt omgegaan. Bert de Vries De PvdA wil in 2040 een klimaat-neutrale provincie realiseren. Om dit doel te bereiken zullen in ieder geval nieuwe bedrijven klimaat-neutraal moeten zijn of liever nog zien we bedrijven naar Utrecht komen die energie opleveren. De PvdA wil 100 bedrijven uitdagen om klimaatneutraal te gaan werken. Deze kopgroep moet als stimulans voor anderen dienen. We willen duurzame bedrijven aantrekken en bestaande bedrijven duurzaam laten werken. Bedrijven terreinen goed ontsluiten voor Openbaar Vervoer, is een duurzame maatregel en hergebruik van bedrijfsafval is een andere duurzame maatregel waar de PvdA stevig op wil inzetten. Vraag 3: In Vlaanderen werken gemeenten nauw samen bij de regionale en lokale uitgifte en ontwikkeling van bedrijvenparken in zogenaamde communales. Deze samenwerking behelst soms tientallen gemeenten per communale. In Nederland willen buurgemeenten onderling nog wel eens concurreren bij de werving van bedrijven. Kan de werkwijze van de communales in Vlaanderen een voorbeeld zijn voor Nederland, bijvoorbeeld via de Wet gemeenschappelijke regelingen? Liesbeth Spies Het is altijd goed om over je eigen grenzen heen te kijken om te leren van de buren. Bepaalde onderdelen van de intergemeentelijke samenwerking in Belgie zouden ook in Nederland toepasbaar kunnen zijn of worden hier toegepast. Een voorbeeld is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D). Binnen de ROM-D werken gemeenten nauw samen aan de versterking van de regionale economie met als belangrijkste activiteiten onder meer de uitgifte van kavels, de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen en de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. In het convenant duurzame bedrijventerreinen hebben gemeenten en provincie maar ook het bedrijfsleven en de milieuorganisaties zich verbonden aan verduurzaming van de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Het instrument van de wet gemeenschappelijke regelingen kan worden gebruikt maar hooguit als instrument om het doel te bereiken. Op het moment dat wettelijke instrumenten moeten worden ingezet om concurrentie tussen gemeenten uit te bannen ben je vaak al te laat. De ontwikkeling van de greenports, het biosciencepark in Leiden en technopolis in Delft laat zien dat samenwerking loont. Dat is de beste garantie naar de toekomst. ConnyBieze In Gelderland zijn er al een aantal goede voorbeelden van samenwerking tussen gemeenten om te komen tot een regionaal bedrijventerrein. Bijvoorbeeld het regionaal bedrijventerrein West-Achterhoek aan de A18 bij Doetinchem, waar vier gemeenten samenwerken en ook het regionaal bedrijventerrein H2O (Heerde, Hattem, Oldebroek) op de Noord-Veluwe bij de A28 en de A50. De VVD is van mening dat deze samenwerking vanuit de gemeenten zelf moet komen met als doel behoud van de werkgelegenheid in de regio. Bert de Vries De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor projecten waarbij de gemeenten samenwerken onder regie van de provincie. Deze vorm van vrijwilligheid, maar geen vrijblijvendheid, is zeer succesvol gebleken. Ook voor de ontwikkeling of herstructurering van bedrijventerreinen is dit een goede methode. De tijd van onderlinge concurrentie tussen gemeenten bij het aanleggen en uitgeven van bedrijventerreinen is, wat de PvdA betreft voorgoed verleden tijd. 4 5

4 1 BusinessPARK BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine magazine UITNODIGING Seminar Bedrijventerreinen Goed Beveiligd Donderdagmiddag 17 maart (13.00 tot uur) Tijdens de beurs Safety & Security Amsterdam in de RAI Parkmanagement en Collectieve beveiliging op bedrijventerreinen zijn al jaren goede instrumenten om het beheer en de veiligheid van bedrijvenparken te waarborgen. Doorgaans wordt collectieve beveiliging ingevuld met mobiele surveillance die buiten kantoortijden wordt ingezet. Dit is arbeidsintensief en dus ook kostbaar. Wat zijn nieuwe alternatieven? Kan het effectiever en efficiënter? Welke combinaties met cameratoezicht zijn mogelijk? Ook op het gebied van parkmanagement zijn er nieuwe inzichten. Ook zijn er combinaties mogelijk van parkmanagement en collectieve beveiliging. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie ANTWOORDFORMULIER Seminar Bedrijventerreinen Goed Beveiligd Donderdagmiddag 17 maart (13.00 tot uur) Tijdens Securitybeurs SSA in de RAI, Amsterdam Ondergetekende meldt zich hierbij aan voor het seminar Naam: Platform voor duurzaam ond (1)... m/v (2)... m/v Wanneer: donderdagmiddag 17 maart in de RAI tijdens Safety & Security Amsterdam. Tijd: uur Doelgroep: parkmanagers, bestuurders lokale ondernemersorganisaties, bedrijfscontactfunctionarissen gemeenten, wethouders gemeenten en adviseurs. Programma: ontvangst deelnemers met inlooplunch welkom door dagvoorzitter Ton Sels, uitgever BusinessPark Magazine Inleiding over samenwerking collectieve beveiliging, gemeente en politie door mr. René Verhulst, burgemeester Goes Inleiding over collectieve beveiliging in de praktijk door Gerrie Geijssen, voorzitter ondernemersvereniging Spoorzicht, Nieuw-Vennep Inleiding over parkmanagement en collectieve beveiliging door Ad van den Berg van Parktrust, Dordrecht pauze Inleiding over collectieve beveiliging en facilities door John den Dulk, manager marketing & sales Trigion, Schiedam demonstratie van nieuwe mogelijkheden met camera s door Peter Bakker, directeur Vinfocam, Terneuzen conclusies en afsluiting formele deel door dagvoorzitter bezoek aan beurs SSA en borrel op de stand van Trigion Beveiliging met uitreiking van de SSA-award Einde bijeenkomst Bedrijf/Organisatie:... Correspondentieadres:... Postcode en plaats: Handtekening:... U ontvangt informatie over de nieuwste ontwikkelingen voor de beveiliging van bedrijventerreinen. Ook voor ondernemersfondsen conform de wet BIZ biedt de nieuwe aanpak goede aanknopingspunten. Contactpersoon BusinessPark Magazine: Ton Sels ( / Kosten De deelnemersbijdrage aan het seminar bedraagt slechts 125,- (ex BTW) per persoon. Aanmelding is mogelijk via onderstaand antwoordformulier Deelname aan het seminar kost 125,- (ex. BTW) per persoon. bij de ontvangstbevestiging ontvangt u een factuur. U wordt verzocht het antwoordformulier uiterlijk 14 maart a.s. te faxen naar (010) U kunt het antwoordformulier ook invullen, scannen en mailen naar of 6 7

5 Digitaal relatiebeheer voor ondernemersorganisaties Als redactie van Businesspark magazine komen we steeds vaker de naam Pro-mo-com tegen. Reden om eens meer te weten te komen over dit programma, dat speciaal is ontwikkeld voor Parkmanagementorganisaties en ondernemersverenigingen. Daartoe gingen we naar Klapwijk Parkmanagement in Hengelo, dat het back office systeem al jaren in gebruik heeft. Het is een van de grootste ergernissen van parkmanagers: de wildgroei aan gegevens van personen, bedrijven en werkgroepen die het omslachtig of zelfs bijna onmogelijk maakt om de juiste personen op de juiste manier van de juiste informatie te voorzien. Dat wil zeggen: snel en met een minimaal risico van foutzendingen of doublures. Klapwijk Parkmanagement BV Klapwijk is een onafhankelijke dienstverlener op het gebied van parkmanagement. Maatwerk voor de klant en synergie tussen de verschillende parkmanagementorganisaties die we bedienen zijn de twee sleutelbegrippen. We zijn vooral actief in NoordOost Nederland, maar ook daarbuiten ondersteunen we besturen van parkmanagementorganisaties. Dit kan zijn een deelproject, een detachering van een parkmanager, of het ondersteunen van een lokale persoon. In totaal zijn we intensief betrokken bij 15 bedrijventerreinen. Parkmanagement vraagt om een aanpak waarbij de thema s veiligheid, vitaliteit en voordeel centraal staan. Lokale knelpunten moeten worden opgelost en bedrijven worden geholpen bij kostenbesparing en het realiseren van nieuwe omzet door het stimuleren van nieuwe B2B-contacten. Parkmanagement staat of valt met een goede communicatie naar de bedrijven. Onze ervaring is dat wanneer dit goed op orde is je veel kan betekenen. Voor de bedrijven, maar ook voor de lokale overheid. Jankees Klapwijk, parkmanager op onder andere Bedrijvenpark Twentekanaal, beaamt het probleem: Ook wij liepen daar tegen aan. Je hebt zoveel verschillende mensen waar je mee te maken hebt en zo veel verschillende onderwerpen waar je over hebt te communiceren, dat je op een gegeven moment het spoor gewoon bijster raakt. Zonder een goede database, die ook nog eens gemakkelijk te benaderen, onderhouden en hanteren is, kun je geen optimaal parkmanagement bedrijven. De maat vol Voor Klapwijk was vier jaar geleden de maat vol. Hij ging op zoek naar een systeem waarmee hij zijn communicatie effectief zou kunnen organiseren. Dus ging hij op zoek naar een passend CRMsysteem. Bij voorkeur een systeem dat specifiek was ingericht voor parkmanagers. En.zo kwam hij op het spoor van Pro-mo-com, dat destijds nog in de kinderschoenen stond, maar er heel veelbelovend uitzag. Ik heb een afspraak geregeld met Ties van Esch, die het systeem vanuit zijn eigen ervaring met parkmanagement had ontwikkeld. De keuze was vervolgens snel gemaakt. Dit was geen snelle IT-jongen maar iemand die vanuit een specifieke probleemsituatie een praktijkoplossing had ontwikkeld. De presentatie die Van Esch van het programma gaf, bevestigde wat ik hoopte: zo kon het dus ook! Webbased applicatie Vier jaar later is Klapwijk nog steeds een enthousiast gebruiker van Pro-mo-com: De kracht schuilt hem mede in het feit dat het een webbased applicatie is. Dat wil zeggen dat het voor iedereen vanaf iedere werkplek met een pc toegankelijk is. Dat geeft mij enorm veel flexibiliteit. Als ik thuis nog even een deelnemerslijst wil aanmaken en verzenden, is dat in een handomdraai gebeurd. Maar ook voor allerlei specificaties rondom bijvoorbeeld collectieve beveiliging beleef ik er veel plezier aan Administratieve verlichting Kan Klapwijk de winst tastbaar maken? Dat zit hem met name in een stuk administratieve verlichting. Voorheen ontstond heel geleidelijk een wildgroei aan gegevens, mede als gevolg van de vele mutaties waar je mee te maken hebt. Wat een ellende als er aanpassingen gedaan moeten worden in alle verschillende Excelbestanden (de bestanden van de ondernemersvereniging, deelnemers collectieve stroominkoop, gas, beveiliging, bewegwijzering, afval, breedband, etc.). Nu worden die bestanden vanuit één database gegenereerd en heb ik de garantie dat de berichten bij de juiste personen aankomen. Wat het me concreet heeft opgeleverd? Naast de besparing in tijd, heeft Pro-mo-com bijgedragen aan een hogere participatie aan bijeenkomsten en projecten. Alleen al vanwege de hogere betrouwbaarheid waarmee berichten worden opgesteld en verzonden. Verder worden facturen sneller betaald, ook Pro-mo-com Als medebestuurslid van één van de drie ondernemersverenigingen die gezamenlijk de Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel (de parkmanagementorganisatie red.) hebben opgericht constateerde Ties van Esch dat er heel veel goedwillende personen met allerlei projecten bezig zijn. Perfect natuurlijk want vrijwilligers zijn heel waardevol als je bezig bent met parkmanagement. Iedere vrijwilliger hield deelnemerslijsten bij en overzichten van bedrijven die belangstelling hadden getoond voor bepaalde projecten. De meeste vrijwilligers werkten met Excel, andere met Word. Dat er na een half jaar een ontzettende wildgroei was ontstaan mag duidelijk zijn. Alle betrokkenen vroegen zich af wat nu de correcte gegevens waren. Dat bracht hem ertoe om een webbased applicatie te ontwikkelen waarin alle parkmanagement-specifieke informatie kon worden ingevoerd én verwerkt. Stapsgewijs is dat er gekomen. Nu het systeem volledig is uitontwikkeld en uitgebreid getest in de praktijk is het Pro-mo-com Parkmanagement System bij steeds meer organisaties in gebruik. weer omdat ze al in eerste instantie op de goede plek terechtkomen. Dat zijn winstpunten die niet in geld zijn uit te drukken, maar mij in ieder geval heel veel lucht en energie hebben gegeven. Ik kom meer toe aan het daadwerkelijk managen van het park in plaats van dat ik tijd verlies aan papierwerk of het herstellen van fouten. BIZ Heel actueel is de invoering van Bedrijven Investering Zones (BI-zone), een afgebakend gebied waarin bedrijven een private organisatie oprichten om hun leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit gezamenlijk te kunnen beheersen en waarborgen. Wat is de functie van Pro-mo-com in deze? Klapwijk: Een belangrijk onderdeel van Pro-mo-com is de communicatiemodule: een systeem dat gegevens op de achtergrond aan elkaar koppelt en jou in de gelegenheid stelt snel en effectief te communiceren met de mensen met wie je wilt communiceren. En goede communicatie is juist een van de belangrijkste voorwaarden voor het succesvol introduceren en organiseren van een BI-zone. Meer informatie: Pro-mo-com B.V. ~ Ties van Esch ~ T / ~ I. ~ E. ATTENTIE, PARKMANAGERS V AN NEDERLAND: Geef ons 42 minuten......en wij verlossen u voorgoed van veel rompslomp, kosten, fouten en ergernis 8 9

6 De ondernemersgeest werd vaardig in gemeente Westland door Koos van Houdt Zes op zes. Dat was het verrassende resultaat in december vorig jaar in de gemeente Westland. Het aantal geslaagde draagvlakmetingen voor de instelling van bedrijveninvesteringszones (Experimentenwet BIZ) was landelijk gezien in één klap met een kwart verhoogd. Alle reden voor BPM de schijnwerper op het Westland te richten. We spraken onder meer met eerst verantwoordelijk wethouder Theo Duijvestijn (economie, financiën, milieu). Hij zegt: De gemeente gaf aan waarom we het belangrijk vinden en creëerde de randvoorwaarden. Het is een mooi voorbeeld geworden van goede samenwerking tussen overheid (gemeente) en bedrijfsleven. Op 18 mei 2009 verscheen het rapport De kracht van het Westland. Onder die titel werd een onderzoek beschreven van de Rabobank en de Kamer van Koophandel over de wensen en verlangens van ondernemers in deze gemeente vlak ten zuiden van Den Haag. Westland is een bijzondere gemeente. Van het totale oppervlak is maar liefst 81% bebouwd en dat is heel veel meer dan in de meeste andere gemeenten in ons land. Alleen in Rijswijk en Capelle aan den IJssel ligt dat percentage nog hoger. Maar Westland is vooral bijzonder vanwege het hoge aandeel aan bedrijfsactiviteiten. Van alle glastuinbouw in Nederland is 25% geconcentreerd in het Westland. Daarnaast telt de gemeente twintig bedrijventerreinen, waaronder als hele grote Wateringveldsche Polder van meer dan 80 hectare, met nu 550 bedrijfsvestigingen. Zo ergens, dan geldt hier dat nieuwe bedrijventerreinen alleen kunnen worden aangelegd op de plek waar ook nu al via de glastuinbouw (officiële bestemming is agrarisch) of op oudere bedrijventerreinen economische activiteiten plaats vinden. De zogenaamde SER-ladder (alleen nieuwe terreinen aanleggen, wanneer oudere niet meer gebruikt kunnen worden via herstructurering) wordt dus in de gemeente Westland op een natuurlijke wijze toegepast, wanneer je ook herstructurering van percelen voor de glastuinbouw meerekent. Er is gewoon geen plaats meer voor nieuw aan te leggen bedrijventerreinen. In dat rapport staat verder dat veel ondernemers behoefte hebbeen aan uitwerking van het concept schoon, veilig & heel via parkmanagement op bedrijventerrein. Maar de wensen van de ondernemers lopen uiteen. In de ogen van veel ondernemers bleef het lokale vestigingsbeleid achter bij de ontwikkelingen. De schuld daarvoor werd bij de gemeente gelegd. Die zou achter blijven in het ruimtelijke beleid. Een goed beheer van de openbare ruimte en goede bereikbaarheid van de winkels en de bedrijvenparken zijn de belangrijkste zaken, die volgens de ondernemers opgelost moeten worden. Maar ze vinden dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is. Het rapport noemt vervolgens de Experimentenwet BIZ een nieuwe kans. Parkmanagement kwam niet goed van de grond in het Westland. Toch wordt ondersteuning van de overheid op prijs gesteld. Daarom lijkt het instrument van de BIZ in het Westland een warm welkom te mogen verwachten, aldus het rapport van de Rabobank en de Kamer van Koophandel. En dat bleek eind vorig jaar. Terugkijkend moet het rapport belangrijk zijn geweest voor het draagvlak onder ondernemers, zegt ambtenaar Chiel Verbruggen van de gemeente Westland. Een maand later, in juni 2009 hielden de Kamer van Koophandel en VNONCW een voorlichtingsbijeenkomst in de raadszaal voor de ondernemers van alle twintig bedrijvenparken en ruim 7 verschillende winkelgebieden. Wethouder Duijvestijn: Vanuit de politiek is aangegeven, dat de BIZ een kans is in het samenspel tussen bedrijfsleven en de gemeente. Drie bedrijventerreinen en drie winkelgebieden hebben het initiatief genomen voor het starten van een BIZ. Ze hebben ieder een aanmoedigingssubsidie van 5000 gekregen. Dat hielp omdat er ook aanloopkosten zijn zoals die voor het opzetten van de administratie, het ontwerpen van een website en het organiseren van de wettelijk vereiste draagvlakmeting. De wethouder zegt ter verklaring: Westland is een echte ondernemersgemeente in glastuinbouw, bedrijventerreinen en winkelgebieden. Daardoor bleek er veel bereidheid iets te ondernemen en met elkaar samen te werken. Hoe dan ook, de ondernemersgeest werd vaardig in de gemeente en dat leidde tot die zes initiatieven. In de loop van 2010 werden allerlei voorbereidingen getroffen. De ondernemers stelden activiteitenplannen op en hielden informele draagvlakmetingen. Bedrijventerrein Wateringveldsche Polder deed dat in september tijdens een werklunch met een peptalk van de voormalige doelman Hans van Breukelen van PSV en het Nederlands elftal. Daarna deden het College van B&W en de gemeenteraad hun huiswerk. De noodzakelijke gemeentelijke BIZ-verordening werd vastgesteld. In de gemeenteraad bleken de voorstellen goed ontvangen te worden. Er werden, vertelt de wethouder, wel opmerkingen geplaatst door enkele fracties om de BIZ te gebruiken als mogelijkheid voor de bekostiging voor cameratoezicht als wens van de overheid. Maar duidelijk is, dat de BIZ een regeling voor en door ondernemers is. Juist de ondernemers bepalen met de BIZ de door hen gewenste activiteiten en niet de overheid. Fiscus lijkt bereid tot verrekening omzetbelasting Nog niet opgelost probleem in de experimentenwet BIZ vormt de wijze waarop de omzetbelasting (btw) wordt behandeld. Elly Blanksma, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, en als parlementariër actief betrokken bij de vaststelling van deze wet, zei in het vorige nummer van BPM: Het is een goede vraag. Maar ik voel er toch niet voor. Het gaat vaak om kleinschalige projecten. En dan tuig je via zo n btw-regeling de zaak te veel op met administratieve lasten. Je krijgt er ook niet meer of betere activiteiten door. Maar in het activiteitenplan dat ten grondslag ligt aan het BIZ plan Centrum s-gravenzande staat: Met betrekking tot de BTW is gebruikelijk dat de BIZ-subsidie niet belast wordt met 19% BTW. De BIZ-vereniging kan de BTW van de uitgaven terugvorderen, indien alle heffingsplichtigen BTW-aftrek hebben. Indien er heffingsplichtigen zonder BTW-aftrek zijn, komen uitgaven ter grootte van hun aandeel in de BIZ-bijdrage niet voor aftrek in aanmerking. Bij werken in de openbare ruimte, waarvan het bezit later over gaat in handen van de gemeente wordt de BTW door de gemeente doorgeschoven naar het btwcompensatiefonds. Na behandeling in de gemeenteraad werden er overeenkomsten gesloten tussen de gemeente en de ondernemersverenigingen op drie bedrijventerreinen en in de drie winkelgebieden in Naaldwijk, s-gravenzande en Monster. In december volgde de formele draagvlakmeting. Beleidsambtenaar Verbruggen: De ondernemers hebben daar veel werk verzet om iedereen te stimuleren een stem uit te brengen. In Wateringveldsche Polder werd verder onder meer met een mobiele lichtkrant gewerkt en stemmers kregen een boterletter mee naar huis. Kosten noch moeite werden gespaard. De bedrijven hebben er fors op ingezet, omdat ze het belang van slagen van de BIZ inzagen. Wat gebeurt er concreet in de winkelgebieden en de bedrijventerreinen van Westland? Bij de winkeliersverenigingen gaat het vaak om evenementen, betere veiligheid in het winkelgebied en een mooiere verlichting in de donkere maanden. Zo staat in het activiteitenplan van winkelgebied s-gravenzande dat er bij de toegang tot het winkelgebied in Gebruikelijk? In ieder geval bestaat de indruk dat op de inspectie Rijswijk van de Belastingdienst inderdaad een regeling is gemaakt, waardoor aftrek van betaalde omzetbelasting mogelijk is. In de nieuwsbrief Belastingen binnenlands bestuur van PriceWaterhouseCooper van januari 2011 wordt het volgende opgemerkt: De wet bepaalt dat de gemeente de opbrengst van de (namens de BIZ geheven) belasting als subsidie verstrekt aan een in de belastingverordening aangewezen stichting of vereniging die zorgt voor de uitvoering van de activiteiten. Omdat de stichting of vereniging niet in opdracht van derden handelt, maar op eigen initiatief activiteiten ontplooit is naar de mening van de Belastingdienst in beginsel geen sprake van btw-ondernemerschap. De stichting of vereniging hoeft geen btw aan derden te factureren, maar kan ook geen btw verrekenen met de Belastingdienst. De btw op de inkopen vormt binnen dat model een kostenpost! Omdat veel bedrijven die deelnemen aan bedrijfeninvesteringszones, btw met de Belastingdienst kunnen verrekenen, heeft de Belastingdienst naar verluid goedgekeurd, dat de stichting of vereniging btw mag verrekenen voor zover de deelnemende bedrijven dat ook kunnen. Een andere oplossing zou volgens de nieuwsbrief kunnen zijn dat de gemeente geen BIZ-heffing oplegt, maar hogere OZB-tarieven in rekening brengt. Vervolgens zou de gemeente dan een dienstverleningsopdracht met de betrokken ondernemersvereniging kunnen sluiten. In dat geval kan de btw via het btw-compensatiefonds van de betreffende gemeente verrekend worden

7 het centrum vlaggen moeten komen, de inrichting met meer groen en in de zomer hangende plantenbakken moet worden opgeluisterd en van half november tot half januari mooie feestverlichting moet komen. Verder zal er twee keer in het jaar schouw gehouden worden, zodat de omgeving schoon en netjes blijft. Leegstand van panden wordt actief bestreden in `s-gravenzande en er worden AED s aangeschaft voor een snelle behandeling bij een hartstilstand. De meest ingrijpende activiteitenplannen zijn gemaakt door de bedrijventerreinen. Op Wateringveldsche Polder wordt onder meer voorzien in de aanleg van een glasvezelkabelnet. Op het oudere bedrijventerrein De Woerd sluiten de ondernemers aan op de gemeentelijke herstructurering Daar wordt onder meer gewerkt aan een goede aansluiting van privaat terrein op het openbaar gebied. Zo worden reepjes particulier groen langs de straat en het openbaar groen goed op elkaar afgestemd. Datzelfde geldt voor het parkeren op openbare dan wel particuliere plekken. Ook de toegang tot het park wordt er verbeterd onder meer door passende verkeersmaatregelen. Westland is trots op het behaalde resultaat. De wethouder wijst op de cijfers die tot nu toe in heel Nederland zijn geregistreerd rond het gebruik van de Experimentenwet. Er zijn in het hele land tot nu toe ongeveer 100 pogingen geregistreerd. Daarvan is het in 40 gevallen tot een peiling gekomen. 24 waren succesvol, een kwart dus in de gemeente Westland. In deze gemeente slaagden alle zes de pogingen. Misschien is dat wel een doorbraak. Zo is er sprake van tal van nieuwe pogingen in Rotterdam, waar tot nu toe een aantal peilingen niet het benodigde draagvlak bereikten. Het kan ook elders nog effect opleveren, omdat recent de termijn om te starten met een bedrijveninvesteringszone is verlengd tot eind In de gemeente Westland zijn in december 2010 in één klap zes voorstellen aangenomen voor de instelling van BI-Zones. Het bestuur van winkelcentrum s-gravenzande had de zaken zeer grondig aangepakt en een uitvoerig activiteitenplan gemaakt. Toch ging het daar bijna mis. Er stemden net genoeg ondernemers (51%) mee in de draagvlakmeting. Bij de overige vijf waren de marges ruimer. Bedrijventerrein De Woerd: Stemgerechtigden: 94. Ontvangen stemmen: 76 (81%), waarvan voor 69 (91%) en tegen 7. De tegenstemmers vertegenwoordigen 7,5% van de OZB waarde van alle stemmers. Winkelcentrum Naaldwijk: Stemgerechtigden: 153. Ontvangen stemmen 92 (60%), waarvan voor 66 (72%) en tegen 26. De tegenstemmers vertegenwoordigen 28% van de OZB waarde van alle stemmers. Winkelcentrum Monster: Stemgerechtigden: 106. Ontvangen stemmen 64 (60%), waarvan voor 48 (75%) en tegen 16. Tegenstemmers vertegenwoordigen 20% van de OZB waarde van alle stemmers. Winkelcentrum`s-Gravenzande: Stemgerechtigden: 190. Ontvangen stemmen 97 (51%), waarvan voor 67 (69%) en tegen 30. Tegenstemmers vertegenwoordigen 32% van de WOZ waarde van alle stemmers. Leehove: Stemgerechtigden: 112. Ontvangen stemmen 69 (62%), waarvan voor 47 (68%) en tegen 22. Tegenstemmers vertegenwoordigen 25% van de WOZ waarde van alle stemmers. Wateringse Veld: Stemgerechtigden: 548. Ontvangen stemmen 303 (55%), waarvan voor 214 (71%) en tegen 89 Tegenstemmers vertegenwoordigen 29% van de OZB waarde van alle stemmers. Minimaal 50% van de stemgerechtigden moet stemmen. Daarvan moet 2/3de voor stemmen en de voorstemmers moeten minimaal 50% van de OZB-waarde van de stemmers vertegenwoordigen Katern Duurzaam aan de basis Duurzaam duurt het langst Over duurzaamheid wordt veel gesproken. Te veel, want in feite gaat het om de actie. En dat is nog lastig te realiseren. We willen wel, maar wie zet de eerste stap? Door het praten over duurzaamheid bestaat de kans dat het begrip een holle kreet wordt en mensen gaan afhaken. Wat kunnen we doen? Mogelijkheden genoeg Er zijn voldoende mogelijkheden om als bedrijf, als gemeente of als lokale ondernemersorganisatie de handen echt uit de mouwen te steken. Je hoeft niet te starten met het plannen van grootschalige projecten met ondergrondse warmte-koude opslag of een mega windmolenpark. Het kan ook kleinschalig en op korte termijn haalbaar. In dit artikel enkele suggesties voor lokale ondernemersorganisaties. Start met een inventarisatie Op een bedrijvenpark zijn bedrijven vanuit verschillende economische sectoren actief. Het kan zo maar zijn dat een probleem voor het ene bedrijf een oplossing voor het andere is. Er gebeurt echter niets, omdat men dat niet van elkaar weet. Helaas komt het voor dat de ondernemers elkaar niet eens kennen, terwijl zij in dezelfde straat gevestigd zijn. Neem het voorbeeld waarbij een bedrijf de eigen medewerkers elke dag vervoert van en naar het dichtstbijzijnde NS-station. Dergelijke shuttlebusjes rijden vaak in gebieden waar er voor een bedrijvenpark geen goede aansluiting is op openbaar vervoer. De kosten van een dergelijke inzet zijn voor een bedrijf behoorlijk. Als een andere bedrijf op hetzelfde bedrijvenpark ook naar mogelijkheden zoekt om de parkeerdruk te verlichten en medewerkers wil verleiden om met het OV te reizen, dan is het simpel om dit gezamenlijk met meerdere bedrijven te regelen. Dat bespaart in de kosten. Het is dus raadzaam om als ondernemersorganisatie te inventariseren wat bedrijven voor elkaar kunnen betekenen. Dit kan ook op het gebied van restafval. Groenvoorziening Naast de groenvoorziening van het openbaar gebied op een bedrijvenpark moeten de bedrijven op de eigen kavel zelf de groenvoorziening laten verzorgen. De verzorging van het openbaar gebied is in veel gevallen een taak van de gemeente of de parkmanagementorganisatie. Als het onderhoud van het openbaar en privaat gebied nu in één hand wordt gelegd, dan spaart dit kosten en ontstaat er een uniform en fraai beeld van de omgeving zonder achterstallig onderhoud. Op veel bedrijvenpark wordt dit al op deze wijze uitgevoerd. Vaak stelt de gemeente het eigen budget voor het openbaar gebied beschikbaar voor de ondernemersvereniging onder de voorwaarde dat dit budget uitsluitend mag worden besteed aan groenvoorziening. De nieuwe colleges van B&W zijn inmiddels ingewerkt, dus mooi de gelegenheid om dit plan te opperen. Ook gemeenteraadsleden kunnen met een dergelijk initiatiefvoorstel komen in de raad. Gezamenlijk afvalcontract Als we de verkeersbewegingen van de vele verschillende afvalinzamelaars op een bedrijvenpark in kaart zouden brengen, zou menig ondernemer schrikken van de intensiteit. Dit is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar levert ook veel verkeersirritatie op. Natuurlijk heeft elke ondernemer het liefst zijn eigen afvalinzamelaar waar al jaren zaken mee wordt gedaan, maar samenwerking kan ook financieel gezien een forse besparing opleveren. Gewoon doen Om bovenstaande zaken te kunnen oppakken, is het niet nodig om allerlei overlegrondes in te lassen. Het vraagt een besluit van een daadkrachtig bestuur van een ondernemersorganisatie of een voorstel van een gemeenteraadslid dat de bal aan het rollen brengt. Meer informatie? Als u advies of informatie wilt hebben over de mogelijkheden, mailt u dan uw gegevens en uw vraag naar Stichting Duurzaam Basis Initiatief, De stichting DBI is een laagdrempelige organisatie met enthousiaste lokale bestuurders en ondernemers die het praatcircuit beu zijn en concreet aan de slag willen met duurzaamheid. 13

8 Trigion en Tele2 Zakelijk genomineerd voor SSA Award 21 februari 2011 Van dinsdag 15 maart t/m donderdag 17 maart vindt de vakbeurs Safety & Security Amsterdam 2011 plaats in de Amsterdam RAI. Deze vakbeurs fungeert als hét nationale platform voor beveiliging en brandveiligheid en biedt een compleet overzicht van producten, diensten, totaaloplossingen en de laatste ontwikkelingen. Voor de derde keer op rij worden de SSA Awards uitgereikt en samen met Tele2 Zakelijk is Trigion genomineerd voor een SSA Award in de categorie Oplossingen, het segment Zakelijke Dienstverlening. Het doel van deze prestigieuze SSA Awards is om innovatieve ontwikkelingen te stimuleren in de beveiligings- & brandveiligheidsbranche. In 2011 krijgt de verkiezing een geheel nieuwe opzet. De nominaties zijn onderverdeeld in de categoriën Producten en Oplossingen, elk onderverdeel in vijf segmenten. Samen met Tele2 Zakelijk is Trigion genomineerd in de categorie Oplossingen, het segment Zakelijke Dienstverlening, voor de gesloten keten rond Alarm over IP. Zowel Trigion als Tele2 Zakelijk merkten dat beveiligingsinstallateurs en eindgebruikers nog weinig vertrouwen hadden in Alarm over IP. Dit werd mede ingegeven door de beperkte regelgeving/ certificering en de onduidelijkheid over verdienmodellen en het rollenspel. Totaaloplossingen ontbraken en eindgebruikers werden geconfronteerd met hoge migratiekosten. Telecombedrijven, productleveranciers en beveiligingsorganisaties slaagden er niet in deze barrières weg te nemen. Tot Tele2 Zakelijk en Trigion vorig jaar hun krachten bundelden en de keten rond Alarm over IP eindelijk gesloten werd. Deze gesloten keten rond het netwerk van Tele2 Zakelijk en de Trigion AlarmServiceCentrale, is in november 2010 gepresenteerd aan ruim 100 beveiligingsinstallateurs. In de gesloten keten biedt Tele2 Zakelijk een gecertificeerd, landelijk dekkend netwerk en levert plug-and-play oplossingen voor eenvoudige installatie. Vanuit de AlarmServiceCentrale beschikt Trigion over een modern en volledig gecertificeerd platform voor ontvangst van alarmmeldingen via IP. Bovendien neemt Trigion de kosten voor een IP-converter voor haar rekening. Daarnaast bieden beide partijen een aantrekkelijke provisieregeling, waardoor migratie extra aantrekkelijk wordt. Niets staat een massale transitie naar IP nu nog in de weg! De jury van de SSA Awards heeft het concept inmiddels beloond met een nominatie. Op dinsdag 15 maart vindt de uitreiking plaats van 18:00 uur tot 19:00 uur op de vakbeurs Safety & Security Amsterdam 2011, met Astrid Joosten als presentatrice. Bezoekers zijn vanaf 17:30 uur welkom om dit evenement bij te wonen. Bezoekers kunnen bovendien stemmen voor de Publieksprijs. Stemmen kan via de stemmachines op de Award Plaza, tot uiterlijk donderdag 17 maart 15:00 uur. De Publieksprijs wordt op die dag om 16:00 uur uitgereikt op het SSA Podium. Trigion is het grootste en meest complete beveiligingsbedrijf van Nederland. De organisatie staat voor decennia aan ervaring, opgedaan bij gerenommeerde en veeleisende opdrachtgevers. Het maakt Trigion tot dé toonaangevende partner die veiligheid creëert. Door altijd de juiste middelen aan te wenden en steeds de juiste mensen op de juiste plek in te zetten. De ruim medewerkers leveren alle bekende diensten op het gebeid van beveili- ging, veiligheid en services. De uiterst moderne Alarm- ServiceCentrale is communicatiecentrum én lifeline voor duizenden opdrachtgevers en alle eigen medewerkers. Trigion is onder andere werkzaam voor landelijke en Voor meer informatie over de gesloten keten rond Alarm over IP, kunnen geïnteresseerden tijdens de vakbeurs Safety & Security Amsterdam 2011 terecht op de stand van Trigion (standnummer ) en Tele2 Zakelijk (standnummer ). gemeentelijke overheden, is actief op luchthavens en op andere logistieke knooppunten en beveiligt tal van bedrijven in de vitale sectoren. Ook is Trigion vaste leverancier van financiële instellingen en andere dienstverleners, grote retailketens en industriële bedrijven in bijvoorbeeld de (petro)chemie en de voedingsmiddelen-branche. Daarnaast verzorgt Trigion collectieve beveiliging op vele bedrijventerreinen, toezicht en handhaving in tal van winkelgebieden en wijken en parkeertoezicht en parkeercontrole in diverse gemeenten. Tele2 Nederland B.V. is één van de grootste communicatiebedrijven in Nederland. Het bedrijf biedt zowel de consumenten-, de zakelijke als de wholesale markt een compleet pakket van communicatiediensten. Tele2 biedt spraak-, data-, internet- en tv-diensten aan via een eigen infrastructuur, voorzien van de modernste netwerktechnologieën. Tele2-klanten profiteren van gebruiksvriendelijke en betaalbare diensten van topkwaliteit

9 BusinessPark Magazine op LinkedIn Eerder hebben we melding gemaakt van de groep die voor BusinessPark Magazine is aangemaakt op de netwerksite LinkedIn. Via de groep worden actuele discussies gestart over duurzaam beheer van bedrijvenparken. Belangstellenden kunnen zich aansluiten bij deze nieuwe groep. De gemeente Schiedam feliciteert Netwerk Met BusinessPark Magazine als groep op LinkedIn wordt een actief netwerk gestimuleerd van ondernemers, bestuurders en adviseurs die betrokken willen zijn bij duurzaam beheer van bedrijvenparken. Good practices Om te voorkomen dat duurzaam beheer van bedrijvenparken in het stadium van theoretische verhandelingen blijft steken, wordt de groep vooral gebruikt om goede voorbeelden van duurzaam beheer concreet te maken op een interactieve wijze. Zo kunnen de groepsleden elkaar helpen bij het oppakken van concrete projecten op het gebied van duurzaamheid. Aansluiten Voor de netwerkers die al op LinkedIn actief zijn, is het eenvoudig om zich bij de groep BusinessPark Magazine aan te sluiten. Bent u nog niet op LinkedIn te vinden, dan is deze groep voor u de uitgelezen mogelijkheid om de stap naar LinkedIn te zetten. Nadat u bent geregistreerd, kunt u zich bij de groep BusinessPark Magazine aansluiten. BusinessPark Magazine met het 10-jarig jubileum. Duurzaam ondernemen doen we samen! Vinfotech feliciteert BusinessPark Magazine Aangenaam kennis te maken! Redactieadviesraad BusinessPark Magazine In dit jubileumjaar van BusinessPark Magazine introduceren wij de leden van de nieuwe Redactieadviesraad van ons blad. Deze raad gaat de medewerkers rond het magazine voorzien van adviezen over de koers en inhoud van het magazine. De reactieadviesraad is zodanig samengesteld dat zowel het geluid van het lokaal bedrijfsleven als van lokale en provinciale politiek duidelijk zal doorklinken. Alle leden van de redactieadviesraad hebben veel te maken met beide kanten van het spectrum. BusinessPark Magazine zal gebruik gaan maken van de ruime kennis en ervaring die in de reactieadviesraad is vertegenwoordigd. Samenstelling Redactieadviesraad De volgende personen hebben zitting in de raad: Dirk Dekker, voormalig gedeputeerde Economische Zaken in Zuid-Holland; Frits Huffnagel. voormalig wethouder in Amsterdam en Den Haag; Tineke Hanssen, directeur OndernemersVereniging Amstelveen; Esther Grondijs, docent Nyenrode en raadslid gemeente De Ronde Venen; Eduard van Zuijlen, burgemeester gemeente Menterwolde. Politiek gezien is de redactieadviesraad zeer divers van kleur. Leden van CDA, VVD, PvdA en GroenLinks zijn erin vertegenwoordigd. BusinessPark Magazine is erg verheugd met het ervaren team van adviseurs. U gaat nog van hen horen! Areamasters feliciteert BusinessPark Magazine. Bureau Landleven werkt samen met BusinessPark Magazine aan duurzaamheid. Van harte met het jubileum!

10 LOKAAL VERHAAL Tweede kans voor BIZ op Spoorzicht Nieuw-Vennep Kwaliteitskaart bedrijventerreinen Drenthe Na de teleurstellende uitslag van de draagvlakmeting waarbij de drempel net niet werd gehaald, heeft BIZ Vereniging Spoorzicht In Nieuw-Vennep besloten een nieuwe draagvlakmeting aan te vragen. Verantwoordelijk wethouder Arthur van Dijk heeft daarin toegestemd. Het bestuur heeft een nieuw plan vastgesteld met een aangepaste begroting voor een kleinere BIZ-zone. Spoorzicht- Noord, dat nog in ontwikkeling is, valt niet meer in de zone. De communicatie met de ondernemers zal worden versterkt. Inwoners en bestuurders van Drenthe maken zich zorgen over de verrommeling van het landschap in Drenthe. Dit bleek tijdens de campagne Kiek op Drenthe, die de Natuur en Milieufederatie samen met onder andere Het Drentse Landschap en Drents Plateau heeft uitgevoerd. Vooral de onvrede over het aanzicht van bedrijventerreinen in Drenthe blijkt groot. Om beter zicht te krijgen op de omvang van de verrommeling door bedrijventerreinen in Drenthe heeft de Natuur en Milieufederatie samen met Drents Plateau het project De Ruimtelijke Kwaliteit van de Drentse Bedrijventerreinen op de Kaart! uitgevoerd. Doel van het project was gemeenten, ontwikkelaars en beheerders te ondersteunen bij de inpassing van bedrijventerreinen in het landschap. Op die manier kan de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen worden verbeterd. Om beter zicht te krijgen op de omvang van de verrommeling door bedrijventerreinen, hebben een team van experts en een panel van inwoners op verzoek van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Drents Plateau vijftien Drentse bedrijventerreinen beoordeeld. Minimaal één per gemeente. De beoordeling vond plaats op basis van een aantal objectieve criteria. Het expertteam en het bewonerspanel constateerden beide dat de huidige landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen nog wel eens te wensen over laat. Bedrijventerreinen liggen op een landschappelijk waardevolle locatie, bedrijfsgebouwen trekken onnodig de aandacht door verkeerd kleurgebruik of bedrijventerreinen zijn veel te groot voor het aangrenzende dorp. Ook viel op dat er soms wel aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de voorkant van een bedrijventerrein, maar dat die ontbreekt aan de achterkant. Opvallend was verder de overmatige verlichting van een aantal terreinen of gebouwen. In de brochure Van bedrijventerrein naar bedrijvenpark is een samenvatting gegeven van de resultaten en aanbevelingen van het project. Ook is de benodigde inzet van de verschillende partijen benoemd. Wij dagen gemeenten, de provincie en het bedrijfsleven uit om concreet aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door samen - in een vervolgproject - een verbeterplan te maken voor een bestaand bedrijventerrein. Gezamenlijk kunnen we in Drenthe de kwaliteitsslag maken van bedrijventerreinen naar bedrijvenparken. Flevoland wil betere OV-ontsluiting bedrijventerreinen Het bestuur BIZ Spoorzicht overtuigd van goede afloop. Bedrijfsleven en overheden slaan handen ineen voor aanpak bedrijventerreinen Provincie Limburg, NV Industriebank LIOF, LHB, LWV, MKB-Limburg en de Kamer van Koophandel hebben besloten om samen te gaan werken bij het (her)ontwikkelen en beheren van Limburgse bedrijventerreinen. Daartoe tekenden voornoemde partijen gisteren op een druk bezochte bijeenkomst in Thorn een nieuw convenant. In dit convenant wordt het belang van bedrijventerreinen voor de Limburgse economie onderstreept. Bovendien spreken alle partijen onderling af wat hun specifieke rol is. Voldoende bedrijventerreinen van de juiste kwaliteit staat daarbij voorop. Ook wordt duidelijk dat niet alleen deze partijen hierin een verantwoordelijkheid hebben. Bij de ontwikkeling, herstructurering en het beheer (parkmanagement) van bedrijventerreinen is nauwe samenwerking met gemeenten, ontwikkelingsmaatschappijen, ondernemers en vastgoedpartijen een absolute voorwaarde. Bedrijventerreinen zijn van eminent belang voor de economische ontwikkeling in Limburg. Op ruim 250 terreinen in de provincie van in totaal hectare zijn meer dan bedrijven gevestigd met arbeidsplaatsen. Dat is bijna 40% van de werkgelegenheid in onze provincie. Alle reden dus om zuinig te zijn op deze economische winplaatsen. Ter gelegenheid van de ondertekening van het convenant werd een symposium georganiseerd. Een aantal sprekers lieten hun licht schijnen op de diverse aspecten van de ontwikkeling, herstructurering en beheer van bedrijventerreinen alsmede de rol van verschillende partijen hierbij. Provinciale Staten van Flevoland willen door middel van rondetafelgesprekken met het bedrijfsleven, vervoerders, bestuurders en belangenorganisaties de discussie opstarten over de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement in relatie tot de OV-bereikbaarheid bedrijventerreinen, waarbij tariefdifferentiatie één van de mogelijkheden is. Dit is de belangrijkste uitkomst van de pilot die de Staten van Flevoland de afgelopen periode hebben uitgevoerd. De tijdens deze pilot nadrukkelijk gezochte dialoog met de samenleving, door middel van rondetafelgesprekken en enquêtes, heeft de Statenleden veel informatie opgeleverd. De leden van Provinciale Staten willen dan ook alle Flevolanders bedanken die hier aan hun bijdrage hebben geleverd. De leden van Provinciale Staten hebben gekozen voor het onderwerp tariefdifferentiatie in het OV vanwege de mogelijke nieuwe, technische mogelijkheden die de invoering van OV- chip biedt voor het variëren in tarieven. Tegelijk bleek uit de gesprekken met diverse partijen dat tariefdifferentiatie niet op de eerste plaats staat wat betreft prioriteiten; betrouwbaarheid van de verbinding, een goede aansluiting tussen bus en trein en een hoge frequentie staan hoger op de prioriteitenlijst. Een ander punt dat vaak genoemd werd is mobiliteitsmanagement: hoe zorg je er voor dat verschillende vormen van vervoer (fiets, bus, trein, auto) zo op élkaar en op de vraag (vanuit bijvoorbeeld werkgevers)afgestemd zijn dat voor passagiers, vervoerders maar ook werknemers en werkgevers een goede situatie ontstaat. Provinciale Staten willen ná de verkiezingen dit thema verder oppakken. Hierbij doen ze opnieuw ook graag een beroep op inwoners, bedrijfsleven, bestuurders (wethouders) en organisaties in Flevoland. Mogelijkheid tot starten met BIZ verlengd Het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie heeft de termijn waarin BIZ-fondsen nog kunnen worden opgestart, verlengd tot 31 december van dit jaar. Aanvankelijk liep de termijn op 30 april af. Er zijn echter nog veel initiatieven op lokaal niveau in ontwikkeling. De verlenging geeft ondernemersorganisaties de ruimte om een nieuw BIZ-fonds gedegen voor te bereiden

11 Boek SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN Voor bestuurders van lokale ondernemersorganisaties, gemeenteraadsleden, wethouders, bedrijfscontactfunctionarissen, adviseurs en communicatiespecialisten is het boek SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN beslist een must! Het boek biedt veel praktische tips voor het succesvol presteren van lokale ondernemersorganisaties en gaat nadrukkelijk in op de belangrijke relaties tussen lokale overheid en georganiseerd bedrijfsleven. Ervaringen gebundeld Schrijver Ton Sels heeft zijn jarenlange ervaring als secretaris en adviseur van lokale ondernemersorganisaties gevat in een prettig leesbaar boek voor iedereen die nauw betrokken is bij lokale ondernemersorganisaties. Ook heeft Sels zijn ervaringen als lid van de gemeenteraad van een middelgrote gemeente in Nederland nadrukkelijk meegenomen in het boek. Tien jaar geleden is Ton Sels gestart met zijn eigen bedrijf, Sels Advies & Secretariaat. Vanuit zijn bedrijf adviseert hij lokale ondernemersorganisaties en overheden hoe deze partijen succesvol met elkaar kunnen samenwerken. Hoe zijn ondernemers lokaal georganiseerd? In het boek wordt aangegeven dat er voldoende potentie is om op lokaal niveau ondernemersorganisaties succesvol te laten functioneren. Uit de praktijk wordt duidelijk dat er teveel ondernemersorganisaties zijn die eigenlijk onder de maat functioneren. Er zijn gelukkig ook veel sterke lokale ondernemersorganisaties. Helaas zijn deze in de minderheid. Het goede nieuws is dat er veel groeipotentie is bij ondernemersorganisaties. SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN wil de helpende hand reiken om die stappen te zetten die nodig zijn voor het behalen van meer successen. Ondernemers organiseren vraagt om maatwerk Als een ondernemersorganisatie eenmaal is opgericht, begint het werk eigenlijk pas. Over het algemeen denkt men te makkelijk over het levend houden van ondernemersorganisaties. Belangrijk is de vraag: wat voor een ondernemersorganisatie wil je zijn? Hoe worden de taken verdeeld en hoe spreek je elkaar aan op het uitvoeren van die taken? Ondernemers die als bestuurslid actief zijn, hebben altijd te maken met de natuurlijke focus op hun eigen bedrijf. De ondernemersorganisatie is slechts een afgeleide. Het is al winst als men zich dit realiseert. Echter, bestuursleden mogen wel afgerekend op hun daden en aanvaarden dus een verantwoordelijkheid als zij tot een bestuur toetreden. In het boek worden tips en handvatten aangereikt om als ondernemers zo goed mogelijk samen te werken om de beste resultaten te boeken. Samenwerking gemeente en ondernemers Van nature communiceren ondernemers en lokale politici en ambtenaren niet altijd op dezelfde golflengte. Dat heeft te maken met de verschillende culturen en de verschillende wijzen waarop besluitvorming binnen een gemeente en een onderneming is geregeld. Dit hoeft echter geen belemmering te zijn om als georganiseerde ondernemers op een goede en constructieve wijze met de gemeente als vaste partner samen te werken. Bestel SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN Het boek SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN verschijnt binnenkort. De verkoopprijs van het boek bedraagt 22,50. U kunt per mail een bestelformulier opvragen. Mailt u dan uw naam, organisatie en adres naar U ontvangt dan het formulier. Als u dit voorziet van een handtekening en opstuurt of mailt, dan ontvangt u een exemplaar van het boek SAMEN LOKAAL ONDERNEMEN. COLUMN Lokale producten Sinds enige tijd staat er ook een mooi schap in de plaatselijke supermarkt in het dorp waar ik woon. Lokale producten worden tegenwoordig niet meer alleen in Frankrijk via de supermarkt aan de man gebracht. Als ik ervoor sta zie ik mooie jam, lekkere wijn, lokaal gebrouwen bier en nog zo het één en ander. Door de korte afstand weet ik dat de ecologische voetafdruk gering moet zijn. Er was immers nauwelijks gemechaniseerd transport voor nodig. Toch loop ik het schap meestal voorbij. Op weg naar de vergelijkbare producten die in de gewone schappen staan. De reden is eenvoudig. Het prijsverschil is te groot. Door de kleine oplage kunnen de lokale producten gewoon nog niet op tegen de massaproductie voor de A-merken of de huismerken van de betreffende supermarkt. Lenie Dwarshuis is gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland. Als inmiddels ervaren lid van het Europese Comité van de Regio s weet ze hoe in de Europese Unie de hazen lopen. Zo heeft zij een jaar of vier geleden gedaan gekregen dat een Europese regeling om extra geld te verwerven voor boeren in bergachtige gebieden ook toe te passen op de gebieden als het Groene Hart, waar de landbouw onder druk staat vanwege de stedelijke ontwikkelingen die overal rondom zichtbaar zijn. Ditmaal wil zij via de band van de Europese Unie de lokale en regionale economie versterken via het stimuleren van de productie en consumptie van lokale producten. Daartoe schreef ze een advies dat eind januari in het Comité is vastgesteld en is aangeboden aan Dacian Ciolos, de zittende Europese landbouwcommissaris. Die is op dit moment bezig met de herziening van het Europese landbouwbeleid. Daarover wordt volop onderhandeld in Brussel. Provincies die na de verkiezingen van 2 maart nieuwe beleidsplannen gaan maken, kunnen dan in haar visie bestaande en nieuwe regionale initiatieven ondersteunen. Daarbij zouden ze gebruik moeten maken van ondersteunende regelgeving op Europees niveau. In veel gebieden in de wereld vinden de mensen nog voor 80% producten uit de eigen omgeving in de supermarkt. In de Europese Unie is dat om allerlei redenen inmiddels teruggelopen tot 20%. Om dat op te krikken moeten de omstandigheden waaronder lokale producten worden geproduceerd zodanig zijn dat er eerlijke concurrentie mogelijk is en wordt voldaan aan de voorschriften voor milieu en voedselveiligheid. In dat geval kunnen in de plaatselijke supermarkt of rechtstreeks bij de producent in boerderijwinkels of via de marktkoopman op de wekelijkse goederenmarkt in het dorp goedkoop lokale producten aan de man worden gebracht. De lokale economie vaart er wel bij, ook in gebieden die nu met economisch uitsterven worden bedreigd. Koos van Houdt Aanbestedingen 20 21

12 4 BusinessPARK jaargang 5, december 2006 magazine VRAAG & ANTWOORD BusinessPark magazine verschijnt viermaal per jaar als platform van ontwikkelingen op het gebied van parkmanagement en duurzaam beheer van bedrijventerreinen. Doelgroep: BusinessPark magazine wordt in controlled circulation verzonden aan gemeente- en provinciebesturen en gemeentelijke en provinciale diensten EZ, RO, bedrijfscontactfunctionarissen en aan besturen van locale bedrijvenkringen. Oplage: exemplaren Uitgave en Management BusinessPark magazine, Handelsnaam van Buro voor Economische Ontwikkeling BEO kvk-nr.: Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen BID: Meer ruimte voor lokale initiatieven Parkmanagement scan DHV Vermeer (OVDD): Op de barricaden voor Flevoland Vraag van ondernemersvereniging: Als ondernemersorganisatie op een bedrijventerrein hebben we al een aantal jaren collectieve beveiliging geregeld. Hieraan betaalt slechts 55% van de bedrijven aan mee. Wij denken erover om collectieve beveiliging in een BIZ-fonds onder te brengen, zodat alle ondernemers op het bedrijventerrein gaan meebetalen en de kosten eerlijk worden gedeeld. Hoe kunnen we dit realiseren? Antwoord van BusinessPark Magazine: Als u inderdaad nu al 55% van de bedrijven als deelnemer aan de collectieve beveiliging heeft, is het zeer aan te raden de collectieve beveiliging in een BIZ-fonds onder te brengen. U heeft namelijk grote kans dat de draagvlakmeting die nodig is voor de BIZ glansrijk gehaald zal worden. Voor de bedrijven die nu al betalen aan de collectieve beveiliging betekent het BIZ-fonds namelijk dat alle ondernemers gaan meebetalen en dat de huidige betalers per saldo minder zullen gaan bijdragen. Die 55% van de ondernemers heeft u dus al als voorstander voor een BIZ-fonds. Hoe pakt u dit aan? Voor een BIZ-fonds moet u een vijfjarenplan maken. In uw situatie zou ik daarin uitsluitend de collectieve beveiliging als onderwerp opnemen. Het toevoegen van andere onderwerpen kan de slaagkans van de BIZ namelijk beperken. Wel kunt u nadenken over het effectiever en efficiënter maken van de inzet van collectieve beveiliging door het te combineren met cameratoezicht. Het BIZ-plan wordt aan de ondernemers voorgelegd en met de gemeenten worden zaken als uitvoeringsovereenkomst en raadsverordening geregeld. Het verdient aanbeveling voor het BIZ-fonds in uw geval de stichting als rechtsvorm te kiezen. De gemeente organiseert de formele draagvlakmeting onder de betrokken ondernemers. Als ondernemersorganisatie gaat u aan de slag om de lobby te voeren voor het BIZ-plan. Alle ondernemers dienen goed geïnformeerd te worden over de plan- nen en voor u is het van belang om met name aan de huidige deelnemers van de collectieve beveiliging duidelijk te maken dat zij belang hebben bij het opzetten van het BIZ-fonds. De draagvlakmeting Een ondernemersorganisatie mag actief de lobby voeren bij een draagvlakmeting. In uw geval is het van groot belang dat de 55% ondernemers die nu al betalen het stemformulier inzenden naar de gemeente. De stemming is namelijk alleen geldig als meer dan 50% van de ondernemers het stemformulier instuurt. Daarvan moet 2/3 deel voor zijn. En deze 2/3 moet een hogere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers. Nog meer voordelen Als u erin slaagt de collectieve beveiliging in een BIZ-fonds onder te brengen, betekent het ook dat u niet zelf meer facturen voor de bijdrage aan de collectieve beveiliging aan de bedrijven hoeft te zenden. De BIZ-bijdrage wordt door de gemeente geïnd op basis van de OZB-heffing. De stichting BIZ-fonds ontvangt van de gemeente periodiek de budgetten die in het BIZ-plan zijn overeengekomen. Op deze wijze kunt u de organisatie die de collectieve beveiliging uitvoert, betalen. Tenslotte Op basis van bovenstaand verhaal adviseer ik u om een BIZfonds te starten. U heeft tot eind december dit jaar om de BIZ startklaar te maken. Veel succes! Redactie Drs. A.A. Sels Mr. J.W. van Houdt Gastredacteur (op uitnodiging) VASt-project bedrijventerreinen Vormgeving en productie Modderman Drukwerk Amsterdam Fotografie Sels Advies & Secretariaat Trigion Dirk Hol (foto Liesbeth Spies) Advertentie-exploitatie mail: Contactgegevens Postbus AK SCHIEDAM Mail: Heeft u ook een vraag? Leg deze voor aan BusinessPark Magazine! Heeft u als ondernemersvereniging of gemeente ook een vraag op het gebied van duurzaam beheer van bedrijvenparken? Stel die vraag dan aan BusinessPark Magazine. Wie weet, staat dan het antwoord op uw vraag in de volgende uitgave van dit magazine. En ook al wordt uw vraag niet in het blad geplaatst, antwoord krijgt u sowieso! Stel uw vraag via: 22 23

13 Afval wordt door de meeste mensen als 0ngewenst beschouwd. Als iets zonder waarde. Wij denken daar heel anders over. Want in het afval van vandaag groeit de kiem voor de producten van morgen. Advertentie Van Gansewinkel Wij maken er zelfs graag iets moois van. Dat gaat niet vanzelf. Het begint met een gedegen kennis van grondstoffen en materialen. Vervolgens vangen wij alle afval zo vroeg mogelijk af. Dus kennen wij elke schakel van het ontwerp- en productieproces. Wij noemen dat een tweede huid die wij rondom het bedrijfsproces leggen. Op deze manier ontstaat er zo min mogelijk afval. Maar het afval dat wel overblijft wordt door ons gekoesterd. Want daar begint het tweede leven. Zoals Coolrec laat zien door afval in prachtige metalen en kunststoffen om te zetten. En Maltha door er schitterend glaswerk van te maken. En het allerlaatste afval dat dan nog overblijft? Dat wordt door AVR in zijn geheel gebruikt om er energie voor honderdduizenden huishoudens mee op te wekken. Steeds meer mensen ontdekken dan ook het credo van de Van Gansewinkel Groep. Afval bestaat niet. Wij maken er liever iets moois van. 24

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, april 2010

BusinessPARK jaargang 9, april 2010 1 BusinessPARK jaargang 9, april 2010 magazine Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen Duurzame raadsleden Collectieve beveiliging Trigion Duurzaam bouwen met subsidie Vijfsluizen: eerste

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur In het nieuwsd April 2010 In deze uitgave: Topman Smit International wil sneltreinen naar Tweede Maasvlakte Project Leren en werken Drechtsteden groot succes Poortwachtercentrum Drechtsteden van start

Nadere informatie

Het mes van WerkendStedendriehoek snijdt aan twee kanten

Het mes van WerkendStedendriehoek snijdt aan twee kanten september 2009 Brigitte Siesling: Het mes van WerkendStedendriehoek snijdt aan twee kanten Ledenmagazine van Interboat merkt weinig van de recessie Biohorma is weer aan het bouwen Pilot ro-ro smaakt naar

Nadere informatie

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk BPm 9-2003 05-09-2003 16:13 Pagina 1 jaargang 2, september 2003 3 Magazine over duurzaam beheer van bedrijventerreinen Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Wie raadt waar de Industriedag plaatsvindt en wint een ipad 2?

Wie raadt waar de Industriedag plaatsvindt en wint een ipad 2? In het nieuwsd Oktober 2011 In deze uitgave: Hogeschool Drechtsteden gestart Havenvisie 2030 Ondernemen in Kameroen Zwartboek verloedering bedrijventerreinen Einde Kamer van Koophandel en Fabrieken? Wie

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid In het nieuwsd Oktober 2008 In deze uitgave: Industriedag in het teken van duurzaamheid Het Leer-Werk Traject Wat maakt een bedrijf aantrekkelijk? Ontwikkelingen rondom ROM-D Personeel lokken met leuke

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.nl Jaarverslag 2011 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Profiel. Nummer 1 Jaargang 8 oktober 2009. Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland

Profiel. Nummer 1 Jaargang 8 oktober 2009. Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland Nummer 1 Jaargang 8 oktober 2009 Hét magazine voor ondernemend Schouwen-Duiveland Profiel OSD Innovation profiel Ondernemen met water Nominaties Innovation Award Terugblik op het magische OSD lustrum P&O

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

business magazine Willem van Gorp Automobielbedrijf Eef en Huub Een nieuw gemeentebestuur Nieuwe kansen lokale economie?

business magazine Willem van Gorp Automobielbedrijf Eef en Huub Een nieuw gemeentebestuur Nieuwe kansen lokale economie? jaargang 6, maart 2010 prijs losse verkoop 5.95 business magazine Een nieuw gemeentebestuur Nieuwe kansen lokale economie? Verder in dit nummer: De Dorsvlegel Dineren in historische sferen 2010 Een nieuw

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie