Volvo Car Lease. Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volvo Car Lease. Inhoud"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Volvo Car Lease Inhoud 1 Algemeen 2 Aflevering en tenaamstelling 3 Leaseprijs en betalingsverplichtingen 4 Aanpassing van de leaseovereenkomst en leaseprijs 5 Gebruik, onderhoud en reparatie 6 Winterbanden 7 Verzekering 8 Schade en verlies 9 Noodhulp 10 Vervangend vervoer 11 Brandstof 12 Aanvulling leaseovereenkomst bestelauto s 13 Huurovereenkomsten 14 Beëindiging en inname 15 Voortijdige beëindiging 16 Onmiddellijke beëindiging 17 Slotbepalingen

2 1 Algemeen 1.1 Lease-, huur- en brandstofovereenkomsten komen uitsluitend tot stand nadat deze door Axus Nederland B.V. - handelend onder de naam Volvo Car Lease, Kamer van Koophandel nummer /2 en statutair gevestigd te Beesd hierna te noemen Lessor - en door de klant, hierna te noemen Lessee, rechtsgeldig zijn ondertekend en geretourneerd. Na ontvangst van de tot stand gekomen leaseovereenkomst zal tot bestelling van het leaseobject worden overgegaan. 1.2 Lessor stelt het lease- of huurobject ter beschikking aan Lessee, terwijl Lessee het lease- of huurobject in gebruik neemt gedurende de overeengekomen looptijd. 1.3 Het gebruiksrecht begint bij aflevering en eindigt als de looptijd genoemd in de leaseovereenkomst is verstreken. Wanneer deze contractuele looptijd is verstreken, wordt de lease- of huurovereenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd onder dezelfde condities en voorwaarden - dit tot de definitieve beëindiging van de lease- of huurovereenkomst door inlevering van het lease- of huurobject bij Lessor. 1.4 Lessor is en blijft gedurende de gehele looptijd van de lease- of huurovereenkomst juridisch en economisch eigenaar van het lease- of huurobject. Het risico voor het lease- of huurobject en toebehoren is gedurende de gehele looptijd van de lease- of huurovereenkomst voor Lessee. Lessor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade als gevolg van het niet kunnen gebruiken van het leaseobject. Lessee vrijwaart Lessor tegen alle aanspraken en boetes die tegen Lessor geldend mochten worden gemaakt wegens het overtreden van wettelijke voorschriften met betrekking tot de staat en het gebruik van het leaseobject of huurobject. 1.5 Lessee zal op eerste verzoek van Lessor alle relevante bescheiden en informatie overleggen en inzage verschaffen in de boeken, zodat Lessor in staat wordt gesteld inzicht te krijgen in de financiële gegoedheid van Lessee. Als de financiële gegoedheid van Lessee daar naar het oordeel van Lessor aanleiding toe geeft of wanneer Lessee weigert financiële gegevens af te geven, behoudt Lessor zich het recht voor geen lease- of huurovereenkomst aan te gaan. Lessor kan te allen tijde van Lessee een door Lessor te bepalen vorm van zekerheid vorderen tot zekerheid van de verplichtingen uit hoofde van de lease-, brandstof- of huurovereenkomst van Lessee. 1.6 Lessee mag het lease- of huurobject niet vervreemden, verpanden, verhuren of anderszins bezwaren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik geven of voor een ander doel gebruiken dan waarvoor het lease- of huurobject bestemd is, en mag geen handeling verrichten die de belangen van Lessor kan schaden of rechten of verplichtingen uit de lease- of huurovereenkomst aan derden overdragen. Elke vorm van schade die hieruit voortvloeit, is te allen tijde voor rekening van Lessee. 2 Aflevering en tenaamstelling 2.1 Vertraging in de aflevering van het leaseobject, om welke reden dan ook, geeft Lessee geen recht op annulering van de leaseovereenkomst, tenzij deze overschrijding veroorzaakt is door grove schuld van Lessor. Lessor is nimmer aansprakelijk voor schade die Lessee zou lijden door vertraging in de aflevering van het leaseobject of annulering van de leaseovereenkomst. 2.2 Lessor is gerechtigd om de leaseovereenkomst te ontbinden zonder dat Lessor gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding als het leaseobject niet meer kan worden afgeleverd door de fabriek, importeur of de dealer of als het leaseobject onherstelbaar wordt beschadigd tussen het moment van bestelling en de aflevering aan Lessee. 2.3 De door de fabrikant en/of importeur aangebrachte technische wijzigingen in de specificaties en catalogusprijzen van het leaseobject kunnen niet leiden tot annulering van de bestelling of het niet aanvaarden van het leaseobject voor aflevering. 2.4 Lessor heeft het recht om gedurende het kalenderjaar eenzijdig een datum vast te stellen waarna Lessor in dat kalenderjaar geen leaseobjecten meer zal afleveren. De betreffende leaseobjecten zullen dan zo spoedig mogelijk in het volgende kalenderjaar worden afgeleverd. 2.5 Bij aflevering van het leaseobject wordt door of namens Lessee een ontvangstbewijs getekend. Door ondertekening van dit ontvangstbewijs wordt bevestigd dat het leaseobject conform de overeengekomen specificaties is afgeleverd in goede staat, inclusief een berijdershandleiding en voorschriften van de fabrikant en/of importeur. 2.6 Na aflevering wordt een bevestiging ingebruikname leaseobject aan Lessee toegezonden met daarin vermeld het kenteken, de specificaties en fiscale gegevens van het leaseobject, de afleveringsdatum (tevens ingangsdatum van de leaseovereenkomst) en de beginkilometerstand. De fiscale waarde is gebaseerd op informatie die Lessor heeft ontvangen van de dealer/importeur. De RDW stelt de definitieve fiscale waarde vast. Lessor kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de gegeven fiscale waardes of het gebruik ervan. 2.7 Het kentekenbewijs deel 1B wordt op naam gesteld van Lessor, tenzij anders wordt overeengekomen. Het overschrijvingsbewijs berust te allen tijde bij Lessor. 3 Leaseprijs en betalingsverplichtingen 3.1 De volgende leasecomponenten zijn inbegrepen in de leaseprijs als ze zijn gespecificeerd in de individuele leaseovereenkomst: a. afschrijving en rente; b. administratie- en beheerkosten; c. motorrijtuigenbelasting; d. periodiek onderhoud, reparaties en vervanging van onderdelen die het gevolg zijn van normale (mechanische) slijtage; e. vervanging van banden; f. WA- en cascoschadeverzekering; g. aanvullende verzekering; h. winterbanden; i. noodhulp; j. vervangend vervoer na 24 uur; k. brandstof (voorschot) en een bijbehorende brandstofpas. 3.2 Niet inbegrepen in de leaseprijs zijn kosten zoals was- en poetsbeurten, stalling-, parkeer- en tolgelden, boetes, bekeuringen en overtredingen. Deze kosten zijn geheel voor rekening van Lessee. 3.3 Bij een boete, bekeuring of overtreding van enige overheidsinstantie met een zeer korte betalingstermijn en aanmaningen is Lessor gerechtigd deze boete, bekeuring of overtreding te voldoen en met administratiekosten door te belasten aan Lessee. 3.4 Boetes en kosten die verband houden met zelf aangebrachte accessoires of het verwijderen van deze accessoires en kosten die het gevolg zijn van nalatigheid of van onzorgvuldig gebruik van het leaseobject zijn voor rekening van Lessee. 3.5 Bij een tussentijdse schriftelijke wijziging van de leaseovereenkomst en/ of van een of meerdere leasecomponenten heeft Lessor het recht de administratiekosten aan te passen. 3.6 Alle verschuldigde bedragen worden betaald via automatische incasso en Lessee verstrekt Lessor daartoe een machtiging voor automatische incasso, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 3.7 De leaseprijs is maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd op de eerste dag van de betreffende maand. Doorbelasting van kosten die niet inbegrepen zijn in de leaseprijs en die ten laste van Lessee komen, vindt achteraf plaats. De leaseprijs van de leaseovereenkomst blijft verschuldigd tot en met de dag van inname van het leaseobject. 3.8 Bij overschrijding van de betalingstermijnen, stornering van automatische incasso en andere gevallen van betaling na de vervaldag is Lessee over het niet op tijd betaalde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% (anderhalf procent) per maand. Daarbij wordt een gedeelte van een maand voor een volledige maand gerekend. 4 Aanpassing van de leaseovereenkomst en leaseprijs 4.1 Lessor is gerechtigd de leaseprijs overeenkomstig aan te passen: a. als er zich na bestelling maar voor aflevering van het leaseobject wijzigingen hebben voorgedaan in de kostencomponenten waarop de leaseprijs is gebaseerd. De aangepaste leaseprijs zal worden vermeld in de bevestiging ingebruikname leaseobject die Lessee ontvangt na de aflevering van het leaseobject. b. als gedurende de looptijd of bij beëindiging van de leaseovereenkomst blijkt dat er een afwijking is van meer dan 10% (tien procent) tussen het jaarkilometrage dat in de leaseovereenkomst is overeengekomen en het werkelijke gemiddelde kilometrage. In dat geval worden de leasetermijnen met terugwerkende kracht vanaf de datum van ingebruikname van het leaseobject aangepast en verrekend met de eerder in rekening gebrachte bedragen. Tevens is Lessor gerechtigd de looptijd van de leaseovereenkomst aan te passen aan de hand van het werkelijk aantal gereden kilometers. c. bij wijziging van verzekeringspremies en/of overheidsvoorschriften, heffingen of belastingen die van invloed zijn op de leaseprijs en/of restwaarde van het leaseobject. d. als de kosten van onderhoud, reparatie en/of vervangend vervoer volgens de indexcijfers van het CBS sinds de ingangsdatum van de leaseovereenkomst met meer dan 5% (vijf procent) zijn gestegen (consumentenprijsindexcijfer arbeid, inkomen en sociale zekerheid, onderdeel reparatie en onderhoud, code 07230). De aanpassing wordt berekend over het nog niet verstreken tijdsbestek van de leaseovereenkomst. De prijswijziging gaat in op het moment dat het CBS-prijsindexcijfer wordt aangepast. 4.2 De aangepaste leaseprijs geldt vanaf het moment dat de omstandigheden zijn gewijzigd. Wijzigingen in de leaseprijs geven Lessee niet het recht de leaseovereenkomst te ontbinden.

3 5 Gebruik, onderhoud en reparatie 5.1 Lessee en de berijder van het leaseobject zijn verplicht het leaseobject verantwoord en deskundig overeenkomstig de aard en (technische) bestemming te gebruiken, in overeenstemming met alle wettelijke voorschriften, de voorschriften van de fabrikant en/of importeur en de inhoud van de berijdershandleiding. Lessee is niet gerechtigd het object te gebruiken voor snelheids-, behendigheids- of prestatieritten of wedstrijden, het rijden op snelheidscircuits en luchthaventerreinen, vervoer van schadelijke stoffen of explosieven, het geven van rijlessen, taxivervoer, strandritten en het rijden op niet-verharde wegen, tenzij dat op verzoek van Lessee vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk is toegestaan door Lessor. 5.2 Het leaseobject mag uitsluitend worden gebruikt door een berijder die beschikt over een geldig en voor het betreffende object wettelijk voorgeschreven rijbewijs. 5.3 Lessee en de berijder van het leaseobject dienen ervoor zorg te dragen dat het leaseobject wordt onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant en/of importeur. Onderhoud en reparaties moeten altijd worden uitgevoerd door een officiële dealer van het merk van het leaseobject. De kosten van onderhoud, reparatie of vervanging van accessoires die niet in opdracht van en voor rekening van Lessor zijn aangebracht, komen voor rekening van Lessee. Alle schade die voortvloeit uit het niet op juiste wijze onderhouden van het leaseobject zijn te allen tijde voor rekening van Lessee. Lessee en de berijder zijn verplicht om Lessor tijdig op de hoogte te brengen van een eventueel mankement aan het leaseobject en stranding door welke oorzaak dan ook. 5.4 De kosten van normale slijtage van de banden zijn inbegrepen in de leaseprijs. De banden moeten worden vervangen als de profielen nog maar 2 millimeter diep zijn (zie ook artikel 6, lid 8) (Ministeriële regeling Regeling voertuigen artikel van 9 februari 2011 is het minimum 1,6 millimeter). Lessor is gerechtigd een ander merk of type banden te monteren dan de banden die worden vervangen. Als banden moeten worden vervangen door overmatige slijtage, onjuiste spanning, onjuist gebruik of onjuist inrijden, komen de kosten daarvan voor rekening van Lessee. 5.5 Lessee en de berijder van het leaseobject zijn verplicht ervoor te zorgen dat alle vloeistofniveaus correct zijn, overeenkomstig de vermelding in de berijdershandleiding en de voorschriften van de fabrikant en/of importeur van het leaseobject. Daarnaast mogen het voor het leaseobject vastgestelde laadvermogen en maximale aanhanggewicht niet worden overschreden. Elke vorm van schade die voortvloeit uit het niet of onvoldoende nakomen van deze verplichtingen komt te allen tijde voor rekening van Lessee. 5.6 Lessee zal ervoor zorgen dat het leaseobject tijdig wordt aangeboden voor alle wettelijk voorgeschreven keuringen, zoals de apk-, lpg- en milieukeuring. Elke vorm van schade of van overheidswege opgelegde boetes als gevolg van het niet (tijdig) nakomen van deze verplichtingen zijn voor rekening van Lessee. 5.7 Het is Lessee zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Lessor niet toegestaan om modificaties aan het leaseobject te (laten) aanbrengen of te laten uitvoeren. Onder modificaties wordt in ieder geval verstaan: het (laten) monteren van een trekhaak, het opvoeren van het motorvermogen en/of het koppel, aanpassing van het motormanagementsysteem door chiptuning, en wijzigingen aan de carrosserie en/of het interieur die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Elke vorm van schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting is voor rekening van Lessee. 5.8 Kosten die voortvloeien uit het gebruik van verkeerde brandstof komt te allen tijde voor rekening van Lessee. 5.9 Eventuele gebreken aan het leaseobject en storingen of andere oorzaken waardoor Lessee het leaseobject niet kan gebruiken, waaronder overmacht, geven Lessee nooit het recht om betalingen aan Lessor op te schorten, te staken, ontbinding van de leaseovereenkomst te verlangen of op enigerlei wijze aanspraak te maken op schadevergoeding of compensatie van omzetderving Een defect aan de kilometerteller dient binnen 24 uur na het vaststellen van het kilometertellerdefect te worden gemeld aan Lessor en moet zo spoedig mogelijk worden gerepareerd. In de periode waarin de kilometerteller defect is, wordt het aantal kilometers dat met het leaseobject is gereden naar rato door Lessor vastgesteld op grond van de werkelijk gereden kilometers in de periode voorafgaand aan het defect en bindend geacht voor het vaststellen van de gereden kilometers, behoudens tegenbewijs van Lessee Eventuele reparatiewerkzaamheden in het buitenland dienen door Lessee aldaar te worden betaald. Voor werkzaamheden die meer kosten dan e 135,- (exclusief btw) dient Lessee vooraf toestemming te vragen aan Lessor. De door Lessee gemaakte kosten worden door Lessor vergoed voor zover ze voldoen aan de gebruikelijke Nederlandse maatstaven. Vergoeding geschiedt alleen tegen overlegging van de originele facturen ten name van Lessor en overlegging van de vervangen onderdelen, tenzij in overleg met Lessor anders wordt beslist Lessor is gerechtigd om tot en met het einde van de leaseovereenkomst zo mogelijk een vergelijkbaar vervangend object in te zetten als de reparatie- en onderhoudskosten naar het oordeel van Lessor te veel zijn opgelopen of dreigen op te lopen. 6 Winterbanden Als winterbanden zijn opgenomen in de leaseovereenkomst, geldt het volgende: 6.1 De winterbanden worden geleverd, gemonteerd en periodiek gewisseld bij een door Lessor aan te wijzen leverancier. Ze worden gemonteerd in de maatvoering van de zogeheten eerste montage (montage af fabriek of bij ingebruikname) op de bestaande wielen, met uitzondering van het reservewiel, tenzij met Lessee afwijkende afspraken zijn gemaakt. Voor het monteren van afwijkende bandenmaten is toestemming vooraf vereist en gelden speciale condities en prijzen. 6.2 Wanneer de banden worden gewisseld bij een andere dan de door Lessor aangewezen leverancier zal Lessor alle opslagkosten, extra montagekosten en overige kosten aan Lessee doorbelasten. 6.3 Per leaseovereenkomst wordt één set winterbanden geleverd, tenzij met Lessor afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Een set is gelijk aan het aantal wielen onder het voertuig exclusief reserveband. 6.4 De snelheidsspecificatie van winterbanden kan een categorie lager zijn dan die van zomerbanden. 6.5 Lessee is er verantwoordelijk voor dat de winterbanden tweemaal per jaar worden gewisseld bij de door Lessor aangewezen leverancier: vanaf oktober (van zomer- naar winterbanden) en uiterlijk in maart/ april (van winter- naar zomerbanden). De eventuele kosten en schade die voortvloeien uit het niet of niet tijdig wisselen van de banden of het wisselen bij een andere leverancier dan de aangewezen leverancier zijn voor rekening van Lessee. 6.6 Mocht gedurende de werkzaamheden in verband met het wisselen van de banden een vervangend object noodzakelijk zijn, dan worden de kosten van dit vervangende object integraal doorbelast aan Lessee. Vervangende objecten zijn niet voorzien van winterbanden. 6.7 De winter- en zomerbanden die bij de leverancier zijn opgeslagen, blijven eigendom van Lessor. 6.8 In afwijking van artikel 5 lid 4 geldt voor winterbanden een minimale profieldiepte van 4 millimeter. 7 Verzekering 7.1 Tenzij anders overeengekomen is de leaseovereenkomst inclusief verzekering en gelden de onderstaande bepalingen: a. Lessor sluit een WA-, casco- en ongevalleninzittendenverzekering af. b. De condities en bepalingen van de bij artikel 7 lid 1 sub a bedoelde verzekeringen zijn neergelegd in de vigerende Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering. c. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de leaseovereenkomst en zijn afgegeven bij het sluiten van de leaseovereenkomst. d. Door ondertekening van de leaseovereenkomst verklaart Lessee deze voorwaarden te hebben ontvangen, er kennis van te hebben genomen en er akkoord mee te zijn. 7.2 Lessee kan de leaseovereenkomst desgewenst gedurende de looptijd omzetten naar een leaseovereenkomst exclusief verzekering. Deze wijziging zal ingaan per 1 januari van een volgend kalenderjaar, mits Lessee de wens tot omzetting minimaal drie maanden van tevoren schriftelijk per aangetekend schrijven kenbaar maakt aan Lessor. 7.3 Als de leaseovereenkomst exclusief verzekering is, gelden onlosmakelijk de onderstaande bepalingen: a. Lessee neemt de verplichting op zich om het leaseobject gedurende de gehele looptijd van de leaseovereenkomst allrisk te verzekeren en verzekerd te houden. De verzekering dient voldoende dekking te bieden voor elke beschadiging of verlies van het leaseobject met inbegrip van diefstal, verduistering of vermissing, waarbij de WA-aansprakelijkheid een dekking van ten minste e per gebeurtenis biedt en de cascoschade een dekking biedt van het bedrag van de annuïtair berekende boekwaarde van het leaseobject en accessoires zoals overeengekomen in de leaseovereenkomst. b. Lessee dient Lessor te voorzien van een WM1192-verklaring per auto of per juridische eenheid. Lessee dient verder een zogeheten parapludekking overeen te komen met de assuradeur, die waar-

4 borgt dat niet-aangemelde objecten toch onder de dekking van de polis vallen. c. Op eerste verzoek van Lessor verstrekt Lessee een kopie van de verzekeringspolis en een bewijs van betaling van de verschuldigde premies aan Lessor. d. Lessee dient Lessor direct te informeren als de dekking om welke reden dan ook komt te vervallen of wordt gewijzigd. e. Bij schade of een reparatie van schade aan het leaseobject waarbij vervangend vervoer wordt ingezet, komen de kosten van vervangend vervoer voor rekening van Lessee. f. Lessee dient iedere schade te vergoeden die om welke reden dan ook niet of niet geheel wordt vergoed door de verzekeraar. Bij total loss van het leaseobject zal Lessee in voorkomende gevallen worden belast voor de annuïtaire boekwaarde van het leaseobject ten tijde van het ongeval, onverlet het in artikel 8 bepaalde over Schade en verlies. g. De uitkering van schadepenningen vindt rechtstreeks plaats aan Lessor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Lessee zal de assuradeur daarom bij voorbaat op de hoogte stellen van de cessie die is opgenomen in de genoemde WM1192-verklaring. Als de uitkering de schade van Lessor niet geheel dekt, is Lessee daarvoor aansprakelijk. Lessee zal het ontbrekende bedrag op eerste verzoek aan Lessor voldoen. h. Voorwaarde voor externe verzekering is dat Lessor de volledige schadebehandeling, de aansturing op schadeherstelbedrijven en in aanvulling daarop eventueel ook de premieverrekening verzorgt. 8 Schade en verlies 8.1 Lessee of de berijder dient Lessor van diefstal of enige schade die is toegebracht aan of veroorzaakt met het leaseobject onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen en dient dan binnen 48 uur een volledig ingevuld Europees schadeformulier aan Lessor te doen toekomen. 8.2 Lessee zal bij een schadegeval tegenover derden geen uitspraken doen over de oorzaak, aansprakelijkheid en/of schuld. 8.3 Als er lichamelijk letsel is toegebracht, als er derden bij een schadegeval betrokken zijn en/of als er sprake is van enig strafbaar feit, dan dient een proces-verbaal te worden opgemaakt. Tevens dient proces-verbaal te worden opgemaakt bij diefstal, vandalisme en/of schade die is toegebracht aan het leaseobject door onbekenden. Bij diefstal van het leaseobject dienen binnen 48 uur alle (reserve)sleutels, de kentekenpapieren en onderdelen van audio- en overige apparatuur aan Lessor te worden terugbezorgd. 8.4 Schade en kosten die niet door de verzekeraar worden gedekt (bijvoorbeeld als gevolg van opzet, alcohol of drugsgebruik) komen te allen tijde voor rekening van Lessee. Dit geldt tevens voor het eigenrisicobedrag, tenzij dit verhaald is op de tegenpartij. 8.5 Bij een total loss eindigt de leaseovereenkomst met ingang van de datum dat het leaseobject total loss is verklaard. Bij diefstal eindigt de overeenkomst 30 dagen na de dag waarop de diefstal plaatsvond of het eerste moment waarop de diefstal bekend werd. In deze gevallen is er sprake van een reguliere beëindiging zoals vermeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden en zal de leaseovereenkomst overeenkomstig worden afgewikkeld met uitzondering van artikel 14 lid 6 sub b. 8.6 Onverlet het bovenstaande is Lessor gerechtigd om bij diefstal en als verzekering in de leaseovereenkomst is inbegrepen de leaseovereenkomst voort te zetten met een door Lessor ter beschikking te stellen gelijkwaardig vervangend object. 8.7 Lessee is gehouden alle instructies van Lessor op te volgen in geval van diefstal van of enige vorm van schade aan het leaseobject, zoals instructies over taxatie en schadeherstel. Als de schade op grond van het ontbreken van de vereiste documenten die Lessee en berijder aan Lessor dienen te overhandigen niet op de gebruikelijke wijze kan worden afgewikkeld, komen alle daaruit voortvloeiende schade en kosten geheel ten laste van Lessee, met inbegrip van eventuele waardevermindering of vervolgschade. 8.8 Bij diefstal wordt het aantal kilometers dat met het leaseobject is gereden naar rato door Lessor vastgesteld op grond van de werkelijk gereden kilometers in de periode voorafgaand aan de diefstal en bindend geacht voor het vaststellen van de gereden kilometers, behoudens tegenbewijs van Lessee. 9 Noodhulp 9.1 Lessee of de berijder kunnen bij pech aan of een ongeval met het object een beroep doen op de hulpdienst die is vermeld in de bij het leaseobject horende berijdershandleiding. 9.2 De noodhulpdienst is beperkt tot die landen waarvoor het internationale motorrijtuigenverzekeringsbewijs (de groene kaart) geldt. Als het leaseobject buiten dat dekkingsgebied is gebracht, zijn alle kosten die verband houden met onder meer reparatie, repatriëring en vervangend vervoer voor rekening van Lessee. 9.3 De via de hulpdienst van Lessor gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties, schadeherstel en/of tijdelijke vervanging van het object komen voor rekening van Lessee, tenzij deze kosten zijn inbegrepen in de leaseprijs (bij verzekering door Lessor) of worden vergoed door de verzekeraar van Lessee (als Lessee zorg draagt voor verzekering). 9.4 Het object wordt gerepatrieerd als naar het oordeel van Lessor komt vast te staan dat het niet binnen 72 uur na vaststelling van de benodigde reparaties en geschatte reparatietijd kan worden gerepareerd. Voor reparaties die worden uitgevoerd onder fabrieksgarantie kunnen andere voorwaarden gelden. De garantievoorwaarden die van toepassing zijn op het leaseobject zijn dan leidend. 9.5 Door de berijder in het buitenland gemaakte strikt noodzakelijke extra kosten - bijvoorbeeld voor vervoer, overnachting en telefoon - worden na voorafgaande goedkeuring van Lessor vergoed tot een maximum van e 500, - tegen overlegging van de originele facturen. 10 Vervangend vervoer 10.1 Wanneer vervangend vervoer is opgenomen in de leaseovereenkomst, zal Lessor bij reparaties of schadeherstel dat niet binnen 24 uur kan worden uitgevoerd het leaseobject in de periode dat het niet ter beschikking van Lessee is (doen) vervangen door een zo mogelijk vergelijkbaar object, tenzij anders overeengekomen in de leaseovereenkomst. Zo mogelijk maakt Lessor hierbij gebruik van de garantieregeling van de fabrikant/importeur. Als vervangend vervoer niet is inbegrepen in de leaseprijs, worden de kosten van het ter beschikking gestelde vervangende object, de haal- en brengkosten en de bijbehorende administratiekosten integraal aan Lessee doorbelast De met het vervangend vervoer gereden kilometers tijdens de dagen waarop het vervangend vervoer beschikbaar is gesteld, worden geacht gereden te zijn met het leaseobject. Bij de beëindiging van de leaseovereenkomst worden de met het vervangend vervoermiddel gereden kilometers opgeteld bij de kilometerstand van het leaseobject. Deze gecorrigeerde kilometerstand is de basis van beëindiging. In de periode dat het vervangend vervoer beschikbaar is, loopt de leaseovereenkomst door en is Lessee verplicht zijn betalingsverplichtingen te blijven voldoen Lessee accepteert bij voorbaat dat het vervangende object wellicht niet is voorzien van dezelfde uitrusting/toebehoren als het leaseobject, dat het mogelijk gebruikmaakt van een andere brandstofsoort en dat eventuele fiscale gevolgen voor Lessee of de berijder van het leaseobject zijn Wanneer het leaseobject na reparatie of schadeherstel weer beschikbaar is voor Lessee, eindigt het recht op vervangend vervoer. Lessee is er dan verantwoordelijk voor dat het vervangende object met een volle tank wordt ingeleverd en bij inlevering meteen wordt afgemeld bij Lessor. Eventuele kosten en schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting zijn voor rekening van Lessee Voor het vervangend vervoer kunnen andere verzekeringscondities gelden. 11 Brandstof 11.1 Lessee kan gebruikmaken van de door Lessor verstrekte brandstofpas na ondertekening van de brandstofovereenkomst of de leaseovereenkomst, mits dit in de overeenkomst is opgenomen. Er wordt een brandstofvoorschot in rekening gebracht dat berekend is op basis van het gemiddelde verbruik van het leaseobject en het overeengekomen aantal kilometers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Per kwartaal of per maand worden de werkelijk gemaakte kosten verrekend met het voorschot Het maandelijkse brandstofvoorschot is vermeld in de lease- of brandstofovereenkomst. Dit voorschot kan door Lessor worden aangepast wanneer de wijzigingen in de brandstofprijzen dusdanig zijn dat ze naar het oordeel van Lessor dienen te worden aangepast Voor het gebruik van de brandstofpas brengt Lessor maandelijks administratiekosten in rekening Lessee is aansprakelijk voor het gebruik van de brandstofpas. Alle aankopen met behulp van de brandstofpas zijn te allen tijde voor rekening en risico van Lessee. Lessee dient Lessor onmiddellijk op de hoogte te stellen bij verlies, diefstal of misbruik van de brandstofpas dan wel beëindiging. Lessor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij verlies, diefstal of misbruik van de brandstofpas. De kosten van schade komen in dit soort gevallen geheel voor rekening van Lessee. Als Lessee de pas niet kan gebruiken of als de pas of onderliggende systemen niet functioneren, kan Lessor daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

5 11.5 Lessor haalt geen buitenlandse btw voor Lessee terug die geheven is over de bedragen waarvoor is getankt in het buitenland Lessee verplicht zich om de brandstofpas te vernietigen bij beëindiging van de lease- of brandstofovereenkomst en bij diefstal of total loss van het object. 12 Aanvulling leaseovereenkomst bestelauto s 12.1 Er bestaat op grond van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992 en de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 bij het leasen van een bestelauto alleen recht op bpm-teruggave en het verlaagde motorrijtuigenbelastingtarief (mrb) als wordt voldaan aan de volgende eisen: a. Lessee is ondernemer zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, met uitzondering van lid 6. b. De bestelauto wordt meer dan bijkomstig in de onderneming van Lessee gebruikt. c. Lessor is kentekenhouder De hierboven genoemde eisen worden hierna de ondernemersvereisten genoemd Lessee dient aan Lessor een schriftelijke verklaring te overleggen waaruit blijkt dat aan de ondernemersvereisten voldaan wordt. Bij een wijziging in deze omstandigheden zal Lessee Lessor daarvan direct in kennis stellen en de verklaring intrekken. Deze verklaring wordt hierna de ondernemersverklaring genoemd Als niet of niet langer aan de ondernemersvereisten wordt voldaan, bestaat er geen recht meer op teruggave van bpm en is terugontvangen bpm alsnog verschuldigd. Bovendien is het verhoogde mrb-tarief van toepassing, hiervoor wordt de leaseprijs aangepast (eventueel met terugwerkende kracht) en moet Lessee de kosten van door Lessor ontvangen boetemaatregelen vergoeden. Hetzelfde geldt als de bestelauto zodanig wordt aangepast dat die niet meer als bestelauto in de zin van de wet te beschouwen is Voor bestelauto s gelden daarom de volgende aanvullende bepalingen: a. Lessee zal telkens bij een nieuwe leaseovereenkomst een ingevulde en ondertekende ondernemersverklaring aan Lessor verstrekken of de verklaring tekenen die deel uitmaakt van een hoofdovereenkomst tussen Lessor en Lessee. b. Als niet (meer) wordt voldaan aan de ondernemersvereisten, stelt Lessee Lessor daarvan direct in kennis. c. Als Lessor een naheffing van bpm, mrb of een andere fiscale maatregel of boete wordt opgelegd, zal Lessee op eerste verzoek van Lessor de daarmee gemoeide bedragen aan Lessor voldoen; de vordering is direct opeisbaar. d. Als de hierboven bedoelde naheffingen of maatregelen aan Lessor worden opgelegd, zijn die nadrukkelijk voor rekening en voor risico van Lessee. 13 Huurovereenkomsten 13.1 Lessee heeft de mogelijkheid om huurovereenkomsten af te sluiten. Een huurovereenkomst komt tot stand nadat die door Lessor en Lessee rechtsgeldig is ondertekend en aan Lessor is geretourneerd Alle tarieven van de huurovereenkomst zijn inclusief een WA-, cascoen ongevalleninzitendenverzekering, en 100 km vrij per dag of 3000 km per maand. Als er meer kilometers worden gereden, dan worden deze kilometers aan Lessee doorbelast zoals gespecificeerd op de huurovereenkomst. Voor huurovereenkomsten kunnen afwijkende verzekeringscondities gelden ten opzichte van artikel Het huurobject mag uitsluitend worden gebruikt door een berijder die beschikt over een geldig en voor het betreffende object wettelijk voorgeschreven rijbewijs Als de afgesproken huurtermijn die is vastgelegd in de huurovereenkomst wordt overschreden, wordt er voor iedere dag dat het leaseobject te laat wordt ingeleverd één huurdag extra in rekening gebracht tegen het betreffende dagtarief en wordt de huurovereenkomst verlengd tot en met de dag van daadwerkelijke inlevering en afmelding Als een huurobject wordt afgemeld en het huurobject niet aanwezig is op de afgesproken plaats, wordt voor iedere dag dat het huurobject te laat wordt ingeleverd een huurdag extra in rekening gebracht tegen het betreffende dagtarief Lessee of de berijder dient uiterlijk binnen 24 uur na ontvangstname van het huurobject geconstateerde schade en/of gebreken door te geven aan Lessor Als het huurobject niet wordt opgehaald of ingeleverd bij Lessor of op een door Lessor aangewezen locatie, worden bij Lessee de haalof brengkosten in rekening gebracht die zijn gespecificeerd in de huurovereenkomst. Daarnaast blijft Lessee verantwoordelijk voor het huurobject tot het moment dat het is ingenomen bij Lessor of op een door Lessor aangewezen locatie Het huurobject dient met een volle tank te worden ingeleverd. Is de tank niet vol, dan worden niet alleen de brandstofkosten bij Lessee in rekening gebracht maar ook de aftankvergoeding die is gespecificeerd in de huurovereenkomst Tijdens het inleveren van het huurobject bij Lessor of op een door Lessor aangewezen plaats dient Lessee of een door Lessee gemachtigde persoon aanwezig te zijn. Tevens dient Lessee het huurobject af te melden en daarbij het kenteken van het huurobject en de locatie, indien deze niet bij Lessor zelf is, (naam, adres, plaats, telefoonnummer) door te geven aan Lessor. De afmelding is pas definitief wanneer Lessee een afmeldnummer ontvangt van Lessor De huurovereenkomst kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Wanneer later wordt geannuleerd (binnen 24 uur voor aflevering van het huurobject) heeft Lessor het recht om één huurdag tegen het betreffende dagtarief aan Lessee door te belasten Alle overige bepalingen met uitzondering van artikel 12, 14 lid 6 en artikel 15 van deze algemene voorwaarden gelden onverkort voor alle huurovereenkomsten. 14 Beëindiging en inname 14.1 Bij reguliere beëindiging van de leaseovereenkomst, op welke wijze dan ook, is Lessee verplicht het leaseobject schadevrij en in goede en gereinigde staat in te leveren bij Lessor of op een door Lessor expliciet aan te wijzen locatie - inclusief alle toebehoren en accessoires die deel uitmaakten van de leaseovereenkomst, zoals documenten (kentekenpapieren, service- en onderhoudsboekje, codekaarten van audio, navigatie en startbeveiliging/alarmsystemen), (reserve)sleutels en eventuele lichtmetalen velgen Als een of meer van de bovengemelde zaken ontbreken, worden de daaraan verbonden kosten doorbelast aan Lessee. Lessor is gerechtigd herstelkosten en/of waardevermindering van het leaseobject aan Lessee door te berekenen die zijn ontstaan door onzorgvuldig beheer van en/of niet of niet-tijdig gemelde schade(s) aan het leaseobject die Lessor constateert na inlevering van het leaseobject Accessoires die niet zijn inbegrepen in de leaseovereenkomst mag Lessee verwijderen voor zover dit geen beschadiging aan of waardeverlies van het leaseobject met zich meebrengt. Reclame, zoals belettering en/ of wrapping, wordt op kosten van Lessee verwijderd Bij het inleveren wordt een inleverformulier getekend en wordt de kilometerstand genoteerd. Deze kilometerstand is de basis van de eindafrekening. Het is de verantwoordelijkheid van Lessee om aan Lessor te melden dat de auto is ingeleverd. Inname is alleen mogelijk op een hiervoor ingerichte vestiging van Lessor. Een innamerapport dat op een andere plaats is opgemaakt, wordt als nietig beschouwd. Van deze procedure kan alleen worden afgeweken als Lessee en Lessor dat schriftelijk zijn overeengekomen. Lessee blijft verantwoordelijk voor het voertuig tot het moment van inname De staat waarin het leaseobject verkeert bij de inname door Lessor, wordt vastgelegd in het innamerapport. Dit innamerapport vermeldt de algehele staat van het leaseobject en de kilometerstand. De kilometerstand bij inname is de basis voor beëindiging van de overeenkomst als er geen inleverformulier beschikbaar is gesteld aan Lessor. Het innamerapport dat is opgesteld door of namens Lessor is te allen tijde bindend. Lessee heeft het recht om bij de inname aanwezig te zijn. Lessee kan zich niet beroepen op onbevoegdheid van degene die namens Lessee het innamerapport ondertekent. Bij niet-ondertekening van het innamerapport door of namens Lessee is het door Lessor op te maken innamerapport te allen tijde bindend. Eventuele voor het inleveren van het leaseobject niet-gemelde schades komen geheel voor rekening en risico van Lessee; ze worden vastgelegd in het innamerapport en integraal doorbelast Na inname van het leaseobject en beëindiging van de leaseovereenkomst wordt zo spoedig mogelijk een eindafrekening opgemaakt. Deze eindafrekening omvat: a. creditering van te veel in rekening gebrachte leasetermijnen; b. aanpassing van de leaseprijs: zoals bedoeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden als de looptijd meer dan één maand korter is dan de contractueel overeengekomen looptijd. Dit ongeacht eventuele kosten van voortijdige beëindiging zoals bedoeld in artikel 15 van deze algemene voorwaarden; zoals bedoeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden, als de kilometerafwijking meer dan 10% (tien procent) is; c. verrekening van meer of minder gereden kilometers als er geen aanpassing van de leaseprijs plaatsvindt conform artikel 14 lid 6 sub b.

6 14.7 Als er na de eindafrekening nog facturen binnenkomen en/of vorderingen openstaan die rechtstreeks verband houden met de lease-, huur- en/of brandstofovereenkomst (bijvoorbeeld brandstof, nog niet afgewikkelde schades, reparatiefacturen of boetes), dan worden die alsnog bij Lessee in rekening gebracht. 15 Voortijdige beëindiging 15.1 Er is sprake van voortijdige beëindiging als de leaseovereenkomst op verzoek van Lessee of als gevolg van diens nalatigheid bij het nakomen van de contractuele verplichtingen meer dan één kalendermaand eerder eindigt dan de expiratiedatum die in de leaseovereenkomst is vastgelegd of een eventuele tussentijds aangepaste datum overeenkomstig artikel 4 van de algemene voorwaarden Bij voortijdige beëindiging zal Lessee alle schade en kosten als gevolg daarvan aan Lessor vergoeden. Het bedrag van de schadeloosstelling wordt vastgesteld door Lessor en is gelijk aan het verschil tussen de op annuïtaire wijze berekende boekwaarde en de door Lessor bepaalde marktwaarde of aan de opbrengst van het leaseobject bij verkoop, te vermeerderen met de gemaakte kosten en winstderving. Lessee blijft bovendien eventuele andere nog openstaande vorderingen aan Lessor verschuldigd. 16 Onmiddellijke beëindiging 16.1 Lessor heeft het recht om de lease-, huur- en/of brandstofovereenkomst zonder verdere ingebrekestelling of opzegging met onmiddellijke ingang te ontbinden of te beëindigen en om het lease- en/of huurobject onmiddellijk in te nemen als: a. Lessee ondanks aanmaning in gebreke blijft en niet aan zijn (betalings)verplichtingen tegenover Lessor voldoet; b. Lessee failliet wordt verklaard of als er surseance van betaling wordt aangevraagd of uitgesproken; c. op Lessee de schuldsaneringsregeling van natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard; d. er beslag wordt gelegd op goederen van Lessee en/of op het lease- en/of huurobject; e. er naar het oordeel van Lessor gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de verhaalsmogelijkheden met betrekking tot Lessee of het leaseobject in gevaar (zullen) komen, bijvoorbeeld door het vervreemden van de aandelen, het bedrijf of de activa van Lessee; f. er geen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid en/of cascoschade meer kan worden afgesloten; g. er buitensporige reparatie- of onderhoudskosten voor het leaseobject zijn gemaakt of gemaakt moeten worden waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze door schuld, roekeloos gedrag, onjuist gedrag of opzet van Lessee (of de berijder) zijn ontstaan; h. blijkt dat Lessee te kwader trouw handelt, of bij het aangaan van de leaseovereenkomst foutieve of onvolledige informatie heeft verstrekt of bewust informatie heeft achtergehouden; i. Lessee een rechtspersoon is en deze rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd; j. Lessee Nederland heeft verlaten; k. bepalingen van de Wegenverkeerswet of het Wetboek van Strafrecht herhaaldelijk worden overtreden Alle kosten en schade waarmee Lessor wordt geconfronteerd als gevolg van een beëindiging zoals hiervoor bedoeld, komen zonder enig recht op verrekening of matiging voor rekening van Lessee, zoals vermeld in artikel Slotbepalingen 17.1 Op eerste verzoek van Lessor is Lessee verplicht het lease- en/of huurobject voor bezichtiging en inspectie ter beschikking te stellen aan Lessor opdat Lessor de algehele staat ervan kan bepalen. Dit gebeurt op een door Lessor na overleg met Lessee aan te wijzen locatie. Als Lessor daar op enig moment om verzoekt, moet Lessee ook de actuele kilometerstand doorgeven Lessee heeft geen recht op verrekening van verschuldigde bedragen of opschorting hiervan Als derden rechten ten opzichte van het leaseobject willen doen gelden of maatregelen treffen om het leaseobject uit de macht van Lessee te verkrijgen, is Lessee gehouden er direct blijk van te (doen) geven dat het object eigendom is van Lessor en om Lessor terstond op de hoogte te stellen Lessee vrijwaart Lessor voor alle vorderingen die bij Lessor worden ingediend in verband met de beschikking over of het gebruik van het leaseobject door Lessee Lessor is niet aansprakelijk voor de juistheid van door de betreffende importeurs verstrekte gegevens of afwijkingen daarvan en eventueel daaruit voortvloeiende kosten en schade Alle kosten die worden gemaakt ter bescherming en behoud van rechten en aanspraken van Lessor en de uitoefening daarvan - zoals kosten voor het niet of niet tijdig voldoen van enige betalingsverplichting, (buiten)gerechtelijke kosten, kosten van juridische procedures, incasso en sommaties - zijn voor rekening van Lessee. Incassokosten bedragen in ieder geval 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, met een minimum van e 250,- exclusief btw per geval Lessor neemt rond de persoonsgegevens die worden verstrekt door Lessee de vertrouwelijkheid in acht die wordt vereist door de Wet bescherming persoonsgegevens. Lessee verleent Lessor toestemming om persoonsgegevens te verwerken, op te nemen in een database en te verwerken voor uitsluitend de uitvoering van de dienstverlening van Lessor. Lessor verplicht zich de persoonsgegevens niet openbaar te maken op een andere wijze dan voor de dienstverlening noodzakelijk is of wordt verplicht van overheidswege Als Lessee een natuurlijk persoon is, gaat Lessee ermee akkoord dat de leaseovereenkomst en het betalingsverloop kunnen worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel Het is de actieve verplichting van Lessee om Lessor op de hoogte te brengen van elke wijziging van bedrijfsgegevens, een bedrijfsverhuizing, mutaties van (interne) bevoegdheden, contactpersonen en berijders. Als zich een wijziging voordoet van de bij de Kamer van Koophandel over Lessee bekende gegevens, is Lessee in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden Lessor binnen 48 uur te informeren en een kopie van een gewaarmerkt uittreksel met de verwerkte wijzigingen te verstrekken Lessor is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de leaseovereenkomst over te dragen of te verpanden aan een derde. Lessee verleent bij voorbaat toestemming aan een dergelijke overdracht of verpanding Zowel Lessor als Lessee is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de zakelijke relatie uitwisselen, zowel tijdens de duur van de afgesloten overeenkomst als na beëindiging ervan Lessor heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen vanwege wijzigingen in bestaande of nieuwe overheidsvoorschriften Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn, blijven de algemene voorwaarden voor het overige in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van partijen zo veel mogelijk benadert Lessor wijst uitdrukkelijk eventueel door Lessee van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand, ook bij een eventuele eerdere verwijzing van Lessee naar dergelijke voorwaarden. Lessee doet dan ook uitdrukkelijk afstand van eventuele eigen voorwaarden Afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing als Lessor en Lessee die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen Op de leaseovereenkomst, de algemene voorwaarden en de Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam Deze voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als de Engelse taal beschikbaar. In geval van mogelijke tegenstrijdigheden is de Nederlandse tekst bindend. Volvo Car Lease Postbus ZG Beesd T. +31 (0) F. +31 (0)

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V.

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Artikel 1. Toepassing en wijziging voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Volkswagen Leasing

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V.

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4, 1327 AG Almere Postbus 60250, 1320 AH ALMERE T 036 547 11 00 www.athloncarlease.nl Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. 1-1-2009 Inhoud Algemene bepalingen 2 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Bestuurder De natuurlijke persoon die het Object bestuurt al dan niet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Totstandkoming leasecontract 1.1 Leaseovereenkomsten tussen partijen betreffende een voertuig (hierna te noemen: het object ) komen tot stand door ondertekening van een per object opgemaakt en ondertekend

Nadere informatie

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Shortlease Overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Lessor en Cliënt gesloten overeenkomst van Operationele Privé

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden 2012

Algemene Leasevoorwaarden 2012 Algemene Algemene Leasevoorwaarden Leasevoorwaarden 01 01 Algemene behorende bij Leasevoorwaarden Mantel-en Leaseovereenkomsten 01 behorende bij de Mantel-en Leaseovereenkomsten behorende van Athlon bij

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV Artikel 1: Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen VWP en Contractant gesloten overeenkomst

Nadere informatie

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee OPERATIONELE LEASE OVEREENKOMST Mantelovereenkomst De ondergetekenden: Naam: Adres: Vestigingsplaats: Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: BTW-nummer: «naam» «adres» «huisnummer» «postcode» «plaats»

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle tussen Suzuki Financial Services en een klant,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015

Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015 Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015 Getting you there Bij Athlon vinden we het belangrijk dat onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Hierbij vind je de Algemene Voorwaarden die bij je Privé

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Athlon Leaseloket 2014 VAN ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V.

Algemene Voorwaarden Athlon Leaseloket 2014 VAN ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V. Algemene Voorwaarden Athlon Leaseloket 2014 VAN ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V. Inhoud A L G E M E N E BEPALI N G E N ALGEMEEN 1 BEGRIPSBEPALING 2 DOMICILIEKEUZE 3 GESCHILLENREGELING 4 TOEPASSELIJK RECHT

Nadere informatie

Cliënt = de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie ZWL een leasecontract aangaat.

Cliënt = de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie ZWL een leasecontract aangaat. Algemene voorwaarden operationele lease / ZuidWest rent versie februari 2003 DEFINITIES Auto = de door ZWL of ZWR aan cliënt ter beschikking gestelde auto, uit hoofde van een leasecontract of huurcontract

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V.

Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V. Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V. 1. Definities Auto: Elke auto die onder de werking van deze overeenkomst valt. Autoleasing: De dienstverlening die voorziet in het naar de wensen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ProLease B.V.

Algemene Voorwaarden ProLease B.V. Algemene Voorwaarden ProLease B.V. Begrippen Auto: Brandstofpas: Het krachtens het Leasecontract door ProLease aan de Cliënt ter beschikking gestelde voertuig. De door ProLease aan de Cliënt ter beschikking

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S SFJL 001A pagina 1 van 18 Begrippenlijst: Auto: De krachtens het leasecontract door lessor aan de lessee ter beschikking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf...

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf... Pagina 1 van 7 Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Fiat Financial Solutions, Alfa Romeo Financial Solutions en Lancia Financial Solutions zijn handelsnamen van FGA Capital Netherlands B.V. 1.2 Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V. Artikel 1: definities De navolgende begrippen in de mantelovereenkomst, de bijlagen bij de mantelovereenkomst en/of de individuele vervolgovereenkomsten

Nadere informatie

Operational Lease Alphabet

Operational Lease Alphabet Operational Lease Alphabet P S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z A B C D E I J K L M N O P A L G E M E N E C D E F G H I J K L J K L M N O P Q R

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPERATIONAL LEASE

ALGEMENE VOORWAARDEN OPERATIONAL LEASE ALGEMENE VOORWAARDEN OPERATIONAL LEASE 1. Begrippen Hier ziet u de definities van belangrijke begrippen die in deze Algemene Voorwaarden voorkomen. Alle begrippen schrijven we met een hoofdletter. Behalve

Nadere informatie

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011)

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Mantelovereenkomst & Algemene bepalingen voor het operationeel leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Afgesloten tussen: Lease Quality B.V. Franqois Haverschmidtwei 5 8914

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN Operationele leaseovereenkomst Inhoud Algemene voorwaarden operationele leaseovereenkomst... 3 Algemene voorwaarden verzekering... 8 Voorwaarden van ongevallen-inzittendenverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL Versie april 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK!

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK! ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK! DEZE SET ALGEMENE VOORWAARDEN BESTAAT UIT 21 ARTIKELEN. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.4 januari 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 22 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden www.directlease.be sales@directlease.be Adres Noordersingel 19 - B-2140 Antwerpen Fax +32(0)3 544 29 06 Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden Klantnummer: 18791 Datum: 31 oktober 2014 Hoofdovereenkomst

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie