KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN"

Transcriptie

1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Onderzoekscentrum Onderwijseffectiviteit en -evaluatie KENMERKEN VAN DE SCHOOL- EN KLASPRAKTIJK DIE BIJDRAGEN TOT DE ONGEKWALIFICEERDE UITSTROOM VAN JONGEREN UIT HET SECUNDAIR ONDERWIJS: EEN KWALITATIEVE ANALYSE Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master of science in de Pedagogische Wetenschappen Door Gytha Burman promotor: prof. dr. Jan Van Damme copromotor: prof. dr. Karin Hannes m.m.v: Carl Lamote 2012

2

3

4

5 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Onderzoekscentrum Onderwijseffectiviteit en -evaluatie KENMERKEN VAN DE SCHOOL- EN KLASPRAKTIJK DIE BIJDRAGEN TOT DE ONGEKWALIFICEERDE UITSTROOM VAN JONGEREN UIT HET SECUNDAIR ONDERWIJS: EEN KWALITATIEVE ANALYSE Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master of science in de Pedagogische Wetenschappen Door Gytha Burman promotor: prof. dr. Jan Van Damme copromotor: prof. dr. Karin Hannes m.m.v: Carl Lamote 2012

6 Gytha, Burman, Kenmerken van de school- en klaspraktijk die bijdragen tot de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren uit het secundair onderwijs. Een kwalitatieve analyse. Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van: Master of Science in de Pedagogische Wetenschappen Examenperiode: september 2012 Promotor: prof. dr. J. Van Damme Copromotor: prof. dr. K. Hannes Begeleider: Carl Lamote Achtergrond Hoewel er in de literatuur consensus is dat zowel individuele als institutionele factoren een rol spelen bij vroegtijdig schoolverlaten, is er tot nu toe weinig onderzoek gevoerd naar de bijdrage van kenmerken van de school- en klaspraktijk. In dit thesisonderzoek wordt nagegaan welke kenmerken van de school- en klaspraktijk een rol spelen bij het vroegtijdig schoolverlaten van jongeren en wat scholen kunnen ondernemen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. De doelen van het onderzoek zijn (1) een bijdrage leveren aan de conceptualisering van kenmerken van de school- en klaspraktijk die bijdragen tot de ongekwalificeerde uitstroom, en (2) aanvullend bij het bestaande onderwijseffectiviteitsonderzoek aan het licht brengen welke factoren mogelijk een rol kunnen spelen in het terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters met het oog op het formuleren van beleidsaanbevelingen, zowel op het niveau van preventie als interventie. Methodologie Er werd een kwalitatieve studie uitgevoerd waarin data verzameld werden aan de hand van diepte-interviews met acht vroegtijdige schoolverlaters. De data werden door middel van een constant comparative analysis geanalyseerd in functie van het creëren van een theoretisch kader gegrond in de data. Resultaten Er werd een theoretisch model gecreëerd waarin vier categorieën van kenmerken van de school- en klaspraktijk met elkaar in verband gebracht worden: (1) inspraak en participatiemogelijkheden, (2) relatie met medeleerlingen, (3) relatie met leerkrachten en (4) academische aansluiting. Conclusie Gezien de meervoudige bepaaldheid van vroegtijdig schoolverlaten is het noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan kenmerken van de school- en klaspraktijk bij de ontwikkeling van een beleid ter preventie van vroegtijdig schoolverlaten. Dit beleid dient zich te richten op het aanbieden van positieve ervaringen binnen de vier hoger genoemde categorieën ten einde het proces van zich opeenstapelende negatieve schoolervaringen te doorbreken.

7 Woord van dank Bj het schrijven van dit dankwoord keer ik in gedachte terug naar Salamanca. Daar was ik het eerste semester van de master op Erasmus met een medestudente Pedagogische Wetenschappen. Zij moedigde me aan om een eigen onderwerp voor de masterproef in te dienen, want als je twee jaar op iets moet werken kan het maar beter iets zijn wat je interesseert! Dankjewel Lotte voor deze geweldige tip. De zoektocht naar een promotor met wiens ondersteuning ik me kon verdiepen in het onderwerp van mijn keuze was niet meteen een succes, maar tot mijn geluk toonde prof. dr. Van Damme zich geïnteresseerd. Ik wil hem daar dan ook hartelijk voor bedanken. Daarnaast richt ik een groot woord van dank aan prof. dr. Hannes voor haar aanmoediging om ambitieus te denken, voor haar altijd onmiddellijke en uitgebreide feedback en om mee de idee van een kwalitatieve analyse te verdedigen op een onderzoekscentrum dat zich vooral gespecialiseerd heeft in kwantitatief onderzoek. Voor de dagelijkse begeleiding van mijn masterproef kon ik rekenen op de steun en interesse van Carl Lamote. Bedankt daarvoor. Uiteraard was deze masterproef niet mogelijk geweest zonder de jongeren die bereid waren hun verhaal te doen en me de toestemming gaven om het publiek te maken. Ik wil hen er dan ook uitgebreid voor danken, alsook de tussenpersonen die hun medewerking verleenden om in contact te komen met de jongeren en de organisaties die hun lokalen ter beschikking stelden voor de interviews. Tot slot bedank ik heel graag ook nog mijn familie en vrienden die me de voorbije twee jaar gesteund hebben. Bedankt voor jullie geduld wanneer ik het mijne verloor of wanneer ik te lang niets van mij liet weten. i

8 Toelichting aanpak en eigen inbreng Het onderwerp van deze masterproef vloeit voort vanuit mijn interesse voor jongeren aan de rand van de samenleving. Wetende dat velen onder hen de school vroegtijdig verlaten (hebben) en vanuit een ongemak over het feit dat dit fenomeen in mijn bacheloropleiding Sociale- en Arbeidspedagogiek nauwelijks aan bod was gekomen, diende ik in september 2010 een voorstel voor vrij thesisonderwerp in bij prof. dr. Jan Van Damme aan het Centrum voor onderwijseffectiviteit en -evaluatie. Prof. dr. Van Damme stemde in met het onderwerp en stelde Carl Lamote voor als dagelijkse begeleider. Van Carl Lamote kreeg ik enkele basisartikels die de start van mijn onderzoek vormden. Het eerste jaar van de masteropleiding en ook nog een deel van het tweede jaar werden in beslag genomen met het lezen van artikels en het zoeken van een focus voor mijn onderzoek. In mei 2011 wees prof. Van Damme me erop dat ik nog steeds geen duidelijke onderzoeksvraag geformuleerd had. Eens ik hiervan werk had gemaakt, bleek dat de onderzoekers van het Centrum voor onderwijseffectiviteit en -evaluatie onvoldoende vertrouwd waren met het opzetten van een kwalitatief onderzoek zoals ik voor ogen had. Hierop nam ik contact op met prof. dr. Karin Hannes met de vraag of zij het copromotorschap van mijn thesis op zich wilde nemen, ter ondersteuning van het opzetten van een onderzoek in de kwalitatief-hermeneutische traditie. Zij ging hiermee akkoord en stelde een grounded theory - onderzoek voor om eens iets ambitieuzer te proberen dan de vele case studies die thesisstudenten indienen. Ik was zelf verantwoordelijk voor het zoeken van respondenten, het verzamelen van de data (diepte-interviews) en de verwerking ervan. Met mijn methodologische resp. inhoudelijke vragen kon ik steeds terecht bij prof. dr. Hannes en Carl Lamote. Prof. dr. Van Damme behield de eindverantwoordelijkheid en begeleidde me in de laatste meet naar de thesisdeadline. ii

9 Inhoudsopgave Woord van dank i Toelichting aanpak en eigen inbreng ii Inhoudsopgave iii Lijst met tabellen v Lijst met figuren vi Algemene inleiding 1 Abstract 3 Inleiding 3 Probleemstelling 3 Literatuurstudie 5 Doelstelling 7 Onderzoeksvragen 8 Methode 8 Onderzoeksmethode 8 Setting en onderzoeksgroep 8 Gekozen instrumenten/technieken 9 Dataverwerking 10 Resultaten 11 Categorie 1: Inspraak en participatiemogelijkheden 13 Categorie 2: Relatie met medeleerlingen 15 Categorie 3: Relatie met leerkrachten 16 Categorie 4: Academische aansluiting 18 Samenvatting 20 Discussie en conclusie 21 iii

10 Limitaties 24 Aanbevelingen 24 Dankwoord 24 Referentielijst 25 Slotreflectie 29 Bijlagen Bijlage 1: Overzichtsmatrix Bijlage 2: Uitleg van de interviewer & Geïnformeerde toestemming Bijlage 3: Getranscribeerde interviews Bijlage 4: Voorbeeld van een reflectie Bijlage 5: Vragenlijst schoolloopbaan Bijlage 6: Voorbeeld van de open codering Bijlage 7: Resultaat van de open codering Bijlage 8: Voorbeeld van de axiale codering Bijlage 9: Voorbeeld van de constant vergelijkende methode (1) I I XX XXII CXCIII CC CCII CCXVII CCXXI CCXXIII Bijlage 10: Voorbeeld van de constant vergelijkende methode (2) en van het zich ontwikkelend pijlenschema (selectieve codering) CCXXIII iv

11 Lijst met tabellen Tabel 1: Overzicht van organisaties 9 Tabel 2: Codeerschema (Kelle, 2005) overgenomen van Mortelmasn (2010) 10 Tabel 3: Kenmerken van de schoolloopbaan van de respondenten 12 Tabel 4: Legende bij de figuren 13 v

12 Lijst met figuren Figuur 1: Gebrek aan inspraak en participatiemogelijkheden 14 Figuur 2: Relatie met medeleerlingen 16 Figuur 3: Relatie met leerkrachten 17 Figuur 4: Academische aansluiting 19 Figuur 5: Samenvatting 20 vi

13 Algemene inleiding Deze masterproef is in artikelvorm geschreven met oog op een publicatie in het tijdschrift Impuls, Tijdschrift voor Onderwijsbegeleiding. Op haar website 1 profileert Impuls zich als een tijdschrift dat het onderwijslandschap vanuit verschillende hoeken belicht. Voordat u het artikel leest, geloof ik dat het van belang is dat u op de hoogte bent van mijn hoek. Daarom zal ik kort mijn achtergrond en vooropleiding schetsen. Als dochter uit een gemengd huwelijk heb ik van jongs af aan een culturele gevoeligheid en relativeringsvermogen ontwikkeld. Ik besef heel goed dat de wijze waarop wij naar problemen in de samenleving of in het onderwijs kijken geen natuurlijke, maar wel een aangeleerde of aangenomen kijk is. Dit besef blijft groeien naarmate ik de wereld verder verken. Aan de basis van mijn keuze om Pedagogische Wetenschappen te gaan studeren lag de droom om later in de ontwikkelingssamenwerking te gaan werken. Tijdens de opleiding ben ik echter van gedacht veranderd, omdat ik ingezien heb dat er ook in ons eigen land nog veel samengewerkt kan worden om de ontwikkeling van bepaalde groepen te bevorderen. In de bachelor was het voor mij dan ook een logische keuze om de afstudeerrichting Sociale en Arbeidspedagogiek te volgen. Maar gezien het binnen deze afstudeerrichting niet mogelijk was om stage te lopen in een voorziening van de Bijzondere Jeugdzorg ben ik in de master overgeschakeld naar de afstudeerrichting Orthopedagogiek. Binnen de orthopedagogiek worden problemen gekaderd als afstemmingsproblemen: nl. een aanbod dat niet afgestemd is op de vraag van een persoon, een gezin, een bevolkingsgroep. Hoewel ook dit maar een kader is, biedt het in mijn ogen een interessant perspectief om naar het probleem van vroegtijdig schoolverlaten te kijken. Vroegtijdig schoolverlaten als een afstemmingsprobleem neemt de schuld weg van de jongere of de school en biedt de kans om op zoek te gaan naar wat is nodig opdat er een betere afstemming kan zijn tussen de jongere en de school?. Gezien de afstemming (in dit vereenvoudigd model we houden bijvoorbeeld de ouders van de jongeren buiten beschouwing) tussen twee partijen plaats vindt, kunnen we ons twee vragen stellen. De eerste is de vraag wat scholen vragen of verwachten van jongeren: wat is er nodig opdat jongeren beter afgestemd zijn op wat de school van hen vraagt of verwacht? De tweede vraag is de vraag wat jongeren vragen of verwachten van de school: wat is er nodig opdat de school beter afgestemd is op wat de jongeren van hen vragen of verwachten? In mijn onderzoek wordt het antwoord gezocht op deze tweede vraag. 1 Uitgeverij Acco. (2012). Impuls, Tijdschrift voor Onderwijsbegeleiding. Retrieved August 8, 2012, from 1

14 2

15 Kenmerken van de schoolpraktijk die bijdragen tot de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren uit het secundair onderwijs: een kwalitatieve analyse Abstract Hoewel er in de literatuur consensus is dat zowel individuele als institutionele factoren een rol spelen bij vroegtijdig schoolverlaten, is er tot nu toe weinig onderzoek gevoerd naar de bijdrage van kenmerken van de school- en klaspraktijk. Het doel van deze studie is om een bijdrage te leveren aan de conceptualisering van de kenmerken van de school- en klaspraktijk die bijdragen tot de ongekwalificeerde uitstroom in de Vlaamse onderwijscontext. Hiertoe werd een kwalitatieve studie uitgevoerd waarin data verzameld werden aan de hand van diepte-interviews met acht vroegtijdige schoolverlaters. De data werden door middel van een constant comparative analysis geanalyseerd in functie van het creëren van een theoretisch kader gegrond in de data. In het theoretisch model werden vier categorieën van kenmerken van de school- en klaspraktijk met elkaar in verband gebracht: (1) inspraak en participatiemogelijkheden, (2) relatie met medeleerlingen, (3) relatie met leerkrachten en (4) academische aansluiting. Als conclusie kan gesteld worden dat een beleid ter preventie van vroegtijdig schoolverlaten zich dient te richten op het aanbieden van positieve ervaringen binnen de vier genoemde categorieën ten einde het proces van zich opeenstapelende negatieve schoolervaringen te doorbreken. Inleiding Probleemstelling In 2009 bedroeg de ongekwalificeerde uitstroom 2 uit het secundair onderwijs zo n 13,4% (Van Landeghem & Van Damme, 2011). Deze jongeren verlieten het onderwijs zonder het zesde jaar van het voltijds secundair onderwijs beëindigd te hebben, zonder een kwalificatie van het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 of 4 behaald te hebben, en zonder alsnog een getuigschrift te halen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs of in de Syntra-leertijd. De nadelige gevolgen van schoolverlaten zijn gekend. Eerst en vooral zijn er een aantal arbeidsmarktgerelateerde gevolgen: jongeren zonder diploma vinden minder snel een job en hebben een minder goede positie op de arbeidsmarkt (Lamote & Van Damme, 2011). Daarnaast zijn aan vroegtijdig schoolverlaten 2 Ter afwisseling zullen in dit artikel de begrippen vroegtijdig schoolverlaten, schoolverlaten, de school zonder kwalificatie verlaten, schooluitval en dropout door elkaar gebruikt worden. Om de individuen die uitvallen te benoemen, zullen de begrippen vroegtijdig schoolverlater, schoolverlater, uitvaller en dropout als synoniemen gebruikt worden. De groep van alle uitvallers zal worden omschreven als de ongekwalificeerde uitstroom. 3

16 maatschappelijke kosten verbonden: directe kosten, in termen van uitkeringen en niet gerealiseerde productiviteit, maar ook indirecte kosten wanneer de maatschappelijke achterstand bijvoorbeeld ontaardt in criminaliteit (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2009; Rumberger, 2001). Tot slot spreekt de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2009) ook over morele kosten. Meer bepaald vraagt ze zich af welke implicaties vroegtijdig schoolverlaten heeft op waarden zoals erbij horen en toekomstperspectief die jongeren ontwikkelen. Dit geldt in het bijzonder voor de groep maatschappelijk kwetsbare jongeren. Dit zijn jongeren die het risico lopen om vooral, en telkens opnieuw, de negatieve aspecten te ondergaan van de maatschappelijke instellingen waarmee zij in contact komen en om minder gebruik te maken van het positieve aanbod (Vettenburg, 1989). De uitval van deze jongeren impliceert dat zij niet hebben kunnen ervaren dat de deelname aan maatschappelijke instituties belonend kan zijn (Wehlage & Rutter, 1986). Een land waarin jonge mensen de boodschap krijgen dat het mogelijk is om een maatschappelijke institutie zoals de school te verlaten, zet de deur open voor verdere terugtrekking uit andere instituties. In het ergste geval groeien die jongeren uit van schooluitvallers tot maatschappelijke uitvallers (WRR, 2009). Om de ongekwalificeerde uitstroom en de nadelige maatschappelijke gevolgen die ermee gepaard gaan in te dijken is een degelijke onderkenning van het probleem noodzakelijk. Hoewel het wetenschappelijk onderzoek naar schoolverlaten al vrij veel duidelijkheid heeft gebracht over de omvang en gevolgen van schooluitval, is er veel minder zicht op de redenen of oorzakelijke factoren die er zijn voor schoolverlaten. In de literatuur wordt benadrukt dat het niet zo eenvoudig is om de oorzaken voor dropout te benoemen. Vroegtijdig schoolverlaten is het eindpunt van een erg complex, langdurig en meervoudig bepaald proces (Rumberger, 2001) waarbij de jongere zich in toenemende mate uit de school terugtrekt (Finn, 1989; Rumberger, 2001; Christle, Jolivette, & Nelson, 2007; WRR, 2009; Europese Commissie, 2010; Lamote et al., 2012). Het is niet meer dan een volgende gebeurtenis in een reeks gebeurtenissen die reeds jaren ervoor begonnen zijn (Finn, 1989). In het langdurig cumulatief proces spelen zowel individuele als institutionele factoren een rol. Rumberger en Lim (2008) voerden een meta-analyse uit naar de verschillende factoren. Zij onderscheiden vier categorieën van individuele of leerlinggebonden kenmerken die leiden tot vroegtijdig schoolverlaten: (1) schoolprestaties zoals dalende schoolresultaten, maar ook het veranderen van school en zittenblijven, (2) gedragingen die uitingen zijn van de verlanging in betrokkenheid van leerlingen zoals spijbelen, en andere gedragingen, (3) attitudes zoals verwachtingen van leerlingen t.a.v. de eigen schoolloopbaan en (4) demografische achtergrondkenmerken zoals geslacht en etniciteit. Onder institutionele factoren worden de kenmerken van de familie, school of bredere omgeving van leerlingen verstaan die de individuele kenmerken beïnvloeden (Rumberger & Lim, 2008). Ons onderzoek richt zich op de schoolkenmerken als onderdeel van de institutionele factoren die bijdragen tot dropout. In vergelijking met onderzoek dat zicht toespitst op individuele leerlingkenmerken is er nog maar weinig onderzoek gevoerd naar de rol van de school bij ongekwalificeerde uitstroom (Lamote & Van Damme, 2011). Wehlage & Rutter waarschuwden in 1986 reeds dat wanneer het onderzoek naar dropout zich blijft focussen op de relatief vaste kenmerken van leerlingen dit tot gevolg kan hebben dat er voorbijgegaan wordt aan wat scholen zelf kunnen ondernemen om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. Nochtans hebben verschillende scholen 4

17 een verschillende impact op dropout: de scholen die vroegtijdig schoolverlaters in een latere fase in hun schoolloopbaan doorlopen, hebben een grotere impact op leerlingen dan scholen die zij eerder doorlopen. (Lamote et al., 2012). Dit inzicht is in het bijzonder van belang voor leerlingen die verschillende keren van school veranderen voordat zij uitvallen. In de meta-analyse uitgevoerd door Rumberger en Lim (2008) worden vier schoolkenmerken onderscheiden die bijdragen tot vroegtijdig schoolverlaten. Samen verklaren zij ongeveer 20 procent van de variantie in uitvalcijfers (Rumberger, 2005; in Rumberger & Lim, 2008). Een eerste factor betreft de samenstelling van het leerlingenpubliek zoals de gemiddelde sociaal-economische status (SES) of het leerlingenpercentage dat tot een etnische minderheid behoort. Ten tweede spelen kenmerken van de schoolstructuur zoals de locatie, grootte en het type (publiek of privaat) een rol. Ten derde hebben hulpbronnen ( resources ) zoals de verhouding tussen het aantal leerlingen en leerkrachten een invloed op de effectiviteit van scholen. De drie reeds genoemde factoren kunnen samen beschouwd worden als de input van een school (Hanushek, 1986). Hoewel deze inputfactoren veel aandacht krijgen in het onderzoek naar schooleffectiviteit gelooft men dat een andere, vierde schoolfactor de sleutel is tot het verbeteren van schoolprestaties en verminderen van vroegtijdig schoolverlaten: de schoolpraktijken 3 of processen die zich op school afspelen (Rumberger & Lim, 2008; Rumberger, 2001). Scholen kunnen immers weinig veranderen aan de inputfactoren, maar zij hebben wel controle over de wijze waarop zij er in de school en in de klas mee om gaan en aan de slag gaan (Rumberger, 1995). In ons onderzoek richten we daarom specifiek de aandacht op de kenmerken van de school- en klaspraktijk die bijdragen tot dropout. Literatuurstudie Om zicht te krijgen op welke schoolkenmerken bijdragen tot dropout en om onze onderzoeksvragen te specificeren voerden we tussen oktober 2010 en april 2012 een literatuuronderzoek uit. Contacten met een inhoudelijk expert binnen het domein leverde een aantal basisartikels op die het vertrekpunt van de literatuurverkenning vormden. Vervolgens zochten we in de LIBISnet-catalogus, LIRIAS en Primo Central met de zoektermen schoolrelated characteristics dropout, schoolfactoren dropout, schoolgerelateerde factoren dropout, schoolgerelateerde factoren vroegtijdig schoolverlaten, enz. Aangezien deze zoektocht slechts een beperkt aantal artikels opleverde, werden vooral via de referentielijsten van reeds gelezen relevante artikels nieuwe artikels gezocht. Verder werd ook via Google en Google Scholar gezocht naar wetenschappelijke artikels die refereerden naar de basisartikels en andere gevonden artikels. Hierbij zochten we zowel naar kwantitatieve als kwalitatieve studies. Het resultaat van het literatuuronderzoek naar schoolfactoren die bijdragen tot dropout is gebundeld in een overzichtsmatrix (zie Bijlage 1). Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de resultaten van onderzoeken in een internationale (deel 1) en de Vlaamse context (deel 2), aangezien schoolfactoren in andere landen niet 3 In het Engels benoemd als school (policies and) practices. 5

18 noodzakelijk ook van toepassing zijn in de Vlaamse onderwijscontext. Bovendien biedt de tweedeling de mogelijkheid om de resultaten uit Vlaams onderzoek te vergelijken met die uit internationale studies. Uit het literatuuronderzoek van internationale studies bleek dat er vijf categorieën van schoolfactoren kunnen onderscheiden worden. De eerste categorie zijn de inputkenmerken en omvatten de eerste drie van de vier schoolkenmerken zoals door Rumberger en Lim (2008) omschreven: de samenstelling van het leerlingenpubliek, de schoolstructuur en de hulpbronnen. Aangezien in een aantal artikels ook individuele leerlingkenmerken beschouwd worden als inputkenmerken, hebben we in deze categorie zowel school- als individuele kenmerken opgenomen. De tweede categorie betreft het academisch klimaat op school en bevat de schoolprestaties en -kenmerken die van de school en klas een intellectueel prikkelende studie- en werkomgeving maken. De derde categorie bevat de factoren van het sociaal klimaat op school met betrekking op de sfeer en de sociale relaties tussen leerkrachten en leerlingen of tussen leerlingen onderling. In de vierde categorie getiteld regels/discipline/participatie zijn de factoren opgenomen in verband met de regels die op school gelden, met de discipline die er heerst (mate waarin de regels nageleefd worden) en met de leerlingparticipatie (mate waarin leerlingen inspraak hebben in het opstellen van de regels en in het schoolgebeuren in het algemeen). In een aantal onderzoeken worden de tweede, derde en vierde categorie samengenomen en benoemd als schoolklimaat. Deze overkoepelende term lijkt weliswaar een correcte benaming voor de schoolfactoren die zich op school- en klasniveau afspelen, maar geeft niet echt een goed beeld over wat er nu precies toe bijdraagt dat jongeren uitvallen. De vijfde categorie ten slotte bevat de kenmerken met betrekking tot de begeleiding en remediërende ondersteuning die leerlingen ervaren tijdens (overgangsmomenten in) hun schoolloopbaan. De tweede t.e.m. vijfde categorie zijn een specificering van wat Rumberger en Lim (2008) schoolpraktijken en -processen noemen en wat we in ons onderzoek omschrijven als kenmerken van de school- en klaspraktijk. In wat volgt geven we een kort overzicht van de inzichten uit het onderzoek uitgevoerd in de Vlaamse onderwijscontext en vergelijken we die met de inzichten uit internationaal onderzoek. In Vlaanderen voert het Centrum voor onderwijseffectiviteit en -evaluatie onderzoek naar de ongekwalificeerde uitstroom in samenwerking met het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen. Door de indicatoren van de ongekwalificeerde uitstroom uit het leerplichtonderwijs in kaart te brengen tracht men een beeld te krijgen van de omvang en evolutie van het vroegtijdig schoolverlaten in Vlaanderen (Van Landeghem & Van Damme, 2011). Aan dit soort onderzoek zijn een aantal beperkingen verbonden. Ten eerste is het gevoerde onderzoek bijna uitsluitend kwantitatief van aard. De resultaten hiervan zijn mogelijk niet representatief voor de beleefde ervaringen van schoolverlaters (Jimerson et al., 2000) binnen een bepaalde schoolcontext (Kearney, 2007; in Wilkins, 2008). Ten tweede worden er in het onderzoek van het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen geen indicatoren opgenomen m.b.t. kenmerken van de school- en klaspraktijk waardoor men aan de hand van dit soort onderzoek geen uitspraak kan doen over welke van deze kenmerken bijdragen tot de ongekwalificeerde uitstroom. In het verleden heeft het Centrum voor onderwijseffectiviteit en -evaluatie wel een longitudinaal onderzoek gevoerd waarin klasen schoolkenmerken opgenomen waren: het LOSO (Longitudinaal Onderzoek Secundair Onderwijs) onderzoek. Dit onderzoek bestond uit een globale analyse van een ruime steekproef van Vlaamse scholen met 6

19 als doel de studieloopbanen van leerlingen in het secundair onderwijs in kaart te brengen en te verklaren (Van Landeghem, Bervoets, & Van Damme, 2005). Aan de hand van dit onderzoek kan weliswaar nagegaan worden welke factoren een statistische samenhang vertonen met vroegtijdig schoolverlaten, maar er kan geen oorzakelijk verband vastgesteld worden. Een andere beperking van het LOSO-onderzoek is dat men op basis van het observationeel onderzoek alleen maar kan vinden wat spontaan aanwezig is. Indien de Vlaamse scholen weinig avontuurlijk of origineel zijn in hun aanpak van vroegtijdig schoolverlaten zal het onderzoek slechts weinig informatie aan het licht brengen over de schoolfactoren die bijdragen tot dropout (Van Landeghem, Bervoets, & Van Damme, 2005). De enige schoolfactor uit het LOSO-onderzoek die samenhang vertoonde met vroegtijdig schoolverlaten was de sociaaleconomische compositie van de school (Van Landeghem, Bervoets, & Van Damme, 2005). Dit is een inputfactor, en geen kenmerk van de school- of klaspraktijk (cf. supra). Op basis van de verzamelde gegevens uit het LOSO-onderzoek onderzochten Creten, Van de Velde, Van Damme en Verhaest (2004) welke oorzaken en motieven vroegtijdig schoolverlaters die voor de leeftijd van 18 jaar uitgevallen zijn, benoemen voor hun schoolverlaten. Kenmerken van de school- en klaspraktijk die door hen aangehaald worden zijn enerzijds de tegenvallende, oninteressante inhoud van de actuele opleiding en anderzijds de moeilijkheidsgraad van de gevolgde opleiding, beide kenmerken van het academisch klimaat. In vergelijking met internationaal onderzoek worden er in Vlaams onderzoek veel minder verschillende factoren van vroegtijdig schoolverlaten genoemd. De factoren komen ook uit minder verschillende categorieën. Naast de reeds genoemde factoren uit de categorieën inputkenmerken en academisch klimaat werd in recent onderzoek (Lamote et al., 2012) ook de samenhang aangetoond tussen leerkracht - leerling - relaties (onderdeel van de categorie sociaal klimaat ) en vroegtijdig schoolverlaten. Uit de categorieën regels/discipline/participatie en begeleiding & remediërende ondersteuning daarentegen zijn in de Vlaamse context nog geen factoren naar boven gekomen. Er zijn twee mogelijke verklaringen voor de verschillen wat betreft de resultaten uit internationaal en Vlaams onderzoek. Vooreerst is het mogelijk dat de Vlaamse context nog niet of met onvoldoende diepgang is onderzocht. Een andere mogelijkheid is dat kenmerken van de school- en klaspraktijk contextspecifiek zijn en dat de internationale factoren daarom niet van toepassing zijn op de Vlaamse context. Doelstelling We stellen ons tot doel om zicht te krijgen op de kenmerken van de school- en klaspraktijk die bijdragen tot de ongekwalificeerde uitstroom van leerlingen in Vlaanderen. Deze kenmerken kunnen omschreven worden als de push -factoren op school- en klasniveau die leerlingen het gevoel geven door de school afgestoten of weggeduwd (Creten et al., 2004) te worden. Door in kaart te brengen welke pushfactoren jongeren in het onderwijs ervaren en hoe die met elkaar samenhangen, willen we bijdragen aan de theorievorming rond vroegtijdig schoolverlaten, in functie van het creëren van een aantal hypothesen die dan in verder onderzoek getoetst kunnen worden. Naast een aanvulling op het bestaande onderwijseffectiviteitsonderzoek zal ons onderzoek ook van nut zijn voor beleidsactoren die beslissingen moeten nemen over de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten. Volgens Creten et al. (2004) gaat het onderzoek naar de invloed van schoolfactoren op 7

20 vroegtijdig schoolverlaten voor een groot deel over de vraag in hoeverre dat wat de school te bieden heeft, overeenstemt met de behoeften van de leerling. Het in kaart brengen van deze behoeften kan actoren uit het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk helpen om een betere afstemming te verkrijgen tussen de school en leerlingen. Onderzoeksvragen Hoewel uit internationaal onderzoek blijkt dat verschillende schoolfactoren een rol spelen in het vroegtijdig schoolverlaten van jongeren, is er in de Vlaamse onderwijscontext tot nu toe weinig gericht onderzoek naar gevoerd. Ons onderzoek zal trachten deze leemte te dichten door een antwoord te zoeken op de volgende vragen: (1) welke schoolfactoren dragen bij tot de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren, en (2) wat kunnen scholen ondernemen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Methode Onderzoeksmethode Als verkenning van de empirische werkelijkheid kozen we voor een kwalitatief onderzoek volgens de basisprincipes van de grounded theory benadering (Strauss & Corbin, 1998). Binnen deze onderzoeksmethode wordt er niet vertrokken vanuit een bestaande theorie, maar construeert men een theorie of verklaringsmodel vanuit de verzamelde data. De dataverwerking vindt plaats in drie fasen: open, axiale en selectieve codering (Strauss & Corbin, 1998). Tijdens de open codering worden codes toegekend aan relevante interviewfragmenten. In de fase van axiale codering worden de losse codes vervolgens aan elkaar gerelateerd en samengevoegd tot betekenisvolle categorieën. Tot slot worden deze met elkaar verbonden in een theoretisch kader in de fase van selectieve codering. Om het theoretisch kader te toetsen kan hierop een nieuwe ronde van dataverzameling volgen. De grounded theory benadering wordt dus gekenmerkt door een cyclisch verloop van dataverzameling en -verwerking. Setting en onderzoeksgroep Als vroegtijdig schoolverlater worden de personen beschouwd die vier maanden of langer niet naar school zijn gegaan en die geen studiegetuigschrift hebben behaald van het zesde jaar voltijds secundair onderwijs, geen kwalificatiegetuigschrift van het deeltijds beroepsonderwijs noch een getuigschrift van de Syntra-leertijd (Van Landeghem & Van Damme, 2011). Minderjarige leerlingen voor wie de leerplicht nog geldt worden als vroegtijdig schoolverlater beschouwd wanneer ze een langdurig persoonlijk ontwikkelingstraject (POT) volgen. Om in contact te komen met vroegtijdig schoolverlaters is een opportunistische steekproef (Patton, 2002) getrokken. Tussen mei en september 2011 werden zeventien organisaties aangeschreven die geselecteerd werden op basis van hun geografische ligging, werking en profilering. Meer bepaald schreven we organisaties 8

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN AGOGISCHE WETENSCHAPPEN SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers en

Nadere informatie

Wiskundeleerkrachten met een economisch masterdiploma

Wiskundeleerkrachten met een economisch masterdiploma Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen Intern aangestuurde masterproef Wiskundeleerkrachten met een economisch

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit 82

Pedagogische kwaliteit 82 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 82 Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen en doorzetten? Mechtild Derriks Margaretha Vergeer Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen

Nadere informatie

VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN

VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN Explorerend onderzoek naar hoe middelbare scholen met het maatschappelijke verschijnsel cyberpesten omgaan Bron afbeelding: http://www.examiner.com/article/will-a-30-day-sentence-remain-the-precedent-for-cyber-bullying

Nadere informatie

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN]

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN] 2013 Universiteit Utrecht Faculteit Geesteswetenschappen Riva Godfried Irfaanah Pahladsingh Een onderzoek in het kader van het G5-project: In de wieg gelegd voor de wetenschap? Begeleider: Jan D. ten Thije

Nadere informatie

U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012

U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012 U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012 APS: Monique Sanders, Alice Vlottes, Rosa Njoo en Ada van der Hoeven RUG: Femke

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Succesfactoren voor de implementatie van exemplarisch onderwijs in scholen voor primair onderwijs

Succesfactoren voor de implementatie van exemplarisch onderwijs in scholen voor primair onderwijs Succesfactoren voor de implementatie van exemplarisch onderwijs in scholen voor primair onderwijs Een onderzoek in opdracht van het expertisecentrum voor exemplarisch onderwijs, verbonden aan Driestar

Nadere informatie

De werkalliantie in het gedwongen kader

De werkalliantie in het gedwongen kader De werkalliantie in het gedwongen kader Eindrapportage van een kwalitatief onderzoek naar de wijze waarop reclasseringswerkers een werkalliantie aangaan met cliënten. Auteurs: Clementine Degener Annelies

Nadere informatie

Sociale ongelijkheid bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs: een onderzoek naar de oriënteringspraktijk

Sociale ongelijkheid bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs: een onderzoek naar de oriënteringspraktijk Sociale ongelijkheid bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs: een onderzoek naar de oriënteringspraktijk Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Sociale ongelijkheid bij de overgang van

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Als twee culturen botsen gaat het onweren

Als twee culturen botsen gaat het onweren Als twee culturen botsen gaat het onweren 2 Als twee culturen botsen gaat het onweren Een exploratief onderzoek naar probleemgedrag van Marokkaanse straatjongens in Utrecht Imar Faasen 3 Faasen, I. (1998).

Nadere informatie

Onderpresteren onder de loep

Onderpresteren onder de loep 8 Doorlopende leerlijnen José van der Hoeven, Esther de Boer en Gert ten Hove Onderpresteren onder de loep Onderzoeksrapportage project Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling havo-vwo 28-21

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie

HET VERSCHIL MAKEN. gelijke kansen in het beroeps- en technisch secundair onderwijs in Vlaanderen. Referentiekader gelijke kansen

HET VERSCHIL MAKEN. gelijke kansen in het beroeps- en technisch secundair onderwijs in Vlaanderen. Referentiekader gelijke kansen HET VERSCHIL MAKEN 1 Referentiekader gelijke kansen gelijke kansen in het beroeps- en technisch secundair onderwijs in Vlaanderen Tineke Padmos en Wouter Van den Berge HET VERSCHIL MAKEN gelijke kansen

Nadere informatie

Hogeschool-Universiteit Brussel. Mediagebruik van anderstalige volwassenen in Vlaanderen

Hogeschool-Universiteit Brussel. Mediagebruik van anderstalige volwassenen in Vlaanderen Hogeschool-Universiteit Brussel Faculteit Taal & Letteren Studiegebied Taal- en Letterkunde Master in de Journalistiek Mediagebruik van anderstalige volwassenen in Vlaanderen Onderzoek naar nieuwsgebruik

Nadere informatie

Geruisloos uit het onderwijs

Geruisloos uit het onderwijs Geruisloos uit het onderwijs Het verschil tussen klassieke en geruisloze risicofactoren van voortijdig schoolverlaten Literatuuronderzoek Els van Rooij Jessica Pass Anja van den Broek ResearchNed februari

Nadere informatie

2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS

2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS In opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming, afdeling Beleid onderwijspersoneel 2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS Onderzoeker: Elke Staelens (elke.staelens@ugent.be) Mentoren

Nadere informatie

Excellentie en de leeromgeving

Excellentie en de leeromgeving Excellentie en de leeromgeving Wat kan een school doen om het beste uit haar getalenteerde leerlingen te halen? Suzanne Vrancken, Msc. & drs. Sanne Tromp Met dank aan: de JCU leerlingen van Jaarklassen

Nadere informatie

Spannende momenten van coach en cliënt in een coaching casestudy

Spannende momenten van coach en cliënt in een coaching casestudy 11.6-8. Wij stelden mij voor Spannende momenten van coach en cliënt in een coaching casestudy Prof. dr. Erik de Haan en C. Nieß Handboek Effectief Opleiden 60/91 november 2012 11.6-8.01 11.6 LEREN VAN

Nadere informatie

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Het goede voorbeeld Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Juni 2009 2 Verwey- Jonker Instituut Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 15 2. De jongeren

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Kom op tegen Planlast!

Kom op tegen Planlast! Kom op tegen Planlast! Maart, 2013 Patrick Kenis Peter Michielsens Walter van Andel Kom op tegen Planlast! Onderzoek naar initiatieven die de planlast [irriterende regeldruk] voor scholen en leerkrachten

Nadere informatie

Vrouwen en financiën. Van roze wolk naar financieel bewustzijn. Augustus 2012. Aletta E-Quality

Vrouwen en financiën. Van roze wolk naar financieel bewustzijn. Augustus 2012. Aletta E-Quality Vrouwen en financiën Van roze wolk naar financieel bewustzijn Augustus 2012 Aletta E-Quality Colofon Vrouwen en financiën Van roze wolk naar financieel bewustzijn Auteurs Drs. S. (Saskia) de Hoog Drs.

Nadere informatie