HOOFDSTUK 8 INLEIDING TOT DE ICD-10-PCS CLASSIFICATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 8 INLEIDING TOT DE ICD-10-PCS CLASSIFICATIE"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 8 INLEIDING TOT DE ICD-10-PCS CLASSIFICATIE OVERZICHT - Alle ICD-10-PCS codes hebben een alfanumerieke structuur, geen decimaal punt en zeven karakters. - ICD-10-PCS wordt in 16 hoofdstukken ingedeeld volgens het algemeen karakter van de procedure. - De codes in het medisch en chirurgisch hoofdstuk worden verder ingedeeld volgens lichaamsstelsel, kernprocedure, lichaamsdeel, toegangsweg, materiaal en kenmerk. - ICD-10-PCS wordt onderverdeeld in een alfabetische index, tabellen en de lijst met de codes. LEERDOELSTELLINGEN Na het doornemen van dit hoofdstuk bent u in staat om: - De structuur, het formaat en de conventies van de ICD-10-PCS uit te leggen. TERMEN OM TE KENNEN Karakter Een classificatieas dat informatie geeft over de uitgevoerde procedure. Waarde Een van de 34 letters of cijfers die men kan kiezen om een karakter te omschrijven in de ICD-10-PCS. Toegangsweg Het vijfde karakter van de codes in de Medische en Chirurgische Sectie; de toegangsweg om de operatieplaats te bereiken (bijvoorbeeld: open of percutaan). Qualifier Het zevende karakter van de codes in de Medische en Chirurgische Sectie; deze geeft bijkomende informatie over de specifieke procedure. Kernprocedure Het derde karakter van de codes in de Medische en Chirurgische Sectie waarmee het objectief van de procedure wordt weergegeven; in deze sectie alleen zijn er 31 mogelijke kernprocedures. TE HERINNEREN Binnen de alfanumerische structuur van de ICD-10-PCS mag men de letters O en I niet verwarren met de cijfers 0 en 1. INLEIDING De ICD-10-PCS gebruikt een gestandaardiseerde terminologie en biedt aldus precieze en stabiele definities voor alle uitgevoerde procedures. Daarom zal de ICD-10-PCS geen eponiemen bevatten, doorgaans de naam van de chirurg die de procedure ontwikkelde. Dergelijke procedures zullen gecodeerd worden als de procedures waarbij men eerder de doelstelling van die procedures weergeeft. In dit hoofdstuk worden vooral de algemene regels van de ICD-10-PCS behandeld, zoals de conventies voor het gebruik van en de definities van de onderdelen van de codes. De procedures die specifiek zijn voor een bepaald lichaamsstelsel worden behandeld in de respectievelijke hoofdstukken.

2 FORMAAT EN ORGANISATIE Formaat De ICD-10-PCS wordt ingedeeld in een alfabetische index, tabellen en de lijst met codes zelf. De codes kunnen in alfabetische volgorde in de alfabetische index teruggevonden worden. De alfabetische index refereert vervolgens naar een specifieke locatie in de tabellen, maar de uiteindelijke correcte code wordt enkel teruggevonden in de respectievelijke tabel. De lijst met codes laat u toe een overzicht te hebben van alle verschillende codes met hun volledige omschrijving. Alfabetische index Deze index bevat de verschillende types procedures in alfabetische volgorde. De ICD-10- PCS alfabetische index geeft nooit de volledige code weer (op enkele uitzonderingen na), maar leidt naar de juiste tabel, door reeds de eerste drie of vier karakters van de code te geven (de index). De alfabetische index dient alleen om de juiste tabel (de matrix) terug te vinden, waar men verdere informatie vindt om de volledige code te kunnen samenstellen. Het is dus niet nodig om de alfabetische index eerst te raadplegen om nadien in de tabel de code te vervolledigen. Bijvoorbeeld: cholecystectomie wordt in de alfabetische index onder Excision, gallbladder of Resection, gallbladder teruggevonden. De term Cholecystectomie heeft twee verwijzingen: Cholecystectomy -see Excision, Gallbladder [0FB4] -see Resection, Gallbladder [0FT4] De codes 0FB4 en 0FT4 zijn niet de complete codes maar eerder een verwijzing naar de tabel die gekenmerkt wordt door de eerste drie karakters (bijvoorbeeld 0FT, zoals in figuur 8.1 getoond wordt). Tabellen De ICD-10-PCS tabellen zijn een rooster (matrix), waarin alle mogelijke combinaties worden weergegeven om de procedurecode samen te stellen. In zo n tabel worden alle mogelijke combinaties van het vierde tot het zevende karakter weergegeven in één rij. Figuur 8.1 voorbeeld van een ICD-10-PCS tabel Sectie 0 Medisch en Chirurgisch Lichaamsstelsel F Hepatobiliair stelsel en Pancreas Ingreep T Resectie: Uit- of wegsnijden, zonder vervanging, volledig lichaamsdeel. Lichaamsdeel Toegangsweg Materiaal Kenmerk 0 Lever 0 Open Z Geen materiaal Z Geen kenmerk 1 Lever, rechter 4 Percutaan, kwab endoscopisch 2 Lever, Linker kwab 4 Galblaas G Pancreas 5 Ductus hepatica, rechts 6 Ductus hepatica, Links 8 Ductus cysticus 9 ductus 0 Open 4 Percutaan, endoscopisch 7 Langs natuurlijke of kunstmatige opening Z Geen materiaal Z Geen kenmerk

3 choledochus C Ampulla van Vater D Ductus pancreaticus F Ductus pancreaticus, accessorius 8 Langs natuurlijke of kunstmatige opening, endoscopisch Lijst met codes De ICD-10-PCS codelijst, geef alle mogelijke codes in alfanumerieke volgorde. Naast elke zeven karaktercode staat dan ook de volledige omschrijving. De omschrijvingen werden zo gekozen dat ze gestandaardiseerd, volledig en eenvoudig te lezen zijn. Omdat er zoveel codes bestaan wordt deze volledige lijst niet opgenomen in de ICD-10-PCS handboeken. U kunt de volledige lijst wel raadplegen op de volgende website: onder 2013 PCS - Long and Abbreviated Titles. Structuur van de codes Alle ICD-10-PCS codes hebben een alfanumerieke structuur waarbij elke code uit zeven karakters bestaat, zonder decimaal punt. Het is belangrijk om het verschil tussen een karakter en een waarde goed te onderscheiden. Elk karakter in een code is een classificatieas die een specifiek aspect van de procedure zal bevatten. Elke waarde is één van de 34 letters of cijfers die kunnen gekozen worden om de karakters te specificeren in de ICD-10-PCS code. Deze waarden bestaan uit de cijfers 0-9 of de letters A-H, J-N en P-Z. De letters O en I worden niet gebruikt, om geen verwarring te zaaien met de cijfers 0 en 1. Figuur 8.2 geeft de structuur van een code weer alsook de betekenis van de zeven karakters voor de sectie Medische en Chirurgisch. Binnen een gedefinieerde codereeks zal het tweede tot het zevende karakter steeds dezelfde betekenis hebben maar kan dus verschillend zijn van sectie tot sectie. Binnen een bepaalde codereeks zullen de karakters dezelfde informatie bevatten voor die classificatieas; zoals: het eerste karakter geeft de sectie weer (section), het tweede karakter het lichaamsstelsel (body system), het derde karakter de kernprocedure (root operation), het vierde het lichaamsdeel (body part), het vijfde de toegangsweg (approach), het zesde het gebruikte materiaal (device) en het zevende, bijkomende kenmerken (qualifier). Het aantal keuzemogelijkheden per classificatieas verschilt volgens de noodzaak. Dat wil dus zeggen dat binnen de verschillende assen er een verschillend aantal keuzemogelijkheden zijn. Zo zal voor de as voor het lichaamsdeel er meer keuzemogelijkheden zijn dan voor de as toegangsweg, omdat er meer lichaamsdelen zijn dan chirurgische toegangswegen.

4 Zoals de woorden in een zin een andere betekenis kunnen hebben, is de betekenis van elke individuele waarde afhankelijk van de as waar ze gebruikt wordt, maar ook afhankelijk van de gekozen waarden van de vorige classificatieassen. Zo zal de gekozen waarde in de as body part (lichaamsdeel) afhankelijk zijn van de gekozen waarde in de as body system (lichaamsstelsel), binnen de sectie medisch en chirurgisch. Het body part (lichaamsdeel) 0 binnen het body system (lichaamsstelsel) central nervous (centraal zenuwstelsel) betekent brain (hersenen), terwijl het body part (lichaamsdeel) 0 binnen het peripheral nervous (perifeer zenuwstelsel) de cervical plexus (cervicale plexus) zal betekenen (zie ook figuur 8.3). Relationele termen De term and (en) betekent and/or (en/of). Bijvoorbeeld, lower arm and wrist muscle betekent onderarm en/of pols spier. OEFENINGEN 8.1

5 Zonder gebruik te maken van het handboek of de ICD-10-PCS, markeer de volgende uitdrukkingen als juist of fout. 1. De ICD-10-PCS alfabetische index bevat eponiemen om bepaalde procedures te omschrijven. F 2. Alle ICD-10-PCS codes hebben een alfanumerieke structuur, waarbij alle codes uit zeven karakters bestaan. J 3. Alle, volledige ICD-10-PCS codes worden in de alfabetische index teruggevonden. F 4. De ICD-10-PCS tabellen bevatten alle mogelijke karakter combinaties, die uiteindelijk de procedurecode samenstellen. J 5. De letters O en I worden in de ICD-10-PCS niet gebruikt omdat ze verwarring kunnen geven met de cijfers 0 en 1. J DE VERSCHILLENDE CODEASSEN EN HUN BETEKENIS Alle ICD-10-PCS codes bestaan uit zeven karakters. Alle zeven karakters moeten ingevuld worden om een geldige code te hebben. Indien er onvoldoende informatie is om te coderen moet men de arts bevragen naar die bijkomende gegevens. In deze sectie beschrijven we de betekenis van de verschillende ICD-10-PCS karakters alsook de algemene waarden die gebruikt kunnen worden om een PCS code samen te stellen in de sectie Medisch en Chirurgisch. Karakter (of As1): de sectie Het eerste karakter van elke code verwijst naar de sectie. Een sectie is een brede procedure-indeling waarin de code kan teruggevonden worden. ICD-10-PCS heeft 16 secties waarin alle procedures kunnen ingedeeld worden. Tabel 8.1 geeft de verschillende ICD-10- PCS secties en de waarde van dat eerste karakter. Zoals te zien is in tabel 8.1 wordt de waarde 0 gebruikt voor de sectie Medische en Chirurgisch, terwijl andere secties een ander cijfer of letter als waarde krijgen. Zo zal verloskunde de waarde 1 als eerste karakter krijgen. Er zijn ook enkele beperkte bijkomende diagnostische codes, zoals B voor medische beeldvorming en C voor de nucleaire geneeskunde. Er is geen sectie voor laboratoriumonderzoeken, omdat de meeste instellingen geen labo-onderzoeken coderen voor de opgenomen patiënten. De meeste procedures die toegepast worden voor gehospitaliseerde patiënten zullen teruggevonden worden in de sectie medisch en chirurgisch. Daarom zullen we hier vooral de codes van deze sectie bekijken. Hoofdstuk 11 gaat dieper in op de aanvullingen bij die medische en chirurgische sectie alsook op de bijkomende secties. Tabel 8.1: De ICD-10-PCS secties en hun omschrijving Waarde Sectie Waarde Sectie 0 Medical and Surgical 8 Other Procedures 1 Obstetrics 9 Chiropractic 2 Placement B Imaging 3 Administration C Nuclear Medicine 4 Measurement and Monitoring D Radiation Oncology 5 Extracorporeal Assistance and Performance F Physical Rehabilitation and Diagnostic Audiology 6 Extracorporeal Therapies G Mental Health 7 Osteopathic H Substance Abuse Treatment

6 Karakter (of As2): het lichaamsstelsel De tweede codeeras in ICD-10-PCS is het lichaamsstelsel. Dit karakter wijst het fysiologisch of anatomisch stelsel aan dat behandeld wordt (bijv. gastro-intestinaal). Binnen de sectie medisch en chirurgisch behouden de waarden binnen deze as hun zelfde betekenis. Zo zal een procedure op het centraal zenuwstelsel altijd de waarde 0 hebben voor dit karakter en een procedure op het ademhalingsstelsel de waarde B binnen deze sectie. Om meer detail te hebben werden bepaalde traditionele stelsel soms opgesplitst. Zo wordt het hart- en bloedvatenstelsel onderverdeeld in het hart en de grote vaten, de bovenste arteriën, de onderste arteriën, de bovenste venen en de onderste venen. Binnen de conventies van de ICD-10-PCS worden deze streken aanzien als een afzonderlijk lichaamsstelsel. Tabel 8.2 geeft een overzicht van de verschillende lichaamsstelsel en hun respectievelijke (karakter)waarde. Het middenrif (diafragma) wordt genomen als referentie om de indeling bovenste en onderste te maken (bijv. bovenste en onderste venen). Zo worden de venen die boven het diafragma lopen in het stelsel van de bovenste venen geklasseerd en omgekeerd. Er zijn drie lichaamsstelsel die verwijzen naar een anatomische regio, als volgt: - Anatomische regio s, algemeen - Anatomische regio s, bovenste extremiteiten - Anatomische regio s, onderste extremiteiten Deze anatomische regio s als lichaamsstelsel mogen alleen gebruikt worden wanneer een procedure uitgevoerd wordt op een anatomische regio i.p.v. op een specifiek lichaamsdeel. Zij worden dus gebruikt voor procedures op verschillende lichaamslagen die zich uitstrekken over verschillende lichaamsstelsels, zoals een debridement van de huid, de spieren en het bot. De anatomische regio, als lichaamsstelsel, kan uitzonderlijk ook gebruikt worden wanneer er geen specifieke informatie beschikbaar is over het specifieke lichaamsdeel binnen een lichaamsstelsel. Tabel 8.2: De lichaamsstelsels binnen de medische en chirurgische sectie Waarde Lichaamsstelsel Waarde Lichaamsstelsel 0 Central Nervous System J Subcutaneous Tissue and Fascia 1 Peripheral Nervous System K Muscles Tendons includes synovial 2 Heart and Great Vessels L membrane Bursae and Ligaments - includes synovial membrane 3 Upper Arteries M 4 Lower Arteries N Head and Facial Bones 5 Upper Veins P Upper Bones 6 Lower Veins Q Lower Bones 7 Lymphatic and Hemic Systems - includes lymph vessels and lymph nodes R Upper Joints - includes synovial membrane Lower Joints - includes synovial membrane 8 Eye S Ear, Nose, Sinus includes sinus 9 ducts T Urinary System B Respiratory System U Female Reproductive System C Mouth and Throat V Male Reproductive System D Gastrointestinal System W Anatomical Regions, General F Hepatobiliary System and Pancreas X Anatomical Regions, Upper Extremities

7 G Endocrine System Y Skin and Breast includes skin H and breast glands and ducts Anatomical Regions, Lower Extremities OEFENINGEN 8.2 Gebruik tabel 8.2 om bij de volgende termen aan te geven of het al dan niet om een lichaamsstelsel gaat. 1. Ademhaling (Respiratory) x 2. Hart een grote bloedvaten (Heart and great vessels) x 3. Bloedsomloop (Circulatory) 4. Musculoskeletaal (Musculoskeletal) 5. Bovenste botten (Upper bones) x Karakter (of As3): de kernprocedure Het derde karakter refereert dus naar de kernprocedure. Deze kernprocedure is een zeer belangrijk begrip om de juiste code te kunnen vinden binnen de ICD-10-PCS classificatie. Het beheersen van deze definities is een noodzaak om accuraat te coderen. De kernprocedure refereert naar het einddoel van de procedure. Het verschil tussen de verschillende kernprocedures, is juist dit beoogde doel; wat wil de procedure uiteindelijk bekomen? Binnen de sectie medisch en chirurgisch zijn er 31 verschillende kernprocedures. Elke kernprocedure heeft zijn precieze definitie binnen de ICD-10-PCS classificatie. De definities van de verschillende kernprocedure vindt u terug in de tabellen. In de tabel van figuur 8.1 zien we op de derde regel staan, dat resectie gedefinieerd wordt als het uit- of wegsnijden, zonder vervanging, van een volledig lichaamsdeel. Kernprocedures omvatten volgende termen Alteration (Veranderen), Bypass (Bypass), Change (Verwisselen), Creation (Creëren), Dilatation (Dilateren, Excision (Excisie), Resection (Resectie), Fusion (Fusie), Insertion (Introductie), Occlusion (Occlusie) en Repair (Herstel). De volledige lijst vindt u terug in tabel 8.3. Sommige van de kernprocedures die gebruikt worden in ICD-10-PCS komen niet noodzakelijk overeen met de terminologie die de artsen gebruiken in het patiëntendossier. Het is niet omdat bepaalde termen een specifieke definitie hebben gekregen, om het ICD-10- PCS classificatiesysteem op te stellen, dat de arts die termen ook zo moet gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de codeerder om uit het patiëntendossier de juiste terminologie te destilleren om de juiste ICD-10-PCS code te vinden. De codeerder zal de arts niet moeten bevragen, wanneer de informatie in het patiëntendossier duidelijk genoeg is, om de correlatie te vinden met de ICD-10-PCS definities voor de kernprocedures. Zo zal, wanneer de arts een partiële resectie beschrijft, de codeerder dit kunnen plaatsen om de kernprocedure excision te gebruiken, zonder bijkomende informatie aan de arts te vragen, omdat de ICD-10-PCS definitie uit- of wegsnijden, zonder vervanging, gedeelte van een lichaamsdeel datgene is wat de arts bedoelde. Gezien het grote aantal en het belang van deze kernprocedures binnen ICD-10-PCS worden deze in detail in hoofdstuk 10 besproken. Tabel 8.3: De ICD-10-PCS kernprocedures en hun waarde Waarde Kernproced ure Waarde Kernprocedur e Waarde Kernprocedur e Waarde Kernprocedure

8 0 Alteration 8 Division J Inspection S Reposition 1 Bypass 9 Drainage K Map T Resection 2 Change B Excision L Occlusion U Supplement 3 Control C Extirpation M Reattachment V Restriction 4 Creation D Extraction N Release W Revision 5 Destruction F Fragmentation P Removal X Transfer 6 Detachment G Fusion Q Repair Y Transplantation 7 Dilation H Insertion R Replacement Karakter (of As4): het lichaamsdeel Het vierde karakter beschrijft het specifiek lichaamsdeel van een lichaamsstelsel of anatomische regio waarop de procedure toegepast wordt (bijv. de appendix). Binnen ICD-10- PCS bedoelt men met lichaamsdeel zowel een volledig orgaan (bijv. de lever) als een specifiek deel van een orgaan (bijv. de rechter leverkwab). Indien een procedure uitgevoerd wordt op een onderdeel van een lichaamsdeel dat geen afzonderlijk cijfer of letter heeft, zal men de waarde van het ganse lichaamsdeel selecteren. Zo zal een procedure op de processus alveolaris van de mandibula, gecodeerd worden met een code voor een procedure op het ganse lichaamsdeel, de mandibula in dit geval. Procedures die uitgevoerd worden op lichaamsonderdelen die met de prefix peri (waarmee men rond, nabij bedoelt) beginnen, worden gecodeerd onder het volledige lichaamsdeel. Een procedure die als perirenaal omschreven wordt valt dus onder het lichaamsdeel nier. Onderdelen van een lichaamsdeel waarvoor in ICD-10-PCS geen specifieke indeling bestaat, worden gecodeerd met het lichaamsdeel dat het dichtst hierbij aanleunt. Een procedure op de mandibulaire tak van de nervus trigeminus wordt dus gecodeerd onder het lichaamsdeel nervus trigeminus. Bilaterale lichaamsdelen krijgen in de ICD-10-PCS soms een afzonderlijke indeling en waarde. Nochtans heeft niet elk bilateraal of gepaard lichaamsdeel een afzonderlijke waarde. Indien een identieke procedure uitgevoerd wordt op beide zijden en een bilateraal lichaamsdeel waarde bestaat, dan codeert men die procedure slechts één maal waarbij de juiste bilaterale waarde wordt genomen. In figuur 8.4 ziet men een voorbeeld voor de bilaterale oöforectomie. De identieke procedures wordt op beide ovaria uitgevoerd, en er is een waarde om deze bilateraliteit als lichaamsdeel weer te geven. Er wordt dus slechts één code gebruikt voor deze bilaterale ingreep.

9 Indien er geen waarde bestaat om de bilaterale ingreep weer te geven, zal elke procedure afzonderlijk gecodeerd worden op het respectievelijke lichaamsdeel. Neem bijvoorbeeld de bilaterale heupprothese. Er zijn waarden voor de rechter heup en de linker heup, maar geen voor de bilaterale heupen. Indien een identieke procedure op beide heupen wordt uitgevoerd, zal men twee afzonderlijke codes gebruiken die elk het gepaste lichaamsdeel zullen beschrijven. Huid, onderhuid en fascia die zich over een gewricht bevinden. Indien een procedure uitgevoerd wordt op de huid, de onderhuid of de fascia die zich over een gewricht bevindt, zal men de keuze van het lichaamsdeel als volgt gebruiken: - Schouder wordt gecodeerd als bovenarm - Elleboog wordt gecodeerd als onderarm - Pols wordt gecodeerd als onderarm - Heup wordt gecodeerd als bovenbeen - Knie wordt gecodeerd als onderbeen - Enkel wordt gecodeerd als voet Vingers en tenen. Indien een lichaamsstelsel geen indeling heeft voor vingers, dan zullen de procedures hierop gecodeerd worden als procedures op de hand als lichaamsdeel. Indien er geen indeling is voor de tenen dan neemt men zijn toevlucht tot de voet als lichaamsdeel. Een excisie van een vingerpees zal dus gecodeerd worden als een procedure op de pezen van de hand. We hebben hier dus de meerderheid van de richtlijnen voor de lichaamsdelen behandeld, met uitzondering van deze die bewaard worden voor de specifieke lichaamstelsels. Meer detail vindt u dus in: - De bovenste en onderste intestinale tractus wordt behandeld in hoofdstuk 20, Aandoeningen van het spijsverteringstelsel. - Pezen, ligamenten, bursae en fascia rond een gewricht, worden behandeld in hoofdstuk 23, Aandoeningen van het musculoskeletaal stelsel en bindweefsel. - Coronaire arteriën zitten in het hoofdstuk 28, Aandoeningen van het bloedvatenstelsel.

10 Karakter (of As5): de toegangsweg Het vijfde karakter beschrijft de techniek om de plaats, waar de procedure wordt uitgevoerd, te bereiken (bijv. open). Er werden zeven toegangswegen gedefinieerd in de sectie medisch en chirurgisch. Zo heeft men uitwendig, doorheen de huid of de mucosa, of doorheen een opening. De opdeling is als volgt: - Uitwendig - Doorheen de huid of muscosa o Open o Percutaan o Percutaan endoscopisch - Doorheen een opening o Langs een natuurlijke of kunstmatige opening o o Langs een natuurlijke of kunstmatige opening, endoscopisch Langs een natuurlijke of kunstmatige opening met percutane endoscopische assistentie Zoals voor de kernprocedures is elke toegangsweg duidelijk gedefinieerd. Tabel 8.4 geeft de definities en de waarden voor de toegangswegen voor de sectie medisch en chirurgisch, en figuur 8.5 illustreert deze toegangswegen. Tabel 8.4 Toegangswegen voor de medische en chirurgische sectie Waarde Toegangsweg Definitie X External (uitwendig) (Procedures performed directly on the skin or mucous membrane and procedures performed indirectly by the application of external force through the skin or mucous membrane.) Procedures direct uitgevoerd op de huid of de mucosa en procedures indirect uitgevoerd door uitoefening van uitwendige krachten doorheen de huid of de mucosa. 0 Open (Cutting through the skin or mucous membrane and any other body layers necessary to expose the site of the procedure.) Insnijden doorheen de huid of de mucosa, alsook elke andere lichaamslaag om de plaats van de procedure te bereiken en bloot te leggen. 3 Percutaneous (Entry, by puncture or minor incision, of instrumentation through the skin or mucous membrane and any other body layers necessary to reach the site of the procedure.) Het benaderen van de procedureplaats met instrumentarium, doorheen de huid, de mucosa of elke andere lichaamslaag via een punctie of een kleine insnede. 4 Percutaneous Endoscopic (Entry, by puncture or minor incision, of instrumentation through the skin or mucous membrane and any other body layers necessary to reach and visualize the site of the procedure.) Het benaderen en visualiseren van de procedureplaats met instrumentarium, doorheen de huid, de mucosa of elke andere lichaamslaag, door middel van een punctie of een kleine insnede.

11 7 Via Natural or Artificial Opening 8 Via Natural or Artificial Opening Endoscopic F Via Natural or Artificial Opening With Percutaneous Endoscopic Assistance (Entry of instrumentation through a natural or artificial external opening to reach the site of the procedure.) Het benaderen van de procedureplaats met instrumentarium doorheen een natuurlijke of kunstmatige uitwendige opening. (Entry of instrumentation through a natural or artificial external opening to reach and visualize the site of the procedure.) Het benaderen en visualiseren van de procedureplaats met instrumentarium doorheen een natuurlijke of kunstmatige uitwendige opening. (Entry of instrumentation through a natural or artificial external opening and entry, by puncture or minor incision, of instrumentation through the skin or mucous membrane and any other body layers necessary to aid in the performance of the procedure.) Het inbrengen van instrumentarium doorheen natuurlijke of kunstmatige uitwendige openingen en het inbrengen van instrumentarium doorheen de huid, de mucosa of elke andere lichaamslaag, via een punctie of een kleine insnede, om de procedure bij te staan. Naast deze definities van de toegangswegen zijn er enkele regels die gevolgd moeten worden om de juiste keuze te maken: - Open toegangsweg met percutane endoscopische assistentie: dit wordt als open toegangsweg gecodeerd. Bijvoorbeeld: de laparoscopische geassisteerde sigmoïdectomie wordt als open gecodeerd. - Uitwendige toegangsweg. Volgende procedures worden als uitwendig gecodeerd: o Procedures uitgevoerd in een opening of op structuren die zichtbaar zijn o zonder instrumentarium. Bijvoorbeeld: resectie van de tonsillen. Procedures uitgevoerd door indirecte toepassing van uitwendige krachten doorheen de lichaamslagen heen. Bijvoorbeeld: gesloten reductie van een fractuur. - Percutane procedures via een toestel worden gecodeerd als percutaan. Bijvoorbeeld: de fragmentatie van een niersteen via een percutane nefrostomie.

12

13 OEFENINGEN 8.3 Identificeer de ICD-10-PCS toegangsweg bij de volgende procedures. Procedure Toegangsweg 1. Appendectomie 0 (Open)

14 2. Laparoscopische cholecystectomie 4 (Percutaan endoscopisch) 3. Adenoïdectomie X (Uitwendig) 4. Bronchoscopie 8 (Langs natuurlijke opening, endoscopisch) 5. Laparoscopische geassisteerde 0 (Open) hysterectomie 6. Vaginale endometrium ablatie 7 (langs natuurlijke of kunstmatige opening) 7. Inbrengen van een 3 (percutaan) pacemakerelektrode 8. Carpal tunnel bevrijding (release) 3 (percutaan) 9. Verwijderen van een thoraxdrain X (extern) 10. EGD met biopsie van de maag 8 (langs natuurlijke of kunstmatige opening endoscopisch) Karakter (of As6): het materiaal /apparaat(device) Het zesde karakter identificeert welk materiaal of toestel gebruikt worden in de procedure. Enkel de materialen en / of toestellen die in het lichaam van de patiënt achterblijven na het uitvoeren van de procedure worden gecodeerd; de andere niet. Voorbeelden van tijdelijke materialen zijn hechtingsmateriaal, ligaturen, clips, radiologische merkers en tijdelijke postoperatieve wond drains. De devices (materialen) worden in vier categorieën ingedeeld: - Enten (grafts) en prothesen - Inplanten - Eenvoudige of mechanische apparaten - Elektronische apparaten Wanneer er geen materiaal of apparaat wordt achtergelaten tijdens de procedure zal men de letter Z (met geen als betekenis) als zesde karakter gebruiken. De ICD-10-PCS heeft tabellen om de codes voor materialen te coderen. Er werden hiervoor twee bijlagen aangemaakt: - Bijlage D ( Device Key ); lijst met materialen en wat men binnen PCS moet gebruiken - Bijlage E ( Device Aggregation Table ); een geaggregeerde tabel waarbij de materialen samengenomen worden to algemene termen De bijlage D ( Device Key ) is een lijst met materialen, hun merknaam en de corresponderende ICD-10-PCS term die moet gekozen worden in de proceduretabellen. Zo zal een volledig kunsthart, gekend als AbioCor Kunsthart gecodeerd worden binnen ICD- 10-PCS met de waarde synthetisch substituut voor het zesde karakter. De bijlage E ( Device Aggregation Table ) is een tabel waarbij codeerders of andere gebruikers de relatie zien tussen ingebrachte materialen, kernprocedures en systeemstelsels. Dikwijls zal in de kernprocedures Removal en Revision de materiaalkeuze geaggregeerd worden tot een meer algemene term. Bijvoorbeeld, zoals in de figuur 8.6 wordt weergegeven, geeft deze tabel aan dat voor de kernprocedure Insertion men de keuze heeft tussen een hartelektrode voor een defibrillator en een voor een pacemaker. Onder de kernprocedures Removal en Revision is de keuze beperkter en algemener; men spreekt enkel over een hartelektrode en niet meer voor welk toestel (bvb. defibrillator of pacemaker). FIGUUR 8.6 Extractie van de Device Aggregation Table Specifiek materiaal Voor de procedure In het lichaamstelsel Algemeen materiaal Cardiac Lead, Insertion Heart and Great M Cardiac Lead

15 Defibrillator Cardiac Lead, Pacemaker Insertion Vessels Heart and Great Vessels M Cardiac Lead OEFENINGEN 8.4 Merk met een x elke term die men als materiaal (device) kan aanzien binnen de ICD-10- PCS. 1. Gewrichtsprothese x 2. Hart pacemaker x 3. Prolene hechtingen 4. Neurostimulator x 5. Mesh ent x Karakter (of As7): kenmerk (qualifier) Binnen een bepaalde procedure heeft de qualifier een specifieke betekenis. Het gebruik ervan geeft extra informatie mee. Voorbeelden hiervan zijn diagnostisch en stereotactisch. Indien er geen kenmerk is zal de letter Z gebruikt worden om de code compleet te maken.

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE OVERZICHT - ICD-10-CM en ICD-10-PCS werden ontwikkeld om ICD-9-CM te vervangen - De overstap naar ICD-10-CM is noodzakelijk omwille

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE OVERZICHT - ICD-10-CM en ICD-10-PCS werden ontwikkeld om ICD-9-CM te vervangen - De overstap naar ICD-10-CM is noodzakelijk omwille

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 AANDOENINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN

HOOFDSTUK 18 AANDOENINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN HOOFDSTUK 18 AANDOENINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN OVERZICHT - De aandoeningen van het zenuwstelsel vindt men terug in het hoofdstuk 6 van de ICD-10-CM. - De aandoeningen van het oog en zijn

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding 11/05/01 B50/v2.31/F/PH004.02 «Praktische handleiding» Analytische boekhouding Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

Handleiding voor de OCMW s

Handleiding voor de OCMW s Uniek verslag Handleiding voor de OCMW s Versie 5 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Afrondingen...5 Verbinding maken met de toepassing...6 De gegevens van het OCMW invoeren...14

Nadere informatie

Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010. Drs. C. Koolhaas. Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi)

Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010. Drs. C. Koolhaas. Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi) Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010 A.J.P. van Hemert MA Drs. C. Koolhaas (NVLF en logopedist) (NVLF) Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi) 1 Inhoud Voorwoord... 3 Deel I

Nadere informatie

Vergelijking van V28.0 versus V15.0.0 van 3M APR-DRG

Vergelijking van V28.0 versus V15.0.0 van 3M APR-DRG 2013 Vergelijking van V28.0 versus V15.0.0 van 3M APR-DRG FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Inhoudstafel 1 PreMDC... 18 1.1 DRG 1... 21 1.2 DRG 2... 21 1.3 DRG 3... 21 1.4

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

10 End call-module... 30 11 Router-module... 31 11.1 Het definiëren van agenten... 36 11.2 Het definiëren van vaardigheden... 38 11.

10 End call-module... 30 11 Router-module... 31 11.1 Het definiëren van agenten... 36 11.2 Het definiëren van vaardigheden... 38 11. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Het starten en stoppen van het runtime-systeem... 3 3 Back-ups... 4 3.1 Een back-up maken:... 4 4 Werken met de Application Builder... 5 4.1 Het starten van de Application

Nadere informatie

AFO 651 Server parameters

AFO 651 Server parameters AFO 651 Server parameters 651.1 Inleiding Deze AFO bevat een aantal sets parameters die te maken hebben met diverse aspecten van het systeem. Ze zijn zeer uiteenlopend van aard. Sommige zijn niet noodzakelijk

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Starten met Base

Hoofdstuk 10 Starten met Base Inleidende gids Hoofdstuk 10 Starten met Base Inleiding tot gegevensbronnen OpenOffice.org Auteursrecht Op dit document is het auteursrecht 2005 van toepassing. De medewerkers aan dit document staan vermeld

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE...

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... Databases+SQL 1 Inhoud Informatie verwerking en databases... 4 RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... 18 SQL ORDER BY... 19 SQL Aggregate

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde personen en gegevens fictief. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Handleiding voor content managers. Versie 1.0

Handleiding voor content managers. Versie 1.0 Handleiding voor content managers Versie 1.0 Versiebeheer Versienummer Fast2web D7 Versie Auteur Datum 1.0 v1.2 Thibault Dujardin 19/11/2013 Fast2webD7_User manual_content manager_nl_1.0.docx 2/32 Inleiding

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Site Management Handleiding. Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0

Site Management Handleiding. Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0 Site Management Handleiding Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0 Copyright 2010 Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices ArchiMate in de praktijk Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices Colofon Titel : ArchiMate in de Praktijk Datum : 2 februari 2012 Versie : 4.0 Verandering : T.o.v.

Nadere informatie