ICT beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT beleidsplan 2014-2016"

Transcriptie

1 ICT beleidsplan

2 INHOUDSOPGAVE INHOUD Inleiding 3 Missie en visie van Fortior 4 Externe invloeden op het ICT beleid 5 De onderwijsmarkt 5 Wet en regelgeving 5 Technologie 6 SWOT analyse 7 Fortior meerjarenbeleid vertaald naar Vier in Balans PLUS (ICT) 8 VISIE 8 DESKUNDIGHEID 9 DIGITAAL (LEER) MATERIAAL 9 INFRASTRUCTUUR 10 Leiderschap 11 samenwerking 11 ICT governance Fortior 12 Bijlage 1: korte toelichting vier in balans plus 13 bijlage 2: Deskundigheidsonderdelen voor onderwijzend personeel Fortior 15 Bijlage 3: beschrijving van producten en diensten Unilogic 17 Bijlage 4: Gegevens bevoegd gezag Fortior 18 Bijlage 5: Gerelateerde documenten 19 Pagina 2 van 19

3 INLEIDING In het Fortior beleidsplan wordt ICT beschreven als een interne randvoorwaarde (zie Fortior beleidsplan randvoorwaarde 3.5.G). In dit document wordt nader omschreven hoe ICT ertoe bijdraagt de gestelde doelen in het Fortior beleidsplan optimaal te ondersteunen. Ten behoeve van de leesbaarheid van dit document is missie visie strategie direct over genomen van het Fortior beleidsplan. Ook de in gezamenlijkheid opgestelde uitgangspunten waarlangs het ICT beleid opgesteld wordt zijn in dit plan opgenomen. Het in dit plan opgestelde ICT beleid wordt gerealiseerd in per jaar vast te stellen jaarplan ICT voor wat betreft de bovenschoolse aspecten, en in het school-jaarplan voor wat betreft de specifieke invulling per school. Deze jaarplannen zijn geen onderdeel van dit plan. Pagina 3 van 19

4 MISSIE EN VISIE VAN FORTIOR Onze missie Fortior zorgt voor een optimale en brede ontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Onze visie We willen als organisatie voortreffelijk onderwijs bieden, onderscheidend zijn en als zodanig herkenbaar zijn voor alle stakeholders. Onze strategie Wij doen dit door Optimaal OntplooiingsOnderwijs (O 3 ), competente medewerkers en de samenwerking met ketenpartners en ouders. De ontwikkeling van het kind is hierbij leidend. ICT is hierbij een belangrijk ondersteunend hulpmiddel waarvan de betekenis in de toekomst nog verder zal toenemen - dat op basis van het model Vier in balans Plus (het managen van de randvoorwaarden) wordt ingezet. Dat betekent tevens dat ICT als leerhulpmiddel per school ingevuld kan worden binnen centraal opgestelde kaders om maximale ontplooiing en ontwikkeling van kinderen mogelijk te maken. Tevens zal ICT een belangrijke ondersteunende functie hebben voor het goed functioneren van het stafbureau en alle overige (bovenschoolse) diensten. Dit leidt tot geïntegreerde ICT-oplossingen die daardoor meer hoogwaardige ondersteuning vergen dan tot nu toe het geval was. Pagina 4 van 19

5 EXTERNE INVLOEDEN OP HET ICT BELEID Bij het vaststellen van het ICT beleid voor Fortior zijn naast de uit de algemeen strategie voortvloeiende uitgangspunten ook een aantal externe factoren van belang. Wij beschrijven hieronder de belangrijkste, alsmede hun impact op het ICT beleid. DE ONDERWIJSMARKT Binnen de onderwijsmarkt zijn een aantal ontwikkelingen te herkennen. De belangrijkste die invloed uitoefenen op het ICT beleid zijn: - Schaalvergroting om synergetische effecten te behalen en professionaliteit te vergroten. Het effect hiervan is terug te vinden in de behoefte tot standaardisatie van ICT hulpmiddelen en het bundelen van de in de organisatie aanwezige ICT kennis. Direct gevolg van deze ontwikkeling is herkenbaar in de huidige samenwerking op ICT gebied tussen de 3 organisaties Kerobei, Akkoord en Fortior. - Meer en meer op het individuele kind gericht onderwijs. De uitdaging voor ICT is het op efficiënte wijze kunnen aanbieden van ondersteuning op maat. Dit vereist direct op het kind toegespitste ondersteuning middels computerprogramma s en andere digitale hulpmiddelen. Hierbij worden hoge eisen gesteld aan de vastlegging van de individuele resultaten en het delen van deze informatie met het gekozen voortgezet onderwijs. - Vergroting effectiviteit van het onderwijs. Deze ontwikkeling is terug te vinden in de steeds groter wordende rol van ICT binnen het onderwijs. Zowel als directe ondersteuning bij het onderwijs proces, als bij de invulling van alle ondersteunende functies en toenemende integratie tussen beide domeinen. WET EN REGELGEVING ICT hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Daardoor en ook mede dankzij de enorme toevloed aan nieuwe mogelijkheden ontstaat er steeds meer wet en regelgeving omtrent het correcte gebruik van ICT hulpmiddelen. Voor Fortior zijn de belangrijkste op dit gebied: - Privacy Er wordt steeds meer informatie digitaal vastgelegd. Zo ook van personeel van Fortior en de aan haar toevertrouwde leerlingen. Omdat het hierbij vaak ook om privacy gevoelige informatie gaat, wordt bij het opstellen van het ICT beleid rekening gehouden met de op dit gebied geldende wetgeving en rechtspraak. Voorbeeld hiervan komt tot uiting in het aanmeldingsformulier van de school waarop ouders wel dan niet toestemming om hun kind gebruik te laten maken van digitale communicatiemiddelen. - Beveiliging Ook de digitale wereld kent bedreigingen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan virussen, en oneigenlijk gebruik door gebruikers van de mogelijkheden. Inmiddels is op dit gebied wet en regelgeving aanwezig die zich binnen de Fortior organisatie heeft vertaald naar de gedragscode gebruik elektronische communicatie middelen - Straling digitale communicatie verloopt meer en meer draadloos. Hierdoor neemt het aantal (draadloze) zenders toe. Belangrijk bij de keuze voor inzetten van digitaal leermateriaal is dan ook het voorkomen dat er sprake is van teveel blootstelling aan straling vanuit deze apparatuur. Momenteel is er nog geen wetgeving op dit gebied beschikbaar. Daarnaast leidt de onderwijs specifieke wetgeving vaak tot (gewijzigde) inzet van ICT of is ICT zelfs onderdeel van de onderwijs specifieke wetgeving. De wet BIO is hier een goed voorbeeld van: omdat ICT steeds meer gebruikt wordt bij het onderwijzen, is kennis hierover bij onderwijzend personeel essentieel geworden. Pagina 5 van 19

6 TECHNOLOGIE Belangrijke technologische ontwikkelingen die van belang zijn voor de onderwijswereld: - Steeds groter wordende community die software / leer hulpmiddelen ontwikkelt hierdoor ontstaan er een steeds groter wordend aanbod van digitaal leermateriaal, en is het steeds meer van belang om hier op gecoördineerde wijze gebruik van te maken. - Betaalbare technologie leermateriaal wordt steeds toegankelijker en beter verkrijgbaar. Dit helpt mee aan het meer gebruik maken van digitaal leermateriaal. - ICT gebruik any where any how dankzij de gestandaardiseerde data communicatie mogelijkheden zijn we steeds meer in staat om ICT mogelijkheden (en dus ook digitaal leermateriaal) overal waar we dat zelf wensen ook daadwerkelijk te gebruiken. Dit verhoogt de mogelijkheden om digitaal leermateriaal ook thuis beschikbaar te stellen, en verhoogt ook de mogelijkheden voor het personeel van Fortior om buiten school werkzaamheden te verrichten. - Standaardisatie van hardware en systeem software alhoewel er continu geïnnoveerd wordt binnen ICT, is er steeds meer sprake van standaardisatie op hard en software gebied. Zo ook op gebied van internet gebruik en gebruikers interface. Dit vergroot de mogelijkheden om programmatuur te gebruiken op verschillende platformen. Op dit moment zijn er nog slechts 3 belangrijke platformen waarmee we bij het opstellen van dit beleidsplan rekening houden: Microsoft (Windows), Apple (IOS) en Google (Android). Pagina 6 van 19

7 SWOT ANALYSE Om goed onderbouwd en realistisch beleid op te kunnen stellen is het noodzakelijk dat er een omgevingsanalyse (zie bovenstaand) plaats vindt, en een interne analyse. Deze volgt hieronder. Wij maken daarbij gebruik van het klassieke SWOT (Strength, Weakness, Opportunity en Threat) model. Strength - Flexibele organisatie - Goede netwerk infrastructuur - Sourcing beleid - Veel kennis van bestaande applicatie landschap - Onderwijs op maat: ICT inzet toegespitst op werkwijze van school Opportunity - Samenwerking tussen Akkoord, Kerobei en Fortior - Steeds groter beschikbaarheid aan digitaal leermateriaal - Nieuwe ICT infrastructuur die verdere inzet van digitaal leermateriaal mogelijk maakt - Toegankelijkheid intranet (Plaza). - Implementatie AFAS, die kansen biedt voor verdere professionaliseren en verhogen van de onderwijs effectiviteit Weakness - Geen geïntegreerd applicatie landschap voor bovenschoolse organisatie - Communicatie Threat - Krimpende onderwijsmarkt - Schaalgrootte Fortior - Onderwijs op maat: te veel verschillende hulpmiddelen die met elkaar geïntegreerd moeten worden Pagina 7 van 19

8 FORTIOR MEERJARENBELEID VERTAALD NAAR VIER IN BALANS PLUS (ICT) Uitgangspunt voor het ICT beleid van Fortior is het model Vier in balans Plus van Kennisnet. Dit model gaat uit van randvoorwaarden die gemanaged moeten worden om het gebruik van ICT op de juiste wijze ondersteunend te laten zijn aan de strategie van Fortior: leren (O 3 ), organiseren (samenwerken met ketenpartners en ouders) en professionaliseren (competente medewerkers). De randvoorwaarden waarlangs ICT gemanaged wordt zijn: Visie Deskundigheid Digitaal (leer)materiaal ICT infrastructuur Leiderschap - Samenwerking. Schematisch weergegeven: Voor een korte toelichting op bovenstaande randvoorwaarden zie bijlage 1 Hieronder zijn de belangrijkste doelen uit het Fortior meerjarenbeleidsplan geplaatst in het Vier in balans Plus model. Uitgangspunt is optimale ondersteuning van de gestelde doelen d.m.v. ICT. Elke Fortior school vult jaarlijks de Vier in balans tool in. Op basis van de uitkomsten van deze tool worden ICT beleidsdoelen geformuleerd of worden doelen bijgesteld. Dit is de basis voor de meting op stichtingsniveau en het benchmarken met de overige scholen in Nederland. VISIE Fortior zorgt voor een optimale en brede ontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Onderwijs zonder ICT is niet meer voor te stellen. De inzet van ICT en moderne media wordt gezien als een belangrijke ondersteuning bij de invoering van O 3 (optimaal ontplooiingsonderwijs). Door gebruikmaking van ICT wordt beter aangesloten op de leermethoden van kinderen, de ontplooiing wordt gestimuleerd en het motivatie verhogend effect is bewezen. De scholen hebben (mede door de afname van de Vier in Balans tool onderdeel Visie) een duidelijk beeld van het onderwijskundig concept dat wordt nagestreefd. In het meerjarig Schoolplan wordt de visie op schoolniveau beschreven (gerelateerd aan het Fortior meerjarenbeleidsplan ). In de schoolvisie wordt bepaald of een school meer aan kennisoverdracht dan wel aan kennisconstructie doet (leraar gestuurd zelfstandig zelf georganiseerd). Aan de hand van deze visie wordt bepaald op welke manier ICT de beste ondersteuning kan geven. Digitaal leermateriaal wordt dus per school bepaald en dient te passen in centraal beschikbaar gestelde ICT infrastructuur en services (diensten). Ook binnen de bovenschoolse organisatie van Fortior is een duidelijk beeld van de rol van ICT: deze zal steeds belangrijker worden en fungeren als een vliegwiel in het verbeteren van de professionaliteit en effectiviteit. Integratie van nu losstaande applicaties binnen de bovenschoolse organisatie onderling en met de onderwijs applicaties zal een verhoogde inzet van ICT vragen. Pagina 8 van 19

9 DESKUNDIGHEID Competente medewerkers ondersteund door ICT Alle medewerkers van Fortior maken meer en meer gebruik van ICT hulpmiddelen. Dit stelt steeds hogere eisen aan de vaardigheden op ICT gebied en het delen van deze kennis met collega s. Jaarlijks wordt op alle Fortior scholen de ICT Kijkwijzer afgenomen. Hierdoor worden de ICT vaardigheden van de individuele medewerker in beeld gebracht. De ICT vaardigheden worden opgenomen in het POP- en Functioneringsgesprek. In de nabije toekomst wordt bekeken of ICT vaardigheden worden opgenomen in het Beoordelingsgesprek. Ontwikkeling dient plaats te vinden op de onderdelen die in gezamenlijk overleg zijn opgesteld. Hiermee voldoen we daarmee aan de vereisten van de wet BIO. De ICT Kijkwijzer vormt de basis voor het aanbod op het gebied van ICT deskundigheidsbevordering. Hierbij maken we een onderscheid tussen het verder ontwikkelen van ICT vaardigheden en het integreren van ICT in de dagelijkse onderwijspraktijk (ICT competenties is meer dan ICT vaardigheden). De onderdelen uit de ICT kijkwijzer en de manier waarop dit binnen Fortior gestalte krijgt, zijn opgenomen in bijlage 2: Deskundigheidsonderdelen voor onderwijzend personeel Fortior. Om de ontwikkelingen op gebied van ICT en ICT competenties te borgen in de organisatie zal de centrale ICT functie in de bovenschoolse organisatie uitgebouwd en versterkt worden. Dit ook om de breder wordende rol van ICT in de toekomst adequaat te ondersteunen. DIGITAAL (LEER) MATERIAAL Zoals in de visie reeds aangegeven beslissen de scholen zelf over de aanschaf van educatieve software. Hierbij gelden echter wel de navolgende richtlijnen: - Bepaal aan de hand van onderstaande matrix ( Verder in Balans ) of de software aansluit bij het onderwijskundig concept van de school (kennisinstructie versus kennisoverdracht). - Alleen of voornamelijk multimediale netwerksoftware aanschaffen. - Let bij aanschaf van software op de aanwezigheid van een krachtige leerkrachtenmodule. - Let bij aanschaf van software op de adaptieve mogelijkheden en stimulans tot zelfstandig werken. - Overweeg het gebruik van een text-to-speech programma voor leerlingen met leesproblemen. - De aan te schaffen educatieve software dient aan te sluiten op, en niet te overlappen met de reeds als standaard generiek beschikbaar gestelde digitale leermaterialen, die hieronder worden beschreven: Besturingssoftware Windows 7 is het standaard besturingssysteem. Microsoft Office 2010 is het standaardpakket voor administratieve verwerking. Besturing voor tablets is nog in onderzoek. Pagina 9 van 19

10 Administratie Eduscope (module administratie). In deze module worden alle naw-gegevens van personeel en leerlingen verwerkt. LDOS voor digitaal overdragen van leerling dossier PO naar VO. Voor de input is LDOS afhankelijk van Eduscope en Cito LVS. Leerlingenvolgsystemen Eduscope (module Dossier en Opleidingen) wordt gebruikt om leerresultaten en dossiervorming van leerlingen in beeld te brengen, te volgen en te sturen. CITO LVS (schoolniveau). Het programma wordt gebruikt voor methode onafhankelijk toetsen. CITO bovenschoolse module (bovenschoolse rapportage en trendanalyses). Deze module wordt gevuld met resultaten uit CITO LVS (schoolniveau). De bovenschoolse CITO module wordt gebruikt om leer-opbrengsten van de Fortior-scholen in kaart te brengen. Tevens wordt het programma gebruikt voor het opstellen van trend analyses. Website Fortior maakt voor de corporate website gebruik van de software (CMS) van de Bouwmeestergroep. De Fortior scholen maken voor hun schoolwebsite gebruik van de software (CMS) Basisonline van de Bouwmeestergroep. De Talentencampus gebruikt het CMS van Joomla. Interne communicatie Fortior maakt voor de interne communicatie gebruik van een intranet genaamd Plaza. Het administratieve deel van de Plaza wordt gevuld door Eduscope, middels het programma Schoolbeheer (koppeling tussen Eduscope en Plaza). De ELO ondersteunt het primaire proces. Leerlingen kunnen via de ELO (Lessenmaker) werkstukken en opdrachten maken. Het Kidsweb is de plek binnen de ELO waar leerlingen hun werk, via een beveiligde link, kunnen publiceren. Software digiborden Alle Fortior-scholen maken gebruik van de Prowise Presenter software. Ondersteunende software voor management en administratie van personeel en financiën Fortior heeft gekozen voor een verbeterslag op het gebied van financieel management en personeelsmanagement. Hiervoor gaat Fortior gebruik maken van het pakket Afas-Profit. Deze ICT oplossing wordt de spil rond het digitaal werken, de volledige financiële administratie en het personeelsmanagement. Bij gebruikmaking van dit pakket zal steeds meer geïntegreerd worden met de digitale leermaterialen. Inmiddels is integratie gepland met Eduscope en Cito LVS. Dit in het kader van het strategische doel competente medewerkers en om tot een volledig geïntegreerd rapportagebeeld te komen op niveau van medewerker, school en stichting van zowel kosten als kwaliteit en opbrengsten. Deze functionaliteit wordt tevens gewenst in het kader van de verder gaande geautomatiseerde informatie-uitwisseling met voortgezet onderwijs en informatieverstrekking aan ouders en andere betrokken partijen. Ook het digitaal werken wordt door Afas ondersteund. Hierbij moet gedacht worden aan digitaal personeelsdossier, Employee Self Service (ESS) en Managed Self Service (MSS), digitale salarisstrook, digitale factuur verwerking en digitaal kwaliteitsdossier per medewerker (wet BIO). INFRASTRUCTUUR Uitgangspunt is dat Fortior voldoende middelen beschikbaar stelt om een goede ondersteuning van het O 3 onderwijs met digitaal leermateriaal mogelijk te maken. Belangrijk onderdeel hiervan is een onderhoudsarm netwerk met goed werkende devices (computers, printers, digiborden, laptops, tablets, etc.) en centrale data opslag. Om dit zo goed mogelijk te garanderen hebben wij het beheer en onderhoud van de infrastructuur belegd bij een ervaren partij. Zie hiervoor bijlage 3. Tevens beschikken alle locaties over een glasvezelverbinding naar het datacentrum inclusief internetfeed. Voor de school blijft alleen het dagelijks beheer over. Met betrekking tot het aantal computers (PC s, laptops en tablets) gelden de volgende uitgangspunten voor alle scholen: Er wordt gestreefd naar een voldoende dekking van het aantal devices per aantal leerlingen gerelateerd aan de visie van de school. Dit betekent: - 3 werkstations per groep waarvan één voornamelijk en onder handbereik van de leerkracht. - Clustering van minimaal 16 werkstations per school met een gemiddelde aantal leerlingen ( ). Bij scholen met meer leerlingen kan een aanpassing volgen. Pagina 10 van 19

11 - 1 Werkstation per discipline (schoolleiding, administratie, div. coördinatoren). Men kan hierbij uitgaan van ongeveer 5 werkstations per school. Dit kan bij grotere scholen en SBO-scholen naar boven afwijken. Voor optimale ICT ondersteuning van de schoolvisie mag een school andere devices (bv. laptops, tablets) naast computers aanschaffen, zonder dat het ICT budget van de school wordt overschreden. De randapparatuur wordt pas vervangen indien er defecten optreden. Vervanging gebeurt in overleg met de bovenschoolse stafmedewerker ICT. Omdat het applicatie landschap steeds meer verweven wordt met elkaar, neemt ook het risico van verstoringen toe bij wijzigingen. Daarom zal release management en changemanagement op gebied van infrastructuur en digitaal (leer) materiaal versterkt worden. LEIDERSCHAP Het arrangeren van de vier bouwstenen voor effectief en efficiënt gebruik van ICT in het onderwijs vereist leiderschap. In de eerste plaats is leiderschap nodig voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie. Daarmee verwijst leiderschap naar het organiseren van het proces dat resulteert in een helder beeld over de manier waarop de school O3 onderwijs realiseert en hoe ICT hierin ondersteunend is. Zonder dit beeld kan van geen enkele investering of inspanning worden vastgesteld of het bijdraagt aan het gewenste resultaat. Daarnaast is leiderschap ook nodig om te zorgen voor de onderlinge balans tussen de bouwstenen voor effectief gebruik van ICT: visie, hardware, software en deskundigheid. SAMENWERKING Samenwerking tussen leraren biedt op de meeste scholen de belangrijkste bron van informatie over het gebruik van computertoepassingen in de klas. Dit betekent dat collegiale samenwerking een betekenisvolle bijdrage levert aan de deskundigheid en professionalisering van leerkrachten. Tegelijkertijd is samenwerking binnen een schoolteam noodzakelijk om te komen tot een gedeelde visie over de inzet van ICT. Samenwerking tussen scholen. In toenemende mate werken scholen samen met het oog op kennisontwikkeling. De opbrengst van dergelijke samenwerking is de onderlinge uitwisseling van praktijkervaringen en ideeën. Op die manier helpen scholen elkaar en hoeven ze niet telkens het wiel zelf uit te vinden. Samenwerking met ketenpartners (waaronder ouders) om de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen inhoud te geven. Dit doen we onder andere door actieve informatieverstrekking aan ouders, vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen en het afstemmen met de ouders van schoolse en niet-schoolse activiteiten. Pagina 11 van 19

12 ICT GOVERNANCE FORTIOR Stichting Fortior kent een bestuursorganisatie volgens het policy governance model. Fortior werkt met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur (dagelijkse leiding van de organisatie). Het stafbureau wordt op basis van eigen beleid ingericht, om maximaal de visie en strategie van Fortior te ondersteunen. ICT maakt onderdeel uit van het stafbureau. Voorts is op elke school een docent als I-coach aangesteld om synergie en ondersteuning (coaching) mogelijk te maken. Deze docent is voor de I-coach taken 1 dagdeel per week vrijgesteld van onderwijstaken. Dit ICT beleidsplan schept het kader waarlangs besluitvorming op ICT gebied plaatsvindt. Om het ICT beleidsplan effectief te laten zijn is de navolgende overleg en besluitvormingsstructuur ingevoerd. Overlegstructuur Periodiek (maandelijks) vindt er overleg plaats tussen de stafmedewerker ICT en het CVB. Op afroep vindt er overleg plaats tussen de stafmedewerker ICT en werkgroepen uit Directieoverleg. Intervisie op het gebied van ICT zal tijdens dit overleg worden bevorderd. Minimaal 4 keer per jaar is er een centrale bijeenkomst met de ICoaches van Fortior. Op individuele afroep vindt er overleg plaats tussen stafmedewerker ICT en de I-Coach. Drie keer per schooljaar ICT Schoolbezoek (overleg stafmedewerker ICT, I-Coach en MT i.v.m. ICT implementatie in de dagelijkse onderwijspraktijk). Besluitvormingsstructuur Items worden vanuit de werkgroepen uit Directieoverleg en / of rechtstreeks door stafmedewerker ICT ingebracht in het Directieoverleg. Het Directieoverleg besluit en legt dit voor aan CvB. CvB accordeert het besluit. Andere belangrijke aspecten voor de realisatie van dit beleidsplan zijn: Scholing De scholing van het personeel van Fortior (Directies, leerkrachten, I-Coaches en onderwijsondersteunend personeel) wordt centraal gecoördineerd. Het teach the teacher principe wordt hierbij zoveel als mogelijk gehanteerd. In de nabije toekomst zal scholing steeds meer plaats vinden door gecertificeerde instanties (wet BIO). Het is aan de directies om tijdens functioneringsgesprekken, POP gesprekken etc. scholing op gebied van ICT te behandelen en daarover afspraken te maken. De scholing van de stafmedewerker ICT zal afgestemd worden op de steeds belangrijker wordende rol van het geïntegreerde applicatielandschap. Marktontwikkelingen Fortior wil ook op gebied van ICT gebruik blijven maken van nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan onze O 3 doelstellingen. Daarom is het zaak om actief de markt te blijven volgen op zoek naar nieuwe mogelijkheden en toepassingen. Tevens worden ook onze eigen wensen voor nieuwe mogelijkheden en verbeteringen bij de huidige leveranciers uitgezet. Het is een taak van de stafmedewerker ICT om de invulling te geven aan deze rollen. Daartoe maken wij actief gebruik van onder andere ISO/ICT, Kennisnet en BIC APS. Planning Vanuit het Fortior jaarplan en dit beleidsplan wordt het ICT jaarplan opgesteld. Hierbij worden de concrete doelen SMART gemaakt en in het kalanderjaar gepland. De voortgang ten aanzien van de realisatie wordt zo zichtbaar gemaakt. Pagina 12 van 19

13 BIJLAGE 1: KORTE TOELICHTING VIER IN BALANS PLUS Visie: de opvatting van de school over wat goed onderwijs is en hoe de school dat wil realiseren. Het is hiermee de belangrijkste van de vier randvoorwaarden. De visie omvat de doelstellingen van de school, de rol van leraren, leerlingen en management daarin, de inhoud van het onderwijs en de materialen die worden ingezet. Bij Fortior O 3 -> passend onderwijs en onderwijs op maat. Deze visie op passend onderwijs en onderwijs op maat is een uitdaging voor de grotere variabiliteit in instroom. Dit leidt tot meer individualisering in het onderwijs hetgeen hogere eisen stelt aan de kwaliteit van de ICT hulpmiddelen die hierbij ingezet worden. Het leidt tevens tot intensievere en meer specifieke / individuele communicatie naar ketenpartners en ouders. Deskundigheid: de kennis en vaardigheden van leraren om onderwijsdoelstellingen met ICT te bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om technische vaardigheden, maar ook om deze te kunnen verbinden met kennis van didactiek en inhoud. Bij Fortior terug te vinden in de doelstelling competente medewerkers. Belangrijk ander onderdeel van de deskundigheid is het meer en meer delen van opgedane kennis en ervaring en het inzetten van de opgedane kennis bij het verbeteren van werkprocessen. Digitaal leermateriaal: alle formele en informele digitale educatieve content. Formeel leermateriaal is materiaal dat speciaal voor het onderwijs gemaakt is. Ook computerprogramma s worden tot het digitale leermateriaal gerekend. ICT-infrastructuur: beschikbaarheid en kwaliteit van computers, netwerken en internetverbindingen. Ook elektronische leeromgevingen digiborden, tablets en het beheer en onderhoud van ICT-voorzieningen worden tot de ICT-infrastructuur gerekend. Samenhang tussen de 4 randvoorwaarden Deze 4 bovengenoemde randvoorwaarden staan niet op een specifieke volgorde, maar een evenwichtige verdeling van de inspanningen en investeringen op het gebied van visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ICT-infrastructuur zijn belangrijke voorwaarden voor effectieve inzet van ICT in het onderwijs. Verbindende elementen hierin zijn Leiderschap en samenwerking. Leiderschap Het arrangeren van de bouwstenen voor effectief en efficiënt gebruik van ICT in het onderwijs vereist leiderschap. In de eerste plaats is leiderschap nodig voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie. Daarmee verwijst leiderschap naar het organiseren van het proces dat resulteert in een helder beeld over hetgeen men met ICT beoogt of met ICT wenst op te lossen. Zonder dit beeld kan van geen enkele investering of inspanning worden vastgesteld of het bijdraagt aan het gewenste resultaat. Om überhaupt een eerste stap in de gewenste richting te kunnen zetten, is het noodzakelijk te weten waar men naar toe wil. Anders gezegd: een visie op het gebruik van ICT is voor een succesvolle invoering even noodzakelijk als de beschikbaarheid van computervoorzieningen. In tegenstelling tot computervoorzieningen is visie niet op een vergelijkbare wijze aan te schaffen. Visie is niet het resultaat van een financiële transactie maar de opbrengst van een proces. Goed leiderschap ondersteunt het proces dat resulteert in een door het schoolteam gedeelde en gedragen visie. Daarnaast is leiderschap ook nodig om te zorgen voor de onderlinge balans tussen de bouwstenen voor effectief gebruik van ICT: visie, hardware, software en deskundigheid. Dit betekent dat leiderschap van essentieel belang is voor zowel de totstandkoming van een gedeelde visie als de afstemming van deze visie met de overige bouwstenen. Samenwerking Pagina 13 van 19

14 Met samenwerking wordt bedoeld het delen van kennis en materialen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Samenwerking tussen leraren biedt op de meeste scholen de belangrijkste bron van informatie over het gebruik van computertoepassingen in de klas. Dit betekent dat collegiale samenwerking een betekenisvolle bijdrage levert aan de deskundigheid en professionalisering van leerkrachten. Tegelijkertijd is samenwerking binnen een schoolteam noodzakelijk om te komen tot een gedeelde visie over de inzet van ICT. Tussen scholen heeft samenwerking tot nu toe vooral geresulteerd in krachtenbundeling op het gebied van inkoop en beheer. Door samenwerking versterken scholen hun positie als marktpartij bij de aanschaf van apparatuur en programmatuur. Verder dient zich een ontwikkeling aan dat scholen in toenemende mate samenwerken met het oog op kennisontwikkeling. De opbrengst van dergelijke samenwerking is de onderlinge uitwisseling van praktijkervaringen en ideeën. Op die manier helpen scholen elkaar en hoeven ze niet telkens het wiel zelf uit te vinden. Samenwerking staat niet geheel los van leiderschap. Immers tot leiderschap behoort ook het enthousiasmeren, stimuleren en begeleiden van samenwerking. Pagina 14 van 19

15 BIJLAGE 2: DESKUNDIGHEIDSONDERDELEN VOOR ONDERWIJZEND PERSONEEL FORTIOR Pedagogisch- didactisch handelen: De leerkracht houdt rekening met de impact die de digitale wereld heeft op het opgroeiende kind. De leerkracht legt verband tussen leerdoel, werkvorm en de inzet van ICT hulpmiddelen (TPACK model). De leerkracht kan uitleggen welke meerwaarde ICT heeft in het aanbieden van onderwijs. Werken in de schoolcontext: De leerkrachten kunnen administratieve zaken digitaal vastleggen, beheren en delen. De leerkrachten kunnen de voortgang van leerlingen digitaal zichtbaar maken en volgen. De leerkrachten kunnen digitaal communiceren. Professionele ontwikkeling: De leerkracht kan relevante digitale bronnen vinden en raadplegen. De leerkracht volgt de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied en wisselt ervaring en kennis uit via digitale platforms. Mediawijsheid: De leerkracht leert de leerling om informatie doelmatig en doeltreffend op te zoeken op internet. De leerkracht wapent de leerlingen tegen de risico s van internetgebruik en social media. Digitale basisvaardigheden: De leerkracht kan apparaten, software en toepassingen gebruiken. Scholing is nauw verbonden met de uitvoering op werkvloer. Oefenen van ICT vaardigheden alleen leidt niet tot duurzame implementatie. Leerkrachten hebben vooral baat bij gerichte begeleiding bij de organisatie en evaluatie van de activiteit. De i-coach is een onmisbare hulp bij de implementatie. ICT competentie is meer dan ICT vaardigheid. De rol van de directeur is cruciaal. Hij/zij moet zich opstellen als eigenaar van het proces, en dit proces actief monitoren. Meerdere keren doorlopen van de implementatie stappen is vaak nodig voor het halen van de gewenste doelen. Het stimuleren van uitwisseling tussen leerkrachten is een belangrijke katalysator voor kwaliteitsverbetering omdat leerkrachten daarmee mede eigenaar worden van het proces. De ontwikkeling van 21th Century Skills (met ICT vaardigheid) hangt samen met de onderwijskundige visie van de school én de onderwijskundige competenties van de leerkrachten. Wil je deze activiteiten laten aansluiten in het huidige onderwijsaanbod dan moeten leerkrachten zelf de kansen zien en die kunnen benutten. Nieuwe activiteiten roepen vaak weerstand op. Via goede voorbeelden en een leidende coalitie van competente collega s kun je ontwikkelingen acceptabel maken voor de latere volgers. Leerkrachten willen graag leren naar eigen belangstelling, in de eigen stijl en tempo en op een moment dat het hen uitkomt. Wellicht dat externe initiatieven (als de Heutink academie) hier kunnen helpen. Voor een duurzame implementatie is uitwisseling met collega s en een duidelijke visie en implementatiestrategie op schoolniveau noodzakelijk. Bij de ICT Kijkwijzer hoort een vragenlijst die gebruikt wordt tijdens het pop-, functioneringsgesprek. Aan de hand van deze vragenlijst wordt (samen met leerkracht, directie en eventueel ICoach) bepaald welke ICT onderdelen verder ontwikkeld dienen te worden. Dit kan zowel individueel, als op teamniveau. Pagina 15 van 19

16 Scholing kan op diverse manieren plaatsvinden: Gekwalificeerde mensen vanuit de eigen organisatie. Gekwalificeerde externe scholingsinstanties. Maatjeswerk, lerende netwerken, peer review. Digitale online cursussen. Fortior hanteert zoveel mogelijk het principe Teach the teacher, waarbij de ICoach wordt opgeleid. De ICoach zorgt voor verspreiding van de kennis binnen zijn team(s). In samenwerking met BCO(onderwijsbegeleidingsdienst) en Kerobei zijn we bezig met het opzetten van een ICT Expertisecentrum. Dit expertisecentrum is er op gericht een bijdrage te leveren aan de benodigde ICT ontwikkeling van docenten, zowel op het gebied van ICT vaardigheden als het integreren van ICT in de dagelijkse onderwijspraktijk. Pagina 16 van 19

17 BIJLAGE 3: BESCHRIJVING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN UNILOGIC Er wordt gebruik gemaakt van A-merk werkstations die aan de huidige standaarden voldoen. Deze worden ingericht en beheerd volgens het Unilogic Edugrip (2) centraal concept. Ook het beheer van het netwerk (glasvezelverbinding ZIGGO) wordt van Unilogic afgenomen. Besturingssoftware De computers binnen Fortior zijn voorzien van Windows 7. De besturingssoftware wordt geïnstalleerd middels een package (Edugrip 2 van Unilogic). Dit package bevat naast Windows 7 ook het Microsoft Office pakket en antivirussoftware. EDUstream Integratie van televisie met interactieve mogelijkheden van het internet. Klassikaal via een digibord of individueel via pc of laptop. Deze dienst maakt een coax-aansluiting voor TV overbodig. EDUspot Voor de wifi verbindingen nemen we Eduspot af van Unilogic. EDUphone De Fortior-scholen maken gebruik van VOIP telefonie. Hierdoor worden KPN-abonnementen nagenoeg overbodig. Schoolbeheer (Unilogic). Schoolbeheer is afhankelijk van de administratieve module van Eduscope. Dit programma automatiseert de inloggegevens van de leerlingen en zorgt voor de koppeling met de Plaza. Pagina 17 van 19

18 BIJLAGE 4: GEGEVENS BEVOEGD GEZAG FORTIOR Naam bevoegd gezag :Stichting Fortior Adres :Wylrehofweg 11 Postcode en plaats Naam voorzitter CvB :5912 PM VENLO :Dhr. Peter van Eijk Telefoon : Website :www.fortior.nl Bovenschools ICT :Dhr. Ton Offergelt ( ) Aantal Scholen :13 De Startbaan Schandeloseweg 1C Velden Wijdtveld Boerenweg 22 Arcen Kapelke Kampstraat 21 Lomm Gemmaschool Noordervaartlaan 45 Venlo Kleurrijk Wolweverstraat 1 Venlo De Meule Molenstraat 21 Venlo Talentencampus Venlo SBO Rijbeekstraat 8 Venlo Talentencampus Venlo Bao Rijbeekstraat 8 Venlo Willibrordusschool Gulikstraat 196 Venlo Groeneveldschool Weth. Receveurlaan 5 Venlo Taal&lent Leutherweg 197 Venlo School met bijbel Vijverhofstraat 2 Venlo Zuidstroom IJsvogelstraat 13 Venlo Pagina 18 van 19

19 BIJLAGE 5: GERELATEERDE DOCUMENTEN Bij de opstelling van dit document is gebruik gemaakt van een groot aantal andere documenten, en tevens is bovenstaand beleid in een aantal gevallen reeds verder uitgewerkt in concrete producten. Onderstaand volgt een opsomming van beide typen documenten. Meerjaren beleidsplan Fortior Jaarplan Fortior ICT Jaarplan Fortior inclusief de SMART doelen Functieomschrijving Stafmedewerker ICT Functieomschrijving I-Coach ICT Kijkwijzer Gedragscode gebruik elektronische communicatiemiddelen Unilogic overeenkomst Edugrip 2 Unilogic Algemene bepalingen Unilogic Dienstencatalogus Unilogic SLA Ziggo individuele overeenkomst Fortior SSOG2 (deel 1) ZIGGO individuele overeenkomst Fortior SSOG2 (deel 2) Samenwerkingsovereenkomst Fortior - Prowise Samenwerkingsovereenkomst Fortior Solid Circle. Pagina 19 van 19

ICT-Beleidsplan 2006-2010

ICT-Beleidsplan 2006-2010 ICT-Beleidsplan 2006-2010 ICT Bestuursbeleidsplan Fortior Venlo. 1 Inhoudsopgave: ICT-beleidsplan Fortior versie:07-10-2008 1 INLEIDING...3 1.1 GELDIGHEIDSPERIODE ICT-BELEIDSPLAN FORTIOR... 3 1.2 BIJSTELLING

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage Vier in Balans-tool Individuele Rapportage 1 Inleiding Deze tool is gebaseerd op het Vier in Balans-model en is aangevuld met elementen uit Didactiek en Leiderschap in Balans. Dit model vat samen wat er

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Op weg naar persoonlijk leren

Op weg naar persoonlijk leren Op weg naar persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke missie, visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Ruim de helft van de docenten kan er goed mee uit de voeten en buigt

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Onderwerp Onderwijskundig (methodische software) Het gebruik van deze software is in principe voor alle leerlingen en komt structureel aan bod in het lesprogramma. Veilig Leren Veilig

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS DE FLAMBOU/OBS TRIMBEETS Adres MIENTEWEI 4/H RINGENOLDUSSTRAAT 1 Postcode 8401 AA/8401 PV Telefoon 0513 461638/0513462280 E-mail INFO@FLAMBOUNL/INFO@TRIMBEETSNL

Nadere informatie

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 2008-2012 ICT - Beleidsplan Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 2 Vaststaand beleid 2 Basisbits 2 Inzetten software 3

Nadere informatie

Nieuwe hardware. Informatiekaart 03. leren vernieuwen. Infrastructuur

Nieuwe hardware. Informatiekaart 03. leren vernieuwen. Infrastructuur Informatiekaart 03 leren vernieuwen Nieuwe hardware In deze informatiekaart wordt aandacht besteed aan de invloed van de onderwijsvisie op de aanschaf van ict-middelen. Hierbij wordt met name gekeken naar

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Samsung Onderwijs Innovatiefonds

Samsung Onderwijs Innovatiefonds Samsung Onderwijs Innovatiefonds In 2012-2013 formuleert SKOzoK haar nieuwe Koersplan. 21 e Century Skills, waaronder ICT geletterdheid en Samenwerking zullen in het Koersplan nadrukkelijk worden opgenomen.

Nadere informatie

Format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ict

Format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ict Format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ict 0. Inleiding 0.1. Inleiding Ict is een niet meer weg te denken factor in het Nederlandse primair onderwijs. Scholen maken in toenemende mate gebruik

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren. Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept

Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren. Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept ICT Bekwaamheid van Leraren versie 1.0 17 januari 2012 2 / 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Trainerscursus deel 1 Open Universiteit / CELSTEC 10-1-2013 1 1 Leermiddelen Taak van private sector of toch (deels) publiek? Wet gratis schoolboeken (scholen

Nadere informatie

QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert

QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert Haalt u het maximale uit uw onderwijs? Voor QL-ICT is ICT een middel om uw onderwijs continu te verbeteren. Dat is hoe wij het zien. Daarom is QL-ICT uw

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR Eindnotitie Uitwisselingsstandaard UWLR Doorbraak ICT en Onderwijs Tafel informatie en inzicht INHOUDSOPGAVE 1. UWLR STANDAARD... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 ONTWIKKELING UWLR (UITWISSELING LEERRESULTATEN)...

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1 ICT plan OBS DE BOUWSTEEN ICT plan 2012-2014 Pagina 1 Inleiding Na een periode van hard werken om van een zwakke school naar een groene school te groeien, is het voor de Bouwsteen nu tijd geworden om ICT

Nadere informatie

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Dit document is een sjabloon dat kan worden gebruikt bij het opmaken van een ICTbeleidsplan. De voornaamste rubrieken die nodig zijn in het beleidsplan

Nadere informatie

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist!

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Eisen aan een toekomstvaste ict-infrastructuur Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Heb je tips, aanvullingen of ervaringen binnen jouw bestuur? Laat het weten op

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

Klaar voor persoonlijk leren

Klaar voor persoonlijk leren Klaar voor persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Het merendeel van de docenten kan er goed mee uit de voeten en is het eens

Nadere informatie

ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013,

ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013, ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013, Projectcontext & voorstelling De sneltrein van technologische evolutie, 21 STE EEUW! Een totaalaanpak

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelplan

Persoonlijk ontwikkelplan Persoonlijk ontwikkelplan Naam : Anouk Vos Datum : 6 oktober 2014 Studiebegeleider :Bart Lauret Huidig functioneren Ik vind de volgende zaken boeiend/aantrekkelijk in mijn huidige functie: boeiend/aantrekkelijk:

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

VOORWOORD INLEIDING SCHOOL

VOORWOORD INLEIDING SCHOOL 2011 2015 Basisschool Bleijerheide November 2010 INHOUD: 3. Voorwoord. 3. Inleiding school 4. Deskundigheidsbevordering 4. Plannen voor de toekomst 5. Missie en Visie. 5. Strategische doelen 5. Concrete

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 06-10-2016 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

SURFACE BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? De Surface in het onderwijs

SURFACE BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? De Surface in het onderwijs BESCHRIJVING SURFACE Wat is het? De Surface is een liggend 30 inch beeldscherm op een tafel waaraan meerdere kinderen tegelijk kunnen werken. Zij bedienen de Surface met hun handen. Het apparaat kan 52

Nadere informatie

INZET ICT IN DE GROEPEN OP DE BREDEROSCHOOL: EEN NULMETING

INZET ICT IN DE GROEPEN OP DE BREDEROSCHOOL: EEN NULMETING INZET ICT IN DE GROEPEN OP DE BREDEROSCHOOL: EEN NULMETING Samenvatting ABS Onderzoeksverslag Brederoschool Groningen Onderzoekers: Bé Buring en Jaap Boorsma Aanleiding voor het onderzoek De aanvankelijke

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1 MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST BRUG DRAAGVLAK 1 VOORSTELLEN AGENDA EVEN VOORSTELLEN Meta t Lam, Lid Raad van Bestuur Rick van Dam, manager Strategie & Innovatie René Bosman, manager Informatie

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG School : de Oprit Brug Plaats : Rijswijk BRIN-nummer : 13VQ Onderzoeksnummer : 89400 Datum schoolbezoek : 13 november 2006 Datum vaststelling : 15 januari 2007.

Nadere informatie

Tablets op school met SkoolControl en SkoolConnect...het kan vandaag nog!

Tablets op school met SkoolControl en SkoolConnect...het kan vandaag nog! Tablets op school met SkoolControl en SkoolConnect...het kan vandaag nog! Alles over tablets Tablets nodigen uit tot gebruik. Met één aanraking van uw vinger gebruikt u speciale tablet programma s ( apps

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Rapport. F9094 december 2010 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social. Grote Bickersstraat KS Amsterdam. Postbus AE Amsterdam

Rapport. F9094 december 2010 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social. Grote Bickersstraat KS Amsterdam. Postbus AE Amsterdam Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport Positiever beeld ict inzet in primair

Nadere informatie

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online QL-ICT Online QL-ICT Online maakt leren flexibel toegankelijk en leuker tegelijk Ruben Biemans, De Triangel, Nijverdal Het onderwijs staat aan het begin van een nieuw tijdperk. QL-ICT speelt hierop in

Nadere informatie

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Uit PvA: - Aansluiten noodzakelijke hardware als scherm en muis - Tekstverwerken - Mail gebruiken - Absentie en cijfers invoeren in Som - Efficiënt zoeken met Google

Nadere informatie

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning!

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 522 54 44 f 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Onderzoek naar ICT-gebruik

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Teun Sanders 30 mei 2017

Teun Sanders 30 mei 2017 Teun Sanders 30 mei 2017 Beginsituatie Motivatie Module 1 Multimediaal onderwijs Module 2 Communicatie eigenschappen Module 3 Visie ontwikkeling Module 4 Instructievaardigheden aan volwassenen Module 5

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013 Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. het digitaal vergaderen

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Evaluatie t/m 2010 De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het invoeren van diverse softwarepakketten in de groepen en op het uitvoeren van hetgeen in de ICT leerlijn wordt vermeld.

Nadere informatie

RECORDING BOX BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

RECORDING BOX BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING RECORDING BOX Wat is het? De Recording Box maakt opnames van lessen en kan deze vervolgens direct online zetten. Met behulp van opname-apparatuur kan de leerkracht zowel zichzelf als de informatie

Nadere informatie

Kritische succesfactoren notebook projecten

Kritische succesfactoren notebook projecten Kritische succesfactoren notebook projecten The Rent Company B.V. Ronald van den Boogaard Email adres: rvandenboogaard@rentcompany.nl Internet adres: www.rentcompany.nl Mob. nr: +31 (0)6 53 715 703 Algemene

Nadere informatie

WAARDERINGSKADER T.B.V. ASPECTRAPPORTAGE ICT Versie 12-5-05 Vooraf

WAARDERINGSKADER T.B.V. ASPECTRAPPORTAGE ICT Versie 12-5-05 Vooraf WAARDERINGSKADER T.B.V. ASPECTRAPPORTAGE ICT Versie 12-5-05 Vooraf In vet en genummerd van A tot en met F: Aspecten Daar onder per aspect genummerd in cijfers: Indicatoren Een flink aantal indicatoren

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Beter en slimmer leren met behulp van ict

Beter en slimmer leren met behulp van ict Beter en slimmer leren met behulp van ict Het investerings-enimplementatieplanende ondersteuningsaanpak van de Breedtestrategie Mirjam Brand Agenda Planvorming binnen uw bestuur: welke plaats heeft het

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Inzet & beheer van ict

Inzet & beheer van ict Informatiekaart 02 leren vernieuwen Inzet & beheer van ict Ict is niet meer weg te denken uit het hedendaags Informatiekaart richt zich meer op het beheer en onderwijs. Daarbij is de infrastructuur 1 (een

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Voor toekomstbestendig onderwijs De school als professionele leergemeenschap Goed samenwerkende schoolteams zorgen voor goede leerresultaten

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

ICT Infrastructuur en netwerkbeheer

ICT Infrastructuur en netwerkbeheer ICT Infrastructuur en netwerkbeheer Huidige situatie netwerk 13 locaties De Rolfgroep (vanaf 2006) met lokale server 3 locaties Winsys (vanaf 2014) met externe server De computers zijn onderdeel van het

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 10-10-2017 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017 Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn 28 juni 2017 Inleiding Vier in balans-monitor 2017 Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen hiernaar en bundelt de resultaten

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

De meerwaarde van ICT

De meerwaarde van ICT ICT scan De Meander De meerwaarde van ICT de leraar centraal niet ICT Technology is only technology to those who were born before it ICT Scan 2 De Meander Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: ICT bekwaamheid en

Nadere informatie

Eindopdracht module 6 Klassenmanagement

Eindopdracht module 6 Klassenmanagement Eindopdracht module 6 Klassenmanagement Post hbo opleiding ICT coach Eindopdracht module 6 Klassenmanagement Martijn van der Pal 01 02 2015 1 Inleiding In het eerste kwartaal van 2015 heb ik de invoering

Nadere informatie

ICT: Zelf doen of uitbesteden?

ICT: Zelf doen of uitbesteden? WHITEPAPER ICT: Zelf doen of uitbesteden? De groeiende rol van ICT in het onderwijs geeft schooldirecteuren de nodige kopzorgen. Digitaal lesmateriaal, laptops of ipads voor elke leerling, goede wifi in

Nadere informatie