ICT beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT beleidsplan 2014-2016"

Transcriptie

1 ICT beleidsplan

2 INHOUDSOPGAVE INHOUD Inleiding 3 Missie en visie van Fortior 4 Externe invloeden op het ICT beleid 5 De onderwijsmarkt 5 Wet en regelgeving 5 Technologie 6 SWOT analyse 7 Fortior meerjarenbeleid vertaald naar Vier in Balans PLUS (ICT) 8 VISIE 8 DESKUNDIGHEID 9 DIGITAAL (LEER) MATERIAAL 9 INFRASTRUCTUUR 10 Leiderschap 11 samenwerking 11 ICT governance Fortior 12 Bijlage 1: korte toelichting vier in balans plus 13 bijlage 2: Deskundigheidsonderdelen voor onderwijzend personeel Fortior 15 Bijlage 3: beschrijving van producten en diensten Unilogic 17 Bijlage 4: Gegevens bevoegd gezag Fortior 18 Bijlage 5: Gerelateerde documenten 19 Pagina 2 van 19

3 INLEIDING In het Fortior beleidsplan wordt ICT beschreven als een interne randvoorwaarde (zie Fortior beleidsplan randvoorwaarde 3.5.G). In dit document wordt nader omschreven hoe ICT ertoe bijdraagt de gestelde doelen in het Fortior beleidsplan optimaal te ondersteunen. Ten behoeve van de leesbaarheid van dit document is missie visie strategie direct over genomen van het Fortior beleidsplan. Ook de in gezamenlijkheid opgestelde uitgangspunten waarlangs het ICT beleid opgesteld wordt zijn in dit plan opgenomen. Het in dit plan opgestelde ICT beleid wordt gerealiseerd in per jaar vast te stellen jaarplan ICT voor wat betreft de bovenschoolse aspecten, en in het school-jaarplan voor wat betreft de specifieke invulling per school. Deze jaarplannen zijn geen onderdeel van dit plan. Pagina 3 van 19

4 MISSIE EN VISIE VAN FORTIOR Onze missie Fortior zorgt voor een optimale en brede ontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Onze visie We willen als organisatie voortreffelijk onderwijs bieden, onderscheidend zijn en als zodanig herkenbaar zijn voor alle stakeholders. Onze strategie Wij doen dit door Optimaal OntplooiingsOnderwijs (O 3 ), competente medewerkers en de samenwerking met ketenpartners en ouders. De ontwikkeling van het kind is hierbij leidend. ICT is hierbij een belangrijk ondersteunend hulpmiddel waarvan de betekenis in de toekomst nog verder zal toenemen - dat op basis van het model Vier in balans Plus (het managen van de randvoorwaarden) wordt ingezet. Dat betekent tevens dat ICT als leerhulpmiddel per school ingevuld kan worden binnen centraal opgestelde kaders om maximale ontplooiing en ontwikkeling van kinderen mogelijk te maken. Tevens zal ICT een belangrijke ondersteunende functie hebben voor het goed functioneren van het stafbureau en alle overige (bovenschoolse) diensten. Dit leidt tot geïntegreerde ICT-oplossingen die daardoor meer hoogwaardige ondersteuning vergen dan tot nu toe het geval was. Pagina 4 van 19

5 EXTERNE INVLOEDEN OP HET ICT BELEID Bij het vaststellen van het ICT beleid voor Fortior zijn naast de uit de algemeen strategie voortvloeiende uitgangspunten ook een aantal externe factoren van belang. Wij beschrijven hieronder de belangrijkste, alsmede hun impact op het ICT beleid. DE ONDERWIJSMARKT Binnen de onderwijsmarkt zijn een aantal ontwikkelingen te herkennen. De belangrijkste die invloed uitoefenen op het ICT beleid zijn: - Schaalvergroting om synergetische effecten te behalen en professionaliteit te vergroten. Het effect hiervan is terug te vinden in de behoefte tot standaardisatie van ICT hulpmiddelen en het bundelen van de in de organisatie aanwezige ICT kennis. Direct gevolg van deze ontwikkeling is herkenbaar in de huidige samenwerking op ICT gebied tussen de 3 organisaties Kerobei, Akkoord en Fortior. - Meer en meer op het individuele kind gericht onderwijs. De uitdaging voor ICT is het op efficiënte wijze kunnen aanbieden van ondersteuning op maat. Dit vereist direct op het kind toegespitste ondersteuning middels computerprogramma s en andere digitale hulpmiddelen. Hierbij worden hoge eisen gesteld aan de vastlegging van de individuele resultaten en het delen van deze informatie met het gekozen voortgezet onderwijs. - Vergroting effectiviteit van het onderwijs. Deze ontwikkeling is terug te vinden in de steeds groter wordende rol van ICT binnen het onderwijs. Zowel als directe ondersteuning bij het onderwijs proces, als bij de invulling van alle ondersteunende functies en toenemende integratie tussen beide domeinen. WET EN REGELGEVING ICT hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Daardoor en ook mede dankzij de enorme toevloed aan nieuwe mogelijkheden ontstaat er steeds meer wet en regelgeving omtrent het correcte gebruik van ICT hulpmiddelen. Voor Fortior zijn de belangrijkste op dit gebied: - Privacy Er wordt steeds meer informatie digitaal vastgelegd. Zo ook van personeel van Fortior en de aan haar toevertrouwde leerlingen. Omdat het hierbij vaak ook om privacy gevoelige informatie gaat, wordt bij het opstellen van het ICT beleid rekening gehouden met de op dit gebied geldende wetgeving en rechtspraak. Voorbeeld hiervan komt tot uiting in het aanmeldingsformulier van de school waarop ouders wel dan niet toestemming om hun kind gebruik te laten maken van digitale communicatiemiddelen. - Beveiliging Ook de digitale wereld kent bedreigingen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan virussen, en oneigenlijk gebruik door gebruikers van de mogelijkheden. Inmiddels is op dit gebied wet en regelgeving aanwezig die zich binnen de Fortior organisatie heeft vertaald naar de gedragscode gebruik elektronische communicatie middelen - Straling digitale communicatie verloopt meer en meer draadloos. Hierdoor neemt het aantal (draadloze) zenders toe. Belangrijk bij de keuze voor inzetten van digitaal leermateriaal is dan ook het voorkomen dat er sprake is van teveel blootstelling aan straling vanuit deze apparatuur. Momenteel is er nog geen wetgeving op dit gebied beschikbaar. Daarnaast leidt de onderwijs specifieke wetgeving vaak tot (gewijzigde) inzet van ICT of is ICT zelfs onderdeel van de onderwijs specifieke wetgeving. De wet BIO is hier een goed voorbeeld van: omdat ICT steeds meer gebruikt wordt bij het onderwijzen, is kennis hierover bij onderwijzend personeel essentieel geworden. Pagina 5 van 19

6 TECHNOLOGIE Belangrijke technologische ontwikkelingen die van belang zijn voor de onderwijswereld: - Steeds groter wordende community die software / leer hulpmiddelen ontwikkelt hierdoor ontstaan er een steeds groter wordend aanbod van digitaal leermateriaal, en is het steeds meer van belang om hier op gecoördineerde wijze gebruik van te maken. - Betaalbare technologie leermateriaal wordt steeds toegankelijker en beter verkrijgbaar. Dit helpt mee aan het meer gebruik maken van digitaal leermateriaal. - ICT gebruik any where any how dankzij de gestandaardiseerde data communicatie mogelijkheden zijn we steeds meer in staat om ICT mogelijkheden (en dus ook digitaal leermateriaal) overal waar we dat zelf wensen ook daadwerkelijk te gebruiken. Dit verhoogt de mogelijkheden om digitaal leermateriaal ook thuis beschikbaar te stellen, en verhoogt ook de mogelijkheden voor het personeel van Fortior om buiten school werkzaamheden te verrichten. - Standaardisatie van hardware en systeem software alhoewel er continu geïnnoveerd wordt binnen ICT, is er steeds meer sprake van standaardisatie op hard en software gebied. Zo ook op gebied van internet gebruik en gebruikers interface. Dit vergroot de mogelijkheden om programmatuur te gebruiken op verschillende platformen. Op dit moment zijn er nog slechts 3 belangrijke platformen waarmee we bij het opstellen van dit beleidsplan rekening houden: Microsoft (Windows), Apple (IOS) en Google (Android). Pagina 6 van 19

7 SWOT ANALYSE Om goed onderbouwd en realistisch beleid op te kunnen stellen is het noodzakelijk dat er een omgevingsanalyse (zie bovenstaand) plaats vindt, en een interne analyse. Deze volgt hieronder. Wij maken daarbij gebruik van het klassieke SWOT (Strength, Weakness, Opportunity en Threat) model. Strength - Flexibele organisatie - Goede netwerk infrastructuur - Sourcing beleid - Veel kennis van bestaande applicatie landschap - Onderwijs op maat: ICT inzet toegespitst op werkwijze van school Opportunity - Samenwerking tussen Akkoord, Kerobei en Fortior - Steeds groter beschikbaarheid aan digitaal leermateriaal - Nieuwe ICT infrastructuur die verdere inzet van digitaal leermateriaal mogelijk maakt - Toegankelijkheid intranet (Plaza). - Implementatie AFAS, die kansen biedt voor verdere professionaliseren en verhogen van de onderwijs effectiviteit Weakness - Geen geïntegreerd applicatie landschap voor bovenschoolse organisatie - Communicatie Threat - Krimpende onderwijsmarkt - Schaalgrootte Fortior - Onderwijs op maat: te veel verschillende hulpmiddelen die met elkaar geïntegreerd moeten worden Pagina 7 van 19

8 FORTIOR MEERJARENBELEID VERTAALD NAAR VIER IN BALANS PLUS (ICT) Uitgangspunt voor het ICT beleid van Fortior is het model Vier in balans Plus van Kennisnet. Dit model gaat uit van randvoorwaarden die gemanaged moeten worden om het gebruik van ICT op de juiste wijze ondersteunend te laten zijn aan de strategie van Fortior: leren (O 3 ), organiseren (samenwerken met ketenpartners en ouders) en professionaliseren (competente medewerkers). De randvoorwaarden waarlangs ICT gemanaged wordt zijn: Visie Deskundigheid Digitaal (leer)materiaal ICT infrastructuur Leiderschap - Samenwerking. Schematisch weergegeven: Voor een korte toelichting op bovenstaande randvoorwaarden zie bijlage 1 Hieronder zijn de belangrijkste doelen uit het Fortior meerjarenbeleidsplan geplaatst in het Vier in balans Plus model. Uitgangspunt is optimale ondersteuning van de gestelde doelen d.m.v. ICT. Elke Fortior school vult jaarlijks de Vier in balans tool in. Op basis van de uitkomsten van deze tool worden ICT beleidsdoelen geformuleerd of worden doelen bijgesteld. Dit is de basis voor de meting op stichtingsniveau en het benchmarken met de overige scholen in Nederland. VISIE Fortior zorgt voor een optimale en brede ontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Onderwijs zonder ICT is niet meer voor te stellen. De inzet van ICT en moderne media wordt gezien als een belangrijke ondersteuning bij de invoering van O 3 (optimaal ontplooiingsonderwijs). Door gebruikmaking van ICT wordt beter aangesloten op de leermethoden van kinderen, de ontplooiing wordt gestimuleerd en het motivatie verhogend effect is bewezen. De scholen hebben (mede door de afname van de Vier in Balans tool onderdeel Visie) een duidelijk beeld van het onderwijskundig concept dat wordt nagestreefd. In het meerjarig Schoolplan wordt de visie op schoolniveau beschreven (gerelateerd aan het Fortior meerjarenbeleidsplan ). In de schoolvisie wordt bepaald of een school meer aan kennisoverdracht dan wel aan kennisconstructie doet (leraar gestuurd zelfstandig zelf georganiseerd). Aan de hand van deze visie wordt bepaald op welke manier ICT de beste ondersteuning kan geven. Digitaal leermateriaal wordt dus per school bepaald en dient te passen in centraal beschikbaar gestelde ICT infrastructuur en services (diensten). Ook binnen de bovenschoolse organisatie van Fortior is een duidelijk beeld van de rol van ICT: deze zal steeds belangrijker worden en fungeren als een vliegwiel in het verbeteren van de professionaliteit en effectiviteit. Integratie van nu losstaande applicaties binnen de bovenschoolse organisatie onderling en met de onderwijs applicaties zal een verhoogde inzet van ICT vragen. Pagina 8 van 19

9 DESKUNDIGHEID Competente medewerkers ondersteund door ICT Alle medewerkers van Fortior maken meer en meer gebruik van ICT hulpmiddelen. Dit stelt steeds hogere eisen aan de vaardigheden op ICT gebied en het delen van deze kennis met collega s. Jaarlijks wordt op alle Fortior scholen de ICT Kijkwijzer afgenomen. Hierdoor worden de ICT vaardigheden van de individuele medewerker in beeld gebracht. De ICT vaardigheden worden opgenomen in het POP- en Functioneringsgesprek. In de nabije toekomst wordt bekeken of ICT vaardigheden worden opgenomen in het Beoordelingsgesprek. Ontwikkeling dient plaats te vinden op de onderdelen die in gezamenlijk overleg zijn opgesteld. Hiermee voldoen we daarmee aan de vereisten van de wet BIO. De ICT Kijkwijzer vormt de basis voor het aanbod op het gebied van ICT deskundigheidsbevordering. Hierbij maken we een onderscheid tussen het verder ontwikkelen van ICT vaardigheden en het integreren van ICT in de dagelijkse onderwijspraktijk (ICT competenties is meer dan ICT vaardigheden). De onderdelen uit de ICT kijkwijzer en de manier waarop dit binnen Fortior gestalte krijgt, zijn opgenomen in bijlage 2: Deskundigheidsonderdelen voor onderwijzend personeel Fortior. Om de ontwikkelingen op gebied van ICT en ICT competenties te borgen in de organisatie zal de centrale ICT functie in de bovenschoolse organisatie uitgebouwd en versterkt worden. Dit ook om de breder wordende rol van ICT in de toekomst adequaat te ondersteunen. DIGITAAL (LEER) MATERIAAL Zoals in de visie reeds aangegeven beslissen de scholen zelf over de aanschaf van educatieve software. Hierbij gelden echter wel de navolgende richtlijnen: - Bepaal aan de hand van onderstaande matrix ( Verder in Balans ) of de software aansluit bij het onderwijskundig concept van de school (kennisinstructie versus kennisoverdracht). - Alleen of voornamelijk multimediale netwerksoftware aanschaffen. - Let bij aanschaf van software op de aanwezigheid van een krachtige leerkrachtenmodule. - Let bij aanschaf van software op de adaptieve mogelijkheden en stimulans tot zelfstandig werken. - Overweeg het gebruik van een text-to-speech programma voor leerlingen met leesproblemen. - De aan te schaffen educatieve software dient aan te sluiten op, en niet te overlappen met de reeds als standaard generiek beschikbaar gestelde digitale leermaterialen, die hieronder worden beschreven: Besturingssoftware Windows 7 is het standaard besturingssysteem. Microsoft Office 2010 is het standaardpakket voor administratieve verwerking. Besturing voor tablets is nog in onderzoek. Pagina 9 van 19

10 Administratie Eduscope (module administratie). In deze module worden alle naw-gegevens van personeel en leerlingen verwerkt. LDOS voor digitaal overdragen van leerling dossier PO naar VO. Voor de input is LDOS afhankelijk van Eduscope en Cito LVS. Leerlingenvolgsystemen Eduscope (module Dossier en Opleidingen) wordt gebruikt om leerresultaten en dossiervorming van leerlingen in beeld te brengen, te volgen en te sturen. CITO LVS (schoolniveau). Het programma wordt gebruikt voor methode onafhankelijk toetsen. CITO bovenschoolse module (bovenschoolse rapportage en trendanalyses). Deze module wordt gevuld met resultaten uit CITO LVS (schoolniveau). De bovenschoolse CITO module wordt gebruikt om leer-opbrengsten van de Fortior-scholen in kaart te brengen. Tevens wordt het programma gebruikt voor het opstellen van trend analyses. Website Fortior maakt voor de corporate website gebruik van de software (CMS) van de Bouwmeestergroep. De Fortior scholen maken voor hun schoolwebsite gebruik van de software (CMS) Basisonline van de Bouwmeestergroep. De Talentencampus gebruikt het CMS van Joomla. Interne communicatie Fortior maakt voor de interne communicatie gebruik van een intranet genaamd Plaza. Het administratieve deel van de Plaza wordt gevuld door Eduscope, middels het programma Schoolbeheer (koppeling tussen Eduscope en Plaza). De ELO ondersteunt het primaire proces. Leerlingen kunnen via de ELO (Lessenmaker) werkstukken en opdrachten maken. Het Kidsweb is de plek binnen de ELO waar leerlingen hun werk, via een beveiligde link, kunnen publiceren. Software digiborden Alle Fortior-scholen maken gebruik van de Prowise Presenter software. Ondersteunende software voor management en administratie van personeel en financiën Fortior heeft gekozen voor een verbeterslag op het gebied van financieel management en personeelsmanagement. Hiervoor gaat Fortior gebruik maken van het pakket Afas-Profit. Deze ICT oplossing wordt de spil rond het digitaal werken, de volledige financiële administratie en het personeelsmanagement. Bij gebruikmaking van dit pakket zal steeds meer geïntegreerd worden met de digitale leermaterialen. Inmiddels is integratie gepland met Eduscope en Cito LVS. Dit in het kader van het strategische doel competente medewerkers en om tot een volledig geïntegreerd rapportagebeeld te komen op niveau van medewerker, school en stichting van zowel kosten als kwaliteit en opbrengsten. Deze functionaliteit wordt tevens gewenst in het kader van de verder gaande geautomatiseerde informatie-uitwisseling met voortgezet onderwijs en informatieverstrekking aan ouders en andere betrokken partijen. Ook het digitaal werken wordt door Afas ondersteund. Hierbij moet gedacht worden aan digitaal personeelsdossier, Employee Self Service (ESS) en Managed Self Service (MSS), digitale salarisstrook, digitale factuur verwerking en digitaal kwaliteitsdossier per medewerker (wet BIO). INFRASTRUCTUUR Uitgangspunt is dat Fortior voldoende middelen beschikbaar stelt om een goede ondersteuning van het O 3 onderwijs met digitaal leermateriaal mogelijk te maken. Belangrijk onderdeel hiervan is een onderhoudsarm netwerk met goed werkende devices (computers, printers, digiborden, laptops, tablets, etc.) en centrale data opslag. Om dit zo goed mogelijk te garanderen hebben wij het beheer en onderhoud van de infrastructuur belegd bij een ervaren partij. Zie hiervoor bijlage 3. Tevens beschikken alle locaties over een glasvezelverbinding naar het datacentrum inclusief internetfeed. Voor de school blijft alleen het dagelijks beheer over. Met betrekking tot het aantal computers (PC s, laptops en tablets) gelden de volgende uitgangspunten voor alle scholen: Er wordt gestreefd naar een voldoende dekking van het aantal devices per aantal leerlingen gerelateerd aan de visie van de school. Dit betekent: - 3 werkstations per groep waarvan één voornamelijk en onder handbereik van de leerkracht. - Clustering van minimaal 16 werkstations per school met een gemiddelde aantal leerlingen ( ). Bij scholen met meer leerlingen kan een aanpassing volgen. Pagina 10 van 19

11 - 1 Werkstation per discipline (schoolleiding, administratie, div. coördinatoren). Men kan hierbij uitgaan van ongeveer 5 werkstations per school. Dit kan bij grotere scholen en SBO-scholen naar boven afwijken. Voor optimale ICT ondersteuning van de schoolvisie mag een school andere devices (bv. laptops, tablets) naast computers aanschaffen, zonder dat het ICT budget van de school wordt overschreden. De randapparatuur wordt pas vervangen indien er defecten optreden. Vervanging gebeurt in overleg met de bovenschoolse stafmedewerker ICT. Omdat het applicatie landschap steeds meer verweven wordt met elkaar, neemt ook het risico van verstoringen toe bij wijzigingen. Daarom zal release management en changemanagement op gebied van infrastructuur en digitaal (leer) materiaal versterkt worden. LEIDERSCHAP Het arrangeren van de vier bouwstenen voor effectief en efficiënt gebruik van ICT in het onderwijs vereist leiderschap. In de eerste plaats is leiderschap nodig voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie. Daarmee verwijst leiderschap naar het organiseren van het proces dat resulteert in een helder beeld over de manier waarop de school O3 onderwijs realiseert en hoe ICT hierin ondersteunend is. Zonder dit beeld kan van geen enkele investering of inspanning worden vastgesteld of het bijdraagt aan het gewenste resultaat. Daarnaast is leiderschap ook nodig om te zorgen voor de onderlinge balans tussen de bouwstenen voor effectief gebruik van ICT: visie, hardware, software en deskundigheid. SAMENWERKING Samenwerking tussen leraren biedt op de meeste scholen de belangrijkste bron van informatie over het gebruik van computertoepassingen in de klas. Dit betekent dat collegiale samenwerking een betekenisvolle bijdrage levert aan de deskundigheid en professionalisering van leerkrachten. Tegelijkertijd is samenwerking binnen een schoolteam noodzakelijk om te komen tot een gedeelde visie over de inzet van ICT. Samenwerking tussen scholen. In toenemende mate werken scholen samen met het oog op kennisontwikkeling. De opbrengst van dergelijke samenwerking is de onderlinge uitwisseling van praktijkervaringen en ideeën. Op die manier helpen scholen elkaar en hoeven ze niet telkens het wiel zelf uit te vinden. Samenwerking met ketenpartners (waaronder ouders) om de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen inhoud te geven. Dit doen we onder andere door actieve informatieverstrekking aan ouders, vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen en het afstemmen met de ouders van schoolse en niet-schoolse activiteiten. Pagina 11 van 19

12 ICT GOVERNANCE FORTIOR Stichting Fortior kent een bestuursorganisatie volgens het policy governance model. Fortior werkt met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur (dagelijkse leiding van de organisatie). Het stafbureau wordt op basis van eigen beleid ingericht, om maximaal de visie en strategie van Fortior te ondersteunen. ICT maakt onderdeel uit van het stafbureau. Voorts is op elke school een docent als I-coach aangesteld om synergie en ondersteuning (coaching) mogelijk te maken. Deze docent is voor de I-coach taken 1 dagdeel per week vrijgesteld van onderwijstaken. Dit ICT beleidsplan schept het kader waarlangs besluitvorming op ICT gebied plaatsvindt. Om het ICT beleidsplan effectief te laten zijn is de navolgende overleg en besluitvormingsstructuur ingevoerd. Overlegstructuur Periodiek (maandelijks) vindt er overleg plaats tussen de stafmedewerker ICT en het CVB. Op afroep vindt er overleg plaats tussen de stafmedewerker ICT en werkgroepen uit Directieoverleg. Intervisie op het gebied van ICT zal tijdens dit overleg worden bevorderd. Minimaal 4 keer per jaar is er een centrale bijeenkomst met de ICoaches van Fortior. Op individuele afroep vindt er overleg plaats tussen stafmedewerker ICT en de I-Coach. Drie keer per schooljaar ICT Schoolbezoek (overleg stafmedewerker ICT, I-Coach en MT i.v.m. ICT implementatie in de dagelijkse onderwijspraktijk). Besluitvormingsstructuur Items worden vanuit de werkgroepen uit Directieoverleg en / of rechtstreeks door stafmedewerker ICT ingebracht in het Directieoverleg. Het Directieoverleg besluit en legt dit voor aan CvB. CvB accordeert het besluit. Andere belangrijke aspecten voor de realisatie van dit beleidsplan zijn: Scholing De scholing van het personeel van Fortior (Directies, leerkrachten, I-Coaches en onderwijsondersteunend personeel) wordt centraal gecoördineerd. Het teach the teacher principe wordt hierbij zoveel als mogelijk gehanteerd. In de nabije toekomst zal scholing steeds meer plaats vinden door gecertificeerde instanties (wet BIO). Het is aan de directies om tijdens functioneringsgesprekken, POP gesprekken etc. scholing op gebied van ICT te behandelen en daarover afspraken te maken. De scholing van de stafmedewerker ICT zal afgestemd worden op de steeds belangrijker wordende rol van het geïntegreerde applicatielandschap. Marktontwikkelingen Fortior wil ook op gebied van ICT gebruik blijven maken van nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan onze O 3 doelstellingen. Daarom is het zaak om actief de markt te blijven volgen op zoek naar nieuwe mogelijkheden en toepassingen. Tevens worden ook onze eigen wensen voor nieuwe mogelijkheden en verbeteringen bij de huidige leveranciers uitgezet. Het is een taak van de stafmedewerker ICT om de invulling te geven aan deze rollen. Daartoe maken wij actief gebruik van onder andere ISO/ICT, Kennisnet en BIC APS. Planning Vanuit het Fortior jaarplan en dit beleidsplan wordt het ICT jaarplan opgesteld. Hierbij worden de concrete doelen SMART gemaakt en in het kalanderjaar gepland. De voortgang ten aanzien van de realisatie wordt zo zichtbaar gemaakt. Pagina 12 van 19

13 BIJLAGE 1: KORTE TOELICHTING VIER IN BALANS PLUS Visie: de opvatting van de school over wat goed onderwijs is en hoe de school dat wil realiseren. Het is hiermee de belangrijkste van de vier randvoorwaarden. De visie omvat de doelstellingen van de school, de rol van leraren, leerlingen en management daarin, de inhoud van het onderwijs en de materialen die worden ingezet. Bij Fortior O 3 -> passend onderwijs en onderwijs op maat. Deze visie op passend onderwijs en onderwijs op maat is een uitdaging voor de grotere variabiliteit in instroom. Dit leidt tot meer individualisering in het onderwijs hetgeen hogere eisen stelt aan de kwaliteit van de ICT hulpmiddelen die hierbij ingezet worden. Het leidt tevens tot intensievere en meer specifieke / individuele communicatie naar ketenpartners en ouders. Deskundigheid: de kennis en vaardigheden van leraren om onderwijsdoelstellingen met ICT te bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om technische vaardigheden, maar ook om deze te kunnen verbinden met kennis van didactiek en inhoud. Bij Fortior terug te vinden in de doelstelling competente medewerkers. Belangrijk ander onderdeel van de deskundigheid is het meer en meer delen van opgedane kennis en ervaring en het inzetten van de opgedane kennis bij het verbeteren van werkprocessen. Digitaal leermateriaal: alle formele en informele digitale educatieve content. Formeel leermateriaal is materiaal dat speciaal voor het onderwijs gemaakt is. Ook computerprogramma s worden tot het digitale leermateriaal gerekend. ICT-infrastructuur: beschikbaarheid en kwaliteit van computers, netwerken en internetverbindingen. Ook elektronische leeromgevingen digiborden, tablets en het beheer en onderhoud van ICT-voorzieningen worden tot de ICT-infrastructuur gerekend. Samenhang tussen de 4 randvoorwaarden Deze 4 bovengenoemde randvoorwaarden staan niet op een specifieke volgorde, maar een evenwichtige verdeling van de inspanningen en investeringen op het gebied van visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ICT-infrastructuur zijn belangrijke voorwaarden voor effectieve inzet van ICT in het onderwijs. Verbindende elementen hierin zijn Leiderschap en samenwerking. Leiderschap Het arrangeren van de bouwstenen voor effectief en efficiënt gebruik van ICT in het onderwijs vereist leiderschap. In de eerste plaats is leiderschap nodig voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie. Daarmee verwijst leiderschap naar het organiseren van het proces dat resulteert in een helder beeld over hetgeen men met ICT beoogt of met ICT wenst op te lossen. Zonder dit beeld kan van geen enkele investering of inspanning worden vastgesteld of het bijdraagt aan het gewenste resultaat. Om überhaupt een eerste stap in de gewenste richting te kunnen zetten, is het noodzakelijk te weten waar men naar toe wil. Anders gezegd: een visie op het gebruik van ICT is voor een succesvolle invoering even noodzakelijk als de beschikbaarheid van computervoorzieningen. In tegenstelling tot computervoorzieningen is visie niet op een vergelijkbare wijze aan te schaffen. Visie is niet het resultaat van een financiële transactie maar de opbrengst van een proces. Goed leiderschap ondersteunt het proces dat resulteert in een door het schoolteam gedeelde en gedragen visie. Daarnaast is leiderschap ook nodig om te zorgen voor de onderlinge balans tussen de bouwstenen voor effectief gebruik van ICT: visie, hardware, software en deskundigheid. Dit betekent dat leiderschap van essentieel belang is voor zowel de totstandkoming van een gedeelde visie als de afstemming van deze visie met de overige bouwstenen. Samenwerking Pagina 13 van 19

14 Met samenwerking wordt bedoeld het delen van kennis en materialen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Samenwerking tussen leraren biedt op de meeste scholen de belangrijkste bron van informatie over het gebruik van computertoepassingen in de klas. Dit betekent dat collegiale samenwerking een betekenisvolle bijdrage levert aan de deskundigheid en professionalisering van leerkrachten. Tegelijkertijd is samenwerking binnen een schoolteam noodzakelijk om te komen tot een gedeelde visie over de inzet van ICT. Tussen scholen heeft samenwerking tot nu toe vooral geresulteerd in krachtenbundeling op het gebied van inkoop en beheer. Door samenwerking versterken scholen hun positie als marktpartij bij de aanschaf van apparatuur en programmatuur. Verder dient zich een ontwikkeling aan dat scholen in toenemende mate samenwerken met het oog op kennisontwikkeling. De opbrengst van dergelijke samenwerking is de onderlinge uitwisseling van praktijkervaringen en ideeën. Op die manier helpen scholen elkaar en hoeven ze niet telkens het wiel zelf uit te vinden. Samenwerking staat niet geheel los van leiderschap. Immers tot leiderschap behoort ook het enthousiasmeren, stimuleren en begeleiden van samenwerking. Pagina 14 van 19

15 BIJLAGE 2: DESKUNDIGHEIDSONDERDELEN VOOR ONDERWIJZEND PERSONEEL FORTIOR Pedagogisch- didactisch handelen: De leerkracht houdt rekening met de impact die de digitale wereld heeft op het opgroeiende kind. De leerkracht legt verband tussen leerdoel, werkvorm en de inzet van ICT hulpmiddelen (TPACK model). De leerkracht kan uitleggen welke meerwaarde ICT heeft in het aanbieden van onderwijs. Werken in de schoolcontext: De leerkrachten kunnen administratieve zaken digitaal vastleggen, beheren en delen. De leerkrachten kunnen de voortgang van leerlingen digitaal zichtbaar maken en volgen. De leerkrachten kunnen digitaal communiceren. Professionele ontwikkeling: De leerkracht kan relevante digitale bronnen vinden en raadplegen. De leerkracht volgt de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied en wisselt ervaring en kennis uit via digitale platforms. Mediawijsheid: De leerkracht leert de leerling om informatie doelmatig en doeltreffend op te zoeken op internet. De leerkracht wapent de leerlingen tegen de risico s van internetgebruik en social media. Digitale basisvaardigheden: De leerkracht kan apparaten, software en toepassingen gebruiken. Scholing is nauw verbonden met de uitvoering op werkvloer. Oefenen van ICT vaardigheden alleen leidt niet tot duurzame implementatie. Leerkrachten hebben vooral baat bij gerichte begeleiding bij de organisatie en evaluatie van de activiteit. De i-coach is een onmisbare hulp bij de implementatie. ICT competentie is meer dan ICT vaardigheid. De rol van de directeur is cruciaal. Hij/zij moet zich opstellen als eigenaar van het proces, en dit proces actief monitoren. Meerdere keren doorlopen van de implementatie stappen is vaak nodig voor het halen van de gewenste doelen. Het stimuleren van uitwisseling tussen leerkrachten is een belangrijke katalysator voor kwaliteitsverbetering omdat leerkrachten daarmee mede eigenaar worden van het proces. De ontwikkeling van 21th Century Skills (met ICT vaardigheid) hangt samen met de onderwijskundige visie van de school én de onderwijskundige competenties van de leerkrachten. Wil je deze activiteiten laten aansluiten in het huidige onderwijsaanbod dan moeten leerkrachten zelf de kansen zien en die kunnen benutten. Nieuwe activiteiten roepen vaak weerstand op. Via goede voorbeelden en een leidende coalitie van competente collega s kun je ontwikkelingen acceptabel maken voor de latere volgers. Leerkrachten willen graag leren naar eigen belangstelling, in de eigen stijl en tempo en op een moment dat het hen uitkomt. Wellicht dat externe initiatieven (als de Heutink academie) hier kunnen helpen. Voor een duurzame implementatie is uitwisseling met collega s en een duidelijke visie en implementatiestrategie op schoolniveau noodzakelijk. Bij de ICT Kijkwijzer hoort een vragenlijst die gebruikt wordt tijdens het pop-, functioneringsgesprek. Aan de hand van deze vragenlijst wordt (samen met leerkracht, directie en eventueel ICoach) bepaald welke ICT onderdelen verder ontwikkeld dienen te worden. Dit kan zowel individueel, als op teamniveau. Pagina 15 van 19

16 Scholing kan op diverse manieren plaatsvinden: Gekwalificeerde mensen vanuit de eigen organisatie. Gekwalificeerde externe scholingsinstanties. Maatjeswerk, lerende netwerken, peer review. Digitale online cursussen. Fortior hanteert zoveel mogelijk het principe Teach the teacher, waarbij de ICoach wordt opgeleid. De ICoach zorgt voor verspreiding van de kennis binnen zijn team(s). In samenwerking met BCO(onderwijsbegeleidingsdienst) en Kerobei zijn we bezig met het opzetten van een ICT Expertisecentrum. Dit expertisecentrum is er op gericht een bijdrage te leveren aan de benodigde ICT ontwikkeling van docenten, zowel op het gebied van ICT vaardigheden als het integreren van ICT in de dagelijkse onderwijspraktijk. Pagina 16 van 19

17 BIJLAGE 3: BESCHRIJVING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN UNILOGIC Er wordt gebruik gemaakt van A-merk werkstations die aan de huidige standaarden voldoen. Deze worden ingericht en beheerd volgens het Unilogic Edugrip (2) centraal concept. Ook het beheer van het netwerk (glasvezelverbinding ZIGGO) wordt van Unilogic afgenomen. Besturingssoftware De computers binnen Fortior zijn voorzien van Windows 7. De besturingssoftware wordt geïnstalleerd middels een package (Edugrip 2 van Unilogic). Dit package bevat naast Windows 7 ook het Microsoft Office pakket en antivirussoftware. EDUstream Integratie van televisie met interactieve mogelijkheden van het internet. Klassikaal via een digibord of individueel via pc of laptop. Deze dienst maakt een coax-aansluiting voor TV overbodig. EDUspot Voor de wifi verbindingen nemen we Eduspot af van Unilogic. EDUphone De Fortior-scholen maken gebruik van VOIP telefonie. Hierdoor worden KPN-abonnementen nagenoeg overbodig. Schoolbeheer (Unilogic). Schoolbeheer is afhankelijk van de administratieve module van Eduscope. Dit programma automatiseert de inloggegevens van de leerlingen en zorgt voor de koppeling met de Plaza. Pagina 17 van 19

18 BIJLAGE 4: GEGEVENS BEVOEGD GEZAG FORTIOR Naam bevoegd gezag :Stichting Fortior Adres :Wylrehofweg 11 Postcode en plaats Naam voorzitter CvB :5912 PM VENLO :Dhr. Peter van Eijk Telefoon : Website :www.fortior.nl Bovenschools ICT :Dhr. Ton Offergelt ( ) Aantal Scholen :13 De Startbaan Schandeloseweg 1C Velden Wijdtveld Boerenweg 22 Arcen Kapelke Kampstraat 21 Lomm Gemmaschool Noordervaartlaan 45 Venlo Kleurrijk Wolweverstraat 1 Venlo De Meule Molenstraat 21 Venlo Talentencampus Venlo SBO Rijbeekstraat 8 Venlo Talentencampus Venlo Bao Rijbeekstraat 8 Venlo Willibrordusschool Gulikstraat 196 Venlo Groeneveldschool Weth. Receveurlaan 5 Venlo Taal&lent Leutherweg 197 Venlo School met bijbel Vijverhofstraat 2 Venlo Zuidstroom IJsvogelstraat 13 Venlo Pagina 18 van 19

19 BIJLAGE 5: GERELATEERDE DOCUMENTEN Bij de opstelling van dit document is gebruik gemaakt van een groot aantal andere documenten, en tevens is bovenstaand beleid in een aantal gevallen reeds verder uitgewerkt in concrete producten. Onderstaand volgt een opsomming van beide typen documenten. Meerjaren beleidsplan Fortior Jaarplan Fortior ICT Jaarplan Fortior inclusief de SMART doelen Functieomschrijving Stafmedewerker ICT Functieomschrijving I-Coach ICT Kijkwijzer Gedragscode gebruik elektronische communicatiemiddelen Unilogic overeenkomst Edugrip 2 Unilogic Algemene bepalingen Unilogic Dienstencatalogus Unilogic SLA Ziggo individuele overeenkomst Fortior SSOG2 (deel 1) ZIGGO individuele overeenkomst Fortior SSOG2 (deel 2) Samenwerkingsovereenkomst Fortior - Prowise Samenwerkingsovereenkomst Fortior Solid Circle. Pagina 19 van 19

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV 26 maart 2014 Inleiding De wereld en onze samenleving veranderen door het gebruik van ICT, sociale media en de vloedgolf van gemakkelijk te verkrijgen informatie. Kinderen

Nadere informatie

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 - 1 - 1. Voorwoord Waarom een ICT- beleidsplan voor de Veenplas? 1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan Het vorige ICT- beleidsplan 2002 2006 is al enkele jaren verlopen.

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2012 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Onderwijs 1.2 Ict 2 Rendement en balans 2.1 Onderwijs: leren, organiseren,

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

Leren vernieuwen met ict Meerjarenplan 2006-2008 Jaarplan 2006

Leren vernieuwen met ict Meerjarenplan 2006-2008 Jaarplan 2006 Leren vernieuwen met ict versie 1.0 30 november 2005 1 / 72 Leren vernieuwen met ict Meerjarenplan 2006-2008 Jaarplan 2006 Versienummer : 1.00 (30 november 2005) Leren vernieuwen met ict versie 1.0 30

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO Programma van Eisen 26 april 2014, versie 0.98 20140426.PvE PO-VO.v098d - besturen 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 bij het Pakket van Eisen... 4 1 Inleiding...

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen Sectorale Vraagsturing Leermiddelen Programma van Eisen PO/VO 5 juni 2014, versie 1.0 20140605.PvE PO-VO.v10 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Waarom is dit document voor u van belang?... 4 1 Inleiding...

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie