Dienstenboek Gemeente Druten 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenboek Gemeente Druten 2014"

Transcriptie

1 Dienstenboek Gemeente Druten 2014

2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Cliëntondersteuning Info- en Coördinatiepunt Mantelzorg en vrijwilligers Vrijwilligersdiensten Samenlevingsopbouw dicht bij huis Sociaal culturele activiteiten voor kwetsbare burgers Jongerenwerk Vluchtelingenwerk... 43

3 Het dienstenboek Stichting Voormekaar heeft in nauw overleg met de gemeente Druten het dienstenboek 2014 ontwikkeld. In het dienstenboek zijn onze aanbiedingen via een vast format omschreven. Aan de orde komen o.a. de beleidsdoelen van de gemeente met de beoogde resultaten, aanbod en werkwijze, samenwerkingspartners, doelgroep, kostprijsberekening, rapportage en trends en ontwikkelingen. In dit dienstenboek wordt uitgegaan van integraal welzijnswerk. Kwaliteit In het kader van de kwaliteitszorg wordt er om de 3 jaar een klanttevredenheid onderzoek gehouden en in het najaar 2014 vindt de eerstvolgende meting plaats. Rapportage We leveren de gemeente Druten 2 keer per jaar een overzicht aan van de behaalde resultaten en de daarbij behorende geleverde inzet aan uren. Afwijkingen van de begrote cijfers worden toegelicht, evenals trends en ontwikkelingen. Vóór 1 april 2014 volgt een inhoudelijk en financieel jaarverslag met een goedkeurende accountantsverklaring. Missie van Voormekaar Stichting Voormekaar wil de smeerolie zijn in de gemeenschap van Druten op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg. Visie integraal welzijnswerk Voormekaar gaat er al sinds jaar en dag vanuit dat samenlevingsopbouw noodzakelijk is voor participatie en dat dit alleen kan plaatsvinden door kwetsbaren en niet- kwetsbaren met elkaar te verbinden evenals actieve bewoners en niet-actieve bewoners. Welzijnswerk is opbouwwerk: activering van zoveel mogelijk burgers, jong en oud en verbinding van hen met elkaar. Daarmee creëren we een veilige lokale sociale infrastructuur waarbinnen mensen beter in staat worden gesteld hun eigen leven richting te geven en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. We gaan hierbij uit van het instrument Participatiewiel ontwikkeld door Movisie, omdat daarin minder hiërarchisch wordt toegewerkt naar arbeidsmarktparticipatie en bovendien de samenhang tussen verschillende vormen van participatiebevordering goed in beeld brengt. We vinden arbeidsmarktparticipatie uiteraard van belang en Voormekaar ziet het wel degelijk als haar taak burgers daartoe te bewegen. We vinden het echter ook belangrijk dat mensen die actief zijn op de arbeidsmarkt zich voor anderen inzetten en daarom focussen we niet alleen op arbeidsmarktparticipatie als hoogste doel. 1

4 Samenlevingsopbouw Gezien het veranderende karakter van het welzijnswerk waarin vooral outreachend wordt gewerkt, wordt ingezet op de meest kwetsbare mens en het activeren van de daarbij behorende sociale omgeving. De omslag die in de samenleving gemaakt moet worden richting meer vrijwillige inzet, meer zorg en aandacht voor elkaar, is niet (meer) vanzelfsprekend en ontstaat ook vaak niet vanzelf. Voormekaar versterkt daarom de positie van vrijwilligers in de keten-, hulp- en dienstverlening in de dorpen. Hierdoor halen we efficiency winst door beter ketens te benutten en op de kanteling naar meer verantwoordelijkheid voor de civil society in te zetten. Onze professionals (en vrijwilligers) verrichten samenlevingsopbouw. Ze leggen verbindingen in de wijk/het dorp en het sociale netwerk, mobiliseren anonieme burgers en verleiden burgers tot informele zorg en gastvrijheid. Naast het erop af gaan zijn zij de verbindende factor tussen diensten en ontwikkelaar als het om een passende aanpak gaat. Samenlevingsopbouw is wat ons betreft al met al het toverwoord en collectieve voorzieningen vormen een middel om dat te bereiken. De dorpen zullen meer en meer op zichzelf aangewezen zijn voor de aanpak van collectieve vraagstukken. Zelfsturing is daarbij een vereiste evenals het versterken en verankeren van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Daarbij uitgaande van de behoefte van de burgers, daar waar kan aansluiten bij bestaande initiatieven en waar nodig zoeken naar nieuwe verbindingen en creatieve oplossingen. Dat betekent dat Voormekaar geen aanbodgerichte dienstverlening of producten aanbiedt. We bieden wel onze expertise aan m.b.t. de activiteiten en interventies die we kunnen inzetten om te binden en verbinden, daar waar vraag is. Erop af gaan betekent voor ons ook dat we niet alleen op de burgers afstappen, maar ook dat we actief afstappen op onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Werkwijze Welzijn nieuwe stijl is de wijze waarop Voormekaar haar individuele en collectieve aanbod voor jong en oud uitvoert. Door erop af te gaan, de vraag achter de vraag te verhelderen, uit te gaan van eigen kracht en sociaal netwerk en zich te richten op meer collectief dan individueel. Uitgaan van eigen kracht, talent en verantwoordelijkheid Om mensen zoveel en zo lang mogelijk zelf actief te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven met inzet van zo min mogelijk professionele hulp worden zij aangesproken op hun eigen krachten en die van hun omgeving en investeert de professional hoe beide zoveel mogelijk versterkt kunnen worden. Voormekaar wil hierbij de methode: Eigen Kracht conferenties toepassen. Ons uitgangspunt daarbij is dat overigens het idealiter niet de professional moet zijn die een Eigen Kracht Conferentie organiseert, maar de burger zelf. De professional van Voormekaar zal burgers stimuleren en faciliteren om personen uit hun sociale netwerk hiervoor te benaderen. Voormekaar heeft een visie op het werken met en voor burgers die verder gaat dan u vraagt, wij draaien. Immers als we alleen nog reageren op dat wat burgers vragen, bereiken we niet de burgers die niet durven te vragen of niet weten wat te vragen of niet kunnen vragen. Vraagverlegenheid heeft verschillende uitingsvormen en oorzaken en daar hebben wij oog voor in onze contacten met burgers. Bovendien is het maar de vraag of dat wat de burger vraagt altijd gehonoreerd moet worden. 2

5 Preventie: Welzijn op recept Met het opsporen van de vraag achter de vraag willen we in het kader van preventie weten wat de oorzaak van iemands vraag is om symptoombestrijding te voorkomen. Het bekende voorbeeld is, het verzoek om een scootermobiel. Het komt regelmatig voor dat dit vervoermiddel aangevraagd wordt om sociale contacten beter te kunnen onderhouden en dat in feite eenzaamheid de vraag achter de vraag is. Dat wil niet zeggen dat het verstrekken van een scootermobiel niet kan helpen om sociale contacten te onderhouden, maar aandacht voor de oorzaak van de eenzaamheid en het activeren van de sociale omgeving van de desbetreffende persoon kan minstens zo belangrijke bijdrage aan bestrijding van eenzaamheid leveren. Juist vanuit het vraag achter de vraag principe is preventie van grotere problemen en beperkingen immers een voor de hand liggende insteek. Voormekaar gaat ervan uit dat voor veel van de psychosociale klachten van burgers die bij de huisarts komen, sociale oplossingen, zoals activiteiten bieden of ondersteuning van de eigen kracht, op de lange termijn meer oplevert dan een medische aanpak. Ook voor klachten die voortkomen uit overgewicht kunnen welzijnsactiviteiten uitkomst bieden. Welzijn op recept. Voormekaar zal zich er sterk voor maken de samenwerking met de eerstelijnszorg op te blijven zoeken en te intensiveren. Wat ons betreft worden er vaker welzijnsrecepten uitgeschreven. Onze opdrachtgevers en de politiek vragen we ons te ondersteunen bij dit pleidooi richting de eerstelijnszorg, al is het alleen maar in verband met de bezuinigingen. Ons primair werkproces bestaat uit de volgende fasen: 1. Vroegtijdige onderkenning van vragen en vraagstukken (preventief werken, outreachend werken, buurtonderzoek, contacten met sleutelfiguren, de EROP af aanpak) 2. De professional aan zet (doorverwijzen ondersteunen intern/extern, afbouw van de aandacht) 3. Inbedding (overdracht intern/extern, terugtrekken). Deze driedeling staat voor effectiviteit van ons primair proces, maar ook voor de infrastructuur van de samenleving. Als mensen hulp of zorg nodig hebben, kan dat professionele hulp of zorg zijn, maar in veel gevallen volstaat een verbeterde of vernieuwde verbinding met de eigen omgeving. Investeren in samenlevingsopbouw heeft een lange duur en is een proces, dat met meerdere organisaties, burgers en groepen van burgers op gang gebracht en gehouden wordt. De offerte is gebaseerd op een meerjarenplan waarmee onze inzien een goede basis voor de civil society en de infrastructuur voor vrijwillige zorg wordt gelegd. Voormekaar is er van oudsher op gericht de vraag achter de vraag te exploreren door mensen op te zoeken in de eigen leefomgeving en daar waar nodig als smeerolie te fungeren. 3

6 Vroege signalering van eenzame burgers en overbelaste mantelzorgers (Matrix Movisie: signalenkaart) en inschatting van zelfredzaamheid (Matrix Movisie) zijn de methodieken die hierbij gehanteerd worden. Hierdoor zijn we in staat geweest belangrijke behoeften expliciet te maken en een duidelijk aanbod te formuleren binnen de domeinen preventie en individuele hulpverlening. We blijven dit omschreven aanbod op individueel niveau aanbieden. Op het niveau van de gemeenschap gaan we groepen van vrijwilligers trainen in het gebruik van genoemde methodieken en gaan we speciale scholing bieden bij het onderkennen van vraagverlegenheid. Daarnaast gaan we de groep van mantelzorgers groeperen en faciliteren bij het elkaar ondersteunen. De ingezette beweging richting zelfsturing en eigen regievorming van de burgers willen we getrapt ondersteunen. We zijn de mening toegedaan dat we met dit aanbod een proces op gang zullen brengen waardoor individuele ondersteuning van kwetsbare groepen geleidelijk zal worden vervangen of aangevuld door integratie binnen en ondersteuning vanuit de leefgemeenschap. Wel moeten we ons realiseren dat het hier slechts voor een deel gaat om een zakelijk proces van verandering. Voormekaar is verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van dit proces. Het betreft echter vooral ook een sociaal psychologische verandering en daarbinnen is Voormekaar één van de verschillende spelers binnen het maatschappelijke veld. 10 november 2013 Trudy Nouws, Directeur Stichting Voormekaar 4

7 1. Cliëntondersteuning Dienstverlening Wat wil de gemeente bereiken? Welk product of activiteit krijgt de gemeente? Preventie en ondersteuning van kwetsbare burgers Dat de vraag achter de vraag tijdig wordt opgespoord, zodat symptoombestrijding kan worden voorkomen. Dat psychosociale klachten zoveel mogelijk worden opgelost met welzijn op recept. Dat de kwetsbare burger een beroep kan doen op de onafhankelijke cliëntondersteuning van de consulent welzijn. Dat de kwetsbare burger ondersteund wordt met het in kaart brengen van problemen, die de zelfredzaamheid stagneren. Dat de kwetsbare burger ondersteund wordt met het in kaart brengen van de gevolgen van vraagverlegenheid. Dat de kwetsbare burger gefaciliteerd wordt in het (zelf) oplossen van de problemen op het gebied van beperkte zelfredzaamheid en vraagverlegenheid. Dat de kwetsbare burger een sociaal netwerk opzet, of versterkt en gebruik maakt van vrijwillige inzet en beschikbare vrijwilligersdiensten. Dat de kwetsbare burger kortdurend wordt ondersteund (zowel door professional als vrijwilliger). Persoonlijke ondersteuning en advisering van kwetsbare burgers, om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in hun eigen huis. Vroegtijdig signaleren van problemen die participatie onnodig belemmeren, zoals eenzaamheid, redzaamheid, slechte gezondheid en beginnende dementie. Luisterend oor, laagdrempelig, geen hulpverlening. Ondersteuning bij de toeleiding naar vrijwilligers en vrijwilligersdiensten, projecten dagbesteding, Alzheimer Café, mantelzorgondersteuning of andere burgerinitiatieven in de eigen woonomgeving. Een integraal diensten- en zorgpakket voor kwetsbare burgers in de eigen woonomgeving. Goede ketensamenwerking. 5

8 Wanneer is de gemeente tevreden? Als kwetsbare burgers met vragen over wonen, welzijn en zorg goed geïnformeerd worden en/of worden doorverwezen naar het Zorgloket of desbetreffende organisatie. Als kwetsbare burgers door de persoonlijke ondersteuning en inzet van het sociale netwerk weer in staat zijn het eigen leven op te pakken en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Als kwetsbare burgers gebruik maken van collectieve en laagdrempelige voorzieningen in de eigen woonomgeving. Als kwetsbare burgers gebruik maken van recepten welzijn en zo een beroep op dure zorg voorkomen. Als de consulent welzijn knelpunten signaleert in het huidige aanbod en dit bespreekt/oppakt met de ketenpartners. Als de consulent welzijn, het Zorgloket en de ketenpartners de vraag of het probleem van de burger integraal aanpakken. Als er een goede samenwerking is met de eerstelijns zorg. Aanpak/proces Werkwijze De ondersteuning vindt plaats op eigen verzoek, huisartsen, Zorgloket, verwijzer of familieleden. Er vinden keukentafelgesprekken plaats. Soms is een luisterend oor en persoonlijke aandacht voldoende. Indien er meer aan de hand is (vraag achter de vraag) wordt de mate van de zelfredzaamheid, vraagverlegenheid en eenzaamheid middels bestaande matrixen in kaart gebracht. De mogelijkheden van de kwetsbare burger (de eigen kracht) en de kracht van de omgeving (vrijwilligers, de mantelzorg en het sociale netwerk) worden onderzocht en waar nodig versterkt. Er zijn gemiddeld drie gesprekken nodig om tot een analyse van problemen en plan van aanpak te komen. Vooral in de beginfase heeft de consulent welzijn een belangrijke en vaak tijdsintensieve taak. De individuele begeleiding is tijdelijk van aard en de regie blijft in handen van de burger. Indien wenselijk kan er verwezen worden naar vrijwilligers, vrijwilligersdiensten, zorgbrigade, mantelzorgondersteuning, activiteiten in de eigen buurt, Zorgloket en andere zorgaanbieders. Binnen één week (na bespreking) wordt een bemiddeling, doorverwijzing, dienst- of hulpverlening op gang gebracht. De consulent welzijn heeft 1 keer per 6 weken overleg met de consulenten van het Zorgloket en ketenpartners (die relevant zijn voor de casussen) voor afstemming tot een integrale dienstverlening. De consulent welzijn houdt wekelijks een spreekuur van 1 uur in de sociale ontmoeting in de Doorkijk en de Hof voor kwetsbare burgers en mantelzorgers. De consulent welzijn indiceert cliënten voor de sociale dagopvang WMO criteria. De consulent welzijn participeert in: De ketenzorg dementie (RDDN) en ondersteunt de werkgroep Alzheimer Café Klankbordgroep toegang transitie AWBZ Zorg Projectgroep Langer zelfstandig wonen in Druten Het Kringberaad Lokaal Mantelzorgnetwerk 6

9 Samenwerkingspartners Zorggroep Maas en Waal s Heeren Loo MEE ZZG/trajectbegeleiding dementie Het netwerk 100 en huisartsen Seniorenverenigingen Zorgloket ZZG Zonnebloemen andere non-profit vrijwilligersorganisaties, etc. Alzheimer Café Zorgbrigade Gebied en/of doelgroep Kwetsbare burgers met een indicatie ZZP Kwetsbare burgers vergelijkbaar met burgers die een indicatie ZZP hebben. Kwetsbare burgers die uitbehandeld of begeleid zijn en geen vertrouwenspersoon in de nabijheid hebben en soms een gesprek of aandacht nodig hebben om weer de dagelijkse gang van zaken te kunnen oppakken. Rapportage Effect van preventie op het voorkomen dat burgers een beroep doen op dure zorg. Effect op het verminderen van vraagverlegenheid, eenzaamheid en dreigend isolement. Tevredenheid van de burger over de geleverde ondersteuning door de consulent welzijn. Bijdrage van de cliëntondersteuning in de zelfredzaamheid. Trends.. Opmerkingen en ontwikkelingen Voormekaar investeert vooral aan de voorkant (nulde lijn)en is gericht op preventie. Praktijk laat echter ook zien, dat veel kwetsbare burgers (die geen professionele hulpverlening willen en eigenlijk ook niet nodig hebben) een beroep doen op de laagdrempelige hulpverlening van de consulent welzijn. Zij hebben op een bepaald moment van hun leven, even aandacht en een luisterend oor nodig om de draad van hun leven weer op te kunnen pakken. De consulent welzijn is laagdrempelig, geen opbouw dossier en in verhouding tot de hulpverlening goedkoop. Door te investeren in deze laagdrempelige contacten voorkomen we een gang naar de hulpverlening en dure zorg. Daarnaast melden zich steeds meer kwetsbare burgers bij de consulent welzijn die een hulpverleningstraject achter de rug hebben en geen nazorg meer hebben, toch soms vastlopen en even gecoacht moeten worden. Vaak hebben zij geen contact of vertrouwd persoon in hun omgeving. Een luisterend oor en aandacht is hier vaak ook voldoende (coachen van burgers). De toename van vragen zal in 2014 goed gemonitord worden. 7

10 2. Info- en Coördinatiepunt Mantelzorg en vrijwilligers Dienstenboek Druten 2014 Dienstverlening Wat wil de gemeente bereiken? Welk product of activiteit krijgt de gemeente? Vrijwilligersondersteuning in de domeinen zorg en welzijn Dat vrijwilligers en mantelzorgers met hun vragen terecht kunnen bij één centraal informatiepunt. Dat het informatiepunt beschikt over deskundig personeel en goede en diverse informatievoorzieningen. Dat vrijwilligers en mantelzorgers die individuele ondersteuning nodig hebben, worden doorverwezen naar de mantelzorg- en/of vrijwilligersmakelaar. Ondersteuning door vrijwilligers, bijdraagt aan het versterken van de eigen kracht van mantelzorgers, zodat zij meer grip krijgen/houden op hun eigen leven. Dat het info- en coördinatiepunt beschikt over een groot aantal poules vrijwilligers die snel en effectief ingezet kunnen worden op allerlei ondersteuningsvragen. Dat er verschillende deskundige vrijwilligers met verschillende achtergronden en talenten beschikbaar zijn. Dat vraag en aanbod gematcht worden. Dat er een toegankelijke en actuele vacaturebank is. Dat de vraag- en handelingsverlegenheid van mantelzorgers en vrijwilligers wordt doorbroken. Dat er verschillende deskundige vrijwilligers met verschillende achtergronden en talenten beschikbaar zijn. Het Info- en coördinatiepunt Verstrekt Informatie en kennis over vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid. Adviseert. Wijst door naar het Zorgloket of vrijwilligersmakelaar. Beheert een fysiek en digitaal vrijwilligers vacaturebank (selfsupporting). Ondersteunt vrijwilligers in het zoeken naar geschikt vrijwilligerswerk in de domeinen zorg en welzijn. Een informatiepunt waar kennis over vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid te vinden is. Biedt een goede WA-verzekering voor alle vrijwilligers. 8

11 Vrijwilligers Makelaar Matcht tussen vraag en aanbod. Werft vrijwilligers met verschillende achtergronden en talenten. Schoolt vrijwilligers basistraining en/of specifieke training (vraaggericht). Signaleert vroegtijdig knelpunten bij de vrijwilligers Organiseert activiteiten (in samenwerking met andere zorgaanbieders) die de empowerment van vrijwilligers vergroot. Organiseert een vrijwilligerscompliment (in samenwerking met andere zorgaanbieders). Organiseert activiteiten in het kader van NLdoet. Voert het project MAS uit, zorgt voor voldoende stageplaatsen en bemiddelt stagiaires naar stageplaatsen. Zorgt voor een digitale nieuwsbrief in samenwerking met mantelzorgmakelaar en andere zorgaanbieders (minimaal één keer per jaar). Zorgt maandelijks voor het promoten van vrijwilligerswerk. De Vrijwilliger in beeld. Mantelzorg makelaar Zorgt voor bekendheid van het info- en coördinatiepunt voor mantelzorgers. Biedt emotionele ondersteuning één op één, of middels lotgenotencontact. Regelt respijtzorg. Signaleert vroegtijdige knelpunten bij de mantelzorger. Pakt ondersteuningsvragen integraal aan, door de omgeving van de zorgvrager (inclusief vrijwilliger) en mantelzorger te betrekken bij het oplossen van hun ondersteuningsvragen. Legt contact tussen zorgvrager/mantelzorger en vrijwilliger. Versterkt en activeert het sociaal netwerk (familie, gezin, vrienden en kennissen, als deelnemer aan clubs, verenigingen en of kerk) van de zorgvrager /mantelzorger. Organiseert een dag voor de mantelzorger (in samenwerking met andere zorgaanbieders) ter waardering en ondersteuning van de mantelzorgers. Zorgt voor een digitale nieuwsbrief in samenwerking met vrijwilligersmakelaar en andere zorgaanbieders (minimaal één keer per jaar). Wanneer is de gemeente tevreden? Als er een fysiek en digitaal loket is in de gemeente waar alle mantelzorgers en vrijwilligers terecht kunnen met hun vragen. Als er een goede sociale kaart en informatiemateriaal aanwezig is. Als de ondersteuning genereert wordt vanuit de directe leef- en woonomgeving. Als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om alle vragen af te kunnen handelen of ondersteuningen te kunnen realiseren. Als de mantelzorgers de weg naar Voormekaar kunnen vinden. 9

12 Als de vrijwilligers of de mantelzorgers goede ondersteuning of verwijzing krijgen naar relevante organisaties. Als vrijwilligers en mantelzorgers vraaggericht ondersteuning krijgen, individueel of groepsgericht. Als het sociaal netwerk rondom de zorgvrager en mantelzorger is geactiveerd. Als de vrijwilligers betrokken worden bij het netwerk. Als de belemmeringen zoals vraagverlegenheid bij mantelzorgers om informele zorg te vragen wordt doorbroken. Als de handelingsverlegenheid van mantelzorgers en vrijwilligers wordt doorbreken (niet schromen om hulp aan te bieden). Als de beperkingen in de zelfredzaamheid worden gesignaleerd en aangepakt. Als het bestaande netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers wordt uitgebreid door samenwerking met andere zorgaanbieders. Als er verbindingen worden gelegd tussen informele zorg en formele zorg. Als er aandacht is voor verschillende typen mantelzorgers, vrijwilligers en specifieke groepen zorgvragers. Als er vraaggericht activiteiten of cursussen worden opgezet (niet uitgevoerd). Als er sociale verbanden in de wijk of dorpen worden gelegd. Als er een gemeentelijk expertisecentrum is voor alle mantelzorgers, vrijwilligers en zorgvragers. Als er één mantelzorg dag ( gemeentebreed) wordt georganiseerd, waarin mantelzorgers worden erkend en gewaardeerd. Als er één gebaar van waardering/compliment voor vrijwilligers is georganiseerd. Als er één NLdoet dag wordt georganiseerd. Als vrijwilligers die staan ingeschreven bij Voormekaar jaarlijks een compliment ontvangen ( Erkennen en waarderen). Als de maatschappelijke stagiaires een positieve ervaring hebben opgedaan over het vrijwilligerswerk en nu en in de toekomst zich willen inzetten voor vrijwilligerswerk. Als het vrijwilligerswerk wordt gepromoot. Als er jaarlijks minimaal een nieuwsbrief verschijnt. Aanpak/proces Werkwijze De medewerker van het info- en coördinatiepunt is via mail en telefonisch bereikbaar voor vragen van mantelzorgers en vrijwilligers. De medewerker handelt alle info vragen af en verwijst indien nodig naar de desbetreffende professional. 10

13 Samenwerkingspartners Het Zorgloket Het regionaal Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk s Heeren Loo Zorggroep Maas en Waal RIBW Huisartsen ZZG/Zorgbrigade RIBW/Pluryn GGZ Seniorenverenigingen Patiëntenverenigingen Kerk Onderwijs Dagverzorging, Dagbehandeling Dagverpleging en sociale dagopvang Vrijwilligerswerk/non-profit organisaties Gebied en/of doelgroep Mantelzorgers die voor kwetsbare burgers met somatisch, zintuiglijke aandoeningen, psychogeriatrische- en psychische problemen en/of verstandelijke Beperkingen (bijzondere mantelzorg) zorgen. Burgers (oud en jong) die zich inzetten voor vrijwilligerswerk op het gebied van welzijn en zorg (non-profit sector). Rapportage Effect van vrijwillige inzet op het voorkomen van dure zorg. Effect van de begeleiding op evenwicht draagkracht en draaglast van de mantelzorger. Effect van vrijwillige inzet op participatie in de samenleving. Effect van MAS op voortzetting huidig en/of toekomstig vrijwilligerswerk. Klanttevredenheid van de mantelzorger. Trends.. 11

14 Opmerkingen en ontwikkelingen Waar willen we naar toe? Infopunt MAS TA MZ PA KLN VW CWM JW OPW VW Burger / leefbaarheid Afkortingen: MAS : Maatschappelijke Stage TA : Thuisadministratie MZ : Mantelzorg PA : Personenalarmering KLN : Klussendienst VW : Vrijwilligers CWM : Consulent Welzijn Mantelzorg JW : Jeugdwerk OPW : Opbouwwerk VW : Vluchtelingenwerk 12

15 We streven naar een integrale dienstverlening van vrijwilligers en mantelzorgondersteuning. Onze visie gaat uit van een betrokken samenleving waarin we koersen op samenzelfredzaamheid. We verwachten dat mensen zich voor elkaar inzetten en hulpbereidheid in de dorpen. We gaan er vanuit dat de mensen -binnen hun vermogens- zoveel mogelijk de regie over het eigen leven kunnen voeren. De meest kwetsbare mensen moeten ontzien en ondersteund worden. En waar het gaat om ondersteuning willen we maatwerk leveren. Het grote knelpunt van deze tijd is dat iedereen autonoom, zelfredzaam en zelfstandig moet zijn en het een taboe is om zwak en afhankelijk te zijn. Mensen schromen om hulp te vragen: vraagverlegenheid. Daarnaast bestaat het fenomeen handelingsverlegenheid ; mensen schromen om diensten aan te bieden. De professional kan belemmeringen om informele zorg te aan te vragen wegnemen. Vrijwillige inzet Vrijwillige inzet speelt zich af in een sterk veranderende samenleving en op zijn beurt past het vrijwilligerswerk zich aan deze veranderingen aan. Het vrijwilligerswerk is een uitstekende manier om deel te nemen aan de samenleving en sociale verbanden te verstevigen. Vrijwillige inzet willen we onderdeel uit laten maken van nieuwe beleidsmaatregelen, zoals de aanpak in een wijk of kernteam, het sociaal netwerk en de lokale inbedding (leefbaarheid). Trends geven aan dat het aantal vrijwilligers in de toekomst mogelijk zal teruglopen. Vrijwilligerswerk moet concurreren met arbeid en mantelzorg. Daar willen we onze interventies inzetten op het vasthouden, bevorderen en versterken van het vrijwilligerswerk. In onze visie heeft Voormekaar hoofdzakelijk een faciliterende en stimulerende rol m.b.t. het vrijwilligerswerk. Voorts laten we het wijk/kernteam en andere platforms in de dorpen een wezenlijke rol spelen waar het gaat om het activeren van vrijwilligersinitiatieven ten behoeve van bewoners met een zorg- en welzijnsvraag en op versterking van vrijwilligers in de wijk of het dorp. Door de transities in de AWBZ en jeugdzorg en de vermaatschappelijking van de zorg blijven mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en vervalt de AWBZ-functie begeleiding voor veel mensen. Zij zullen moeten terugvallen op hun eigen lokale steunstructuren of sociaal netwerk en zullen gedeeltelijk van begeleiding en dagbesteding overgaan naar vrijwilligerswerk. We zien de volgende trends: 1. vrijwillige inzet wordt steeds vaker gezien als dagbesteding voor mensen met een beperking; 2. diversiteit en veelzijdigheid: nieuwe vormen van vrijwillige inzet, nieuwe manieren van communiceren, grote verscheidenheid in vrijwilligers qua cultuur en etniciteit, met en zonder beperking, levensfasen en levensstijlen; 3. nieuwe groepen, vroeg gepensioneerden, bijstandsgerechtigden, jongeren (MAS), allochtonen. Ook zien we dat het begrip vrijwillige inzet wordt opgerekt: burgerinitiatief ->actief burgerschap. De maatschappelijke druk op burgerparticipatie neemt toe. Vrijwillige inzet ontwikkelt zich steeds meer in de richting van een noodzakelijke aanvulling op professionele dienstverlening en als alternatief voor vormen van begeleiding en dagbesteding. Vrijwillige inzet wordt steeds meer integraal onderdeel van professionele organisaties. Hiermee komt het vrijwilligerswerk steeds meer in het teken te staan van sociale activering en re- integratie en leefbaarheid. Vrijwilligerswerk wordt ook vaak gedaan om de eigen competenties te ontwikkelen om zich beter te kunnen kwalificeren voor betaald werk. Ook schatten we in dat de komende jaren de ondersteuning die vrijwilligers bieden aan mensen met een beperking, de zogenaamde zorgvrijwilligers, steeds belangrijker zal worden. Voormekaar zal daarom steeds meer allianties aangaan met andere organisaties. Door het toenemend gebruik van Social media kan er digitaal gematcht en uitgewisseld worden (online maatjes), waardoor het in veel gevallen niet nodig is dat een vrijwilliger in de directe omgeving van de organisaties woont. 13

16 Deskundigheid Alle vrijwilligers krijgen een basistraining, met kennis over de volgende onderdelen: toepassen Sociale Netwerk Strategieën, vroegsignalering, herkennen van vraagverlegenheid /handelingsverlegenheid, kennis van specifieke groep zorgvragers en typen mantelzorgers en bejegening en privacy. We gaan minder aanbodgericht werken en richten ons daarom in eerste instantie niet op alle functies van het vrijwilligerswerk. Begrenzing opdracht Voormekaar richt zich alleen op vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn en zorg (dus niet op verenigingen). Mantelzorgondersteuning Aandachtspunt: Voormekaar zal alert zijn op een mogelijke bewuste keuze van de cliënt om geen beroep te doen op het eigen netwerk vanuit oogmerk onafhankelijkheid of gelijkwaardigheid. De professional benadert de zorgvrager en mantelzorger vanuit een integrale visie en de mantelzorger wordt vanaf het begin betrokken bij het zoeken naar antwoorden op de ondersteuningsvragen die de zorgvrager en mantelzorger hebben. Bijzondere mantelzorg We willen extra aandacht besteden aan de mantelzorgers van mensen met psychische- en psychiatrische aandoeningen en verstandelijke beperkingen. Zij worden gemiddeld zwaarder belast dan bijvoorbeeld mantelzorgers van kwetsbare burgers met fysieke beperkingen. De sociale netwerken van deze mantelzorgers zijn vaak klein en door langdurige mantelzorgsituatie brokkelen de sociale netwerken vaak af. Decentralisatie AWBZ/ versterken netwerk. De functie begeleiding van extramuraal wonende AWBZ cliënten wordt overgedragen aan de gemeente. Het doel van de begeleiding is het bevorderen van zelfredzaamheid, ten einde opname of beroep op duurdere zorg te voorkomen. Voormekaar wil met het info-/coördinatiepunt mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning het netwerk van de cliënten versterken en de mantelzorger de gelegenheid bieden om ook een eigen leven te kunnen blijven leiden. Cursussen mantelzorgers De praktijk leert dat de mantelzorgers niet zoveel behoefte hebben aan groepsgerichte cursussen en/of lotgenotencontact. De opkomst voor cursussen en andere bijeenkomsten is laag. We hebben tot nu toe teveel aanbodgericht gewerkt (vanuit de 8 basisfuncties mantelzorgwerk). Er is meer behoefte aan praktische en individuele steun en hier zullen we ons dan ook hoofdzakelijk op gaan richten. Als er vragen komen voor groepsgerichte ondersteuning zal dit georganiseerd worden en vraaggericht werken. Aandacht voor werkende en jonge mantelzorgers. Het informatiepunt zal de werkgevers en het onderwijs (Pax Christi) aandacht vragen voor de risico s van overbelasting van werkende en studerende mantelzorgers en hoe zij dit kunnen opsporen. 14

17 3. Vrijwilligersdiensten Dienstverlening Wat wil de gemeente bereiken? Welk product of activiteit krijgt de gemeente? Klussendienst Dat kwetsbare burgers met een beperking ondersteund worden in de uitvoering van kleine klussen die zij zelf niet uit kunnen voeren. Dat kwetsbare burgers met een beperking met deze service beter en langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat door de klussendienst onnodige problemen in het zelfstandig wonen voorkomen kunnen worden. Het verrichten van kleine en betaalbare onderhoudswerkzaamheden thuis of in de tuin. Wanneer is de gemeente tevreden? Als aanvragen naar klussen bemiddeld worden. Als de uitvoering van de klussen binnen twee weken wordt uitgevoerd (van tijdstip tussen de aanvraag en uitvoering ). Als de klussen door vrijwilligers deskundig worden uitgevoerd. Als de vrijwilligers van de klussendienst in staat zijn om andere problemen te signaleren en dit terug te melden aan de servicemedewerker van Stichting Voormekaar. Aanpak/proces Op aanvraag kunnen eenvoudige diensten in huis en tuin worden aangeboden. De medewerker van de servicebalie inventariseert de klussen en toetst deze aan de criteria (beslisboom), zodat de beoogde doelgroep gebruik maakt en kan blijven maken van deze voorziening. Vervolgens maakt zij afspraken met de cliënt en zet een vrijwilliger in. Tussen de aanvraag en uitvoering van de klus ligt niet meer dan 2 weken. De vrijwilligers worden geschoold in het signaleren van problemen. 15

18 Samenwerkingspartners Woningcorporatie Standvast Zorgloket Vrijwilligers Seniorenverengingen Ketenpartners Gebied en/of doelgroep Kwetsbare burgers met een fysieke beperking. Rapportage Klanttevredenheid over de klussendienst, wachttijd en bemiddeling. Trends. 16

19 Dienstverlening Wat wil de gemeente bereiken? Welk product of activiteit krijgt de gemeente? Vervoersdienst: de Plusbus Dat kwetsbare burgers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben met vervoer omdat zij zelf niet kunnen reizen. Er is een vervoersdienst die door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Er is een vervoersdienst die kwetsbare burgers met een beperking begeleid tot achter de voordeur. Er is een vervoersdienst die kwetsbare burgers in staat stelt aan activiteiten deel te nemen in eigen buurt, dagverzorging en sociale, dagopvang. Wanneer is de gemeente tevreden? Als de Plusbus de vraag naar vervoer regelt. Als de maximale wachttijd 15 minuten is. Als kwetsbare burgers met een beperking door de Plusbus deel kunnen nemen aan de activiteiten in de dorpen. Als kwetsbare burgers met een beperking door de Plusbus. externe afspraken, zoals huisarts etc. kunnen nakomen. Aanpak/proces De Plusbus rijdt binnen de grenzen van de gemeente Druten voor burgers met een beperking, die niet zijn aangewezen op rolstoelvervoer. Gebruik is dus mogelijk in Afferden, Deest, Druten, Horssen en Puiflijk. De Plusbus wordt voor een groot deel ingezet voor het vervoer naar de dagbesteding projecten in de Hof te Druten, sociale ontmoeting in de Doorkijk en sociaal culturele activiteiten. Daarnaast wordt de Plusbus regelmatig ingezet voor een bezoek aan familie of kennissen, het doen van boodschappen, bezoek aan huisarts, fysiotherapeut en CWZ (Polikliniek) in Druten, kapper etc. De Plusbus rijdt op alle werkdagen van 9.00 tot uur. De aanvraag voor een rit moet één dag van tevoren gemeld worden, zodat de rit kan worden ingepland. De kosten van de rit worden contant bij de Plusbuschauffeur afgerekend. Bij de chauffeur zijn ook kaarten voor 10 retourritten verkrijgbaar. De Plusbus wordt alleen ingezet als aanvullende begeleiding en is niet concurrerend met reguliere vervoersbedrijven. Het gaat bij de vervoersaanvragen niet om plezierritjes maar om begeleiding naar dagverzorging e.d. Bij de aanvraag voor een rit wordt ook getoetst of mensen het ook echt niet meer zelf kunnen regelen. Vrijwillige chauffeurs hebben een signalerende functie. Indien nodig legt de consulent welzijn een preventief huisbezoek af. 17

20 Samenwerkingspartners Zorgloket Vrijwilligers Gebied en/of doelgroep Kwetsbare burgers met een beperking. Rapportage Klanttevredenheid over de vervoersdienst, bemiddeling, wachttijd, begeleiding en het effect op de zelfredzaamheid. Effect op zelfredzaamheid en participatie. Trends. 18

Ontmoeting...40 Professionele ondersteuning...46

Ontmoeting...40 Professionele ondersteuning...46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Indeling en toelichting op het dienstenboek... 8 Preventie... 8 Eigen kracht en Burgerkracht...10 Ontmoetingsplaatsen kwetsbare burgers...12 Professionele ondersteuning

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart Dia 1 Dia 2 Routeboekje Kennismaken Project Methodieken Aan de slag in uw gemeente! Dia 3 Stelling 1 Onze organisatie begeleid ook mensen met NAH zonder indicatie. Dia 4 Stelling 2 perspectief is geborgd

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Vind Elkaar in Voorschoten

Vind Elkaar in Voorschoten Vind Elkaar in Voorschoten Jaarplan 2017 Voorschoten Voor Elkaar Voorwoord Het welzijnswerk bevindt zich midden in de veranderingen die in het sociaal domein gaande zijn. De burger is aan zet, de onderlinge

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek Mantelzorg in de gemeente Groesbeek 1 Inleiding De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers. Met deze notitie wordt een eerste invulling gegeven aan die verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Thema/Bron/Beleid Participatie/ WMO prestatieveld 1 Leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten bevorderen Prestatieveld 3 Informatie, advies,

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Erna van Dijk Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS Telefoon

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Workshop Mantelzorg Febe Lenie de Pater Consulent Mantelzorg Freelancer Mantelzorgondersteuning November 2014 Doel workshop Bewustwording rol en positie

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Vorkmeer Nederweert. Notitie transformatie Vrijwilligerspunt Nederweert

Vorkmeer Nederweert. Notitie transformatie Vrijwilligerspunt Nederweert Vorkmeer Nederweert Notitie transformatie Vrijwilligerspunt Nederweert De samenleving verandert en daarmee ook de vraag van de burger. Het is nodig om als organisatie mee te veranderen, om een passende

Nadere informatie

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Bouwstenen voor Burgerkracht Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Even voorstellen: Platform 31 Wie zijn we? Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei 5/14/2014 Startpunt We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken. Jan Rotmans Maatschappelijke en politieke

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Vorkmeer Nederweert Dienstenboek 2015

Vorkmeer Nederweert Dienstenboek 2015 Vorkmeer Nederweert Dienstenboek Nederweert, Juni Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 D1 Jongerenwerk... 4 D3 Maatjesproject... 7 D4 Ondersteuning WMO platform... 8 D5 Opbouwwerk... 9 D6 Vrijwilligerspunt...

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 Voor aanwezigen zie de bijlage. Doel van de avond: Verbreden en verbinden. Hoe kunnen we tot slimme samenwerkingen komen om de burgers van Leiderdorp

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Meerjarenperspectief , jaarplan MEERVOORMEKAAR, werkgebied Druten

Meerjarenperspectief , jaarplan MEERVOORMEKAAR, werkgebied Druten Meerjarenperspectief 2017-2019 Jaarplan 2017 MEERVOORMEKAAR werkgebied Druten Meerjarenperspectief 2017-2019, jaarplan 2017 MEERVOORMEKAAR, werkgebied Druten Inhoud Voorwoord pag. 3 Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie