Dienstenboek Gemeente Druten 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenboek Gemeente Druten 2014"

Transcriptie

1 Dienstenboek Gemeente Druten 2014

2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Cliëntondersteuning Info- en Coördinatiepunt Mantelzorg en vrijwilligers Vrijwilligersdiensten Samenlevingsopbouw dicht bij huis Sociaal culturele activiteiten voor kwetsbare burgers Jongerenwerk Vluchtelingenwerk... 43

3 Het dienstenboek Stichting Voormekaar heeft in nauw overleg met de gemeente Druten het dienstenboek 2014 ontwikkeld. In het dienstenboek zijn onze aanbiedingen via een vast format omschreven. Aan de orde komen o.a. de beleidsdoelen van de gemeente met de beoogde resultaten, aanbod en werkwijze, samenwerkingspartners, doelgroep, kostprijsberekening, rapportage en trends en ontwikkelingen. In dit dienstenboek wordt uitgegaan van integraal welzijnswerk. Kwaliteit In het kader van de kwaliteitszorg wordt er om de 3 jaar een klanttevredenheid onderzoek gehouden en in het najaar 2014 vindt de eerstvolgende meting plaats. Rapportage We leveren de gemeente Druten 2 keer per jaar een overzicht aan van de behaalde resultaten en de daarbij behorende geleverde inzet aan uren. Afwijkingen van de begrote cijfers worden toegelicht, evenals trends en ontwikkelingen. Vóór 1 april 2014 volgt een inhoudelijk en financieel jaarverslag met een goedkeurende accountantsverklaring. Missie van Voormekaar Stichting Voormekaar wil de smeerolie zijn in de gemeenschap van Druten op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg. Visie integraal welzijnswerk Voormekaar gaat er al sinds jaar en dag vanuit dat samenlevingsopbouw noodzakelijk is voor participatie en dat dit alleen kan plaatsvinden door kwetsbaren en niet- kwetsbaren met elkaar te verbinden evenals actieve bewoners en niet-actieve bewoners. Welzijnswerk is opbouwwerk: activering van zoveel mogelijk burgers, jong en oud en verbinding van hen met elkaar. Daarmee creëren we een veilige lokale sociale infrastructuur waarbinnen mensen beter in staat worden gesteld hun eigen leven richting te geven en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. We gaan hierbij uit van het instrument Participatiewiel ontwikkeld door Movisie, omdat daarin minder hiërarchisch wordt toegewerkt naar arbeidsmarktparticipatie en bovendien de samenhang tussen verschillende vormen van participatiebevordering goed in beeld brengt. We vinden arbeidsmarktparticipatie uiteraard van belang en Voormekaar ziet het wel degelijk als haar taak burgers daartoe te bewegen. We vinden het echter ook belangrijk dat mensen die actief zijn op de arbeidsmarkt zich voor anderen inzetten en daarom focussen we niet alleen op arbeidsmarktparticipatie als hoogste doel. 1

4 Samenlevingsopbouw Gezien het veranderende karakter van het welzijnswerk waarin vooral outreachend wordt gewerkt, wordt ingezet op de meest kwetsbare mens en het activeren van de daarbij behorende sociale omgeving. De omslag die in de samenleving gemaakt moet worden richting meer vrijwillige inzet, meer zorg en aandacht voor elkaar, is niet (meer) vanzelfsprekend en ontstaat ook vaak niet vanzelf. Voormekaar versterkt daarom de positie van vrijwilligers in de keten-, hulp- en dienstverlening in de dorpen. Hierdoor halen we efficiency winst door beter ketens te benutten en op de kanteling naar meer verantwoordelijkheid voor de civil society in te zetten. Onze professionals (en vrijwilligers) verrichten samenlevingsopbouw. Ze leggen verbindingen in de wijk/het dorp en het sociale netwerk, mobiliseren anonieme burgers en verleiden burgers tot informele zorg en gastvrijheid. Naast het erop af gaan zijn zij de verbindende factor tussen diensten en ontwikkelaar als het om een passende aanpak gaat. Samenlevingsopbouw is wat ons betreft al met al het toverwoord en collectieve voorzieningen vormen een middel om dat te bereiken. De dorpen zullen meer en meer op zichzelf aangewezen zijn voor de aanpak van collectieve vraagstukken. Zelfsturing is daarbij een vereiste evenals het versterken en verankeren van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Daarbij uitgaande van de behoefte van de burgers, daar waar kan aansluiten bij bestaande initiatieven en waar nodig zoeken naar nieuwe verbindingen en creatieve oplossingen. Dat betekent dat Voormekaar geen aanbodgerichte dienstverlening of producten aanbiedt. We bieden wel onze expertise aan m.b.t. de activiteiten en interventies die we kunnen inzetten om te binden en verbinden, daar waar vraag is. Erop af gaan betekent voor ons ook dat we niet alleen op de burgers afstappen, maar ook dat we actief afstappen op onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Werkwijze Welzijn nieuwe stijl is de wijze waarop Voormekaar haar individuele en collectieve aanbod voor jong en oud uitvoert. Door erop af te gaan, de vraag achter de vraag te verhelderen, uit te gaan van eigen kracht en sociaal netwerk en zich te richten op meer collectief dan individueel. Uitgaan van eigen kracht, talent en verantwoordelijkheid Om mensen zoveel en zo lang mogelijk zelf actief te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven met inzet van zo min mogelijk professionele hulp worden zij aangesproken op hun eigen krachten en die van hun omgeving en investeert de professional hoe beide zoveel mogelijk versterkt kunnen worden. Voormekaar wil hierbij de methode: Eigen Kracht conferenties toepassen. Ons uitgangspunt daarbij is dat overigens het idealiter niet de professional moet zijn die een Eigen Kracht Conferentie organiseert, maar de burger zelf. De professional van Voormekaar zal burgers stimuleren en faciliteren om personen uit hun sociale netwerk hiervoor te benaderen. Voormekaar heeft een visie op het werken met en voor burgers die verder gaat dan u vraagt, wij draaien. Immers als we alleen nog reageren op dat wat burgers vragen, bereiken we niet de burgers die niet durven te vragen of niet weten wat te vragen of niet kunnen vragen. Vraagverlegenheid heeft verschillende uitingsvormen en oorzaken en daar hebben wij oog voor in onze contacten met burgers. Bovendien is het maar de vraag of dat wat de burger vraagt altijd gehonoreerd moet worden. 2

5 Preventie: Welzijn op recept Met het opsporen van de vraag achter de vraag willen we in het kader van preventie weten wat de oorzaak van iemands vraag is om symptoombestrijding te voorkomen. Het bekende voorbeeld is, het verzoek om een scootermobiel. Het komt regelmatig voor dat dit vervoermiddel aangevraagd wordt om sociale contacten beter te kunnen onderhouden en dat in feite eenzaamheid de vraag achter de vraag is. Dat wil niet zeggen dat het verstrekken van een scootermobiel niet kan helpen om sociale contacten te onderhouden, maar aandacht voor de oorzaak van de eenzaamheid en het activeren van de sociale omgeving van de desbetreffende persoon kan minstens zo belangrijke bijdrage aan bestrijding van eenzaamheid leveren. Juist vanuit het vraag achter de vraag principe is preventie van grotere problemen en beperkingen immers een voor de hand liggende insteek. Voormekaar gaat ervan uit dat voor veel van de psychosociale klachten van burgers die bij de huisarts komen, sociale oplossingen, zoals activiteiten bieden of ondersteuning van de eigen kracht, op de lange termijn meer oplevert dan een medische aanpak. Ook voor klachten die voortkomen uit overgewicht kunnen welzijnsactiviteiten uitkomst bieden. Welzijn op recept. Voormekaar zal zich er sterk voor maken de samenwerking met de eerstelijnszorg op te blijven zoeken en te intensiveren. Wat ons betreft worden er vaker welzijnsrecepten uitgeschreven. Onze opdrachtgevers en de politiek vragen we ons te ondersteunen bij dit pleidooi richting de eerstelijnszorg, al is het alleen maar in verband met de bezuinigingen. Ons primair werkproces bestaat uit de volgende fasen: 1. Vroegtijdige onderkenning van vragen en vraagstukken (preventief werken, outreachend werken, buurtonderzoek, contacten met sleutelfiguren, de EROP af aanpak) 2. De professional aan zet (doorverwijzen ondersteunen intern/extern, afbouw van de aandacht) 3. Inbedding (overdracht intern/extern, terugtrekken). Deze driedeling staat voor effectiviteit van ons primair proces, maar ook voor de infrastructuur van de samenleving. Als mensen hulp of zorg nodig hebben, kan dat professionele hulp of zorg zijn, maar in veel gevallen volstaat een verbeterde of vernieuwde verbinding met de eigen omgeving. Investeren in samenlevingsopbouw heeft een lange duur en is een proces, dat met meerdere organisaties, burgers en groepen van burgers op gang gebracht en gehouden wordt. De offerte is gebaseerd op een meerjarenplan waarmee onze inzien een goede basis voor de civil society en de infrastructuur voor vrijwillige zorg wordt gelegd. Voormekaar is er van oudsher op gericht de vraag achter de vraag te exploreren door mensen op te zoeken in de eigen leefomgeving en daar waar nodig als smeerolie te fungeren. 3

6 Vroege signalering van eenzame burgers en overbelaste mantelzorgers (Matrix Movisie: signalenkaart) en inschatting van zelfredzaamheid (Matrix Movisie) zijn de methodieken die hierbij gehanteerd worden. Hierdoor zijn we in staat geweest belangrijke behoeften expliciet te maken en een duidelijk aanbod te formuleren binnen de domeinen preventie en individuele hulpverlening. We blijven dit omschreven aanbod op individueel niveau aanbieden. Op het niveau van de gemeenschap gaan we groepen van vrijwilligers trainen in het gebruik van genoemde methodieken en gaan we speciale scholing bieden bij het onderkennen van vraagverlegenheid. Daarnaast gaan we de groep van mantelzorgers groeperen en faciliteren bij het elkaar ondersteunen. De ingezette beweging richting zelfsturing en eigen regievorming van de burgers willen we getrapt ondersteunen. We zijn de mening toegedaan dat we met dit aanbod een proces op gang zullen brengen waardoor individuele ondersteuning van kwetsbare groepen geleidelijk zal worden vervangen of aangevuld door integratie binnen en ondersteuning vanuit de leefgemeenschap. Wel moeten we ons realiseren dat het hier slechts voor een deel gaat om een zakelijk proces van verandering. Voormekaar is verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van dit proces. Het betreft echter vooral ook een sociaal psychologische verandering en daarbinnen is Voormekaar één van de verschillende spelers binnen het maatschappelijke veld. 10 november 2013 Trudy Nouws, Directeur Stichting Voormekaar 4

7 1. Cliëntondersteuning Dienstverlening Wat wil de gemeente bereiken? Welk product of activiteit krijgt de gemeente? Preventie en ondersteuning van kwetsbare burgers Dat de vraag achter de vraag tijdig wordt opgespoord, zodat symptoombestrijding kan worden voorkomen. Dat psychosociale klachten zoveel mogelijk worden opgelost met welzijn op recept. Dat de kwetsbare burger een beroep kan doen op de onafhankelijke cliëntondersteuning van de consulent welzijn. Dat de kwetsbare burger ondersteund wordt met het in kaart brengen van problemen, die de zelfredzaamheid stagneren. Dat de kwetsbare burger ondersteund wordt met het in kaart brengen van de gevolgen van vraagverlegenheid. Dat de kwetsbare burger gefaciliteerd wordt in het (zelf) oplossen van de problemen op het gebied van beperkte zelfredzaamheid en vraagverlegenheid. Dat de kwetsbare burger een sociaal netwerk opzet, of versterkt en gebruik maakt van vrijwillige inzet en beschikbare vrijwilligersdiensten. Dat de kwetsbare burger kortdurend wordt ondersteund (zowel door professional als vrijwilliger). Persoonlijke ondersteuning en advisering van kwetsbare burgers, om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in hun eigen huis. Vroegtijdig signaleren van problemen die participatie onnodig belemmeren, zoals eenzaamheid, redzaamheid, slechte gezondheid en beginnende dementie. Luisterend oor, laagdrempelig, geen hulpverlening. Ondersteuning bij de toeleiding naar vrijwilligers en vrijwilligersdiensten, projecten dagbesteding, Alzheimer Café, mantelzorgondersteuning of andere burgerinitiatieven in de eigen woonomgeving. Een integraal diensten- en zorgpakket voor kwetsbare burgers in de eigen woonomgeving. Goede ketensamenwerking. 5

8 Wanneer is de gemeente tevreden? Als kwetsbare burgers met vragen over wonen, welzijn en zorg goed geïnformeerd worden en/of worden doorverwezen naar het Zorgloket of desbetreffende organisatie. Als kwetsbare burgers door de persoonlijke ondersteuning en inzet van het sociale netwerk weer in staat zijn het eigen leven op te pakken en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Als kwetsbare burgers gebruik maken van collectieve en laagdrempelige voorzieningen in de eigen woonomgeving. Als kwetsbare burgers gebruik maken van recepten welzijn en zo een beroep op dure zorg voorkomen. Als de consulent welzijn knelpunten signaleert in het huidige aanbod en dit bespreekt/oppakt met de ketenpartners. Als de consulent welzijn, het Zorgloket en de ketenpartners de vraag of het probleem van de burger integraal aanpakken. Als er een goede samenwerking is met de eerstelijns zorg. Aanpak/proces Werkwijze De ondersteuning vindt plaats op eigen verzoek, huisartsen, Zorgloket, verwijzer of familieleden. Er vinden keukentafelgesprekken plaats. Soms is een luisterend oor en persoonlijke aandacht voldoende. Indien er meer aan de hand is (vraag achter de vraag) wordt de mate van de zelfredzaamheid, vraagverlegenheid en eenzaamheid middels bestaande matrixen in kaart gebracht. De mogelijkheden van de kwetsbare burger (de eigen kracht) en de kracht van de omgeving (vrijwilligers, de mantelzorg en het sociale netwerk) worden onderzocht en waar nodig versterkt. Er zijn gemiddeld drie gesprekken nodig om tot een analyse van problemen en plan van aanpak te komen. Vooral in de beginfase heeft de consulent welzijn een belangrijke en vaak tijdsintensieve taak. De individuele begeleiding is tijdelijk van aard en de regie blijft in handen van de burger. Indien wenselijk kan er verwezen worden naar vrijwilligers, vrijwilligersdiensten, zorgbrigade, mantelzorgondersteuning, activiteiten in de eigen buurt, Zorgloket en andere zorgaanbieders. Binnen één week (na bespreking) wordt een bemiddeling, doorverwijzing, dienst- of hulpverlening op gang gebracht. De consulent welzijn heeft 1 keer per 6 weken overleg met de consulenten van het Zorgloket en ketenpartners (die relevant zijn voor de casussen) voor afstemming tot een integrale dienstverlening. De consulent welzijn houdt wekelijks een spreekuur van 1 uur in de sociale ontmoeting in de Doorkijk en de Hof voor kwetsbare burgers en mantelzorgers. De consulent welzijn indiceert cliënten voor de sociale dagopvang WMO criteria. De consulent welzijn participeert in: De ketenzorg dementie (RDDN) en ondersteunt de werkgroep Alzheimer Café Klankbordgroep toegang transitie AWBZ Zorg Projectgroep Langer zelfstandig wonen in Druten Het Kringberaad Lokaal Mantelzorgnetwerk 6

9 Samenwerkingspartners Zorggroep Maas en Waal s Heeren Loo MEE ZZG/trajectbegeleiding dementie Het netwerk 100 en huisartsen Seniorenverenigingen Zorgloket ZZG Zonnebloemen andere non-profit vrijwilligersorganisaties, etc. Alzheimer Café Zorgbrigade Gebied en/of doelgroep Kwetsbare burgers met een indicatie ZZP Kwetsbare burgers vergelijkbaar met burgers die een indicatie ZZP hebben. Kwetsbare burgers die uitbehandeld of begeleid zijn en geen vertrouwenspersoon in de nabijheid hebben en soms een gesprek of aandacht nodig hebben om weer de dagelijkse gang van zaken te kunnen oppakken. Rapportage Effect van preventie op het voorkomen dat burgers een beroep doen op dure zorg. Effect op het verminderen van vraagverlegenheid, eenzaamheid en dreigend isolement. Tevredenheid van de burger over de geleverde ondersteuning door de consulent welzijn. Bijdrage van de cliëntondersteuning in de zelfredzaamheid. Trends.. Opmerkingen en ontwikkelingen Voormekaar investeert vooral aan de voorkant (nulde lijn)en is gericht op preventie. Praktijk laat echter ook zien, dat veel kwetsbare burgers (die geen professionele hulpverlening willen en eigenlijk ook niet nodig hebben) een beroep doen op de laagdrempelige hulpverlening van de consulent welzijn. Zij hebben op een bepaald moment van hun leven, even aandacht en een luisterend oor nodig om de draad van hun leven weer op te kunnen pakken. De consulent welzijn is laagdrempelig, geen opbouw dossier en in verhouding tot de hulpverlening goedkoop. Door te investeren in deze laagdrempelige contacten voorkomen we een gang naar de hulpverlening en dure zorg. Daarnaast melden zich steeds meer kwetsbare burgers bij de consulent welzijn die een hulpverleningstraject achter de rug hebben en geen nazorg meer hebben, toch soms vastlopen en even gecoacht moeten worden. Vaak hebben zij geen contact of vertrouwd persoon in hun omgeving. Een luisterend oor en aandacht is hier vaak ook voldoende (coachen van burgers). De toename van vragen zal in 2014 goed gemonitord worden. 7

10 2. Info- en Coördinatiepunt Mantelzorg en vrijwilligers Dienstenboek Druten 2014 Dienstverlening Wat wil de gemeente bereiken? Welk product of activiteit krijgt de gemeente? Vrijwilligersondersteuning in de domeinen zorg en welzijn Dat vrijwilligers en mantelzorgers met hun vragen terecht kunnen bij één centraal informatiepunt. Dat het informatiepunt beschikt over deskundig personeel en goede en diverse informatievoorzieningen. Dat vrijwilligers en mantelzorgers die individuele ondersteuning nodig hebben, worden doorverwezen naar de mantelzorg- en/of vrijwilligersmakelaar. Ondersteuning door vrijwilligers, bijdraagt aan het versterken van de eigen kracht van mantelzorgers, zodat zij meer grip krijgen/houden op hun eigen leven. Dat het info- en coördinatiepunt beschikt over een groot aantal poules vrijwilligers die snel en effectief ingezet kunnen worden op allerlei ondersteuningsvragen. Dat er verschillende deskundige vrijwilligers met verschillende achtergronden en talenten beschikbaar zijn. Dat vraag en aanbod gematcht worden. Dat er een toegankelijke en actuele vacaturebank is. Dat de vraag- en handelingsverlegenheid van mantelzorgers en vrijwilligers wordt doorbroken. Dat er verschillende deskundige vrijwilligers met verschillende achtergronden en talenten beschikbaar zijn. Het Info- en coördinatiepunt Verstrekt Informatie en kennis over vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid. Adviseert. Wijst door naar het Zorgloket of vrijwilligersmakelaar. Beheert een fysiek en digitaal vrijwilligers vacaturebank (selfsupporting). Ondersteunt vrijwilligers in het zoeken naar geschikt vrijwilligerswerk in de domeinen zorg en welzijn. Een informatiepunt waar kennis over vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid te vinden is. Biedt een goede WA-verzekering voor alle vrijwilligers. 8

11 Vrijwilligers Makelaar Matcht tussen vraag en aanbod. Werft vrijwilligers met verschillende achtergronden en talenten. Schoolt vrijwilligers basistraining en/of specifieke training (vraaggericht). Signaleert vroegtijdig knelpunten bij de vrijwilligers Organiseert activiteiten (in samenwerking met andere zorgaanbieders) die de empowerment van vrijwilligers vergroot. Organiseert een vrijwilligerscompliment (in samenwerking met andere zorgaanbieders). Organiseert activiteiten in het kader van NLdoet. Voert het project MAS uit, zorgt voor voldoende stageplaatsen en bemiddelt stagiaires naar stageplaatsen. Zorgt voor een digitale nieuwsbrief in samenwerking met mantelzorgmakelaar en andere zorgaanbieders (minimaal één keer per jaar). Zorgt maandelijks voor het promoten van vrijwilligerswerk. De Vrijwilliger in beeld. Mantelzorg makelaar Zorgt voor bekendheid van het info- en coördinatiepunt voor mantelzorgers. Biedt emotionele ondersteuning één op één, of middels lotgenotencontact. Regelt respijtzorg. Signaleert vroegtijdige knelpunten bij de mantelzorger. Pakt ondersteuningsvragen integraal aan, door de omgeving van de zorgvrager (inclusief vrijwilliger) en mantelzorger te betrekken bij het oplossen van hun ondersteuningsvragen. Legt contact tussen zorgvrager/mantelzorger en vrijwilliger. Versterkt en activeert het sociaal netwerk (familie, gezin, vrienden en kennissen, als deelnemer aan clubs, verenigingen en of kerk) van de zorgvrager /mantelzorger. Organiseert een dag voor de mantelzorger (in samenwerking met andere zorgaanbieders) ter waardering en ondersteuning van de mantelzorgers. Zorgt voor een digitale nieuwsbrief in samenwerking met vrijwilligersmakelaar en andere zorgaanbieders (minimaal één keer per jaar). Wanneer is de gemeente tevreden? Als er een fysiek en digitaal loket is in de gemeente waar alle mantelzorgers en vrijwilligers terecht kunnen met hun vragen. Als er een goede sociale kaart en informatiemateriaal aanwezig is. Als de ondersteuning genereert wordt vanuit de directe leef- en woonomgeving. Als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om alle vragen af te kunnen handelen of ondersteuningen te kunnen realiseren. Als de mantelzorgers de weg naar Voormekaar kunnen vinden. 9

12 Als de vrijwilligers of de mantelzorgers goede ondersteuning of verwijzing krijgen naar relevante organisaties. Als vrijwilligers en mantelzorgers vraaggericht ondersteuning krijgen, individueel of groepsgericht. Als het sociaal netwerk rondom de zorgvrager en mantelzorger is geactiveerd. Als de vrijwilligers betrokken worden bij het netwerk. Als de belemmeringen zoals vraagverlegenheid bij mantelzorgers om informele zorg te vragen wordt doorbroken. Als de handelingsverlegenheid van mantelzorgers en vrijwilligers wordt doorbreken (niet schromen om hulp aan te bieden). Als de beperkingen in de zelfredzaamheid worden gesignaleerd en aangepakt. Als het bestaande netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers wordt uitgebreid door samenwerking met andere zorgaanbieders. Als er verbindingen worden gelegd tussen informele zorg en formele zorg. Als er aandacht is voor verschillende typen mantelzorgers, vrijwilligers en specifieke groepen zorgvragers. Als er vraaggericht activiteiten of cursussen worden opgezet (niet uitgevoerd). Als er sociale verbanden in de wijk of dorpen worden gelegd. Als er een gemeentelijk expertisecentrum is voor alle mantelzorgers, vrijwilligers en zorgvragers. Als er één mantelzorg dag ( gemeentebreed) wordt georganiseerd, waarin mantelzorgers worden erkend en gewaardeerd. Als er één gebaar van waardering/compliment voor vrijwilligers is georganiseerd. Als er één NLdoet dag wordt georganiseerd. Als vrijwilligers die staan ingeschreven bij Voormekaar jaarlijks een compliment ontvangen ( Erkennen en waarderen). Als de maatschappelijke stagiaires een positieve ervaring hebben opgedaan over het vrijwilligerswerk en nu en in de toekomst zich willen inzetten voor vrijwilligerswerk. Als het vrijwilligerswerk wordt gepromoot. Als er jaarlijks minimaal een nieuwsbrief verschijnt. Aanpak/proces Werkwijze De medewerker van het info- en coördinatiepunt is via mail en telefonisch bereikbaar voor vragen van mantelzorgers en vrijwilligers. De medewerker handelt alle info vragen af en verwijst indien nodig naar de desbetreffende professional. 10

13 Samenwerkingspartners Het Zorgloket Het regionaal Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk s Heeren Loo Zorggroep Maas en Waal RIBW Huisartsen ZZG/Zorgbrigade RIBW/Pluryn GGZ Seniorenverenigingen Patiëntenverenigingen Kerk Onderwijs Dagverzorging, Dagbehandeling Dagverpleging en sociale dagopvang Vrijwilligerswerk/non-profit organisaties Gebied en/of doelgroep Mantelzorgers die voor kwetsbare burgers met somatisch, zintuiglijke aandoeningen, psychogeriatrische- en psychische problemen en/of verstandelijke Beperkingen (bijzondere mantelzorg) zorgen. Burgers (oud en jong) die zich inzetten voor vrijwilligerswerk op het gebied van welzijn en zorg (non-profit sector). Rapportage Effect van vrijwillige inzet op het voorkomen van dure zorg. Effect van de begeleiding op evenwicht draagkracht en draaglast van de mantelzorger. Effect van vrijwillige inzet op participatie in de samenleving. Effect van MAS op voortzetting huidig en/of toekomstig vrijwilligerswerk. Klanttevredenheid van de mantelzorger. Trends.. 11

14 Opmerkingen en ontwikkelingen Waar willen we naar toe? Infopunt MAS TA MZ PA KLN VW CWM JW OPW VW Burger / leefbaarheid Afkortingen: MAS : Maatschappelijke Stage TA : Thuisadministratie MZ : Mantelzorg PA : Personenalarmering KLN : Klussendienst VW : Vrijwilligers CWM : Consulent Welzijn Mantelzorg JW : Jeugdwerk OPW : Opbouwwerk VW : Vluchtelingenwerk 12

15 We streven naar een integrale dienstverlening van vrijwilligers en mantelzorgondersteuning. Onze visie gaat uit van een betrokken samenleving waarin we koersen op samenzelfredzaamheid. We verwachten dat mensen zich voor elkaar inzetten en hulpbereidheid in de dorpen. We gaan er vanuit dat de mensen -binnen hun vermogens- zoveel mogelijk de regie over het eigen leven kunnen voeren. De meest kwetsbare mensen moeten ontzien en ondersteund worden. En waar het gaat om ondersteuning willen we maatwerk leveren. Het grote knelpunt van deze tijd is dat iedereen autonoom, zelfredzaam en zelfstandig moet zijn en het een taboe is om zwak en afhankelijk te zijn. Mensen schromen om hulp te vragen: vraagverlegenheid. Daarnaast bestaat het fenomeen handelingsverlegenheid ; mensen schromen om diensten aan te bieden. De professional kan belemmeringen om informele zorg te aan te vragen wegnemen. Vrijwillige inzet Vrijwillige inzet speelt zich af in een sterk veranderende samenleving en op zijn beurt past het vrijwilligerswerk zich aan deze veranderingen aan. Het vrijwilligerswerk is een uitstekende manier om deel te nemen aan de samenleving en sociale verbanden te verstevigen. Vrijwillige inzet willen we onderdeel uit laten maken van nieuwe beleidsmaatregelen, zoals de aanpak in een wijk of kernteam, het sociaal netwerk en de lokale inbedding (leefbaarheid). Trends geven aan dat het aantal vrijwilligers in de toekomst mogelijk zal teruglopen. Vrijwilligerswerk moet concurreren met arbeid en mantelzorg. Daar willen we onze interventies inzetten op het vasthouden, bevorderen en versterken van het vrijwilligerswerk. In onze visie heeft Voormekaar hoofdzakelijk een faciliterende en stimulerende rol m.b.t. het vrijwilligerswerk. Voorts laten we het wijk/kernteam en andere platforms in de dorpen een wezenlijke rol spelen waar het gaat om het activeren van vrijwilligersinitiatieven ten behoeve van bewoners met een zorg- en welzijnsvraag en op versterking van vrijwilligers in de wijk of het dorp. Door de transities in de AWBZ en jeugdzorg en de vermaatschappelijking van de zorg blijven mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en vervalt de AWBZ-functie begeleiding voor veel mensen. Zij zullen moeten terugvallen op hun eigen lokale steunstructuren of sociaal netwerk en zullen gedeeltelijk van begeleiding en dagbesteding overgaan naar vrijwilligerswerk. We zien de volgende trends: 1. vrijwillige inzet wordt steeds vaker gezien als dagbesteding voor mensen met een beperking; 2. diversiteit en veelzijdigheid: nieuwe vormen van vrijwillige inzet, nieuwe manieren van communiceren, grote verscheidenheid in vrijwilligers qua cultuur en etniciteit, met en zonder beperking, levensfasen en levensstijlen; 3. nieuwe groepen, vroeg gepensioneerden, bijstandsgerechtigden, jongeren (MAS), allochtonen. Ook zien we dat het begrip vrijwillige inzet wordt opgerekt: burgerinitiatief ->actief burgerschap. De maatschappelijke druk op burgerparticipatie neemt toe. Vrijwillige inzet ontwikkelt zich steeds meer in de richting van een noodzakelijke aanvulling op professionele dienstverlening en als alternatief voor vormen van begeleiding en dagbesteding. Vrijwillige inzet wordt steeds meer integraal onderdeel van professionele organisaties. Hiermee komt het vrijwilligerswerk steeds meer in het teken te staan van sociale activering en re- integratie en leefbaarheid. Vrijwilligerswerk wordt ook vaak gedaan om de eigen competenties te ontwikkelen om zich beter te kunnen kwalificeren voor betaald werk. Ook schatten we in dat de komende jaren de ondersteuning die vrijwilligers bieden aan mensen met een beperking, de zogenaamde zorgvrijwilligers, steeds belangrijker zal worden. Voormekaar zal daarom steeds meer allianties aangaan met andere organisaties. Door het toenemend gebruik van Social media kan er digitaal gematcht en uitgewisseld worden (online maatjes), waardoor het in veel gevallen niet nodig is dat een vrijwilliger in de directe omgeving van de organisaties woont. 13

16 Deskundigheid Alle vrijwilligers krijgen een basistraining, met kennis over de volgende onderdelen: toepassen Sociale Netwerk Strategieën, vroegsignalering, herkennen van vraagverlegenheid /handelingsverlegenheid, kennis van specifieke groep zorgvragers en typen mantelzorgers en bejegening en privacy. We gaan minder aanbodgericht werken en richten ons daarom in eerste instantie niet op alle functies van het vrijwilligerswerk. Begrenzing opdracht Voormekaar richt zich alleen op vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn en zorg (dus niet op verenigingen). Mantelzorgondersteuning Aandachtspunt: Voormekaar zal alert zijn op een mogelijke bewuste keuze van de cliënt om geen beroep te doen op het eigen netwerk vanuit oogmerk onafhankelijkheid of gelijkwaardigheid. De professional benadert de zorgvrager en mantelzorger vanuit een integrale visie en de mantelzorger wordt vanaf het begin betrokken bij het zoeken naar antwoorden op de ondersteuningsvragen die de zorgvrager en mantelzorger hebben. Bijzondere mantelzorg We willen extra aandacht besteden aan de mantelzorgers van mensen met psychische- en psychiatrische aandoeningen en verstandelijke beperkingen. Zij worden gemiddeld zwaarder belast dan bijvoorbeeld mantelzorgers van kwetsbare burgers met fysieke beperkingen. De sociale netwerken van deze mantelzorgers zijn vaak klein en door langdurige mantelzorgsituatie brokkelen de sociale netwerken vaak af. Decentralisatie AWBZ/ versterken netwerk. De functie begeleiding van extramuraal wonende AWBZ cliënten wordt overgedragen aan de gemeente. Het doel van de begeleiding is het bevorderen van zelfredzaamheid, ten einde opname of beroep op duurdere zorg te voorkomen. Voormekaar wil met het info-/coördinatiepunt mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning het netwerk van de cliënten versterken en de mantelzorger de gelegenheid bieden om ook een eigen leven te kunnen blijven leiden. Cursussen mantelzorgers De praktijk leert dat de mantelzorgers niet zoveel behoefte hebben aan groepsgerichte cursussen en/of lotgenotencontact. De opkomst voor cursussen en andere bijeenkomsten is laag. We hebben tot nu toe teveel aanbodgericht gewerkt (vanuit de 8 basisfuncties mantelzorgwerk). Er is meer behoefte aan praktische en individuele steun en hier zullen we ons dan ook hoofdzakelijk op gaan richten. Als er vragen komen voor groepsgerichte ondersteuning zal dit georganiseerd worden en vraaggericht werken. Aandacht voor werkende en jonge mantelzorgers. Het informatiepunt zal de werkgevers en het onderwijs (Pax Christi) aandacht vragen voor de risico s van overbelasting van werkende en studerende mantelzorgers en hoe zij dit kunnen opsporen. 14

17 3. Vrijwilligersdiensten Dienstverlening Wat wil de gemeente bereiken? Welk product of activiteit krijgt de gemeente? Klussendienst Dat kwetsbare burgers met een beperking ondersteund worden in de uitvoering van kleine klussen die zij zelf niet uit kunnen voeren. Dat kwetsbare burgers met een beperking met deze service beter en langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat door de klussendienst onnodige problemen in het zelfstandig wonen voorkomen kunnen worden. Het verrichten van kleine en betaalbare onderhoudswerkzaamheden thuis of in de tuin. Wanneer is de gemeente tevreden? Als aanvragen naar klussen bemiddeld worden. Als de uitvoering van de klussen binnen twee weken wordt uitgevoerd (van tijdstip tussen de aanvraag en uitvoering ). Als de klussen door vrijwilligers deskundig worden uitgevoerd. Als de vrijwilligers van de klussendienst in staat zijn om andere problemen te signaleren en dit terug te melden aan de servicemedewerker van Stichting Voormekaar. Aanpak/proces Op aanvraag kunnen eenvoudige diensten in huis en tuin worden aangeboden. De medewerker van de servicebalie inventariseert de klussen en toetst deze aan de criteria (beslisboom), zodat de beoogde doelgroep gebruik maakt en kan blijven maken van deze voorziening. Vervolgens maakt zij afspraken met de cliënt en zet een vrijwilliger in. Tussen de aanvraag en uitvoering van de klus ligt niet meer dan 2 weken. De vrijwilligers worden geschoold in het signaleren van problemen. 15

18 Samenwerkingspartners Woningcorporatie Standvast Zorgloket Vrijwilligers Seniorenverengingen Ketenpartners Gebied en/of doelgroep Kwetsbare burgers met een fysieke beperking. Rapportage Klanttevredenheid over de klussendienst, wachttijd en bemiddeling. Trends. 16

19 Dienstverlening Wat wil de gemeente bereiken? Welk product of activiteit krijgt de gemeente? Vervoersdienst: de Plusbus Dat kwetsbare burgers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben met vervoer omdat zij zelf niet kunnen reizen. Er is een vervoersdienst die door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Er is een vervoersdienst die kwetsbare burgers met een beperking begeleid tot achter de voordeur. Er is een vervoersdienst die kwetsbare burgers in staat stelt aan activiteiten deel te nemen in eigen buurt, dagverzorging en sociale, dagopvang. Wanneer is de gemeente tevreden? Als de Plusbus de vraag naar vervoer regelt. Als de maximale wachttijd 15 minuten is. Als kwetsbare burgers met een beperking door de Plusbus deel kunnen nemen aan de activiteiten in de dorpen. Als kwetsbare burgers met een beperking door de Plusbus. externe afspraken, zoals huisarts etc. kunnen nakomen. Aanpak/proces De Plusbus rijdt binnen de grenzen van de gemeente Druten voor burgers met een beperking, die niet zijn aangewezen op rolstoelvervoer. Gebruik is dus mogelijk in Afferden, Deest, Druten, Horssen en Puiflijk. De Plusbus wordt voor een groot deel ingezet voor het vervoer naar de dagbesteding projecten in de Hof te Druten, sociale ontmoeting in de Doorkijk en sociaal culturele activiteiten. Daarnaast wordt de Plusbus regelmatig ingezet voor een bezoek aan familie of kennissen, het doen van boodschappen, bezoek aan huisarts, fysiotherapeut en CWZ (Polikliniek) in Druten, kapper etc. De Plusbus rijdt op alle werkdagen van 9.00 tot uur. De aanvraag voor een rit moet één dag van tevoren gemeld worden, zodat de rit kan worden ingepland. De kosten van de rit worden contant bij de Plusbuschauffeur afgerekend. Bij de chauffeur zijn ook kaarten voor 10 retourritten verkrijgbaar. De Plusbus wordt alleen ingezet als aanvullende begeleiding en is niet concurrerend met reguliere vervoersbedrijven. Het gaat bij de vervoersaanvragen niet om plezierritjes maar om begeleiding naar dagverzorging e.d. Bij de aanvraag voor een rit wordt ook getoetst of mensen het ook echt niet meer zelf kunnen regelen. Vrijwillige chauffeurs hebben een signalerende functie. Indien nodig legt de consulent welzijn een preventief huisbezoek af. 17

20 Samenwerkingspartners Zorgloket Vrijwilligers Gebied en/of doelgroep Kwetsbare burgers met een beperking. Rapportage Klanttevredenheid over de vervoersdienst, bemiddeling, wachttijd, begeleiding en het effect op de zelfredzaamheid. Effect op zelfredzaamheid en participatie. Trends. 18

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Inhoudsopgave 1 Doelgroep in beeld... 5 1.1 Kenmerken van de doelgroep... 5 1.2 Herstel... 6 2 Bereik en bejegening doelgroep... 7 2.1 Outreachend

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. Tien inspirerende voorbeelden

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. Tien inspirerende voorbeelden Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk Tien inspirerende voorbeelden Auteurs: Ronald Hetem en Sophie Straatman Eindredactie: Ethiscript en afdeling Communicatie MOVISIE Fotografie:

Nadere informatie

Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein

Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein Spacelab 4 3824 MR Amersfoort POSTADRES Postbus 490 3800 AL Amersfoort TELEFOON 033-496 52 00 Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein Vernieuwingsmogelijkheden in het kader van de decentralisatie

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Nabuurschap 2.0. Informele zorg & dienstverlening. Wmo in de buurt. Marga van Aalst. Alwien Bogaart. Carolien van den Handel.

Nabuurschap 2.0. Informele zorg & dienstverlening. Wmo in de buurt. Marga van Aalst. Alwien Bogaart. Carolien van den Handel. Nabuurschap 2.0 Informele zorg & dienstverlening in de buurt Marga van Aalst Alwien Bogaart Carolien van den Handel Carla Kolner Paul van Soomeren Amsterdam 1 oktober 2012 Wmo in de buurt Inhoud 1 Informele

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie