STUDIEVOORTGANGSBEWAKING. met behulp van OWIS. op de TECHNISCHE UNIVERSTEIT EINDHOVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEVOORTGANGSBEWAKING. met behulp van OWIS. op de TECHNISCHE UNIVERSTEIT EINDHOVEN"

Transcriptie

1 STUDIEVOORTGANGSBEWAKING met behulp van OWIS op de TECHNISCHE UNIVERSTEIT EINDHOVEN Bestemd voor de Conferentie Interuniversitaire Studenten Informatie Systemen 1990 van 18 tot en met 20 april 1990 in congrescentrum "Koningshof" te Veldhoven, georganiseerd door de Stichting Universitair Administratieve Automatisering. Th.H. Bruning, Technische Universiteit Eindhoven, Rekencentrum RC 1.20 Postbus MB Eindhoven tel <~

2 Studievoortgangsbewaking met behulp van OWlS op de TUE o. Voorgeschiedenis Het feit dat per de B7900 van Unisys op de TUE zou gaan verdwijnen betekende tevens het einde van het bestaande Informatie-systeem STuDenten (ISTD). Omdat dit systeem in Algol geschreven was, kwam het in die vorm niet voor conversie in aanmerking. Een in het leven geroepen werkgroep kreeg de opdracht het cvb te adviseren over de opvolging van ISTD. Er werden twee alternatieven bestudeerd: het kopen van het door de TU Delft ontwikkelde systeem BASIS, waarvan inmiddels ook het inschrijvingsdeel beschikbaar was, of het zelf bouwen van een systeem afgeleid van ISTD. Uiteindelijk kwam de werkgroep met het advies om een nieuw OnderWijs Informatie Systeem zelf te gaan bouwen met Oracle omdat dit aansloot bij de keuze die de TUE eerder voor Oracle had gemaakt als het DBMS voor de TUE. Hierbij zou tevens gebruik gemaakt kunnen worden van de ervaring die reeds opgedaan was met een pilotproject (WIST) met Oracle bij de faculteit Werktuigbouwkunde. Omdat de werkgroep de bouw van OWlS als een louter technische conversie beschouwde, werd de realisatie aan het Rekencentrum opgedragen. 1. Gevolg van de keuze voor Oracle Door te kiezen voor het ontwikkelen van een systeem gebaseerd op (een DBMS als) Oracle is er voor een hardware onafhankelijke en overdraagbare ontwikkeling gekozen. Oracle is o.a. beschikbaar op IBM-mainframes, PC's en DEC-apparatuur zowel binnen de VMSomgeving als binnen de UNIX-omgeving. De ontwikkeling van OWlS is om verschillende redenen gestart op PC's. Daarna heeft er een test plaats gevonden met reeds voor OWlS ontwikkelde programmatuur op de IBM-438l onder MVS en tenslotte is het thans operationeel op de IBM-4381 onder VM/CMS. 2. De ontwikkeling van OWlS De realisatie van OWlS is gestart in september 1987 met zowel het vertrouwd raken met Oracle als met de IBM Beide zaken hebben meer tijdgekost dan aanvankelijk (door mij) ingeschat evenals het vertrouwd raken met de ISTD-problematiek. Desondanks zijn we er in geslaagd om in mei 1989 te starten met de inschrijving via OWlS, terwijl nog tot 15 september de verwerking van tentamen- en examenresultaten in ISTD bleef plaats vinden. Vanaf 15 september was OWlS 'volledig' operationeel. Met ingang van 1 februari 1990 is de projectgroep OWIS-FASE I opgeheven. Eventuele dringende wensen worden, evenals het opheffen van fouten, in de beheers-sfeer gehonoreerd. Per zal OWIS-FASE II starten. In de tussenliggende tijd wordt speciaal ten behoeve van de studie-advisering programmatuur ontwikkeld. 3. Het OnderWijs Informatie Systeem OWlS is een interaktief invoer- en opvraag systeem, zowel met betrekking tot inschrijvings- als studiegegevens. Daarnaast kunnen rapportages on-line in de batch geplaatst worden. Uitvoer van deze rapportages kunnen zowel lokaal, als centraal geprint worden. De gebruikers hebben via het TUENET vanaf elke willekeurige plaats op de campus toegang tot het systeem indien zij over een PC met terminal-emulator (Kermit) en een 2

3 usercode/password op de IBM beschikken. Beveiliging vindt op drie niveaus plaats. Men moet allereerst een IBM-usercode met password hebben, vervolgens dient men over een Oracle usercode en password te beschikken en tot slot wordt binnen OWlS getest of de betreffende gebruiker toegang heeft tot de gekozen applicatie en zoja of deze gebruiker geautoriseerd is met betrekking tot de door hem 'genoemde' studierichting (faculteit). OWlS bevat met betrekking tot de volgende onderwerpen programmatuur: a. Vooraanmeldingen b. Inschrijvingen c. Betalingen d. Examen- en tentamenroosters e. Tentamenaanmeldingen en tentamenuitslagen f. Examenaanmeldingen en examenuitslagen g. Vakken h. Studiepakketten i. Groepen van studenten (o.a. ten behoeve van praktica) j. Studievoortgang k. On-line opvragen van gegevens per student 1. Rapportages met betrekking tot voorgaande onderwerpen (zie bijlage MENU) 4. Studiepakketten De voortgang van de studie van een student is alleen zinvol aan de hand van een vastgelegd studieprogramma, ook wel studiepakket genaamd, vast te stellen. Binnen OWlS wordt geen verschil gemaakt tussen groeps- en individuele studiepakketten. Een studiepakket bestaat uit een of meerdere groepen van vakken. Aan elk yak worden studiepunten toegekend. Deze studiepunten zijn een maat van de studielast voor de student. Er worden drie soorten groepen onderscheiden: a. groepen waarvan alle vakken zondermeer gedaan moeten worden, b. groepen waarbij over de vakken van de groep een eindcijfer (gewogen gemiddelde) berekend moet worden en c. groepen waarbij uit de vakken van de groep een keuze gedaan moet worden; dit kan op twee manieren: ofwel tenminste n vakken moeten uit de groep gedaan worden, ofwel tenminste m studiepunten moeten binnen de groep gescoord worden. 5. OWlS en de studievoortgangsbewaking per studievoortgang van een student wordt gemeten aan de hand van de gerealiseerde studiepunten volgens zijn studiepakket. Op dit moment zijn er 2 raportage-programma's (een voor de P-fase en een voor de D-fase) operationeel, die voor geselekteerde studenten berekenen hoe de studievoortgang per student, uitgedrukt in gerealiseerde studiepunten per kwartaal, heeft plaats gevonden (zie bijlage OWIS-TUE OW431). Dit wordt door de studieadviseurs als ontoereikend ervaren. Met name omdat men niet in staat is om studenten te se1ekteren op grond van een zekere mate van studievoortgang. 6. OWlS en de studievoortgangsbewaking per Op verzoek van de studie-adviseurs is er een projectgroep in het leven geroepen die per twee belangrijke zaken gerealiseerd moet hebben nl.: binnen OWlS verbeterde studievoortgangs- 3

4 bewakingsprogrammatuur en een down load procedure. De studievoortgangsbewakingsprogrammatuur dient gebaseerd te z1jn op door de studie-adviseurs gewenste studievoortgangsindicatoren. De down load procedure moet het mogelijk maken om alle, voor een studierichting relevante, gegevens uit OWlS naar een locale Oracle data base over te halen. Daarna kan de, voor de studieadviseurs relevante, OWlS-programmatuur ook decentraal gebruikt kan worden. Tevens kan men dan lokaal met SQL met de gegevens experimenteren, hetgeen uit veiligheidsoverwegingen niet op de centrale data base is toegestaan. 7. studievoortgangs-indicatoren Ten behoeve van de studieadvisering wordt de studie in twee gedeelten opgesplitst nl. de P-fase en alles wat daarna komt, gemakshalve aangeduid met de D-fase. De studievoortgang van een student wordt per fase per periode gemeten. Een jaar kent vier periodes. De adviseurs wensen met de volgende studievoortgangsindicatoren per periode te werken: 1. het aantal voldoende collegevakken, 2. het aantal gerealiseerde studiepunten, 3. het gemiddelde over de maatgevende (de laatste of hoogste per vak) beoordelingen,, 4. het aantal pogingen. Daarnaast wensen zij over nog drie indicatoren te kunnen beschikken nl.: 5. het gemiddelde over alle VWO-cijfers, 6. het gemiddelde van de VWO-cijfers voor Wiskunde 1, Wiskunde B en Natuurkunde (voor zover aanwezig), 7. eerder uitgebrachte studieadviezen. 8. Het studievoortgangsbewakingsproces Het studievoortgangsbewakingsproces zal straks uit de volgende stappen bestaan: a. de berekening van de studievoortgang voor een doelgroep b. het produceren van een verslag met betrekking tot de berekende studievoortgang c. interpretatie van het verslag door de studieadviseur d. het geven van studieadviezen aan de individuele student 8a. De berekening Elke studieadviseur kan op elk gewenst moment voor een door hem te bepalen verzameling studenten het studievoortgangsberekenings-programma opstarten. De berekende resultaten worden in de data base opgeslagen en blijven tot de volgende berekeningsslag ongewijzigd. 8b. De rapportages Buiten de nu reeds in OWlS bestaande rapportages kan een studieadviseur straks uit nog enige rapportages kiezen: 1. per student een l-regelig verslag waarin de studievoortgang over de laatste 6 periodes wordt weergegeven alsmede de huidige totaalstanden (identiteitsnummer, naam, aantal voldoende collegevakken (8*), aantal gescoorde studiepunten (8*) en gemiddelden (8*); 2. een volledige actuele studietoestandsweergave desgewenst inclusief aile pogingen (zie bijlage OW379) en daaraan toegevoegd de l-regelige voortgangsinformatie; 4

5 3. een rapportage per student qua omvang tussen beide voorgaande rapportages in; 4. matrix die weergeeft het aantal studenten dat x voldoendes na periode a had gescoord en y voldoendes na periode b had gescoord (zie bijlage 3) en evenzo met betrekking tot de studiepunten; deze programma's geven een indicatie hoe groot de groepen 'goede' en 'minder goede' studenten zijn. De meeste rapportages binnen OWlS zijn student georienteerd, evenals de hiervoor genoemde rapportages. Oaarom moet bij het opstarten van een dergelijk rapportage-programma meegegeven worden met betrekking tot welke groep studenten gerapporteerd dient te worden. Deze groepen zijn met een afzonderlijk selektie-programma te bepalen. Bc. Het selekteren van studenten (OWSEL) ten behoeve van rapportages en berekening Met behulp van dit programma kunnen door individuele gebruikers identiteitsnummers worden geselekteerd die onder een door de gebruiker te bepalen naam worden opgeslagen in de data base. De hierna te noemen selektie-criteria kunnen op verschillende manieren zodanig gecombineerd worden dat elke gewenste verzameling identiteisnummers te selekteren is: a. aile in de data base voorkomende identiteitsnummers, b. los te benoemen identiteitsnummers, c. eerste jaar van inschrijving aan de TUE, d. studierichting van laatste inschrijving, e. laatste niet afgesloten fase, f. soort inschrijving van laatste inschrijving, g. vakcode waarvoor geen resultaat hoger dan x.x is gerealiseerd, h. aangemeld voor examen, i. aangemeld voor tentamen, j. verbonden aan studiepakket, k. ingeschreven in studiejaar, 1. geslacht, m. groepskenmerk, n. examenuitslag voor studierichting en fase in periode. Voor een voorbeeld van een selektie-specificatie zie bijlage OWlS-TUE ALGEMEEN SELECTlE PROGRAMMA. oit selektie-programma zal nu met selektie-mogelijkheden op aile genoemde studievoortgangs- en andere indicatoren worden uitgebreid, te weten: 1. het aantal voldoende collegevakken tim periode, 2. het aantal gerealiseerde studiepunten tim periode, 3. het gemiddelde over de maatgevende beoordelingen, 4. het aantal pogingen tim periode, 5. het gemiddelde over aile VWO-cijfers, 6. het gemiddelde van de VWO-cijfers voor Wiskunde 1, Wiskunde B en Natuurkunde, 7. studieadvies. 5

6 9. samenvatting De studievoortgang wordt bepaald aan de hand van vastgelegde studieprogramma's. De resultaten daarvan worden in de data base opgenomen zodat a. diverse rapportages met betrekking tot de studievoortgang kunnen plaatsvinden en daarbij b. naar allerlei criteria studenten geselekteerd kunnen worden. Vooral deze laatste mogelijkheid moet het studie-advieseringsproces aanmerkelijk vereenvoudigen, omdat men afhankelijk van de mate van voortgang van studenten een geeigende rapportage kan kiezen. Th.H. Bruning, Technische Universiteit Eindhoven, Rekencentrum RC 1.20 Postbus MB Eindhoven tel

7 6. MENU TUE OWlS GEBR DOC ALG A. Inschrijving (Menu OW 008) A. Inschrijving eerstejaars B. Inschrijving ouderejaars C. Wijziging studierichting\omzwaaien D. Beeindigen inschrijving E. Wijziging studieadres, woonomstandigheden F. Wijziging vakantieadres G. overige wijzigingen in achtergrondgegevens (OW 101 tim 106) (OW 110) (OW 118A) (OW 124) (OW 115) (OW 115A) (Menu OW 009) A. Wijzigen werkkring, mil.dienst, geb.plaats, nationaliteit (OW 114) B. Wijzigen naam etc,correspondentienummer (OW 116) C. Wijzigen vooropleidingsgegevens (OW 117) D. Wijzigen burg.staat, woonomstandigheden (OW 119) E. Wijzigen eindexamenvakken VWO (OW 120) F. Wijzigen resultaten HBO-vakken (OW 120A) G. Wijzigen inschrijvingen bij andere WO-instellingen en gelijktijdige inschrijving (OW 121) H. Wijzigen cumulatieve verbruikte inschrijvingsduur elders, studievereniging (OW 128) H. Betalingen (Menu OW 010) A. lnvoeren betalingen B. Korrekties op betalingen C. Gegevens mbt. gespreide betaling D. lncassodiskettes gespreide inning (OW 122) (OW 122A) (OW 191) kollegegeld (OW 192) I. Produkties (Menu OW 011) A. Produktie adreslijsten, etiketten, etc (Menu OW 013) A. Produktie lijst B. Produktie adreslijsten c. Produktie etiketten D. selectie-specificatie aanmaken E. Etiketten met standaardbedrukking (OW 160) (OW 162) (OW 161) (OWSEL) (OW 163) B. Produktie ouderejaars inschrijvingsformulier c. Produktie collegekaarten en verklaringen D. Produktie studiestamkaart, onderwijskaart (OW E. Aanmaken CRl-tape F. Produktie collegekaartomslagen (OW 153) (OW 150) 135\136) (OW 156) (OW 151) Maart Blad 2 -

8 6. MENU TUE OWlS GEBR DOC ALG J. Korrecties op inschrijvingen, verlengingen (Menu OW 012) A. Korrekties op inschrijvingen (OW 118) B. Korrekties op beeindiging van inschrijvingen (OW 124A) C. D. Verwijderen van een identiteitsnummer uit aile tabellen E. Korrekties op verlengingen inschrijvingsduur F. Onderhoud inschrijvingsstand K. Invoer toehoordersuren (OW 125) (OW 123) (OW 127) (OW 126) B. Vooraanmelding (Menu OW 014) A. Laden vooraanmeldingen in tabel VOORAANM B. Printen etiketten vooraanmelders c. Produktie overzichten vooraanmelders D. Produktie eerstejaars inschrijvingsformulieren D. Produktie plakstroken (OW 190) (OW 194) (OW 195) (OW 197) (OW 196) c. Examenonderdelen (Menu OW 002) A. Aanmelding individueel B. Groepsaanmeldingen c. Terugtrekking individuele aanmelding D. Terugtrekking groepsaanmelding E. Overzicht aantal aanmeldingen F. Opschonen tabel examenonderdeel aanmeldingen G. Maken presentielijsten H. Maken uitslagtabellen I. Invoeren uitslagtabellen J. Invoeren uitslagen individueel K. Wijzigen examenonderdeel uitslag L. Overhevelen resultaten, richting, fase M. Online opvragen aanmeldingen voor examenonderd. N. Verwijderen van uitslagen examenonderdelen O. Invoeren van uitslagen van groepen losse bonnen (OW 202) (OW 212) (OW 204) (OW 230) (OW 209) (OW 206) (OW 215) (OW 216) (OW 217) (OW 218) (OW 232) (OW 240) (OW 251) (OW 233) (OW 221) D. Examens A. Invoering examen aanmeldingen B. Terugtrekken examen C. Maken examendeelnemerslijsten D. Opschonen tabel examenaanmeldingen E. Invoeren examenuitslagen F. Wijzigen examenuitslag G. Opvragen num. afbeeldingen van beoordelingen H. Online opvragen van examenaanmeldingen I. Invoeren examenuitslagen zonder aanmeldingen (Menu OW 001) (OW 201) (OW 203) (OW 210) (OW 205) (OW 211) (OW 231) (OW 220) (OW 252) (OW 219) Maart Blad 3 -

9 6. MENU TUE OWlS GEBR DOC ALG E. Roosters A. Aanmaken rooster examenonderdelen B. Verwijderen examenonderdeelzitting C. Opschonen rooster examenonderdelen D. Opvragen rooster examenonderdelen E. Aanmaken examenrooster F. Wijzigen examenrooster G. Opschonen examenrooster H. Opvragen examenrooster F. Vakken A. lnvoer nieuwe vakken B. Bekijken\wijzigen vakcode-informatie C. Toekennen van studierichting en studiepunten aan een vakcode D. Bekijken\wijzigen van de studiepunten E. Print aile vakkodes van een faculteit met aantal studiepunten per studierichting G. Afstudeergegevens H. Opvragen studentgegevens (Menu OW 004) (OW 214 ) (OW 229) (OW 208) (OW 235) (OW 213 ) (OW 228) (OW 207) (OW 236) (Menu OW 016) (OW 611) (OW 612) (OW 615) (OW 617) (OW 619) (OW 265) (Menu OW 019) A. Prive-geg.,adressen, vwo-, hbo-opleiding B. lnschr, betaling, inschr.elders, verbruik, veri. C. Examenuitslagen, herh.vakken, afstudeer geg. D. Resultaten van examenenderdelen E. Zoekprogramma veer studentgeg., diverse ingangen F. Online printen studieresultaten per ident.nr. I. Rappertages A. Rapportage studievoertgang (OW 310) (OW 311) (OW 312) (OW 313) (OW 320) (OW 379) (Menu OW 003) (Menu OW 430) A. Studievoortgangs registratie in de P-fase (OW 431) B. Studievoortgangs registratie in de D-fase (OW 432) B. Rapportage inschrijvingen (Menu OW 170) A. Naamlijst met identiteitsnummers (OW 171) B. Personalia (OW 172) C. Actuele situatie inschrijvingen (OW 174) D. Historisch overzicht inschrijvingen (OW 175) E. Vooropleidingsgegevens (OW 176) F. Historisch overzicht betalingen (OW 177) G. Overzicht betalingen per studiejaar (OW 178) H. Tellijst inschrijvingen (OW 179) 1. Tellijst instroem per richting (OW 182) J. Studieduurgegevens (OW 180) K. Eerder genoten WO (OW 181) L. Vooropleiding (OW 183) Maart Blad 4 -

10 6. MENU TUE OWIS GEBR DOC ALG C. Rapportage stud. resultaten A. Resultaten lijst per student mbt. niet afgesloten fases B. Resultaten matrix mbt. studiepakketten C. Resultaten lijst per student mbt. studiepakket (faculteit B) D. Resultaten lijst per student mbt. studiepakket (faculteit Bdk) E. Resultaten matrix mbt. genoemd studiepakket (Menu OW 005) (OW 371) (OW 372) (OW 373) (OW 374) (OW 375) K. Bijlage bij diploma (Menu OW 015) A. Bijlage mbt. niet afgesloten fases (OW 381) B. Bijlage nay matrix mbt studiepakketten (OW 382) C. Bijlage rnbt. studiepakket (faculteit B) (OW 383) D. Bijlage mbt. studiepakket (fac. Bdk) (OW 384) E. Bijlage nay matrix mbt genoemd studpakket(ow 385) D. Overige rapportages (Menu OW 007) A. Verdeling exarnenuitslagen B. Verdeling gerealiseerde onderdelen C. Scoreverdeling per yak D. Overzicht exarnenonderdelen E. Uitlijsten afstudeergegevens F. Studielast-berekening G. Studielast uitgesplitst naar studierichting H. Overzicht exarnenresultaten I. Overzicht studievoortgang E. Terugmelding gerealiseerde onderdelen F. Adreslijsten, etiketten A. Produktie lijst B. Produktie adreslijsten C. Produktie etiketten D. Selectie-specificatie aanmaken E. Etiketten met standaardbedrukking G. Aanroepen van OWSEL (OW 270) (OW 271) (OW 272) (OW 250) (OW 266) (OW 273) (OW 274) (OW 275) (OW 377) (OW 260) (Menu OW 013) (OW 160) (OW 162) (OW 161) (OWSEL ) (OW 163) (OW 050) Maart Blad 5 -

11 6. MENU TUE OWlS GEBR DOC ALG J. studiepakketten A. Invoer van nieuw studiepakket B. Bekijk of wijzig studiepakket C. Verwijder leeg studiepakket D. Invoer van nieuwe pakket-groep E. Bekijk of wijzig pakket-groep F. Verwijderen van pakket-groep G. Invoeren van nieuwe pakket-groep-vakken H. Bekijk of wijzig pakket-groep-vakken I. Invoeren van nieuwe pakketleden J. Selectie van groep pakketleden K. Invoeren van groep pakketleden L. Bekijk of verwijder pakketleden M. copieren van een studiepakket N. Online printen van een studiepakket K. Groepsleden A. Invoer van een nieuwe groep B. Bekijken\wijzigen van een groep C. Verwijderen van een groep D. Invoer van een nieuwe instrukteur E. Bekijken\muteren instrukteur F. Invoer van nieuwe groepsleden G. Bekijken\verwijderen groepslid H. Verwijder alle leden van een groep I. Copieer leden naar een andere groep J. Print een groep met de groepsleden (Menu OW 017) (OW 630) (OW 632) (OW 633) (OW 634) (OW 636) (OW 637) (OW 638) (OW 639) (OW 640) (OW 641) (OW 644) (OW 643) (OW 642) (OW 645) (Menu OW 018) (OW 660) (OW 662) (OW 664) (OW 666) (OW 668) (OW 670) (OW 672) (OW 674) (OW 676) (OW 678) Maart Blad 6 -

12 OWIS-TUE OW431 : STUDIEVOORTGANG P-FASE ( )..... PRODUKTIE DATUM BESTEMD VOOR CISTCA3 STUDIERICHTING. MEETJAAR 88 AANTAL STUDIEPUNTEN GESCOORD IN DE P-FASE VANAF MEETJAAR. 88 IDNR NAAM ENZ VOOROPL <ljan,lapr,laug,lsep,ljan,lapr,laug,totaal ANDERSON ONGED ATHEN B ONGED ATHEN B ONGED VWO B ATHEN-B B ATHEN-B c... ATHEN-B D ONGED VWO D ATHEN-B D ATHEN-B H ONGED ATHEN J... GYM-B OS/EX K ATHEN-B L... GYM-B OS/EX M ONGED GYM M ATHEN-B P GYM-B OS/EX R ONGED GYM R.. ATHEN-B s... ONGED GYM V ATHEN-B w ONGED ATHEN w ATHEN-B w ONGED ATHEN

13 OW379 ( ) STUDIETOESTAND PAGINA: DATUM: GEBRUIKER: 1 05-APR-90 CISTCA3 NAAM,VOORL.,VOORV. Hili.._... GEN OAT. ID.NR. TUE FAC. 3_ LAATSTE SOORT TOEGELATEN INSCHRIJVING OP GROND VAN STUDENT DIPL HBO T-P89-HBO T P L GR SRT VAK OMSCHRIJVING 1 1 EXAM EXAM 6K010 FASENLEER 6Y010 THERMODYNAMICA 1 1 EXAM 6S010 PROCESKUNDE 1 1 EXAM 6A103 PRACTICUM BASISCHEMIE 1 EXAM 2Y010 CALCULUS EXAM EXAM 2Y050 CALCULUS 2 2Y121 CALCULUS 3 VOOR HTO'ERS 2 EXAM 6H010 ANORGANISCHE CHEMIE 2 EXAM 6U010 INL.TOT DE CHEMISCHE INOUSTRIE 2 EXAM 3A320 NATUURKUNOE 1 2 EXAM 3A330 NATUURKUNDE 2 2 EXAM 6Z163 PRACT.COMPUTERGEBRUIK 10 CHEMIE 4 4 DEEL 6A061 BASISCHEMIE A DEEL 6A07l BASISCHEMIE B 4 5 EIND 6A077 BASISCHEMIE(A/B) DEEL 6HII0 CHEM.BINDING&SPECTROSCOPIE A 5 DEEL 6H120 CHEM.BINDING&SPECTROSCOPIE B 5 EIND 6H127 CHEM.BINDING&SPECTROSCOPIE (A/B) TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN: EXAMEN- CIJFERS STUOIEP. DATUM VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR ZONDER-PAKKET DV L GR SRT VAK OMSCHRIJVING EXAMEN- CIJFERS STUDIEP. DATUM DV DV ZPAK OB090 TECHNISCHE ECONOMIE ZPAK lj170 ORGANISATIEPSYCHOLOGIE VOOR T DV ZPAK 2S070 STATISTIEK VOOR SCHElKUNDIGEN DV ZPAK 2Y620 LINEAIRE ALGEBRA 1 DV ZPAK 2Y660 LINEAlRE ALGEBRA 2 DV DV ZPAK 2Z613 PRACT VRTGEZ.INFORMATICA VR T ZPAK 3B360 NATUURKUNOE 3 DV ZPAK 6COlO ORGANISCHE CHEMIE A DV ZPAK 6C020 ORGANISCHE CHEMIE B DV ZPAK 6H119 STAGE ANORGANISCHE CHEMIE DV ZPAK 6H223 PRACTICUM PROCESKUNDE 3 (TA) Er is een vervolgpagina VR VR VR VR VR NV VR VR

14 OW379 ( ) STUDIETOESTAND PAGINA: DATUM: GEBRUIKER: 2 05-APR-90 CISTCA3 NAAM,VOORL.,VOORV. H 1,111 F r GEN DAT. ID.NR. TUE FAC. 3_ LAATSTE SOORT TOEGELATEN INSCHRIJVING OP GROND VAN STUDENT DIPL HBO EXAMEN- GR SRT VAK OMSCHRIJVING CIJFERS STUDIEP. DATUM DV ZPAK 6K080 ANORGANISCHE MATERIALEN A DV ZPAK 6N010 ANALYTISCHE CHEMIE DV ZPAK 6N023 PRACT.SIGNAALMETING&-VERWERKING VR DV ZPAK 6N149 STAGE INSTRUMENTELE ANALYSE VR DV ZPAK 6S000 MILIEUKUNDE VR DV ZPAK 6S050 PROCESKUNDE 3A VR DV ZPAK 6S060 PROCESKUNDE 3B NV DV ZPAK 6S200 PROCESKUNDE 2 VR DV ZPAK 6S203 PRACTlCUM PROCESKUNDE 2 VR DV ZPAK 6S233 PRACTICUM PROCESSlMULATIE VR DV ZPAK 6U149 STAGE POLYMEERTECHNOLOGIE VR DV ZPAK 6Y020 THERMODYNAMICA DV ZPAK 6Y110 ELEKTROCHEMIE VR DV ZPAK 6Y120 COLLOIDCHEMIE VR DV ZPAK 6Z029 BEDRIJFSSTAGE VR TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN: 577

15 OWIS-TUE ALGEMEEN SELECTIE PROGRAMMA (OWSEL ) GEBRUIKER CISTCA3 - SELECTIENAAM OJWSK89 - Een * geeft een overzicht van aile selectienamen VLG STAP NR SRT SELEKTlE RESULT WAARDE 1 WAARDE 2 WAARDE DELETE A 20 1 ACT-RICHT B WSK 30 2 ST-JAAR B E-J-TUE C WSK RS1-RS2 A B C 60 4 DELETE B 70 4 DELETE C Page 1 Count: *7 Esc-chr: A] help: A]? port:1 speed:19200 parity:none echo:rem VT102 OWIS-TUE ALGEMEEN SELECTIE PROGRAMMA (OWSEL ) GEBRUIKER CISTCA3 SELECTIENAAM OJ89DIV- Een * geeft een overzicht van aile selectienamen VLG STAP NR SRT SELEKTlE RESULT WAARDE 1 WAARDE 2 WAARDE DELETE A 20 1 ST-JAAR B E-J-TUE D RSI-RS2 E B D 29 3 RSI-RS2 C E DUM 30 2 LST-ISRT E STUDENT 50 2 LST-ISRT C AUDITOR 60 3 RSI+RS2 A E C 70 4 DELETE B 80 4 DELETE C 90 4 DELETE D 91 4 DELETE E Esc-chr: A] Page 1 Count: *12 help: Aj? port:1 speed:19200 parity:none echo:rem VTI02

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie Opleidingsgids bachelor opleiding Opleidingsgids bachelorcollege Major Bouwkunde 1 e studiejaar 2012-2013 Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in deze brochure wordt verwezen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde 1.1.1.1.1.1 Studiegids 1.1.1.1.1.2 2002-2003

Opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde 1.1.1.1.1.1 Studiegids 1.1.1.1.1.2 2002-2003 Opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde 1.1.1.1.1.1 Studiegids 1.1.1.1.1.2 2002-2003 1.1.1.1.1.2.1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1.1.1.1.1.3 Opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde juli

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Bachelor SBRM voltijds en duaal Associate degree SBRM voltijds en duaal Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: NHTV 1) Hbo-bachelor Management Toerisme, duaal (Croho 34410) 2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Post-propedeutische fase inclusief overgangsregelingen (geldend voor studenten die in studiejaar 2014-15 of eerder met de opleiding gestart

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 Studentenstatuut 2008-2009; vereenvoudigde versie. 1 INHOUD: BEGRIPPEN INLEIDING

Nadere informatie

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen?

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan

Nadere informatie