STUDIEVOORTGANGSBEWAKING. met behulp van OWIS. op de TECHNISCHE UNIVERSTEIT EINDHOVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEVOORTGANGSBEWAKING. met behulp van OWIS. op de TECHNISCHE UNIVERSTEIT EINDHOVEN"

Transcriptie

1 STUDIEVOORTGANGSBEWAKING met behulp van OWIS op de TECHNISCHE UNIVERSTEIT EINDHOVEN Bestemd voor de Conferentie Interuniversitaire Studenten Informatie Systemen 1990 van 18 tot en met 20 april 1990 in congrescentrum "Koningshof" te Veldhoven, georganiseerd door de Stichting Universitair Administratieve Automatisering. Th.H. Bruning, Technische Universiteit Eindhoven, Rekencentrum RC 1.20 Postbus MB Eindhoven tel <~

2 Studievoortgangsbewaking met behulp van OWlS op de TUE o. Voorgeschiedenis Het feit dat per de B7900 van Unisys op de TUE zou gaan verdwijnen betekende tevens het einde van het bestaande Informatie-systeem STuDenten (ISTD). Omdat dit systeem in Algol geschreven was, kwam het in die vorm niet voor conversie in aanmerking. Een in het leven geroepen werkgroep kreeg de opdracht het cvb te adviseren over de opvolging van ISTD. Er werden twee alternatieven bestudeerd: het kopen van het door de TU Delft ontwikkelde systeem BASIS, waarvan inmiddels ook het inschrijvingsdeel beschikbaar was, of het zelf bouwen van een systeem afgeleid van ISTD. Uiteindelijk kwam de werkgroep met het advies om een nieuw OnderWijs Informatie Systeem zelf te gaan bouwen met Oracle omdat dit aansloot bij de keuze die de TUE eerder voor Oracle had gemaakt als het DBMS voor de TUE. Hierbij zou tevens gebruik gemaakt kunnen worden van de ervaring die reeds opgedaan was met een pilotproject (WIST) met Oracle bij de faculteit Werktuigbouwkunde. Omdat de werkgroep de bouw van OWlS als een louter technische conversie beschouwde, werd de realisatie aan het Rekencentrum opgedragen. 1. Gevolg van de keuze voor Oracle Door te kiezen voor het ontwikkelen van een systeem gebaseerd op (een DBMS als) Oracle is er voor een hardware onafhankelijke en overdraagbare ontwikkeling gekozen. Oracle is o.a. beschikbaar op IBM-mainframes, PC's en DEC-apparatuur zowel binnen de VMSomgeving als binnen de UNIX-omgeving. De ontwikkeling van OWlS is om verschillende redenen gestart op PC's. Daarna heeft er een test plaats gevonden met reeds voor OWlS ontwikkelde programmatuur op de IBM-438l onder MVS en tenslotte is het thans operationeel op de IBM-4381 onder VM/CMS. 2. De ontwikkeling van OWlS De realisatie van OWlS is gestart in september 1987 met zowel het vertrouwd raken met Oracle als met de IBM Beide zaken hebben meer tijdgekost dan aanvankelijk (door mij) ingeschat evenals het vertrouwd raken met de ISTD-problematiek. Desondanks zijn we er in geslaagd om in mei 1989 te starten met de inschrijving via OWlS, terwijl nog tot 15 september de verwerking van tentamen- en examenresultaten in ISTD bleef plaats vinden. Vanaf 15 september was OWlS 'volledig' operationeel. Met ingang van 1 februari 1990 is de projectgroep OWIS-FASE I opgeheven. Eventuele dringende wensen worden, evenals het opheffen van fouten, in de beheers-sfeer gehonoreerd. Per zal OWIS-FASE II starten. In de tussenliggende tijd wordt speciaal ten behoeve van de studie-advisering programmatuur ontwikkeld. 3. Het OnderWijs Informatie Systeem OWlS is een interaktief invoer- en opvraag systeem, zowel met betrekking tot inschrijvings- als studiegegevens. Daarnaast kunnen rapportages on-line in de batch geplaatst worden. Uitvoer van deze rapportages kunnen zowel lokaal, als centraal geprint worden. De gebruikers hebben via het TUENET vanaf elke willekeurige plaats op de campus toegang tot het systeem indien zij over een PC met terminal-emulator (Kermit) en een 2

3 usercode/password op de IBM beschikken. Beveiliging vindt op drie niveaus plaats. Men moet allereerst een IBM-usercode met password hebben, vervolgens dient men over een Oracle usercode en password te beschikken en tot slot wordt binnen OWlS getest of de betreffende gebruiker toegang heeft tot de gekozen applicatie en zoja of deze gebruiker geautoriseerd is met betrekking tot de door hem 'genoemde' studierichting (faculteit). OWlS bevat met betrekking tot de volgende onderwerpen programmatuur: a. Vooraanmeldingen b. Inschrijvingen c. Betalingen d. Examen- en tentamenroosters e. Tentamenaanmeldingen en tentamenuitslagen f. Examenaanmeldingen en examenuitslagen g. Vakken h. Studiepakketten i. Groepen van studenten (o.a. ten behoeve van praktica) j. Studievoortgang k. On-line opvragen van gegevens per student 1. Rapportages met betrekking tot voorgaande onderwerpen (zie bijlage MENU) 4. Studiepakketten De voortgang van de studie van een student is alleen zinvol aan de hand van een vastgelegd studieprogramma, ook wel studiepakket genaamd, vast te stellen. Binnen OWlS wordt geen verschil gemaakt tussen groeps- en individuele studiepakketten. Een studiepakket bestaat uit een of meerdere groepen van vakken. Aan elk yak worden studiepunten toegekend. Deze studiepunten zijn een maat van de studielast voor de student. Er worden drie soorten groepen onderscheiden: a. groepen waarvan alle vakken zondermeer gedaan moeten worden, b. groepen waarbij over de vakken van de groep een eindcijfer (gewogen gemiddelde) berekend moet worden en c. groepen waarbij uit de vakken van de groep een keuze gedaan moet worden; dit kan op twee manieren: ofwel tenminste n vakken moeten uit de groep gedaan worden, ofwel tenminste m studiepunten moeten binnen de groep gescoord worden. 5. OWlS en de studievoortgangsbewaking per studievoortgang van een student wordt gemeten aan de hand van de gerealiseerde studiepunten volgens zijn studiepakket. Op dit moment zijn er 2 raportage-programma's (een voor de P-fase en een voor de D-fase) operationeel, die voor geselekteerde studenten berekenen hoe de studievoortgang per student, uitgedrukt in gerealiseerde studiepunten per kwartaal, heeft plaats gevonden (zie bijlage OWIS-TUE OW431). Dit wordt door de studieadviseurs als ontoereikend ervaren. Met name omdat men niet in staat is om studenten te se1ekteren op grond van een zekere mate van studievoortgang. 6. OWlS en de studievoortgangsbewaking per Op verzoek van de studie-adviseurs is er een projectgroep in het leven geroepen die per twee belangrijke zaken gerealiseerd moet hebben nl.: binnen OWlS verbeterde studievoortgangs- 3

4 bewakingsprogrammatuur en een down load procedure. De studievoortgangsbewakingsprogrammatuur dient gebaseerd te z1jn op door de studie-adviseurs gewenste studievoortgangsindicatoren. De down load procedure moet het mogelijk maken om alle, voor een studierichting relevante, gegevens uit OWlS naar een locale Oracle data base over te halen. Daarna kan de, voor de studieadviseurs relevante, OWlS-programmatuur ook decentraal gebruikt kan worden. Tevens kan men dan lokaal met SQL met de gegevens experimenteren, hetgeen uit veiligheidsoverwegingen niet op de centrale data base is toegestaan. 7. studievoortgangs-indicatoren Ten behoeve van de studieadvisering wordt de studie in twee gedeelten opgesplitst nl. de P-fase en alles wat daarna komt, gemakshalve aangeduid met de D-fase. De studievoortgang van een student wordt per fase per periode gemeten. Een jaar kent vier periodes. De adviseurs wensen met de volgende studievoortgangsindicatoren per periode te werken: 1. het aantal voldoende collegevakken, 2. het aantal gerealiseerde studiepunten, 3. het gemiddelde over de maatgevende (de laatste of hoogste per vak) beoordelingen,, 4. het aantal pogingen. Daarnaast wensen zij over nog drie indicatoren te kunnen beschikken nl.: 5. het gemiddelde over alle VWO-cijfers, 6. het gemiddelde van de VWO-cijfers voor Wiskunde 1, Wiskunde B en Natuurkunde (voor zover aanwezig), 7. eerder uitgebrachte studieadviezen. 8. Het studievoortgangsbewakingsproces Het studievoortgangsbewakingsproces zal straks uit de volgende stappen bestaan: a. de berekening van de studievoortgang voor een doelgroep b. het produceren van een verslag met betrekking tot de berekende studievoortgang c. interpretatie van het verslag door de studieadviseur d. het geven van studieadviezen aan de individuele student 8a. De berekening Elke studieadviseur kan op elk gewenst moment voor een door hem te bepalen verzameling studenten het studievoortgangsberekenings-programma opstarten. De berekende resultaten worden in de data base opgeslagen en blijven tot de volgende berekeningsslag ongewijzigd. 8b. De rapportages Buiten de nu reeds in OWlS bestaande rapportages kan een studieadviseur straks uit nog enige rapportages kiezen: 1. per student een l-regelig verslag waarin de studievoortgang over de laatste 6 periodes wordt weergegeven alsmede de huidige totaalstanden (identiteitsnummer, naam, aantal voldoende collegevakken (8*), aantal gescoorde studiepunten (8*) en gemiddelden (8*); 2. een volledige actuele studietoestandsweergave desgewenst inclusief aile pogingen (zie bijlage OW379) en daaraan toegevoegd de l-regelige voortgangsinformatie; 4

5 3. een rapportage per student qua omvang tussen beide voorgaande rapportages in; 4. matrix die weergeeft het aantal studenten dat x voldoendes na periode a had gescoord en y voldoendes na periode b had gescoord (zie bijlage 3) en evenzo met betrekking tot de studiepunten; deze programma's geven een indicatie hoe groot de groepen 'goede' en 'minder goede' studenten zijn. De meeste rapportages binnen OWlS zijn student georienteerd, evenals de hiervoor genoemde rapportages. Oaarom moet bij het opstarten van een dergelijk rapportage-programma meegegeven worden met betrekking tot welke groep studenten gerapporteerd dient te worden. Deze groepen zijn met een afzonderlijk selektie-programma te bepalen. Bc. Het selekteren van studenten (OWSEL) ten behoeve van rapportages en berekening Met behulp van dit programma kunnen door individuele gebruikers identiteitsnummers worden geselekteerd die onder een door de gebruiker te bepalen naam worden opgeslagen in de data base. De hierna te noemen selektie-criteria kunnen op verschillende manieren zodanig gecombineerd worden dat elke gewenste verzameling identiteisnummers te selekteren is: a. aile in de data base voorkomende identiteitsnummers, b. los te benoemen identiteitsnummers, c. eerste jaar van inschrijving aan de TUE, d. studierichting van laatste inschrijving, e. laatste niet afgesloten fase, f. soort inschrijving van laatste inschrijving, g. vakcode waarvoor geen resultaat hoger dan x.x is gerealiseerd, h. aangemeld voor examen, i. aangemeld voor tentamen, j. verbonden aan studiepakket, k. ingeschreven in studiejaar, 1. geslacht, m. groepskenmerk, n. examenuitslag voor studierichting en fase in periode. Voor een voorbeeld van een selektie-specificatie zie bijlage OWlS-TUE ALGEMEEN SELECTlE PROGRAMMA. oit selektie-programma zal nu met selektie-mogelijkheden op aile genoemde studievoortgangs- en andere indicatoren worden uitgebreid, te weten: 1. het aantal voldoende collegevakken tim periode, 2. het aantal gerealiseerde studiepunten tim periode, 3. het gemiddelde over de maatgevende beoordelingen, 4. het aantal pogingen tim periode, 5. het gemiddelde over aile VWO-cijfers, 6. het gemiddelde van de VWO-cijfers voor Wiskunde 1, Wiskunde B en Natuurkunde, 7. studieadvies. 5

6 9. samenvatting De studievoortgang wordt bepaald aan de hand van vastgelegde studieprogramma's. De resultaten daarvan worden in de data base opgenomen zodat a. diverse rapportages met betrekking tot de studievoortgang kunnen plaatsvinden en daarbij b. naar allerlei criteria studenten geselekteerd kunnen worden. Vooral deze laatste mogelijkheid moet het studie-advieseringsproces aanmerkelijk vereenvoudigen, omdat men afhankelijk van de mate van voortgang van studenten een geeigende rapportage kan kiezen. Th.H. Bruning, Technische Universiteit Eindhoven, Rekencentrum RC 1.20 Postbus MB Eindhoven tel

7 6. MENU TUE OWlS GEBR DOC ALG A. Inschrijving (Menu OW 008) A. Inschrijving eerstejaars B. Inschrijving ouderejaars C. Wijziging studierichting\omzwaaien D. Beeindigen inschrijving E. Wijziging studieadres, woonomstandigheden F. Wijziging vakantieadres G. overige wijzigingen in achtergrondgegevens (OW 101 tim 106) (OW 110) (OW 118A) (OW 124) (OW 115) (OW 115A) (Menu OW 009) A. Wijzigen werkkring, mil.dienst, geb.plaats, nationaliteit (OW 114) B. Wijzigen naam etc,correspondentienummer (OW 116) C. Wijzigen vooropleidingsgegevens (OW 117) D. Wijzigen burg.staat, woonomstandigheden (OW 119) E. Wijzigen eindexamenvakken VWO (OW 120) F. Wijzigen resultaten HBO-vakken (OW 120A) G. Wijzigen inschrijvingen bij andere WO-instellingen en gelijktijdige inschrijving (OW 121) H. Wijzigen cumulatieve verbruikte inschrijvingsduur elders, studievereniging (OW 128) H. Betalingen (Menu OW 010) A. lnvoeren betalingen B. Korrekties op betalingen C. Gegevens mbt. gespreide betaling D. lncassodiskettes gespreide inning (OW 122) (OW 122A) (OW 191) kollegegeld (OW 192) I. Produkties (Menu OW 011) A. Produktie adreslijsten, etiketten, etc (Menu OW 013) A. Produktie lijst B. Produktie adreslijsten c. Produktie etiketten D. selectie-specificatie aanmaken E. Etiketten met standaardbedrukking (OW 160) (OW 162) (OW 161) (OWSEL) (OW 163) B. Produktie ouderejaars inschrijvingsformulier c. Produktie collegekaarten en verklaringen D. Produktie studiestamkaart, onderwijskaart (OW E. Aanmaken CRl-tape F. Produktie collegekaartomslagen (OW 153) (OW 150) 135\136) (OW 156) (OW 151) Maart Blad 2 -

8 6. MENU TUE OWlS GEBR DOC ALG J. Korrecties op inschrijvingen, verlengingen (Menu OW 012) A. Korrekties op inschrijvingen (OW 118) B. Korrekties op beeindiging van inschrijvingen (OW 124A) C. D. Verwijderen van een identiteitsnummer uit aile tabellen E. Korrekties op verlengingen inschrijvingsduur F. Onderhoud inschrijvingsstand K. Invoer toehoordersuren (OW 125) (OW 123) (OW 127) (OW 126) B. Vooraanmelding (Menu OW 014) A. Laden vooraanmeldingen in tabel VOORAANM B. Printen etiketten vooraanmelders c. Produktie overzichten vooraanmelders D. Produktie eerstejaars inschrijvingsformulieren D. Produktie plakstroken (OW 190) (OW 194) (OW 195) (OW 197) (OW 196) c. Examenonderdelen (Menu OW 002) A. Aanmelding individueel B. Groepsaanmeldingen c. Terugtrekking individuele aanmelding D. Terugtrekking groepsaanmelding E. Overzicht aantal aanmeldingen F. Opschonen tabel examenonderdeel aanmeldingen G. Maken presentielijsten H. Maken uitslagtabellen I. Invoeren uitslagtabellen J. Invoeren uitslagen individueel K. Wijzigen examenonderdeel uitslag L. Overhevelen resultaten, richting, fase M. Online opvragen aanmeldingen voor examenonderd. N. Verwijderen van uitslagen examenonderdelen O. Invoeren van uitslagen van groepen losse bonnen (OW 202) (OW 212) (OW 204) (OW 230) (OW 209) (OW 206) (OW 215) (OW 216) (OW 217) (OW 218) (OW 232) (OW 240) (OW 251) (OW 233) (OW 221) D. Examens A. Invoering examen aanmeldingen B. Terugtrekken examen C. Maken examendeelnemerslijsten D. Opschonen tabel examenaanmeldingen E. Invoeren examenuitslagen F. Wijzigen examenuitslag G. Opvragen num. afbeeldingen van beoordelingen H. Online opvragen van examenaanmeldingen I. Invoeren examenuitslagen zonder aanmeldingen (Menu OW 001) (OW 201) (OW 203) (OW 210) (OW 205) (OW 211) (OW 231) (OW 220) (OW 252) (OW 219) Maart Blad 3 -

9 6. MENU TUE OWlS GEBR DOC ALG E. Roosters A. Aanmaken rooster examenonderdelen B. Verwijderen examenonderdeelzitting C. Opschonen rooster examenonderdelen D. Opvragen rooster examenonderdelen E. Aanmaken examenrooster F. Wijzigen examenrooster G. Opschonen examenrooster H. Opvragen examenrooster F. Vakken A. lnvoer nieuwe vakken B. Bekijken\wijzigen vakcode-informatie C. Toekennen van studierichting en studiepunten aan een vakcode D. Bekijken\wijzigen van de studiepunten E. Print aile vakkodes van een faculteit met aantal studiepunten per studierichting G. Afstudeergegevens H. Opvragen studentgegevens (Menu OW 004) (OW 214 ) (OW 229) (OW 208) (OW 235) (OW 213 ) (OW 228) (OW 207) (OW 236) (Menu OW 016) (OW 611) (OW 612) (OW 615) (OW 617) (OW 619) (OW 265) (Menu OW 019) A. Prive-geg.,adressen, vwo-, hbo-opleiding B. lnschr, betaling, inschr.elders, verbruik, veri. C. Examenuitslagen, herh.vakken, afstudeer geg. D. Resultaten van examenenderdelen E. Zoekprogramma veer studentgeg., diverse ingangen F. Online printen studieresultaten per ident.nr. I. Rappertages A. Rapportage studievoertgang (OW 310) (OW 311) (OW 312) (OW 313) (OW 320) (OW 379) (Menu OW 003) (Menu OW 430) A. Studievoortgangs registratie in de P-fase (OW 431) B. Studievoortgangs registratie in de D-fase (OW 432) B. Rapportage inschrijvingen (Menu OW 170) A. Naamlijst met identiteitsnummers (OW 171) B. Personalia (OW 172) C. Actuele situatie inschrijvingen (OW 174) D. Historisch overzicht inschrijvingen (OW 175) E. Vooropleidingsgegevens (OW 176) F. Historisch overzicht betalingen (OW 177) G. Overzicht betalingen per studiejaar (OW 178) H. Tellijst inschrijvingen (OW 179) 1. Tellijst instroem per richting (OW 182) J. Studieduurgegevens (OW 180) K. Eerder genoten WO (OW 181) L. Vooropleiding (OW 183) Maart Blad 4 -

10 6. MENU TUE OWIS GEBR DOC ALG C. Rapportage stud. resultaten A. Resultaten lijst per student mbt. niet afgesloten fases B. Resultaten matrix mbt. studiepakketten C. Resultaten lijst per student mbt. studiepakket (faculteit B) D. Resultaten lijst per student mbt. studiepakket (faculteit Bdk) E. Resultaten matrix mbt. genoemd studiepakket (Menu OW 005) (OW 371) (OW 372) (OW 373) (OW 374) (OW 375) K. Bijlage bij diploma (Menu OW 015) A. Bijlage mbt. niet afgesloten fases (OW 381) B. Bijlage nay matrix mbt studiepakketten (OW 382) C. Bijlage rnbt. studiepakket (faculteit B) (OW 383) D. Bijlage mbt. studiepakket (fac. Bdk) (OW 384) E. Bijlage nay matrix mbt genoemd studpakket(ow 385) D. Overige rapportages (Menu OW 007) A. Verdeling exarnenuitslagen B. Verdeling gerealiseerde onderdelen C. Scoreverdeling per yak D. Overzicht exarnenonderdelen E. Uitlijsten afstudeergegevens F. Studielast-berekening G. Studielast uitgesplitst naar studierichting H. Overzicht exarnenresultaten I. Overzicht studievoortgang E. Terugmelding gerealiseerde onderdelen F. Adreslijsten, etiketten A. Produktie lijst B. Produktie adreslijsten C. Produktie etiketten D. Selectie-specificatie aanmaken E. Etiketten met standaardbedrukking G. Aanroepen van OWSEL (OW 270) (OW 271) (OW 272) (OW 250) (OW 266) (OW 273) (OW 274) (OW 275) (OW 377) (OW 260) (Menu OW 013) (OW 160) (OW 162) (OW 161) (OWSEL ) (OW 163) (OW 050) Maart Blad 5 -

11 6. MENU TUE OWlS GEBR DOC ALG J. studiepakketten A. Invoer van nieuw studiepakket B. Bekijk of wijzig studiepakket C. Verwijder leeg studiepakket D. Invoer van nieuwe pakket-groep E. Bekijk of wijzig pakket-groep F. Verwijderen van pakket-groep G. Invoeren van nieuwe pakket-groep-vakken H. Bekijk of wijzig pakket-groep-vakken I. Invoeren van nieuwe pakketleden J. Selectie van groep pakketleden K. Invoeren van groep pakketleden L. Bekijk of verwijder pakketleden M. copieren van een studiepakket N. Online printen van een studiepakket K. Groepsleden A. Invoer van een nieuwe groep B. Bekijken\wijzigen van een groep C. Verwijderen van een groep D. Invoer van een nieuwe instrukteur E. Bekijken\muteren instrukteur F. Invoer van nieuwe groepsleden G. Bekijken\verwijderen groepslid H. Verwijder alle leden van een groep I. Copieer leden naar een andere groep J. Print een groep met de groepsleden (Menu OW 017) (OW 630) (OW 632) (OW 633) (OW 634) (OW 636) (OW 637) (OW 638) (OW 639) (OW 640) (OW 641) (OW 644) (OW 643) (OW 642) (OW 645) (Menu OW 018) (OW 660) (OW 662) (OW 664) (OW 666) (OW 668) (OW 670) (OW 672) (OW 674) (OW 676) (OW 678) Maart Blad 6 -

12 OWIS-TUE OW431 : STUDIEVOORTGANG P-FASE ( )..... PRODUKTIE DATUM BESTEMD VOOR CISTCA3 STUDIERICHTING. MEETJAAR 88 AANTAL STUDIEPUNTEN GESCOORD IN DE P-FASE VANAF MEETJAAR. 88 IDNR NAAM ENZ VOOROPL <ljan,lapr,laug,lsep,ljan,lapr,laug,totaal ANDERSON ONGED ATHEN B ONGED ATHEN B ONGED VWO B ATHEN-B B ATHEN-B c... ATHEN-B D ONGED VWO D ATHEN-B D ATHEN-B H ONGED ATHEN J... GYM-B OS/EX K ATHEN-B L... GYM-B OS/EX M ONGED GYM M ATHEN-B P GYM-B OS/EX R ONGED GYM R.. ATHEN-B s... ONGED GYM V ATHEN-B w ONGED ATHEN w ATHEN-B w ONGED ATHEN

13 OW379 ( ) STUDIETOESTAND PAGINA: DATUM: GEBRUIKER: 1 05-APR-90 CISTCA3 NAAM,VOORL.,VOORV. Hili.._... GEN OAT. ID.NR. TUE FAC. 3_ LAATSTE SOORT TOEGELATEN INSCHRIJVING OP GROND VAN STUDENT DIPL HBO T-P89-HBO T P L GR SRT VAK OMSCHRIJVING 1 1 EXAM EXAM 6K010 FASENLEER 6Y010 THERMODYNAMICA 1 1 EXAM 6S010 PROCESKUNDE 1 1 EXAM 6A103 PRACTICUM BASISCHEMIE 1 EXAM 2Y010 CALCULUS EXAM EXAM 2Y050 CALCULUS 2 2Y121 CALCULUS 3 VOOR HTO'ERS 2 EXAM 6H010 ANORGANISCHE CHEMIE 2 EXAM 6U010 INL.TOT DE CHEMISCHE INOUSTRIE 2 EXAM 3A320 NATUURKUNOE 1 2 EXAM 3A330 NATUURKUNDE 2 2 EXAM 6Z163 PRACT.COMPUTERGEBRUIK 10 CHEMIE 4 4 DEEL 6A061 BASISCHEMIE A DEEL 6A07l BASISCHEMIE B 4 5 EIND 6A077 BASISCHEMIE(A/B) DEEL 6HII0 CHEM.BINDING&SPECTROSCOPIE A 5 DEEL 6H120 CHEM.BINDING&SPECTROSCOPIE B 5 EIND 6H127 CHEM.BINDING&SPECTROSCOPIE (A/B) TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN: EXAMEN- CIJFERS STUOIEP. DATUM VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR ZONDER-PAKKET DV L GR SRT VAK OMSCHRIJVING EXAMEN- CIJFERS STUDIEP. DATUM DV DV ZPAK OB090 TECHNISCHE ECONOMIE ZPAK lj170 ORGANISATIEPSYCHOLOGIE VOOR T DV ZPAK 2S070 STATISTIEK VOOR SCHElKUNDIGEN DV ZPAK 2Y620 LINEAIRE ALGEBRA 1 DV ZPAK 2Y660 LINEAlRE ALGEBRA 2 DV DV ZPAK 2Z613 PRACT VRTGEZ.INFORMATICA VR T ZPAK 3B360 NATUURKUNOE 3 DV ZPAK 6COlO ORGANISCHE CHEMIE A DV ZPAK 6C020 ORGANISCHE CHEMIE B DV ZPAK 6H119 STAGE ANORGANISCHE CHEMIE DV ZPAK 6H223 PRACTICUM PROCESKUNDE 3 (TA) Er is een vervolgpagina VR VR VR VR VR NV VR VR

14 OW379 ( ) STUDIETOESTAND PAGINA: DATUM: GEBRUIKER: 2 05-APR-90 CISTCA3 NAAM,VOORL.,VOORV. H 1,111 F r GEN DAT. ID.NR. TUE FAC. 3_ LAATSTE SOORT TOEGELATEN INSCHRIJVING OP GROND VAN STUDENT DIPL HBO EXAMEN- GR SRT VAK OMSCHRIJVING CIJFERS STUDIEP. DATUM DV ZPAK 6K080 ANORGANISCHE MATERIALEN A DV ZPAK 6N010 ANALYTISCHE CHEMIE DV ZPAK 6N023 PRACT.SIGNAALMETING&-VERWERKING VR DV ZPAK 6N149 STAGE INSTRUMENTELE ANALYSE VR DV ZPAK 6S000 MILIEUKUNDE VR DV ZPAK 6S050 PROCESKUNDE 3A VR DV ZPAK 6S060 PROCESKUNDE 3B NV DV ZPAK 6S200 PROCESKUNDE 2 VR DV ZPAK 6S203 PRACTlCUM PROCESKUNDE 2 VR DV ZPAK 6S233 PRACTICUM PROCESSlMULATIE VR DV ZPAK 6U149 STAGE POLYMEERTECHNOLOGIE VR DV ZPAK 6Y020 THERMODYNAMICA DV ZPAK 6Y110 ELEKTROCHEMIE VR DV ZPAK 6Y120 COLLOIDCHEMIE VR DV ZPAK 6Z029 BEDRIJFSSTAGE VR TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN: 577

15 OWIS-TUE ALGEMEEN SELECTIE PROGRAMMA (OWSEL ) GEBRUIKER CISTCA3 - SELECTIENAAM OJWSK89 - Een * geeft een overzicht van aile selectienamen VLG STAP NR SRT SELEKTlE RESULT WAARDE 1 WAARDE 2 WAARDE DELETE A 20 1 ACT-RICHT B WSK 30 2 ST-JAAR B E-J-TUE C WSK RS1-RS2 A B C 60 4 DELETE B 70 4 DELETE C Page 1 Count: *7 Esc-chr: A] help: A]? port:1 speed:19200 parity:none echo:rem VT102 OWIS-TUE ALGEMEEN SELECTIE PROGRAMMA (OWSEL ) GEBRUIKER CISTCA3 SELECTIENAAM OJ89DIV- Een * geeft een overzicht van aile selectienamen VLG STAP NR SRT SELEKTlE RESULT WAARDE 1 WAARDE 2 WAARDE DELETE A 20 1 ST-JAAR B E-J-TUE D RSI-RS2 E B D 29 3 RSI-RS2 C E DUM 30 2 LST-ISRT E STUDENT 50 2 LST-ISRT C AUDITOR 60 3 RSI+RS2 A E C 70 4 DELETE B 80 4 DELETE C 90 4 DELETE D 91 4 DELETE E Esc-chr: A] Page 1 Count: *12 help: Aj? port:1 speed:19200 parity:none echo:rem VTI02

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT CENTRALE STUDENTENADMINISTRATIE INHOUDSOPGAVE

PRIVACY REGLEMENT CENTRALE STUDENTENADMINISTRATIE INHOUDSOPGAVE PRIVACY REGLEMENT CENTRALE STUDENTENADMINISTRATIE INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3 Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Begripsbepalingen

Nadere informatie

OWI_0890: inloggen OWAppl / hoofdmenu / wijzigen wachtwoord

OWI_0890: inloggen OWAppl / hoofdmenu / wijzigen wachtwoord OWI_0890: inloggen OWAppl / hoofdmenu / wijzigen wachtwoord Doel: Het inloggen op OwAppl en openen van applicaties. Als u OwAppl via uw webbrowser opstart verschijnt er een scherm Inloggen OwAppl waar

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Releasenotes. Doorgevoerde wijzigingen per 4 oktober 2014 Beroeps Praktijk Overeenkomst 10903 Fout herstellen op de POK alfa

Releasenotes. Doorgevoerde wijzigingen per 4 oktober 2014 Beroeps Praktijk Overeenkomst 10903 Fout herstellen op de POK alfa Beroeps Praktijk Overeenkomst 10903 Fout herstellen op de POK alfa 10850 waarde "00" in check in de peoplecode toegevoegd Koppeling Bedrijfs Applicaties Onderwijsovereenkomst 10806 Veld geboorteplaats

Nadere informatie

Quick start OASE. De digitale leer- en werkomgeving van de TU/e. Onderwijs en Studenten Service Centrum

Quick start OASE. De digitale leer- en werkomgeving van de TU/e. Onderwijs en Studenten Service Centrum Onderwijs en Studenten Service Centrum Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven www.tue.nl Datum 30 mei 2011 Versie 1.0 Quick start OASE De digitale leer- en werkomgeving van de TU/e

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde

Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde 1. Over Osiris Student In OSIRIS verwerkt het DCO je studieresultaten, studieadviezen en behaalde examens. Met OSIRIS student kun je: - Je aanmelden voor

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag. 4401 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Bedrijfskunde 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

Nadere informatie

Aanmelden vakken Handleiding voor docenten Versie oktober 2007 Alleen voor intern gebruik. Uitgave van EDUsupport Wageningen Universiteit

Aanmelden vakken Handleiding voor docenten Versie oktober 2007 Alleen voor intern gebruik. Uitgave van EDUsupport Wageningen Universiteit Aanmelden vakken Handleiding voor docenten Versie oktober 2007 Alleen voor intern gebruik Uitgave van EDUsupport Wageningen Universiteit Website: EDUsupport.wur.nl Vragen: helpdesk.edusupport@wur.nl Docentenhandleiding

Nadere informatie

Equivalentie oude en nieuwe vakken voor studenten die een oud studieprogramma willen blijven volgen.

Equivalentie oude en nieuwe vakken voor studenten die een oud studieprogramma willen blijven volgen. Equivalentie oude en nieuwe vakken voor studenten die een oud studieprogramma willen blijven volgen. ---Toelichting--- Studenten die een oud studieprogramma volgen en dat wensen te blijven doen kunnen

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2017 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2016 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2018 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2017 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag.4409 Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: GELEZEN:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag.4409 Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: GELEZEN: MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag.4409 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Geneeskunde en Fysiotherapie 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige

Nadere informatie

WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE

WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE WERKEN MET OSIRIS STUDENT OPLEIDING GENEESKUNDE INHOUD 1. WAAROM OSIRIS STUDENT?...1 2. HOE KRIJG JE TOEGANG TOT OSIRIS STUDENT?...1 3. HOE VEILIG IS OSIRIS STUDENT...3 4. WAT IS DE RELATIE MET SOLIS (STUDENTS

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Reglement Facultaire Selectiecriteria en procedure

Reglement Facultaire Selectiecriteria en procedure Reglement Facultaire Selectiecriteria en procedure voor de bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde in academisch jaar 2018-2019 De Decaan van de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences,

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 1 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Life science & Technology

Life science & Technology REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY (UNIVERSITEIT LEIDEN EN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze

Nadere informatie

Handleiding elektronisch studentendossier

Handleiding elektronisch studentendossier Handleiding elektronisch studentendossier School of Arts Gent KASK en Koninklijk Conservatorium vormen de School of Arts van Hogeschool Gent Inhoud 1 Elektronisch studentdossier: algemeen... 3 2 Elektronisch

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

STATISTISCH JAARBOEK STUDENTEN 2006 / 2007 D E R T I G S T E U I T G A V E

STATISTISCH JAARBOEK STUDENTEN 2006 / 2007 D E R T I G S T E U I T G A V E STATISTISCH JAARBOEK STUDENTEN 2006 / 2007 D E R T I G S T E U I T G A V E Eindhoven, Juni 2007 1 2 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen Inleiding 5 Definities 6 Gebruikte afkortingen 7 Technische toelichting

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag. Onderzoek Rekentoets 6 oktober 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek in samenwerking met LAKS, gehouden van 23 september tot en met 5 oktober 2015, deden 1.411 middelbare scholieren en 701 hbo

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Quick start OASE voor docenten en medewerkers

Quick start OASE voor docenten en medewerkers Onderwijs en Studenten Service Centrum Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven www.tue.nl Datum 4 juli 2011 Versie 1.2 Quick start OASE voor docenten en medewerkers De digitale leer-

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Factoren Alle studenten die zich vooraanmelden via Studielink krijgen een online vragenlijst aangeboden via een link die in de aanmeldingsprocedure van Studielink

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 0 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010/2011 Inhoudsopgave Voorwoord...- 2 - Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid...-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht besproken in de Faculteitsraad op 20 juni 2000 daarna vastgesteld door de Decaan. Toepasselijkheid Deze onderwijs-

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Studiebegeleiding aan de TU Delft

Studiebegeleiding aan de TU Delft aan de TU Delft Pascal de smidt, Studieadviseur CiTG Ouderavond 1 in de bachelor Wat kan uw kind verwachten? Begeleiding in het eerste bachelorjaar (propedeuse) Begeleiding in het tweede en derde bachelorjaar

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Naam opleiding: Klinische Technology. Toelating

Naam opleiding: Klinische Technology. Toelating Naam opleiding: Klinische Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/319

Rapport. Datum: 12 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/319 Rapport Datum: 12 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/319 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat de Universiteit Utrecht te kort is geschoten ten aanzien van hun zoon die in de jaren 1994 tot en met 1999 als

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

In Groningen wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je kunt de opleiding in het Nederlands volgen in Eindhoven, Twente en Delft.

In Groningen wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je kunt de opleiding in het Nederlands volgen in Eindhoven, Twente en Delft. Naam opleiding: Technische Wiskunde Toelating Is de studie moeilijk? De studie vraagt veel tijd van je. Het is van belang vanaf het begin hard te werken en gemiddeld circa 40 uur per week aan je studie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2016-2017 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Decentrale

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de vijfjarige opleiding in

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag. 4407 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Psychologie 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR De Directeur

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Studentenstatuut en examens

Veelgestelde vragen. Studentenstatuut en examens Veelgestelde vragen Studentenstatuut en examens Algemeen In dit document vind je vragen die vaak gesteld worden over het Studentenstatuut en over examens. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeutische fase... 3 Artikel 1 - Samenstelling... 3 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

Welkom bij: Open dag van bacheloropleiding Diergeneeskunde

Welkom bij: Open dag van bacheloropleiding Diergeneeskunde Welkom bij: Open dag van bacheloropleiding Diergeneeskunde Wist je dat er in Nederland 33,4 miljoen gezelschapsdieren zijn? Denk daarbij aan honden, katten, maar ook reptielen en postduiven er bijna 125

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Anne Sytske Keijser secretaris examencommissie Talen en culturen van China

Anne Sytske Keijser secretaris examencommissie Talen en culturen van China Faculteit der Letteren Opleiding Talen en culturen van China Aan: alle BA-studenten van de opleiding Talen en culturen van China betreft: Generieke overgangsregeling voor de BA Leiden, 6 maart 2008 Geachte

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2008-2009 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Duaal Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Electrical Engineering 2009-2010 Versie 6, april 2009 Belangrijkste

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen:

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen: O N D E R W I J S - e n E X A M E N - R E G E L I N G v i j f j a r e n o p l e i d i n g p o s t p r o p e d e u t i s c h e f a s e I N H O U D art Par. 1 Algemeen 1 t/m 5 Par. 2 Propedeuse 6 en 7 Par.

Nadere informatie

Kiezen en aanmelden. Schoonhovens College

Kiezen en aanmelden. Schoonhovens College Kiezen en aanmelden Schoonhovens College 2015 2016 Kiezen vervolgopleiding proces dit jaar gesprek(ken) met de decaan vwo: workshop Erasmus Universiteit bezoek open dagen meeloopdagen/proefstuderen wo:studeren

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN OER 2012-2013 Bacheloropleidingen TBdk, TBG en TIW ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN Het Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie