Academiejaar ONTWIKKELING EN VALIDATIE VAN EEN METHODE VOOR DE GELIJKTIJDIGE BEPALING VAN VANCOMYCINE, TEICOPLANINE EN COLISTINE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Academiejaar 2013-2014 ONTWIKKELING EN VALIDATIE VAN EEN METHODE VOOR DE GELIJKTIJDIGE BEPALING VAN VANCOMYCINE, TEICOPLANINE EN COLISTINE"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT LABORATORIUM VOOR KLINISCHE BIOLOGIE Vakgroep Bioanalyse Laboratorium voor Toxicologie 24uurs lab Laboratorium voor Toxicologie Academiejaar ONTWIKKELING EN VALIDATIE VAN EEN METHODE VOOR DE GELIJKTIJDIGE BEPALING VAN VANCOMYCINE, TEICOPLANINE EN COLISTINE Karen VANCOPPENOLLE Eerste Master in de Farmaceutische Zorg Promotor Dr. V. Stove Commissarissen Prof. Dr. C. Stove Prof. Dr. W. Lambert

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT LABORATORIUM VOOR KLINISCHE BIOLOGIE Vakgroep Bioanalyse Laboratorium voor Toxicologie 24uurs lab Laboratorium voor Toxicologie Academiejaar ONTWIKKELING EN VALIDATIE VAN EEN METHODE VOOR DE GELIJKTIJDIGE BEPALING VAN VANCOMYCINE, TEICOPLANINE EN COLISTINE Karen VANCOPPENOLLE Eerste Master in de Farmaceutische Zorg Promotor Dr. V. Stove Commissarissen Prof. Dr. C. Stove Prof. Dr. W. Lambert

4 AUTEURSRECHT De auteur en de promotor geven de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en delen ervan te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting uitdrukkelijk de bron te vermelden bij het aanhalen van de resultaten uit deze masterproef. 30 mei 2014 Promotor Dr. Apr. Veronique Stove Auteur Karen Vancoppenolle

5 SAMENVATTING Het doel van deze masterproef is de ontwikkeling en validatie van een Ultra-High Performance Liquid Chromatography - Tandem Massaspectrometrie (UHPLC-MS/MS) methode voor de gelijktijdige bepaling van de drie antibiotica vancomycine, teicoplanine en colistine. De ontwikkeling van deze methode gebeurt in het kader van therapeutische drug monitoring van deze antibiotica. Er is een methode ontwikkeld gebaseerd op het artikel van Tsai et al. [1] waarbij een optimalisatie is gebeurd van de chromatografische en massaspectrometrische parameters. Daarna is overgegaan tot de validatie van de ontwikkelde methode volgens de FDA richtlijnen, maar de methode bleek niet aan de vooropgestelde criteria te voldoen. Het matrixeffect-experiment heeft aangetoond dat de methode beperkingen heeft, wat ook al duidelijk was geworden tijdens het uittesten van accuraatheid en precisie. De validatie van de methode werd hierom stopgezet. De afwijkende resultaten konden verklaard worden door adsorptie van de drie peptide-antibiotica aan allerhande materialen. Vooral voor colistine bleek dit een bepalende factor te zijn. Na het uittesten van de invloed van diverse media en verschillende materialen, werd de PEEK-naald van de UHPLC-MS/MS vervangen door een roestvrij stalen naald. De resultaten verbeterden merkbaar door deze ingreep, waarop de validatie werd hernomen. Heruitvoeren van het matrixeffect-experiment leverde resultaten op die binnen de vooropgestelde criteria lagen. Deze proef werd gevolgd door een methodevergelijking met de immunoassay voor teicoplanine. Hieruit bleek dat de methode nog steeds niet aan de verwachtingen voldeed, aangezien er een grote variatie op de resultaten zat bij vergelijking van de twee methoden. Ook het within-run precisie experiment leverde bijkomend bewijs voor de onvolmaaktheid van de methode. Verder onderzoek zal deze bevindingen moeten uitklaren. Mogelijke oplossingen zijn echter niet meteen beschikbaar, aangezien dergelijke resultaten nog niet beschreven zijn in de literatuur. Mogelijk zal in de toekomst gekozen worden voor de ontwikkeling van twee afzonderlijke methoden, één voor colistine en één voor teicoplanine (voor vancomycine is een bijkomende methode minder belangrijk in het laboratorium). De momenteel ontwikkelde methode lijkt geschikt voor de afzonderlijke bepaling van colistine A en B. Voor de teicoplaninecomponenten zal echter een nieuwe methode ontwikkeld moeten worden.

6 DANKWOORD Ik dank in de eerste plaats mijn promotor Dr. Veronique Stove voor het mogelijk maken van deze masterproef, voor de begeleiding en voor het nalezen van deze masterproef. Daarnaast wil ik Prof. C. Stove en Prof. W. Lambert bedanken voor de opvolging en het nakijken van deze masterproef. Mijn dank gaat ook uit naar Prof. A. Verstraete van het laboratorium Toxicologie voor het beschikbaar stellen van de UHPLC-MS/MS, maar ook dank voor het meezoeken naar oplossingen en voor de begeleiding. Ik ben ook heel dankbaar voor de hulp en begeleiding van doctoraatsstudente Mieke Carlier. Zonder haar was deze masterproef niet mogelijk geweest. Haar volharding en haar passie voor wetenschap hebben indruk gemaakt. Ook bedankt aan de laboranten van laboratorium Toxicologie voor het gezelschap tijdens het laboratoriumwerk en voor hun technische ondersteuning. Speciale dank gaat uit naar alle bloeddonoren van het 24uurslab en het laboratorium Toxicologie, zonder hun plasma en serum was deze masterproef niet mogelijk geweest. Ook bedankt aan mijn ouders, zus en schoonbroer om in mij te geloven en om dit werk helemaal na te lezen, ook al was de inhoud onbegrijpelijk voor hen. Tenslotte wil ik ook nog mijn vriend bedanken, om mij steeds weer te motiveren om verder te gaan op moeilijke momenten.

7 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING THERAPEUTISCHE DRUG MONITORING Algemene aspecten van Therapeutische Drug Monitoring Toepassing van Therapeutische Drug Monitoring VANCOMYCINE Structuur en eigenschappen van vancomycine Indicatie van vancomycine en mechanismen van resistentie Toxiciteit Nut van Therapeutische Drug Monitoring voor vancomycine TEICOPLANINE Structuur en eigenschappen van teicoplanine Indicatie van teicoplanine en mechanismen van resistentie Toxiciteit Nut van Therapeutische Drug Monitoring voor teicoplanine COLISTINE Structuur en eigenschappen van colistine Indicatie van colistine en mechanismen van resistentie Toxiciteit Nut van Therapeutische Drug Monitoring voor colistine BEPALINGSMETHODEN VOOR DE EERDER GENOEMDE ANTIOBIOTICA Immunoassays LC-MS/MS OBJECTIEVEN MATERIALEN EN METHODEN MATERIALEN Apparaten en toebehoren Reagentia en chemicaliën METHODEN Aanmaak van standaarden en kwaliteitscontroles Standaarden Kwaliteitscontroles Interne Standaard Chromatografische condities... 17

8 3.2.3 Massaspectrometrische condities Staalvoorbereiding Bepaling van de relatieve samenstelling van teicoplanine en colistine Teicoplanine Colistine Validatie Selectiviteit Precisie en accuraatheid Stabiliteit van de prodrug Colistimethaat Sodium (CMS) Matrixeffect en terugvinding Karakterisatie van de adsorptie van de verschillende antibiotica Invloed van de matrix Invloed van verschillende materialen Invloed van de naald voor staalname Heruitvoeren van het matrixeffect Methodevergelijking Within-Run Precisie RESULTATEN & DISCUSSIE Chromatografische condities Massaspectrometrische condities Interne Standaard Staalvoorbereiding Bepaling van de relatieve samenstelling van teicoplanine en colistine Teicoplanine Colistine Validatie Selectiviteit Precisie en accuraatheid Stabiliteit van de produg CMS Matrixeffect en terugvinding Karakterisatie van de adsorptie Invloed van de matrix Invloed van verschillende materialen Invloed van de naald voor staalname... 44

9 4.7.4 Heruitvoeren van het matrixeffect Methodevergelijking Within-Run Precisie CONCLUSIES LITERATUURLIJST... 52

10 BIJLAGEN BIJLAGE 1: BIJLAGE 2: BIJLAGE 3: BIJLAGE 4: BIJLAGE 5: BIJLAGE 6: HOME TEICOPLANINE MONOGRAFIE COLISTINE MONOGRAFIE RESULTATEN ACCURAATHEID EN PRECISIE RESULTATEN INVLOED VAN DE MATRIX VOOR DE OVERIGE COMPONENTEN RESULTATEN INVLOED VAN VERSCHILLENDE MATERIALEN VOOR DE OVERIGE COMPONENTEN BIJLAGE 7: RESULTATEN INVLOED VAN DE STAALNAMENAALD VOOR DE OVERIGE COMPONENTEN BIJLAGE 8: RESULTATEN VOOR PROCESEFFICIENTIE EN TERUGVINDING VOOR HET HERUITGEVOERDE MATRIXEFFECT

11 LIJST MET AFKORTINGEN AUC: Area Under the Curve CMS: Colistimethaat Sodium FA: Mierenzuur / Formic Acid FDA: Food and Drug Administration FPIA: Fluorescence Polarization Immunoassays HM: Hoge Massa Resolutie HPLC-DAD: High Performance Liquid Chromatography Diode Array Detector hvisa: Heteroresistente Vancomycine-Intermediair-Resistente Staphylococcus aureus IA: Immunoassay IS: Interne Standaard LC-MS/MS: Liquid Chromatography - Tandem Massaspectrometrie LC-UV: Liquid Chromatography Ultraviolet Detectie LLOQ: Lower Limit Of Quantification LM: Lage Massa Resolutie LPS: Lipopolysacchariden ME: Matrixeffect MIC: Minimum Inhibitory Concentration MRSA: Methicilline-Resistente Staphylococcus aureus PE: Procesefficiëntie Ph.Eur: Europese Farmacopee Pip D5: Piperacilline D5 PMB: Polymyxine B PP: Polypropyleen QC: Kwaliteitscontrole / Quality Control RE: Recovery/Terugvinding TDM: Therapeutische Drug Monitoring UHPLC-DAD: Ultra-High Performance Liquid Chromatography Diode Array Detector UHPLC-MS/MS: Ultra-High Performance Liquid Chromatography - Tandem Massaspectrometrie VISA: Vancomycine-Intermediair-Resistente Staphylococcus aureus VRSA: Vancomycine-Resistente Staphylococcus aureus CV%: Variatiecoëfficiënt, uitgedrukt als een percentage

12 1 INLEIDING 1.1 THERAPEUTISCHE DRUG MONITORING Algemene aspecten van Therapeutische Drug Monitoring Therapeutische drug monitoring (TDM) is een medische discipline die een belangrijk onderdeel vormt van de klinische farmacologie. Het doel van TDM is om geneesmiddeltherapie te optimaliseren voor individuele patiënten door het bepalen van geneesmiddelconcentraties, waardoor het een vorm is van gepersonaliseerde geneeskunde. Hierbij wordt ernaar gestreefd om een zo hoog mogelijke therapeutische efficaciteit te bereiken in combinatie met een minimale toxiciteit. TDM vereist een multidisciplinaire aanpak, waarbij er wordt samengewerkt tussen klinisch biologen, verpleegkundigen, artsen en apothekers [2]. Concentraties van geneesmiddelen worden bij TDM voornamelijk bepaald in plasma of serum, hoewel ook andere matrices zoals speeksel en gedroogde bloed spots aan belang winnen. Afhankelijk van het geneesmiddel, wordt de dal- of piekconcentratie bepaald. De dalspiegel is de concentratie van het geneesmiddel net voor het toedienen van een nieuwe dosis. Op dit tijdstip is de concentratie in principe op zijn laagste punt. Wanneer TDM specifiek wordt uitgevoerd omwille van mogelijke toxiciteit, dan zijn piekconcentraties de beste optie [2, 3]. Bepaling van geneesmiddelconcentraties gebeurt tegenwoordig vaak via immunoassays, maar in het laatste decennium hebben chromatografische methoden (bv. Liquid Chromatography - Tandem Massaspectrometrie (LC - MS/MS)) een prominente plaats verworven bij TDM. Het belang van deze technieken gaat nog steeds in stijgende lijn, omwille van de hogere selectiviteit en sensitiviteit van chromatografische methoden in vergelijking met immunoassays (zie ook 1.5) [4] Toepassing van Therapeutische Drug Monitoring Een geneesmiddel waarop TDM van toepassing is, voldoet ideaal gezien aan volgende voorwaarden: het geneesmiddel heeft een nauwe therapeutisch-toxische marge en een grote interindividuele variabiliteit. Een duidelijke relatie tussen concentratie en effect moet aanwezig zijn. Er mag geen meer eenvoudige methode beschikbaar zijn voor de opvolging van het effect van het geneesmiddel, zoals bijvoorbeeld bloeddrukmeting voor antihypertensiva. Hierbij kan de therapie immers getitreerd worden op basis van het effect. Ook patiënt-afhankelijke factoren spelen een rol. Zo kan het vermoeden van een interactie (met andere geneesmiddelen, voedsel, alcohol, etc.), van geneesmiddel-gerelateerde bijwerkingen of van toxiciteit aanleiding geven tot het opstarten van 1

13 TDM. Ook mogelijk geneesmiddelmisbruik, slechte therapietrouw en onverklaarbaar falen van de therapie kunnen de arts doen beslissen om TDM te doen bij een patiënt [5]. Traditioneel wordt TDM toegepast in 4 grote therapeutische gebieden, namelijk bij immunosuppressie, epilepsie, infectieziekten en psychiatrie [3]. 1.2 VANCOMYCINE Structuur en eigenschappen van vancomycine Vancomycine is een glycopeptide antibioticum. De chemische structuur van vancomycine omvat een geglycosyleerd tricyclisch niet-ribosomaal peptide, waarbij het peptidedeel overheerst ten opzichte van het suikergedeelte (zie Figuur 1-1). Het is een zeer omvangrijke structuur, met een hoog moleculair gewicht van 1449,3 Da. Vancomycine is oplosbaar in water, maar niet in apolaire organische solventen [6]. De eliminatie van het antibioticum gebeurt voornamelijk via de nieren, waarbij tot 90% onveranderd in de urine terecht komt. Omwille hiervan wordt bij dosisaanpassing van vancomycine zowel rekening gehouden met de creatinineklaring als met de steady-state serumconcentraties van het antibioticum [7]. Vancomycine is voor een deel eiwitgebonden. Dit percentage is echter sterk variabel. Naargelang de studie wordt bijvoorbeeld een proteïnebinding van 3,7 47% [8] tot zelfs 7,9 71% [9] gevonden. Vancomycine is een tijdsafhankelijk antibioticum, waarbij de oppervlakte onder de curve (AUC) over de minimale inhiberende concentratie (MIC) (= AUC/MIC) bepalend is voor de efficaciteit [10]. In de praktijk wordt echter eerder de dalspiegel bepaald, aangezien deze een goede correlatie vertoont met AUC/MIC en minder bloedafname vereist [5, 11] Indicatie van vancomycine en mechanismen van resistentie Vancomycine is enkel werkzaam bij infecties met gram-positieve bacteriën. Het heeft geen activiteit tegen gram-negatieve bacteriën, mycobacteriën en fungi. Het antibioticum is de standaardtherapie voor de behandeling van methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Daarnaast wordt vancomycine ook nog gebruikt voor de behandeling van ernstige infecties met (al dan niet multiresistente) enterococcen. Bij darminfecties veroorzaakt door Clostridium difficile wordt het antibioticum oraal toegediend [11]. Vancomycine heeft ook een belangrijke plaats in de behandeling van ernstige gram-positieve infecties wanneer de patiënt allergisch is voor penicillines en cefalosporines [12]. Het werkingsmechanisme van vancomycine omvat de inhibitie van de celwandsynthese door nietcovalente binding van het antibioticum aan de peptidoglycaanbouwsteen van de celwand, meer bepaald aan de terminale D-alanine-D-alanine-sequentie van de bouwsteen (zie Figuur 1-1). Hierdoor 2

14 wordt de aanhechting van een nieuwe bouwsteen geïnhibeerd, waardoor de celwandsynthese in zijn geheel wordt geblokkeerd [13, 14]. Hierin wordt ook de verklaring gevonden voor de activiteit tegen gram-positieve bacteriën, hun celwand bestaat immers voornamelijk uit peptidoglycaan, in tegenstelling tot die van gram-negatieve bacteriën. Dit verklaart het gebrek aan activiteit van vancomycine tegen gram-negatieve bacteriën. Figuur 1-1 (Jia Y. et al. [15]): Structuur van vancomycine. De bindingsinteracties van vancomycine met D-Alanine-D-Alanine van de peptidoglycaanbouwsteen worden getoond. In principe wordt vancomycine enkel gebruikt als er geen alternatieven meer zijn voor behandeling. Doordat het gebruik van vancomycine in de praktijk toch relatief frequent is, worden er tegenwoordig meer en meer vancomycine-resistente bacteriestammen gevonden [12, 16]. Het voornaamste mechanisme van resistentie is de wijziging van de terminale D-Alanine-D-Alanine sequentie van de peptidoglycaanbouwsteen naar D-Alanine-D-Lactaat. Er kunnen hierdoor geen 5 H- bruggen meer worden gevormd (zie Figuur 1-1), waardoor de interactie van vancomycine met de peptidoglycaanbouwsteen onvoldoende sterk is [13]. Er zijn verschillende categorieën gekarakteriseerd voor vancomycine-resistente stafylokokken. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen heteroresistente vancomycine-intermediair-resistente S. aureus (hvisa), vancomycine-intermediair-resistente S. aureus (VISA) en vancomycine-resistente S. aureus (VRSA). Deze indeling is gebaseerd op de grootte van de MIC van vancomycine voor de stafylokokken. Het voorkomen van dergelijke bacteriestammen kan leiden tot falen van de therapie [11, 16]. 3

15 1.2.3 Toxiciteit Kort na het op de markt brengen van vancomycine werden bijwerkingen zoals nefrotoxiciteit relatief frequent vastgesteld. Ook infusie-gerelateerde toxiciteit en mogelijk zelfs ototoxiciteit worden geassocieerd met het gebruik van vancomycine. Het is om deze reden dat TDM van vancomycine in vele laboratoria frequent wordt uitgevoerd [17, 18]. Deze bijwerkingen werden vroeger voor een groot deel veroorzaakt door onzuiverheden aanwezig in de oudere preparaten, waardoor kan getwijfeld worden aan een oorzakelijke relatie tussen vancomycine en deze bijwerkingen. Globaal gezien zou de kans op nefropathie echter nog steeds 10 tot 20 % bedragen [19]. Afhankelijk van welke definitie voor nefrotoxiciteit wordt gehanteerd kan dit percentage wel sterk variëren [10, 19]. De incidentie van nefropathie zou bovendien nog stijgen bij combinatietherapie met de aminoglycoside antibiotica (in vergelijking met monotherapie), waarbij wordt vermoed dat vancomycine de toxiciteit van de aminoglycosiden potentialiseert [20]. Voor ototoxiciteit zijn geen dierproeven beschikbaar die een duidelijk verband aantonen met het gebruik van vancomycine. In combinatie met het feit dat er een zeer lage incidentie is van ototoxiciteit, wordt daarom meestal gesteld dat er geen associatie is met het gebruik van vancomycine [10, 11]. Voor het optreden van infusie-gerelateerde reacties bij het gebruik van vancomycine is wel veel evidentie beschikbaar. Meestal wordt naar deze bijwerking verwezen met de term Red Man Syndrome. Symptomen zijn roodheid en jeuk aan onder meer het gezicht, de nek en de romp. Soms komt daar ook nog hypotensie bij. De bijwerking treedt meestal op wanneer vancomycine te snel wordt geïnfuseerd, maar verdwijnt normaal gezien vlug wanneer het infuseren wordt gestaakt [11, 21]. Algemeen gezien vertoont vancomycine een relatief lage incidentie van bijwerkingen. Bovendien werd vastgesteld dat deze bijwerkingen vaak pas optreden bij een plasmaconcentratie van mg/L, wat zelden noodzakelijke spiegels zijn [22]. Toch moet zeker nog voorzichtig worden omgesprongen met het gebruik van vancomycine, aangezien bijwerkingen nooit helemaal uitgesloten zijn Nut van Therapeutische Drug Monitoring voor vancomycine Toepassen van TDM voor vancomycine is een praktijk die historisch gegroeid is, vooral met het oog op de mogelijke nefrotoxiciteit. Aangezien er tegenwoordig echter wat discussie is over de werkelijke toxiciteit van vancomycine, wordt het nut van TDM soms in vraag gesteld. TDM kan echter ook zinvol zijn omwille van het risico op onderdosering bij vancomycine, wat kan leiden tot therapiefalen en mogelijk ook kan bijdragen tot het optreden van resistentie [11, 17]. 4

16 Vancomycine kan zowel via een continu infuus worden toegediend als via intermittente dosering. Bij TDM van vancomycine worden er dalconcentraties in serum bepaald wanneer intermittente dosering wordt toegepast. Deze spiegels moeten hoger zijn dan 10 mg/l voor normale infecties tot zelfs mg/l voor de behandeling van endocarditis en zeer ernstige infecties [3, 5]. Bij hogere serumconcentraties ( mg/l) is er vastgesteld dat de incidentie van bijwerkingen sterk toeneemt [22]. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een continu infuus bedraagt de targetspiegel mg/l. Bij ernstige infecties is de richtlijn zelfs mg/l. Zoals hoger vermeld is de beste farmacodynamische parameter voor vancomycine echter de AUC/MIC waarde. Ideaal wordt hiervoor een waarde groter dan 400 behaald. Aangezien deze parameter in de praktijk echter moeilijk te meten valt, wordt er met dalconcentraties gewerkt [10, 11]. Bepaling van de toe te dienen dosis gebeurt op basis van de nierfunctie (via de creatinineklaring) en het gewicht van de patiënt. Voor een patiënt met een goede nierfunctie is een dosering van mg/kg om de 8 tot 12 uur aangewezen bij intermittente dosering. Bij ernstig zieke patiënten kunnen echter hogere doseringen nodig zijn. Wanneer een oplaaddosis wordt toegediend bij de start van de therapie, mag mg/kg gedoseerd worden, waarna wordt overgeschakeld op het normale doseringsschema [11]. 1.3 TEICOPLANINE Structuur en eigenschappen van teicoplanine Teicoplanine is een glycopeptide antibioticum, net als vancomycine waar het grote gelijkenissen mee vertoont. Het werd voor het eerst geïsoleerd uit Actinoplanes teichomyceticus in Teicoplanine is de verzamelnaam voor een groep omvangrijke verbindingen met een gelijkaardige structuur en activiteit en een gemiddeld moleculair gewicht van 1881 Da [23]. De 5 voornaamste verbindingen van het complex worden aangeduid met A2-1, A2-2, A2-3, A2-4 en A2-5. Ze verschillen enkel in lengte, verzadiging en vertakking van de vetzuurketen die is gebonden op het basisglycopeptide. Elke teicoplanine A2 component geeft na hydrolyse aanleiding tot de meer polaire A3 vorm. Teicoplanine A3 maakt meestal een significant deel uit van het teicoplanine mengsel en wordt daarom eveneens tot de majeure componenten gerekend. Naast de 6 veelvoorkomende componenten, komen er ook nog 4 mineure componenten voor. Deze maken samen maximum 5-10% van het totaal uit en worden daarom meestal verwaarloosd bij de bepaling [23-25]. Alle componenten van het teicoplaninecomplex zijn sterk eiwitgebonden. Het percentage gebonden teicoplanine kan zelfs oplopen tot 98% van de totale concentratie [14]. De componenten zijn 5

17 allemaal wateroplosbaar en worden hoofdzakelijk renaal geëxcreteerd [26]. Tenslotte is teicoplanine, net als vancomycine, een tijdsafhankelijk antibioticum [27]. Figuur 1-2 (Ph.Eur. 8th Edition, [28]): Chemische structuur van teicoplanine. Links staat de basisstructuur, rechts staan de R-groepen die overeenkomen met teicoplanine A2-1, teicoplanine A2-2, teicoplanine A2-3, teicoplanine A2-4, teicoplanine A2-5 en teicoplanine A Indicatie van teicoplanine en mechanismen van resistentie De indicatie van teicoplanine is vergelijkbaar met die van vancomycine. Zo wordt het eveneens gebruikt voor de behandeling van MRSA. Op die manier kent het antibioticum toepassingen als therapie voor endocarditis, osteomyelitis en septische artritis [29]. Het kan ook gebruikt worden voor de behandeling van pseudomembraneuze colitis veroorzaakt door Clostridium difficile [30]. Teicoplanine is echter geen standaardtherapie, omdat er in verband met veiligheid en efficaciteit veel meer evidentie beschikbaar is voor vancomycine. Vandaar dat vancomycine nog steeds de standaardtherapie is, ondanks de lichte voordelen van teicoplanine. Zo zou teicoplanine minder bijwerkingen vertonen en heeft het potentieel voor intra-musculaire toediening [31, 32]. Teicoplanine is enkel actief tegen gram-positieve bacteriën. Dit is te wijten aan zijn werkingsmechanisme, dat hetzelfde is als bij vancomycine. Er gebeurt niet-covalente binding van teicoplanine aan het terminaal D-Alanine-D-Alanine gedeelte van de peptidoglycaanbouwsteen. De aanhechting van nieuwe bouwstenen wordt verhinderd en de celwandsynthese wordt geïnhibeerd. Aangezien gram-negatieve bacteriën zeer weinig peptidoglycaan in hun celwand bevatten, heeft teicoplanine hier geen activiteit tegen [14, 33]. De mechanismen van resistentie zijn, zoals te 6

18 verwachten valt, dezelfde als bij vancomycine. Het belangrijkste resistentiemechanisme is dat waarbij D-Alanine-D-Alanine wordt vervangen door D-Alanine-D-Lactaat (zie 1.2.2) Toxiciteit Over het algemeen wijzen studies erop dat teicoplanine minder toxisch is dan vancomycine [32, 34]. Toch werden ook voor teicoplanine al gevallen van nefrotoxiciteit en ototoxiciteit gerapporteerd. In vergelijking met vancomycine zijn er wel duidelijk minder gevallen van Red Man Syndrome [34]. Trombocytopenie en hypersensitiviteit zijn dan weer meer frequent voorkomende bijwerkingen van teicoplanine. Over het algemeen wordt toxiciteit waargenomen bij concentraties hoger dan 60 mg/l [32, 35] Nut van Therapeutische Drug Monitoring voor teicoplanine Een voordeel van teicoplanine ten opzichte van vancomycine is dat het minder frequent moet worden onderworpen aan TDM. Wanneer TDM toch wordt gedaan voor teicoplanine, is het vooral om therapeutische concentraties te verzekeren (en dus onderdosering te vermijden), aangezien grote interindividuele variaties in farmacokinetiek kunnen voorkomen. Net als bij vancomycine worden dalconcentraties in serum gemeten wanneer intermittente toediening gebeurt. Wanneer deze lager zijn dan 10 mg/l spreken we van subtherapeutische spiegels. De gewenste concentratierange voor gewone infecties ligt bij mg/l en de nodige dalconcentratie bij zeer ernstige stafylokokkeninfecties ligt rond mg/l [32, 35]. Bij de dosering van teicoplanine wordt meestal gestart met een oplaadregime van 6 mg/kg 3 keer per dag gedurende de eerste 24u. Vervolgens wordt eenmaal daags 6 mg/kg toegediend [32, 36]. Afhankelijk van het ziekenhuis kan het doseringsregime wel afwijken. Momenteel wordt met behulp van een immunoassay de totale concentratie van teicoplanine bepaald. Nochtans wordt vermoed dat de vrije concentratie verantwoordelijk is voor het effect, aangezien enkel de ongebonden vorm van het antibioticum kan penetreren in de weefsels. Aangezien teicoplanine zeer sterk eiwitgebonden is, kan bepaling van vrije concentraties dan ook zeer nuttig zijn. Er is echter nog geen routinetechniek beschikbaar voor dergelijke bepaling [37]. 1.4 COLISTINE Structuur en eigenschappen van colistine Colistine of polymyxine E is een kationisch lipopeptide antibioticum. Het werd voor het eerst geïsoleerd in 1950 uit Bacillus colistinus [38-40]. De structuur bestaat uit een cyclisch polypeptide met een N-terminaal vetzuursegment (zie Figuur 1-3) [40, 41]. Elke molecule bezit 5 vrije aminogroepen, waardoor ook 5 positieve ladingen per molecule aanwezig zijn [42]. Net als 7

19 teicoplanine is colistine een mengsel van verschillende componenten. In totaal maken een dertigtal verschillende structuren deel uit van het mengsel, maar de twee belangrijkste componenten zijn colistine A (polymyxine E1) en B (polymyxine E2) [43]. Zij maken samen tot 85% van het totaal uit [44]. Net als teicoplanine en vancomycine bestaat colistine uit zeer omvangrijke structuren. Zo heeft colistine A een moleculair gewicht van 1169,5 Da, terwijl dit voor colistine B 1155,4 Da bedraagt. Colistine B heeft een kortere vetzuurketen, vandaar het lagere moleculair gewicht [38, 45]. Colistine is commercieel beschikbaar als een inactieve methaangesulfoneerde prodrug (colistimethaat sodium = CMS) voor parenteraal gebruik [46, 47]. Deze wordt in waterig milieu snel gehydrolyseerd naar de actieve vorm colistine, waardoor snelle toediening na reconstitutie van bijzonder belang is [48]. Figuur 1-3 (Xu Y. et al. [38]) : Structuur van Colistine A (boven) en Colistine B. Over de farmacokinetiek en dynamiek van colistine is zeer weinig geweten. We weten wel dat colistine, in tegenstelling tot vancomycine en teicoplanine, grotendeels niet-renaal geklaard wordt, hoewel het zeer goed wateroplosbaar is. Het precieze mechanisme van klaring is echter nog niet gekend. De inactieve prodrug van colistine wordt wel renaal geklaard [49]. Tenslotte moet nog vermeld worden dat colistine een concentratie-afhankelijk antibioticum is [50]. 8

20 1.4.2 Indicatie van colistine en mechanismen van resistentie Colistine is een antibioticum dat 40 jaar geleden quasi volledig van de markt verdween omwille van toxiciteit. Het werd vervangen door minder toxische alternatieven, zoals bijvoorbeeld de aminoglycosiden. De voorbije 10 jaar is het echter opnieuw in gebruik genomen, omwille van het gebrek aan alternatieven voor de behandeling van multiresistente, gram-negatieve bacteriën (waaronder Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii en Klebsiella pneumoniae) [46, 51]. Het mag enkel gebruikt worden bij ernstig zieke patiënten, wanneer de infectie resistent is aan behandeling met β-lactams, aminoglycosides en quinolones [41]. Colistine is niet werkzaam tegen gram-positieve en anaerobe bacteriën [51, 52]. Het werkingsmechanisme van colistine verschilt sterk van de glycopeptiden. De positieve lading van colistine speelt een belangrijke rol, net als de hydrofobe vetzuurketen. Colistine bindt hierdoor immers met hoge affiniteit aan het lipide A deel van de lipopolysacchariden (LPS) in de buitenste celmembraan van gram-negatieve bacteriën (zie Figuur 1-4). Door de binding neemt het de plaats in van Mg 2+ en Ca 2+. Deze divalente kationen zijn noodzakelijk voor de stabiliteit van de buitenste membraan. Door het verdrijven van Mg 2+ en Ca 2+ wordt de integriteit van de membraan verstoord, waardoor de permeabiliteit ervan stijgt. Dit geeft uiteindelijk aanleiding tot celdood. Aangezien LPS niet aanwezig zijn bij gram-positieve bacteriën, verklaart dit ook het gebrek aan activiteit van colistine tegen deze micro-organismen. Toch is dit werkingsmechanisme volgens verschillende auteurs niet helemaal juist en spelen ook andere (onbekende) mechanismen nog een rol [41, 52, 53]. Figuur 1-4 (Biswas et al. [41]): Werkingsmechanisme van colistine. 9

21 Over het algemeen is de aanwezigheid van resistentie tegen colistine nog beperkt. Er is uiteraard natuurlijke resistentie (zoals bij de gram-positieve bacteriën), maar de verworven resistentie is voorlopig relatief gering. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat colistine 30 jaar quasi niet gebruikt werd. Een aantal bacteriën heeft echter wel al resistentie ontwikkeld, voornamelijk door wijziging van de structuur van het lipide A gedeelte van de LPS. Ook wijzigingen aan andere delen van de LPS of de productie van een capsule kan tot resistentie leiden [41, 46] Toxiciteit Zoals reeds vermeld zijn de indicaties voor colistine beperkt omwille van de toxiciteit van het antibioticum. Vooral neuro- en nefrotoxiciteit treden frequent op. Experimenteel is vastgesteld dat de toxiciteit dosis-gerelateerd is, waarbij de symptomen verdwijnen wanneer de geneesmiddeltoediening wordt gestaakt. Het mechanisme dat de toxiciteit veroorzaakt is niet bekend. Nefrotoxiciteit komt relatief frequent voor bij colistine (±20 %), maar onderzoek heeft uitgewezen dat het minder vaak voorkomt dan bij de veel gebruikte aminoglycosiden. Het zijn nochtans deze antibiotica die colistine van de markt hebben verdreven, aangezien vroeger werd geloofd dat ze minder toxisch waren. Er bestaat ook verwarring over de grootte van het deel van de bevolking waarin nefrotoxiciteit optreedt. Vaak worden sterk verschillende percentages gevonden, naargelang de definitie van nefrotoxiciteit die werd gehanteerd. Neurotoxiciteit komt minder vaak voor, hoewel toch 7 % van de patiënten symptomen als duizeligheid, visusstoornissen en spierzwakte ervaart [41, 46, 52] Nut van Therapeutische Drug Monitoring voor colistine Net zoals voor de glycopeptiden vancomycine en teicoplanine kan TDM mogelijk nuttig zijn voor het lipopeptide colistine. Dit kan zowel gebeuren om het therapeutisch effect te waarborgen, als om toxiciteit te vermijden. Vooral dit laatste is voor colistine belangrijk. De aanbevolen dosering voor colistine ligt rond 5 mg/kg/dag CMS, verdeeld over 2 tot 4 dosissen. In de literatuur is er echter wel variatie in de dosering gerapporteerd. Zo verschillen de 2 meest gebruikte colistinepreparaten, Colomycin en Coli-Mycin, sterk in aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Voor Coli-Mycin is de aanbevolen maximale dosis bijna dubbel zo groot als voor Colomycin (800 mg versus 480 mg) [41, 46]. Toediening van colistine gebeurt vooral intraveneus en intramusculair. Voorlopig is er geen immunoassay beschikbaar voor de routinebepaling van colistine. De ontwikkeling van een goede bepalingsmethode voor colistine is dus van groot belang. 10

CAT Critically Appraised Topic

CAT Critically Appraised Topic CAT Critically Appraised Topic Kwaliteitssysteem FOR-003E Dosage van piperaciline-tazobactam (Tazocin ) en meropenem (Meronem ) in het plasma van kritisch zieke patiënten na bolustoediening: Zinvol? Author:

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND. door. Tinne PETS

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND. door. Tinne PETS UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND door Tinne PETS Promotor: Drs. B. Maddens Medepromotor: Prof. Dr. E. Meyer Literatuurstudie in het kader van de Masterproef

Nadere informatie

Statistische onzekerheid met betrekking tot microbiologische analysetechnieken. Robert Abrams P. 1/1

Statistische onzekerheid met betrekking tot microbiologische analysetechnieken. Robert Abrams P. 1/1 Statistische onzekerheid met betrekking tot microbiologische analysetechnieken Robert Abrams Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010-2011 MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE Steffen WESTELINCK Promotor: Prof. Dr. Romain

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

To Customize Odoo or not? A decision support tool.

To Customize Odoo or not? A decision support tool. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 To Customize Odoo or not? A decision support tool. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Bepaling van de groep van lipofiele groep toxines in mosselen met gebruik van UPLC-MS/MS. Inhoudstafel

Bepaling van de groep van lipofiele groep toxines in mosselen met gebruik van UPLC-MS/MS. Inhoudstafel Auteur: M. Andjelkovic Inhoudstafel 1 Doel en toepassingsgebied...2 2 Definities en afkortingen...2 2.1 Definities...2 2.2 Afkortingen...3 3 Principe van de methode...3 4 Veiligheid...4 5 Staalname...4

Nadere informatie

Academiejaar 2012-2013. Gastroparese na het cisapride tijdperk : Wat zijn de huidige behandelingsopties?

Academiejaar 2012-2013. Gastroparese na het cisapride tijdperk : Wat zijn de huidige behandelingsopties? Academiejaar 2012-2013 Gastroparese na het cisapride tijdperk : Wat zijn de huidige behandelingsopties? Mathieu HALLYN Promotor: Prof.Dr.H.Peeters Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in het kader van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S

ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2002-2003 ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van : Licentiaat in de

Nadere informatie

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Stefanie Moermans, K.U. Leuven Promotor: Ann Roex, K.U. Leuven Co-promotor: Bert Aertgeerts, K.U. Leuven Praktijkopleider: Joke Van den Heuvel

Nadere informatie

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Risicobeoordeling voor mens

Risicobeoordeling voor mens 168 1 Risicobeoordeling voor mens en milieu door dr. H. Könemann, RIVM, Bilthoven, bewerkt door drs. C. Schlax 1. Inleiding 168 3 2. Blootstelling 168 4 2.1. Uitstoot 168 4 2.2. Lotgevallen 168 5 2.3.

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ téåçó=iéóëëéåë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~å=qlocp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåi=

Nadere informatie

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Mirjam Slenders Promotor: Prof. Dr. Paul De Cort Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde Academiejaar

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 EVALUATIE VAN DE NIERFUNCTIE BIJ HONDEN MET DIABETES MELLITUS.

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 EVALUATIE VAN DE NIERFUNCTIE BIJ HONDEN MET DIABETES MELLITUS. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2010-2011 EVALUATIE VAN DE NIERFUNCTIE BIJ HONDEN MET DIABETES MELLITUS Door Sofie MARYNISSEN Promoter: Dierenarts P. Smets Copromoter: Prof. Dr.

Nadere informatie

RIVM rapport 267002001/2006. Dubbel-blind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd, de farmacokinetiek en effecten van cannabis

RIVM rapport 267002001/2006. Dubbel-blind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd, de farmacokinetiek en effecten van cannabis RIVM rapport 267002001/2006 Dubbel-blind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd, 4-weg gekruist onderzoek naar de farmacokinetiek en effecten van cannabis Tj.T. Mensinga, I. de Vries, M. Kruidenier, C.C.

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

ROPS. Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen. Samenvatting. Prof. Dr. Alain Verstraete. Mevr. Elke Raes Dr. Mark Tant

ROPS. Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen. Samenvatting. Prof. Dr. Alain Verstraete. Mevr. Elke Raes Dr. Mark Tant ROPS Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen Samenvatting Coördinator: Promotor: Onderzoekers: Mevr. Miran Scheers Prof. Dr. Alain Verstraete Mevr. Myriam Adriaensen Mevr. Elke Raes Dr. Mark Tant

Nadere informatie

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2012 Uitvoering Universiteit Maastricht CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Department of Health Services Research Focusing

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Copyright 2004, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. All Rights Reserved. Received:...; Accepted:... Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Een tussenrapportage als

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Samenvatting In de afgelopen jaren zijn op de Koninklijke

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica 2011 2012 Masterproef Proces simulatie software : een vergelijkende studie

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Zometa 4 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een injectieflacon

Nadere informatie

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Jan Willem Vis Amsterdam School of Real Estate Masteropleiding MSRE Investment Begeleider: dhr. P. De Haas Voorwoord Ondanks een schaarste

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie