2012 Welstandsnota gemeente Rheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012 Welstandsnota gemeente Rheden"

Transcriptie

1 2012 Welstandsnota gemeente Rheden Gelders Genootschap Welstandsnota gemeente Rheden

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene criteria 3. Welstandsgebieden / gebiedscriteria Historische gebieden H1 Historisch dorpsgebied / Historische dorpse bebouwingslinten woongebieden W1 Parkachtig woongebied W2 Tuindorpen en tuinwijken W3 Traditionele woningbouw in blokverkaveling W4 Het nieuwe bouwen W5 Forumbeweging W6 Thematische inbreidingen W7 Individuele woningbouw W8 Woonwagenterreinen Instituten / maatschappelijke doeleinden T1 Hoogbouw T2 Winkelcentrum T3 Instituten / maatschappelijke doeleinden Bedrijventerreinen B1 Bedrijventerreinen Thema s buitengebied G1 Parken, groengebieden en sportcomplexen G2 Buitenplaatsen en landgoederen G3 Boerenerven in het agrarische buitengebied G4 Natuurgebieden (bebouwing in het bos) G5 Recreatieparken en vakantiewoningen 4. Criteria kleine bouwwerken Bijlage: Bijlage 1, Gebiedsbeschrijvingen Bijlage 2, Beoordelingsmatrix Bijlage 3, Gebiedsbeschrijvingenkaart Bijlage 4, Welstandsgebiedenkaart Bijlage 5, Welstandsniveaukaart Welstandsnota gemeente Rheden

3 Hoofdstuk 01 Inleiding 1.1 Doel welstandstoezicht in Rheden Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving verhoogt de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving en de waarde van het onroerend goed. Ook wordt het vestigingsklimaat positief beïnvloed. Deze nota is opgesteld vanuit de overtuiging dat de gemeente, ondernemers en inwoners het belang van een aantrekkelijke gebouwde omgeving dienen te behartigen. De verschijningsvorm van een bouwwerk en waarop dat is ingepast in de omgeving is geen zaak van de eigenaar van het bouwwerk alleen; elke voorbijganger wordt ermee geconfronteerd, of hij nu wil of niet. Het welstandsbeleid vastgelegd in deze nota - is bedoeld om in alle openheid een bijdrage te leveren aan de schoonheid en de aantrekkelijkheid van Rheden. Welstandsvrij bouwen Nieuw in deze nota is dat ook welstandsvrij bouwen tot de mogelijkheden behoort. Burgers zijn dan zelf verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van hun woonomgeving. Zij bepalen zelf de vormgeving, kleurgebruik, materialen etc. De gedachte hierbij is dat sommige gebieden (met name woonwijken) meer variatie kunnen verdragen dan andere, meer kwetsbare, gebieden. Woonwijken die in de oude welstandsnota al onder het laagste niveau (3) vielen, zijn in de nieuwe nota welstandsvrij waar het bouwen op achtererfgebieden betreft tot een maximale bouwhoogte van 5 meter. Zie verder de welstandsniveaukaart (Bijlage 5) en de beoordelingsmatrix (Bijlage 2). In welstandsvrije gebieden is overigens wel achteraf (repressief) toezicht door de gemeente mogelijk om excessen te voorkomen. Met welstandstoezicht beschikt de gemeente als regisseur over een belangrijk wettelijk sturingsinstrument. Bij iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt beoordeeld of het betreffende bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Hiertoe adviseert een onafhankelijke commissie de welstandscommissie - aan het college van B&W. Sinds 2004 werkt de gemeente met een welstandsnota, waarin de criteria zijn opgenomen waaraan bouwplannen worden getoetst. Dit biedt houvast voor zowel aanvragers, de welstandscommissie als de gemeente bij het ontwerp van en advisering over bouwplannen. De welstandsnota is niet bedoeld als dictaat. Enerzijds wordt rechtszekerheid en voorspelbaarheid geboden, maar anderzijds is er ruimte voor dialoog en afwijking van de spelregels, indien blijkt dat er betere alternatieven zijn. Kwaliteit ontstaat door dialoog en overleg, met een open oog voor de relatieve kwetsbaarheid van de omgeving. 1.2 Herijking van de bestaande nota De vorige welstandsnota van de gemeente Rheden functioneerde bijna acht jaar. Dat beleid was om meerdere redenen aan een herijking toe. De wetgeving is veranderd met de komst van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit Omgevingsrecht (Bor) in Hiermee waren ook veel kleinere bouwwerken omgevingsvergunningvrij geworden. De welstandscriteria ic. criteria voor kleine bouwwerken - moesten hierop worden aangepast. De gemeente heeft in 2011 op basis van het coalitieakkoord met name de wens tot deregulering van het welstandsbeleid en een onderzoek naar welstandsvrij bouwen - en het daaruit voortvloeiende rapport van bureau DHV, vastgesteld dat de welstandsnota sterk vereenvoudigd kon worden door een compactere opzet en minder regels. De nota telde veel afzonderlijke deelgebieden en bouwstenen met elk een beschrijving, bijbehorend niveau en toetsingskader. In een nieuwe nota zou dit sterk kunnen worden gecomprimeerd door gebieden en bouwstenen te integreren, niveaus te heroverwegen en criteria helder en toepasbaar te formuleren. Daarbij was het uitgangspunt dat welstandstoezicht maatwerk is. De lat hoeft niet overal even hoog te liggen. Sommige gebieden kunnen meer ruimtelijke dynamiek verdragen dan Welstandsnota gemeente Rheden

4 andere, meer kwetsbare en bijzondere gebieden. Een andere aanbeveling in het rapport van DHV was daarom dat achtererfgebieden in de bestaande niveau 3 gebieden (laag welstandsniveau), welstandsvrij kunnen worden verklaard. Dit betreft achtererfgebieden in woonwijken. Verder dienden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente thans vastgelegd in beeldkwaliteitplannen een plaats te hebben in de welstandsnota nu de betreffende gebieden in de beheerfase zijn beland. Hiervoor was een aanpassing van de gebiedskaarten noodzakelijk. Er ligt nu een voor alle partijen transparante nota die helder is over wat wel of niet is toegestaan, met efficiënte en duidelijke criteria die recht doen aan aan de actuele ruimtelijke ambities van de gemeente. Bovendien maakt dit welstandsbeleid een snel en efficiënt beoordelingsproces mogelijk. 1.3 Relatie met andere beleidsterreinen Voor een effectief kwaliteitsbeleid is het zaak zorg te dragen voor een goede aansluiting tussen de verschillende instrumenten. In het kader van deze welstandsnota is vooral de relatie tussen bestemmingsplan en de welstandscriteria van belang. Het bestemmingsplan regelt onder meer de functie en het ruimtebeslag van bouwwerken voor zover dat nodig is voor een goede ruimtelijke ordening. Wat het bestemmingsplan mogelijk maakt, kan op grond van de Woningwet niet door welstandscriteria worden tegengehouden. De vormgeving van bouwwerken valt buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan en behoort tot het domein van welstand. Welstandscriteria kunnen waar nodig de ruimte die het bestemmingsplan biedt, invullen ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit. Het welstandsadvies richt zich dan op de gekozen invulling binnen het bestemmingsplan. In een situatie waarin een bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan, maar dit eveneens ruimte biedt voor alternatieven, kan een negatief welstandsadvies worden gegeven als de gekozen oplossing afbreuk doet aan de ruimtelijke beleving. Uiteraard moet in zo n geval de welstandsnota daartoe de argumentatie leveren. Welstandsnota en beeldkwaliteitplan In de welstandsnota kan worden verwezen naar welstandscriteria die zijn opgenomen in andere beleidsdocumenten, zoals beeldkwaliteitplannen. Met name bij nieuwe gebieden (ontwikkelingsgebieden) wordt in eerste instantie een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin opgenomen de kwalitatieve uitgangspunten ondersteund met referentiebeelden. Dit heeft daarmee een ander karakter dan de meer op beheer en context gerichte welstandsnota. Door te verwijzen naar een beeldkwaliteitplan wordt dit geacht formeel deel uit te maken van de welstandsnota. Uiteraard gelden dan dezelfde wettelijke eisen als voor een reguliere welstandsnota. Bij beeldkwaliteitplannen voor grote nieuwbouwprojecten neemt na voltooiing van het bouwproject de welstandsnota de rol van beheersinstrument voor de bebouwde omgeving over van het beeldkwaliteitplan. 1.4 Wettelijke basis voor welstandstoezicht De wettelijke basis voor de uitvoering van welstandstoezicht ligt in de Wabo (art. 2.10), de Woningwet (art. 12) en het Bor (art. 6.2). Artikel 12a, lid 1 van de Woningwet stelt dat de gemeenteraad een welstandsnota vaststelt, inhoudende beleidsregels waarin in ieder geval de criteria zijn opgenomen die het bevoegd gezag toepast bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk waarop de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd, als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand. De invulling van het begrip redelijk is afhankelijk van de ambitie van de gemeente en de ruimtelijke kenmerken van gebieden en objecten. uiterlijk en plaatsing Er dient niet alleen te worden gekeken naar de vormgeving van het object, maar ook naar de Welstandsnota gemeente Rheden

5 situering: Staat het op een logische wijze op het kavel gesitueerd? Past de plaatsing van het object in deze omgeving of in de ontwikkeling van die omgeving? op zichzelf, in verband met de omgeving en de te verwachten ontwikkeling daarvan De kern van welstandszorg ligt in het feit dat bouwen een handeling is die de leef- en werkomgeving beïnvloedt. Het particuliere belang kruist daarbij vrijwel altijd het algemene of maatschappelijke belang. Elke burger mag van de overheid verwachten dat zij een zorgvuldige afweging van belangen maakt bij het verlenen van vergunningen. Het is in het algemeen belang dat onze leef- en werkomgeving een verzorgd en samenhangend karakter vertoont. Vandaar dat de welstandsadvisering zich niet kan beperken tot de verschijningsvorm van het bouwwerk op zich, maar ook de relatie van dat bouwwerk met zijn omgeving dient te onderzoeken. De invloed van bouwen op de omgeving is bovendien vrijwel altijd van lange duur. Het is daarom ook belangrijk een inschatting te maken van de te verwachten ontwikkelingen van de omgeving. Ook de samenhang van verschillende bouwplannen onderling moet kunnen worden beoordeeld. Deze plannen vormen immers elkaars toekomstige omgeving Werkwijze bij welstandsadvisering De welstandsadvisering voor de gemeente Rheden wordt georganiseerd en uitgevoerd door het Gelders Genootschap. De gemeente werkt met een brede taakomschrijving van de commissie, die meer omvat dan louter het (wettelijk) welstandstoezicht. Om effectief te kunnen adviseren over welstandsaspecten, is het ook noodzakelijk om de commissie te betrekken bij beleidsvelden als stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie en landschap. Er is daarmee sprake van een integrale commissie, die in een vroeg stadium van planontwikkeling wordt geraadpleegd. Het advies van de welstandscommissie is volgens de Woningwet gericht op het uiterlijk én op de plaatsing van het bouwwerk. De commissie kijkt in de eerste plaats naar de invloed van het bouwwerk op de beeldkwaliteit van de omgeving, rekening houdend met verwachte ontwikkelingen. Tevens adviseert de commissie over de kwaliteit van het bouwwerk op zichzelf. Integrale (monumenten)advisering Wijzigingen van monumenten en op het daarbij behorende terrein worden aan een afzonderlijke integrale commissie voorgelegd, waarin zowel vertegenwoordigers vanuit de welstandscommissie als vanuit de commissie cultuurhistorie zitting hebben. Dit geldt ook voor plannen in beschermde stads- en dorpsgezichten die een strengere kwaliteitstoets vergen dan plannen in reguliere gebieden. Alle overige (beleidsmatige) aspecten van monumentenadvisering worden behartigd door de reguliere commissie cultuurhistorie. Adviseur ruimtelijke kwaliteit en vooroverleg De adviseur ruimtelijke kwaliteit (voorheen rayonarchitect) speelt als voorpost van de welstandscommissie een belangrijke rol. Iedere week bezoekt hij / zij de gemeente. Tijdens het overleg worden de meeste bouwplannen afgehandeld en vindt overleg plaats met planindieners, beleidsambtenaren en het gemeentebestuur. Het vooroverleg met planindieners leidt in veel gevallen tot een goed resultaat, zowel voor het ingediende plan als voor de openbare ruimte. Alleen de meer complexe plannen grootschalige ontwikkelingen en stedenbouwkundige plannen - gaan mee naar de commissie. Het welstandstoezicht vindt plaats in het openbaar. Dit past bij een samenleving die vraagt om zoveel mogelijk rechtszekerheid en openheid rondom het welstandstoezicht. Wanneer men in een vroeg stadium bekend is met de eisen die gesteld worden aan een bouwplan is men veelal bereid hiermee rekening te houden. Veel onduidelijkheden over de wijze van toetsen worden weggenomen als vooraf helder wordt gemaakt welke kaders bij het welstandsoordeel een rol spelen Welstandsnota gemeente Rheden

6 Vooroverleg met de adviseur ruimtelijke kwaliteit of de commissie is daarom essentieel. De kaders voor toetsing worden door het gemeentebestuur in deze welstandsnota vastgelegd Opzet nota en leeswijzer De nota bevat de aspecten en de criteria waar aanvragen om omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen aan worden getoetst. Deze nota kent een andere en compactere opzet dan de vorige. Gebiedsbeschrijvingen De ruimtelijke karakteristieken en kwaliteiten van de kernen zijn opgenomen in afzonderlijke gebiedsbeschrijvingen. Deze komen overeen met de beschrijvingen in de vorige nota. De gebiedsbeschrijvingen vormen de onderlegger voor de welstandsgebieden en de gebiedscriteria. Doordat karakteristieken helder zijn omschreven, zijn minder en globalere toetsingscriteria mogelijk. Alle gebiedsbeschrijvingen zijn opgenomen in de bijlage 1. De betreffende gebieden zijn weergegeven op de gebiedsbeschrijvingenkaart, bijlage 3. Welstandsgebieden en gebiedscriteria De kern van deze nota bestaat uit dertien sets gebiedscriteria behorend bij de onderscheiden welstandsgebieden. Een welstandsgebied kan betrekking hebben op meerdere kernen of geografisch te onderscheiden gebieden. Voor de grote(re), complexe(re) bouwopgaven geven gebiedscriteria aan in welke mate en op welke aspecten samenhang gewenst is. Het gaat om criteria die de essentie van de opgave raken en die betrekking hebben op de schaalniveaus stedenbouw, openbare ruimte, architectuur en detaillering. Met deze criteria wordt beoogd de (deskundig) ontwerper te stimuleren tot kwaliteit en te komen tot een samenhangend beeld op alle schaalniveaus. De gebiedscriteria zijn opgenomen in hoofdstuk 3. De betreffende welstandsgebieden zijn weergegeven op de welstandsgebiedenkaart, bijlage 4. Welstandsniveaus Aan de welstandsgebieden zijn toetsingsniveaus gekoppeld, variërend van soepel (inclusief welstandsvrij), regulier tot bijzonder. Afhankelijk van het toetsingsniveau gelden meer of minder beoordelingsaspecten (gevel, bouwmassa, ligging, materialen, kleuren en detaillering). Hoe lager het niveau, hoe minder beoordelingsaspecten met daarbij behorende criteria. Zo geldt voor het laagste niveau (soepel) dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor onder andere de invulling van materiaalgebruik, kleurstelling en detaillering. Waar de burger geheel welstandsvrij mag bouwen, gelden alleen nog excessencriteria (repressief toezicht). De toetsingsniveaus zijn uitgewerkt in een matrix, die als bijlage is toegevoegd. De betreffende welstandsniveaus zijn weergegeven op de welstandsniveaukaart, bijlage 5. Algemene criteria In het geval dat de welstandcriteria ontoereikend zijn of wanneer een bouwplan afwijkt van de welstandscriteria, maar door een bijzondere schoonheid een gewenste toevoeging aan de omgeving is, kan worden teruggevallen op algemeen geldende kwaliteitsprincipes. De welstandscommissie kan B&W in zo n geval gemotiveerd en schriftelijk adviseren om af te wijken en hiertoe gebruik te maken van algemene welstandscriteria. Het niveau van redelijke eisen van welstand ligt hierbij uiteraard hoger. Deze algemene criteria worden beschreven in hoofdstuk 2. Beleid buitengebied Voor het buitengebied wordt gewerkt met een vijftal thema s met bijbehorende criteria. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Het Beeldkwaliteitplan Landelijk Gebied is geïntegreerd in de welstandsnota, voorzover het om bebouwing gaat. Voor alle overige ruimtelijke en landschappelijke aspecten blijft het Beeldkwaliteitplan het toetsingskader. Criteria voor kleine bouwwerken Deze criteria zijn bedoeld voor de meest voorkomende kleine bouwwerken (bijbehorende bouw Welstandsnota gemeente Rheden

7 werken, dakkapellen etc.), die op grond van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) doorgaans vergunningvrij zijn. Voorzover deze typen bouwwerken toch omgevingsvergunningplichtig zijn, zijn hiervoor in deze nota toetsingscriteria opgenomen. Indien een klein bouwwerk vergunningvrij blijkt te zijn, gelden de criteria als aanbeveling. De criteria zijn aanvullend op de bestemmingsplanmogelijkheden, die in hoofdzaak betrekking hebben op plaatsing, maatvoering en functie, en vooral stedenbouwkundig van aard zijn. De concrete welstandscriteria liggen in het verlengde van het bestemmingsplan en zijn overwegend architectonisch van aard. Ze zijn voornamelijk gericht op het realiseren van evenwichtige verhoudingen tussen volumes c.q. elementen én een verzorgd en samenhangend bebouwingsen straatbeeld. De criteria hebben als doel de initiatiefnemer verder te helpen, zowel in procedureel als in kwalitatief opzicht. Duidelijke richtlijnen kunnen leiden tot een snel(ler) en efficiënt(er) verloop van het vergunningtraject. Daarnaast kunnen ze een bouwplan een toegevoegde waarde geven, op zichzelf en voor de omgeving, in het belang van het individu en de samenleving. De criteria zijn - naast juridisch bindend ook stimulerend bedoeld, door het taalgebruik en de toevoeging van aansprekende illustraties. In hoofdstuk 4 zijn de criteria voor kleine bouwwerken opgenomen. Excessencriteria De gemeente heeft de mogelijkheid om repressief in te grijpen indien een bouwwerk (zowel vergunningplichtig als vergunningvrij) in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand (Woningwet art. 12, lid 1). Deze excessenregeling geldt ook in welstandsvrije gebieden (achtererven niveau 3 gebieden). Van excessen is sprake bij buitensporigheden in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident zijn. De excessenregeling is niet bedoeld om de plaatsing van het bouwwerk tegen te gaan. Op grond van artikel 12, 12a en 13a Woningwet kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar dan aanschrijven om de strijdige situatie ongedaan te maken. In geval van een exces moeten burgemeester en wethouders kunnen verwijzen naar specifieke criteria in de welstandsnota. In de volgende gevallen kan sprake zijn van een exces: - het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving. het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing van een bouwwerk. - armoedig materiaalgebruik bij erfafscheidingen, bijgebouwen en overkappingen die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Voorbeelden van armoedig materiaal zijn rietmatten, beddenspiralen, oude deuren, golfplaten of zeildoek; - armoedig materiaalgebruik bij gevelbetimmeringen die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Voorbeelden van armoedig materiaal zijn kunststof schroten en industriële beplating. - verloedering door achterstallig onderhoud. - verstoring van ritme in gevelwand door gedeeltelijke afbraak, instorting, verwaarlozing of verandering van een bouwwerk. - toepassen van felle of contrasterende kleuren mits daarvoor geen redelijke aanleiding is. - een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is. - het plaatsen van bouwketen en/ of zeecontainers anders dan functioneel voor bouw-, onderhouds-, of sloopactiviteit en geplaatst op of in onmiddellijke nabijheid van het terrein waar de activiteit plaatsvindt Welstandsnota gemeente Rheden

8 Hoofdstuk 02 Algemene welstandscriteria In dit hoofdstuk worden de algemene welstandscriteria genoemd, die als achtervang fungeren wanneer de reguliere toetsingscriteria onvoldoende houvast bieden. De criteria zijn gebaseerd op de notitie Architectonische kwaliteit, een notitie over architectuurbeleid, van Prof. ir. Tj. Dijkstra (1985, herzien en opnieuw uitgegeven in 2001). Relatie tussen vorm, gebruik en constructie Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat de verschijningsvorm een relatie heeft met het gebruik ervan en de wijze waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook zijn eigen samenhang en logica heeft. Relatie tussen bouwwerk en omgeving Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare (stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld naarmate de openbare betekenis van het bouwwerk of van de omgeving groter is. Betekenissen van vormen in sociaal-culturele context Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat verwijzingen en associaties zorgvuldig worden gebruikt en uitgewerkt, zodat er concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit. Evenwicht tussen helderheid en complexiteit Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat er structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat de aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat. Schaal en maatverhoudingen Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat het een samenhangend stelsel van maatverhoudingen heeft dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen. Materiaal, textuur, kleur en licht Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat materiaal, textuur, kleur en licht het karakter van het bouwwerk zelf ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan duidelijk maken Welstandsnota gemeente Rheden

9 Hoofdstuk 03 Gebiedscriteria Inleiding Dit hoofdstuk vormt de kern van de welstandsnota. In totaal zijn dertien sets gebiedscriteria opgesteld, behorend bij de onderscheiden welstandsgebieden. Daarnaast zijn criteria opgesteld voor vijf onderscheiden thema s in het buitengebied. Een welstandsgebied kan betrekking hebben op meerdere kernen of geografisch te onderscheiden gebieden. Voor de grote(re), complexe(re) bouwopgaven geven gebiedscriteria aan in welke mate en op welke aspecten samenhang gewenst is. Het gaat om criteria die de essentie van de opgave raken en die betrekking hebben op de schaalniveaus stedenbouw, openbare ruimte, architectuur en detaillering. Voor de kaarten waarop de gebieden zijn aangegeven wordt verwezen naar Bijlage 4 in deze nota. Historische gebieden H1 Historisch dorpsgebied / historische dorpse bebouwinglinten Woongebieden W1 Parkachtig woongebied W2 Tuindorpen en tuinwijken W3 Traditionele woningbouw in blokverkaveling W4 Het nieuwe bouwen W5 Forumbeweging W6 Thematische inbreidingen W7 Individuele woningbouw W8 Woonwagenterreinen Instituten / maatschappelijke doeleinden T1 Hoogbouw T2 Winkelcentrum T3 Instituten / maatschappelijke doeleinden Bedrijventerreinen B1 Bedrijventerreinen Thema s buitengebied G1 Parken, groengebieden en sportcomplexen G2 Buitenplaatsen en landgoederen G3 Boerenerven in het agrarische buitengebied G4 Natuurgebieden (bebouwing in het bos) G5 Recreatieparken en vakantiewoningen Welstandsnota gemeente Rheden

10 Historische gebieden H1 Historisch dorpsgebied / dorpse bebouwingslinten woongebieden Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuw- en verbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Nieuwbouw is gebaseerd op de gegroeide kleinschaligheid, openheid en diversiteit. - Het bebouwingsbeeld van herkenbare individuele panden in stand houden. - De parcellering, de positie, de oriëntatie en de ritmiek van de oorspronkelijke bebouwing zijn bij nieuwbouw richtinggevend. - Verspringingen in de rooilijn dragen bij aan het individuele bebouwingsbeeld. - Bedrijfsbebouwing op het achtererf plaatsen. - Panden richten naar de openbare ruimte. Deelaspecten: massa en vorm - De toepassing van een kapvorm is uitgangspunt voor het bouwplan. - De bestaande samenhang en afwisseling in de vormgeving van de kappen in de omgeving is richtinggevend. - De bouwmassa is compact en opzichzelfstaand. - De bouwhoogte is afgestemd op die van de naaste omgeving. - Bij panden die een stedenbouwkundig geheel vormen, dienen toevoegingen per pand ondergeschikt te zijn aan de hoofdstructuur en de ritmiek van het geheel. - Afhankelijk van de architectuur van het pand wordt een bijbehorend bouwwerk voorzien van een hellend dak of plat afgedekt. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - Zijgevels grenzend aan de openbare ruimte behandelen als voorgevel. - Er dient aandacht te zijn voor de overhoekse samenhang van gevels. - Gevels dienen in principe een hiërarchische opbouw te vertonen - In de horizontale gevelopbouw zijn de begrenzingen van de onderzijde (plint) en de bovenzijde (goot of kroonlijst) als belangrijke elementen behandeld. - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij splitsing van het pand blijft de oorspronkelijke gevelcompositie leidend. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen. - Bij nieuwbouw rekening houden met de bebouwing in de omgeving voor wat betreft stijlkenmerken en materiaalkeuze. - Toevoegingen aan de voorzijde maken deel uit van de gevelcompositie. - De plaatsing en behandeling van de hoofdentree krijgt bijzondere aandacht. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Terugliggende gevelopeningen nastreven. - Het materiaal- en kleurgebruik houdt rekening met de gebiedskarakteristiek. - Bij verbouwing of renovatie is het oorspronkelijke materiaal- en kleurgebruik uitgangspunt. - In hoofdzaak bakstenen voor gevels en keramische dakpannen op daken toepassen. - Voor de hoofdmaterialen gedekte kleuren / aardkleuren toegepassen. - In lichte kleuren geschilderde gevels of stucwerk zijn toegestaan, indien deze kenmerkend zijn voor de omgeving en in getemperd kleurniveau worden toegepast. - Bij renovatie rekening houden met de kenmerkende ornamentiek als overstekken, dak- en gevellijsten, siermetselwerk en speklagen. - Bij renovatie en verbouw blijven de authentieke detaillering zoals overstekken, geaccentueerde lijsten en siermetselwerk behouden. - Bij nieuwbouw krijgt de detaillering een hoge mate van aandacht Welstandsnota gemeente Rheden

11 Woongebieden W1 Parkachtig woongebied Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuw- en verbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een reeks van individuele bouwmassa s. - Representatieve bouwmassa s, omgeven door een landschappelijke inrichting van tuinen. - De positie en oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing zijn richtinggevend. - De beleving van onderlinge afstanden tussen de gebouwen heeft prioriteit boven de vorming van een wand. - Bestaande doorzichten handhaven. Deelaspecten: massa en vorm - Bij renovatie of nieuwbouw conformeert het bouwwerk zich wat betreft massa en hoofdvorm aan de bebouwing in de omgeving. - De bouwmassa is voorzien van een (samengesteld) zadeldak of schilddak. - Aanbouwen zijn ondergeschikt en gesitueerd aan de zij- of achtergevel. - De kaphelling bedraagt minimaal 40 of is gelijk aan bestaand. - Bijgebouwen zijn in hoofdvorm en kap afgestemd op het hoofdgebouw. - Bij entreeportalen is een schuin dak mogelijk indien uitgevoerd conform de kap op de woning. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - Zijgevels grenzend aan de openbare ruimte behandelen als voorgevel. - Er dient aandacht te zijn voor de overhoekse uitstraling van gevels. - Gevels dienen in principe een hiërarchische opbouw te vertonen - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij splitsing van het pand blijft de oorspronkelijke gevelcompositie leidend. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Bij materiaal- en kleurgebruik rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Bij verbouwing of renovatie het oorspronkelijke materiaalgebruik als uitgangspunt nemen. - In hoofdzaak bakstenen voor gevels en dakpannen op daken toepassen. - Materialisatie bijgebouw conform materialisatie woning uitvoeren. - Bij verbouwing of renovatie is het oorspronkelijke kleurgebruik uitgangspunt. - Voor de hoofdmaterialen aardkleuren toepassen, in combinatie met donkere of rode pannen. - Authentieke detaillering zoals overstekken, geaccentueerde lijsten en siermetselwerk zijn bij verbouw richtinggevend. - Bij renovatie of nieuwbouw zorgvuldig omgaan (herstel, interpretatie) met de detaillering van de kap, de gevelopeningen en het metselwerk. - Authentieke detaillering, zoals overstekken, geaccentueerde lijsten en siermetselwerk, blijft bij verbouw behouden. - De detaillering van bijbehorende bouwwerken is zorgvuldig afgestemd op die van het hoofdgebouw. - Serres en erkers met eenzelfde aandacht voor detaillering als die voor het hoofdgebouw uitvoeren Welstandsnota gemeente Rheden

12 W2 Tuindorpen en tuinwijken Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuw- en verbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Nieuwbouw sluit aan bij de ritmiek van de bestaande bebouwing in de omgeving. - Panden richten naar de openbare ruimte. - De positie, het verkavelingsprincipe en de oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing zijn bij nieuwbouw richtinggevend. Deelaspecten: massa en vorm - De bestaande schaal van de bebouwing in de omgeving is het uitgangspunt bij uitbreiding en vervanging van de bebouwing. - De massaopbouw en de kapvorm is afgestemd op de belendende bebouwing. - Bijbehorende bouwwerken blijven duidelijk ondergeschikt aan de hoofdmassa. - Bijbehorende bouwwerken op straathoeken zo veel mogelijk afdekken met een kap in dezelfde helling als de hoofdmassa. - De bestaande kapvorm en kaprichting blijven gehandhaafd. - Bij complexgewijze bebouwing zijn dakopbouwen mogelijk, indien uitgevoerd conform een (reeds gerealiseerd en) goedgekeurd exemplaar op betreffende woonblok of architectonisch ensemble. - Regelmatig geplaatste, gemetselde schoorstenen op het dak accentueren de afzonderlijke woningen. - Afhankelijk van de architectuur van het pand wordt de aan- of uitbouw voorzien van een hellend dak of plat afgedekt. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - Zijgevels grenzend aan de openbare ruimte behandelen als voorgevel. - Gevels dienen in principe een hiërarchische opbouw te vertonen - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij splitsing van het pand blijft de oorspronkelijke gevelcompositie leidend. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen. - Bij renovatie en/of vervangende nieuwbouw sluiten de stijl en het materiaal aan op die van de bebouwing in de omgeving. - De verticale geleding en ritmiek van de gevel benadrukken, bijvoorbeeld door ordening van raampartijen langs verticale assen of door afwijkende behandeling van gevelvlakken. - De maatverhoudingen van bestaande gevelopeningen handhaven. - Kopgevels grenzend aan de openbare ruimte verkrijgen een duidelijke expressie. - De toevoegingen per woning zijn ondergeschikt aan de hoofdstructuur en de gevelritmiek van het woningblok. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Bij materiaal- en kleurgebruik rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Het oorspronkelijke kleur- en materiaalgebruik is uitgangspunt bij verbouwing of renovatie. - Voor de hoofdmaterialen bakstenen in aardkleuren toepassen, in combinatie met donkere of rode dakpannen. - Grotere vlakken tonen geen sterke kleurcontrasten. - Bij verbouwing of renovatie is het oorspronkelijke materiaalgebruik uitgangspunt. - Bij renovatie of nieuwbouw is de specifieke detaillering van gevelopeningen, balkonhekken, deurluifels en dergelijke in de omgeving richtinggevend. - De detaillering bij aanpassing, renovatie of nieuwbouw verkrijgt eenzelfde mate van aandacht en expressie als die in de omgeving Welstandsnota gemeente Rheden

13 W3 Traditionele woningbouw in blokverkaveling Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuw- en verbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Nieuwbouw sluit aan bij de ritmiek van de bestaande bebouwing in de omgeving. - Panden richten naar de openbare ruimte. - De positie, verkavelingwijze en de oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing is bij nieuwbouw richtinggevend. Deelaspecten: massa en vorm - De bestaande schaal van de bebouwing in de omgeving is het uitgangspunt bij uitbreiding en vervanging van de bebouwing. - De bouwmassa is afgestemd op de belendende bebouwing. - Bijbehorende bouwwerken blijven duidelijk ondergeschikt aan de hoofdmassa - Bijbehorende bouwwerken op straathoeken zo veel mogelijk afdekken met een kap in dezelfde helling als de hoofdmassa. - De bestaande kapvorm en kaprichting blijven gehandhaafd. - Bij complexgewijze bebouwing zijn dakopbouwen mogelijk, indien uitgevoerd conform een (reeds gerealiseerd en) goedgekeurd exemplaar op betreffende woonblok of architectonisch ensemble. - Gemetselde schoorstenen op het dak accentueren de afzonderlijke woningen. - Bijbehorende bouwwerken zijn afgestemd op de architectuur van het hoofdgebouw. - Bij entreeportalen is een schuin dak mogelijk indien uitgevoerd conform de kap op de woning. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen. - De stijl en de materialisering van renovatie en/of vervangende nieuwbouw sluiten aan op die van de bebouwing in de omgeving. - De maat en schaal van de gevelindeling respecteren. - De verticale geleding en ritmiek van de gevel benadrukken, bijvoorbeeld door ordening van raampartijen langs verticale assen of door afwijkende behandeling van gevelvlakken. - De maatverhoudingen van bestaande gevelopeningen handhaven. - Kopgevels grenzend aan de openbare ruimte verkrijgen een duidelijke expressie. - De toevoegingen per woning zijn ondergeschikt aan de hoofdstructuur en de gevelritmiek van het woningblok. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Bij materiaal- en kleurgebruik rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Het oorspronkelijke kleur- en materiaalgebruik is uitgangspunt bij verbouwing of renovatie. - Voor de hoofdmaterialen bakstenen in aardkleuren toepassen, in combinatie met donkere of rode dakpannen. - Grotere vlakken tonen geen sterke kleurcontrasten. - Bij verbouwing of renovatie is het oorspronkelijke materiaalgebruik uitgangspunt. - De detaillering bij aanpassing, renovatie of nieuwbouw verkrijgt eenzelfde mate van aandacht en expressie als die in de omgeving Welstandsnota gemeente Rheden

14 W4 Het Nieuwe Bouwen Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuw- en verbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Gebouwen of gebouwencomplexen zijn als abstracte composities in de ruimte geplaatst. - Bij nieuwbouw is de positie en de oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing richtinggevend. - Het overwegend gesloten gevelbeeld van rijenwoningen in stand houden. - Bij nieuwbouw aansluiten op de ritmiek van gelijke woningblokken. - Woningen staan georiënteerd op de openbare ruimte. De voordeuren zijn steeds in het zicht van de openbare ruimte. Deelaspecten: massa en vorm - Gebouwen bestaan uit eenvoudige rechthoekige bouwblokken. - De bestaande schaal van de bebouwing in de omgeving is het uitgangspunt bij uitbreiding en vervanging van de bebouwing. - De bouwmassa is afgestemd op de belendende bebouwing. - Bijbehorende bouwwerken blijven duidelijk ondergeschikt aan de hoofdmassa - Bijbehorende bouwwerken op straathoeken plat afdekken. - De bestaande kaprichting en kapvorm zijn richtinggevend. Bij complexgewijze bebouwing zijn dakopbouwen mogelijk, indien uitgevoerd conform een (reeds gerealiseerd en) goedgekeurd exemplaar op betreffende woonblok of architectonisch ensemble. - Nastreven van doorgaande gootlijnen en regelmatig geplaatste schoorstenen. - Bijbehorende bouwwerken zijn afgestemd op de architectuur van het hoofdgebouw. - Bij entreeportalen is een schuin dak mogelijk indien uitgevoerd conform de kap op de woning. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen en die van de bebouwing in de omgeving. - De maat en schaal van de gevelindeling respecteren. - De maatverhoudingen van bestaande gevelopeningen handhaven. - De toevoegingen per woning zijn ondergeschikt aan de hoofdstructuur en de gevelritmiek van het woningblok. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Bij materiaal- en kleurgebruik rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Bij woonblokken die een stedenbouwkundig ensemble vormen zijn de kleuren van gevels en daken op elkaar afgestemd. - Voor de hoofdmaterialen bakstenen in aardkleuren toepassen, in combinatie met donkere of rode dakpannen. - De mate van detaillering afstemmen op het pand. - In de gesloten delen van puien is uitstraling van het bestaande materiaalgebruik uitgangspunt. - Voor gesloten puidelen per stedenbouwkundige eenheid een beperkte variatie kleuren toepassen. - Bij renovatie of nieuwbouw is de specifieke detaillering van gevelopeningen, balkonhekken, deurluifels en dergelijke in de omgeving richtinggevend. - De detaillering bij aanpassing, renovatie of nieuwbouw is zorgvuldig en versterkt de expressie van de architectuur Welstandsnota gemeente Rheden

15 W5 Forumbeweging Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuw- en verbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Het overwegend gesloten en halfopen straatbeeld in stand houden. - Nieuwbouw sluit aan bij de ritmiek en de wijze van schakelen van de bestaande bebouwing in de omgeving. Het gaat om de stelselmatige toepassing van hoekoplossingen, knikken en verspringingen. - Woningen zijn met een eigen entreegebied of met voordeuren georiënteerd op de openbare ruimte Deelaspecten: massa en vorm - De bestaande schaal van de bebouwing in de omgeving is het uitgangspunt bij uitbreiding en vervanging van de bebouwing. - De bouwmassa is afgestemd op die van de belendende bebouwing. - Bijbehorende bouwwerken blijven duidelijk ondergeschikt aan de hoofdmassa - De bestaande kapvorm en kaprichting blijven gehandhaafd. - Regelmatig geplaatste, gemetselde schoorstenen op het dak accentueren in voorkomende gevallen de maat van de woningen. - Afhankelijk van de architectuur van het pand het bijbehorende bouwwerk voorzien van een hellend dak of plat afgedekken. - Bij entreeportalen is een schuin dak mogelijk indien uitgevoerd conform de kap op de woning. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - Gevels dienen in principe een hiërarchische opbouw te vertonen - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen. - De stijl en de materialisering van renovatie en/of vervangende incidentele nieuwbouw sluiten aan op die van de bebouwing in de omgeving. - De vlakverdeling en ritmiek van de gevel in stand houden door compositie van raampartijen of door afwijkende behandeling van gevelvlakken. - De maatverhoudingen van bestaande gevelopeningen handhaven. - Kopgevels die naar de openbare ruimte zijn gericht verkrijgen een duidelijke expressie. - De toevoegingen per woning zijn ondergeschikt aan de hoofdstructuur en de gevelritmiek van het woningblok. - Toevoeging als dakkapellen, erkers en dergelijke zijn afgestemd zijn op het specifieke architectonische karakter van de bebouwing. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Het materiaal- en kleurgebruik houdt rekening met de gebiedskarakteristiek - Bij aanpassingen is het oorspronkelijke materiaal en kleurgebruik uitgangspunt. - Voor gevels baksteen en hout toepassen. - Hoofdmaterialen in aardkleuren toegepassen. - Het gebruik van sterk contrasterende kleuren in grotere vlakken is ongewenst. - Voordeuren, garagedeuren (en eventueel draaiende raamdelen) zijn in gedekte tinten geschilderd. - De detaillering bij aanpassing, renovatie of nieuwbouw verkrijgt tenminste de aandacht en expressie als die van de belendende bebouwing. - De mate van detaillering afstemmen op het pand Welstandsnota gemeente Rheden

16 W6 Thematische inbreidingen Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuw- en verbouw rekening houden met gebiedskarakteristiek. - Bij toevoegingen en aanbouwen is de positie en de oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing richtinggevend. - Het overwegend gesloten straatbeeld van gestapelde, aaneengebouwde of geschakelde woningen in stand houden. - Wijzigingen sluiten aan bij de ritmiek van de bestaande bebouwing in de omgeving: Het gaat om de stelselmatige toepassing van accenten bijvoorbeeld op koppen of in zichtassen en van symmetrieën in massa, kapvorm en gevelindeling. - Woningen staan georiënteerd op de openbare ruimte. Deelaspecten: massa en vorm - De bestaande schaal van de bebouwing in de omgeving is het uitgangspunt bij uitbreiding en vervanging van de bebouwing. - De bouwmassa is afgestemd op die van de belendende bebouwing. - Bijbehorende bouwwerken blijven duidelijk ondergeschikt aan de hoofdmassa. - Bijbehorende bouwwerken op straathoeken zo veel mogelijk afdekken met een kap in dezelfde vormgeving als de hoofdmassa. - De bestaande kapvorm en kaprichting blijven gehandhaafd. - Bij complexgewijze bebouwing zijn dakopbouwen mogelijk, indien uitgevoerd conform een (reeds gerealiseerd en) goedgekeurd exemplaar op het betreffende woonblok of architectonisch ensemble. - Afhankelijk van de architectuur van het pand wordt het bijbehorende bouwwerk voorzien van een hellend dak of plat afgedekt. - Bij entreeportalen is een schuin dak mogelijk indien uitgevoerd conform de kap op de woning. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - Zijgevels grenzend aan de openbare ruimte behandelen als voorgevel. - Er dient aandacht te zijn voor de overhoekse uitstraling van gevels. - Gevels dienen in principe een hiërarchische opbouw te vertonen - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij splitsing van het pand blijft de oorspronkelijke gevelcompositie leidend. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Bij materiaal- en kleurgebruik rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Het overwegende materiaalgebruik bij gevels betreft baksteen. - Glas, spiegelende oppervlakken en kunststof niet als overwegend gevelmateriaal toepassen. - Bij aanpassingen is het oorspronkelijke materiaal- en kleurgebruik uitgangspunt. - Bij renovatie zorgvuldig omgaan (herstel, interpretatie) met de detaillering van de kap, de gevelopeningen en het metselwerk. - Bij nieuwbouw bepalen getemperde kleuren het aanzicht van de hoofdvlakken. - In lichte kleur geschilderde gevels en stucwerk zijn toegestaan, indien deze kenmerkend zijn voor de omgeving en in getemperd kleurniveau worden toegepast. - De kleurstelling van dakbedekking en gevels zijn op elkaar afgestemd Welstandsnota gemeente Rheden

17 W7 Individuele woningbouw Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuw- en verbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een reeks van individuele bebouwingsmassa s, vrijstaand en 2^1 kap woningen. - Bij nieuwbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - De onderlinge afstanden tussen de gebouwen geven een open bebouwingsbeeld - Bestaande doorzichten handhaven. - Verspringingen in de rooilijn zijn mogelijk als dat past in het straatbeeld. - De panden staan met de voorgevel georiënteerd naar de straat. Deelaspecten: massa en vorm - Bij renovatie of nieuwbouw conformeert het bouwwerk zich wat betreft massa en hoofdvorm aan de bebouwing in de omgeving. - De bouwmassa is voorzien van een plat dak of een kap. - Bij aanpassingen aan individuele woningen blijft de hoofdvorm inclusief geleding herkenbaar. - Aangebouwde bijgebouwen zijn in hoofdvorm en kap afgestemd op het hoofdgebouw. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - Zijgevels grenzend aan de openbare ruimte behandelen als voorgevel. - Er dient aandacht te zijn voor de overhoekse uitstraling van gevels. - Gevels dienen in principe een hiërarchische opbouw te vertonen - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij splitsing van het pand blijft de oorspronkelijke gevelcompositie leidend. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Het materiaal- en kleurgebruik houdt rekening met de gebiedskarakteristiek. - Het overwegende materiaalgebruik bij gevels betreft baksteen. - Glas, spiegelende oppervlakken en kunststof niet als overwegend gevelmateriaal toepassen. - Bij aanpassingen is het oorspronkelijke materiaal- en kleurgebruik uitgangspunt. - Bij renovatie zorgvuldig omgaan (herstel, interpretatie) met de detaillering van de kap, de gevelopeningen en het metselwerk. - In lichte kleur geschilderde gevels en stucwerk zijn toegestaan, indien deze kenmerkend zijn voor de omgeving en in getemperd kleurniveau worden toegepast. - De kleurstelling van dakbedekking en gevels zijn op elkaar afgestemd Welstandsnota gemeente Rheden

18 W8 Woonwagenterreinen Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Het karakter van het woonwagenterrein dient gehandhaafd te blijven. Nieuwbouw dient aan te sluiten bij de bestaande bebouwing. - Behouden en versterken van aanwezige eenheid binnen het deelgebied is het uitgangspunt bij ontwikkelingen en ingrepen. De eenheid komt onder andere tot uiting in kapvorm, gevelindeling, kleurgebruik en materiaalgebruik. Deelaspecten: massa en vorm - De woonwagens dienen een kap te hebben, met een beperkte hellingshoek. - Uitbreidingen van de woonwagen dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw. - Een (in beeld) secundaire aan-of uitbouw (aan een bestaande aan- of uitbouw) is niet toegestaan. Aanbouwen vormgeven als deel van de bouwkundige eenheid en niet als een accent. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - Zijgevels grenzend aan de openbare ruimte behandelen als voorgevel. - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Materiaalgebruik is vrij, mits bij veroudering van het materiaal (bijvoorbeeld kleurvervaging) de beeldkwaliteit gehandhaafd blijft. Materiaal- en kleurkeuze voor gevels en daken is vrij. - De mate van detaillering is beperkt Welstandsnota gemeente Rheden

19 Instituten / maatschappelijke doeleinden T1 Hoogbouw Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuwbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een ritme of compositie van individuele bouwmassa s. - De positie en oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing zijn richtinggevend. - Bestaande doorzichten handhaven. - De beleving van onderlinge afstanden tussen de gebouwen is belangrijker dan de vorming van een wand, Deelaspecten: massa en vorm - De bestaande schaal van de bebouwing in de omgeving is het uitgangspunt bij uitbreiding en vervanging van de bebouwing. - Het aantal bouwlagen en de dakvorm is afgestemd op de bouwhoogte en de bouwmassa van de belendende bebouwing. - De hoofdvorm van de gebouwen is helder en eenduidig. - Bijbehorende bouwwerken houden rekening met de herkenbaarheid van de hoofdbebouwing. - Bedrijfswoningen, behorende bij de commerciële en dienstverlenende functies, opnomen in de massa van de hoofdbebouwing. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen bij voorkeur een open uitstraling. - Zijgevels grenzend aan de openbare ruimte bij voorkeur behandelen als voorgevel. - Er dient aandacht te zijn voor de overhoekse uitstraling van gevels. - Gevels dienen bij voorkeur een hiërarchische opbouw te vertonen - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - De stapeling van woonlagen is afleesbaar in de horizontale gevelgeleding. - Gevels zijn uitgevoerd in een open puiconstructie of zijn gesloten. - De verschillende hoofdfuncties zijn te onderscheiden door architectonische accenten en geledingen. - Renovatie respecteert de oorspronkelijke gevelopbouw. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Het materiaal- en kleurgebruik houdt rekening met de gebiedskarakteristiek. - De kleuren van dakbedekking en gevels zijn per complex op elkaar afgestemd. - Bij verbouwing of renovatie is het oorspronkelijke materiaalgebruik uitgangspunt. - Bij renovatie en nieuwbouw is de materiaalkeuze afgestemd op de materialen van de omringende bebouwing. - Grote vlakken hebben een structuur of onderverdeling. - Bij renovatie of nieuwbouw is de specifieke detaillering van gevelopeningen, puien, balkonhekken, deurluifels en dergelijke in de omgeving maatgevend Welstandsnota gemeente Rheden

20 T2 Winkelcentrum Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuwbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - De (winkel)gebouwen richten zich in hun situering en verschijningsvorm op de maat, de schaal en de structuur van de (stedelijke) omgeving. - Bij nieuwbouw is de positie en de oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing richtinggevend. - Het overwegend gesloten straatbeeld in stand houden. - Hoofdgebouwen staan aan de straatzijde; bijbehorende bouwwerken zijn ondergeschikt. - Bij nieuwbouw staat de bebouwing in dezelfde rooilijn als de belendende bebouwing. - Nieuwbouw sluit aan bij de ritmiek en de wijze van schakelen van de bestaande bebouwing in de omgeving. Het gaat om de stelselmatige toepassing van hoekoplossingen, knikken en verspringingen. - De ritmiek, de schaal en de hoogte van de bebouwing is afgestemd op de omgeving. - Publieke en representatieve functies zijn naar de verblijfsruimte en de toeleidende routes georiënteerd. Deelaspecten: massa en vorm - De bestaande schaal van de bebouwing in de omgeving is het uitgangspunt bij uitbreiding en vervanging van de bebouwing. - De bouwmassa is afgestemd op de belendende bebouwing. - De hoofdvorm van de gebouwen is eenduidig. - Bijbehorende bouwwerken houden rekening met de herkenbaarheid van de hoofdbebouwing. - Bedrijfswoningen, behorende bij de commerciële en dienstverlenende functies, opnemen in de massa van de hoofdbebouwing. Deelaspect: gevelcompositie - Aandacht voor de overhoekse uitstraling van gevels. - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen. - De geleding van de gevels is in maat en schaal afgestemd op die van de stedelijke omgeving. - De maat en schaal van de gevelindeling respecteren. - Onderverdieping(en) van gebouwen met een publieksfunctie hebben een open karakter en zijn georiënteerd op de openbare ruimte. - De maatverhoudingen van bestaande gevelopeningen handhaven. - Kopgevels die naar de openbare ruimte zijn gericht verkrijgen een duidelijke expressie. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Bij materiaal- en kleurgebruik rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Hoofdmaterialen in gedekte kleuren toepassen. - In puien zijn vlakken met kleuraccenten van ondergeschikte omvang. - Bij renovatie en nieuwbouw is het oorspronkelijke kleurgebruik uitgangspunt. - Grotere vlakken tonen geen sterke kleurcontrasten. - Bij renovatie en nieuwbouw is de materiaalkeuze afgestemd op die van de stedelijke omgeving. - Kunststof, glas en spiegelende oppervlakken niet toepassen bij beplating van gevels. - Grote vlakken hebben een structuur of onderverdeling. - De detaillering is zorgvuldig en met aandacht voor de plasticiteit van de gevel uitgewerkt Welstandsnota gemeente Rheden

De Schoonheid van Amsterdam

De Schoonheid van Amsterdam De Schoonheid van Amsterdam Gemeente Amsterdam 2013 De Schoonheid van Amsterdam 2013 pagina 1 Stroomschema welstand Betreft uw bouwplan een vergunningplichtig bouwwerk en gelden er welstandscriteria? Sommige

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 voor de gemeente Beemster. Welstandscommissie Beemster

Jaarverslag 2012 voor de gemeente Beemster. Welstandscommissie Beemster 1 2 Colofon Auteur: Ingrid Langenhoff en Michel Tombal Met bijdragen van: Jef Mühren en Miranda Reitsma Uitgave: WZNH Alkmaar, april 2013 Basisontwerp DesignArbeid Implementatie Flores Automatisering 3

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

De Kan-bepaling Een handreiking voor

De Kan-bepaling Een handreiking voor Handreiking kan-bepaling 1 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en welstandscommissies Handreiking kan-bepaling 2 Handreiking kan-bepaling 3 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en

Nadere informatie

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk.

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk. 7 De ster lat In de naoorlogse wijken is een start gemaakt met de herstructurering van de woningvoorraad. In een aantal gevallen gaat het om het vervangen van bouwmassa's door vergelijkbare massa's en

Nadere informatie

GEMEENTE GEMERT-BAKEL

GEMEENTE GEMERT-BAKEL Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda telefoon 076-522 5262 fax 076-521 3812 email info@c5s.nl internet www.c5s.nl GEMEENTE GEMERT-BAKEL BEELDKWALITEITPLAN SOERSEL werknummer 1100.31

Nadere informatie

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verantwoording Titel Subtitel Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan Projectnummer 243578 Datum

Nadere informatie

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam maart 2011.. Pagina 1 van 20 Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Begrippen Kleine

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2010

Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2010 Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2010 Inhoud: 1. Inleiding 2. Voorwoord door de voorzitter 3. Samenstelling en werkwijze commissie ruimtelijke kwaliteit 4. Beoordelingen 5. De houding van het

Nadere informatie

Gemeente Zundert Bestemmingsplan Kern Wernhout

Gemeente Zundert Bestemmingsplan Kern Wernhout projectnr. 189173.00 revisie 02 datum nummer besluit resultaat voorontwerp inspraak en vooroverleg ontwerp ter inzage legging besluit gemeenteraad vastgesteld besluit afdeling bestuursrechtspraak

Nadere informatie

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure 4 2.1 Procedure 4 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden

Nadere informatie

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture Inhoud A Inleiding A1 Koppeling met de Koepelnota Welstand A2 Overzicht doorlopen proces

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht 26 juli 2011 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen- Ambacht Inhoud: - - Regels - Verbeelding

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie. Buitengebied Súdwest-Fryslân. Vastgesteld door de raad van Súdwest-Fryslân op 21 juni 2012.

Uitgangspuntennotitie. Buitengebied Súdwest-Fryslân. Vastgesteld door de raad van Súdwest-Fryslân op 21 juni 2012. Uitgangspuntennotitie Buitengebied Súdwest-Fryslân Vastgesteld door de raad van Súdwest-Fryslân op 21 juni 2012. Inhoudsopgave 1 Algemeen 1.1 Inleiding 6 1.2 Doel 7 1.3 Visie 7 1.4 Opbouw 7 1.5 PlanMER

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek Het belang van de geschiedenis voor hoe we nu en in de toekomst zullen leven, wordt algemeen erkend. Van die geschiedenis zijn er in onze omgeving nog tal van tastbare resten te zien en te beleven. Overal

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing

Ruimtelijke Onderbouwing Ruimtelijke Onderbouwing Loods voor Golf Duinzicht kavel E2024 Groenendaal 9A, 2244BK Wassenaar Ontwerp 4 december 2013 Pagina 1 van 24 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ligging

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

Bekende gezichten, gemengde gevoelens. Beschermde stads- en dorpsgezichten in historisch perspectief. L. Prins, A.C. Habets en P.J.

Bekende gezichten, gemengde gevoelens. Beschermde stads- en dorpsgezichten in historisch perspectief. L. Prins, A.C. Habets en P.J. Bekende gezichten, gemengde gevoelens Beschermde stads- en dorpsgezichten in historisch perspectief L. Prins, A.C. Habets en P.J. Timmer Bekende gezichten, gemengde gevoelens Beschermde stads- en dorpsgezichten

Nadere informatie