2012 Welstandsnota gemeente Rheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012 Welstandsnota gemeente Rheden"

Transcriptie

1 2012 Welstandsnota gemeente Rheden Gelders Genootschap Welstandsnota gemeente Rheden

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene criteria 3. Welstandsgebieden / gebiedscriteria Historische gebieden H1 Historisch dorpsgebied / Historische dorpse bebouwingslinten woongebieden W1 Parkachtig woongebied W2 Tuindorpen en tuinwijken W3 Traditionele woningbouw in blokverkaveling W4 Het nieuwe bouwen W5 Forumbeweging W6 Thematische inbreidingen W7 Individuele woningbouw W8 Woonwagenterreinen Instituten / maatschappelijke doeleinden T1 Hoogbouw T2 Winkelcentrum T3 Instituten / maatschappelijke doeleinden Bedrijventerreinen B1 Bedrijventerreinen Thema s buitengebied G1 Parken, groengebieden en sportcomplexen G2 Buitenplaatsen en landgoederen G3 Boerenerven in het agrarische buitengebied G4 Natuurgebieden (bebouwing in het bos) G5 Recreatieparken en vakantiewoningen 4. Criteria kleine bouwwerken Bijlage: Bijlage 1, Gebiedsbeschrijvingen Bijlage 2, Beoordelingsmatrix Bijlage 3, Gebiedsbeschrijvingenkaart Bijlage 4, Welstandsgebiedenkaart Bijlage 5, Welstandsniveaukaart Welstandsnota gemeente Rheden

3 Hoofdstuk 01 Inleiding 1.1 Doel welstandstoezicht in Rheden Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving verhoogt de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving en de waarde van het onroerend goed. Ook wordt het vestigingsklimaat positief beïnvloed. Deze nota is opgesteld vanuit de overtuiging dat de gemeente, ondernemers en inwoners het belang van een aantrekkelijke gebouwde omgeving dienen te behartigen. De verschijningsvorm van een bouwwerk en waarop dat is ingepast in de omgeving is geen zaak van de eigenaar van het bouwwerk alleen; elke voorbijganger wordt ermee geconfronteerd, of hij nu wil of niet. Het welstandsbeleid vastgelegd in deze nota - is bedoeld om in alle openheid een bijdrage te leveren aan de schoonheid en de aantrekkelijkheid van Rheden. Welstandsvrij bouwen Nieuw in deze nota is dat ook welstandsvrij bouwen tot de mogelijkheden behoort. Burgers zijn dan zelf verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van hun woonomgeving. Zij bepalen zelf de vormgeving, kleurgebruik, materialen etc. De gedachte hierbij is dat sommige gebieden (met name woonwijken) meer variatie kunnen verdragen dan andere, meer kwetsbare, gebieden. Woonwijken die in de oude welstandsnota al onder het laagste niveau (3) vielen, zijn in de nieuwe nota welstandsvrij waar het bouwen op achtererfgebieden betreft tot een maximale bouwhoogte van 5 meter. Zie verder de welstandsniveaukaart (Bijlage 5) en de beoordelingsmatrix (Bijlage 2). In welstandsvrije gebieden is overigens wel achteraf (repressief) toezicht door de gemeente mogelijk om excessen te voorkomen. Met welstandstoezicht beschikt de gemeente als regisseur over een belangrijk wettelijk sturingsinstrument. Bij iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt beoordeeld of het betreffende bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Hiertoe adviseert een onafhankelijke commissie de welstandscommissie - aan het college van B&W. Sinds 2004 werkt de gemeente met een welstandsnota, waarin de criteria zijn opgenomen waaraan bouwplannen worden getoetst. Dit biedt houvast voor zowel aanvragers, de welstandscommissie als de gemeente bij het ontwerp van en advisering over bouwplannen. De welstandsnota is niet bedoeld als dictaat. Enerzijds wordt rechtszekerheid en voorspelbaarheid geboden, maar anderzijds is er ruimte voor dialoog en afwijking van de spelregels, indien blijkt dat er betere alternatieven zijn. Kwaliteit ontstaat door dialoog en overleg, met een open oog voor de relatieve kwetsbaarheid van de omgeving. 1.2 Herijking van de bestaande nota De vorige welstandsnota van de gemeente Rheden functioneerde bijna acht jaar. Dat beleid was om meerdere redenen aan een herijking toe. De wetgeving is veranderd met de komst van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit Omgevingsrecht (Bor) in Hiermee waren ook veel kleinere bouwwerken omgevingsvergunningvrij geworden. De welstandscriteria ic. criteria voor kleine bouwwerken - moesten hierop worden aangepast. De gemeente heeft in 2011 op basis van het coalitieakkoord met name de wens tot deregulering van het welstandsbeleid en een onderzoek naar welstandsvrij bouwen - en het daaruit voortvloeiende rapport van bureau DHV, vastgesteld dat de welstandsnota sterk vereenvoudigd kon worden door een compactere opzet en minder regels. De nota telde veel afzonderlijke deelgebieden en bouwstenen met elk een beschrijving, bijbehorend niveau en toetsingskader. In een nieuwe nota zou dit sterk kunnen worden gecomprimeerd door gebieden en bouwstenen te integreren, niveaus te heroverwegen en criteria helder en toepasbaar te formuleren. Daarbij was het uitgangspunt dat welstandstoezicht maatwerk is. De lat hoeft niet overal even hoog te liggen. Sommige gebieden kunnen meer ruimtelijke dynamiek verdragen dan Welstandsnota gemeente Rheden

4 andere, meer kwetsbare en bijzondere gebieden. Een andere aanbeveling in het rapport van DHV was daarom dat achtererfgebieden in de bestaande niveau 3 gebieden (laag welstandsniveau), welstandsvrij kunnen worden verklaard. Dit betreft achtererfgebieden in woonwijken. Verder dienden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente thans vastgelegd in beeldkwaliteitplannen een plaats te hebben in de welstandsnota nu de betreffende gebieden in de beheerfase zijn beland. Hiervoor was een aanpassing van de gebiedskaarten noodzakelijk. Er ligt nu een voor alle partijen transparante nota die helder is over wat wel of niet is toegestaan, met efficiënte en duidelijke criteria die recht doen aan aan de actuele ruimtelijke ambities van de gemeente. Bovendien maakt dit welstandsbeleid een snel en efficiënt beoordelingsproces mogelijk. 1.3 Relatie met andere beleidsterreinen Voor een effectief kwaliteitsbeleid is het zaak zorg te dragen voor een goede aansluiting tussen de verschillende instrumenten. In het kader van deze welstandsnota is vooral de relatie tussen bestemmingsplan en de welstandscriteria van belang. Het bestemmingsplan regelt onder meer de functie en het ruimtebeslag van bouwwerken voor zover dat nodig is voor een goede ruimtelijke ordening. Wat het bestemmingsplan mogelijk maakt, kan op grond van de Woningwet niet door welstandscriteria worden tegengehouden. De vormgeving van bouwwerken valt buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan en behoort tot het domein van welstand. Welstandscriteria kunnen waar nodig de ruimte die het bestemmingsplan biedt, invullen ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit. Het welstandsadvies richt zich dan op de gekozen invulling binnen het bestemmingsplan. In een situatie waarin een bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan, maar dit eveneens ruimte biedt voor alternatieven, kan een negatief welstandsadvies worden gegeven als de gekozen oplossing afbreuk doet aan de ruimtelijke beleving. Uiteraard moet in zo n geval de welstandsnota daartoe de argumentatie leveren. Welstandsnota en beeldkwaliteitplan In de welstandsnota kan worden verwezen naar welstandscriteria die zijn opgenomen in andere beleidsdocumenten, zoals beeldkwaliteitplannen. Met name bij nieuwe gebieden (ontwikkelingsgebieden) wordt in eerste instantie een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin opgenomen de kwalitatieve uitgangspunten ondersteund met referentiebeelden. Dit heeft daarmee een ander karakter dan de meer op beheer en context gerichte welstandsnota. Door te verwijzen naar een beeldkwaliteitplan wordt dit geacht formeel deel uit te maken van de welstandsnota. Uiteraard gelden dan dezelfde wettelijke eisen als voor een reguliere welstandsnota. Bij beeldkwaliteitplannen voor grote nieuwbouwprojecten neemt na voltooiing van het bouwproject de welstandsnota de rol van beheersinstrument voor de bebouwde omgeving over van het beeldkwaliteitplan. 1.4 Wettelijke basis voor welstandstoezicht De wettelijke basis voor de uitvoering van welstandstoezicht ligt in de Wabo (art. 2.10), de Woningwet (art. 12) en het Bor (art. 6.2). Artikel 12a, lid 1 van de Woningwet stelt dat de gemeenteraad een welstandsnota vaststelt, inhoudende beleidsregels waarin in ieder geval de criteria zijn opgenomen die het bevoegd gezag toepast bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk waarop de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd, als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand. De invulling van het begrip redelijk is afhankelijk van de ambitie van de gemeente en de ruimtelijke kenmerken van gebieden en objecten. uiterlijk en plaatsing Er dient niet alleen te worden gekeken naar de vormgeving van het object, maar ook naar de Welstandsnota gemeente Rheden

5 situering: Staat het op een logische wijze op het kavel gesitueerd? Past de plaatsing van het object in deze omgeving of in de ontwikkeling van die omgeving? op zichzelf, in verband met de omgeving en de te verwachten ontwikkeling daarvan De kern van welstandszorg ligt in het feit dat bouwen een handeling is die de leef- en werkomgeving beïnvloedt. Het particuliere belang kruist daarbij vrijwel altijd het algemene of maatschappelijke belang. Elke burger mag van de overheid verwachten dat zij een zorgvuldige afweging van belangen maakt bij het verlenen van vergunningen. Het is in het algemeen belang dat onze leef- en werkomgeving een verzorgd en samenhangend karakter vertoont. Vandaar dat de welstandsadvisering zich niet kan beperken tot de verschijningsvorm van het bouwwerk op zich, maar ook de relatie van dat bouwwerk met zijn omgeving dient te onderzoeken. De invloed van bouwen op de omgeving is bovendien vrijwel altijd van lange duur. Het is daarom ook belangrijk een inschatting te maken van de te verwachten ontwikkelingen van de omgeving. Ook de samenhang van verschillende bouwplannen onderling moet kunnen worden beoordeeld. Deze plannen vormen immers elkaars toekomstige omgeving Werkwijze bij welstandsadvisering De welstandsadvisering voor de gemeente Rheden wordt georganiseerd en uitgevoerd door het Gelders Genootschap. De gemeente werkt met een brede taakomschrijving van de commissie, die meer omvat dan louter het (wettelijk) welstandstoezicht. Om effectief te kunnen adviseren over welstandsaspecten, is het ook noodzakelijk om de commissie te betrekken bij beleidsvelden als stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie en landschap. Er is daarmee sprake van een integrale commissie, die in een vroeg stadium van planontwikkeling wordt geraadpleegd. Het advies van de welstandscommissie is volgens de Woningwet gericht op het uiterlijk én op de plaatsing van het bouwwerk. De commissie kijkt in de eerste plaats naar de invloed van het bouwwerk op de beeldkwaliteit van de omgeving, rekening houdend met verwachte ontwikkelingen. Tevens adviseert de commissie over de kwaliteit van het bouwwerk op zichzelf. Integrale (monumenten)advisering Wijzigingen van monumenten en op het daarbij behorende terrein worden aan een afzonderlijke integrale commissie voorgelegd, waarin zowel vertegenwoordigers vanuit de welstandscommissie als vanuit de commissie cultuurhistorie zitting hebben. Dit geldt ook voor plannen in beschermde stads- en dorpsgezichten die een strengere kwaliteitstoets vergen dan plannen in reguliere gebieden. Alle overige (beleidsmatige) aspecten van monumentenadvisering worden behartigd door de reguliere commissie cultuurhistorie. Adviseur ruimtelijke kwaliteit en vooroverleg De adviseur ruimtelijke kwaliteit (voorheen rayonarchitect) speelt als voorpost van de welstandscommissie een belangrijke rol. Iedere week bezoekt hij / zij de gemeente. Tijdens het overleg worden de meeste bouwplannen afgehandeld en vindt overleg plaats met planindieners, beleidsambtenaren en het gemeentebestuur. Het vooroverleg met planindieners leidt in veel gevallen tot een goed resultaat, zowel voor het ingediende plan als voor de openbare ruimte. Alleen de meer complexe plannen grootschalige ontwikkelingen en stedenbouwkundige plannen - gaan mee naar de commissie. Het welstandstoezicht vindt plaats in het openbaar. Dit past bij een samenleving die vraagt om zoveel mogelijk rechtszekerheid en openheid rondom het welstandstoezicht. Wanneer men in een vroeg stadium bekend is met de eisen die gesteld worden aan een bouwplan is men veelal bereid hiermee rekening te houden. Veel onduidelijkheden over de wijze van toetsen worden weggenomen als vooraf helder wordt gemaakt welke kaders bij het welstandsoordeel een rol spelen Welstandsnota gemeente Rheden

6 Vooroverleg met de adviseur ruimtelijke kwaliteit of de commissie is daarom essentieel. De kaders voor toetsing worden door het gemeentebestuur in deze welstandsnota vastgelegd Opzet nota en leeswijzer De nota bevat de aspecten en de criteria waar aanvragen om omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen aan worden getoetst. Deze nota kent een andere en compactere opzet dan de vorige. Gebiedsbeschrijvingen De ruimtelijke karakteristieken en kwaliteiten van de kernen zijn opgenomen in afzonderlijke gebiedsbeschrijvingen. Deze komen overeen met de beschrijvingen in de vorige nota. De gebiedsbeschrijvingen vormen de onderlegger voor de welstandsgebieden en de gebiedscriteria. Doordat karakteristieken helder zijn omschreven, zijn minder en globalere toetsingscriteria mogelijk. Alle gebiedsbeschrijvingen zijn opgenomen in de bijlage 1. De betreffende gebieden zijn weergegeven op de gebiedsbeschrijvingenkaart, bijlage 3. Welstandsgebieden en gebiedscriteria De kern van deze nota bestaat uit dertien sets gebiedscriteria behorend bij de onderscheiden welstandsgebieden. Een welstandsgebied kan betrekking hebben op meerdere kernen of geografisch te onderscheiden gebieden. Voor de grote(re), complexe(re) bouwopgaven geven gebiedscriteria aan in welke mate en op welke aspecten samenhang gewenst is. Het gaat om criteria die de essentie van de opgave raken en die betrekking hebben op de schaalniveaus stedenbouw, openbare ruimte, architectuur en detaillering. Met deze criteria wordt beoogd de (deskundig) ontwerper te stimuleren tot kwaliteit en te komen tot een samenhangend beeld op alle schaalniveaus. De gebiedscriteria zijn opgenomen in hoofdstuk 3. De betreffende welstandsgebieden zijn weergegeven op de welstandsgebiedenkaart, bijlage 4. Welstandsniveaus Aan de welstandsgebieden zijn toetsingsniveaus gekoppeld, variërend van soepel (inclusief welstandsvrij), regulier tot bijzonder. Afhankelijk van het toetsingsniveau gelden meer of minder beoordelingsaspecten (gevel, bouwmassa, ligging, materialen, kleuren en detaillering). Hoe lager het niveau, hoe minder beoordelingsaspecten met daarbij behorende criteria. Zo geldt voor het laagste niveau (soepel) dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor onder andere de invulling van materiaalgebruik, kleurstelling en detaillering. Waar de burger geheel welstandsvrij mag bouwen, gelden alleen nog excessencriteria (repressief toezicht). De toetsingsniveaus zijn uitgewerkt in een matrix, die als bijlage is toegevoegd. De betreffende welstandsniveaus zijn weergegeven op de welstandsniveaukaart, bijlage 5. Algemene criteria In het geval dat de welstandcriteria ontoereikend zijn of wanneer een bouwplan afwijkt van de welstandscriteria, maar door een bijzondere schoonheid een gewenste toevoeging aan de omgeving is, kan worden teruggevallen op algemeen geldende kwaliteitsprincipes. De welstandscommissie kan B&W in zo n geval gemotiveerd en schriftelijk adviseren om af te wijken en hiertoe gebruik te maken van algemene welstandscriteria. Het niveau van redelijke eisen van welstand ligt hierbij uiteraard hoger. Deze algemene criteria worden beschreven in hoofdstuk 2. Beleid buitengebied Voor het buitengebied wordt gewerkt met een vijftal thema s met bijbehorende criteria. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Het Beeldkwaliteitplan Landelijk Gebied is geïntegreerd in de welstandsnota, voorzover het om bebouwing gaat. Voor alle overige ruimtelijke en landschappelijke aspecten blijft het Beeldkwaliteitplan het toetsingskader. Criteria voor kleine bouwwerken Deze criteria zijn bedoeld voor de meest voorkomende kleine bouwwerken (bijbehorende bouw Welstandsnota gemeente Rheden

7 werken, dakkapellen etc.), die op grond van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) doorgaans vergunningvrij zijn. Voorzover deze typen bouwwerken toch omgevingsvergunningplichtig zijn, zijn hiervoor in deze nota toetsingscriteria opgenomen. Indien een klein bouwwerk vergunningvrij blijkt te zijn, gelden de criteria als aanbeveling. De criteria zijn aanvullend op de bestemmingsplanmogelijkheden, die in hoofdzaak betrekking hebben op plaatsing, maatvoering en functie, en vooral stedenbouwkundig van aard zijn. De concrete welstandscriteria liggen in het verlengde van het bestemmingsplan en zijn overwegend architectonisch van aard. Ze zijn voornamelijk gericht op het realiseren van evenwichtige verhoudingen tussen volumes c.q. elementen én een verzorgd en samenhangend bebouwingsen straatbeeld. De criteria hebben als doel de initiatiefnemer verder te helpen, zowel in procedureel als in kwalitatief opzicht. Duidelijke richtlijnen kunnen leiden tot een snel(ler) en efficiënt(er) verloop van het vergunningtraject. Daarnaast kunnen ze een bouwplan een toegevoegde waarde geven, op zichzelf en voor de omgeving, in het belang van het individu en de samenleving. De criteria zijn - naast juridisch bindend ook stimulerend bedoeld, door het taalgebruik en de toevoeging van aansprekende illustraties. In hoofdstuk 4 zijn de criteria voor kleine bouwwerken opgenomen. Excessencriteria De gemeente heeft de mogelijkheid om repressief in te grijpen indien een bouwwerk (zowel vergunningplichtig als vergunningvrij) in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand (Woningwet art. 12, lid 1). Deze excessenregeling geldt ook in welstandsvrije gebieden (achtererven niveau 3 gebieden). Van excessen is sprake bij buitensporigheden in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident zijn. De excessenregeling is niet bedoeld om de plaatsing van het bouwwerk tegen te gaan. Op grond van artikel 12, 12a en 13a Woningwet kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar dan aanschrijven om de strijdige situatie ongedaan te maken. In geval van een exces moeten burgemeester en wethouders kunnen verwijzen naar specifieke criteria in de welstandsnota. In de volgende gevallen kan sprake zijn van een exces: - het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving. het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing van een bouwwerk. - armoedig materiaalgebruik bij erfafscheidingen, bijgebouwen en overkappingen die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Voorbeelden van armoedig materiaal zijn rietmatten, beddenspiralen, oude deuren, golfplaten of zeildoek; - armoedig materiaalgebruik bij gevelbetimmeringen die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Voorbeelden van armoedig materiaal zijn kunststof schroten en industriële beplating. - verloedering door achterstallig onderhoud. - verstoring van ritme in gevelwand door gedeeltelijke afbraak, instorting, verwaarlozing of verandering van een bouwwerk. - toepassen van felle of contrasterende kleuren mits daarvoor geen redelijke aanleiding is. - een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is. - het plaatsen van bouwketen en/ of zeecontainers anders dan functioneel voor bouw-, onderhouds-, of sloopactiviteit en geplaatst op of in onmiddellijke nabijheid van het terrein waar de activiteit plaatsvindt Welstandsnota gemeente Rheden

8 Hoofdstuk 02 Algemene welstandscriteria In dit hoofdstuk worden de algemene welstandscriteria genoemd, die als achtervang fungeren wanneer de reguliere toetsingscriteria onvoldoende houvast bieden. De criteria zijn gebaseerd op de notitie Architectonische kwaliteit, een notitie over architectuurbeleid, van Prof. ir. Tj. Dijkstra (1985, herzien en opnieuw uitgegeven in 2001). Relatie tussen vorm, gebruik en constructie Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat de verschijningsvorm een relatie heeft met het gebruik ervan en de wijze waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook zijn eigen samenhang en logica heeft. Relatie tussen bouwwerk en omgeving Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare (stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld naarmate de openbare betekenis van het bouwwerk of van de omgeving groter is. Betekenissen van vormen in sociaal-culturele context Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat verwijzingen en associaties zorgvuldig worden gebruikt en uitgewerkt, zodat er concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit. Evenwicht tussen helderheid en complexiteit Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat er structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat de aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat. Schaal en maatverhoudingen Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat het een samenhangend stelsel van maatverhoudingen heeft dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen. Materiaal, textuur, kleur en licht Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat materiaal, textuur, kleur en licht het karakter van het bouwwerk zelf ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan duidelijk maken Welstandsnota gemeente Rheden

9 Hoofdstuk 03 Gebiedscriteria Inleiding Dit hoofdstuk vormt de kern van de welstandsnota. In totaal zijn dertien sets gebiedscriteria opgesteld, behorend bij de onderscheiden welstandsgebieden. Daarnaast zijn criteria opgesteld voor vijf onderscheiden thema s in het buitengebied. Een welstandsgebied kan betrekking hebben op meerdere kernen of geografisch te onderscheiden gebieden. Voor de grote(re), complexe(re) bouwopgaven geven gebiedscriteria aan in welke mate en op welke aspecten samenhang gewenst is. Het gaat om criteria die de essentie van de opgave raken en die betrekking hebben op de schaalniveaus stedenbouw, openbare ruimte, architectuur en detaillering. Voor de kaarten waarop de gebieden zijn aangegeven wordt verwezen naar Bijlage 4 in deze nota. Historische gebieden H1 Historisch dorpsgebied / historische dorpse bebouwinglinten Woongebieden W1 Parkachtig woongebied W2 Tuindorpen en tuinwijken W3 Traditionele woningbouw in blokverkaveling W4 Het nieuwe bouwen W5 Forumbeweging W6 Thematische inbreidingen W7 Individuele woningbouw W8 Woonwagenterreinen Instituten / maatschappelijke doeleinden T1 Hoogbouw T2 Winkelcentrum T3 Instituten / maatschappelijke doeleinden Bedrijventerreinen B1 Bedrijventerreinen Thema s buitengebied G1 Parken, groengebieden en sportcomplexen G2 Buitenplaatsen en landgoederen G3 Boerenerven in het agrarische buitengebied G4 Natuurgebieden (bebouwing in het bos) G5 Recreatieparken en vakantiewoningen Welstandsnota gemeente Rheden

10 Historische gebieden H1 Historisch dorpsgebied / dorpse bebouwingslinten woongebieden Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuw- en verbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Nieuwbouw is gebaseerd op de gegroeide kleinschaligheid, openheid en diversiteit. - Het bebouwingsbeeld van herkenbare individuele panden in stand houden. - De parcellering, de positie, de oriëntatie en de ritmiek van de oorspronkelijke bebouwing zijn bij nieuwbouw richtinggevend. - Verspringingen in de rooilijn dragen bij aan het individuele bebouwingsbeeld. - Bedrijfsbebouwing op het achtererf plaatsen. - Panden richten naar de openbare ruimte. Deelaspecten: massa en vorm - De toepassing van een kapvorm is uitgangspunt voor het bouwplan. - De bestaande samenhang en afwisseling in de vormgeving van de kappen in de omgeving is richtinggevend. - De bouwmassa is compact en opzichzelfstaand. - De bouwhoogte is afgestemd op die van de naaste omgeving. - Bij panden die een stedenbouwkundig geheel vormen, dienen toevoegingen per pand ondergeschikt te zijn aan de hoofdstructuur en de ritmiek van het geheel. - Afhankelijk van de architectuur van het pand wordt een bijbehorend bouwwerk voorzien van een hellend dak of plat afgedekt. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - Zijgevels grenzend aan de openbare ruimte behandelen als voorgevel. - Er dient aandacht te zijn voor de overhoekse samenhang van gevels. - Gevels dienen in principe een hiërarchische opbouw te vertonen - In de horizontale gevelopbouw zijn de begrenzingen van de onderzijde (plint) en de bovenzijde (goot of kroonlijst) als belangrijke elementen behandeld. - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij splitsing van het pand blijft de oorspronkelijke gevelcompositie leidend. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen. - Bij nieuwbouw rekening houden met de bebouwing in de omgeving voor wat betreft stijlkenmerken en materiaalkeuze. - Toevoegingen aan de voorzijde maken deel uit van de gevelcompositie. - De plaatsing en behandeling van de hoofdentree krijgt bijzondere aandacht. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Terugliggende gevelopeningen nastreven. - Het materiaal- en kleurgebruik houdt rekening met de gebiedskarakteristiek. - Bij verbouwing of renovatie is het oorspronkelijke materiaal- en kleurgebruik uitgangspunt. - In hoofdzaak bakstenen voor gevels en keramische dakpannen op daken toepassen. - Voor de hoofdmaterialen gedekte kleuren / aardkleuren toegepassen. - In lichte kleuren geschilderde gevels of stucwerk zijn toegestaan, indien deze kenmerkend zijn voor de omgeving en in getemperd kleurniveau worden toegepast. - Bij renovatie rekening houden met de kenmerkende ornamentiek als overstekken, dak- en gevellijsten, siermetselwerk en speklagen. - Bij renovatie en verbouw blijven de authentieke detaillering zoals overstekken, geaccentueerde lijsten en siermetselwerk behouden. - Bij nieuwbouw krijgt de detaillering een hoge mate van aandacht Welstandsnota gemeente Rheden

11 Woongebieden W1 Parkachtig woongebied Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuw- en verbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een reeks van individuele bouwmassa s. - Representatieve bouwmassa s, omgeven door een landschappelijke inrichting van tuinen. - De positie en oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing zijn richtinggevend. - De beleving van onderlinge afstanden tussen de gebouwen heeft prioriteit boven de vorming van een wand. - Bestaande doorzichten handhaven. Deelaspecten: massa en vorm - Bij renovatie of nieuwbouw conformeert het bouwwerk zich wat betreft massa en hoofdvorm aan de bebouwing in de omgeving. - De bouwmassa is voorzien van een (samengesteld) zadeldak of schilddak. - Aanbouwen zijn ondergeschikt en gesitueerd aan de zij- of achtergevel. - De kaphelling bedraagt minimaal 40 of is gelijk aan bestaand. - Bijgebouwen zijn in hoofdvorm en kap afgestemd op het hoofdgebouw. - Bij entreeportalen is een schuin dak mogelijk indien uitgevoerd conform de kap op de woning. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - Zijgevels grenzend aan de openbare ruimte behandelen als voorgevel. - Er dient aandacht te zijn voor de overhoekse uitstraling van gevels. - Gevels dienen in principe een hiërarchische opbouw te vertonen - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij splitsing van het pand blijft de oorspronkelijke gevelcompositie leidend. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Bij materiaal- en kleurgebruik rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Bij verbouwing of renovatie het oorspronkelijke materiaalgebruik als uitgangspunt nemen. - In hoofdzaak bakstenen voor gevels en dakpannen op daken toepassen. - Materialisatie bijgebouw conform materialisatie woning uitvoeren. - Bij verbouwing of renovatie is het oorspronkelijke kleurgebruik uitgangspunt. - Voor de hoofdmaterialen aardkleuren toepassen, in combinatie met donkere of rode pannen. - Authentieke detaillering zoals overstekken, geaccentueerde lijsten en siermetselwerk zijn bij verbouw richtinggevend. - Bij renovatie of nieuwbouw zorgvuldig omgaan (herstel, interpretatie) met de detaillering van de kap, de gevelopeningen en het metselwerk. - Authentieke detaillering, zoals overstekken, geaccentueerde lijsten en siermetselwerk, blijft bij verbouw behouden. - De detaillering van bijbehorende bouwwerken is zorgvuldig afgestemd op die van het hoofdgebouw. - Serres en erkers met eenzelfde aandacht voor detaillering als die voor het hoofdgebouw uitvoeren Welstandsnota gemeente Rheden

12 W2 Tuindorpen en tuinwijken Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuw- en verbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Nieuwbouw sluit aan bij de ritmiek van de bestaande bebouwing in de omgeving. - Panden richten naar de openbare ruimte. - De positie, het verkavelingsprincipe en de oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing zijn bij nieuwbouw richtinggevend. Deelaspecten: massa en vorm - De bestaande schaal van de bebouwing in de omgeving is het uitgangspunt bij uitbreiding en vervanging van de bebouwing. - De massaopbouw en de kapvorm is afgestemd op de belendende bebouwing. - Bijbehorende bouwwerken blijven duidelijk ondergeschikt aan de hoofdmassa. - Bijbehorende bouwwerken op straathoeken zo veel mogelijk afdekken met een kap in dezelfde helling als de hoofdmassa. - De bestaande kapvorm en kaprichting blijven gehandhaafd. - Bij complexgewijze bebouwing zijn dakopbouwen mogelijk, indien uitgevoerd conform een (reeds gerealiseerd en) goedgekeurd exemplaar op betreffende woonblok of architectonisch ensemble. - Regelmatig geplaatste, gemetselde schoorstenen op het dak accentueren de afzonderlijke woningen. - Afhankelijk van de architectuur van het pand wordt de aan- of uitbouw voorzien van een hellend dak of plat afgedekt. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - Zijgevels grenzend aan de openbare ruimte behandelen als voorgevel. - Gevels dienen in principe een hiërarchische opbouw te vertonen - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij splitsing van het pand blijft de oorspronkelijke gevelcompositie leidend. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen. - Bij renovatie en/of vervangende nieuwbouw sluiten de stijl en het materiaal aan op die van de bebouwing in de omgeving. - De verticale geleding en ritmiek van de gevel benadrukken, bijvoorbeeld door ordening van raampartijen langs verticale assen of door afwijkende behandeling van gevelvlakken. - De maatverhoudingen van bestaande gevelopeningen handhaven. - Kopgevels grenzend aan de openbare ruimte verkrijgen een duidelijke expressie. - De toevoegingen per woning zijn ondergeschikt aan de hoofdstructuur en de gevelritmiek van het woningblok. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Bij materiaal- en kleurgebruik rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Het oorspronkelijke kleur- en materiaalgebruik is uitgangspunt bij verbouwing of renovatie. - Voor de hoofdmaterialen bakstenen in aardkleuren toepassen, in combinatie met donkere of rode dakpannen. - Grotere vlakken tonen geen sterke kleurcontrasten. - Bij verbouwing of renovatie is het oorspronkelijke materiaalgebruik uitgangspunt. - Bij renovatie of nieuwbouw is de specifieke detaillering van gevelopeningen, balkonhekken, deurluifels en dergelijke in de omgeving richtinggevend. - De detaillering bij aanpassing, renovatie of nieuwbouw verkrijgt eenzelfde mate van aandacht en expressie als die in de omgeving Welstandsnota gemeente Rheden

13 W3 Traditionele woningbouw in blokverkaveling Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuw- en verbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Nieuwbouw sluit aan bij de ritmiek van de bestaande bebouwing in de omgeving. - Panden richten naar de openbare ruimte. - De positie, verkavelingwijze en de oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing is bij nieuwbouw richtinggevend. Deelaspecten: massa en vorm - De bestaande schaal van de bebouwing in de omgeving is het uitgangspunt bij uitbreiding en vervanging van de bebouwing. - De bouwmassa is afgestemd op de belendende bebouwing. - Bijbehorende bouwwerken blijven duidelijk ondergeschikt aan de hoofdmassa - Bijbehorende bouwwerken op straathoeken zo veel mogelijk afdekken met een kap in dezelfde helling als de hoofdmassa. - De bestaande kapvorm en kaprichting blijven gehandhaafd. - Bij complexgewijze bebouwing zijn dakopbouwen mogelijk, indien uitgevoerd conform een (reeds gerealiseerd en) goedgekeurd exemplaar op betreffende woonblok of architectonisch ensemble. - Gemetselde schoorstenen op het dak accentueren de afzonderlijke woningen. - Bijbehorende bouwwerken zijn afgestemd op de architectuur van het hoofdgebouw. - Bij entreeportalen is een schuin dak mogelijk indien uitgevoerd conform de kap op de woning. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen. - De stijl en de materialisering van renovatie en/of vervangende nieuwbouw sluiten aan op die van de bebouwing in de omgeving. - De maat en schaal van de gevelindeling respecteren. - De verticale geleding en ritmiek van de gevel benadrukken, bijvoorbeeld door ordening van raampartijen langs verticale assen of door afwijkende behandeling van gevelvlakken. - De maatverhoudingen van bestaande gevelopeningen handhaven. - Kopgevels grenzend aan de openbare ruimte verkrijgen een duidelijke expressie. - De toevoegingen per woning zijn ondergeschikt aan de hoofdstructuur en de gevelritmiek van het woningblok. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Bij materiaal- en kleurgebruik rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Het oorspronkelijke kleur- en materiaalgebruik is uitgangspunt bij verbouwing of renovatie. - Voor de hoofdmaterialen bakstenen in aardkleuren toepassen, in combinatie met donkere of rode dakpannen. - Grotere vlakken tonen geen sterke kleurcontrasten. - Bij verbouwing of renovatie is het oorspronkelijke materiaalgebruik uitgangspunt. - De detaillering bij aanpassing, renovatie of nieuwbouw verkrijgt eenzelfde mate van aandacht en expressie als die in de omgeving Welstandsnota gemeente Rheden

14 W4 Het Nieuwe Bouwen Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuw- en verbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Gebouwen of gebouwencomplexen zijn als abstracte composities in de ruimte geplaatst. - Bij nieuwbouw is de positie en de oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing richtinggevend. - Het overwegend gesloten gevelbeeld van rijenwoningen in stand houden. - Bij nieuwbouw aansluiten op de ritmiek van gelijke woningblokken. - Woningen staan georiënteerd op de openbare ruimte. De voordeuren zijn steeds in het zicht van de openbare ruimte. Deelaspecten: massa en vorm - Gebouwen bestaan uit eenvoudige rechthoekige bouwblokken. - De bestaande schaal van de bebouwing in de omgeving is het uitgangspunt bij uitbreiding en vervanging van de bebouwing. - De bouwmassa is afgestemd op de belendende bebouwing. - Bijbehorende bouwwerken blijven duidelijk ondergeschikt aan de hoofdmassa - Bijbehorende bouwwerken op straathoeken plat afdekken. - De bestaande kaprichting en kapvorm zijn richtinggevend. Bij complexgewijze bebouwing zijn dakopbouwen mogelijk, indien uitgevoerd conform een (reeds gerealiseerd en) goedgekeurd exemplaar op betreffende woonblok of architectonisch ensemble. - Nastreven van doorgaande gootlijnen en regelmatig geplaatste schoorstenen. - Bijbehorende bouwwerken zijn afgestemd op de architectuur van het hoofdgebouw. - Bij entreeportalen is een schuin dak mogelijk indien uitgevoerd conform de kap op de woning. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen en die van de bebouwing in de omgeving. - De maat en schaal van de gevelindeling respecteren. - De maatverhoudingen van bestaande gevelopeningen handhaven. - De toevoegingen per woning zijn ondergeschikt aan de hoofdstructuur en de gevelritmiek van het woningblok. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Bij materiaal- en kleurgebruik rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Bij woonblokken die een stedenbouwkundig ensemble vormen zijn de kleuren van gevels en daken op elkaar afgestemd. - Voor de hoofdmaterialen bakstenen in aardkleuren toepassen, in combinatie met donkere of rode dakpannen. - De mate van detaillering afstemmen op het pand. - In de gesloten delen van puien is uitstraling van het bestaande materiaalgebruik uitgangspunt. - Voor gesloten puidelen per stedenbouwkundige eenheid een beperkte variatie kleuren toepassen. - Bij renovatie of nieuwbouw is de specifieke detaillering van gevelopeningen, balkonhekken, deurluifels en dergelijke in de omgeving richtinggevend. - De detaillering bij aanpassing, renovatie of nieuwbouw is zorgvuldig en versterkt de expressie van de architectuur Welstandsnota gemeente Rheden

15 W5 Forumbeweging Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuw- en verbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Het overwegend gesloten en halfopen straatbeeld in stand houden. - Nieuwbouw sluit aan bij de ritmiek en de wijze van schakelen van de bestaande bebouwing in de omgeving. Het gaat om de stelselmatige toepassing van hoekoplossingen, knikken en verspringingen. - Woningen zijn met een eigen entreegebied of met voordeuren georiënteerd op de openbare ruimte Deelaspecten: massa en vorm - De bestaande schaal van de bebouwing in de omgeving is het uitgangspunt bij uitbreiding en vervanging van de bebouwing. - De bouwmassa is afgestemd op die van de belendende bebouwing. - Bijbehorende bouwwerken blijven duidelijk ondergeschikt aan de hoofdmassa - De bestaande kapvorm en kaprichting blijven gehandhaafd. - Regelmatig geplaatste, gemetselde schoorstenen op het dak accentueren in voorkomende gevallen de maat van de woningen. - Afhankelijk van de architectuur van het pand het bijbehorende bouwwerk voorzien van een hellend dak of plat afgedekken. - Bij entreeportalen is een schuin dak mogelijk indien uitgevoerd conform de kap op de woning. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - Gevels dienen in principe een hiërarchische opbouw te vertonen - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen. - De stijl en de materialisering van renovatie en/of vervangende incidentele nieuwbouw sluiten aan op die van de bebouwing in de omgeving. - De vlakverdeling en ritmiek van de gevel in stand houden door compositie van raampartijen of door afwijkende behandeling van gevelvlakken. - De maatverhoudingen van bestaande gevelopeningen handhaven. - Kopgevels die naar de openbare ruimte zijn gericht verkrijgen een duidelijke expressie. - De toevoegingen per woning zijn ondergeschikt aan de hoofdstructuur en de gevelritmiek van het woningblok. - Toevoeging als dakkapellen, erkers en dergelijke zijn afgestemd zijn op het specifieke architectonische karakter van de bebouwing. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Het materiaal- en kleurgebruik houdt rekening met de gebiedskarakteristiek - Bij aanpassingen is het oorspronkelijke materiaal en kleurgebruik uitgangspunt. - Voor gevels baksteen en hout toepassen. - Hoofdmaterialen in aardkleuren toegepassen. - Het gebruik van sterk contrasterende kleuren in grotere vlakken is ongewenst. - Voordeuren, garagedeuren (en eventueel draaiende raamdelen) zijn in gedekte tinten geschilderd. - De detaillering bij aanpassing, renovatie of nieuwbouw verkrijgt tenminste de aandacht en expressie als die van de belendende bebouwing. - De mate van detaillering afstemmen op het pand Welstandsnota gemeente Rheden

16 W6 Thematische inbreidingen Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuw- en verbouw rekening houden met gebiedskarakteristiek. - Bij toevoegingen en aanbouwen is de positie en de oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing richtinggevend. - Het overwegend gesloten straatbeeld van gestapelde, aaneengebouwde of geschakelde woningen in stand houden. - Wijzigingen sluiten aan bij de ritmiek van de bestaande bebouwing in de omgeving: Het gaat om de stelselmatige toepassing van accenten bijvoorbeeld op koppen of in zichtassen en van symmetrieën in massa, kapvorm en gevelindeling. - Woningen staan georiënteerd op de openbare ruimte. Deelaspecten: massa en vorm - De bestaande schaal van de bebouwing in de omgeving is het uitgangspunt bij uitbreiding en vervanging van de bebouwing. - De bouwmassa is afgestemd op die van de belendende bebouwing. - Bijbehorende bouwwerken blijven duidelijk ondergeschikt aan de hoofdmassa. - Bijbehorende bouwwerken op straathoeken zo veel mogelijk afdekken met een kap in dezelfde vormgeving als de hoofdmassa. - De bestaande kapvorm en kaprichting blijven gehandhaafd. - Bij complexgewijze bebouwing zijn dakopbouwen mogelijk, indien uitgevoerd conform een (reeds gerealiseerd en) goedgekeurd exemplaar op het betreffende woonblok of architectonisch ensemble. - Afhankelijk van de architectuur van het pand wordt het bijbehorende bouwwerk voorzien van een hellend dak of plat afgedekt. - Bij entreeportalen is een schuin dak mogelijk indien uitgevoerd conform de kap op de woning. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - Zijgevels grenzend aan de openbare ruimte behandelen als voorgevel. - Er dient aandacht te zijn voor de overhoekse uitstraling van gevels. - Gevels dienen in principe een hiërarchische opbouw te vertonen - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij splitsing van het pand blijft de oorspronkelijke gevelcompositie leidend. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Bij materiaal- en kleurgebruik rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Het overwegende materiaalgebruik bij gevels betreft baksteen. - Glas, spiegelende oppervlakken en kunststof niet als overwegend gevelmateriaal toepassen. - Bij aanpassingen is het oorspronkelijke materiaal- en kleurgebruik uitgangspunt. - Bij renovatie zorgvuldig omgaan (herstel, interpretatie) met de detaillering van de kap, de gevelopeningen en het metselwerk. - Bij nieuwbouw bepalen getemperde kleuren het aanzicht van de hoofdvlakken. - In lichte kleur geschilderde gevels en stucwerk zijn toegestaan, indien deze kenmerkend zijn voor de omgeving en in getemperd kleurniveau worden toegepast. - De kleurstelling van dakbedekking en gevels zijn op elkaar afgestemd Welstandsnota gemeente Rheden

17 W7 Individuele woningbouw Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuw- en verbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een reeks van individuele bebouwingsmassa s, vrijstaand en 2^1 kap woningen. - Bij nieuwbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - De onderlinge afstanden tussen de gebouwen geven een open bebouwingsbeeld - Bestaande doorzichten handhaven. - Verspringingen in de rooilijn zijn mogelijk als dat past in het straatbeeld. - De panden staan met de voorgevel georiënteerd naar de straat. Deelaspecten: massa en vorm - Bij renovatie of nieuwbouw conformeert het bouwwerk zich wat betreft massa en hoofdvorm aan de bebouwing in de omgeving. - De bouwmassa is voorzien van een plat dak of een kap. - Bij aanpassingen aan individuele woningen blijft de hoofdvorm inclusief geleding herkenbaar. - Aangebouwde bijgebouwen zijn in hoofdvorm en kap afgestemd op het hoofdgebouw. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - Zijgevels grenzend aan de openbare ruimte behandelen als voorgevel. - Er dient aandacht te zijn voor de overhoekse uitstraling van gevels. - Gevels dienen in principe een hiërarchische opbouw te vertonen - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij splitsing van het pand blijft de oorspronkelijke gevelcompositie leidend. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Het materiaal- en kleurgebruik houdt rekening met de gebiedskarakteristiek. - Het overwegende materiaalgebruik bij gevels betreft baksteen. - Glas, spiegelende oppervlakken en kunststof niet als overwegend gevelmateriaal toepassen. - Bij aanpassingen is het oorspronkelijke materiaal- en kleurgebruik uitgangspunt. - Bij renovatie zorgvuldig omgaan (herstel, interpretatie) met de detaillering van de kap, de gevelopeningen en het metselwerk. - In lichte kleur geschilderde gevels en stucwerk zijn toegestaan, indien deze kenmerkend zijn voor de omgeving en in getemperd kleurniveau worden toegepast. - De kleurstelling van dakbedekking en gevels zijn op elkaar afgestemd Welstandsnota gemeente Rheden

18 W8 Woonwagenterreinen Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Het karakter van het woonwagenterrein dient gehandhaafd te blijven. Nieuwbouw dient aan te sluiten bij de bestaande bebouwing. - Behouden en versterken van aanwezige eenheid binnen het deelgebied is het uitgangspunt bij ontwikkelingen en ingrepen. De eenheid komt onder andere tot uiting in kapvorm, gevelindeling, kleurgebruik en materiaalgebruik. Deelaspecten: massa en vorm - De woonwagens dienen een kap te hebben, met een beperkte hellingshoek. - Uitbreidingen van de woonwagen dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw. - Een (in beeld) secundaire aan-of uitbouw (aan een bestaande aan- of uitbouw) is niet toegestaan. Aanbouwen vormgeven als deel van de bouwkundige eenheid en niet als een accent. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen een open uitstraling. - Zijgevels grenzend aan de openbare ruimte behandelen als voorgevel. - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Materiaalgebruik is vrij, mits bij veroudering van het materiaal (bijvoorbeeld kleurvervaging) de beeldkwaliteit gehandhaafd blijft. Materiaal- en kleurkeuze voor gevels en daken is vrij. - De mate van detaillering is beperkt Welstandsnota gemeente Rheden

19 Instituten / maatschappelijke doeleinden T1 Hoogbouw Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuwbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Het bebouwingsbeeld wordt bepaald door een ritme of compositie van individuele bouwmassa s. - De positie en oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing zijn richtinggevend. - Bestaande doorzichten handhaven. - De beleving van onderlinge afstanden tussen de gebouwen is belangrijker dan de vorming van een wand, Deelaspecten: massa en vorm - De bestaande schaal van de bebouwing in de omgeving is het uitgangspunt bij uitbreiding en vervanging van de bebouwing. - Het aantal bouwlagen en de dakvorm is afgestemd op de bouwhoogte en de bouwmassa van de belendende bebouwing. - De hoofdvorm van de gebouwen is helder en eenduidig. - Bijbehorende bouwwerken houden rekening met de herkenbaarheid van de hoofdbebouwing. - Bedrijfswoningen, behorende bij de commerciële en dienstverlenende functies, opnomen in de massa van de hoofdbebouwing. Deelaspect: gevelcompositie - Gevels die zijn gericht naar de openbare ruimte vertonen bij voorkeur een open uitstraling. - Zijgevels grenzend aan de openbare ruimte bij voorkeur behandelen als voorgevel. - Er dient aandacht te zijn voor de overhoekse uitstraling van gevels. - Gevels dienen bij voorkeur een hiërarchische opbouw te vertonen - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - De stapeling van woonlagen is afleesbaar in de horizontale gevelgeleding. - Gevels zijn uitgevoerd in een open puiconstructie of zijn gesloten. - De verschillende hoofdfuncties zijn te onderscheiden door architectonische accenten en geledingen. - Renovatie respecteert de oorspronkelijke gevelopbouw. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Het materiaal- en kleurgebruik houdt rekening met de gebiedskarakteristiek. - De kleuren van dakbedekking en gevels zijn per complex op elkaar afgestemd. - Bij verbouwing of renovatie is het oorspronkelijke materiaalgebruik uitgangspunt. - Bij renovatie en nieuwbouw is de materiaalkeuze afgestemd op de materialen van de omringende bebouwing. - Grote vlakken hebben een structuur of onderverdeling. - Bij renovatie of nieuwbouw is de specifieke detaillering van gevelopeningen, puien, balkonhekken, deurluifels en dergelijke in de omgeving maatgevend Welstandsnota gemeente Rheden

20 T2 Winkelcentrum Hoofdaspecten: bebouwing / omgeving - Bij nieuwbouw rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - De (winkel)gebouwen richten zich in hun situering en verschijningsvorm op de maat, de schaal en de structuur van de (stedelijke) omgeving. - Bij nieuwbouw is de positie en de oriëntatie van de oorspronkelijke bebouwing richtinggevend. - Het overwegend gesloten straatbeeld in stand houden. - Hoofdgebouwen staan aan de straatzijde; bijbehorende bouwwerken zijn ondergeschikt. - Bij nieuwbouw staat de bebouwing in dezelfde rooilijn als de belendende bebouwing. - Nieuwbouw sluit aan bij de ritmiek en de wijze van schakelen van de bestaande bebouwing in de omgeving. Het gaat om de stelselmatige toepassing van hoekoplossingen, knikken en verspringingen. - De ritmiek, de schaal en de hoogte van de bebouwing is afgestemd op de omgeving. - Publieke en representatieve functies zijn naar de verblijfsruimte en de toeleidende routes georiënteerd. Deelaspecten: massa en vorm - De bestaande schaal van de bebouwing in de omgeving is het uitgangspunt bij uitbreiding en vervanging van de bebouwing. - De bouwmassa is afgestemd op de belendende bebouwing. - De hoofdvorm van de gebouwen is eenduidig. - Bijbehorende bouwwerken houden rekening met de herkenbaarheid van de hoofdbebouwing. - Bedrijfswoningen, behorende bij de commerciële en dienstverlenende functies, opnemen in de massa van de hoofdbebouwing. Deelaspect: gevelcompositie - Aandacht voor de overhoekse uitstraling van gevels. - De compositie van gevelopeningen dient samenhang te vertonen. - Bij verbouw en renovatie aansluiten bij de richting en de maatverhoudingen van de bestaande gevelopeningen. - De geleding van de gevels is in maat en schaal afgestemd op die van de stedelijke omgeving. - De maat en schaal van de gevelindeling respecteren. - Onderverdieping(en) van gebouwen met een publieksfunctie hebben een open karakter en zijn georiënteerd op de openbare ruimte. - De maatverhoudingen van bestaande gevelopeningen handhaven. - Kopgevels die naar de openbare ruimte zijn gericht verkrijgen een duidelijke expressie. Detailaspecten: materiaalgebruik / kleurgebruik / detaillering - Bij materiaal- en kleurgebruik rekening houden met de gebiedskarakteristiek. - Hoofdmaterialen in gedekte kleuren toepassen. - In puien zijn vlakken met kleuraccenten van ondergeschikte omvang. - Bij renovatie en nieuwbouw is het oorspronkelijke kleurgebruik uitgangspunt. - Grotere vlakken tonen geen sterke kleurcontrasten. - Bij renovatie en nieuwbouw is de materiaalkeuze afgestemd op die van de stedelijke omgeving. - Kunststof, glas en spiegelende oppervlakken niet toepassen bij beplating van gevels. - Grote vlakken hebben een structuur of onderverdeling. - De detaillering is zorgvuldig en met aandacht voor de plasticiteit van de gevel uitgewerkt Welstandsnota gemeente Rheden

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal. 1. Beschrijving bestaande situatie GELDERS GENOOTSCHAP Welstandsnota Heerde Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal 1. Beschrijving bestaande situatie In dit deelgebied komen zeven bruggen over het Apeldoorns Kanaal aan de orde. Bruggen

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Deelgebied 6, IJsseldijk en uiterwaarden. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 6, IJsseldijk en uiterwaarden. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 6, IJsseldijk en uiterwaarden 1. Beschrijving bestaande situatie De IJsseldijk met de lager gesitueerde uiterwaarden loopt in oostelijke richting in de gemeente Wijhe en gaat vervolgens weer

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Bijlage bij evaluatie van de Welstandsnota Hoogeveen 2005. 2 Aanpassingen gebiedskenmerken deelgebieden - aangepaste deelgebieden 7, 9, 11, 22, 35

Bijlage bij evaluatie van de Welstandsnota Hoogeveen 2005. 2 Aanpassingen gebiedskenmerken deelgebieden - aangepaste deelgebieden 7, 9, 11, 22, 35 Bijlage bij evaluatie van de Welstandsnota Hoogeveen 2005 1 Loketcriteria - aan- en bijgebouwen - dakkappellen 2 Aanpassingen gebiedskenmerken deelgebieden - aangepaste deelgebieden 7, 9, 11, 22, 35 3

Nadere informatie

4 Algemene welstandscriteria

4 Algemene welstandscriteria 74 4 Algemene welstandscriteria 4.1. Toelichting In dit hoofdstuk worden de algemene welstandscriteria genoemd, die bij iedere welstandsbeoordeling worden gehanteerd. Deze criteria zijn gebaseerd op de

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN

WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN 2.2 Welstandsniveaus Aan elk gebied in de gemeente Bernheze is een welstandsniveau toegekend. De basis voor het welstandsniveau is gelegen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging)

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Gemeente Emmen 21 april 2011 2 1. Inleiding Dit Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein

Nadere informatie

Individuele woningbouw niveau 3

Individuele woningbouw niveau 3 Gebied 11: Canadalaan Individuele woningbouw niveau 3 Bebouwing De bebouwing in dit gebied dateert uit de jaren 70-80 en de oorspronkelijke functie is gelijk aan de huidige; te weten wonen. De bebouwing

Nadere informatie

GEMEENTE ZUNDERT WELSTANDSNOTA Deel III: Ambtelijke toetsingscriteria

GEMEENTE ZUNDERT WELSTANDSNOTA Deel III: Ambtelijke toetsingscriteria telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 GEMEENTE ZUNDERT WELSTANDSNOTA 2014 Deel III: Ambtelijke

Nadere informatie

3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove

3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove 3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove 3.4. Sint Jansklooster Gebiedsbeschrijving Structuur Aan de oostelijke rand van de stuwwal is de lintbebouwing van Sint Jansklooster uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Jaarverslag Welstandstoezicht 2014. : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet

Jaarverslag Welstandstoezicht 2014. : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet Jaarverslag Welstandstoezicht 2014 Opgesteld door In kader van Aangeboden aan : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet : Gemeenteraad van Velsen Juni 2015

Nadere informatie

LINTBEBOUWING (sterke samenhang)

LINTBEBOUWING (sterke samenhang) 5 LINTBEBOUWING (sterke samenhang) Gebiedsbeschrijving In de na-oorlogse periode is op nieuwe plaatsen en in het verlengde van bestaande linten, nieuwe lintbebouwing gerealiseerd. Doordat deze linten in

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Team stedenbouw Voorontwerp 16032017 Inleiding De locaties van de scholen

Nadere informatie

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" 1 INLEIDING Aanleiding en doel...

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE 1 INLEIDING Aanleiding en doel... GEMEENTE WOENSDRECHT BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" BIJLAGE 5 bij de TOELICHTING BEELDKWALITEITSPLAN Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding en doel... 2 1.2 Ligging

Nadere informatie

LOCATIE VOORMALIGE RENBAANSCHOOL

LOCATIE VOORMALIGE RENBAANSCHOOL P l e k v o o r i d e e ë n Beeldkwaliteitsplan LOCATIE VOORMALIGE RENBAANSCHOOL RENBAANSTRAAT TE NOORDWOLDE 267.00.02.06.00 18 november 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 05 1.2 Stedenbouwkundig

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015 Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie VOGELVLUCHT Ulbe van Houtenlocatie 2 april 2015 Ulbe van Houtenstraat Schetsontwerp stedenbouwkundig plan 13 november 2014 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV Broekstraat 2 5386 KD Geffen Rotij Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Welstandsnota Stadskanaal 2015

Welstandsnota Stadskanaal 2015 Welstandsnota Stadskanaal 2015 gemeente Stadskanaal 1 maart 2015 Inleiding Waarvoor dient de welstandsnota? Het welstandsbeleid van Stadskanaal is opgesteld vanwege het belang van een aantrekkelijke bebouwde

Nadere informatie

17. BUURTSCHAPPEN LANGBROEKERDIJK (NEDER-)LANGBROEK

17. BUURTSCHAPPEN LANGBROEKERDIJK (NEDER-)LANGBROEK 17. BUURTSCHAPPEN LANGBROEKERDIJK (NEDER-)LANGBROEK Buurtschappen Langbroekerdijk (Gebiedstype H9.2) De uitlopers van het Langbroekerwetering-lint zijn de kleine clusters van bebouwing direct grenzend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling 1. 2 Beeldkwaliteit 3. Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling 1. 2 Beeldkwaliteit 3. Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Doelstelling 1 2 Beeldkwaliteit 3 Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree Deelgebied Tesselmansgoed in Stedenbouwkundig plan In Den Bosch, fase

Nadere informatie

criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 7 - schotel-, spriet- en staafantennes

Nadere informatie

criteria 5 bijbehorende bouwwerken Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 5 bijbehorende bouwwerken Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 5 bijbehorende bouwwerken 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 5 - bijbehorende bouwwerken dorp stad & land Inleiding

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d. 24-11-2016 Uitgangspunten bouwmogelijkheden gemeentelijke kavels: Hoofdgebouw dient gebouwd te worden in de voorgevelrooilijn (zie bijlagen); De afstand tussen

Nadere informatie

Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie)

Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie) Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie) Welstandscriteria gebied 1 t/m 16 (als voorbeeld in deze versie alleen gebied 6) Pagina s met de definitieve

Nadere informatie

4. Zeekleilandschap Zeekleilandschap. Gebiedsbeschrijving

4. Zeekleilandschap Zeekleilandschap. Gebiedsbeschrijving 4. Zeekleilandschap 4.1. Zeekleilandschap Gebiedsbeschrijving Structuur Het zeekleilandschap is een vlak en open weidegebied, met percelen van wisselende grootte. De erfbeplanting bestaat voornamelijk

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria 2 Loketcriteria Zoals in deel A van de bijlage van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de Woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen, waarin criteria zijn

Nadere informatie

Criteria van gevallen waarbij wordt afgezien van preventief welstandstoezicht. Bijlage bij de Welstandsnota 2013

Criteria van gevallen waarbij wordt afgezien van preventief welstandstoezicht. Bijlage bij de Welstandsnota 2013 Criteria van gevallen waarbij wordt afgezien van preventief welstandstoezicht Bijlage bij de Welstandsnota 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Regels 4 Artikel 1 Algemene regels 4 1.1 Begrippen 4 1.2 Wijze van

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN - 1 RIJSSEN WONEN 31

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN - 1 RIJSSEN WONEN 31 Situering - De situering van de bebouwing dient te worden afgestemd op de bebouwingskarakteristieken van de directe omgeving. - In gebieden waarbij in de situering sprake is van een grote mate van eenheid

Nadere informatie

Welstandsnota Stadskanaal 2015

Welstandsnota Stadskanaal 2015 Welstandsnota Stadskanaal 2015 gemeente Stadskanaal 1 maart 2015 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Welstandscriteria 7 1.1. Positie op de kavel 9 1.2. Hoofdvorm: bouwmassa en massaopbouw 13 1.3. Architectuur:

Nadere informatie

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de Welstandsnota gemeente 8 Loketcriteria Dit hoofdstuk behandelt gestandaardiseerde welstandscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Deze criteria dienen als basis voor het gemeentelijk welstandsbeleid

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen

BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen september 2014 2 Planbeschrijving Aan de noord-oost kant van Borne ligt het historische erf met zijn monumentale status. Het erf en de boerderij

Nadere informatie

bijlagen bij de Toelichting

bijlagen bij de Toelichting bijlagen bij de Toelichting 50 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 51 Bijlage1 Kavelpaspoortenfasen3&4 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 52 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 Kavelpaspoor

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1.

Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1. Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1. Blz.1 Er is een verzoek ingediend om op een perceel grond op de hoek van de Olieslagweg en de Hengelosestraat een bestaande vrijstaande

Nadere informatie

Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing

Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing Hier geldt een regulier welstandsniveau, zier hiervoor de niveaukaart. Vergunningvrij? Voor een groot aantal ingrepen aan uw woning hoeft u geen omgevingsvergunning

Nadere informatie

ALGEMENE WELSTANDSCRITERIA

ALGEMENE WELSTANDSCRITERIA 4 ALGEMENE WELSTANDSCRITERIA De algemene welstandscriteria die in deze paragraaf worden genoemd richten zich op de zeggingskracht en het vakmanschap van het architectonisch ontwerp en zijn terug te voeren

Nadere informatie

Oplegnotitie nieuw Welstandsbeleid voor de Gemeente Oss

Oplegnotitie nieuw Welstandsbeleid voor de Gemeente Oss Oplegnotitie nieuw Welstandsbeleid voor de Gemeente Oss Inleiding Het ruimtelijke kwaliteitsbeleid neemt een belangrijke plaats in binnen de gemeente Oss. De gemeente zorgt samen met de onafhankelijke

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan 1 juni 2011 Beeldkwaliteitplan Den Bergh behorende bij bestemmingsplan Den Bergh inhoudsopgave aanleiding en doel luchtfoto plangebied stedenbouwkundig plan uitgangspunten

Nadere informatie

Aanvullingen Welstandsnota

Aanvullingen Welstandsnota Aanvullingen Welstandsnota INHOUD 1.3 B & W VOEREN HET WELSTANDSTOEZICHT UIT... 3 1.8 HANDHAVING... 6 2 1.3 B & W VOEREN HET WELSTANDSTOEZICHT UIT De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afgifte van

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Wolfheze - gemeente Renkum 1 februari 2010 Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Het stedenbouwkundig plan Opgesteld door: Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 1 - kozijn- en gevelwijzigingen dorp stad & land

Nadere informatie

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND SNELTOETS- CRITERIA DAKKAPELLEN DEEL 4. VERSNELLING: DE SNELTOETS- CRITERIA 1. DAKKAPELLEN 2. DAKOPBOUWEN EN AFSCHEIDINGEN ROND DAKTERRASSEN 3. DAKRAMEN EN ANDERE

Nadere informatie

WELSTAND SLIEDRECHT 2011

WELSTAND SLIEDRECHT 2011 WELSTAND SLIEDRECHT 2011 Welstandsnota Sliedrecht 2011, pagina 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Inleiding Redelijke eisen van welstand 5 Uitgangspunten voor welstandsbeleid 5 Gebruik van de nota 6 Leeswijzer 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

KAVELPASPOORT WESTREENEN LOO KAVEL #2

KAVELPASPOORT WESTREENEN LOO KAVEL #2 KAVELPASPOORT KAVEL ALGEMEEN BESTEMMINGSPLAN Het bouwplan van uw woning wordt getoetst aan de hand van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. Daarnaast zijn er ook vergunningvrije bouwmogelijkheden.

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm 17.02.09 wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Inventarisatie omgeving Inleiding Het voorliggende beeldkwaliteitsplan dient ter inspiratie voor de architectuur

Nadere informatie

Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Boatex. Versie 1: 15 maart 2011 Versie 2: 04 april 2011 Versie 3: 12 april 2011

Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Boatex. Versie 1: 15 maart 2011 Versie 2: 04 april 2011 Versie 3: 12 april 2011 Notitie Dakterrassen: Stadshart, Van Galenbuurt, Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Boatex Versie 1: 15 maart 2011 Versie 2: 04 april 2011 Versie 3: 12 april 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding...

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013

BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013 BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013 COLOFON dit beeldkwaliteitplan is vervaardigd door Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best BEELDKWALITEITSPLAN Schutboom en omgeving Gemeente Best Croonen Adviseurs b.v. Hoff van Hollantlaan 7 Postbus 435 5240 AK Rosmalen Tel: 073 5233900 Fax: 073 5233999 www.croonen.nl BOE01-BES00006-01f 10

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden

Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden Inhoudsopgave - Inleiding - Doelstelling o Proces o Bestemmingsplan - Het plan o Beschrijving o Ambitie o Beeld o Gevelopbouw o Detaillering o Materialisering

Nadere informatie

Deelgebied 1, Heerde centrum. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 1, Heerde centrum. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 1, Heerde centrum 1. Beschrijving bestaande situatie In dit deelgebied onderscheidt het zuidelijke bebouwingslint zich van het historische dorpshart. Historische dorpsgebied Het dorpshart van

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan centrum Hoogwoud

Beeldkwaliteitplan centrum Hoogwoud Beeldkwaliteitplan centrum Hoogwoud gemeente Opmeer A.J. Investments BV Titel: Beeldkwaliteitplan centrum Hoogwoud Status: Concept Rapportnummer: 211x04449 Datum: 02-06-2015 BRO Amsterdam Opdrachtgever:

Nadere informatie

Nota uitgangspunten welstand

Nota uitgangspunten welstand Nota uitgangspunten welstand Vastgesteld d.d..... 2014 1 INHOUD 1. AANLEIDING... 3 2. VORM EN BRUIKBAARHEID VAN DE NOTA... 4 3. OBJECTGERICHTE CRITERIA VOOR VEEL VOORKOMENDE BOUWPLANNEN... 4 4. GEBIEDSGERICHTE

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Ter Idzard - Woningbouwlocatie Hamersweg

Beeldkwaliteitsplan Ter Idzard - Woningbouwlocatie Hamersweg Beeldkwaliteitsplan Ter Idzard - Woningbouwlocatie Hamersweg Beeldkwaliteitsplan Ter Idzard - Woningbouwlocatie Hamersweg Projectnummer 267.28.05.01.00.01 23 oktober 2014 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

1/6. Toelichtend deel. Inleiding

1/6. Toelichtend deel. Inleiding Toelichtend deel Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie en omgeving van het plangebied en worden de beeldkwaliteitseisen aangegeven voor de nieuw te bouwen woningen. Met het opstellen

Nadere informatie

Hunenborg. Zwavertshoek. Nijhofshoek. Ontwerpen va nuit respect. wijkdelen A R C H I T E C T E N

Hunenborg. Zwavertshoek. Nijhofshoek. Ontwerpen va nuit respect. wijkdelen A R C H I T E C T E N voorlopig ontwerp hieraan kunnen geen rechten worden ontleend wijkdelen Hunenborg Zwavertshoek BELT MAN A R C H I T E C T E N Ontwerpen va nuit respect Nijhofshoek 3.5.8 STEMPELWIJKEN welstandsnota titel

Nadere informatie

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig 93 Gebiedsbeschrijving Structuur

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Oorsprong van het plangebied Erve Broekmate is een locatie in het zuiden van Nijverdal. Ter hoogte van de kruising van de Keizersweg met

Nadere informatie

Welstand. of welstandsvrij in de gemeente Gorinchem?

Welstand. of welstandsvrij in de gemeente Gorinchem? Welstand of welstandsvrij in de gemeente Gorinchem? Huidige beleid gehele grondgebied welstandsplichtig alle type bouwwerken welstandsplichtig iedere aanvraag voorleggen aan welstandscommissie Huidige

Nadere informatie

Uitgangspunten voor doorontwikkeling Binnenstad

Uitgangspunten voor doorontwikkeling Binnenstad Uitgangspunten voor doorontwikkeling Binnenstad In deze bijlage worden de uitgangspunten voor doorontwikkeling weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt naar de historische bebouwingsstructuur en het

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark Beeldkwaliteitscriteria Sandepark I n l eidi n g De bebouwing op het Sandepark kent vanouds een sterke onderlinge ruimtelijke samenhang. Inmiddels zijn diverse wijzigingen zichtbaar. Ter voorkoming van

Nadere informatie

Rapport. rijwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden

Rapport. rijwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden Rapport rijwoning voorbeeld-document bouwmogelijkheden 1 INHOUDSOPGAVE 3 Bestemmingsplan Bomenbuurt 2002 2 5 Vergunningvrij bouwen 6 Uitbreidingsmogelijkheden 9 Welstandsbeleid 10 Overzichtstabel BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 Landgoed Middelesch te Zuna beeldkwaliteitsparagraaf Landgoed Middelesch 4D architecten 1 beeldkwaliteitsparagraaf

Nadere informatie

WELSTANDSBELEID VOOR GEBIED VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID (vaststelling raadsvergadering d.d. 25 januari 2011)

WELSTANDSBELEID VOOR GEBIED VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID (vaststelling raadsvergadering d.d. 25 januari 2011) WELSTANDSBELEID VOOR GEBIED VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID (vaststelling raadsvergadering d.d. 25 januari 2011) Op 27 november 2008 heeft de gemeenteraad specifiek welstandsbeleid vastgesteld voor

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Roode Camer in Hank. Gemeente Werkendam

Beeldkwaliteitplan Roode Camer in Hank. Gemeente Werkendam Beeldkwaliteitplan Roode Camer in Hank Gemeente Werkendam Titel: Beeldkwaliteitplan Roode Camer, Hank Status: Definitief Rapportnummer: 209x00711-BKP Hank - Roode Camer-20160620 BRO Boxtel Datum: 20 juni

Nadere informatie

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17 Onderwerp Vergadering van Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer L. Franken 17 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel Een keuze te maken

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen REGULIERE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 1. WABO/2015/80 Rabobank Bouwadres Lange Zelke

Nadere informatie

C1. Dorpsuitbreidingen Beets

C1. Dorpsuitbreidingen Beets DORPSUITBREIDINGEN C1. Dorpsuitbreidingen Beets GEBIEDSBESCHRIJVING Gebied Het gebied bestaat uit de Voorkamp en Koogweg. Ook de woningen die aan het lint staan (Voorkamp 61 tot en met 68), gerekend tot

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Reclame. 7.1 Uitgangspunten. 7.2 Algemene criteria voor reclame

Hoofdstuk 7. Reclame. 7.1 Uitgangspunten. 7.2 Algemene criteria voor reclame Hoofdstuk 7 Reclame 7.1 Uitgangspunten Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een dienst. Reclames op borden, lichtreclames, spandoeken en vlaggen bepalen in hoge mate de beleving

Nadere informatie

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitsplan is een herziening van het beeldkwaliteitsplan voor Diepenheim Noord 2 uit 2008. De huidige inzichten op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

Beleidsregels erfafscheidingen. februari 2014

Beleidsregels erfafscheidingen. februari 2014 Beleidsregels erfafscheidingen februari 2014 Inhoud 1. Inleiding...2 2. Wettelijk kader: Wabo en bestemmingsplan...3 3. Welstand...4 4. Handhaving...5 Bijlagen...7 1 1. Inleiding Aanleiding Zederik is

Nadere informatie

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht j o artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht Gemeente Barneveld maart 2013 Afwijkingenbeleid

Nadere informatie

NOTA. Ruimtelijke Kwaliteit BRUMMEN

NOTA. Ruimtelijke Kwaliteit BRUMMEN NOTA Ruimtelijke Kwaliteit BRUMMEN VOORWOORD Voorwoord De gemeente Brummen heeft veel moois te bieden. Van historische landschappen tot statige herenhuizen, van schitterend natuurschoon tot gezellige dorpen

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

criteria 6 rolluiken, hekken en luiken Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 6 rolluiken, hekken en luiken Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 6 rolluiken, hekken en luiken 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 6 - rolluiken, hekken en luiken dorp stad & land

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Locatie Vingerling, Provincialeweg-West, Haastrecht. Maart 2010

Beeldkwaliteitsplan Locatie Vingerling, Provincialeweg-West, Haastrecht. Maart 2010 Beeldkwaliteitsplan Locatie Vingerling, Provincialeweg-West, Haastrecht Maart 2010 De locatie Vingerling te Haastrecht Wonen langs de Hollandsche IJssel Colofon Opdrachtgever Regionale en stedelijke infrastructuur

Nadere informatie

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013.

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Raadhuisplein 1 T 045-575 33 99 6367 ED Voerendaal F 045-575 11 95 Postbus 23000 E info@voerendaal.nl 6367 ZG Voerendaal W voerendaal.nl \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 28 maart 2013 Nummer: 2013/5/ Portefeuillehouder:

Nadere informatie

St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie

St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie Ulbe van Houtenlocatie 14 juli 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan is gericht op de ontwikkeling van een Aldisupermarkt en nieuw te bouwen woningen op de

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE. 1 Inleiding

WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE. 1 Inleiding WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE 1 Inleiding Op de Welstandsnota is de gemeentelijke inspraakverordening van toepassing. De nota lag met ingang van donderdag 15 september 2011 tot en met woensdag 26

Nadere informatie

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving 9.1.F Inventum Gebiedsbeschrijving De voormalige locatie van lnventum is gelegen aan de Leijenseweg op de hoek van de 2e Brandenburgerweg. In 1908 werd daar de eerste fabriekshal gebouwd voor Inventum;

Nadere informatie

Als aan deze criteria wordt voldaan, behoeft het bouwplan niet meer te worden voorgelegd aan de welstandscommissie.

Als aan deze criteria wordt voldaan, behoeft het bouwplan niet meer te worden voorgelegd aan de welstandscommissie. welstand voor lichte bouwvergunning Algemeen In de Woningwet is de bepaling opgenomen dat het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM. 7 juli 2010

BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM. 7 juli 2010 BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM 7 juli 2010 Notitie Havenkwartier Koudum Code 085003 / 07-07-10 GEMEENTE NIJEFURD 085003 / 07-07-10 BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

criteria 2 dakkapellen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 2 dakkapellen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 2 dakkapellen 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 2 - dakkapellen dorp stad & land Inleiding Deze notitie is een

Nadere informatie

DIJKPOLDER. welstandscriteria gemeente Maassluis

DIJKPOLDER. welstandscriteria gemeente Maassluis DIJKPOLDER welstandscriteria gemeente Maassluis concept_v4 oktober 2012 Plandeel 2e Weverskade hoofdbebouwing is individueel of afwisselend als ensemble gebouwen hebben een kap, hellend dak kap is in beeld

Nadere informatie

Gemengde bebouwing niveau 3

Gemengde bebouwing niveau 3 Gebied 8: Nederheide Gemengde bebouwing niveau 3 Bebouwing De westkant van de straat Nederheide hoort bij Woensdrecht, terwijl de oostkant bij Hoogerheide hoort. De oorspronkelijke bebouwing dateert uit

Nadere informatie

GEMEENTE HELDEN. Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid

GEMEENTE HELDEN. Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid GEMEENTE HELDEN Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid Project: Beeldkwaliteitplan t-höltje-zuid Opdrachtgever: Wonen Limburg Vastgoedontwikkeling Opsteller: Compositie 5 stedenbouw bv Datum: april 2008 Bestandsnummer:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Nieuwe Banne in Sleeuwijk. Gemeente Werkendam

Beeldkwaliteitplan Nieuwe Banne in Sleeuwijk. Gemeente Werkendam Beeldkwaliteitplan Nieuwe Banne in Sleeuwijk Gemeente Werkendam Titel: Beeldkwaliteitplan Nieuwe Banne, Sleeuwijk Status: Definitief Rapportnummer: 209x00711-BKP Sleeuwijk - Nieuwe Banne-20160620 BRO

Nadere informatie

Recreatieterrein Bavelds Dennen

Recreatieterrein Bavelds Dennen HET O V E R S T I C H T gemeente Dinkelldnd foto: Google maps Recreatieterrein Bavelds Dennen B E E L D K W A L I T E I T P L A N 1_. inleiding Bungalowpark Bavelds Dennen is gelegen ten noordwesten van

Nadere informatie