Plan van Aanpak Tijdelijke Verkeersmaatregelen tbv project Onderdoorgang Laan der Verenigde Naties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak Tijdelijke Verkeersmaatregelen tbv project Onderdoorgang Laan der Verenigde Naties"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak Tijdelijke Verkeersmaatregelen tbv project Onderdoorgang Laan der Verenigde Naties Werkdocument Auteur Afdeling / Opdrachtgever Versie : 2.2 Datum : 8 december 2005 : J.W.A. Mol : Projectmanagement Gemeente Dordrecht C. van Oortmerssen

2 1 Projectomschrijving Aanleiding Doelstelling Resultaat Afbakening Uitgangspunten en raakvlakken Uitgangspunten: Raakvlakken: Plan van Aanpak Inventarisatie Plan van Aanpak Stappen Benodigde hoeveelheid uren Planning Organisatie Coördinatieteam Tijdelijke Verkeersmaatregelen Afstemming Project Ondertunneling Communicatie Project Leerpark Project Gezondheidspark Project VOS Risicoanalyse Beschouwde risicovolle knelpunten... 8 Bijlage 1 Planning... 9 Pagina 2 van 9

3 1 Projectomschrijving 1.1 Aanleiding In het kader van de ondertunneling van het spoor Dordrecht-Lage Zwaluwe in de Laan der Verenigde Naties wordt een volledige afsluiting van autoverkeer bewerkstelligd. Omdat als gevolg van deze keuze een belangrijke schakel in het wegennet van Dordrecht voor een jaar niet bruikbaar is, is onderzoek gedaan naar de effecten van de afsluiting en naar de mogelijkheden eventuele negatieve effecten zo veel mogelijk te voorkomen. Op basis van dit onderzoek is een Plan van Aanpak Afsluiting Spoorwegovergang opgesteld. Vanwege de grote invloed van de afsluiting op de overige wegen in de stad en het feit dat verschil in fasering bestaat voor verschillende maatregelen is onderhavig Plan van Aanpak Tijdelijke Verkeermaatregelen opgesteld. 1.2 Doelstelling De doelstelling van dit Plan van Aanpak is het komen tot een uitwerking van het omleidingsplan zoals beschreven in het PvA Afsluiting Spoorwegovergang en dan voornamelijk de afstemming en coördinatie van de werkzaamheden van diverse diensten en afdelingen binnen de Gemeente Dordrecht en derden ten behoeve van dit omleidingsplan. Specifieker beschrijft dit plan van aanpak de noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM). Hiertoe zal een overall planning worden opgesteld op basis van de geconstateerde knelpunten. Daarnaast zal voor de afzonderlijke partijen een schatting van de kosten aangaande de geplande werkzaamheden worden opgezet. Deze kosten zullen aan de opdrachtgever worden geoffreerd. 1.3 Resultaat Het resultaat van dit Plan van Aanpak zal zijn: 1. Knelpuntanalyse (inventarisatie); 2. Overzicht betrokken partijen (TVB matrix); 3. Detailplanning per onderdeel (uit knelpuntanalyse); 4. Overall planning van de werkzaamheden TVM. 5. Offertes per dienst/ afdeling voor de inbreng/ uitvoering werkzaamheden TVM. 1.4 Afbakening Dit PvA beperkt zich tot een beschrijving van de afstemming, planning en uitvoering van werkzaamheden aan de TVM die zich buiten de projectgrens van de onderdoorgang bevinden en vallen onder de aansturing van de afdeling Projectmanagement van de Gemeente Dordrecht. De TVM die binnen de projectgrenzen zullen moeten worden gerealiseerd, zijn voor conto van ProRail, die de begeleiding van het project gedelegeerd heeft aan Royal Haskoning. 1.5 Uitgangspunten en raakvlakken Uitgangspunten: Plan van Aanpak afsluiting spoorwegovergang, geaccordeerd door de commissie Ruimte & Economie vande Gemeente Dordrecht, d.d. 13/10/05, inclusief het in dit plan van aanpak uitgewerkte omleidingsplan. De volgende uitgangspunten zijn hierin genoemd; o Volledige afsluiting Laan der VN ter hoogte van de overweg voor alle autoverkeer van sept. 06 tot sept. 07. o Gelijktijdige afsluitingen / forse beperkingen op hoofdstructuur autoverkeer dienen voorkomen te worden. Pagina 3 van 9

4 o Onderhoudsplanning Stadswerken past zich aan de tunnelplanning aan. Dit is afspraak Directie SO/SW. o Goedkeuring van de (tijdelijke) plannen / maatregelen door de hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie) is voorwaarde. Er wordt een budget van ,- ten laste van het (reeds geaccordeerde krediet voor het) project Onderdoorgang gebracht. Inventarisatie uit te voeren werkzaamheden, Theo Batenburg (SO-IS) Communicatieplan Knooppunt Laan der Verenigde Naties, Maureen Vermeulen (ST/COM) van 25 november Notitie Organisatiestructuur Project Onderdoorgang, Cees van Oortmerssen (PM) van 24 november Raakvlakken: Uitvoering project Ondertunneling Spoor Laan der VN Communicatie Project Leerpark, Gemeente Dordrecht Project Gezondheidspark, Gemeente Dordrecht Project VOS, Gemeente Dordrecht Pagina 4 van 9

5 2 Plan van Aanpak 2.1 Inventarisatie Op basis van de keuze voor een volledige afsluiting van de Laan der Verenigde Naties zijn door de afdeling SO-IS, met behulp van statische en dynamische verkeersmodellen, de gevolgen voor het verkeer inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van de resultaten is een inventarisatie uitgevoerd van knelpunten in de stad. Deze inventarisatie dient als basis voor het bepalen van de uit te voeren Tijdelijke Verkeersmaatregelen. 2.2 Plan van Aanpak Om te komen tot een goede afstemming en uitvoering van de TVM zal inzicht verkregen moeten worden in welke maatregelen noodzakelijk zijn, hoeveel tijd nodig is om de maatregelen uit te voeren en of er conflicterende maatregelen zijn. De hieronder beschreven stappen zullen in dit kader worden uitgevoerd Stappen 1. Uitwerken/ completeren inventarisatie; 2. Toewijzen verantwoordelijke per knelpunt (op basis van inventarisatielijst); 3. Opstellen detailplanning door verantwoordelijke per knelpunt; 4. Opstellen overall planning werkzaamheden; 5. Bepalen kritisch pad; 6. Monitoren/ bewaken planning; 7. Opstellen offertes van urenbesteding partijen; 8. Opstellen offertes voor uitvoering; 9. Coördinatie van de monitoring na het instellen van de Tijdelijke Verkeersmaatregelen en eventuele aanpassingen/ bijstellingen van TVM. Continu wordt afstemming en coördinatie tussen de diensten/ afdelingen uitgevoerd. De stappen en overlegmomenten met de partijen, de opdrachtgever en derden zijn in de planning (zie 2.3) opgevoerd. Als vervolgtraject, na afloop van dit project, zullen de volgende stappen plaatsvinden; o Onderhoud van Tijdelijke Verkeersmaatregelen; o Na afronding van de werkzaamheden ondertunneling; het herstellen van de tijdelijke verkeerssituatie naar de normale/ gewenste situatie Benodigde hoeveelheid uren Vanuit het Ingenieursbureau Dordrecht is een inschatting gemaakt van de benodigde hoeveelheid uren voor de in paragraaf 1.3 beschreven werkzaamheden. Deze uren betreffen alleen de uren voor het Ingenieursbureau Dordrecht en zijn geoffreerd aan de afdeling projectmanagement van de Gemeente Dordrecht. 2.3 Planning In Bijlage 1 is een planning van de uitwerking van het stappenplan weergegeven. Pagina 5 van 9

6 3 Organisatie Voor de afstemming en uitvoering Tijdelijke Verkeersmaatregelen wordt binnen het project afsluiting Laan der VN een separaat overleg opgestart, op basis van het voorstel Organisatiestructuur van Cees van Oortmerssen; het Coördinatieteam Tijdelijke Verkeersmaatregelen (CTV). 3.1 Coördinatieteam Tijdelijke Verkeersmaatregelen Aan het coördinatieteam zullen, al dan niet op afroep (ad hoc) de volgende personen deelnemen. Verantwoording wordt afgelegd aan Cees van Oortmerssen (opdrachtgever). Naam: Dienst/ Afdeling Taak/ Verantwoordelijkheid Opdrachtgever: Cees van Oortmerssen Projectleider: Jeroen Mol Projectondersteuning: Projectmanagement Gemeente Dordrecht PM Ingenieursbureau Dordrecht Ingenieursbureau Dordrecht Projectmanager Projectleider Tijdelijke Verkeersmaatregelen Lianne Horstman Projectmanagement PM Projectondersteuning Projectteam: Theo Batenburg Stadsontwikkeling Inrichting Verkeerskundige / ontwerper Stadsdelen SO/IS Dick van Straten Stadsontwikkeling Inrichting Verkeerskundige / specialist VRI s Stadsdelen SO/IS Ger Waalboer Stadswerken SW Beheer en uitvoering VRI s Cai Coffie Stadswerken SW Beheer en uitvoering VRI s Joan Wammes Coördinator Bereikbaarheid SW Verzorgt publicaties wegafsluitingen en verleent vergunningen in het kader van de APV. Geeft aan derden opdracht voor plaatsen opleidingsroutes op basis van de vergunningaanvraag. Govert Van der Wal (ad Rijkswaterstaat Beheerder N3 en Rijksweg A16 hoc) Maureen Vermeulen (ad hoc) Communicatie vergunning plaatsen borden in bermen Adviseur communicatie 3.2 Afstemming Ten behoeve van de afstemming van de werkzaamheden TVM met de raakvlak projecten (zie 1.5.2) wordt het volgende voorgesteld. Alle uit het CTV voortkomende informatie wordt verstrekt aan de deelnemers van het Afstemmingsoverleg Project (AP) Project Ondertunneling De afstemming met het project Ondertunneling zal door Cees van Oortmerssen worden verzorgd en gecoördineerd in het AP. Pagina 6 van 9

7 3.2.2 Communicatie Aan de hand van de, vanuit dit plan van aanpak op te stellen, overall planning zal in overleg met Maureen Vermeulen de communicatie Tijdelijke Verkeersmaatregelen worden opgezet volgens het communicatieplan Project Leerpark De afstemming met het project Leerpark zal door Cees van Oortmerssen worden verzorgd en gecoördineerd Project Gezondheidspark De afstemming met het project Gezondheidspark zal door Cees van Oortmerssen worden verzorgd en gecoördineerd. Op uitvoeringsniveau wordt de planning van werkzaamheden binnen het Ingenieursbureau Dordrecht afgestemd met de projectleider van het project Gezondheidspark Project VOS De afstemming met het project VOS zal door Cees van Oortmerssen worden verzorgd en gecoördineerd. Op uitvoeringsniveau wordt de planning van werkzaamheden binnen het Ingenieursbureau Dordrecht afgestemd met de projectleider van het project. Pagina 7 van 9

8 4 Risicoanalyse Vooruitlopend op het uitwerken van stap 5; bepalen kritische pad uit paragraaf is op basis van de inventarisatie een aantal knelpunten al als risicovol aan te merken. Uiteindelijk is een definitieve bepaling van het kritische pad pas uit te voeren als er inzicht is verkregen in de doorlooptijden van de verschillende maatregelen, dus na het opstellen van de overall planning TVM. Volgens planning is deze medio januari 2006 gereed. 4.1 Beschouwde risicovolle knelpunten Ondertunneling K. Lotsyweg (Gezondheidspark). De startdatum voor de ondertunneling Karel Lotsyweg ten behoeve van het Gezondheidspark is waarschijnlijk september Dit betekent een overlap met ondertunneling van het spoor Laan de VN gedurende ¾ van de afsluitingstijd van de Laan de VN (de verwachte uitvoeringstijd van de tunnel Gezondheidspark is 9 maanden). De tijdelijke weg aan de K. Lotsyweg is conform planning medio januari 2006 gereed. Het is nog onduidelijk hoe de verkeersafwikkeling over deze tijdelijke weg zal verlopen, medio februari zal de verkeersafwikkeling worden gemonitord door SO-IS. Beschikbaarheid Crayensteynstraat. De werkzaamheden ten behoeve van de VOS, en dan met name de afsluiting overweg Krommedijk en aanleg van de busbaan kunnen verstorend zijn voor de verkeersafwikkeling op de Crayensteynstraat. De verwachting is dat de werkzaamheden t.b.v. VOS voor september 2006 gereed zijn Reconstructie rotonde Dubbeldamseweg Het aanpassen van de rotonde aan de Dubbeldamseweg-Prof. Waterinklaan heeft op zich al een geschatte doorlooptijd van 8 maanden en is daarmee al als risico te bestempelen. Een onderbouwing van deze termijn is reeds aan de opdrachtgever overhandigd. Prioriteit heeft de bepaling van de kostenverdeling tussen project Leerpark en het project TVM. De fysieke aanpassing van de rotonde kan daarnaast, in verband met de verkeersafwikkeling, niet of nauwelijks te gelijkertijd met de werkzaamheden aan de Crayensteynstraat worden uitgevoerd, dus het risico is groot. Onderhoudswerkzaamheden RWS aan de bruggen N3 RWS Bouwdienst heeft de Merwede- en de Wantijbrug opgenomen in de onderhoudsplanning van 2006 respectievelijk De werkelijke uitvoeringsdatum is nog niet specifieker te maken. Afsluiting van de N3 is van grote invloed op de afwikkeling van het verkeer en de Tijdelijke Verkeersmaatregelen. Pagina 8 van 9

9 Bijlage 1 Planning Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 Opstellen Plan van Aanpak 10 dagen vri don Coordinatieteam TVM 238,38 dagen don don Overleg OG 252,06 dagen woe maa Planning werkzaamheden 31 dagen maa maa Opstellen planning per inv.punt 29 dagen maa don e bepaling kritische punten 10 dagen maa vri Opstellen overall planning 2 dagen don maa Bepalen kritische punten 2 dagen don maa Opstellen urenbesteding p.p. 15 dagen don don Opstellen kostenraming uitvoering 20 dagen maa vri nov '05 28 nov '05 5 dec '05 12 dec '05 19 dec '05 26 dec '05 2 jan '06 9 jan '06 16 jan '06 m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m Pagina 9 van 9

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

Projectplan. Informatie Uitwisseling Kabels en Leidingen December 2014. Frans van Efferen, dossierhouder K&L, PZH. Kirstin Stalman-Lentz, PZH

Projectplan. Informatie Uitwisseling Kabels en Leidingen December 2014. Frans van Efferen, dossierhouder K&L, PZH. Kirstin Stalman-Lentz, PZH Naam Projectplan Datum December 2014 Datum akkoord Opdrachtgever Frans van Efferen, dossierhouder K&L, PZH Coördinator Kirstin Stalman-Lentz, PZH Projectteamlid Rudi Zoet, PZH Projectteamlid Dennis vantilburg,

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF Programma voor het in september 2012 door de Concerndirectie vastgesteld Plan Stadsarchief Handtekening ambtelijk opdrachtgever Handtekening

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Zeeland. Planuitwerking en voorbereiding realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam. plan van aanpak. Powered by TCPDF (www.tcpdf.

Rijkswaterstaat Zeeland. Planuitwerking en voorbereiding realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam. plan van aanpak. Powered by TCPDF (www.tcpdf. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Rijkswaterstaat Zeeland Planuitwerking en voorbereiding realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam Rijkswaterstaat Zeeland Planuitwerking en voorbereiding realisatie Veiligheidsbuffer

Nadere informatie

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: 8 november 2012 Versie: definitief 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Uitgangspunten... 4 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid publieksevenementen Veiligheidsregio Groningen Versie april 2012 Steller: L. de Jong Beleidsmedewerker GHOR Groningen In samenwerking met de leden van de

Nadere informatie

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND... 4 2. PROJECTOPDRACHT...

Nadere informatie

Plan van aanpak. Toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen. Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Jan Bouwkamp

Plan van aanpak. Toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen. Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Jan Bouwkamp Plan van aanpak Toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Jan Bouwkamp Opdrachtnemer: Informatica en Communicatie Academie Gert Goossens Nijmegen,

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE EEN BEWOGEN DOEL ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE september, 2008 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

Handleiding Monitoring NSL

Handleiding Monitoring NSL Handleiding Monitoring NSL Werkdocument voor overheden bij de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Datum maart 2011 Versie 2011.1 Colofon Titel Subtitel Handleiding

Nadere informatie

Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers

Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers Projectplan Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces BEDRIJFSVOERING team BVICA steller Angela Breikers doorkiesnummer 077-3596705 e-mail a.breikers@venlo.nl datum 18 januari 2011 Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID Deze keuzewijzer Evenementenveiligheid helpt gemeenten de stappen te nemen bij het organiseren van de vergunningverlening bij evenementen. De zeven thema s in de keuzewijzer

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Realisatieplan SSC ICT

Realisatieplan SSC ICT MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Realisatieplan SSC ICT (Concept) onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 25 januari 2005 Versie 14 Realisatieplan

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Project- en Programmamanagement Methodiek

Project- en Programmamanagement Methodiek Native Project- en Programmamanagement Methodiek drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting Nov 2013 Specialisten in Informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek bestuur Strategische bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Assetmanagement Masterplan

Assetmanagement Masterplan Masterplan Datum : 25 mei 2007 Versie : 7.0 Status : Definitief concept Colofon: Projectgroep : Hans van Altena, Lennart Janssen Rinus Kuijper Rembert Melman Wessel Poelman Jaap van der Weijden Adviseur

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie