Schooljaarverslag September 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaarverslag 2012-2013. September 2013"

Transcriptie

1 Schooljaarverslag September 2013

2 INHOUD: 1. INLEIDING 3 2. CONTEXT EN KENGETALLEN Bovenschoolse ontwikkeling enz. 2.2 De school in getallen Context Leerlingen De Citoscores van de 2 e Dalton Uitstroom voortgezet onderwijs 2.3 Personeel in Aantal Onderwijs Personeel (OP) en Onderwijs Ondersteunend Personeel Verdeling leeftijden 3. EVALUATIE JAARPLAN / VOORTGANG SCHOOLPLAN 4. OPBRENGSTEN 5. LEERLINGZORG 5.1 Uitwerking beleidskeuzes Schrijven van groepsplannen Sociaal-emotionele ontwikkeling Onderwijsaanbod meer- en hoogbegaafde leerlingen 5.2 Terugblik diverse onderwerpen Inzet IB Inzet ABC-middelen Leerlingen met een rugzak 6. PERSONEELSBELEID 6.1 Functiedifferentiatie 6.2 Uit- instroom medewerkers 6.3 Ziekte verzuim/arbo 6.4 Nascholing 6.5 Functionerings-/ beoordelingsgesprekken / POP/ intervisie 6.6 Inzet ID-er 7. ORGANISATIE & MANAGEMENT 8. FINANCIEEL BELEID 9. HUISVESTING 9.1 Schoolpleinen 10. OVERIG 10.1 Resultaten vragenlijsten WMKPO 10.2 Inspectie 10.3 Tussen Schoolse opvang (TSO) 10.4 Voor en vroegschoolse educatie (VVE) 2

3 10.5 Medezeggenschap 10.6 Klachten 10.7 Festiviteiten/ culturele activiteiten 10.8 Verzuim / te laat komen 1. INLEIDING Dit is het verslag van de 2 e Daltonschool. In dit verslag wordt aangegeven welke doelstellingen we uit het schoolbeleidsplan hebben gerealiseerd of niet, welke activiteiten er zijn uitgevoerd en of de werkzaamheden zijn afgerond. Het verslag kan beschouwd worden als de evaluatie van het draaiboek voor het afgelopen. In het najaar van 2013 vindt de eindevaluatie plaats door middel van bespreking van dit verslag in het team. Dit verslag wordt ook ter informatie aan de MR voorgelegd. Carin Dijkzeul, directeur 2 e Dalton September 2013 Besproken in het team d.d.: Besproken in de MR d.d.:.. 3

4 2. CONTEXT EN KENGETALLEN 2.1 Bovenschoolse ontwikkeling Met tevredenheid kijken wij terug op afgelopen. Openbaar Onderwijs aan de Amstel is de grootste stichting voor openbaar basisonderwijs in Amsterdam. De 21 scholen staan duidelijk op de kaart, behalen goede resultaten en het belangstellingspercentage is groeiende. Op de site van de stichting OOadA (www.openbaaronderwijsaandeamstel.nl) kunt u het volledige jaarverslag en strategisch beleidsplan van de stichting terugvinden. 2.2 De school in getallen Context De 2 e Dalton heeft een constant leerlingenaantal. Er moet geloot worden. Sinds het nieuwe aannamebeleid van de stichting is de leerling populatie nog meer een afspiegeling van de buurt geworden Leerlingen Achtereenvolgens hadden wij op de teldatum (1 oktober) de volgende aantallen in huis: Jaar Aantal op 1 okt. Achterstandscategorie Meisjes Jongens Aantal lln. 12 jaar en ouder Geen Geen Geen Geen Geen De Citoscores van de 2 e Dalton Jaar Ongecorrigeerd Gecorrigeerd LG Gecorrigeerd BL ,2 538,3 535, ,4 539,6 536, ,7 540,7 537, ,8 542,8 538,0 Het landelijk gemiddelde (gecorrigeerd LG) van een categorie 3 school (Categorie 3 is gekoppeld aan het opleidingsniveau van de ouders) was in: , ,3 4

5 ,4 (en voor de 4 grote steden 536,0) ,9 De afgelopen jaren laten kleine daling qua score zien. Deze trend is landelijk. Natuurlijk zijn er elk jaar kleine verschillen die te maken hebben met de populatie van dat moment. In principe doen alle kinderen mee aan de Cito eindtoets. Voor de afgelopen schooljaren geldt dat wij boven het voor ons geldende, landelijk gemiddelde gescoord hebben. Veel mensen willen aan de uitslagen van de CITO-eindtoetsen graag de kwaliteit van de school afmeten. Daar zijn de toetsen echter niet voor gemaakt. Je kunt niet zeggen: hoe hoger de score, hoe beter de school. Goed onderwijs is van veel meer afhankelijk dan een hoge score op de CITO-eindtoets. Pedagogisch klimaat en het plezier in het naar school gaan van zowel leerlingen als leerkrachten is minstens even belangrijk voor goed onderwijs. Niettemin is het belangrijk voor de leerlingen om op de CITO-eindtoets naar hun kunnen te presteren zodat ze naar de goede vorm van voortgezet onderwijs kunnen doorstromen. Het is dan ook belangrijk dat de school een adequaat leerstofaanbod heeft. Het niveau op diverse gebieden aan het eind van de basisschool zal voor elk kind verschillend zijn. Tijdens de gehele basisschoolperiode proberen wij zo goed mogelijk met deze verschillen om te gaan Uitstroom voortgezet onderwijs Schooljaar Uitstroom VWO HAVO t/m VWO HAVO VMBO TL t/m HAVO VMBO TL VMBO BL VMBO KL Praktijk onderwijs VMBO BL t/m HAVO VMBO GL t/m VWO De leerlingen van onze school gaan vooral naar de volgende scholen voor voortgezet onderwijs: Spinoza Lyceum Daltonscholengemeenschap (VWO, HAVO, VMBO TL) Barlaeusgymnasium (VWO) Vossiusgymnasium (VWO) Het Amsterdams Lyceum (VWO) St. Ignatiusgymnasium (VWO) Hervorm Lyceum Zuid (VWO, HAVO) Fons Vitae (VWO, HAVO) IJburgcollege (VMBO BL) Verwijzingen naar het speciaal (basis)-onderwijs in : 1 lln. 5

6 Het aantal kinderen met een rugzak bedroeg op het eind van dit : 10 lln. 2.3 Personeel in Aantal Onderwijs Personeel (OP) en Onderwijs Ondersteunend Personeel(OOP) Er waren 41 personeelsleden aan de school verbonden. Het onderwijsteam bestond uit 35 leerkrachten waaronder een docent beeldende vorming, een docent bewegingsonderwijs en twee intern begeleiders. Verder heeft de school een directeur en zes onderwijsondersteuners. Er is administratieve ondersteuning voor 3 dagen per week Verdeling leeftijden en functies Tot 30 jaar jaar jaar jaar 60 jaar en ouder M V M V M V M V M V OP OOP

7 3. EVALUATIE JAARPLAN / VOORTGANG SCHOOLPLAN Team werkt met direct instructiemodel (3 niveaus van instructie) Analyseren van data en tussendoelen stellen Project Beoogd resultaat Aanpak Planning Inzet personeel Bekostiging Daltonwerkwijze meer inhoud geven Afspraken klassenmanagement schoolbreed afstemmen en invoeren. Teamscholing olv Nico Beugeling Daltonwerkgroep/proj ectgroep bereidt (met Nico) de scholingen Scholing: eind Daltonwerkgroep / projectgroep: Voorzitter: Anna Stuurgroep Bouwoverleggen voor. Team Afspraken/documenten bespreken in stuurgroep Bespreken in bouwen Besluitvorming Borgen van afspraken Er is een afsprakendocument gemaakt. Hierin staat een duidelijk omschrijving van de afspraken op gebied van klassenmanagement. Aan het eind van het is het geëvalueerd Een groot deel van het team werkt volgens het directe instructie model. Met behulp van datadagen heeft het team de opbrengsten geanalyseerd en op groepsniveau doelen gesteld. Implementatie nieuwe geschiedenismethode in de groepen 5 en 6 (Brandaan) Goed gebruik geschiedenismethode met gebruik van digibord en het internet Bespreking/uitwisselin g in de paralleloverleggen. Bespreking in de bouwvergadering (vast agendapunt). Logboek bijhouden van tips en tops. Eind Leerkrachten groepen 5 en 6 De methode is ingevoerd. De leerkrachten ervaren de methode als prettig. De onderwerpen spreken de kinderen aan. Implementatie nieuwe aardrijkskundemetho Goed gebruik aardrijkskundemethode met gebruik Bespreking/uitwisselin g in de paralleloverleggen. Eind van Leerkrachten groepen 7 en 8 de groepen 7 en 8 (Meander) van het digibord en het internet. Bespreking in de bouwvergadering (vast agendapunt). Logboek bijhouden van tips en tops. De methode is ingevoerd. De leerkrachten ervaren de methode als prettig. De onderwerpen spreken de kinderen aan. Ontwikkelen leesaanbod groepen Tegemoet komen aan ondersteuningsbehoeft Overleg IB, RT (HBspecialist) en Eind Anna H., Leerkrachten 1,2 Nascholingsbudget Deskundigheidsbevordering team Reguliere formatie

8 in 1/2 voor en van alle leerlingen leerkrachten 1/ IB leerlingen met een ontwikkelingsvoorspr Afspraken maken en vastleggen. RT (HBspecialist) ong op leesgebied Bespreken in stuurgroep Stuurgroep Team Borgen Team informeren Leerlingen uit de groepen 2 die toe zijn aan het leesaanbod van groep 3, hebben afgelopen jaar de mogelijkheid gekregen onderwijs in groep 3 te volgen. Dit is naar tevredenheid van leerlingen, leerkrachten en ouders verlopen. Nieuwsbegrip Analyse van de Werkgroep zoekt uit, Eind Werkgroep - (begrijpend lezen) resultaten bereidt afspraken Taal/lezen Afstemming voor Voorzitter: Voorleggen aan stuurgroep Helleen Stuurgroep Bespreking in overkoepelend overleg Bouwoverleggen Besluitvorming Borgen (teambijeenkomst met analyse van de evaluatie en aanpassing afspraken) Logboek bijhouden van tips en tops Er is er door de werkgroep een overkoepelend overleg van de midden- en bovenbouw georganiseerd om de belangrijkste knelpunten van de methode Nieuwsbegrip in kaart te brengen en daar, in samenspraak met de leerkrachten, beslissingen over te nemen. Deze beslissingen worden ter vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep. Daarnaast heeft de werkgroep de hulpkaarten bij Nieuwsbegrip verspreid, woordenboeken voor de groepen 3 t/m 8 aangeschaft, aanpassingen gedaan wat betreft de toetskalender, overwegingen gemaakt voor de aanschaf van accounts op de Taalzee en Leestrainer. Estafette (technisch lezen) Analyse van de resultaten Afstemming Werkgroep zoekt uit, bereidt afspraken voor Voorleggen aan stuurgroep Besluitvorming Borgen (teambijeenkomst met analyse van de evaluatie en aanpassing afspraken) Eind Werkgroep Taal/lezen Voorzitter: Helleen Stuurgroep Bouwoverleggen - 8

9 Logboek bijhouden van tips en tops Er is er door de werkgroep een overkoepelend overleg van de midden- en bovenbouw georganiseerd om de belangrijkste knelpunten van de methode Estafette in kaart te brengen en daar, in samenspraak met de leerkrachten, beslissingen over te nemen. Deze beslissingen worden ter vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep. Gebruik bibliotheek Beschrijving van het gebruik van de bibliotheek schoolbreed Spelling Verbeteren van het spellingaanbod. Biebgroep beschrijft, in overleg met biebouders over de inzet en gebruik van de bieb Taal-leesgroep verdiept zich in de nieuwe spellingsinzichten en de mogelijke toepassing ervan op de 2 e Dalton. Oriëntatie op mogelijke aanschaf nieuwe spellingmethode. Eind Eind Werkgroep Taal/lezen Voorzitter: Helleen Stuurgroep IB Werkgroep Taal/lezen Voorzitter: Helleen Stuurgroep IB Meerdere leden van de werkgroep zijn naar studiebijeenkomsten over de nieuwe spellingsinzichten (Dolf Janson) geweest. De nieuwe inzichten zijn besproken in de werkgroep. De werkgroep heeft bekeken welke vernieuwingen op de 2 e Dalton ingevoerd kunnen worden en heeft een plan van aanpak gemaakt. Dit plan is met de stuurgroep besproken. Het plan wordt aan het begin van aan het team gepresenteerd. Rekenen Uitbreiden beleidsplan rekenen voor de A+ kinderen Beschrijving maken Uitzoeken welke methoden werken met de referentieniveaus Eind Werkgroep Rekenen Voorzitter: Sunita Referentieniveaus rekenen invoeren Er is een start gemaakt met het aanpassen van leerlijn cijferen voor de meerbegaafde leerlingen van de groepen 5 t/m 8 Er is een start gemaakt met het aanpassen van de leerlijn rekenen (cijferend rekenen) voor de meerbegaafde leerlingen van de groepen 3 t/m 5. Er zijn verschillende lessen gegeven uit de methodes; Pluspunt en de Wereld in Getallen. De verwachting is dat er begin 2014 een keuze hieruit wordt gemaakt en dat het wordt ingevoerd in de groepen 1 en 2. Er zijn werkboeken samengesteld van kopieerbladen uit de rekenwerkboeken van de groepen 3 die gebruikt kunnen worden voor de groepen 1 en 2. Het onderzoek van een passende manier van het aanbieden van de tafelsommen in de onderbouw is afgerond. Hieruit zijn concrete en bruikbare conclusies uitgekomen. De verwerking van de referentieniveaus in het beleidsplan en in de Wereld van Getallen heeft niet plaats gevonden omdat dit

10 gebeurt bij de aanschaf van de nieuwe rekenmethode. Implementeren Goed gebruik van de Bespreking/uitwisseling in Eind Jos B. Novoskript methode met gebruik de parallel-overleggen. Leerkrachten van alle mogelijke Bespreking in de groep 1/2 materialen bouwvergadering (vast agendapunt). Leerkrachten groep 3 en 4 Logboek bijhouden van tips en tops. Leerkrachten groepen 5 t/m 8 De implementatie van Novoscript is niet goed verlopen. Er is te weinig overleg geweest. Het team vindt het lastig om de genoemde werkvormen bij de methode op de juiste manier uit te voeren. Dit is een aandachtspunt voor het nieuwe. Effectieve leertijd Vergroten effectieve Informeren ouders Eind ouders leertijd Leerkrachten om 8.15 in leerkrachten de klas directeur 1 e en 2 e bel (om 8.25 en 8.30) klasdeur en buitendeur om 8.30 dicht briefje halen als klasdeur dicht is. Teamleden zonder groep zorgen dat de gangen leeg zijn na Beoogd resultaat is behaald. Muziekpilot Zang voor de groepen 3 en Doorlopende lijn in het zangonderwijs voor De muziekvakdocent bereidt zelfstandig te verwerken opdrachten voor voor in de taak. Watch that sound : Soundtrack maken bij een film. Muzieklessen in de gr 1-7: Alle klassen een half uur muziekles in de twee weken van een muziekvakdocent. De weken zonder les zingt de leerkracht de liedjes door met de ll. De l.k. probeert de muzikale spelletjes uit de les te herhalen. De l.k. zorgen dat de muziekopdrachten in de taak verwerkt worden. Door muziek en multimedia samen te voegen wordt Eind ICC-er: Esther N. Leerkrachten 3/4 Inzet vanuit de Voucherbank 10

11 bekeken of hieruit opdrachten kunnen voortvloeien waarmee kinderen zelfstandig aan de slag kunnen achter de computer, zodat zonder dat het veel voorbereiding en instructietijd van den leerkracht vraagt de l.l. toch in hun takentijd en tijd die over is kunnen werken aan muziek, zodat we toch richting een uur muziek per week gaan. ( doel vanuit de pilot) Dit jaar zijn er in de groepen 1 t/m 7 muzieklessen gegeven. In de groepen 6 en 7 een half jaar i.v.m. roostertechnische problemen. Schooltuinen o.a. In de groepen 1 t/m 5 zijn er het hele jaar om de week lessen van de muziekvakdocent geweest. De zelfstandig te verwerken opdrachten zijn door communicatieve problemen en aansturingsproblemen niet overgekomen bij de leerkrachten en dus niet uitgevoerd. Ze zijn wel gemaakt door de vakdocent en kunne volgend jaar ingezet worden. Watch that sound project was leuk, maar het project zelf was zelf niet ver genoeg ontwikkeld en de vraag om zelfstandig te verwerken opdrachten leek een stap te ver. Hier gaan we niet mee verder. Verder zijn er buiten de pilot om initiatieven geweest om een schoolorkest te starten. Organisatorisch wordt dit erg moeilijk om door te zetten, maar er wordt nog naar oplossingen gezocht. Project Beoogd resultaat Aanpak Planning Inzet personeel Bekost iging Sociaal-emotioneel: Beter zicht op de Studiedag (1 dagdeel) Eind Teamleden implementatie van structurele ontwikkeling IB begeleidt invoering IB Zien! (LVS binnen ParnasSys) op sociaal-emotioneel gebied Stuurgroep Beoogd resultaat is behaald. Verder invoeren Een veilige, fijne school doorlopende lijn voor met oog voor onderlinge sociaal-emotionele verschillen. vorming Leerkrachten vullen eerste 8 vragen van het instrument in. Training in de groepen 4 Teamtraining tijdens studie 2-daagse Marietje Kessels project Gereed eind IB Leerkrachten groepen 4 Hele team euro (inhuren externe) Stadsdeel betaalt helft 11

12 uitvoeren in groepen 7 Binnen team wordt regelmatig gesproken over de verschillen tussen kinderen Verschillen worden gezien Training voor aantal leerlingen in groepen 2 Het beoogde resultaat is gedeeltelijk bereikt. De genoemde aanpak is uitgevoerd. ICT Implementeren Inhoudelijke inzet gebruik digiborden: digiborden schoolbreed praktisch en afstemmen onderwijsinhoudelijk Onderzoek naar toepasbaarheid touchscreens in 1/2, ipads en andere nieuwe ontwikkelingen Aanleg wifi netwerk Informatie inwinnen bij leveranciers en gebruikers Wifi-netwerk wordt bovenschools opgepakt Eind Leerkrachten groepen 7 ICT-coördinator ICT werkgroep: voorzitter:natalie Teamleden training gr 4 en Marietje Kessels project Bovenschools Digitale schoolborden worden gebruikt. Leerkrachten ervaren wel praktische problemen. Bijvoorbeeld internet dat vastloopt. Onderzoek naar toepasbaarheid touchscreens in de groepen 1/2 is niet uitgevoerd. Wifi is nog niet aangelegd. Digitale rapportage Digitale rapportage aan de ouders vanuit ParnasSys Definiëren rapport in ParnasSys Nieuw rapport in Werkgroep rapporten: Voorzitter: Elsbeth Toetsen uitzoeken en definiëren voor het rapport Begeleiding door Driestar (B. van der Mel) Beoogde resultaat is nog niet behaald. De rapportonderdelen zijn gedefinieerd. Toetsen + normeringen moet nog uitgezocht worden. Traject kosten Project Beoogd resultaat Aanpak planning Inzet personeel Bekost iging Zorgprofiel/Passend Onderwijs Zorgprofiel actualiseren Met Coördinator passend onderwijs Eind IB Directeur - 12

13 Het beoogde resultaat is behaald. vanuit het bestuur verder afspreken wat we gaan doen. Opstellen School ondersteuningsprofiel (SOP) Wijkgerichte samenwerking op het gebied van dekkend, gedegen onderwijsaanbod (cognitief, sociaalemotioneel en extra zorg) Team Kwaliteitsbeleid Opbrengst gericht werken Maximaliseren van de prestaties van de leerlingen Scholing directie, IB en stuurgroepleden Op de datadagen (2x p.j) analyseren resultaten en vaststellen tussendoelen en opstellen groepsplannen Eind Directie, IB en stuurgroepleden Het team analyseert de resultaten op leerling- en groepsniveau. Aan de hand van de resultaten worden doelen opgesteld. Op deze manier wordt op cognitief gebied geprobeerd het maximale uit alle leerlingen te halen. Directie en IB analyseren de resultaten op schoolniveau en stellen op grond van de analyse doelen op. Personeelsbeleid Invoering functiemix Invoering van 2 LBfuncties (ICC en ICT) Beoogd resultaat is behaald. Opleiden in de school Beter toegeruste aankomende leerkrachten Profielen verspreiden Sollicitatieprocedure Begeleiden stagiaires en lio-sters door de opleider in de school (IB-er) Verplichte scholing teamleden met Eind Eind Stuurgroep Team MR BAC Directie Teamleden Bovens chools - HvA 13

14 stagiaires Directeur lid van de bovenschoolse stuurgroep OPLIS (Opleiden in de school) Beoogd resultaat is behaald. Gesprekscyclus Gebruik bovenschoolse formulieren (OOadA) voor de functioneringsen beoordelingsgesprekken gesprekken Invoering POP Invoering beoordelingsgesprekken Functioneringsgesprekken zijn (bijna) gevoerd. April 2012 Directie Budget Project Beoogd resultaat Aanpak planning Inzet personeel Bekost iging Veiligheid (Sociaal) informeren team Eind Werkgroep BHV: Veiligheidsplan Verder uitwerken pestprotocol Voorzitter: Judith Stuurgroep vaststellen door MR Bouwoverleggen Op de site plaatsen Team Borgen (teamvergadering over gebruik van plan) Beoogd resultaat is behaald. Project Beoogd resultaat Aanpak Planning Inzet personeel Bekost iging TSO (Her)schrijven van de notitie Voorzitter MR en dir. herschrijven Voor 1 januari 2012 Voorzitter MR, MT-lid (Anna H), TSO Overblijven op de 2 e Dalton Aanpassen betalingswijze Eind overblijfcoördinatoren en MR transparante vrijwilligers boekhouding ondergebracht bij OOG (administratiekant Aanzoeken van nieuwe coördinator (na aangeven van J en A dat zij stoppen) 14

15 oor OOadA) Overdracht Afscheid regelen A en J TSO is overgegaan naar stichting OOADA. Er is een TSO-coördinator benoemd. De financiële administratie is ondergebracht onder de stichting. Notitie is aangepast/herschreven. 4. OPBRENGSTEN De resultaten op de 2 e daltonschool liggen op de deelgebieden technisch lezen, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen boven de inspectienorm (zie bijlage 1, 2, 3 en 4). De gemiddelde vaardigheidsscores en de ABCDE-percentages zijn over het algemeen stabiel. De 2 e Daltonschool ziet aandachtspunten bij de spellingsresultaten. Deze liggen rondom het landelijk niveau. Gezien de leerling populatie, het opleidingsniveau van de ouders en de resultaten op de andere deelgebieden, mag verwacht worden dat de spellingsresultaten omhoog kunnen. De werkgroep taal-lezen heeft een plan van aanpak opgesteld om de resultaten, maar ook het plezier in goed leren spellen onder de leerlingen te vergroten. De werkgroep meer- een hoogbegaafden richt verdiept zich in het aanbod voor excellente leerlingen. Dit is eveneens een aandachtspunt op de 2 e Daltonschool. 5. LEERLINGZORG 5.1 Uitwerking beleidskeuzes Schrijven van groepsplannen Op groepsniveau worden voor rekenen en spelling individuele doelen gesteld. Er wordt bekeken welke minimale vaardigheidsgroei een subgroep en in een aantal gevallen een individuele leerling door moet maken. Afhankelijk van de gestelde doelen, wordt het lesaanbod samengesteld. Dit wordt vastgelegd in zogenaamde groepsplannen. Bij het samenstellen van het groepsplan kan de leerkracht de intern begeleider om hulp vragen. In worden ook voor de deelgebieden technisch lezen en begrijpend groepsplannen opgesteld. Dit komt in het scholingsaanbod voor het gehele team aan de orde Sociaal-emotionele ontwikkeling 15

16 De 2 e Daltonschool is bezig met het ontwikkelen van een doorgaande lijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een aantal leerlingen is afgelopen opgeleid om bepaalde trainingen op sociaal-emotioneel gebied (SO&T-trainingen) te mogen geven. Deze trainingen zijn in groep, groep 4 en groep 6 aangeboden. Gedurende wordt bekeken hoe het aanbod in de andere groepen eruit gaat zien. Naast de trainingen is afgelopen aandacht besteed aan de invoering van het leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij wordt op de 2 e Daltonschool gebruikt gemaakt van ZIEN! Gedurende wordt het gebruik van ZIEN! Verder geïmplementeerd Onderwijsaanbod meer- en hoogbegaafde leerlingen De 2 e Daltonschool is zich bewust van het grote aantal aanwezige excellente leerlingen. De school probeert het onderwijsaanbod voor deze leerlingen te optimaliseren. Zo is een voor een aantal kinderen de mogelijkheid om naar de MB-HB klas te gaan. Hier krijgen ze van een deskundige les en kunnen ze met peers aan uitdagende opdrachten werken. Afgelopen is met name aandacht besteed aan de cijferlijn plus voor rekenen. Een aantal kinderen gaat naar de Day a Week. Dit aantal wordt echter ieder jaar kleiner, omdat de Day a Week minder plaatsen heeft dan vroeger. Dit betekent dat een aantal kinderen nu niet in aanmerking komt voor de Day a Week, terwijl ze daar qua cognitieve ontwikkeling wel naar toe zouden kunnen. Voor de 2 e Dalton betekent dit een zoektocht voor een passend aanbod op school. Gedurende zal een werkgroep meer- en hoogbegaafdheid bekijken hoe het aanbod nog verder geoptimaliseerd kan worden. 5.2 Terugblik diverse onderwerpen Inzet IB De school heeft 2 intern begeleiders met een gezamenlijke inzet van werktijdfactor (wtf) 1, De groepen zijn verdeeld in een A en een B-stroom die beiden door een IB-er begeleid worden. De groepen 1/2 en de groepen 3 zijn apart verdeeld onder beiden. Inzet richt zich vooral op de begeleiding van de leerkrachten, het houden van groepsbesprekingen en het analyseren van het LVS dat gevuld wordt door de leerkrachten Inzet ABC-middelen De ABC-onderzoeksmiddelen zijn gedurende voornamelijk ingezet voor het doen van onderzoeken bij leerlingen en het doen van consultaties bij leerlingen, ouders en leerkrachten Leerlingen met een rugzak Gedurende telde de 2 e Daltonschool 10 leerlingen met een rugzak. Deze leerlingen hadden recht op extra middelen en materialen. De extra inzet bestond voornamelijk uit remedial teaching gegeven door een deskundige, aanschaf van specifieke materialen, herhaalde gesprekken met ouders, deskundigen en IB. 16

17 De inzet van AB-gelden is volgens de 2 e Dalton niet goed verlopen. De inzet van de AB-ers was minimaal. Streven is om deze inzet tijdens te verbeteren. 6. PERSONEELSBELEID 6.1 Functiedifferentiatie Op bestuursniveau is er, voor de intern begeleiders die geen lesgevende taken hebben, een LB-functie ingesteld die niet meetelt in het kader van de functiemix. Beide IB-ers van de 2 e Dalton hebben een LB-functie gekregen. In hebben we verder invulling gegeven aan de LB-functies. Er zijn dit jaar LB-coördinatoren benoemd op de volgende vakgebieden: Taal/lezen/spelling, cultuur en ICT. 6.2 Uit- instroom medewerkers Drie teamleden hebben, aan het eind van het, de school verlaten: een heeft gebruik gemaakt van vervroegde pensioen, een is verhuisd en een heeft ontslag gekregen omdat de subsidie ophield. Tussentijds heeft een leerkracht vrijwillig ontslag genomen omdat zij het niet eens was met de haar toebedeelde taak in de groepen 1/ Ziekte verzuim/arbo Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 2e Daltonschool Pieter Bakkum Periode Verzuimperc. Meldingsfreq. Gem. verzuimduur Verzuimperc. Meldingsfreq. Gem. verzuimduur Aug ,73 0,32 120,72 4,22 1,26 16,50 Jul ,25 0,12 66,89 5,32 0,30 3,00 Jun ,91 1,07 5,23 7,21 1,50 5,50 Mei ,50 1,12 18,86 7,51 2,70 40,50 Apr ,89 2,07 14,42 8,75 2,70 4,38 Mrt ,60 2,22 7,84 6,76 2,40 41,22 Feb ,56 1,96 7,29 9,84 2,46 4,64 Jan ,07 2,64 11,90 12,07 3,38 24,33 Dec ,99 1,61 16,71 10,51 1,85 3,14 Nov ,82 2,19 10,08 12,04 3,38 3,36 Okt ,86 1,85 18,46 9,47 2,77 2,43 Sep ,06 1,24 21,00 7,97 0,92 1,33 Het ziekteverzuim op de 2 e Dalton ligt hoger dan het gemiddelde van de Stichting OOadA. Een mogelijke verklaring is dat er relatief een grote groep teamleden wat ouder is. Verder was er sprake van 2 bevallingsverloven die uitmondden in langdurige ziekmeldingen. 17

18 6.4 Nascholing Individueel: Een leerkracht heeft de studie ICT-coach met succes afgerond. De directeur heeft de studie Opbrengst gericht leiderschap afgerond. Verschillende teamleden volgen een studie met inzet van de lerarenbeurs (bijvoorbeeld de opleiding Master SEN gedrag). Teambreed: We hebben dit jaar een scholing klassenmanagement en de uitwerking van de daltonvisie in het onderwijs gevolgd met het team waarin er ook naar opbrengsten gekeken is. Het maken van groepsplannen, het stellen van (haalbare) doelen, het analyseren van de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem waren de belangrijkste onderwerpen. 6.5 Functionerings-/ beoordelingsgesprekken / POP/ intervisie Stichting breed is, via de GMR, er een gezamenlijk beleid vastgesteld waarmee de scholen hun personeelsbeleid gestalte geven. We maken allen gebruik van dezelfde formats. Er zijn in alle groepen klassenbezoeken afgelegd en met de teamleden functioneringsgesprekken gevoerd. Hierbij was dit jaar voor het eerst een derde persoon aanwezig die zorgde voor de verslaglegging en die, qua informatie goed op de hoogte was van het reilen en zeilen in de groep (IB-er of bouwcoördinator). Dit werd door alle betrokkenen, zeker na afloop, als positief beoordeeld. Er is een begin gemaakt met het invoeren van POP-gesprekken. De school loopt wel tegen een logistiek probleem aan. Klassenbezoeken en functioneringsgesprekken en de verdere gesprekscyclus, waarvan iedereen inziet dat deze belangrijk zijn, nemen veel tijd in beslag. In de aanpassing van de managementtijd volgend jaar, zal hier rekening mee gehouden moeten worden. 6.6 Inzet ID-er De subsidie is dit jaar vervallen, daarom heeft het bestuur de ID-medewerkers ontslag aangezegd. De school had geen financiële middelen om de ID-medewerker in de reguliere formatie op te nemen. Het dienstverband stopte op

19 7. ORGANISATIE & MANAGEMENT Vanuit Stichting OOadA is er in februari 2013 een vragenlijst verspreid onder het personeel als 360 graden feedback instrument voor de directeur. De uitkomsten hiervan vroegen om een gedegener onderzoek naar sfeer en cultuur op de 2 e Daltonschool. We hebben daarvoor een interviewer ingehuurd (van de schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland). Alle leerkrachten, stuurgroepleden en directeur zijn gedurende een half uur geïnterviewd. Uit dit onderzoek zijn aanbevelingen gekomen waarmee het team aan de slag is gegaan. Dit traject zal nog verder doorlopen in Er is sprake van structureel te weinig tijd voor het management. Dit maakt dat verwachtingen die teamleden hebben, niet altijd gehonoreerd kunnen worden. De directeur maakt vanaf dit gebruik van de dubbele bapo. Van oudsher was er een managementteam op de 2 e Dalton zoals toentertijd bovenschools was afgesproken. Nadat zij hun taak hadden neergelegd (onder de vorige directeur), heeft de nieuwe directeur een stuurgroep gevormd waarvan 1 lid van het oude managementteam deel uit maakt. Daar zijn 2 andere leden bij gezocht binnen het team omdat er vele werkzaamheden uitgevoerd moesten worden. We werken nu met een stuurgroep waarin 2 LB-functionarissen zijn opgenomen. 8. FINANCIEEL BELEID De begroting wordt in overleg met de directeur bovenschools samengesteld. Deze wordt ter instemming voorgelegd aan de MR. De begroting voor het jaar 2013 (kalenderjaar) is in de MR besproken en goedgekeurd. Met de directeur worden bovenschools 3-maands-, 6-maands- en 9-maandsgesprekken gevoerd aan de hand rapportages op bestuursniveau. Het resultaat van de begroting 2012 is in de MR besproken. 9. HUISVESTING 9.1 Schoolpleinen De plannen rond het schoolplein, in overleg met de twee andere gebruikers van het plein zijn in een vergevorderd stadium. Er is gekozen voor een gezamenlijke aanpak en niet door de afzonderlijke scholen. Het schoolpleingedeelte dat behoort tot de 2 e Dalton (bovenplein en kleuterplein) is in de zomervakantie 2013 aangepakt. Gelijker tijd is de buitenboel van de school worden geschilderd. Ook het gymnastiekgebouw is/wordt opgeknapt. 10. OVERIG 10.1 Resultaten vragenlijsten WMKPO In de periode maart-juni 2013 hebben alle OOADA- scholen de WMKPO-vragenlijsten is aan ouders een vragenlijst voorgelegd. Helaas bleek de respons, mede door technische problemen zeer teleurstellend. Voor alle scholen was dit 21%. Wij beraden ons op een andere vorm van het bevragen van ouders Inspectie Inspectie de school valt in het reguliere toezichtskader en heeft dit jaar geen bezoek van de inspectie gehad Tussen Schoolse opvang (TSO) De tussenschoolse opvang (TSO) is dit jaar overgegaan naar Stichting OOadA. Beide coördinatoren vonden dat een mooi moment om 19

20 afscheid te nemen. Er is een nieuwe TSO-coördinator benoemd. Financiële transparantie was een doel maar ook een verdergaande kwaliteitsontwikkeling die nu ook bovenschools wordt aangestuurd. We waren even bang dat we niet voldoende vrijwilligers zouden overhouden nu de betalingen via de bank gingen lopen. Ouders en leerkrachten hebben op cruciale momenten geholpen om de bemensing van de groepen te regelen. Langzamerhand is het aantal vrijwilligers weer toegenomen Voor en vroegschoolse educatie (VVE) De eerste stappen naar de variant met zeer weinig doelgroepkinderen is gezet. Er is een samenwerking met peuterspeelzaal Het Speelhol afgesproken. Verdere invulling volgt in Klachten Er zijn geen officiële klachten bij de school of het bestuur binnengekomen. Informeel is het traject bekend bij de ouders. Als er iets is, wend je je eerst tot de leerkracht. Als dat niet naar tevredenheid besproken wordt, kun je een afspraak maken met de directeur. Aan de hand van dat gesprek wordt er naar mogelijke oplossingen gezocht Festiviteiten/ culturele activiteiten Ook de teamleden hebben dit jaar geprofiteerd van de zang- en koordirigentcapaciteiten van Jette Steenis. Er is rond kerstmis een koor gevormd dat op het kerstfeest een optreden voor de ouders heeft verzorgd. Heel sfeervol. De Hoedenshow (door groep 8) was een hoogtepunt. Prachtige creaties in een mooie, muzikaal ondersteunde show. Er waren wederom 3 Daltonochtenden. Deze waren zoals gewoonlijk, weer een groot succes. Dit jaar was er geen projectweek Verzuim / te laat komen Er is steeds minder (luxe) verzuim op de 2 e Dalton. Verlofaanvragen worden door de directie behandeld, van het te laat komen wordt boek gehouden. Ouders worden er op aangesproken door de leerkracht en in tweede instantie door de directeur, als ze regelmatig te laat hun kinderen brengen. Wat betreft extra vakantieverlof: ouders zijn op de hoogte van de beperkte verlofmogelijkheden die er zijn. Op het formulier en op de site staan alle voorwaarden waaronder de directeur verlof mag geven. Er is een duidelijker deurbeleid, de leerkracht is om 8.15 uur in de klas en beschikbaar voor de kinderen. Er gaan twee schoolbellen (om 8.25 en 8.30 uur).de eerste geeft aan dat het tijd is om afscheid te nemen. Bij de tweede bel gaat de buitendeur en de klassendeur dicht om. We constateren dat het veel rustiger in de school is en dat dat lestijd oplevert. 20

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl

Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen schooljaar 2013-2014... 4 a. Leerlingen... 4 b. Personeel...

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 Van de

Jaarverslag 2014-2015 Van de Jaarverslag 2014-2015 Van de Taandersplein 3 3027 CN Rotterdam 010-2457081 info@maria-school.nl Jaarverslag van Mariaschool Taandersplein brinnummer 17ZO schooljaar 2014-2015 Samensteller verslag Judith

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Zie rekenverbetertraject. Doorgaande lijn woordenschat onderwijs is 100% zichtbaar. Directie en IB bezoeken alle groepen op dit onderwerp.

Zie rekenverbetertraject. Doorgaande lijn woordenschat onderwijs is 100% zichtbaar. Directie en IB bezoeken alle groepen op dit onderwerp. 1.2 Schooljaar 2010 2011 Onderwijskundige beleidsvoornemens Terugblik op 2010-2011 Onderwerp Stand van zaken Beoogd resultaat (incl. indicatoren) Rekenen Nieuwe methode Alles telt voor de groepen 3 t/m

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013

Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013 CBS Het Braambos info@braambos.nl Naam van de school: CBS Het Braambos BRIN nr. 11BW Adres: Postcode: Telefoon: 023 5577663 E-mail: info@braambos.nl p.vandebult@braambos.nl

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint Jaarplan 2017-2018 Onderwijs Voortzetten en borgen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Opbrengsten van onze Presentatie in een LVS toetsen analyseren verplichte teamvergadering Plan (doel)

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarverslag 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3,

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval

Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval Evaluatie Jaarplan 2012-2013 Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval Brinnummer: 12 EQ Directeur: R. Alfons Locatieleider: T. Middelkoop Adres hoofdvestiging: Cronjéstraat 46, 3851 ZS Ermelo Contact school:

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

Opbrengstgericht leiderschap een presentatie door

Opbrengstgericht leiderschap een presentatie door Opbrengstgericht leiderschap een presentatie door Jaap Rosema Winsum, april 2012 O pbrengstgericht Leiderschap Waartoe zijn wij (onderwijsmensen) op aarde?? Waartoe ben ik (als schooldirecteur) op aarde?

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Adres Postcode o.d.b.s. Theo Thijssen HB Hulsmanstraat k8b 9663 TP Telefoon 0597 646004 Brinnummer E-mail 10BG obstheothijssen@hotmail.com Website Directeur Bevoegd

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarverslag 2012-2013 Beleidsterrein Leerstofaanbod Verbeterpunt (wat) Vernieuwen methode rekenen en wiskunde Er is een nieuwe methode rekenen en wiskunde voor de groepen 3 t/m 8 Activiteiten

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Naam school: CBS De Ark 1 Algemeen Brinnummer: 06WU Schooljaar: 2014-2015 Samensteller van het verslag: P. Ammerlaan Bespreking in bestuur op: September 2015 Bespreking MR September

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973)

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) J a a r p l a n 2014 2015 Schoolgegevens: Daltonschool De Vlinderboom Brinnummer: 11 VA Directeur: M.Hoekstra Locatieleider: M.Stevens Adres

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Inleiding: Een beknopt overzicht van het afgelopen jaar. Het is onmogelijk om echt alle zaken te benoemen die er gedaan of gebeurd zijn, maar ik ga mijn best doen om u zo compleet

Nadere informatie

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Zuid Dorpsstraat 172 1566AS Assendelft 075-6877166 infozuid@dedorpsakker.nl 1 Stand van zaken september 2012

Nadere informatie

Schooljaarplan Sint Gerardusschool

Schooljaarplan Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Borgingstrajecten 4 3 Verbetertrajecten

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Bijlage 1 Evaluatie jaarplan

Bijlage 1 Evaluatie jaarplan Bijlage 1 Evaluatie jaarplan 2015-2016 In het jaarplan is beschreven aan welke doelen in het schooljaar 2015-2016 is gewerkt. Daarbij is, d.mv. kleuren, een prioritering aangegeven.de in rood aangegeven

Nadere informatie

Jaarverslag. r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl.

Jaarverslag. r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl. Jaarverslag r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 7 KK Hensbroek tel: 06-4507 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 0-03 School Rkbs de Ark Directeur Peter van der Neut (dir. a.i.) Datum

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarverslag 2014-2015 September 2015 1 Inleiding In dit jaarverslag van openbare basisschool Villa Vlinderhof geven wij weer welke activiteiten zijn ondernomen in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Evaluatie. Schooljaar

Evaluatie. Schooljaar Evaluatie Schooljaar 2014-2015 is één van de scholen van Voorwoord Het schooljaar 2014-2015 is weer om gevlogen. De plannen voor volgend jaar worden gemaakt. Dit gebeurt natuurlijk niet zonder terug te

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS Beukenlaan Adres Beukenlaan 42 Postcode 9674 CC Winschoten Telefoon 0597 414294 Brinnummer 12 VN E-mail mail@obsbeukenlaan.nl Website www.obs-beukenlaan.nl

Nadere informatie

Schooljaar

Schooljaar Schooljaar 2011-2012 Naam school OBS Theo Thijssen Brinnummer 20 FG Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail theothijssenzutphen@archipelprimair.nl Website www.theothijssen-zutphen.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 06 07 Naam school Obs Drieborg Adres G. Topelenstraat 9 Postcode 9688RN Drieborg Telefoon 0597-5477 Brinnummer E-mail Website 08DD obsdrieborg@sooog.nl www.obsdrieborg.nl Directeur

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid.

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid. TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT Formuleren schoolspecifiek beleid. De toets weken zijn in oktober, januari, maart, mei en juni gepland. De ondersteuning komt in de geplande toets weken waar nodig te vervallen,

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2017-2018 Montessori Onderwijs Purmerend Onderwerp uit verbeterplan ICT en LAS Leerkrachten voeren ook incidentenregistratie in in Parnassys, verslagen van derden worden gescand en in Parnassys

Nadere informatie

Meerjarenplan 2015 2019

Meerjarenplan 2015 2019 Meerjarenplan 2015 2019 Aanleiding en doel van dit plan De school is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gegeven onderwijs. In de Wet op het Primair onderwijs wordt voorgeschreven dat scholen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie