Schooljaarverslag September 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaarverslag 2012-2013. September 2013"

Transcriptie

1 Schooljaarverslag September 2013

2 INHOUD: 1. INLEIDING 3 2. CONTEXT EN KENGETALLEN Bovenschoolse ontwikkeling enz. 2.2 De school in getallen Context Leerlingen De Citoscores van de 2 e Dalton Uitstroom voortgezet onderwijs 2.3 Personeel in Aantal Onderwijs Personeel (OP) en Onderwijs Ondersteunend Personeel Verdeling leeftijden 3. EVALUATIE JAARPLAN / VOORTGANG SCHOOLPLAN 4. OPBRENGSTEN 5. LEERLINGZORG 5.1 Uitwerking beleidskeuzes Schrijven van groepsplannen Sociaal-emotionele ontwikkeling Onderwijsaanbod meer- en hoogbegaafde leerlingen 5.2 Terugblik diverse onderwerpen Inzet IB Inzet ABC-middelen Leerlingen met een rugzak 6. PERSONEELSBELEID 6.1 Functiedifferentiatie 6.2 Uit- instroom medewerkers 6.3 Ziekte verzuim/arbo 6.4 Nascholing 6.5 Functionerings-/ beoordelingsgesprekken / POP/ intervisie 6.6 Inzet ID-er 7. ORGANISATIE & MANAGEMENT 8. FINANCIEEL BELEID 9. HUISVESTING 9.1 Schoolpleinen 10. OVERIG 10.1 Resultaten vragenlijsten WMKPO 10.2 Inspectie 10.3 Tussen Schoolse opvang (TSO) 10.4 Voor en vroegschoolse educatie (VVE) 2

3 10.5 Medezeggenschap 10.6 Klachten 10.7 Festiviteiten/ culturele activiteiten 10.8 Verzuim / te laat komen 1. INLEIDING Dit is het verslag van de 2 e Daltonschool. In dit verslag wordt aangegeven welke doelstellingen we uit het schoolbeleidsplan hebben gerealiseerd of niet, welke activiteiten er zijn uitgevoerd en of de werkzaamheden zijn afgerond. Het verslag kan beschouwd worden als de evaluatie van het draaiboek voor het afgelopen. In het najaar van 2013 vindt de eindevaluatie plaats door middel van bespreking van dit verslag in het team. Dit verslag wordt ook ter informatie aan de MR voorgelegd. Carin Dijkzeul, directeur 2 e Dalton September 2013 Besproken in het team d.d.: Besproken in de MR d.d.:.. 3

4 2. CONTEXT EN KENGETALLEN 2.1 Bovenschoolse ontwikkeling Met tevredenheid kijken wij terug op afgelopen. Openbaar Onderwijs aan de Amstel is de grootste stichting voor openbaar basisonderwijs in Amsterdam. De 21 scholen staan duidelijk op de kaart, behalen goede resultaten en het belangstellingspercentage is groeiende. Op de site van de stichting OOadA (www.openbaaronderwijsaandeamstel.nl) kunt u het volledige jaarverslag en strategisch beleidsplan van de stichting terugvinden. 2.2 De school in getallen Context De 2 e Dalton heeft een constant leerlingenaantal. Er moet geloot worden. Sinds het nieuwe aannamebeleid van de stichting is de leerling populatie nog meer een afspiegeling van de buurt geworden Leerlingen Achtereenvolgens hadden wij op de teldatum (1 oktober) de volgende aantallen in huis: Jaar Aantal op 1 okt. Achterstandscategorie Meisjes Jongens Aantal lln. 12 jaar en ouder Geen Geen Geen Geen Geen De Citoscores van de 2 e Dalton Jaar Ongecorrigeerd Gecorrigeerd LG Gecorrigeerd BL ,2 538,3 535, ,4 539,6 536, ,7 540,7 537, ,8 542,8 538,0 Het landelijk gemiddelde (gecorrigeerd LG) van een categorie 3 school (Categorie 3 is gekoppeld aan het opleidingsniveau van de ouders) was in: , ,3 4

5 ,4 (en voor de 4 grote steden 536,0) ,9 De afgelopen jaren laten kleine daling qua score zien. Deze trend is landelijk. Natuurlijk zijn er elk jaar kleine verschillen die te maken hebben met de populatie van dat moment. In principe doen alle kinderen mee aan de Cito eindtoets. Voor de afgelopen schooljaren geldt dat wij boven het voor ons geldende, landelijk gemiddelde gescoord hebben. Veel mensen willen aan de uitslagen van de CITO-eindtoetsen graag de kwaliteit van de school afmeten. Daar zijn de toetsen echter niet voor gemaakt. Je kunt niet zeggen: hoe hoger de score, hoe beter de school. Goed onderwijs is van veel meer afhankelijk dan een hoge score op de CITO-eindtoets. Pedagogisch klimaat en het plezier in het naar school gaan van zowel leerlingen als leerkrachten is minstens even belangrijk voor goed onderwijs. Niettemin is het belangrijk voor de leerlingen om op de CITO-eindtoets naar hun kunnen te presteren zodat ze naar de goede vorm van voortgezet onderwijs kunnen doorstromen. Het is dan ook belangrijk dat de school een adequaat leerstofaanbod heeft. Het niveau op diverse gebieden aan het eind van de basisschool zal voor elk kind verschillend zijn. Tijdens de gehele basisschoolperiode proberen wij zo goed mogelijk met deze verschillen om te gaan Uitstroom voortgezet onderwijs Schooljaar Uitstroom VWO HAVO t/m VWO HAVO VMBO TL t/m HAVO VMBO TL VMBO BL VMBO KL Praktijk onderwijs VMBO BL t/m HAVO VMBO GL t/m VWO De leerlingen van onze school gaan vooral naar de volgende scholen voor voortgezet onderwijs: Spinoza Lyceum Daltonscholengemeenschap (VWO, HAVO, VMBO TL) Barlaeusgymnasium (VWO) Vossiusgymnasium (VWO) Het Amsterdams Lyceum (VWO) St. Ignatiusgymnasium (VWO) Hervorm Lyceum Zuid (VWO, HAVO) Fons Vitae (VWO, HAVO) IJburgcollege (VMBO BL) Verwijzingen naar het speciaal (basis)-onderwijs in : 1 lln. 5

6 Het aantal kinderen met een rugzak bedroeg op het eind van dit : 10 lln. 2.3 Personeel in Aantal Onderwijs Personeel (OP) en Onderwijs Ondersteunend Personeel(OOP) Er waren 41 personeelsleden aan de school verbonden. Het onderwijsteam bestond uit 35 leerkrachten waaronder een docent beeldende vorming, een docent bewegingsonderwijs en twee intern begeleiders. Verder heeft de school een directeur en zes onderwijsondersteuners. Er is administratieve ondersteuning voor 3 dagen per week Verdeling leeftijden en functies Tot 30 jaar jaar jaar jaar 60 jaar en ouder M V M V M V M V M V OP OOP

7 3. EVALUATIE JAARPLAN / VOORTGANG SCHOOLPLAN Team werkt met direct instructiemodel (3 niveaus van instructie) Analyseren van data en tussendoelen stellen Project Beoogd resultaat Aanpak Planning Inzet personeel Bekostiging Daltonwerkwijze meer inhoud geven Afspraken klassenmanagement schoolbreed afstemmen en invoeren. Teamscholing olv Nico Beugeling Daltonwerkgroep/proj ectgroep bereidt (met Nico) de scholingen Scholing: eind Daltonwerkgroep / projectgroep: Voorzitter: Anna Stuurgroep Bouwoverleggen voor. Team Afspraken/documenten bespreken in stuurgroep Bespreken in bouwen Besluitvorming Borgen van afspraken Er is een afsprakendocument gemaakt. Hierin staat een duidelijk omschrijving van de afspraken op gebied van klassenmanagement. Aan het eind van het is het geëvalueerd Een groot deel van het team werkt volgens het directe instructie model. Met behulp van datadagen heeft het team de opbrengsten geanalyseerd en op groepsniveau doelen gesteld. Implementatie nieuwe geschiedenismethode in de groepen 5 en 6 (Brandaan) Goed gebruik geschiedenismethode met gebruik van digibord en het internet Bespreking/uitwisselin g in de paralleloverleggen. Bespreking in de bouwvergadering (vast agendapunt). Logboek bijhouden van tips en tops. Eind Leerkrachten groepen 5 en 6 De methode is ingevoerd. De leerkrachten ervaren de methode als prettig. De onderwerpen spreken de kinderen aan. Implementatie nieuwe aardrijkskundemetho Goed gebruik aardrijkskundemethode met gebruik Bespreking/uitwisselin g in de paralleloverleggen. Eind van Leerkrachten groepen 7 en 8 de groepen 7 en 8 (Meander) van het digibord en het internet. Bespreking in de bouwvergadering (vast agendapunt). Logboek bijhouden van tips en tops. De methode is ingevoerd. De leerkrachten ervaren de methode als prettig. De onderwerpen spreken de kinderen aan. Ontwikkelen leesaanbod groepen Tegemoet komen aan ondersteuningsbehoeft Overleg IB, RT (HBspecialist) en Eind Anna H., Leerkrachten 1,2 Nascholingsbudget Deskundigheidsbevordering team Reguliere formatie

8 in 1/2 voor en van alle leerlingen leerkrachten 1/ IB leerlingen met een ontwikkelingsvoorspr Afspraken maken en vastleggen. RT (HBspecialist) ong op leesgebied Bespreken in stuurgroep Stuurgroep Team Borgen Team informeren Leerlingen uit de groepen 2 die toe zijn aan het leesaanbod van groep 3, hebben afgelopen jaar de mogelijkheid gekregen onderwijs in groep 3 te volgen. Dit is naar tevredenheid van leerlingen, leerkrachten en ouders verlopen. Nieuwsbegrip Analyse van de Werkgroep zoekt uit, Eind Werkgroep - (begrijpend lezen) resultaten bereidt afspraken Taal/lezen Afstemming voor Voorzitter: Voorleggen aan stuurgroep Helleen Stuurgroep Bespreking in overkoepelend overleg Bouwoverleggen Besluitvorming Borgen (teambijeenkomst met analyse van de evaluatie en aanpassing afspraken) Logboek bijhouden van tips en tops Er is er door de werkgroep een overkoepelend overleg van de midden- en bovenbouw georganiseerd om de belangrijkste knelpunten van de methode Nieuwsbegrip in kaart te brengen en daar, in samenspraak met de leerkrachten, beslissingen over te nemen. Deze beslissingen worden ter vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep. Daarnaast heeft de werkgroep de hulpkaarten bij Nieuwsbegrip verspreid, woordenboeken voor de groepen 3 t/m 8 aangeschaft, aanpassingen gedaan wat betreft de toetskalender, overwegingen gemaakt voor de aanschaf van accounts op de Taalzee en Leestrainer. Estafette (technisch lezen) Analyse van de resultaten Afstemming Werkgroep zoekt uit, bereidt afspraken voor Voorleggen aan stuurgroep Besluitvorming Borgen (teambijeenkomst met analyse van de evaluatie en aanpassing afspraken) Eind Werkgroep Taal/lezen Voorzitter: Helleen Stuurgroep Bouwoverleggen - 8

9 Logboek bijhouden van tips en tops Er is er door de werkgroep een overkoepelend overleg van de midden- en bovenbouw georganiseerd om de belangrijkste knelpunten van de methode Estafette in kaart te brengen en daar, in samenspraak met de leerkrachten, beslissingen over te nemen. Deze beslissingen worden ter vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep. Gebruik bibliotheek Beschrijving van het gebruik van de bibliotheek schoolbreed Spelling Verbeteren van het spellingaanbod. Biebgroep beschrijft, in overleg met biebouders over de inzet en gebruik van de bieb Taal-leesgroep verdiept zich in de nieuwe spellingsinzichten en de mogelijke toepassing ervan op de 2 e Dalton. Oriëntatie op mogelijke aanschaf nieuwe spellingmethode. Eind Eind Werkgroep Taal/lezen Voorzitter: Helleen Stuurgroep IB Werkgroep Taal/lezen Voorzitter: Helleen Stuurgroep IB Meerdere leden van de werkgroep zijn naar studiebijeenkomsten over de nieuwe spellingsinzichten (Dolf Janson) geweest. De nieuwe inzichten zijn besproken in de werkgroep. De werkgroep heeft bekeken welke vernieuwingen op de 2 e Dalton ingevoerd kunnen worden en heeft een plan van aanpak gemaakt. Dit plan is met de stuurgroep besproken. Het plan wordt aan het begin van aan het team gepresenteerd. Rekenen Uitbreiden beleidsplan rekenen voor de A+ kinderen Beschrijving maken Uitzoeken welke methoden werken met de referentieniveaus Eind Werkgroep Rekenen Voorzitter: Sunita Referentieniveaus rekenen invoeren Er is een start gemaakt met het aanpassen van leerlijn cijferen voor de meerbegaafde leerlingen van de groepen 5 t/m 8 Er is een start gemaakt met het aanpassen van de leerlijn rekenen (cijferend rekenen) voor de meerbegaafde leerlingen van de groepen 3 t/m 5. Er zijn verschillende lessen gegeven uit de methodes; Pluspunt en de Wereld in Getallen. De verwachting is dat er begin 2014 een keuze hieruit wordt gemaakt en dat het wordt ingevoerd in de groepen 1 en 2. Er zijn werkboeken samengesteld van kopieerbladen uit de rekenwerkboeken van de groepen 3 die gebruikt kunnen worden voor de groepen 1 en 2. Het onderzoek van een passende manier van het aanbieden van de tafelsommen in de onderbouw is afgerond. Hieruit zijn concrete en bruikbare conclusies uitgekomen. De verwerking van de referentieniveaus in het beleidsplan en in de Wereld van Getallen heeft niet plaats gevonden omdat dit

10 gebeurt bij de aanschaf van de nieuwe rekenmethode. Implementeren Goed gebruik van de Bespreking/uitwisseling in Eind Jos B. Novoskript methode met gebruik de parallel-overleggen. Leerkrachten van alle mogelijke Bespreking in de groep 1/2 materialen bouwvergadering (vast agendapunt). Leerkrachten groep 3 en 4 Logboek bijhouden van tips en tops. Leerkrachten groepen 5 t/m 8 De implementatie van Novoscript is niet goed verlopen. Er is te weinig overleg geweest. Het team vindt het lastig om de genoemde werkvormen bij de methode op de juiste manier uit te voeren. Dit is een aandachtspunt voor het nieuwe. Effectieve leertijd Vergroten effectieve Informeren ouders Eind ouders leertijd Leerkrachten om 8.15 in leerkrachten de klas directeur 1 e en 2 e bel (om 8.25 en 8.30) klasdeur en buitendeur om 8.30 dicht briefje halen als klasdeur dicht is. Teamleden zonder groep zorgen dat de gangen leeg zijn na Beoogd resultaat is behaald. Muziekpilot Zang voor de groepen 3 en Doorlopende lijn in het zangonderwijs voor De muziekvakdocent bereidt zelfstandig te verwerken opdrachten voor voor in de taak. Watch that sound : Soundtrack maken bij een film. Muzieklessen in de gr 1-7: Alle klassen een half uur muziekles in de twee weken van een muziekvakdocent. De weken zonder les zingt de leerkracht de liedjes door met de ll. De l.k. probeert de muzikale spelletjes uit de les te herhalen. De l.k. zorgen dat de muziekopdrachten in de taak verwerkt worden. Door muziek en multimedia samen te voegen wordt Eind ICC-er: Esther N. Leerkrachten 3/4 Inzet vanuit de Voucherbank 10

11 bekeken of hieruit opdrachten kunnen voortvloeien waarmee kinderen zelfstandig aan de slag kunnen achter de computer, zodat zonder dat het veel voorbereiding en instructietijd van den leerkracht vraagt de l.l. toch in hun takentijd en tijd die over is kunnen werken aan muziek, zodat we toch richting een uur muziek per week gaan. ( doel vanuit de pilot) Dit jaar zijn er in de groepen 1 t/m 7 muzieklessen gegeven. In de groepen 6 en 7 een half jaar i.v.m. roostertechnische problemen. Schooltuinen o.a. In de groepen 1 t/m 5 zijn er het hele jaar om de week lessen van de muziekvakdocent geweest. De zelfstandig te verwerken opdrachten zijn door communicatieve problemen en aansturingsproblemen niet overgekomen bij de leerkrachten en dus niet uitgevoerd. Ze zijn wel gemaakt door de vakdocent en kunne volgend jaar ingezet worden. Watch that sound project was leuk, maar het project zelf was zelf niet ver genoeg ontwikkeld en de vraag om zelfstandig te verwerken opdrachten leek een stap te ver. Hier gaan we niet mee verder. Verder zijn er buiten de pilot om initiatieven geweest om een schoolorkest te starten. Organisatorisch wordt dit erg moeilijk om door te zetten, maar er wordt nog naar oplossingen gezocht. Project Beoogd resultaat Aanpak Planning Inzet personeel Bekost iging Sociaal-emotioneel: Beter zicht op de Studiedag (1 dagdeel) Eind Teamleden implementatie van structurele ontwikkeling IB begeleidt invoering IB Zien! (LVS binnen ParnasSys) op sociaal-emotioneel gebied Stuurgroep Beoogd resultaat is behaald. Verder invoeren Een veilige, fijne school doorlopende lijn voor met oog voor onderlinge sociaal-emotionele verschillen. vorming Leerkrachten vullen eerste 8 vragen van het instrument in. Training in de groepen 4 Teamtraining tijdens studie 2-daagse Marietje Kessels project Gereed eind IB Leerkrachten groepen 4 Hele team euro (inhuren externe) Stadsdeel betaalt helft 11

12 uitvoeren in groepen 7 Binnen team wordt regelmatig gesproken over de verschillen tussen kinderen Verschillen worden gezien Training voor aantal leerlingen in groepen 2 Het beoogde resultaat is gedeeltelijk bereikt. De genoemde aanpak is uitgevoerd. ICT Implementeren Inhoudelijke inzet gebruik digiborden: digiborden schoolbreed praktisch en afstemmen onderwijsinhoudelijk Onderzoek naar toepasbaarheid touchscreens in 1/2, ipads en andere nieuwe ontwikkelingen Aanleg wifi netwerk Informatie inwinnen bij leveranciers en gebruikers Wifi-netwerk wordt bovenschools opgepakt Eind Leerkrachten groepen 7 ICT-coördinator ICT werkgroep: voorzitter:natalie Teamleden training gr 4 en Marietje Kessels project Bovenschools Digitale schoolborden worden gebruikt. Leerkrachten ervaren wel praktische problemen. Bijvoorbeeld internet dat vastloopt. Onderzoek naar toepasbaarheid touchscreens in de groepen 1/2 is niet uitgevoerd. Wifi is nog niet aangelegd. Digitale rapportage Digitale rapportage aan de ouders vanuit ParnasSys Definiëren rapport in ParnasSys Nieuw rapport in Werkgroep rapporten: Voorzitter: Elsbeth Toetsen uitzoeken en definiëren voor het rapport Begeleiding door Driestar (B. van der Mel) Beoogde resultaat is nog niet behaald. De rapportonderdelen zijn gedefinieerd. Toetsen + normeringen moet nog uitgezocht worden. Traject kosten Project Beoogd resultaat Aanpak planning Inzet personeel Bekost iging Zorgprofiel/Passend Onderwijs Zorgprofiel actualiseren Met Coördinator passend onderwijs Eind IB Directeur - 12

13 Het beoogde resultaat is behaald. vanuit het bestuur verder afspreken wat we gaan doen. Opstellen School ondersteuningsprofiel (SOP) Wijkgerichte samenwerking op het gebied van dekkend, gedegen onderwijsaanbod (cognitief, sociaalemotioneel en extra zorg) Team Kwaliteitsbeleid Opbrengst gericht werken Maximaliseren van de prestaties van de leerlingen Scholing directie, IB en stuurgroepleden Op de datadagen (2x p.j) analyseren resultaten en vaststellen tussendoelen en opstellen groepsplannen Eind Directie, IB en stuurgroepleden Het team analyseert de resultaten op leerling- en groepsniveau. Aan de hand van de resultaten worden doelen opgesteld. Op deze manier wordt op cognitief gebied geprobeerd het maximale uit alle leerlingen te halen. Directie en IB analyseren de resultaten op schoolniveau en stellen op grond van de analyse doelen op. Personeelsbeleid Invoering functiemix Invoering van 2 LBfuncties (ICC en ICT) Beoogd resultaat is behaald. Opleiden in de school Beter toegeruste aankomende leerkrachten Profielen verspreiden Sollicitatieprocedure Begeleiden stagiaires en lio-sters door de opleider in de school (IB-er) Verplichte scholing teamleden met Eind Eind Stuurgroep Team MR BAC Directie Teamleden Bovens chools - HvA 13

14 stagiaires Directeur lid van de bovenschoolse stuurgroep OPLIS (Opleiden in de school) Beoogd resultaat is behaald. Gesprekscyclus Gebruik bovenschoolse formulieren (OOadA) voor de functioneringsen beoordelingsgesprekken gesprekken Invoering POP Invoering beoordelingsgesprekken Functioneringsgesprekken zijn (bijna) gevoerd. April 2012 Directie Budget Project Beoogd resultaat Aanpak planning Inzet personeel Bekost iging Veiligheid (Sociaal) informeren team Eind Werkgroep BHV: Veiligheidsplan Verder uitwerken pestprotocol Voorzitter: Judith Stuurgroep vaststellen door MR Bouwoverleggen Op de site plaatsen Team Borgen (teamvergadering over gebruik van plan) Beoogd resultaat is behaald. Project Beoogd resultaat Aanpak Planning Inzet personeel Bekost iging TSO (Her)schrijven van de notitie Voorzitter MR en dir. herschrijven Voor 1 januari 2012 Voorzitter MR, MT-lid (Anna H), TSO Overblijven op de 2 e Dalton Aanpassen betalingswijze Eind overblijfcoördinatoren en MR transparante vrijwilligers boekhouding ondergebracht bij OOG (administratiekant Aanzoeken van nieuwe coördinator (na aangeven van J en A dat zij stoppen) 14

15 oor OOadA) Overdracht Afscheid regelen A en J TSO is overgegaan naar stichting OOADA. Er is een TSO-coördinator benoemd. De financiële administratie is ondergebracht onder de stichting. Notitie is aangepast/herschreven. 4. OPBRENGSTEN De resultaten op de 2 e daltonschool liggen op de deelgebieden technisch lezen, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen boven de inspectienorm (zie bijlage 1, 2, 3 en 4). De gemiddelde vaardigheidsscores en de ABCDE-percentages zijn over het algemeen stabiel. De 2 e Daltonschool ziet aandachtspunten bij de spellingsresultaten. Deze liggen rondom het landelijk niveau. Gezien de leerling populatie, het opleidingsniveau van de ouders en de resultaten op de andere deelgebieden, mag verwacht worden dat de spellingsresultaten omhoog kunnen. De werkgroep taal-lezen heeft een plan van aanpak opgesteld om de resultaten, maar ook het plezier in goed leren spellen onder de leerlingen te vergroten. De werkgroep meer- een hoogbegaafden richt verdiept zich in het aanbod voor excellente leerlingen. Dit is eveneens een aandachtspunt op de 2 e Daltonschool. 5. LEERLINGZORG 5.1 Uitwerking beleidskeuzes Schrijven van groepsplannen Op groepsniveau worden voor rekenen en spelling individuele doelen gesteld. Er wordt bekeken welke minimale vaardigheidsgroei een subgroep en in een aantal gevallen een individuele leerling door moet maken. Afhankelijk van de gestelde doelen, wordt het lesaanbod samengesteld. Dit wordt vastgelegd in zogenaamde groepsplannen. Bij het samenstellen van het groepsplan kan de leerkracht de intern begeleider om hulp vragen. In worden ook voor de deelgebieden technisch lezen en begrijpend groepsplannen opgesteld. Dit komt in het scholingsaanbod voor het gehele team aan de orde Sociaal-emotionele ontwikkeling 15

16 De 2 e Daltonschool is bezig met het ontwikkelen van een doorgaande lijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een aantal leerlingen is afgelopen opgeleid om bepaalde trainingen op sociaal-emotioneel gebied (SO&T-trainingen) te mogen geven. Deze trainingen zijn in groep, groep 4 en groep 6 aangeboden. Gedurende wordt bekeken hoe het aanbod in de andere groepen eruit gaat zien. Naast de trainingen is afgelopen aandacht besteed aan de invoering van het leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij wordt op de 2 e Daltonschool gebruikt gemaakt van ZIEN! Gedurende wordt het gebruik van ZIEN! Verder geïmplementeerd Onderwijsaanbod meer- en hoogbegaafde leerlingen De 2 e Daltonschool is zich bewust van het grote aantal aanwezige excellente leerlingen. De school probeert het onderwijsaanbod voor deze leerlingen te optimaliseren. Zo is een voor een aantal kinderen de mogelijkheid om naar de MB-HB klas te gaan. Hier krijgen ze van een deskundige les en kunnen ze met peers aan uitdagende opdrachten werken. Afgelopen is met name aandacht besteed aan de cijferlijn plus voor rekenen. Een aantal kinderen gaat naar de Day a Week. Dit aantal wordt echter ieder jaar kleiner, omdat de Day a Week minder plaatsen heeft dan vroeger. Dit betekent dat een aantal kinderen nu niet in aanmerking komt voor de Day a Week, terwijl ze daar qua cognitieve ontwikkeling wel naar toe zouden kunnen. Voor de 2 e Dalton betekent dit een zoektocht voor een passend aanbod op school. Gedurende zal een werkgroep meer- en hoogbegaafdheid bekijken hoe het aanbod nog verder geoptimaliseerd kan worden. 5.2 Terugblik diverse onderwerpen Inzet IB De school heeft 2 intern begeleiders met een gezamenlijke inzet van werktijdfactor (wtf) 1, De groepen zijn verdeeld in een A en een B-stroom die beiden door een IB-er begeleid worden. De groepen 1/2 en de groepen 3 zijn apart verdeeld onder beiden. Inzet richt zich vooral op de begeleiding van de leerkrachten, het houden van groepsbesprekingen en het analyseren van het LVS dat gevuld wordt door de leerkrachten Inzet ABC-middelen De ABC-onderzoeksmiddelen zijn gedurende voornamelijk ingezet voor het doen van onderzoeken bij leerlingen en het doen van consultaties bij leerlingen, ouders en leerkrachten Leerlingen met een rugzak Gedurende telde de 2 e Daltonschool 10 leerlingen met een rugzak. Deze leerlingen hadden recht op extra middelen en materialen. De extra inzet bestond voornamelijk uit remedial teaching gegeven door een deskundige, aanschaf van specifieke materialen, herhaalde gesprekken met ouders, deskundigen en IB. 16

17 De inzet van AB-gelden is volgens de 2 e Dalton niet goed verlopen. De inzet van de AB-ers was minimaal. Streven is om deze inzet tijdens te verbeteren. 6. PERSONEELSBELEID 6.1 Functiedifferentiatie Op bestuursniveau is er, voor de intern begeleiders die geen lesgevende taken hebben, een LB-functie ingesteld die niet meetelt in het kader van de functiemix. Beide IB-ers van de 2 e Dalton hebben een LB-functie gekregen. In hebben we verder invulling gegeven aan de LB-functies. Er zijn dit jaar LB-coördinatoren benoemd op de volgende vakgebieden: Taal/lezen/spelling, cultuur en ICT. 6.2 Uit- instroom medewerkers Drie teamleden hebben, aan het eind van het, de school verlaten: een heeft gebruik gemaakt van vervroegde pensioen, een is verhuisd en een heeft ontslag gekregen omdat de subsidie ophield. Tussentijds heeft een leerkracht vrijwillig ontslag genomen omdat zij het niet eens was met de haar toebedeelde taak in de groepen 1/ Ziekte verzuim/arbo Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 2e Daltonschool Pieter Bakkum Periode Verzuimperc. Meldingsfreq. Gem. verzuimduur Verzuimperc. Meldingsfreq. Gem. verzuimduur Aug ,73 0,32 120,72 4,22 1,26 16,50 Jul ,25 0,12 66,89 5,32 0,30 3,00 Jun ,91 1,07 5,23 7,21 1,50 5,50 Mei ,50 1,12 18,86 7,51 2,70 40,50 Apr ,89 2,07 14,42 8,75 2,70 4,38 Mrt ,60 2,22 7,84 6,76 2,40 41,22 Feb ,56 1,96 7,29 9,84 2,46 4,64 Jan ,07 2,64 11,90 12,07 3,38 24,33 Dec ,99 1,61 16,71 10,51 1,85 3,14 Nov ,82 2,19 10,08 12,04 3,38 3,36 Okt ,86 1,85 18,46 9,47 2,77 2,43 Sep ,06 1,24 21,00 7,97 0,92 1,33 Het ziekteverzuim op de 2 e Dalton ligt hoger dan het gemiddelde van de Stichting OOadA. Een mogelijke verklaring is dat er relatief een grote groep teamleden wat ouder is. Verder was er sprake van 2 bevallingsverloven die uitmondden in langdurige ziekmeldingen. 17

18 6.4 Nascholing Individueel: Een leerkracht heeft de studie ICT-coach met succes afgerond. De directeur heeft de studie Opbrengst gericht leiderschap afgerond. Verschillende teamleden volgen een studie met inzet van de lerarenbeurs (bijvoorbeeld de opleiding Master SEN gedrag). Teambreed: We hebben dit jaar een scholing klassenmanagement en de uitwerking van de daltonvisie in het onderwijs gevolgd met het team waarin er ook naar opbrengsten gekeken is. Het maken van groepsplannen, het stellen van (haalbare) doelen, het analyseren van de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem waren de belangrijkste onderwerpen. 6.5 Functionerings-/ beoordelingsgesprekken / POP/ intervisie Stichting breed is, via de GMR, er een gezamenlijk beleid vastgesteld waarmee de scholen hun personeelsbeleid gestalte geven. We maken allen gebruik van dezelfde formats. Er zijn in alle groepen klassenbezoeken afgelegd en met de teamleden functioneringsgesprekken gevoerd. Hierbij was dit jaar voor het eerst een derde persoon aanwezig die zorgde voor de verslaglegging en die, qua informatie goed op de hoogte was van het reilen en zeilen in de groep (IB-er of bouwcoördinator). Dit werd door alle betrokkenen, zeker na afloop, als positief beoordeeld. Er is een begin gemaakt met het invoeren van POP-gesprekken. De school loopt wel tegen een logistiek probleem aan. Klassenbezoeken en functioneringsgesprekken en de verdere gesprekscyclus, waarvan iedereen inziet dat deze belangrijk zijn, nemen veel tijd in beslag. In de aanpassing van de managementtijd volgend jaar, zal hier rekening mee gehouden moeten worden. 6.6 Inzet ID-er De subsidie is dit jaar vervallen, daarom heeft het bestuur de ID-medewerkers ontslag aangezegd. De school had geen financiële middelen om de ID-medewerker in de reguliere formatie op te nemen. Het dienstverband stopte op

19 7. ORGANISATIE & MANAGEMENT Vanuit Stichting OOadA is er in februari 2013 een vragenlijst verspreid onder het personeel als 360 graden feedback instrument voor de directeur. De uitkomsten hiervan vroegen om een gedegener onderzoek naar sfeer en cultuur op de 2 e Daltonschool. We hebben daarvoor een interviewer ingehuurd (van de schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland). Alle leerkrachten, stuurgroepleden en directeur zijn gedurende een half uur geïnterviewd. Uit dit onderzoek zijn aanbevelingen gekomen waarmee het team aan de slag is gegaan. Dit traject zal nog verder doorlopen in Er is sprake van structureel te weinig tijd voor het management. Dit maakt dat verwachtingen die teamleden hebben, niet altijd gehonoreerd kunnen worden. De directeur maakt vanaf dit gebruik van de dubbele bapo. Van oudsher was er een managementteam op de 2 e Dalton zoals toentertijd bovenschools was afgesproken. Nadat zij hun taak hadden neergelegd (onder de vorige directeur), heeft de nieuwe directeur een stuurgroep gevormd waarvan 1 lid van het oude managementteam deel uit maakt. Daar zijn 2 andere leden bij gezocht binnen het team omdat er vele werkzaamheden uitgevoerd moesten worden. We werken nu met een stuurgroep waarin 2 LB-functionarissen zijn opgenomen. 8. FINANCIEEL BELEID De begroting wordt in overleg met de directeur bovenschools samengesteld. Deze wordt ter instemming voorgelegd aan de MR. De begroting voor het jaar 2013 (kalenderjaar) is in de MR besproken en goedgekeurd. Met de directeur worden bovenschools 3-maands-, 6-maands- en 9-maandsgesprekken gevoerd aan de hand rapportages op bestuursniveau. Het resultaat van de begroting 2012 is in de MR besproken. 9. HUISVESTING 9.1 Schoolpleinen De plannen rond het schoolplein, in overleg met de twee andere gebruikers van het plein zijn in een vergevorderd stadium. Er is gekozen voor een gezamenlijke aanpak en niet door de afzonderlijke scholen. Het schoolpleingedeelte dat behoort tot de 2 e Dalton (bovenplein en kleuterplein) is in de zomervakantie 2013 aangepakt. Gelijker tijd is de buitenboel van de school worden geschilderd. Ook het gymnastiekgebouw is/wordt opgeknapt. 10. OVERIG 10.1 Resultaten vragenlijsten WMKPO In de periode maart-juni 2013 hebben alle OOADA- scholen de WMKPO-vragenlijsten is aan ouders een vragenlijst voorgelegd. Helaas bleek de respons, mede door technische problemen zeer teleurstellend. Voor alle scholen was dit 21%. Wij beraden ons op een andere vorm van het bevragen van ouders Inspectie Inspectie de school valt in het reguliere toezichtskader en heeft dit jaar geen bezoek van de inspectie gehad Tussen Schoolse opvang (TSO) De tussenschoolse opvang (TSO) is dit jaar overgegaan naar Stichting OOadA. Beide coördinatoren vonden dat een mooi moment om 19

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2013

Jaarverslag 2012 2013 Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Jaarverslag 2012

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud Blz Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

Jaarverslag 2009-2010

Jaarverslag 2009-2010 arverslag 2009-2010 arverslag van: St. Jozefschool Nootdorp Brinnummer: 04KU Schooljaar: 2009-2010 Samensteller jaarverslag: Marcel Prins. Bespreking in MR op: 26 oktober 2010 Indiening Centrale Directie:

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool Het Baken Khbgiuyfi uf Jaarverslag 2012-2013 christelijke basisschool 2 Het Baken jaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen 4-13 Evaluatie doelen 2012-2013 14-22 Identiteit 23 Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010 Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010 Naam School Thriantaschool zml (v)so Adres SO-locatie: Balingerbrink 178 VSO-locatie :Zuidlaarderbrink 4 Postcode respectievelijk: 7812 SN 7812 GE Telefoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarverslag 2009- Onderwijskundig jaarplan -2011 OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder 2009 1 De Touwladder Een ontdekkingsreis voor iedereen Onderwijskundig jaarverslag 2009- Onderwijskundig

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 1 Inhoud Inleiding.... 3 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst... 3 1. Opbrengsten... 4 1.1 Opbrengsten van de CITO-Eindtoets...

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante

Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante 1 Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Karakter,

Nadere informatie