NOTITIE : KRACHTENMETHODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTITIE : KRACHTENMETHODE"

Transcriptie

1 NOIIE : KRHENEHODE Een korte uiteenzetting over steunpuntszettingen, toevaige inkemmingsmomenten en temperatuurseffecten bij doorgaande iggers op buiging beast. Ir. J.W. Weeman pri 0

2 Kractsverdeing t.g.v. een steunpuntszetting In figuur is een doorgaande igger over drie steunpunten gescetst waarvan et middensteunpunt een keine zetting δ ondergaat. z-as δ Figuur : Doorgaande igger met steunpuntszakking Gevraagd wordt de conseuenties te onderzoeken van deze zetting op de kractsverdeing in de igger. De igger is enkevoudig statisc onbepaad en met beup van de kractenmetode kan de kractsverdeing worden gevonden door één statisc onbepaade te kiezen en de daarbij beorende vormveranderingsvoorwaarde op te steen. Hieronder is een statisc bepaad oofdsysteem gekozen waarbij de statisc onbepaade et steunpuntsmoment in is. δ δ Figuur : Statisc bepaad oofdsysteem De ierbij beorende vormveranderingsvoorwaarde is: ϕ ba ϕ bc Uitwerken met de vergeet-mij-nietjes en rekening oudend met de zakking van et steunpunt evert : δ δ Deze uitkomst aat zien dat et steunpuntsmoment keiner wordt t.g.v. van de zakking van et steunpunt en dat daardoor natuurijk et vedmoment groter za worden. oon dat zef aan! Ir J.W. Weeman ms apri 0

3 Kractsverdeing t.g.v. verende randinkemmingen In figuur is een doorgaande igger over drie steunpunten gegeven waarvan de randen in en verend zijn ingekemd. k k z-as Figuur : Doorgaande igger met verende randinkemmingen Gevraagd wordt de conseuenties van de verende inkemmingen te onderzoeken op de kractsverdeing in de igger. De veer kan b.v. de verende werking van een gescoorde koom voorsteen zoas in figuur is weergegeven. k LE rotatieveer ½ Figuur : erende werking van een koom 6 k De grootte van et moment in de veer angt af van de rotatie van de igger t.p.v. et steunpunt. Deze is weer afankeijk van de beasting die op de statisc onbepaade constructie werkt. Het probeem ier is dat et moment in de veer afankeijk is van een rotatie die nog onbekend is. Door ook nu een statisc bepaad oofdsysteem te kiezen met et steunpuntsmoment in as statisc onbepaade kan eenduidig de opossing worden bepaad. Het nog onbekende moment in de rotatieveren wordt as beasting op et statisc bepaade oofdsysteem in rekening gebract zoas in figuur 5 is weergegeven. veer Figuur 5 : Statisc bepaad oofdsysteem met beasting uit de veren De reatie tussen et moment in de veer bij en de rotatie van de igger t.p.v. is voor de aangenomen rictingen : veer 6 Het moment in de veer is ecter afankeijk van de rotatie! s de veerreatie in deze vergeijking wordt verwerkt ontstaat: Ir J.W. Weeman ms apri 0 veer

4 k 6 6 k + De rotatie in is nu uitgedrukt in de statisc onbepaade. Hiervan kan gebruik gemaakt worden in de vormveranderingsvoorwaarde die oort bij de gekozen statisc onbepaade: ϕ ba ϕ bc Uitwerken met de vergeet-mij-nietjes evert : veer veer veer k In deze uitdrukking kan de eerder gevonden uitdrukking voor de rotatie in worden gesubstitueerd: k 6 k + In deze vergeijking is aeen de statisc onbepaade nog onbekend. Het scrijfwerk kan worden beperkt door een veroudingsgeta tussen de rotatieveerstijfeid en de buigstijfeid van de igger te introduceren: k De statisc onbepaade is iermee te scrijven as: + k met: 6 k k en + De grenzen voor de stijfeidsverouding van de inkemming t.o.v. de igger kunnen eenvoudig worden erkend: voedige inkemming k scarnierende ondersteuning k 0 0 Het steunpuntsmoment kan dus ongeveer % afwijken door de invoed van een verende randinkemming. Het veroop van deze invoed is in figuur 6 weergegeven. k Figuur 6 : Invoed van de inkemmingstijfeid op et steunpuntsmoment Ir J.W. Weeman ms apri 0

5 et deze gevonden uitdrukking voor et steunpuntsmoment kan ook et moment bij de inkemming worden bepaad. Eerder was gevonden: 6 k + Het moment in de veer is dan: k ( + ) ( + ) veer k k 6 6 k 6 + ( + )( + ) veer + k veer k met : k en + De grenzen voor de stijfeidsverouding van de inkemming t.o.v. de igger kunnen eenvoudig worden erkend: voedige inkemming k scarnierende ondersteuning k 0 0 Het moment t.p.v. de rand kan dus 00% afwijken door de invoed van een verende randinkemming. Het veroop van deze invoed is in figuur 7 weergegeven. veer veer 0 k.0 Figuur 7 : Invoed van de inkemmingstijfeid op et steunpuntsmoment oor de eerder gepresenteerde koom met een engte en buigstijfeid die geijk zijn aan die van de igger ontstaat: k + 0 k k veer Het steunpuntsmoment neemt door de invoed van de randinkemming met 7% af. ij de rand ontstaat een moment dat de eft is van et moment dat zou ontstaan bij een voedige inkemming. 6 Ir J.W. Weeman ms apri 0 5

6 oepassing voor betonconstructies ij betonconstructies dient atijd rekening geouden te worden met een toevaig inkemmingsmoment t.p.v. de vrije opegging. Hiervoor dient een maximae grootte van / van et naburige vedmoment in rekening te worden gebract. Hieronder za worden onderzoct oe deze eis zic veroudt tot et voorgaande. s er geen inkemming in en aanwezig is kan et vedmoment in de igger worden bepaad door et okae extreem te vinden van de momentenijn tussen en. Deze momentenijn kan gescreven worden as: ( x) x + x( x x x x x x ) + + Het moment is extreem as de afgeeide van deze functie (dwarskract) nu is. Differentiëren evert: d ( x) x + De dwarskract in et iggerdee is nu voor: x + 0 x Het vedmoment is op deze paats: 9 ved ( +, max ) ogens de moet rekening geouden worden met een toevaig inkemmingsmoment dat in grootte / bedraagt van dit gevonden vedmoment. Hieruit vogt: toevaig We moeten ons we reaiseren dat dit moment t.p.v. negatief is, er ontstaat immers trek aan de bovenzijde van de igger. Dit toevaige inkemmingsmoment kan vergeeken worden met et eerder gevonden moment in de rotatieveer. Geijksteen evert: veer + 6,56 + Hieruit vogt dat indien de stijfeidsverouding keiner is dan,56 de inkemming mag worden opgevat as een toevaige inkemming vogens de. k, 56 De ierbij beorende veerstijfeid van de rotatieveer is:,56 k Hieruit vogt dat et bij een toevaig inkemmingsmoment inderdaad om een vrij kein moment gaat ten gevoge van een geringe stijfeid van de inkemming. In dit voorbeed igt de grens voor et moment op % van et inkemmingsmoment dat bij een voedige inkemming zou optreden. Ir J.W. Weeman ms apri 0 6

7 Kractsverdeing t.g.v. een temperatuursbeasting Een stijging van de temperatuur in een materiaa eidt tot een verenging. Deze verenging is afankeijk van de ineaire uitzettingscoëfficiënt α [ K - ] en de toename van de temperatuur. ε α s deze verenging of vervorming vrij kan optreden ontstaan ierdoor we verpaatsingen maar za er geen wijziging optreden in de kractsverdeing zoang we ons ten minste baseren op een e orde berekening. s de vrije vervorming t.g.v. een temperatuursbeasting wordt verinderd ontstaat een geee andere situatie. In de onderstaande figuur is een voorbeed gegeven van een statisc onbepaade igger die door zonbestraing aan de bovenzijde een ogere temperatuur krijgt dan aan de onderzijde. z-as Figuur : erinderde temperatuursvervorming Deze constructie kan vrij vervormen indien et middensteunpunt er niet is. De vezes aan de bovenzijde van de igger zuen anger wien worden dan die aan de onderzijde. De vrije vervorming is gescetst in figuur 9a. Het krommen van de igger wordt aeen veroorzaakt door et versci in verenging tussen de boven en onderzijde, zie figuur 9b. De igger kan orizontaa ook een verpaatsing ondergaan. Deze wordt veroorzaakt door et constante dee van de rekverdeing over de oogte van de doorsnede. In dit voorbeed wordt dit dee buiten bescouwing geaten en kijken we aeen naar de invoed t.a.v. buiging. ε boven κ x z-as + z ε onder (a) Figuur 9 : rije vervorming ten gevoge van een temperatuursbeasting (b) Uiteraard kan deze situatie zic niet voordoen. De opegging in dwingt de igger zodanig te verbuigen dat de verticae verpaatsing in nu is. Dit is een vormveranderingsvoorwaarde waarvan gebruik moet worden gemaakt bij et bepaen van de kractsverdeing. Ir J.W. Weeman ms apri 0 7

8 ij deze vormveranderingsvoorwaarde, die iets zegt over een verticae verpaatsing, oort een statisc onbepaade in de vorm van een verticae kract. Het za duideijk zijn dat de opegreactie in de bedoede statisc onbepaade is. In figuur 0 is dit weergegeven. Gevoesmatig kan we worden aangevoed dat in een ankerkract moet werken om et opbuigen tegen te gaan. Figuur 0 : Invoed van de statisc onbepaade De ier gepresenteerde werkwijze kan, bij et bepaen van de kractsverdeing van statisc onbepaade constructie beast met een temperatuursbeasting, as agemeen recept worden bescouwd. Eerst wordt de vrije vervorming (statisc bepaade oofdsysteem) bepaad waarna op ogisce wijze de vormveranderingsvoorwaarde duideijk wordt. De daarbij beorende statisc onbepaade is dan eenvoudig te bepaen. epaen van de kractsverdeing oor et bepaen van de kractsverdeing moet de v.v.v. uit figuur 0 worden uitgewerkt. Dit oudt in dat de verpaatsing in t.g.v. de temperatuursbeasting samen met verpaatsing in t.g.v. de aangegeven opegreactie nu moet zijn. De kromming in de igger t.g.v. et temperatuursversci is geijk aan, zie figuur 9b: ε κ boven ϕ ε onder α z-as v.v.v. : w 0 angezien et temperatuursversci over de geee igger constant is, is deze kromming ook over de geee igger constant. Dit krommingsveroop is in figuur weergegeven. () κ ϕ κ α constante kromming v.v.v. : w 0 κ α Figuur : Krommingsveroop t.g.v. de temperatuursinvoed Ir J.W. Weeman ms apri 0

9 De verticae verpaatsing in kan bepaad worden indien de oekverdraaiing in bekend is. Deze oekverdraaiing kan m.b.v. de steingen voor et krommingsvak worden bepaad. Hiervoor gebruiken we de eis dat de verticae verpaatsing in nu moet zijn: ϕ + ϕ κ 0 Nu de oekverdraaiing in bekend is kan met beup van figuur de verpaatsing in worden bepaad: ϕ κ α κ α Figuur : erpaatsing in t.g.v. de temperatuursinvoed Ga zef na dat de verticae verpaatsing t.g.v. de temperatuur in geijk moet zijn aan: w α ϕ + () Deze verpaatsing is negatief, de igger verpaatst in naar boven, etgeen geee in overeenstemming is met wat we mogen verwacten. Uiteraard kan deze vrije verpaatsing niet optreden. De opegreactie, de statisc onbepaade, za ervoor moeten zorgen dat de totae verpaatsing in nu wordt. et een eenvoudig vergeet-mij-nietje kan deze verpaatsing worden uitgedrukt in de statisc onbepaade. ( ) w () Dat de totae verpaatsing in nu moet zijn (v.v.v.) oudt in : w + w 0 α () Door de invoed van de temperatuur ontstaat in dus een ankerkract. Deze opegreactie veroorzaakt een moment in dat geijk is aan: α α De momentenijn t.g.v. de temperatuur is in figuur gescetst. (5) Ir J.W. Weeman ms apri 0 9

10 α Figuur : omentenijn t.g.v. de temperatuursinvoed De uiteindeijke vervorming met de opegreacties zijn in figuur weergegeven. erk op dat bij temperatuursinvoeden de reatie tussen de momentenijn en de vervormingstekens niet meer opgaat! z-as α α α Figuur : erpaatsing t.g.v. de temperatuursinvoed ternatief voor de bepaing van de kractsverdeing angezien de kromming t.g.v. de temperatuursbeasting constant is kan er ook een aternatief worden gegeven voor de bepaing van de vrije opbuiging van de igger. In de kromming van figuur wordt de gereduceerde -ijn erkend van een igger beast op beide uiteinden door een koppe. In figuur 5 wordt dit getoond. κ constante kromming κ Figuur 5 : Euivaente temperatuursbeasting In feite kan de temperatuursbeasting worden vervangen door een euivaente beasting die dezefde vrije vervorming tot gevog eeft. Deze beasting wordt in figuur 5 aangeduid met de koppes. Ir J.W. Weeman ms apri 0 0

11 De opbuiging t.g.v. deze euivaente beasting kan eenvoudig met een vergeet-mijnietje worden bepaad: w ( ) α Dit is uiteraard dezefde opbuiging () die eerder op basis van de steingen van et krommingsvak werd bepaad. epaen van et vervormingsgedrag oor et bepaen van de doorbuiging van een constructie die wordt beast door een temperatuursbeasting moet worden teruggegrepen op de definities van de kinematisce en constitutieve vergeijkingen. Daarbij moet ondersceid worden gemaakt tussen rekken die ontstaan ten gevoge van de tot nu toe gebruikeijke beastingen en rekken ten gevoge van temperatuursinvoeden: ε ε F + ε Op dezefde wijze is ook de totaa optredende kromming te scrijven as: κ κ F + κ (6) De kinematisce betrekkingen bijven van kract: dw ϕ( x) dϕ d w κ ( x) De constitutieve reatie egt uiteraard aeen een reatie tussen (gegeneraiseerde) spanningen en de vervorming κ t.g.v. de gebruikeijke beastingen: ( x) κ F ( x) (7) ombinatie van (6) en (7) evert: ( x) κ ( x) + κ ( x ) () Hierdoor ontstaan, uitgaande van een bekende momenten- en krommingsverdeing t.g.v. de temperatuursbeasting, de trits vergeijkingen waarmee de verpaatsingen kunnen worden bepaad: d w ( x) + κ ( x) dw ( x) ϕ( x) ( x) + κ w( x) ϕ( x) Deze werkwijze za gedemonstreerd worden aan de and van een voorbeed. (9) Ir J.W. Weeman ms apri 0

12 oorbeed In de onderstaande figuur is een paatbrug op drie steunpunten gegeven beast met een geijkmatig verdeede beasting en een temperatuurbeasting. De paatdikte is constant en bedraagt,0 m. De paatbrug wordt as igger berekend waarbij een strookbreedte van,0 m wordt aangeouden. z-as Gegevens : 0m; 5 o ; α0-5 K - ; E 0000 N/mm ; 5 kn/m Figuur 6 : oorbeed van een paatbrug De kractsverdeing in de paatbrug t.g.v. de geijkmatig verdeede beasting kan opgeted worden bij de kractsverdeing t.g.v. de temperatuursinvoeden op basis van et beginse van superpositie. oor een igger op drie steunpunten kan met beup van de metode van oekveranderingsvergeijkingen voor de kractsverdeing worden gevonden:,5 knm,5 knm 0 97,5 knm,5 knm Figuur 7 : Kractsverdeing t.g.v. de geijkmatig verdeede beasting De kractsverdeing t.g.v. de temperatuurbeasting is ieronder weergegeven.,75 knm α 56,5 knm,75 knm 7,5 knm Figuur : Kractsverdeing t.g.v. de temperatuursbeasting Ir J.W. Weeman ms apri 0

13 De uiteindeijke kractsverdeing wordt zodoende: 50 knm 00 knm 900 knm 00 knm Figuur 9 : Kractsverdeing oor et bepaen van et vervormingsgedrag van de constructie is de momentenverdeing as functie van x nodig. Deze is voor et ved te bepaen door deze opgebouwd te denken uit de vogende aandeen: f ( x ) x + x x f ( x) x ( x) + x f ( x) 56, 5 x 56,5 knm Figuur 0 : omentenverdeing as functie van x De momentenverdeing voor ved wordt zodoende: x ( x) f( x) + f ( x) + f ( x) + x ( x) x 00 x 75 ( ) x ( x) + 56,5 De kromming t.g.v. de temperatuurbeasting is (et op: de kromming is negatief!): α κ 0,0005 De zakkingsijn kan nu worden gevonden met (9) : dw ϕ x) w( x) ϕ( x) ( x) + κ ( x) ( Hierbij ontstaan twee integratieconstanten die kunnen worden opgeost met de randvoorwaarden dat voor x0 en x de zakkingen nu moeten zijn. x Ir J.W. Weeman ms apri 0

14 Uitwerken met bijvoorbeed PLE of DERIE evert: zakking w(x) oekverdraaiing ϕ(x) Figuur : ervormde constructie voor ved In de bovenstaande figuur voor de zakkingsijn is in groen de zakkingsijn getekend die op treedt ten gevoge van aeen de geijkmatig verdeede beasting. Door de invoed van de temperatuur za de zakking in et ved afnemen. Ir J.W. Weeman ms apri 0

Krachtsverdeling t.g.v. een temperatuursbelasting

Krachtsverdeling t.g.v. een temperatuursbelasting Kractsverdeing t.g.v. een temperatuursbeasting Een stijging van de temperatuur in een materiaa eidt tot een verenging. Deze verenging is afankeijk van de ineaire uitzettingscoëfficiënt α [ K - ] en de

Nadere informatie

STATISCH ONBEPAALDE CONSTRUCTIES

STATISCH ONBEPAALDE CONSTRUCTIES STTISH ONEPLDE ONSTRUTIES 1 Statisch onbepaade constructies Ineiding, systematiek Statisch onbepaadheid Voorbeeden onstructies met niet-verpaatsbare knopen keuze van het statisch bepaade hoofdsysteem en

Nadere informatie

Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 5 juli 2006 ANTWOORDEN

Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 5 juli 2006 ANTWOORDEN Tentamen CT309 Constructieechanica 4 jui 006 OPGAVE ANTWOODEN a) Voor theorievragen ie de eermiddeen. b) De cirke van ohr is hieronder getekend. scae () ( ; ) (0,-30) r0 N/mm 0 ( ; ) (0,-30) 0 () 3 0 m60

Nadere informatie

OPGAVE 7 : ARBEID EN ENERGIE

OPGAVE 7 : ARBEID EN ENERGIE OPGAVE 7 : ARBD EN ENERGIE In de onderstaande figuur is een op druk beaste buigzame staaf weergegeen die haerwege beast wordt met een etra kracht. De normaakracht in de staaf is hierdoor niet constant.

Nadere informatie

BEKNOPTE ANTWOORDEN. Opgave 1. Vragen deel 1 : Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 15 april 2013 S2 B. 2,0 m. 3,0 m 2,0 m 3,0 m 3,0 m

BEKNOPTE ANTWOORDEN. Opgave 1. Vragen deel 1 : Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 15 april 2013 S2 B. 2,0 m. 3,0 m 2,0 m 3,0 m 3,0 m Tentamen CT3109 Constructieechanica 4 15 ari 013 Ogave 1 Vragen dee 1 : BEKNOPTE NTWOORDEN S1 S B S3 C D,0 m 3,0 m,0 m 3,0 m 3,0 m 4,0 m,0 C B V B V 1,67 V S3-rechts 0,67 V S3-rechts knm ϕ B rechte kn

Nadere informatie

Hertentamen CT2031. ConstructieMechanica April :00 17:00 uur

Hertentamen CT2031. ConstructieMechanica April :00 17:00 uur 33 Subfacuteit Civiee Techniek Vermed op baden van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NAAM : Hertentamen CT031 ConstructieMechanica 3 15 Apri 013 14:00 17:00 uur As de kandidaat niet vodoet aan

Nadere informatie

Doorbuiging. Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (10)

Doorbuiging. Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (10) Rekenvoorbeeden bij Eurocode (0 In de serie met rekenvoorbeeden, waarin de diverse onderdeen van de Eurocode worden toegeicht, is het in dit tiende artike de beurt aan doorbuiging In het voorbeed wordt

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen. De effectieve kiplengte van houten liggers

Technische Universiteit Delft Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen. De effectieve kiplengte van houten liggers Technische Universiteit Deft Facuteit der Civiee Techniek en Geowetenschappen De effectieve kipengte van houten iggers Roeand van Straten November 1 Technische Universiteit Deft Facuteit der Civiee Techniek

Nadere informatie

NOTITIES OVER KABELS EN BOGEN

NOTITIES OVER KABELS EN BOGEN NOTITIES OVER KBELS EN BOGEN Parametrisch modeeren met MPLE Ir J.W. Weeman Oktober 0 ans Weeman, Den oorn 00-0 Niets uit deze uitgave mag worden verveevoudigd en/of openbaar gemaakt worden door midde van

Nadere informatie

Het gebruik van Maple bij ConstructieMechanica

Het gebruik van Maple bij ConstructieMechanica Het gebruik van aple bij onstructieecanica PLE is een kractige tool om op een gestructureerde wijze lastig en vervelend rekenwerk te verricten. PLE is bescikbaar voor studenten via de campuslicentie van

Nadere informatie

Antwoordenbundel. Module: Stabiliteit van het evenwicht. Constructiemechanica 3. ANTWOORDEN Constructiemechanica 3

Antwoordenbundel. Module: Stabiliteit van het evenwicht. Constructiemechanica 3. ANTWOORDEN Constructiemechanica 3 ANTWOORDEN Constrctiemechanica Mode: Stabiiteit van het evenwicht Dee : Antwoordenbnde Antwoordenbnde Mode: Stabiiteit van het evenwicht Constrctiemechanica Behorend bij: Constrctiemechanica Mode: stabiiteit

Nadere informatie

CONSTRUCTIEMECHANICA 3

CONSTRUCTIEMECHANICA 3 CTB10 CONSTRUCTIEMECHANICA 3 Modue : Stabiiteit van het evenwicht Dee 1 : Theorie December 016 C. Hartsuijker en J.W. Weeman CTB10 MODULE : STABILITEIT VAN HET EVENWICHT COENRAAD HARTSUIJKER HANS WELLEMAN

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 26 augustus 2010 van 9.00 tot uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 26 augustus 2010 van 9.00 tot uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten scoren door uw twijfe te motiveren. 4. As

Nadere informatie

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Deze oefening heeft als doel vertrouwd te raken met het integreren van de diverse betrekkingen die er bestaan tussen de belasting en uiteindelijk de verplaatsing:

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Kritische belastingen van stabiliteitselementen

Kritische belastingen van stabiliteitselementen Stabiiteit verdiepingbouw Kritiche beatingen van tabiiteiteementen Dit artike bechrijft een eenvoudige methode voor het berekenen van de kritiche beatingen van tabiiteiteementen in verdiepinggebouwen.

Nadere informatie

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 De in figuur 6.1 gegeven constructie heeft vier punten waar deze is ondersteund. A B C D Figuur 6.1 De onbekende oplegreacties zijn: Moment in punt

Nadere informatie

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Vraag 1 Ontwerpen agemeen Vraag 1.1 Weke zaken wi je as constructief ontwerper aan het eind van de anaysefase vasteggen? PvE, Randvoorwaarden, Uitgangspunten, Ontwerpcriteria, mogeijkheden ontwerp Vraag

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer, en ever deze na het tentamen in de omsag in. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten

Nadere informatie

UITWERKING MET ANTWOORDEN

UITWERKING MET ANTWOORDEN Tentamen T0 onstructieechanica Januari 0 UITWERKING ET ANTWOORDEN Opgave a) Drie rekstrookjes b) Onder hoeken van 45 graden c) Tussen 0,5l en 0,7l (basisgevallen van Euler) d) () : Nee de vergrotingsfactor

Nadere informatie

Knik van een verend gesteunde kolom in een raamwerk

Knik van een verend gesteunde kolom in een raamwerk EINDVERSIE februari 007 Knik van een verend gesteunde koom in een raamwerk ir. J. Majaars, ir. H.M.G.M. Steenbergen, dr. ir. M.C.M. Bakker, prof. ir. H.H. Snijder Johan Majaars en Henri Steenbergen zijn

Nadere informatie

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Modue Uitwerkingen vn de opdrchten Opdrcht 1 nyse Sttisch bepde constructie. Uitwendig evenwicht te bepen met evenwichtsvoorwrden. Drn op de gevrgde ptsen een denkbeedige snede nbrengen en met de evenwichtsvoorwrden

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

STABILITEIT VAN HET EVENWICHT

STABILITEIT VAN HET EVENWICHT STABILITEIT VAN HET EVENWICHT 1 Introductie Basisbegrippen en definities Vormen van instabiiteit Starre staven Stabiiteitsonderzoe op starre staafmodeen Voorbeeden 3 Buigzame staven Afeiding van Euer (statisch

Nadere informatie

www.toeatingsexamen-geneeskunde.be 1. Je staat met je twee voeten op de grond. Hoe verandert de druk die je uitoefent op de grond as je één been opheft? a. De druk haveert. b. De druk verdubbet. c. De

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

COLLEGE ONDERWERPEN. 1 Spanningstensor Spanningsdefinitie Spanningstoestanden en voorbeelden 2 Rektensor CTB2210 : ELASTICITEITSLEER

COLLEGE ONDERWERPEN. 1 Spanningstensor Spanningsdefinitie Spanningstoestanden en voorbeelden 2 Rektensor CTB2210 : ELASTICITEITSLEER CTB0 : ELASTICITEITSLEER COLLEGE ONDERWERPEN Spanningstensor Spanningsdefinitie Spanningstoestanden en voorbeeden Retensor Reatieve verpaatsingen Redefinities Retensor 3 Tensoreigenschappen Introdctie

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Form follows Force. Robert-Jan Kustermans - 1390562 Docenten: Jan Engels, Tjalling Homans en Wim Kamerling Definitief rapport, 24-01-2013

Form follows Force. Robert-Jan Kustermans - 1390562 Docenten: Jan Engels, Tjalling Homans en Wim Kamerling Definitief rapport, 24-01-2013 Form foows Force Robert-Jan Kustermans - 139056 Docenten: Jan Enges, Tjaing Homans en Wim Kamering Definitief rapport, 4-01-013 0. Voorwoord en Leeswijzer A sinds de oudheid maken mensen gebruik van boogconstructies.

Nadere informatie

CTB3330 : ConstructieMechanica 4

CTB3330 : ConstructieMechanica 4 CTB3330 COLLEGE 13 CTB3330 : Constructieechanica 4 13-14 Niet-smmetrische en/of inhomogene doorsneden Inleiding lgemene theorie voor etensie en buiging Niet-smmetrische doorsneden Voorbeelden kromming

Nadere informatie

Voortplanting van trillingen - lopende golven

Voortplanting van trillingen - lopende golven Voortpanting van triingen - opende goven 8. Eigenschappen van goven Interferentie van goven Interferentie doet zich voor as goven ekaar samentreffen. Het is dus een samensteen van goven. COHERENTIEVOORWAARDE:

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Bepaling van oplegreacties van spanten

Bepaling van oplegreacties van spanten epaling an oplegreacties an spanten Naast liggers, ijn ook spanten of portalen eel oorkomende constructies. Portalen ijn in de steunpunten owel in oriontale als erticale ricting ondersteund en aak scarnierend

Nadere informatie

CT2121 EXPERIMENT 1 ONDERZOEK NAAR DE VALIDITEIT VAN DE BUIGINGSTHEORIE FORMULIER 1: AFTEKENFORMULIER

CT2121 EXPERIMENT 1 ONDERZOEK NAAR DE VALIDITEIT VAN DE BUIGINGSTHEORIE FORMULIER 1: AFTEKENFORMULIER CT2121 EXPERIMENT 1 ONDERZOEK NAAR DE VALIDITEIT VAN DE BUIGINGSTHEORIE FORMULIER 1: AFTEKENFORMULIER Naam Studienummer LET OP: NA HET JUIST INVULLEN VAN DE VERPLAATSINGEN BIJ ONDERDEEL 4 KRIJG JE EEN

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

O N D E R Z O E K BORSTWERINGEN 1 STS 54 «BORST- 2 STABILITEIT VAN

O N D E R Z O E K BORSTWERINGEN 1 STS 54 «BORST- 2 STABILITEIT VAN SILIEI VN ORSWERINGEN In 199 verschenen de nieuwe SS 5 (Eengemaakte echnische Specifikaties) omtrent borstweringen in de PRKISHE EREKENING VOLGENS SS 5 om Van den ossche, ing., adviseur, afdeing echnisch

Nadere informatie

Statistiek in twee variabelen lineaire regressie

Statistiek in twee variabelen lineaire regressie September 2008 Statistiek in twee variabeen ineaire regressie (p2-7) een statistische oefening uitgewerkt met het wetenschappeijk rekentoeste FX 92 Coège 2D en met het grafisch rekentoeste Graph 35+ Ontdekkingsaanbod

Nadere informatie

2 De Elektrische huisinstallatie

2 De Elektrische huisinstallatie Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 7 De Eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder ogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen, die aan de

Nadere informatie

i: t.. * k';... iië : : i. E ' ï ï k. :Ej :.1:) LLL é y ' y Aan de Ieden van de raad van de gemeente Buren uw brief van'. Maurik, behandeld door:

i: t.. * k';... iië : : i. E ' ï ï k. :Ej :.1:) LLL é y ' y Aan de Ieden van de raad van de gemeente Buren uw brief van'. Maurik, behandeld door: i: t.. * k';....... iië : : i. E ' ï ï k. :Ej :.:) LLL é y ' y Aan de eden van de raad van de gemeente Buren uw brief van'. Maurik, behanded door: W.M. Wibrink Bijagetn): onderwerp: Bean oording openstaande

Nadere informatie

1 e jaar 2 e graad (2uur)

1 e jaar 2 e graad (2uur) ysica hoofdstuk 1 : Mechanica 1 e jaar 2 e graad (2uur) 6 Hefboen 6.1. Definitie O een een spijker uit de uur te haen gebruiken we een... Een...is een werktuig. Dit werktuig is een...voorwerp et een...

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

INTRODUCTIE VERPLAATSINGENMETHODE

INTRODUCTIE VERPLAATSINGENMETHODE INTROUTIE ERPLTSINGENMETHOE akerk Met behup van de verpaatsngenmethode a de krachtsverdeng n het onderstaande vakerk orden bepaad. Het vakerk bestaat ut vf staven en s opgeegd n en. 40 kn a = 1,0 m 1 2

Nadere informatie

Auteur(s): D. Kistemaker, H. Faber Titel: De wind van voren Jaargang: 19 Jaartal: 2001 Nummer: 3 Oorspronkelijke paginanummers:

Auteur(s): D. Kistemaker, H. Faber Titel: De wind van voren Jaargang: 19 Jaartal: 2001 Nummer: 3 Oorspronkelijke paginanummers: Versus Tijdschrift oor Fysiotherapie, 19e jrg 001, no. 3 (pp. 161-168) Auteur(s): D. Kistemaker, H. Faber Tite: De wind an oren Jaargang: 19 Jaarta: 001 Nummer: 3 Oorspronkeijke paginanummers:161-168 Deze

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

ENERGIEPRINCIPES. Opgave 1 : Op extensie belaste staaf. Opgave 2 : Niet-prismatische doorsnede

ENERGIEPRINCIPES. Opgave 1 : Op extensie belaste staaf. Opgave 2 : Niet-prismatische doorsnede ENERGIEPRINCIPES Opgve : Op etensie beste stf -s Er is evenwicht s e virtuee rbeisvergeijking voor ek kinemtisch mogeijk verptsingsve get. Pst men het principe vn minime potentiëe EA, energie toe op een

Nadere informatie

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid Handboek Kosten-batenanayse (KBA) Fietsbeeid Datum 20 juni 2000 Kenmerk ZZ08.003 MuConsu/t B. V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Teefoon 033-465 50 54 Fax 033-461 40 21 E-mai Internet INFO@MUCONSULT.NL

Nadere informatie

Antwoorden Natuurkunde Olympiade pagina 1

Antwoorden Natuurkunde Olympiade pagina 1 1. Voeyba 6pt a. (1) F = ps, met S = πr het oppervak van de ba op de paat. Er gedt r = (R h)h, zodat F = pπh(r h) 10 N. b. () Tijdens de botsing is de vervorming as in de tekening. De bo bijft bo, voor

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

Blz 64: Figuur De rondjes in de scharnierende ondersteuningen horen onder de doorgaande ligger te worden getekend.

Blz 64: Figuur De rondjes in de scharnierende ondersteuningen horen onder de doorgaande ligger te worden getekend. lgemene opmerking De zetter heeft bij de formuleopmaak in uitwerkingen veelal geen cursieve l gebruikt voor de lengte maar l. Dit is een storend probleem want hiermee is het onderscheid met het getal 1

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummerr 1241/REMU - GCN I. MELDING 1. Op 11 februari 1999

Nadere informatie

CONSTRUCTIEMECHANICA 4. 2.8 Antwoorden

CONSTRUCTIEMECHANICA 4. 2.8 Antwoorden ONSTRUTEEHN 4.8 ntwoorden oorsnedegrootheden.1.1 a) met de oorsprong van het assenstelsel in punt : Z (00; 6,5) mm b) zz 9,1 x 10 8 mm 4 5, x 10 8 mm 4 z z 0 c) met behulp van de irkel van ohr: zz, x 10

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen Herziening van juni 2014 CONCEPT WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van eidingen WB 3.6 DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de bevestiging van eidingen

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergelijking tussen thermofiele en mesofiele slibgisting

VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergelijking tussen thermofiele en mesofiele slibgisting J m m C i L I t : r i o o w a t e r - z u i v e r i n g s i n r i c h t i n g e n rwzi 2000 VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergeijking tussen thermofiee en mesofiee sibgisting :, 1 i? * ' -p:,-] tie

Nadere informatie

Verticale bewegingen ABC ABC

Verticale bewegingen ABC ABC Verticale bewegingen Bepaling divergentie J.C. Bellamy eeft een objectieve metode ontwikkeld om de divergentie te berekenen uit drie windwaarnemingen. Hebben we windwaarnemingen op meerdere niveau s (uit

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG

CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG Herziening van juni 004 CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG WB. F DATUM: OKT 04 Aueurrehen voorbehouden Di werkbad heef berekking op de berekeningmehode in verband me waerag.

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen Herziening van juni 2004 WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van eidingen WB 3.6 DATUM: DEC 2015 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de bevestiging van eidingen is

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Einde economische groei

Einde economische groei Duurzaamheidsadviseur Pau Giding verwacht totae ontwrichting met goede afoop inde economische groei is onze grootste uitdaging Magisch en onverwoestbaar. Voor de crisis dichtten we de economische markt

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststeing gemeenteraad: 16

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

360 feedback rapport van Dirk Demo

360 feedback rapport van Dirk Demo 360 feedbk rpport vn Dirk Demo Dtum: 12 februri 2014 Nm: Dirk Demo Inhoud Leeswijer... 2 Legend... 3 Smenvtting... 4 Conusies bij de sores... 5 Feedbk uitgespitst... 6 Detis per ompetentie... 7 Beshouwing

Nadere informatie

Versterking van gewapend beton met bandweefsel

Versterking van gewapend beton met bandweefsel KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT BURGERLIJKE BOUWKUNDE DEPARTEMENT ARCHITECTUUR, STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING Versterking van gewapend beton met bandweefse

Nadere informatie

ConstructieMechanica 3

ConstructieMechanica 3 CTB0 COLLEGE 6-7 ConstrctieMecnic 3 7-7 Stbiliteit vn et evenwict Inleiding Strre st (ssteem met één vrijeidsgrd) Sstemen met meer dn één vrijeidsgrd Bigzme st (oneindig veel vrijeidsgrden) Sttisc belde

Nadere informatie

inschakelstroom lamp

inschakelstroom lamp inschakestroom amp Agemene informatie voor dit practicum. Benodigdheden: amp met goeidraad meetweerstand van 0,1 Ω schakeaar aansuitdraden digitae mutimeter Fuke 123 scoopmeter PC met fukeview programma

Nadere informatie

Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 17 jan 2007 ANTWOORDEN

Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 17 jan 2007 ANTWOORDEN Tentmen CT09 Constructieechnic 4 7 jn 007 OPGAVE ANTWOORDEN ) Hoofdsnningstensor is : 00 0 = 0 0 b) De cirkel vn ohr kn getekend worden o bsis vn de gegeven hoofdsnningen en hoofdrichtingen. De lts vn

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

Technische specificatie FLUXUS F608**-A2

Technische specificatie FLUXUS F608**-A2 Tecnisce specificatie Draagbare utrasone fowmeting van voeistoffen in een eposiegevaarijke omgeving Draagbaar meetinstrument voor inbreukvrije, snee utrasone fowmeting met camp-on-tecniek op ae buissystemen

Nadere informatie

DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES

DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES 1. De buigstijfheid EI 1.1 Inleiding 1.2 De relatie tussen moment en kromming: EI 1.3 Tension Stiffening 1.4 M-κ diagrammen voor de UGT en de BGT 1.4.1 Berekening van

Nadere informatie

TRAAGHEIDSMOMENTEN + OPLOSSINGEN VAN OPGAVEN

TRAAGHEIDSMOMENTEN + OPLOSSINGEN VAN OPGAVEN IV - 1 HOOFDSTUK TRGHEIDSMOMENTEN + OPLOSSINGEN VN OPGVEN Traageidsmomenten zijn niet weg te denken uit de sterkteleer of structuurleer. Ze komen voor in o.a. formules voor buigspanningen, weerstandsmomenten,

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

Sterftetafel: van verstreken leeftijden naar exacte leeftijden Update 4/9/2012

Sterftetafel: van verstreken leeftijden naar exacte leeftijden Update 4/9/2012 Sterftetafe: van verstreken eeftijden naar eacte eeftijden Update /9/ Ineiding Deze nota wi een eenvoudige methode geven om tafes tussen verstreken eeftijden, zoas voortaan gepubiceerd door de ADSEI, het

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Eindige Elementen Methode Opgaven bij de cursus Gebruik in de lineair elastische vaste stof mechanica ; Cursus , Trimester 2.

Eindige Elementen Methode Opgaven bij de cursus Gebruik in de lineair elastische vaste stof mechanica ; Cursus , Trimester 2. Eindige Eementen Methode Opgaven bij de crss Gebrik in de ineair eastische vaste stof mechanica ; Crss -, rimester. ir. J.H.P. de Vree echnische Universiteit Eindhoven Facteit Werktigbowknde Materias echnoogy

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1204: Nissan Motor Nederand - Auto Veeneman I. MELDING

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. Lbr Op woensdag 8 juni 2011 vindt in Ulft de algemene ledenvergadering van de VNG plaats.

Algemene ledenvergadering. Lbr Op woensdag 8 juni 2011 vindt in Ulft de algemene ledenvergadering van de VNG plaats. Vareniging van Nederandre Gemeenten Brief aan de eden T.a.v. het coege en de raad uw kenmerk Agemene edenvergadering ons kenmerk BBU20. 1100841 Lbr. 111029 datum 11 mei 201 1 Op woensdag 8 juni 2011 vindt

Nadere informatie

INDISCH BOUWKUNDIG ^ TIJDSCHRIFT ^

INDISCH BOUWKUNDIG ^ TIJDSCHRIFT ^ 33c. JAARGANG No. 18. 30 SEPTEMBER 1930. INDISCH BOUWKUNDIG ^ TIJDSCHRIFT ^ UITGAVE VAN DE VEREENIGING VAN BOUWKUNDIGEN ' OPGERICHT 2 AUGUSTUS 1927 VOOR DEN TIJD VAN 29 JAAR EN 5 MAANDEN. REDACTIE ONDER

Nadere informatie

Cryptorchidie, een bijzondere erfelijke afwijking

Cryptorchidie, een bijzondere erfelijke afwijking Cryptorchidie, een bijzondere erfeijke afwijking Ed.J.Gubbes en Janneke Schoten, Genetic Counseing Services. december 2009. Cryptorchidie, het niet ingedaad zijn van één of beide testikes, is een erfeijke

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Royal MH Voor een koninklijke behandeling.

Royal MH Voor een koninklijke behandeling. Roya MH Voor een koninkijke behandeing. Kiemvrije bewaring en minder aardappeopsag Kiemvrije bewaring en minder aardappeopsag met één bespuiting Een kiemvrije bewaring bevordert een hoge opbrengst kiemremmende

Nadere informatie

Buiging van een belaste balk

Buiging van een belaste balk Buiging van een belaste balk (Modelbouw III) G. van Delft Studienummer: 0480 E-mail: gerardvandelft@email.com Tel.: 06-49608704 4 juli 005 Doorbuigen van een balk Wanneer een men een balk op het uiteinde

Nadere informatie

Om de helderheid van de syntaxis

Om de helderheid van de syntaxis Om de hederheid van de syntaxis n.a.v. Arie Sturm, Primaire syntactische structuren in het Nederands. Leiden: Martinus Nijhoff, 1986. (10 + ) 390 bzz.,/ 42,50 Arie Verhagen Het aanta denkbare invashoeken

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1409/Nutreco - Hencu I. MELDING 1. Op 14 jui 1999

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 8 Sterkteleer (deel 1) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Doel van de sterkteleer Berekenen van de vereiste afmetingen van constructieonderdelen

Nadere informatie

Module 7 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 7 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 7 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Het verschil in aanpak betreft het evenwicht in de verplaatste vervormde toestand. Tot nu toe werd bij een evenwichtsbeschouwing van een constructie

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie