ADEF Activiteitenplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADEF Activiteitenplan 2013-2014"

Transcriptie

1 ADEF Activiteitenplan

2 ADEF Activiteitenplan

3 Voorwoord 3 De negen thema s van het activiteitenplan van ADEF 5 Thema 1 Passend onderwijs 7 Thema 2 Studierendement 10 Thema 3 Afstudeerrichtingen 12 Thema 4 Opleiden in de School 14 Thema 5 10voordeleraar 16 Thema 6 ICT 18 Thema 7 Inductie en levenlang leren 20 Thema 8 Onderzoek in de opleiding in relatie tot de kwaliteit van het eindniveau 23 Thema 9 Positionering masteropleidingen 24 Eerstverantwoordelijke uitvoerders van de thema s 26 Bijlage 1 Evaluatie en stand van zaken activiteitenplan ADEF Bijlage 2 Lijst ADEF netwerken 41 Bijlage 3 Lijst LVO s clustergewijze portefeuilleverdeling 42 Bijlage 4 Incidentele externe contacten 43 Bijlage 5 Afkortingenlijst 44 Bijlage 6 Adressenlijst 46 Colofon Voorwoord Voor de tweede keer verwoorden we als de directeuren van de eersteen tweedegraads hbo-lerarenopleidingen in het ADEF-activiteitenplan wat we samen willen realiseren. ADEF staat voor Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten. Tijdens dat landelijke collegiale overleg versterken we elkaar in onze gezamenlijke ambitie om de best mogelijk leraar op te leiden. We doen dat in nauwe samenspraak met de opleiders binnen onze instituten, met de scholen in onze regio s en diverse andere betrokken landelijke partners zoals het ministerie van OCW, sectorraden en verenigingen voor leraren en lerarenopleiders. In deze brochure beschrijven we aan de hand van negen thema s wat we in de kalenderjaren 2013 en in 2014 met vereende krachten tot stand willen brengen. Tevens geven we aan waarom het thema prioriteit kreeg, hoe we het beoogde doel willen bereiken en wie daarbij het voortouw nemen. Veelal vindt het echte werk plaats in netwerken waarin opleiders van de diverse instituten participeren. Die netwerken formeren we met gesloten beurzen ervan uitgaande dat elk instituut zijn bijdrage levert naar rato van het aantal studenten. Onze ervaring is dat het samenwerken aan gedeelde ambities niet alleen helpt om op een meer efficiënte en effectieve manier steeds betere leraren op te leiden maar ook inspirerend is voor alle betrokkenen omdat we werkenderwijs veel van elkaar leren. Mooie illustraties daarvan zijn zichtbaar tijdens: de landelijke opleidingsoverleggen in het kader van 10voordeleraar; de gezamenlijke bijeenkomsten rondom het opleiden in de school; de netwerken van onze kwaliteitszorgcoördinatoren. Het eerste ADEF-activiteitenplan kwam in 2011 uit. Alvorens weer nieuwe plannen te maken, hebben we de daarin beschreven plannen geëvalueerd. Deze evaluatie is als bijlage opgenomen in dit tweede activiteitenplan. Sommige voornemens van twee jaar geleden zijn helemaal afgerond maar de meeste hebben op enigerlei wijze een vervolg gekregen, niet altijd als een van de negen thema s maar soms ook door expliciet te formuleren welke directeur namens ADEF nauwlettend blijft volgen wat er gebeurt en actie onderneemt als dat nodig is.

4 Met het uitbrengen van ons tweede activiteitenplan doen we opnieuw beloftes aan elkaar en geven we de buitenwereld inkijk in wat ons bindt en beweegt en hoe we daarbij de samenwerking met anderen opzoeken. We presenteren ons als ambitieuze opleidingsinstituten met hetzelfde doel: die best mogelijke leraar voor Nederland! We rekenen daarbij op steun van velen niet in de laatste plaats van onze politieke leiders. Ik verwijs dan net als twee jaar geleden graag nog eens naar de het gesprek met voormalig onderwijsminister Van der Hoeven die haar jonge staatssecretaris Rutten opriep om samen met haar de lerarenopleidingen te ondersteunen. De van schooljuf tot minister opgeklommen bewindsvrouwe zei het toen zo: Beste mensen, als jullie hiervoor gaan, moeten wij jullie ook een steuntje in de rug geven. Mark, vanaf nu zullen wij ongenuanceerde negatieve uitspraken over de lerarenopleidingen tegenspreken. Dat deden ze en dat hielp ons echt! Ans Buys voorzitter ADEF De negen thema s van het activiteitenplan van ADEF Tijdens de studieochtend van 6 november 2012 zijn de bereikte resultaten van het activiteitenplan besproken; in bijlage 1 van dit activiteitenplan is een evaluatie van het vorige activiteitenplan opgenomen. ADEF wilde naast het continueren van een aantal activiteiten ook nieuwe thema s benoemen. Aangezien er veel mogelijke (nieuwe) thema s werden opgesomd, nam ADEF het besluit om negen thema s vast te stellen en daarnaast overige agendapunten te benoemen: 1. Thema s 2. Overige punten voor de agenda van ADEF in 2013 en 2014 Ad. 1. De negen thema s vormen de kern van dit activiteitenplan. Zij worden hieronder beschreven. Na een inleiding wordt aangegeven wat ADEF met het thema bereiken wil en hoe verwacht wordt dat te doen. De thema s zijn: (1) Passend Onderwijs, (2) Studierendement, (3) Afstudeerrichtingen, (4) Opleiden in de School, (5) 10voordeleraar, (6) ICT, (7) Inductie, leven lang leren, (8) Onderzoek in de opleiding in relatie tot kwaliteit en eindniveau en (9) Positionering masteropleidingen. Ad. 2. Drie verschillende categorieën vallen hieronder: 1. Inventarisatie en uitwisseling leidend tot een advies; 2. Nauwlettend volgen; 3. Netwerken. Onder (1) worden de volgende activiteiten geïnventariseerd dan wel uitgewisseld en deze zullen leiden tot een advies hetgeen betekent dat zij in loop van deze periode op de agenda van ADEF zullen verschijnen. 6 7

5 Het gaat om de volgende aspecten: excellentieprogramma s taalbeleid lectoren en NWO internationalisering samenhang in het leerplan versterking regionale samenwerking lero s en afnemend scholenveld Anton van den Brink Alex van der Stouwe Ans Buys Lex Stomp Douwe van der Kooi Yvonne Visser Onder (2) zal ADEF de volgende activiteiten nauwlettend volgen en regelmatig agenderen: educatieve minor (OCW) Douwe van der Kooi bekostiging deeltijd (HBO-raad) Piet Murre kwaliteit lerarenopleiders (VELON) Lex Stomp advies departementale werkgroep doorstroom mbo-hbo en zijinstroom mbo (OCW) Henk Fuchs Onder (3) (zie ook bijlage 2 van dit activiteitenplan) onderhoudt ADEF in ieder geval de volgende netwerken en contacten: Doorstroom kwaliteitszorgcoördinatoren Doorstroom examencommissies en toetsing ICT Masters Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (bij NWO) Landelijk overleg Stagecoördinatoren Landelijke Vakoverleg het netwerk Opleiden in de School Yvonne Visser, portefeuillehouder Alex van der Stouwe, contactpersoon Anton van den Brink, portefeuillehouder Ans Buys, contactpersoon Ans Buys, contactpersoon Yvonne Visser, contactpersoon alle ADEF-leden, contactpersoon Yvonne Visser, portefeuillehouder Thema 1 Passend onderwijs Inleiding De urgentie rond het thema Passend Onderwijs is sinds het vorige activiteitenplan van ADEF ( ) niet afgenomen. Passend Onderwijs is een antwoord op toenemende onderwijsleer- en zorgbehoeften van leerlingen. ADEF voelt zich nadrukkelijk betrokken op vraagstukken als: Hoe equipeer je iedere docent om adequaat met de diversiteit aan leerlingen om te gaan in het totale spectrum? Passend Onderwijs is een toespitsing van twee belangrijke componenten van leraarschap, namelijk zijn vakinhoudelijk vakmanschap en het pedagogisch-didactisch meesterschap. Wat wil ADEF met het thema bereiken? In vervolg op hetgeen in de generieke kennisbasis is vastgesteld wil ADEF in elk instituut bevorderen dat iedere lerarenopleider voeling houdt met het werk met leerlingen in de klas. Lerarenopleiders zijn er bij gebaat als ze regelmatig zelf de diversiteit in leerling-populatie ervaren. De aanwezigheid en variatie van leerlingen met leer- en gedragsproblemen beïnvloeden de onderwijsleerprocessen. Om de inhoud van het schoolvak of leergebied te kunnen overdragen moet een docent weten hoe zijn klas in elkaar zit. Om studenten daar adequaat op te prepareren, is het van belang dat een opleider ook zelf ervaringsdeskundige blijft. Een opleider is zo beter toegerust om studenten bewust te maken van diversiteit in leren en gedrag, hen te stimuleren pedagogisch te kijken, studenten te leren signaleren en weten wanneer ze een specialist moeten inschakelen. Voorts gaat ADEF kennisnemen van goede voorbeelden (good practices) hoe lerarenopleidingen in het buitenland omgaan met Passend Onderwijs en zal de opgedane kennis gedissemineerd worden in onze lerarenopleidingen. 8 9

6 Hoe kan dit bereikt worden? De volgende acties zullen worden ondernomen: lerarenopleiders geven regelmatig daadwerkelijk les in het voortgezet onderwijs of mbo. Hiervoor worden actief bestaande mogelijkheden gebruikt als de stagebegeleiding vanuit de instituten; het opleiden in de school en de invulling van professionaliseringstijd; er wordt een vervolg gegeven aan de aanbevelingen die geformuleerd zijn tijdens de conferentie over Passend Onderwijs. ADEF organiseert een tweedaagse studiereis naar Schotland in samenwerking met partners in Nederland, neemt kennis van de good practices die daar in de lerarenopleidingen aangaande passend onderwijs worden vormgegeven, doet site visits en ontmoet ten slotte experts. Het verslag van de reis en de opbrengsten worden tijdens het congres voor lerarenopleiders van 2014 gedeeld. Tijdens dit congres verzorgen experts een workshop Hoe kijk je pedagogisch en hoe vertaalt zich dat in ander/effectief leraargedrag? Onder auspiciën van ADEF wordt een brochure uitgegeven met de opbrengsten van de studiereis en de workshop en deze wordt in verschillende instituten verspreid. In de brochure moeten praktische en voor lerarenopleiders herkenbare en haalbare suggesties staan hoe men in een groep/klas effectiever omgaat met leerlingen met meer dan gemiddelde maar niet te grote leer- en gedragsproblemen. Met deze activiteiten geeft ADEF een logisch vervolg aan de activiteiten die in 2011 en 2012 ondernomen zijn. (Piet Murre en Rob Elgershuizen) 10 11

7 Thema 2 Studierendement Inleiding Het thema studierendement valt niet samen met, maar is wel gekoppeld aan thema s als selectie voor en na de poort, aan de wens om meer vwo-leerlingen te interesseren voor het leraarschap en aan het gegeven dat van de mbo-instroom voor veel studenten een lerarenopleiding te hoog gegrepen is. Met een goed studierendement wordt hier vooral bedoeld dat er weinig studenten uitvallen, dat uitval van voor het beroep ongeschikte studenten vooral plaatsvindt in de eerste drie maanden en dat veel studenten geen of slechts weinig studievertraging oplopen. Dit is met het oog op onderstaande punten van belang, omdat: het voor degenen die uitvallen zonde van hun tijd is; het voor de maatschappij en de instellingen een desinvestering is als studenten uitvallen; studenten die langer studeren dan de nominale studietijd een relatief grote claim op de capaciteit van het instituut doen; de gezamenlijke lerarenopleidingen hun verantwoordelijkheid voelen om te voorzien in de kwantitatieve behoefte aan docenten bij alle vakken. Bij tekortvakken en kleine vakken lukt dat niet, dus elke uitval die te voorkomen is, moet voorkomen worden. Wat wil ADEF met het thema bereiken? ADEF wil de volgende belangrijke zaken bereiken. Er is sprake van een grote hoeveelheid definities. Hogescholen, HBO-raad en OCW hanteren elk hun eigen definitie. Om tot vormen van benchmarking te komen is het nodig om in ieder geval ook gezamenlijke definities te hebben en die in administratiesystemen te implementeren. Er is een overzicht beschikbaar. We vragen het Sectoraal Advies College Hoger Pedagogisch Onderwijs (SAC-HPO) om zich hierover te buigen en deze kwestie op HBO-raad niveau te agenderen. ADEF wil een goed studierendement bevorderen. Er wordt gebruik gemaakt van kennis die verzameld is en van de mogelijkheden binnen de geldende wet- en regelgeving en andere afspraken als prestatieakkoorden. Van belang is ook hoe de studievariant (voltijd, deeltijd, duaal) sturingsmogelijkheden beïnvloedt. ADEF ontwikkelt een meer doordachte opvatting over selectie zowel voor als na de poort. Hoe kan dit bereikt worden? De volgende acties worden ondernomen: ADEF dient bij het SAC-HPO de bovenstaande vraag in met het verzoek om tot landelijke hbo-afspraken te komen. Als informatiebron dient een overzicht uit een recent rapport van Hogeschool Driestar. Driestar heeft een grondige analyse laten maken van de beschikbare Nederlandse en internationale literatuur. Het rapport bevat een uitgebreide literatuurlijst en aanbevelingen. ADEF bespreekt het Driestar-rapport intern en trekt conclusies aangaande de vraag welke zaken op structuur- en op cultuurniveau een directeur heel direct moet zien te beïnvloeden om studierendementen te verbeteren. ADEF ontwikkelt een duidelijke en goed doordachte opvatting over selectie zowel voor als na de poort. o Welke zijn overwegingen om hier wel of niet gebruik van te maken. Samenstelling van een overzicht van overwegingen. Het is vooralsnog niet de bedoeling meteen een conclusie te formuleren; dat hangt ook van eigen waardeoordelen en meer af. o Kennisneming van pilots/practices bij hogescholen die hiermee ervaring hebben in de lerarenopleiding. o Experimenteren met een afwijzend studieadvies in de hoofdfase. (Piet Murre en Rob Elgershuizen) 12 13

8 Thema 3 Afstudeerrichtingen Inleiding Het werkveld heeft duidelijk te kennen gegeven een grote behoefte te hebben aan docenten die beter zijn voorbereid om les te geven in het mbo en het vmbo dan momenteel het geval is. Na onderzoek van de Onderwijsraad is gebleken dat de wens vanuit het werkveld reëel is. Om diverse redenen, waaronder de huidige wet- en regelgeving maar ook vanwege de financiële haalbaarheid voor de hogere onderwijsinstellingen is het geen reële optie om een aparte lerarenopleiding voor het (v) mbo in het leven te roepen. Op initiatief van OCW is er in het voorjaar van 2012 een brede werkgroep gevormd om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan de valide wensen van het werkveld om meer en beter geschoolde leraren te krijgen voor het (v)mbo. De werkzaamheden van de werkgroep hebben uiteindelijk geleid tot de aanbeveling, dat er daar waar nodig en mogelijk, voor die opleidingen een afstudeerrichting (duidelijk op het getuigschrift vermeld) moet komen waarin een aankomende leraar beter wordt voorbereid voor zijn lesgevende taak in het (v) mbo: de afstudeerrichting vmbo/mbo. Daarnaast zal ook een afstudeerrichting havo/vwo worden aangeboden, toegespitst op het leraarschap in de onderbouw van havo en vwo. De minister heeft dit advies overgenomen. Dit betekent ten aanzien van de tweedegraads lerarenopleidingen dat een herbezinning van een aantal onderdelen van het bestaande programma nodig is om de voorbereiding op en de inrichting van de afstudeerrichtingen te realiseren. Hierbij worden vertegenwoordigers van de werkgevers van de onderwijssoorten waarvoor de studenten vanaf september 2013 worden opgeleid, en de NVAO nauw betrokken. In het voorjaar van 2013 zullen de ontwerprichtlijnen voor het basisdeel en de nieuwe afstudeerrichtingen worden vastgesteld (180 ec s voor de basis en 60 ec s voor de afstudeerrichting) zodat die vervolgens in de komende jaren kunnen worden ontwikkeld en ingevoerd. Afgestudeerde studenten moet door het basisprogramma opgeleid worden voor de brede benoembaarheid van alle schoolsoorten in het tweedegraads gebied. Het basisprogramma bevat zowel de vakkennisbasis als de generieke kennisbasis en biedt een werkveldoriëntatie op alle schoolsoorten en het omgaan met de specifieke leerstijlen van alle leerlingen van die schoolsoorten. De 60 ec s van de afstudeerrichting bevatten in elk geval de afstudeeropdracht en de afrondende stage. Wat wil ADEF met het thema bereiken? De resultaten van dit thema zijn als volgt. Aangeven voor welke opleidingen welke afstudeerrichtingen relevant, wenselijk en mogelijk zijn (uiterlijk februari 2013). Nagaan welke instellingen welke afstudeerrichting(en) gaan aanbieden (uiterlijk februari 2013). Tekst voor de OER die recht doet aan de afstudeerrichting(en) waaraan studenten vanaf september 2013 beginnen (maart 2013). Ontwerprichtlijnen tweedegraads lerarenopleidingen nieuwe stijl ten behoeve van het basisdeel en de nieuwe afstudeerrichtingen. De afstudeerrichtingen zelf beginnen ergens in het derde of vierde jaar waarin in elk geval de afrondende stage (lio-stage) en de afstudeeropdracht/onderzoek deel van uitmaken. Hoe kan dit bereikt worden? De brede bevoegdheid (wettelijk bekwaamheid) van de afgestudeerden voor het gehele tweedegraads gebied moet blijven bestaan, maar daarnaast wordt een extra gespecialiseerde bekwaamheid aangeboden via de nieuwe afstudeerrichtingen. De invulling dient in goed overleg met OCW en het afnemend beroepenveld mbo en vmbo te gebeuren. Inrichten van een projectgroep afstudeerrichtingen tweedegraads lerarenopleidingen die maart of april 2013 hun producten moeten opleveren, zodat eventuele wijzigingen nog in de OER van kunnen worden meegenomen. (Henk Fuchs en Lex Stomp)

9 Thema 4 Opleiden in de School Inleiding Opleiden in de School valt niet meer weg te denken in het landschap van opleidingen. In veel regio s zijn partnerschappen ontwikkeld en wordt gewerkt aan OidS. In het regeerakkoord van de VVD en de PvdA Bruggen slaan 1) staat vermeld, dat de eisen rond de lerarenopleidingen worden aangescherpt en dat een groter deel van het onderwijs in de praktijk moet plaatsvinden. 2) In studiejaar is dit thema opgenomen in het ADEF-activiteitenplan, een portefeuillehouder vanuit ADEF benoemd en is een Adviescommissie ADEF Opleiden in de School opgestart. In deze adviescommissie zijn alle lerarenopleidingen vertegenwoordigd. Door de adviescommissie is een aantal thema s benoemd die relevant zijn en waar de komende periode de focus op ligt: visie op de (academische) opleidingsschool, kwaliteitsborging, uitbreiding aantal (academische) opleidingsscholen en het begrippenkader van OidS. Wat wil ADEF bereiken met het thema? ADEF wil nadrukkelijk gesprekspartner zijn in het thema Opleiden in de School, in de discussie over de visie op Oids na ADEF gaat het komende jaar relevante uitgangspunten formuleren voor Opleiden in de School; één van de thema s betreft curriculumontwikkeling. Een thema dat ieder partnerschap raakt, betreft de kwaliteit van de (academische) opleidingsscholen. Voor de komende accreditatie van de opleidingsscholen is nog niet duidelijk wat de rol en de invulling is vanuit de NVAO en mogelijk de inspectie. Naast het volgen van de ontwikkelingen van dit thema wil ADEF ook zelf beelden ontwikkelen over wenselijke kwaliteitskaders van de (academische) opleidingsschool. ADEF heeft vastgesteld dat het begrippenapparaat (terminologie voor de verschillende taken en rollen), gebruikt bij Opleiden in de School, regionaal veel verschillen kent als het gaat over de rollen in de opleidingsen begeleidingsstructuur. Verschillende partners uit het vo hebben opleidingen aangesproken over de verwarring in de gehanteerde terminologie. De complexiteit en weerbarstige werkelijkheid achter deze begrippen in acht nemend, wil ADEF toch proberen (meer) uniformiteit te bereiken in het begrippenapparaat en zal daartoe met voorstellen komen. Onderliggende overtuiging is dat een gedeeld begrippenapparaat de communicatie tussen de verschillende partnerschappen versterkt. Hoe kan dit bereikt worden? ADEF laat zich via de portefeuillehouder adviseren door de adviescommissie ADEF-Opleiden in de School. In het komende studiejaar zal de adviescommissie in overleg met de portefeuillehouder de discussie over de visie op Opleiden in de School na 2016 opstarten. De adviescommissie krijgt de opdracht om met voorstellen te komen. Doel is om in studiejaar met een eerste concept te komen op dit thema. Onderzoeksgegevens over OidS worden verzameld en gedeeld en vervullen een rol in de discussie over de uitgangspunten. Ook worden good practises t.a.v. curriculumontwikkeling gedeeld om zicht te krijgen op uitgangspunten t.a.v. curriculumontwikkeling. Ten aanzien van de kwaliteitskaders van de (academische) opleidingsschool volgt de adviescommissie de landelijke ontwikkelingen op dit thema. Daarnaast worden de werkwijzen in de verschillende hogescholen besproken teneinde zelf beelden te vormen over de wenselijke kwaliteitskaders. De adviescommissie stelt zich ten doel om de portefeuillehouder vanuit ADEF in het komende jaar van een advies te voorzien over het begrippenapparaat dat in de toekomst gebruikt wordt in de opleidings- en begeleidingsstructuur bij de (academische) opleidingsscholen. De adviescommissie krijgt de opdracht om de huidige situatie in beeld te brengen en de wenselijke situatie te beschrijven t.a.v. de meest relevante taken in de opleidings- en begeleidingsstructuur van de (academische) opleidingsscholen. (Yvonne Visser en Jaap van Voorst) 16 1) Regeerakkoord VVD-PvdA, 29 0ktober 2012 Bruggen slaan 17 2) Idem

10 Thema 5 10voordeleraar Inleiding Het is van belang dat de lerarenopleidingen (zowel de bachelor als master) gezamenlijk mede regievoerder zijn voor het realiseren van het landelijk vastgestelde eindniveau voor wat betreft de beheersing van vakkennis en generieke kennis. De digitale kennisbasistoetsen zijn daarin een wezenlijk instrument. ADEF wil als overkoepelend orgaan daarin een belangrijke rol spelen. Daarom wil ADEF nauw betrokken blijven bij de ontwikkeling van de toetsitembank, te meer omdat het in stand houden van de gehele toetsorganisatie financiële lasten met zich meebrengt. Voor de langere termijn is het voor ADEF van belang betrokken te zijn bij de herziening van de kennisbases en bij de afspraken over de interpretatie van domeinen van de kennisbasis. Hetzelfde geldt voor mogelijke veranderingen in de toetsmatrijzen. Verder is elk ADEF-lid vanuit zijn portefeuille betrokken en verantwoordelijk voor het goed functioneren van het landelijke vakoverleg (LVO), meer in het bijzonder waar het gaat om het beraad binnen het LVO inzake de kwaliteit van de kennisbasistoetsen. (Ans Buys en Alex van der Stouwe) Wat wil ADEF bereiken met het thema? ADEF wil afdoende invloed hebben op hoe de gehele organisatie rondom de kennisbasistoetsen wordt ingericht en gaat werken. ADEF wil vertegenwoordigd zijn in de beheerorganisatie van de landelijke toetsen door van start af aan te participeren in de regiegroep die de beheerorganisatie vormgeeft. Van belang is dat ADEF voldoende vertegenwoordigd is in de uiteindelijke overkoepelende beheerstructuur, vooral ook om mede zorg te dragen dat er een goede werkrelatie gaat ontstaan tussen de verschillende actoren te weten de beheerorganisatie, de LVO s (Landelijke Vakoverleggen) en het landelijk overleg van de examencommissies. Hoe kan dit bereikt worden? ADEF is vertegenwoordigd in de landelijke werkgroep die zich bezighoudt met de inrichting van de beheerorganisatie. Uiteraard blijft ADEF vertegenwoordigd in de regiegroep 10vdl, en ADEF kan via zijn vertegenwoordiger de regiegroep adviseren

11 Thema 6 ICT Inleiding Een docent leidt leerlingen op voor de kennissamenleving waarin ICT een belangrijke rol speelt. Hij moet daarom op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs, met name binnen zijn eigen vakgebied. Hij staat open om met nieuwe technologie te werken en gebruik te maken van de kennis en vaardigheden van de leerling/student op dit gebied. Lerarenopleidingen moeten studenten/leraren afleveren die over voldoende mediawijsheid beschikken. De nieuwe docenten zouden een voortrekkersrol moeten kunnen vervullen op scholen m.b.t. het educatief gebruik van ICT. De toepasbaarheid voor of het gebruik van ICT binnen een vak (de didactische kwaliteiten van de leraar) is belangrijker dan het gebruik van ICT als zodanig (los van de vakcontent). ADEF kan samen met de werkgroep ADEF-ICT dergelijke netwerkbijeenkomsten initiëren en/of een conferentie organiseren waarbij een uitwisseling van good practices centraal staat (mogelijk al begin zomer 2013). (Anton van den Brink en Henk Fuchs) Wat wil ADEF bereiken met het thema? Geen uitputtende lijst met ICT-vaardigheden die men zou moeten beheersen, maar wel een gevalideerde lijst van wat van een leraar mag worden verwacht (21e-century skills). Op het moment van verschijnen zijn dergelijke lijsten immers al weer vaak verouderd. Het gaat meer om een attitude: weten wat de toegevoegde waarde van ICT kan zijn bij leerprocessen en onderwijs en de durf om hiermee te experimenteren en dit daadwerkelijk in te zetten. Het gaat om het creëren van awareness en het stimuleren van het gebruik. ICT is daarbij geen doel op zich; het leren/leerproces staat centraal en ICT is daaraan ondersteunend. Hoe kan dit bereikt worden? De kennisbasis ICT wordt bijgesteld (februari 2013) en bijstelling van hetgeen dit betekent voor de lerarenopleidingen zelf; het gaat daarbij vooral om richtlijnen geven en uitwisselen van ervaringen bij de implementatie in de eigen curricula. Het uitwisselen van ervaringen en voorbeelden m.b.t. het gebruik van ICT wordt gezien als belangrijk middel om bewustzijn en educatief gebruik van ICT te stimuleren. Gedacht wordt aan uitwisseling binnen vakdidactische netwerken (tussen lerarenopleidingen, scholen vo/mbo, Kennisnet)

12 Thema 7 Inductie en levenlang leren Inleiding Er is een probleem om afgestudeerde studenten te binden en te boeien voor het onderwijs. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat er in de eerste vijf jaar na afstuderen in de bachelorfase % uitval is onder de beginnende leraren. Daar liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag, die vastgelegd zijn in het verslag van de ADEF-conferentie over inductie op 1 juni Duidelijk is dat deze inductieproblematiek niet los kan worden gezien van opvattingen die er zijn met betrekking tot professionalisering in het kader van levenlang leren en daarmee samenhangend het lerarenregister. Dat vraagt om een aanpak en beleid gericht op duurzame en doorlopende ontwikkeling van de startbekwame docent naar beroepsbekwaamheid en weer verder naar het niveau van expert. De noodzakelijke samenhang in die professionele ontwikkeling vraagt vervolgens om een gezamenlijke aanpak van opleidingen, scholen en de politiek. ADEF heeft deze problematiek geagendeerd in zijn beleidsagenda Na de expertmeeting van juni 2012 is een vervolg nodig om op basis van de toen gegenereerde inzichten te komen tot beleid. Hoe kan dit bereikt worden? ADEF wil dat er een departementale werkgroep wordt geïnstalleerd die de opbrengsten van de expertmeeting over inductie van juni 2012 verder gaat uitwerken ten einde te komen tot een samenhangend professionaliseringsbeleid. De functie en status van beroepsregistratie dient daarbij nadrukkelijk te worden gedefinieerd als een moment in de doorlopende professionele ontwikkelingslijn van de docent. In die werkgroep moeten zoveel mogelijk relevante partijen vertegenwoordigd zijn. (Douwe van de Kooi en Alex van der Stouwe) Wat wil ADEF bereiken met het thema? ADEF wil bereiken dat uitval in de inductiefase substantieel minder wordt. Daartoe is het van belang dat de beroepsbekwaamheid van de docent wordt gezien in het licht van een doorlopende continue ontwikkelingslijn van de leraar in spé tot de expertdocent. De initiële opleiding is het startpunt van dat ontwikkelproces en kan niet los worden gezien van de geschetste doorlopende professionaliseringslijn. Daarom wil ADEF dat het beleid inzake de kwaliteit en de professionele ontwikkeling van de docent tot stand komt in samenwerking met alle betrokkenen te weten het werkveld, de opleidingen en de politiek

13 Thema 8 Onderzoek in de opleiding in relatie tot de kwaliteit van het eindniveau Inleiding Nederland heeft de ambitie om toonaangevend te zijn als gaat om de ontwikkeling van kennis. Het hbo maakt dat kenbaar door zich te ontwikkelen van traditionele onderwijsorganisaties tot universities of applied sciences. De borging van hbo-niveau en kwaliteit staan hoog op de politieke agenda. De focus vanuit accreditatie ligt hierbij op het gerealiseerde eindniveau dat gerelateerd is aan onderzoek. Op dit moment zijn alle hogescholen bezig met het implementeren van leerlijnen onderzoek, uitmondend in een afstudeeronderzoek. Wat wil ADEF bereiken met het thema? Een overzicht/inventarisatie van de leerlijn onderzoek van iedere lerarenopleiding: o visie op onderzoek in de lerarenopleiding; o inhoud in hoofdlijnen; o concretisering leerlijn per studiejaar; o afstudeeronderzoek; o samenhang met andere onderdelen in de opleiding. Inventarisatie van invulling eindniveau voor ieder instituut (denk aan afstudeeronderzoek én portfolio, eindassessment, etc.). Relatie (betrokkenheid, verantwoordelijkheid) tussen lectoraten en leerlijn onderzoek. Deze inventarisatie kan leiden tot eventuele adviezen naar ADEF ter optimalisering van de leerlijn onderzoek in relatie tot kwaliteit eindniveau. Hoe kan dit bereikt worden? Het is de bedoeling om een werkgroep/netwerk in te richten, waarbij ieder instituut een collega afvaardigt. De werkgroep krijgt de opdracht bovenstaande opsomming uit te voeren in het kalenderjaar (Mathi Vijgen en Ans Buys)

14 Thema 9 Positionering masteropleidingen Inleiding Het merendeel van de eerstegraads docenten in Nederland wordt in het hbo opgeleid. Hoog opgeleide docenten zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. In het netwerk van mastercoördinatoren worden initiatieven genomen om: gezamenlijk die beoogde kwaliteit te borgen; elkaar te versterken bij het verbeteren van de opleidingen en een substantiële bijdrage te blijven leveren aan het aantal eerstegraders dat scholen in Nederland nodig hebben. Wat wil ADEF bereiken met het thema? Uitvoeren en monitoren van het borgingsplan voor de toetsing van de vakinhoudelijke kennisbases. De professional master geschikt maken voor voltijdstudenten die na hun bachelor meteen door willen stromen. Onderzoeken van mogelijkheden voor tweedegraads bevoegde docenten die zich op het niveau en de inhoud van masteropleidingen willen oriënteren. Positionering van vakmasters ten opzichte van andere routes naar het lerarenberoep. Versterken en meer bekendheid geven aan vakdidactisch onderzoek als middel om de onderwijspraktijk te verbeteren. Landelijke en regionale uitwisseling met collega s van universitaire lerarenopleidingen. Hoe kan dit bereikt worden? De uitvoering is beschreven in het borgingsplan dat in het najaar van 2012 in het kader van 10voordeleraar is opgeleverd. De monitoring wordt afgestemd in het landelijke mastercoördinatorenoverleg in samenspraak met enkele lectoren. ADEF richt zich op excellente havo- en vwo-leerlingen die meteen willen doorstromen. Er wordt een verkort (driejarig) bachelorprogramma ontwikkeld, gevolgd door een tweejarig masterprogramma zodat studenten in vijf jaar tijd een tweede èn een eerstegraads bevoegdheid kunnen halen. Het ontwikkeltraject wordt vormgegeven met opleiders van geïnteresseerde lerarenopleidingen. Er worden vakdocenten van vo-scholen bij betrokken die hun leerlingen stimuleren voor deze bijzondere route. Er starten enkele pilots voor tekortvakken. In het netwerk van mastercoördinatoren worden aan de hand van bestaande praktijken ervaringen uitgewisseld om van daaruit ideeën te verzamelen voor de kansen die de eigen hogeschool in de regio kan bieden. In samenspraak met de onderwijscoöperatie en het departement wordt een site of een folder ontwikkeld waarop in de vorm van een stroomschema de diverse routes naar het leraarsberoep in beeld zijn gebracht. Via OCW wordt gepoogd middelen te verwerven voor een tv-reclamespot waarin geworven wordt voor het leraarsberoep en gezocht wordt daarbij naar een aansprekende variant op elke meester een master. Vakdidactisch onderzoek wordt versterkt door de inzet van verwante lectoraten en de verbinding te zoeken met de bestaande landelijke expertisecentra. Mooie voorbeelden van praktijkonderzoek worden gebundeld in een gezamenlijke publicatie. Het landelijk afstemmingsoverleg tussen voorzitters van ICL en ADEF wordt weer nieuw leven ingeblazen. Regionaal wordt in de vorm van pilots en projecten onderzocht op welke wijze de beide opleidingen elkaar kunnen versterken. De academische opleidingsscholen zijn daarvan al goede voorbeelden. (Ans Buys en Douwe van der Kooi) 26 27

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 Deel 1: hoger onderwijs op de hogescholen 2. De kwaliteitsagenda van de hogescholen p. 6 3.

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG)

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) GW/BES/AW/013/040 Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013 Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) 1 Inleiding De geesteswetenschappen spelen een fundamentele rol in onze samenleving.

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Opleidingsprofiel / Training Profile

Opleidingsprofiel / Training Profile Opleidingsprofiel / Training Profile Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn bachelor- en associate degree 2013-2017 Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam april 2014 HOGESCHOOL ROTTERDAM

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago

Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago November 2011 CAOP, Den Haag November

Nadere informatie

DE KUNST VAN HET BALANCEREN. Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004

DE KUNST VAN HET BALANCEREN. Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004 DE KUNST VAN HET BALANCEREN Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004 Netherlands Quality Agency Den Haag, maart 2004 Sectorale kwaliteitszorg hbo Eindrapport van de

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Een sterk staaltje Engels

Een sterk staaltje Engels DOORLOPENDE LEERLIJNEN VO Een sterk staaltje Engels Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs Judith Richters Maartje Visser 1 Een sterk staaltje Engels Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Iselinge Hogeschool, Doetinchem

Iselinge Hogeschool, Doetinchem Iselinge Hogeschool, Doetinchem Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, hbo-bachelor; Croho: 34808 Varianten: voltijd, deeltijd en duaal Visitatiedata: 12 en 13 februari 2008 Netherlands Quality

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Keuze voor de regio/stad 6 1.1 Studiesucces, werving, instroom, doorstroom 8 1.2 Assortiment opleidingen 10 1.3 Doelgroepenbeleid 1 1 1.4 Relatie met de omgeving 13 1.5

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING. Rapport van de werkgroep Gouden Standaard

EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING. Rapport van de werkgroep Gouden Standaard EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING Rapport van de werkgroep Gouden Standaard maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord.......... 3 Hoofdstuk I: Profilering van de gymnasiumopleiding.... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Partnerschap. www.hu.nl. van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie. Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht

Partnerschap. www.hu.nl. van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie. Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht Partnerschap LOONT LOCATIES van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht Partnerschap LOONT Locatie Amersfoort De Nieuwe Poort 21 3812 PA Amersfoort

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Saxion Jaarverslag 2011

Saxion Jaarverslag 2011 Saxion Jaarverslag 2011 Saxion in perspectief Ook in dit jaarverslag: 10 interviews over Saxion jaarverslagsaxion.nl 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 2 3 4 1. De resultaten 4 1.1 Onderwijs 10 1.2 Bedrijfsvoering

Nadere informatie