Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?"
  • Leo Bos
  • 3 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs Amélie Genin Advocate, juriste bij de juridische dienst van het Huis van de Auteurs DECEMBER 2012

2 INHOUDSOPGAVE (klik op de vraag om onmiddellijk naar betrokken vraag en antwoord te gaan) HET SOCIAAL STATUUT VAN DE KUNSTENAAR 1. Bestaat er een specifiek sociaal statuut voor kunstenaars? Uitbreiding van het stelsel van de sociale zekerheid van de loontrekkenden tot de kunstenaars Wat houdt de vermindering van de werkgeversbijdragen in? Wat houdt de kleine vergoedingsregeling in? Welke kunstenaars vallen onder het «sociaal statuut van de kunstenaar»? Wat is een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK)? Kan het dat een loontrekkende bijdragen als zelfstandige moet betalen op de inkomsten van auteursrechten die hij ontvangt? Kan het dat echtgenoten van loontrekkenden bijdragen voor zelfstandigen moeten betalen op de inkomsten van de auteursrechten die zij ontvangen wanneer zij onder de sociale dekking van hun loontrekkende echtgeno(o)t(e) vallen? Zijn taaklonen (het cachet) van kunstenaars van toepassing op artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967? Welke auteursrechten zijn onderworpen aan de toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967? DE ZELFSTANDIGE KUNSTENAAR 11. Wat betekent zelfstandig kunstenaar en welke zijn de gevolgen daarvan? Waarom kiezen voor het statuut van zelfstandige? Statuut van zelfstandige wanneer niet aan de voorwaarden van het statuut van kunstenaar is voldaan Wat zijn de gevolgen van het statuut van zelfstandige? Welke sociale bijdragen moet een zelfstandige betalen? Welke is de sociale dekking van een zelfstandige? Heeft een zelfstandige recht op werkloosheidsuitkeringen? Verliest een werkzoekende die zelfstandig wenst te worden zijn recht op uitkeringen als hij daarna zijn zelfstandige activiteit opgeeft? KUNSTENAARS EN WERKLOOSHEID 19. Welke specifieke bepalingen zijn voor kunstenaars voorzien in de werkloosheidsreglementering? Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 2

3 20. Toegang tot de werkloosheidsuitkeringen: welke zijn de toegangsregels voor kunstenaars? Wat is de «cachetregeling»? Welke zijn de toepassingsvoorwaarden van de cachetregeling? Wat betekent een «passende dienstbetrekking» voor een kunstenaar? Welk is het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen en hoe evolueert dat door de tijd? Kan een werkloze een niet-bezoldigde artistieke activiteit uitoefenen? Mag een werkloze een bezoldigde artistieke activiteit in bijberoep uitoefenen? Wat houdt de «kleine vergoedingsregeling» in? Wat gebeurt er indien de artistieke activiteit een hoofd-beroep wordt? Wat gebeurt er wanneer de werkloze een artistieke activiteit uitoefent in het kader van een arbeidscontract of een statuut? Kan een werkloze bestuurder zijn van een handelsvennootschap of van een vzw die artistieke activiteiten beheert? Welke artistieke activiteiten moeten op de controlekaart worden aangeduid? Kan het dat een werkloze bijdragen als zelfstandige moet betalen indien hij artistieke activiteiten uitvoert? KUNSTENAARS EN LOOPBAANONDERBREKING 33. Kunnen auteursrechten worden gecumuleerd met de RVA-premie voor loopbaanonderbreking? KUNSTENAARS EN PENSIOEN 34. Heeft een kunstenaar recht op de uitkering van een pensioen? Mag een gepensioneerde een artistieke activiteit uitoefenen? Tot welk bedrag kan een gepensioneerde inkomsten ontvangen uit zijn artistieke activiteit? Wat met de andere activiteiten? Kan het dat een gepensioneerde bijdragen voor zelfstandigen moet betalen indien hij artistieke activiteiten uitvoert? DE KUNSTENAAR EN DE BTW 39. Wat betekent onderworpen zijn aan BTW? Is een kunstenaar onderworpen aan BTW? Wat betekent «vrijgestelde activiteiten»? Welke artistieke activiteiten zijn vrijgesteld van BTW? Welke artistieke verrichtingen zijn onderworpen aan BTW? Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 3

4 HET SOCIAAL STATUUT VAN DE KUNSTENAAR 1. Bestaat er een specifiek sociaal statuut voor kunstenaars? Voor kunstenaars bestaat er geen bijzonder sociaal statuut naast dat van loontrekkende (met inbegrip van werkzoekende en begunstigde van het OCMW), zelfstandige en ambtenaar. Kunstenaars vallen dus onder één van die drie statuten, naargelang van het feit of ze gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, aangesloten zijn bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen of met een statuut van ambtenaar door de Staat zijn tewerkgesteld. Niettemin werden in de sociale wetgeving een aantal specifieke regels voor kunstenaars voorzien om te beantwoorden aan de bijzondere aard van de arbeidsvoorwaarden van kunstenaars, die veelal erg wisselvallig en onzeker zijn. De bijzondere bepalingen, inzonderheid met betrekking tot de werkloosheid, die onder het statuut van kunstenaar in de wetgeving zijn opgenomen, hebben tot doel om kunstenaars een betere sociale bescherming te bieden. Zie vraag 5 pagina 6 2. Uitbreiding van het stelsel van de sociale zekerheid van de loontrekkenden tot de kunstenaars De wet van 24 december 2002 heeft de toepassing van het stelsel van de sociale zekerheid van de loontrekkenden uitgebreid tot alle kunstenaars die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen betaling van een loon artistieke prestaties leveren en/of artistieke werken produceren in opdracht van een natuurlijke of rechtspersoon. Hiervoor moet tegelijk aan drie voorwaarden worden voldaan: 1. Het moet gaan om de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke werken in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie; 2. De prestatie wordt geleverd in de context van een opdracht (een kunstenaar die spontaan een werk schildert en vervolgens beslist om zijn doek te verkopen, valt niet onder het statuut van kunstenaar); 3. In ruil voor de artistieke prestatie wordt een prijs betaald. Concreet: - Dit heeft betrekking op scheppende kunstenaars en op uitvoerende kunstenaars (en niet meer uitsluitend op podiumkunstenaars); Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 4

5 - De natuurlijke persoon of rechtspersoon van wie de kunstenaar het loon ontvangt, wordt als de werkgever van die kunstenaar beschouwd; - De volledige uitgekeerde bezoldiging (behalve de kostenvergoedingen) wordt als loon beschouwd; - De werkgeversbijdragen worden verminderd; - De kunstenaars genieten een volledige sociale dekking: ziekte-invaliditeit, werkloosheid, jaarlijkse vakantie (het vakantiegeld wordt rechtstreeks betaald door de RJV), pensioen en kinderbijslag (betaald door de RKW, waarbij de werkgever zich verplicht moet aansluiten). Opgelet! De gelijkschakeling met het stelsel van de sociale zekerheid van de werknemers is niet van toepassing: - op personen die de artistieke prestatie leveren of het artistieke werk produceren in het kader van familieaangelegenheden; - op personen die de artistieke prestatie leveren of het artistieke werk produceren als mandataris van een rechtspersoon (de kunstenaar wordt dan als zelfstandige beschouwd, zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen); - wanneer de kunstenaar als vrijwilliger werkt binnen de beperkingen van de kleine vergoedingsregeling»; - wanneer de kunstenaar bewijst dat de prestaties niet worden geleverd onder gelijkaardige socio-economische voorwaarden als die waarin een werknemer zich ten opzichte van zijn werkgever bevindt. De bedoeling van deze hervorming is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk artistieke activiteiten binnen de context van een effectieve arbeidsovereenkomst plaatsvinden. De vermindering van de werkgeversbijdragen is immers bijzonder voordelig voor de werkgevers. Om het statuut van zelfstandige te verkrijgen, dient de kunstenaar te bewijzen dat er geen economische band van ondergeschiktheid bestaat tussen hemzelf en zijn opdrachtgever. Aan een gemengde commissie (de Commissie Kunstenaars ) wordt opgedragen om de economische realiteit van de keuze van het statuut van zelfstandige na te gaan. Het statuut van zelfstandige is echter niet bijzonder interessant omdat de kunstenaar met dit statuut niet kan genieten van de bovenvermelde sociale bescherming. Zie vraag 3 hieronder Zie vraag 4 pagina 6 Zie vraag 11 pagina 12 Zie vraag 3 hieronder Zie vraag 5 pagina 6 3. Wat houdt de vermindering van de werkgeversbijdragen in? De vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd voor kunstenaars werd ingevoerd door middel van een koninklijk besluit van 23 juni In het verlengde van de programmawet van 24 december 2002, is het de bedoeling van dit koninklijk besluit om de tewerkstelling van kunstenaars te bevorderen door de werkgeverslasten te verlagen. Een deel van het loon dat aan de kunstenaar wordt betaald, zal vrijgesteld zijn van werkgeverslasten. Die bijdragen bedragen minimum 32,44 % van het brutoloon en worden door de werkgever rechtstreeks aan de RSZ betaald. Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 5

6 Concreet betekent dit dat indien de kunstenaar meer dan 67,96 bruto per dag verdient (cijfers van het 2de semester van 2012), een bedrag van 55,67 brutoloon van werkgeverslasten zal zijn vrijgesteld. Indien de kunstenaar minder dan 67,96 bruto per dag, maar meer dan 8,94 bruto per uur verdient (cijfers van het 2de semester van 2012), zal een bedrag van 7,33 per uur vrijgesteld zijn van werkgeversbijdragen. Indien de kunstenaar minder dan 67,96 bruto per dag en minder dan 8,94 bruto per uur verdient, zal geen vermindering van de werkgeversbijdragen worden toegepast. De loonlasten blijven in elk geval verschuldigd (13,07 % van het brutoloon). 4. Wat houdt de kleine vergoedingsregeling in? Aangezien een kunstenaar geacht wordt een loontrekkende te zijn, worden alle vergoedingen die hij ontvangt als loon beschouwd. Dat kan een probleem vormen voor sommige amateur-kunstenaars, die bijvoorbeeld als vrijetijdsbesteding - artistieke activiteiten uitoefenen en daarnaast ook een hoofdberoep hebben. De kleine vergoedingsregeling werd uitgewerkt als uitzondering op de regel volgens dewelke een kunstenaar als een loontrekkende wordt beschouwd die als vergoeding een loon ontvangt. Dit reglementeert het ontvangen van kleine bezoldigingen om fiscale en sociale complicaties te vermijden: Zie vraag 2 pagina 4 Zie vraag 27 pagina 27 De toepassingsvoorwaarden van de kleine vergoedingsregeling zijn de volgende : - een artistieke prestatie uitoefenen ; - een vergoeding ontvangen van maximum 114,60 per dag (met een plafond van 2.291,90 per jaar) ; - maximum 30 dagen per jaar en 7 opeenvolgende dagen voor dezelfde persoon werken. Indien aan de voorwaarden is voldaan, dient de kunstenaar die de kleine vergoedingsregeling geniet geen sociale lasten noch belastingen te betalen. Hij moet de kostenvergoeding niet in zijn belastingaangifte vermelden en geen formulier C1- Artiest aanvragen indien hij werkloos is. 5. Welke kunstenaars vallen onder het «sociaal statuut van de kunstenaar»? De wet op het sociaal statuut van de kunstenaar is van toepassing op personen die artistieke prestaties leveren en/of artistieke werken produceren in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie. Zie vraag 2 pagina 4 Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 6

7 Het sociaal statuut van de kunstenaar is niet langer beperkt tot de podiumkunstenaars, maar van toepassing op alle kunstenaars zodra is vastgesteld dat wel degelijk aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Het is echter niet altijd vanzelfsprekend om de omvang van een artistieke prestatie of een artistiek werk te bepalen. De Commissie Kunstenaars (waarvan de taak er ook in bestaat om advies te geven over de toepassing van de wet) is meer bepaald van oordeel dat: - de activiteit van dansleraar geen artistieke activiteit is, aangezien de nadruk op het educatieve aspect ligt; - de activiteit van journalist geen artistieke activiteit is, omdat die er veeleer in bestaat om informatie te verschaffen en een opinie weer te geven; - artisanale activiteiten (bijv.: een maker van strijk- en/of tokkelinstrumenten) niet artistiek zijn, omdat de nadruk op het functionele aspect ligt; - juwelenmakers geen kunstenaars zijn, behalve wanneer de nadruk wordt gelegd op de creatie van originele werken op bestelling veeleer dan op de reproductie van bestaande stukken; - architecten geen artistieke activiteiten uitvoeren; - de prestaties van cameraman, geluids- en lichttechnicus technische en geen artistieke prestaties zijn. In principe hebben die personen niet het statuut van kunstenaar. Nochtans is het advies van de Commissie Kunstenaars niet bindend voor de sociale instellingen. De Commissie Kunstenaars zou binnenkort een nieuw verslag moeten uitbrengen. 6. Wat is een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK)? Wanneer een kunstenaar een opdracht uitvoert als tijdelijke arbeid, kan zijn werkgever een beroep doen op speciaal daartoe erkende uitzendkantoren, die de sociale verplichtingen van de werkgever met betrekking tot de aanwerving van kunstenaars op zich nemen. Daardoor worden de administratieve stappen dus vereenvoudigd. De wet van 24 december 2002 breidt het begrip tijdelijke arbeid uit tot: - Artistieke prestaties die worden geleverd ten bate van een occasionele werkgever of een occasionele gebruiker (met andere woorden iemand wiens hoofdactiviteit niet bestaat uit de organisatie van culturele evenementen of de commercialisatie van artistieke creaties of die geen ander personeel in dienst heeft waarvoor hij onderworpen is aan de sociale zekerheid voor werknemers, hetgeen bijzonder restrictief is); - Prestaties die worden uitgevoerd door podiumtechnici. Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 7

8 7. Kan het dat een loontrekkende bijdragen als zelfstandige moet betalen op de inkomsten van auteursrechten die hij ontvangt? Artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen preciseert De journalisten, de perscorrespondenten en de personen die auteursrechten genieten zijn aan dit besluit niet onderworpen, indien ze reeds, in welke hoedanigheid ook, genieten van een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is aan datgene dat door dit besluit wordt ingericht. Een loontrekkende die bovendien inkomsten uit auteursrechten afkomstig van een zelfstandige activiteit ontvangt, zal geen sociale bijdragen moeten betalen, want hij heeft reeds een volledige sociale dekking dankzij zijn statuut van werknemer, waardoor hij over een bredere sociale dekking beschikt. Een journalist die als loontrekkende werkt en daarnaast ook prestaties als freelance journalist levert, moet evenmin sociale bijdragen als zelfstandige betalen aan het RVSZ op de bedragen die hij als freelancer verdient. Opgelet echter! Dit betekent niet dat er geen belastingen moeten worden betaald op de bedragen die voor dit werk worden ontvangen. Het belastingstelsel verschilt immers van het stelsel van sociale bijdragen. Om te ontsnappen aan de verplichting om bijdragen te betalen voor het sociaal statuut van zelfstandige, moet de betrokkene kennelijk kunnen aantonen dat hij effectief en concreet een sociale dekking geniet voor alle sectoren die door het statuut van zelfstandige worden gedekt (pensioen, kinderbijslag, terugbetaling van gezondheidszorg, uitkeringsverzekering enz.) (zie Cass en Arbeidshof Brussel ). Artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 bepaalt De personen bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 worden geacht verder te genieten van een sociaal statuut, ten minste gelijkwaardig aan dat ingericht ten voordele van de zelfstandigen, wanneer zij, alhoewel zij de beroepsbezigheid die aanleiding gaf tot toepassing van eerstgenoemd statuut niet meer uitoefenen, hun recht op sociale voordelen, door dit statuut gewaarborgd, behouden. Zo moet een werkloze niet bijdragen voor het stelsel der zelfstandigen, want hij geniet een sociaal statuut wegens de huidige of vroegere uitoefening van een andere beroepsactiviteit dan die van zelfstandige. Artikel 5 kan dus worden ingeroepen door een persoon die zijn beroepsactiviteit niet meer uitoefent, maar wel de sociale rechten behoudt die hem door dit statuut werden gewaarborgd, bijvoorbeeld een gepensioneerde. Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 8

9 8. Kan het dat echtgenoten van loontrekkenden bijdragen voor zelfstandigen moeten betalen op de inkomsten van de auteursrechten die zij ontvangen wanneer zij onder de sociale dekking van hun loontrekkende echtgeno(o)t(e) vallen? De sociale dekking die minstens gelijkwaardig is aan het statuut van zelfstandige moet voortvloeien uit een persoonlijke beroepsactiviteit en niet uit een afgeleid statuut. Het Hof van Cassatie heeft dit bevestigd in een arrest van 26 mei 2003: Men moet hieronder een sociaal statuut verstaan waarvan de toepassing ondergeschikt is aan de uitoefening van een persoonlijke beroepsactiviteit. Dit arrest vernietigde een arrest van het Arbeidshof van Brussel van 8 december 2000, waarin werd geoordeeld dat een freelance journalist die gehuwd was met een Europese ambtenaar en daardoor sociale zekerheidsbescherming genoot, onder de voorwaarden van artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 viel. Het Arbeidshof had geoordeeld dat het minstens gelijkwaardige statuut niet noodzakelijk moest voortvloeien uit een activiteit die door de betreffende persoon werd uitgeoefend, maar eveneens kon voortvloeien uit een afgeleid statuut als dit van echtgenoot van een Europese ambtenaar. Het Hof van Cassatie, daarentegen, bevestigde dat de journalist enkel afgeleide rechten genoot en daardoor geen sociaal statuut als dusdanig had gekregen. Het Arbeidshof van Brussel past voortaan de rechtspraak van het Hof van Cassatie toe (zie bijvoorbeeld het arrest van het Arbeidshof van ). Zie vraag 7 pagina 8 9. Zijn taaklonen (het cachet) van kunstenaars van toepassing op artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967? De rechtspraak bepaalt dat het begrip auteursrecht van artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 alleen betrekking heeft op de inkomsten die verband houden met de exploitatie van de auteursrechten door een derde en niet op de honoraria, het taakloon van kunstenaars of de inkomsten afkomstig van de verkoop van de werken (Cass ). Dit betekent dat de vrijstelling van artikel 5 niet van toepassing is op taaklonen, honoraria en opbrengsten uit de verkoop van kunstwerken. Zo zal een onderwijzer die daarnaast ook zelfstandig fotograaf is en 50% als prestatie (winst) en 50% als auteursrechten (roerende inkomsten) factureert, sociale bijdragen als zelfstandige moeten betalen op de winst, maar niet op het deel dat de auteursrechten vertegenwoordigt. We moeten ook de verhouding tussen de activiteit die een statuut verleent dat minstens gelijkwaardig is aan dat van zelfstandige en het statuut van zelfstandige van naderbij bekijken. Moet een leerkracht die twee uren per week les geeft als ambtenaar en de rest van de tijd als zelfstandig journalist actief is bijvoorbeeld sociale bijdragen betalen aan het RSVZ voor zijn inkomsten als journalist? Als we ons aan de letter van de wet houden, zou de journalist, die reeds een sociaal statuut van werknemer heeft, geen sociale bijdragen als zelfstandige meer moeten Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 9

10 betalen. Artikel 5 bepaalt niet dat deze activiteit die een sociaal statuut waarborgt dat minstens gelijkwaardig is aan dat van zelfstandige, minstens halftijds moet worden uitgeoefend. Het RSVZ is echter van oordeel dat enkel zelfstandigen in bijberoep de vrijstelling van artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 kunnen genieten. Voor het RSVZ is dus een hoofdberoep (minstens halftijds) in een ander statuut - dat een sociale dekking garandeert die minstens gelijkwaardig is aan die van een zelfstandige - vereist. Dit kan wellicht worden verklaard door het belang van de sociale dekking indien het statuut van zelfstandige met dat van loontrekkende wordt gecombineerd: die persoon zou enkel rechthebbende voor kinderbijslag onder het stelsel voor werknemers kunnen zijn indien hij minstens "een halftijdse betrekking heeft die overeenkomt met een voltijdse betrekking in de betrokken sector " Indien een loontrekkende in die situatie minder dan halftijds is tewerkgesteld, zal hij geen rechthebbende zijn voor kinderbijslag door zijn statuut van loontrekkende. Dit statuut van loontrekkende verleent hem dus geen recht op een sociale dekking die minstens gelijkwaardig is aan die waarop hij recht heeft door zijn statuut van zelfstandige, want dit laatste verleent hem het recht op volledige kinderbijslag. Die persoon zal zijn bijdragen dus aan het RSVZ moeten betalen. Wat de dekking van de gezondheidszorg voor werknemers betreft, moeten de bijdragen van de werknemer een minimumwaarde hebben bereikt op basis van een loon van om en bij de per jaar (indexeerbaar) als loontrekkende en met rechtvaardiging van een voldoende aantal gewerkte dagen (120 dagen voltijds of 400 uren deeltijds). Elke werknemer die niet voldoende bijdragen heeft betaald aan het sociale stelsel voor werknemers zal geen voldoende sociale dekking kunnen genieten voor de gezondheidszorg en dus bijkomende bijdragen moeten betalen aan het RSVZ voor zijn statuut van zelfstandige. 10. Welke auteursrechten zijn onderworpen aan de toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967? We moeten er eerst en vooral op wijzen dat de belastinghervorming van 2008 het belang van het artikel 5 van het KB nr. 38 voor de rechthebbenden op auteursrechten enigszins vermindert. Tot een plafond van (geïndexeerd tot voor 2011), worden de bedragen die in ruil voor de overdracht en de concessie van auteursrechten en naburige rechten worden ontvangen als roerende inkomsten beschouwd en niet langer als winst. De sociale bijdragen van zelfstandigen worden berekend op de bedragen die onder winst worden ingevuld in de belastingaangifte: artikel 11 van het KB 38 bepaalt dat de sociale bijdragen worden uitgedrukt in een percentage van de beroepsinkomsten vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting, die de onderworpene als zelfstandige heeft genoten. Bijgevolg kunnen de sociale bijdragen enkel worden berekend op de bedragen die als winst worden gecodeerd door de belastingsadministratie. Noch de rechter, noch het RSVZ, kunnen de kwalificatie van de inkomsten op basis waarvan de belastingen in het kohier werden opgenomen ter discussie stellen (Cass , Cass , Cass ). Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 10

11 Bijgevolg zullen de inkomsten uit het auteursrecht (en de naburige rechten), wanneer ze een plafond van (indexeerbaar) niet overstijgen, in elk geval niet aan de betaling van sociale bijdragen worden onderworpen, zelfs zonder dat daarvoor de toepassingsvoorwaarden van artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 (voor de auteursrechten) hoeven te worden geanalyseerd. Bovendien wijzen we er op dat het vermoeden van toepassing van het stelsel van loontrekkenden op alle kunstenaars die artistieke prestaties leveren en/of artistieke werken produceren (zie hierboven) de toepassingen van dit artikel 5 van het KB 38 sterk beperkt. Inderdaad, dit beperkt het aantal kunstenaars die worden beschouwd als zelfstandigen. Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 11

12 DE ZELFSTANDIGE KUNSTENAAR 11. Wat betekent zelfstandig kunstenaar en welke zijn de gevolgen daarvan? Een kunstenaar die bezoldigde artistieke activiteiten in opdracht uitoefent kan voor het stelsel van zelfstandige opteren, op voorwaarde dat hij bewijst dat hij zich in de socio-economische situatie van een zelfstandige bevindt. Dit statuut wordt niet automatisch verworven en de kunstenaar moet daartoe een aanvraag indienen bij de Commissie Kunstenaars, die een advies zal uitbrengen op basis van een aantal gegevens? die door de kunstenaar zelf moeten worden geleverd. De adviezen van de Commissie worden aan de RSZ en het RSZV bezorgd. Zie vraag 5 pagina 6 De adviezen van de Commissie die het statuut van zelfstandige van de kunstenaar aanvaardt, zijn bindend voor de RSZ en het RSVZ evenals voor de andere administratieve en gerechtelijke instanties. De negatieve adviezen van de Commissie zijn daarentegen niet bindend voor de RSZ en het RSVZ. Zij kunnen dus een kunstenaar die een negatief advies heeft gekregen van de Commissie alsnog als zelfstandige beschouwen. 12. Waarom kiezen voor het statuut van zelfstandige? De keuze voor het statuut van zelfstandige kan voordelen inhouden voor een kunstenaar die heel goed zijn brood verdient en de BTW wil terugvorderen of een vennootschap wil oprichten. Dit statuut kan eveneens interessant zijn voor kunstenaars met een statuut van loontrekkende en werklozen die aan de voorwaarden beantwoorden om zelfstandige in bijberoep te worden. In dit geval is hun sociale bescherming volledig gegarandeerd door hun eerste statuut. Ze moeten geen bijkomende sociale bijdragen betalen indien ze enkel auteursrechten ontvangen. Voor kunstenaars die honoraria ontvangen, zullen belastingen worden afgehouden op dit bedrag en zijn er sociale bijdragen verschuldigd. Zie vraag 7 pagina 8 Zie vraag 14 pagina 13 Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 12

13 13. Statuut van zelfstandige wanneer niet aan de voorwaarden van het statuut van kunstenaar is voldaan. Wanneer een kunstenaar zijn werken niet produceert of zijn artistieke prestaties niet uitvoert in opdracht van een derde, voldoet hij niet aan de vereiste voorwaarden om het statuut van kunstenaar te verwerven, met andere woorden om een gelijkstelling met het stelsel van de loontrekkenden te verkrijgen. In dit geval moet hij, indien hij slechts occasionele inkomsten verkrijgt uit zijn artistieke activiteit, geen sociale bijdragen betalen. Indien het echter om regelmatige inkomsten gaat, dan zal hij onderworpen zijn aan het stelsel der zelfstandigen en aan de bijbehorende verplichtingen, in het bijzonder de betaling van sociale bijdragen. De sociale bijdragen van zelfstandige kunstenaars worden enkel berekend op de inkomsten van de activiteit als dusdanig en niet op de auteursrechten, die als roerende inkomsten worden beschouwd tot een indexeerbaar maximumbedrag van ( voor de inkomsten in 2011). Voor meer informatie, zie ons fiscaal dossier ( > downloads > Dossier belastingaangifte). Zie vraag 2 pagina 4 Zie vraag 15 hieronder Belastingsdossier van het Huis van de Auteurs 14. Wat zijn de gevolgen van het statuut van zelfstandige? Om het statuut van zelfstandige te verkrijgen, is het volgende vereist: - de opening van een afzonderlijke zichtrekening voor beroepsdoeleinden, die losstaat van de privérekening; - de keuze om de activiteit als natuurlijke persoon of als vennootschap (bijvoorbeeld onder de vorm van een bvba) uit te voeren; - de inschrijving bij een ondernemingsloket; - de inschrijving bij de BTW (alleen voor wie aan BTW onderworpen is: zie hieronder); - de inschrijving bij een ziekenfonds; - de uitvoering van voorafbetalingen aan de belastingen; - de inschrijving bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, wat inhoudt dat elk kwartaal sociale bijdragen moeten worden betaald; de sociale bijdragen worden berekend op basis van de beroepsinkomsten van de zelfstandige. Zie vraag 15 hieronder Een zelfstandige kunstenaar kan bezoldigingen ontvangen in ruil voor zijn prestaties (winst) en/of voor de overdracht of concessie van zijn auteursrechten. 15. Welke sociale bijdragen moet een zelfstandige betalen? Het bedrag van de sociale bijdragen dat door een zelfstandige wordt betaald, is gebaseerd op het netto-beroepsinkomen zoals dit door de belastingadministratie aan de sociale zekerheidsfondsen wordt doorgegeven. Het netto-beroepsinkomen wordt berekend door van het bruto-beroepsinkomen de lasten, kosten en verliezen af te trekken. Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 13

14 De inkomsten van drie jaar voordien worden in aanmerking genomen. Voor de eerste jaren van de zelfstandige activiteit wordt het bedrag van de sociale bijdragen forfaitair berekend (maar het is wel mogelijk om op vrijwillige basis meer te betalen). In het derde jaar wordt dan een regularisatie uitgevoerd. Om de verschuldigde sociale bijdragen te berekenen, wordt eerst het bedrag van de bezoldigingen geïndexeerd en wordt vervolgens een jaarlijks percentage van 22 % van de beroepsinkomsten toegepast. Dit percentage wordt toegepast tot een maximumbedrag van ,06 (bijdragen van 2012 gebaseerd op de inkomsten van 2009). Vervolgens wordt het percentage verminderd tot 14,16 % tot op de hoogte van een bedrag van ,52 aan jaarlijks inkomen. Op de hogere inkomensschijven wordt geen sociale bijdrage berekend. Tijdens de eerste drie jaar is het jaarlijkse percentage echter lager: 20,5 % in het eerste jaar, 21 % in het tweede jaar en 21,5 % in het derde jaar. Opgelet! Artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen preciseert De journalisten, de perscorrespondenten en de personen die auteursrechten genieten zijn aan dit besluit niet onderworpen, indien ze reeds, in welke hoedanigheid ook, genieten van een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is aan datgene dat door dit besluit wordt ingericht. Zie vraag 7 pagina 8 Tot voor kort, vóór de belastinghervoming die de inkomsten afkomstig uit de overdracht of concessie van rechten als roerende inkomsten kwalificeerde, aanvaarde het RSZV dat er geen sociale bijdragen verschuldigd waren op de auteursrechten die als zelfstandige in een andere hoedanigheid werden ontvangen. Een zelfstandige fotograaf, bijvoorbeeld, die prestaties als graficus factureerde moest enkel sociale bijdragen betalen op zijn winst als fotograaf. Een kunstenaar die zaakvoerder was in zijn eigen bvba betaalde dan wel sociale bijdragen op zijn bezoldiging als zaakvoerder, maar niet op de auteursrechten die hij bijvoorbeeld van SACD kreeg. De termen minstens gelijkwaardig aan die van een zelfstandige moesten theoretisch ook de activiteiten als zelfstandige omvatten die in een andere hoedanigheid werden verworven. Onlangs was de Arbeidsrechtbank van Luik echter van oordeel dat zelfstandigen niet meer voor 100% de voordelen van de bepaling van artikel 5 konden genieten. Bijgevolg lijken alle inkomsten die als zelfstandige werden genoten en als winst werden aangegeven in de belastingaangifte, zelfs indien deze auteursrechten omvatten, als basis te dienen voor de berekening van de sociale bijdragen. Indien het vonnis van de Arbeidsrechtbank wordt bevestigd (het beroep daartegen is hangende), zou de toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 zich beperken tot loontrekkenden of ambtenaren die daarnaast ook een zelfstandige activiteit uitoefenen waarin ze auteursrechten factureren. Het is echter zeer goed mogelijk dat de auteursrechten, ingevolge de belastinghervorming van 2008, ipso facto uit de berekeningsbasis van de sociale zekerheidsbijdragen worden verwijderd, aangezien ze voortaan niet meer zijn opgenomen in de post winst van de belastingaangifte, maar wel in het deel roerende inkomsten tot een maximumbedrag van (geïndexeerd tot voor het aanslagjaar 2012 inkomsten van 2011). Die interpretatie werd door Minister Sabine Laruelle bevestigd in antwoord op een parlementaire vraag. Zie vraag 7 pagina 8 Zie vraag 10 pagina 10 Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 14

15 16. Welke is de sociale dekking van een zelfstandige? De sociale bijdragen van een zelfstandige dekken: - het recht op pensioen; - het recht op kinderbijslag; - het recht op gezondheidszorg; - het recht op een faillissementsuitkering; - palliatief verlof; - verlof voor pleegzorg. 17. Heeft een zelfstandige recht op werkloosheidsuitkeringen? Een zelfstandige heeft geen recht op een werkloosheidsuitkering als hij niet meer werkt. Indien een zelfstandige echter loontrekkende is geweest alvorens zelfstandige te worden, zou hij een werkloosheidsuitkering kunnen genieten, op voorwaarde dat hij minstens gedurende de toepasselijke referteperiode als werknemer en slechts gedurende een beperkte periode als zelfstandige heeft gewerkt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de RVA ( 18. Verliest een werkzoekende die zelfstandig wenst te worden zijn recht op uitkeringen als hij daarna zijn zelfstandige activiteit opgeeft? Een werkloze mag opleidingen volgen en stappen ondernemen om zich als zelfstandige te vestigen. Hij geniet daarbij een aantal voordelen: hij moet niet meer beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt (en mag dus werkaanbiedingen weigeren) en hij kan zijn werkloosheidsuitkeringen gedurende maximaal zes maanden behouden om haalbaarheidsstudies voor zijn project uit te voeren, partners te zoeken, lokalen in te richten, materieel aan te kopen enz. Bovendien kent de RVA een maandelijkse aanvulling voor werkherneming toe aan werkzoekenden die meer dan 50 jaar oud zijn. Indien de zelfstandige activiteit geen succes is, kan de werkloze zijn recht op werkloosheidsuitkeringen terugkrijgen, op voorwaarde dat hij minstens vijftien jaar als zelfstandige heeft gewerkt (drie jaar onderbreking van de werkloosheid tijdens dewelke de toelaatbaarheid ongeacht de uitgeoefende activiteit behouden blijft en twaalf jaar werk als zelfstandige). In dit geval zal een werkloze theoretisch gezien het bedrag van de uitkeringen krijgen waarop hij recht had alvorens zijn zelfstandige activiteit aan te vatten. Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 15

16 KUNSTENAARS EN WERKLOOSHEID 19. Welke specifieke bepalingen zijn voor kunstenaars voorzien in de werkloosheidsreglementering? In de werkloosheidsreglementering zijn er een aantal specifieke bepalingen voor kunstenaars voorzien die afwijken van de algemene regels in verband met werkloosheid. Die bepalingen worden doorgaans het Kunstenaarsstatuut genoemd. Ze hebben betrekking op: - de toegang tot werkloosheidsuitkeringen; - de evolutie door de tijd van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen; - de cumulatie van bezoldigde of onbezoldigde kunstactiviteiten met de werkloosheid. 20. Toegang tot de werkloosheidsuitkeringen: welke zijn de toegangsregels voor kunstenaars? Zie vraag 20 hieronder Zie vraag 24 pagina 20 Zie vraag 25 en vraag 26 pagina 24 en 25 Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, moet een werknemer ingeschreven zijn als werkzoekende en beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Bovendien heeft een kunstenaar pas recht op een werkloosheidsuitkering vanaf het ogenblik dat hij voldoende dagen heeft gepresteerd als werknemer gedurende de periode voorafgaand aan de aanvraag tot uitkeringen (het aantal gewerkte dagen wordt vermeld op het C4-formulier dat op het einde van de arbeidsovereenkomst aan de kunstenaar wordt overhandigd). Het aantal dagen hangt af van de leeftijd van de werknemer: < 36 jaar 312 arbeidsdagen in 18 maanden 36 tot 50 jaar 468 arbeidsdagen in 27 maanden 50 jaar en meer 624 arbeidsdagen in 36 maanden Het aantal arbeidsdagen wordt als volgt berekend: Indien u onafgebroken voltijds werkt, gaat de RVA uit van een gemiddelde van 78 arbeidsdagen per kwartaal. In de andere gevallen is het aantal werkdagen dat in aanmerking wordt genomen gelijk aan het aantal arbeidsdagen dat tijdens de periode van tewerkstelling werd gepresteerd, vermenigvuldigd met 6 en gedeeld door het gemiddelde aantal gewerkte dagen per week (bijv. 5). Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 16

17 Voorbeeld: een werknemer werkt gedurende 1 week en 3 dagen (dus 8 dagen in totaal) voltijds. Het aantal arbeidsdagen dat in aanmerking wordt genomen, bedraagt 8 dagen x 6 / 5 = 9,6 dagen die in aanmerking worden genomen. Voor perioden waarin deeltijds werd gewerkt, is het aantal arbeidsdagen dat in aanmerking wordt genomen gelijk aan het aantal werkuren dat tijdens de periode van tewerkstelling werd gepresteerd, vermenigvuldigd met 6 en gedeeld door het gemiddelde aantal uren voltijds werk per week voor dezelfde functie met als referentie het aantal uren dat wordt gepresteerd door personen die voltijds tewerkgesteld zijn in het bedrijf. 21. Wat is de «cachetregeling»? Voor de podiumkunstenaars (muziek, spektakel) die een taakloon (of cachet ) ontvangen (met andere woorden een forfaitair bedrag) en voor wie op de arbeidsovereenkomst of het C4-formulier geen werkrooster is vermeld, heeft de RVA de berekeningswijze van het aantal arbeidsdagen dat vereist is om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering versoepeld: dit heet de cachetregel. Die regel is vermeld in artikel 10 van het ministerieel besluit van 26 november 1991: Voor de artiest-muzikant en voor de schouwspelartiest wordt een dagelijkse prestatie van minder dan 5,77 uren als een arbeidsdag in aanmerking genomen indien het ontvangen brutoloon ten minste gelijk is aan [37,70 ] In de huidige situatie interpreteert de RVA deze regel op de volgende manier: in plaats van rekening te houden met de effectief gepresteerde dagen, berekent de RVA het aantal dagen door het ontvangen brutoloon te delen door een referentiebedrag (37,70 per dag). Indien het C4-formulier 2 arbeidsdagen vermeldt zonder dat het werkrooster wordt aangegeven en een forfaitair bedrag van 268,64 brutoloon, dan zal de RVA 268,64 gedeeld door 37,70 = 7,3 dagen (in plaats van 2) in aanmerking nemen voor de toelaatbaarheid tot werkloosheidsuitkeringen. Het resultaat dat door deze berekeningswijze wordt verkregen is onbeperkt. Het is dus mogelijk om uit te komen op meer dan 78 gewerkte dagen per kwartaal. De manier om deze cachetregel toe te passen, hangt in grote mate af van de interpretatie die de RVA hieraan geeft en die overigens van bureau tot bureau kan verschillen. Aan de kunstenaars wordt dan ook aangeraden om bij hun betalingsorganisatie meer informatie in te winnen over de exacte berekeningswijze van de arbeidsdagen die in aanmerking worden genomen voor de bepaling van het recht op werkloosheidsuitkeringen. De cachetregel is daarentegen niet van toepassing op: - de muzikanten of de schouwspelartiesten die niet met een taakloon worden betaald; - de muzikanten of de schouwspelartiesten die worden tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst dat een vooraf gekend werkrooster omvat, wanneer het om arbeidsdagen van meer dan 5,77 uur gaat. Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 17

18 In die gevallen is de algemene regel van toepassing voor de berekening van het aantal gepresteerde dagen. Tot voor kort paste de RVA de cachetregel toe op alle werknemers in de kunstensector. De RVA hanteert inmiddels echter een meer restrictieve interpretatie van dit artikel, zoals beschreven in haar nota van 6 oktober Ze beperkt de toepassing ervan voortaan strikt tot de muzikanten en de schouwspelartiesten. Deze achterwaartse stap van de RVA lijkt hoewel dit in overeenstemming is met de letter van de tekst van het ministerieel besluit in tegenspraak te zijn met de ontwikkeling van de regels van de sociale zekerheid die alle domeinen van de kunstsector op dezelfde manier willen behandelen (zie de wet van die de levering van artistieke prestaties en/of de productie van artistieke werken definieert als de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke werken in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie ), veeleer dan de podiumkunstenaars als een aparte categorie te beschouwen. Zie vraag 2 pagina 4 De auteurs, de beheersvennootschappen en de sociale bureaus voor kunstenaars verzetten zich tegen deze discriminatie tussen de verschillende categorieën van kunstenaars, die op geen enkele manier gerechtvaardigd is. De Minister van Werk werd hierover door Pro Spere (Fédération professionnelle des Créateurs de l Audiovisuel), SACD en SCAM in november 2011 ondervraagd. SMart heeft rond deze problematiek ook een petitie gelanceerd. Daarnaast heeft de Nationale Arbeidsraad in een recent advies zijn wens te kennen gegeven om de toepassing van de cachetregel uit te breiden tot scheppende kunstenaars, om aldus een uniformisering van de regels voor de toegang tot werkloosheidsuitkeringen en een vereenvoudiging van de reglementering te verzekeren (Advies van de Nationale Arbeidsraad nr van 16 juli 2012, D.12-57, p. 18). Verdere ontwikkelingen kunnen dus niet worden uitgesloten. 22. Welke zijn de toepassingsvoorwaarden van de cachetregeling? Om de voordelen van de cachetregel te kunnen genieten, vereist de RVA dat tegelijk aan meerdere voorwaarden wordt voldaan: 1. De kunstenaar moet een podiumkunstenaar (theater, televisie, film) of een muzikant zijn. Hij moet dit dus kunnen bewijzen door een afschrift van zijn arbeidsovereenkomst aan de RVA te bezorgen. Voordien werd aanvaard dat ook podiumtechnici en scheppende kunstenaars dit gunstige stelsel konden genieten. In haar nota van 6 oktober 2011, heeft de RVA echter bepaald dat de cachetregel niet van toepassing is op: Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 18

19 - niet-artistieke werkers (technici, elektriciens, cameramannen, geluidsingenieurs enz.), zelfs indien ze tewerkgesteld zijn in de sector van de podiumkunsten en per prestatie worden betaald (m.a.w. een taakloon ontvangen); - andere kunstenaars die geen podiumkunstenaars zijn, zelfs indien ze per prestatie worden betaald. Het betreft hier voornamelijk scheppende kunstenaars, als bijvoorbeeld auteurs-regisseurs. Voor sommige scheppende kunstenaars die met het spektakel meetoeren daarentegen, (bijv. costumiers, decorbouwers), kan de cachetregel wel gelden. De Federale Minister van Werk Monica De Coninck heeft onlangs (op 17 oktober 2012) de RVA aangespoord om haar interpretatie te herzien. Deze nieuwe interpretatie geldt voor alle nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen vanaf 17 juli Volgens deze nieuwe interpretatie geldt het specifieke regime van toelaatbaarheid tot de werkloosheid voor kunstenaars voor de volgende categorieën : o muzikanten o scheppende kunstenaars tewerkgesteld in het spektakelbedrijf (scenarioschrijvers, choreografen, audiovisuele regisseurs, tekenaars, ) o uitvoerende kunstenaars tewerkgesteld in het spektakelbedrijf (acteurs, dansers, verhalenvertellers, ) Regisseurs, scenarioschrijvers, tekenaars, choreografen, enz. worden dus terug opgenomen in de lijst van begunstigden van deze «cachetregeling». We merken op dat de opsomming van kunstenaars en «scheppende kunstenaars» in dit artikel niet beperkend is, ook al gebruikt de richtlijn het begrip «podiumkunstenaars en scheppende kunstenaars» die in een brede context kan worden verstaan zoals het geval was vóór oktober Met artistieke arbeid voor het spektakelbedrijf wordt zowel live schouwspel bedoeld (scène, theater, circus, straattoneel, ) als opgenomen schouwspel (televisiestudio, filmstudio, ). De cachetregeling geldt dus niet voor : o niet-artistieke werkers zelfs indien ze tewerkgesteld zijn in het spektakelbedrijf (bv technicus, cameraman, geluidsingenieur ) o kunstenaars die geen podiumkunstenaars zijn (kunstschilder, beeldhouwer, ) 2. De kunstenaar moet artistiek werk leveren: de werkgever moet de kunstenaar dus hebben opgenomen onder de werknemerscode De kunstenaar moet een taakloon ontvangen: de werkgever moet in zijn RSZaangifte hebben vermeld dat de kunstenaar per taak of per prestatie wordt betaald. Concreet betekent dit dat het om een forfaitaire bezoldiging gaat, waarbij er geen verband bestaat tussen het aantal gepresteerde uren en het bedrag van de bezoldiging. In de arbeidsovereenkomst wordt geen uurrooster bepaald. Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 19

20 Opgelet! Het volstaat niet om volgens de cachetregel te worden betaald! De RVA bepaalt dat deze bezoldigingswijze inherent moet zijn aan de aard van het werk. Zo zal de toepassing van de cachetregel worden geweigerd indien een kunstschilder, een beeldhouwer, een auteur of een scenarioschrijver een werk maakt dat hij via een contract met een Sociaal Bureau voor Kunstenaars verkoopt en daarbij de verkoopprijs als loon met RSZ-bijdragen kwalificeert. 23. Wat betekent een «passende dienstbetrekking» voor een kunstenaar? Om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen, moet een werkloze wegens omstandigheden die onafhankelijk zijn van zijn wil geen werk en dus geen inkomen meer hebben. Hij moet ook beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt en bereid zijn om elke passende werkaanbieding te aanvaarden, op straffe van uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen. Het passende karakter van een baan in een ander beroep dan dit van kunstenaar wordt bepaald op basis van de intellectuele opleiding en de lichamelijke geschiktheid van de kunstenaar en naargelang van het risico dat dit tot een verslechtering kan leiden van de vaardigheden die voor de uitoefening van zijn kunst vereist zijn. Indien de kunstenaar kan aantonen dat hij tijdens de afgelopen 18 maanden minstens 156 dagen in het kader van artistieke activiteiten heeft gewerkt, zal er in afwijking van dit principe worden van uitgegaan dat elke werkaanbieding in een ander beroep dan dit van kunstenaar niet passend is. Personen die de activiteit van kunstenaar enkel als bijberoep uitoefenen, zullen daarentegen wel een werkaanbieding in een ander beroep dan dit van kunstenaar moeten aanvaarden. Daarnaast is het begrip passende dienstbetrekking beperkter voor een werkloze die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt: een werkaanbieding zal als niet passend worden beschouwd indien deze niet beantwoordt aan het beroep waarop de studies of de vorming hebben voorbereid, noch aan het gebruikelijke beroep, noch aan een aanverwant beroep. 24. Welk is het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen en hoe evolueert dat door de tijd? De werkloosheidsuitkeringen worden berekend op basis van het referentieloon, met andere woorden het brutoloon dat bij de laatste tewerkstellingsperiode met een duur van minstens vier opeenvolgende weken bij dezelfde werkgever werd ontvangen. Voor kunstenaars die door middel van een taakloon werden betaald, bepaalt artikel 3 1 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 dat rekening wordt gehouden met alle Welk sociaal statuut voor kunstenaars in België? (09/2012) 20

WERKEN ALS KUNSTENAAR

WERKEN ALS KUNSTENAAR KUNSTENAAR Wie is kunstenaar?... 1 Werken als kunstenaar... 2 Werken via Tentoo... 2 De kleine vergoedingsregeling... 2 Artistieke prestatie VS het kunstenaarsstatuut... 3 Het Kunstenaarsstatuut... 4 De

Nadere informatie

Artikel 10 MB spreekt van de artiest-muzikant en de artiest van het spektakelbedrijf.

Artikel 10 MB spreekt van de artiest-muzikant en de artiest van het spektakelbedrijf. Juridische analyse van de specifieke werkloosheidsregels van toepassing op kunstenaars en de interpretatie daarvan in de infobrief artiesten van 19.12.2011 van de RVA. Artikel 10 MB 26.11.1991: de regel

Nadere informatie

WERKEN ALS KUNSTENAAR

WERKEN ALS KUNSTENAAR KUNSTENAAR Wie is kunstenaar?... 1 Werken als kunstenaar... 2 Werken via Tentoo... 2 De kleine vergoedingsregeling... 2 Artistieke prestatie VS het kunstenaarsstatuut... 4 Het Kunstenaarsstatuut... 5 De

Nadere informatie

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Overzicht 20 december 2012 1. Kunstenaarsstatuut 2. Wat is een artistieke prestatie? 3. Vergoeding voor een artistieke prestatie 3.1.

Nadere informatie

De RVA legt een uitermate strikte interpretatie op van de reglementen voor de werkloosheidsuitkeringen voor kunstenaars. Hebben ze dat recht?

De RVA legt een uitermate strikte interpretatie op van de reglementen voor de werkloosheidsuitkeringen voor kunstenaars. Hebben ze dat recht? De RVA legt een uitermate strikte interpretatie op van de reglementen voor de werkloosheidsuitkeringen voor kunstenaars. Hebben ze dat recht? De specifieke reglementen voor de werkloosheid van kunstenaars

Nadere informatie

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde 15 november 2012 Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Werkloosheid. 1. Wat zijn de voorwaarden om een inschakelingsuitkering te ontvangen?

Werkloosheid. 1. Wat zijn de voorwaarden om een inschakelingsuitkering te ontvangen? Werkloosheid De werkloosheidsverzekering is een erg complexe tak van de sociale zekerheid voor werknemers, waarvan de reglementen aan uiteenlopende interpretaties en frequente veranderingen onderhevig

Nadere informatie

Het sociaal statuut van de kunstenaars

Het sociaal statuut van de kunstenaars Het sociaal statuut van de kunstenaars Inhoud Het begrip kunstenaarsstatuut... 2 Welke statuten bestaan er in België?... 2 Hoe kan je weten onder welk sociaal stelsel een werker valt?... 3 Het principe...

Nadere informatie

KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT

KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT Vergoedingswijzen in de creatieve sector Christine Nozaradan STUK, Leuven 16 december 2014 Statuut? Beroepsactiviteit Werknemer Zelfstandige Ambtenaar 2 Statuut? Artistieke

Nadere informatie

Rijksdienst voor arbeidsvoorziening

Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Rijksdienst voor arbeidsvoorziening http://www.rva.fgov.be Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling of de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in

Nadere informatie

WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP. Michael Van den Eynde 17 oktober 2016

WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP. Michael Van den Eynde 17 oktober 2016 WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP Michael Van den Eynde 17 oktober 2016 Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?

Infoblad - werknemers Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Inleiding Infoblad

Nadere informatie

A (aantal arbeidsdagen verricht tijdens de betrokken periode) X 6 R (wekelijks aantal dagen van het arbeidsregime (bijv.: 5))

A (aantal arbeidsdagen verricht tijdens de betrokken periode) X 6 R (wekelijks aantal dagen van het arbeidsregime (bijv.: 5)) Rijksdienst voor arbeidsvoorziening http://www.rva.fgov.be Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling of de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT pagina 1 1.) Auteursrechten, naburige rechten en loon. Analyse van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 15 september 2014 Moeten naburige rechten onderworpen worden aan

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR)

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) VEELGESTELDE VRAGEN 2 1. INHOUD 4... 1. PRINCIPE 4 A. Wat is de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)? 4... 2. VOORWAARDEN 4 A. Voor welke

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Voorwoord De lijst met knelpunten welke volgt is niet exhaustief. De opsomming is gebaseerd op de vragen welke onze consulenten krijgen en hun analyses van

Nadere informatie

Gelieve in bijlage een onderrichting van de RVA betreffende bovenvermeld onderwerp aan te treffen. Wij wensen u een goede ontvangst en groeten u.

Gelieve in bijlage een onderrichting van de RVA betreffende bovenvermeld onderwerp aan te treffen. Wij wensen u een goede ontvangst en groeten u. B 408/11 P/AD/GL/SVB Brussel, 10 oktober 2011 Uw corresp.: Guy Leten (317) AAN DE CENTRALES AAN DE GEWESTELIJK SECRETARISSEN T.A.V. DE DIENSTEN WERKLOOSHEID ARBEIDSRECHT WERKLOZENWERKING Betreft : onderrichting

Nadere informatie

Sociaal statuut kunstenaars. werkloosheid

Sociaal statuut kunstenaars. werkloosheid Sociaal statuut kunstenaars werkloosheid nieuwe regeling voor kunstenaars sinds 1.1.2001 niet beïnvloed door nieuwe ontwerpen, (maar wordt mogelijks verder gepreciseerd) toepassingssfeer: alle kunstenaars

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Het kunstenaarsstatuut

Het kunstenaarsstatuut Het kunstenaarsstatuut www.kunstenloket.be VOORWOORD Sinds 1 juli 2003 is er voor kunstenaars een nieuw sociaal statuut. Om tegemoet te komen aan de vragen over dit statuut, biedt het Kunstenloket je

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR)

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) VEELGESTELDE VRAGEN MAART 2016 2 1. INHOUD 4... 1. PRINCIPE 4 A. Wat is de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)? 4... 2. VOORWAARDEN 4 A.

Nadere informatie

FAQ Sociaal Statuut van de Kunstenaar

FAQ Sociaal Statuut van de Kunstenaar FAQ Sociaal Statuut van de Kunstenaar Sinds 1 juli 2003 is de wetgeving rond het sociaal statuut van de kunstenaar van kracht. Hieronder worden kort enkele prangende vragen beantwoord. Wie graag wat uitgebreidere

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Waarover gaat dit infoblad? Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden boven op uw loon een

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING UI en datumstempel RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING FORMULIER C1-ARTIEST VERKLARING VAN COMMERCIELE ARTISTIEKE ACTIVITEITEN EN/OF VAN INKOMSTEN VOORTVLOEIEND UIT ARTISTIEKE ACTIVITEITEN IN TE VULLEN

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Voorwoord De lijst met knelpunten welke volgt is niet exhaustief. De opsomming is gebaseerd op de vragen welke onze consulenten krijgen en hun analyses van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Vertaling C-65/14-1 Zaak C-65/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 februari 2014 Verwijzende rechter: Arbeidsrechtbank te Nijvel (België)

Nadere informatie

Soepele tewerkstellingsvormen in de sector. Oostende, 18 maart 2010

Soepele tewerkstellingsvormen in de sector. Oostende, 18 maart 2010 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Oostende, 18 maart 2010 1 Soepele tewerkstellingsvormen 1. Vrijwilligers 2. Freelancers 3. 25-dagenregel 4. Studenten 5. Bijverdienen tijdens pensioen 6. Bijverdienen

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte 1. Principe van de vrijstelling Zelfstandigen in staat van behoefte of in een andere toestand die de staat van behoefte benadert,

Nadere informatie

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Voorwoord De lijst met knelpunten welke volgt is niet exhaustief. De opsomming is gebaseerd op de vragen welke onze consulenten krijgen en hun analyses van

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Hervorming werkloosheidsreglementering 1 november 2012

Hervorming werkloosheidsreglementering 1 november 2012 Hervorming werkloosheidsreglementering 1 november 2012 Op 1 november 2012 treedt de hervorming van de werkloosheidsreglementering in werking. Deze hervorming beoogt de huidige degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Inleiding 1 - Inleiding Door deze aangifte maakt u maandelijks aan de sector werkloosheid de gegevens

Nadere informatie

Aanvraag overbruggingsrecht 1

Aanvraag overbruggingsrecht 1 Aanvraag overbruggingsrecht 1 1 Gegevens van de aanvrager Naam en voornaam: NSZ (Rijksregisternummer) : Hoofdverblijfplaats in België Straat: Nr.: Bus : Postnummer: Plaats: Tel.: Email : Post-of bankrekeningnummer

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Beknopte nota. Sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers. Radio 2 Inspecteur Decaluwé 3oktober 2011

Beknopte nota. Sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers. Radio 2 Inspecteur Decaluwé 3oktober 2011 Beknopte nota Sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers Radio 2 Inspecteur Decaluwé 3oktober 2011 De sociale zekerheid bestaat enerzijds uit rechten en anderzijds uit plichten. Je betaalt dus sociale

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

Animatoren en vergoeding

Animatoren en vergoeding Animatoren en vergoeding Vrijwilliger Nooit betalen voor prestaties! Kunnen wel een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten Ofwel reëel: bewijsstukken! (facturen, tickets, ) Ofwel forfaitair: (index dd

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Voorafgaande opmerking: Het brugpensioen verandert van naam vanaf 01.01.2012.

Nadere informatie

Gedifferentieerde interpretatie: sommige auteurs menen dat de uitwinningsvergoeding volledig voor beslag vatbaar is, terwijl het Hof van Cassatie

Gedifferentieerde interpretatie: sommige auteurs menen dat de uitwinningsvergoeding volledig voor beslag vatbaar is, terwijl het Hof van Cassatie De niet voor beslag of overdracht vatbare n van de inkomsten bijgewerkt ingevolge het koninklijk besluit van 8 december 2008 tot uitvoering van artikel 1409, 2, van het Gerechtelijk Wetboek (B.S.: 12.12.2008)

Nadere informatie

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT In België werd het recht op dagen tot voor kort volledig bepaald op basis van de prestaties die de werknemer in het jaar ervoor

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De heer Rudy Demotte - Minister Kunstlaan Brussel. Brussel, 30 september 2009

Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De heer Rudy Demotte - Minister Kunstlaan Brussel. Brussel, 30 september 2009 Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De heer Rudy Demotte - Minister Kunstlaan 7 1210 Brussel Uw kenmerk : Ons kenmerk : NDG d431 Bijlage(n) : Contact : Nele De Gols 02 211 55 35 Betreft

Nadere informatie

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Definitie Extra's zijn werknemers die met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk in dienst worden genomen, voor een maximumduur van

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER ZELFSTANDIGHEIDSVERKLARING KUNSTENAAR

INLICHTINGENFORMULIER ZELFSTANDIGHEIDSVERKLARING KUNSTENAAR INLICHTINGENFORMULIER Inlichtingenformulier Kc ZELFSTANDIGHEIDSVERKLARING KUNSTENAAR art.1 Koninklijk besluit van 26 juni 2003 - B.S.17 juli 2003 DOOR DE KUNSTENAAR ZELF IN TE VULLEN Met dit formulier

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

Geschenken, geschenkcheques en premies

Geschenken, geschenkcheques en premies CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Geschenken, geschenkcheques en premies info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De werkgever

Nadere informatie

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Mag u werken als

Nadere informatie