Blz. Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blz. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Blz. Jaarverslag 2012 Stichting Welzijn Hulst (SWH) 0

2 INHOUDSOPGAVE Blz. Ten geleide 2 Doelstellingen en doelgroepen 3 Kerntaken 3 Bestuur 3 Personeel en organisatie 4 Steunpunt Hulst in beweging 6 Steunpunt Mantelzorg 12 Opbouwwerk 15 Ouderenwerk 19 Ondersteunende begeleiding 25 Dienstencentrum De Lieve 26 Steunpunt Vrijwilligerswerk en Maatschappelijke Stages 29 Cultuur 32 Algemeen Welzijnswerk 33 Personeelsvertegenwoordiging 36 Bijlage 1: Organisatiestructuur 37 1

3 TEN GELEIDE Woord van bestuur Voor u ligt het beschrijvend jaarverslag over het jaar Het zorg- en welzijnslandschap is in het verslagjaar 2012 na de eerste transities vanuit de AWBZ naar de WMO blijven verschuiven. En dat zal de komende jaren niet anders worden als we de regeringsvoornemens mogen geloven. Eén van de grootste veranderingen waar onze organisatie mee te maken heeft gekregen is de nieuwe werkwijze rondom Welzijn Nieuwe Stijl, ook wel De Kanteling genoemd. De Gemeente Hulst heeft hierop in samenspraak met SWH en de lokale zorgorganisaties een eigen beleid en werkwijze ontwikkeld, genaamd Hulst voor Elkaar. Hulst voor Elkaar gaat uit van de eigen kracht van het individu én de wijken en dorpen in onze gemeente. Om deze eigen kracht optimaal tot zijn recht te laten komen heeft SWH in samenwerking én in opdracht van de Gemeente Hulst een aantal werkwijzen ontwikkeld. Op het individuele vlak voeren medewerkers van SWH de zogenaamde Keukentafelgesprekken met hulpvragers. Tijdens deze intakegesprekken wordt de leefwereld van de hulpvrager in kaart gebracht en onderzocht waar de mogelijkheden en de eigen krachten liggen. De rol van het eigen sociale netwerk, de mantelzorgers, de vrijwilligers en voorliggende voorzieningen wordt daarmee in eerste instantie belicht. Daar waar nodig wordt er uiteraard professionele ondersteuning ingezet. Bijvoorbeeld door de thuiszorgorganisaties, op het vlak van huishoudelijke hulp. De toeleiding naar deze mogelijkheid gebeurt sinds 1 januari 2012 door SWH, die hiervoor gemandateerd is door de Gemeente Hulst. Op deze manier beweegt het zorg- en welzijnslandschap steeds meer naar een centraal, breed loket. Onze organisatie heeft daarin steeds meer de rol van spin-in-het-web op zich genomen. Een rol die we altijd al vanuit ons preventief welzijnsperspectief vervulden, maar is nu ook in gemeentebreed beleid geformaliseerd. In 2013 zal deze transitie nog verder vormkrijgen, afhankelijk van de landelijke en lokale overheidsbesluiten. Tevens hebben we in 2012 de basis gelegd voor de overname van het Jeugd- en Jongerenwerk per 1 januari 2013 van de Gemeente Hulst. Samen met de overige welzijnsdiensten en producten van SWH, kunnen we hiermee ook voor de doelgroep jeugd en jongeren een meerwaarde creëeren in ons werkgebied. Als voorzitter van het Algemeen Bestuur van SWH wil ik alle medewerkers, vrijwilligers en overige bestuursleden hartelijk danken voor hun tomeloze inzet tijdens dit verslagjaar. Hun kwaliteit, ervaring en enthousiasme heeft er voor gezorgd dat onze organisatie van grote waarde is geweest voor het welbevinden van velen in de gemeente Hulst. Speciale dank gaat uit naar Dhr. J. Otjes, die na vele jaren afscheid heeft genomen van ons bestuur. Het bestuur dat in 2012 aangevuld werd met de deskundigheid van twee vrouwelijke leden, te weten: Mevr. L. Allaerts en Mevr. M. Teuchies. Dhr. M.C. van den Kieboom Voorzitter SWH 2

4 DOELSTELLING EN DOELGROEPEN Het doel van Stichting Welzijn Hulst (SWH) wordt in de volgende doelstelling verwoord: Het bevorderen van het maatschappelijk welzijn in de breedste zin van het woord, middels het met en door de bevolking ontwikkelen en/of in standhouden van werkvormen, voorzieningen, structuren, dienstverlening en daaraan te relateren activiteiten. Stichting Welzijn Hulst richt zich als brede welzijnsorganisatie op het verwezenlijken van genoemde doelstelling bij voorrang op hen die in een kwetsbare positie verkeren en kent hierbij grote waarde toe aan preventieve inzet, ongeacht de leeftijd. Een gedegen netwerk van welzijnsdiensten overstijgt dan ook het doelgroepdenken. Welzijn dient zich te richten op zowel het individu als ook op de collectiviteit. Welzijn is er voor álle leeftijden en vormt de spil in de sociale verhoudingen binnen de gemeente Hulst en in de regio. KERNTAKEN SWH stelt zich actief op als uitvoerder van de verschillende taakvelden binnen de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het integraal oppakken van knelpunten vanuit de geest van de WMO ( iedereen moet kunnen meedoen en samen oppakken ) vraagt om een brede kijk op welzijn die het doelgroepdenken overstijgt. De regie van de WMO ligt bij de Gemeente Hulst. Vandaar dat het reeds geformuleerde én nog te formuleren beleid van de gemeente in deze richting bepalend is voor de visieontwikkeling van SWH. In de beleidsvorming van de Gemeente Hulst op het gebied van de WMO heeft SWH een actief adviserende rol. Algemeen Bestuur SWH BESTUUR - Dhr. R. v.d. Kieboom - Voorzitter - Dhr. E. v.d. Veeken - Penningmeester - Dhr. J. d Haens - Secretaris - Dhr. J. Kouijzer - Lid - Dhr. R. Naessens - Lid - Dhr. G. de Vijlder - Lid - Mevr. L. Allaerts - Lid - Mevr. M. Teuchies - Lid Afgetreden in 2012 is Dhr. J. Otjes. Nieuwe bestuursleden in 2012 zijn Mevr. L. Allaerts en Mevr. M. Teuchies. 3

5 Personele bezetting SWH op 31 december 2012 PERSONEEL EN ORGANISATIE - Directie: 1,00 fte. aantal: 1 - Beheerder: 1,00 fte. aantal: 1 - Huishouding: 1,00 fte. aantal: 3 - Administratie: 0,72 fte. aantal: 1 - Welzijnswerk / Sport / Cultuur 6,25 fte. aantal: 10 Totaal: 9,97 fte. aantal: 16 Taak- en functieomschrijving De inhoud van de werkzaamheden van de medewerkers wordt conform de CAO-Welzijn omschreven in individuele taak- en functieomschrijvingen. Kantoren Stichting Welzijn Hulst Hoofdkantoor Stichting Welzijn Hulst Lange Bellingstraat ED Hulst Tel Fax Dienstencentrum De Lieve Broodmarkt CC Hulst Tel Fax Vrijwilligers Vrijwilligersbeleid Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de diensten en activiteiten die SWH levert. Mede door het feit dat het personeelsbestand van de stichting klein is, is het voor het realiseren van de doelstelling nodig dat er een actief en stimulerend vrijwilligersbeleid gevoerd wordt. In vele delen van het land struikelen vele goede projecten op het gebrek aan vrijwilligers. De betrokkenheid in Zeeuws-Vlaanderen bij de doelgroep én de werkzaamheden die men kan uitvoeren zorgen er tot op heden voor dat we gezegend zijn met de grote inzet van vele vrijwilligers. Toch blijft grote aandacht nodig voor het vrijwilligersbeleid. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers stijgt. Je ziet ook dat sommige vrijwilligers zich inzetten voor verschillende activiteiten of diensten. Daarom is aandacht voor vrijwilligerswerving essentieel om de voortgang in de toekomst te kunnen garanderen. 4

6 Zowel de vrijwilligers zelf als ook de organisatie hebben belang bij goed geformuleerde voorwaarden. Naast onkostenvergoeding, verzekering, deskundigheidsbevordering, zijn ook goede voorzieningen en een adequate ondersteuning belangrijk. Vandaar dat SWH een vrijwilligersbeleid heeft geformuleerd dat bovenstaande zaken op de voorgrond plaatst. Vanuit het perspectief van vrijwilligers gaat het om de volgende motieven om vrijwilligerswerk te doen: Mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing en ondersteuning van betaald werk Het verder ontwikkelen of behouden van vaardigheden Vrijwilligerswerk verhoogt het gevoel van eigenwaarde van veel vrijwilligers en heeft een belangrijke sociale functie, bijvoorbeeld door sociale contacten op te doen, iets te betekenen voor anderen en een goede dagindeling te hebben. Het verkleint tevens de kans dat mensen in een sociaal isolement terecht komen Ideële opvattingen uitdragen, zoals de bestrijding van onrechtvaardigheid of van bepaalde misstanden. Vanuit het perspectief van de stichting gaat het om de volgende motieven om vrijwilligers in te schakelen: Door de inzet van vrijwilligers (meer tijd en aandacht voor cliënten) kan SWH diensten aanbieden die zonder vrijwilligers niet mogelijk zouden zijn. Door de inzet van vrijwilligers wordt de organisatie laagdrempeliger voor klanten. De kennis en ervaring van de huidige vrijwilligers is erg waardevol voor SWH; deze sluit goed aan bij de belevingswereld van de klanten; SWH bevordert de maatschappelijke participatie door vrijwilligers een zinvolle tijdsbesteding te bieden; Vrijwilligers kunnen problemen bij klanten signaleren, waardoor activiteiten en diensten aangepast of ontwikkeld kunnen worden; Gemotiveerde vrijwilligers zijn de beste ambassadeurs van de organisatie. Wat levert het op voor de doelgroep (klanten) van SWH? De ervaring en kennis sluit aan op de belevingswereld van klanten. Dit wordt door klanten als prettig ervaren; Vrijwilligers bieden klanten tijd en aandacht; Door de inzet van vrijwilligers blijft de dienstverlening relatief betaalbaar voor klanten. Vrijwilligersblad Graag Gedaan vrijwilligersblad Graag Gedaan. Dit blad informeert de vrijwilligers van de stichting over het wel en wee van SWH. Het wordt gevuld met nieuwtjes, ontwikkelingen, verslagen van projecten en/of evenementen etc. Het blad heeft als doel de informatievoorziening naar de vrijwilligers (en daarmee ook de doelgroepen) te optimaliseren en de binding van de vrijwilligers met de stichting te versterken. 5

7 STEUNPUNT HULST IN BEWEGING Het Steunpunt Hulst in Beweging heeft in het jaar 2012 veel gerealiseerd. Voor elke leeftijdscategorie en doelgroep heeft het steunpunt ondersteuning, advisering geboden en nieuw beweegaanbod gecreëerd. Het heeft zich daarom ook dit jaar weer ruimschoots bewezen als meerwaarde voor de gemeente Hulst als het gaat om stimulering en bevordering van het sport en bewegen en dit ook structureel vorm te geven. Hieronder een aantal activiteiten, evenementen, diensten en beweegaanbod dat het Steunpunt Hulst in Beweging in 2012 gerealiseerd heeft. Sportbuurtwerk Sportbuurtwerk is een naschoolse gymles die gratis aangeboden wordt onder de basisschoolleerlingen van 8 t/m 12 jaar. Hier wordt kennis gemaakt met allerlei soorten sporten, van voetbal naar handbal en van judo tot atletiek. In 2012 is het sportbuurtwerk uitgebreid naar 11 kernen in de gemeente Hulst. Dit zijn Vogelwaarde, Nieuw-Namen, Graauw, Heikant, Kloosterzande, Terhole, Clinge, Lamswaarde, Hengstdijk, St. Jansteen en Hulst (SBO de Brug). Gemiddeld worden er in een week 130 kinderen bereikt wat neerkomt op 21% van de te bereiken doelgroep! GALM De galmgroepen zijn nog steeds actief en wekelijks krijgen we hiermee 55 deelnemers in beweging jarigen krijgen iedere week een uur bewegingsles om fit en gezond te blijven. GALM wordt op de volgende locaties en tijdstippen gegeven: Dinsdag Hontenissehal 9u-10u Woensdag Den Dullaert 10u-11u Woensdag gymzaal Gildenstraat 18.30u u en 19.30u 20.30u. Hulst op stap Hulst in Beweging heeft het structurele aanbod wandelproject Hulst op Stap. Iedere 2 e dinsdag van de maand kunt een in een groep een mooie route wandelen, elke keer weer een andere! De afstanden die gewandeld worden liggen tussen de 6 en 10 km. Iedere keer wordt er weer een andere route uitgestippeld voor u. Vanaf verzamelpunt Den Dullaert rijdt u naar bijvoorbeeld Clingse Bos, Liniedijk, maar ook grensoverschrijdend naar België, iedere volwassene kan meedoen. Vanaf uur tot ongeveer uur bent u een hele middag aan het genieten! Start is iedere keer weer vanaf parkeerterrein voor Den Dullaert. Tot op heden komen er steeds meer deelnemers die maandelijks meewandelen, op dit moment 41! Schaatsdag Hulst in Beweging Er kon dit jaar weer geschaatst worden en daarom werd er een mooie stempeltocht uitgezet (200 deelnemers) van de Gentsche naar de Graauwse Poort en werden er allerlei activiteiten georganiseerd zoals ijshockey, schaatsestafettes, schaatssprints. 6

8 Schaatsdag op 8 februari 2012 Kleutergym Hulst in Beweging is een samenwerkingsverband aangegaan met scholengroep Leertij, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en Stichting Prokino om kinderen (meer) in beweging te krijgen. Zo geven we heel het jaar door in periodes van 6 weken, kleutergym. Dit om de motorische vaardigheden in de grove en fijne motoriek bij de kinderen op een spelenderwijze manier aan te leren. Elke stap telt In april zijn we gestart, samen met nog 10 andere Zeeuwse Gemeenten, met het project elke stap telt waar met behulp van een stappenteller 10 weken lang gewandeld wordt om zo bij de deelnemers hun conditie uitmuntend te verbeteren. Naar aanleiding van de begintest begint iedere deelnemer op hun eigen niveau. In april heeft Hulst in Beweging 22 deelnemers begeleidt waarvan iedereen een betere conditie heeft gekregen (n.a.v. de eindtest). In september is het project nogmaals herhaald, nu met cliënten van Tragelzorg wat ook erg succesvol was. 21 deelnemers gingen van 0 keer bewegen in de week naar minstens vijf keer wandelen per week! Resultaat, iedereen is in hun conditie verbeterd, fittere cliënten en zeer succesvolle verbetering bij mensen met diabetes. 19 november zijn zij door de Burgemeester van de Gemeente Hulst gehuldigd voor hun prestaties. Sport- en spelinstuif 7

9 23 februari konden 40 kinderen uit groep 3 t/m 8 zich uitleven tijdens atletiek onderdelen, voetbal, handbal en trefbal. Het was een zeer geslaagde ochtend in Den Dullaert te Hulst Bobsportcampagne Van maart t/m juni is de bobsportcampagne gehouden waar Hulst in Beweging in de werkgroep zat om te organiseren in de Gemeente Hulst. Bezoekers van voetbal-, hockey-, tennis, -en korfbalclubs in Zeeland worden aangespoord om alcoholvrij te rijden en met elkaar af te spreken wie als Bob zijn sportvrienden naar huis brengt. Na onderzoek van deze periode van de campagne is naar voren gekomen dat er veel meer bobafspraken zijn geweest en mensen hiervan meer bewust ove zijn geworden. KNVB 35+ voetbal In samenwerking met de KNVB heeft Hulst in Beweging het KNVB 35+ voetbal opgestart. Veel lagere teams moeten hun ploeg uit de competitie zetten vanwege te weinig spelers. 7 tegen 7 op een half speelveld tegen leeftijdsgenoten biedt de uitkomst! Het motiveert spelers om langer door te gaan met voetballen, om weer terug te beginnen of zelfs te starten met voetballen. Er zijn reeds vier toernooien geweest waarbij VV Hulsterloo, HVV 24, VV Vogelwaarde en VV Terhole aanwezig waren. Nationale Sportweek Van 22 t/m 29 april stond sport en bewegen weer een hele week in de schijnwerpers. I.s.m de Nationale Sportweek organisatie en Zaman Sport en Mode zijn er een aantal activiteiten georganiseerd. - Wandeltocht: 40 deelnemers - Sportolympiade: 40 leerlingen van groep 8 van Ingelosenberghe hadden een leuke ochtend in de vorm van allerlei sportgerelateerde spelletjes onder het motto van Meedoen is belangrijker dan winnen. - Sportmiddag wijk Moerschans: In het kader van opbouwwerk heeft Hulst in Beweging een sportmiddag georganiseerd voor 20 enthousiaste kinderen uit de wijk Moerschans - Mountainbikeclinic: 12 kinderen leerden een aantal vaardigheden van het mountainbikena aan door fanatiek mtb er Robbert de Moor van Sportcentrum Delta. - Voetbalinstuif SDO 63: Een 15-tal kinderen uit de scholen van Hengstdijk, Terhole en Lamswaarde kregen een voetbalinstuif van Hulst in Beweging waar een vijftal nieuwe leden uit zijn gehaald! 8

10 HIB Zomerdag 20 juni: Ook dit jaar werd er weer een zomerdag georganiseerd in zwembad de Honte te Kloosterzande. Tijdens deze stralende dag op 20 juni konden ruim 250 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar genieten van wedstrijdzwemmen, buikglijbaan, waterbroekpoepen en het spel trek m d r in. Route 55 Dit jaar vond op 26 juli voor de veertiende maal de fietstocht Route 55 plaats en zorgde deze prachtige zomerse dag voor 1500 deelnemers! Mede door de enthousiaste vrijwilligers werd er weer een prachtige route uitgezet van Vogelwaarde Hengstdijk Kloosterzande Walsoorden - Kuitaart. De deelnemers konden weer rusten bij verschillende stopplaatsen waar koffie, gebak, pannenkoeken, beeldende kunst en livemuziek ten toon werd gezet! Speurtocht door de tijd 13 juni hadden 60 kinderen genoten van een leuke picknick op de wallen in Hulst en een speurtocht in en rondom het museum De Vier Ambachten. Deze cultuuractiviteit organiseerde Hulst in Beweging samen met de kinderopvangorganisaties Prokino en Zeeuws-Vlaanderen. 9

11 Weerbaarheidtraining Vanaf september is Hulst in Beweging naast het begeleiden van kleutergym ook gestart met het geven van weerbaarheidtrainingen op de scholen van Scholengroep Leertij. Kinderen die gepest worden zullen leren zich weerbaar op te stellen en kinderen zelf kunnen ervaren hoe men met elkaar omgaat op sociaal vlak. Samenwerken en leren kennen van grenzen van andere kinderen zijn belangrijke aspecten tijdens de weerbaarheidtrainingen. Iedere Leertij school zal drie lessen weerbaarheidtraining krijgen van medewerkers van Hulst in Beweging. Sportcongres 35 aanwezigen bewoonden tijdens de avond een aantal workshops. Omgaan met motorisch minder vaardige kinderen, samen blijven sporten en sportimpuls waren de thema s van deze avond die zeer interessant en waardevol werd ervaren. Het mooie was ook dat er een diversiteit aan mensen aanwezig waren: bestuurders/ trainers sportverenigingen, vakleerkrachten, fysiotherapeuten, leerkrachten, schooldirecteuren, kinderopvang. Re-integratieproject 9 deelnemers zijn gestart met het 10- wekelijkse project elke stap telt waarbij werklozen in de Gemeente Hulst fysiek en mentaal klaar worden gestoomd om weer terug te keren in de maatschappij. Driemaal in de week komen zij bij elkaar om te wandelen (2) en voor het sport-en speluur (1x). Verder zijn er workshops gegeven over gezonde voeding, stressbestendigheid en rooken alcoholpreventie. Bewegingsplein 15 november heeft Hulst in Beweging in samenwerking met Stichting Curamus en Zorgsaam Zeeuws Vlaanderen het bewegingsplein voor 55-plussers georganiseerd. Tijdens het bewegingsplein kon u kennis maken met o.a. Elke stap telt (wandelen), GALM project, Tai Chi, valpreventie In Balans, Nordic Walking, Meer Bewegen voor Ouderen en Line Dancing. Ook kon er een fiets- en conditietest worden afgelegd. Sportverkiezingen Gemeente Hulst Hulst in Beweging heeft ook dit jaar weer een groot gedeelte van de organisatie van de sportverkiezingen op zich genomen. Dit jaar werd sportman, sportvrouw, sporttalent, sportteam junior- en senior, gehandicapte sporter van het jaar en Waar Hulst trots op is wederom gekozen. Na een zeer succesvolle en sfeervolle avond, in Reynaertcollege zijn er verdiende winnaars naar voren gekomen onder toeziend oog van ongeveer 450 bezoekers. Ex topkeeper Jean Marie Pfaff was heel de avond aanwezig om prijzen uit te reiken aan de winnaars. Er werd van iedere genomineerde ook een prachtig filmpje getoond wat een meerwaarde is voor het sportgala in de gemeente Hulst. Hulst in Beweging zaalvoetbalcup Ook dit jaar werd er in de kerstvakantie weer de HIB Zaalvoetbalcup gehouden waarbij 46 deelnemers hun voetbalkunsten konden laten zien in de leeftijden van 8 t/m 12 jaar. Na spannende wedstrijden was het wederom een geslaagd toernooi. Hierbij deden er ook voor het eerst twee teams mee van van Tragelzorg. 10

12 Beweegwijzer De beweegwijzer van Hulst in Beweging wordt digitaal continue bijgehouden en is te vinden op www. hulstinbeweging.nl. Alle sportverenigingen, fysio s, fitnesscentra, dorpscentra en algemene sportorganisaties met hun gegevens zijn hierin weergegeven. Dit jaar is er ook een speciaal beweegaanbod voor mensen met een beperking te vinden in de beweegwijzer. Website: De website is bedoeld om het gehele beweegaanbod én sportontwikkelingen in de gemeente Hulst overzichtelijk in kaart te brengen. Op de vernieuwde website staan o.a. het nieuws over sportactiviteiten van Hulst in beweging, activiteiten/ congressen die georganiseerd worden, sportjaar-agenda, notulen van commissie sportinfrastructuur, foto s van reeds gerealiseerde sportevenementen, alle sportverenigingen met hun gegevens en de 4-jaarlijkse nieuwsbrief van Hulst in Beweging. Sociale Media Wat je ook op de site kunt vinden, zijn links naar de Hulst in Beweging facebook en twitter! Op de facebookpagina staan alle ontwikkelingen, activiteiten op sportgebied in de Gemeente Hulst. Om helemaal mee te gaan in de nieuwe sociale media en om steeds meer mensen te bereiken, heeft Hulst in Beweging ook een twitteraccount aangemaakt. Hierop komen ook de ontwikkelingen te staan waar Hulst in Beweging op dat moment mee bezig is. Ook landelijke sportontwikkelingen zullen hier op komen te staan. 11

13 STEUNPUNT MANTELZORG Het doel van het Steunpunt Mantelzorg is het ondersteunen van mantelzorgers die zorg en ondersteuning bieden aan hun naaste. Het steunpunt is er voor iedereen die voor een ander zorgt. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig zorgen voor een naaste. Dat kan gaan om zorg voor een chronisch zieke partner, een demente ouder, een gehandicapt kind, een psychisch zieke broer of ouder en tal van andere situaties. Meestal gaat het om familie, maar er zijn ook mensen die mantelzorger zijn van hun buurvrouw. De zorg varieert van licht tot zeer zwaar, soms 24 uur per dag. De ondersteuning van het steunpunt bestaat uit: Informatie Advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg Financiële tegemoetkoming Materiële hulp Informatie, advies en begeleiding Net als het afgelopen jaar gingen de meeste vragen van individuele mantelzorgers over het mantelzorgcompliment. Andere vragen gingen m.n. over het verlichten van de mantelzorgtaken door het inzetten van professionele hulp of de inzet van een vrijwilliger. Voorlichting Op het gebied van voorlichting is het volgende georganiseerd in Op 23 februari is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over Service in de regio. Gijs van den Berg van Dethon heeft uitleg gegeven over de dienstencheques. Mantelzorgers kunnen veel profijt hebben van de dienstencheques door het laten doen van kleine klusjes zodat ze ontlast worden. Op 7 juni heeft het steunpunt samen met Curamus een informatiemiddag over de ziekte van Parkinson georganiseerd. Specialist ouderengeneeskunde Martijn Heijens heeft uitgelegd wat de symptomen en gevolgen van de ziekte zijn voor de patient en voor de mantelzorger. Theater T en T heeft via sketches laten zien wat een impact de ziekte op het leven van mensen heeft. Er waren 80 deelnemers, zowel mantelzorgers als patiënten en overige belangstellenden. Educatie Op 22 maart hebben 6 mantelzorger deelgenomen aan de workshop Mag ik er ook zijn? onder leiding van cursusleider Marianne Ketting. De training was bedoeld voor mantelzorgers die moeite hebben om voor zichzelf iets te vragen, te zeggen of te vinden. Mag ik dit vragen/zeggen en mag ik er ook zijn. Zonder bang te hoeven zijn dat zij hierdoor onaardig gevonden worden of een ander tekort doen. Doel van de workshop was om mantelzorgers inzicht te geven in: Betekenis assertiviteit Herkennen eigen assertiviteit Hoe wordt eigen assertiviteit ervaren Is er een wens dit te veranderen en welke is dit Welke wijze zou dat kunnen De 6 deelnemers gaven aan veel over zichzelf geleerd te hebben van de workshop en hoe hun gedrag zijn effect heeft op de zorg voor hun partner, ouder of kind 12

14 PR De regionale pers heeft bij verschillende activiteiten aandacht besteed aan het werk van het steunpunt. Daarnaast is via de SWH-krant en de website informatie gegeven aan de mantelzorgers. Lotgenotencontacten Mantelzorgdiner Op 19 april vond het jaarlijkse mantelzorgdiner plaats. Hier namen 85 personen aan deel. Dit diner was bedoeld voor zowel mantelzorgers als ook de zorgvragers. Naast een driegangen buffet werden de aanwezigen getrakteerd op een muzikaal intermezzo door zangeres Belinda Hemelaar. Busreis Op 12 augustus vond een busreis plaats naar Antwerpen. Een bus vol met mantelzorgers en andere belangstellenden ( om de bus vol te krijgen) vertrok om 9.00 uur uit Hulst en was om weer terug. Onder leiding van een gids werd een standswandeling door Antwerpen gemaakt en er werd regelmatig gepauzeerd om de inwendige mens te versterken. Het was een hele geslaagde zomerse dag! High-tea Op 26 oktober was er een high tea voor mantelzorgers en hun naaste bij La Place. De tafels waren gezellig gedekt met zoete lekkernijen. Later volgde een hartige gang. Er werd lekker bijgepraat op deze middag en de 85 deelnemers gingen voldaan naar huis. Respijtzorg Op Stap Op Stap is het oppasproject van onze organisatie. Chronisch zieken, invaliden of ouderen met dementie en hun vaste verzorgers kunnen een beroep doen op Op Stap wanneer men als mantelzorger eens wat tijd voor zichzelf wil hebben. Vrijwilligers nemen tijdelijk (een dagdeel) de taak van de partner over te nemen. Hierdoor krijgt de mantelzorger tijd om buitenshuis ontspanning te zoeken waardoor de zorgtaak minder zwaar valt. SWH werft, matcht en begeleidt de vrijwilligers die deze dienst uitvoeren. Ook in 2012 is op deze manier weer vraag en aanbod bij elkaar gebracht. 13

15 Alzheimercafé SWH neemt deel aan de klankbordgroep Alzheimer Zeeuws Vlaanderen. Deze klankbordgroep organiseert maandelijks een Alzheimercafé. Iedere eerste maandag van de maand staat een thema centraal. De bijeenkomsten hebben als doel mensen te informeren over dementie en daarbij ook ervaringen en tips uit te wisselen in een gezellige en gemoedelijke sfeer. Gespreksgroep Curamus In april namen zowel Jacqueline als Petra deel aan de gespreksgroep voor mantelzorgers bij Curamus. We hebben verteld wat we als SWH voor mantelzorgers die te maken hebben met dementie kunnen doen zoals Op Stap, alarmering en het Alzheimercafé Zeeuwsbrede activiteiten Met de overige Steunpunten Mantelzorg in Zeeland is een verwenweekend voor mantelzorgers georganiseerd. Ook in 2012 waren er geen mantelzorgers uit de gemeente Hulst. Deze voelden meer voor een dagreis. Dag van de Mantelzorg Deze dag is in de gemeente Hulst op 9 november gevierd omdat 10 november op een zaterdag viel. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd om hen in het zonnetje te zetten. Dit jaar was het thema Nu even niet. Mantelzorgers houden hun taak alleen vol als ze er af en toe even tussenuit kunnen. In de gemeente Hulst heeft ons steunpunt in 2012 maar liefst 485 mantelzorgers verrast met een attentie. Deze bestond uit een toilettasje met verzorgingsproducten en een magazine van Mezzo. Daarnaast had de gemeente Hulst een dienstencheque beschikbaar gesteld. Leerlingen van de praktijkschool hebben de tasjes gevuld. De tasjes zijn rond gebracht door 38 vrijwilligers. Samenwerking Het steunpunt Mantelzorg werkt samen met diverse andere organisaties in de gemeente Hulst zoals de zorgaanbieders en het AMW. 14

16 OPBOUWWERK Opbouwwerk (of samenlevingsopbouw) zet zich in voor groepen mensen uit de bevolking, met speciale zorg voor groepen in achterstandssituaties. Achterstelling betekent in dit opzicht het geheel van maatschappelijke processen waardoor personen of bevolkingsgroepen door een opeenstapeling van factoren onvoldoende kansen hebben op ontplooiing en op participatie aan het maatschappelijk leven of bedreigd worden in hun welzijn. Opbouwwerk brengt mensen samen in groepen organisaties om concrete knelpunten aan te pakken in hun woon- en leefomgeving. Het gaat om sociale of maatschappelijke problemen. Leefbaarheid en sociale cohesie zijn hierin sleutelbegrippen. In de strijd tegen sociale uitsluiting richt het opbouwwerk zich ook tot burgers met minder (financiële en psychische) draagkracht. Het territorium is de lokale samenleving, omdat de maatschappelijke problemen daar het meest zichtbaar zijn en mensen meer gemobiliseerd kunnen worden op lokaal niveau. Probleemvelden waarbij het opbouwwerk betrokken is, zijn: wonen, werk, voorzieningen en leefbaarheid. Droomtrajecten Hulst-Noord In 2012 werd het droomtraject Hulst-Noord opgestart. Het betreft hier de wijken de Linie en den Dullaert. Droomtraject Hulst-Noord wordt mogelijk gemaakt door financiele steun van Stichting Curamus en Woonstichting Hulst. Hoe gaat zo n droomtraject nu in zijn werk? Allereerst wordt de methodiek geïntroduceerd bij een actieve groep burgers, bijvoorbeeld de Wijkraad aangevuld met een aantal actieve bewoners. Daar worden thema s benoemd waarmee men aan de slag wil voor de wijk. Vervolgens wordt gezocht naar zogenaamde droomcoaches. Droomcoaches zijn personen uit de groep, die opgeleid worden om een droomteam te leiden. De droomcoaches presenteren zichzelf en het thema tijdens een startbijeenkomst waarvoor alle bewoners worden uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst kunnen bewoners aangeven voor welk thema ze actief willen worden, en zich aansluiten bij een droomteam. De droomteams gaan vervolgens onder leiding van de droomcoaches aan de slag om een droommarkt waarvoor de hele bevolking wordt uitgenodigd om hun voorkeur uit te spreken. Dit gebeurt door het toekennen van een op de droommarkt uitgedeeld bedrag aan lokale munteenheid (Lamseuro s in Lamswaarde, Vogelpieken in Vogelwaarde en Sloebers in Clinge) aan één of meer van de gepresenteerde ideeën. Een droomtraject kan niet werken als vanaf de start wordt gefocust op haalbaarheid, is de ervaring. Je moet juist profiteren van de creativiteit die bij de bewoners aanwezig is. Bij het uitwerken van de ideeën komen natuurlijk wel aspecten van haalbaarheid en realiteitszin aan de orde. Overigens is gebleken dat bewoners zelf bij het bedenken van plannen de haalbaarheid vaak wel al in het oog houden. Ze willen hun dromen immers ook realiseren. Beschrijving werkwijze Droomtraject Presentatie van methodiek: de methodiek van het droomtraject wordt geïntroduceerd bij een actieve groep wijkbewoners Ontwikkeling van thema s: Samen met de groep worden vervolgens een aantal thema s benoemd waarvan men vindt dat ze relevant zijn voor de sociale samenhang / leefbaarheid van de kern nu en in de toekomst. Bij elk van die thema s wordt samen met de groep n kaart gebracht wat er al voor initiatieven zijn genomen de afgelopen tijd en waar de witte vlekken zitten. Dit gebeurt met de methodiek van brainstormen en de metaplanmethode (ieder schrijft op stickers de thema s op, die worden op een vel geplakt en gegroepeerd om samen tot één omschrijving te komen) 15

17 Instellen van droomteams: Er worden droomcoaches aangesteld. Daarvoor is een profielschets gemaakt. Per droomteam is het wenselijk om twee droomcoaches te hebben dieelkaar kunnen steunen en eventueel vervangen. De ervaring is dat vier bijeenkomsten van de droomteams voldoende zijn om goede plannen te ontwikkelen en uit te werken tot presenteerbare projecten. Dat beperkt de hoeveelheid tijd die nodig is, zowel voor de coaches als voor de droomteamleden. Bedoeling is dat het droomtraject veel positieve energie losmaakt; het moet vooral leuk en spannend zijn om mee te doen aan het traject. Startbijeenkomst voor de hele wijk: Als de droomcoaches gevonden zijn, wordt een startbijeenkomst belegd waarvoor de hele wijk wordt uitgenodigd. Hierbij zal het traject worden gepresenteerd. Ook zullen de thema s en de droomcoaches worden gepresenteerd. Vervolgens kunnen bewoners zich inschrijven bij een bepaald thema. De zo geformeerde droomteams gaan direct bij elkaar zitten en maken een aantal afspraken om bij elkaar te komen. Ontwikkelen van visie op thema s binnen de droomteams: De droomcoaches geven bij de startbijeenkomst alvast een paar instructies voor de eerste bijeenkomst. ( denk al eens na over wat je op ons thema over 10 jaar graag gerealiseerd zou willen zien op het dorp of in de wijk). Het is niet de bedoeling om mensen nu al hun dromen te laten beperken door realiteitszin. Dat kan later in het traject nog. Het is juist belangrijk dat mensen vrij uit kunnen dromen en plannen bedenken die buiten de kaders vallen. Op die manier ontstaan creatieve ideeën die anders niet eens naar boven komen. Goede verslaglegging bij de droomteams is cruciaal. Ontwikkeling van concrete activiteiten en projecten binnen de droomteams: Binnen de teams wordt vervolgens in vier bijeenkomsten toegewerkt naar het concreet maken van de ideeën van het eerste moment. Doel is dat deze ideeën gepresenteerd en uitgebeeld gaan worden op de droommarkt. Voorbeelden hoe het elders is uitgevoerd kunnen daar behulpzaam bij zijn, maar het is niet de bedoeling dat het gekopieerd wordt. Elke kern heeft immers zijn eigen dynamiek, cultuur en werkwijzen. Die willen we graag de ruimte geven. Voortgangsoverleg met de droomcoaches: Voor de ondersteuning van een dergelijk traject is het van belang om enkele keren bijeen te komen met de droomcoaches om de klokken gelijk te zetten, ervaringen uit te wisselen, problemen op te lossen, vragen te beantwoorden etc. Presentatie aan de wijk tijdens de droommarkt: Tijdens de droommarkt zullen de droomteams hun ideeën presenteren aan de wijkbewoners. Bedoeling is hun waar zo aantrekkelijk aan te prijzen. De wijkbewoners bepalen immers welke plannen het belangrijkste zijn. Aardige tip is om dit te doen in een speciaal daarvoor te ontwerpen lokale munteenheid. Gedacht moet worden aan activiteiten om de bijeenkomst zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld een hapjesmarkt, een band, een loterij, een aantal gratis consumpties, etc. De droommarkt is een serieuze aangelegenheid maar moet ook gezellig zijn. Het overzicht van de plannen en ideeën is vervolgens voor de wijkraad de dynamische agenda voor de komende jaren. Belangrijk is om deze dynamische agenda na afloop van de droommarkt samen met de wijkraad samen te stellen als visie op de toekomst van het dorp of de wijk. Een rode draad voor de wijkbewoners. Seniorensozen De seniorensoos De Derde Jeugd te St.Jansteen vindt elke donderdagmiddag plaats en richt zich op de 75-plussers uit St.Jansteen en omgeving. Het programma is afwisselend: er worden oude beelden getoond op video, er worden verhalen verteld en lezingen gegeven. We vragen vanaf 2012 een eigen bijdrage van 1,- per persoon. De ouderensoos in Sint Jansteen draait volledig op vrijwilligers met minimale ondersteuning van SWH. Sinds 2006 organiseert SWH, in samenwerking met Caritas Clinge, een maandelijkse ouderensoos in dorpshuis Malpertuus voor de 75-plussers uit Clinge en Nieuw-Namen. In Vogelwaarde organiseert 16

18 SWH, sinds 2007, een tweewekelijkse ouderensoos in het wijksteunpunt. Wijksteunpunt Vogelwaarde Sinds 1995 bestaat het wijksteunpunt in Vogelwaarde. De bedoeling van het wijksteunpunt is om m.n. 75-plussers in de gelegenheid te stellen met elkaar in contact te komen, samen dingen te doen en elkaar te activeren. Er zijn spelletjes- en kaartmiddagen; er worden creatieve activiteiten georganiseerd en er is een seniorensoos. Het voornaamste doel van deze activiteiten is dat 75-plussers elkaar kunnen ontmoeten in de eigen woonkern. Vanaf maart 2011 is een van onze vrijwilligers gestart met een open tafel in het wijksteunpunt. Wekelijks schuiven 20 personen aan voor een heerlijk drie-gangen menu. Activiteiten bus Den Instapper Vanuit 8 kernen in de gemeente Hulst worden uitstapjes georganiseerd met ons busje Den Instapper. Een groep van 10 vrijwilligers wordt ingezet om met de bus te rijden naar bestemmingen in de buurt. Er wordt bijvoorbeeld naar Emmadorp gereden, naar Morres of naar de Westbeer in Terneuzen. We vragen hiervoor een eigen bijdrage van 3,50 per rit. De boodschappenbus Wekelijks vertrekt de boodschappenbus vanaf dienstencentrum de Lieve aan de Broodmarkt in Hulst. Iedere dinsdag- vrijdagochtend kunnen ouderen van deze boodschappenbus gebruik maken. Supermarkt Albert Heijn uit Hulst betaalt de benzine voor deze ritten waardoor Stichting Welzijn Hulst deze service gratis kan aanbieden aan ouderen. Mensen worden thuis opgehaald, begeleidt in de supermarkt, geholpen met inpakken en dragen van de boodschappen en thuis weer terug afgezet. Leerlingen van praktijkschool Hulst worden ingezet om ouderen te helpen met de boodschappen. De boodschappenbus wordt bestuurd door een vrijwilliger van Stichting Welzijn Hulst. Samenwerking praktijkschool Hulst Leerlingen van Praktijkschool Hulst zijn in samenwerking met Stichting Welzijn Hulst gestart met het project Voor Elkaar. Zij nodigen ouderen uit de buurt uit voor activiteiten in de school en gaan bij de mensen thuis helpen met kleine klusjes. Fondsenwerving Vrijwilligers van Stichting Welzijn Hulst worden ingezet om stichtingen en verenigingen (zonder betaald personeel) te ondersteunen met het aanvragen van geld bij landelijke fondsen. Deze service wordt gratis aangeboden door SWH. 17

19 Project de Buurt Stuurt In december 2012 werd het project de Buurt Stuurt ingediend bij het oranjefonds. Probleemstelling Kwetsbare ouderen willen vaak zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Doordat hun sociale kringetje steeds kleiner wordt en de kinderen vaak ver weg wonen is dit meer en meer een probleem. Uit onderzoek is gebleken dat 84% van de zeventig plussers geen verhuisplannen heeft voor de komende 5 jaar. Dit geeft aan dat veel mensen niet weg willen uit hun vertrouwde omgeving (zie bijlage 2). Daarbij komt wel dat de kwaliteit van het voorzieningenniveau in Oost Zeeuws-Vlaanderen onder het gemiddelde wordt ervaren (zie bijlage 3). Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen hebben kwetsbare ouderen anderen nodig. Goede sociale contacten zijn hierbij essentieel. Doelgroep De doelgroep van de Buurt Stuurt : Kwetsbare ouderen uit een kern / wijk van de gemeente Hulst. Definitie van kwetsbaarheid Wanneer is iemand kwetsbaar? Kwetsbaarheid heeft alles te maken met balans. Van kwetsbaarheid is sprake wanneer de draaglast van een persoon (de problemen en opgaven waarvoor iemand zich gesteld ziet), langdurig groter is dan zijn draagkracht (zijn persoonlijke competenties en de hulpbronnen in de omgeving waarover hij of zij kan beschikken). Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) omschrijft kwetsbare ouderen als ouderen met gezondheidsproblemen en geringe hulpbronnen, zoals een partner of voldoende inkomen. De combinatie hoge draaglast en lage draagkracht, en dat gedurende langere tijd, maakt iemand kwetsbaar. (GGD Zeeland, infokaart ouderenmonitor Zeeland 2007) De gemeente Hulst bestaat uit 12 kleine kernen. De bevolking van Oost-Zeeuws-Vlaanderen vergrijst in een rap tempo. (zie bijlage 4) De groep kwetsbare ouderen zal daarom ook toenemen de komende jaren. Kwetsbare ouderen zijn bijna altijd hulpbehoevend, zij hebben anderen nodig. Doelstelling van het project: Het bevorderen van sociale contacten voor en door kwetsbare ouderen om hun zelfredzaamheid te ontwikkelen, stimuleren of behouden waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en hun eigen krachten optimaal benutten. Subdoelen: Activeren en werven van vrijwilligers in de eigen buurt Activeren van dorpsraden en ouderenbonden om de regie te voeren in het met elkaar verbinden van vrijwilligers en kwetsbare ouderen. Het opsporen van de eigen kracht van de kwetsbare ouderen, wat hebben zij te bieden? 18

20 OUDERENWERK Het ouderenwerk heeft tot doel het welzijn van de 55-plussers in de gemeente Hulst te bevorderen. Dit kan betrekking hebben op de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid, maar ook op het gebied van sociale contacten en het zolang mogelijk zelfstandig wonen. Dit betekent dat alle 55-plussers gebruik kunnen maken van de diensten en producten die hiertoe worden aangeboden. De leeftijd, zorgbehoefte, interesse en persoonlijke omstandigheid bepalen de keuze uit het welzijnspakket dat wordt aangeboden. Met andere woorden: zowel gezonde en mobiele 55-plussers maken hiervan (preventief) gebruik, als ook de groep 55-plussers die kwetsbaarder zijn: (chronisch) zieke 55-plussers en 55-plussers met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Daarnaast schenkt het ouderenwerk veel aandacht aan preventie. Het spreekwoord beter voorkomen dan genezen draagt men hierbij hoog in het vaandel. Het ouderenwerk is het meest gebaat bij een goede afstemming van organisaties, instellingen en bedrijven op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Vandaar dat er veel waarde gehecht wordt aan samenwerking, zodat het voorzieningenniveau rondom de 55-plussers optimaal wordt benut. INFORMATIE EN CONSULTATIE Spreekuur Op het kantoor van SWH te Hulst (Lange Bellingstraat 2) kan men van maandag tot en met vrijdag terecht voor alle hulpvragen. Iedereen kan tijdens kantooruren vrijblijvend binnenlopen. Er is dan altijd een welzijnswerker aanwezig om de klant te woord te staan en/of te adviseren. De vragen hebben betrekking op alle zaken die 55-plussers kunnen bezighouden. De dienstverlening loopt van informatieverstrekking en advisering tot kortdurende psycho-sociale begeleiding. Daarnaast kan men altijd van te voren een afspraak maken met een welzijnswerker die elke werkdag plaats kan vinden van 9:00 17:00 uur, zowel thuis als op het centraal gelegen kantoor van SWH. Huisbezoek Een afspraak voor een gesprek met een welzijnswerker, naar aanleiding van een hulpvraag, wordt bij de hulpvrager thuis gepland. Dergelijke huisbezoeken hebben een preventieve functie. Door vroegtijdig te signaleren kunnen in een later stadium problemen worden voorkomen. Het aantal huisbezoeken neemt ieder jaar steeds toe. Burgeradvisering Sinds 2004 biedt SWH de dienst burgeradvisering. Uit de praktijk van SWH is gebleken dat veel mensen de nodige hulp kunnen gebruiken bij o.a. het invullen van formulieren, het aanvragen van voorzieningen en het uitzoeken en op orde brengen en houden van de administratie. Alle inwoners van de gemeente Hulst kunnen hiervoor een beroep doen op de deskundigheid van vrijwillige burgeradviseurs. Burgeradviseurs zijn vrijwilligers van SWH. Zij zijn vertrouwenspersoon en handelen altijd met respect voor de privacy. Zij komen op afspraak bij de mensen thuis. In 2012 zijn de burgeradviseurs in totaal 225 keer op huisbezoek geweest. 19

21 Behandelde vragen door ouderen- en burgeradviseurs VERZORGING Tafeltje Dekje SWH verzorgt de intake voor de maaltijdendienst Tafeltje Dekje. Deze dienst wordt uitgevoerd in samenwerking met St.Curamus te Hulst, die zorg draagt voor bereiding en verspreiding van deze maaltijden. De maaltijden worden koud geleverd met een inductieplaat, waarop de maaltijd door de gebruiker zelf verwarmd kan worden. In het gebied Hontenisse krijgen de cliënten de maaltijden nog warm bezorgd. De welzijnswerkers van SWH doen de intake en verzorgen de daaruit komende hulpvragen. Senior Diners Om klanten de mogelijkheid te bieden de maaltijd gezamenlijk te nuttigen worden er op verschillende locaties in de gemeente Hulst vormen van Senior Diners georganiseerd. Op sommige locaties dagelijks, soms ook één keer per week of één keer per maand. In Dienstencentrum De Lieve te Hulst, in het Wijksteunpunt te Vogelwaarde, in gemeenschapshuis t Heike te Heikant, en in het Dorpshuis te Nieuw-Namen kan men gebruik maken van de wekelijkse of maandelijkse Senior Diners. Vele kernen in Hulst volgen ondertussen dit voorbeeld door incidenteel een dergelijk Senior Diner aan te bieden aan de 55-plussers (in Lamswaarde, Graauw en Kloosterzande). Pedicure De pedicure houdt elke donderdag spreekuur in Dienstencentrum De Lieve te Hulst. Zij is gediplomeerd pedicure en onderstreept het belang van een goede voetenbehandeling vooral bij diabetici en mensen met hart- en vaatziekten. 20

22 DIENSTVERLENING Personenalarmering Iedereen met een gezondheidsrisico, die zelfstandig wil blijven wonen, heeft mogelijkheid om een personenalarm te laten aansluiten. SWH werkt hiervoor samen met de Stichting Personenalarmering Zeeland. Door deze voorziening heeft de klant bij elke oproep om hulp, direct een spreek-luisterverbinding met de meldkamer. Het alarmsysteem werkt via de telefoonlijn en de klant draagt ook een zendertje dat als clip of halssnoer gedragen kan worden. Een welzijnswerker van SWH gaat op huisbezoek en regelt dat het alarmsysteem wordt aangesloten. Afhankelijk van de afspraken die met de klant zijn gemaakt, wordt de alarmopvolging verzorgd door een familielid, vriend of buur óf door een professionele zorgverlener van Stichting Curamus of Stichting ZorgSaam Thuis. Hand-en-spandiensten / thuisadministratie Soms is de vrijwillige hulp van een ouderen- of burgeradviseur niet voldoende. Dan dient er een professionele welzijnswerker hulp te bieden bij een knelpunt. De welzijnswerkers van SWH staan de 55-plussers bij in hun vraag en onderzoeken samen met hen wat de mogelijkheden zijn. Gerichte doorverwijzing en/of bemiddeling is hierbij een belangrijke taak. ACTIVERING EN ONDERSTEUNING Alzheimer Zeeuws Vlaanderen De klankbordgroep Alzheimer Zeeuws Vlaanderen (waar SWH in participeert) is initiator van het Alzheimercafé in Zeeuws Vlaanderen. Dit Alzheimercafé heeft als doel de mensen te informeren en daarbij ook ervaringen en tips uit te wisselen. Het is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met dementie: mensen met dementie zelf, partners, familie, vrienden, buren, professionals en alle andere belangstellenden. BEGELEIDING EN BEHANDELING Begeleiding Onder begeleiding wordt verstaan de individuele procesmatige kortdurende begeleiding die uitgevoerd wordt door de professionele welzijnswerkers. Deze begeleiding is oplossingsgericht. Bij noodzaak tot langdurige hulpverlening wordt gericht doorverwezen naar de overige hulpverleningsinstanties. Steun-en-leuncontacten Sommige 55-plussers hebben af en toe behoefte aan een gesprek met een welzijnswerker. Op verzoek vinden deze (structurele) gesprekken plaats bij de 55-plusser thuis of telefonisch. De inhoud heeft vooral betrekking op psycho-sociaal gebied. Het is veelal een kwestie van even kortsluiten met een vertrouwd persoon. 21

23 ONTMOETING Dienstencentrum De Lieve te Hulst functioneert voor veel 55-plussers als ontmoetingsplek gedurende de dag. Zij spreken daar met elkaar af om een kop koffie te drinken, wat te kaarten etc. De open inloopfunctie is erg laagdrempelig en het aantal bezoekers neemt dan ook elk jaar weer toe. RECREATIE EN EDUCATIE Creativiteitscursussen SWH organiseert voor 55-plussers verschillende creativiteitscursussen in de verschillende kernen van de gemeente Hulst. De uitvoering van deze cursussen wordt gedaan door deskundige vrijwilligers. Te denken valt aan handwerken, kaartjes maken, bloemschikken, tekenen/schilderen, pergamano etc. Computercursussen SeniorWeb wil iedereen die niet met de computer is grootgebracht de mogelijkheden van de computer en internet zelf laten ervaren. Uitgangspunt is dat dit voor én door 55-plussers gebeurt. In Dienstencentrum De Lieve te Hulst worden (beginners)cursussen gegeven voor 55-plussers. De tien, speciaal voor dit doel aangekochte pc s, staan de deelnemers hiervoor ter beschikking. De cursussen worden begeleid door ervaren vrijwillige medewerkers van SeniorWeb. Ook in St.Jansteen, Kloosterzande, Nieuw-Namen en Clinge verzorgt SeniorWeb deze populaire cursussen. Zang, muziek en dans SWH organiseert in verschillende kernen van de gemeente Hulst bijeenkomsten waar zang, muziek en/of dans centraal staan. Zo valt er te denken aan groepen die zelf muziek maken, een koor vormen of samen allerlei dansvormen uitvoeren, zoals stijldansen, volksdansen of line-dance. Sport en spel Evenals de zang, muziek en dansbijeenkomsten, worden er in vele kernen van de gemeente Hulst sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Soms georganiseerd door SWH, soms in samenwerking met de lokale ouderenbonden. Te denken valt aan koersbal, jeu de boules, yoga, gymnastiek, wandelen, fietsen etc. (zie ook: Steunpunt Sport & Bewegen). Seniorensozen De seniorensoos De Derde Jeugd te St.Jansteen vindt elke donderdagmiddag plaats en richt zich op de 75-plussers uit St.Jansteen en omgeving. Het programma is afwisselend: er worden oude beelden getoond op video, er worden verhalen verteld en lezingen gegeven. De deelname is gratis en mensen worden zonodig met de auto door vrijwilligers opgehaald en thuisgebracht. Zo n 35 vaste bezoekers per week komen op deze activiteit af. Sinds 2006 organiseert SWH, in samenwerking met Caritas Clinge, een maandelijkse ouderensoos in dorpshuis Malpertuus voor de 75-plussers uit Clinge en Nieuw-Namen. In Vogelwaarde organiseert SWH, sinds 2007, een tweewekelijkse ouderensoos in het wijksteunpunt. 22

24 Uit op Zondag Het project Uit op Zondag loopt al weer 12 jaar met groot succes. Elke veertien dagen is Dienstencentrum De Lieve gevuld met mensen die genieten van het geboden programma. Er worden optredens verzorgd op het gebied van muziek, toneel en zang. Deze ontspanningsmiddag draait geheel op vrijwilligers. De bezoekersaantallen lopen op tot zo n 175 ouderen per keer. Uit op Zondag blijkt hiermee elk jaar weer populairder te worden. Bezoekers betalen een eigen bijdrage van 1,50. Creatieve markt Jaarlijks wordt in het najaar door SWH de Creatieve markt georganiseerd in Dienstencentrum De Lieve. De handwerkclub die gezeteld is in De Lieve verkoopt dan de gemaakte werkstukken. Ook 55- plussers die niet bij deze club zijn aangesloten kunnen dan tijdens deze markt hun zelfgemaakte creatieve stukjes te koop aanbieden. Het aanwezige terras met koffie, thee en wafels is elk jaar weer een succes. Wijksteunpunt Vogelwaarde Sinds 1995 bestaat het wijksteunpunt in Vogelwaarde. De bedoeling van het wijksteunpunt is om m.n. 75-plussers in de gelegenheid te stellen met elkaar in contact te komen, samen dingen te doen en elkaar te activeren. Er zijn spelletjes- en kaartmiddagen; er worden creatieve activiteiten georganiseerd en er is een seniorensoos. Het voornaamste doel van deze activiteiten is dat 75-plussers elkaar kunnen ontmoeten in de eigen woonkern. Activiteiten in samenwerking met de ouderenbonden Met de Gemeente Hulst werd in 2005 een overeenkomst gesloten waarin vermeld staat dat SWH financieel verantwoordelijk is voor de uit te voeren activiteiten van de ouderenbonden in de verschillende kernen van de gemeente. Zij dient de begroting in bij de gemeente en onderhoudt de contacten met de ouderenbonden, de Gemeente Hulst en de gemeenschapscentra. De ouderenbonden voeren activiteiten uit voor alle ouderen uit de gemeente. SWH houdt dan ook regelmatig overleg met de afdelingen van de bonden. De ouderenbonden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten en organiseren ze zelfstandig. Een afdeling kan zonodig wel altijd een beroep doen op de ondersteuning van de beroepskrachten van SWH. Het gaat hierbij om recreatieve activiteiten voor de 55-plussers in de gemeente Hulst. Scootmobieltocht Deze vond plaats op 7 augustus Er waren 24 deelnemers. Deze vertrokken uit Hulst, Sint Jansteen, Kloosterzande en Vogelwaarde onder begeleiding van vrijwilligers. De organisatie was 23

25 grotendeels in handen van de Seniorenraad Hulst. SWH heeft de brieven aan potentiële deelnemers verstuurd. De deelnemers kwamen allemaal samen bij Café Clubhuis Saeftinghe te Paal. Onder het genot van koffie met gebak hebben de deelnemers gezellig gepraat. Rond uur gingen de deelnemers weer huiswaarts onder begeleiding van de vrijwilligers. 24

26 ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING De Uitstap De voormalige AWBZ-dienst ondersteunende begeleiding is gedeeltelijk overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. SWH heeft deze, voorheen individuele, voorziening omgevormd naar een collectieve variant, die vanuit de WMO wordt bekostigd. De Uitstap is hier een onderdeel van. In 2011 is SWH gestart met deze vorm van ondersteunende begeleiding dagopvang. De Uitstap is een ontmoetingsmogelijkheid voor ouderen in de gemeente Hulst, die behoefte hebben aan ontmoeting, maar dit om diverse redenen niet zelf kunnen realiseren. De nadruk ligt hierbij op preventie voor isolement. De Uitstap biedt, door middel van dagopvang, structuur en veiligheid aan ouderen met (participatie) beperkingen door psychosociale problematiek. De zinvolle, aangename en herkenbare dagbesteding is gericht op het aangaan van sociale contacten en het bevorderen van de zelfredzaamheid. Deelname vindt altijd plaats na intake door een welzijnswerker van SWH en/of op doorverwijzing van een professional. Dit is nodig om te beoordelen of de persoon tot de doelgroep behoort. SWH organiseert en coördineert deze dagopvang. Omdat het hier gaat om een doelgroep, waarvan Stichting Curamus, specifieke expertise bezit, wordt De Uitstap uitgevoerd in samenwerking met Stichting Curamus. De begeleiding van de deelnemers wordt verzorgd door hun medewerkers. Ook vindt De Uitstap plaats bij locatie de Blaauwe Hoeve van Stichting Curamus. Af en toe wordt er een uitstap gemaakt met de deelnemers. Er wordt dan altijd gebruik gemaakt van de SWH-bus. In 2012 is de bus hiervoor 14 keer ingezet. Het maximale aantal deelnemers is momenteel acht per groep. Met dit aantal blijkt het begeleiden en bevorderen van het onderlinge contact optimaal tot stand te komen. In 2012 was er iedere maandag en woensdag een groep. De eigen bijdrage bedraagt in ,50 per keer. Hiervan wordt de maaltijd en de koffie en thee betaald. Activiteitenbus Den Instapper Vanuit 8 kernen in de gemeente Hulst worden uitstapjes georganiseerd met ons busje Den Instapper. Een groep van 10 vrijwilligers wordt ingezet om met de bus te rijden naar bestemmingen in de buurt. Er wordt bijvoorbeeld naar Emmadorp gereden, naar Morres of naar de Westbeer in Terneuzen. We vragen hiervoor een eigen bijdrage van 3,50 per rit. De boodschappenbus Wekelijks vertrekt de boodschappenbus vanaf dienstencentrum de Lieve aan de Broodmarkt in Hulst. Iedere dinsdag- vrijdagochtend kunnen ouderen van deze boodschappenbus gebruik maken. Supermarkt Albert Heijn uit Hulst betaalt de benzine voor deze ritten waardoor Stichting Welzijn Hulst deze service gratis kan aanbieden aan ouderen. Mensen worden thuis opgehaald, begeleidt in de supermarkt, geholpen met inpakken en dragen van de boodschappen en thuis weer terug afgezet. Leerlingen van praktijkschool Hulst worden ingezet om ouderen te helpen met de boodschappen. De boodschappenbus wordt bestuurd door een vrijwilliger van Stichting Welzijn Hulst. 25

27 DIENSTENCENTRUM DE LIEVE Dienstencentrum De Lieve is een ontmoetingsplek waar alle 55-plussers van de Gemeente Hulst van harte welkom zijn. Door de grote verscheidenheid in aanbod van activiteiten en evenementen streeft het dienstencentrum naar laagdrempeligheid en aansluiting bij datgene wat de doelgroep interesseert en wenst. Gemiddeld is het dienstencentrum De Lieve 55 uur per week open en komen er rond de bezoekers per jaar. Binnen De Lieve kan men de gehele week aan tal van activiteiten en evenementen deelnemen. Voor ieder die, samen met anderen, actief wilt zijn en/of een hobby wilt uitoefenen, is er van maandag tot en met vrijdag een afwisselend programma om aan deel te nemen. Om aan een activiteit deel te kunnen nemen wordt een contributie of een eigen bijdrage gevraagd. Daarnaast worden er met regelmaat evenementen georganiseerd, zoals Uit op Zondagmiddag, carnaval, paasviering en kerstviering. Voor 2013 zijn er de volgende ontwikkelingen: Naamswijziging van Dienstencentrum De Lieve naar Ontmoetingscentrum De Lieve. Extra filmmiddagen, optredens en voorstellingen. Nieuwe activiteiten in samenwerking met KBO en Curamus. Een training Samenwerking voor de vrijwilligers binnen De Lieve i.s.m. Indigo Zeeland. Ieder kan vrijblijvend kennis komen maken. Binnen de gezellige omgeving in De Lieve is er altijd tijd voor een praatje met elkaar en een kopje koffie. Onderhoud De afgelopen 2 jaar is De Lieve gemoderniseerd op verschillende gebieden: Interieur: schilderwerken buiten/ binnen en meubilair. Duurzaamheid: zuinig met energie zoals vervanging van lampen door zuinige lampen met minder wattage en plaatsing van bewegingsmelders op lampen in centrale ruimten. Voorzieningen: Wi-Fi en presentatiemogelijkheden. De medewerkers Het team van De lieve bestaat uit een drietal vaste medewerkers en twintigtal vrijwilligers. De vrijwilligers werken als gastvrouwen binnen De Lieve. Met veel enthousiasme zorgen zij voor een gastvrije ontvangst en een gezellige omgeving. Zij verzorgen daarnaast de koffie/thee en de bediening van de bar. 26

28 Maatschappelijke stage Binnen dienstencentrum De Lieve komen de 1 e jaars leerlingen van de Praktijkschool Hulst hun maatschappelijke stage lopen. De leerlingen lopen ieder één week stage op maandag- en dinsdagmiddag en donderdag- en vrijdag ochtend. Activiteitenkalender Dienstencentrum De Lieve Hieronder volgt een overzicht van de geplande activiteiten. De Lieve is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen en uur, tussen en uur en tussen en uur. Tevens zijn er met grote regelmaat huurders die een ruimte huren t.b.v. vergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten, zoals o.a. Zonnebloem, ZKV, PvdA, Buurtbemiddeling, Hulst Cultureel, Oudheidkundige Kring, Parochie Heilige Willibrordus en Samen Effect. Maandag ochtend Maandag middag Maandag avond Kaartjes maken Computerles Free Line Dance Computerles Club biljart Koor Un Reve Acquis Vrij biljart Yoga Samen Effect Yoga Tai Chi Qigong KBO (bestuursvergadering) Jeu des Boules Dinsdag ochtend Dinsdag middag Dinsdag avond Volksdans Prijskaarten Buurtbemiddeling Vrij biljart Club biljart PvdA Computerles Computerles Cliëntenraad Soc. Zekerheid Vluchtelingenwerk Woensdag ochtend Woensdag middag Woensdag avond Tekenles Zangkoor Viva la Musica Dameskoor ( H. Willibrordus) Fysio gym Schaken Franse les Vrij biljart Club biljart ZKV Computerles Computerles Zonnebloem Bingo Klaver 4 Leeskring Donderdag ochtend Donderdag middag Donderdag avond Gymnastiek Koersbal Line Dance Vrij biljart Handwerken Hulst Cultureel Computerles Club biljart Workshop schrijven Vluchtelingenwerk Computerles Pedicure Pedicure Vrijdag ochtend Vrijdag middag Vrijdag avond Fysio gym Bloemschikken Vrij biljart Computerles Bridge Jeu des Boules Club biljart KBO Bingo (1 e v.d. maand) 27

29 Overige activiteiten Vanuit KBO Hulst worden verschillende activiteiten gehouden binnen De Lieve, zoals daar zijn: o Paas- en kerstviering. o Iedere eerste vrijdag van de maand wordt een grote Bingo georganiseerd. o Er wordt 2 x per jaar een modeshow verzorgd, een gezellige middag zonder koopverplichtingen. o Tevens is er een spelenmiddag en worden er informatiemiddagen georganiseerd. De Zonnebloem organiseert, naast de vergaderingen, een paas- en kerstviering en een grote bingo. Verschillende instanties en verenigingen maken regelmatig gebruik van De Lieve ten behoeve van o.a.: Vergaderingen, informatiebijeenkomsten, voorlichtingen, trainingen en activiteiten etc. Uit op Zondag Gemiddeld 18 keer per jaar wordt er op zondagmiddag een gezellige middag georganiseerd met optredens van artiesten. Gebleken is dat de bezoekers graag willen luisteren naar muziek en daarbij willen dansen. Dit betekent dan ook dat vele optredens in het teken staan van muziek, zang en dans. De entree bedraagt 1,50. Verhuur Het is mogelijk om de verschillende zalen te huren. Deze kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals: Vergaderingen Informatiebijeenkomsten Activiteiten Voorlichtingen Cursussen Etc. 28

30 STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK / MAATSCHAPPELIJKE STAGES Steunpunt Vrijwilligerswerk Het Steunpunt Vrijwilligerswerk ondersteunt het vrijwilligerswerk in de Gemeente Hulst. Het Steunpunt is voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk houdt zich bezig met de volgende taken: Voorlichting op het gebied van vrijwilligerswerk Deskundigheidsbevordering; scholing voor vrijwilligers Belangbehartiging Ontwikkeling en vernieuwing Promotie en publiciteit van vrijwilligerswerk Bemiddeling In 2012 zijn er ook weer een honderdtal vrijwilligers bemiddeld naar passende vacatures binnen het vrijwilligerswerk. Via de website ondersteunen we de vrijwilligers die in één opslag alle vacatures in de Gemeente Hulst te zien krijgen. NL doet 2012 In 2012 is er in Hulst ook weer volop meegedaan aan NL Doet. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk en twee wethouders van de gemeente Hulst zijn samen met de leerlingen van de Oostvogel bezig geweest met het opruimen van zwerfvuil in het dorp Lamswaarde. Training Sociale media In Oktober heeft er een training plaatsgevonden voor vrijwilligersorganisaties over omgaan met Sociale media. Tijdens deze training werden er uitleg gegeven over de verschillende sociale media. Het werven van vrijwilligers en de p/r van de organisaties stonden centraal. 29

Blz. Jaarverslag 2013

Blz. Jaarverslag 2013 Blz. Jaarverslag 2013 Stichting Welzijn Hulst (SWH) 0 INHOUDSOPGAVE Blz. Ten geleide 2 Doelstellingen en doelgroepen 3 Kerntaken 3 Bestuur 3 Personeel en organisatie 4 Steunpunt Hulst in beweging 6 Steunpunt

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban Laurens Den Hoogenban is een woonzorglocatie voor ouderen, die is gelegen in de wijk Overschie. De locatie kenmerkt zich door de

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Tips voor verenigingen

Tips voor verenigingen Tips voor verenigingen Tips voor sportverenigingen die meer leden willen: levensfase gepensioneerden (zo ongeveer vanaf 60 jaar en ouder) Ook als je als club al 60plus leden hebt! Er zijn nog zoveel 60plussers

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Programma. Voorstelling. De organisatie Hulst voor Elkaar Verleden en heden Werkwijze

Programma. Voorstelling. De organisatie Hulst voor Elkaar Verleden en heden Werkwijze Programma Voorstelling De organisatie Hulst voor Elkaar Verleden en heden Werkwijze De organisatie HvE Ambitie: Kernwaarden: Verbinding Innovatie Respect Ondernemen Verantwoording nemen Zelfstandige uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken Welzijnswerk Definitie: Welzijnswerk is een verzamelnaam voor diensten gericht op het bevorderen van welzijn van burgers. Welzijnswerk bestaat uit diverse maatschappelijke diensten en voorzieningen voor

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg.

NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg. Voorheen... LEIDSCHENDAM-VOORBURG NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg. 070-386 3113 BESTE LEZER, De seniorenkrant

Nadere informatie

MANTELZORG BELEID 2015. Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT

MANTELZORG BELEID 2015. Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT MANTELZORG BELEID 2015 Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT Inhoud Wat is mantelzorg... 2 Visie op Mantelzorg... 2 De kwetsbaarheid van de mantelzorger... 2 Methode en werkwijze... 4 Mantelzorg ondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Ben je mantelzorger? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een ziek of gehandicapt

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate Borgsate, uw persoonlijke keuze laurens Borgsate Borgsate Laurens Borgsate is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. De locatie kenmerkt zich door de open

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Activiteiten voor senioren Ouder-Amstel september - oktober 2016

Activiteiten voor senioren Ouder-Amstel september - oktober 2016 Activiteiten voor senioren Ouder-Amstel september - oktober 2016 Activiteiten voor senioren In Ouder-Amstel is altijd wat te beleven, ook voor senioren. Coherente organiseert activiteiten voor senioren

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Wat staat er in zorgblad Het manteltje?

Wat staat er in zorgblad Het manteltje? Het zorgblad voor mantelzorgers en zorgvragers Hoe kunnen mantelzorgers ontlast worden? Alle mantelzorgers zouden zich minder belast voelen als ze eens op vakantie zouden kunnen gaan. Ze zouden er dan

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Januari - februari 2013 Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Ontmoetingen en activiteiten Heeft u behoefte aan ontspanning, ontmoeting en/of activiteiten? Laurens en KijkopWelzijn bieden met het Ontmoetingsplein

Nadere informatie

Sportoriëntatie voortgezet onderwijs. Bekendheid en deelname verhogen van sportaanbod in de en regio.

Sportoriëntatie voortgezet onderwijs. Bekendheid en deelname verhogen van sportaanbod in de en regio. Aangepast project voorstel Sportservice Heemstede-Zandvoort Breedtesportactiviteiten in Heemstede Aangepaste project voorstel 1. Sporthackers Met het project Sporthackers kan de jeugd binnen het voortgezet

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN

PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN Organisatie: Stichting: Senioren Hobby Centrum gemeente Mill en Sint Hubert (SHC) Doelstelling SHC: Het Senioren Hobby Centrum is de plek waar ontspanning en inspanning samengaan.

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2014 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsman 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen!

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen! Tot woensdag 9 maart aanmelden Berghuizen Breed De eerste testuitgave in Zuid-Berghuizen, gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Lees en laat ons weten wat u ervan vindt! Mail uw ervaring, tips en vragen

Nadere informatie

Dagbehandeling Grubbeveld

Dagbehandeling Grubbeveld Dagbehandeling Grubbeveld 1 Bij (beginnende) dementie kan het moeilijk zijn om zeven dagen per week 24 uur lang thuis te verblijven. Locatie Grubbeveld van Envida biedt een dagbehandeling voor dementerenden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 2 Doelstelling 2 2 Organisatie 3 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Coördinatie 3 3.3 Vrijwilligers 3 Activiteiten 4 3 4.1 Werkzaamheden/activiteiten

Nadere informatie

Algemeen vrijwilliger Taken binnen het jongerencentrum zijn: - Bestuurstaken - DJ. - Poetsen

Algemeen vrijwilliger Taken binnen het jongerencentrum zijn: - Bestuurstaken - DJ. - Poetsen s Jongerencentrum Fraiche is een organisatie in Vaals die zich bezig houdt met het organiseren van feesten en concerten voor jongeren. Naast het poppodium is er ook een café dat iedere donderdag- en vrijdagavond

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

55+ Activiteiten Poort 20 ouderenwerk Recreatie Najaar 2013

55+ Activiteiten Poort 20 ouderenwerk Recreatie Najaar 2013 55+ Activiteiten Poort 20 ouderenwerk Recreatie Najaar 2013 Literatuurgroepen maandag 23 september. 1x per maand op maandag of donderdag maandag, donderdag 9.30 11.30 uur 12,50 (uitgaande van 5 bijeenkomsten)

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Informatie MEERWAARDE

Informatie MEERWAARDE Informatie MEERWAARDE Van stichting Meerwaarde hebben wij toestemming gekregen om de activiteiten t.b.v. ouderen en volwassenen uit het programmaboekje najaar 2005 te publiceren. De activiteiten vinden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Wij zorgen voor een voortreffelijke maaltijd! Dagverzorging

Wij zorgen voor een voortreffelijke maaltijd! Dagverzorging Wij zorgen voor een voortreffelijke maaltijd! Dagverzorging Dagverzorging Alerimus Wie komt er in aanmerking voor dagverzorging? Cliënten dienen geïndiceerd te zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek Mantelzorg in de gemeente Groesbeek 1 Inleiding De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers. Met deze notitie wordt een eerste invulling gegeven aan die verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

JAARVERSLAG ONTMOETINGSRUIMTE. De kievitshof LANDHORST. Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator

JAARVERSLAG ONTMOETINGSRUIMTE. De kievitshof LANDHORST. Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator JAARVERSLAG 2010 ONTMOETINGSRUIMTE De kievitshof LANDHORST Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator Jaarverslag 2010 Ontmoetingsruimte Kievitshof Landhorst. Soort cliënten De Kievitshof bestaat

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

DE STICHTING NOABERSCHAP WORDT GESPONSORD DOOR:

DE STICHTING NOABERSCHAP WORDT GESPONSORD DOOR: DE STICHTING NOABERSCHAP WORDT GESPONSORD DOOR: Woongroep MARENLAND /Woonwinkel Patrimonium Woonstichting Groninger Huis Stichting SNS fonds Eemsmond Bouwbedrijf KOOI Gesteund door: Ongeveer 100 donateurs

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met MHC, ON en PH gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

Activiteiten in centrum voor Wonen & Zorg De Bloemschevaert

Activiteiten in centrum voor Wonen & Zorg De Bloemschevaert Activiteiten in centrum voor Wonen & Zorg De Bloemschevaert Inleiding Van harte welkom in De Bloemschevaert. In dit boekje vindt u een overzicht van al onze activiteiten. Bij elke activiteit staat kort

Nadere informatie