it Haven-pypke Doerpsblêd ro. Wytgaerd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "it Haven-pypke Doerpsblêd ro. Wytgaerd."

Transcriptie

1 - it Haven-pypke Doerpsblêd ro. Wytgaerd.

2 Mensen 'Ml1eI1~; instedenendorpen, aan rivierenenvaarten; inpoldersenopeilanden. EndeRabobankis altijd indebuurt _._ lalloljaok ~ geld en goede raad Verlengde Schrans 35, Leeuwarden. Telefoon Bijkantoren te Leeuwarden, Stiens, Warga, Wartena en Wijtgaard.

3 do/lp-6uad. VOO/L tjijtgaa/ld. e.o. 75e.ja~gang no.84 te~~ - ma~ 7985 l?i.daj{71e. H.Nota (eind/led.dctie) ijuo/l/len ijk tjijtgaa/ld. Le J-oz.iJ. l7.oo/lda ijijo/l/len ijl tjijtgaa/ld. Le~ g.de ijoe/l-5tatema NOQ./ldem ijl tjijtgaa/ld. Le~ ij. :J. 5 cnuluutlan ijuo/l/len ijh tjijtgaa/ld. Le f'1e.d[j;)d?j{51 E.17.5 /.Ove/Lzet-lopma (typewvuc) H. VeeJl-6:Uw-tJi.eLinga (aclnuru~iacd.i.e) ==========================~=========================== ====== KOPIJ- VOO/L het volgende nwwne/l inieve/len VÓÓ/L 7 ap/lii a.-6. ==================::::=:=:========:============:============ VOO R B ERE I DIN G Alle grote evenementen vragen een gedegen voorbereiding. We hebben het ook weer meegemaakt bij de organisatie van een eventueel te houden elfstedentocht. Ons dorpsblad zou zich wel in een heel uitzonderlijke positie plaatsen, als het hier niet wordt genoemd! Niet dat Wijtgaard nu zo van nabij betrokken was bij het klaarmaken van de banen voor deze monstertocht,maar toch.. Ons ijsclubbestuur had trouwens al genoeg hoofdbrekens om de eigen ijsbaan enigzins berijdbaar te maken! Ja, in veel dingen die we ondernemen speelt de natuur nog steeds een grote rol. Een veteraan drukte het zo kernachtig uit: "Memke natoer bliuwt baas!". Een heel andere voorbereiding is de op 21 september a.s. te houden reünie, waarbij wij zeker voor een groot deel de weersinvloeden kunnen omzeilen. Natuurlijk is het mooi mee genomen als de weergoden ons dan gunstig gezind zouden zijn. In de vorige nummers kon u al kennismaken met de eerste voor bereidingen en in deze aflevering opnieuw iets over de vor deringen die er tot nu toe gemaakt zijn. Namens de redaktie, J.Roorda

4 2 GEK 0 MEN Aan de Buorren op nummer 20 heeft zich gevestigd Frennie de Ruiter. Zij woonde voordien bij haar ouders op nummer 18. V 2 R T ROK KEN Mevr.M.de la Rambelje van Buorren 20 is uit ons dorp vertrokken en woont thans in Nieuwe Pekela. Mej.Geertje Houben van de Pundyk nummer 3 is ook vertrokken en heeft een nieuwe baan en woning gevonden in N.Limburg. Alhoewel tijdelijk willen we ook melding maken van het vertrek van Titus Popma van de Hegedyk no.10. Hij is voor onbepaalde tijd naar Costa Rica il Midden Amerika vertrokken en heeft daar zijn ~erkkri1g. Zijn woning wordt thans bewoond door een broer. V E R H U I ZIN GEN De fam.anton Veenstra-Jorna is verhuisd van Sw'chumerdyk 4a. te Wirdum naar Bejaardencentrum "De Spiker" in T rnaard.

5 3 GEB Ci REN (nog) geen o VER LED E N geen HU\v'ELIJK Luitzen Grupstra en Dieuwke de Vries van HegedyK nummer 11 zijn op 27 december j.l. in het h~helijk getreden. Van harte proficiat. HUWELI J K S J U BIL E A Jan en Trudy Overzet-Fopma van Tjissema numme~ ~ waren op 27 december j.l. 121 jaar getrouwd. Ook hier onze speciale gelukwensen. ii! I E UWE Thijs Schuurman en Esther Rijpstra, Hoeksterstraat 13, 8922 AV Leeuward2n Lady de Bruin en Tjallie Sinnema Lange Miente 26 a.,8ä91 BJ Akkr~ffi Mevr.S.Talsma-van der Zee, Wielsterdyk 7, 9024 BD Weidum Doeke en Marieke van der Weide-Ypma, Learewei 16, 9011 XB Irnsum Theo en Elske Steenbeek-Roorda Djipsleatswei 2, 8621 CD Heeg Ja~ Terpstra, p.a.vroon, Postbo 28 Breskens (Meekéshof

6 4 JJUlB3llILIEUMI~ (Q)MIMIll llie (6)(0) JJM~ [))(Q)~r lb3ieilang De voorbereidingen voor de te houden reünie zijn in volle gang losgebarsten. Op 22 januari j.l. was er een bespreking van de kommissie en daar zijn een aantal zaken definitief geregeld en afgesproken. Die willen we u alvast doorgeven. In de eerste plaats werd besloten een informatie-stencil te bezorgen bij alle inwoners van ons dorp. Hierop kon men dan namen en adressen noteren van familieleden en oud Wijtgaarders. De form,l1ieren zijn door leden va,n de kommis sie weer opgehaald en het resultaat is overweldigend. Maar liefst 200 adressen van oud-wijtgaarders kwamen op deze manier boven water. Daarbij tellen we de oud-wijt gaarders die al abonnee zijn op ons dorpsblad (en welke adressen dus r~s ons bekend waren) en dat zijn er 225. Totaal dus 425 namen en adressen van oud-wijtgaarders. Deze personen krijgen allen bericht over de reünie. Bovendien komt er nog een mededeling in de Leeuwarder Courant zodat we mogen aannemen dat we dan praktisch alle geinteresseerden hebben bereikt. Verder is er een voorlopig programma samengesteld. Dat ziet er in grote lijnen als volgt uit: ZATERDAG 21 september 1985 Ontvangst van alle gasten tussen 1 en 2 uur 's-middags in de Twirre te Wijtgaard. Daarbij zal koffie of thee worden geserveerd. Daarna is er een borreluurtje waarbij er gelegenbeid is tot het bezichtigen van een diaserie, ulteraaro over oud-wijtgaard en zijn inwoners. Om het personeel van De TWirre gelegenheid te geven de zaal klaar te maken voor de koffietafel,wordt er een puzzeltocht door en voor het dorp georganiseerd. Mogelijk dat we hierbij de Jeugdclub inschakelen.daar wordt in ieder

7 J. LIEZENOIi BUORREN 35 UW ADRES VOOR klompen zweedse muilen klompschoenen TEl WIRDUMiER AUTORIJSCHOOL.. Volledige rijopleiding.. Theorielessen voor iedereen Hencholingscu nus in neutrale auto's.. Verlenging van uw rijbewijzen Uw adres voor inlichtingen is: Sj. v.d. Woude Jacob Algerasingel AV Wirdum Tel.: 't Is niet duur stap bij V.D. WOUDE achter het stuur.

8 TENNIS-AKKüMüDATIE "JELLUM" ~- - KOBI en JULIUS van der Haring nr Jellum Tel.: :, I,),'0 voor alle Transporten, speciaal Veevervoer ~ BUORREN 64 Tel :JI-'C

9 5 geval wel aan gedacht.omdat de Jeugd ook ervaring heeft met dergelijke opdrachten lijkt de opzet al bij voorbaat geslaagd. Om + zeven uur Is-avonds is er een massale koffietafel. U krijgt hierover uiteraard allen nog uitgebreid bericht. Daarna is er een avondvullend programma, verzorgd door de in Friesland en wijde omgeving zeer bekende conferancier Teake van der Meer uit Zwaagwesteinde. Hij heeft al met onze kommissie kennis gemaakt en de vooruitzichten zijn ook wat dat betreft uitstekend. Daarna is er dansen met medewerking van "The Gasbells", Ook zij behoeven geen nadere aankondiging. Is-Middags is er tussen de bedrijven door gelegenheid voor oud-wijtgaarders om bijv. een stukje te zingen of iets ten gehore te brengen. Daarvoor is zelfs al aanmelding binnen. Al met al belooft het een groots spektakel te worden. Het is ook de bedoeling dat er een fotoboek wordt uitge geven. Het wordt geschreven en samengesteld door onze dorpsgenoot Henk Nota, terwijl Asueris Hoekstra hem zal helpen met het schrijven van Friese teksten. Het boek wordt n.l. in Nederlands en Fries geschreven en zal foto's bevatten van oud-wijtgaard en haar inwoners. De uitgifte van het boek hopen we te doen plaatsvinden op 19 september a.s. Daarbij denken we aan de aanwezigheid van o.a. de burgemeester van Leeuwarden en zijn gevolg. In het volgende nummer van It Havenpypke komt uiteraard nog meer informatie. Dan wordt ook bekendgemaakt hoe en wan neer u zich moet opgeven en wat de kosten zijn voor dit alles. Bovendien worden dan nog bijzonderheden gemeld. Wacht u dus maar rustig af tot het volgende Havenpypke. Maar het is gauw zover en de voorbereidingen gaan door!! Tot dan. Jubileumkommissie 60 jaar Dorpsbelang Wijtgaard Klaas Hellinga - Gé de Boer-Statema - Sible van der ~1eer - Herman Huitema - Hennie Veenstra - Bertus Damhuis - Dette Smit - Douwe Elzinga - Jozef Roorda en HEnk Nota

10 6 INGEZONDEII BEELDEN UIT MIJN KINDERJAREN Een tijd geleden werd mij een foto gebracht waar op stond Juf Hinke Ganzinga. Ze was onderwijzeres aan de toen nog openbare school te Wijtgaard, waar nu het pakhuis/garage van Floris Jorna staat. 's-morgens liep ze van Wirdum over de bruggetjes naar haar werk en 's-avonds weer naar huis. Fietsen waren er nog: niet zo veel. Bij haar op de foto stond een klein meisje; Marijke Tekstra. Het is een hele mooie foto en daarom heb ik die ook heel lang bewaard en gezocht naar iemand die er meer belang bij zou hebben dan ik. Ik ben dus gaan zoeken naar Marijke Tekstra, of als ze kinderen zou hebben naar diegene.wel wist ik waar ze dan misschien zou wonen.mijn buurvrouw heeft wel kennissen in deze omgeving en deze vrouw hielp mij verder. Het bleek, Marijke Tekstra en haar man beiden overleden, huis weg, kinderen weg. En nu werd het moeilijker. Maar de foto kon ik niet van afzien en bewaarde deze nog maar eens. Het was zo ongev er uit het jaar 1911 of 1912 En juf was zo'n lief mens geweest voor al die kleuters uit de eerste klassen. Ook mij heeft ze die sommetjes en letters geleerd en ook daarom nog maar eens de foto bewaard. Deze juf Hinke heeft als ik het goed begrijp medelijden gehad met deze Marijke. Ik herinner mij nog goed Qat ik als kind op het schoolplein kwam en er een gedrukte sfeer hing van fluisteren, maar wat er alzo was,hoorde ik later. Klaas tekstra, de vader van Marijke was plotseling overleden en al die kindertjes bleven alleen achter. De moeder was n.l. kort daarvoor al overleden.de kinderen, 6 of 7 werden verdeeld onder kennissen en dorpsgenoten. (Jelle bij bakker Ketelaar, Oane bij bakker Vliegendehond en Hiltje,van mijn leeftijd,bij Tjalling Terpstra en Marijke bij Simon Hemstra) Hiltje zag ik laatst nog op een foto in It Havenpypke.

11 7 Ze hebben al die ouderliefde gemist,al àoen die pleegouders nog zo'n best. Marijke heb ik lang gekend ZlJ was jaren op de boerderij. Nu maar weer verder op zoek naar de kinderen van Marijke en eentje heb ik met veel gezoek dan eindelijk gevonden. Ze woont in Duitsland en is het oudste meisje. Wel heb ik er veel moeite mee gehad,maar zonder die moeite bereik je nooit veel. Zie ook fotopagina's. J.Vliegendehond-Bijlsma Wolvega (Opm.red.: Aan het door u opgegeven adres sturen we zeer gaarne een exemplaar van dit Havenpypke). BELANGRIJKE MEDEDELING VAN VERENIGING DORPSBELANG WIJTCAARD De i a a r ver g a der i n g van de vereniging Dorpsbelang Wijtgaard zal plaatsvinden op v r i i dag 1 2 apr i 1 a.s Noteert u deze datum alvast, we hopen d2t veel dorpsgeloten op deze vergadering aanwezig zullen zijn. Nadere bijzonderheden volgen. Het bestuur Dorpsbelana

12 8 bond van plattelandsvrouwen in friesland aangesloten bij de wereldbond van plattelandsvrouwen, acww Afd.Wirdum e.o. secr.greate Buorren 3,Wirdum, tel.os10s-1723 Op 14 januari j.l. hielden we onze jaarvergadering. Naast de jaarverslagen van ~ekretaresse en pehningmeeste resse, had er ook een bestuursverkiezing plaats. Ons bestuurslid Aaltje Santema-Sienema was aan de om af te treden. De zes jaar zaten er voor haar weer op, helaas was ze door omstandigheden verhinderd deze avond bij te wonen. Beskieden op de eftergrûn, hast do dyn plak by us wol fûn. Ta helpen wiest do altiid ree, fan dij hearden we fuort gjin nee. Aaltsje betanke foar alles wast do diest, foar dyn kommen, dyn ynset en al wast do wiest. Voor haar in de plaats is nu benoemd, mevr.anneke Fopma Dijkstra. Anneke, van harte welkom in ons bestuur, we hopen dat je met ons wilt trachten de bondsaktiviteiten te ver zorgen en uit te dragen. Ook dat jij je in ons bestuur spoedig thuis mag voelen. Als onderwerp voor deze avond was gekozen voor een discussie programma. "Ooit gedacht over macht", verzorgd door mevr.p. Hazenberg van Rotstergaast. Na een korte inleiding werden er discussie groepen gevormd om een vijftal vragen te beant woorden. Macht - is een beladen woord, het klinkt heersend en komt overal voor waa~ mensen wat met elkaar te maken hebben. Macht - veelal denken we in eerste instantie dan aan het grote wereld gebeuren. Maar macht - is ook kennis - Macht is ook beinvloeden van een ander, of richting geven aan een bepaald iets. Macht -- kan soms heel wisselend zijn, soms neem je macht, en soms krijg je macht. Dit beseft men meestal niet. Reclame moeilijke woorden - ook dat kan macht over ons uitoefenen.

13 9 Nadat de groepen hun mening naar voren hadden gebracht, volgde nog een korte samenvatting. Het was een zeer interessant onderwerp, omdat wij onbewust in het dagelijks leven veel met macht te maken hebben. Aan twee leden werd nog een vaantje uitgereikt, wegens 25 jarig lidmaatschap van de afdeling. Dit waren mevr.g.de Boer-Statema die veel voor de afdeling heeft gedaan en met recht een echte bondsvrouw kan worden genoemd. En mevr.y.tjeerdsma-veenstra. Laatst genoemde was verhinderd te komen en is het vaantje thuis bezorgd. AAN HET ST.CECILIA KOOR TE WIJTGAARD namens het bestuur, Fr.Straatsma 28 december 1984 Namens alle bewoners van "Ny Dekama" zeggen we nogmaals hartelijk dank voor de fijne tweede kerstdag die u ons allen bezorgde. We genoten er allemaal heel erg fijn van en ons laatste woord is hier dan ook nog niet over gesproken,vele malen hebben wij het er onder ons koffie uurtje nog over. In een woord geweldig en we hopen dat u ons nogmaals wilt verrassen met dit mooie koor en de zo goed verzorgde programma's. Namens ons allemaal een voorspoedig 1985 toegewenst en succes met jullie koor. We zeggen tot ziens! U bent altijd "WELKOM". Groeten van alle bewoners en het meest van jullie ouddorpsgenoot, E.Terpstra, Ny Dekama,k.20 Weidum

14 W I N TER Wij ontvingen Eindelijk was het zo ver en sloeg met vernietigende kracht de winter van toe. Kinderharten begonnen te kloppen en zelfs de harten van ouderen begonnen onregelmatigheden te vertonen. De schaatsen uit het vet, zelfs nieuwe werden er aangeschaft, kosten noch moeite werden gespaard om goed beslagen ten ijs te komen. Maar helaas vier dikke sigaren en enkele liters koffie later, werd besloten; te veel sneeuw op de baan, er kon niet geschaatst worden. Vreemd verschijnsel. Radio Friesland meldde iedere dag schaatswedstrijden hier en schaatswedstrijden daar, maar niet in ons dorp. Alle manschappen werden in het werk gesteld om de banen redelijk begaanbaar te maken, helaas niet in Wijtgaard. Wijtgaard had blijkbaar een reusachtige sneeuwstorm gehad, een vreemd verschijnsel,want overal kon redelijk worden geschaatst,in Wirdum,Roordahuizum en zelfs in Weidum. Er konden zelfs wedstrijden worden gehouden, maar Wijtgaard, op zo korte afstand van de andere genoemde dorpen, had te veel sneeuw. Is dit natuurverschijnsel misschien iets voor het Guiness Books of Records, "Ijsclub Pier Thomas"? Nu komt echter een ijsliefhebber met een voorstel: Zou de kontributie voor de ijsclub in plaats van in septem ber - oktober ook in april opgehaald kunnen worden? Dan kunnen we altijd nog nagaan of het het waard \3S 1! Hoogach end, een ijsliefheb~er (Opm. Naam en adres van inzender zijn bij de reda tie bekend. Omdat ook de ijsclub "Pier Thomas" kopij heeft inoezonden voor ons dorpsblad, met daarin o.a. een uit1 0 aangaande bovengenoemde, hebben wij gemeend deze kopie chter aan te moeten plaatsen en geen verdere reaktie te moeten v"agen aan de ijsclub ), Redaktie

15 voetverzorging BUORREN 32 Tel.: 1518 o wij behandelen likdoorns,ingegroeide nagels en andere voeteuvels o voor vermoeide voeten hebben wij steunzolen of een aangepast voetbed o elastieken kousen leveren wij via de ziekenfondsen de juiste maat! vindt u bij de vakman... o GROTE MATEN pantalons kostuums * overhemden * sport- I.m. maal 49 kolberts * sokken t.m. maal 62'12 I.m. maal 47 * ook voor werkkleding overals-stofjassen blauwe broeken en jas'jes

16 ~I ~[ Brédijk 40 * 9089 BV Wijtgaard. * Tel * Rabobank rek. no * ~ttil CCIhltblmlg cdl(q)lf]p)~cc<eml ttlf1illmrfl 99 lij)ie lfwlliririe: 99 ~R~ttg<al(3llfcdl Voor het huren van zaal akkommodatie in het dorpscentrum "De Twirre"kunt II terecht hij de beheerster, mevr. W. de Ruiter-Talsma, Buorren 42, Tel of 2600

17 lljjsccluibs 11 9 Het bestuur ondervond deze keer een moeilijke beg~nperiode om de reeds voorbereidende aktiviteiten uit te kunnen voeren. Veel sneeuw met vorst, ja zeer strenge vorst en misschien iets te vroeg het openstellen van de baan was er de oorzaak van dat er met de ijsbaan niets mee was te beginnen. Getracht is met behulp van vrijwilligers(sters) een baan sneeuwvrij te maken, maar harde wind met veel sneeuw veroorzaakte wederom grote stagnatie. De eerst geplande hardrijderij voor de schoolkinderen al vroeg in het seizoen moest onverhoopt worden afgelast wegens 15 cm. sneeuwval binnen één uur, waarna later de zon doorkwam en het heerlijk vertoeven was op de baan wegens het mooie weer.na deze paar genoeglijke uren waarbij de jeugd nog naar hartelust heeft kunnen schaatsen volgde hierop als maar sneeuw, wind en vorst.waarbij het op de baan verschijnende broeiwater grote obstakels veroorzaakte. De hele baan bleef hierdoor weer in een slechte konditie en een tank heet water,ons geschonken door de Coop.Zuivelfabriek in Warga kon de situatie enkel gedeeltelijk iets verbeteren, maar het geheel hield een triest beeld. Toch na een dag dooi en de hierop volgende strenge vorst, waarbij ook de aktiviteiten voor een elfstedentocht al vastere vormen aannam, is de baan door het bestuur met een groep vrijwilligers goed onderhanden genomen en kon er een vrij goede langebaan, ondanks de minder fraaie bochten, berijdbaar worden gemaakt. Het toertochten rijden in de provincie nam ook al meer vormen aan waardoor het "baents je- riden" weinig in trek kwam. Toch vond de reeds uitgestelde hardrijderij voor de schoolkinderen plaats op vrijdagmiddog 18 januari Het was erg koud op de baan, maar dat h'nderde de ouders, leiding en bestuur meer dan de jeugd.

18 12 De uitslagen waren als volgt: Jongens klas 1 en 2 (8 deelnemers) Ie. Sipke van der Meer 2e. Peter van Tuinen 3e.William de Ruiter Meisjes klas 1 en 2 (9 deelneemsters) Ie. Riemy Hellinga 2e. Titia Jonker 3e.Nohia Iqbal Jongens klas 3 en 4 (8 deelnemers) Ie. Jacob van der Weij 2e. Arnold Jaspers 3e.Erik Jonker Meisjes klas 3 en 4 (14 deelneemsters) Ie. Berber Theo Roorda 2e. Jeannette de Vries 3e.Femke Fopma Jongens klas 5 en 6 (8 deelnemers) Ie. Johannes van der Weij 2e. Robert Wever 3e.Alfred Hoekstra Meisjes klas 5 en 6 (7 deelneemsters) Ie. Anja Boersma 2e. Maaike Hellinga 3e.Nadine Welagen Hierbij mag nog worden toegevoegd dat er bij Anja en Maaike 4 ritten nodig waren om uit te maken wie op dat moment wel de sterkste was! Tevens mag ook genoemd worden dat de beide jongens van Nammele en Anneke van der Weij,~elke beioe hier een eerste prijs behaalden, ook in het grote ",spul" hun mannetje staan. Jacob werd n.l. tweede van de jongste pupillen in Emmeloord en Johannes derde bij de pupillen 1 en met snelle tijden. We zouden te kort schieten als we ons lid Rein Jonker niet even naar voren haalden, wiens naam hoegenaamd bij alle marathons in de krant pr'jkt en vaak bij de eerste tien. Een felic~tatie van be tuur en met ons alle leden voor deze rijders met de geleverde prestaties is wel op zijn plaats. Ook de leden en jonge rijders en enkele rijd~ters kwamen hier voor een wedstrijd aan bod en wel op zaterdagmiddag 19 januari Als oorzaak van diverse toertochten en misschien ook de gesteldheid van de baan was de aangifte maar magertjes. Slechts 23 deelnemers waaronder 4 dames hadden zich voor alle leeftijden opgegeven. Het bestuur besloot hierdoor voor de jongste groep vanaf 12 jaar tot

19 13 15 jaar een estafette competitie te laten rijden, welke zeer geslaagd mag worden genoemd. De "Speaker" Jan Brinksma was weer van grote klasse en diverse schaatsers in strijd als wel vrij rijden werden moed in gesproken. De uitslag van de eerste rijderij was als volgt: Ie. Germ van der Weij en Ellen Huitema 2e. Willem Kingma en lds Boersma 3e. Oscar de Vries en Agatha Foppe Jcrna Bij de langebaan afval was veel strijd. Jammer dat de bochten hierbij grote barsten vertoonden en de baan te smal was. Sible van der Meer en meer snelle jongens gingen onder uit en helaas met materialenschade. Uitslag was als volgt: Ie. André de Vries (klasse apart) - rollade 2e. Edward Jorna (best) - taart 3e. Sietse de Vries (leeggereden) - taart 4e. Sible van der Meer (schaatsenpech) - taart Wegens het invallen van de dooi moest ook de geplande elf stedentocht van woensdag 23 januari 1985 waar ieder zo op had gehoopt, worden afgelast. Ook onze twee-dorpen wedstrijd te Roordahuizum, vastgesteld op zaterdag 26 januari voor leeftijden vanaf 12 jaar en in diverse klassen, met een daarbij feestelijke prijsuit deling met sokkebal, moest het laten afweten. De winter is echt nog niet voorbij, laten we hopen dat iu het volgende havenpypke nog diverse uitslagen van wedstrij den op mooi ijs kunnen worden vermeld. namens het bestuur G.Roorda,sekro

20 14 /{ L l l:~n_...:::s---,-p---,/...:..'?...:::o--.,;;...o---'/...:..~...li.j::;...;:;.l DI Le2j!de erfl-6, nog ru.e;t zo lang gw.den m ~ n -6tad I n ~ oude dcun.e. Ze wa-6 'n ieetje hulpeloo-6, 'n ReRtje Rang ook voo//. Iud ûven om haa//. herjl. ln e/l Le.ej!de,.iA cli-ezdtde -6tad,.e.R.n 0 ude man, een fvwk goedh.eid. en hufpvacu1.cllgheid.. ln tu-6-6en cli-e twee, die ~ oude dcun.e en d.ie goede oude man, i.eej!de de er/l...lijk..e )!~-6c.hap op van twee Ve/LWard.e.: u1..en. Op zek...e/u'. dag, :eoen de oude dcun.e wat ve/lc/..,ru.etig wa-6 om af het -6c.hoon..-6 dat zij ru.e;t kon zien, ze..i de man tot de v//.ouw: "Nou moei je voo//. de //.e-6f... van je Eeven {(laa//. lujk..en. doo//. mijn.. ogen 11 ln.. cli-e twee feetden ru.e;t zo lang mee/l. In..gezon..d~.. doo//. J.Çafama-Hogde/Lp Han van l//.de Du(!coi-6

21 15 WIJ H IEL PEN POL E N In november 1984 hebben we in Wijtgaard een inzameling gehouden voor Polen. Deze aktie is een geweldig succes geworden! Er is dank zij uw medewerking ontzettend veel binnengekomen op de verzameladressen. Half december zijn de chauffeurs met een volle vrachtwagen vertrokken naar Polen. De reis is voorspoedig verlopen. Alleen aan de grens met Oost-Duitsland was enige tegenwerking. In Polen echter werden de chauffeurs met open armen ontvangen. Deze mensen hebben ons duidelijk gemaakt dat hulp aan Polen beslist nog nodig is. Nog vele gezinnen leven in armoede en moeten soms uren in de rij staan voor gewone artikelen als zeeppoeder, tandpasta, toiletpapier e.d. Daarom zien velen uit naar de hulptransporten vanuit Nederland. Onze chauffeurs hebben de pakketten met kleding afgeleverd bij de kloosters. De paters en de zusters zorgden voor de verdere verspreiding binnen de parochies. De baby-uitzetten, de kinderkledingspakketten, de toiletartikelen en het speelgoed zijn naar de kinderziekenhuizen in Katowice en Warschau gebracht. Het personeel van deze ziekenhuizen was erg blij met deze zending. Toch lieten ze nog even merken dat er vooral aan infuusnaalden voor kinderen nog een grote behoefte bestond. Bij thuiskomst heeft de organisatie direkt contact opgecomen met "Wij helpen Polen". Deze stichting heeft dadelijk een. zending klaargemaakt met dergelijke medicamenten. Hartelijk dank voor uw spontane inzet. We hopen met u dat de door u beschikbaar gestelde goederen in het juiste gezin zijn terechtgekomen. Wijtgaard, februari 1985 Zusters van Liefde, Fa~ilie Heerkens (Op de volgende pagina's plaatsen we een bedankbri~fje ei~ Polen,welke Sandra Liezenga als eerste mocht ontvangen)

22 "...,f<",','. " I "' f, t'~ 16

23 rustieke en met liefde ontworpen meubelen. Zij ademen een sfeer uft die volkomen aansluit bij onze nostalgische tijd. Let echter behalve op de sfeervolle stijl ook op de onwaarschijnlijk verfijnde afwerking. oomerjiiiq bv woninginrichting schrans 104 leeuwarden FRUTO VERS-MARKT DE VAKMAN IN VERS VOOR GROENTE, FRUIT EN BLOEMEN twee maal in de week bij u voor de deur. JAN en AllE TIJSELING Greate Buorren 17 Wirdum Tel Het adres voor fruitmanden

24 TRANSPORTBEDRIJF JAN DE RUITER WIJTGAARD. Pundyk 7 tel gespecialiseerd in het egaliseren van wegen en erven. GRIND. MIJNSTEEN GEBROKEN. STEEN HYDROSLAKKEN zand - betontegels - woudgrond IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN voor vakman en amateur Tuinartikelen * Huisvlijt- en * Deurkrukken doe. het - zelf artikelen * Sloten * Gaas * Elektr. gereedschap IJZERHANDEL.. DE LEP" ===-Gl.ENGElMOE'0t==== SCHRANS 101 LEEUWARDEN TEl.:

25 17

26 18-1r(Q)IID llw rrceiidii~lliidg " y MARK GEL" Ek yn 1985 wolle WlJ Jlrnrne wer op'e hichte halde fan it rilen en silen fan L.M.K. Orn't L.M.K. noch altiid me' "De Gouden Swipe" op stap giet, wolle \ij jim earst meidiele dat dit stik yn desimber '84 foar de 25e.kear spile is en wol yn Marssum. BQtendat steane der noch 6 opfierings te boek. Rom 30 kear spylje en dat foar in amateurploech,is net mis! Dêrneist hiene wij "Dûbel Ferhierd" ek noch. Ek dêrfoar wiene oanfragen. Mar om't Trudy Overzet fûn dat se der mar by lizzen gean moast, koe dit neat wurde. Gekheid hear Trudy! Fanof dit plak betterskip tawinske fan us allegearre. En datselde jild ek foar us aller Douwe. Kop op hear' Foar "de Swipe" hawwe wij no twa spilers ut Beetstersweach ynhierd. 19 Jannewaris 1985 fierde L.M.K. syn 65 jierig jubileum. Hjir foar spile Marssurn it stik "Toanielen om Juwielen". Jammer dat it waar us yn'e tsjillen ried. Ek wiene der in saad grieperige minsken. Faaks wie dat de reden dat der mar 120 man yn'e seal sieten. Dat binne wij oars net went. Meastentiids moatte der stuollen bij. Mar as wij ~eigeane hoe let it wurden is, hawwe de minsken, dy't der al wienen, harren tige fermakke. Hans en Wiep en meiwurkers h'ene ddrankjes bûter set en Sc wiene dy knap yn te nimm n. Hja joegen wer tige harren meiwurking.as elts nei hûs gi t, eit dêr foar harren de oare deis noch in Twirre fol wurk. As wij de oare moarns komme om us boel wer op te rêden, stiet de kafje al wer klear, wer't dan tankber gebrûk fan makke wurdt.. Harren ~d hawwe se amperoan sjoen! Us tank dêrfoar, Hans en Wiep: Dan is der noch immen dy't wol efkes neamt wurde mei.

27 19 Albert-Jan de Ruiter hie it paad nei de Twirre begeanber makke. Ien tillefoantsje en de auto waard foar riden en it reinde san. Hans hat dat witten. Sneins lei al dat san yn'e Twirre! Mar dat lette neat, in goede t6chslobber en in knappe dweil en ek dat wie wer ferholpen. Mar wer't de gemiente Ljouwert 8ftBffid~ wie Albert-Jan presint! Betanke, nammens L.M.K. Sa,no hawwe wij it measte wer bij de ein hawn en is elts wer op'e hichte. Nammens it bestjoer fan L.M.K., Monica Tekstra Hierbij wil ik iedereen graag heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten die ik in het R.K.Ziekenhuis te Groningen heb gekregen. Tevens bedankt voor de fruitmanden en de bloemen bij mijn thuiskomst. februari 1985 Dirk van Balen Op 5 februari j.l. slaagde mevr. Wiep de Ruiter-Talsma,beheerdster van ons dorpscentrum "De Twirre" voor haar diploma vakkennis. Wiep, van harte proficiat!!

28 20 INTERNATIONALE VROUWENDAG OP 8 MAART A.S. Op 8 maart 1985 zal in Leeuwarden weer speciale aandacht besteed worden aan de Internationale Vrouwendag. Dit jaar zal het programma in het teken staan van de volgende thema's: -- sexualiteit - discriminatie - wonen - uitkeringen - de lesbische leefwereld Aan de hand van de thema's kijken we terug naar de vrouwenstri~d van de afgelopen jaren en vandaaruit worden aktiepunten voor de komende tijd bepaald. De Internationale Vrouwendag zal dit jaar in het scholencomplex " De Bouhof" Rengerslaan 10 te Leeuwraden gevierd worden. Aanvang is om uur en de entree f 5, De Bouhof is vanaf het station met buslijn 5 Lekkumerend te bereiken. Vertrektijden : 3 minuten over heel uur en 3 minuten over het half uur. Uitstappen op de laatste halte van de Goudenregenstraat. Naast verschillende thema's worden vrouwen uitgenodigd die op het gebied van dans en muziek het een en ander zullen laten zien en horen. Verschillende vrouwenorganisaties en werkgroepen zullen met stands aanwezig zijn. De avond zal worden afgesloten met swingende muziek. De komende weken zult u nader geinformeerd worden over deze dag en over het programma. Mocht u nadere informatie wensen en/of mee willen werken aan de organisatie van de Internationale Vrouwendag van 8 maart a.s. dan kunt u kontakt opnemen met Machteld Kolle of met Grietje Bolt, p.a. C.O.S.,Korfmakersstraat 1 b. te Leeuwarden. Ons telefoonnummer is ':rot 8 maart. (persbericht)

29 Kinderen van Klaas en Johanna Tekstra - Portiek Achter v.l.n.r.: Marijke - Piet - Hiltje (later religieuze) - Feikje - Plet/ne (ook religieuze). Voor v.l.n.r.: Anne met zoon Nico en echtgenote Theresia Huisman. De foto is genomen in 1927 bij het vertrek van Piet naar A merika. Zie ook het artikel van mevr. Vliegendehond op blz. 6. Geen der kinderen is meer in leven. Theresia Huisman, familie van H. Nota, woont in het St. Jozef Bejaardencentrum te Leeuwarden'(foto; eigen archief) ± 1935 Hieltje Ypma, één der melkrijders van Wijtgaard met zijn paard en wagen in de Buorren. Ypma is op 26 maart 1939 alhier verongelukt. (foto ingezonden door M. van der Weide - Ypma, Irnsum)

30 SCHOOLREISJE ST. GERHARDUSSCHOOL WIJTGAARD in e rij v.i. n.r.: Hans Ypma - Corrie 1. Douma - Henk J. Bijlsma - Wietze W. Ypma - Nollie Hoekstra - Wietze D. Ypma Betsie W. Roorda - Agnes Terpstra - Agatha Kingma - Trees Sj. van Balen - Durk D. van Balen - Kees A. Hoekstra. 2e rij v.l.n.r.: Theo W. Roorda - Sietse Hoekstra - Marijke D. Ypma - Gosse J. Hoekstra - Tjisse W. Ypma - daarboven Johanna W. Ypma - Bea J. Hoekstra - Willie D. Hemstra - Evert W. Ypma - Tjalling Sj. van Balen - Syb Koopmans. 3e rij v.l.n.r.: juf Hedwig Vliegendehond - Wietske D. Hemstra - Harmke D. Hemstra - Catharina J. Kingma - daarachter Griet van der Meer - Cathrinus Sj. van Balen - Ybeltje D. Ypma - Aggie Bijlsma - Ceeilia A. Joma - Djoke J. Hoekstra Asueris Hoekstra - daarvoor Nolda K. Hoeben - Durk W. van Balen - Nellie W. Ypma - Johannes J. Vliegendehond. achterste rij, te beginnen bij de chauffeur v.l.n.r.: Griet Terpstra - Annie W. Roorda - mevrouw Tinie Terpstra- en mas ter Piter Terpstra. (ingezonden door Tiny Miedema - Kingma te Sneek)

31 1968 KLASSEFOTO ST. GERHARDUSSCHOOL WlJTGAARD achteraan v.l.n.r.: Sjoeke Douma - Floris Schuurman - Agnes Schaafsma - Amold W. lcma Siep F. loma - Anne Haringsma - Watze G. Roorda - Rients Hettinga - ene Nijenhuis? Trees van der Meer - Hannie Galama - en Agatha Terra. vooraan gehurkt v.l.n.r.: loop A ndringa - Tineke Procee - A ndré laspers - Eddie Mollct en Piet Kraft. De foto is gemaakt bij gelegenheid van de Plechtige Communie (foto;eigen archief) W1NTER 1965 los 12llesma (links) en Ype Nota, buurjongens van Meekeshcf

32 mei 1928 Hieltje Ypma en zijn echtgenote Camelia Hoeben. (ingezonden door; M. van der Weide - Ypma, Imsum) 1932 Dirk Bijlsma op weg naar de Kerk om de klokken te h~iden. (ingezonden door; P. Bijlsma, Utrecht)

33 21 F R I E SLA N D EZI EI (naam en adres van de inzender bij redaktie bekend) Terpenland. Het westen en noorden van Friesland lijkt veel op een biljartlaken met zijn groene weiden. De bobbels echter de vele duizenden terpen. Ze geven een soort reliëf aan het vlakke land. Op deze terpen liggen de dorpen en kerkjes met hun bekende zadeldaktorens. KIjk maar eens naar het torentje van Swichum. Het is een toonbeels van rust. Ongeveer 500 jaar vóór onze jaartelling is dit begonnen, toen de eerste bewoners het noorden en westen van Friesland gingen bevolken. Men neemt aan dat ze kwamen via de zandgronden vanuit Drente. DE eerste pioniers bouwden heuveltjes om droge voeten te houden, maar er zijn gegevens bekend dat de strijd tegen het water niet lang was vol te houden. Doch steeds kwam men terug en pas rond het begin van onze jaartelling ging men er permanent wonen. Na de tijd van de Romeinen, dat was zo'n 400 á 500 jaar ná Christus, kwam de tijd van expantie en emigratie. De hoogste terp vindt men in Hoogebeintum, in het noorden van Friesland. Deze terp is 8,80 meter boven N.A.P.,de kleinste is + 0,01 heet. Men vindt de terpen ook langs de Noordzeekust, tot ver in de Deense grens.er is echter daar nog steeds een streek waar nog Fries wordt gesproken. In de provincie Groningen zijn nog 235 terpen, maar men noemt ze daar wierden. In Friesland, in het gewest Westergo 591 en in 00ster;8 363 en in Zevenwouden slechts één. De aller oudste terp vindt men overigens in Tritsum en in Tzum. Veel terpen werden in latere jaren weer afgegraven en als bemesting gebruikt; het was erg voedzame grond, Vele vondsten werden er bij dit afgraven gedaan. Al deze dingen kan men bewonderen in het Fries Museum.Ga eens een kijkje nemen, het is beslist de moeite waard.

34 22 UITSLAGEN KLAVERJAS AVOND 12 januari 1985 lo Doeke Schaafsma en Aan de Haan S495 punten Oe.pr.) 2. Jappie Mulder en Ytsje Mulder 5423 (2e.pr.) J. Jan Floris Jorna en Willy de Bruin 5348 (3e. pr.) 4. Sible van der Meer en Annie debruin5136 (4e.pr.) 5. Freddie Hemstra en Eise Roorda 5044 (Se.pr.) 6. Hans Ypma en Joop Swart Jan de Bruin en Jan Ant.Jorna Jet Terpstra en Henk NOta Corrie Wever en Rudi Hoekstra Nico Terra en Frens de Ruiter 4777 Ilo Sietse C.Hoekstra en Jan Rooks Yvonne de Jong en Titus Hettinga Ans Valk en Agatha F.Jorna Siep F.Jorna en Dikkie de Vries Paul Swart en Wytske Roorda ~ lb. Dirk Vermeulen en Tjeerd Jongbloed 4415 lï. Thys Hofstra en Jan ten Hoove Jappie Schuurman en Thijs Schuurman Jan Terpstra en Dora Hoekstra Sietse A.Hoekstra en Ale Terpstra lo André Blümers en Gonda Boersma Appie de Ruiter en Imi Swart Tjeerd F.Jorna en Bennie Jongbloed 4328 e.e 24. Koos Hemstra en Gertrud Swart 4328 e.e. 25. Age Jongbloed en Metsje Ringalda Piet Th.Roorda en Edward Jorna Jannie Schuurman en Lod.de Bruin Wie bren Wolters en Annie Andringa Esther Rypstra en Gerad Joz.Roorda Willem Hemstra en Mieke van Balen Wietze Ypma en Durk Ypma Lucie Jorna en Ri ta de Wolf 3594

35 23 In het vorige nummer van It Havenpypke hebben we heel op gewekt en vol verwachting medegedeeld dat we in dit boekje twee standen zouden vermelden, n.l. de uitslag van de laatstgehouàen klaverjasavond en de stand van de kompetitie. Het bleek echter volstrekt onmogelijk om de stand van de kompetitie klaar te krijgen vóór de sluitdatum van de kopij BOvendien zijn het meer dan 80 verschillende namen die allemaal bijgewerkt moeten worden en dan nog is het niet de juiste stand, omdat er n.l. nog twee wedstrijden gespeeld moeten worden en men de slechtste wedstrijd af mag trekken. Zodoende dus geen haalbare kaart. Op de laatste klaverjasavond zal een en ander bekend worden gemaakt, zodat de spanning er flink in blijft zitten. Dan zal ook de beker worden uitgereikt. Op 12 januari j.l. hadden we onze derde avond. Er was weer een rekord aantal deelnmers, namelijk 64!! Dat het klaverjassen aanslaat en dat de avonden reuze ge zellig zijn, hoeft nu geen betoog meer. U komt toch ook de volgende keer? De volgende avond is vastgesteld op 16 februari a.s. ( u heeft dit Havenpypke dan vermoedelijk nog nie in de bus en is de datum al geweest). De laatste avond wordt zeer waarschijnlijk gehouden op 30 maart. Helemaal zeker is dit nog niet, maar ook dat zullen we op 16 februari 8.S. bekend maken. Tot ziens en veel succes en gezelligheid. Henk Thys LIMERICK Er was eens een meisje ut Wytgaerd Die heette Wiet en was fleurig van aard Maar Piet was dat niet Dus dachten de ouders van Wiet As Piet dan maar niet met Wietgaat. Floris Floet

36 24 IIIEZDI. GEACHTE MIJNHEER VAN DE REDAKTIE Ik schrijf aan uw dit briefje omdat de ergernis mlj aan de lippen aan toe staat en ook de keel uithangt. Nu zult uw mij wel afvragen, wat hangt daar dan, zult uw vragen en daar hangt dan het volgende. Ik ben al 87 jaar en zodoende slecht op de been vanwege zere voeten en kan zodoende ook heel weinig de huis uit wat ik dan ook niet doe en dan is de televisie heel mooi voor oude mensen zoals ik, maar omdat ik sukkel met de ogen kan ik alleen het nieuws voor doven en slechtzienden volgen, maar dat heb ik dan wel in kleur en dat is ook heel mooi. Om zodoende heb ik heel vaak de radio opstaan en wel alleen op vrijdagmorgen als de fruitschaal erop is en dat is wel een genot. Nou heb ik van een vriendin in uw dorp gehoord dat er op zondagtemorgen en ook op de middag ook mooie muziek wordt gemaakt door een man die dat niet doen mag van de regering en dat toch doet en dat wil ik ook niet goedpraten,maar de regering doet ook wel dingenen zo wat niet mag en ook van ardennen doet dat, dat deze man mag dat ook wel van mlj en die maakt hele mooie kerkmuziek en zo in het geheim. Maar elke keer weer om twee uur of zo komt er iemand doorheenklinken die bietmuziek maakt en zo in een andere taal die wij toch niet verstaan kunnen zodat wij de latijnse muziek niet meer horen.nu zal dat allemaal wel voor de jeugd zijn en zo en wie de jeugd heeft heeft ook de toekomst maar uw moet niet vergeten dat ik ook nog wel toekomst heb, al is het dan ook niet veel meer als je 87 jaar bent, zoals ik en ook weet ik wel dat ik met de tijd meegaan moet en dat probeer ik ook wel,maar ik ben slecht op de been vanwege zere voeten en dan valt het niet mee om de tijd bij te houden, zodat ik hoe langer hoe meer achteroploop.

37 - EPPIE Voor al uw * SCHILDERWERK * BEHANG * GLAS * REKLAME (vrachtauto's e.d.) VOOR VRIJBLIJVEND ADVIES: E. Veenstra Huylckensteinstrjitte 14 Oosterlittens Telefoon meer kwaliteit voor minder geld. * trekikers met of zonder veiligheidscabine. * variërend van 40 t/m 120 pk. * vrijblijvend alle inlichtingen. W.U. Hoekstra v. Aylvaleane 19 Hijlaard Tel:

38 Café " D. Hoebira Jsn. * Uw adres voor VERGADERINGEN, BRUILOFTEN en PARTIJEN * LEVERANCIER VAN GEZELlIGHEIDSDRANKEN * ook voor een lekkere WARME HAP, zoals patat, croquet, frikandel, etc. * overheerlijke ijstaarten * prima rookartikelen * caraco ijs CAFE HOEKSTRA: waar U zich UIT THUIS voelt. Bargezellig!! Buorren 34, tel: Radio en T.V. - Wasmachines Voor aankoop van: en andere Elektrische Huishoudelijke Artikelen naar de man die het zelf R e ook repareren kan. p a r 'vv:\vyplvja a t à i e c s 0 n t BUORREN 25 a n 9089 BH Wijtgaard t I

39 25 Ik hoop dat hij hiervan wat leert en dan nou vooral kerkmuziek zal bespelen en dan het liefste in het gregoriaans en als dat niet kan dan maar in het latijn, wat ook wel goed is. Ik schrijf dit ook op voor mijn vriendin, want zij zei mij of ik dit even opschrijven wou omdat zij di~ niet zo goed kan en ik wel en dat is ook zo dat bij deze heb ik dat gedaan. Ik hoop dat dit in It Havenpypke kan wat ik anders wel een mooi blad vindt. Vooral de voorkant. Daarbinnen is het iets minder, maar dat geeft niet omdat ik het toch niet lees,omdat ik sukkel met mijn ogen, wat heel lastig is vooral bij het kijken. Ik ben er wel voor bij een ogendokter geweest en toen moest ik op de kaart kijken maar die zag ik niet en toen wees de dokter waar ik moest kijken, maar de dokter zag ik ook niet,dus dat was niet zo best. Toen heb ik zo'n zware bril gekregen dat toen ik hem opzette brak m'n neus,dat ik heb de bril maar gauw verkocht aan de sterrenwacht in Amerika,waar ze erg blij mee waren en er gelijk 5 sterren mee ontdekten,waarvan ze wel wisten dat ze er waren,maar nooit hadden kunnen vinden. Een ster hebben ze toen mijn naam gegevenen die heet nu dus P.Dijkstra, wat wel een vreemde naam is voor een ster, maar er zijn er wel meer vreemde namen in ons heelal en P.Dijkstra vind ik zelf erg mooi maar dat komt misschien wel omdat ik zelf zo heet. Het is wel niet z6n erg grote ster en een van de geleerden vertelde mij zelfs dat hij nog nooit van zijn leven zo'n kleine ster gezien had,maar ik ben er toch wel blij mee, al had ik zelf op een iets grotere ster gerekend,maar je kunt niet alles hebben in het leven.het is alleen jammer dat ik de ster zelf niet kan zien,maar dat komt waarschijnlijk omdat ik de bril weggedaan heb. Maar ja, een gebroken neusis ook niet alles. Nu hebben ze in het ziekenhuis wel weer geprobeerd om die rechtop te zetten, maar volgens mij hebben ze dat op de dolle roes gedaan,want hij staat zo scheef als een draaideurt

40 26 En ik vind ook niet dat ik er nu mooier op ben geworden met mijn kale kop, schele ogen en m'n scheve neus. Gelukkig maar dat ik mezelf niet in de spiegel kan bekijken want ik sukkel met m'n ogen. Hoogachtend, P.Dijkstra MOGELIJKHEID TOT BEZICHTIGING VAN DE GERESTAUREERDE KERK VAN WIRDUM In het kader van een ledenwerfaktie komt het C.D.A. op 8 maart a.s. in Wirdum: om uur: Bezichting van de van binnen pas gerestaureerde kerk en een korte film over de herstelwerkzaamheden. Riemer Jacobi zal het orgel bespelen. om uur: Politiek café in café Duhoux. Als gasten zullen aanwezig zijn: de heren Tolman (Europarlementariër) en Nijland (Tweede Kamerlid) en vele plaatselijke CDA-politici. ~luzikale omlijsting door Riemer Jacobi, die nu op de piano speelt. Alle Wijtgaarders zijn op deze avond van harte welkom! F.S.Haitsma,vocrz. tel l9l0 S.H.Bosma,sekr

41 27 EET SMAKELIJK afl. 27 verzorgd door Tini Damhuis-van der Veer F R A N S E S T 0 0 F S C HOT E L Een smakelijk en gezond recept voor bij de schoonmaak of zomaar een gemakkelijke dag. benodigdheden: 1 pond witte bonen olie 1 ui, en 1 prei knoflook voor liefhebbers reepje katenspek (3 ons) 1 rode paprika 2 tomaten p.persoon 1 ons casselerrib bereiding:. De bonen een nacht weken (beetje zout). Koken tot ze gaar zijn. Olie in de pan, uien fruiten (met de eventuele knoflook) en het katenspek in blokjes. Casselerrib in repen,alsook de prei, paprika (pitjes er uit halen) fijn snijden. Alles even mee laten sudderen. Niet gaar, wel knapperig door de bonen roeren. Tomaten ontvellen, even heet water en op het laatst nog even mee laten sudderen. Lekker met een frisse sla. Eet usmakelijk!! Het volgende recept zal worden verzorgd door Vera Damhuis

42 28 Tennis Onze uall Weather-Tennisbaan u, belegd met kunstgras,is inmiddels geopend.de baan heeft het grote voordeel dat hij altijd bespeelbaar is.de hele winter is de baan open en door het kunstgras is zelfs bij regen de baan na een paar minuten weer bespeelbaar! Het zomerseizoen is weer in aantocht en daarom willen wij u een paar dingen laten weten. De kontributie bedraagt voor senioren f 90,- en voor junioren ( tm. 17 jaar) f 45,- per seizoen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor niet-leden de baan per uur te huren. Voor beginners wordt door een volledig gediplomeerd tennisleraar les gegeven. VOOR BEGINNERS ZIJN DE EERSTE VIER LESSEN RACKETS EN BALLEN BESCHIKBAAR. Hebt u interesse om bij ons te komen spelen, kom dan gerust even langs. Met vriendelijke groeten, TENNIS-AKKUMMODATIE JELLUM Kobi en Julius van der Haring nr.49 Jellum

43 29 MEDEDELING ZANGKOOR ST.CAECILIA WIJTGAARD Op 10 januari 1984 hebben we een spaar extra premie rekening bij de Rabobank geopend, ten behoeve van het orgelfonds. Er was toen, van ongeveer een halfjaar, aan collectes een bedrag En nu, van f 1180,90 op 4 januari 1985 staat er op het boekje f ,15 Dit is: aan collectes oud papier (vanaf mei 84) giften bazar/rommelmarkt en sponsorloop en puzzel en zangmarathon rente f 2.551, ,60 200, ,30 415,40 Totaalbedrag f ,15 Aan alle mensen die, hoe dan ook, hieraan hebben meegewerkt en dit nog steeds doen, onze hartelijke dank. Het is fantastisch en als we zo doorgaan, komen we er wel. We zijn van plan in het voorjaar een bingo-avond voor iedereen te organiseren, ten behoeve van het orgelfonds. Komt u allen!!! Wie een prijs(je) beschikbaar wil stellen voor dit goede doel, kan dit bezorgen bij: Mea Hoekstra, Arnold Cathstrjitte 3 Wijtgaard of bij Gretha Hofstra, Buorren 58 eveneens te Wijtgaard. Natuurlijk blijven we doorgaan met het ophalen van het oud papier en u weet het, altijd op de eerste woensdag van iedere maand! K.van Tuinen,sekr. OUD PAPIER EN NIEUWE LEDEN ZIJN BIJ HET KOOR ALTIJD WELKOM!

44 30 VERONTRUSTE BERICHTEN Ben ik even blij dat de elfstedentocht niet is doorgegaan! Toen mij ter ore kwam dat de grootste kneusjes in deze kon treien zich ook hadden opgegeven voorspelde ik al de groot ste rampen. Van sommigen weet ik zeker dat ze Sneek niet eens zouden halen en reeds na een half uur in horizontale toestand van het ijs gesleept moesten worden! Wat bezielt zulke mensen eigenlijk om midden in de nacht op te staan, 5 mutsen en 8 onderbroeken aan te trekken,op de fiets naar Leeuwarden te stumperen om daarna in het pikkedonker op de Zwette hun benen te breken! Hier is niet meer van zelfoverschatting sprake, maar van een ziekelijke geestvernauwing van de ie.categorie. Zonder namen te noemen wil ik deze mensen toch even be straffend toespreken. Jullie jongelui hebben er geen idee van wat voor een trai ningsarbeid je moet verrichten om een dergelijke tocht te kunnen volbrengen. Daarom ben ik blij dat ik als ervaren elfstedenrijder deze jongere generatie dwarsglijders nog wat kan bijbrengen. Vooreerst ben ik zeer tevreden dat Sipkema mijn raad heeft opgevolgd en de tocht heeft uitgesteld (is afgesteld) en daardoor onze jeugd voor ongevallen heb behoed. Misschien dat ik een volgende keer iets over de voorbereiding voor zo'n tocht kan schrijven. Daar heb ik nu geen tijd voor. Ik moet n.l. mijn schaatsen slijpen!,r:::::, Besch (eiden)

45 DE BOER Schrans 94 Leeuwarden Tel.: ************** Uw leverancier in huishoudelijke artikelen en speelgoed VEEFOKBEDRI'JF G. FOPMA EN Zn Fopma's Reed 1 Tel als het om béter fok en gebruiksvee gaat weet U de weg wel te vinden. FOPMA'S VEE STELT U TEVREE

46 REKEN MAAR NA, KWALITEITSTEXTIEL VOORDELIGER BIJ A, DELA SCHRANS 145 LEEUWARDEN tel: HEGEDYK 14 WYTGAARD TEL. 2449

47 31 UIT V A ART VER E NlG 1 N G "GEDENK TE STERVEN" WIRDUM - SWICHUM - WIJTGAARD Bode: C.Jellema, Mr.Gorterstrjitte 18, Roordahuizum tel Verzorgt ook crematies. LEDENVERGADERING op woensdag 6 maart 1985 Plaats: Voorzaal "De Golle,t Aanvang: 's-avonds uur A GEN D A: 1. Opening 2. Notulen 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4. Financiëel verslag van de penningmeester 5. Verslag van de kaskommissie 6. Benoeming van een lid van de kaskommissie 7. Bestuursverkiezing: aftredend Tj.Wolters (herkiesbaar) 8. Voorstel tot verhoging van kontributie en vergoeding (zie toelichting) 9. Rondvraag 10.Sluiting Toelichting: Het bestuur stelt voor de kontributie te ènhogen van f 40,- naar f 50,- per gezin (alleenstaanden en kinderen van 18 jaar en ouder van f 20,- naar f 25,-) De vergoeding wordt dan verhoogd van f 900,- naar f l~()(). Namen van tegenkandidaten voor het bestuur dienen voor dl' aanvang van de vergadering te worden ingediend.

48 32 1fAfIEI1fIENNll 5)5)W lljj1fcgaa~[))5)5) VIE~IENllCGllNCG - Zondag 3 februari j.1. werd het 15 jarig bestaan van de Tafeltennisvereniging gevierd met een jubileumtoernooi. Er was een rekord aantal deelnemers. Bij de jeugd waren er 43 deelnemers en bij de senioren waren het er 41. De jeugd begon alom half negen 's morgens. Tot één uur 's-middags werd er inspannend getafeltennist. DE winnaars werden bij de jeugd van 8 tm. 11 jaar: le.marrit Roorda 2e.Roe1of Burghoorn Bij de jeugd van 12 tm. 16 jaar waren de winnaars: le.piet Roorda 2e.Edward Jorna Uiteraard deze prijswinnaars van harte gefeliciteerd! Bij de senioren werd er in 4 verschillende categorieën gespeeld; a) boven 45 jaar b) recreanten c) geoefende recreanten d) geoefenden In de meest ervaren categorie werden de prijzen als volgt le.hans de Ruiter 2e.Eli de Jong De deelname bij deze groep viel ons toch wel wat tegen. Geen durf?? Gewoon doen volgend jaar! Bij de recreanten werd in een spannende finale winnaar: le.dirk Vermeu1en 2e.Jan Andringa De standen waren: lw, e, en 3e, De winnaars bij de geoefende recreanten waren: le.addy Bouwma 2e.Wim Schuurman De standen waren hier ie, en de 2e, 21-14

49 33 Bij de geoefende spelers ging het nu eindelijk eens anders dan in andere jaren? Nee dus! Joop Andringa won de wisselbeker weer! In de halve finale had hij de grootste moeite met Appie de Ruiter. In 3 games werd Appie tenslotte verslagen. De tegenstander in de finale was Bertus Blümers, die daar voor eerst de eeuwige tweede, Robby Galama, had verslagen. De finale was niet van een hoog niveau. Joop Andringa won tamelijk gemakkelijk met de standen 21-19, en De bijzonder fraaie eretekens werden vervolgens uitgereikt. Om deze prijzen te kunnen betalen was er een grote verloting opgezet. Degenen die de prijzen hiervoor beschikbaar hadden gesteld willen wij hierbij hartelijk bedanken!! Het toernooi is goed geslaagd en we hopen iedereen volgend jaar opnieuw achter de tafels te zien. Tot dan. Ferrina Bijman, Minse Dijkstra Corrie Wever,Sietse Hoekstra en Bertus Blümers

50 34 JJJEUG[)) CCILUlB3 JJoCCoWo ~~ WIlJJ1fGAAIR[)) Hallo, "honkgangers"! De decembermaand is weer een drukke maand geweest.om te beginnen was er in het honk op 7 december de band "Ultra Jectum", uit Harlingen en mede door nummers van "The Police" en "The Eagles" was dit een groot succes. Door het slechte weer kon de kerstman niet bij de jongste club komen,maar toch had hij het hele jeugdhonk met suprises gevuld (grote cadeaus,zoals t.v. 's- video's computers - wasmachines - hi-fi apparatuur - enz.) De jongste club 's-zaterdags de film "De Boefjes". Er werden heel wat "Buizen uit de broek gescheurd",zo werd er gelachen. Zo'n film is voor herhaling vatbaar.! De middelste club kon zijn danstalenten ontplooien op de muziek van John Travolta uit de film "Crease". Er kwamen op deze muziek heel veel originele danspasjes uit voort. Deze muziek kon je niet vergelijken met de muziek die Vic maakte, hij bespeelde namelijk de doedelzak. De oudste club mocht ook komen en het was verder een leuke en interessante avond. Fryday 21 th. werd de verschrikkelijk gruwelijke film "Fryday 13 th." gedraaid. Zelfs het bestuur zat te trillen en te knijpen op hun stoelen. In de kerstvakantie is de oudste club avond georganiseerd door Ingrid, Renate, Roelie, Sietske en Marcel. Dit werd een discussie met als thema het Geloof in Wijtgaard. De meningen waren ste,k verdeeld en hierdoor een erg levendige discussieavond.dank aan de organisatoren! Ook heeft de oudste club een volksdansavondgehad die zeer geslaagd te noemen was. Er werd gedanst alsof het leven er van af hing. Alle dansen had men zo onder de knie (vooral de jongens!), zodat de leiders er versteld van stonden. Op 29 december j.l. was het dan zover.de CHINESE AVOND. Het was een super-geweldige fantastische avond en iedereen was ook magnifiek verkleed. We begonnen met Chinese thee en zoutjes. De zoutjes moesten met stokjes verorberd worden en da~ was een heel gedonder.

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

DE REIS IS BEGONNEN SPANNENDE DAG TIJDENS FAMILIEREIS

DE REIS IS BEGONNEN SPANNENDE DAG TIJDENS FAMILIEREIS DE REIS IS BEGONNEN Na maanden van voorbereiding, selecteren patiënten in de ziekenhuizen, vrijwilligers ronselen, bussen, hotelkamers en toegangskaarten regelen, was het gisteren weer zover, de 13e busreis

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

zie voor alle foto's ons Foto Album)

zie voor alle foto's ons Foto Album) zie voor alle foto's ons Foto Album) Zaterdag 12 september 07.00 uur begonnen 14 enthousiaste vissers aan de tweede karperwedstrijd uitgeschreven door Hengelsportvereniging Velsen. Deze locatie was op

Nadere informatie

Jeugdschaatsen 2014-2015

Jeugdschaatsen 2014-2015 Jeugdschaatsen 2014-2015 www.ijsverenigingwoubrugge.nl www.ijsclubhoogmade.nl Algemene inleiding Welkom bij De ijsvereniging Woubrugge en de IJsclub Hoogmade. Bij ons kun je leren schaatsen gewoon omdat

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

- 1 - Goedendag allemaal,

- 1 - Goedendag allemaal, Goedendag allemaal, De allermooiste stoomboot is weer vertrokken naar Spanje, maar niet nadat Zwarte Piet bij ons was geweest om mijters uit te delen. Dat waren er dit jaar flink veel. We zijn blij dat

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Kerstwerkboekje. Naam: www.jufsharona.bekijknu.nl

Kerstwerkboekje. Naam: www.jufsharona.bekijknu.nl Kerstwerkboekje Naam: De Kerstman heeft een gedichtje voor je. Lees het maar eens! Kun jij de rijmwoorden vinden? Geef de woorden die rijmen allemaal dezelfde kleur! Kun jij het gedichtje netjes overschrijven

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 INFOOTJE NR. 15 Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 Agenda Donderdag 12 mei Praktijk verkeersexamen groep 7 Fiets mee naar school Zondag 15 mei Eerste Pinksterdag Maandag 16 mei Tweede Pinksterdag,

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Alleen een plastic tasje

Alleen een plastic tasje Alleen een plastic tasje Gaat u zitten, fijn dat u er bent. Wilt u thee? Met suiker? Zal ik beginnen bij het begin? Ik woon hier sinds 1970. Toen ik hier aankwam, had ik alleen een klein plastic tasje

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikant: ds. John Boogaard Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving Dik Kleyne Inhoud o.a. gemeenteleden

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen En zei: vandaag word mevr. Catharina 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Geven. Ja maar wat zei Tom. Umm wacht ik Weet het zei Cato een herinnering.

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016 Nieuwsbrief maart 2016 Beste Thialffer, Het kan nog net voordat we allemaal gaan genieten van een heerlijke clubavond op de Leemputten. Ik ga er van uit dat we met velen zullen zijn aankomende vrijdagavond.

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier

Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier Zo, hier is hij dan! Onze allereerste nieuwsbrief. Via deze weg proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van nieuwtjes, afspraken en andere wetenswaardigheden

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen

Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen september 2003 Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen 630101 Hoe vul je de vragenlijst in? Beste leerling, Deze vragenlijst gaat over voeding. We willen graag weten hoe je daarover denkt.

Nadere informatie

Afdelingsontmoeting Grootebroek

Afdelingsontmoeting Grootebroek Afdelingsontmoeting Grootebroek Op zondag 30 November vond in Grootebroek (NH) de Afdelingsontmoeting plaats. Dit is een toernooi waarbij de afdeling West, Midden, Holland-Noord en Zuidwest, de strijd

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Decembermail. Pepernoten bakken

Decembermail. Pepernoten bakken Decembermail Pepernoten bakken Wat rook het heerlijk in de school! Kinderen van groep 1 en 2 hebben de eerste week van december pepernoten gebakken. In kleine groepjes onder leiding van een ouder hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

ZAALVOETBALTOERNOOI E1 MIDWOUD

ZAALVOETBALTOERNOOI E1 MIDWOUD 37e jaargang Nr 23 31 Januari 2011 ZAALVOETBALTOERNOOI E1 MIDWOUD Ook deze winter werd er weer in de zaal gevoetbald door de E's. Het is altijd een verrassing hoe dat uitpakt met de team- en de poule-indeling.

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Introductie. Dansvoorstelling

Introductie. Dansvoorstelling Door: John van Sambeek Introductie Ja, je ziet het goed. Daar is alweer een nieuwe schoolkrant! De schoolkrantredactie bestaande uit allemaal leerlingen heeft in een paar weken tijd veel leuke en interessante

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a.

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 12, Nummer 51, December 2013 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. De voorzitter aan het woord... 3 3. FNRS Wedstrijd

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.21 december 2016

Nieuwsbrief nr.21 december 2016 Nieuwsbrief nr.21 december 2016 Inhoud: - Rabobank clubkas campagne - Agendatips - Speelotheek gesloten op.. - Jaarvergadering - Donateurs bedankt - Website - Adreswijzigingen/mailadressen - Oproep vrijwilligers

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014 Nieuwsbrief 6 Schooljaar 2014-2015 november 2014 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 directeur@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Pepernoten bakken Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw

Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw Nieuwsbrief Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw De feestmaand is nu echt begonnen. Door de sneeuwval in november zaten we er meteen in. Kachels aan en je koude handen warmen aan een kopje thee hoort er

Nadere informatie

Nummer 7 3 oktober 2014 september 2014

Nummer 7 3 oktober 2014 september 2014 Agenda Nummer 7 3 oktober 2014 september 2014 8 oktober Voorleeswedstrijd 8 oktober Schoonmaakavond groepen 1 en 2, 19.00 uur 10 oktober 13.00 uur Opening bibliotheek 10 oktober Fiets-verlichting-controle

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Twa yn Ien

Nieuwsbrief van Twa yn Ien maandag 19 januari 2015 Uit de jaarkalender: 19 januari Extra luizencontrole. Graag geen gel in het haar deze ochtend. 20 januari Info avond voorgezet onderwijs op school, voor ouders van groep 7 en 8.

Nadere informatie

DE KRIEBELDAMMER EEN UITGAVE VAN DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM

DE KRIEBELDAMMER EEN UITGAVE VAN DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM Bij deze Kriebeldammer nogmaals een overzicht van onze sponsoren! SPONSOREN De doos met gevonden voorwerpen staat bij ons op het podium! IETS KWIJT? Namens iedereen op Kriebeldam een hele fijne vakantie

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Vrijdag 04 november 2011

Vrijdag 04 november 2011 Vrijdag 04 november 2011 Het nationale schoolontbijt. Op donderdag 3 november begon onze schooldag heel gezellig en vooral gezond. Toen de kinderen de klassen binnen kwamen, stonden de tafels gedekt. Supermarkt

Nadere informatie

Alleen is maar alleen

Alleen is maar alleen 177 177 HOOFDSTUK 11 Alleen is maar alleen WOORDEN 1 1 Heb jij het ook zo...? a los b druk 2 Aan welke... van de stad woon jij? a kant b plek 3 O, daar? Daar woont ook een... van me! a omgeving b kennis

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend.

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend. 10 december 2014 Agenda voor de komende 2 weken Do 11 De wensboom is geopend t/m 18 december. Voor schooltijd mogen de kinderen een wens kopen, versieren en in de boom hangen voor 0,50. Dit bedrag gaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief van: Sinterklaas

Nieuwsbrief van: Sinterklaas Sinterklaas Wat was het weer een mooi feest vandaag op Meander. Vanmorgen mochten we de Sint met zijn Pieten weer ontvangen en we stonden met de hele school klaar om hen te begroeten. Allemaal stralende

Nadere informatie

Doetinchem, 12 september 2010. Beste kinderen van De Meene en De Boomgaard,

Doetinchem, 12 september 2010. Beste kinderen van De Meene en De Boomgaard, Doetinchem, 12 september 2010 Beste kinderen van De Meene en De Boomgaard, Hoe is het met jullie? Hebben jullie een fijne vakantie gehad? Ik zeker wel! Ik was op vakantie in Nicaragua. Je-weet-wel, dat

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

Schrijfprijs NT2 2016

Schrijfprijs NT2 2016 Schrijfprijs NT2 2016 Ontmoeten, hoe mijn wereld veranderde... Inhoud: Bladzijde 2: Verslag van de prijsuitreiking in Antwerpen. Bladzijde 3: Wie zijn onze deelnemers? Even voorstellen. Bladzijde 4: Het

Nadere informatie

de Oehoe de Tamboerijn Nieuwe vloer en nieuwe bezems!! Volgt u ons al op Het om-de-week-bericht van openbare basisschool

de Oehoe de Tamboerijn Nieuwe vloer en nieuwe bezems!! Volgt u ons al op Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2015-2016, nr. 9 2016

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

TAFEL VAN DE WEEK GROEP 4 TAFEL VAN DE WEEK GROEP 5 t/m 8 Kerstvakantie

TAFEL VAN DE WEEK GROEP 4 TAFEL VAN DE WEEK GROEP 5 t/m 8 Kerstvakantie Jan Naardingweg 56 7914 PN Noordscheschut T: 0528-341268 E: info@regenboognoordscheschut.nl www.regenboognoordscheschut.en3.nl 18 december 2015 AGENDA BIJBELVERHALEN Za 2 Oud Papier TIJD OM TE GAAN Ma

Nadere informatie

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL WEEKBRIEF DREEFSCHOOL Hoofdgebouw Dependance Dreef 20, Kleine Houtweg 24 2012 HS Haarlem 2012 DA Haarlem Tel. 023 5312912 Tel.023 7110456 www.dreefschool.nl info@dreefschool.nl directeur: Jan Vos van Marken

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Maart 2011 1 Nieuws Nieuws De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Heb je informatie voor de nieuwsbrief? Deadline is 14 dagen voor de volgende nieuwsbrief

Nadere informatie

Eindfeest/afscheid juf Tineke. Doordraaiochtend

Eindfeest/afscheid juf Tineke. Doordraaiochtend Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Inhoud: Schooljaar 2014 2015 29 juni 2015 Pagina 1: Eindlfeest/afscheid

Nadere informatie

Damesdag Dinsdag 29 mei 2012. Lieve Dames, Het was vandaag zie hieronder..

Damesdag Dinsdag 29 mei 2012. Lieve Dames, Het was vandaag zie hieronder.. Damesdag Dinsdag 29 mei 2012 Lieve Dames, Het was vandaag zie hieronder.. De dag begon wat somber maar uiteindelijk viel het reuze mee. Temperaturen van 25 graden waren voorbij, het kwik zakte vandaag

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f a u g u s t u s

N i e u w s b r i e f a u g u s t u s N i e u w s b r i e f a u g u s t u s 2 0 1 4 Junior Team Golf Puyenbroeck Lieve leden van het Junior Team en ouders, De zomervakantie zit er bijna op en dit sluiten we mooi af met ons campingweekend:

Nadere informatie

WAT ALS... Junior journalist culinair

WAT ALS... Junior journalist culinair Junior journalist 2012 - culinair WAT ALS... Wat als 's avonds de prei, de selder en de wortelen een eigen leven gaan leiden in je koelkast? Het kan onzin zijn, maar ik denk toch iets helemaal anders.

Nadere informatie

MAALTIJD AS. ZATERDAG

MAALTIJD AS. ZATERDAG Praatpaal jaargang 21 2 28-05-2013 MAALTIJD AS. ZATERDAG 1 juni: Middellandse sferen in restaurant Het Middelpunt Zaterdag 1 juni is het al de laatste zaterdag van het seizoen - en ODO 1 speelt gezellig

Nadere informatie