Aangepast voorstel!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangepast voorstel!!"

Transcriptie

1 Aangepast voorstel!! Raadsvoorstel nr. : 2002/ Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 8 Steenwijk, 5 november Onderwerp: huisvesting buitendienst Voorstel besluit 1.A. Het college stelt voor u te laten kiezen voor optie 2, te weten: Nieuwbouw stadswerf Groot Verlaat Nieuwbouw steunpunt Vollenhove, zonder de Brandweer Verbouw Oldemarkt, inclusief de Brandweer 1.B. Dan wel te kiezen voor optie 1, te weten: Nieuwbouw stadswerf op Groot Verlaat Nieuwbouw steunpunt Vollenhove, inclusief de Brandweer Verbouw steunpunt Oldemarkt, inclusief de Brandweer 2. In geval van de keuze voor optie 1 extra middelen beschikbaar te stellen van 7346,= structureel met ingang van 2004 en akkoord te gaan met de overheveling van het ove rschot huisvesting Binnendienst van ,= 3. De afschrijvingstermijnen van technische installaties en inrichting vast te stellen op 15 jaar. Toelichting 1. Aanleiding Vanwege de samenvoeging van de gemeenten Brederwiede, IJsselham en Steenwijk tot één gemeente Steenwijkerland speelt, naast de concentratie van de ambtelijke binnendienst, tevens de huisvesting van de buitendienst. Vanuit het oogpunt van de geografische ligging en vanuit de inhoud van deze werkzaamheden is een goede, adequate en strategisch gepositioneerde huisvesting van de buitendienst absoluut aan de orde. De grootte van de gemeente mede in relatie tot de centraal gelegen grote water- en natuurgebieden en het hierdoor ontbreken van een snelle verkeersinfrastructuur maken het noodzakelijk dat de buitendienst op meerdere locaties gehuisvest moet blijven. Wij vinden dat dit een van de voorwaarden is om te komen tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van de buitendienst. Er is door ons een bestuursopdracht gegeven aan een werkgroep met een brede samenstelling van deskundigheid, waarbij het feitelijk om de volgende opdracht ging: Op welke wijze kan de huisvesting van de buitendienst zo optimaal mogelijk geregeld worden Wat is uit financieel oogpunt de beste keuze Daarbij hebben wij als uitgangspunt en als taakstelling meegegeven, dat gehandeld dient te worden binnen de financieel beschikbaar gestelde middelen. In de bijlage treft u een integrale rapportage aan omtrent het gehele proces, dat uiteindelijk geleid heeft tot het onderhavige voorstel. Daarnaast ligt er op de kamer van de gemeentesecretaris een projectmap met alle overige relevante, vertrouwelijke, informatie. Derhalve volstaan wij in dit voorstel met een aantal hoofdlijnen.

2 2. Programma van eisen Ten behoeve van een gedegen besluitvormingstraject is het noodzakelijk dat een goede kostenopzet kan worden voorgelegd. Daartoe, op advies van de werkgroep, is besloten het traject voor een deel extern te laten begeleiden. Als redengevende motivering werd aangegeven dat omwille van de beschikbare capaciteit op de afdeling Nieuwe Werken niet de volledige voorbereiding van een dergelijke bouwopdracht kon geschieden. Naast het feit dat de hoeveelheid werkzaamheden voor wat betreft bouwen en begeleiden van bouwkundige objecten groot is (gemeentehuis, De Meenthe etc.) is voor de bouw van een stadswerf voor bepaalde onderdelen zeker specifieke kennis noodzakelijk. Vervolgens is conform het inkoopbeleid gehandeld. Op uitnodiging hebben 4 partijen de gelegenheid gekregen om zich te presenteren en offerte uit te brengen. Gekozen is voor de Grontmij. De opdracht omvatte het vervaardigen van een Programma van Eisen voor de hoofdvestiging van een werf in Steenwijk en van een steunpunt te Vollenhove. Tevens is een bouwkostenvergelijking gevraagd van een nieuwe werf op Groot Verlaat en centralisatie op Tuk. Het Programma van Eisen voor het steunpunt Oldemarkt is door de werkgroep zelf vervaardigd. Opgemerkt wordt dat de Grontmij vanaf dat moment deel is gaan uitmaken van de werkgroep. 3. Onderzoek bedrijfsvoering Uitgangspunt bij het vervaardigen van de drie Programma s van Eisen (Steenwijk, Vollenhove en Oldemarkt) is geweest, dat het moet voldoen aan de huidige normen voor wat betreft wet- en regelgeving (Arbo, milieu etc.). Met betrekking tot de uitvoering hebben wij ons laten leiden door het adagium sober doch doelmatig. Gekozen wordt voor zoveel mogelijk multifunctioneel ruimtegebruik als het gaat om stallingruimte voor tractie. Dit houdt in dat werkplaatsen s avonds stallingruimte zijn. Dit heeft uiteindelijk er toe geleid, dat de ruimtebehoefte van de beoogde nieuwbouwlocatie op Groot Verlaat ruim 50% minder is dan de bestaande locatie van de huidige stadswerf in Tuk. Uiteraard geeft in een breder verband het concentreren van de buitendienst, inclusief steunpunten, eveneens ruimtebesparende effecten te zien. 4. Duurzaam bouwen Vanaf de start van dit proces heeft het college zich op het standpunt gesteld dat er bij nieuwbouw uit gegaan dient te worden van het begrip duurzaam bouwen. Dit is ook vertaald in het plan van eisen. Wij hebben immers als gemeente een voorbeeldfunctie in dit kader. Voor het nieuwe steunpunt in Vollenhove willen wij deze voorbeeldfunctie nog eens nadrukkelijk laten zien op de door ons beoogde zichtlocatie op Schaarkampen. 5. Toekomstige bestemming vrijkomende locaties Bij de toekomstige bestemming vrijkomende locaties willen wij er 2 uitlichten, welke bijzondere mogelijkheden bieden. Dat zijn de locatie stadswerf op Tuk en de locatie stadswerf Vollenhove. In Tuk wordt de mogelijkheid geboden om woningbouw te ontwikkelen, welke mede in het licht van het verdwijnen van garage Kiekebelt tot gevolg heeft dat er in deze kern nagenoeg geen milieubelastende bedrijven meer aanwezig zijn hetgeen de leefbaarheid bevordert en het hoogwaardige wonen hierdoor aanzienlijk wordt versterkt. Bovendien is deze extra mogelijkheid een uitstekende aanvulling op ons bestaande woningbouwprogramma. Zoals bekend wordt thans gewerkt aan een structuurvisie voor Vollenhove. Het opheffen van de huidige locatie als stadswerf biedt mogelijkheden hiervoor nadere plannen te ontwikkelen in dat kader. Vooralsnog houden wij daarom nog geen rekening met eventuele opbrengsten. 6. Partners Bij dit hele huisvestingtraject hebben wij ook gekeken naar mogelijke partners. Met hen is overleg gevoerd. Zo heeft de provincie laten weten geen interesse te hebben. Ook zijn met de Noordwestgroep op ambtelijk niveau verkenningen uitgevoerd. Daarbij bleek dat zij alleen al voor de locatie Oldemarkt een ruimtebeslag nodig hebben dat net zo groot is als de reeds bij ons aanwezige ruimte. Op deze locatie is een samengaan derhalve niet mogelijk.

3 In Vollenhove beschikt men thans over een ruimte die goed bevalt en die voor de komende 3 jaar wordt gehuurd. Om pragmatische redenen wordt thans gemeend de Noordwestgroep niet als partner te beschouwen. Tenslotte is gekeken naar de bestaande huisvesting van de Brandweer. Er liggen van die zijde nadrukkelijke wensen. De kazernes in Oldemarkt en Vollenhove voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. 7. Afschrijvingstermijnen Er is voor ons, mede aan de hand van de rapportage en de daarbij behorende bijlagen van de werkgroep, aanleiding nader in te gaan op de afschrijvingstermijnen. De afschrijvingstermijnen in de kadernota zijn gesteld op 40 jaar voor gebouwen en 10 jaar voor inrichting en technische installaties. De termijn van 40 jaar voor gebouwen kan worden gehandhaafd. Voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid, dat er, voor wat betreft inrichting en technische installaties,een afschrijvingstermijn wordt voorgesteld van 15 jaar zowel voor de huisvesting buitendienst als voor de huisvesting binnendienst. Dit is gebaseerd op informatie vanuit zowel interne als externe deskundigheid op technisch gebied. Deze informatie betreft: In de eerste plaats het aspect duurzaam bouwen. Onze adviseur Grontmij heeft in het Plan van Eisen helder beschreven dat ook in het kader van techniek en inrichting uitgegaan wordt van duurzaamheid. Zij werken met kengetallen waarbij een afschrijvingstermijn van 15 tot 20 jaar wordt aangehouden. Als gevolg hiervan is ambtelijk een aantal erkende bureau s geraadpleegd. Deze geven aan dat zij ten aanzien van cv ketels rekenen met een afschrijving van 15 tot 17 jaar, waarbij radiatoren en buisconstructies over een nog langere termijn worden afgeschreven. Daarnaast is gekeken naar het huidige gemeentehuis aan de Vendelweg dat thans 10 jaar in gebruik is. In deze perioden zijn er geen vervangingen van inrichting en technische voorzieningen tot stand gekomen. Wel is sprake geweest van uitbreidingen. De huidige voorzieningen ( cv, bekabeling elektra, armaturen, lift, bureau s en stoelen) zijn ook nog niet aan vervanging toe. Op basis van praktijkervaringen van onze eigen technische mensen komt men tot de conclusie, dat bijvoorbeeld: Elektra armaturen 15 jaar mee gaan Overige kabels en leidingen 40 jaar mee gaan Liftinstallaties 20 tot 25 jaar mee gaan CV ketels minimaal 15 jaar mee gaan en leidingen en overige voorzieningen 30 jaar. 8. De opties Naar aanleiding van het proces en rekening houdend met o.a. de kwaliteit van de bestaande huisvesting heeft de werkgroep uiteindelijk een 4 tal opties uitgewerkt en aan ons voorgelegd: Optie 1: Nieuwbouw stadswerf op Groot Verlaat Nieuwbouw steunpunt Vollenhove, inclusief de Brandweer Verbouw steunpunt Oldemarkt, inclusief de Brandweer Optie 2: Nieuwbouw stadswerf Groot Verlaat Nieuwbouw steunpunt Vollenhove, zonder de Brandweer Verbouw Oldemarkt, inclusief de Brandweer Optie 3 Verbouw gemeentewerf Tuk Nieuwbouw steunpunt Vollenhove, inclusief de Brandweer Verbouw Oldemarkt, inclusief debrandweer

4 Optie 4 Verbouw gemeentewerf Tuk Nieuwbouw steunpunt Vollenhove, zonder de Brandweer Verbouw Oldemarkt, inclusief de Brandweer De opties 2,3 en 4 passen binnen de financiële kaders. De opties 2 en 4 passen binnen de bestuursopdracht. De opties 1 en 3 betreffen met name de nieuwbouw huisvesting Brandweer in het steunpunt Vollenhove. Dit betekent dat optie 2 zowel recht doet aan de bestuursopdracht als binnen de gestelde financiële kaders blijft. Wij hebben echter gemeend ook optie 1 nader te analyseren en financieel uit te werken, omdat deze optie vanuit verschillend perspectief een meerwaarde heeft. 9. De financiële kaders Bijlage 10 van de voor u ter inzage liggende projectmap bevat vertrouwelijke informatie, waarin de 4 opties zijn doorgerekend en waarbij de mogelijke opbrengsten van de vrijkomende locaties staan weer gegeven. Deze informatie is vertrouwelijk, aangezien openbaarheid onze onderhandelingspositie zowel bij aanbesteding als bij verkoop zal gaan frustreren. Hetzelfde geldt voor het Plan van Eisen van de Grontmij. In de oorspronkelijke kostenopzet was voorzien in een investeringsbedrag van ,=. Het investeringsbedrag was niet onderverdeeld in bouw en technische installatie en inrichting. Dit is in de huidige kostenramingen wel gebeurd. Op basis van advies van onze externe adviseur is de verdeling tussen deze twee elementen gesteld op Bij de optie 2 en 4 is op grond van het niet gelijktijdig bouwen voor de buitendienst en de brandweer een opslagpercentage van 20% gehanteerd. Bij gelijktijdige bouw zal sprake zijn van een efficiencyvoordeel. Zoals reeds hiervoor is vermeld omvat dit raadsvoorstel een aantal opties, waarbij wij u een tweetal opties in overweging geven omdat: Bij optie 2 tegemoet gekomen wordt aan de bestuursopdracht huisvesting buitendienst. Optie 1 een meerwaarde geeft zoals die hierna staat verwoord onder punt 10. In de begroting is een budget van ,= beschikbaar gesteld voor de totstandkoming van de huisvesting buitendienst. In de begroting is een bedrag van ,= toegevoegd. Het totale beschikbare budget bedraagt derhalve ,=. Dit budget is toereikend om optie 2, 3 en 4 uit te voeren. Ten aanzien van optie 1 ontstaat er een financieel tekort van die vanwege een overheveling van budget van de binnendienst ten bedrag van ,= teruggebracht kan worden tot een tekort van 7.346,=. Dat betekent, dat bij een keuze voor Optie 1, ingaande 2004 structureel een bedrag van 7346,= toegevoegd moet worden aan het budget om financieel een sluitende exploitatie te kunnen bewerkstelligen. 10. Conclusie Gelet op het vorenstaande komen wij, alles afwegende in eerste instantie tot de keuze voor optie 2, te weten: Nieuwbouw centrale werf Groot Verlaat Verbouw steunpunt Oldemarkt ten behoeve van Brandweer en BOR Nieuwbouw steunpunt Vollenhove, exclusief Brandweer Zoals reeds aangegeven voldoet deze optie volledig aan alle door ons gestelde randvoorwaarden. Echter, in Vollenhove zouden wij graag een stapje verder willen gaan. Er valt namelijk ook wat te zeggen voor optie 1, waarbij voor wat betreft het steunpunt Vollenhove de Brandweer integreert op deze locatie.

5 Zowel de Brandweerorganisatie als de afdeling Beheer Openbare Ruimte hebben aangegeven, dat zij in het kader van nieuwbouw samen op zouden willen trekken en daarbij gezamenlijk gebruik willen maken van de gemeenschappelijke ruimtes, zowel binnen als buiten. Hoewel er sprake is van verschillende culturen zien beide afdelingen het als een uitdaging te laten zien dat dit heel goed samen kan gaan. Ook dit aspect kan als voorbeeldfunctie dienen, met name binnen de Brandweerorganisaties in Nederland. en pleit, ook om deze reden, voor de bouw op een zichtlocatie. Deze integrale benadering leidt echter wel tot extra kosten, omdat er in het kader van nieuwe huisvesting Brandweer geen rekening is gehouden in de meerjarenbegroting met mogelijke nieuwbouwlocaties. Het moge duidelijk zijn dat het gezamenlijk huisvesten van beide organisaties behoorlijk wat besparingen oplevert ten opzichte van gescheiden huisvesting. Daarnaast is dit een mooie gelegenheid om hierbij tevens het project C 2000 mee te nemen. Dit project omvat het opzetten van een landelijk dekkend, digitaal communicatienetwerk voor alle operationele diensten, met name Politie, Brandweer en GHOR ( geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen).de hiermede gepaard gaande kosten worden vergoed. Hiervoor is uitsluitend ruimtebeslag aan de orde. Bovendien komt hierdoor de huidige Brandweerlocatie in de historische binnenstad vrij. Deze locatie kent vanwege deze ligging beperkingen die van invloed zijn op de uitruktijden. Een verhuizing naar Schaarkampen biedt hiertoe een verbetering. Integrale bouw leidt echter tot een zodanige kostenverhoging, dat er van de financiële kaders afgeweken moet worden. Een mogelijke oplossing hiervoor kan worden gevonden door een relatie te leggen met het beschikbaar gestelde budget voor de huisvesting binnendienst zoals vermeld onder punt 9. Burgemeester en wethouders van Steenwijk, de secretaris, de burgemeester, drs. A.W. van der Spek. drs. H.H. Apotheker. Informant: afdeling directiebureau, H.M. Groeneveld, telefoonnummer (0521) ; Behandeld in commissie I. Nummer: 2002/160 Steenwijk, 19 november 2002 Onderwerp: Uitgegaan: huisvesting buitendienst De raad van de gemeente Steenwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2002, nummer 2002/160; b e s l u i t : 1. In het kader van een optimale regeling van de huisvesting buitendienst in te stemmen met optie 1; 2. Optie 1 omvat:

6 - nieuwbouw stadswerf op het industrieterrein Groot Verlaat - nieuwbouw steunpunt te Vollenhove, inclusief de brandweer - verbouw steunpunt Oldemarkt, inclusief de brandweer 3. Een bruto krediet van ,= beschikbaar te stellen met in achtneming van de opbrengsten van de vrijkomende locaties. 4. Voor de realisering van optie 1 de in de meerjarenbegroting opgenomen middelen hiervoor aanwenden. Afschrijv ing aan te vangen in De afschrijvingstermijnen van technische installaties en inrichting vast te stellen op 15 jaar. 6. Akkoord te gaan met de overheveling van het overschot huisvesting Binnendienst van ,= naar het project huisvesting Buitendienst en het tekort van 7.346,= ten laste te brengen van onvoorzien. 7. De meerjarenbegroting dienovereenkomstig te wijzigen. De raad voornoemd, de secretaris, de voorzitter,

Vaststelling definitief plan voor de revitalisering van De Voorste Venne

Vaststelling definitief plan voor de revitalisering van De Voorste Venne Zaaknummer: OWZHH24 Onderwerp Vaststelling definitief plan voor de revitalisering van De Voorste Venne Collegevoorstel Inleiding Op 21 april 2011 werd het voorstel Vaststelling definitief plan voor de

Nadere informatie

: Voorstel tot beschikbaarstelling krediet voor de bouw van Multifunctionele Accommodatie Palet Vliedberg

: Voorstel tot beschikbaarstelling krediet voor de bouw van Multifunctionele Accommodatie Palet Vliedberg Raad : 4 oktober 2005 Agendanr. : Doc.nr : B200510362 Afdeling: : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot beschikbaarstelling krediet voor de bouw van Multifunctionele Accommodatie

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 24 maart 2011 Nummer : Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : Bedrijfsbureau Opsteller : W.J. van der Vliet

Nadere informatie

Graag nodig ik u uit om bij de Avond van de Raad aanwezig te zijn.

Graag nodig ik u uit om bij de Avond van de Raad aanwezig te zijn. Wijk bij Duurstede, 2 juli 2014 Betreft: Avond van de raad 8 juli 2014 aan de leden van de raad, de steunfractieleden en de collegeleden behandeld door: Anja van Wees ons kenmerk: Grif/20140701 afschrift

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze

REKENKAMERCOMMISSIE. Elk oordeel heeft zijn voordeel. Nota van Werkwijze REKENKAMERCOMMISSIE Elk oordeel heeft zijn voordeel Nota van Werkwijze Vastgesteld door de rekenkamercommissie Op 2 april 2007 WIE OF WAT IS DE REKENKAMERCOMMISSIE? De gemeenteraad van Katwijk heeft een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. GemeenteMook en Middelaar

Raadsvoorstel. GemeenteMook en Middelaar Agendapuntnummer: 5 Documentnummer: 2013/4080 Raadsvergadering d.d.: 12-12-2013 Raadscommissie: Samenleving Commissied.d.: 26-11-2013 Programma: Algemeen bestuur Onderwerp: Samenwerking Heumen en Mook

Nadere informatie

: 2012-10507 : Cultuur, recreatie en sport : Variantkeuze aanpak zwembad Aquamar BESLUIT:

: 2012-10507 : Cultuur, recreatie en sport : Variantkeuze aanpak zwembad Aquamar BESLUIT: Raadsbesluit Zaaknummer Programma Onderwerp : 2012-10507 : Cultuur, recreatie en sport : Variantkeuze aanpak zwembad Aquamar De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

SAMENVOEGEN BACKOFFICES?

SAMENVOEGEN BACKOFFICES? GEMEENTE HEUSDEN 6 februari 2008 140462/EA7/1H5/000380/ib 073794586 0.8 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Aanpak onderzoek 6 3 Bestaande situatie 7 4 Dienstverlenings concepten 9 4.1 Concepten 9 4.2 Effect op exploitatie

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Raadsvoordracht Stadsdeel Amsterdam-Noord. 5 november 2003

Raadsvoordracht Stadsdeel Amsterdam-Noord. 5 november 2003 Raadsvoordracht Stadsdeel Amsterdam-Noord 5 november 2003 117 Nota van Wijzigingen bij Plan van Aanpak de Banne Amsterdam, Aan de Stadsdeelraad van Amsterdam-Noord, 1. Inleiding Op 9 januari 2002 is door

Nadere informatie

Nota investeren, waarderen en afschrijven 2011

Nota investeren, waarderen en afschrijven 2011 gemeente Schiedam cluster Directie afdeling Staf Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota investeren, waarderen en afschrijven 2011 Vastgesteld:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kadernota 2012.

Inhoudsopgave Kadernota 2012. Inhoudsopgave Kadernota 2012. 1. Raadsvoorstel Kadernota 2012 d.d. 24 mei 2011 2. Concept-raadsbesluit 3. Kadernota 2012 4. Bijlage 1. Meerjarenperspectief 2012-2015 5. Bijlage 2. Vergelijking lokale lastendruk

Nadere informatie

Vaststelling definitief plan voor de revitalisering van De Voorste Venne

Vaststelling definitief plan voor de revitalisering van De Voorste Venne Zaaknummer: OWZHH16 Onderwerp Vaststelling definitief plan voor de revitalisering van De Voorste Venne Collegevoorstel Inleiding Op 11 januari jl. werd het nieuwe vlekkenplan voor de revitalisering van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0162. Rv. nr..: 10.0162 B&W-besluit d.d.: 14-12-2010 B&W-besluit nr.: 10.1327

RAADSVOORSTEL 10.0162. Rv. nr..: 10.0162 B&W-besluit d.d.: 14-12-2010 B&W-besluit nr.: 10.1327 RAADSVOORSTEL 10.0162 Rv. nr..: 10.0162 B&W-besluit d.d.: 14-12-2010 B&W-besluit nr.: 10.1327 Naam programma +onderdeel: Bedrijfsvoering Onderwerp: Kadernotitie Inhuur Externen meer Binnen, minder Buiten.

Nadere informatie

1. Inleiding, toelichting bestuursvoorstel, leeswijzer

1. Inleiding, toelichting bestuursvoorstel, leeswijzer Meppel/Zwolle Datum: 1 september 2015 Bestemd voor: Algemeen besturen van Reest en Wieden en van Groot Salland Onderwerp: Toelichting op het kredietvoorstel huisvesting en ICT-maatregelen 1. Inleiding,

Nadere informatie

Onderzoek brandweerkazerne Siddeburen. Rekenkamercommissie gemeente Slochteren

Onderzoek brandweerkazerne Siddeburen. Rekenkamercommissie gemeente Slochteren Onderzoek brandweerkazerne Siddeburen Rekenkamercommissie gemeente Slochteren Juli 2007 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting blz. 2 2. Aanleiding blz. 2 3. Vraagstelling en achtergronden blz. 2 4. Opzet en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 27 juni 2013 4. Kerkdriel, 22 mei 2013

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 27 juni 2013 4. Kerkdriel, 22 mei 2013 Gemeenteraad 27 juni 2013 4 Kerkdriel, 22 mei 2013 Onderwerp Herhuisvesting openbare basisschool De Meidoorn Beslispunten 1. In te stemmen met vervangende nieuwbouw van basisschool De Meidoorn te Kerkdriel.

Nadere informatie

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Vastgesteld door de stuurgroep 18 juli 2013 PAGINA 1/30 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en opdracht... 4 2. 1.3 Het bedrijfsplan...

Nadere informatie

A. Leeswijzer scope...v-2. B. Doel en beschrijving scope...v-3. C. Relevante wet- en regelgeving...v-5

A. Leeswijzer scope...v-2. B. Doel en beschrijving scope...v-3. C. Relevante wet- en regelgeving...v-5 V. Scope Inhoud A. Leeswijzer scope...v-2 B. Doel en beschrijving scope...v-3 C. Relevante wet- en regelgeving...v-5 D. Welke partijen kunnen bij een scope betrokken zijn?...v-6 E. Indicatie van tijd en

Nadere informatie

Raadsvoorstel 000592685 OWZHH37. beschikbaarstelling krediet voor de revitalisering van De Voorste Venne

Raadsvoorstel 000592685 OWZHH37. beschikbaarstelling krediet voor de revitalisering van De Voorste Venne Raadsvoorstel Inleiding Nadat de gemeenteraad op 20 december 2011 akkoord was gegaan met het vlekkenplan is in 2012 in goed overleg met de toekomstige gebruikers gewerkt aan de uitwerking van het vlekkenplan

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2013 (inclusief meerjarenperspectief 2014-2016) Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland

PROGRAMMABEGROTING 2013 (inclusief meerjarenperspectief 2014-2016) Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland PROGRAMMABEGROTING 2013 (inclusief meerjarenperspectief 2014-2016) Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland Voorwoord De kracht van noaberschap Voor u ligt de eerste begroting van

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 24-05-2011 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr.

COLLEGEBESLUITEN D.D. 24-05-2011 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Convenant MASS Bij deze ontvangt u ter kennisgeving het door alle partijen, Het college besluit, kennis te nemen van A011.0052 Waalwijk. inclusief gemeente Waalwijk, ondertekend convenant MASS Waalwijk.

Nadere informatie

Tekst: Rapport van de Commissie Stadhuis/Muziektheater. Onderzoek van de financi le situatie rondom de bouw van het Stadhuis/Muziektheater

Tekst: Rapport van de Commissie Stadhuis/Muziektheater. Onderzoek van de financi le situatie rondom de bouw van het Stadhuis/Muziektheater Bron: Raad Type document: Bijlage Nummer Gemeenteblad: P Onderwerp: Rapport van de Commissie Stadhuis/Muziektheater Datum publicatie:--1988 Datum Raad:29-06-1988 Besluit Raad: conform besloten Opmerking:

Nadere informatie

Algemene beschouwingen, begroting 2003

Algemene beschouwingen, begroting 2003 Algemene beschouwingen, begroting 2003 Deel A: Algemeen/Aanbiedingsbrief 2 Deel B: Beleidsvelden Beleidsveld 1: Bestuur en communicatie 16 Beleidsveld 2: Burgerdiensten 24 Beleidsveld 3: Openbare orde

Nadere informatie

1. Inleiding. No.: Raad: 22 juni 2010 Afdelingshoofd: Johan Hulzebos

1. Inleiding. No.: Raad: 22 juni 2010 Afdelingshoofd: Johan Hulzebos No.: Raad: 22 juni 2010 Afdelingshoofd: Johan Hulzebos Onderwerp: Stuknr.: 134925 Bestuursrapportage, annex vaststelling 24 e begrotingswijziging 2010 1. Inleiding Hardenberg, 25 mei 2010 De aanleiding

Nadere informatie

1994 N 155. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 8 december 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 155. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 8 december 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 55 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 8 december 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Grondbeleid Vaste grond onder de voeten? Gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage Onderzoek Grondbeleid Vaste grond onder de voeten? Gemeente Wijk bij Duurstede Rekenkamercommissie Gemeente Wijk bij Duurstede Oktober 2010 Rapportage Onderzoek Grondbeleid Vaste grond onder de voeten? Gemeente Wijk bij Duurstede 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Doel en

Nadere informatie