Algemene Plaatselijke Verordening Geluidsoverlast Betuwelijn Kaasschaaf geen optie meer Nieuwbouw KWS Afscheid burgerlid A.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Plaatselijke Verordening Geluidsoverlast Betuwelijn Kaasschaaf geen optie meer Nieuwbouw KWS Afscheid burgerlid A.A."

Transcriptie

1 Algemene Plaatselijke Verordening Geluidsoverlast Betuwelijn Kaasschaaf geen optie meer Nieuwbouw KWS Afscheid burgerlid A.A. van den Berg

2 Van de Redaktie Beste lezer, Bij veel mensen is de interesse voor de politiek niet zo groot. Als er echter bezuinigd moet worden en het wordt gevoeld in de portemonnee, dan blijkt het een onderwerp te zijn wat op veel belangstelling kan rekenen. Ook in dit nummer (en wellicht dat het een terugkerend thema wordt) is er aandacht voor de immense bezuinigingsronde van de gemeente. Het artikel heeft dan ook de naam gekregen: De kaasschaaf geen optie meer. Ook over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de laatste tijd nogal wat te doen geweest. Een en ander wordt voor u nog eens op een rij gezet. Verder is ook de geluidsoverlast van de Betuwelijn een onderwerp wat onze aandacht heeft. Dit artikel betreft een tussenartikel, een opstap naar de uitwerking van het geluidsrapport en de vervolgstappen. De nieuwbouw van de Koningin Wilhelmina School (KWS) neemt ook steeds vastere vormen aan. Binnen de steunfractie is ook beweging geweest. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van dhr. A. v/d Berg welke om gezondheidsredenen het werk voor de fractie niet meer kan combineren met zijn andere werkzaamheden. Daarnaast mogen we dhr. C. Lock verwelkomen. Al met al weer een gevarieerde Periodiek. Tenslotte mogen we u wijzen op het meditatieve woord van Ds. A. Kos. De redactie. Colofon Contactblad van de kiesvereniging der Staatkundig Gereformeerde Partij te Hardinxveld-Giessendam voor leden en belangstellenden. Redaktie M.J. den Besten, P. van Reeuwijk, J. A. Meerkerk, J. Vogel, M. van Wijk, J. van Wingerden Eindredaktie S.G.P. Kiesvereniging,,Zet de oude palen niet terug te Hardinxveld-Giessendam. Administratie en redaktieadres J. Vogel, De Buurt 2, 3372 DC Hardinxveld- Giessendam, Tel Bij ongewenst ontvangst kunt u contact opnemen met de administratie. Bankrekening Rabobank Hardinxveld-G. dam, nr t.n.v. SGPeriodiek Hardinxveld-Giessendam Druk & layout ISO Drukkerij BV Hardinxveld-Giessendam 1

3 Meditatie Doch nu zien wij nog niet, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hebreeën 2: 8b, 9a We zeggen het weleens tegen elkaar: de Heere regeert! Maar tegelijkertijd kan het weleens op ons afkomen: ik zie er zo weinig van. Waar blijkt dat dan uit? Een vraag die ook zomaar aan u of jou gesteld kan worden. Wat zijn er niet een rampen in de wereld. Maar ook als het gaat om het christendom. Gemarginaliseerd in Nederland. Politieke partijen willen af van het christelijke erfgoed. De zonde lijkt te heersen. Alles aan Hem onderworpen? Onze tekst geeft er een antwoord op. Wij zien nu nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn. Dat geldt ook in ons persoonlijke leven. Hoe beheerst de zonde van nature ons leven, in het bijzonder de zonde van het ongeloof. Wij zien nu nog niet. Daarin zit een waarschuwing als u nog buiten God voortleeft. Hem zijn alle dingen onderworpen, ook u/jij. Al lijkt het misschien anders. Bid toch om eerlijkmakende genade. Dat u door de Heilige Geest van alles van uzelf afgebracht wordt en Hem mag zien. De Zaligmaker, Die alleen redden kan. Toch gaat het hier niet in de eerste plaats om diegenen die buiten de Heere leven. De brief aan de Hebreeën is geschreven aan christenen die leven onder geloofsvervolging. Zij waren wedergeboren tot een levende hoop. Wat kan er juist bij ware gelovigen een worstelen zijn met het wij zien nu nog niet. Ook vandaag. Bijvoorbeeld in moeiten en in het bijzonder ook in de aanvechtingen. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Bijvoorbeeld als hij wijst op onze verdorven aard, op het dwaalzieke hart. En als we eerlijk zijn, heeft hij gelijk. Dan moet erkend worden dat we verloren zijn in onszelf. Ook dan kan de vraag naar boven komen: Hem alles onderworpen? Wij zien nu nog niet. Jawel, er staat nu nog niet. Het zien komt wel! Dat is Gods belofte. Maar ondertussen woedt de vijand en is er zo weinig van te zien. Zullen de Zijnen toch niet één van deze dagen omkomen in de handen van de vijand? Nee. Waarom niet? Gods Woord is vast en onverbroken. Hoe mogen we dat weten? In het geloof. Zie maar in de tekst. Tegenover het nog niet zien staat: maar wij zien! Hoe wonderlijk. Niet zien en toch wel zien: een wonder van Gods genade. Dat zien is een geloofszien, dat maar is een geloofsmaar. Het nochtans van het geloof! Wie wordt gezien? De gekroonde Jezus. De Zaligmaker. Voor de erekroon droeg Hij de doornenkroon. Hij voldeed zo volkomen aan Gods gerechtigheid voor al de Zijnen. Hij ging door lijden tot heerlijkheid en zo gaan zij ook. Voor wie in een waar geloof aan Hem verbonden is, zal om Zijnentwil het nog niet veranderen in een heerlijk wel. Dat zegt het zien van de gekroonde Jezus. Maar het zegt meer. Namelijk dat het nog niet niet buiten Hem omgaat. Hij is Koning en Hij regeert. Ook in de aanvechtingen en strijd? Ja, ook dan. Hij leidt door lijden en aanvechting heen. 2 SGP Periodiek

4 Daarin bereikt de duivel het tegenovergestelde van wat hij wil. Hij zou het kleine vonkje geloof zo zielsgraag doven. Daarom blaast hij in het vuur. Maar hij heeft er geen erg in dat het vuur daardoor alleen maar groter wordt en hemzelf in brand steekt (Luther). Zo bereikt God Zijn doel om ons vaster te verbinden aan Hem. Hij leidt door het nog niet heen. Niet omdat wij daarmee iets verdienen, maar omdat Hij de Zijnen zo loutert en heiligt. Opdat we steeds tot Hem zouden uitgedreven worden. Zo houden wij niet onszelf, maar zo houdt God ons vast door de diepte heen. Door het geloof dat door de Heilige Geest wordt gewerkt. Wat is er een troost te midden van het nog niet als zo in het geloof Jezus gezien mag worden. Ons oog wordt zo snel afgeleid van de Heere Jezus. Maar dat is tot oneer van Hem en tot schade van onszelf. Zie dan toch op Hem! Waar dat voor het eerst of opnieuw mag gebeuren, wordt ervaren dat in Hem troost, kracht, vrede, zegen, ja alles is. Wat een wonder. De vloek verdiend en Zijn zegen te ontvangen. Dat verbreekt het hart. Dat doet in verwondering uitroepen: maar wij zien Jezus. Genade alleen. Mag u daaruit leven? Dan is er werkelijk hoop. Al is het: wij zien nog niet. Het nog niet houdt op. Spoedig. Bent u bereid? Ds. A. Kos P. Hartog Kerkweg 35, 3371 AE Hardinxveld-Giessendam Tel: n u m m e r 1 3

5 TUINCENTRUM KOOS RITMEESTER VOOR AL UW tuinplanten, houtwerk en gereedschap Kromme Gat 4, Boven-Hardinxveld, Telefoon Al meer dan 45 jaar TEXTIELHANDEL A. Baggerman Sluisweg 92 Hardinxveld-Giessendam Telefoon BEL ONS GERUST wij komen graag bij U langs Administratiekantoor en belastingconsulent H.L. DEN BESTEN Schouw HG Hardinxveld-Giessendam Telefoon financiële administraties jaarrekeningen belastingzaken salarisadministraties fiscale aangiften en -adviezen Wim den Hertog schoenreparatie sleutelservice graveerservice verkoop van voordelige portomonees en ledere riemen Peulenstraat-Zuid AJ Hardinxveld-Giessendam Telefoon/Fax (0184) SGP Periodiek

6 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) In dit artikel willen we iets meer meegeven met betrekking tot de totstandkoming van de aangepaste APV die tijdens Het Besluit van 7 april 2011 door de gemeenteraad is goedgekeurd. Door de dereguleringsvoorstellen van VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) wordt een handreiking aan de gemeente gedaan om te komen tot minder regels. Deze zijn niet bindend voorgeschreven en daar heeft de gemeenteraad nog zo zijn inbreng in, om uiteindelijk tot een plaatselijke verordening te komen. Er zijn tijdens de ontmoeting van 2 september 2010 onderwerpen nader besproken o.a. Sluitingstijden, Carbidschieten, Bepaling over heling, Uitwegvergunning. Wat ligt er zoal vast in de APV en waarom zou het betreffende artikel in de APV moeten worden gewijzigd c.q. moeten vervallen? In het tweede deel van dit artikel zal met name de sluitingstijden van de horeca onze aandacht vragen. U kunt denken aan: Uitweg (uitrit) In het eerste dereguleringsvoorstel bij herziening van de APV in 2008 is besloten om het vergunningstelsel voor het maken of veranderen van een uitweg te handhaven omdat het vervangen door een meldingsplicht niet minder administratieve lasten oplevert. Heling Deze artikelen geven een reeks gedetailleerde bepalingen ter bestrijding van heling. De VNG geeft aan dat per gemeente afgewogen moet worden of deze bepalingen worden toegepast en noodzakelijk worden geacht. Er lag een voorstel om dit artikel te schrappen, maar gezien dat de politie en een enkel raadslid voor het behoud zijn van dit artikel wordt het vervolgens gehandhaafd in de nieuwe APV. Straatartiesten Een straatartiest dient binnen de bebouwde kom een ontheffing bij de burgemeester te vragen. In de afgelopen jaren is dat zeer sporadisch gebeurd. Vaak maakt een eventuele straatartiest onderdeel uit van een groter geheel en valt dan onder de evenementenvergunning. Dit artikel komt te vervallen. Voorwerpen op of aan de weg Door VNG wordt voorgesteld een nieuw derde lid op te nemen, dat het mogelijk maakt dat de burgemeester of het college nadere regels stelt aan terrassen en uitstallingen. Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat er ook gebiedsgericht maatwerk kan worden geleverd, en dat, voordat het college regels stelt, kan worden bekeken of het ook mogelijk is op informele wijze of middels een convenant afspraken met horeca of winkeliers te maken. Deze wijziging wordt doorgevoerd in APV n u m m e r 1 5

7 Veiligheid op het ijs De VNG geeft aan dat als dit niet of nauwelijks het geval is, overwogen kan worden het Wetboek van Strafrecht dit afdoende regelt en het betreffende artikel dan zou kunnen vervallen. Aangezien er in onze gemeente verschillende watergangen c.q. waterpartijen aanwezig zijn, die in de winter voor publiek toegankelijke ijsvlakten opleveren en waarvan ook veelvuldig gebruik wordt gemaakt. Het regelen van de veiligheid op het ijs is vanuit deze optiek geen overbodige luxe. Het artikel zal worden gehandhaafd. Vergunning lichtreclame In afwijking van het voorstel van de VNG is bij de herziening van de APV in 2008 besloten om de vergunningsplicht in stand te laten. Dit om meer greep te kunnen houden op de handelsreclame. Inmiddels geldt op grond van het per 1 januari 2008 van kracht geworden Activiteitenbesluit een zorgplicht, die ertoe verplicht geen lichthinder te veroorzaken. Vanuit deze optiek is de noodzaak om dit onderwerp nog afzonderlijk in de APV te regelen niet meer aanwezig. Reclamevoertuigen De gemeente hanteert tot op heden een terughoudend beleid ten aanzien van reclame-uitingen, zowel op het gebied van permanente als tijdelijke reclame. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven creatief op zoek gaan naar andere mogelijkheden. Het komt in de gemeente regelmatig voor dat gebruik wordt gemaakt van voertuigen die niet zozeer bedoeld zijn als vervoermiddel, maar primair worden gebruikt voor het maken van handelsreclame. Doorgaans staan deze voertuigen op zichtlocaties (bij toegangswegen of in de buurt van winkels) waar ze de nodige parkeerruimte in beslag nemen. Bovendien kan dit soort reclame ontsierend werken voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Het artikel wordt dan ook gehandhaafd. Carbidschieten Naar aanleiding van de discussie m.b.t. het carbid schieten tijdens Oud & Nieuw komt men tot een wijzigingsvoorstel om het algeheel verbod op carbidschieten te wijzigen in een verbod binnen de bebouwde. Sluitingstijden Horeca Op 31 maart jl. is uitvoerig gedebatteerd over één onderdeel van de APV namelijk de sluitingstijden van de Horeca. Er ligt een voorstel om de regels omtrent sluitingstijden horecabedrijven te schrappen uit de APV waardoor de sluitingstijden voor horecabedrijven worden vrijgegeven. Bij vrije sluitingstijden treedt zelfregulering op waardoor het risico op overlast afneemt. Het voorstel afschaffen verplichte sluitingstijden in de nieuwe APV behelst: * Schrappen van de verplichte sluitingsuren uit de APV en het bepalen van de sluitingstijden overlaten aan de ondernemers zelf. * De burgemeester heeft op basis van het nieuwe artikel nog steeds de mogelijkheid om door middel van een vergunningsvoorschrift sluitingsuren vast te stellen voor een afzonderlijke horecagelegenheid of een daartoe behorend terras. * Op grond van artikel 2:30, eerste lid APV kan de burgemeester in bijzondere gevallen voor één of meer openbare inrichtingen tijdelijk sluiting bevelen. * Proefperiode van één jaar. Na een jaar 6 SGPeriodiek

8 aangegeven. De situatie in Leerdam is vergelijkbaar voor die in Hardinxveld- Giessendam. zal er een evaluatie plaatsvinden en kunnen de sluitingsuren desgewenst weer worden gesteld. De argumenten voor het afschaffen van sluitingstijden met proefperiode van een jaar zijn: * Door het loslaten van de sluitingstijden kan de verstoring van de openbare orde (nachtrust) aanzienlijk worden beperkt. Er zal sprake zijn van minder geluidsoverlast doordat cafébezoekers niet langer tegelijk maar geleidelijk over een langere periode verspreid huiswaarts keren. Hierdoor is het voor de politie beter mogelijk om toezicht uit te oefenen. * De meeste horecaondernemers in Harindinxveld-Giessendam zijn positief over het voorstel. * Het loslaten van de sluitingstijden is positief voor het taxiprobleem. * De ervaringen in de gemeente Leerdam met het vrijgeven van sluitingstijden zouden heel goed zijn. De politie heeft dit tijdens de Ontmoeting d.d. 2 september 2010 De argumenten tegen het afschaffen van sluitingstijden zijn: * Risico dat café-bezoekers gedurende de gehele nacht op straat zijn; gepaard gaande met geluidsoverlast. * Aantrekkingskracht op horecabezoekers uit aangrenzende gemeenten. Vervolgens is er door het CDA een motie ingediend om o.a. de proefperiode van een jaar te verkorten naar een half jaar, dit heeft het niet gehaald. Onze partij heeft in de persoon van A.A. van den Berg onze standpunten naar voren gebracht waarin heen gewerkt werd naar het amendement, dat de SGP samen met de CU heeft ingediend, om het oude artikel te handhaven om principiële redenen maar ook ter bescherming van de jeugd. Door de heer Van den Berg is nader onderzoek gedaan naar de wens van latere sluitingstijden bij omwonenden, waaruit blijkt dat de praktijk iets genuanceerder ligt dan de overige partijen voor laten komen. In de gesprekken met omwonenden kreeg hij te horen wat de echte redenen waren: - Schroom van mensen om tegen de verlenging te zijn uit angst voor pesterijen en besmeuring van hun pand. - Er wordt door jongeren geürineerd en n u m m e r 1 7

9 gekotst op plaatsen waar dat niet is gewenst. - De bewoners zijn verplicht met ramen en deuren dicht te slapen in de zomer vanwege geluidsoverlast en alles wat daar mee samenhangt. Door de ervaring van onze woordvoerder als politieagent kon hij vermelden dat het doel van de verruiming van de sluitingstijden - namelijk overlast zien te beperken - een averechts effect kan hebben. In de jaren voor 2000 werd het langer open zijn door de horeca oogluikend toegestaan door de politie, ook toen was het credo dat als de sluitingstijden zouden verruimen dat men druppelsgewijze naar huis zou gaan en de overlast dan minder zou worden maar niets bleek minder waar. De overlast verplaatste zich gewoon naar een later tijdstip. De SGP is tegen verlenging, de overheid moet opkomen voor de rustdag en voor nachtrust omwonenden. Het drankgebruik onder jongeren neemt eerder toe dan af, gezien de berichtgeving in de media, waardoor ook de zorgen toenemen en dit nadelige invloed op onze jongeren heeft. De SGP draagt verantwoording en wil voorkomen dat de jongeren meer alcohol kan nuttigen en wil hiermee de jongeren een dienst bewijzen. Vandaar dat de SGP samen met de CU een amendement indient voor dit artikel in de APV, wat helaas met 8 tegen 7 stemmen wordt verworpen 8 SGP Periodiek

10 Helling 22 Tel. (0184) EZ Hardinxveld-Giessendam Fax (0184) Nederland Internet: Stationsweg HD Sliedrecht Tel Mob n u m m e r 1 9

11 In het decembernummer SGPeriodiek 2010 is een eerste artikel geplaatst over geluidsoverlast die treinen op de Betuwelijn veroorzaken. Daarin was te lezen dat exploitant Keyrail naar aanleiding van de klachten heeft besloten in Hardinxveld-Giessendam geluidsmetingen te gaan verrichten. Eind februari 2011 zijn de geluids-metingen uitgevoerd maar bij critici is het gevoel ontstaan dat de metingen zijn gedaan op een niet representatief moment. Ten tijde van de geluidsmetingen waren er werkzaamheden aan het tracé waardoor treinen mogelijk met een gereduceerde snelheid het meetpunt zijn gepasseerd. Ook over het type treinen die passeerden zijn vragen. De kritiek is door de gemeente en ook door de betrokken bewoners geuit bij Keyrail en Prorail. Voor alle duidelijkheid: Spoornetbeheerder Prorail is eigenaar van exploitant Keyrail. Op donderdag 31 maart hebben wethouder Boerman en zijn geluidsadviseur een gesprek gehad met vertegenwoordigers van Keyrail en Prorail. Draagvlak Het doel van dit gesprek is te bewerkstelligen dat de metingen zo zorgvuldig mogelijk worden uitgevoerd en er draagvlak wordt gecreëerd voor de representativiteit van de metingen. De bewoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam die last ondervinden van het geluid dienen gehoord en betrokken te worden. Daarbij wordt waarde gehecht aan transparantie richting de bewoners over de geluidsproblematiek. Een heldere communicatie hierover dient voorop te staan. 10 SGP Periodiek

12 Extra geluidsmetingen Om bovenstaande reden is gevraagd om een nieuwe meting. Deze is door Prorail/ Keyrail toegezegd. De metingen zullen over een ruime periode geschieden, ruimer dan op grond van de regelgeving als minimum geldt. Voorafgaande aan de extra geluidsmeting wordt ook een extra informatie-bijeenkomst voor de bewoners georganiseerd, waarin vragen kunnen worden gesteld en waarbij wordt toegelicht op welke wijze wordt gemeten, wat er wordt gemeten, hoe de Betuweroute werkt, wie de opdrachtgever is, wat de status is van het onderzoek en wat de (mogelijke) vervolgstappen zijn. Op het moment van het schrijven van dit artikel is de datum van de bijeenkomst nog niet bekend. Na de bijeenkomst wordt een nieuwe meetdag ingepland en daaraan voorafgaand wordt daarover gecommuniceerd richting gemeente en betrokken bewoners. Terugkoppeling Tot slot zal er een bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen gemeente, Keyrail en Prorail waarin het geluidsrapport wordt toegelicht en de vervolgstappen worden doorgesproken. Enige tijd geleden heeft de plaatselijke SGP het probleem met betrekking tot de geluidsoverlast Betuweroute aangekaart bij de SGP fractie in de Tweede Kamer. Mede door deze contacten is er inmiddels een gesprek geweest met het comité Geluidsoverlast Betuweroute Nee. Bij dit gesprek was ook ons raadslid De Jong aanwezig. Het verslag van deze bespreking kunt u vinden op In een volgend nummer hopen we weer aandacht te besteden aan dit onderwerp n u m m e r 1 11

13 12 SGPeriodiek

14 n u m m e r 1 13

15 14 SGPeriodiek

16 n u m m e r 1 15

17 Kaasschaaf geen optie meer Vrijwel alle gemeenten in Nederland maken zich momenteel op voor forse bezuinigingen. Ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft een taakstelling voor 1,25 miljoen euro aan bezuinigingen. In het voorjaar van 2011 is een ambtelijke/bestuurlijke werkgroep in het leven geroepen die het bezuinigingsproces heeft aangestuurd. Inmiddels heeft de gemeenteraad kaders gesteld waarbinnen de bezuinigingen gerealiseerd moeten worden. Tijd om in dit artikel de balans op te maken: wat is de aanleiding voor deze forse bezuinigingen? Op welke manier is het proces tot nu toe gelopen in Hardinxveld- Giessendam? Welke kaders zijn door de SGP (en de rest van de gemeenteraad) gesteld? Gemeentefonds Deze bezuinigingen zijn nodig doordat de inkomsten van de gemeente fors terug lopen. De gemeente loopt als gevolg van de economische crisis winstuitkering mis van bedrijven waarvan de gemeente aandeelhouder is (zoals Eneco). In het verleden kreeg de gemeente soms winstuitkeringen van honderdduizenden euro s per jaar. Verder lopen de inkomsten terug door de bezuinigingen die het pas aangetreden kabinet Rutte doorvoert. Naast forse ingrepen in de eigen taken van het rijk (zoals het hoger onderwijs, kunst en cultuur en de inburgering) wordt ook fors bezuinigd op het zogenaamde gemeentefonds. Vanouds krijgen gemeenten een rijksbijdrage voor de uitvoering van haar taken (gemeentefonds). Het beschikbare geld wordt via een ingewikkelde verdeelsystematiek toegekend aan de gemeenten. De hoogte van de inkomsten die gemeenten ontvangen is onder meer afhankelijk van de centrumfunctie die een gemeente vervult, bodemgesteldheid, aantal woningen, aantal uitkeringsgerechtigden, aantal allochtonen, enzovoorts. Ambtelijke werkgroepen van het rijk hebben in 2010 voorstellen gedaan om totaal 3 miljard euro te bezuinigen op het gemeentefonds. Dat komt neer op een bezuiniging van 20%. Bezuinigingstaakstelling Voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben voorgenoemde factoren geleid tot een bezuinigingstaakstelling van 0,5 miljoen euro in 2012 oplopend tot 1,25 miljoen euro in Met het oplossen van de bestuurlijke en financiële crisis uit 2005 is het laaghangend fruit aan bezuinigingen reeds weggeplukt. Destijds is na een forse lastenverhoging (OZB) ook begonnen met het doorvoeren van bezuinigingen via de kaasschaafmethode. Het overtollige vet is op de meeste plaatsen dan ook inmiddels verdwenen. Een werkgroep van bestuurders en ambtenaren heeft het bezuinigingstraject voorbereid. Door middel van een openbare aanbestedingsprocedure is Deloitte geselecteerd voor een onderzoek naar de bezuinigingsmogelijkheden. Er is gekeken naar de financiële huishouding van de gemeente. Hieruit is gebleken dat de gemeente financieel gezond is maar dat met het oog op de toekomst forse bezuinigingen nodig zijn. Daarom is ook kritisch gekeken naar de uitgaven/ inkomsten van de gemeente. Uitgaven zijn per programmaonderdeel vergeleken 16 SGPeriodiek

18 met wat vergelijkbare gemeenten eraan uitgeven. Dit levert inzicht in op welke onderdelen de gemeente zou kunnen bezuinigen. Verder zijn de uitgaven per programmaonderdeel vergeleken met de inkomsten die er tegenover staan van het rijk. Hieruit is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat de gemeente veel meer uitgeeft aan de WMO dan wij hiervoor van het rijk ontvangen. De uitkomst van dit onderzoek leverde het volgende overzicht op van mogelijke bezuinigingen: Op basis van dit onderzoek hebben alle fracties bij de griffie een matrix ingeleverd met daarop een bezuinigingsvoorstel voor 1,25 miljoen euro. Het beeld dat hieruit voort kwam was nogal divers. Tijdens de debatten die hierover zijn gevoerd hebben partijen hun visies nader toegelicht. Kaderstelling De SGP heeft de volgende uitgangspunten n u m m e r

19 gehanteerd: realisme, evenwichtigheid en doelmatigheid. Een aantal onderwerpen zijn door onze fractie bestempeld als niet uit te voeren : het gemeentelijk minimabeleid, lijkbezorging, veerdiensten en cameratoezicht Damstraat. Een substantieel aantal onderwerpen heeft de SGP voorzien van het predicaat bespreekbaar/uitwerken. Dat betekent voor de SGP dat het college van B&W die onderwerpen verder kan uitdiepen en de plus- en minpunten van een bezuiniging op die betreffende onderwerpen in een duidelijke rapportage met de financiële en praktische consequenties naar de raad kan sturen. Op dat moment wordt duidelijk in hoeverre de beoogde bezuiniging werkelijk haalbaar is en door de SGP uiteindelijk ook echt gedragen kan worden. Een flinke bezuiniging zou te bereiken zijn bij sluiting van het zwembad. Dat doe je natuurlijk niet zomaar. De SGP is er zich ten volle van bewust dat dit nogal wat betekent. Daarom is de SGP ook alleen maar voor sluiting als aan drie voorwaarden wordt voldaan, namelijk: 1.) Compensatie in de tarieven bij andere (duurdere) zwembaden in de directe omgeving, met name bij meerdaagse badenkaarten en abonnementen. 2.) Overgang van personeel naar ander(e) zwembad(en) en 3.) Kwalitatief gelijkwaardige zwemlessen, waar Hardinxveld-Giessendam namelijk heel sterk in is. Bij algehele sluiting wordt ingeschat dat er jaarlijks ,- wordt bespaard. De SGP zegt, dat om aan de door haar gestelde voorwaarden te voldoen er max ,- beschikbaar gesteld kan worden, zodat de bezuiniging structureel ,- per jaar oplevert. De SGP-fractie heeft gemeend een aantal zaken onder één noemer te brengen en dezelfde bezuiniging toe te passen onder het motto gelijke monniken, gelijke kappen. Zo is de SGP van mening dat op alle subsidies een korting zou moeten worden toegepast van 10%, te realiseren in twee stappen van 5%. Hier vallen onder anderen het Sociaal Kultureel en Educatief Werk (SKEW), Maatschappelijke begeleiding en advies (IGO), Vorming en Ontwikkelingswerk (TOON), Kunst en Overige recreatieve voorzieningen onder. Het brede pakket van de WMO zou naar de mening van de SGP moeten worden bezien met de uitgangspunten doelmatigheid, efficiëntie en het heffen van een eigen bijdrage. Het gaat dan met name om huishoudelijke verzorging, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. Er kan een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd als betrokken partijen met deze uitgangspunten in het hoofd om de tafel gaan zitten. Daarbij geldt dan tevens dat met name de minder draagkrachtigen en kwetsbaren zoveel mogelijk moeten worden ontzien en dus de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Vergeleken met al het vergelijkingsmateriaal valt op dat Hardinxveld-Giessendam bij het openbaar groen goedkoper is. Bijstelling van het kwaliteitsniveau zal slechts met grote omzichtigheid moeten gebeuren. Het aanzien van de gemeente is van groot belang en de SGP wil hier dan ook slechts sober bezuinigen. Een zelfde belang ziet de SGP-fractie ook ten aanzien van onderhoud/ kwaliteitsniveau voor wegen, straten en pleinen. Het lijkt de SGP niet realistisch om hier tonnen op te bezuinigen, tenzij je in vergaande mate de leefomgeving wil 18 SGPeriodiek

20 aantasten. De SGP kiest daar niet voor en vindt de leefomgeving van groot belang. Iedere burger van groot tot klein vindt zijn eigen leefomgeving van essentieel belang en stelt prijs op een goed onderhoudsniveau. Bovendien komt de gemeente zich zelf altijd weer tegen als ze op onderhoud gaat bezuinigen. In de praktijk gaat het alleen maar meer kosten, omdat het vroeg of laat toch altijd weer aangepakt moet worden. Dat schiet dus bepaald niet op. Integendeel! Wat de SGP wel wil is dat sportverenigingen meer onderhoud zelf gaan doen. Het maaien van sportvelden zou volgens ons bijvoorbeeld prima door verenigingen zelf kunnen worden georganiseerd. Ten slotte heeft de SGP een bedrag ingeboekt voor bezuinigingen op het totale pakket van Openbare orde, brandweer, Veiligheidsregio (en dergelijke). Hieraan geven we volgens het onderzoek 54 euro meer uit per inwoner dan referentiegemeenten. De brandweer heeft haar zaakjes in onze gemeente goed op orde. Het hoge bedrag kan te maken hebben met de risico s die er zijn in onze gemeente (industrie, spoor, weg en water). Toch wil onze fractie onderzocht zien of er 10 euro per inwoner bezuinigd kan worden. Door efficiencyvoordelen en regionalisering kan er volgens ons bespaard worden. Vooruitblik In de discussie op 19 mei jongstleden zijn de bezuinigingsvoorstellen van alle partijen naast elkaar gelegd en besproken. Hieruit bleek dat het geen gemakkelijke opgave wordt om voldoende draagvlak te vinden voor voorstellen om in totaal 1,25 miljoen euro te bezuinigingen. Ondertussen lijken wolken alleen maar donkerder te worden. Doorvoering van kabinetsplannen (in de huidige vorm) met betrekking tot sociale werkvoorziening gaan voor onze gemeente een tekort betekenen van euro. Daarnaast zitten er forse tegenvallers aan te komen vanuit de Regionale Sociale Dienst (RSD) als gevolg van de economische crisis. Reden genoeg dus om voortvarend aan het werk te gaan. Het college van B&W is nu aan zet. In samenspraak met een afvaardiging vanuit de raad (werkgroep Ontwikkeling Beleidsvisies) zal het college van B&W de bezuinigingsvoorstellen verder uitwerken. Daarbij zal aandacht zijn voor het proces zoals werkwijze en communicatie met belanghebbenden. De definitieve voorstellen voor bezuinigingen zullen steeds ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd n u m m e r 1 19

21 Nieuwbouw KWS In het vorige nummer heeft u kunnen lezen van de scholenhuisvesting in Hardinxveld- Giessendam. Over de Koningin Wilhelminaschool schreven we dat als naar verwachting alle seinen op groen gaan de nieuwbouw snel gerealiseerd kan worden. Inderdaad is in de afgelopen maanden goede voortgang gemaakt in de plannen. In dit artikel zal aandacht zijn voor een aantal aspecten van de plannen en keuzes die gemaakt zijn de afgelopen maanden. Verkeerssituatie In november 2010 is een verkeerskundig advies uitgebracht. Dit rapport geeft advies over de nieuwe schoolomgeving in en rondom de Lekstraat. De volgende onderdelen komen aan bod: het parkeren en de verkeerscirculatie in de wijk, de ontsluiting van het gebied, de inrichting van het gebied. Wat parkeergelegenheid betreft is gekeken naar de parkeerdruk in de wijk. Deze parkeerdruk is gemeten. Ook is onderzocht wat de behoefte is van de school. Omdat de nieuwe locatie niet ver van de huidige situatie is is de verwachting dat er geen drastische wijzigingen zijn in het gebruik van fiets of auto. De grootste parkeerdrukte in de omgeving van scholen wordt veroorzaakt door de kortparkeerders. Hiervoor worden zogenaamde kiss and ride - parkeerplaatsen gerealiseerd aan de oost- en westzijde van de school. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor ouders om de kinderen bij de school af te zetten. Voor en na de schooltijden (dus vanaf 16:00 tot 8:00 uur volgende ochtend) zijn deze parkeerplaatsen beschikbaar voor omwonenden. Het personeel van de school zal gebruik gaan maken van parkeerplaatsen bij de nieuwbouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (voormalige locatie Calvijnschool). Er zijn een aantal varianten gemaakt van toegangsroutes naar en van de school. Het uiteindelijke voorstel is een combinatie daarvan geworden. Door de kiss and ride - parkeerplaatsen schuin te maken ten opzichte van de Noordstraat en de Lekstraat wordt de doorstroming van auto s rondom de school gerealiseerd. De straten in de wijk rondom school zijn voldoende geschikt om de stroom te verwerken en eenrichtingssituaties zijn naar verwachting niet nodig. Het voetpad in de groenstrook aan de Merwedestraat wordt aangepast tot een gecombineerde voet/fietspad en wordt onderdeel van de fietsroute vanuit oostelijke en westelijke richting naar school. 20 SGPeriodiek

22 Peuterspeelzaal De gemeenteraad stemde donderdag 17 maart 2011 in met de normkostenvergoeding van 3,3 miljoen euro voor de nieuwbouw. In het voorstel is ook rekening gehouden met de komst van een peuterspeelzaal bij de school. De diende een samen met de VVD ontwikkeld amendement in om de peuterspeelzaal (De Flierefluiter) uit het voorstel te schrappen. Omdat de VVD niet aanwezig was tijdens de vergadering stemde alleen de voor het amendement. De SGP-fractie heeft in stevige bewoordingen afstand genomen van dit amendement waarin onder meer de christelijke grondslag van de Flierefluiter als reden werd aangevoerd om tegen dit deel van het voorstel te stemmen. Naast de SGP steunden drie overige raadsfracties (ChristenUnie, CDA en PvdA) het voorstel van het college, dus inclusief integratie van de peuterspeelzaal in de Koningin Wilhelminaschool. De gemeente subsidieert peuterspeelzalen in verband met het vroegtijdig opsporen en verhelpen van taalachterstanden bij jonge kinderen. Naast een vestiging in de nieuwe KWS krijgt de Flierefluiter ook een vestiging in het gebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Door beide vestigingen zal de grote wachtlijst worden ingekort. Omgeving van de school Voordat een school gebouwd is zijn vele onderzoeken nodig. Niet alleen verkeer, maar ook bijvoorbeeld het geluid in de omgeving en de luchtkwaliteit zijn belangrijk. De aanwezigheid van Rijksweg A15 naast de school heeft er voor gezorgd dat er goed gekeken is naar luchtkwaliteit en geluidsoverlast. De luchtkwaliteit is in orde en binnen daarvoor gestelde normen n u m m e r 1 21

23 Zonder extra maatregelen is het geluid van met name de Rijksweg wel iets te hoog. Er is al een geluidsscherm en aanpakken van het geluid bij de bron is niet zo makkelijk te realiseren, behalve een verandering van wegdek (ander soort asfalt). Dat betekend dat de geluidsisolatie van de gevels van de school hierop aangepast zal worden. Een deel van het schoolplein en de fietsenstalling in het geheel komen te liggen in de groenstrook aan de Merwedestraat. Die strook wordt daardoor onderbroken. Dit is onvermijdelijk en niet redelijk te ondervangen (bijvoorbeeld een ondergrondse fietsenstalling is veel te duur). De fietsenstalling zal zoveel mogelijk omgeven worden door groen en zo geïntegreerd worden in het park. Bouwplannen Voor de herontwikkeling van deze locatie is een subsidie verstrekt door de provincie, onder de voorwaarde dat deze plannen in 2014 gerealiseerd moeten worden. Al met al genoeg reden om voort te maken, zodat de subsidie van ruim 5 ton niet wordt misgelopen. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Het bestemmingsplan zal naar verwachting vastgesteld worden door de Raad op 7 juli Indien er geen bezwaar- en beroepsprocedures zijn zal op 24 augustus het bestemmingsplan onherroepelijk worden. Het appartementencomplex op de locatie is al gesloopt waardoor vanaf september met de bouw begonnen kan worden. De bedoeling is dat de school zich in de zomer van 2012 op de locatie Lekstraat zal vestigen. De SGP is blij dat er een plan is met voldoende daadkracht en dat nu werkelijk nieuwbouw voor de Koningin Wilhelminaschool gerealiseerd kan worden. 22 SGPeriodiek

24 SGP Tijdrede D.V. donderdag 22 september 2011 Ds. Tj. de Jong emeritus predikant in de Hersteld Hervormde Kerk. Aanvang uur in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam, Nassaustraat n u m m e r 1 23

25 Interview Enkele gespreksvragen aan Cees Lock. 1. Je bent pas toegetreden tot de steunfractie van de SGP. In deze SGPeriodiek benutten wij de mogelijkheid om je voor te stellen aan onze achterban. Wie is Cees Lock? Cees Lock, 30 jaar oud, is een geboren en getogen Hardinxvelder, de naam Lock komt veel voor in Hardinxveld, het bij iedereen bekende transportbedrijf Lock is in de verte familie. Ik ben op 5 juni 2009 getrouwd met Janneke Flikweert en afgelopen maart hebben wij onze zoon Thijmen mogen ontvangen. In het dagelijks leven werk ik als WOZ-taxateur voor Belasting Samenwerking Rivierenland in Tiel, dat is een samenwerkingverband tussen 7 gemeenten en het Waterschap Rivierenland op het gebied van belastingen en taxaties. 2. Het is niet voor het eerst dat je betrokken bent bij het werk van de SGP. In het verleden was je actief bij de SGP-jongeren. Waar bestonden je werkzaamheden toen uit? Dat klopt, ik ben een aantal jaar met veel plezier betrokken geweest bij de landelijke SGP-jongeren, daar was ik lid van de activiteitencommissie en organiseerden wij leuke en interessante debatavonden in het hele land. 3. Het feit dat je toch weer politiek werk ter hand neemt, al is het in de schaduw, laat zien dat de politiek je niet loslaat. Nee, als interesse voor de politiek eenmaal in je zit, dan gaat dat ook niet meer weg. Daarom zit / zat ik ook vaak op de publieke tribune in het gemeentehuis of de Tweede Kamer. 4. Waarom juist SGP? Omdat de SGP politiek wil bedrijven vanuit Gods Woord en ik er van overtuigd ben dat dit alleen de juiste basis is om politiek te bedrijven. Verder wordt van de SGP gezegd dat ze zich rechts van het midden bevindt. In die koers kan ik mij goed vinden, omdat de SGP altijd voor de zwakkeren in de samenleving opkomt, maar aan de andere kant vindt dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben en niet te snel naar de overheid moeten kijken. Dit laat een goed evenwicht zien. 5. Welke portefeuilles spreken je het meest aan? Dat is op dit moment nog wat lastig te zeggen, omdat ik nog een beetje zoekende ben wat voor mij interessante 24 SGPeriodiek

26 terreinen zijn. Uiteraard hebben onderwerpen als belastingen en woningbouw mijn interesse. 6. Wat zijn zoal de werkzaamheden van een steunfractielid? In principe bestaat het werk van een steunfractielid uit het lezen van stukken die in de gemeenteraad besproken worden en daar een mening over vormen. Tijdens een fractievergadering deel je deze mening met de anderen, om zo met een gezamenlijk SGP geluid naar buiten te treden. 7. Hoe kijk je aan tegen de samenwerking van (schaduw)fractie, wethouder en het bestuur van de kiesvereniging? Ik zit natuurlijk nog maar erg kort in de steunfractie om dat goed te kunnen beoordelen, maar ik denk dat het erg belangrijk is om open naar elkaar te zijn en ook de verwachtingen wederzijds uit te blijven spreken en het gezamenlijke doel in ogen te blijven houden. 8. Is er iets wat in het kleine bestek van deze vragen niet aan de orde komt en wat je toch nog onder de aandacht wil brengen? Het lijkt mij een goede zaak als ook plaatselijk, jongeren voor het politieke werk worden geïnteresseerd, dat is toch onze toekomst! 9. Wat verwacht je, Deo Volente, de komende jaren van de politiek in het algemeen en van de SGP in het bijzonder? Wat zou je de lezers van de SGPeriodiek nog mee willen geven? Ik denk dat het bijzonder is dat in een tijd van secularisatie een partij als de SGP nog een bestaansrecht heeft, dat kan snel veranderen. Daarnaast blijft gebed nodig voor degene die de SGP vertegenwoordigen. Er is kracht van Boven voor nodig om standpunten uit te dragen waar steeds minder begrip voor is. De (steun)fractie is niet van alles in het dorp op de hoogte, dus als mensen ergens tegen aanlopen, trek gerust aan de bel. Niet dat wij het altijd kunnen oplossen, maar we kunnen er in ieder geval aandacht voor vragen. Verder is hulp altijd welkom, dus als mensen en vooral jongeren zich geroepen voelen, meld je gerust aan als steunfractielid, ik kan het je aanraden! HARDINXVELD ISO WERKENDAM n u m m e r 1 25

27 Afscheid Afscheid als burgerlid SGP Het is alweer geruime tijd geleden dat ik benaderd werd door het bestuur van onze kiesvereniging met de vraag, of ik niet eens wilde nadenken over een actieve rol binnen de steunfractie van onze partij. Vanuit een vorige woongemeente Bernisse, waar ik in de begin jaren 80 actief geweest ben voor onze partij, wist ik dat er behoorlijk wat werk op mij af zou kunnen komen. Naast mijn werk aan de Driestar in Gouda participeerde ik ook al in een werkveldcie voor de opleiding van godsdienstleraren t.b.v. het HBO-CGO uitgaande van de Geref. Gemeenten. Ook was ik net begonnen met het geven van catechese aan de jongeren van de Hersteld Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld. Ik heb toen wel even getwijfeld wat verstandig was om te doen. Toch heb ik toen, na een gesprek met een tweetal bestuursleden, gemeend in te moeten stemmen met hun verzoek. Ik had net dat jaar één extra vrije dag in de week. Dat is een regeling die binnen het onderwijs bestaat bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Iets meer tijd dus om aan andere dingen te besteden. Er stonden gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Het werd dus direct actief aanpakken. Foto s maken, op de markten aanwezig zijn voor het publiek. Al snel had ik de smaak te pakken. Bij de verkiezingen leek het er zelfs even op dat wij als SGP een vierde zetel in de gemeenteraad zouden behalen, het scheelde maar een klein aantal stemmen, echter dat bleek uiteindelijk niet het geval. Ik nam mijn plaats in de steunfractie. Wel was er nu het zogenaamde burgerlidmaatschap in de gemeenteraad. Zo werd het werk voor de fractieleden verlicht omdat een burgerlid ook binnen Het Debat in de gemeenteraad mocht optreden. Dat laatste heb ik eenmaal mogen doen bij de behandeling van de APV en de sluitingstijden van de horeca. Er was echter al snel na mijn aanvang met het SGP werk het e.e.a. veranderd met mijn gezondheid. In mijn jonge jaren heb ik erg veel last gehad van zogenaamde clusterhoofdpijnen. Dit zijn extreme hoofdpijnaanvallen die je volledig uitschakelen en normaal functioneren onmogelijk maken. Het is dus een heel vervelende aandoening. Het is ook erfelijk, want mijn vader was er ook mee behept. Die heeft echter na zijn 40e levensjaar geen aanvallen meer gekregen. Rond mijn 40e levensjaar stopte bij mij de aanvallen ook. Misschien voorgoed? Niets bleek minder waar. Eind 2009 begonnen de aanvallen plotseling terug te komen en wel in zo n hevige mate, dat ik in het Beatrixziekenhuis moest worden opgenomen. Gelukkig zijn er inmiddels wel veel betere medicijnen. Al spoedig werden de aanvallen minder. Toch bleek al spoedig dat spanning en teveel drukte de aanvallen met regelmaat deden terugkeren. Heel vervelend want je hebt ook je verantwoordelijkheid naar 26 SGPeriodiek

28 je werkgever. Ik heb toen mijn probleem voorgelegd aan onze fractievoorzitter. Ik heb toen aangegeven nog wel voor de fractie actief te willen blijven, maar als het niet zou gaan te stoppen. Uiteindelijk heb ik na lang aarzelen toch besloten om het werk voor de fractie neer te leggen. De onderwerpen die aan de orde komen zijn zeer divers en vragen een grote inspanning. Veel zaken waar je jezelf in moet verdiepen. Het vergt heel veel van de (steun)fractieleden. Laten wij hen gedenken in onze gebeden. Wij leven in een moeilijke tijd. Vaak roeien tegen de stroom in. Ik heb mogen zien hoe gewetensvol zij hun werk voor de fractie doen. Ik wens hen en onze partij toe de a f h a n k e l i j k - heid Van Heere en Zijn zegen. A.A. van den Berg n u m m e r 1 27

29 Kiesvereniging Zet de oude palen niet terug te Hardinxveld-Giessendam Wat willen wij? Wij zien graag dat meer mensen zich als lid van onze partij aan zullen melden en daarmee de doelstellingen en de uitgangspunten van de SGP steunen. In deze tijd is het meer dan ooit noodzakelijk dat degene die Gods Woord als uitgangspunt neemt, zich ook in politiek opzicht aansluit bij de partij. Wij hopen dat u de SGP een warm hart toedraagt, niet allen door er bij de verkiezingen op te stemmen, maar ook door zelf lid te worden, waardoor u daadwerkelijk kan meedenken, meestemmen en meeregeren. Hiermee verklaart ondergetekende lid te willen worden van de plaatselijke kiesvereniging (PKV) te Hardinxveld-Giessendam. Hierna ontvang ik ter ondertekening een inschrijfformulier en de statuten van de PKV. De kosten voor het lidmaatschap bedragen 22,50 euro per jaar. Nieuwe leden betalen nu echter 10 euro voor het eerste jaar en ontvangen tevens het jubileumboek 50 jaar SGP Hardinxveld-Giessendam Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoonnummer :... Dit formulier kunt u Dhr. A. van Ommen opsturen naar de secretaris: P. de Hooghstraat XJ Hardinxveld-Giessendam Tel : Of inleveren op één van de onderstaande adressen: J. Vlot Koetshuis 34 K. Blokland Hofweerstraat 45 N.H. v.d. Bosch Peulenlaan 60 P.A. Hartog Van Asperenstraat 27 J.P. Sterrenburg De Buurt 18 J. Vogel De Buurt 2 J. de Vos Peulenstraat 151-b J. v. Wingerden Oranjestraat 90 Aanmelden als lid kan ook via de website: 28 SGPeriodiek

30 Voor exclusief machinaal timmerwerk moet u bij Meubel- en Timmerbedrijf Hardinxveld v.o.f. zijn - Scheeps- en jachtinterieurs - Handgemaakte keukens - Kozijnen en ramen - Teakhouten dekken Rivierdijk BT Hardinxveld-Giessendam Tel: Fax:

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 25 mei 2011 Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 Programma en portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, portefeuillehouder:

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt Bijlage. Rol gemeenteraad en rol politieke partijen bij gemeentelijke herindeling als onderdeel van Plan van Aanpak Gemeentelijke herindeling Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Vooraf: algemeen

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015. 9 initiatiefnemers van evenementen, waarvan 7 vrijwilligers en 2 professionals

Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015. 9 initiatiefnemers van evenementen, waarvan 7 vrijwilligers en 2 professionals Gemeente Westland, Communicatie afdeling Planontwikkeling Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015 Bijeenkomst 17.30 uur Aanwezig: Astrid Feiter, procesbegeleider Anjalie Kishoen-Misier,

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering Datum:

Voordracht voor de raadsvergadering Datum: Nummer Afdeling BD2011-004305 Voordracht voor de raadsvergadering Datum: 21-12-2011 Publicatiedatum Programma 4 Werk, Inkomen en Economie Agendapunt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *11.25585* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: D. Haan Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535202 Portefeuillehouder: W.C. Luchjenbroers Onderwerp: Zondagopenstelling Borger Registratienummer:

Nadere informatie

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 22 oktober 2008 heeft uw Raad een aantal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop.

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 22 oktober 2008 heeft uw Raad een aantal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop. Directie Bestuursstaf Ingekomen stuk D2 (PA 17 december 2008) Kabinet en Bestuursondersteuning Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024)

Nadere informatie

Collegevoorstel. Verzelfstandiging weekmarkten Vlijmen en Drunen, verplaatsing weekmarkt Drunen

Collegevoorstel. Verzelfstandiging weekmarkten Vlijmen en Drunen, verplaatsing weekmarkt Drunen Collegevoorstel Inleiding: Dit collegevoorstel is bedoeld om de principeafspraken die op 23 november 2009 met de marktcommissie zijn gemaakt te bekrachtigen. Deze afspraken vormen de basis om de verplaatsing

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden,

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden, Financiële beschouwingen, begroting 2014 Stadsdeel Amsterdam West Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 26 november 2013 Voorzitter, Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken datum 25 november 2009 Betreffende wetsvoorstel: 31728 Wijziging

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

Onderzoek vuurwerkvrije zones

Onderzoek vuurwerkvrije zones Onderzoek vuurwerkvrije zones Inleiding In de raad is begin 2015 een vuurwerkmemo behandeld. Hierin zijn de overlastmeldingen opgenomen van de jaarwisseling 2014-2015. Ook is hierin aangegeven welke mogelijkheden

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen

Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen Versie: 10 november 2014 t.b.v. raad Amendementen Wie Onderwerp Advies A1 CDA Schrappen precariomaatregel begroting 2015-2018 Met het schrappen van

Nadere informatie

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003 RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012 Onderwerp: Vaststelling APV, inclusief handhavingsbeleid en samenlevingsregels Aan de raad van de gemeente Alblasserdam Alblasserdam, 21 januari 2003 Geachte

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

Van afdeling : BOO Opgesteld door: R. den Ottelander / J. Quartel (QUA)

Van afdeling : BOO Opgesteld door: R. den Ottelander / J. Quartel (QUA) gemeente Hardinxveld-Giessendam RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Datum: 25 juli 2016 Zaaknr.: 052315427 Documentnr.: Van afdeling : BOO Opgesteld door: R. den Ottelander / J. Quartel (QUA) Portefeuillehouder

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Telefoonnummer Monumentenstichting voor gemeentelijke monumentale eigendommen

Telefoonnummer Monumentenstichting voor gemeentelijke monumentale eigendommen Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00047* GR15.00047 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 27 mei 2015 Agendanummer 12 Datum Raad 10 juni 2015 Agendanummer

Nadere informatie

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf Transponeringstabel behorende bij APV 2010 - APV 2012 S.R. Boelens, afdeling Staf Oud Nieuw Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Begripsomschrijving Art. 1:1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Uitgangspunten en richtingen van de raad voor programma 5.2. integrale veiligheid thema sluitingstijden horeca.

Uitgangspunten en richtingen van de raad voor programma 5.2. integrale veiligheid thema sluitingstijden horeca. 342794 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 5 februari 2013 Voorstel : 2013-008 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2012/86525 Documentnummer : 1894/2012/137267 Datum : 9 januari 2013 Onderwerp Uitgangspunten en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Algemene Plaatselijke Verordening Oostzaan. Veiligheid. G&W/BMO-JZ ANE/KME/EKL P.J. Möhlmann

Raadsvoorstel. Algemene Plaatselijke Verordening Oostzaan. Veiligheid. G&W/BMO-JZ ANE/KME/EKL P.J. Möhlmann Titel Algemene Plaatselijke Verordening Oostzaan Nummer 11 / 37 Datum 13 mei 2011 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Algemene Plaatselijke Verordening Oostzaan 2011 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Wijkbezoek SGP in de Schilderswijk

Wijkbezoek SGP in de Schilderswijk April 2016 Van links naar rechts: Paul Schultink, Leen Pols, Bert-Jan Ruissen, Corné Vogelaar en Hugo van der Wal Wijkbezoek SGP in de Schilderswijk Pieter-Corné den Braber Krimpen aan den IJssel De SGP-fractie

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602 Raadsstuk Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602 1. Inleiding De gemeente Haarlem heeft de afgelopen jaren veel klachten binnengekregen over overlast door straatoptredens.

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0418, d.d. 19 april 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bed & Breakfast Beleid Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. de beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleid gemeente Leiden vast

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 *ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.13-25984/DV.14-417, afdeling Ruimte. Sellingen, 15 januari 2015 Onderwerp: Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 RAADSVOORSTEL 11.0013 Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 Naam programma +onderdeel: Veiligheid. Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2009 met

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00042

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00042 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00042 OPSCHRIFT Vergadering van 28 januari 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Karin Lambrechts Onderwerp Beantwoording raadsvragen over: Compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Meerjarig aanvullende Uitkering I-deel WWB uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *Z00D98722F6* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\313 Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.14-07500 Datum: 17 november

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 10-05-2016 Ons kenmerk RO10/16.0003149 Contactpersoon K.J. Laumen

Nadere informatie

Actie/info Onderwerp Besluit

Actie/info Onderwerp Besluit BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

*Z0137B072C6* Voorstel van: L.W. Wignand Registratienummer: Z / 789. Onderwerp: Horecabeleid Goeree-Overflakkee en Wijzigingsverordening APV

*Z0137B072C6* Voorstel van: L.W. Wignand Registratienummer: Z / 789. Onderwerp: Horecabeleid Goeree-Overflakkee en Wijzigingsverordening APV *Z0137B072C6* Advies aan college van burgemeester en wethouders Datum ontwerp: 19 april 2013 Portefeuillehouder: Burgemeester Kleijwegt Voorstel van: L.W. Wignand Registratienummer: Z -13-06113 / 789 Onderwerp:

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

13raad

13raad Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Joyce van Doremalen 3417 jdo@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Winkeltijdenverordening. aan de gemeenteraad A. Samenvatting

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Aan de Raad. Inleiding

Aan de Raad. Inleiding Nr: Schipluiden: 10 augustus 2010 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Kastanjehof" Aan de Raad Inleiding Het ontwerp bestemmingsplan Kastanjehof heeft ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Portefeuillehouder Van der Zwan Datum collegebesluit 20 november 2015 Opsteller H. Jorritsma, J. van Leeuwestijn Registratie GF15.20102 Agendapunt 3 Voorstel 1. Instemmen

Nadere informatie

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd APV Leeuwarden 2.10 Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: V. o den: 1 7 NOV 2011

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: V. o den: 1 7 NOV 2011 AFSCHRIFT Leden van de gemeenteraad van Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 28 oktober 2014 Uw brief van: 19 oktober 2014 Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.04952 I! Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente Gouda dienst Recht en Veiligheid afdeling Veiligheid en Handhaving steller Caroline Groothuis onderwerp Winkeltijdenverordening Gouda 2011 telefoon

Nadere informatie

ECLBR/U Lbr. 14/054

ECLBR/U Lbr. 14/054 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wijziging Model-APV zomer 2014 uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U201401246 Lbr. 14/054 bijlage(n) 2 datum 10 juli

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond BBV nr: 2016/119221

Raadsstuk. Onderwerp: Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond BBV nr: 2016/119221 Raadsstuk Onderwerp: Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond BBV nr: 2016/119221 1. Inleiding In Haarlem wordt, net als in veel gemeenten, op diverse locaties oneigenlijk gebruik gemaakt van gemeentegrond.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : 171865 Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016 Aanwezig: M. Goldschmeding, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos, H. Flierman en

Nadere informatie

NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM

NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM Vastgesteld door de gemeenteraad Woudrichem: 17 mei 2011 Uitvoering: VIA H. (Hessel) de Jong L.M. (Leanne) van

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen Documentnummer INT-15-22326 Bijlage bij besluit d.d. 10 november 2015 met nummer 20140167 tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting

Begroting 2013 en meerjarenbegroting Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage. Onze bijdrage vandaag

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P. INH OUDSOPGAVE P.1 PAGINA 1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.7 5. OVERGENOMEN BEZUINIGINGEN P.9 1. INLEIDING De gemeente Oosterhout

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3.

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg Registratienummer 3.0808 Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Korte inhoud De SP fractie Nijmegen heeft

Nadere informatie

Stichting Windmolenklachten

Stichting Windmolenklachten Stichting Windmolenklachten Windturbines, een wig tussen de landelijke en provinciale politiek?! Geachte fractie, Binnenkort gaan de Noord-Hollanders weer naar de stembus voor de verkiezingen van de Provinciale

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Discussienota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0102 Ruimte en Economie Veendam, 9 september 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie