Algemene Plaatselijke Verordening Geluidsoverlast Betuwelijn Kaasschaaf geen optie meer Nieuwbouw KWS Afscheid burgerlid A.A.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Plaatselijke Verordening Geluidsoverlast Betuwelijn Kaasschaaf geen optie meer Nieuwbouw KWS Afscheid burgerlid A.A."

Transcriptie

1 Algemene Plaatselijke Verordening Geluidsoverlast Betuwelijn Kaasschaaf geen optie meer Nieuwbouw KWS Afscheid burgerlid A.A. van den Berg

2 Van de Redaktie Beste lezer, Bij veel mensen is de interesse voor de politiek niet zo groot. Als er echter bezuinigd moet worden en het wordt gevoeld in de portemonnee, dan blijkt het een onderwerp te zijn wat op veel belangstelling kan rekenen. Ook in dit nummer (en wellicht dat het een terugkerend thema wordt) is er aandacht voor de immense bezuinigingsronde van de gemeente. Het artikel heeft dan ook de naam gekregen: De kaasschaaf geen optie meer. Ook over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de laatste tijd nogal wat te doen geweest. Een en ander wordt voor u nog eens op een rij gezet. Verder is ook de geluidsoverlast van de Betuwelijn een onderwerp wat onze aandacht heeft. Dit artikel betreft een tussenartikel, een opstap naar de uitwerking van het geluidsrapport en de vervolgstappen. De nieuwbouw van de Koningin Wilhelmina School (KWS) neemt ook steeds vastere vormen aan. Binnen de steunfractie is ook beweging geweest. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van dhr. A. v/d Berg welke om gezondheidsredenen het werk voor de fractie niet meer kan combineren met zijn andere werkzaamheden. Daarnaast mogen we dhr. C. Lock verwelkomen. Al met al weer een gevarieerde Periodiek. Tenslotte mogen we u wijzen op het meditatieve woord van Ds. A. Kos. De redactie. Colofon Contactblad van de kiesvereniging der Staatkundig Gereformeerde Partij te Hardinxveld-Giessendam voor leden en belangstellenden. Redaktie M.J. den Besten, P. van Reeuwijk, J. A. Meerkerk, J. Vogel, M. van Wijk, J. van Wingerden Eindredaktie S.G.P. Kiesvereniging,,Zet de oude palen niet terug te Hardinxveld-Giessendam. Administratie en redaktieadres J. Vogel, De Buurt 2, 3372 DC Hardinxveld- Giessendam, Tel Bij ongewenst ontvangst kunt u contact opnemen met de administratie. Bankrekening Rabobank Hardinxveld-G. dam, nr t.n.v. SGPeriodiek Hardinxveld-Giessendam Druk & layout ISO Drukkerij BV Hardinxveld-Giessendam 1

3 Meditatie Doch nu zien wij nog niet, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hebreeën 2: 8b, 9a We zeggen het weleens tegen elkaar: de Heere regeert! Maar tegelijkertijd kan het weleens op ons afkomen: ik zie er zo weinig van. Waar blijkt dat dan uit? Een vraag die ook zomaar aan u of jou gesteld kan worden. Wat zijn er niet een rampen in de wereld. Maar ook als het gaat om het christendom. Gemarginaliseerd in Nederland. Politieke partijen willen af van het christelijke erfgoed. De zonde lijkt te heersen. Alles aan Hem onderworpen? Onze tekst geeft er een antwoord op. Wij zien nu nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn. Dat geldt ook in ons persoonlijke leven. Hoe beheerst de zonde van nature ons leven, in het bijzonder de zonde van het ongeloof. Wij zien nu nog niet. Daarin zit een waarschuwing als u nog buiten God voortleeft. Hem zijn alle dingen onderworpen, ook u/jij. Al lijkt het misschien anders. Bid toch om eerlijkmakende genade. Dat u door de Heilige Geest van alles van uzelf afgebracht wordt en Hem mag zien. De Zaligmaker, Die alleen redden kan. Toch gaat het hier niet in de eerste plaats om diegenen die buiten de Heere leven. De brief aan de Hebreeën is geschreven aan christenen die leven onder geloofsvervolging. Zij waren wedergeboren tot een levende hoop. Wat kan er juist bij ware gelovigen een worstelen zijn met het wij zien nu nog niet. Ook vandaag. Bijvoorbeeld in moeiten en in het bijzonder ook in de aanvechtingen. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Bijvoorbeeld als hij wijst op onze verdorven aard, op het dwaalzieke hart. En als we eerlijk zijn, heeft hij gelijk. Dan moet erkend worden dat we verloren zijn in onszelf. Ook dan kan de vraag naar boven komen: Hem alles onderworpen? Wij zien nu nog niet. Jawel, er staat nu nog niet. Het zien komt wel! Dat is Gods belofte. Maar ondertussen woedt de vijand en is er zo weinig van te zien. Zullen de Zijnen toch niet één van deze dagen omkomen in de handen van de vijand? Nee. Waarom niet? Gods Woord is vast en onverbroken. Hoe mogen we dat weten? In het geloof. Zie maar in de tekst. Tegenover het nog niet zien staat: maar wij zien! Hoe wonderlijk. Niet zien en toch wel zien: een wonder van Gods genade. Dat zien is een geloofszien, dat maar is een geloofsmaar. Het nochtans van het geloof! Wie wordt gezien? De gekroonde Jezus. De Zaligmaker. Voor de erekroon droeg Hij de doornenkroon. Hij voldeed zo volkomen aan Gods gerechtigheid voor al de Zijnen. Hij ging door lijden tot heerlijkheid en zo gaan zij ook. Voor wie in een waar geloof aan Hem verbonden is, zal om Zijnentwil het nog niet veranderen in een heerlijk wel. Dat zegt het zien van de gekroonde Jezus. Maar het zegt meer. Namelijk dat het nog niet niet buiten Hem omgaat. Hij is Koning en Hij regeert. Ook in de aanvechtingen en strijd? Ja, ook dan. Hij leidt door lijden en aanvechting heen. 2 SGP Periodiek

4 Daarin bereikt de duivel het tegenovergestelde van wat hij wil. Hij zou het kleine vonkje geloof zo zielsgraag doven. Daarom blaast hij in het vuur. Maar hij heeft er geen erg in dat het vuur daardoor alleen maar groter wordt en hemzelf in brand steekt (Luther). Zo bereikt God Zijn doel om ons vaster te verbinden aan Hem. Hij leidt door het nog niet heen. Niet omdat wij daarmee iets verdienen, maar omdat Hij de Zijnen zo loutert en heiligt. Opdat we steeds tot Hem zouden uitgedreven worden. Zo houden wij niet onszelf, maar zo houdt God ons vast door de diepte heen. Door het geloof dat door de Heilige Geest wordt gewerkt. Wat is er een troost te midden van het nog niet als zo in het geloof Jezus gezien mag worden. Ons oog wordt zo snel afgeleid van de Heere Jezus. Maar dat is tot oneer van Hem en tot schade van onszelf. Zie dan toch op Hem! Waar dat voor het eerst of opnieuw mag gebeuren, wordt ervaren dat in Hem troost, kracht, vrede, zegen, ja alles is. Wat een wonder. De vloek verdiend en Zijn zegen te ontvangen. Dat verbreekt het hart. Dat doet in verwondering uitroepen: maar wij zien Jezus. Genade alleen. Mag u daaruit leven? Dan is er werkelijk hoop. Al is het: wij zien nog niet. Het nog niet houdt op. Spoedig. Bent u bereid? Ds. A. Kos P. Hartog Kerkweg 35, 3371 AE Hardinxveld-Giessendam Tel: n u m m e r 1 3

5 TUINCENTRUM KOOS RITMEESTER VOOR AL UW tuinplanten, houtwerk en gereedschap Kromme Gat 4, Boven-Hardinxveld, Telefoon Al meer dan 45 jaar TEXTIELHANDEL A. Baggerman Sluisweg 92 Hardinxveld-Giessendam Telefoon BEL ONS GERUST wij komen graag bij U langs Administratiekantoor en belastingconsulent H.L. DEN BESTEN Schouw HG Hardinxveld-Giessendam Telefoon financiële administraties jaarrekeningen belastingzaken salarisadministraties fiscale aangiften en -adviezen Wim den Hertog schoenreparatie sleutelservice graveerservice verkoop van voordelige portomonees en ledere riemen Peulenstraat-Zuid AJ Hardinxveld-Giessendam Telefoon/Fax (0184) SGP Periodiek

6 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) In dit artikel willen we iets meer meegeven met betrekking tot de totstandkoming van de aangepaste APV die tijdens Het Besluit van 7 april 2011 door de gemeenteraad is goedgekeurd. Door de dereguleringsvoorstellen van VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) wordt een handreiking aan de gemeente gedaan om te komen tot minder regels. Deze zijn niet bindend voorgeschreven en daar heeft de gemeenteraad nog zo zijn inbreng in, om uiteindelijk tot een plaatselijke verordening te komen. Er zijn tijdens de ontmoeting van 2 september 2010 onderwerpen nader besproken o.a. Sluitingstijden, Carbidschieten, Bepaling over heling, Uitwegvergunning. Wat ligt er zoal vast in de APV en waarom zou het betreffende artikel in de APV moeten worden gewijzigd c.q. moeten vervallen? In het tweede deel van dit artikel zal met name de sluitingstijden van de horeca onze aandacht vragen. U kunt denken aan: Uitweg (uitrit) In het eerste dereguleringsvoorstel bij herziening van de APV in 2008 is besloten om het vergunningstelsel voor het maken of veranderen van een uitweg te handhaven omdat het vervangen door een meldingsplicht niet minder administratieve lasten oplevert. Heling Deze artikelen geven een reeks gedetailleerde bepalingen ter bestrijding van heling. De VNG geeft aan dat per gemeente afgewogen moet worden of deze bepalingen worden toegepast en noodzakelijk worden geacht. Er lag een voorstel om dit artikel te schrappen, maar gezien dat de politie en een enkel raadslid voor het behoud zijn van dit artikel wordt het vervolgens gehandhaafd in de nieuwe APV. Straatartiesten Een straatartiest dient binnen de bebouwde kom een ontheffing bij de burgemeester te vragen. In de afgelopen jaren is dat zeer sporadisch gebeurd. Vaak maakt een eventuele straatartiest onderdeel uit van een groter geheel en valt dan onder de evenementenvergunning. Dit artikel komt te vervallen. Voorwerpen op of aan de weg Door VNG wordt voorgesteld een nieuw derde lid op te nemen, dat het mogelijk maakt dat de burgemeester of het college nadere regels stelt aan terrassen en uitstallingen. Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat er ook gebiedsgericht maatwerk kan worden geleverd, en dat, voordat het college regels stelt, kan worden bekeken of het ook mogelijk is op informele wijze of middels een convenant afspraken met horeca of winkeliers te maken. Deze wijziging wordt doorgevoerd in APV n u m m e r 1 5

7 Veiligheid op het ijs De VNG geeft aan dat als dit niet of nauwelijks het geval is, overwogen kan worden het Wetboek van Strafrecht dit afdoende regelt en het betreffende artikel dan zou kunnen vervallen. Aangezien er in onze gemeente verschillende watergangen c.q. waterpartijen aanwezig zijn, die in de winter voor publiek toegankelijke ijsvlakten opleveren en waarvan ook veelvuldig gebruik wordt gemaakt. Het regelen van de veiligheid op het ijs is vanuit deze optiek geen overbodige luxe. Het artikel zal worden gehandhaafd. Vergunning lichtreclame In afwijking van het voorstel van de VNG is bij de herziening van de APV in 2008 besloten om de vergunningsplicht in stand te laten. Dit om meer greep te kunnen houden op de handelsreclame. Inmiddels geldt op grond van het per 1 januari 2008 van kracht geworden Activiteitenbesluit een zorgplicht, die ertoe verplicht geen lichthinder te veroorzaken. Vanuit deze optiek is de noodzaak om dit onderwerp nog afzonderlijk in de APV te regelen niet meer aanwezig. Reclamevoertuigen De gemeente hanteert tot op heden een terughoudend beleid ten aanzien van reclame-uitingen, zowel op het gebied van permanente als tijdelijke reclame. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven creatief op zoek gaan naar andere mogelijkheden. Het komt in de gemeente regelmatig voor dat gebruik wordt gemaakt van voertuigen die niet zozeer bedoeld zijn als vervoermiddel, maar primair worden gebruikt voor het maken van handelsreclame. Doorgaans staan deze voertuigen op zichtlocaties (bij toegangswegen of in de buurt van winkels) waar ze de nodige parkeerruimte in beslag nemen. Bovendien kan dit soort reclame ontsierend werken voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Het artikel wordt dan ook gehandhaafd. Carbidschieten Naar aanleiding van de discussie m.b.t. het carbid schieten tijdens Oud & Nieuw komt men tot een wijzigingsvoorstel om het algeheel verbod op carbidschieten te wijzigen in een verbod binnen de bebouwde. Sluitingstijden Horeca Op 31 maart jl. is uitvoerig gedebatteerd over één onderdeel van de APV namelijk de sluitingstijden van de Horeca. Er ligt een voorstel om de regels omtrent sluitingstijden horecabedrijven te schrappen uit de APV waardoor de sluitingstijden voor horecabedrijven worden vrijgegeven. Bij vrije sluitingstijden treedt zelfregulering op waardoor het risico op overlast afneemt. Het voorstel afschaffen verplichte sluitingstijden in de nieuwe APV behelst: * Schrappen van de verplichte sluitingsuren uit de APV en het bepalen van de sluitingstijden overlaten aan de ondernemers zelf. * De burgemeester heeft op basis van het nieuwe artikel nog steeds de mogelijkheid om door middel van een vergunningsvoorschrift sluitingsuren vast te stellen voor een afzonderlijke horecagelegenheid of een daartoe behorend terras. * Op grond van artikel 2:30, eerste lid APV kan de burgemeester in bijzondere gevallen voor één of meer openbare inrichtingen tijdelijk sluiting bevelen. * Proefperiode van één jaar. Na een jaar 6 SGPeriodiek

8 aangegeven. De situatie in Leerdam is vergelijkbaar voor die in Hardinxveld- Giessendam. zal er een evaluatie plaatsvinden en kunnen de sluitingsuren desgewenst weer worden gesteld. De argumenten voor het afschaffen van sluitingstijden met proefperiode van een jaar zijn: * Door het loslaten van de sluitingstijden kan de verstoring van de openbare orde (nachtrust) aanzienlijk worden beperkt. Er zal sprake zijn van minder geluidsoverlast doordat cafébezoekers niet langer tegelijk maar geleidelijk over een langere periode verspreid huiswaarts keren. Hierdoor is het voor de politie beter mogelijk om toezicht uit te oefenen. * De meeste horecaondernemers in Harindinxveld-Giessendam zijn positief over het voorstel. * Het loslaten van de sluitingstijden is positief voor het taxiprobleem. * De ervaringen in de gemeente Leerdam met het vrijgeven van sluitingstijden zouden heel goed zijn. De politie heeft dit tijdens de Ontmoeting d.d. 2 september 2010 De argumenten tegen het afschaffen van sluitingstijden zijn: * Risico dat café-bezoekers gedurende de gehele nacht op straat zijn; gepaard gaande met geluidsoverlast. * Aantrekkingskracht op horecabezoekers uit aangrenzende gemeenten. Vervolgens is er door het CDA een motie ingediend om o.a. de proefperiode van een jaar te verkorten naar een half jaar, dit heeft het niet gehaald. Onze partij heeft in de persoon van A.A. van den Berg onze standpunten naar voren gebracht waarin heen gewerkt werd naar het amendement, dat de SGP samen met de CU heeft ingediend, om het oude artikel te handhaven om principiële redenen maar ook ter bescherming van de jeugd. Door de heer Van den Berg is nader onderzoek gedaan naar de wens van latere sluitingstijden bij omwonenden, waaruit blijkt dat de praktijk iets genuanceerder ligt dan de overige partijen voor laten komen. In de gesprekken met omwonenden kreeg hij te horen wat de echte redenen waren: - Schroom van mensen om tegen de verlenging te zijn uit angst voor pesterijen en besmeuring van hun pand. - Er wordt door jongeren geürineerd en n u m m e r 1 7

9 gekotst op plaatsen waar dat niet is gewenst. - De bewoners zijn verplicht met ramen en deuren dicht te slapen in de zomer vanwege geluidsoverlast en alles wat daar mee samenhangt. Door de ervaring van onze woordvoerder als politieagent kon hij vermelden dat het doel van de verruiming van de sluitingstijden - namelijk overlast zien te beperken - een averechts effect kan hebben. In de jaren voor 2000 werd het langer open zijn door de horeca oogluikend toegestaan door de politie, ook toen was het credo dat als de sluitingstijden zouden verruimen dat men druppelsgewijze naar huis zou gaan en de overlast dan minder zou worden maar niets bleek minder waar. De overlast verplaatste zich gewoon naar een later tijdstip. De SGP is tegen verlenging, de overheid moet opkomen voor de rustdag en voor nachtrust omwonenden. Het drankgebruik onder jongeren neemt eerder toe dan af, gezien de berichtgeving in de media, waardoor ook de zorgen toenemen en dit nadelige invloed op onze jongeren heeft. De SGP draagt verantwoording en wil voorkomen dat de jongeren meer alcohol kan nuttigen en wil hiermee de jongeren een dienst bewijzen. Vandaar dat de SGP samen met de CU een amendement indient voor dit artikel in de APV, wat helaas met 8 tegen 7 stemmen wordt verworpen 8 SGP Periodiek

10 Helling 22 Tel. (0184) EZ Hardinxveld-Giessendam Fax (0184) Nederland Internet: Stationsweg HD Sliedrecht Tel Mob n u m m e r 1 9

11 In het decembernummer SGPeriodiek 2010 is een eerste artikel geplaatst over geluidsoverlast die treinen op de Betuwelijn veroorzaken. Daarin was te lezen dat exploitant Keyrail naar aanleiding van de klachten heeft besloten in Hardinxveld-Giessendam geluidsmetingen te gaan verrichten. Eind februari 2011 zijn de geluids-metingen uitgevoerd maar bij critici is het gevoel ontstaan dat de metingen zijn gedaan op een niet representatief moment. Ten tijde van de geluidsmetingen waren er werkzaamheden aan het tracé waardoor treinen mogelijk met een gereduceerde snelheid het meetpunt zijn gepasseerd. Ook over het type treinen die passeerden zijn vragen. De kritiek is door de gemeente en ook door de betrokken bewoners geuit bij Keyrail en Prorail. Voor alle duidelijkheid: Spoornetbeheerder Prorail is eigenaar van exploitant Keyrail. Op donderdag 31 maart hebben wethouder Boerman en zijn geluidsadviseur een gesprek gehad met vertegenwoordigers van Keyrail en Prorail. Draagvlak Het doel van dit gesprek is te bewerkstelligen dat de metingen zo zorgvuldig mogelijk worden uitgevoerd en er draagvlak wordt gecreëerd voor de representativiteit van de metingen. De bewoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam die last ondervinden van het geluid dienen gehoord en betrokken te worden. Daarbij wordt waarde gehecht aan transparantie richting de bewoners over de geluidsproblematiek. Een heldere communicatie hierover dient voorop te staan. 10 SGP Periodiek

12 Extra geluidsmetingen Om bovenstaande reden is gevraagd om een nieuwe meting. Deze is door Prorail/ Keyrail toegezegd. De metingen zullen over een ruime periode geschieden, ruimer dan op grond van de regelgeving als minimum geldt. Voorafgaande aan de extra geluidsmeting wordt ook een extra informatie-bijeenkomst voor de bewoners georganiseerd, waarin vragen kunnen worden gesteld en waarbij wordt toegelicht op welke wijze wordt gemeten, wat er wordt gemeten, hoe de Betuweroute werkt, wie de opdrachtgever is, wat de status is van het onderzoek en wat de (mogelijke) vervolgstappen zijn. Op het moment van het schrijven van dit artikel is de datum van de bijeenkomst nog niet bekend. Na de bijeenkomst wordt een nieuwe meetdag ingepland en daaraan voorafgaand wordt daarover gecommuniceerd richting gemeente en betrokken bewoners. Terugkoppeling Tot slot zal er een bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen gemeente, Keyrail en Prorail waarin het geluidsrapport wordt toegelicht en de vervolgstappen worden doorgesproken. Enige tijd geleden heeft de plaatselijke SGP het probleem met betrekking tot de geluidsoverlast Betuweroute aangekaart bij de SGP fractie in de Tweede Kamer. Mede door deze contacten is er inmiddels een gesprek geweest met het comité Geluidsoverlast Betuweroute Nee. Bij dit gesprek was ook ons raadslid De Jong aanwezig. Het verslag van deze bespreking kunt u vinden op In een volgend nummer hopen we weer aandacht te besteden aan dit onderwerp n u m m e r 1 11

13 12 SGPeriodiek

14 n u m m e r 1 13

15 14 SGPeriodiek

16 n u m m e r 1 15

17 Kaasschaaf geen optie meer Vrijwel alle gemeenten in Nederland maken zich momenteel op voor forse bezuinigingen. Ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft een taakstelling voor 1,25 miljoen euro aan bezuinigingen. In het voorjaar van 2011 is een ambtelijke/bestuurlijke werkgroep in het leven geroepen die het bezuinigingsproces heeft aangestuurd. Inmiddels heeft de gemeenteraad kaders gesteld waarbinnen de bezuinigingen gerealiseerd moeten worden. Tijd om in dit artikel de balans op te maken: wat is de aanleiding voor deze forse bezuinigingen? Op welke manier is het proces tot nu toe gelopen in Hardinxveld- Giessendam? Welke kaders zijn door de SGP (en de rest van de gemeenteraad) gesteld? Gemeentefonds Deze bezuinigingen zijn nodig doordat de inkomsten van de gemeente fors terug lopen. De gemeente loopt als gevolg van de economische crisis winstuitkering mis van bedrijven waarvan de gemeente aandeelhouder is (zoals Eneco). In het verleden kreeg de gemeente soms winstuitkeringen van honderdduizenden euro s per jaar. Verder lopen de inkomsten terug door de bezuinigingen die het pas aangetreden kabinet Rutte doorvoert. Naast forse ingrepen in de eigen taken van het rijk (zoals het hoger onderwijs, kunst en cultuur en de inburgering) wordt ook fors bezuinigd op het zogenaamde gemeentefonds. Vanouds krijgen gemeenten een rijksbijdrage voor de uitvoering van haar taken (gemeentefonds). Het beschikbare geld wordt via een ingewikkelde verdeelsystematiek toegekend aan de gemeenten. De hoogte van de inkomsten die gemeenten ontvangen is onder meer afhankelijk van de centrumfunctie die een gemeente vervult, bodemgesteldheid, aantal woningen, aantal uitkeringsgerechtigden, aantal allochtonen, enzovoorts. Ambtelijke werkgroepen van het rijk hebben in 2010 voorstellen gedaan om totaal 3 miljard euro te bezuinigen op het gemeentefonds. Dat komt neer op een bezuiniging van 20%. Bezuinigingstaakstelling Voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben voorgenoemde factoren geleid tot een bezuinigingstaakstelling van 0,5 miljoen euro in 2012 oplopend tot 1,25 miljoen euro in Met het oplossen van de bestuurlijke en financiële crisis uit 2005 is het laaghangend fruit aan bezuinigingen reeds weggeplukt. Destijds is na een forse lastenverhoging (OZB) ook begonnen met het doorvoeren van bezuinigingen via de kaasschaafmethode. Het overtollige vet is op de meeste plaatsen dan ook inmiddels verdwenen. Een werkgroep van bestuurders en ambtenaren heeft het bezuinigingstraject voorbereid. Door middel van een openbare aanbestedingsprocedure is Deloitte geselecteerd voor een onderzoek naar de bezuinigingsmogelijkheden. Er is gekeken naar de financiële huishouding van de gemeente. Hieruit is gebleken dat de gemeente financieel gezond is maar dat met het oog op de toekomst forse bezuinigingen nodig zijn. Daarom is ook kritisch gekeken naar de uitgaven/ inkomsten van de gemeente. Uitgaven zijn per programmaonderdeel vergeleken 16 SGPeriodiek

18 met wat vergelijkbare gemeenten eraan uitgeven. Dit levert inzicht in op welke onderdelen de gemeente zou kunnen bezuinigen. Verder zijn de uitgaven per programmaonderdeel vergeleken met de inkomsten die er tegenover staan van het rijk. Hieruit is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat de gemeente veel meer uitgeeft aan de WMO dan wij hiervoor van het rijk ontvangen. De uitkomst van dit onderzoek leverde het volgende overzicht op van mogelijke bezuinigingen: Op basis van dit onderzoek hebben alle fracties bij de griffie een matrix ingeleverd met daarop een bezuinigingsvoorstel voor 1,25 miljoen euro. Het beeld dat hieruit voort kwam was nogal divers. Tijdens de debatten die hierover zijn gevoerd hebben partijen hun visies nader toegelicht. Kaderstelling De SGP heeft de volgende uitgangspunten n u m m e r

19 gehanteerd: realisme, evenwichtigheid en doelmatigheid. Een aantal onderwerpen zijn door onze fractie bestempeld als niet uit te voeren : het gemeentelijk minimabeleid, lijkbezorging, veerdiensten en cameratoezicht Damstraat. Een substantieel aantal onderwerpen heeft de SGP voorzien van het predicaat bespreekbaar/uitwerken. Dat betekent voor de SGP dat het college van B&W die onderwerpen verder kan uitdiepen en de plus- en minpunten van een bezuiniging op die betreffende onderwerpen in een duidelijke rapportage met de financiële en praktische consequenties naar de raad kan sturen. Op dat moment wordt duidelijk in hoeverre de beoogde bezuiniging werkelijk haalbaar is en door de SGP uiteindelijk ook echt gedragen kan worden. Een flinke bezuiniging zou te bereiken zijn bij sluiting van het zwembad. Dat doe je natuurlijk niet zomaar. De SGP is er zich ten volle van bewust dat dit nogal wat betekent. Daarom is de SGP ook alleen maar voor sluiting als aan drie voorwaarden wordt voldaan, namelijk: 1.) Compensatie in de tarieven bij andere (duurdere) zwembaden in de directe omgeving, met name bij meerdaagse badenkaarten en abonnementen. 2.) Overgang van personeel naar ander(e) zwembad(en) en 3.) Kwalitatief gelijkwaardige zwemlessen, waar Hardinxveld-Giessendam namelijk heel sterk in is. Bij algehele sluiting wordt ingeschat dat er jaarlijks ,- wordt bespaard. De SGP zegt, dat om aan de door haar gestelde voorwaarden te voldoen er max ,- beschikbaar gesteld kan worden, zodat de bezuiniging structureel ,- per jaar oplevert. De SGP-fractie heeft gemeend een aantal zaken onder één noemer te brengen en dezelfde bezuiniging toe te passen onder het motto gelijke monniken, gelijke kappen. Zo is de SGP van mening dat op alle subsidies een korting zou moeten worden toegepast van 10%, te realiseren in twee stappen van 5%. Hier vallen onder anderen het Sociaal Kultureel en Educatief Werk (SKEW), Maatschappelijke begeleiding en advies (IGO), Vorming en Ontwikkelingswerk (TOON), Kunst en Overige recreatieve voorzieningen onder. Het brede pakket van de WMO zou naar de mening van de SGP moeten worden bezien met de uitgangspunten doelmatigheid, efficiëntie en het heffen van een eigen bijdrage. Het gaat dan met name om huishoudelijke verzorging, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. Er kan een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd als betrokken partijen met deze uitgangspunten in het hoofd om de tafel gaan zitten. Daarbij geldt dan tevens dat met name de minder draagkrachtigen en kwetsbaren zoveel mogelijk moeten worden ontzien en dus de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Vergeleken met al het vergelijkingsmateriaal valt op dat Hardinxveld-Giessendam bij het openbaar groen goedkoper is. Bijstelling van het kwaliteitsniveau zal slechts met grote omzichtigheid moeten gebeuren. Het aanzien van de gemeente is van groot belang en de SGP wil hier dan ook slechts sober bezuinigen. Een zelfde belang ziet de SGP-fractie ook ten aanzien van onderhoud/ kwaliteitsniveau voor wegen, straten en pleinen. Het lijkt de SGP niet realistisch om hier tonnen op te bezuinigen, tenzij je in vergaande mate de leefomgeving wil 18 SGPeriodiek

20 aantasten. De SGP kiest daar niet voor en vindt de leefomgeving van groot belang. Iedere burger van groot tot klein vindt zijn eigen leefomgeving van essentieel belang en stelt prijs op een goed onderhoudsniveau. Bovendien komt de gemeente zich zelf altijd weer tegen als ze op onderhoud gaat bezuinigen. In de praktijk gaat het alleen maar meer kosten, omdat het vroeg of laat toch altijd weer aangepakt moet worden. Dat schiet dus bepaald niet op. Integendeel! Wat de SGP wel wil is dat sportverenigingen meer onderhoud zelf gaan doen. Het maaien van sportvelden zou volgens ons bijvoorbeeld prima door verenigingen zelf kunnen worden georganiseerd. Ten slotte heeft de SGP een bedrag ingeboekt voor bezuinigingen op het totale pakket van Openbare orde, brandweer, Veiligheidsregio (en dergelijke). Hieraan geven we volgens het onderzoek 54 euro meer uit per inwoner dan referentiegemeenten. De brandweer heeft haar zaakjes in onze gemeente goed op orde. Het hoge bedrag kan te maken hebben met de risico s die er zijn in onze gemeente (industrie, spoor, weg en water). Toch wil onze fractie onderzocht zien of er 10 euro per inwoner bezuinigd kan worden. Door efficiencyvoordelen en regionalisering kan er volgens ons bespaard worden. Vooruitblik In de discussie op 19 mei jongstleden zijn de bezuinigingsvoorstellen van alle partijen naast elkaar gelegd en besproken. Hieruit bleek dat het geen gemakkelijke opgave wordt om voldoende draagvlak te vinden voor voorstellen om in totaal 1,25 miljoen euro te bezuinigingen. Ondertussen lijken wolken alleen maar donkerder te worden. Doorvoering van kabinetsplannen (in de huidige vorm) met betrekking tot sociale werkvoorziening gaan voor onze gemeente een tekort betekenen van euro. Daarnaast zitten er forse tegenvallers aan te komen vanuit de Regionale Sociale Dienst (RSD) als gevolg van de economische crisis. Reden genoeg dus om voortvarend aan het werk te gaan. Het college van B&W is nu aan zet. In samenspraak met een afvaardiging vanuit de raad (werkgroep Ontwikkeling Beleidsvisies) zal het college van B&W de bezuinigingsvoorstellen verder uitwerken. Daarbij zal aandacht zijn voor het proces zoals werkwijze en communicatie met belanghebbenden. De definitieve voorstellen voor bezuinigingen zullen steeds ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd n u m m e r 1 19

21 Nieuwbouw KWS In het vorige nummer heeft u kunnen lezen van de scholenhuisvesting in Hardinxveld- Giessendam. Over de Koningin Wilhelminaschool schreven we dat als naar verwachting alle seinen op groen gaan de nieuwbouw snel gerealiseerd kan worden. Inderdaad is in de afgelopen maanden goede voortgang gemaakt in de plannen. In dit artikel zal aandacht zijn voor een aantal aspecten van de plannen en keuzes die gemaakt zijn de afgelopen maanden. Verkeerssituatie In november 2010 is een verkeerskundig advies uitgebracht. Dit rapport geeft advies over de nieuwe schoolomgeving in en rondom de Lekstraat. De volgende onderdelen komen aan bod: het parkeren en de verkeerscirculatie in de wijk, de ontsluiting van het gebied, de inrichting van het gebied. Wat parkeergelegenheid betreft is gekeken naar de parkeerdruk in de wijk. Deze parkeerdruk is gemeten. Ook is onderzocht wat de behoefte is van de school. Omdat de nieuwe locatie niet ver van de huidige situatie is is de verwachting dat er geen drastische wijzigingen zijn in het gebruik van fiets of auto. De grootste parkeerdrukte in de omgeving van scholen wordt veroorzaakt door de kortparkeerders. Hiervoor worden zogenaamde kiss and ride - parkeerplaatsen gerealiseerd aan de oost- en westzijde van de school. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor ouders om de kinderen bij de school af te zetten. Voor en na de schooltijden (dus vanaf 16:00 tot 8:00 uur volgende ochtend) zijn deze parkeerplaatsen beschikbaar voor omwonenden. Het personeel van de school zal gebruik gaan maken van parkeerplaatsen bij de nieuwbouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (voormalige locatie Calvijnschool). Er zijn een aantal varianten gemaakt van toegangsroutes naar en van de school. Het uiteindelijke voorstel is een combinatie daarvan geworden. Door de kiss and ride - parkeerplaatsen schuin te maken ten opzichte van de Noordstraat en de Lekstraat wordt de doorstroming van auto s rondom de school gerealiseerd. De straten in de wijk rondom school zijn voldoende geschikt om de stroom te verwerken en eenrichtingssituaties zijn naar verwachting niet nodig. Het voetpad in de groenstrook aan de Merwedestraat wordt aangepast tot een gecombineerde voet/fietspad en wordt onderdeel van de fietsroute vanuit oostelijke en westelijke richting naar school. 20 SGPeriodiek

22 Peuterspeelzaal De gemeenteraad stemde donderdag 17 maart 2011 in met de normkostenvergoeding van 3,3 miljoen euro voor de nieuwbouw. In het voorstel is ook rekening gehouden met de komst van een peuterspeelzaal bij de school. De diende een samen met de VVD ontwikkeld amendement in om de peuterspeelzaal (De Flierefluiter) uit het voorstel te schrappen. Omdat de VVD niet aanwezig was tijdens de vergadering stemde alleen de voor het amendement. De SGP-fractie heeft in stevige bewoordingen afstand genomen van dit amendement waarin onder meer de christelijke grondslag van de Flierefluiter als reden werd aangevoerd om tegen dit deel van het voorstel te stemmen. Naast de SGP steunden drie overige raadsfracties (ChristenUnie, CDA en PvdA) het voorstel van het college, dus inclusief integratie van de peuterspeelzaal in de Koningin Wilhelminaschool. De gemeente subsidieert peuterspeelzalen in verband met het vroegtijdig opsporen en verhelpen van taalachterstanden bij jonge kinderen. Naast een vestiging in de nieuwe KWS krijgt de Flierefluiter ook een vestiging in het gebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Door beide vestigingen zal de grote wachtlijst worden ingekort. Omgeving van de school Voordat een school gebouwd is zijn vele onderzoeken nodig. Niet alleen verkeer, maar ook bijvoorbeeld het geluid in de omgeving en de luchtkwaliteit zijn belangrijk. De aanwezigheid van Rijksweg A15 naast de school heeft er voor gezorgd dat er goed gekeken is naar luchtkwaliteit en geluidsoverlast. De luchtkwaliteit is in orde en binnen daarvoor gestelde normen n u m m e r 1 21

23 Zonder extra maatregelen is het geluid van met name de Rijksweg wel iets te hoog. Er is al een geluidsscherm en aanpakken van het geluid bij de bron is niet zo makkelijk te realiseren, behalve een verandering van wegdek (ander soort asfalt). Dat betekend dat de geluidsisolatie van de gevels van de school hierop aangepast zal worden. Een deel van het schoolplein en de fietsenstalling in het geheel komen te liggen in de groenstrook aan de Merwedestraat. Die strook wordt daardoor onderbroken. Dit is onvermijdelijk en niet redelijk te ondervangen (bijvoorbeeld een ondergrondse fietsenstalling is veel te duur). De fietsenstalling zal zoveel mogelijk omgeven worden door groen en zo geïntegreerd worden in het park. Bouwplannen Voor de herontwikkeling van deze locatie is een subsidie verstrekt door de provincie, onder de voorwaarde dat deze plannen in 2014 gerealiseerd moeten worden. Al met al genoeg reden om voort te maken, zodat de subsidie van ruim 5 ton niet wordt misgelopen. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Het bestemmingsplan zal naar verwachting vastgesteld worden door de Raad op 7 juli Indien er geen bezwaar- en beroepsprocedures zijn zal op 24 augustus het bestemmingsplan onherroepelijk worden. Het appartementencomplex op de locatie is al gesloopt waardoor vanaf september met de bouw begonnen kan worden. De bedoeling is dat de school zich in de zomer van 2012 op de locatie Lekstraat zal vestigen. De SGP is blij dat er een plan is met voldoende daadkracht en dat nu werkelijk nieuwbouw voor de Koningin Wilhelminaschool gerealiseerd kan worden. 22 SGPeriodiek

24 SGP Tijdrede D.V. donderdag 22 september 2011 Ds. Tj. de Jong emeritus predikant in de Hersteld Hervormde Kerk. Aanvang uur in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam, Nassaustraat n u m m e r 1 23

25 Interview Enkele gespreksvragen aan Cees Lock. 1. Je bent pas toegetreden tot de steunfractie van de SGP. In deze SGPeriodiek benutten wij de mogelijkheid om je voor te stellen aan onze achterban. Wie is Cees Lock? Cees Lock, 30 jaar oud, is een geboren en getogen Hardinxvelder, de naam Lock komt veel voor in Hardinxveld, het bij iedereen bekende transportbedrijf Lock is in de verte familie. Ik ben op 5 juni 2009 getrouwd met Janneke Flikweert en afgelopen maart hebben wij onze zoon Thijmen mogen ontvangen. In het dagelijks leven werk ik als WOZ-taxateur voor Belasting Samenwerking Rivierenland in Tiel, dat is een samenwerkingverband tussen 7 gemeenten en het Waterschap Rivierenland op het gebied van belastingen en taxaties. 2. Het is niet voor het eerst dat je betrokken bent bij het werk van de SGP. In het verleden was je actief bij de SGP-jongeren. Waar bestonden je werkzaamheden toen uit? Dat klopt, ik ben een aantal jaar met veel plezier betrokken geweest bij de landelijke SGP-jongeren, daar was ik lid van de activiteitencommissie en organiseerden wij leuke en interessante debatavonden in het hele land. 3. Het feit dat je toch weer politiek werk ter hand neemt, al is het in de schaduw, laat zien dat de politiek je niet loslaat. Nee, als interesse voor de politiek eenmaal in je zit, dan gaat dat ook niet meer weg. Daarom zit / zat ik ook vaak op de publieke tribune in het gemeentehuis of de Tweede Kamer. 4. Waarom juist SGP? Omdat de SGP politiek wil bedrijven vanuit Gods Woord en ik er van overtuigd ben dat dit alleen de juiste basis is om politiek te bedrijven. Verder wordt van de SGP gezegd dat ze zich rechts van het midden bevindt. In die koers kan ik mij goed vinden, omdat de SGP altijd voor de zwakkeren in de samenleving opkomt, maar aan de andere kant vindt dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben en niet te snel naar de overheid moeten kijken. Dit laat een goed evenwicht zien. 5. Welke portefeuilles spreken je het meest aan? Dat is op dit moment nog wat lastig te zeggen, omdat ik nog een beetje zoekende ben wat voor mij interessante 24 SGPeriodiek

26 terreinen zijn. Uiteraard hebben onderwerpen als belastingen en woningbouw mijn interesse. 6. Wat zijn zoal de werkzaamheden van een steunfractielid? In principe bestaat het werk van een steunfractielid uit het lezen van stukken die in de gemeenteraad besproken worden en daar een mening over vormen. Tijdens een fractievergadering deel je deze mening met de anderen, om zo met een gezamenlijk SGP geluid naar buiten te treden. 7. Hoe kijk je aan tegen de samenwerking van (schaduw)fractie, wethouder en het bestuur van de kiesvereniging? Ik zit natuurlijk nog maar erg kort in de steunfractie om dat goed te kunnen beoordelen, maar ik denk dat het erg belangrijk is om open naar elkaar te zijn en ook de verwachtingen wederzijds uit te blijven spreken en het gezamenlijke doel in ogen te blijven houden. 8. Is er iets wat in het kleine bestek van deze vragen niet aan de orde komt en wat je toch nog onder de aandacht wil brengen? Het lijkt mij een goede zaak als ook plaatselijk, jongeren voor het politieke werk worden geïnteresseerd, dat is toch onze toekomst! 9. Wat verwacht je, Deo Volente, de komende jaren van de politiek in het algemeen en van de SGP in het bijzonder? Wat zou je de lezers van de SGPeriodiek nog mee willen geven? Ik denk dat het bijzonder is dat in een tijd van secularisatie een partij als de SGP nog een bestaansrecht heeft, dat kan snel veranderen. Daarnaast blijft gebed nodig voor degene die de SGP vertegenwoordigen. Er is kracht van Boven voor nodig om standpunten uit te dragen waar steeds minder begrip voor is. De (steun)fractie is niet van alles in het dorp op de hoogte, dus als mensen ergens tegen aanlopen, trek gerust aan de bel. Niet dat wij het altijd kunnen oplossen, maar we kunnen er in ieder geval aandacht voor vragen. Verder is hulp altijd welkom, dus als mensen en vooral jongeren zich geroepen voelen, meld je gerust aan als steunfractielid, ik kan het je aanraden! HARDINXVELD ISO WERKENDAM n u m m e r 1 25

27 Afscheid Afscheid als burgerlid SGP Het is alweer geruime tijd geleden dat ik benaderd werd door het bestuur van onze kiesvereniging met de vraag, of ik niet eens wilde nadenken over een actieve rol binnen de steunfractie van onze partij. Vanuit een vorige woongemeente Bernisse, waar ik in de begin jaren 80 actief geweest ben voor onze partij, wist ik dat er behoorlijk wat werk op mij af zou kunnen komen. Naast mijn werk aan de Driestar in Gouda participeerde ik ook al in een werkveldcie voor de opleiding van godsdienstleraren t.b.v. het HBO-CGO uitgaande van de Geref. Gemeenten. Ook was ik net begonnen met het geven van catechese aan de jongeren van de Hersteld Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld. Ik heb toen wel even getwijfeld wat verstandig was om te doen. Toch heb ik toen, na een gesprek met een tweetal bestuursleden, gemeend in te moeten stemmen met hun verzoek. Ik had net dat jaar één extra vrije dag in de week. Dat is een regeling die binnen het onderwijs bestaat bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Iets meer tijd dus om aan andere dingen te besteden. Er stonden gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Het werd dus direct actief aanpakken. Foto s maken, op de markten aanwezig zijn voor het publiek. Al snel had ik de smaak te pakken. Bij de verkiezingen leek het er zelfs even op dat wij als SGP een vierde zetel in de gemeenteraad zouden behalen, het scheelde maar een klein aantal stemmen, echter dat bleek uiteindelijk niet het geval. Ik nam mijn plaats in de steunfractie. Wel was er nu het zogenaamde burgerlidmaatschap in de gemeenteraad. Zo werd het werk voor de fractieleden verlicht omdat een burgerlid ook binnen Het Debat in de gemeenteraad mocht optreden. Dat laatste heb ik eenmaal mogen doen bij de behandeling van de APV en de sluitingstijden van de horeca. Er was echter al snel na mijn aanvang met het SGP werk het e.e.a. veranderd met mijn gezondheid. In mijn jonge jaren heb ik erg veel last gehad van zogenaamde clusterhoofdpijnen. Dit zijn extreme hoofdpijnaanvallen die je volledig uitschakelen en normaal functioneren onmogelijk maken. Het is dus een heel vervelende aandoening. Het is ook erfelijk, want mijn vader was er ook mee behept. Die heeft echter na zijn 40e levensjaar geen aanvallen meer gekregen. Rond mijn 40e levensjaar stopte bij mij de aanvallen ook. Misschien voorgoed? Niets bleek minder waar. Eind 2009 begonnen de aanvallen plotseling terug te komen en wel in zo n hevige mate, dat ik in het Beatrixziekenhuis moest worden opgenomen. Gelukkig zijn er inmiddels wel veel betere medicijnen. Al spoedig werden de aanvallen minder. Toch bleek al spoedig dat spanning en teveel drukte de aanvallen met regelmaat deden terugkeren. Heel vervelend want je hebt ook je verantwoordelijkheid naar 26 SGPeriodiek

28 je werkgever. Ik heb toen mijn probleem voorgelegd aan onze fractievoorzitter. Ik heb toen aangegeven nog wel voor de fractie actief te willen blijven, maar als het niet zou gaan te stoppen. Uiteindelijk heb ik na lang aarzelen toch besloten om het werk voor de fractie neer te leggen. De onderwerpen die aan de orde komen zijn zeer divers en vragen een grote inspanning. Veel zaken waar je jezelf in moet verdiepen. Het vergt heel veel van de (steun)fractieleden. Laten wij hen gedenken in onze gebeden. Wij leven in een moeilijke tijd. Vaak roeien tegen de stroom in. Ik heb mogen zien hoe gewetensvol zij hun werk voor de fractie doen. Ik wens hen en onze partij toe de a f h a n k e l i j k - heid Van Heere en Zijn zegen. A.A. van den Berg n u m m e r 1 27

29 Kiesvereniging Zet de oude palen niet terug te Hardinxveld-Giessendam Wat willen wij? Wij zien graag dat meer mensen zich als lid van onze partij aan zullen melden en daarmee de doelstellingen en de uitgangspunten van de SGP steunen. In deze tijd is het meer dan ooit noodzakelijk dat degene die Gods Woord als uitgangspunt neemt, zich ook in politiek opzicht aansluit bij de partij. Wij hopen dat u de SGP een warm hart toedraagt, niet allen door er bij de verkiezingen op te stemmen, maar ook door zelf lid te worden, waardoor u daadwerkelijk kan meedenken, meestemmen en meeregeren. Hiermee verklaart ondergetekende lid te willen worden van de plaatselijke kiesvereniging (PKV) te Hardinxveld-Giessendam. Hierna ontvang ik ter ondertekening een inschrijfformulier en de statuten van de PKV. De kosten voor het lidmaatschap bedragen 22,50 euro per jaar. Nieuwe leden betalen nu echter 10 euro voor het eerste jaar en ontvangen tevens het jubileumboek 50 jaar SGP Hardinxveld-Giessendam Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoonnummer :... Dit formulier kunt u Dhr. A. van Ommen opsturen naar de secretaris: P. de Hooghstraat XJ Hardinxveld-Giessendam Tel : Of inleveren op één van de onderstaande adressen: J. Vlot Koetshuis 34 K. Blokland Hofweerstraat 45 N.H. v.d. Bosch Peulenlaan 60 P.A. Hartog Van Asperenstraat 27 J.P. Sterrenburg De Buurt 18 J. Vogel De Buurt 2 J. de Vos Peulenstraat 151-b J. v. Wingerden Oranjestraat 90 Aanmelden als lid kan ook via de website: 28 SGPeriodiek

30 Voor exclusief machinaal timmerwerk moet u bij Meubel- en Timmerbedrijf Hardinxveld v.o.f. zijn - Scheeps- en jachtinterieurs - Handgemaakte keukens - Kozijnen en ramen - Teakhouten dekken Rivierdijk BT Hardinxveld-Giessendam Tel: Fax:

Van de Redaktie. Colofon. Beste lezer,

Van de Redaktie. Colofon. Beste lezer, Van de Redaktie Beste lezer, Als u dit leest, hebt u de eerste SGPeriodiek in handen van 2009. Boordevol allerhande nieuws en achtergronden. Neem het artikel over het drie jaar oude coalitieprogramma Besturen

Nadere informatie

Van de Redaktie. Colofon. Beste lezer, Boerman (lijsttrekker van de SGP) maar ook van de kandidaten 2 tot en met 6 van de kandidatenlijst.

Van de Redaktie. Colofon. Beste lezer, Boerman (lijsttrekker van de SGP) maar ook van de kandidaten 2 tot en met 6 van de kandidatenlijst. Van de Redaktie Beste lezer, Er rest ons nog een enkele maand tot de gemeenteraadsverkiezingen! Nog een enkele klokslag en 2009 ligt alweer achter ons! Nog een enkele polsslag en wij zijn niet meer! Ook

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT

GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, gehouden op 1 november 2010 in het gemeentehuis, aanvangende om 19.00 uur. Voorzitter: de

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

BEHANDELING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 GEMEENTE BRUMMEN

BEHANDELING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 GEMEENTE BRUMMEN BEHANDELING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 GEMEENTE BRUMMEN Donderdag 29 oktober 2015 19.00 uur 1 2 BEHANDELING BEGROTING 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Vergaderorde van de openbare raadsvergadering d.d. 29 oktober

Nadere informatie

Vught jaarverslag 2011

Vught jaarverslag 2011 Vught jaarverslag 2011 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2011 van D66 Vught. Bij een transparante partij als D66 past een verantwoording in de vorm van een terugblik, gericht op kiezers

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 8 en woensdag 10 november 2010 des avonds om respectievelijk 19.00 uur en 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van

Nadere informatie

V E R S L A G * * * * * *

V E R S L A G * * * * * * V E R S L A G * * * * * * van de begrotingsraadsvergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 11 november 2014 aansluitend aan de commissievergadering in het gemeentehuis in Sellingen.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012

Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012 Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012 13.30 uur De SGP is blij met de compacte en solide begroting en de gelijktijdige aanbieding van de Produktenbegroting. Onze dank en waardering hiervoor! Ondanks

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 12 november 2009

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 12 november 2009 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 12 november 2009 Voorzitter: Griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig is het lid: de heer drs. A.M.P. Kleijngeld de heer

Nadere informatie

Jaargang 5 - nr. 1 - april 2012. in beeld. De Rhenense Banier

Jaargang 5 - nr. 1 - april 2012. in beeld. De Rhenense Banier SGP Rhenen Jaargang 5 - nr. 1 - april 2012 in beeld De Rhenense Banier is een uitgave van de SGP kiesvereniging te Rhenen, Achterberg en Elst. Verschijnt vier keer per jaar. SGP-bestuur Dhr. P.W. Moens

Nadere informatie

V E R S L A G * * * * * * *

V E R S L A G * * * * * * * 1 V E R S L A G * * * * * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 3 december 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter: L.A.M.

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

V E R S L A G * * * * * * * * *

V E R S L A G * * * * * * * * * 1 V E R S L A G * * * * * * * * * van de raadsvergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 27 mei 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter: L.A.M. Kompier.

Nadere informatie

Directeur Technische Dienst Beemster en Zeevang Diverse belangstellenden op de publieke tribune

Directeur Technische Dienst Beemster en Zeevang Diverse belangstellenden op de publieke tribune Verslag van de vergadering commissie Middelen van de gemeente Beemster, gehouden op 2 april 2003 in de raadzaal van het gemeentehuis te Beemster. Aanwezig: Dhr. H. Boer Dhr. C.J. Jonges Mevr. C.M. Boots-Boots

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 3 maart 2003

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 3 maart 2003 GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 3 maart 2003 Voorzitter : de heer M.C. Boevée, burgemeester Secretaris : de heer M.J. Verhoef Verslag : mevrouw E. Verveer, Getikt!

Nadere informatie

Agendapunt : 1. Algemene Plaatselijke Verordening en Afvalstoffenverordening

Agendapunt : 1. Algemene Plaatselijke Verordening en Afvalstoffenverordening Verslag van de Politieke Markt Deventer Datum: 2 december 2009 Agendapunt : 1. Algemene Plaatselijke Verordening en Afvalstoffenverordening Tijd : 19.00 19.55 uur Locatie: raadszaal Voorzitter : J. Goejer

Nadere informatie

1994 N 155. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 8 december 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1994 N 155. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 8 december 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 55 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 8 december 1994 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

1991 N 323. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 5 september 1991 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1991 N 323. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 5 september 1991 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 1991 N 323 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 5 september 1991 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A. Gruijters, burgemeester/voorzitter;

Nadere informatie

De redactie wenst u veel leesplezier. Rein Jansen, hoofdredacteur.

De redactie wenst u veel leesplezier. Rein Jansen, hoofdredacteur. CDAccenten 14de jaargang, nummer 1 (februari) 2004 Ledencontactblad CDA Huizen Van de Redactie Dit nummer wordt gedomineerd door de heftige en principiële discussie die zich in Huizen afspeelt rondom de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 29 JUNI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 29 JUNI 2006 1 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 29 JUNI 2006 Raad: Aanwezig: Namens Lijst Harry Bakker : de raadsleden K. van den Berg; P. Damen, S. Hoevenaar; J. de Groot;

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

Aboutaleb. staatssecretaris de gelegenheid te geven, vóór 1 september in een brief aan te geven hoe hij haar zal uitvoeren.

Aboutaleb. staatssecretaris de gelegenheid te geven, vóór 1 september in een brief aan te geven hoe hij haar zal uitvoeren. Aboutaleb staatssecretaris de gelegenheid te geven, vóór 1 september in een brief aan te geven hoe hij haar zal uitvoeren. Staatssecretaris Aboutaleb: Het zit m in een enkel woordje. Ik ben nog niet zo

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 13 juni 2013

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 13 juni 2013 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 13 juni 2013 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

nieuwsbrief12.qxd 12-12-2006 20:57 Pagina 1

nieuwsbrief12.qxd 12-12-2006 20:57 Pagina 1 nieuwsbrief12.qxd 12-12-2006 20:57 Pagina 1 nieuwsbrief12.qxd 12-12-2006 20:57 Pagina 2 2 Woningbouw in dorpen blijft beperkt Het valt niet mee om als starter op de woningmarkt een passend huis te vinden.

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie