Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 810.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 810."

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2007 (18.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0108 (CNS) 10706/07 ADD 2 SIRIS 109 COMIX 558 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie ingekomen: 11 juni 2007 aan: de heer Javier SOLANA, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger Betreft: Werkdocument van de diensten van de Commissie Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de installatie, de werking en het beheer van een communicatie-infrastructuur voor het Schengeninformatiesysteem (SIS) - Beknopte effectbeoordeling Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 810. Bijlage: SEC(2007) /07 ADD 2 mv DG H 3B NL

2 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, SEC(2007) 810 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij het Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de installatie, de werking en het beheer van een communicatieinfrastructuur voor het Schengeninformatiesysteem (SIS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de installatie, de werking en het beheer van een communicatieinfrastructuur voor het Schengeninformatiesysteem (SIS) BEKNOPTE EFFECTBEOORDELING {COM(2007) 306 definitief} {COM(2007) 311 definitief} {SEC(2007) 809} NL NL

3 BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN Lidstaten: de Schengenstaten die deelnemen aan SIS 1+, tenzij anders aangegeven SIS: Schengeninformatiesysteem SIS 1+: huidige versie van het Schengeninformatiesysteem SIS II: tweede generatie van het Schengeninformatiesysteem Sisnet: huidige communicatie-infrastructuur voor de Schengenomgeving s-testa: beveiligde trans-europese telecommunicatiediensten voor Europese overheidsdiensten Levering van een beheerde, beveiligde privécommunicatieinfrastructuur uit hoofde van een raamovereenkomst die door de Commissie is gesloten namens haarzelf en namens de Raad, Europol en het Europees Spoorwegagentschap C.SIS: technisch ondersteunende functie van het SIS Sirene: bilaterale/multilaterale uitwisseling van aanvullende informatie die vereist is voor de uitvoering van enkele bepalingen van de Schengenuitvoeringsovereenkomst NL 2 NL

4 Samenvatting 1. PROBLEEM De SIS 1+- en Sirene-systemen opereren momenteel via het Sisnet-communicatienetwerk. Het huidige contract voor de Sisnet-netwerkdiensten wordt namens de lidstaten beheerd door de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad en wordt door de lidstaten gezamenlijk gefinancierd. Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, verstrijkt dit Sisnetcontract op 13 november SIS II, dat ontwikkeld is ter vervanging van SIS 1+, zal echter niet eerder dan 17 december 2008 in gebruik worden genomen door de lidstaten die van SIS 1+ gebruikmaken. Er moeten derhalve maatregelen worden genomen om de netwerkdiensten voor SIS 1+ te garanderen tussen 13 november 2008 en 17 december 2008, de datum waarop SIS II in gebruik wordt genomen. Voor de Schengenruimte van vrij verkeer zonder controles aan de binnengrenzen is het essentieel om te waarborgen dat het communicatienetwerk voor het Schengeninformatiesysteem en de uitwisseling van Sirene-informatie continu en veilig blijft functioneren. In februari 2007 besliste de Raad dat de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad nogmaals namens de betrokken lidstaten een aanbesteding moest uitschrijven voor de verlenging van het Sisnet-contract om ervoor te zorgen dat de dienst na november 2008 beschikbaar blijft. Gezien de analyse die de Raad heeft gemaakt van de risico s die aan elke aanbesteding verbonden zijn, heeft hij de Commissie verzocht met voorstellen te komen voor een alternatieve netwerkoplossing voor de Schengensystemen. De Raad heeft daarom de Commissie verzocht zo snel mogelijk voorstellen in te dienen voor de migratie van SIS 1+ van Sisnet naar het s-testa-netwerk, een beveiligd communicatienetwerk dat ingesteld is op grond van een door de Commissie gesloten raamovereenkomst. 2. DOELSTELLINGEN Gegeven de probleemstelling beoogt het voorstel van de Commissie als algemene doelstelling een tijdelijke reserveoptie te bieden waarmee de continuïteit van het SIS kan worden verzekerd voor de periode van het verstrijken van het huidige Sisnet-contract tot de voltooiing van de migratie naar SIS II. Dit is nodig voor het geval dat de aanbesteding door de Raad niet leidt tot een overeenkomst of contract voor de levering van de voor de SIS-omgeving vereiste diensten. Het Commissievoorstel moet een rechtsgrondslag bieden voor de reserveoptie, zodat de financiering en het beheer ervan zijn gegarandeerd, met name indien de oplossing uit de algemene begroting van de Europese Unie wordt gefinancierd en door de Commissie wordt beheerd. Ook moeten de verantwoordelijkheden van de Commissie, de Raad, de lidstaten en andere betrokkenen die namens hen optreden nader worden bepaald in termen van de kosten en het beheer van de installatie en de exploitatie van de reserveoptie. NL 3 NL

5 Omdat het SIS voor het Schengengebied zonder controles aan de binnengrenzen essentieel is, moet de reserveoptie uiterlijk op 13 november 2008 worden geïmplementeerd en in bedrijf worden gesteld, aangezien dan het huidige Sisnet-contract verloopt. Ten slotte mag de reserveoptie geen afbreuk doen aan de politieke prioriteiten in verband met SIS II. Er mag dan ook geen interferentie met SIS II optreden waardoor de migratie naar SIS II zou kunnen worden vertraagd of middelen zouden moeten worden ingezet die voor het SIS II-project bestemd zijn. 3. BELEIDSOPTIES Optie 1: Status quo d.w.z. de Commissie dient geen wetgevingsvoorstel in. Dit betekent dat het huidige kader wordt voortgezet en dat de Raad en de lidstaten dus als enige verantwoordelijk blijven voor het SIS. Voor de sluiting van een contract voor Sisnet, zodat Sisnet ook na 13 november 2008 beschikbaar kan blijven, schrijft de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad een aanbesteding uit, waarvoor een openbare, niet-openbare of onderhandelingsprocedure zal worden toegepast. Overeenkomstig de Schengenuitvoeringsovereenkomst wordt deze optie gezamenlijk gefinancierd door de lidstaten die aan SIS 1+ deelnemen. De Commissie speelt bij deze optie geen rol en draagt in dat geval geen verantwoordelijkheid. Optie 2: De Raad zorgt voor de installatie, de werking en het beheer van een nieuwe communicatie-infrastructuur voor SIS 1+ door middel van een specifiek contract met de leverancier van s-testa, dat door de lidstaten gezamenlijk wordt gefinancierd. Deze optie houdt in dat de Raad binnen de raamovereenkomst voor s-testa een specifiek contract voor SIS 1+ sluit, dat door de lidstaten wordt gefinancierd. Het contract wordt door de Raad gesloten namens de Gemeenschap, voor rekening van de lidstaten die aan SIS 1+ deelnemen. Optie 3: De Commissie zorgt voor de installatie, de werking en het beheer van een nieuwe communicatie-infrastructuur voor SIS 1+ door middel van een specifiek contract met de leverancier van s-testa, dat uit de algemene begroting van de EU wordt gefinancierd. Voor de installatie van een nieuwe communicatie-infrastructuur voor SIS 1+ sluit de Commissie een specifiek contract binnen de raamovereenkomst voor s-testa, dat een beveiligd trans-europees communicatieplatform biedt als horizontale maatregel in het kader van IDABC (interoperabele levering van pan-europese e-overheidsdiensten aan overheidsdiensten, ondernemingen en burgers). De installatie, de werking en het beheer van de nieuwe communicatie-infrastructuur vallen daardoor onder de verantwoordelijkheid van de Commissie en worden gefinancierd uit de algemene begroting van de EU. De nieuwe s-testa-communicatie-infrastructuur voor SIS 1+ doet geen afbreuk aan de s-testacommunicatie-infrastructuur voor SIS II. 4. EFFECTBEOORDELING EN RISICOANALYSE De status quo (optie 1) geniet in alle opzichten de voorkeur. Deze oplossing heeft zichzelf bewezen, is kosteneffectief, heeft een duidelijk juridisch kader en een duidelijke governancestructuur. Deze oplossing heeft een laag risico. NL 4 NL

6 Bij optie 2 zorgt de Raad voor de installatie, de werking en het beheer van een nieuwe communicatie-infrastructuur voor SIS 1+ door middel van een specifiek contract voor SIS 1+ binnen de s-testa-raamovereenkomst, dat door de lidstaten gezamenlijk wordt gefinancierd door middel van een intergouvernementele begroting. De Commissie draagt in dit geval geen verantwoordelijkheid en de gevolgen voor de algemene begroting van de Europese Unie zijn nihil. Deze oplossing levert risico s op, namelijk vertraging van de technische implementatie, die vergelijkbaar zijn met de risico s van optie 3. Er is bovendien een zeer groot risico dat het voor optie 2 benodigde rechtsinstrument nooit wordt goedgekeurd, aangezien de wettigheid daarvan volgens de juridische dienst van de Raad twijfelachtig is en de Raad deze oplossing daarom heeft uitgesloten. Deze optie is dan ook moeilijk te realiseren. Optie 3 houdt in dat de Commissie voor de installatie, de werking en het beheer van een nieuwe communicatie-infrastructuur voor SIS 1+ zorgt door middel van een specifiek contract met de leverancier van s-testa, dat uit de algemene begroting van de EU wordt gefinancierd. Deze oplossing levert een zeer groot risico op, namelijk dat er vertraging optreedt op juridisch en technisch gebied en dat het besluitvormingsproces wordt vertroebeld. Deze optie heeft ook negatieve gevolgen voor de migratie naar SIS II. Voor de implementatie ervan zijn bij de Commissie en de lidstaten personele en financiële middelen nodig die anders voor het SIS II-project zouden zijn ingezet, waardoor de start van SIS II vertraging oploopt. Dit is in tegenspraak met de absolute politieke prioriteit voor SIS II en de enorme personele en financiële investeringen die al in SIS II zijn gedaan. De resulterende vertraging van de migratie naar SIS II kan tot meer dan zes maanden oplopen, wat betekent dat de Commissie een nieuw mandaat moet voorstellen voor de migratie naar SIS II, dat ook 2009 bestrijkt. De kosten van deze oplossing ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie zijn bovendien niet in overeenstemming met de doelstellingen. De zeer grote risico s van optie 3 maken het zeer waarschijnlijk dat die niet het gewenste resultaat oplevert, wat voor alle betrokken partijen gezichtsverlies zou betekenen. 5. AANBEVELING Hoewel optie 1 verreweg de beste optie is, en bovendien geen problemen van enige betekenis oplevert, brengen aanbestedingsprocedures echter altijd bepaalde risico s met zich mee. In overleg met de Raad heeft de Commissie besloten dat er daarom voor een reserveoptie moet worden gezorgd. Het zou namelijk zeer lastig zijn een ruimte zonder controles aan de binnengrenzen gedurende langere tijd in stand te houden zonder een werkend Schengeninformatiesysteem en het via dat systeem verlopende Sirene-uitwisselingsverkeer. Indien deze systemen door het ontbreken van een communicatienetwerk gedurende langere tijd niet beschikbaar zouden zijn, zouden controles aan de binnengrenzen opnieuw moeten worden ingevoerd. NL 5 NL

7 Wanneer de aanbestedingsprocedure die door de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad is uitgeschreven, niet uitmondt in de sluiting van een overeenkomst of contract voor de levering van de voor de SIS-omgeving benodigde diensten, is optie 3 de enige resterende mogelijkheid, aangezien optie 2 door de Raad is afgekeurd en derhalve veel problemen zal opleveren. Aanbevolen wordt dat de Commissie alle noodzakelijke voorbereidingen treft voor optie 3, ook al is de effectbeoordeling ongunstig, maar dat de oplossing die bij optie 3 wordt voorgesteld uitsluitend wordt uitgevoerd wanneer optie 1 geen resultaat oplevert en alle mogelijkheden om het Sisnet-contract te verlengen op niets zijn uitgelopen. NL 6 NL

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 13 oktober 2008 (14.10) (OR. en) 14183/08 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2008/0196 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 13 oktober 2008 (14.10) (OR. en) 14183/08 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2008/0196 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 oktober 2008 (14.10) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0196 (COD) 14183/08 ADD 2 CO SOM 140 JUSTCIV 220 CODEC 1315 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2011) 1166 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2011) 1166 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 oktober 2011 (17.10) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0284 (COD) 15429/11 ADD 2 JUSTCIV 265 CO SOM 158 CODEC 1667 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2010) 1059.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2010) 1059. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2010 (04.10) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2010/0250 (COD) 13917/10 ADD 2 EF 117 ECOFIN 543 CODEC 879 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.9.2011 COM(2011) 540 definitief 2011/0238 (COD) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 1013 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 1013 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juli 2007 (10.08) (OR. en) 12084/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0151 (CNS) FIN 371 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 5 juni 2008 (23.06) (OR. fr) 10285/08 ADD 2 LIMITE JURI FO 45 JAI 305 JUSTCIV 119 COPE 118 CRIMORG 87

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 5 juni 2008 (23.06) (OR. fr) 10285/08 ADD 2 LIMITE JURI FO 45 JAI 305 JUSTCIV 119 COPE 118 CRIMORG 87 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 5 juni 2008 (23.06) (OR. fr) PUBLIC 10285/08 ADD 2 LIMITE JURI FO 45 JAI 305 JUSTCIV 119 COPE 118 CRIMORG 87 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

ADDENDUM 1 BIJ DE NOTA het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

ADDENDUM 1 BIJ DE NOTA het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 november 2005 (02.12) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2004/0047 (COD) 14737/05 ADD 1 LIMITE TRANS 245 CODEC 1054 ADDENDUM 1 BIJ DE NOTA van:

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende Europese durfkapitaalfondsen

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende Europese durfkapitaalfondsen RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 december 2011 (10.01) (OR. en) 18499/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0417 (COD) EF 173 ECOFI 883 COMPET 615 I D 177 CODEC 2401 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.11.2003 COM(2003) 687 definitief 2003/0273 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 juni 2014 (OR. en) 11190/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0188 (NLE) AVIATION 137 ISR 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 juni 2014 (OR. en) 11190/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0188 (NLE) AVIATION 137 ISR 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juni 2014 (OR. en) 11190/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0188 (NLE) AVIATION 137 ISR 2 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 557.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 557. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 5 mei 2009 (06.05) (OR. en) 9493/09 ADD 2 EF 66 ECOFI 340 CO SOM 104 I GEKOME DOCUME T - ADDE DUM van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) COEST 125 COMAG 16 PESC 778 RELEX 441 FIN 225 DEVGEN 108 MED 36 VOORSTEL van: de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 mei 2006 (22.05) (OR. fr) 9620/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0259 (CNS) JUSTCIV 133

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 mei 2006 (22.05) (OR. fr) 9620/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0259 (CNS) JUSTCIV 133 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 mei 2006 (22.05) (OR. fr) 9620/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0259 (CNS) JUSTCIV 133 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

2013-015. Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 27.2.

2013-015. Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 27.2. Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 27.2.2013 2013-015 BEGELEIDENDE NOTA Van: de voorzitter van de raad van bestuur

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de visumcode van de Unie (Visumcode)

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de visumcode van de Unie (Visumcode) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.4.2014 COM(2014) 164 final 2014/0094 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de visumcode van de Unie (Visumcode) (herschikking)

Nadere informatie

6325/03 md 1 DG C II

6325/03 md 1 DG C II RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2003 (13.02) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2001/0078 6325/03 ENER 43 CODEC 156 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2010) 66 final.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2010) 66 final. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2010 (01.03) (OR. en) 6948/10 ADD 2 ENER 55 ENV 117 AGRI 63 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 10 juli 2012 (16.07) (OR. en) 12402/12 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2012/0169 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 10 juli 2012 (16.07) (OR. en) 12402/12 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2012/0169 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 10 juli 2012 (16.07) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0169 (COD) 12402/12 ADD 2 EF 167 ECOFI 690 CO SOM 97 CODEC 1879 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Brussel, 3 oktober 2012 (13.11) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14394/12 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2012/0250 (COD)

Brussel, 3 oktober 2012 (13.11) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14394/12 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2012/0250 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 3 oktober 2012 (13.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0250 (COD) 14394/12 ADD 1 UD 237 E T 226 CORDROGUE 63 CODEC 2265 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.3.2010 COM(2010) 100 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.11.2008 COM(2008) 703 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) PUBLIC 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE TELECOM 83 JAI 147 PESC 264 CAB 31 CODEC 718 VERSLAG van: het

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.06.2005 COM(2005) 280 definitief 2005/0124 (CNS) 2005/0125 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Bureau van de Europese

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2004L0017 NL 01.01.2014 013.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2004/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2004L0017 NL 01.01.2012 011.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2004/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie