Burgercomité herindeling Haren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgercomité herindeling Haren"

Transcriptie

1 Burgercomité herindeling Haren Analyse van de Herindelingskrant Op 20 februari j.l. liet de gemeente huis aan huis een krantje over het voorlopige raadsbesluit bezorgen. Om de inwoners van Haren voor te bereiden op de burgerraadpleging van 19 maart. We nemen een rijtje opvallende punten met u door. Maar eerst de vraag die velen bezighoudt: is deze krant objectief? Objectief wil zeggen: een zaak van alle kanten bekijken en belichten, voor- en nadelen noemen zonder een bepaalde voorkeur of kleuring te laten blijken. Meningen van de voorstanders en van de tegenstanders weergeven. Iemand die objectief wil oordelen, moet zich dus allereerst in die pro s en contra s verdiepen. Hoe is dat met deze krant gegaan? De schrijvers van de krant werkten onder regie van het college van B&W. De fracties van de gemeenteraad mochten geen bemoeienis met de inhoud hebben, want de burgemeester vond dat niet nodig. De tekst is wel vooraf bekeken door een onafhankelijke commissie (bron: persbericht coalitiefracties d.d. 21 februari). Deze commissie heeft echter geen contact gezocht met de fracties die tegen het voorlopige fusiebesluit stemden. De argumenten en meningen van die fracties zijn in de krant alleen in de vorm van een paar losse opmerkingen weergegeven, en meestal meteen geneutraliseerd. Het is ook de vraag of de commissie in de korte tijd die haar ter beschikking stond, voldoende gelegenheid heeft gehad zich in het complete en complexe dossier, alle pro s en contra s, te verdiepen. Uit het feit dat de commissie blijkbaar geen aanleiding heeft gezien de krant tegen te houden, mag dan ook niet worden geconcludeerd dat de informatie in de krant objectief is. Antwoord: de krant is niet objectief. Hij geeft hoofdzakelijk de pro-groningse info van B&W en de mening van de raadsleden die voor het fusiebesluit stemden. uitvoerig onderzoek De Herindelingskrant begint met te stellen dat de gemeenteraad op basis van uitgebreid onderzoek een besluit nam. De feiten zijn anders. Op 2 september 2013 was er een bijeenkomst in het gemeentehuis waar de inwoners van Haren voor het eerst informatie zouden krijgen over de herindeling. Kort daarvoor had de gemeente een enquêteformulier verspreid, om te zien wat de Harenaars met de herindeling wilden. Op die bijeenkomst zeiden veel burgers dat ze eerst meer informatie over de mogelijkheden en consequenties van herindeling wilden. De burgemeester antwoordde: ik heb geen informatie. Ze vertelde intussen wel uitvoerig wat de Provincie wilde: Haren bij de Stad. Tynaarlo was niet aan de orde, want dat ligt niet in de provincie Groningen. Dat was 2 september. De raad moest (van de provincie en van de burgemeester) vóór 1 december een principebesluit over de toekomst van Haren nemen. De voor 14 oktober geplande besluitvorming over de herindeling werd op voorstel van het college van B&W uitgesteld tot 25 november omdat er nog onvoldoende informatie was. Tien dagen vóór 25 november werd het aanvullende onderzoek aan de raad toegestuurd. Door de oppositiepartijen en insprekers, waaronder het burgercomité, werd erop gewezen dat de verstrekte informatie onvolledig en nogal eenzijdig was. 1

2 hoe uitvoerig is de krant? Bijvoorbeeld de rijkstaken die naar de gemeente worden overgeheveld de belangrijkste reden voor onze herindeling: welke informatie geeft de Herindelingskrant daarover? Niets. hoe objectief is het uitvoerig onderzoek? Het onderzoek geeft de indruk dat eenzijdig naar een conclusie is toegewerkt. Het getuigt van dezelfde aanpak als waarmee de Herindelingskrant is gemaakt. Alle vragen die gemeenteraadsleden in september, oktober en november 2013 over Tynaarlo stelden, zijn door B&W en de coalitie als irrelevant van tafel gewerkt. Al die tijd is in de gemeenteraad nooit gebleken dat de burgemeester en de coalitiepartijen die haar steunden, de optie-tynaarlo even grondig als de optie-groningen wilden onderzoeken. Objectief is: een zaak onpartijdig van alle kanten bekijken, en openstaan voor pro en contra. Klik hier om het onderzoek te lezen, en zie hoe daar de aansluiting met Groningen alleen maar voordelen laat zien, en fusie met Tynaarlo alleen maar nadelen. wat is de rol van de burgemeester? Dit is een gevoelige kwestie, want we zagen dat als iemand naar onze waarnemend burgemeester wijst, de coalitiepartijen ogenblikkelijk boos worden en excuses eisen. We houden ons daarom bij de droge feiten. De wet zegt dat de burgemeester de voorzitter van de raad is. Als lid van het college van B&W kan de burgemeester speciale uitvoerende taken krijgen. Onze burgemeester heeft op zich genomen de herindeling van de gemeente Haren te leiden. Ze heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze de wens van de Provincie (Haren sluit zich bij Groningen/Ten Boer aan) de beste de enige - keus voor Haren vindt. Als voorzitter van de gemeenteraad behoort een burgemeester onpartijdig te zijn, maar als lid van het college van B&W kiest een burgemeester (in de besloten kring van de vergadering, nooit in het openbaar) partij. In de Herindelingskrant wordt mevrouw Vlietstra als burgemeester en als schakel tussen gemeenteraad en B&W gepresenteerd. Ze kiest daar nadrukkelijk partij, namelijk de kant van Groningen. Als burgemeester hoort ze onpartijdig te zijn. Als burgemeester in deze schakelmodus vindt ze dat blijkbaar niet nodig. het landschap van Haren is goed beschermd (blz. 4) Goed beschermd, en bovendien, zegt de Herindelingskrant, is veel landschap eigendom van instanties als het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, en daar gaan gemeente en provincie niet over. Nou ja, is dat echt zo veel landschap? Natuurmonumenten heeft het Noordlaarderbos. De Harener Wildernis, de oeverlanden in de Oostpolder en Onnerpolder en het Hemrik zijn van Groninger Landschap. Staatsbosbeheer heeft Appelbergen en het Quintusbos. Tikkeltje overdreven om dat veel te noemen. Wat wil de Herindelingskrant hiermee suggereren? Is het andere landschap van Haren zoals de krant zegt ook zo goed beschermd? De Esserweg en de Vestdijklaan zijn nu de gemeentegrens met Groningen. Als die grens wegvalt, is de gemeenteraad van Groningen de instantie die de bestemming (en de bescherming) van de weilanden in Haren-Noord vaststelt. En van alle andere grond die geen beschermde natuur is. 2

3 kanttekeningen Groningen en kanttekeningen Tynaarlo (blz. 5) De afstand tussen inwoners en gemeente (Groot-Groningen, inwoners) kan worden verkleind als we bijvoorbeeld een Harense wijk- of dorpsraad oprichten. Niet duidelijk is wat die dorpsraad kan uitrichten voor Harenaars die van ambtenaren afhankelijk worden (jeugdzorg, sociale uitkering, ondersteuning ivm werk of hulpbehoevendheid). Het klinkt een beetje makkelijk om het verschil tussen grootschaligheid en kleinschaligheid met een opmerking over een dorpsraad te laten wegsmelten. De Herindelingskrant sleept de provinciegrens er dan nog eens bij om de optie-tynaarlo moeilijk te maken. En dat terwijl zowel de Provincie Groningen als de Provincie Drenthe hebben uitgesproken dat die grens geen belemmering is. Deze informatie is dus gewoonweg misleidend. Verder waarschuwt de krant dat Haren veel samenwerkingen met gemeenten en organisaties in Groningen moet loslaten en in Drenthe moet opbouwen. Hier wordt het patroon van de krant zichtbaar: problemen met Groningen lossen we op, problemen met Tynaarlo zijn ingewikkeld, tijdrovend en duur. Wat zegt de provincie? (blz. 5) De krant: de fusiemogelijkheden zijn getoetst aan de criteria van de Provincie, en de optie- Groningen/Ten Boer scoort aldus het beste. De krant noemt twee criteria, en laat er drie weg. En laat daar nu juist de optie-tynaarlo het beste scoren. Het eerste van drie vergeten criteria is het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. Alle peilingen die er in de afgelopen maanden zijn geweest (enquête van gemeentebestuur, peilingen van politieke partijen, peilingen van website Haren de Krant) wijzen in dezelfde richting, namelijk dat er weinig draagvlak voor de optie- Groningen is. Bestuurlijk draagvlak in Haren: 10 leden van de gemeenteraad stemden voorlopig voor de optie-groningen, 7 stemden tegen. Deze stemming vond plaats onder dreiging van een bestuurscrisis. Van de 10 voorstemmers was er 1 die even later verklaarde dat hij erin geluisd was en die zich bij de oppositie aansloot. En de VVD, die in december voor stemde, wil met de nieuwe gemeenteraad de voorbereiding van het definitieve herindelingsbesluit zorgvuldiger doen dan bij het voorbereidingsbesluit het geval was. Het bestuurlijk draagvlak was in december al niet groot, en het brokkelt elke maand verder af. Het tweede criterium van de Provincie gaat over de samenhang van de fuserende gemeenten. Zijn de fusiepartners gelijkwaardig aan elkaar, en hebben ze veel overeenkomsten? Pijnlijke vraag, voor de voorstanders van de optie-groningen. Het is begrijpelijk dat de krant dit puntje liever overslaat. Maar objectief is dat niet. Het derde criterium vraagt naar de evenwichtige regionale verhoudingen die door de fusie moeten ontstaan. Ook lastig om dit pro-groningen om te buigen. De annexatie van Haren maakt de positie van de stad immers ten opzichte van de regio nog dominanter. De optie-tynaarlo kan daarentegen voor meer regionaal evenwicht zorgen, namelijk als een groene suburbane zone met een eigen karakter, tussen Groningen en Assen, zoals voorzien in de Regiovisie Groningen-Assen

4 Blijft Haren Harens? (blz. 7) Zorgen hierover zullen worden weggenomen door langjarige schriftelijke afspraken te maken met Groningen en Ten Boer. En door een wijk- of dorpsraad op te richten, in Hoogkerk werkt dat namelijk goed. Wel wat wonderlijk dat de krant er niet bij schrijft dat die zorgen helemaal niet zullen bestaan als Haren voor de optie-tynaarlo kiest. De inwoners van Zuidlaren, Vries of Paterswolde hebben er geen enkel belang bij om Haren te veranderen, daarvoor hoeven vast geen langjarige schriftelijke afspraken te worden gemaakt. Haren kan samen met die andere dorpen moeiteloos Harens blijven. Evenmin wordt verteld dat bij een fusie door een gemeenteraad te geven garanties (= bestuurlijke afspraken) niets waard zijn. Volgende gemeenteraden zijn hieraan niet gebonden, de garanties kunnen gewoon worden genegeerd. Wat betekent samenvoegen met Groningen voor de inwoners van Haren? (blz. 8) Weinig tot niets, zegt de krant. Verwarrend antwoord, tegenstrijdig ook. Zoals: de meeste mensen merken in hun dagelijks leven weinig tot niets van een samenvoeging. De herindeling was toch bedoeld omdat er iets veel beters moest komen dan onze huidige gemeente is? Bijvoorbeeld op het vlak van zorg, waar heel veel Hareners mee te maken hebben of krijgen. Enfin. Toch maar fuseren met Groningen, want dan hoeven we, schrijft de krant, specialistische kennis niet meer in te huren, Groningen heeft namelijk een grote ambtelijke organisatie. Beleidsvorming en de uitvoering van taken en activiteiten voor Haren zal beter worden. Even afgezien van deze vage beloften: als Haren en Tynaarlo samen een nieuwe grotere gemeente vormen, dan wordt het aantal ambtenaren toch ook groter, en kan de uitvoering van taken toch ook beter worden? Of zijn de problemen van Haren zo groot dat daar een enorm ambtenarencorps voor nodig is? De burgemeester noemt (blz. 12) de herinrichting van het Stationsgebied en van het Raadhuisplein grote ambities, taken die we zelf niet aankunnen. Tja, dan is het inderdaad de hoogste tijd om de leiding uit handen te geven. Maar niet in de vorm van een vlucht naar boven. Wat betekent samenvoegen met Groningen voor landschap en dorpskarakter? (blz. 10) Geen zorgen, er verandert niets, schrijft de krant. Er is tot 2030 genoeg bouwgrond in de nieuwe gemeenten Groningen/Ten Boer/Haren. Maar dat is misschien toch een beetje kort door de bocht. Het duurt maar 16 jaar voordat het 2030 is. Het buitengebied van het geannexeerde Hoogkerk werd ook pas twintig jaar later voor de stadsuitbreiding van Groningen gebruikt. En Haren heeft veel mooie plekken om te bouwen, het is maar de vraag of die 16 jaar ongebruikt blijven. Het karakter van de dorpen zal niet veranderen, belooft de krant, de identiteit zit in de mensen. Nee, identiteit zit ook in straten, groene ruimte, gebouwen. Karakter en identiteit blijven trouwens niet hetzelfde, alles wat leeft verandert. De vraag die er voor Haren ligt, is hoe we willen veranderen, in welke richting, welk karakter en welke identiteit die verandering krijgt. Aan sussende praatjes heeft niemand iets. 4

5 Wat betekent samenvoegen met Groningen voor ondernemers? (blz. 11) Geen nadelen (behalve misschien de precariobelasting) wel voordelen, zegt de krant, want Groningen heeft gespecialiseerde ambtenaren die ondernemers een betere dienstverlening kunnen bieden. Vreemd. Het Dagblad van het Noorden bericht toch vrij vaak over ondernemers in de stad die steen en been klagen over het ondernemersonvriendelijke optreden van de gespecialiseerde ambtenaren en hun wethouder. Jammer dat de Herindelingskrant geen Harense ondernemer heeft kunnen vinden die naar die ambtenaren uitkijkt. Janny Vlietstra (blz. 12, 13 en 14). Blz. 12: Als geen ander kan juist zij toelichten waarom de raad voorlopig kiest voor samenvoegen met Groningen en Ten Boer. de andere interviews: Meningen van drie scholieren (blz. 15), Inwoner van Hoogkerk (blz. 20 en 21), Voorzitter PCOB Haren (stukje van blz. 21), Voorzitter Buurtvereniging Ons Belang Oosterhaar en Burgemeester van Ten Boer (blz. 22 en 23) Deze serie interviews onthult hoe moeilijk het kennelijk is om het maatschappelijk draagvlak voor het voorlopige fusiebesluit in beeld te brengen. De redactie zette koers naar het schoolplein. Voorzitter PCOB is wat sceptisch. Voorzitter Ons Belang Oosterhaar is ook sceptisch waar het gaat om het houden van je identiteit; dit vraagt om kleinschalige omgang met elkaar en tussen burger en bestuur. Inwoner van Hoogkerk waarschuwt: zorg voor goede afspraken. Burgemeester van Ten Boer is blij met de ambtenaren van Groningen, maar herindeling hoeft van hem niet zo nodig. Alles bij elkaar veel redactionele ruimte voor mensen die van buitenaf tegen Haren aankijken (ook de burgemeester, inwoner van Winschoten): bladzij 12 t/m 23, de helft van de krant. zo werkt het in Hoogkerk (blz. 21) Het werkt goed in Hoogkerk, met een wijkraad die met het gemeentebestuur overlegt en adviezen uitbrengt. Maar zo kan het natuurlijk overal werken. Ook in een grote gemeente Haren/Tynaarlo zal een Harense dorpsraad goed werken, misschien wel met minder stroperigheid dan waar Hoogkerk last van heeft. Om te bewijzen dat de wijkraad van Hoogkerk goed werkt, noemt de Herindelingskrant het plan om de loketfunctie in Hoogkerk af te schaffen. Een stevige lobby met 7500 handtekeningen van Hoogkerkers verhinderde dat. Wat er niet bij staat, is dat de gemeenteraad van Groningen vond dat een loket voor burgerzaken in Hoogkerk te duur is. De afstand tussen burger en bestuur is in de grote stad nu eenmaal groot, daar moeten dorpen maar aan wennen. en zo werkt het in Haren Een burgerinitiatief protesteerde in augustus 2013 tegen het voornemen van B&W om al na drie maanden te willen besluiten met welke gemeente Haren zou fuseren: Groningen of Hoogezand-Sappemeer. In zeer korte tijd steunden meer dan 2400 Harenaars dit protest, en het dringende verzoek van de 69 initiatiefnemers aan de gemeenteraad om meer tijd te nemen voor een goed onderzoek van de mogelijkheden. Ook wilde het burgerinitiatief dat de inwoners van Haren goed over de mogelijkheden werden geïnformeerd, en goed bij de 5

6 besluitvorming werden betrokken. Het ging hier om niets anders dan de basisvoorwaarden van fatsoenlijk openbaar bestuur en democratie. De Herindelingskrant heeft geen letter aan deze actie van het burgerinitiatief gewijd. Wel lovende woorden over de handtekeningen van Hoogkerkers, en complete stilte voor de bijna 2500 handtekeningen van de Harenaars die het initiatief steunden. Identiteit en karakter zitten in de mensen, zegt de burgemeester, niet in de bestuurlijke organisatie en het gemeentehuis. Een onthullende uitspraak, en de spijker op zijn kop. Lees ook het document Antwoorden op veelgestelde vragen die u in de herindelingskrant niet vindt. 2 maart

VOORLOPIG RAADSBESLUIT HERINDELING HAREN WOENSDAG 19 MAART 2014 EENS OF ONEENS

VOORLOPIG RAADSBESLUIT HERINDELING HAREN WOENSDAG 19 MAART 2014 EENS OF ONEENS VOORLOPIG RAADSBESLUIT HERINDELING HAREN WOENSDAG 19 MAART 2014 EENS OF ONEENS 2 Geef uw mening over het voorlopige raadsbesluit De gemeenteraad van Haren heeft op 25 november 2013 een voorlopig besluit

Nadere informatie

Burgercomité herindeling Haren Antwoorden op veelgestelde vragen die u niet in de herindelingskrant vindt

Burgercomité herindeling Haren Antwoorden op veelgestelde vragen die u niet in de herindelingskrant vindt Burgercomité herindeling Haren Antwoorden op veelgestelde vragen die u niet in de herindelingskrant vindt 1. Herindeling: waarom en wanneer Waarom kan Haren niet zelfstandig blijven? Alle gemeenten krijgen

Nadere informatie

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Alblasserdam stap verder in discussie bestuurlijke toekomst De gemeente Alblasserdam bezint zich op haar bestuurlijke toekomst.

Nadere informatie

Onderzoek Bestuurlijke Toekomst van Nuenen door PvdA Nuenen

Onderzoek Bestuurlijke Toekomst van Nuenen door PvdA Nuenen Onderzoek Bestuurlijke Toekomst van Nuenen door PvdA Nuenen In ons verkiezingsprogramma van 2014-2018 1 hebben we vastgesteld dat: Nuenen een armlastige gemeente is. Om weer een gezonde gemeente te worden,

Nadere informatie

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen.

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Mijnheer de voorzitter, Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Het is herfst en de winter komt er snel weer aan. Zo ook de verkiezingen in maart volgend jaar. En dat is al merkbaar.

Nadere informatie

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht 20 juni 2013 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 3. Notitie van gemeentesecretaris; motivering voorgenomen ontslag 15 januari 2013 4. Voornemen tot ontslag 22 januari

Nadere informatie

Verzoek burgerinitiatiefvoorstel

Verzoek burgerinitiatiefvoorstel Verzoek burgerinitiatiefvoorstel Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel op de agenda van de raad van de gemeente Haren te plaatsen. Naam Biezeveld Eerste voornaam en verdere voorletters

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. 1 INLEIDING Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie bekijkt de zaak en adviseert de gemeente. In deze brochure

Nadere informatie

Verslag wijkgesprekken raad over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer

Verslag wijkgesprekken raad over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer Verslag wijkgesprekken raad over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer In het kader van de bestuurlijke toekomst heeft de gemeenteraad op 26 juni 2014 een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016. Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke. Portefeuillehouder Burgemeester T.

AAN DE RAAD. Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016. Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke. Portefeuillehouder Burgemeester T. AAN DE RAAD Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016 Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester T. van Mourik Samenvatting In het visiedocument Dienstverlening verwoorden

Nadere informatie

Gemeente Haaren - Verslag forum Helvoirt-

Gemeente Haaren - Verslag forum Helvoirt- Inhoud Gemeente Haaren - Verslag forum Helvoirt- Inhoud 1 De toekomst van Haaren... 2 2 De hoofdlijnen... 3 2.1 Zelfstandigheid... 3 2.2 Herindeling... 3 2.3 Opsplitsing... 3 3. De Scenario s... 4 1 De

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Intrekking besluit vestiging AZC Registratienummer: 00589421 Op voorstel B&W d.d.: 19 juli 2016 Datum vergadering: 19 juli 2016 Portefeuillehouder: H. Mak Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 31 maart 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00258 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug!

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug! De Groene Corridor langzaam verkeersbrug Wilhelminakanaal Als eerste zullen we enkele kanttekeningen plaatsen bij de Groene Corridor. Vervolgens komt onze enquête aan bod en tot slot zullen we enkele conclusies

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

Datum : Briefnummer : 2014-20.110/21/A.9, PPM Zaaknummer : 518410 Behandeld door : Pol, E.P. Telefoonnummer : (050) 316 4549 E-mail Bijlagen :

Datum : Briefnummer : 2014-20.110/21/A.9, PPM Zaaknummer : 518410 Behandeld door : Pol, E.P. Telefoonnummer : (050) 316 4549 E-mail Bijlagen : Aan Provinciale Staten Datum : Briefnummer : 2014-20.110/21/A.9, PPM Zaaknummer : 518410 Behandeld door : Pol, E.P. Telefoonnummer : (050) 316 4549 E-mail Bijlagen : : e.pol@provinciegroningen.nl 5 Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Toekomstvisie gemeente Weesp

Toekomstvisie gemeente Weesp Toekomstvisie gemeente Weesp Leeswijzer Hoofdstuk 1 (Aanleiding) en 2 (Proces tot nu toe) geven de context voor het uitvoeren van het bestuurskrachtonderzoek en het opstellen van deze toekomstvisie. In

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag plan gemeentelijke herindeling Bij Hoog en Laag Inleiding Op dit moment onderzoekt de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeenten op verzoek van de raden wat de financiële gevolgen zijn van een

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Aan het college van B&W Postbus GZ s-hertogenbosch

Aan het college van B&W Postbus GZ s-hertogenbosch Aan het college van B&W Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch s-hertogenbosch, 17 juni 2013 Betreft: Vragen ex art 39 R.v.O. Toch lijken, niet in de kast maar op straat Geacht College, Er moet ons iets

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Rapport Grenzeloos Grunnen geeft een nieuwe werkelijkheid waarin geen plek voor een zelfstandig Haren

Rapport Grenzeloos Grunnen geeft een nieuwe werkelijkheid waarin geen plek voor een zelfstandig Haren CDA Haren: Kiest op basis van inhoud voor Tynaarlo Wij hebben de criteria uit de wet Arhi, uit het beleidskader herindeling 2013 (van minister Plassterk), van de commissie Jansen (Rapport Grenzeloos Grunnen),

Nadere informatie

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland Februari 2015 Inleiding Stichting Politieke Academie deed in opdracht van Nederland Lokaal onderzoek naar de mening van gemeenteraadsleden. Aan hen

Nadere informatie

Ledenbrief Stopdestank Deurne Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu nummer 45 mei 2015

Ledenbrief Stopdestank Deurne Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu nummer 45 mei 2015 Ledenbrief Stopdestank Deurne Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu nummer 45 mei 2015 In deze ledenbrief informatie over het indienen van zienswijzen tegen de Geurgebiedsvisie

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad pagina 1 van 8 ontwerpvoorstel aan de raad Tijdelijke studentenhuisvesting Van Lieflandlaan Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Vooruitlopend op de

Nadere informatie

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Geïnitieerd en uitgevoerd DorpsBelangen Maart 2015 Wijdemeren, 2 maart 2015 Zeer geachte heer Smit, Hierbij ontvangt u de samenvatting van de resultaten van de Enquête

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Besluitvorming beschikbaarstelling krediet voor herontwikkeling Raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Besluitvorming beschikbaarstelling krediet voor herontwikkeling Raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Besluitvorming beschikbaarstelling krediet voor herontwikkeling Raadhuis. Te besluiten om: Voor het voorbereiden en

Nadere informatie

- heeft de burgemeester ons tijdens diezelfde gemeenteraad trachten te misleiden met een plan wat niet juist blijkt te zijn?

- heeft de burgemeester ons tijdens diezelfde gemeenteraad trachten te misleiden met een plan wat niet juist blijkt te zijn? HERMAN SNOEYS Afschaffing buurtweg nr. 46 tussen Driehoekstraat en Meerdorp te Meer: principiële afschaffing van de weg en opdracht tot het onderwerpen van de aanvraag aan een openbaar onderzoek Gemeenteraad

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling?

Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling? Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling? Wat valt er eigenlijk te kiezen? Dwars door de landelijke discussies over het nieuwe takenpakket waar gemeenten de komende

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen?

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen? Bezwaarschrift indienen? Informatie over de bezwaarschriftenprocedure 1 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of van de burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : 12.0243 Onderwerp: Oprichten rechtspersoon ten behoeve van verzelfstandiging van het Stedelijk Museum s- Hertogenbosch (SM s) Reg.nr. : B&W verg.. : 24 april 2012 Commissie :

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek In reactie op uw brief als bovengenoemd delen wij u het volgende mede.

bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek In reactie op uw brief als bovengenoemd delen wij u het volgende mede. CONCEPT Gedeputeerde Staten van Noord-Holland t.a.v. de heer drs. J. van der Wal Postbus 3007 2001 DA HAARLEM Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: 305888/731408 17 december 2015 B/31404/160114/JV

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Groot draagvlak voor welstand. Amsterdam, 7 april 2006

PERSBERICHT. Groot draagvlak voor welstand. Amsterdam, 7 april 2006 PERSBERICHT Groot draagvlak voor welstand Amsterdam, 7 april 2006 Nederlanders vinden het erg belangrijk dat de gemeente let op het uiterlijk van gebouwen. Bijna tachtig procent van de mensen vindt het

Nadere informatie

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel. Voorstel. Basis. Gemeente Zeist. mimommomov immimmw' immumr =Nor..

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel. Voorstel. Basis. Gemeente Zeist. mimommomov immimmw' immumr =Nor.. mimommomov immimmw' immumr =Nor..amon RAADSVOORSTEL ONTVVERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN VOOR HET OpRICHTEN VAN ZES STUKS GARAGE UNITS ACHTER VAN DER HEIJDENLAAN 15 Gemeente Zeist Portefeuillehouder

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Praktijk en praktijkvoorbeelden. 13. Onteigening.

Praktijk en praktijkvoorbeelden. 13. Onteigening. Praktijk en praktijkvoorbeelden. 13. Onteigening. Het komt nog steeds voor in Nederland: ruilverkaveling. Ook wel genoemd: herinrichting. Het zijn processen die zo 10 tot 15 jaar in beslag nemen. Vaak

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Aan het College van B&W Hoorn Onderwerp: verwerven van VOC replica De Halve Maen Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Hoorn, 17 oktober 2014 Geacht College, Dinsdag

Nadere informatie

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013.

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Raadhuisplein 1 T 045-575 33 99 6367 ED Voerendaal F 045-575 11 95 Postbus 23000 E info@voerendaal.nl 6367 ZG Voerendaal W voerendaal.nl \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 28 maart 2013 Nummer: 2013/5/ Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Noord- Holland

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Noord- Holland Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Noord- Holland Februari 2015 Inleiding Stichting Politieke Academie deed in opdracht van Nederland Lokaal onderzoek naar de mening van gemeenteraadsleden. Aan

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie

GNL Hoe zit dat precies?

GNL Hoe zit dat precies? GNL Hoe zit dat precies? 25-4-2016 GNL Hoe zit dat precies? De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn te klein om op termijn zelfstandig de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Zij zoeken

Nadere informatie

Geleideformulier adviezen/voorstellen

Geleideformulier adviezen/voorstellen Geleideformulier adviezen/len Nummer B&W lijst Zie beschrijving onderin het gele vlak. Onderwerp Antwoord Motie Ongehinderd Datum 11 juli 2016 WWL shoofd Henk Heuvelink Paraaf Ambtenaar Debby Boers Telefoonnummer

Nadere informatie

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties?

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties? Technische vragen VVD- Blaricum mbt aangenomen motie vado (ingediend door coalitie dd 31 mei jl) BVV- kunstgrasvelden en kleedruimten VVD maakt zich zorgen over de wijze van bestuur en besluitvorming op

Nadere informatie

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Gemeente Bussum Ter beschikking stellen krediet en budget t.b.v. transformatie Grondwal De Nieuwe Vaart

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 79/2008 22 april 2008 WZ/ORG 08/49264 Beantwoording vragen van mevrouw H. Koper en de heer J. Fritz inzake Brandveiligheid Waarderhaven Aan de Raad der

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer Dossiernummer 2013 051 RAPPORT Verzoeker De heer G. G. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer 2013 051.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND Vergadering 3 oktober 2006, agendapunt 10 Onderwerp : Stemmen in een willekeurig stembureau Raadsvoorstel : 126 B&W vergadering : 5 september 2006 Dienst / afdeling : SE.STW Aan

Nadere informatie

Voorzitter, Voorjaarsnota CDA Zaltbommel 2016, 25 juni

Voorzitter, Voorjaarsnota CDA Zaltbommel 2016, 25 juni Voorzitter, CDA Zaltbommel laat zich inspireren door christelijke waarden en normen. We spreken mensen aan op gedeelde waarden zoals menselijk geluk, wederzijds respect en fatsoen en het omzien naar elkaar.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Titel Visienota bestemmingsplan Buitengebied Nummer 11 38 Datum 29 juni 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

ezwaarschrift ndienen?

ezwaarschrift ndienen? I n f o r m at i e o v e r d e b e z wa a r s c h r i f t e n p r o c e d u r e ezwaarschrift ndienen? 2 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN).

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN). Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14443 Datum : 29 mei 2012 Programma : Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de Jong Informatie

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Gemeente Haaren - Verslag forum Biezenmortel -

Gemeente Haaren - Verslag forum Biezenmortel - Inhoud Gemeente Haaren - Verslag forum Biezenmortel - Inhoud 1 De toekomst van Haaren... 2 1.1 Wat is voor u belangrijk voor de toekomst als inwoner van uw dorp?... 2 2 De hoofdlijnen... 3 2.1 Zelfstandigheid...

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Nummer: 5 Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Besloten in de raadsvergadering van: 27 maart 2014 besluit: 1. de op 11 maart 2010

Nadere informatie

Argumenten: U gehoord hebbende in de oordeelsvorming, komt het College tot de volgende conclusies wat betreft de voorliggende vragen:

Argumenten: U gehoord hebbende in de oordeelsvorming, komt het College tot de volgende conclusies wat betreft de voorliggende vragen: Raadsvoorstel Raadsvergadering: 19 februari 2015 Agendapunt: 12 Voorstelnummer: 021915 12 Landsmeer, Onderwerp: Besluitvorming bestuurlijke toekomst fase I. Voorgesteld raadsbesluit / c.q. beslispunten:

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : Is het u bekend dat de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem plannen hebben voor een totale of ambtelijke fusie:

Statistieken voor vraag 1 : Is het u bekend dat de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem plannen hebben voor een totale of ambtelijke fusie: In totaal legden 367 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Is het u bekend dat de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem plannen hebben voor een totale of ambtelijke fusie: 1.1 Ja 86.10%

Nadere informatie

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.15-36174/DV.15-563, afdeling Samenleving. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Beschermd

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel

Collegevoorstel. Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel College Onderwerp: V200900705 Beslissing op bezwaar van mw. mr. L. Boer (namens mevr. A.R.C. van Loon) met betrekking tot de geweigerde bouwvergunning voor het veranderen van de linkerzijde van de voorgevel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

17 Stiens, 13 januari 2015

17 Stiens, 13 januari 2015 17 Stiens, 13 januari 2015 Raadsvergadering: 22 januari 2015 Voorstelnummer: 2015/9 Portefeuillehouder: R. van der Meulen Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Lesmateriaal voor HAVO/VWO

Lesmateriaal voor HAVO/VWO Lesmateriaal voor HAVO/VWO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Rapport. 2014/109 de Nationale ombudsman 1/5

Rapport. 2014/109 de Nationale ombudsman 1/5 Rapport 6 Onmacht of onwil: een onderzoek naar een klacht over het UWV, dat een transgender niet als "mevrouw" heeft aangeschreven in (geautomatiseerde) correspondentie Oordeel Op basis van het onderzoek

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

Concept raadsbesluit

Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 juni 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 juni 2013 Nummer : Onderwerp : Vaststelling basistarieven Huishoudelijke hulp/wmo Bijlage(n) : Onderzoek basistarieven

Nadere informatie

KOmpas. Richtinggevend magazine voor gemeentelijke samenwerkers in het land van Heusden en Altena

KOmpas. Richtinggevend magazine voor gemeentelijke samenwerkers in het land van Heusden en Altena Eerste en laatste nummer! KOmpas Richtinggevend magazine voor gemeentelijke samenwerkers in het land van Heusden en Altena Bij dit KOMPAS Als het tot een keuze komt zal dat een historische keuze zijn,

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Raadsledenpanel Financiële crisis van invloed op het aantal gemeenten

Raadsledenpanel Financiële crisis van invloed op het aantal gemeenten Ruim 80 procent van de raadleden denkt dat de financiële crisis en de decentralisaties invloed zullen hebben op de aantallen gemeenten, raadsleden en bestuurders. Volgens ongeveer 40 procent van de respondenten

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 16 december 2015. Registratienummer: TB15.5411187. Agendapunt: 13.

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 16 december 2015. Registratienummer: TB15.5411187. Agendapunt: 13. AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 16 december 2015 Registratienummer: TB15.5411187 Agendapunt: 13 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Centrumregeling beschermd wonen en opvang en dienstverleningshandvest

Nadere informatie

Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek

Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek Een vrijwillige overeenkomst van raadsleden en raadsfracties over wat te doen bij vermeende integriteitschendingen. januari 2014 Dit

Nadere informatie

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr Honger! (voor jonge kinderen) Drie kinderen lopen naar school. Opeens zien ze een heel rare man in oude kleren. Hij vraagt om een beetje geld voor eten. Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan

Nadere informatie

Presidium en in het verlengde daarvan Papendrechtse Raad functioneren anno 2015 ondemocratisch.

Presidium en in het verlengde daarvan Papendrechtse Raad functioneren anno 2015 ondemocratisch. Aan de voorzitter van de commisse ABZ T.a.v. de heer A. Vogel p/a gemeentehuis Papendrecht per e-mail via de griffier, de heer Bergmans. Papendrecht, maandag 9 februari 2015 Onderwerp: agendapunt 8 verzoek

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie