3 De eerste graad van het secundair onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 De eerste graad van het secundair onderwijs"

Transcriptie

1 3 De eerste graad van het secundair onderwijs 3.1 Situering De startende leerlingen in het secundair onderwijs verschillen sterk van interesses, talenten en mogelijkheden. Bovendien bevinden ze zich in de overgangsfase van kind naar adolescent. In die fase ervaren de leerlingen heel wat lichamelijke, cognitieve, psychische en sociale veranderingen. Die veranderingen ontwikkelen zich bij elke leerling op een ander tempo en zijn soms vrij spectaculair. In de eerste graad is het de bedoeling dat alle leerlingen via een brede algemene vorming verder op ontdekking gaan naar die domeinen waarin zij specifiek begaafd zijn. Daarbij zullen naast de persoonskenmerken en talenten, ook het abstractievermogen en transfervaardigheid een belangrijke rol spelen. Door een goede observatie vanuit de brede algemene vorming kan na de eerste graad een keuze gemaakt worden voor een passend studiedomein en voor een geschikte studierichting in de tweede graad. In het huidig reglementair kader bestaan er geen onderwijsvormen in de eerste graad, wel wordt een onderscheid gemaakt tussen het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B, het tweede leerjaar van de eerste graad en het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL). Het eerste leerjaar B is bestemd voor leerlingen die behoefte hebben aan een aangepast onderwijs waar specifiek wordt ingegaan op de leemtes in de kennis en vaardigheden van leerlingen die de doelstellingen van het basisonderwijs niet, niet helemaal of amper hebben gehaald. In het BVL krijgen de leerlingen onder andere beroepenvelden aangeboden. Dit zijn combinaties van technische disciplines waardoor een bredere observering van de talenten mogelijk is en waardoor de leerlingen beter kunnen georiënteerd worden. 3.2 Vaststellingen vanuit de analyse van de huidige A-stroom en B-stroom Bij de analyse van de huidige eerste graad en bij het uittekenen van pistes voor een toekomstige eerste graad wordt steeds de leerling als invalshoek genomen. Er wordt dus niet vertrokken vanuit het aanbod van scholen. De analyse van de A-stroom toont aan dat de keuze voor een eerste leerjaar van de eerste graad hoofdzakelijk wordt bepaald door de studieresultaten in het basisonderwijs en door sociaal-economische achtergronden. Intrinsieke interesse speelt een duidelijk kleinere rol. In de perceptie van velen zijn het eerste leerjaar en de basisopties 7 van het tweede leerjaar rechtstreeks gelinkt aan studierichtingen in de tweede graad. De eerste graad wordt zelfs dikwijls bepaald door de bovenbouw waarmee die eerste graad is verbonden. 7 Een basisoptie bestaat uit een groep leervakken waarvoor een goedgekeurd leerplan verplicht is en die een bredere observatie en oriëntatie van de leerling mogelijk maakt. 31

2 Het tweede leerjaar van de eerste graad telt 15 basisopties, waarbij ongeveer 70 % van de leerlingen kiest voor de volgende drie: Latijn, Grieks-Latijn en Moderne wetenschappen. Cognitief sterke leerlingen komen bijna automatisch in de basisopties Grieks-Latijn of Latijn terecht. Dat betekent niet meteen dat die leerlingen allemaal bijzonder taalgevoelig zijn of een sterke interesse vertonen voor de historischculturele aspecten van onze samenleving, maar wel dat de basisopties gelinkt zijn aan een bepaald abstractieniveau. Wie zich meer interesseert voor economie of de sociale sector krijgt in die twee basisopties niet meteen de kans om die terreinen explicieter te verkennen. Het aantal leerlingen dat vanuit die basisopties kiest voor economisch, sociaal of technisch georiënteerde studierichtingen in de tweede graad is dan ook erg klein. Een kleine 50 % van de 13-jarigen kiest voor de basisoptie Moderne wetenschappen. Die optie wordt ruim verspreid aangeboden en ze kent een leerlingengroep met een erg divers leerlingenprofiel. De ruim leerlingen die jaarlijks in het katholiek onderwijs voor die basisoptie kiezen, volgen een lessentabel die in termen van de Europese sleutelcompetenties de breedste invulling biedt. De basisvorming wordt in het optiegedeelte aangevuld met een economische en menswetenschappelijke component via het vak sei (socio-economische initiatie). Uit de analyse blijkt dat binnen de optie Moderne wetenschappen vaak weinig wordt gedifferentieerd ondanks het groot aantal aanwezige leerlingen met verschillende talenten. Een bijkomende vaststelling is dat binnen de STEM-component 8 de relatie met en de interesse voor techniek in haar volle breedte (van abstract naar erg concreet) in onvoldoende mate wordt geprikkeld. De kleine groep leerlingen die doorstroomt naar andere dan richtingen aso kent echter wel succes. Dat toont aan dat de brede vorming in Moderne wetenschappen leerlingen in staat stelt om in een bredere groep van domeinen in de tweede graad in te stappen. Die stap naar richtingen tso wordt gezet door ongeveer een kwart van de leerlingen. Het nog relatief geringe aantal illustreert dat hier kansen onbenut blijven om bij een groter aantal leerlingen een breder spectrum van talenten aan te spreken. De overige 30 % van de leerlingen situeert zich in 12 basisopties. Uit verschillende peilproeven blijkt dat basisopties die gelinkt worden aan studierichtingen tso bevolkt zijn door cognitief minder sterke leerlingen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de instroom en de output in die studierichtingen tso die hoge intellectuele inspanningen vergen. Daarmee wordt nogmaals duidelijk dat een bepaald abstractieniveau verankerd zit aan een keuze voor een basisoptie. De problematische realisatie van de eindtermen basisvorming bij vele leerlingen van deze groep duidt op de nood aan ondersteuning. Vaak wordt nochtans juist in die basisopties weinig tijd besteed aan die extra ondersteuning. Het gevolg daarvan is dat die leerlingen de hiaten voor aspecten van de basisvorming soms hun hele schoolcarrière meedragen. Verschillende van die technische basisopties richten zich op de specifieke vorming, waardoor de leerlingen bijna uitsluitend doorstromen naar aansluitende richtingen in de tweede graad. De keuze wordt hier met andere woorden ook al in de eerste graad gemaakt. Die basisopties kunnen daardoor hun initiële doelstelling (namelijk via een groep leervakken een bredere observatie en oriëntatie van de leerling mogelijk maken) niet echt realiseren. 8 STEM = Science, Technology, Engineering and Maths 32

3 De huidige instroom in 1B en BVL is erg heterogeen. Zowel leerlingen die doorstromen uit de onthaalklas anderstalige nieuwkomers, leerlingen met doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs, leerlingen met schoolse vertraging als leerlingen die instromen op basis van leeftijd vanuit een vierde of vijfde leerjaar basisonderwijs zijn hier terug te vinden. Minder dan 3 % van de leerlingen vindt zijn weg naar de A-stroom en dat toont duidelijk aan dat die oorspronkelijke doelstelling amper wordt gerealiseerd. Het aandeel van de beroepenvelden in BVL is erg groot zodat er voor sommige leerlingen te weinig tijd over blijft om gericht in te zetten op de ontwikkeling van functionele geletterdheid. Anderzijds kunnen leerlingen tot in het voorlaatste leerjaar ook uit andere onderwijsvormen of studiegebieden in een studierichting bso instromen en gekwalificeerd uitstromen. Er kunnen dus vragen gesteld worden bij de zin van vroegtijdige ruime specifieke invulling in de B-stroom. 3.3 De eerste graad van het secundair onderwijs in de toekomst Alle leerlingen moeten in de eerste graad maximale aandacht en kansen krijgen om hun totale persoonlijkheid te ontplooien en om keuzevaardig te worden. De belangstelling en de talenten van elke leerling moeten worden geprikkeld. Dat betekent dat elke leerling voldoende uitdaging vindt en dat er tegelijkertijd indien nodig voldoende ondersteuning is om een brede algemene vorming te verwerven. De fundamentele elementen (voor de eerste graad: het pedagogisch project en de sleutelcompetenties) die de algemene vorming gestalte geven, werden besproken in punt 2.2. De eerste graad blijft haar observerende en oriënterende rol vervullen. Niet alleen elke leerling, maar ook de andere actoren (lerarenteam, ouders, CLB ) doen er voldoende ervaring en informatie op om een gefundeerde keuze te kunnen maken voor een studierichting in een studiedomein van de tweede graad. Omdat na de eerste graad de keuze voor om het even welk studiedomein mogelijk moet zijn, gebeurt er dus geen voorafname in de eerste graad. De studierichtingen van de tweede graad bevinden zich op een doorlopende lijn, een continuüm, en de keuze voor een studierichting wordt bepaald door de plaats van die studierichting op dat continuüm. Elk studiedomein van de tweede graad bevat verschillende studierichtingen die de continuümgedachte op basis van de hieronder aangegeven criteria gestalte geven. Dat betekent dat een leerling na de eerste graad niet om het even welke studierichting in een studiedomein kan aanvatten. algemeen specifiek abstract concreet transferabel gericht toepasbaar 33

4 3.3.1 De A-stroom 9 Uit de analyse (zie punt 3.2) blijkt dat het erg wenselijk is om in de eerste graad de vorming voor alle leerlingen breed te houden en waar nodig de aandacht te richten op een voldoende realisatie van de brede algemene vorming in functie van het abstractieniveau van de leerling, zijn interesse en de voorkeur en aanleg voor het meer of minder contextgericht werken. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de heterogeniteit van de grote groep leerlingen in de A-stroom van de eerste graad. Via dat traject krijgt de leerling samen met alle betrokkenen niet alleen een zicht op de mogelijke interesses die aansluiten bij een studiedomein, maar ook op de positionering binnen het continuüm. In de visie van het VVKSO wordt niet uitgegaan van de begrippen basisvorming (de vakken die aan elke leerling van een bepaald leerjaar zonder uitzondering dienen te worden onderwezen) en basisopties. In de A-stroom dient dus volop ingezet te worden op de brede algemene vorming. Ze omvat alle vormingsaspecten en is geënt op de Europese sleutelcompetenties. Zoals aangegeven in punt 2.2.2, zal een aantal correcties nodig zijn in functie van de visie op vorming vanuit het opvoedingsproject, namelijk een expliciteren van de levensbeschouwelijke component, de component voor lichamelijke vorming en opvoeding en de historische component. In de eerste graad is differentiatie nodig. Die differentiatie heeft als bedoeling een antwoord te bieden op verschillen tussen leerlingen. In de loop van het secundair onderwijs verschillen groepen leerlingen op twee manieren van elkaar: Leerlingen verschillen van elkaar doordat zij verschillende interesses hebben. Voor de meeste leerlingen fluctueren die interesses in de loop van de eerste graad en vaak ook gedurende heel het secundair onderwijs. Daarom is het niet aangewezen om binnen de eerste graad snel te differentiëren op basis van interesse. Leerlingen maken dus in de eerste graad best kennis met verschillende (aspecten van) sleutelcompetenties die voorbereiden op studiedomeinen. Pas na de eerste graad wordt een keuze voor een domein gemaakt. Daarnaast bestaan er ook verschillen tussen leerlingen die te maken hebben met abstractieniveau en wendbaarheid van het geleerde. Sommige leerlingen leren vanuit de praktijk. Andere leerlingen hebben eerder nood aan een abstracte aanpak; zij kunnen wat ze geleerd hebben gemakkelijker transfereren naar andere contexten. Een groot deel van de leerlingen beweegt zich tussen die twee uitersten van het continuüm. Beide invalshoeken staan los van elkaar en moeten anders worden benaderd. Om recht te doen aan de eigen mogelijkheden en het welbevinden van alle leerlingen, moet er in een toekomstige eerste graad aandacht zijn voor: extra ondersteuning voor één of meer aspecten van de vorming en/of verbreding, verdieping of inkleuring van verschillende aspecten van de vorming. 9 Voorlopig blijven de termen A- en B-stroom behouden. Die kunnen in een latere fase nog veranderen van naam. 34

5 Enkele voorbeelden van verbreding, verdieping of inkleuring: Voor wetenschappen, wiskunde en technologie: één of meer stappen uit de wetenschappelijke methodiek of het technisch proces expliciteren. Zo kan meer de focus worden gelegd op het onderzoekende (experimenteren) en/of het ontwerpende (creativiteit) en/of het realiserende (handvaardigheid) en/of bepaalde contexten expliciteren zoals levende of niet-levende natuur, industriële contexten, digitale contexten meer de focus leggen op de professional i.p.v. op de burger de complexiteit (de abstractiegraad) van gehanteerde modellen, strategieën, problemen variëren op vlak van het wiskundig inzicht, het ruimtelijk inzicht, de gehanteerde taal, de digitale vaardigheden Voor communicatie in vreemde talen: een extra taal, inclusief Latijn en/of Grieks verdiepende doelen voor talen Via dat traject krijgt de leerling samen met alle betrokkenen (leraren, ouders, CLB ) niet alleen een zicht op de mogelijke interesses die aansluiten bij een studiedomein, maar ook op de positionering binnen het continuüm (van algemeen naar specifiek, van abstract naar concreet, van transferabel naar gericht toepasbaar) De B-stroom In de derde graad van het basisonderwijs wordt de heterogeniteit in ontwikkelingsperspectief tussen de leerlingen erg duidelijk. Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig en daarom start voor hen een meer geïndividualiseerd leertraject in de derde graad basisonderwijs. Zij vorderen op eigen tempo en gaan samen met hun leeftijdsgenoten over naar een volgend leerjaar en naar het secundair onderwijs. Een gedocumenteerd verslag vanuit het basisonderwijs zorgt voor een goede gegevensoverdracht van de sterktes en zwaktes van deze leerlingen. Het is de basis voor de uitbouw van een flexibel tweejarig leertraject (nu 1B en BVL). Ook in wat in deze brochure nog de B-stroom wordt genoemd, is het belangrijk te zorgen voor een brede algemene vorming geënt op het pedagogisch project en de Europese sleutelcompetenties. De leerling werkt er verder aan het verwerven van de doelstellingen van het gemeenschappelijk curriculum van het basisonderwijs, zonder schoolse vertraging op te bouwen. In de B-stroom is werken aan geletterdheid het uitgangspunt van het pakket algemene vorming samen met het verkennen van de specifieke begaafdheid voor een kwalificerende studierichting in een studiedomein van de tweede graad. De overstap naar de A-stroom is geen doel op zich. Zij vorderen op eigen tempo en gaan samen met hun leeftijdsgenoten over naar een volgend leerjaar en naar het secundair onderwijs. 35

DOCUMENT. Toekomst SO: studiedomein taal en cultuur. 1 Situering. 2 Beschrijving van het studiedomein

DOCUMENT. Toekomst SO: studiedomein taal en cultuur. 1 Situering. 2 Beschrijving van het studiedomein Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Toekomst SO: studiedomein taal en cultuur 1 Situering In het nadenken over de toekomst van het secundair

Nadere informatie

Naar de tweede graad in de

Naar de tweede graad in de Naar de tweede graad in de INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 WOORD VOORAF... 2 ALGEMEEN, KUNST, TECHNISCH OF BEROEPSSECUNDAIR?... 3 DE ONDERWIJSSTRUCTUUR IN ONZE SCHOOL... 4 ASO IN

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

Samenvatting onderwijsvisie Broeders van Liefde Passie en talent verbinden met kwaliteit en zorg

Samenvatting onderwijsvisie Broeders van Liefde Passie en talent verbinden met kwaliteit en zorg Samenvatting onderwijsvisie Broeders van Liefde Passie en talent verbinden met kwaliteit en zorg RvB 6/9/2013 Borgen en vernieuwen Onderwijs bij de Broeders van Liefde ligt ons na aan het hart. Het gaat

Nadere informatie

Waarom 'WIJ' naar de B-klas gaan en 'ZIJ' naar de A-klas?

Waarom 'WIJ' naar de B-klas gaan en 'ZIJ' naar de A-klas? Academiejaar 2012-2013 TWEEDE ZITTIJD Universiteit Antwerpen Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Waarom 'WIJ' naar de B-klas gaan en 'ZIJ' naar de A-klas? Een onderzoek naar de impact

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken 1 De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Taal als bindmiddel.2 1. Een concept voor een Vlaams taalbeleid.5 2. Beleidsthema s 9 2.1 Schooltaal

Nadere informatie

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Goed en dichtbij wegwijs naar het tweede jaar onze leerlingendiensten: voor leerlingen, ouders en leerkrachten, het kloppend hart van de school

Nadere informatie

Secundair Onderwijs Sint-Michiel

Secundair Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2015 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2015: Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Onderwijs Sint-Michiel STEM IN HET EERSTE JAAR A Kijk snel op pagina 8 OPENDEURDAG 30 april

Nadere informatie

Zuurstof voor het vak Natuurwetenschappen

Zuurstof voor het vak Natuurwetenschappen Zuurstof voor het vak Natuurwetenschappen Symposium 27/11/2013 Programma: 13.00 Onthaal 13.30 Inleiding Katrien Strubbe 13.40 Natuurwetenschappen in de praktijk Leerkrachten uit de verschillende graden

Nadere informatie

Kijkwijzer voor Gelijke OnderwijsKansen in een zorgbrede lerarenopleiding

Kijkwijzer voor Gelijke OnderwijsKansen in een zorgbrede lerarenopleiding Steunpunt Associatie Cego Steunpunt NT2 Steunpunt ICO Kijkwijzer voor Gelijke OnderwijsKansen in een zorgbrede lerarenopleiding Deze kijkwijzer werd door de steunpunten ontwikkeld in samenwerking met de

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Visietekst Pensaert, M., Wouters, R., Cnudde, K., Janssens, F., Ramaekers, C., Gevaert, G., Van Den Berk, B., Van den Brande, C.

Visietekst Pensaert, M., Wouters, R., Cnudde, K., Janssens, F., Ramaekers, C., Gevaert, G., Van Den Berk, B., Van den Brande, C. Visietekst Pensaert, M., Wouters, R., Cnudde, K., Janssens, F., Ramaekers, C., Gevaert, G., Van Den Berk, B., Van den Brande, C. Inhoud 1 Situering en probleemstelling(en)... 2 2 Eigenheid van BSO en B-

Nadere informatie

Onderzoekscompetentie in leerplannen van de derde graad aso 1

Onderzoekscompetentie in leerplannen van de derde graad aso 1 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2008-043 datum : 2008-06-26 gewijzigd : 2009-11-19 contact : Dienst Leren en Onderwijzen,

Nadere informatie

PROFILERING 1 STE GRAAD

PROFILERING 1 STE GRAAD PROFILERING 1 STE GRAAD Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit betekent

Nadere informatie

Straks kiest uw kind een profiel

Straks kiest uw kind een profiel (oud, maar nuttig) Straks kiest uw kind een profiel Informatie over de tweede fase voor ouders Inhoud tekst 1: tekst 2: tekst 3: tekst 4: tekst 5: tekst 6: tekst 7: tekst 8: bijlage: Straks kiest uw kind

Nadere informatie

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen

Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Ken je het secundair onderwijs? Een reeks vragen om de kennis over het secundair onderwijs te toetsen en verhogen Experimentele versie 05/04/2010 Marc Vanderlocht Provinciale vormings- en ondersteuningscel

Nadere informatie

EERSTE GRAAD VOORZIENIGHEID

EERSTE GRAAD VOORZIENIGHEID EERSTE GRAAD VOORZIENIGHEID België - Belgique PB 3290 Diest 1 2/2040 INFOBROCHURE SCHOLENGROEP VOORZIENIGHEID Schooljaar 2012-2013 Demerstraat 12-3290 DIEST 1 2 Algemeen Het einde van het zesde leerjaar

Nadere informatie

Informatiebrochure tweede graad

Informatiebrochure tweede graad Informatiebrochure tweede graad Schooljaar 2010-2011 Inhoud KIEZEN EEN HELE KLUS... 3 DE DRIE ONDERWIJSVORMEN IN SUI... 4 HET ASO (ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS)............ 4 HET BSO (BEROEPSSECUNDAIR

Nadere informatie

Standpunt van het VVKSO ten aanzien van ICT en informatica

Standpunt van het VVKSO ten aanzien van ICT en informatica Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2006-092 datum : 2006-09-01 gewijzigd : contact : Dienst Leren en onderwijzen, lieve.werbrouck@vsko.be,

Nadere informatie

KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS MOL KSOM

KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS MOL KSOM KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS MOL KSOM E E R S T E G R A A D INLEIDING Beste leerling, geachte ouders Deze brochure verduidelijkt het aanbod van de eerste graad in alle Katholieke Secundaire Scholen in

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Advies over de talennota "De lat hoog voor talen in iedere school"

Advies over de talennota De lat hoog voor talen in iedere school ADVIES Algemene Raad 11 januari 2007 AR/PCA/ADV/006 Advies over de talennota "De lat hoog voor talen in iedere school" VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000 BRUSSEL WWW. VLOR.BE Advies over de talennota

Nadere informatie

Toespraak colloquium Co-creating the workforce. (Business & Society Belgium / departement Onderwijs en Vorming / GDF Suez)

Toespraak colloquium Co-creating the workforce. (Business & Society Belgium / departement Onderwijs en Vorming / GDF Suez) (Business & Society Belgium / departement Onderwijs en Vorming / GDF Suez) Toespraak Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel GDF-Suez, Troonplein 1, 1000 Brussel 22

Nadere informatie

H. PIUS X- INSTITUUT INFORMATIE- BROCHURE 1 EERSTE LEERJAAR 2020 ANTWERPEN

H. PIUS X- INSTITUUT INFORMATIE- BROCHURE 1 EERSTE LEERJAAR 2020 ANTWERPEN H. PIUS X- INSTITUUT INFORMATIE- BROCHURE 1 EERSTE LEERJAAR VIIde-Olympiadelaan 25 2020 ANTWERPEN telefoon 03 820 66 00 e-mail info@piustien.net Inhoud De Middenschool 3 De structuur van de Middenschool

Nadere informatie

Differentiëren binnen een economieles

Differentiëren binnen een economieles Differentiëren binnen een economieles Een aantal praktijkvoorbeelden voor ASO en BSO Christoph Bonte onderwijs bachelor in het secundair onderwijs Campus Brugge Academiejaar 2014-2015 Differentiëren binnen

Nadere informatie

Wegwijzer voor de bovenbouw

Wegwijzer voor de bovenbouw Wegwijzer voor de bovenbouw 1 Inhoud Welke school zijn we?........................... 2 Wat wij aanbieden!............................. 3 Kiezen is fijn, kiezen is moeilijk.................... 4 De lessentabellen...............................

Nadere informatie