COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVER- SCHAP ZONDER RISICO DOE MEE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVER- SCHAP ZONDER RISICO DOE MEE"

Transcriptie

1 STARTDOCUMENT

2 COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVER- SCHAP ZONDER RISICO Het voormalige stadsdeelkantoor Zuider- Amstel aan het President Kennedyplantsoen 1-3 in Amsterdam is door het Stadsdeel Zuid, door middel van een openbare selectieprocedure, gegund aan Bouwgroep JFK. Het gebouw wordt samen met toekomstige bewoners herontwikkeld naar JFK Smartlofts (hierna: JFK) conform het principe Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Plus (CPO+). Dit ontwikkelingsmodel heeft voor toekomstige bewoners een aantal voordelen ten opzichte van een normale CPO ontwikkeling, te weten: Geen voorinvesteringen om het Definitief Ontwerp uit te werken en een bouwvergunning in te dienen. Geen risico s lopen om zelf een woning te ontwikkelen en bouwen, maar toch veel vrijheid behouden om binnen het casco een specifieke woonwens te realiseren. Professionele ondersteuning genieten bij de ontwikkeling van het casco van JFK Smartlofts. Kopen voor de kostprijs. Achtervang onverkochte woningen Op deze wijze kan je als toekomstige bewoner in een vroeg stadium meedenken over het duurzame casco ontwerp van JFK en ben je volledig vrij om het ontwerp en de realisatie van je Smartloft zelf te verzorgen. Risicodragende partner voor de transformatie van het voormalige stadsdeelkantoor naar JFK is JFK Smartlofts BV; een samenwerking tussen CPO+ ontwikkelaar OPEN Development BV (OPEN) en aannemingsbedrijf Vink Bouw Nieuwkoop BV (VINK). Beide organisaties hebben veel ervaring met CPO-ontwikkelingen in Amsterdam. De architect van deze herontwikkeling is space&matter; een jong en succesvol bureau uit Amsterdam. Aanspreekpunt voor de ontwikkeling is OPEN. Zij zullen de ontwikkeling ter hand nemen door toekomstige bewoners zo vroeg mogelijk te betrekken in een helder en transparant proces. We geloven dat op deze wijze de beste en mooiste woongebouwen tot stand komen. In dit document wordt uitgelegd hoe de vroege betrokkenheid en inzet van kopers wordt georganiseerd. DOE MEE De vroege betrokkenheid van de toekomstige kopers wordt geaccommodeerd door bewoners in deze fase een optie te laten nemen. Door middel van de optie ben je onderdeel van de bouwgroep en ben je van harte welkom om mee te denken in het ontwerpproces van JFK. Op basis van het gewenste type Smartloft en de voorkeurslocaties in JFK zal door JFK Smartlofts BV een passende Smartloft toegewezen worden indien nog beschikbaar. Na toewijzing van de Smartloft kan je ook gericht gaan nadenken over het ontwerp van je eigen Smartloft. Indien het niet mogelijk blijkt om aan je woonwens tegemoet te komen, wordt je op de reservelijst geplaatst. Ondanks dat er in dit stadium van de ontwikkeling nog veel uitgezocht moet worden, en dus veel (ontwerp- en techni Woonwens formulier Reservering Optieovereenkomst sche) details nog niet definitief beschikbaar zijn, willen we met de optie toch alvast de betrokkenheid van de toekomstige kopers zo vroeg mogelijk in het proces stimuleren. Met de optie en toewijzing van een Smartloft in JFK maakt space&matter op basis van jouw wensen een functioneel ontwerp (indeling) inclusief een toets op de belangrijkste eisen van het bouwbesluit. Voor het uitgeven van deze optie vraagt JFK Smartlofts BV aan de kopers een optievergoeding. De vergoeding is afhankelijk van de omvang van de Smartloft (zie pagina 3). Het doel is om het VO voor het casco voor december 2014 uit te werken tot een Definitief Ontwerp (DO). Hierna wordt de koop- en aannemingsovereenkomst aangeboden en kan de casco Smartloft gekocht worden. Koop-en aannemingsovereenkomst Start bouw Is je wens nog beschikbaar? Kan je de gewenste Smartloft financieren? Eerste recht van koop specifieke Smartloft Na goedkeuring DO door stadsdeel Zuid 70% verkochte woningen Het proces van reservering tot bouw 1 2

3 WAT IS EEN OPTIE (TOT KOOP)? Middels een optieovereenkomst voor een specifieke Smartloft en indien gewenst een parkeerplaats verkrijgt de optant het eerste recht van koop van het betreffende appartementsrecht in de op te richten vereniging van eigenaren voor het gebouw JFK. Op basis van de optieovereenkomst werkt space&matter in samenspraak met de koper (twee gesprekken) een Functioneel Ontwerp uit waarbij de indeling van de Smartloft (wanden, deuren, positie badkamer en keuken) wordt bepaald. De koper krijgt een plattegrond op schaal 1:50 inclusief enkele referentiebeelden ter inspiratie. Ook worden kengetallen voor een kosteninschatting verstrekt teneinde het afbouwbudget te bepalen. Tot slot verzorgt space&matter een advies in relatie tot de belangrijkste eisen die aan de Smartloft gesteld worden door het vigerende Bouwbesluit en de uitwerking van het Definitief Ontwerp (materialisering, keuze keuken en sanitair, uitwerking specifieke (kast) meubels, etc.) van de Smartloft. loft minimaal aan voldoet. WANNEER KOMT DE KOPER IN AANMERKING VAN EEN OPTIE? Indien koper redelijkerwijs kan aantonen in aanmerking te komen voor financiering van de gewenste casco+ Smartloft, afbouw van de Smartloft en indien gewenst een parkeerplaats wordt de optieovereenkomst door JFK Smartlofts BV ter ondertekening aangeboden. WAT IS HET BEDRAG VAN DE OPTIEVERGOEDING? Afhankelijk van de omvang van de Smartloft betaalt de koper een optievergoeding: Smartloft <47m 2 : 750,- excl. BTW Smartloft 47m 2 <75 m 2 : 1.000,- excl. BTW Smartloft 75m 2 <95m 2 : 1.250,- excl. BTW Smartloft > 95m 2 : 1.500,- excl. BTW MAG DE KOPER AFSTAND DOEN VAN DE OPTIE? Het sluiten van de optieovereenkomst betekent niet dat de woning definitief is gekocht. Er kan dus nog afstand gedaan worden van de optie en de optievergoeding wordt dan weer teruggestort. JFK Smartlofts BV heeft hieraan wel een aantal spelregels verbonden, die hieronder worden toegelicht: Als blijkt dat JFK Smartlofts BV niet kan leveren conform TO-VO JFK dan krijgt de koper zijn volledige optievergoeding terug. Als blijkt dat de totale casco+ kostprijs 5% hoger ligt per m2 GBO bij de koopen aannemingsovereenkomst dan de begrootte casco+ m2 GBO prijs voor de specifieke Smartloft, dan kan de koper zich terugtrekken en krijg zijn volledige optievergoeding terug; Als blijkt dat de koop/aannemingsovereenkomst niet ter ondertekening is aangeboden uiterlijk in Q2 2015, mag de koper uitstappen en krijgt zijn volledige optievergoeding terug; Als blijkt dat de start van de bouw niet uiterlijk is aangevangen in Q3 2015, kan de koper de optieovereenkomst ontbinden en krijgt de volledige optievergoeding terug; Koper kan de optie verkopen aan een derde. De optie dient eerst aan JFK Smartlofts BV aangeboden te worden; Koper heeft het recht de optieovereenkomst zonder opgaaf van reden op te zeggen. Maakt hij van dit recht gebruik, dan ontvang hij 0 retour van de optievergoeding. WAAR NEEMT DE KOPER DE OPTIE OP? Voor de parkeerplaats is de optie-vergoeding: 750,- excl. BTW Een optieovereenkomst wordt aangegaan met JFK Smartlofts BV voor een specifieke Smartloft en indien gewenst een parkeerplaats op basis van de plattegronden uit het vastgestelde Voorlopig Ontwerp De definitieve locatie en maatvoering van schachten, trapgaten en balkons wordt in het Definitief Ontwerp bepaald. Ook de vierkante meters zijn nog niet definitief en kunnen in de Definitief Ontwerp fase nog wijzigen. JFK Smartlofts BV heeft een Technische Omschrijving (TO JFK-VO) opgesteld waarin is vastgelegd waar een casco+ Smart- Zodra het Definitief Ontwerp is goedgekeurd door de gemeente is de optant 1% van de beoogde koopprijs minus de reeds betaalde optievergoeding aan JFK Smartlofts BV verschuldigd. Deze vergoeding wordt teruggegeven op het moment de beoogde woning niet door JFK Smartlofts BV kan worden geleverd of wordt verrekend met de koopprijs na het sluiten van de koop/ aannemingsovereenkomst. 3 4

4 PLANNING Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 AUG 14 - OKT 14: PLANVORMING JFK Smartlofts BV gaat het VO samen met de architect verder uitwerken tot een DO. Ook gaan de contractdocumenten opgesteld worden. Op basis van onderstaande stukken maakt de koper tenslotte de keuze de optie te verzilveren (dit is min of meer gelijk aan het verkoopproces van een nieuwbouwwoning): Koopcontract, waarin de prijs voor de aankoop van de onverbouwde Smartloft (het appartementsrecht) is vastgelegd + de bijkomende kosten. Programma van eisen & voorlopig ontwerp De aannemingsovereenkomst, waarin de bouwkosten zijn vastgelegd (dus exclusief afbouw, tenzij de casco aannemer ook de afbouw werkzaamheden uitvoert). Definitief Ontwerp Optie Koop & Levering Bouw (Casco) Iedere koper sluit een individuele aannemingsovereenkomst met de casco aannemer voor deze werkzaamheden. De kopers kunnen de afbouwwerkzaamheden ook door de casco aannemer laten uitvoeren, maar zijn vrij een andere aannemer hiervoor in te schakelen (en de klussers natuurlijk zelf aan de slag!); Omgevings vergunning Erfpachtaanbieding Definitief Ontwerp casco+ en algemene ruimten; Afbouw Technische Omschrijving DO-JFK (TO DO-JFK): deze is meer in detail uitgewerkt dan de TO JFK-VO en geeft ook een beschrijving van het opleverniveau van de algemene ruimten. Tijdens deze fase moet de koper ook gaan nadenken over het afbouw-ontwerp. Space&matter helpt je op weg met een Functioneel Ontwerp en advies over het ontwerp in relatie tot het Bouwbesluit. Uitwerking van het Functioneel Ontwerp tot een Definitief Ontwerp kan met eigen architect, maar ook met space&matter. Voor deze werkzaamheden zullen individueel aanvullende financiële afspraken met space&matter gemaakt dienen te worden. Hoe eerder de koper weet wat hij precies wil, hoe makkelijker het is om daar in het cascoontwerp rekening mee te houden. De betrokkenheid wil JFK Smartlofts BV als volgt regelen: JULI 15 - OKT 14: UITWERKING VO NAAR EEN DEFINITIEF ONTWERP (DO) + TO-DO-JFK. De kopers kunnen in deze periode een formele optie nemen op een Smartloft en het functioneel en afbouwontwerp realiseren. Op basis van het casco+ DO en het TO JFK-DO wordt definitieve prijsovereenstemming bereikt voor de casco+ Smartlofts en de algemene ruimten. Voor de afbouwkosten kunnen kopers eveneens prijsovereenstemming bereiken met de casco aannemer of een externe bouwer. Hierdoor weet de koper bij ondertekening van de koop/aannemingsovereenkomst hoeveel zijn individuele Smartloft gaat kosten. Q3-Q4 14: OPTIEOVEREENKOMST De koper sluit een optieovereenkomst met JFK Smartlofts BV in Q3-Q In de optieovereenkomst worden de voorwaarden vastgelegd zoals in dit document omschreven. Ook de TO JFK-VO maakt onderdeel uit van deze optieovereenkomst. Binnen 10 dagen na ondertekening van de optieovereenkomst dient de optievergoeding betaald te zijn. DEC 14 - FEB 15: BOUWVERGUNNING EN KOOPCONTRACTEN JFK Smarlofts BV beoogd de koop/ aannemingsovereenkomsten te ondertekenen eind 2014 begin Na ondertekening wordt zo snel mogelijk toegewerkt de (onverbouwde) Smartloft te leveren. Dit gebeurt op het moment dat: De splitsingsakte door de notaris zijn ingeschreven in het openbare register. Hierbij hoort ook het concept huishoudelijk reglement inclusief voorstel voor de hoogte van de servicekosten; De erfpachtcontracten van de appartementsrechten gereed zijn; De koper de financiering van alle kosten (inclusief afbouw) van de Smartloft rond heeft; De onherroepelijke bouwvergunning (en bestemmingswijziging) binnen zijn; Voorverkooppercentage is bereikt. Dit betekent dat de koper vanaf dat moment gezamenlijk eigenaar is van JFK en individueel van zijn Smartloft, weliswaar nog niet verbouwd. Bij de levering betaalt de koper het bedrag van het appartementsrecht (tenzij er jaarlijks canons betaald worden) + de bijkomende kosten. Uiteraard wordt dit verrekend met de reeds betaalde optievergoeding. 5 6

5 BOUW Zodra gestart wordt met de bouw, dient ook de casco-aannemer betaald te worden. Dit zal in een aantal termijnen gebeuren, naar rato van de voortgang van de bouw. De casco+ bouwperiode wordt geschat op circa zeven maanden. De afbouwperiode is afhankelijk van je eigen planning, ontwerp en (externe) uitvoerder(s). dus vooraf goed te informeren om er zeker van te zijn dat financiering van de Smartloft ook na het ondertekenen van het koopcontract niet tot ontbinding zal leiden. Om de kopers hierbij van dienst te zijn, heeft JFK Smartlofts BV het project kenbaar gemaakt aan de Triodos Bank zodat de aanvraag van de financiering wordt vergemakkelijkt. RESERVELIJST AFBOUW Om overlast voor buren te voorkomen is de afbouwperiode bepaald op maximaal 4 maanden. Deze afspraak dient in de op te richten statuten van de V.v.E. opgenomen te worden. Indien de casco-aannemer (delen van) de afbouw verzorgt, zullen veel afbouwwerkzaamheden geïntegreerd kunnen worden in de planning van de casco bouw. Indien je zelf wil klussen of je eigen aannemer opdracht geeft voor de afbouw kan, na oplevering van de casco-aannemer, gestart worden met de afbouwwerkzaamheden. JFK Smartlofts BV houdt een reservelijst bij van geïnteresseerden. Mocht een koper besluiten uit te stappen, dan dient de optie allereerst aan JFK Smartlofts BV aangeboden te worden. JFK Smartlofts BV houdt als spelregel aan dat de optie eerst aan de overige bewoners aangeboden moet worden, voordat een externe (van de reservelijst) betrokken wordt. Kopers dienen dus aan te geven voor welke Smartloft zij eventueel ook in aanmerking willen komen als deze vrijvalt (dit gebeurt in het Woonwensfomulier, maar ook bij formeel aangaan van een optieovereenkomst). VOORVERKOOP PERCENTAGE JFK Smartlofts BV zal niet starten met de casco verbouw als minder dan 70% van het totaal aantal m2 GBO in het gebouw (exclusief het metrage voor collectieve ruimten) is verkocht. FINANCIERING Theoretisch kan het zijn dat kopers na het tekenen van het koopcontract de financiering niet rond krijgen en moeten ontbinden (voorbehoud van financiering zal een ontbindende voorwaarde zijn in het koopcontract). Pas na levering is de verkoop onomkeerbaar. Kopers dienen zich 7 8

6 MEER INFORMATIE +31 (0) Bouwgroep JFK Aan de informatie uit dit document kunnen geen rechten ontleend worden. De planning is indicatief.

HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap INFORMATIEBROCHURE November 2014 HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap pakjeruimte.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Kopen en klussen in de Havenstraat,

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 2

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 2 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 2 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Fase 1: van inschrijven tot ondertekening overeenkomst

Fase 1: van inschrijven tot ondertekening overeenkomst Stappenplan eigen woning bouwen in Utrecht Heeft u altijd al gedroomd van het ontwerpen en bouwen van een eigen woning? Of vindt u binnen het huidige woningaanbod niet de woning die aan al uw woonwensen

Nadere informatie

BLOKLANDSTRAAT 109-111 Rotterdam Wonen in een school, Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

BLOKLANDSTRAAT 109-111 Rotterdam Wonen in een school, Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap INFORMATIEBROCHURE November 2014 BLOKLANDSTRAAT 109-111 Rotterdam Wonen in een school, Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap pakjeruimte.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45 Samen Bouwen in Lelystad Ons bouwpro Ons bouwproject cpo 1 27-03-14 09:45 2 cpo 2 27-03-14 09:45 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Wij willen samen bouwen in Lelystad 7 Voor de realisatie van een CPO onderscheiden

Nadere informatie

Informatiebrochure. CPO Nijkerk

Informatiebrochure. CPO Nijkerk Informatiebrochure CPO Nijkerk September 2014 HOOFDSTUK 1Inleiding De gemeente Nijkerk vindt meer betrokkenheid en zeggenschap van bewoners bij de eigen woning en woonomgeving belangrijk. De gemeente wil

Nadere informatie

Zelfbouwen als particulier

Zelfbouwen als particulier Zelfbouwen als particulier webdocument zelfbouw Utrecht juli 2015 Inhoud 1. Zelfbouw als particulier 02 1.1 Voordelen 02 1.2 Aandachtspunten 02 1.3 Begeleiding 03 particulier 04 2.1 Orientatie zelfbouw

Nadere informatie

Informatiebrochure CPO t Hoefje Lunteren. Samen je eigen droomhuis ontwerpen en bouwen

Informatiebrochure CPO t Hoefje Lunteren. Samen je eigen droomhuis ontwerpen en bouwen Informatiebrochure CPO t Hoefje Lunteren Samen je eigen droomhuis ontwerpen en bouwen www.ede.nl/westzoom-hoefje westzoom-hoefje@ede.nl 2012 gemeente Ede 2 Informatiebrochure CPO t Hoefje Lunteren Samen

Nadere informatie

eikendonk Klushuizen aan De Bossche Pad woon in de tuin van de binnenstad De uitdaging voor kopers die samen met anderen willen verbouwen

eikendonk Klushuizen aan De Bossche Pad woon in de tuin van de binnenstad De uitdaging voor kopers die samen met anderen willen verbouwen eikendonk woon in de tuin van de binnenstad De uitdaging voor kopers die samen met anderen willen verbouwen Klushuizen aan De Bossche Pad Voorwoord Een eigen huis bouwen en zelf de indeling Klushuis en

Nadere informatie

HANDBOEK ZELFBOUW DE ZAANSE EILANDEN

HANDBOEK ZELFBOUW DE ZAANSE EILANDEN HANDBOEK ZELFBOUW DE ZAANSE EILANDEN Januari 2015 Dit handboek is een uitgave van de gemeente Zaanstad. Voor vragen, zie www.dezaanseeilanden.nl. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Spelregels... 3 3. Architect...

Nadere informatie

Informatie. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Anna van Saksenstraat. Oranjeburgh

Informatie. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Anna van Saksenstraat. Oranjeburgh Informatie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Anna van Saksenstraat Oranjeburgh ROYAAL Royaal WONEN wonen OP op EIGEN eigen KAVEL kavel Inhoudsopgave Welkom!... 2 1. Het plan Oranjeburgh... 3 Een

Nadere informatie

Informatiebrochure. (Samen zelf bouwen/cpo) Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Langeraar-Oost

Informatiebrochure. (Samen zelf bouwen/cpo) Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Langeraar-Oost Informatiebrochure (Samen zelf bouwen/cpo) Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Langeraar-Oost Nieuwkoop, april 2014 CPO in Langeraar-Oost: een bijzondere kans om uw nieuwe woning te realiseren tegen

Nadere informatie

BLOK ZEEBURGEREILAND. creëer je eigen droomwoning aan het IJ. www.blok6-zeeburgereiland.nl. Datum 12-06-2015

BLOK ZEEBURGEREILAND. creëer je eigen droomwoning aan het IJ. www.blok6-zeeburgereiland.nl. Datum 12-06-2015 creëer je eigen droomwoning aan het IJ www.lok-zeeurgereiland.nl Datum 12-0-2015 cpo: je eigen woning tegen kostprijs Op Zeeurgereiland komt een nieuw wooncomplex op asis van Collectief articulier Opdrachtgeverschap

Nadere informatie

DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL JACOB CATSSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT

DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL JACOB CATSSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT Maart 2014 1 DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL ESCAMPLAAN STORTENBEKERSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT WAPSERVEENSTRAAT JACOB CATSSTRAAT VAN DIJCKSTRAAT

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE VEEMARKT juli 2011

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE VEEMARKT juli 2011 ONTWIKKELINGSSTRATEGIE VEEMARKT juli 2011 Ontwikkelstrategie Veemarkt, juli 2011 p. 1 1 Ontwikkelstrategie Veemarkt... 3 1.1 inleiding... 3 1.2 Onderscheid ontwikkelvormen... 3 2 Aanbieden van bouwvelden

Nadere informatie

Klushandboek 17 Maart 2013

Klushandboek 17 Maart 2013 Klushandboek 17 Maart 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen Het proces De Vereniging van Eigenaren Vraagbaak Overige praktische zaken 2. Maak je plan Hoe pak ik het aan? Wooniversum 3. Kosten Wat kost een klushuis

Nadere informatie

WONEN IN EEN OUDE SCHOOL

WONEN IN EEN OUDE SCHOOL WONEN IN EEN OUDE SCHOOL Plan bouwgroep Nieuwe Energie Betondorp Doe je mee? Impressie van de school (foto uit 1941) Oktober, 2013 Bouwgroep Nieuwe Energie Betondorp -1- ZELFBOUW IN DE AANBIEDING Verkoop

Nadere informatie

Klushandboek 26 februari 2013

Klushandboek 26 februari 2013 Klushandboek 26 februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen Het proces De Vereniging van Eigenaren Vraagbaak Overige praktische zaken 2. Maak je plan Hoe pak ik het aan? Wooniversum 3. Kosten Wat kost een

Nadere informatie

Een huis op maat. ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen

Een huis op maat. ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen Een huis op maat ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen Aan deze uitgave werkten mee: Friedeke Drewes, De Regie Ellen van Vossen, De Regie In de projectgroep zaten:

Nadere informatie

Wegwijzer bij aankoop van uw nieuwbouwhuis. Mille Fleurs Vijverrand 17 rijwoningen Ede

Wegwijzer bij aankoop van uw nieuwbouwhuis. Mille Fleurs Vijverrand 17 rijwoningen Ede Wegwijzer bij aankoop van uw nieuwbouwhuis Mille Fleurs Vijverrand 17 rijwoningen Ede Inhoudsopgave: 1 De Koop 1.1 Hypotheek 1.2 Een hypotheek is maatwerk 1.3 Waarvan is de rente afhankelijk? 1.4 De fiscus

Nadere informatie

Wil je met me bouwen? Zelfbouw Amsterdam

Wil je met me bouwen? Zelfbouw Amsterdam Wil je met me bouwen? Zelfbouw Amsterdam 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Wat is zelfbouw? 3 Interview: Wonen in een rijtje 5 Stappenplan individuele zelfbouw 7 Interview: We houden wel van een beetje avontuur

Nadere informatie

Toelichting bij het inschrijfformulier CPO De Kamp Cothen. 1. Over het project en over De Kamp. 2. Wat is CPO en is het ook voor mij geschikt?

Toelichting bij het inschrijfformulier CPO De Kamp Cothen. 1. Over het project en over De Kamp. 2. Wat is CPO en is het ook voor mij geschikt? 1. Over het project en over De Kamp De Kamp De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma op het voormalige sportveldencomplex De Kamp in Cothen. Op dit terrein

Nadere informatie

klushuisamsterdam.nl

klushuisamsterdam.nl klushuisamsterdam.nl A JOUW KLUSHUIS IN DE FLAT Waar is De Flat? 4 Wat is een klushuis? 6 Jij jouw huis, wij de rest 8 Woordje van de architect 10 Kopen, klussen, wonen 12 Al 100 kopers gingen je voor

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE DUINGEEST 16 EENGEZINSWONINGEN MONSTER. Een project uitgevoerd door: Bezoekadres: Waal Schiedamsedijk 22 3134 KK VLAARDINGEN

KOPERSINFORMATIE DUINGEEST 16 EENGEZINSWONINGEN MONSTER. Een project uitgevoerd door: Bezoekadres: Waal Schiedamsedijk 22 3134 KK VLAARDINGEN KOPERSINFORMATIE DUINGEEST 16 EENGEZINSWONINGEN MONSTER Een project uitgevoerd door: Bezoekadres: Waal Schiedamsedijk 22 3134 KK VLAARDINGEN Postadres: Postbus 165 3130 AD VLAARDINGEN t. 010-248 28 28

Nadere informatie

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Erfpacht Amsterdam is een erfpachtgemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente eigenaar blijft van de grond. De

Nadere informatie

Informatiemap. Behorend bij bouwnummer 1 tot en met 14 in het nieuwbouwplan De Zaagmolen fase II te Leidschendam. Projectnummer: 123574 10-12-2014

Informatiemap. Behorend bij bouwnummer 1 tot en met 14 in het nieuwbouwplan De Zaagmolen fase II te Leidschendam. Projectnummer: 123574 10-12-2014 Informatiemap Behorend bij bouwnummer 1 tot en met 14 in het nieuwbouwplan De Zaagmolen fase II te Leidschendam Projectnummer: 123574 10-12-2014 Deze informatiemap is gedeponeerd ten kantore van Zwart

Nadere informatie